Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Gyógyszertár. a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa"

Átírás

1 Tartalom MOSZ elnöki beszámoló MOSZ választások Aktuális A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma A Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciáról jelentjük I. rész Ülésezett a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum Adóváltozások II. rész Év Gyógyszerésze pályázat Figyelmet kérünk Javaslat a szakképzési rendszer átalakításához Hallgatói találkozó a Debreceni Egyetemen Metabolikus Szindróma protokoll III. rész A kötelezô és ajánlott szabályzatokról Jegyzet Tanácskoztak a Vas megyei gyógyszerészek A kozmetikus tanácsolja Jön a tavasz Nyitott szemmel Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Továbbképzés Gyógyszertári menedzsment B III. Gyógyszertár a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének Kiadványa Felelôs kiadó: dr. Mikola Bálint Szerkeszti a szerkesztô bizottság: dr. Feller Antal, dr. Herczeg János, Mátyásné dr. Simon Zsuzsa, dr. Mikola Bálint, dr. Samu Antal, dr. Sándor Árpád, dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla, dr. Simon Kis Gábor, dr. Varga Imre A MOSZ címe: 1135 Budapest, Kerekes u. 9. V. em. 6. Telefon: ISSN Nyomdai elôkészítés: Recsi István Telefon: Nyomda: Innova 2000 Innovariant Nyomda Hirdetés felvétel: MOSZ Iroda Ára: 1000 Ft + 5% ÁFA Gyógyszertár X. évf. 3. szám 1

2 MOSZ elnöki beszámoló március A Szövetség szervezeti tevékenysége a beszámolási idôszakban harmonikusan mûködött. Az Országos Elnökség és a Vá - laszt mány rendszeres összejövetelein módunk nyílt minden lényeges kérdésben kialakítani a közösségi álláspontokat. Szer - vezeti és továbbképzési programjaink a terveknek megfelelôen sikeresen zárultak. Nemzetközi fórumokon való szerepvállalásunk hatékony, megfontolt és takarékos. A számtalan hazai és nemzetközi visszajelzés, a napi többezres kattintás abban erôsít, hogy sikeresen mûködtetjük a MOSZ Honlapot és sokan tá - jékozódnak a legfontosabb szakmai, szakmapolitikai, gazdasági és szervezeti kérdésekben a Gyógyszertár hasábjain. A MOSZ vezetésének három éves mandátuma lejárt. A megyei elnökök már a régi/újak, akiknek a tagság a közelmúltban három évre bizalmat szavazott. Az Országos Elnökség is leköszön. Az új tisztségviselôi kart a március 6-i Tisztújító Közgyûlés fogja megválasztani. Leköszönô elnökként megköszönöm azt a feltétlen bizalmat és támogatást, amit az elmúlt években magam mögött éreztem. Szükség is van erre, hiszen az idô olyan gyorsan száguld, a feladatok özöne olyan folyamatos készenlétet kíván, ami nem mindig ad alkalmat széleskörû gondolatcserére, elôzetes, kimunkált egyeztetésre. Nélkülözhetetlen tehát a bizalom és a tartós gondolatközösség. Bízom abban, hogy a MOSZ mint eddig, a jövôben is Alapító Okirata és Missziós Nyilatkozata szerint fog dolgozni. Ezzel összefüggésben fôként a gyógyszertárak mûködtetésével összefüggô szakmai-, jogi-, gazdasági- és gyógyszerpiaci, valamint szervezeti kérdésekre fókuszál. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy tagságunk és a magyar gyógyszerészet a jövôben is nemzeti tulajdonú egészségügyi szolgáltató intézményben, a gyógyszerészek meghatározó tulajdonosi szerepvállalása mellett, az ellátó rendszer megbecsült tagjaként, a társadalom megelégedésétôl övezve eredményesen tudja teljesíteni hivatásából fakadó feladatait. Az 1991-ben alakult Magángyógyszerészek Országos Szö - vet sé ge folyamatosan növekvô, mára közel ezer, kizárólag a la kos sági gyógyszerellátásban dolgozó, nemzeti tulajdonosi gyógy szerészi körbe tartozó tagjával a szakmai reprezentáció meghatározó civil szervezôdése. A MOSZ tagsága és vezetése a patikájában aktívan dolgozó kollegákból áll, így a gyógyszerellátás valamennyi rezdülését, problémáját a saját praxisából is ismeri. Ez hihetetlenül nagy, összetett és hiteles erôforrás. A év a gyógyszerészet éve volt. Az elôzô beszámoló óta eltelt idôszakban érdekérvényesítô gya korlatunk homlokterébe a gyógyszerészet rehabilitációját célzó új törvény elôkészítése volt a meghatározó. A parlamenti választások idôszakában igen hatékony konzultációkat szervez - tünk az azóta kormányzó pártok egészségpolitikusaival, meghatározó vezetô személyiségeivel. Érvanyagunk lényegi eleme a gyógyszerésztársadalom népegészségügyi szerepvállalásának erôsítése volt. Hitelesen tudtuk bemutatni a politikai és a szakmai döntéshozók számára egyaránt, hogy a gyógyszerel - látás nem kereskedelem, hanem az egészségügyi ellátó rendszer szerves része. A kormányzat definitív alapellátást célzó törekvését hoztuk harmóniába a gyógyszeres terápia menedzsment-, a megelôzési-, és szûrési programjaink hiteles bemuta - tásával. Szilárd meggyôzôdésünk, hogy a számos gonddal küszködô alapellátás orvosi szakterületének tevékenységét a gyógyszerészek lényeges, azonnali költségvetési forrás nélkül is hatékonyan tudják segíteni. Elég, ha az elöregedô és rohamosan csökkenô, a pályaválasztás tekintetében egyre kevésbé népszerû háziorvosi létszámot említem. A szellemileg és szakmailag jól felkészült gyógyszerészkar, minôségbiztosított tárgyi környezetben, megfelelô társadalmi elfogadottság esetén mind egészség-nyereség, mind gazdasági értelemben eredményes munkát tud végezni. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a szakmai és gazdasági döntési kompetencia kézben tartása, ami csak a tulajdonosi szerepvállalás rehabilitációja mellett képzelhetô el. A szakma és a döntéshozatal elvi egyetértésbôl fakadó pozitív eredménye áttörte a korábbi barriereket, de a törvényben deklarált feltételrendszer kialakítása már korán sem volt akadálymentes és gördülékeny. Közel hét hónapos érvelés, folyamatos konzultáció, hatékony közös érdekérvényesítô gyakorlat során kris - tályosodott a gyógyszertár-mûködtetés új feltételrendszere. A viszonylag hosszú idôtartam már a piaci befektetôi környezet kibontakozó térnyerését vetítette fel, amikor a nagypolitika határozottan kiállt korábban tett ígéretei mellett. Így az év elején konszenzusra jutott törekvések szerencsére csak viszonylag kevés visszalépéssel realizálódtak a évi CLXXIII. törvényben. A Nemzeti Erôforrás Minisztérium Egészségügyért Felelôs Állam - titkársága a Gyógyszerügyi Egyeztetô Tanács két téli ülésén végül konszenzust teremtett a szektor szereplôinek egyre polarizáltabb érdekeiben, határozottan kinyilvánítva a gyógyszertár népegész - ségügyi találkozópont jellegét. Ezzel sorsunk megpecsételôdött. Mielôtt bárki azt hinné, hogy a csatát megnyertük, had pontosítsak. Az új törvénnyel a lehetôség nyílt meg arra, hogy ismét hasznos és elismert szereplôi legyünk az egészségügyi ellátó rendszernek. Sportnyelvvel élve a labda most nálunk van. Most kell igazán összeszedettnek lennünk ahhoz, hogy belsô konszenzussal felépítsük a gyógyszerészet jövôjét, megfogalmazzuk a prioritásokat. Úgy gondolom, hogy mindhárom, meghatározó gyógyszerészi reprezentációnak most ez lesz a legnagyobb figyelem által övezett közös feladata. Ez a gondolat vezérelt akkor, amikor az elmúl hónapban a MOSZ elnökeként kezdeményeztem a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum megalapítását. Az alakuló ülésen részt vevô szervezetek kinyilvánították és deklarálták abbéli szándékukat, hogy stratégiai kérdésekben nélkülözhetetlen a konzultáció, lehetôség szerint az együttmûködés. Hiszen a tág keretek adottak, most jön a részletek kimunkálása. Rögtön három nagy kérdést kell tisztázni. A gyógyszerellátás mûködtetésének forrásoldala évtizedes lemaradásban van, ami hosszabb távon nem tartható. A kormányzat gazdaságpolitikai stabilizációs kényszermegoldásai nem mutathatnak az ágazati forráskivonás irányába, mivel azt sem a gyógyszertárak, sem a nagykereskedelem, de már a gyártók sem viselik el. A következô nagy kérdés a konszolidáció kérdése, a patikai reális adósságok rendezése, majd a többségi gyógyszerészi tulajdon kétlépcsôs kialakítása feltételeinek megteremtése. Mindezeknek a kérdéseknek a megoldása csak a nagykereskedôi szervezetekkel való szoros együttmûködésben lehet realitás. Nélkülözhetetlen a kiszámítható gazdasági környezet a harmadik nagy kérdés tematikus felépítéséhez, s ez a terápia menedzsment-, szûrési-, és megelôzési programok szakmai továbbépítése, megvalósításuk ütemezése. Mindezek közben a társadalom felé is ki kell, hogy sugározzuk, hogy készek vagyunk a szerepvállalásra, valóban segíteni tudjuk a polgárok ha tékony gyógyulását, egészségük fenntartását, betegségeik hatékony megelôzését. Nem kis feladat áll tehát elôttünk. Siófok, március 06. A MOSZ új tisztikara Dr. Mikola Bálint a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége elnöke A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége évi március 06-án tartott Közgyûlésén tisztségviselôi választásokat tartott. Magángyógyszerészek Országos Szövetsége ciklusra választott tisztikara: Elnök: Dr. Mikola Bálint Alelnök: Dr. Samu Antal Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla Fôtitkár: Dr. Csejtei Marianna Elnökségi tagok: Dr. Dudus Balázs Dr. Lovas Imre Mátyásné dr. Simon Zsuzsanna Dr. Pintér László Dr. Rixer Mária Dr. doc. Simon Kis Gábor Dr. Varga Imre Felügyelô Bizottsági tagok: Dr. Szalai Margit elnök Dr. Nagy Balázs Dr. Szilágyiné dr. Halász Éva A megválasztott tisztségviselôknek ezúton gratulálunk! Szerkesztôség 2 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 3

3 A MOSZ Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferenciája Záródokumentuma A megismert, és gyakorlatban is bemutatott Medistance rendszer gyógyszertárban való alkalmazása új lehetôségeket mutat fel a beteg, az orvos és a gyógyszerész informatikai eszközökkel való összekapcsolására, a szûrôvizsgálatok és ennek következményeként a megelôzés hatékonysága fejlesztésére, az egészségnyereség növelésére. A konferencia résztvevôi egyetértettek abban, hogy a gyógyszerészek gondozói munkában történô részvételének köszönhetôen javul a betegek életminôsége, a terápia biztonságosabbá, hatékonyabbá és nem utolsó sorban költséghatékonyabbá válik. Ha a betegek idôben fordulnak orvosaikhoz jelentôsen csökken az egészségügyi ellátás költsége, esetleges kórházi ápolások száma és idôtartama, és a betegség miatti munkakiesések (távolmaradások) gyakorisága. III. Gyógyszertár-mûködtetés 2011 Siófok, március ZÁRÓDOKUMENTUM A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 16. alkalommal rendezi meg a gyakorló, személyi jogos gyógyszerészek munkakonferenciáját. Az idei rendezvény három pilléren nyugodott. A résztvevôk értékelték a évi CLXXIII. törvény hatásait, áttekintették és továbbfejlesztették a kardiometabolikus szakmai programot, és megvitatták a Széll Kálmán terv gyógyszerellá - tással összefüggô kitételeit. A rendezvény alkalmat adott a Szövetség éves beszámoló és tisztújító közgyûlésének is. I. A konferencia résztvevôi elemezték a Gyftv. módosításait is tartalmazó, az egészségügyi ellátás egyes kérdéseirôl szóló salátatörvény gyógyszerészetet érintô kérdéseit. Örömmel nyugtázták, hogy a liberalizációs környezetben fogant kereskedelmi súlypont helyett a törvény ismét az egészségügyi ellátás szerves részeként aposztrofálja a gyógyszerellátást és meghatározza a szakmai feladatokat és elvárásokat egyaránt. Ezzel összefüggésben a gyógyszerészek köszönetüket nyilvánították ki Dr. Orbán Viktor miniszterelnök úrnak személyes közremûködéséért, amit vastapssal erôsítettek meg. Részleteiben vizsgálták a tulajdonviszonyok átalakítása, a személyi jog rehabilitációja, a gyógyszertárak létesítése és mûködésük engedélyezési eljárásrendje kialakításában rejlô elônyöket és az ezekbôl fakadó feladatokat. Örömmel üdvözölték az európai környezetnek megfelelô, a gyógyszerbiztonságot garantáló szakmai és menedzsmentjogok együttes érvényesítésének törvényben deklarált igényét. Továbbiakban is sajnálják, a tulajdonosi rehabilitáció kétlépcsôs válto - zatát, és távolinak tartják a 2017-ig kitolt határidôt. A kereskedelmi marketing eszközök alkalmazását erôteljesen kor látozó rendelkezéseket igen fontosnak tartja a szakma. Semmilyen indok nem támaszthatja alá a gyógyszerfogyasztásra, vagy túlfogyasztásra ösztönzô promóciós módszerek létjogosultságát. A tapasztalat azt igazolja, hogy bár a jogalkotói szándék egyértelmû a találékony elme még mindig lát lehetôséget sajátos kereskedelmi engedmények realizálására. II. A MOSZ által évtizedes szakmai célkitûzésként megfogalmazott és elindított gyógyszerészi gondozási programok megvalósításának új fejezetéhez érkeztünk. A konferencia résztvevôi áttekintették a program történetét, felelevenítve a diabetes szûréssel induló, metabolikus szindróma, majd kardiometabolikus rizikóbecslés programokká kiszélesedô szakmai feladatokat. A 2009 júliusában indított digitalizált kockázatbecslés és tanácsadás pilot, jelentôs fejlesztést követôen új állomásához érkezett. A konferencia résztvevôi megismerték a Matolcsy György miniszter úr által jegyzett és március 1-én bemutatott Széll Kálmán tervet, különös tekintettel annak gyógyszerellátást érintô kérdéseit, következtetéseit és megfogalmazott javaslatait. Egyetértettek abban, hogy a rendkívül magas államadósság kezelésében valamennyi szektorra feladat vár. El - ismerték, hogy a külsô adósságállomány nemzetközi összehasonlításban szinte példátlanul magas, külföldiek által bir - tokolt aránya miatt Magyarország mostanra a világ egyik leginkább kiszolgáltatott országa lett. Meggyôzôdésük ugyanakkor, hogy a Semmelweis Tervben is rögzített gyógyszer és betegbiztonság, ellátás biztonság és szolgáltatásminôség fejlesztés hatékony eszköze a humánerôforrás utánpótlásnak, ami a gazdaságfejlesztés egyik fô meghatáro - zója. Úgy ítélik meg, hogy mivel a fekvôbeteg-gyógyintézetekben kezelt betegek ellátását a kórházak a jelenlegi finanszírozási helyzetben nem képesek maradéktalanul biztosítani, ma részben a járóbeteg-gyógyszerkassza terhére történik ezeknek a betegek gyógyszerellátása is. Bizonyosak abban, hogy a gyógyszerészi gondozási szolgáltatás fenntartása, amely javíthatja az érintett betegek egészségi állapotát, életminôségét, és csökkenti a járulékos költségeket, pótlólagos források nélkül csak korlátozott ideig mûködôképes. A konferencia résztvevôi támogatják azt a MOSZ által kezdeményezett széleskörû, a szektor szereplôit közös gondolkodásra invitáló konzultációs folyamatot, amely a gyógyszeral - kalmazás racionalizálására, költséghatékonysága fokozására, a meglévô tartalékok feltárására és mobilizálására irányul. Mindezek mellett a gyógyszerkassza csökkentésére irányuló tervezetet, annak mértékét és ütemezését az ellátás biztonsága és kiegyensúlyozottsága jelentôs mértékû veszélyeztetése nélkül nem tartják megvalósíthatónak. Meggyôzôdésük, hogy minden forráscsökkentés közvetlen, vagy közvetett módon a betegterhek növekedésének következményét hordozza, ami jelentôs mértékû egészségveszteséget fog eredményezni. Egyetértettek abban, hogy a generikus programban rejlô megtakarítási lehetôségek kiaknázása érdekében a nemzetközi gyakorlatra is figyelemmel, szorgalmazni kell a hatóanyag-alapú gyógyszerrendelés hazai bevezetését. Nélkülözhetetlen a gazdasági terv mellé egy azzal szoros koherenciát mutató, feladattervet is tartalmazó szakmai elképzelést illeszteni, amely a korábban kitûzött és elfogadott célkitûzések fenntartása mellett, a realitások talaján határozza meg a mozgásteret. A Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferencia résztvevôi, fentiekkel összefüggésben a MOSZ közgyûlése által megerôsítve a következô feladatterv végrehajtását szorgalmazzák: 1. Akciótervet kell készíteni a liberalizációs folyamatok során keletkezett és a biztonságos gyógyszerellátást veszélyeztetô, a gyógyszertárak eladósodását felszámoló konszolidációra. 2. A évi CLXXIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel fel kell tárni a gyógyszerészi többségi tulajdon megszerzésének lehetôségét biztosító forrásokat. 3. Szorgalmazni kell a kereskedelmi marketing eszközök alkalmazásának egyértelmû tiltását, a törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék alacsonyabb szintû jogszabályban való konkrét és részletes megfogalmazásával. 4. A gyógyszerészi gondozási feladatok magasabb szintre emelése érdekében meg kell valósítani a Medistance rendszer gyógyszertárban való alkalmazását, a beteg, az orvos és a gyógyszerész informatikai eszközökkel való összekapcsolását. 5. A Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum hatékony és széleskörû mûködtetésével elemezni kell a gyógyszerellátás szereplôinek gazdasági helyzetét, a gyártók, a nagykereskedôk és a gyógyszertárak kapcsolatrendszerét. Folytatni kell megkezdett konzultációt az esetleges tartalékok feltárásában, az átcsoportosítások lehetôségében, a generikus programban rejlô lehetôségek vizsgálatára. Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 4 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 5

4 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Beszámoló a MOSZ Gyógyszertármûködtetés 2011 konferenciájáról I. rész A Gyógyszertár-mûködtetés 2011 konferencia, ragyogó napsütésben vette kezdetét a már megszokott helyszínen. A Hotel Azúr teljes kapacitását lefoglalták a résztvevôk. A közel negyven kiállítás, termékbemutató, konzultációk és esti társasági programok tették színessé a gazdag kínálatot. A szakmai program a Boehringer Ingelheim akkreditált továbbképzésével indult. A szervezôk a tôlük már megszokott módon széles portfóliót építettek fel az elôadássorozatban. Így került sor az igen idôszerû allergiás rhinitis kórlefolyása és kezelése terápiás aktualitásaira, gasztroenterológiai blokkra és a marketing kérdések boncolgatására egyaránt. A péntek délután, ugyancsak a rhinitis, valamint a gyógyszerbiztonság egyes kérdéseit felvállaló és bemutató céges elô - adásokkal folytatódott. Dr. Kadocsa Edit, a Szegedi Tudo - mányegyetem docense prezentációja a Gyógyszerészek szerepe az allergiás rhinitis felismerésében és kezelésében címet viselte. Az elôadó felhívta a figyelmet arra, hogy az iskoláskorúak körében végzett kutatás szerint az allergiás rhinitis prevalenciája nôtt az elmúlt húsz esztendôben. Ráadásul ma Ma gyar - országon nagyjából minden negyedik ember szenved aller giás rhinitisben. Ennek függvényében is fontos, hogy a tü neteket felismerjük, éppen ezért a prezentáció ezek ismertetésével folytatódott, majd a tünetek felosztása következett azok idôtartama, súlyossága és kiváltó oka szerint. Szó esett még a környezeti ártalmak (úgymint például a modern energiahordozók) és a gyógyszerek okozta tünetekrôl is, utóbbi vagy mellékhatásként, vagy a rhinitis mediocamentosa-jaként jelentkezik. A blokk folytatásaként Dr. Halász Adrienn a Claritine az allergiás kezelésben betöltött szerepét ismertette, részletesen kitérve a hisztamin receptorok mûködésére és szerepére. Gerencsér Emôke a gyógyszerbiztonságról beszélt, ezzel összefüggésben is az OTC gyógyszerek okozta májkárosodás prevenciójáról. Elôadásában kitért a gyógynövények toxicitására, valamint az élelmiszerek hordozta veszélyekre is. A májkárosodás során veszélyt növelô faktorok közé sorolta a már meglévô betegségek mellett, a rendszeres alkohol fogyasztása, többféle gyógyszer egyszerre szedése, valamint a drasztikus fogyókúra eseteit is. Felhívta a figyelmet arra, hogy az orvosok számos esetben csak a vényköteles készítményekre koncentrálnak, de érthetô módon az egyre növekvô OTC, és az étrend-kiegészítô készítmények együtt alkalmazása fokozott veszélyforrás lehet. Zárásként a paracetamol májkárosító hatásairól és ennek tüneteirôl esett szó. A szakmai plenáris blokk vezérelôadását Prof. Dr. Kiss István, a Szív és Érrendszeri Nemzeti Program aktualitásainak ismertetésével tartotta. Elöljáróban bemutatta a nagy nemzeti programok felépítését, így a Nemzeti Rákellenes-, Szív és Érrendszeri Nemzeti-, Csecsemô és Gyermek-gyógyászati Nemzeti-, és a Sürgôsségi Ellátás Nemzeti Programok harmóniáját. Tételesen ismertette az Éljen 140/90 alatt program elmúlt öt évben végzett tevékenységét, erôfeszítéseit és eredményeit. Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Így sort kerített a különbö - zô korcsoportokban mért vérnyomásértékek, az át lagos haskörfogat és a testtömegindex (BMI) csoportok megoszlása a különbözô vérnyomásérték-tartományokban, valamint a testösszetételi paraméterek, a vércukorszint mérések, a szérum összkoleszterin-, a húgysav- és a spirometriás értékek vizsgálati eredményeinek összefüggései elemzésére. Ezeken túlmenôen a részvevôk nyilatkozata alapján mérhetô volt a krónikus vesebetegség gyakorisága és a dohányzók aránya is a különbözô korcsoportokban. és a kardiovaszkuláris mortalitás kockázata kapcsolatára, majd bemutatta a vizsgálat eredményeit. A perifériás érbetegség elôfordulását be - folyásoló kockázati tényezôk között kiemelkedônek minôsítette a do - hány zás (28%), a nem kontrollált magas vérnyomás (26,1%), az alkohol fogyasztás (27,38%), és a cukorbetegség (24,46) % minôsített eseteit. A nemzeti sócsökkentô program kapcsán a sófogyasztás és a vérnyomás kapcsolata mellett rávilágított arra, hogy a stroke kockázatát is csökkenti a mérsékelt sófogyasztás. Elôadásának befejezô részében Kiss professzor ismertette az Egészségvédelmi Szûrôprogramban résztvevô szûrôkaminonban végzett vizsgálati eredményeket és azokból levonható következtetéseket. Az OMRON MEDISTANCE mobil távgondozási rendszerét ismertette elôadásában Mezei Rudolf, amely módszer a gyógyszerészi gondozás digitalizált otthoni vérnyomás-, vércukor értékek nyomon követésével történô újabb pozíciója. Legfontosabb eleme, hogy a beteg állapotának nyomon követését teszi lehetôvé annak otthonában. A módszer lehetôséget ad a beteg adatainak folyamatos közös értékelésére, javítására, gyógyszerszedési szokásainak követésére, a gyógyszer hatásának folyamatos ellenôrzésére, az orvos és a család együttmûködésére a beteg gondozásában, valamint a gyógyszerészi gondozás eredményeinek dokumentálására is. A módszerrel a szív érrendszeri megbetegedések kiváltó okai, tünetei közül megelôzô, utánkövetô terápia során a vérnyomás, a koleszterin és vércukorszint, a testzsír, testtömeg, valamint a fizikai aktivitás értékeinek változása klinikai validált szenzorokkal, eszközökkel, in - téz ményen kívül, mobil, zárt csatornás adattovábbítással követhetô. A MEDIS- TANCE szolgáltatás egy olyan, in - teg rált otthoni egészségvédelmi rendszer, amely az átlagember számára is elérhetô és könnyen kezelhetô, illetve amely segít létrehozni és továbbfejleszteni egy hosszú távú, sikeres megelôzést és betegség kezelési szemléletet az orvosok, gyógyszerészek, egészségügyi szolgáltatók a legfôképpen a betegek számára. A MEDISTANCE szolgáltatás a megelôzés és az eredményes egészség menedzsment költséghatékony eszköze valós távfelügyelet felkínálásával illetve a személyes orvos-beteg találkozók csökkentésével a gyógyszerészek bevonásával a gyógyszerészi gondozási rendszerbe történô integrálásával. Az elôadó további elônyként kiemelte, az idôseknek, gondozottaknak otthonában segítség nélküli hiteles mérés, a felesleges orvos-beteg találkozó elkerülése, a mért valid egészségügyi adatok biztonságos, számítógépen vagy mobiltelefonon az ország bármely pontjáról való továbbítása és tárolása, a mért adatok áttekintése rendszerezése, valamint a mért adatok orvossal, gyógyszerésszel, családtagokkal való megosztásából fakadó lehetôségeit. Meggyôzôdése, hogy a MEDISTANCE szolgáltatással új és innovatív gyógyszerészi gondozási szolgáltatást lehet nyújtani. A dohányzás (20,5%), az alkoholfogyasztás (19,3%), az emelkedett vércukorszint (32,0% 5,2 mmol/l felett), az emelkedett trigliceridszint (54,7% 1,7 mmol/l felett), és a csökkent HDL-koleszterin (16,5%, 1,0 mmol/l alatt) felnôtt lakosságban tetten érhetô elôfordulása egyértelmû következménye, hogy a hazai hipertóniás populáció európai mércével is nagy kardiovaszkuláris kockázatú. A program évi további lépései tekintetében, külön taglalta a nem kontrollált betegek felkutatása, a stroke rizikó-szûrés: A STRO- KE nem utazik nyári szabadságra! kampány, a nagy kontroll felmérések I. szakasz (a stroke-s hipertóniás beteg: 60/40%) és a nagy kontroll felmérések II. szakasz (terápiás attitûd vizsgálat) fontosságát. Kiss professzor kiemelte, hogy az eredményesség, a compliance, perzisztencia, terápiahûség és az otthoni vérnyomásmérés (HBPM) szerepe nélkülözhetetlen a sikerhez. Az EReink Védelmében, azaz az ÉRV Program ismertetésével összefüggésben kitért a boka/kar index 6 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 7

5 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Daiki Tennó a gondolatmenetet folytatva, a Gyógyszerészi gondozás programjának programjáról beszélt. Vázolta, hogy miképp vehetôk birtokba az informatika nyújtotta lehetôségek napjainkban, ezen is belül elsôsorban az adatgyûjtés területén. Kifejtette, hogy egyre szélesebb igény mutatkozik ezekre a technológiákra, ráadásul a gondozási programokba bekapcsolt patikák száma miatt meg lehet fogni az ilyen megoldásokra fogékony közönséget, s el juttatni hozzájuk ezeket a lehetôségeket. Ismertette a tárgyban várható trendeket a világban és Magyarországon, és an - nak a meggyôzôdésének adott hangot, hogy éppen jókor és jó helyen vagyunk együtt, hiszen a gyógyszerész társadalom az elmúlt években bizonyí - totta a kérdés iránti affinitását. A programra van igény, vagyunk mi, akik mûködtetni tudjuk. A kommunikációs lehetôségek birtokában, kellô együttmûködés mellett, a komplett gondozói programmal, a gyógyszerészekkel együtt a Smart-Med be tud robbanni a piaci résbe zárta gondolatait az elôadó, egyben felhívva a figyelmet a program üzleti lehe - tôségeire is. Kardiometabolikus program szakértôi kommunikációja egyes kérdéseivel kap - csolatosa Miletics Pál a Telenor vezetôje tájékoztatta a konferencián résztvevôket. Bemutatta a Telenor egészségügyi közmûvét, mobil internet és hang alapú elôfizetési ajánlatát készülékekkel együtt. Ismertette az egészségügyi adatkommunikációban (Smartmed) és a Te le - medicina (Omron) területén kifejlesztett lehetôségeket, a szolgálatba állítható távközlési technikákat. Hitet tett a széleskörû együttmûködésre épülô távközlési és informatikai közmû bevezetése mellett, amely minden érintett szereplô számára maximálisan nyitott. Nem a közmû diktálja a feltételeket, hanem a kommunikálni vágyó résztvevôk, a Patika, a Páciens és az Orvos- fejtette ki gondolatvezetésében. Rendelkezésre áll az adat szintû, titkosított kommunikáció, mintaértékû a mobil technológiák fejlesztése. A 100%-os üzembiztonság érdekében elérhetô a telemedicina megoldások rendszerbe állítása. Ezt követôen konkrét példa, a Szentendrei Egészségügyi Közmû bemutatásával illusztrálta a programot, majd az eszközöket ismertette, amelyeket a Telenor standján ki is lehetett próbálni a gyakorlatban. a fokozott kockázatú személyek felismerése és orvoshoz irányításuk jelentôségérôl. Kiemelt feladat a betegek adherenciájának javítása, a vérnyomás, koleszterin-, triglicerid- és vércukorszint mérés önellenôrzésének és az elhízás mértékének meghatározása. Ezeken túlmenôen figyelmet érdemel a betegek oktatása, a terápiás eredmények monitorozása, a gyógyszerelési problémák azonosítása, megelôzése, megoldása és a gyógyszerészi gondozás dokumentálása, értékelése. Meggyôzôdése szerint a program a gyógyszerész-orvos-beteg szakmai együtt mûködés elôsegítésére fókuszál. Az egészségi állapot javítása érdekében nél - külözhetetlen a gyógyszertári kognitív szolgáltatások fejlesztése fejtette ki Samu doktor. Cél a közvetlen lakossági gyógyszerellátó rendszernek a népegészségügyi prioritások mentén történô céltudatos fejlesztése, mely eredményeit tekintve optimális hatásfokkal mûködik. Mindezekhez elengedhetetlen a gyógyszertárban az életmód-tanácsadás bevezetése, a dolgozók szemlé - letének, magatartásának befolyásolása a minél korábban befejezett ellátás okán. Az ellátás különbözô szintjein team munkát kell megvalósítani a kardiometabolikus betegségek preventív szemléletû ellátásának javításához. Lényeges a szakemberek, hatóságok, kutatók részére olyan infrastruktúra építése, amely elôsegíti a hatékony népegészségügyi tevékenységet minden lehetséges megvalósulási szinten, a lakosság egészségi állapotának legfontosabb jellemzôiben bekövetkezett változásokat mérô indikátor rendszer kidolgozása, mûködtetése egyaránt. A gyógyszerészi gondozási prog - ram(ok) sikerének a feltétele a tudományosan igazolt szakmai és gazdasági koncepció, az értékelhetô adatok, a dokumentált stratégia, a hatóságok és biztosítók megnyerése, az összehangolt szakmai elképzelések és az érdekérvényesítés. Nagyban segíti az építkezést a megfelelô politikai idôzítés (lobbizás), a törvényi (jogi) feltételek biztosítása, a hazai gyógyszerészi gondozás megvaló sí tásában bízó, a program iránt elkötelezett gyógyszerészek, az orvosokkal és betegekkel együttmûködés, valamint a finanszírozás fel tételeinek megteremtése. Végül a Medistance rendszer gyakorlatban való mûködése bemutatásásval zárta gondolatait a elôadó, annak a meggyôzôdésének han - got adva, hogy annak felépítése méltó feladata lesz a XXI. század gyógyszerészének. Folytatjuk! A péntek délutáni program orvos szakmai felvezetését (Prof. Kiss István) a módszertani és technikai prezentációkat követôen, mintegy keretként Dr. Samu Antal elôadása zárta, aki a kardiometabolikus gyógyszerészi gondozói program aktualitásairól beszélt a tôle megszokott szakértelemmel és rálátással. Rövid történeti áttekintéssel indítva a gyógyszerészi gondozás, immáron törvényben elfogadott definíció - jára emlékeztetett. Gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként vállalt, felelôsen végzett, dokumentált tevékenység, amelynek célja az orvossal együttmûködésben a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia elôsegítése, a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának elôsegítése, a megfelelô gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttmûködô készségének növelése, életminôségének javítása minôségileg kontrollált körülmények között. (2006. évi XCVIII. tv. 3 y pont). Kardiometabolikus Prevenciós Prog - ram kapcsán felhívta a figyelmet a szív- és érbetegségek gazdasági vonatkozásaira. A kórképek kezelése 169 milliárd euró évi kiadást jelent évente az EU-ban, 372 euró személyenként. A tagországok között a fejenkénti összegek tízszerese is adódik (Málta kevesebb, mint 50 euró, Németország, Egyesült Királyság, több mint 600 euró). A betegség mortalitás és morbiditás okozta termelés kiesés 35 milliárd euró. Nem vitatható tehát a prevenciós program egészség - nyereség és gazdasági indok oldalról sem. A nemzeti prgram sematikus bemutatását követôen a Metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási programról szólt részletesen. A célkitûzések ismertetése során beszélt az egészséges életmódról szóló tájékoztatásról, a korai diagnózis szükségességének tudatosításáról, a metabolikus szindróma rizikójának meghatározásáról, és 8 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 9

6 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Ülést tartott a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Adóváltozások II. rész Kieg.tev. társas vállalkozó X X Fôfoglalkozású egyéni vállalkozó X X X X X Mellékfogl. Egyéni+ 36 órás munkavisz X X X Mellékfogl. Egyéni +társas vállalkozó X X X X X Mellékfogl. Egyéni + nappalis X X X X Kieg.tev. egyéni vállalkozó (többes váll.) X X Egészségügyi hozzájárulás EHO(Foglalkoztató): 27% (nem biztosított jogviszony után) március 2-án a MOSZ Székházában ülést tartott a Magyar Gyógyszerügyi Egyeztetô Fórum (MGYEF) Jelenlévôk: Dr. Mikola Bálint MOSZ Prof. Dr. Vincze Zoltán MGYT Dr. Ujfalussy Györgyné MAGYOSZ Prof. Dr. Vályi-Nagy István Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Dr. Eszenyi Péter Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége Dr. Küttel Sándor Gyógyszer-nagykereskedôk Szövetsége Korodi Karolina Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége Dr. Samu Antal MOSZ Dr. Schlégelné dr. Békefi Csilla MOSZ Dr. doc. Simon Kis Gábor MOSZ Prof. Dr. Szökô Éva MGYT (Semmelweis Egyetem) Dr. Dávid Tamás Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete Hubay Katalin Generikus Gyógyszergyártók Szövetsége Dévényi Róbert Gyógyszer-nagykereskedôk Szövetsége Kinics László Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége Béres István Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége Dr. Mikola Bálint a Fórum alapító házigazdája köszöntötte a résztvevôket, és ismertette az elôzô ülés összefoglalóját. A megbeszélésen elhangzott, hogy március 1-én Matolcsy György Miniszter Úr bejelentette a Széll Kálmán Tervet. Ezzel ös z- szefüggésben megemlítette, hogy április 1-tôl egyeztetések kezdôdnek a gyógyszerágazat szereplôivel, mivel az új változásokat július elejéig be akarják vezetni. A miniszter úr kimondta, hogy a betegek terhei nem fognak nôni, az elvonás a forgalmazókat és a gyártókat fogja súlytani. Ez az ágazat számára aggodalmas, nehéz terhek várnak rájuk. Az elmúlt évben megalkotott CLXXIII. sz. egészségügyi salátatörvény elôkészítése során, és a Semmelweis Tervben egyaránt a gyógyszerellátás kiemelt szerepe került hangsúlyozásra. Mind a nagypolitika, mind a szakpolitika kifejezte abbéli álláspontját, hogy az alapellátás definitivitása a gyógyszerészi szerepvállalás erôsítésével hatékonyan fokozható ( A gyógyszertár népegészségügyi találkozópont Szócska M.). Is me - retes a gyógyszertárak rendkívül kedvezôtlen gazdasági helyzete, közel 20 Mrd-os nagykereskedôi tartozásállománya, amelynek konszolidálására a kormányzat segítséget ígért. A részvevôk emlékeztek arra a évi gyógyszertámogatás átcsoportosítással összefüggô, mintegy 32 Mrd-os lakossági teheremelkedésre, ami közel 18%-os forgalomcsökkenést involvált. A szak mai ta - pasztalatok szerint ennek az intézkedésnek köszönhetôen a betegek nem váltották ki az alapbetegségeik kezeléséhez nélkülözhe - tetlen gyógyszereket, annak elviselhetetlen anyagi terhei miatt. A gyógyszertári forgalom csökkenésével kapcsolatos forráshiány azon túlmenôen, hogy a készletek kényszerû leépítését okozta, a gyógyszertárak el - adósodásához is vezetett. Egyértelmûen csök kent a gyógyszerbiztonság. A megbeszélésen résztvevô szervezetek ve - zetôi és szakértô munkatársaik részleteiben kifejtették véleményüket a gyógyszer-ágazat jelenlegi helyzetérôl. Valamennyien fontosnak tartották a folyamatos egyeztetést, hiszen az érdek egyértelmûen közös, nevezetesen a betegek kiegyensúlyozott, magas színvonalú, szakszerû és biztonságos gyógyszerellátása. Nagyon fontos a kö zösségi ál - láspont kialakítása, s annak el döntése, hogy ki mit tud felvállalni, s mit tud megtenni a stabilitás biztosítása érdekében. Csökken a patikai forgalom, csökken az árrés, a pa - tika nem tud fizetni a nagykereskedôknek, ennek okán nem kap gyógyszert, amire a betegnek szüksége len ne. Az egymásra - utaltság nem lehet vita tárgya. A októberi Semmelweis Terv megfo gal - mazása szerint a gyógyszerügy az egész - ségügy integráns része. A célok és problémák között a gyógyszer és betegbiztonságot, az ellátás biztonságot, a szolgáltatásminôséget célozza meg. Ezen túlmenôen a támogatáspolitikai megfontolások kapcsán rögzíti a következôket: Szembe kell nézni azzal, hogy mivel a fekvôbeteg-gyógyintézetekben kezelt betegek ellátását a kórházak a jelenlegi finanszírozási helyzetben nem képesek maradéktalanul biztosítani, részben a járóbeteg-gyógyszerkassza terhére történik ezen betegek gyógyszerellátása. Résztvevôk emlékeztek a gyógyszerészet elôtt álló egyeztetett feladatokra a gyógyszeres terápia menedzsment, a megelôzés és a szûrési programok kapcsán. A résztvevôk meggyôzôdése, hogy figye - lemmel az elôterjesztés körüli bizonytalanságokra is a gyógyszerellátás szereplôinek közösen kell gondolkodnia a megfelelô be tegellátási színvonal és a gyógyszerbiztonság fenntartásán. Megértve a gazdasági környezet problémáit leszögezték, hogy a betegek ellátását végzô gyógyszertárak még minimális mértékû forráscsökkenést sem tudnak jelenleg elviselni, ami ne csorbí taná a gyógyszerbiztonságot. Célszerûnek mutatkozik hatástanulmány ké - szítése, ami modellezi az ágazat egyes szereplôinek a megvonások mértékének és ütemezésének függvényében várható mozgásterét. Mindenképpen el kell kerülni azt a szituációt, hogy az egészségpolitika által is súlypontinak minôsített alapellátás, ahol a betegek elsôsorban (80%) gyógyszeres terápiával kezelhetôek, csôdhelyzetbe kerül - jön. Ráadásul a háziorvosok száma is vé - szesen fogy. Ezzel összefüggésben a Fórum résztvevôi ismét részleteiben elemezték a januári helyzetet, ahol a betegterhek mintegy 32 Mrd-os emelése a gyógyszerkiváltások jelentôs csökkenését eredményezte. Az is nyilvánvaló, hogy az ágazat szereplôit célzó forráskivonás elôbb utóbb, közvetlenül, vagy áttételesen a betegterheket fogja növelni. A jelenleg tervezett büdzsé csökken tés esetleges következményeként nyilván - valóan nem lehet kívánatos az ilyen mó don elkönyvelhetô potenciális egészségveszteség. Fontosnak tartják a döntés elôkészítés társadalmi nyilvánosságát, hiszen a lakosság teljesen alulinformált a gyógyszervertikum valódi szakmai feladatairól és gazdasági helyzetérôl. Vissza kell nyúlni a Sem - melweis Tervhez, ahol megoldási javaslatok címszó alatt a következô szerepel: A be - teg biztonsági kockázatok kiemelt területe a gyógyszerelés. Az akkreditációs program keretében elindul a gyógyszerészi gondozási szolgáltatás, amely javíthatja az érintett betegek egészségi állapotát, életminôségét, és csökkenti a járulékos költségeket. Ehhez nem elvonásra, hanem mindenképpen forrásra van szükség. A vezetôk bejelentették, hogy a Fórum felvetéseit és megállapításait szervezetük testületei részére referálják, az így kialakult legitim álláspontokat résztvevôk, a következô alkalommal harmonizálják. Mikola Bálint bejelentette, hogy a gyakorló gyógyszerészek a kérdésben a hét végén tartandó Gyógyszertár-mûködtetés 2011 so ros siófoki MOSZ munkakonferencián fognak közösségi álláspontot kialakítani. MOSZinfo A Tbj, Tny, Mny, Eb. törvények módosítása Fogalmak a táblázathoz Minimálbér: 2011-tôl Ft/hó. Minimális járulék alap: a tárgyhónap 1-én érvényes minimálbér. Minimum járulék alap munkaviszonyban: megszûnt a minimálbér kétszerese. Minimum járulék alap társas vállalkozó/egyéni vállalkozó: Minimálbér, ill. a fôtevékenységre jellemzô garantált bérminimum. (A tevékenységre jellemzô kereset fogalom megszûnt.) Maximum: az egyénileg fizetett nyugdíjjárulék (MNYP tagdíj) alap jának maximuma a költségvetési tv. szerint: Ft/nap, Ft/év. Kieg. tev.: csak a nyugdíjas társas / egyéni vállalkozó lehet kiegészítô tevékenységû, aki egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet a 27% TB járulék helyett. Egészségügyi szolgáltatási járulék (Foglalkoztató): Ft/hó 170 Ft/nap (kieg.tev. vállalkozó) TB járulék mértéke 27%: 24 % nyugdíjbiztosítási járulék (NYBJ) 1,5% természetbeni egészségbiztosítási járulék (TEBJ) 0,5% pénzbeli egészségbiztosítási járulék (PEBJ) 1% munkaerô-piaci járulék (MPJ) Egyéni járulékok mértéke 17,5% 10% nyugdíjjárulék, maximum! Átmenetileg az MNYP tagok is 10% nyugdíjjárulékot fizetnek 2011.decemberig. Decembertôl, aki megerôsíti az MNYP tagságát a 10% nyugdíjjárulék helyett 10% tagdíjat kell vonni. 4% egyéni természetbeni egészségbiztosítási járulék (TEBJ), nincs maximum 2% egyéni pénzbeli egészségbiztosítási járulék (PEBJ), nincs maximum 1,5% egyéni munkaerô-piaci járulék (MPJ) Járulékok összefoglalása az alkalmazás (foglalkozás) minôsége szerint TB. 10% 4% 2% 1,5% Eü. 27% Ny.j TEBJ PEBJ MPJ szolg. Munkaviszony X X X X X Többes m.v. 36 óra m.v. mellett X X X X Megbízás 36 órás m.v. mellett X X X Megbízás, 36 órás mv. Nincs X X X X Választott tisztségviselô/36 órás m.v. mellett X X X Nincs 36 órás m.v. X X X X Bedolgozó (bizt.)/36 órás m.v. mellett, X X X Nincs 36 órás m.v. X Segítô családtag X X X X Szakképzô isk.tanuló tanuló szerzôdéssel X X X X EGT-ben biztosított (E101-es) külföldi (???) Fôfoglalkozású társas vállalkozó X X X X X Mellék fogl.társas váll.+ munk.visz. 36órás X X X Mellék fogl.társas váll.napp. tanuló/hall X X X X Mellék fogl.társas váll. + egyéni váll. X X X X X Mellék fogl.társas váll. + másik társas váll. mellett X X X X X Szakképzési hozzájárulás (Foglalkoztató): a TB járulék alap után 1,5%. Rehabilitációs hozzájárulás: 20 fô feletti létszám 5%-a után Ft/fô. Járulék alapot képezô jövedelem Az összevont adóalapba tartozó, önálló és nem önálló tevékenységbôl származó jövedelem, mely után adóelôleget kell fizetni TB járulék alapot képez. Beleértve a szakszervezeti tagdíj, a tanuló szerzôdésben meghatározott díj, hallgatói munkadíj. Kivétel (Tbj. 21. ): TB ellátások a 71. szerinti béren kívüli kedvezményesen adózó (*1, 19 alap után SZJA 16%) juttatások. Az osztalék elôleg, az osztalék típusú és egyéb külön adózó jövedelmek. A TB járulék alapot képezô jövedelmek egyéni járulék alapokat képeznek, az eltéréseket az alábbiakban taglaljuk. Munkaviszonyból származó jövedelmek járulék alapja (alkalmazott, közalkalmazott, köztisztviselô): Munkaviszonyból és a nem önálló tevékenységbôl származó, SZJA elôlegszámítás alá esô tárgyhavi jövedelem a járulék alapja (az érdekképviseleti tagdíj itt nem vonható le), a fentieket figyelembe véve. A társas vállalkozás tisztségviselôje tiszteletdíja is ilyen nem önálló tevékenységbôl származó jövedelem. Társas vállalkozás tagja (személyes közremûködéssel) járulék alapja: Az SZJA elôlegszámítás alá esô tárgyhavi jövedelemkivét, de legalább a minimálbér havonta tôl a fô tevékenységségre jellemzô garantált bérminimum után kell fizetni a járulékokat! Ha egyéb 36 óra/hét fôállású jogviszonya van, ill. közép v. felsôfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, akkor a jövedelemkivét a járulék alap, és nincs minimum. Kiegészítô tevékenységûnek számít a nyugdíjas: a jövedelem kivéttôl függetlenül havonta Ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni utánuk tôl már csak egy helyen kell megfizetni, ha pl. egyéni vállalkozó is és társas vállalkozó is. (?) 2008-tól a nyugdíjas társas vállalkozó is 10% járulékot fizet, munkaerô-piaci járulék nincs. 365 nap után a levont járulékok után kérhetô a 0,5 %-os nyugdíjemelés! Egyéni vállalkozó járulék alapja A jövedelem kivét, de legalább a minimálbér havonta, ill. a fôtevékenységre jellemzô garantált bérminimum. Ha egyéb 36 óra/hét fôállású jogviszonya van, ill. közép v. felsôfokú okt.intézmény nappali tagozatán tanul, akkor a jövedelem kivét a járulék alap és nincs minimum. Kiegészítô tevékenységûnek számít a nyugdíjas: a jövedelem kivéttôl függetlenül havonta Ft/hó egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetni utánuk. A nyugdíjas egyéni vállalkozó is 10% nyugdíjjárulékot is fizet, egyéni eg.bizt. járulék, munkaerô-piaci járulék nincs. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, személyes munkavégzéssel: Ide tartozik a megbízás, bedolgozói tevékenység díjazása, segítô családtag jövedelme, tiszteletdíj, szerzôi díj felhasználói szerzôdés alapján, honorárium stb. általában önálló tevékenységbôl származó jövedelmek. 10 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 11

7 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Ha a tárgyhavi járulék alapot képezô jövedelem eléri a tárgyhónap 1-én érvényes minimálbér (nem az elôzô havi minimálbér) havi összegének 30%-át (2011. januártól *0,3= Ft/hó, vagy 780 Ft/nap), akkor biztosított, tehát egyéni és TB járulék köteles. Tehát jogviszonyonként kell elbírálni, ha többes jogviszonya is van, össze kell számítani az azonos idôszakra vonatkozó díjazásokat, így kell megállapítani a biztosítottságot, ill. a max. járulék alapot. Ha biztosított, le kell vonni a 10% nyugdíjjárulékot, ha MNYP tag 2% nyugdíjjárulékot és 8% tagdíjat decemberig a MNYP tagtól is 10%-t kell vonni. Továbbá le kell vonni a 4% TEBJ-t is, és ha nincs heti legalább 36 órás jogviszonya, akkor 2% PEBJ-t (pénzbeli eg. bizt. járulékot) is. Munkaerô-piaci járulékot nem kell vonni. Ha a díjazás szerint a jövedelem nem éri el a minimumot, tehát nem TB alap (nem lesz biztosított), akkor 27% egészségügyi hozzájárulást fizet a foglalkoztató, egyéni járulék nincs. A szerzôi díj honorárium speciális egyéb jogviszony Egyedileg kell elbírálni, mindig a kifizetéskor. Vizsgálni kell, hogy a díjazásból mekkora hányad a személyes munkavégzés és mekkora a felhasználáshoz kapcsolódó vagyoni értékû jog. A személyes munkavégzés díjáról meg kell állapítani az adóalapot (a költségrész levonásával), majd az adóalap szerint megvizsgálni a biztosítottságot (napi összeg eléri-e a napi MB 30%-át). Meg kell állapítani, hány naptári nap vehetô figyelembe: a szerzôdéskötés napjától a teljesítés napjáig. (Elôadói tevékenység esetén ez egy rendezvény esetén max. 7 nap lehet). Az adóalap és napok hányadosa, ha eléri a tv. szerinti limitet, akkor az adóalap járulék alap is. A járulék alap után a foglalkoztató 27 % járulékot fizet. Ha az adóalapja szerint nem biztosított a díjazott, akkor az adóalap után 27% egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egyéni járulékokat a személyes munkavégzés díjából az egyéb jogviszony szabályok szerint vonandók le. A vagyoni értékû jog díjrésznek az adóalapja után 27% EHO-t kell fizetni tól választható az EKHO egyes FEOR-ok esetén. Egyedi megoldás: 1. melléklet Ingatlan bérbeadásából származó jövedelem 2011-tôl már csak összevonandó jövedelem lehet. Ez nem biztosított jogviszony, nincs foglalkoztatói TB járulék és 27%-os EHO sem, egyéni járulékok nincsenek, kivéve, ha az éves jövedelem meghaladja az 1 millió Ft-ot, akkor EHO 14%- ot kell belôle levonni, ha a magánszemély még nem fizette meg a 450 e.ft egészségbiztosítási járulékot. Számlaadási kötelezettség is megszûnt. Egyéb szempontok A nyugdíjas foglalkoztatott is 10% nyugdíjjárulékot fizet. 365 nap nyugdíjjárulék fizetése után a emelkedik a nyugdíja a járulék 0,5%- ával. Ezt kérelmezni kell a nyugdíjfolyósítótól! A biztosított 4+2% egészségbiztosítási járulékot fizet. Nincs maximum szeptembertôl a többes jogviszonyok kifizetéseibôl is, tehát mindenbôl le kell vonni a 4% TEBJ-t, a nyugdíjastól is (kivéve kieg. tevékenységû vállalkozó) Ha a biztosítottnak van legalább heti 36 órát meghaladó jogviszonya, csak abban a jogviszonyban kell levonni a 2% pénzbeli e.bizt. járulékot, a többiben nem. Nyugdíjas foglalkoztatott-tól nem kell levonni a 2% pénzbeli e.bizt. járulékot, csak akkor, ha szünetelteti a nyugdíját. A TB nyugdíj tv. szerint, a korengedményes, korkedvezményes öregségi nyugdíjas foglalkoztatott tárgyévi keresete 2010-tôl a minimálbér 18-szorosa lehet maximum (2011-ben Ft/év). Azokra vonatkozik a szabály, akik nem érték el a 62 évet. Abban a hónapban, mikor túllépte a keresetmaximumot, kérni kell a nyugdíj szüneteltetését, vagy a keresô tevékenység felfüggesztését! A 1108-ban jelenteni kell ezen nyugdíjasok nyugdíjjárulék alapját az APEH-nek, amely errôl tájékoztatja a nyugdíjfolyósítót. A január 1. elôtt nyugdíjazottakra ez a szabály továbbra sem érvényes! A PEBJ után jogosult a biztosított a TB pénzbeli ellátásaira (táppénz). Továbbra is érvényes (2003-tól), hogy egyes kifizetésekbôl nem kell levonni sem a 4%-ot, sem a 2%-egészségbiztosítási járulékot, valamint a 1,5% munkaerô-piaci járulékot sem. Jubileumi jutalom Végkielégítés Újrakezdési támogatás Szabadságmegváltás Határozott idejû szerzôdés felmondásakor (MT bek.) ki - fizetett összeg. Járulékfizetés egyidejûleg fennálló többes jogviszony esetén Nem változott az alapszabály, miszerint mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni a nyugdíjjárulékot, legfeljebb azonban a járulékfizetés felsô határáig. A foglalkoztató mindaddig vonja a járulékot, amíg a biztosított nem igazolta a másik jogviszonyban megfizetett járulékokat tôl nem kell a munkáltatótól igazolást kérni, hogy elérte a maximum járulékot, elég a dolgozó nyilatkozata. A járulék különbözet visszafizetéséhez azonban kell az igazolás a másik foglalkoztatótól. A nyugdíjjárulék különbözetet a még fennálló jogviszonyok közül az a foglalkoztató fizeti vissza, amelynél magasabb volt a járulék alapot képezô kifizetés. Az igazolás benyújtása után 15 napon belül kell visszafizetni a járulék különbözetet, továbbá ennek tényét nyilvántartásba venni. (Tbj.31., R.7/A ) tôl a tv. lehetôséget nyújt arra is, hogy az adóbevallás keretében is visszaigényelhetô a felsô határt meghaladó nyugdíjjárulék (akkor, ha nem MNYP tag), ha a járulékfizetô nem tudta, vagy nem akarta visszaigényelni a foglalkoztatójától. A 4% TEBJ mindegyik jogviszonyban meg kell fizetni, a 2% PEBJ-t nem kell megfizetni, ha van heti 36 órás munkaviszony. Az egyéni munkaerô-piaci járulékot a többes jogviszonyban is meg kell fizetni (lsd. még 7. oldalon levô táblázatot). Egészségügyi hozzájárulás EHO Százalékos mértékû (Kifizetô) 27%-os EHO: 2010-tôl megegyezik a TB járulék mértékével. A lényeg, hogy az összevont adóalapú, de TB járulék alapot nem képezô jövedelem után kell fizetni 27% EHO-t. Kivétel: TB ellátások, ingatlan bérbeadás, iskolaszövetkezet nappali tagozatos tanulója személyi közremûködéssel szerzett jövedelme Százalékos mértékû (egyéni) 14%-os EHO Egyes külön adózó jövedelmekbôl mindaddig le kell vonni a 14%-os egyéni %-os EHO-t, amíg az egyén (korábban a foglalkoztatói járulék számított) nem fizette meg az a 450e.Ft/év egészségbiztosítási járulékot. Nyilatkozat: az egyén nyilatkozata a döntô. Nyilatkozhat akkor is, ha várhatóan eléri egyéb jövedelmeibôl a limitet /egyéni 4+2%/= Ft/év, ill Ft/hó jövedelemmel érhetô el a limit. (Az értékhatár megállapításakor beszámítható az egyéni EKHO 1,6%-a és a 14%-os EHO is.) Összevonandó jövedelmek közül az: Ingatlan bérbeadásból származó 1 m.ft/év feletti jövedelem esetén a teljes összeg után Külön adózó jövedelem fajták, amelyeket érint: Osztalék Vállalkozásból kivont jövedelem Értékpapír kölcsönzésbôl származó jövedelem Árfolyamnyereségbôl származó jövedelem. Kedvezményes járulékfizetés 1991/ IV. Flt. tv., 2004/CXXIII. Pf.tv., 2005/CLXXX Fb.tv. Alap és középfokú végzettség 1 év 2.év Jövedelemkorlát Start, Start Plusz 10% 20% MB*1,5 Start Extra 10% MB* 2 Felsôfokú végzettség, diplomás 1 év 2 év Start Plusz (Start, ha 2010 elôtt kezdôdött) 10% 20% MB* 2 Start extra 10% MB* 2 Felsôfokú végzettség, diplomás 9 hó 3 hó Start, 2010-tôl kezdôdôen 10% 20% MB* es szabály szerint a diplomás részére csak 1 évig tart a járulék kedvezmény! 1. év 2. év 3. év Jövedelemkorlát Start Extra (kedvezôtlen térség) MB* 2 (2011. január 1. elôtti megállapodás) Közfoglalkoztatás (közcélú): A MB* 130%-ig a járulék 50%-át nem kell megfizetni. Tartós álláskeresôk támogatása: 1 évig a MB* 130%-ig men tesül a TB járulék fizetése alól. Részmunkaidôs foglalkoztatás kedvezménye 2011-tôl Gyermekgondozásról visszatérô 8 órás munkakörét, ha két 4 órás részmunkaidôs munkavállaló látja el, akkor a két foglalkoztatott után a TB járulék 20% a MB* 2 jövedelemig, felette 27%. EB törvény, családtámogatási tv. módosítások Nem változott a minimum öregségi nyugdíj: Ft/hó, így a családtámogatási összegek nem változtak. A családtámogatási ellátásokat kizárólag a regionális igazgatóságok folyósítják. Anyasági támogatás: Egy gyermek esetén: Ft (min.nyugdíj 225%-a) Ikergyermekek esetén: Ft/gyermek (min.nyugd. 300%-a) GYES összege: Egy gyermek esetén: Ft/hó 950 Ft/nap Ikergyermekek esetén Ft/hó Ft/nap (függetlenül a gyermekek számától a minimum nyugdíj 200%-a) 2010-ben változás volt: a ápr.30. után született gyermekek vonatkozásában csak a 2. életév betöltéséig jár ben a változás érvénytelen, újra 3 éves korig jár a GYES. Családi pótlék: Nem változtak az összegek, továbbra is adómentes a családi pótlék Ft/hó/gyermek 1 gyermekes család gyermekes egyedülálló gyermekes család gyermekes egyedülálló és több gyermekes család és több gyermekes egyedülálló tartósan beteg gyermek tartósan beteg gyermeket egyedül nevelô nevelôszülônél nevelt gyermek tôl csak azok a táppénz és egyéb TB ellátási kifizetôhelyek mûködhetnek, ahol a létszám 100 fô felett van. GYED maximum: Ft/hó (változott, a minimálbér kétszeresének 70%-a). A táppénzek számítása nem változott, az úti baleset változatlanul 90%. Elôre hozott öregségi nyugdíj korhatár változása (TB nyugdíjtörvény évi LXXXI. Tny.). Fokozatosan 62 évrôl 65 évre emelkedik az öregségi nyugdíjkorhatár. Az jan. 1. elôtt születettek esetében marad a 62. életév nyugdíjkorhatár. Tájékoztató található az új szabályokról. MOSZinfo 12 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 13

8 Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Év Gyógyszerésze pályázat A pályázni kívánó gyógyszerészeknek négy témakörben kell nyilatkozniuk. Elsô - sorban a gyógyszerészi gondozás mindennapos alkalmazásáról, tapasztalataikról, javaslataikról kell beszámolniuk, de a pá - lyázat kitér a háziorvos és a gyógyszerész kapcsolatára, valamint a betegek elvárásaira is. A kérdések a következôk: 1. Betegek elvárásai a gyógyszerésszel szem ben. Milyen kérésekkel találkozom a munkám során? 2. Mit jelent számomra a gyógyszerészi gondozás a mindennapokban? Merre fejlôdjön a gyógyszerészi gondozás? 3. Egy tanulságos és érdekes eset leírása. 4. Együttmûködés a háziorvossal a gyógyszerészi gondozásban. Lehetôségek és buktatók. A szakmai szervezetek elsôsorban a gyógyszerészi gondozásról, a beteg-centrikus gyógy szerészetrôl, a prevenció területén az elmúlt idôszak során elért hazai eredményekrôl és a jövô elképzeléseirôl szeretnének informálódni, másrészt országos nyilvánosságot kívánnak biztosítani a gyógyszerészi gondozás területén legeredményesebben tevékenykedô gyógyszerészek számára. Miért érdemes elindulni a pályázaton? A gyógyszerészek a mindennapi munka során olyan tapasztalatokra tesznek szert, Nemes cél érdekében fogtak össze a gyógyszerész szakmai szervezetek Elsô alkalommal hirdették meg az Év Gyógyszerésze pályázatot, amelynek részleteit a szakmai szervezetek vezetôi március 1-én a média elôtt, majd hivatalosan a siófoki Gyógyszertár-mûködtetés konferencián hirdették meg a szakma képviselôi elôtt. A pályázatot a Magángyógy sze - részek Országos Szövetsége koordinálásával a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság, a Ma - gyar Gyógyszerészi Kamara és a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága írta ki. Olyan erkölcsi és szakmai elismerést hoztak létre, amelyet az a gyógyszerész nyerhet el, aki példát mutat a gyógyszerészi gondozásban nyújtott kiemelkedô szakmai teljesítményével, hatékony megoldások alkalmazásával és betegbarát szemléletével ami alapján használható ötletekkel tudják segíteni, hogy a gyógyszerészi gondozás a megfelelô irányba fejlôdjön. Látják a betegek igényeit, látják a munkájuk során fellépô nehézségeket, amiket ha leírnak pozitív irányba befolyásolhatják a gyógyszerészi gondozás jövôjét, ezzel hozzájárulnak egy egészségesebb társadalom létrejöttéhez és megkönnyítik saját munkájukat is. Az Év Gyógyszerészét október elején a Ma - gángyógyszerészek Országos Szövetsége XXI. kongresszusán nevezi meg a szakmai szervezetek vezetôibôl álló bíráló bizottság. A Roche Magyarország Kft. támogatásával indított pályázat célja a szakmailag legfelkészültebb gyógyszerész kiválasztása, aki ezért erkölcsi elismerésben részesül, oklevelet és a híres szobrászmûvész, Es - kulits Tamás által készített díjat kapja. A pályázati kiírás a honlapon olvasható. Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Aktuális Dr. Mikola Bálint, a Magángyógyszerészek Országos Szö vet - ségének elnöke üdvözölte a tavaly év vé - gén elfogadott törvényt, mely rehabilitálta a gyógyszerészi hivatást. Azzal, hogy a par lament magas szintû jogforrásban deklarálta a gyógyszerészek tulajdonosi szerepvállalásának igényét, bizalmat szavazott nekünk. Meggyôzôdésünk, hogy a napi 650 ezer páciens és a gyógyszertárak közötti kontaktus ad nekünk alkalmat arra, hogy mind egészség-nyereség, mind gazdasági eredmény oldaláról bizonyítsunk. Hiszen ha a páciens az alap szinten megfelelô, érthetô és kézben tartott ellátást kap, nem veszi igénybe az egészségügyi rendszer magasabb és jóval drágább szintjeit. Errôl szól a terápia menedzsment. Ezt felismerve nevezte az egészségügyért felelôs államtitkár népegészségügyi találkozási pontnak a gyógyszertárakat. Prof. Dr. Vincze Zoltán arról beszélt, hogy a gyógyszerészek oktatása során is nagy hangsúlyt kell fektetni a gyógyszerészi gondozás fontosságára. Tananyag lehetne a gyógyszerészi gondozás elsajátítása. A professzor a Gyógy sze - rész Világszövetség (FIP) és az EuroPharm Fórum alelnöke is volt az elmúlt évek során, így a két nagy szövetség nézeteit próbálja megvalósítani itthon is. Dr. Szabó Sándor, a Magyar Gyógyszerészi Kamara örökös tiszteletbeli elnöke emlékeztetett arra, hogy a gyógyszerészi gondozás annak a szemléletváltásnak az eredménye, amely az el - múlt két évtizedben a gyógyszerrôl a betegre terelôdött át, igazolva a gyógyszertár egészségügyi intézmény-, és a gyógyszerészet hivatás jellegét. A gyógyszerészi gondozás egy olyan be - tegellátási rendszer, amely folyamatosan nyomon követi a gyógyszeres terápia eredményeit, és ha szükséges, a terápia hatékonyságának érdekében segít a korrekcióban. A fogalom több szakterület közötti együttmûködést feltételez a csoport tagjai a beteg, az orvos és a gyógyszerész között. Dr. Samu Antal, a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bi - zottsága alapító elnöke elmondta, hogy a gyógyszerészeknek a lakosság széles rétegeiben van lehetôségük az életvitellel kapcsolatos információszerzésre, véletlenszerû és célzott kockázatok felismerésére, szûrôvizsgálatok elvégzésére és az egészségfejlesztést, prevenciót célzó befolyásolásra. Így a gyógyszerészek gondozói munkája a farmakoterápia menedzselésén kívül kiegészül elsôsorban a jelentôs betegpopulációt érintô területeken (diabétesz, hipertónia, metabolikus szindróma, stb.) a népegész - ségügyi, egészségnevelési, betegoktatási és az egészségtudatos életvitelt elôsegítô felvilágosítás feladataival. A gyógyszerészi gondozás tehát a gyógyszerész által önként vállalt, felelôsen végzett dokumentált tevékenység, melynek cél - ja együttmûködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költség-hatékony gyógyszeres terápia elôsegítésén túl a beteg egész - ségtudatos életvitele kialakításának elôsegítése, megfelelô gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttmûködô készségének növelése, életminôségének javítása, mi - nôségileg kontrollált körülmények között. Az Év Gyógyszerésze címre pályázhat minden olyan aktív gyógyszerész, aki a weboldalon hi - ánytalanul kitölti a pályázati adatlapot és elektronikus formában beküldi június. 15-ig. MOSZinfo 14 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 15

9 Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Javaslat a szakképzési rendszer átalakításához A munkaanyagot az alábbiakban tesszük közzé: A gyógyszerészdoktori szakképzés átszervezését figyelembe veendô szempontok: 1). A graduális képzés az egyetemek hatáskörébe tartozik minôsített egyetemi oktatókkal, ugyanúgy, mint a Ph.D. képzés és a szakképzés is. A tematika kialakítása és az oktatás az egyetemi oktatók feladata és felelôssége. A nem egyetemi szervezetek és vezetôik természetesen javaslatot tehetnek a rendszer kialakításáról (képzési-oktatási feltételek) és a források biztosításához, amely a képzés mûködtetéséhez alapvetô feltétel. Továbbá, a nem egyetemi képzôhelyek munkatársai részt vehetnek a képzésben is, amennyiben a képzési és oktatói akkreditációban leírt feltételeknek megfelelôen eleget tesznek. 2). Fontos szempont a szakképzés múltja, hiszen a múlt tapasztalatainak ismerete tükrében formálhatjuk a jövôt figyelembe véve az ország adottságait és a képzési hagyományokat. 3). Figyelembe kell venni, a korábbi (eddigi) rendszerben a gyógyszerészek illetve gyógyszerészdoktorok jelentkezési arányát (igényét) az eddig választható (s jelenleg is) a 25 szakvizsga alapján. 4). A szakvizsgát lefolytató vizsgáztatók minôsítése: a Ph.D. fokozat alapvetô követelmény a szakvizsgáztatók részérôl. Minimum an - gol középfokú nyelvtudás, amelyet a C típusú nyelvismereti bizonyítvány igazol akkreditált képzési helyrôl eredôen, a vizsgáztató részérôl ugyancsak alapfeltétel. Erre a kritériumra azért van szükség, mert a C típusú angol nyelvvizsga a gyógyszerészdoktori diploma megszerzésének alapfeltételei közé tartozik, és egy gyógyszerészdoktort szakvizsgáztató legalább olyan fokú okmánnyal, bizonyított idegen nyelvismerettel rendelkezzen, mint egy frissen végzett gyógyszerészdoktor. Továbbá, elôbb-utóbb a Magyar or - szá gon végzett és diplomát kapott angol nyelvû gyógyszerészdoktorok ugyan csak szakvizsgaigényt jelenthetnek be, mint ahogyan ez az angol nyelvû képzésben résztvevô orvosdoktoroknál is megtörténik. Érdemes megjegyezni, hogy a Magyarországon meg - szerzett gyógyszerészdoktori diploma azon 5 Magyarországon kiadott diploma közé tartozik (a több száz diploma közül), amelyet az EU tagállamai honosítás nélkül elfogadnak. 5). Az EU elfogadja az adott tagállam oktatási és szakvizsga rendszereit a tagállamok képzési rendszerének hagyományai alapján. Gyökeres és alapjaiban megváltoztatott szakvizsgarendszer ki - alakítása nem szükségszerû, hiszen egy alapjaiban teljesen megváltoztatott rendszer rendkívül idô és forrásigénylô tevékenység. 6). A finanszírozási szempontok biztosítása (melyik szervezet és milyen mértékben kíván hozzájárulni a tervezett szakképesítés átalakításához és finanszírozásához) amelyek szakmai és nemzetgazdasági érdekek egyaránt. Feltétlenül megemlítendô, hogy egy gyökeresen átalakítandó szakképzési tervhez vagy javaslathoz, bármennyire jónak is tûnik az elsô pillantásra szakmai szempontból, mint valamennyi hazai és nemzetközi pályázathoz egyaránt, a személyi feltételek mellett (ki, mit és milyen felkészültséggel és óraszámban oktat) alapvetôen szükséges megadni a költségtervet (ki, mikor és milyen összeggel finanszírozza a képzés költségeit). Jól ismert az a tény, hogy a gyógyszerész rezidensképzés (szakgyógyszerész) fenntartása és mûködtetése nem egy olcsó képzési rendszer, s annak összege országos szinten évente meghaladta a 2 milliárd Ft-ot (2007 elôtti adat, amikor a teljes gyógyszerész rezidensképzés állami költségkeretek között mûködött). Feltétlenül szükséges tisztázandó kérdés, hogy egy esetlegesen gyökeresen átalakítandó szakképzési rendszer újjáépítéséhez (pl. megnövelve az eddig 3 éves idôtartamot 5 évre) melyik A gyógyszerész képzôhelyek (Budapest, Szeged, Debrecen, Pécs,) dékánjai figyelembe véve a lehetôség szerinti forrásszempontokat is, közös állásfoglalásban fogalmazták meg javaslatukat a jövôbeni gyógyszerészdoktori szakvizsgarendszer kérdésében. költségvetési szerv vagy szervezetek tudják biztosítani az igen komoly többletforrásokat az átalakításhoz és a képzés mûködtetéshez (állami és nem állami, adóátcsoportosítás, szakképzési hozzájárulás, gyógyszergyártók, gyógyszerforgalmazók, gyógyszertárak) a jelenlegi és feltehetôen a jövôben is felmerülô egyre nehezedô gazdasági körülmények között. Meg kell feltétlenül említeni azt is, hogy a 3 éves képzési idôbôl álló gyógyszerészdoktori rezidensképzés (szakgyógyszerész képzés) összes költsége felmenô rendszerben (amikor már valamennyi évfolyam párhuzamosan kerül együttesen finanszírozásra) a jelenlegi számítások szerint (alapul véve az utolsó év, 2007, teljes állami rezidens finanszírozási rendszert) meghaladja majd országos szinten (Budapest, Szeged, Pécs, Debrecen képzôhelyek) a 6 milliárd forintot. Abban az esetben, ha a szakképzési idô 5 év lenne, akkor a költségek évente 8-10 milliárd forint közötti összegre emelkednének (amikor mind az 5 évfolyam képzése már együttesen folyik). 7). A szakképzésben az eddigieknél nagyobb teret kellene biztosítani a demonstrációs gyakorlatoknak. Ezt a 3 éves ciklusban is ki kellene alakítani. Az egyes munkakörök betöltésénél legyen komoly szerepe a szakképzettségnek, s néhány éven belül ez alakuljon át kötelezô követelménnyé. SZAKVIZSGÁK Figyelembe véve a fentebb leírtakat, valamennyi szakgyógyszerészi képesítést 3 éves idôtartamú képzési idôre tervezzük, mint ahogyan ez, az eddigi rendszerben is alkalmazásra került. Az alábbi I-es lista alatt felsorolásra kerültek az eddig megszerezhetô szakgyógyszerészi képesítések. Ezek száma összevonásra érdemes, amelyet a II-es lista tartalmaz. Az összevonás magában foglalja az eddigi rendszer 25 szakvizsga anyagát, csupán a rokon területek, amelyek ismeretanyagai szorosan kapcsolódtak egymáshoz, vagy jelentôs mértékben átfedték egymást, összevonásra kerültek. A leírtaknak megfelelôen a 25 (I-es lista) korábban (és jelenleg) megszerezhetô szakvizsgából 13 (II-es lista) szakvizsgára lenne lehetôség. Továbbá, 3 új területre vonatkozó szakvizsga is bekerülne a rendszerbe, amelyek a Gyógyszerészi Gondozás, az Ipari Gyógy sze - részete és gyógyszeripari marketing, Minôségbiztosítás és törzskönyvezés lenne (II-es lista). Így tehát az eddigi 25 szakvizsga helyett, összesen 13 (összevont) + 3 (új) szakvizsga területérôl sajátíthatnak el tudásanyagot a gyógyszerészdoktorok a választásaik szerint a 3 éve képzési idô alatt. A szakvizsgát a gyógyszerészdoktorok a 4-ik évben tennék le. Elôzô (eddigi) rendszer 25 szakképesítése Biológiai gyógyszerellenôrzés Egészségügyi gyógyszerügyi igazgatás Farmakognózia (gyógynövényismeret) Farmakognózia és fitoterápia Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezési szak Gyógyszerellátási gyógyszerészet Gyógyszerellenôrzés Gyógyszerészi mikrobiológia Gyógyszerhatástan Gyógyszerkémia Gyógyszertechnológia Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás Klinikai (fizikai-kémiai) gyógyszerellenôrzés Klinikai gyógyszerészet Klinikai laboratóriumi diagnosztika Klinikai laboratóriumi vizsgálatok Kórházi gyógyszerészet Közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok Mikrobiológiai gyógyszerellenôrzés Minôségbiztosítás Preparatív-kémiai laboratóriumi vizsgálatok Radiofarmakológia Radiogyógyszerészet Társadalomgyógyszerészet Toxikológia Leendô rendszer (13 összevont és 3 új szakképesítés) A fentebb említett korábbi rendszer összevont szakképesítései (13 szakképesítés) az alábbiak lennének: Gyógyszerellenôrzés és biológiai gyógyszerellenôrzés Hallgatói találkozó a Debreceni Egyetemen A rendezvény fotóit készítette: Szabó Petra III. évfolyam Immár hagyomány, hogy a magyar gyógyszerészhallgatók évente egyszer találkoznak egymással valamelyik egyetemi városban, abból a célból, hogy a tanulás malomkerekébôl kilépve pihenjenek egy kicsit, miközben a szakmai kongresszuson továbbfejlesztik képességeiket, szélesítik látókörüket. Az elôzô tanévben megrendezésre került há romnapos szegedi Találkozót követôen idén február 25. és 27. között a Debreceni Egye tem látta vendégül a Budapestrôl, Pécs rôl és Szegedrôl érkezô, összesen 342 regisztrált hallgatót. A szombati szakmai programot (a Gyógy - sze rész Börzét, valamint a fórumokat) megfelelôen körbefonó, péntektôl vasárnapig tar t ó keretprogramban ismerkedés, játék, korcso lyázás és táncos kikapcsolódás változatos kínálata várta a diákokat, melyet a helyi Hal l gatói Önkormányzat (HÖK) vezetôi, Lakatos Dolóresz és Priksz Dániel szerveztek körültekintô odaadással és a munka nagyságával arányos lelkesedéssel február 26-án, szombaton került sor im már harmadik alkalommal a Magyar Gyógy szerészhallgatók Egyesülete rendezésében (HUPSA) a szintén hagyományteremtônek számító orientációs fórumra: a Gyógy szerészi Diploma Jövôje (GYDJ) címû szimpóziumra, mely ezúttal a Magyar Gyógy sze rész tudományi Társaság Ifjúsági Bizottsága (MGYT IB) elnökével, dr. Bozó Tamással szövetkezve jött létre. A GYDJ helyszínéül ezúttal a Debreceni Egyetem Élettudományi Köz pont ja szolgált, a fórum célja pedig az volt, hogy mélyebb és személyesebb bepillantást nyújtson a hallgatók számára a különbözô gyógyszerészi hivatásterületekbe, azért, hogy minden hallgató idejében megtalálhassa az egyéniségének, érdeklôdési körének leginkább megfelelô helyet a gyógyszerészetben. Ennek jegyében számos szakterület jeles képviselôje mut atta be saját munkáját, mindenna pi prob lémáit, örömeit, és tett hitet a gyógyszerészi hivatás mellett. Dr. Vecsernyés Mik lós dékán úr vette védnökségébe az igen nagy érdeklôdésnek örvendô eseményt, s a dé kán úr meg - nyitója után Prof. Dr. Tósaki Ár pád elôadása tartott elénk tükröt a mai gyógy sze rész - diploma jelenérôl-jövôjérôl. Dr. Kraszits István, a Debreceni Egyetem Egye temi Gyógyszertárának munkatársa a kórházi-klinikai gyógyszerészet lehetôségeit ismertette a hallgatóság számára, majd Egészségügyi gyógyszerügyi igazgatás és társadalomgyógyszerészet Farmakognózia (gyógynövényismeret) és fitoterápia Gyógyszerellátási és gyógyszerügyi szervezési gyógyszerészet Gyógyszerészi mikrobiológia és mikrobiológiai gyógyszerellenôrzés Gyógyszerhatástan-farmakoterápia és toxikológia Gyógyszerkémia és preparatív-kémiai laboratóriumi vizsgálatok Gyógyszertechnologia Fizikai-kémiai gyógyszerellenôrzés Klinikai és kórházi gyógyszerészet Klinikai laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatok Közegészségügyi-járványügyi laboratóriumi vizsgálatok Radiofarmakológia és radiogyógyszerészet Újonnan bevezetendô szakképesítés (3) Gyógyszerészi gondozás Ipari gyógyszerészet és gyógyszeripari marketing Minôségbiztosítás és törzskönyvezés MOSZinfo ezt követôen Dr. Rixer Mária, a MOSZ (Magyángyógysze ré szek Országos Szövet - sége) Ifjúsági Fórumá nak elnök asszonya a tôle megszokott lendülettel ismertette a közforgalmú gyógyszerészet értékeit, bemutatva a patikákban végzett munka je len tô - ségét, valamint a jövô kihívásait. A hatóság oldaláról dr. Haraszti Csaba kép viselte az OGYI, dr. Kokovay Katalin tisztifôgyógyszerész asszony pedig az ÁNTSZ megújult szerepkörét. Az Nyrt., a Richter Gedeon Nyrt., valamint a TEVA Gyógyszergyár Zrt. delegáltjai ad - tak a jelenlevôk számára a hazai gyógyszeriparból igen széles spektrumú ízelítôt. A két, fentebb említett ifjúsági szervezet (HUPSA és MGYT IB) most elôször tartott rendhagyó szekciót is, a Gyógyszerész Szer vezetek Bemutatkozása (GYSZB) fórumot, melyre szombaton délután került sor. Ezen fórumon a hallgatói és a professzionális gyógyszerészeti szervezetek mutatkoztak be, hangot adva azon egységes véleményüknek, mely szerint a magyar gyógyszerészet jö vôje az összefogásban, az etikus elvek, valamint a hivatás szabályainak egyéni és közös érvényesítésében van. A MOSZ munkájáról, szerepérôl és célkitûzéseirôl dr. Mikola Bálint elnök tartott 16 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 17

10 Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk kiváló elôadást. A Ma gyar Gyógyszerész - tudományi Társaság (MGYT), a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK), a Nemzet - közi Gyógysze részhall ga tói Szövetség (IPSF) és a Fiatal Gyógy szerészek Klubja (FGYK) is a legmagasabb szinten képviseltette magát a rendezvényen. Jan Röder, az IPSF jelenlegi elnöke hangot adott a gyógyszerészhallgatók szerepének az egészségügyi oktatás tendenciájának be fo lyásolásában, miközben erôs párhuzamot húzott a FIP (International Pharma ceuti - cal Federation, Nemzetközi Gyógyszerész Szö vetség), valamint az IPSF között, az IPSF-et a FIP óvodájaként aposztrofálva. Prof. Dr. Vincze Zoltán (MGYT elnöke) elô - adásából többek között megtudhattuk a Ma gyar Gyógyszerésztudományi Társaság múltját, jelenét és perspektíváit, valamint Professzor úr a HUPSA-t szervezete elôszobájaként üdvözölte a nemzetközi mintára visszautalva, s egyben buzdító szavaival lelkesítette a hallgatóságot a szakmai életben való aktívabb részvételre. Dr. Horváth Tamás (MGYK elnöke) bemutatta a hallgatóknak a gyógyszerészek ön - kormányzattal rendelkezô érdek-képviseleti köztestületét, a Kamarát. Dr. Dinya Mariann, az FGYK elnöknôje ki - fej tette a vezetésével mûködô szervezet cél - ját, melyet szerinte a híd lenni a generációk között szlogen testesít meg a leghitelesebben. A fórumok sikerét jól fémjelezte a nagyelôadó zsúfoltsága, a remek hangulat, és an - nak a 25 horvát és cseh vendég-patikuspalántának az érdeklôdése és kérdései, akik rendezvényen a fórumokat a HUPSA team (Pomázi Katalin, Kerék Dániel, Harangozó Réka, valamint Chernel Ágnes Ildikó) szin - krontolmácsolásában hallgatták. Reményeim szerint hozzám hasonlóan minden kedves jelenlévô úgy mehetett haza a hétvégérôl, hogy többet tudhatott meg a pá - ratlanul sokszínû gyógyszerészi hivatásról, Metabolikus szindróma protokoll III. rész A metabolikus szindróma korai di - agnózisa érdekében való együttmûködés (prevenció második szintje) Célkitûzés A program második szintjének célkitûzései az alábbiak: Felhívni a betegek figyelmét a nagy kardiovaszkuláris kockázattal járó metabolikus szindróma kialakulásának veszélyére, betegség kezdetét jelzô tünetekre. Hangsúlyozni, hogy vérnyomásukat, anyagcsere paramétereiket (vércukorszint, koleszterin-szint, triglicerid-szint), va lamint testtömeg indexüket és haskörfogatukat rendszeresen ellenôrizzék és/ vagy ellenôriztessék. Biztosítani az önellenôrzés lehetôségét azon betegek számára, akik vérnyomásuk, valamely anyagcsere-paraméterük (vércukor, koleszterin, triglicerid), testtömeg in - dexük illetve haskörfogatuk mérését kérik. Orvoshoz irányítani azokat a betegeket, akiknél a normál értéket meghaladó ér - ték mérhetô. valamint leendô kollégáiról. Szervezô csapatunk fontosnak tartja ugyanis, hogy mi hallgatók idejekorán, és hiteles módon értesüljünk a gyógyszerészet közösségi, tudományos, valamint érdekvédelmi szervezeteirôl, ezzel is motiválva egymást a késôbbi aktív közösségi szerepvállalásra! Végezetül a Magyar Gyógyszerészhallga - tók Egyesülete nevében köszönetemet fejezem ki a gyógyszerészet kiváló képviselôinek és szer vezeteinek a rendezvény létrehozásában nyújtott szakmai és anyagi támogatásért! Chernel Ágnes Ildikó, Semmelweis Egyetem, 4.évf. gyógyszerészhallgató A HUPSA elnöke A metabolikus szindróma kritériumait tel - jesítô betegek orvoshoz irányítása. Az orvoshoz irányított betegek állapotának nyomon követése A célpopuláció kiválasztása Megegyezik a ban leírtakkal, ki - egészítve azon betegekkel akik saját kezdeményezésükre kérik valamely anyagcsere paraméterük ellenôrzését a gyógyszertár - ban. Kiemelt kérdésként kell kezelni, hogy a betegnek utoljára mikor mérték meg a vér- nyomását, vagy anyagcsere paraméterét, ha ez több, mint negyedéve történt, vagy a beteg által felidézett érték a normális értéket meghaladta a ban jelzett mérések elvégzését fel kell ajánlani Gyógyszertári mérések, ellenôrzések Amennyiben a beteg pontban felsorolt rizikótényezôk közül legalább eggyel rendelkezik, vagy ha a gyógyszertárban a beteg igényli, a gyógyszerész segít a beteg protokollban jelzett paramétereinek megmé résében Vérnyomás A program során a Módszertani levél a gyógyszertári vérnyomásmérésrôl szerint kell eljárni, betartva az önellenôrzésre vonatkozó szabályokat Vércukor A mérés során a Módszertani levél a biológiai paraméterek vérbôl (testnedvekbôl) gyógyszertárban történô meghatározásához szerint kell el - járni, betartva az önellenôrzésre vonatkozó szabályokat Vérzsír-szint A program során a Módszertani levél a biológiai paraméterek vérbôl (test - nedvekbôl) gyógyszertárban történô meghatározásához szerint kell el - járni, betartva az önellenôrzésre vonatkozó szabályokat Elhízás mértéke A program során a Módszertani levél az elhízás mértékének megállapításához a gyógyszertárban szerint kell eljárni, betartva az önellenôrzésre vonatkozó szabályokat. A gyógyszerész a BMI értéket, illetve haskörfogatot megméri és/ vagy mindezen folyamatokat a megfelelô mûszer segítségével elvégzi A gyógyszertárban mért értékek eredményének közlése, értékelése, orvoshoz irányítás, metabolikus szindróma gyógyszerészi prevenciós adatlap, és referáló levél kitöltése és irányítási protokoll A gyógyszerész rögzíti az önellenôrzés eredményét a metabolikus szindróma be - teg tájékoztató lapon. Feljegyzi a beteg nevét, gyógyszertár és saját nevét, valamint gyógyszertárban mért értékeket, és jelöli az utolsó étkezés óta eltelt idôt is. Megjelöli az általa adott gyógyszerészi ajánlást. Ha az irányítási protokoll megengedi a betegnek javasolható egy következô gyógyszertári vizit, amikor értékelhetik az életmód változtatás addig elért eredményeit, vagy annak hatástalansága esetén a beteget orvoshoz irányítja. Ez az alkalom egyszer ismételhetô. A metabolikus szindróma betegtájékoztató lapot a beteg részére át kell adni. A gyógyszerész a pontban foglaltak szerint felvette a beteg és háziorvosa ál - talános adatait, valamint az általános kockázati tényezôket. Ezt követôen a mért eredményeket rögzíti a prevenciós adatlapon, majd az alábbi táblázatok, és az irányítási protokollnak megfelelôen jár el. Ezt is dokumentálni szükséges a 2 példányos prevenciós adatlapon. Ha a beteg diagnosz - tizált hypertoniás, vagy cukorbe teg, vagy dyslipidaemias, elhízott beteg az alábbi irányítási kategóriák a di - agnosztizált terület esetében nem vonatkoztathatóak. A protokoll 3. szintjén foglaltak szerint kell eljárni, de a diagnózis tényét a prevenciós adatlapon a metabolikus szindróma együttes felmérése miatt rögzíteni kell Vérnyomásérték szerinti A gyógyszerész a mért, illetve számított ér té - keket az alábbiak szerint értékeli, és irányít - ja háziorvosához a beteget (lsd. 2. táblázat). A normális vérnyomáskategóriájú betegeknél, a gyógyszerész tájékoztatja a beteget az egészséges életmód jelentôségérôl, fontosságáról, szö vôdményeirôl, a magas vérnyomás betegségrôl, ennek tüneteirôl, az évenkénti vérnyomáskontroll szükségességérôl. Írott betegtájékoztatót ad ki (lsd ). Az emelkedett-normális vérnyomás kategóriába esô betegeknél a gyógyszerész fel hív - ja a beteg figyelmét, hogy vérnyomásértéke meghaladja a normális értéket, az egészséges életmód fontosságára, a metabolikus szindrómára és annak szövôdményeire, fontosságára, a magas vérnyomás betegségre, ennek szövôdményeire, tüneteire, az évenkénti vérnyomáskontroll szükségességére. Enyhe hypertonia fokozatú betegek esetében a gyógyszerész felhívja a beteg figyelmét, hogy vérnyomásértéke meghaladja a nor - mális értéket, és enyhe hypertoniája van, a metabolikus szindrómára és annak szövôdményeire, a magas vérnyomás betegségre, ennek szövôdményeire, tüneteire, hogy melyek azok a módosítható kockázati tényezôk, melyekkel a betegség to - vábbi kialakulását késleltetheti, szükség esetén a dohányzás abbahagyá sának fontosságára. 2. táblázat Mért vérnyomásértékeknek megfelelô irányítási protokoll Kezdeti Ellenôrzés, vérnyomásérték betegirányítás, (Hgmm)* nyomonkövetés** Systolés Diastolés Normális vérnyomás <130 <85 Legalább kétévente Emelkedett-normális vérnyomás Minden évben*** Kóros vérnyomás I. fokozat (enyhe hypertonia) hónapon belül ellenôrzés*** II. fokozat (középsúlyos Azonnali háziorvoshoz hypertonia) irányítás*** III. fokozat (súlyos hypertonia) >180 >110 Azonnali háziorvoshoz irányítás*** (forrás: A hypertoniabetegség felénôttkori és gyermekkori kezlésének szakmai és szervezeti irányelvei. Magyar Hypertonia Társaság állásfoglalása ajánlása) * Amennyiben a systolés vagy diastolés kategória eltér, az ellenõrzés rövidebb idõszakon belül javasolt. ** Az anamnézisbõl ismert vérnyomásérték, egyéb kardiovaszkuláris rizikótényezõ és célszervi károsodás esetén az ellenõrzés gyakorisága módosulhat. *** Életmód-változtatás javaslata mellett. Tájékoztatja a beteget az életmód változtatás szükségességérôl és annak lehetôségeiról, majd közösen megállapodnak a beteg által vállalt változtatásban, amely a vérnyomás csökkentését célozza. Ezt a prevenciós adatlapon, és a metabo - likus szindróma beteglapon is feltünteti. Idôpontot egyeztetnek a következô vérnyomáskontrollra, ezt a prevenciós adatlapon, és a beteglapon is feltüntetik. 18 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 19

11 Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Ha a beteg a II., vagy III. fokozatú hypertonia kategóriába tartozik, a gyógyszerész, felhívja a beteg figyelmét, hogy a mért vérnyomás érték meghaladja a normális értéket, és ezért azonnali orvosi kivizsgálás szükséges ezt a be - teglapon is rögzíti-, a metabolikus szindrómára és annak szövôdményeire, fontosságára, a magas vérnyomás betegségre, ennek szövôdményeire, tüneteire, hogy melyek azok a módosítható kockázati tényezôk, melyekkel a betegség progresszióját mérsékelheti. Motiválja a beteget a háziorvos felkeresésére. Tájékoztatja a beteget, hogy az or vosi vizsgálat a magas vérnyomás be - tegség korai felderítése miatt szükséges. Ennek elônye a szövôdmények kockázatának mérséklése. Orvoshoz irányítja a beteget. Referáló levelet tölt ki a háziorvosnak. Ezt a beteggel és levélben, vagy faxon eljuttatja a háziorvoshoz. A referáló le vél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a há - ziorvost, egyeztet a betegrôl. Mindezeket a prevenciós adatlapon do - kumentálja Vércukor érték szerinti A gyógyszerész a mért, illetve számított ér té - keket az alábbiak szerint értékeli, és irányít ja háziorvosához a beteget (lsd. 3. táblázat). Normális vércukorszintû betegeknél a gyógyszerész tájékoztatja a beteget 3. táblázat az egészséges életmód fontosságáról, fontosságáról, a cukorbetegségrôl, annak tüneteirôl és valamint az évenkénti vércukorkontroll szükségességérôl. Valószínûleg kóros vércukorszint, emelkedett vércukorszintû betegek esetében a gyógyszerész tájékoztatja a beteget, hogy vércukorértéke meghaladja a normális értéket, és ezért azonnali orvosi kivizsgá - lás szükséges ezt a beteglapon is rögzíti, szükség esetén a dohányzás abbahagyá sának fontosságáról, a cukorbetegségrôl, annak tüneteirôl és hogy melyek azok a módosítható kockázati tényezôk, melyek csökkentésével a be tegség progresszióját késleltetheti. Motiválja a beteget a háziorvos felkeresé - sére. Tájékoztatja a beteget, hogy az or - vosi vizsgálat a cukorbetegség korai felderítése miatt szükséges. Ennek elônye a szövôdmények kockázatának mérséklése. Orvoshoz irányítja a beteget Referáló levelet tölt ki a háziorvosnak. Ezt a beteggel és levélben, vagy faxon eljuttatja a háziorvoshoz. A referáló le vél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a há - ziorvost, egyeztet a betegrôl. Mindezen tevékenységeket a prevenciós adat - lapon dokumentálja. Mért vércukorértékeknek megfelelô irányítási protokoll Étkezés Mért érték Kategória Ellenôrzés, idôpontja kapilláris vérbôl betegirányítás, nyomonkövetés Éhgyomri Évenkénti (8 órája nem evett) < 5,6 mmol/l Normális vércukorkontroll, egészségpromóció emelkedett éhomi vércukorszint Egészségpromóció, 5,6-6,1 mmol/l lehetôsége valószínûleg kóros vér- orvoshoz irányítás cukorszint, emelkedett vércukorszint cukorbetegség lehetôsége, Egészségpromóció, > 6,1 mmol/l valószínûleg kóros vércukorszint, orvoshoz irányítás emelkedett vércukorszint Étkezés után Évenkénti < 7,8 mmol/l Normális vércukorkontroll, egészségpromóció csökkent glükóztolerancia lehe- Egészségpromóció, 7,8-11,0 mmol/l tôsége, valószínûleg kóros vér- orvoshoz irányítás cukorszint, emelkedett vércukorszint cukorbetegség lehetôsége, Egészségpromóció, > 11,1 mmol/l valószínûleg kóros vércukorszint, orvoshoz irányítás emelkedett vércukorszint Vérzsír érték szerinti A gyógyszerész lehetôség szerint a mért összkoleszterin (Össz-C) és triglicerid (TG) értékek tudatában a Friedewald-egyenlet se gítségével kiszámítja az LDL-koleszterin (LDL-C) értéket. Az összefüggést csak akkor lehet alkalmazni, ha a triglicerid-szint, nem haladja meg a 4,5 mmol/l értéket. LDL-C = Össz-C (HDL-C + TG/2,2) A gyógyszerész a mért, illetve számított ér té - keket az alábbiak szerint értékeli, és irányít - ja háziorvosához a beteget (lsd. 4. táblázat). A normális (kívánatos, optimális) lipidszintû betegeknél, a gyógyszerész tájékoztatja a beteget, Az egészséges életvitel fontosságáról és a metabolikus szindróma rizikó tényezôirôl tájékoztatja a beteget. Az emelkedett-normális (határérték emelkedett, optimális felett, határérték) kategóriába esô betegeknél a gyógyszerész felhívja a beteg figyelmét, hogy adott vérlipidszintje meghaladja a normális értéket a hyperlipidaemia betegségre, tüneteire, szövôdményeire hogy melyek azok a kockázati tényezôk, melyek javításával vérzsír-szintjét csökkentheti a metabolikus szindrómára és annak szö vôdményeire fontosságára Továbbá a beteggel egyezteti, és motivál ja a beteget hogy melyek lesznek azok az életmódváltozások, melyekkel a vérzsír-szint csökkentést az elkövetkezô hó - napban el akarják érni. Ezt a prevenciós adatlapon és a metabolikus szindróma beteglapon is feltünteti. Idôpontot egyeztetnek a következô vérzsír-szint kontrollra, ezt a prevenciós adatlapon és a beteglapon is feltüntetik. Ha a beteg az emelkedett-kórosan emelkedett vérzsír-szint kategóriába tartozik, a gyógy - szerész tájékoztatja a beteget, hogy vérzsír-szint értéke meghaladja a normális értéket, és ezért azonnali orvosi kivizsgálás szükséges ezt a beteglapon is rögzíti, szükség esetén a dohányzás abbahagyá sának fontosságáról, a hyperlipidaemia betegségrôl, annak tüneteirôl, hogy melyek azok a kockázati tényezôk, melyek javításával a betegség további rom lását késleltetheti. 4. táblázat A mért és számított vérzsír értékeknek megfelelô irányíttási protokoll Összkoleszterin-szint < 5,2 mmol/l Kívánatos Ellenôrzés 1 év múlva 5,2-6,2 mmol/l Határérték emelkedett Ellenôrzés 1 hónap múlva > 6,2 mmol/l Emelkedett Orvoshoz irányítás LDL-C* < 2,6 mmol/l Optimális Ellenôrzés 1 év múlva 2,6-3,3 mmol/l Optimális felett Ellenôrzés 1 hónap múlva 3,4-4,1 mmol/l Határérték emelkedett Orvoshoz irányítás 4,2-4,9 mmol/l Emelkedett Orvoshoz irányítás > 4,9 mmol/l Jelentôsen emelkedett Orvoshoz irányítás HDL-C < 1,0 mmol/l Alacsony Orvoshoz irányítás 1,6 mmol/l Emelkedett Ellenôrzés 1 év múlva Triglicerid < 1,7 mmol/l Kívánatos Ellenôrzés 1 év múlva 1,7-2,3 mmol/l Határérték Ellenôrzés 1 hó múlva > 2,3 mmol/l Emelkedett Orvoshoz irányítás dokumentumok (* gyógyszertárban jelen gyakorlat szerint nem kerül meghatározásra, a beteg egyéb leleteibôl tájékoztatásra szolgálhat) Motiválja a beteget a háziorvos felkeresésére. Tájékoztatja a beteget, hogy az or vosi vizsgálat a hyperlipidaemia be - tegség korai felderítése miatt szükséges. Ennek elônye a szövôdmények kockázatának mérséklése. Orvoshoz irányítja a beteget Referáló levelet tölt ki a háziorvosnak. Ezt a beteggel levélben, vagy faxon el - juttatja a háziorvoshoz. A referáló le vél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a há - ziorvost, egyeztet a betegrôl. Mindezen tevékenységeket a prevenciós adat - lapon dokumentálja Elhízás mértéke szerinti A gyógyszerész a mért, illetve számított ér té - keket az alábbiak szerint értékeli, majd irányít - ja háziorvosához a beteget (lsd. 5. táblázat). A normális BMI, vagy haskörfogat kategóriájú betegeknél, a gyógyszerész tájékoztatja a beteget az egészséges életmód fontosságáról, az elhízás-betegségrôl, tüneteirôl, szövôd ményeirôl, szükséges esetén a dohányzás abbahagyásának fontosságáról, valamint a folyamatos testsúlykontroll fon tosságáról. *genetikai prediszpozíció, kockázati té nye - zô, társbetegség esetén fokozott, ne gye dé - venkénti kontroll szükséges. Ezt a gyógy - szerész egyezteti a beteggel és mo tiválja a beteget, hogy melyek lesznek azok az életmódváltozások (ha szükségesek), melyekkel a testsúlykontrollt meg kívánják valósítani. Ezt a prevenciós adat lapon és a metabolikus szindróma beteglapon is feltünteti. Idôpontot egyeztetnek a következô kont - rollra, ezt a prevenciós adatlapon és a be teglapon is feltüntetik Túlsúlyos, I. fokú elhízási, vagy haskörfogat szerint fokozott kockázati kategóriájú betegek - nél a gyógyszerész tájékoztatja a beteget, hogy a mért érték magasabb a normális - nál, ez kifejezetten a genetikai prediszpozícióval illetve társbetegséggel rendelkezôk esetében jelent nagyobb kockázatot, az elhízás-betegségrôl, tüneteirôl, hogy melyek azok a kockázati tényezôk, melyek javításával az elhízás mértékét csökkentheti, fontosságáról, Továbbá a beteggel egyezteti, és motiválja a beteget hogy melyek lesznek azok az életmódváltozások, melyekkel a testsúly csökkentését (5-10%) az elkövetkezô hónapokban (3 hónap) el akarják ér ni. Ezt a prevenciós adatlapon és a metabolikus szindróma beteglapon is feltünteti. Felajánlja a betegnek a kaloriméter lé - pésszámláló berendezés használatát. Ha a beteg BMI értéke meghaladja a 28-as értéket és 18 évesnél idôsebb, testsúlycsökkentési változásokat javasol, figyelembe véve egyes OTC termé kek expediálását. Idôpontot egyeztetnek a következô kont - rollra, ezt a prevenciós adatlapon, és a beteglapon is feltüntetik. II., vagy III. fokú elhízási kategóriába, vagy jelentôsen fokozott kockázatú haskörfogat értékkel rendelkezôk esetében a gyógyszerész tájékoztatja a beteget, hogy a mért érték jelentôsen magasabb a normálisnál, ez kifejezetten a genetikai prediszpozícióval illetve társbetegség gel rendelkezôk esetében jelent nagy kockázatot, az elhízás betegségrôl, annak tüneteirôl, hogy melyek azok a módosítható kockázati tényezôk, melyekkel a betegség progresszióját késleltetheti, fontosságáról. Motiválja a beteget a háziorvos felkeresésére. Tájékoztatja a beteget, hogy orvosi 5. táblázat Elhízás mértékének megfelelô irányítási protokoll Mért BMI érték Kategória Irányítás, (kg/m 2 ) nyomonkövetés <18,5 kg/m 2 Kórosan sovány Ellenôrzés 1 év múlva 18,5-24,9 kg/m 2 Kívánatos testtömeg, normális Ellenôrzés 1 év múlva* 25-29,9 kg/m 2 Túlsúly Ellenôrzés 3 hó múlva 30-34,9 kg/m 2 I. fokú elhízás Ellenôrzés 3 hó múlva 35-39,9 kg/m 2 II. fokú elhízás Orvoshoz irányítás >40 kg/m 2 III. fokú elhízás (morbid) Orvoshoz irányítás Mért haskörfogat Kategória Irányítás, érték (cm) nyomonkövetés Férfi <94 Normális Ellenôrzés 1 év múlva* Fokozott kockázat Ellenôrzés 3 hó múlva >102 Jelentôsen fokozott kockázat Orvoshoz irányítás Nô <80 Normális Ellenôrzés 1 év múlva* Fokozott kockázat Ellenôrzés 3 hó múlva >88 Jelentôsen fokozott kockázat Orvoshoz irányítás 20 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 21

12 Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk vizsgálat szükséges az elhízás okának mielôbbi felderítése és a betegség szövôdményeinek mérséklése érdekében. Felajánlja a betegnek a kaloriméter lé - pésszámláló berendezés használatát. Ha a beteg 18 évesnél idôsebb, testsúlycsökkentési változásokat javasol, figye - lembe véve egyes OTC termékek expediálását. Orvoshoz irányítja a beteget Referáló levelet tölt ki a háziorvosnak. Ezt a beteggel levélben, vagy faxon el - juttatja a háziorvoshoz. A referáló le vél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a há - ziorvost, egyeztet a betegrôl. Mindezen tevékenységeket a prevenciós adatlapon dokumentálja Metabolikus szindróma felmérése A gyógyszerész a rendelkezésére álló ada - tok alapján értékeli, hogy fennáll-e a valószínûsége a metabolikus szindrómának. A metabolikus szindróma fennállásának kritériumai az alábbiak: A mért vérnyomás értéke meghaladja vagy szisztolés, vagy diasztolés vonatko - zásban 130/85 Hgmm értéket, vagy a beteg diagnosztizált magas vérnyomásos beteg (gyógyszert szed rá). A mért éhomi vércukorértéke meghalad - ja, vagy egyenlô 5,6 mmol/l értékkel, vagy a beteg diagnosztizált cukorbeteg (gyógyszert szed rá). A mért HDL koleszterin értéke nem éri el férfiak esetében az 1,0 mmol/l értéket, nôk esetében az 1,3 mmol/l értéket. A mért triglicerid értéke meghaladja a 1,7 mmol/l értéket, vagy a beteg diagnosztizált hyperlipidemia-s beteg (gyógyszert szed rá). Haskörfogata férfiak esetében meghalad ja a 102 cm-t, nôk esetében a 88 cm értéket. Abban az esetben ha a felsoroltak közül, három vagy több kritérium fennáll a beteg esetében, metabolikus szindróma valószínû - ségérôl beszélhetünk, és a beteget orvoshoz kell irányítani. A gyógyszerész tájékoztatja a beteget: az egészséges életmód fontosságáról, a gyógyszeres kezelésben való együttmû ködés fontosságáról fontosságáról, hogy melyek azok a kockázati tényezôk, melyek javításával a betegség prog - resszióját késleltetheti. Orvoshoz irányítja a beteget Referáló levelet tölt ki a háziorvosnak. Ezt a beteggel levélben, vagy faxon el - juttatja a háziorvoshoz. A referáló levél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a há - ziorvost, egyeztet a betegrôl. Abban az esetben ha a metabolikus szindróma kritériumai közül 2 feltétel teljesül, de a betegnek a felmérés szerint kettô vagy több a metabolikus szindróma prevenciós adatlapon jelölt általános rizikótényezôje van a beteget szintén orvoshoz kell irányítani. A gyógyszerész tájékoztatja a beteget: az egészséges életmód fontosságáról, fontosságáról, hogy melyek azok a módosítható kockázati tényezôk, melyekkel a betegség to - vábbi kialakulását késleltetheti. Orvoshoz irányítja a beteget Referáló levelet tölt ki a háziorvosnak. Ezt a beteggel és levélben, vagy faxon eljuttatja a háziorvoshoz. A referáló le vél mellé csatolja a prevenciós adatlap egy példányát. Szükség esetén telefonon felhívja a há - ziorvost, egyeztet a betegrôl. Mindezen tevékenységeket a prevenciós adatlapon dokumentálja Visszacsatolás A gyógyszerész a program során a betegnek minden esetben felajánlja a további tá - jékoztatás lehetôségét. A gyógyszerész az orvoshoz irányított betegek állapotát köteles figyelemmel kísérni. A betegtôl a következô gyógyszertári vizit alkalmával megkérdezni, hogy felkereste-e háziorvosát és tájékoztatást kérhet az orvosi vizsgálat eredményérôl. Ezt a prevenciós adatlapon feltünteti. A gyógyszerész szükség esetén kapcsolatba lép a beteg háziorvosával, hogy a folyamatot elôsegítse. En - nek eredményét a prevenciós adatlapon rögzíti. Ezt a folyamatot segíti az ún. orvosi válaszlevél. A gyógyszerész a diagnosztizált betegeknek biztosítja a gyógyszerterápiás lehetôségekkel kapcsolatos további tájékoztatást, a program 3. szintjét. Azon betegek esetében, akiket a gyógyszerész 1 vagy 3 hónapos kontrollra hívott viszsza a protokoll szerint, értékeli, hogy a kitûzött célt elérték-e. Ha a kitûzött célt elérte a beteg, a beteg további legalább negyedévenkénti elle - nôrzése szükséges. Ezt prevenciós adatlapon rögzíteni kell. Ha a kitûzött célt (normális kategória) a beteg nem érte el, azonban a mért értékei javultak, és újabb kockázati tényezô nem jelentkezett, motiválja a beteget, szükség esetén újradefiniálják az életmód változtatás terén elvégzendô feladatokat. Újabb gyógyszertári vizit kijelölése. Ennek idôköze nem haladhatja meg az elôzô idôköz hosszát. Ha a kitûzött célt (normális kategória) nem érte el a beteg, vagy újabb kockázati tényezô jelentkezett. A gyógyszerész ebben az esetben orvoshoz irányítja a beteget. Motiválja a beteget az orvosi segítség igénybe vételére. Kitölti a referáló levelet. Dokumentálja a tevékenységet a prevenciós adatlapon. Ha a folyamatos dokumentáció miatt szükséges a következô betegtalálkozások alkalmával újabb prevenciós adatlapot tölt ki Dokumentációk A metabolikus szindróma gyógyszerészi pre venciós adatlap 2 példányos. Ennek elsô példányát a gyógyszertár betegre bontottan és az adott betegnél idôrendi sorrendben gyûjti. Második példányát a referáló levél mellékleteként megküldi a háziorvosnak. A metabolikus szindróma betegtájékoztató la - pot, a gyógyszerész minden esetben átadja a betegnek a releváns adatok felvezetése után. A referáló levelet a gyógyszerész szükség esetén értelemszerûen kitöltve megküldi a háziorvosnak. Ebbôl nem kell a gyógyszertárnak másolatot megtartania, a referáló levél küldését a prevenciós adatlapon kell csak rögzíteni. A gyógyszerésznek a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási programba bevont betegekrôl célszerû egy összefoglaló adatlapot vezetnie amelyen a beteg sorszáma neve, lakcíme szerepel. Minden esetben, amikor ugyanazon betegrôl új prevenciós adatlap vagy egyéb beteg adatlap készül, ott a már megadott sorszámot is célszerû szerepeltetni, Valamennyi jelzett dokumentumot az egész - ségügyi adatvédelmi törvény rendelkezése sze rinti körülmények között és ideig kell megôrizni. Az írásbeli dokumentumokat megfelelô adatvédelmet biztosító informatikai rendszerrel, mely az adatlapokkal tartalmilag megegyezô információ tárolására képes is ki lehet váltani Gyógyszerészi Gondozás Szak mai Bizottságnak küldendô tájékoztatás A gyógyszerész köteles a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságnak (GYGSZB) minden év január 15-ig az elôzô év metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozás ra vonatkozó jelentést megküldeni. A Bizott - ság egyedi esetben ettôl eltérô idôpontban is kérhet idôszakos adatszolgáltatást. Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk A kötelezô és ajánlott szabályzatokról A közelmúlt jogszabályi változásai indikálták a kérdést, mely szerint milyen kötelezôen elkészítendô szabályzatokat kell használni a gyógyszer tá rak - nak, mint vállalkozá sok nak? Megpróbáltam csokorba szed - ni ezeket, sôt kiemeltem ezek hiánya miatti jogkövetkezményeket is. Bízom abban, hogy e szabályzatok, már minden egyéni és társas vállalkozásnak a rendelkezésére állnak, hiszen tapasztalataim szerint a jól megválasztott számviteli szakemberek, és a könyvvizsgálók már régen kérték ezeknek az elkészítését, vagy maguk elôállították azokat, annak érdekében, hogy megbízóikat megóvják a lentebb részletezett igen kellemetlen, sôt drága következményektôl. A tematika nem fontossági sorrendet jelent. Cafeteria szabályzat Egyéni választási lehetôség biztosítása a mun kavállalók meghatározott csoportja(i) számára a béren kívüli juttatások terén, amelyek rugalmasan igazodnak a dolgozók személyes igényeihez. Nagyon fontos az egyenlô elbánás elve. Ez soha nem sérülhet, nem lehet differenciáltan osztani a béren kívüli, ilyen természetû jutatásokat. Kollektív szerzôdés (ahol van, de úgy gondolom a közforgalmú gyógyszertárakban ilyen nincsen) Munkaügyi szabályzat (company policy) Számviteli politika A számviteli törvény elôírása szerint az újonnan alakuló gaz - dálkodó szervezet a számviteli politikát és az ehhez kapcsolódó szabályzatokat a megalakulás idôpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni, a már mûködô vál - lal kozás a törvény módosítása esetén a változástól számított 90 napon belül köteles szabályzatait aktualizálni. A számviteli törvény 14. szerint: 1) A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a ban meghatározott alapelveket kell érvényesíteni. 2) Az alapelvektôl csak e törvényben szabályozott módon lehet eltérni. 3) A törvényben rögzített alapelvek, értékelési elôírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelô a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatározó számviteli politikát. 4) A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell többek kö - zött azokat a gazdálkodóra jellemzô szabályokat, elôírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számvi - teli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentôsnek, nem lényegesnek, nem jelentôsnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minôsítési lehetôségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. 5) A számviteli politika keretében el kell készíteni: a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási sza - bá lyzatát; b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát; c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belsô szabályzatot; A saját termelésû eszközöket, készleteket elôállítási költségen, illetve közvetlen önköltségen kell értékelni és kimutatni. Az ön - költ ség kiszámítása, az árvetés és az utókalkuláció szerinti ön - költségadatok összehasonlító elemzése a hatékonyságjavítás és jövedelmezôségnövelés egyik fontos eszköze. d) a pénzkezelési szabályzatot. 6) A (5) bekezdés c) pontjában elôírt kötelezettség alól mentesül az egyszerûsített beszámolót készítô gazdálkodó, az egyszerûsített éves beszámolót készítô gazdálkodó, továbbá a (7) bekezdésben meghatározott értékhatárt el nem érô gazdálkodó. 7) Amennyiben az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értéké - vel, a közvetített szolgáltatások értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az egymilliárd forintot vagy a költségnemek szerinti költségek együttes összege az ötszáz millió forintot meghaladja, az ezt követô évtôl kezdôdôen a saját elôállítású termékek, a végzett szolgáltatások 51. szerinti önköltségét az ön - költségszámítás rendjére vonatkozó belsô szabályzat szerinti utó - kalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettsége alól a vállalkozó a késôbbiek során a feltételek ismételt teljesülése esetén sem mentesül. 8) Az újonnan alakuló gazdálkodó a (3)-(4) bekezdés szerinti számviteli politikát, az (5) bekezdés szerint elkészítendô szabályzatokat a megalakulás idôpontjától számított 90 napon belül köteles el - készíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követô 90 napon belül kell a számviteli politikán keresztülvezetni. 9) A (8) bekezdés szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembe vételével kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga kivéve, ha külön jogszabály eltérôen rendelkezik nem haladhatja meg az elôzô üzleti év éves szintre számított összes bevételének 2%-át, illetve ha az elôzô üzleti év összes be - vételének 2%-a nem éri el az 500 ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári nap - jainak záró készpénz állományát kell figyelembe venni. Mind - addig, amíg az elôzô üzleti év összes bevétel adata nem áll rendelkezésre, addig az azt megelôzô üzleti év összes bevételét kell alapul venni. 10) A jogelôd nélkül alapított gazdálkodónál az alapítás üzleti évében a (9) bekezdés szerinti napi átlag maximális mértékének meghatározásakor az összes bevételt a tárgyévi várható adatok alapján kell figyelembe venni. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gaz - dál kodó szerv vezetôje a felelôs! Amennyiben a vállalkozás nem készíti el a törvényi elôírás szerinti kötelezô szabályzatait, úgy ,- Ft-ig terjedô mulasztási bírságot vet ki az adóhatóság, amikor ellenôrzés során ez a tény kiderül! (Ismételt ellenôrzési hiány esetén a bírság mindaddig duplázódhat, amíg a számviteli politikáért felelôs vállalkozó ezt el nem készíti), to - vábbá súlyos mulasztás esetén három évig terjedô szabadságvesztés (Btk.289. ), közérdekû munka vagy pénzbüntetés is kiszabható!) A számvitel rendjének megsértése 289. (1) Aki a számvitelrôl szóló törvényben vagy a felhatalmazásán alapuló jogszabályokban elôírt a) beszámoló készítési, könyvvezetési, könyvvizsgálati kötelezettsé gét megszegi, b) bizonylati rendet megsérti, és ezzel a vagyoni helyzetének át - tekintését, illetôleg ellenôrzését megnehezíti, vétséget követ el, és két évig terjedô szabadságvesztéssel, közérdekû munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendô. (2) Az (1) bekezdés szerint büntetendô az egyéni vállalkozó is, aki jogszabályban meghatározott nyilvántartási, bizonylatolási kötelezettségét megszegi, és ezzel a vagyoni helyzetének áttekintését, illetve ellenôrzését megnehezíti. (3) A büntetés bûntett miatt három évig terjedô szabadságvesztés, ha az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény 22 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 23

13 Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Figyelmet kérünk Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet a) az adott üzleti évet érintôen a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibát idéz elô az eredmény vagy a saját tôke értékének, illetôleg a mérleg-fôösszegnek a megállapítása szempontjából, vagy b) az adott üzleti évet érintôen a vagyoni helyzet áttekintését, illetôleg ellenôrzését meghiúsítja. A törvényben rögzített alapelvek, értékelési elôírások alap - ján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelô a törvény végrehajtásának módszereit, eszközeit meghatá - rozó számviteli politikát. bályzat. Minden olyan irat és nyomtatványminta megtalálható benne ami a leltározás kitûzésétôl annak kiértékeléséig szükséges. A vállalkozásnak számot kell adnia a beszámolási idôszakban feltárt felesleges vagyontárgyak hasznosításáról, és selejtezésérôl. Ennek módszerét foglalja össze a szabályzat. Egyéb kötelezô szabályzatok: 1. Szervezeti és mûködési szabályzat A szabályzatminta egy társaság munkaszervezete szervezeti és mûködési viszonyainak szabályozásával foglalkozik. További hasznos dokumentumok Munkaköri leírások Az elvégzendô munka pontos leírását tartalmazza, igen fontos, mert bármilyen munkaügyi vita elején ezt a dokumentációt biztosan bekéri a bíróság. Munkaszerzôdések A munkaviszony létesítésénél néhány fontos szabály feltétlenül be kell tartani. Ilyen például a szerzôdés írásbelisége. Amennyiben a szerzôdés nem írásban köttetik meg, érvénytelen. Az írásba foglalás elmulasz - tása miatt a munkába állást követôen csakis a munkavállaló tehet panaszt a munka megkezdésétôl számított 30 napon belül az illetékes munkaügyi bíróságnál. Amennyiben bármely kötelezôen tartandó szabályzat nem áll rendelkezésre annak elkészítése nem tûr halasztást. Ennek érdekében kérem vegyék fel a kapcsolatot a könyvelôvel, könyvvizsgálóval, vagy jogi képviselôvel. Almási és Borsy Ügyvédi Iroda Dr. Borsy János ügyvéd társasági jogi és cégjogi szakjogász A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell többek között azokat a gazdálkodóra jellemzô szabályokat, elôírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentôsnek, nem lényegesnek, nem jelentôsnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minôsítési lehetôségek közül me lyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. A számviteli politika keretében el kell készíteni: 1. Számviteli politika A számviteli politika a számviteli törvény elôírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a vállalkozás adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelô számviteli rendszer kialakítását alapozza meg. A számviteli politika tartalma az elôírások és választási lehetôségek gyarapodása miatt jelentôsen bôvült. Egy jól összeállított számviteli po - litika (a kapcsolódó szabályzatokkal) az alapja annak, hogy a vállal - kozásnál olyan számviteli rendszer funkcionáljon, amelynek alapján megbízható és valós információt tartalmazó éves beszámoló állítható össze és amely számviteli rendszer egyidejûleg a vezetôi döntések számára is alkalmas információs bázisul szolgálhat. 2. Számlarend és bizonylati szabályzat A számviteli törvényben részletezett egységes számlakeret csak a leg - alapvetôbb számviteli szabályozást tartalmazza, ezért a vállalkozások - nak szüksége van egy részletesebb, a tevékenységet nyomon követô szabályozásra is: ez a számlarend. A kettôs könyvvitelt vezetô gazdálkodó olyan számlarendet köteles ké - szíteni, amely szerinti könyvvezetés a számviteli törvényben elôírt be - szá moló készítését maradéktalanul biztosítja. A bizonylati rend biztosítja a vállalkozásnál a számviteli elszámolások - hoz kapcsolódó bizonylatok kiállításának, ellenôrzésének, továbbításá - nak, felhasználásának, kezelésének rendjét. 3. Pénzkezelési szabályzat A készpénzforgalom nyilvántartásokban történô rögzítését a számviteli törvény is elôírja, de a vagyonvédelmi, ellenôrzési követelményeknek is csak úgy tudnak megfelelni a vállalkozások, ha készpénzforgalmukról naponta elszámolást készítenek és a változásokat szabályszerûen kitöltött bizonylatok alapján számolják el. A szabályzat a készpénzkezelés rendjét, bizonylati szabályozását foglalja össze. 4. Értékelési szabályzat Az eszközök és a források értékelésére vonatkozó számvitel-politikai döntéseket, valamint azok gyakorlati végrehajtását szolgáló értékelési módokat és eljárásokat foglalja össze. A számviteli politikában és az értékelési szabályzatban leírt módszerek és eljárások nélkül a számlarendet nem tudjuk számviteli kézikönyv -ként használni a mindennapi munkánk során. 5. Leltározási és selejtezési szabályzat Kötelezô elôírás, hogy a mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat leltárral kell alátámasztani. A leltározás gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és szabályok tételes leírását tartalmazza a sza- 2. Iratkezelési szabályzat Az iratkezelési szabályzat a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérôl szóló rendelkezések alapján ké - szült. A teljes iratkezelési rendszert felöleli az iratok beérkezésétôl azok selejtezéséig. 3. Személygépkocsi használati szabályzat Amennyiben van a társaságnak személygépkocsija, annak a használa - tát szabályozzuk ebben. Még akkor is kell, ha csak a vezetô tisztségviselô használja azt. 4. Szöveges számlarend A szöveges számlarend tartalmazza a vállalkozásnál alkalmazott összes számla nevét és az adatrögzítés menetét és a kapcsolódó gazdasági események leírását A jogkövetkezményekrôl az adózás rendjérôl szóló évi XCII. törvény ad tájékoztatást: 172. (1) A magánszemély adózó a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel 200 ezer forintig, más adózó 500 ezer forintig terjedô mulasztási bírsággal sújtható, ha (az egyéni vállalkozó gyógyszerész nem magánszemély adózó, hanem más adózónak minôsül!) e) a jogszabályokban elôírt bizonylatok kiállítását, illetve könyvek, nyilvántartások vezetését elmulasztja, a bizonylatokat az elô - írásoktól eltérôen állítja ki, a könyveket, nyilvántartásokat hiányosan vagy az elôírásoktól eltérôen vezeti, a számviteli törvényben meghatározott pénzkezelési szabályzatra vonatkozó rendelkezéseket megsérti, vagy közzétett éves beszámolója, egy szerûsített éves beszámolója egészében vagy részben nem felel meg a számvitelrôl szóló törvény elôírásainak, f) iratmegôrzési kötelezettségének nem tesz eleget, 2) Az adózó 1 millió forintig terjedô mulasztási bírsággal sújtható, ha a számla-, egyszerûsített számla-, nyugta kibocsátási kötelezettségét elmulasztja, illetôleg a számlát, egyszerûsített számlát, nyugtát nem a tényleges ellenértékrôl bocsátja ki. Az adózót 1 millió forintig terjedô mulasztási bírsággal kell sújtani, ha be nem jelentett al - kalmazottat foglalkoztat vagy foglalkoztatott. 7) A bejelentkezési, bejelentési, változás bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási, pénzforgalmi számlanyitási, bizonylat kiállítási kötelezettség elmulasztása, továbbá a számviteli törvény szerinti pénzkezelési szabályok megsértése esetén a mulasztási bírság megállapításával egyidejûleg az adóhatóság az adózót határidô tûzé - sével teljesítésre hívja fel. A kiszabott bírság kétszeresét kell újabb határidô tûzésével megállapítani, ha a teljesítésre kötelezô, elôzô határozatban elôírt határidôt az adózó elmulasztotta. A kötelezettség teljesítése esetén az e bekezdés elôzô mondata alapján kiszabott bírság korlátlanul mérsékelhetô. 16) Az adózó a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggô nyilvántartási kötelezettségének az (1) bekezdés e) pontja szerinti megsértése, illetve e nyilvántartással összefüggô iratmegôrzési kötelezettségének megsértése esetén nyilvántartásonként (összesített nyilvántartásonként) 2 millió forintig terjedô mulasztási bírsággal sújtható. (Transzferár szabályzat, a kapcsolt vállalkozások között!) ISO-s dokumentumok (ahol mûködik minôségbiztosítási rendszer) Minôségirányítási kézikönyv Eljárások Formanyomtatványok Tanácskoztak a Vas megyei gyógyszerészek Vas Megye Gyógyszerészi szervezetei közösen kérték fel Dr. Kiss Gézáné Megyei Tisztifô gyógy - sze rész Asszonyt, hogy tájékoztassa a kollégákat az aktuális jogszabályi változásokról. Tisztifô gyógyszerész Asszony készségesen eleget tett a felkérés - nek, melyet án tartottak a szombathelyi Park Hotel Pelikán konferenciatermében. A megye gyógyszerészei nagy érdeklôdéssel vettek részt a rendezvényen, közel 30 gyógyszerész jelent meg. Az elôadás után több gyakorlati kérdés merült fel a változásokkal kapcsolatban, me - lyek nem kaptak egyértelmû vagy a szakmai gyakorlatnak megfelelô szabályozást. Ilyen például: Rendelô intézetek, orvosi praxisok részére receptköteles gyógyszerek beszerzésének lehetôsége. A személyi jogos gyógyszerész hirtelen halála ese tén mi a lesz a családi vállalkozással? Köszönjük a rendezvény házi gazdájának, a Wör - wag Pharma Kft.-nek, hogy vendégül látta a me - gye gyógyszerészeit és Dr. Kiss Gézáné megyei tisztifôgyógyszerésznek az értékes elôadását. Tisztelt Gyógyszerész Nô, Úr! A Parlament december 20-án fogadta el a évi CLXXIII. törvényt, mely több ponton alapvetôen módosította gyógyszertárak mûködését. Az új jogszabályi környezet áttekintése és értelmezése elengedhetetlenül fontos a gyógyszertárak számára, ezért felkértük Dr. Kiss Gézáné Megyei Tisztifôgyógy sze rész Asszonyt, hogy szíveskedjen tájékoztatni az érdeklôdôket a jogszabályi változásokról. A rendezvényt a Wörwag Pharma Kft. támogatja. A rendezvényt Cím: A rendezvény tematikája: február 03-án, 17:00 órai kezdettel tartjuk. Park Hotel Pelikán konferenciaterme 9700-Szombathely, Deák F. u elôadás: Wörwag Pharma kft. aktuális gyógyszerei Tar Angéla, orvoslátogató Tóth Andrea, orvoslátogató 2. elôadás: Jogszabályi változások Dr. Kiss Gézáné Megyei Tisztifôgyógyszerész Kérem a kollégákat, hogy a rendezvényen való részvételi szándékukat, a résztvevôk számának megjelölésével jelezni szíveskedjenek ig a címre. Tisztelettel: Dr. Dudus Balázs Dr. Pelle Krisztina Dr. Schmidt József elnök elnök elnök MOSZ Vas megyei elnök MGYT Vas megyei szervezet MGYK Vas megyei szervezet 24 Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 25

14 Jön a tavasz Márciusban már tavaszi hangulatban várjuk a napsütést, a melengetô sugarakat, amibôl nagyon nagy a hiányérzetünk. Ha pár órára kisüt a nap megtelnek a parkok sétáló emberekkel. Ebben a kellemes tavaszváró hangulatban készüljünk az igazi napsugarak fogadására, bôrünk tavaszi megújulására, a télen felszedett pár kiló leadására, mert hamarosan itt van a bikiniszezon! És ami ugyan nem kozmetikai témájú, de maximális hangulatjavító hatással bír, már most kicsempészhetünk az asztalra, pol - cokra egy-két tavaszt idézô gyertyatartót, kaspót, benne narancs - színû primulával és már lassan a húsvéti nyuszit is. Ha március, akkor méregtelenítés! Nem vagyok híve semmilyen szélsôséges dolognak, így a tavaszi méregtelenítést testsúlycsökkentéssel pá rosítom. Nagyon tudom ajánlani, so - kunknak bevált. Éhezni nem szabad! A napi menü: reggelire pirítós kávéval, napközben sok folyadék, lehetôleg víz és gyümölcsök, ebédre natúr húsok és zöldségek, vacsorára könnyû joghurt pirítóssal. Ha nincs módunk rendszeres testmozgásra, sétáljunk nagyokat és sokszor. A kiadós séta elôtt, ha szükség van rá, bekenhetjük a fogyasztandó testrészünket alakformáló krémmel, mely a mozgás hatására jobban dolgozik. A séta-edzés programot végezzük kényelmes ruhában és kellemes társaságban! A séta fogyaszt, stresszoldó, a csontokat és izmokat erôsíti, javítja a keringést, így a szervezet oxigén ellátását. A napfényre allergiások már most elkezdhetik a bôr külsô és belsô védelmét, szoláriumban való napfürdôvel, illetve béta-karotin és C-vitamin szedésével. Szoláriumozás elôtt használjunk erre a célra készült testápolókat, melyek védik a bôrt és egyenletes bôrszínt eredményeznek a leégés veszélye nélkül. Az arcra használjunk magasabb faktorszámú fényvédôt és a szemünk védelmére kvarcszemüveget. Akinek májfoltosodásra hajlamos a bôre, készüljön faktoros arckrémmel, mert már az elsô tavaszi napsugár is látható nyomot hagy a bôrön. Nagyon sokat hallom, hogy manapság már nem sikk a barnaság, visszatért a hófehér bôr divatja. Mint szélsôséges nézet, nem tu - dok egyet érteni vele, ugyanis a napfürdôzés nem kizárólag esztétikai szükségesség, hanem a szervezet egészséges mûködésének elengedhetetlen része. A D-vitamin átalakulását segíti, a csontokat erôsíti, a vörösvérsejtek számát növeli és immunerôsítô hatású. Egy kozmetikus számára a tavasz igazi tobzódás a hatóanyagok és a technológiák birodalmában. Ajánlhatunk a vendégeknek: gyümölcssavas kezelést oxigénes, vagy kollagénes liftingkúrát ultrahangos kezelést hyaluronsavval mikrodermabráziót különféle fiatalító peeling eljárásokat kaviáros maszkokat Egyszóval mindenféle eljárást, amivel a bôr felfrissül, megújul és feltöltôdik. A tavaszi sminktrend még mindig pasztell és csillogó, rózsaszín-,mályva- és lila árnyalataiban. És végül egy kiváló recept, mely finom és belülrôl szépít: reszelt sárgarépa + darált dió + méz + reszelt citromhéja = gyönyö rû bôr Minden Kedves Olvasónak kellemes tavaszváró napokat kívánok! Barabás Éva Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Sajtófigyelô Nemzetközi és hazai sajtófigyelô Nyitott szemmel! Gyógyszerkáosz jöhet Romániában Fizetésképtelenné válnak a gyógyszertárak az országos egészségbizto - sítási pénztár (CNSAS) tartozásai miatt. Clara Popescu, a gyógyszerész - kamara országos alelnöke szerint ugyanis a patikák még nem kapták meg a tavaly márciusban kiadott ártámogatott gyógyszerek ellenértékét. Országos szinten több mint hatszáz patika vált emiatt fizetéskép telenné, ennél is többen vannak csôdközelben, de még kivárnak, ab ban bízva, hogy a biztosító mégis kifizeti az elmaradásokat. A három széki gyógyszerészek hétfô esti közgyûlésükön úgy döntöttek, február hetedikén leállítják az ingyenes és ártámogatott orvosságok kiadását. Forrás: mno.hu (2011. február 9.) 800 milliárd forintos reformcsomag készül? A csomag bevételi többletét a tb-hozzájárulás, a dugódíj és a zöldadó adná, míg a kiadáscsökkentés a gyógyszerkasszánál, a nyugdíjkiadásoknál, a tömegközlekedésnél és a munkanélküli ellátásoknál jelentkezne. A korábban vázoltnál nagyobb, milliárd forint összegû reformcsomagot állíthat össze a kormány, amelynek bevételi többletét a tb-hozzájárulás, a dugódíj és a zöldadó adná, míg a kiadáscsökkentés a gyógyszerkasszánál, a nyugdíjkiadásoknál, a tömegközle - kedésnél és a munkanélküli ellátásoknál jelentkezne írja az Index.hu. Noha az elmúlt napokban milliárd forintos csomagot vázoltak fel a minisztériumi illetékesek, a hírportál szerint lehet, hogy ennél is többel, a korábban megjelölt sáv másik széléhez közelebb álló összeggel, milliárd forinttal kívánja javítani a költségvetés egyenlegét 2013-ra a kormány. Forrás: hirado.hu (2011. február 2.) Szigorítanák a gyógyszerpiaci marketinget Szigorítaná a marketing- és gyógyszerpromóciós szabályokat a kormány egészségügyi államtitkársága. Azonnali vizsgálat lefolytatását kérték az Országos Gyógyszerészeti Intézettôl a Thaiföldön elhunyt kübekházi háziorvos ügyében. Annak megállapítását várjuk, hogy egy adott gyógyszercég vétett-e az orvosságok promócióját tiltó jogszabály ellen. Ezen túl arra kértük a gyógyszerügyi hatóságot, hogy tegyenek javaslatokat a jelenlegi marketing- és gyógyszerpromóciós szabályok szigorítására közölte a Nemzeti Erôforrás Minisztérium egészségügyi államtitkársága. Szabó Franciska, az OGYI szóvivôje annyit mondott: csak a most zajló vizsgálat eredményeinek értékelése után döntenek arról, hogy milyen szigorítási javaslatokkal élnek. Az orvoscsoport thaiföldi utaztatása ügyében zajló vizsgálatról sem kívánt részleteket elárulni. Kovácsy Zsombor, a nemrég megszüntetett Egészségbiztosítási Felügyelet egykori elnökeként számos olyan bejelentéssel találkozott, amely a gyógyszerpiaci promóciós és marketingszabályok megsértésére vonatkozott. Ezek között voltak szép számmal úgynevezett konferenciautazások is. Jelenleg egészségügyre szakosodott ügyvédként dolgozik. Kovácsy Zsombor elmondta: a jogszabály szigorúan fogalmaz abban a kérdésben, hogy gyógyszercégek miként finanszírozhatnak különféle utazásokat. Az elsô és legfontosabb elôírás, hogy csak szakmai programmal összefüggésben adhatnak támogatást, tehát elvileg nem jutalmazhatnak orvosokat egzotikus üdülésekkel, ha a helyszínen nincs valamilyen szakmai rendezvény. Forrás:weborvos (2011. február 8.) Égert nem választhatják újra Gesztusnak szánta a kormányzat a kötelezô kamarai tagság vissza - állítását az egészségügyben, ám a parlament elôtt lévô javaslat megosztja az orvosokat és a patikusokat. Nem hagyták magukat összezavarni a parlament egészségügyi bizottságában a képviselôk hétfôn. Hiába érkeztek a kötelezô kamarai tagságot visszaállító javaslat vitájára különbözô szakmai csoportok és kamarák képviselôi, nem engedték felszólalni ôket. A törvényjavaslat elfogadása esetén megint lenne kötelezô kamarai tagság, amelyhez kötelezô tagdíjfizetés is társul. A tagdíj összegét viszont maximalizálták. Ezt Szócska Miklós, az egész ségügyért felelôs államtitkár azzal magyarázta, szerették volna elkerülni, hogy a tagdíj kamarai adó legyen. Bôvül a testületek véleményezési joga: minôsíthetik például az orvosi vagy gyógyszerészi végzettséget elôíró egészségügyi közigazgatási vagy egyéb intézményvezetôi posztok jelöltjeinek kinevezését, felmentését. Jelezhetnék, hogy a munkára pályázókat mennyire tartják szakmailag alkalmasnak, az illetônek van-e etikai vétsége, büntetése. A kötelezô tagsággal visszaáll a régi rend az etikai szabá lyok újraalkotására és az etikai ítélkezésre. Esze rint a jövôben a testület a szakmai szabályok ellen vétôk kamarai tagságát fél évre felfüggesztheti, ez alatt az érintett nem gyógyíthat, nem végezhet gyógyszerészi vagy egyéb egészségügyi szakfeladatot. A tör vénytervezet csalódást okozott az orvosok körében. Bár azt elismerik, hogy készülô jogszabályban az orvosi céh elismertségének biztosítéka a szakmai-etikai megfelelôség, de az orvosok elsôsorban nem a saját regulázásukat tartják a legfon - tosabbnak. Sokkal inkább bele szólást szeretnének a saját sorsukat érintô döntésekbe. A javaslatban ennek nyoma sincs állítják. Ezért az orvosok egy része aláírásgyûjtésbe is kezdett kötelezô tagság ellen Forrás: Népszabadság (2011. február 15.) Patikaháború Az elmúlt években sorra nyíltak az új patikák a jól menô régiek szomszédságában. Éles verseny alakult ki, amelynek következtében eddig 18 gyógyszertár húzta le a rolót Budapesten. A patikaháború egyenlege a polgárok számára: megnyúlt ugyan a nyitvatartási idô, mégis romlott az ellátás, gyakran kell kétszer menni a gyógyszerekért. Sampon, fürdôsó, az irodaházak ebédlôiben osztogatott száz forintos kuponok így próbáltak maguknak új vevôket szerezni a 2006-os liberalizáció után sorra nyíló új gyógyszertárak. A legnagyobb haszonnal az kecsegtetett, ha egy már jól mûködô patika szomszédságában telepedett meg a vetélytárs. Miközben a vásárlóerô csökkent, a fôvárosban a gyógyszertárak száma négy év alatt 350-rôl 480-ra emelkedett. Ráadásul úgy, hogy a nagyvárosban már korábban sem voltak fehér foltok, csak a nyitvatartási idô rövidsége okozott gondot a vásárlóknak. A liberalizáció sokat enyhített ezen, a legtöbb gyógyszertár estig nyitva tart. Ám aki mostanság éjszaka szorul segítségre, az nehezebben talál éjjel is igénybevehetô patikát, mint négy-öt évvel ezelôtt. Ám nem ez az egyetlen negatív következménye a túl-gyógyszertárosodásnak. Általánossá vált, hogy a drága, ritkábban keresett gyógyszerekért megsétáltatják a betegeket. Romlott a gyógyszerellátás színvonala mondja Rádóczy - né Kovács Zsuzsanna fôvárosi és Pest megyei tiszti fôgyógyszerész. A megnövekedett nyitva tartáshoz nincs elég diplomás gyógyszerész, a beteg legtöbbször nem velük, és nem is az érettségi után három évig képzett szakasszisztensekkel találkozik, hanem gyakran másfél éves gyorstalpalót végzettekkel. A fôvárosi és Pest megyei tiszti fôgyógysze - rész a folyamatokat elemezve arra a következtetésre jutott, hogy az elmúlt évek patikaalapítási láza után most Budán is bezárási hullám következhet. Emellett az is várható, hogy csökken a nyitvatartási idô, az új gyógyszertárak ugyanis azzal a feltétellel jöhettek létre a régiek mellett, hogy heti 60 órában nyitva tartanak, ám ezt csak három évig kell betartaniuk. Ez az idôszak a legtöbbjüknél a közeljövôben lejár. Forrás: Heti Válasz (2011. február 25.) Az összeállítást készítették: Dr. Pintér László és Dr. Horváth Csaba Nyíregyházán, forgalmas út mentén igényesen bútorozott gyógyszertár bérbe kiadó, vagy a bútor eladó. Telefon: Gyógyszertár X. évf. 3. szám Gyógyszertár X. évf. 3. szám 27

15 Budapest templomai III. Budapest nagy múltú templomainak sorában három újabb nevezetességgel találkozhatnak keresztrejtvényünkben. A következô épület egy plébánia templom, melynek neve a függôleges 17-es sorban található. E templom tervezésénél Lechner az általa kifejlesztett, népmûvészeti elemekbôl táplálkozó magyaros szecessziós stílust gótizáló elemekkel gazdagította, hogy az épület külsô és belsô képen egyházi rendeltetése jól fölismerhetô legyen. A Zsolnay-gyár által színes mázas pirogránitból készült szószék és fôoltár neoromán stílusú, utóbbinak közepén a névadót ábrázoló festmény. Fôoltárképét Roskovitz Ignátz olajképe díszíti, mely szintén a névadót ábrázolja. Az elsô, egy török emlék, amely a 150 éves török uralom egyik jellegzetes emléke. Neve magyarul Rózsák Atyja, mely bektasi dervis, mohamedán szerzetes számára épült, aki szeptember 2-án halt meg Buda várában. Jelleg ze - tes iszlám építmény, hatszög alaprajzú, csegelyes kupola fedi, ka - puja és ablakai szamárhátívûek ben keresztény kápolnává ala - kították, a XIX. sz. végén iszlámromatnikus stílusban rendezték kör - nyezetét, színes csempével díszített mohamedán rituális kutat is építve. Ma mohamedán kegyhely. Nevét a vízszintes 1. sorban találhatják. Végül egy belvárosi templomot szeretnénk bemutatni Önöknek, melynek ne - vét a függôleges 10-es sorban olvashatják. En - nek a kis templomnak ión pilaszterekkel tagolt homlokzatát kilenc korabeli szobor (másolata) díszíti. Az évi pestisjárvány után itt kis, háromkaréjos kápolnát építettek a járványoktól védelmezô szentek tiszteletére, ez a jelenlegi épület altemploma. Csak a II. világháború utá - ni renoválás lakalmával találták meg és tették látha - tóvá. Ókeresztény motívu - mokkal ékes hímeskô padlóját és oltárát Mattioni Eszter készítette 1973-ban. Vízszintes 1. Megfejtés 14. XX. századi népszerû kisautó Kelet-Európában 15. Népszerû római kori lábbeli 18. Védôborítása 19. Komárom- Esztergom megye legkisebb települése a Bakony lábánál 21. Ló - betegség 22. Kettôs betû 24. Mathematical Association of Ame - rica 25. Mackó mondja 27. Délután 28. Nem azt! 30. Partnereit 32. Nemesgáz 33. Fontolgat 34. Robbanószer 36. Nátrium vegyjele 37. A népszerû Vészhelyzet c. sorozat eredeti címe 39. LT 40. Nóta 42. Csibe lehet ilyen 45. Nyomás mértékegysége lehet 46. Pakol 48. Hegedû tartója 49. Idegen mûvészet! 50. Kettôs betû 52. Babrál 53. Egyik indiai vallás 54. ZSI 56. Hajó része 57. Idegen Anna 59. TMO 60. Megbízhatatlan (szleng) 62. Népszerû komika Zsuzsa 63. Rangjelzô 64. Genny keltô baktériumok okozta bôrfertôzés 67. Létezik 68. Me - móriaegység az informatikában 71. Ágyéka 73. Egyik vezérünk 74. Gyógyszertári bútor (két szó) Függôleges 2. Ver 3. LRB 4. Német fa! 5. Ló eledel 6. Honvéd régiesen 7. police, USA katonai akadémia helyszíne 8. Azonos betûk 10. Megfejtés 11. Kötôszó 12. Gyapjas kérôdzô állat 13. Szár mazik 16. Egy bizonyos bagoly fajtát! 17. Megfejtés 19. Nem erre 20. Kínai diktátor névelôvel 23. Áldott jó ember 25. Bú 26. Hegyi oázis a tunéziai sivatagban 29. Amerigo világhírû magyar származású szobrász 30. Tétel 31. Nemzetközi jelzés a kamionokon 35. Banki teher 38. Ló lábát vasaló 40. Szarvas is van ilyen 41. Nyomul visszafelé! 43. Keresztül 44. Rendben! 45. Elsô osztályú 47. Régi súlymérték 49. Nem ezt! 51. A Nyitra bal oldali mellékfolyója a mai Szlovákia területén 55. INVAS 57. A film fényérzékenységének amerikai mértékegysége 58. Pugacsova, ismert orosz énekesnô 61. Hím disznó 65. Régi súlymérték 66. Lejjebb 68. Rádium vegyjele 69. Sze - mélyes névmás 70. British Airways 71. Olimpiai karikák száma 72. Német ô hímnemben A helyes megfejtést beküldôk között 1 fôre szóló regisztrációt sorso - lunk ki a Gyógyszeres Terápia Menedzsment V. rendezvényünkre Beküldési cím: MOSZ (1135 Budapest, Keresek u. 9.) Az elôzô havi keresztrejtvényünk nyertese: Jankó-Szabó Sándorné dr. Pápa, Vajda P. lkt Gyógyszertár X. évf. 3. szám

16 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége X. évf. 3. szám március

17 Magángyógyszerészek Országos Szövetsége Missziós nyilatkozat A Magángyógyszerészek Országos Szövetsége 1991-ben a gyógyszerészek civil szervezôdése során jött létre a gyógy szerészet új ars poeticajának megfogalmazása, a gyógy sze részi hivatás fej lesz tése és társadalmi megbecsülése elômozdítása érdekében. Érdekérvényesítô tevékenységünket a nemzetközi szakmai folyamatokra is fi gye - lemmel tény szerû adatokra, elemzésekre és következtetésekre támaszkodva, a gyógy szerészet stratégiai érdekeit szem elôtt tartva végezzük. Kiegyensúlyozott kapcsolatot alakítottunk ki és tartunk fenn a mindenkori állami-, szakmai irá nyítás vezetôivel, egészségügyi- és civil szervezetekkel egyaránt. Filozófiánk homlokterébe tartozik a magángyógyszer tárak mûködési feltételeinek javítása, a kiszá mítható szakmai-, gazdasági- és jogi környezet megteremtése. Kiemelkedôen fontosnak tartjuk a gyógyszerpiac sze rep lôivel, a gyógyszergyártók és nagy kereskedôk szer ve zeteivel való érdekazonosság hangsúlyozását, a har - mo nikus szakmai és gazdasági együttmûködést. Tudatosan törekszünk a gyógyszerészi érdekek megfogalmazására, tagságunk tájékozott sá gá nak növelésére, felkészültségének javítására. Célkitûzésünk a gyógyszertárak szakmai-, gazdasági-, jogi- érdek érvényesí tésé - nek és az egyéni érdekérvé nye sítésnek ma gas szintre való fejlesztése. Törekszünk a gyógyszerészet társadalmi presztizse növelésére, a szakmai szolgáltatások szín vonala eme lésére. Fontosnak tartjuk a betegek életminôsége javítását, a gyógy szerész gyógy szerterápiás tanács adó szerepének nö velését, a betegorientált gyógyszerészet elterjesz tését. Elôsegítjük a gyógyszerészeti szakterületek érdek érvé nyesítési gyakorlata harmonizációját, felvállalva a gyógy szertárak és azok mûködtetésével összefüggô kérdések képviseletét. SZÖVETSÉG A MAGÁNGYÓGYSZERÉSZETÉRT GYÓGYSZERTÁRI MENEDZSMENT3 Helyszínek: Miskolc március (szombat-vasárnap) Szeged április (szombat-vasárnap) Békéscsaba április (szombat-vasárnap) Pécs május (szombat-vasárnap) Budapest I. május (szombat-vasárnap) Szombathely szeptember (szombat-vasárnap) Budapest II. szeptember (szombat-vasárnap Szolnok október (szombat-vasárnap) Nyíregyháza október (szombat-vasárnap) Veszprém november (szombat-vasárnap) Budapest III. november (szombat-vasárnap) A továbbképzô tanfolyam az akkreditációs bizottság döntése alapján részvétel esetén 15 kreditpont értékû, sikeres tesztvizsgával együttesen 30 kreditpont értékû. A képzés bonyolításával a Simon Patika Bt. foglalkozik (Címe: 1149 Bp., Nagy Lajos király útja 158.) Részvételi díj: 9 750,- Ft tanfolyamdíj + az egyetemi elektronikus pontelszámolási költség: 500,- Ft. A számlát a tanfolyam végén kapják meg a hallgatók. Információ: Bihari Erzsébet tel/fax: , , illetve Takács Gézáné dr. tel: JELENTKEZÉSI LAP Gyógyszertári menedzsment év A továbbképzés választott helyszíne: Jelentkezô neve: Leánykori név: Mûködési nyilvántartási száma: Jelölje meg, melyik egyetemen tartják nyilván továbbképzéseit! Debreceni Egyetem Semmelweis Egyetem Szegedi Egyetem Pécsi Egyetem Levelezési cím Címzés: Ir. szám, város, utca: Telefon: Számlázási adatok Számla címzés: Ir. szám, város, utca: Fizetési mód: Átutalás Készpénz A részvételi feltételeket elfogadom, magamra nézve kötelezônek tartom, a tandíj határidôre való befizetésérôl gondoskodom. Kelt: aláírás Beküldési cím: Simon Patika Bt., 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 158. Tel./fax: A jelentkezési lap szabadon sokszorosítható! Kedvezô-e a magángyógyszerészet számára az új törvény? Csak abban az esetben, ha tudatosan felkészülünk alkalmazására, hogy soha többé ne fordulhasson elô egy neoliberális ámokfutás a gyógyszerügy területén. E célból szerveztük meg az ez évi, kötelezôen választható továbbképzésünket. A gyógyszerészet paradigma váltása Health Promoting Pharmacy (elôadó: Dr. Simon Kis Gábor) A lakosság kb. egyharmada egészséges, vagy an - nak tartja magát. Kiaknázatlan terület a közforgalmú gyógyszerellátás szempontjából, mert ezekkel az emberekkel az egészségügyi ellátás egyáltalán nem foglalkozik, ugyanakkor jelentôs hányaduk megfordul a gyógyszertárakban, vagy a banális tüneteire vesz valamilyen szert, vagy mint szívességi gyógyszerbeszerzô, több-kevesebb rendszerességgel jár a patikába. Népegészségügyi programnak megfelelôen be kell cserkésznünk ôket hogy az egész - ségük minél tovább meg is maradjon. E célt szolgál - ja a Health Promoting Pharmacy. Egészségpolitika (elôadó: Dr. Mikola Bálint) Szemléletváltás van az egészségpolitikában. Ha ko - molyan vesszük és nemcsak az óhajok szintjén állít - juk, hogy a gyógyszerellátás az egészségügyi ellátás szerves része, akkor a gyógyszerészeknek naprakész ismeretekkel kell rendelkezniük az egészségpolitika minden rezdülésérôl, és minden olyan témához be kell csatlakoznunk az egészségügyön belül, ahol a mi interdiszciplináris tudásunk a betegellátás érdekében hasznosítható. A szakmai felelôsség jogszabályi, erkölcsi, etikai vonatkozásai (elôadó: Dr. Sándor István) A törvényi változások lehetôséget teremtettek a személyi jogos gyógyszerész társadalom számára, de egyúttal veszélyeket is rejtenek magukban, elsôsorban megjelenô alsóbb rendû jogszabályok formájában. Elsôrendû feladatunk és kötelességünk minden ránk vonatkozó jogszabály figyelemmel kisérése és erkölcsi, etikai vonatkozásainak lemodellezése, an - nak érdekében, hogy soha többé ilyen neoliberális ámokfutás ne következhessen be hazánkban. Lehetôség, vagy nyûg? Minôségbiztosítás (elôadó: Dr. Samu Antal) Ha a fejlett országokban minden rendben lenne az ellátás minôségével, nem esne ennyi szó, és nem je - lenne meg ennyi rendelkezés a minôségbiztosításról és újabban a minôségirányításról. Kétségtelen, hogy nônek az adminisztrációs terhek, de ez a biztonságot szolgálja mind a betegek, mind a szakemberek vonatkozásában. Saját jól felfogott érdekünk is te hát a minôségbiztosítás bevezetése és tudatos mûvelése. Epidemiológia és a gyógyszeres terápia menedzsment (elôadó: Prof. Dr. Vincze Zoltán) A gyógyszer különleges áru! Ez abban is megnyilvánul, hogy a gyógyszerellátásnak mikroszinten, (azaz egy-egy patika szintjén) és makroszinten, tehát országos méretekben is figyelemmel kell kísérnie az epidemiológiai adatokat és változásokat annak érdekében, hogy megfelelô színvonalon történhessen a gyógyszeres terápia menedzsment. Ez egyúttal egy újfajta kapcsolatrendszer kiépítését is igényli az alapellátás orvostársadalma és a közforgalomban dolgozó gyógyszerészek között. Kérjük, hogy a mellékelt jelentkezési lap ki töl - tésével és visszaküldésével jelezze rész vételi szándékát. Tisztelettel: Dr. Simon Kis Gábor s.k. egyetemi docens

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése

Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Egészségügyi ellátórendszerünk kihívásai, gyógyszerészet útkeresése Gyógyszertári betegellátás minőségi kritériumai nemzetközi kitekintés. Dr. Hankó Balázs (Semmelweis Egyetem, Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszerügyi Szervezési Intézet) Egészségügyi ellátórendszerünk

Részletesebben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben

Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe a népegészségügyben MAGYARORSZÁG ÁTFOGÓ EGÉSZSÉGVÉDELMI SZŰRŐPROGRAMJA 2010-2020 IV. Népegészségügyi Konferencia, 2013. február 27., Aesculap Akadémia, Budapest Szív és Érrendszeri Nemzeti Program A MÁESZ Program szerepe

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

Gyógyszerészi gondozás

Gyógyszerészi gondozás Gyógyszerészi gondozás A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság (MGYT) a Magyar Gyógyszerész Kamara (MGYK) a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége (MOSZ) a Gyógyszertár-tulajdonosok Egyesülete (GYTE)

Részletesebben

OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer. Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához

OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer. Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához OMRON - Medistance egészséggondozási rendszer Személyre szabott egészséggondozás az egyéni egészségügyi célértékek eléréséhez, megtartásához OMRON egészség megőrzési divízió Omron Healthcare France SAS

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1508A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az állami adóhatósághoz

Részletesebben

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban

Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Innovatív kognitív szolgáltatások a gyógyszertárakban Dr. Samu Antal Marketing, public relations és reklám az egészségügyben Budapest, 2012.02.16. Ébresztő! Még következik egy előadás. Történelmi előzm

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát

1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát 1. Kft. ügyvezető megbízásban, nem tag a) van díj de nem éri el a minimálbér 30 százalékát Szocho 27 %, Járulék 0 b) eléri a minimálbér 30 százalékát 10 % nyugdíjjárulék, 4 % természetbeni, 3 % pénzbeli,

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 1308M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

hatályos:

hatályos: 1886/2016. (XII. 28.) Korm. határozat az Egészséges Magyarország 2014 2020 Egészségügyi Ágazati Stratégia 2017 2018 évekre vonatkozó cselekvési tervéről A Kormány hatályos: 2016.12.28 - a) elfogadja az

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 2014 2013. december 12. Előadó: Lakiné Szkiba Judit Családi járulékkedvezmény Jogosultak: Az Szja tv. szerinti családi kedvezmény érvényesítésére jogosult biztosított, és a családi

Részletesebben

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai

Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások évközi változásai Jövedelmeket terhelő közterhek és pénzbeli ellátások 2009. évközi változásai 1. Személyi jövedelemadó 2. Társadalombiztosítási járulék 3. Munkaadói és vállalkozói járulék 4. START kártyás foglalkoztatás

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg.

Az Mt a alapján a munkavállalót betegsége miatti keresőképtelensége idejére naptári évenként 15 munkanap betegszabadság illeti meg. Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben - Nettó BÉRKALKULÁTO Betegszabadság 2011: betegszabadság számítása és táppénz mértéke 2011-ben, betegszabadság kalkulátor. A betegszabadság

Részletesebben

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben?

Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? Milyen jogviszonyban látható el az ügyvezetés 2012-ben? 2012. január 23. 19:52 Forrás: Önadózó Szerző: Dr. Szabó Tibor Kategória: Járulékok A gazdasági társaságok ügyvezető tagjai jogviszonyát érintően

Részletesebben

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban)

Határozza meg a munkavállaló február havi nettó keresetét! (adatok forintban) SZJA 1.példa Egy munkaviszonyban lévő elvált nő, havi rendszeres keresete 180 000 Ft. A munkáltatójától havi 8 000 Ft értékben kap élelmiszervásárlásra jogosító Erzsébet utalványt. Más juttatása az adott

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21

OBB Előadás. Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 OBB Előadás Kovács Krisztina UCMS Group Hungary Kft. 2015.09.21 Szociális hozzájárulási adóból és szakképzési hozzájárulásból igénybe vehető kedvezmények Jogszabályok 2011. évi CLVI. törvény IX. fejezete

Részletesebben

Társadalombiztosítási változások 2011.

Társadalombiztosítási változások 2011. Társadalombiztosítási változások 2011. A./ Járulékmértékek Foglalkoztatói járulék Változatlanul 27 százalék, felső határ nélkül. Belső megoszlása továbbra is ugyanaz: 24 százalék a nyugdíjbiztosítási,

Részletesebben

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08.

2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. 2010. A kisvállalkozások versenyképességének fejlesztése, foglalkoztatási kapacitásuk bővítése 2010.06.08. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén

1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: órabér alkalmazása esetén Mi mennyi 2005-ben? 1. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összege: hetibér alkalmazása esetén napibér alkalmazása esetén órabér alkalmazása esetén 13.120,-Ft 2.624,-Ft 328,-Ft (a 327/2004. (XII.

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő kedvezmények Korrigált

Részletesebben

Személyi jövedelemadó. Példák

Személyi jövedelemadó. Példák Személyi jövedelemadó Példák Adócsökkentő kedvezmények Jövedelemadó levezetésének általános sémája Bevétel Nem bevétel Bevételcsökkentő kedvezmények Elszámolható (diktált) költség Adóalap Adóalap csökkentő

Részletesebben

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között

A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között A SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI NEMZETI PROGRAM tevékenysége és eredményei 2006-2010 között Prof. Dr. Kiss István Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége SZÉNP Programtanácsának elnöke 1 SZÍV ÉS ÉRRENDSZERI

Részletesebben

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények

A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A szociális hozzájárulási adóból 2013-ban érvényesíthető adókedvezmények A munkaviszonyban foglalkoztatott személyek utáni fizetendő adó megállapításánál a számított adót (27%) e törvény külön rendelkezése

Részletesebben

Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011.

Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011. Egyéni vállalkozó járulékfizetési és bevallási kötelezettsége 2011. Főfoglalkozású egyéni vállalkozó : Járulékalapot képező jövedelem, de legalább a minimálbér, legalább középfokú végzettséget igénylő

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben

A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítási és egyes szociális jogszabályok legfőbb változásai 2009-ben A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

Munkahelyvédelmi akcióterv

Munkahelyvédelmi akcióterv Munkahelyvédelmi akcióterv Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállalók adókedvezménye Nem változik A foglalkoztató a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100.000 forint után 14,5

Részletesebben

(nyugellátás elbírálásához)

(nyugellátás elbírálásához) ÚTMUTATÓ a Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem Igazolás 2011. kitöltéséhez (nyugellátás elbírálásához) ( b, E, M és P lapokhoz) A 2011. évi adatok közlésére szolgáló Biztosítási Idő és Kereset/Jövedelem

Részletesebben

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért

Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért Kedvezményezett neve: Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi íoktatókórház A projekt címe: Miskolci kistérség életmódprogram: Együtt az egészségesebb életért A pályázat azonosító száma: TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0016

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása

Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása Az egyéni vállalkozó saját járulék és egészségügyi hozzájárulása (a 0543-02-es lap kitöltése) Ezt a bevallási lapot annak az egyéni vállalkozónak kell benyújtania, aki a 2005. évben az egyszerûsített vállalkozói

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22

Adatlap Budapest, János utca 55. Budapest, Bíbor utca 22 Adatlap 212 A munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév

HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK. CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév HÁZTARTÁSOK TELEPÜLÉSGAZDÁLKODÁSI ISMERETEK CZABADAI LILLA URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA SZIE GTK RGVI 2013/14. tanév tavaszi félév Háztartás - család A háztartás azoknak a személyeknek az összessége, akik

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor.

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról. Tamás Sándor. 1008M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése) Káta Parképítő Kft. A magánszemély

Részletesebben

Vezetõi összefoglaló

Vezetõi összefoglaló OSAP 1626 Bér- és létszámstatisztika ágazat Vezetõi összefoglaló 2013 Gyógyszerészeti és Minõség- és Szervezetfejlesztési Intézet Informatikai és Rendszerelemzési Fõigazgatóság AZ EMBERI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS

FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR Érkezett: FOGLALKOZTATÓI IGAZOLÁS Igényelt ellátás: táppénz X terhességi-gyermekágyi segély gyermekgondozási díj baleseti táppénz Igénylő jogviszonya: munkaviszonyban

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK

FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK 1./ A START tv. szerinti adókedvezmények FOGLALKOZTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ ADÓKEDVEZMÉNYEK Figyelem: a 2012. december 31-ig kiváltott START kártya alapján adókedvezmény már nem érvényesíthető! Milyen jogszabályhely

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009.

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ÉS EGYES SZOCIÁLIS JOGSZABÁLYOK LEGFŐBB VÁLTOZÁSAI 2009. I. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint a szolgáltatások fedezetéről szóló törvény

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29.

A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN. dr. Bezsila Katalin DEMIN XV május 29. A BEGONIA JELENTŐSÉGE A GYÓGYSZERÉSZI GONDOZÁS JÓ GYAKORLATÁBAN dr. Bezsila Katalin DEMIN XV. 2015. május 29. Gyógyszertár = egészségügyi intézmény A gyógyszertár egészségügyi feladata a lakosság gyógykezeléséhez

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30.

Colling Ügyfél-tájékoztató május 30. Colling Ügyfél-tájékoztató 2011. május 30. 1 H 1138 Budapest, Váci út 141. Tel: +36 1 452 6900 Fax: +36 1 452 6910 colling@colling.hu www.colling.hu Tisztelt Olvasó! Ebben a hónapban is összeállítottunk

Részletesebben

Leggyakoribb munkajogi esetek

Leggyakoribb munkajogi esetek Leggyakoribb munkajogi esetek Az elmúlt időszakban a tagtársainktól érkezett kérdések, és az azokra adott válaszok a szakdolgozók széles rétegeit érinthetik, ezért újonnan induló rovatunkban segítségképpen

Részletesebben

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető

dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai vezetője dr. Török Krisztina főigazgató Mihalicza Péter főosztályvezető A Nemzeti Egészségügyi Minőségfejlesztési és Betegbiztonsági Stratégia (MIBES 2011) koncepciója és a megvalósítás feladatai a GYEMSZI Minőségügyi Főosztályán dr. Belicza Éva minőségügyi programok szakmai

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához

TÁJÉKOZTATÓ. a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához TÁJÉKOZTATÓ a jövedelemkiegészítés összegének munkáltató általi megállapításához Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2015. szeptember 2 Tisztelt Ügyintéző! Az alábbiakban a jövedelemkiegészítés összegének

Részletesebben

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése

A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése OBB-KLUB A társas vállalkozó járulékkötelezettségének ellenőrzése 2015.09.21. A járulékkötelezettség megállapításának lépései: Jogviszony megállapítása Biztosítási jogviszony megállapítása Járulékalapot

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL

VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL Mi mennyi 2006-ban? VÁLTOZÁSOK 2006. SZEPTEMBER 1-TŐL 1. A kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum összege (a kötelező legkisebb munka (minimál) és a garantált minimum megállapításáról

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül:

Adatlap 2013. b c d. 1. A munkaviszonyból származó rendszeres bérjövedelem érdekképviseleti tagdíj nélkül: Adatlap 213 a munkáltatótól (társas vállalkozástól, polgári jogi társaságtól) származó jövedelemről, az adó és adóelőleg levonásáról a munkaviszony (tagsági viszony) megszűnésekor Felhívjuk szíves figyelmét

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról 1108A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz Hibásnak minősített

Részletesebben

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KORÓZS LAJOS SZOCIOLÓGUS Munkabérek, illetmények ) HAVI BÉR Minimálbér (483/2013. (XII.17.) Korm.r. 2. (1) bek. Garantált bérminimum 483/2013. (XII.17.) HETI BÉR NAPI BÉR ÓRA BÉR 101.500

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum)

TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK. Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) TÉNYEK, TRENDEK, VÉLEMÉNYEK Mi mennyi 2007-ben? 1. Munkabérek, illetmények (minimálbér, garantált bérminimum) 2007. 01. 01-től 2007. 12. 31-ig 316/2005. (XII. 25.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1

2012 Adócsomag bemutatása. 2011.december 8. 1 2012 Adócsomag bemutatása 2011.december 8. 1 Érintett adónemek TB Szociális hozzájárulási adó START programok EHO EKHO REGA Szakképzési hozzájárulás Rehab Cégautó adó Baleseti adó Kulturális adó Illeték

Részletesebben

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15.

Járulékok 2012. Munkáltató/kifizető terhei. Járulékalapot képező jövedelem. Járulékfizetési felső határ. Járulékmérték II. 2012.05.15. Járulékok 2012 A fizetésről összefoglalás; Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény EKF 2011/2012 Csorba László A fizetendő ok megoszlása 2012. január 1-jétől* Foglalkoztató

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ IV. NEGYEDÉVES ÉS ÉVES ADATOK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN DOLGOZÓK LÉTSZÁM ÉS BÉRHELYZETÉRŐL 2013. IV. NEGYEDÉVES ÉS 2013. ÉVES ADATOK A feldolgozás mintája: Azon intézmények létszám és béradatai, amelyek bérszámfejtését

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Összefogás a reformokért

Összefogás a reformokért Összefogás a reformokért A Reformszövetség történetének és tevékenységének bemutatása 2009. május 14. A Reformszövetség megalakulásának körülményei Pénzügyi és reálgazdasági válság kirobbanása Csak az

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS JÁRULÉKAI ÉS PÉNZBELI ELLÁTÁSAI Budapest, 2008 Szerzők: A B fejezet dr. Jurányi Benedekné C fejezet Tóth Liboriuszné Lektorálta: Walchné Kremlicska Katalin Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28.

Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei Szeptember 28. Piaci átrendeződés, a hazai gyártók lehetőségei, esélyei 2011. Szeptember 28. 1 A Teva Magyarországon A Teva mennyiségben első, árbevételt tekintve a harmadik legnagyobb vállalat a magyar gyógyszerpiacon

Részletesebben

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4

ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...3 BEVEZETŐ...4 Szervezetrendszer...4 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG...6 53. A törvény célja, alapelvek, fontosabb fogalmak és értelmező rendelkezések...6 53.1. A törvény célja...6 53.2.

Részletesebben

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19.

SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés. Személyi jövedelemadó. Az első házasok kedvezménye. Családi kedvezmény 2015.03.19. SZJA, Szocho 2015 Mérlegképes továbbképzés Személyi jövedelemadó Szatmári László Főosztályvezető Családi kedvezmény Az első házasok kedvezménye Mértéke 2016-tól 4 év alatt a duplájára nő a két gyermekes

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű

Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű Jogcím Feltételek Jogosultság Mit vált ki? Ft értéke? Pályakezdő fiatal foglalkoztatása Pályakezdő fiatal a huszonötödik életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a harmincadik életévét - be nem

Részletesebben

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok

10 éve foglalkozom kis- és középvállalkozások tanácsadásával. Rendszeresen tartok előadást adóváltozásokról, az aktuális adójogszabályok Pénzügy Bemutatkozás Az OFA Kooperáció program pénzügyi szakértője vagyok. Végzettségemet tekintve gazdasági mérnök és mérlegképes könyvelő. Ezen kívül 2003-ban a BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Országos Egészségbiztosítási Pénztár

Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1 2015/2. számú TÁJÉKOZTATÓ A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI KIFIZETŐHELYEK RÉSZÉRE a csecsemőgondozási díj és a gyermekgondozás díj napi alapjának megállapítását érintő 2015.

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Adótörvény változások 2016.

Adótörvény változások 2016. 1 Adótörvény változások 2016. Alábbi hírlevelünkben foglaljuk össze a Parlament által 2015. november 17-én megszavazott, 2016-re vonatkozó legfontosabb adótörvény módosításokat. Minimálbér, garantált bérminimum

Részletesebben