A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező"

Átírás

1 SZÁMVITEL

2 A számvitel fogalma A számvitel olyan objektív információs rendszer, amely a vállalkozói tevékenységet kifejező gazdasági műveletek (események) szervezett megfigyelését, számokkal történő kifejezését, mérését és rendszerezett feljegyzését jelenti.

3 A számvitel tárgya A számvitel tárgya a vállalkozói vagyon és annak változása. A vagyon változása magában foglalja: az üzemi (üzleti) tevékenység egész folyamatát (a beszerzést, a termelést, az értékesítést), az egyéb vállalkozói tevékenység során felmerült eseményeket(késedelmi kamatok, támogatások), a pénzügyi műveleteket és a rendkívüli események műveleteit (pl. ajándékozás).

4 A számvitel információs tartalma A számvitel a gazdaság szereplői számára nélkülözhetetlen információkat nyújt. A szolgáltatott információt hasznosítani tudják a vállalkozás vezetői, tulajdonosai, a gazdasági élet szereplői (adósok, hitelezők, bankokstb.), egyes hatóságok (adóhatóságok, a cégbíróság és KSHstb.)

5 A számvitel célja A számvitel célja a vállalkozói tevékenység folyamatainak objektív tükrözése, ellenőrzése és eredményének megállapítása. A számvitel feladatait, funkcióit a 2001-től érvényes számviteli törvény határozza meg. Így a számvitel feladata: A vagyon kimutatása(a tulajdon védelme), Célja a vállalkozás tulajdonában lévő vagyonféleségek bármely időpontban való valóságos, reális megállapítása. Eszközei: a leltár és a könyvviteli Mérleg.

6 A számvitel feladata A vagyon változásának kimutatása. A vagyon folyamatos változása a vállalkozás gazdasági tevékenységének eredménye, mely összefüggésben áll a vállalkozás eredményével. Eszköze: az Eredménykimutatás.

7 A számvitel feladata Az éves beszámolók elkészítése. A vállalkozás pénzügyi helyzetének megállapítása, melyhez adatok a vállalkozás könyveiből nyerhetők. Eszköze: a Cash-flow kimutatás. Az üzemi (üzleti) tevékenység tervhez képest történő megvalósításának mérése, figyelése. A számvitel adatokat nyújt a vállalkozói tervek összeállításához, a rögzített gazdasági események bázist jelentenek a megvalósítás ellenőrzéséhez (controlling).

8 A számvitel feladata A vállalkozás vezetésének, irányításának eszköze. Adatszolgáltatás külső szervek részére.

9 Mérési módok a számvitelben A számvitel a gazdasági műveleteket mindig valamilyen számmal, mértékegységgel fejezi ki, méri. A számvitel a következő kifejezési és mérési módokat alkalmazza: Pénzbeni mérésmód. A számvitel általános mérésmódja, mert minden gazdasági műveletet pénzben is kifejezünk(ft). Mennyiség szerinti mérésmód, melyen belül megkülönböztetünk természetes mértékegységet (pl.: testtömeg, térfogat), munkaidő szerinti mérésmódot (munkaidő-ráfordítás mérésénél, mely munkaórát, munkanapot jelenthet) és származtatott mértékegységet is alkalmazunk a különböző mennyiségi mértékegységekből képzett teljesítmény-egységeknél. Ilyenek tonnakilométer, normálhektár, stb.

10 A számviteli törvény Magyarországon a számvitel, azaz a könyvek vezetése az évi kereskedelmi törvény 37. tc. alapján volt kötelező. Jelenleg 2001-től a számvitel rendjét a évi C. törvény szabályozza, amely előírja:

11 A számviteli törvény a könyvvezetési és bizonylatolási kötelezettséget. Így a vállalkozónak a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről (műveletekről) szabályszerűen, folyamatosan nyilvántartást kell vezetnie, és azt a naptári év végével kell lezárnia. A könyvvezetés lehet kettős-, és egyszeres könyvvitel. a beszámolási kötelezettséget. A vállalkozó év végén köteles az adott naptári év eredményéről vagyoni, pénzügyi és jövedelemi helyzetéről beszámolót készíteni.

12 A számviteli törvény a könyvvezetés, a beszámoló készítés során érvényesítendő számviteli alapelveket, az azokra épített szabályokat (pl. az eszközök és a források értékelésére vonatkozó szabályok stb.). a nyilvánosságra hozatalra, közzétételre, a könyvvizsgálatra és ellenőrzésre vonatkozó követelményeket. a számviteli szolgáltatással kapcsolatos rendet.

13 A számviteli tv. hatálya A számviteli törvény hatálya kiterjed a vállalkozókra (hitelintézetre, pénzügyi és befektetési vállalkozásra, biztosítóintézetre is), - az egyéni vállalkozókat kivéve, az államháztartás szervezeteire, az egyéb szervezetekre, és a Magyar Nemzeti Bankra. A törvény hatálya kiterjed a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelephelyére, de nem terjed ki kereskedelmi képviseletére, valamint az egyéni vállalkozókra, bevételi nyilvántartást vezető EVA-sokra.

14 A számvitel alrendszerei A számvitelhez tartozó elszámolási területeket részterületként, alrendszerként értelmezzük és kezeljük. A számvitel alrendszerei: Bizonylati alrendszer, Könyvviteli alrendszer (egyszeres könyvvitel, kettős könyvvitel), Költség és önköltségszámítás és elemzés alrendszere, Beszámolók rendszere (mérleg és eredménykimutatás) és elemzés.

15 A számvitel alrendszerei A bizonylati alrendszer a vállalkozás gazdasági eseményeinek elsődleges rögzítését jelenti, mely jelenti egy olyan dokumentum (bizonylat) kiállítását, amely tartalmazza az esemény megtörténtét, annak lényeges adataival együtt. A könyvviteli alrendszer a bizonylati alrendszerben előállított dokumentumok alapján működik. A kiállított bizonylatokat egy meghatározott rendszer(könyvelés) alapján rögzíti.

16 A számvitel alrendszerei A költség- és önköltség számítási alrendszer a vállalkozásban alkalmazott költségrögzítési és költségelszámolási szabályokat írja le. Meghatározza azokat az elveket és módszereket, melyek segítségével meghatározhatók az egyes termékek vagy tevékenységek költségei. Ez az alrendszer kapcsolódik a bizonylati és a könyvviteli alrendszerhez is, mert bizonylatokon keresztül adja át az adatokat a könyvviteli alrendszernek.

17 A számvitel alrendszerei A beszámolók alrendszere a vállalkozási tevékenység eredményének kiszámítási helye. Minden vállalkozásnak évente (általában dec. 31- vel) meg kell állapítania eredményét (máskor is lehet, de ekkor kötelező). Az eredmény megállapítása a könyvviteli adatok alapján történik, azok év végi összesítésével.

18 Bizonylati alrendszer A bizonylat olyan külső, vagy belső okmány, amely a vállalkozásnál bekövetkezett változásokat, a gazdasági eseményeket hitelt érdemlően bizonyítja. Számviteli bizonylat (a továbbiakban bizonylat) minden olyan külső és belső okmány (feljegyzés, kimutatás, vagy bármely technikai módszerrel készített adathordozó), amelyet a gazdasági művelet, esemény számviteli nyilvántartása céljára készítettek, és amely tartalmazza a gazdasági művelet megtörténtének leírását (szövegesen), időpontját (naptári napban), mennyiségét és minőségi (értékbeni) adatait.

19 Bizonylati alrendszer A bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hiteleseknek, megbízhatóknak, időtállónak kell lenniük. A bizonylatokkal kapcsolatosan a következő elveket, mint bizonylati elvet kell betartani: Minden gazdasági műveletről, eseményről bizonylatot kell kiállítani; Könyvelni (könyvviteli nyilvántartásba adatokat bejegyezni) csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad; Minden bizonylatot könyvelni kell.

20 Bizonylati alrendszer A bizonylati fegyelem betartása azt jelenti, hogy a vállalkozó: a készpénz eszközöket érintő gazdasági műveleteket késedelem nélkül (a pénzmozgással egyidejűleg) azonnal rögzíteni köteles, a banki mozgásokat a banki bizonylat megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő változásokat a tárgyhót követő 15-ig, a többi bizonylatot a gazdasági művelet megtörténte után (de a könyvviteli zárlatot megelőzően) köteles elkönyvelni, de legkésőbb a negyedévet követő hó utolsó napjáig.

21 Bizonylati alrendszer A vállalkozás a bizonylatok kezelésével kapcsolatos eljárási szabályokat a Bizonylati Szabályzatban köteles meghatározni. a vállalkozásnál a gazdasági műveletek rögzítésére előírt bizonylatok körét, célját, a kiállításuk (készítésük) helyét, a kiállítás (készítés) időpontját és módját, a kiállítandó példányszámot, a kiállításukra (készítésükre) kötelezett személyek, valamint a bizonylat alaki és tartalmi helyességéért felelős személyek és munkakörök (munkahelyek) megnevezését,

22 Bizonylati alrendszer a más vállalkozástól, szervtől érkezett bizonylatok kezelésének rendjét, azokra a kiegészítő(rendelkező vagy a feldolgozás rendjére vonatkozó) adatok feljegyzésének módját, a feljegyzésre kötelezett személyek és munkakörök (munkahelyek) megnevezését, a bizonylatok származási(kódolási) rendszerét, a bizonylatok megőrzésének módját, helyét és időtartamát.

23 Bizonylati alrendszer a bizonylatok útját, a feldolgozás módját, ezen belül az egyes részfeladatok elvégzésének időpontját vagy időtartamát, a bizonylatok továbbításának módját, a feldolgozás során elvégzendő feladatok megjelölését, és a végrehajtásukért felelős személyek és munkakörök megnevezését, a szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok felsorolását, használatra kiadásuk és elszámoltatásuk, megőrzésük rendjét,

24 Bizonylati alrendszer Bizonylatok megőrzése: A üzleti évről készített beszámolót, valamint az azt alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet, valamint más, a törvény követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 10 évig köteles megőrizni.

25 Bizonylati alrendszer A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ide értve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is) legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

26 A számvitel alapelvei ÁLTALÁNOS ALAPELV A vállalkozás folytatásának elve TARTALMI ALAPELVEK Teljesség elve Valódiság elve Óvatosság elve Összemérés elve FORMAI ALAPELVEK Világosság elve Folytonosság elve Következetesség elve KIEGÉSZÍTŐ ALAPELVEK Tartalom elsődlegessége a formával szemben elv Egyedi értékelés elve Bruttó elszámolás elve Időbeli elhatárolás elve Lényegesség elve Költség-haszon összevetésének elve

27 A számvitel nem nevesített alapelvei A beszámolóban a megbízható, valós kép bemutatásához - az előzőeken túlmenően - érvényesíteni kell még azokat a követelményeket is, amelyek az ún. nem nevesített alapelvekként ismertek. Ezek a következők: hasznosíthatóság elve semlegesség elve(tárgyilagosság) időszerűség elve.

28 A könyvviteli alrendszer A könyvvezetés az a tevékenység, amikor a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló eseményekről - törvény által meghatározott szabályok szerint - folyamatosan nyilvántartást vezet, és azt a naptári év végével (december 31- ével) lezárja.

29 A könyvviteli alrendszer A könyvvezetésnek két módja van: Egyszeres könyvvitel (2004. január 1-től társas vállalkozások nem alkalmazhatják, de egyéb szervezetek igen!) Kettős könyvvitel. A kettős könyvvitel a vállalkozások vagyonának és eseményeinek, olyan rögzítési és nyilvántartási módszere, amely a bekövetkezett változásokat keletkezésük sorrendjében úgynevezett könyvviteli számlákon a teljesítés elvére épülve rögzíti.

30 A könyvviteli alrendszer A kettős könyvvitel hármas szabálya: minden gazdasági műveletet két számlán jegyzünk fel, rögzítünk. Az egyik számla Tartozik és egy másik számla Követel oldalán, azonos összegben(tartozik = Követel), egymással kölcsönös összefüggésben (az egyik változása meghatározza a másikat).

31 A könyvviteli alrendszer A mérleget, azaz a mérlegtételeket év közben állandóan a könyvviteli számlák helyettesítik A könyvviteli számlákat a mérlegből nyitjuk meg január 1-vel, és a mérleggel szemben zárjuk le december 31-vel. A könyvviteli számla (rövidítve számla) a gazdasági műveletek okozta változások kimutatására szolgáló, olyan kétoldalú nyilvántartás, amelynek egyik oldalán a növekedéseket, a másik oldalán a csökkenéseket rögzítjük.

32 A könyvviteli alrendszer A számla bal oldalát Tartozik (T) oldalnak, a jobb oldalát Követel(K) oldalnak nevezzük. A TARTOZIK ÉS A KÖVETEL ELNEVEZÉSEK MA A TARTOZIK ÉS A KÖVETEL ELNEVEZÉSEK MA MÁR NINCSENEK KAPCSOLATBAN A SZÁMLA TARTALMÁVAL. Az elnevezések a könyvvitel kialakulásához vezethetők vissza, amikor a T és K elnevezések valóban tartozást és követelést jelentettek.

33 A könyvviteli alrendszer A könyvviteli számlák a mérleg felbontásából keletkeznek, azaz minden egyes mérlegtételből önálló számlát képezünk. Így keletkeznek a főkönyvi számlák. A mérleg Aktívák oldalán szereplő tételekből keletkeznek az Aktív jellegű számlák, a Passzív oldalán lévő tételekből pedig a Passzív jellegű számlák. A számláknak ezt a jellegét formai tulajdonságaikkal határozhatjuk meg.

34 A könyvviteli alrendszer A könyvviteli számláknak alakilag (a könyvelés szabályai szerint) két csoportját különböztetjük meg: Aktív számlák és Passzív számlák. A számlák A vagy P jellegét az határozza meg, hogy melyik oldalára könyveljük a növekedéseket, és melyik oldalára a csökkenéseket.

35 A könyvviteli alrendszer A könyvviteli számlákkal kapcsolatos fogalmak: Forgalomnak nevezzük az évközi változásokösszegét.(az egyes oldalakra külön-külön feljegyzett értékek.) Így megkülönböztetünk T és K forgalmat. Főösszegnek nevezzük a számlák egyik oldalának összesített adatát (nyitó egyenleg és a növekedések együttes összegét, illetve a csökkenések összegét). A számlának T és K főösszege lehet. Egyenlegneknevezzük a két oldal főösszegeinek különbségét (T és K oldal különbözete). Megkülönböztetünk T és K egyenleget. Az egyenleg jellegét (T vagy K) a nagyobbik főösszeg jellege határozza meg. Általában elmondhatjuk, hogy az Aktív számláknak Tartozik egyenlegük van, a Passzív számláknak Követel egyenlegük van.

36 A könyvviteli alrendszer A könyvviteli számlákat tartalmuk szerint két csoportba soroljuk. a mérlegszámlák és az eredményszámlák. Mérlegszámlák A mérlegszámlák az eszköz számlákat és a forrás számlákat foglalják magukban. Ezeken olyan gazdasági műveleteket könyvelünk, amelyek az eszközök és a források változásait érintik, s a mindenkori állapotot (állományt) mutatják. Az eszköz és a forrás számlákat azért nevezzük mérlegszámláknak, mert az év eleji nyitásuk a mérlegből történik, az év végi zárásuk a mérleggel szemben történik. Az eszköz számlák jellegük szerint (alakilag) Aktív számlák, a forrás számlák jellegük szerint (alakilag) Passzív számlák. A rajtuk történő könyvelés az A és a P számláknál ismertetett módon történik.

37 A könyvviteli alrendszer Eredményszámlák Az Eredmény számlák elszámolásai keretében kimutatjuk a termelés, az értékesítés és az elkülönített gazdasági tevékenységek folyamatát; az értékképző folyamatot, amelynek során új termékek keletkeznek és az értékesítési folyamatot, amelynek során a termékek realizálódnak, valamint a vállalkozás eredményét befolyásoló elkülönített tevékenységek (pénzügyi tevékenység stb.) hatását. Nincs közvetlen kapcsolatuk a Mérleggel. A költség (ráfordítás) jellegű eredményszámlák alakilag Aktív számlák, a bevétel jellegű számlák alakilag Passzív számlák.

38 A könyvviteli alrendszer Az Egységes számlakeret a könyvvitelt vezető vállalkozók számára általános érvényű, jellegű állami szabályozás. A számlarend az egységes számlakeret alapján kötelezően készített és alkalmazott vállalkozói számlakeret. A Számlarendben így minden számlának az elnevezésén kívül száma is van. A Számlarend a főkönyvi számlákata következők szerint rendszerezi, illetve jelöli: Számlaosztály,jele: egyjegyű, első számjegy (pl. 1.Befektetett eszközök). Számlacsoport, jele: kétjegyű, második számjegy (pl. 12. Ingatlanok. Számla, jele: háromjegyű, harmadik számjegy (pl Épületek).

39 Beszámolók alrendszere A számviteli törvény előírási alapján a beszámolóknak négy típusa van: Éves beszámoló, Egyszerűsített éves beszámoló Sajátos egyszerűsített éves beszámoló Konszolidált vagy összevont éves beszámoló, Egyszerűsített beszámoló(2003. december 31-ig)

40 Beszámolók alrendszere A vállalkozó beszámolót köteles készíteni minden üzleti év végén a fordulónapot követő 150. napig. Konszolidált beszámoló esetében 180 nap. A beszámolót minden esetben az üzleti évről kell készíteni. Beszámoló készítési kötelezettsége van az ún. előtársaságnak is. A beszámolót a Cégbíróságon letétbe kell helyezni + közzététel(irm rendszeren keresztül).

41 Beszámolók alrendszere Az Éves beszámoló részei Mérleg, Eredménykimutatás, Kiegészítő melléklet Üzleti jelentés (törvény szerint nem része a beszámolónak, de el kell készíteni!).

42 Költségelszámolásirendszer A számlarend alapján a vállalkozási tevékenység során felmerült költségek könyvelése három számlaosztályban történik: 5. Számlaosztály: Költségnemek alapján 6. Számlaosztály: Költséghelyek alapján 7. Számlaosztály: Költségviselők alapján

43 Költségelszámolásirendszer A három számalosztály között a következő összefüggés áll fent: 5. Számlaosztály = Szálaosztály lekönyvelt értékeivel. A vállalkozó döntésétől függően az 5. Számlaosztályban kötelezően felmerült költségeket le lehet könyvelni a 6. és 7. Számalosztályban is. Ennek az előnye, hogy a vállalkozó a költségeit el tudja különítetni a termelő egységek (fizikailag elhatárolt egységek) és a termékek (költségviselő) alapján.

44

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT

SZÁMVITELI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMVITELI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesület (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége

Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése. 1. Az államháztartási számvitel megújításának szükségessége Az államháztartás új számviteli rendszerének bevezetése (előadás anyag) Az előadás anyagának alapja a: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (MK. 6. szám) és annak módosítását

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA

GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATA 2014. Mellékletek: - Számlakeret, számlarend - Házipénztár kezelési Szabályzat - Leltározási és selejtezési Szabályzat 1 MAGYAR TRIATLON SZÖVETSÉG GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZATÁNAK FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc)

Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) SÁFRÁNY FERENC SZÁMVITELI ALAPOK, MÉRLEG ÉS EREDMÉNY ELEMZÉS Mottó: Számviteli ismeretek nélkül élni lehet. Vállalkozni azonban csak ideig-óráig. (Sáfrány Ferenc) Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. Számviteli

Részletesebben

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42

Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 Név: Másság Alapítvány, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Jogvédő Iroda, NEKI Székhely: 1082. Budapest, Üllői út 68. II/15. Adószám: 18051922-2-42 SZÁMVITELI POLITIKA TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI POLITIKA

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai

Az intézmény analitikus nyilvántartási rendszerének sajátosságai A kötelezettségvállalásokról év közben analitikus nyilvántartást kell vezetni. A gazdasági műveletek, illetve események hatását a kötelezettségvállalások folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásból

Részletesebben

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika

Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Értelmes Élet Alapítvány Számviteli politika Készítette: Máténé Csikós Zsuzsanna elnök Hatályba lép: 2010.01.05-én Készült: 4 eredeti példányban Kapják: 1. Alapítvány elnöke 2. könyvelő 3. házi pénztáros

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Tartalom Üzleti tervezés... 3 A tervezés funkciója, fogalma... 3 Az üzleti terv jellemzői... 3 Az üzleti tervezés folyamata...

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről

Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Az egyéb szervezetek sajátos beszámoló készítéséről és könyvvezetéséről Szakszervezeti alapszervezetek részére Budapest, 2005 Készítette: Kovács Gézáné bejegyzett könyvvizsgáló Sorozat-szerkesztő: Gróf

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Számviteli alapismeretek I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 1.1.Tantárgyhoz kötődő adatok Tantárgyfelelős adatai: Név: BOGDÁN LAURA Iroda: Tanári terem, Sepsiszentgyörgy Stadion u.12 Telefon: 0267-352805 Fax: 0267-352805

Részletesebben

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit

Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele. Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Civil (nonprofit) szervezetek gazdálkodása, számvitele Készítette: Baracskainé dr Boór Judit Témák Jogszabályi környezet Civil szervezetek elválasztása a vállalkozói szervezetektől Fogalmak Cél szerinti

Részletesebben

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló

Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló Számviteli törvény változásai és gyakorlati alkalmazása Horváth Józsefné Okl. adószakértő, okl. könyvvizsgáló SZÁMVITELI TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) módosításai

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet. A 2009.12.29. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT

G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 5. ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI- ÉS ÁRKÉPZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2012 október 30 Érvényes: 2012 október 30 Változat: 4 Oldalak száma: 19 Tartalomjegyzék 2. Cél...

Részletesebben

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete

A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A Kormány 224/2000. (XII. 19.) rendelete A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól (egységes szerkezeti szöveg) A számvitelről

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Apátfalva Község Önkormányzata ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Hatályba lépését 2012. január 01-től elrendelem Költségvetési szerv vezetője 1 I. Az Önköltségszámítási szabályzat célja, tartalma Az önköltségszámítás

Részletesebben

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft.

CIVIL AKADÉMIA. Előadó: Kahulits Andrea Kurátor Kft. Kurátor Kft. CIVIL AKADÉMIA Előadó: Kahulits Andrea Civil Akadémia 1. Civil szervezetek gazdálkodása 2. Közhasznú jogállás gazdálkodási, számviteli kérdései 3.Civil szervezetek számviteli sajátosságai 1. Civil szervezetek

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 35/2010. (IV. 29.) számú határozat SEMMELWEIS EGYETEM SZÁMVITELI POLITIKA ÉS ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA B U D A P E S T 2010 Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 35/2010. (XII. 18.)

Részletesebben

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet

Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet Készletek magyar számviteli standard részletes szakmai koncepció Tervezet A standard részletes szakmai koncepciója tervezetének nyilvános vitára bocsátásáról a Standard Előkészítő Testület a 2012. június

Részletesebben