1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból"

Átírás

1 Ulf Abraham & Annemarie Saxalber A nyelvi cselekvés típusai ( operátorok ) az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP 1 ) német feladataiban Mik azok az operátorok? Rüdeger Baumann definíciója szerint a német nyelv didaktikájában azokat az igéket értjük ezalatt, amelyek a diákokat egy bizonyos (írásos) cselekvésre szólítják fel, például magyarázd meg a szöveget, mutasd be, hogy a szerző hogyan ábrázolja a szereplőket, vagy indokolja meg véleményét. Az operátorokkal való foglalkozás a vizsgafeladatok érthetősége miatt fontos, hogy egy felszólításnak a jelentéstartalma lehetőleg nagyon pontosan meg legyen fogalmazva (vö. Baumann 2008, 54. o.). 1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból A feladatoknak, de különösen az egységesített írásbeli vizsgán szereplő feladatoknak, egy áttekinthető struktúrára van szükségük. Az egyetlen, ehhez a témához kapcsolódó, a német nyelv oktatásával foglalkozó szakdidaktikai monográfia (Schäfers 2006) nem ad minden kérdésre választ, ugyanakkor segítséget nyújt terminológiai bizonytalanságok megszüntetéséhez: a megértés alapvető logikus képleteként a következő három részből álló egység határozható meg: a felszólítások kiindulási feltételekkel, a cselekvési operátor(ok) és a cél, ill. a szándék (Schäfers 2006, 266. o.). A megértési folyamatban kiemelkedő hely jut az operátoroknak. Habár az operátoroknak már egy jó ideje jelentős szerepet tulajdonítanak a tanulási és teljesítményt mérő feladatok megfogalmazásánál (nem csupán) a német nyelv oktatásában, ez a szerep még tisztázásra szorul. Az operátorok egyértelműbb megnevezése és funkciójuk világosabb leírása egyrészt a központi érettségi feladatkijelelölése miatt ajánlott, másrészt viszont a kompetenciaközpontú új vizsgák miatt is. Annak a megvitatása, hogy az egyes operátorok cselekvési utasításként valójában mit jelentenek, és ténylegesen milyen mértékben határozzák meg a kompetenciák követelményeit, segítségül szolgálhat az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga elvárásainak teljesítésében. Ennek a témának a megvitatására szakmai körökben nem először kerül sor, de egy, a következőhöz hasonló szokványos meghatározásban még nem válik világossá, hogy itt kognitív és nyelvi részteljesítmények találkozásáról beszélhetünk: az operátor fogalma alatt egy igét értünk (mint pl. kifejt, bemutat vagy megindokol), ami egy feladat keretében egy bizonyos cselekvésre szólít fel, és ennek a jelentését meglehetősen pontosan határozza meg (Baumann 2008, 54. o.). 1 SRDP: standardisierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, magyarul: egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga

2 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 2 Egy operátor jelentésének a megkülönböztetésére (pl. kifejt) végül is csak akkor kerülhet sor, ha kognitívan és nyelvileg is valamelyest megfogalmazták, mit csinálnak a vizsgázók, amikor megoldják a feladatot. Ehhez nyújt segítséget néhány fontos operátor magyarázattal ellátott jegyzéke (ld. melléklet). Az operátorok problémaköre összetett, néha rendkívül bonyolult. A feladat tartalmától, ill. témájától függően először is elvárjuk, ha maradunk a kifejt operátor példájánál, a megvitatandó téma megfogalmazását, majd a pozíciók és ellenpozíciók feloldását, valamint azok érvekkel/ellenérvekkel való alátámasztását. Az így keletkezett (vagy megfogalmazott) szöveg célja, hogy hozzájáruljon egy probléma vagy egy dilemma megoldásához, ill. egy vélemény kialakításához (úgy a szöveg szerzőjénél, mint az olvasónál). Ennél a példánál megfigyelhető, hogy egy operátorban (amely ezáltal több, mint csak egy ige ) összetett követelmények sora rejlik, amely csak akkor válik láthatóvá, ha a feladatot megoldó a megfelelő írásfolyamatokat tökéletesen ismeri, és ezeket önállóan is képes végrehajtani: A feladatoknak egyrészt figyelembe kell venniük a diákok módszertani ismereteit, másrészt a feladat megoldásakor elegendő szabad teret kell hagyniuk saját megoldási javaslatok kifejtésére. Ezeket a feladatokat nem szabadna megkülönböztetni a tanulási folyamat és a teljesítési folyamat során; ez azt jelenti, hogy ami a tanítási órán (talán csak egy beszélgetés során) napi gyakorlatként előfordul, az a teljesítmény mérésekor is megszokott kellene hogy legyen (Schäfers 2006, 264. o.). A diákok teljesítményének mérésekor viszont fontos, mint például az egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsgán, hogy bizonyos mértékig szabályozzák az operátorok használatát: a vizsgázók elvárhatják, hogy két, a feladatokat író szakember ugyanazt gondolja, amikor egy feladat összeállításakor megfogalmaz egy feladatot, amely például így kezdődik: jellemezze, hasonlítsa össze, indokolja meg, értelmezze. Ennek a célnak az elérése érdekében állítottuk össze az operátorok már említett kommentált listáját, s nem pedig azért, hogy az egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga feladatait összeállító szakembereknek mindent pontosan előírjunk, vagy hogy gyámkodjunk felettük. A három követelménycsoport való felosztás által bizonyos mértékig átláthatóbbá válik a feladatkijelölés, bár nem szabad eltitkolni, hogy egyes esetekben (pl. az összefoglalásnál ) egy másféle besorolás is lehetséges lenne: Ha egy szöveget összefoglalunk, nem egyszerűen reprodukció -ról van szó, hanem jóval többről, hiszen a meglévő szöveget újra kell szerkeszteni, és a lényegesebb fogalmakat kiemelni. Néhány operátor különösen a harmadik követelménycsoportból hibrid képződmény, ami azt jelenti, hogy több különböző részteljesítményt foglal magában. Így például az értelmez operátor egyesíti azt, hogy valami (egészen az idézetig) visszaadásra, elemzésre, valamint egy értelmezési javaslatra és indoklásra kerül. Az operátorok listája egy bővíthető jegyzék, amely nem támaszt olyan igényeket, hogy az elképzelhető összes feladatkijelölést teljességében mutassa be, viszont tartalmazza a leggyakrabban előforduló és egymással jól kombinálható operátorokat. Néhányuk (pl. kifejt, állást foglal ) nagyon közel áll ahhoz, ami egy megszokott iskolai szövegtípusra jellemző (értekező fogalmazás, állásfoglalás, értelmezés). Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy egy operátor nem szövegtípus, hanem egyben több és kevesebb is: kevesebb, mert egy operátor még nem írja elő a formát, hanem csak egy nyelvi cselekvési mintára utal, több, mert egy operátor nyelvi műveletek mellett kognitív műveleteket is megkövetel.

3 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 3 2 Az operátorok feltételei a feladatokban A fent olvasható megfontolásokra alapozva három alapfeltételt nevezünk meg, melyek teljesülésével az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga feladataiban operátorokról beszélhetünk: az operátorok nemcsak egy kognitív követelményt jelölnek (pl. helytelen lenne: gondolja át ), hanem ezek azok az igék, amelyek a nyelvi cselekvés típusait képviselik, az operátorok a szöveggel való bánásmód elsajátított stratégiáiként a diákok számára újra felismerhetőek, és ezeknek a stratégiáknak most már önálló alkalmazása értelmében végrehajthatóak, az operátorok megfelelnek a megadott szövegnek, ill. a szövegtípusnak (pl. helytelen lenne: foglalja össze a diagramot ). 3 Az írásbeli érettségin és diplomavizsgán használt operátorok jegyzéke A következő jegyzékben található lista, mint ahogy azt az első pontban megindokoltuk, egy bővíthető lista, melynek segítő szerepét szeretnénk most is hangsúlyozni. Ez a lista egyrészt a témákat kidolgozó szakembereknek nyújt segítséget azáltal, hogy a feladatok megfogalmazásához szépszámú lehetséges feladatmeghatározást javasol; ugyanakkor valamennyi tanárnak és diáknak is segítségül szolgál, hogy megértsék egymást a feladatmeghatározás értelmezése kapcsán, hiszen minden egyes operátor egy tudáselvárást fogalmaz meg. A jegyzék a benne szereplő operátorokat a fentebb meghatározott értelemben különböző cselekvési típusokként mutatja be és rendszerint úgy, mint a három követelménycsoportból az egyikhez tartozót. Feltüntettünk még néhány szokásos meta-operátort (a 0 csoportban), amelyek csak a nyelvi cselekvésre szólítanak fel anélkül, hogy ezeket konkrétan megneveznék. Komplexitásukból kifolyólag a 3. csoport operátorainak előfeltételei az 1. és 2. csoport operátorai. Az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga minden feladatcsomagjában megjelenik mindhárom csoport (kivétel: összefoglalás). A feladatmeghatározások első operátora általában az első követelménycsoportból kell hogy kikerüljön, míg az utolsó a 3. csoportból (kivétel: összefoglalás). Nem szabad azonban lebecsülni az első két csoportban található operátorokat: a bemutat, visszaad vagy besorol operátorok nem szükségszerűen egyszerűbbek, mint az értelmez vagy megvizsgál operátorok ez a megadott szövegtől függ, illetve attól, hogy mennyire összetett a megtárgyalandó probléma. Lehet, hogy nagyobb kihívást jelent egy hosszú, nehéz mellékelt szöveget összefoglalni és azt értelmezni, mint egy egyszerű témáról állást foglalni.

4 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 4 0 Felszólítás az operátorok használatára (a feladatkijelölés elé kerülnek) 0.1 megfogalmaz 0.2 ismertet 0.3 ír / megfogalmaz 1 Operátorok, melyek a reprodukció követelménycsoportban várják el a teljesítményt 1.1 megnevez / meghatároz 1.2 bemutat 1.3 visszaad 1.4 összefoglal Operátorok, melyek a reorganizáció és transzfer követelménycsoportban várják el a teljesítményt 2.1 megvizsgál / feltár 2.2 elemez 2.3 besorol 2.4 összehasonlít 2.5 megmagyaráz / értelmez 2.6 összefüggésbe hoz 2.7 jellemez Operátorok, melyek a reflexió és problémamegoldás követelménycsoportban várják el a teljesítményt 3.1 értelmez 3.2 megítél 3.3 értékel 3.4 (kritikusan) állást foglal / hozzászól 3.5 megindokol 3.6 kifejt / megvitat / kifejt 3.7 ellenőriz 3.8 kidolgoz 3.9 alkot 3.10 felhívja a figyelmet 3.11

5 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 5 Irodalomjegyzék Baumann, R. (2008). Probleme der Aufgabenkonstruktion gemäß Bildungsstandards. Überlegungen zu Kompetenzstufen und Operatoren. In: Log in 153. S Bremerich-Vos, A. (2001). Zum Lehren von Lernstrategien im Umgang mit Texten und mit Lyrik im Besonderen. In: Köppert, C. & Metzger, K. (Hrsg.). Entfaltung innerer Kräfte. Blickpunkte der Deutschdidaktik. Festschrift für Kaspar H. Spinner anlässlich seines 60. Geburtstages. Velber: Friedrich. S Conrad, B. & Sieder, K. (2006). Operatoren. Methoden zur Entwicklung von sprachlichen Arbeitstechniken. In: Deutschmagazin 3 (3). S Heming, M., Humbert, L. & Röhner, G. (2007). Vorbereitung aufs Abitur: Abituranforderungen transparent gestalten mit Operatoren. In: Log in 148/149. S Leubner, M. & Saupe, A. (2008). Textverstehen im Literaturunterricht und Aufgaben. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2007). Deutsch. Übersicht über die Operatoren. In: file.php?file=1110 [ ]. Schäfers, S. (2006). Aufgabenstellungen im Deutschunterricht. Eine Anleitung zur Formulierung verständlicher schriftlicher Aufgaben in der gymnasialen Oberstufe aus Sicht der Sprachwissenschaften. Berlin: Lit.

6 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 6 Függelék: az operátorok kommentált jegyzéke A következő jegyzék elkészítéséhez különböző, az interneten közölt listákat használtunk fel: 0 Felszólítás az operátorok használatára 0.1 megfogalmaz egy tényállásnak, egy összefüggésnek vagy egy 0.2 ismertet problémafelvetésnek struktúrált és 0.3 ír / megfogalmaz a (szak)nyelvnek megfelelő írásbeli feldolgozása Fogalmazza meg gondolatait a tervezett új német érettségiről meglehetősen tömören egy a diákújság számára írt újságcikkben! Mutassa be az újságcikkben közölt tényállásra hivatkozva a hiányzó civil kurázsi lehetséges okait! Iskolájában kialakult egy vita az érettségi utazásokról. Az elhangzott álláspontokat mutatják be a következő postingok (ld. lenn). Fogalmazzon meg egy olvasói levelet az iskolai diákújság megfelelő rovatába!

7 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 7 1 Operátorok, melyek a reprodukció követelménycsoportban várják el a teljesítményt 1.1 megnevez / meghatároz egy szövegből kivett információknak, egy tényállás aspektusainak, jelentésük, ill. jelentőségük alapján kiválasztott tényeknek és/vagy fogalmaknak a felsorolása Olvassa el az xxx című cikket, és nevezze meg azokat a bűncslekeményeket, amelyek a vádlottat terhelik! Nevezze meg (határozza meg) az adott versszakok formáját, amelyről az xxx című és az yyy című versekben szó van! 1.2 bemutat a szöveg mondanivalójának vagy tényállásának saját szavakkal való rendszerezett, ill. szakszavak segítségével történő helyes ismertetése 1.3 visszaad a tartalom vagy az összefüggések saját szavakkal történő tárgyilagos és szaknyelvi szempontból helyes megfogalmazása 1.4 összefoglal a tartalom, a kijelentések vagy az összefüggések lényegre koncentráló és értelmes visszaadása ill. szaknyelvi szempontból helyes bemutatása Mutassa be a képet [ ], amelyet a szerző cikkéhez mellékelt! Adja vissza a történet cselekményének lefolyását max. xxx szóban! Foglalja össze a tudósítás tartalmát egy olvasónak, aki még nem foglalkozott ezzel a témával!

8 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 8 2 Operátorok, melyek a reorganizáció és transzfer követelménycsoportban várják el a teljesítményt 2.1 megvizsgál / feltár szövegek, szöveg állításai, problémafelvetés vagy tényállások alapján bizonyos kritériumok, ill. szempontok segítségével valaminek a kidolgozása 2.2 elemez irodalmi szövegek megértése a szövegek struktúrája, funkciója és szándéka közötti kölcsönhatások bevonásával; a szöveg szerkezetét alkotó, a műfajra jellemző, mondattani, jelentéstani vagy stilisztikai-retorikai központi elemek és azok szerepének kidolgozása az egész szövegre vonatkozóan Vizsgálja meg az xxx című esszé nyelvezetét és stílusát! Elemezze a szöveg lényeges nyelvi jellemzőit! szakszövegeknél a gyakorlati szerkezet, ill. funkció megértése 2.3 besorol egy tartalom, egy közlés, egy problémafelvetés vagy egy tényanyag kapcsolatba hozása egy előre megadott vagy egy saját választású szövegösszefüggéssel 2.4 összehasonlít legalább két szöveg/szövegbeli kijelentés vagy tényanyag megadott vagy saját választású szempontok szerinti ismérvek alapján történő szembeállítása, kapcsolatba hozása és elemzése, különbségek, hasonlóságok, eltérések vagy ellentétek kidolgozása 2.5 megmagyaráz / értelmez egy szöveg kijelentéseinek, tényanyagainak meglévő ismeretek és tapasztalatok alapján történő érthető és árnyalt bemutatása, ill. további információk és példák segítségével történő szemléltetése Sorolja be az xxx című verset irodalomtörténeti szempontból! (Ld. még a szerzőről közölt rövid tájékoztatót az xxx című mellékletben.) Hasonlítsa össze, hogyan jelenik meg a boldogság téma a versben és a dalszövegben! Magyarázza meg az xxx című vers és a keletkezési ideje közötti összefüggést is (ld. infó a mellékelt függelékben)! Értelmezze, hogy az adott szöveg irodalmi formája és üzenete milyen kapcsolatban áll egymással!

9 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban összefüggésbe hoz elemzési eredmények, szövegbeli kijelentések, tényanyagok, problémalfelvetések egy előre megadott vagy egy saját választású szemponttal történő összekapcsolása 2.7 jellemez személyek vagy alakok külső és belső ismertetőjelei segítségével történő pontos leírása Hozza összefüggésbe a mellékelt cikk diagramját a szöveggel! Jellemezze a hőst és az ellenfelét!

10 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 10 3 Operátorok, melyek a reflexió és problémamegoldás követelménycsoportban várják el a teljesítményt 3.1 értelmez a szöveg struktúrájának, funkciójának és szándékának kölcsönhatását figyelembevéve egy szövegleírás eredményeinek ok-okozati összefüggéseinek kidolgozása 3.2 megítél egy szöveget, egy szöveg kijelentését, egy tényállást, egy problémamegoldást, egy a szaktudásra és szakismeretre vonatkozó problematikát tekintetbe véve egy önálló, megindokolt tárgyilagos, etikai vagy esztétikai vélemény megalkotása 3.3 értékel hasonló mint a megítél, azonban magában foglalja a megindokolt saját értékrend közzétételét, amely az ismert normákból és értékekből vezethető le Elemezze a verset a megadott szempontok szerint, majd értelmezze azt a cím figyelembevételével! Hogyan ítéli meg az egoizmus (önszeretet) és az altruizmus (önzetlenség, emberszeretet) arányát a mai társadalomban? Hogy ítéli meg az xxx című függelékben szereplő információk alapján a számkivetésben élő szerző sorsát és helyzetének tükröződését a mellékelt szövegben? Értékelje a kijelentéseket, amelyeket az xxx című cikk szerzője a mai fiatalok és öregek kapcsolatáról közöl! Értékelje a szerző nemzetiszocialistákkal szembeni viszonyát az xxx című melléklet alapján! 3.4 (kritikusan) állást foglal / hozzászól egy problémafelvetés, egy problémamegoldás, egy tényanyag megítélése szakmai ismeretek, valamint a kritikus vizsgálat és alapos mérlegelés utáni belátás alapján Foglaljon állást személyesen a szerző xxx című esszéjében kifejtett pozíciójával kapcsolatban! Olvassa el A hazugságok gyakorisága a mindennapokban témáról írt tanulmány kivonatait, és szóljon hozzá az eredményekhez a saját szemszögéből!

11 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban megindokol egy elemzés eredményének, egy döntésnek, egy véleménynek, egy értékelésnek szakmai és tárgyilagos megerősítése (megfelelő érvek, bizonyítékok, példák segítségével) 3.6 kifejt / megvitat / kifejt egy tézis vagy problémafelvetés értékének, helytállóságának érvek alapján történő mérlegelése, vizsgálata, és erre alapozva egy következtetés, ill. állásfoglalás ellentmondásoktól mentes megfogalmazása 3.7 ellenőriz egy szöveg kijelentésének, egy tézisnek, egy érvelésnek, egy elemzési eredménynek vagy egy tényállásnak a saját ismeretek, nézetek vagy szövegismeret alapján történő megvizsgálása, valamint az eredmények bemutatása 3.8 kidolgoz konkrét feladatmeghatározás alapján egy a megadott szöveggel összefüggő saját szöveg kidolgozása a szükséges döntések és munkaszakaszok megnevezésével Indokolja meg végezetül, hogy Ön szerint az xxx című színdarab vígjáték vagy tragédia! Fejtse ki (vitassa meg) a mellékelt szövegben olvasható különböző pozíciókat [...], valamint erre építve fogalmazza meg saját álláspontját! Használja a mellékelt szövegeket további inspirációként, az xxx fogalomnak és annak jelentésének jelen korszakunkban való kritikus kifejtéséhez! Ellenőrizze az újságcikkben közölt xxx téma elemzési eredményeit a mellékelt diagramok figyelembevételével, és írja le saját eredményeit! Dolgozza ki egy kommentár/nyílt levél munkatervét, melyet Önnek arról a tényállásról kell megfogalmaznia, mely a mellékelt cikkben olvasható! Vegye figyelembe a feladatmeghatározást!

12 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban alkot konkrét feladatmeghatározás alapján egy megadott szöveggel összefüggő saját szöveg kidolgozása az ismertetett kritériumok segítségével Az xxx című újságcikket alapul véve alkosson egy rövid (max. xxx leütésből álló) cikket ugyanarról a témáról ugyanannak az újságnak az internetes oldalára! Ön egy reklámügynökségnek dolgozik, amely megbízást kapott egy elektromos kerékpárokat gyártó cégtől. Olvassa el a mellékletben található termékleírást, majd alkosson egy féloldalas hirdetést a nyomtatott sajtó számára! Használja fel a mellékletben található képet! 3.10 felhívja a figyelmet megindokolt írásbeli kérés egy illetékes magánszemélyhez, testülethez vagy intézményhez Hívja fel a hallgatóság figyelmét arra, hogy a nehéz körülmények ellenére is őrizzék meg az idősek, valamint a rászorulók iránti szociális elkötelezettségüket! Hívja fel a politikai döntéshozók figyelmét arra, hogy az aktuális problémát a fiatal lakosság érdekeit szem előtt tartva oldják meg!

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban

Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban Változások az Országos kompetenciamérés skáláiban A skála módosításának okai A kompetenciamérések bevezetésénél is megfogalmazott, ám akkor adatvédelmi szempontok miatt nem megvalósítható igény volt, hogy

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés 2013. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2013 Országos jelentés Szerzők Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos, Szabó Lívia Dóra, Vadász Csaba Tördelő Szabó Ágnes Balázsi Ildikó, Lak Ágnes Rozina, Szabó Vilmos,

Részletesebben

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása

A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based learning/teaching, IBL) és a természettudományok tanítása Nagy Lászlóné SZTE, TTIK Biológiai Szakmódszertani Csoport SZTE, BTK Neveléstudományi Intézet Oktatáselméleti Kutatócsoport SZTE-MTA, Képességkutató Csoport A kutatásalapú tanulás/tanítás ( inquiry-based

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D

VALEUR. Európa minden nyelve kincs. Európa minden nyelve kincs. A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley A B C D A B C D Európa minden nyelve kincs A projekt koordinátorai: Joanna McPake és Teresa Tinsley Munkatársak: Peter Broeder, Laura Mijares, Sirkku Latomaa és Waldemar Martyniuk VALEUR Európa minden nyelve kincs

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve

A PEDAGÓGIAI RENDSZER. Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A PEDAGÓGIAI RENDSZER Fejlesztők és felhasználók kézikönyve A könyv a 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció (TÁMOP-3.2.2-08/1-2008-0002) kiemelt projekt keretében A pedagógiai rendszerek fejlesztési

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben

Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Az információhoz való hozzáférés szabályozása és annak érvényesülése a környezetvédelemben Készült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából. 2008. szeptember 30. Előszó Az információhoz

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI

Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI Gombocz Jánosné A PEDAGÓGIA ALAPKÉRDÉSEI TARTALOMJEGYZÉK: -A pedagógia tárgya 2. oldal -A nevelés lehetősége és szükségessége 3. oldal -A nevelés célja, feladata, módszerei 5. oldal -A nevelés szubjektív

Részletesebben

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3

tanulmány szemle konferencia Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 tanulmány Porogi András Tudás és tankönyv: a történelemtudás mérése ötödik osztályos tanulóknál 3 Kasik László A szociális kompetencia fejlesztésének elmélete és gyakorlata 21 Török Dóra Csizér Kata Nyelvtanulási

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben