1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból"

Átírás

1 Ulf Abraham & Annemarie Saxalber A nyelvi cselekvés típusai ( operátorok ) az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP 1 ) német feladataiban Mik azok az operátorok? Rüdeger Baumann definíciója szerint a német nyelv didaktikájában azokat az igéket értjük ezalatt, amelyek a diákokat egy bizonyos (írásos) cselekvésre szólítják fel, például magyarázd meg a szöveget, mutasd be, hogy a szerző hogyan ábrázolja a szereplőket, vagy indokolja meg véleményét. Az operátorokkal való foglalkozás a vizsgafeladatok érthetősége miatt fontos, hogy egy felszólításnak a jelentéstartalma lehetőleg nagyon pontosan meg legyen fogalmazva (vö. Baumann 2008, 54. o.). 1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból A feladatoknak, de különösen az egységesített írásbeli vizsgán szereplő feladatoknak, egy áttekinthető struktúrára van szükségük. Az egyetlen, ehhez a témához kapcsolódó, a német nyelv oktatásával foglalkozó szakdidaktikai monográfia (Schäfers 2006) nem ad minden kérdésre választ, ugyanakkor segítséget nyújt terminológiai bizonytalanságok megszüntetéséhez: a megértés alapvető logikus képleteként a következő három részből álló egység határozható meg: a felszólítások kiindulási feltételekkel, a cselekvési operátor(ok) és a cél, ill. a szándék (Schäfers 2006, 266. o.). A megértési folyamatban kiemelkedő hely jut az operátoroknak. Habár az operátoroknak már egy jó ideje jelentős szerepet tulajdonítanak a tanulási és teljesítményt mérő feladatok megfogalmazásánál (nem csupán) a német nyelv oktatásában, ez a szerep még tisztázásra szorul. Az operátorok egyértelműbb megnevezése és funkciójuk világosabb leírása egyrészt a központi érettségi feladatkijelelölése miatt ajánlott, másrészt viszont a kompetenciaközpontú új vizsgák miatt is. Annak a megvitatása, hogy az egyes operátorok cselekvési utasításként valójában mit jelentenek, és ténylegesen milyen mértékben határozzák meg a kompetenciák követelményeit, segítségül szolgálhat az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga elvárásainak teljesítésében. Ennek a témának a megvitatására szakmai körökben nem először kerül sor, de egy, a következőhöz hasonló szokványos meghatározásban még nem válik világossá, hogy itt kognitív és nyelvi részteljesítmények találkozásáról beszélhetünk: az operátor fogalma alatt egy igét értünk (mint pl. kifejt, bemutat vagy megindokol), ami egy feladat keretében egy bizonyos cselekvésre szólít fel, és ennek a jelentését meglehetősen pontosan határozza meg (Baumann 2008, 54. o.). 1 SRDP: standardisierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, magyarul: egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga

2 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 2 Egy operátor jelentésének a megkülönböztetésére (pl. kifejt) végül is csak akkor kerülhet sor, ha kognitívan és nyelvileg is valamelyest megfogalmazták, mit csinálnak a vizsgázók, amikor megoldják a feladatot. Ehhez nyújt segítséget néhány fontos operátor magyarázattal ellátott jegyzéke (ld. melléklet). Az operátorok problémaköre összetett, néha rendkívül bonyolult. A feladat tartalmától, ill. témájától függően először is elvárjuk, ha maradunk a kifejt operátor példájánál, a megvitatandó téma megfogalmazását, majd a pozíciók és ellenpozíciók feloldását, valamint azok érvekkel/ellenérvekkel való alátámasztását. Az így keletkezett (vagy megfogalmazott) szöveg célja, hogy hozzájáruljon egy probléma vagy egy dilemma megoldásához, ill. egy vélemény kialakításához (úgy a szöveg szerzőjénél, mint az olvasónál). Ennél a példánál megfigyelhető, hogy egy operátorban (amely ezáltal több, mint csak egy ige ) összetett követelmények sora rejlik, amely csak akkor válik láthatóvá, ha a feladatot megoldó a megfelelő írásfolyamatokat tökéletesen ismeri, és ezeket önállóan is képes végrehajtani: A feladatoknak egyrészt figyelembe kell venniük a diákok módszertani ismereteit, másrészt a feladat megoldásakor elegendő szabad teret kell hagyniuk saját megoldási javaslatok kifejtésére. Ezeket a feladatokat nem szabadna megkülönböztetni a tanulási folyamat és a teljesítési folyamat során; ez azt jelenti, hogy ami a tanítási órán (talán csak egy beszélgetés során) napi gyakorlatként előfordul, az a teljesítmény mérésekor is megszokott kellene hogy legyen (Schäfers 2006, 264. o.). A diákok teljesítményének mérésekor viszont fontos, mint például az egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsgán, hogy bizonyos mértékig szabályozzák az operátorok használatát: a vizsgázók elvárhatják, hogy két, a feladatokat író szakember ugyanazt gondolja, amikor egy feladat összeállításakor megfogalmaz egy feladatot, amely például így kezdődik: jellemezze, hasonlítsa össze, indokolja meg, értelmezze. Ennek a célnak az elérése érdekében állítottuk össze az operátorok már említett kommentált listáját, s nem pedig azért, hogy az egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga feladatait összeállító szakembereknek mindent pontosan előírjunk, vagy hogy gyámkodjunk felettük. A három követelménycsoport való felosztás által bizonyos mértékig átláthatóbbá válik a feladatkijelölés, bár nem szabad eltitkolni, hogy egyes esetekben (pl. az összefoglalásnál ) egy másféle besorolás is lehetséges lenne: Ha egy szöveget összefoglalunk, nem egyszerűen reprodukció -ról van szó, hanem jóval többről, hiszen a meglévő szöveget újra kell szerkeszteni, és a lényegesebb fogalmakat kiemelni. Néhány operátor különösen a harmadik követelménycsoportból hibrid képződmény, ami azt jelenti, hogy több különböző részteljesítményt foglal magában. Így például az értelmez operátor egyesíti azt, hogy valami (egészen az idézetig) visszaadásra, elemzésre, valamint egy értelmezési javaslatra és indoklásra kerül. Az operátorok listája egy bővíthető jegyzék, amely nem támaszt olyan igényeket, hogy az elképzelhető összes feladatkijelölést teljességében mutassa be, viszont tartalmazza a leggyakrabban előforduló és egymással jól kombinálható operátorokat. Néhányuk (pl. kifejt, állást foglal ) nagyon közel áll ahhoz, ami egy megszokott iskolai szövegtípusra jellemző (értekező fogalmazás, állásfoglalás, értelmezés). Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy egy operátor nem szövegtípus, hanem egyben több és kevesebb is: kevesebb, mert egy operátor még nem írja elő a formát, hanem csak egy nyelvi cselekvési mintára utal, több, mert egy operátor nyelvi műveletek mellett kognitív műveleteket is megkövetel.

3 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 3 2 Az operátorok feltételei a feladatokban A fent olvasható megfontolásokra alapozva három alapfeltételt nevezünk meg, melyek teljesülésével az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga feladataiban operátorokról beszélhetünk: az operátorok nemcsak egy kognitív követelményt jelölnek (pl. helytelen lenne: gondolja át ), hanem ezek azok az igék, amelyek a nyelvi cselekvés típusait képviselik, az operátorok a szöveggel való bánásmód elsajátított stratégiáiként a diákok számára újra felismerhetőek, és ezeknek a stratégiáknak most már önálló alkalmazása értelmében végrehajthatóak, az operátorok megfelelnek a megadott szövegnek, ill. a szövegtípusnak (pl. helytelen lenne: foglalja össze a diagramot ). 3 Az írásbeli érettségin és diplomavizsgán használt operátorok jegyzéke A következő jegyzékben található lista, mint ahogy azt az első pontban megindokoltuk, egy bővíthető lista, melynek segítő szerepét szeretnénk most is hangsúlyozni. Ez a lista egyrészt a témákat kidolgozó szakembereknek nyújt segítséget azáltal, hogy a feladatok megfogalmazásához szépszámú lehetséges feladatmeghatározást javasol; ugyanakkor valamennyi tanárnak és diáknak is segítségül szolgál, hogy megértsék egymást a feladatmeghatározás értelmezése kapcsán, hiszen minden egyes operátor egy tudáselvárást fogalmaz meg. A jegyzék a benne szereplő operátorokat a fentebb meghatározott értelemben különböző cselekvési típusokként mutatja be és rendszerint úgy, mint a három követelménycsoportból az egyikhez tartozót. Feltüntettünk még néhány szokásos meta-operátort (a 0 csoportban), amelyek csak a nyelvi cselekvésre szólítanak fel anélkül, hogy ezeket konkrétan megneveznék. Komplexitásukból kifolyólag a 3. csoport operátorainak előfeltételei az 1. és 2. csoport operátorai. Az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga minden feladatcsomagjában megjelenik mindhárom csoport (kivétel: összefoglalás). A feladatmeghatározások első operátora általában az első követelménycsoportból kell hogy kikerüljön, míg az utolsó a 3. csoportból (kivétel: összefoglalás). Nem szabad azonban lebecsülni az első két csoportban található operátorokat: a bemutat, visszaad vagy besorol operátorok nem szükségszerűen egyszerűbbek, mint az értelmez vagy megvizsgál operátorok ez a megadott szövegtől függ, illetve attól, hogy mennyire összetett a megtárgyalandó probléma. Lehet, hogy nagyobb kihívást jelent egy hosszú, nehéz mellékelt szöveget összefoglalni és azt értelmezni, mint egy egyszerű témáról állást foglalni.

4 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 4 0 Felszólítás az operátorok használatára (a feladatkijelölés elé kerülnek) 0.1 megfogalmaz 0.2 ismertet 0.3 ír / megfogalmaz 1 Operátorok, melyek a reprodukció követelménycsoportban várják el a teljesítményt 1.1 megnevez / meghatároz 1.2 bemutat 1.3 visszaad 1.4 összefoglal Operátorok, melyek a reorganizáció és transzfer követelménycsoportban várják el a teljesítményt 2.1 megvizsgál / feltár 2.2 elemez 2.3 besorol 2.4 összehasonlít 2.5 megmagyaráz / értelmez 2.6 összefüggésbe hoz 2.7 jellemez Operátorok, melyek a reflexió és problémamegoldás követelménycsoportban várják el a teljesítményt 3.1 értelmez 3.2 megítél 3.3 értékel 3.4 (kritikusan) állást foglal / hozzászól 3.5 megindokol 3.6 kifejt / megvitat / kifejt 3.7 ellenőriz 3.8 kidolgoz 3.9 alkot 3.10 felhívja a figyelmet 3.11

5 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 5 Irodalomjegyzék Baumann, R. (2008). Probleme der Aufgabenkonstruktion gemäß Bildungsstandards. Überlegungen zu Kompetenzstufen und Operatoren. In: Log in 153. S Bremerich-Vos, A. (2001). Zum Lehren von Lernstrategien im Umgang mit Texten und mit Lyrik im Besonderen. In: Köppert, C. & Metzger, K. (Hrsg.). Entfaltung innerer Kräfte. Blickpunkte der Deutschdidaktik. Festschrift für Kaspar H. Spinner anlässlich seines 60. Geburtstages. Velber: Friedrich. S Conrad, B. & Sieder, K. (2006). Operatoren. Methoden zur Entwicklung von sprachlichen Arbeitstechniken. In: Deutschmagazin 3 (3). S Heming, M., Humbert, L. & Röhner, G. (2007). Vorbereitung aufs Abitur: Abituranforderungen transparent gestalten mit Operatoren. In: Log in 148/149. S Leubner, M. & Saupe, A. (2008). Textverstehen im Literaturunterricht und Aufgaben. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2007). Deutsch. Übersicht über die Operatoren. In: file.php?file=1110 [ ]. Schäfers, S. (2006). Aufgabenstellungen im Deutschunterricht. Eine Anleitung zur Formulierung verständlicher schriftlicher Aufgaben in der gymnasialen Oberstufe aus Sicht der Sprachwissenschaften. Berlin: Lit.

6 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 6 Függelék: az operátorok kommentált jegyzéke A következő jegyzék elkészítéséhez különböző, az interneten közölt listákat használtunk fel: 0 Felszólítás az operátorok használatára 0.1 megfogalmaz egy tényállásnak, egy összefüggésnek vagy egy 0.2 ismertet problémafelvetésnek struktúrált és 0.3 ír / megfogalmaz a (szak)nyelvnek megfelelő írásbeli feldolgozása Fogalmazza meg gondolatait a tervezett új német érettségiről meglehetősen tömören egy a diákújság számára írt újságcikkben! Mutassa be az újságcikkben közölt tényállásra hivatkozva a hiányzó civil kurázsi lehetséges okait! Iskolájában kialakult egy vita az érettségi utazásokról. Az elhangzott álláspontokat mutatják be a következő postingok (ld. lenn). Fogalmazzon meg egy olvasói levelet az iskolai diákújság megfelelő rovatába!

7 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 7 1 Operátorok, melyek a reprodukció követelménycsoportban várják el a teljesítményt 1.1 megnevez / meghatároz egy szövegből kivett információknak, egy tényállás aspektusainak, jelentésük, ill. jelentőségük alapján kiválasztott tényeknek és/vagy fogalmaknak a felsorolása Olvassa el az xxx című cikket, és nevezze meg azokat a bűncslekeményeket, amelyek a vádlottat terhelik! Nevezze meg (határozza meg) az adott versszakok formáját, amelyről az xxx című és az yyy című versekben szó van! 1.2 bemutat a szöveg mondanivalójának vagy tényállásának saját szavakkal való rendszerezett, ill. szakszavak segítségével történő helyes ismertetése 1.3 visszaad a tartalom vagy az összefüggések saját szavakkal történő tárgyilagos és szaknyelvi szempontból helyes megfogalmazása 1.4 összefoglal a tartalom, a kijelentések vagy az összefüggések lényegre koncentráló és értelmes visszaadása ill. szaknyelvi szempontból helyes bemutatása Mutassa be a képet [ ], amelyet a szerző cikkéhez mellékelt! Adja vissza a történet cselekményének lefolyását max. xxx szóban! Foglalja össze a tudósítás tartalmát egy olvasónak, aki még nem foglalkozott ezzel a témával!

8 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 8 2 Operátorok, melyek a reorganizáció és transzfer követelménycsoportban várják el a teljesítményt 2.1 megvizsgál / feltár szövegek, szöveg állításai, problémafelvetés vagy tényállások alapján bizonyos kritériumok, ill. szempontok segítségével valaminek a kidolgozása 2.2 elemez irodalmi szövegek megértése a szövegek struktúrája, funkciója és szándéka közötti kölcsönhatások bevonásával; a szöveg szerkezetét alkotó, a műfajra jellemző, mondattani, jelentéstani vagy stilisztikai-retorikai központi elemek és azok szerepének kidolgozása az egész szövegre vonatkozóan Vizsgálja meg az xxx című esszé nyelvezetét és stílusát! Elemezze a szöveg lényeges nyelvi jellemzőit! szakszövegeknél a gyakorlati szerkezet, ill. funkció megértése 2.3 besorol egy tartalom, egy közlés, egy problémafelvetés vagy egy tényanyag kapcsolatba hozása egy előre megadott vagy egy saját választású szövegösszefüggéssel 2.4 összehasonlít legalább két szöveg/szövegbeli kijelentés vagy tényanyag megadott vagy saját választású szempontok szerinti ismérvek alapján történő szembeállítása, kapcsolatba hozása és elemzése, különbségek, hasonlóságok, eltérések vagy ellentétek kidolgozása 2.5 megmagyaráz / értelmez egy szöveg kijelentéseinek, tényanyagainak meglévő ismeretek és tapasztalatok alapján történő érthető és árnyalt bemutatása, ill. további információk és példák segítségével történő szemléltetése Sorolja be az xxx című verset irodalomtörténeti szempontból! (Ld. még a szerzőről közölt rövid tájékoztatót az xxx című mellékletben.) Hasonlítsa össze, hogyan jelenik meg a boldogság téma a versben és a dalszövegben! Magyarázza meg az xxx című vers és a keletkezési ideje közötti összefüggést is (ld. infó a mellékelt függelékben)! Értelmezze, hogy az adott szöveg irodalmi formája és üzenete milyen kapcsolatban áll egymással!

9 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban összefüggésbe hoz elemzési eredmények, szövegbeli kijelentések, tényanyagok, problémalfelvetések egy előre megadott vagy egy saját választású szemponttal történő összekapcsolása 2.7 jellemez személyek vagy alakok külső és belső ismertetőjelei segítségével történő pontos leírása Hozza összefüggésbe a mellékelt cikk diagramját a szöveggel! Jellemezze a hőst és az ellenfelét!

10 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 10 3 Operátorok, melyek a reflexió és problémamegoldás követelménycsoportban várják el a teljesítményt 3.1 értelmez a szöveg struktúrájának, funkciójának és szándékának kölcsönhatását figyelembevéve egy szövegleírás eredményeinek ok-okozati összefüggéseinek kidolgozása 3.2 megítél egy szöveget, egy szöveg kijelentését, egy tényállást, egy problémamegoldást, egy a szaktudásra és szakismeretre vonatkozó problematikát tekintetbe véve egy önálló, megindokolt tárgyilagos, etikai vagy esztétikai vélemény megalkotása 3.3 értékel hasonló mint a megítél, azonban magában foglalja a megindokolt saját értékrend közzétételét, amely az ismert normákból és értékekből vezethető le Elemezze a verset a megadott szempontok szerint, majd értelmezze azt a cím figyelembevételével! Hogyan ítéli meg az egoizmus (önszeretet) és az altruizmus (önzetlenség, emberszeretet) arányát a mai társadalomban? Hogy ítéli meg az xxx című függelékben szereplő információk alapján a számkivetésben élő szerző sorsát és helyzetének tükröződését a mellékelt szövegben? Értékelje a kijelentéseket, amelyeket az xxx című cikk szerzője a mai fiatalok és öregek kapcsolatáról közöl! Értékelje a szerző nemzetiszocialistákkal szembeni viszonyát az xxx című melléklet alapján! 3.4 (kritikusan) állást foglal / hozzászól egy problémafelvetés, egy problémamegoldás, egy tényanyag megítélése szakmai ismeretek, valamint a kritikus vizsgálat és alapos mérlegelés utáni belátás alapján Foglaljon állást személyesen a szerző xxx című esszéjében kifejtett pozíciójával kapcsolatban! Olvassa el A hazugságok gyakorisága a mindennapokban témáról írt tanulmány kivonatait, és szóljon hozzá az eredményekhez a saját szemszögéből!

11 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban megindokol egy elemzés eredményének, egy döntésnek, egy véleménynek, egy értékelésnek szakmai és tárgyilagos megerősítése (megfelelő érvek, bizonyítékok, példák segítségével) 3.6 kifejt / megvitat / kifejt egy tézis vagy problémafelvetés értékének, helytállóságának érvek alapján történő mérlegelése, vizsgálata, és erre alapozva egy következtetés, ill. állásfoglalás ellentmondásoktól mentes megfogalmazása 3.7 ellenőriz egy szöveg kijelentésének, egy tézisnek, egy érvelésnek, egy elemzési eredménynek vagy egy tényállásnak a saját ismeretek, nézetek vagy szövegismeret alapján történő megvizsgálása, valamint az eredmények bemutatása 3.8 kidolgoz konkrét feladatmeghatározás alapján egy a megadott szöveggel összefüggő saját szöveg kidolgozása a szükséges döntések és munkaszakaszok megnevezésével Indokolja meg végezetül, hogy Ön szerint az xxx című színdarab vígjáték vagy tragédia! Fejtse ki (vitassa meg) a mellékelt szövegben olvasható különböző pozíciókat [...], valamint erre építve fogalmazza meg saját álláspontját! Használja a mellékelt szövegeket további inspirációként, az xxx fogalomnak és annak jelentésének jelen korszakunkban való kritikus kifejtéséhez! Ellenőrizze az újságcikkben közölt xxx téma elemzési eredményeit a mellékelt diagramok figyelembevételével, és írja le saját eredményeit! Dolgozza ki egy kommentár/nyílt levél munkatervét, melyet Önnek arról a tényállásról kell megfogalmaznia, mely a mellékelt cikkben olvasható! Vegye figyelembe a feladatmeghatározást!

12 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban alkot konkrét feladatmeghatározás alapján egy megadott szöveggel összefüggő saját szöveg kidolgozása az ismertetett kritériumok segítségével Az xxx című újságcikket alapul véve alkosson egy rövid (max. xxx leütésből álló) cikket ugyanarról a témáról ugyanannak az újságnak az internetes oldalára! Ön egy reklámügynökségnek dolgozik, amely megbízást kapott egy elektromos kerékpárokat gyártó cégtől. Olvassa el a mellékletben található termékleírást, majd alkosson egy féloldalas hirdetést a nyomtatott sajtó számára! Használja fel a mellékletben található képet! 3.10 felhívja a figyelmet megindokolt írásbeli kérés egy illetékes magánszemélyhez, testülethez vagy intézményhez Hívja fel a hallgatóság figyelmét arra, hogy a nehéz körülmények ellenére is őrizzék meg az idősek, valamint a rászorulók iránti szociális elkötelezettségüket! Hívja fel a politikai döntéshozók figyelmét arra, hogy az aktuális problémát a fiatal lakosság érdekeit szem előtt tartva oldják meg!

Szövegtípusok katalógusa

Szövegtípusok katalógusa Szövegtípusok katalógusa Jelen szövegtípusok katalógusa az SRDP Deutsch 1 munkacsoport két tagjának, Herbert Staudnak és Wolfgang Taubingernek, gondosan kidolgozott tanulmányára épül. Ez a katalógus szabja

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT?

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? ÓBUDAI EGYETEM KGK HTTP://TIG.KGK.UNI-OBUDA.HU/TDK MIÉRT ÍRJ TDK-T? Hasznos tapasztalatokat szerzel! Kiélheted a kreativitásod! Továbbvihető szakdolgozatnak! Kapcsolatokat

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek

Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Hogyan készítsünk könnyen érthető környezetismereti segédanyagot? Irányelvek Általános magyarázat Az olyan információt, amely könnyebben érthető az értelmi fogyatékos vagy egyszerű gondolkodású személyek

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TÁJÉKOZTATÓ A BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGÁJÁRÓL A NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Sürgősségi szakápoló szakképesítés. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Sürgősségi szakápoló szakképesítés. 2484-06 Sürgősségi ellátás szervezése modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Suliprogram. Vizsgakövetelmények

Suliprogram. Vizsgakövetelmények Suliprogram Vizsgakövetelmények az Egységes Európai Gazdasági Oklevél - EBC*L (angolul: European Business Competence* License, németül: Wirtschaftsführerschein ) vizsgához 2006. TÉMAKÖR: Mérleg összeállítás

Részletesebben

33 542 05 0010 33 03 Női szabó Szabó

33 542 05 0010 33 03 Női szabó Szabó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére 76/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i testületi ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: Rendelet a középfokú oktatásban

Részletesebben

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 1 perc 240 perc 20 perc 100 pont 0 pont 100 pont 0 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2410-06 Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Klinikai fogászati higiénikus szakképesítés. 2410-06 Fogászati higiénikus tevékenysége fogászati kezeléseknél modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 13. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 13. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DALLAMDIKTÁLÁS I. ÖSSZETEVŐ 1.

Részletesebben

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése

Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése 1 Közbeszerzési, beszerzési és egyéb beszerzési eljárásokkal kapcsolatos kötelezettségek, az eljárások ellenőrzése I. Az eljárás megindítása előtti kötelezettségek: (közvetlen támogatási szerződéshez kapcsolódó

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. máj us 18. OKTATÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Módszertani útmutató a vizsgázók írásbeli teljesítményének

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2322-06 Gondozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. október 10.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2322-06 Gondozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. október 10. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22. ) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. november 13.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. november 13. Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő

Részletesebben

Berlitz 1. szint KER szint A 1

Berlitz 1. szint KER szint A 1 Társalgási Berlitz 1. szint KER szint A 1 A tanuló képes általános kifejezéseket és egész egyszerű mondatokat használni és megérteni. Képes személyes adatokra vonatkozó kérdések megfogalmazására illetve

Részletesebben

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX

A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX A BELSŐ ELLENŐRÖKRE VONATKOZÓ ETIKAI KÓDEX 2012. április BEVEZETŐ A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 17. -ának (3) bekezdése

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens, Gyógymasszőr, Ortopédiai műszerész szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó szakképesítés. 2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyászatisegédeszköz-forgalmazó szakképesítés. 2363-06 Jogi, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig minősítő neve: Rauh Edit minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések

Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Bevásárlás, árak összehasonlítása, fogyasztói döntések Rövid leírás: ez a lecke a személyes pénzeszközökkel történı gazdálkodásról szól. Megvizsgálja az áruk tényleges megvásárlása elıtti piackutatás és

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2658-06/3 Egy aktuális gazdaságpolitikai esemény elemzése a helyszínen biztosított szakirodalom alapján

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2347/2009. (XII. 2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

AZ ACOL INFLUENZA ELLENI VÉDOLTÁS PROGRAMJA

AZ ACOL INFLUENZA ELLENI VÉDOLTÁS PROGRAMJA AZ ACOL INFLUENZA ELLENI VÉDOLTÁS PROGRAMJA Mint ahogy azt ön is biztosan tudja, az influenza gyorsan és nagy ervel támad télen. Áldozatait több hétre megbetegítheti. A legjobb védekezési mód a vírusfertzés

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. Tanév (2014/2015) I. félév évfolyam III. PSZ-GM szak szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Gazdasági szaknyelv (angol) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Gazdasági szaknyelv(angol)

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

A szakmai követelménymodul tartalma:

A szakmai követelménymodul tartalma: Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2325-06 Diagnosztika-terápia modul. 1. vizsgafeladat

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló szakképesítés. 2325-06 Diagnosztika-terápia modul. 1. vizsgafeladat Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási középszint alapismeretek középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 14. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS (2011/C 198 A/02)

NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS (2011/C 198 A/02) C 198 A/6 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2011.7.6. NYÍLT VERSENYVIZSGA-FELHÍVÁS (2011/C 198 A/02) Szeretne valamelyik európai intézményben dolgozni? Megfelel az elvárásoknak? Jelentkezzen! Tegye próbára

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogtechnikus szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. vizsgafeladat. 2013. február 05.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogtechnikus szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. vizsgafeladat. 2013. február 05. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS (24 pont) A feladatsor megoldására

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő 2010. Demokrácia moduláris program Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő A témaválasztás indoklása: Demokrácia moduláris program 2009/2010-es tanév

Részletesebben

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot

A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A 10 legfontosabb érv, amiért érdemes kipróbálni a Visio 2010 programot A Microsoft Visio 2010 tökéletesített diagramkészítő eszközei, a dinamikus, adatközpontú szemléltetőeszközök és a valós idejű internetes

Részletesebben

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. augusztus 08.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2390-06 Masszázs alapozás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. augusztus 08. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat. 2011. január 11.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Fogászati asszisztens szakképesítés. 2397-06 Fogászati beavatkozások, kezelések. 1. vizsgafeladat. 2011. január 11. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Tájékoztató az intézményvezetői portfólió készítéséhez

Részletesebben

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR

0062-06 MARKETING ÉS PR ALAPISMERETEK TÉTELSOR 1. A mellékelt források felhasználásával mutassa be a marketing gondolkodás fejlődését! Hasonlítsa össze a termelésorientált és a marketingorientált vállalkozást! Milyen lépéseket kell tenni a marketinges

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben