1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból"

Átírás

1 Ulf Abraham & Annemarie Saxalber A nyelvi cselekvés típusai ( operátorok ) az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP 1 ) német feladataiban Mik azok az operátorok? Rüdeger Baumann definíciója szerint a német nyelv didaktikájában azokat az igéket értjük ezalatt, amelyek a diákokat egy bizonyos (írásos) cselekvésre szólítják fel, például magyarázd meg a szöveget, mutasd be, hogy a szerző hogyan ábrázolja a szereplőket, vagy indokolja meg véleményét. Az operátorokkal való foglalkozás a vizsgafeladatok érthetősége miatt fontos, hogy egy felszólításnak a jelentéstartalma lehetőleg nagyon pontosan meg legyen fogalmazva (vö. Baumann 2008, 54. o.). 1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból A feladatoknak, de különösen az egységesített írásbeli vizsgán szereplő feladatoknak, egy áttekinthető struktúrára van szükségük. Az egyetlen, ehhez a témához kapcsolódó, a német nyelv oktatásával foglalkozó szakdidaktikai monográfia (Schäfers 2006) nem ad minden kérdésre választ, ugyanakkor segítséget nyújt terminológiai bizonytalanságok megszüntetéséhez: a megértés alapvető logikus képleteként a következő három részből álló egység határozható meg: a felszólítások kiindulási feltételekkel, a cselekvési operátor(ok) és a cél, ill. a szándék (Schäfers 2006, 266. o.). A megértési folyamatban kiemelkedő hely jut az operátoroknak. Habár az operátoroknak már egy jó ideje jelentős szerepet tulajdonítanak a tanulási és teljesítményt mérő feladatok megfogalmazásánál (nem csupán) a német nyelv oktatásában, ez a szerep még tisztázásra szorul. Az operátorok egyértelműbb megnevezése és funkciójuk világosabb leírása egyrészt a központi érettségi feladatkijelelölése miatt ajánlott, másrészt viszont a kompetenciaközpontú új vizsgák miatt is. Annak a megvitatása, hogy az egyes operátorok cselekvési utasításként valójában mit jelentenek, és ténylegesen milyen mértékben határozzák meg a kompetenciák követelményeit, segítségül szolgálhat az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga elvárásainak teljesítésében. Ennek a témának a megvitatására szakmai körökben nem először kerül sor, de egy, a következőhöz hasonló szokványos meghatározásban még nem válik világossá, hogy itt kognitív és nyelvi részteljesítmények találkozásáról beszélhetünk: az operátor fogalma alatt egy igét értünk (mint pl. kifejt, bemutat vagy megindokol), ami egy feladat keretében egy bizonyos cselekvésre szólít fel, és ennek a jelentését meglehetősen pontosan határozza meg (Baumann 2008, 54. o.). 1 SRDP: standardisierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, magyarul: egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga

2 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 2 Egy operátor jelentésének a megkülönböztetésére (pl. kifejt) végül is csak akkor kerülhet sor, ha kognitívan és nyelvileg is valamelyest megfogalmazták, mit csinálnak a vizsgázók, amikor megoldják a feladatot. Ehhez nyújt segítséget néhány fontos operátor magyarázattal ellátott jegyzéke (ld. melléklet). Az operátorok problémaköre összetett, néha rendkívül bonyolult. A feladat tartalmától, ill. témájától függően először is elvárjuk, ha maradunk a kifejt operátor példájánál, a megvitatandó téma megfogalmazását, majd a pozíciók és ellenpozíciók feloldását, valamint azok érvekkel/ellenérvekkel való alátámasztását. Az így keletkezett (vagy megfogalmazott) szöveg célja, hogy hozzájáruljon egy probléma vagy egy dilemma megoldásához, ill. egy vélemény kialakításához (úgy a szöveg szerzőjénél, mint az olvasónál). Ennél a példánál megfigyelhető, hogy egy operátorban (amely ezáltal több, mint csak egy ige ) összetett követelmények sora rejlik, amely csak akkor válik láthatóvá, ha a feladatot megoldó a megfelelő írásfolyamatokat tökéletesen ismeri, és ezeket önállóan is képes végrehajtani: A feladatoknak egyrészt figyelembe kell venniük a diákok módszertani ismereteit, másrészt a feladat megoldásakor elegendő szabad teret kell hagyniuk saját megoldási javaslatok kifejtésére. Ezeket a feladatokat nem szabadna megkülönböztetni a tanulási folyamat és a teljesítési folyamat során; ez azt jelenti, hogy ami a tanítási órán (talán csak egy beszélgetés során) napi gyakorlatként előfordul, az a teljesítmény mérésekor is megszokott kellene hogy legyen (Schäfers 2006, 264. o.). A diákok teljesítményének mérésekor viszont fontos, mint például az egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsgán, hogy bizonyos mértékig szabályozzák az operátorok használatát: a vizsgázók elvárhatják, hogy két, a feladatokat író szakember ugyanazt gondolja, amikor egy feladat összeállításakor megfogalmaz egy feladatot, amely például így kezdődik: jellemezze, hasonlítsa össze, indokolja meg, értelmezze. Ennek a célnak az elérése érdekében állítottuk össze az operátorok már említett kommentált listáját, s nem pedig azért, hogy az egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga feladatait összeállító szakembereknek mindent pontosan előírjunk, vagy hogy gyámkodjunk felettük. A három követelménycsoport való felosztás által bizonyos mértékig átláthatóbbá válik a feladatkijelölés, bár nem szabad eltitkolni, hogy egyes esetekben (pl. az összefoglalásnál ) egy másféle besorolás is lehetséges lenne: Ha egy szöveget összefoglalunk, nem egyszerűen reprodukció -ról van szó, hanem jóval többről, hiszen a meglévő szöveget újra kell szerkeszteni, és a lényegesebb fogalmakat kiemelni. Néhány operátor különösen a harmadik követelménycsoportból hibrid képződmény, ami azt jelenti, hogy több különböző részteljesítményt foglal magában. Így például az értelmez operátor egyesíti azt, hogy valami (egészen az idézetig) visszaadásra, elemzésre, valamint egy értelmezési javaslatra és indoklásra kerül. Az operátorok listája egy bővíthető jegyzék, amely nem támaszt olyan igényeket, hogy az elképzelhető összes feladatkijelölést teljességében mutassa be, viszont tartalmazza a leggyakrabban előforduló és egymással jól kombinálható operátorokat. Néhányuk (pl. kifejt, állást foglal ) nagyon közel áll ahhoz, ami egy megszokott iskolai szövegtípusra jellemző (értekező fogalmazás, állásfoglalás, értelmezés). Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy egy operátor nem szövegtípus, hanem egyben több és kevesebb is: kevesebb, mert egy operátor még nem írja elő a formát, hanem csak egy nyelvi cselekvési mintára utal, több, mert egy operátor nyelvi műveletek mellett kognitív műveleteket is megkövetel.

3 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 3 2 Az operátorok feltételei a feladatokban A fent olvasható megfontolásokra alapozva három alapfeltételt nevezünk meg, melyek teljesülésével az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga feladataiban operátorokról beszélhetünk: az operátorok nemcsak egy kognitív követelményt jelölnek (pl. helytelen lenne: gondolja át ), hanem ezek azok az igék, amelyek a nyelvi cselekvés típusait képviselik, az operátorok a szöveggel való bánásmód elsajátított stratégiáiként a diákok számára újra felismerhetőek, és ezeknek a stratégiáknak most már önálló alkalmazása értelmében végrehajthatóak, az operátorok megfelelnek a megadott szövegnek, ill. a szövegtípusnak (pl. helytelen lenne: foglalja össze a diagramot ). 3 Az írásbeli érettségin és diplomavizsgán használt operátorok jegyzéke A következő jegyzékben található lista, mint ahogy azt az első pontban megindokoltuk, egy bővíthető lista, melynek segítő szerepét szeretnénk most is hangsúlyozni. Ez a lista egyrészt a témákat kidolgozó szakembereknek nyújt segítséget azáltal, hogy a feladatok megfogalmazásához szépszámú lehetséges feladatmeghatározást javasol; ugyanakkor valamennyi tanárnak és diáknak is segítségül szolgál, hogy megértsék egymást a feladatmeghatározás értelmezése kapcsán, hiszen minden egyes operátor egy tudáselvárást fogalmaz meg. A jegyzék a benne szereplő operátorokat a fentebb meghatározott értelemben különböző cselekvési típusokként mutatja be és rendszerint úgy, mint a három követelménycsoportból az egyikhez tartozót. Feltüntettünk még néhány szokásos meta-operátort (a 0 csoportban), amelyek csak a nyelvi cselekvésre szólítanak fel anélkül, hogy ezeket konkrétan megneveznék. Komplexitásukból kifolyólag a 3. csoport operátorainak előfeltételei az 1. és 2. csoport operátorai. Az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga minden feladatcsomagjában megjelenik mindhárom csoport (kivétel: összefoglalás). A feladatmeghatározások első operátora általában az első követelménycsoportból kell hogy kikerüljön, míg az utolsó a 3. csoportból (kivétel: összefoglalás). Nem szabad azonban lebecsülni az első két csoportban található operátorokat: a bemutat, visszaad vagy besorol operátorok nem szükségszerűen egyszerűbbek, mint az értelmez vagy megvizsgál operátorok ez a megadott szövegtől függ, illetve attól, hogy mennyire összetett a megtárgyalandó probléma. Lehet, hogy nagyobb kihívást jelent egy hosszú, nehéz mellékelt szöveget összefoglalni és azt értelmezni, mint egy egyszerű témáról állást foglalni.

4 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 4 0 Felszólítás az operátorok használatára (a feladatkijelölés elé kerülnek) 0.1 megfogalmaz 0.2 ismertet 0.3 ír / megfogalmaz 1 Operátorok, melyek a reprodukció követelménycsoportban várják el a teljesítményt 1.1 megnevez / meghatároz 1.2 bemutat 1.3 visszaad 1.4 összefoglal Operátorok, melyek a reorganizáció és transzfer követelménycsoportban várják el a teljesítményt 2.1 megvizsgál / feltár 2.2 elemez 2.3 besorol 2.4 összehasonlít 2.5 megmagyaráz / értelmez 2.6 összefüggésbe hoz 2.7 jellemez Operátorok, melyek a reflexió és problémamegoldás követelménycsoportban várják el a teljesítményt 3.1 értelmez 3.2 megítél 3.3 értékel 3.4 (kritikusan) állást foglal / hozzászól 3.5 megindokol 3.6 kifejt / megvitat / kifejt 3.7 ellenőriz 3.8 kidolgoz 3.9 alkot 3.10 felhívja a figyelmet 3.11

5 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 5 Irodalomjegyzék Baumann, R. (2008). Probleme der Aufgabenkonstruktion gemäß Bildungsstandards. Überlegungen zu Kompetenzstufen und Operatoren. In: Log in 153. S Bremerich-Vos, A. (2001). Zum Lehren von Lernstrategien im Umgang mit Texten und mit Lyrik im Besonderen. In: Köppert, C. & Metzger, K. (Hrsg.). Entfaltung innerer Kräfte. Blickpunkte der Deutschdidaktik. Festschrift für Kaspar H. Spinner anlässlich seines 60. Geburtstages. Velber: Friedrich. S Conrad, B. & Sieder, K. (2006). Operatoren. Methoden zur Entwicklung von sprachlichen Arbeitstechniken. In: Deutschmagazin 3 (3). S Heming, M., Humbert, L. & Röhner, G. (2007). Vorbereitung aufs Abitur: Abituranforderungen transparent gestalten mit Operatoren. In: Log in 148/149. S Leubner, M. & Saupe, A. (2008). Textverstehen im Literaturunterricht und Aufgaben. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2007). Deutsch. Übersicht über die Operatoren. In: file.php?file=1110 [ ]. Schäfers, S. (2006). Aufgabenstellungen im Deutschunterricht. Eine Anleitung zur Formulierung verständlicher schriftlicher Aufgaben in der gymnasialen Oberstufe aus Sicht der Sprachwissenschaften. Berlin: Lit.

6 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 6 Függelék: az operátorok kommentált jegyzéke A következő jegyzék elkészítéséhez különböző, az interneten közölt listákat használtunk fel: 0 Felszólítás az operátorok használatára 0.1 megfogalmaz egy tényállásnak, egy összefüggésnek vagy egy 0.2 ismertet problémafelvetésnek struktúrált és 0.3 ír / megfogalmaz a (szak)nyelvnek megfelelő írásbeli feldolgozása Fogalmazza meg gondolatait a tervezett új német érettségiről meglehetősen tömören egy a diákújság számára írt újságcikkben! Mutassa be az újságcikkben közölt tényállásra hivatkozva a hiányzó civil kurázsi lehetséges okait! Iskolájában kialakult egy vita az érettségi utazásokról. Az elhangzott álláspontokat mutatják be a következő postingok (ld. lenn). Fogalmazzon meg egy olvasói levelet az iskolai diákújság megfelelő rovatába!

7 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 7 1 Operátorok, melyek a reprodukció követelménycsoportban várják el a teljesítményt 1.1 megnevez / meghatároz egy szövegből kivett információknak, egy tényállás aspektusainak, jelentésük, ill. jelentőségük alapján kiválasztott tényeknek és/vagy fogalmaknak a felsorolása Olvassa el az xxx című cikket, és nevezze meg azokat a bűncslekeményeket, amelyek a vádlottat terhelik! Nevezze meg (határozza meg) az adott versszakok formáját, amelyről az xxx című és az yyy című versekben szó van! 1.2 bemutat a szöveg mondanivalójának vagy tényállásának saját szavakkal való rendszerezett, ill. szakszavak segítségével történő helyes ismertetése 1.3 visszaad a tartalom vagy az összefüggések saját szavakkal történő tárgyilagos és szaknyelvi szempontból helyes megfogalmazása 1.4 összefoglal a tartalom, a kijelentések vagy az összefüggések lényegre koncentráló és értelmes visszaadása ill. szaknyelvi szempontból helyes bemutatása Mutassa be a képet [ ], amelyet a szerző cikkéhez mellékelt! Adja vissza a történet cselekményének lefolyását max. xxx szóban! Foglalja össze a tudósítás tartalmát egy olvasónak, aki még nem foglalkozott ezzel a témával!

8 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 8 2 Operátorok, melyek a reorganizáció és transzfer követelménycsoportban várják el a teljesítményt 2.1 megvizsgál / feltár szövegek, szöveg állításai, problémafelvetés vagy tényállások alapján bizonyos kritériumok, ill. szempontok segítségével valaminek a kidolgozása 2.2 elemez irodalmi szövegek megértése a szövegek struktúrája, funkciója és szándéka közötti kölcsönhatások bevonásával; a szöveg szerkezetét alkotó, a műfajra jellemző, mondattani, jelentéstani vagy stilisztikai-retorikai központi elemek és azok szerepének kidolgozása az egész szövegre vonatkozóan Vizsgálja meg az xxx című esszé nyelvezetét és stílusát! Elemezze a szöveg lényeges nyelvi jellemzőit! szakszövegeknél a gyakorlati szerkezet, ill. funkció megértése 2.3 besorol egy tartalom, egy közlés, egy problémafelvetés vagy egy tényanyag kapcsolatba hozása egy előre megadott vagy egy saját választású szövegösszefüggéssel 2.4 összehasonlít legalább két szöveg/szövegbeli kijelentés vagy tényanyag megadott vagy saját választású szempontok szerinti ismérvek alapján történő szembeállítása, kapcsolatba hozása és elemzése, különbségek, hasonlóságok, eltérések vagy ellentétek kidolgozása 2.5 megmagyaráz / értelmez egy szöveg kijelentéseinek, tényanyagainak meglévő ismeretek és tapasztalatok alapján történő érthető és árnyalt bemutatása, ill. további információk és példák segítségével történő szemléltetése Sorolja be az xxx című verset irodalomtörténeti szempontból! (Ld. még a szerzőről közölt rövid tájékoztatót az xxx című mellékletben.) Hasonlítsa össze, hogyan jelenik meg a boldogság téma a versben és a dalszövegben! Magyarázza meg az xxx című vers és a keletkezési ideje közötti összefüggést is (ld. infó a mellékelt függelékben)! Értelmezze, hogy az adott szöveg irodalmi formája és üzenete milyen kapcsolatban áll egymással!

9 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban összefüggésbe hoz elemzési eredmények, szövegbeli kijelentések, tényanyagok, problémalfelvetések egy előre megadott vagy egy saját választású szemponttal történő összekapcsolása 2.7 jellemez személyek vagy alakok külső és belső ismertetőjelei segítségével történő pontos leírása Hozza összefüggésbe a mellékelt cikk diagramját a szöveggel! Jellemezze a hőst és az ellenfelét!

10 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 10 3 Operátorok, melyek a reflexió és problémamegoldás követelménycsoportban várják el a teljesítményt 3.1 értelmez a szöveg struktúrájának, funkciójának és szándékának kölcsönhatását figyelembevéve egy szövegleírás eredményeinek ok-okozati összefüggéseinek kidolgozása 3.2 megítél egy szöveget, egy szöveg kijelentését, egy tényállást, egy problémamegoldást, egy a szaktudásra és szakismeretre vonatkozó problematikát tekintetbe véve egy önálló, megindokolt tárgyilagos, etikai vagy esztétikai vélemény megalkotása 3.3 értékel hasonló mint a megítél, azonban magában foglalja a megindokolt saját értékrend közzétételét, amely az ismert normákból és értékekből vezethető le Elemezze a verset a megadott szempontok szerint, majd értelmezze azt a cím figyelembevételével! Hogyan ítéli meg az egoizmus (önszeretet) és az altruizmus (önzetlenség, emberszeretet) arányát a mai társadalomban? Hogy ítéli meg az xxx című függelékben szereplő információk alapján a számkivetésben élő szerző sorsát és helyzetének tükröződését a mellékelt szövegben? Értékelje a kijelentéseket, amelyeket az xxx című cikk szerzője a mai fiatalok és öregek kapcsolatáról közöl! Értékelje a szerző nemzetiszocialistákkal szembeni viszonyát az xxx című melléklet alapján! 3.4 (kritikusan) állást foglal / hozzászól egy problémafelvetés, egy problémamegoldás, egy tényanyag megítélése szakmai ismeretek, valamint a kritikus vizsgálat és alapos mérlegelés utáni belátás alapján Foglaljon állást személyesen a szerző xxx című esszéjében kifejtett pozíciójával kapcsolatban! Olvassa el A hazugságok gyakorisága a mindennapokban témáról írt tanulmány kivonatait, és szóljon hozzá az eredményekhez a saját szemszögéből!

11 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban megindokol egy elemzés eredményének, egy döntésnek, egy véleménynek, egy értékelésnek szakmai és tárgyilagos megerősítése (megfelelő érvek, bizonyítékok, példák segítségével) 3.6 kifejt / megvitat / kifejt egy tézis vagy problémafelvetés értékének, helytállóságának érvek alapján történő mérlegelése, vizsgálata, és erre alapozva egy következtetés, ill. állásfoglalás ellentmondásoktól mentes megfogalmazása 3.7 ellenőriz egy szöveg kijelentésének, egy tézisnek, egy érvelésnek, egy elemzési eredménynek vagy egy tényállásnak a saját ismeretek, nézetek vagy szövegismeret alapján történő megvizsgálása, valamint az eredmények bemutatása 3.8 kidolgoz konkrét feladatmeghatározás alapján egy a megadott szöveggel összefüggő saját szöveg kidolgozása a szükséges döntések és munkaszakaszok megnevezésével Indokolja meg végezetül, hogy Ön szerint az xxx című színdarab vígjáték vagy tragédia! Fejtse ki (vitassa meg) a mellékelt szövegben olvasható különböző pozíciókat [...], valamint erre építve fogalmazza meg saját álláspontját! Használja a mellékelt szövegeket további inspirációként, az xxx fogalomnak és annak jelentésének jelen korszakunkban való kritikus kifejtéséhez! Ellenőrizze az újságcikkben közölt xxx téma elemzési eredményeit a mellékelt diagramok figyelembevételével, és írja le saját eredményeit! Dolgozza ki egy kommentár/nyílt levél munkatervét, melyet Önnek arról a tényállásról kell megfogalmaznia, mely a mellékelt cikkben olvasható! Vegye figyelembe a feladatmeghatározást!

12 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban alkot konkrét feladatmeghatározás alapján egy megadott szöveggel összefüggő saját szöveg kidolgozása az ismertetett kritériumok segítségével Az xxx című újságcikket alapul véve alkosson egy rövid (max. xxx leütésből álló) cikket ugyanarról a témáról ugyanannak az újságnak az internetes oldalára! Ön egy reklámügynökségnek dolgozik, amely megbízást kapott egy elektromos kerékpárokat gyártó cégtől. Olvassa el a mellékletben található termékleírást, majd alkosson egy féloldalas hirdetést a nyomtatott sajtó számára! Használja fel a mellékletben található képet! 3.10 felhívja a figyelmet megindokolt írásbeli kérés egy illetékes magánszemélyhez, testülethez vagy intézményhez Hívja fel a hallgatóság figyelmét arra, hogy a nehéz körülmények ellenére is őrizzék meg az idősek, valamint a rászorulók iránti szociális elkötelezettségüket! Hívja fel a politikai döntéshozók figyelmét arra, hogy az aktuális problémát a fiatal lakosság érdekeit szem előtt tartva oldják meg!

Szövegtípusok katalógusa

Szövegtípusok katalógusa Szövegtípusok katalógusa Jelen szövegtípusok katalógusa az SRDP Deutsch 1 munkacsoport két tagjának, Herbert Staudnak és Wolfgang Taubingernek, gondosan kidolgozott tanulmányára épül. Ez a katalógus szabja

Részletesebben

Exemplar für Prüfer/innen

Exemplar für Prüfer/innen Exemplar für Prüfer/innen Kompenzációs vizsga az egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsgához / érettségi és diplomavizsgához 2015 június Magyar Kompenzációs vizsga: 1. sz. vizsgatétel

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS A belügyi rendészeti ismeretek középszinten letehető szóbeli vizsga. A vizsga célja A középszintű érettségi vizsga célja

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. december 09.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2013. december 09. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/foldvary-miklos-a-bajortortenelemerettsegi/

Részletesebben

6 + 2 kakukktojás. 16 100 perc. 1 + 3 variáció. 32 60 perc

6 + 2 kakukktojás. 16 100 perc. 1 + 3 variáció. 32 60 perc A C szint Magyarországon a felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsga során nem lehet szótárt használni. A vizsgán ceruzával kell írni. A

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. december 12.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. december 12. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

T Írásbeli vizsgatevékenység

T Írásbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Az alábbi minta feladatsor a Közösségi-civil szervező és a Projektmenedzser-asszisztens szakképzésben érdekeltek tájékoztatására szolgál, s egy lehetséges példasort ad a szakmai

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Ápoló, Gyakorló ápoló szakképesítés. 3715-10 Betegmegfigyelés/Monitorozás modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

A teljeskörű önértékelés célja

A teljeskörű önértékelés célja 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. Levélcím: 2440 Százhalombatta, Pf.:23. Telefon/fax:23/354-192, 23/359-845 E-mail: egyesisk@freemail.hu TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az OKM tartalmi keret Célja: definiálja azokat a tényezőket és szempontrendszereket, amelyek

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA FÖLDRAJZ II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 120 perc 1 perc 240 perc 20 perc 100 pont 0 pont 100 pont 0 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya Óravázlat Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya A tananyag rövid bemutatása A piacszegmentálás a középiskolai tananyag része a

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05.

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05. Belső jelentési rendszerek bevezetésének nemzetközi tapasztalatai 2010. 03.05. Dr. Lám Judit Vázlat 1. A sikeres jelentési rendszer ismérvei 2. A belső jelentési folyamat lépései 3. A belső jelentési rendszer

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

RIVER projekt. A projekt bemutatása

RIVER projekt. A projekt bemutatása RIVER projekt A projekt bemutatása Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez. (Hivatkozási szám: 517741-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP) A kiadvány a szerző nézeteit tükrözi,

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Onkológiai szakápoló szakképesítés. 3155-10 Onkológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. szeptember 11.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Onkológiai szakápoló szakképesítés. 3155-10 Onkológiai szakápolás modul. 1. vizsgafeladat. 2012. szeptember 11. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés. 2372-06 Audiológia modul. 1. vizsgafeladat. 2011. február 04.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Audiológiai szakasszisztens szakképesítés. 2372-06 Audiológia modul. 1. vizsgafeladat. 2011. február 04. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL

ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI U. 4. ÜGYVITELI UTASÍTÁS A PANASZOK ÉS VISSZAJELZÉSEK KEZELÉSÉRŐL ÉS A FELHASZNÁLÓI ELÉGEDETTSÉG VIZSGÁLATÁNAK RENDJÉRŐL Ezen utasítás

Részletesebben

A mérés tárgya A feladatok leírása Max. pont Idő Olvasott szöveg 1.1 Általános szövegértési feladat. Címek hozzárendelése. összefüggő szöveghez.

A mérés tárgya A feladatok leírása Max. pont Idő Olvasott szöveg 1.1 Általános szövegértési feladat. Címek hozzárendelése. összefüggő szöveghez. TELC Vizsgaleírás A mérés tárgya A feladatok leírása Max. pont Idő Olvasott szöveg 1.1 Általános szövegértési értése feladat. Címek hozzárendelése összefüggő szöveghez. 1.2 Szövegértési feladat felelet-

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK II. A VIZSGA LEÍRÁSA

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK II. A VIZSGA LEÍRÁSA BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata

ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya. Kérdőíves felmérés. A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata ÁROP 2.2.17 Új közszolgálati életpálya Kérdőíves felmérés A közszolgálati tisztviselők képesítési keretrendszerének felülvizsgálata A felmérés céljai a jelenlegi közszolgálati tisztviselői állomány végzettségével,

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA

TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA TÖRTÉNELEM II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 90 pont 60 pont 90 pont 60 pont A

Részletesebben

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő

ű ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 7. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga idtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Magyar. 2015. május 7. Magyarázatok és megoldási javaslatok. Egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsga / érettségi és diplomavizsga

Magyar. 2015. május 7. Magyarázatok és megoldási javaslatok. Egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsga / érettségi és diplomavizsga Egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsga / érettségi és diplomavizsga 2015. május 7. Magyar Magyarázatok és megoldási javaslatok 1. téma / 1. feladat Digitális élet Digitális és hagyományos

Részletesebben

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FIZIKA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Fizika középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 8. FIZIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A dolgozatokat az útmutató utasításai szerint,

Részletesebben

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM*

PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Célterület azonosító: Tiszazugi LEADER Vidékfejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Regisztrációs szám: PROJEKT LEÍRÓ DOKUMENTUM* Az EMVA IV. tengelyes LEADER pályázathoz Vállalkozási alapú fejlesztés

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A KÉRELMEZŐK SZÁMÁRA AZ EGYSÉGES DOKUMENTUM KITÖLTÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A KÉRELMEZŐK SZÁMÁRA AZ EGYSÉGES DOKUMENTUM KITÖLTÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A KÉRELMEZŐK SZÁMÁRA AZ EGYSÉGES DOKUMENTUM KITÖLTÉSÉHEZ Kérjük, fordítson különös figyelmet a FŐ SZEMPONT című részekre! Megjegyzés: Az útmutató célja, hogy segítse a kérelmezőket a mezőgazdasági

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2006. TERVEZET! Tárgy: az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosításáról 2006. december ./2006. (... ) OKM r e n d e l e

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány

Projekttervezés alapjai. Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Projekttervezés alapjai Kósa András László 2011. július 25-28. Közéletre Nevelésért Alapítvány Szelídi-tó A stratégiai tervezés folyamata Külső környezet elemzése Küldetés megfogalmazása Stratégiai célok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Egészségügyi kártevőirtó szakmunkás szakképesítés. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek modul. 1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ ÍRÁSBELI VIZSGAFELADATHOZ. Geriátriai szakápoló szakképesítés. 2361-06 Geriátriai szakápolás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010

Melléklet. 1. táblázat Videós óra annotálása. 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla, papír A sajtóműfajok 42 2010 Melléklet 1. táblázat Videós óra annotálása 1. óra Osztály Tantárgy A tanár neme A tanár kora Eszközök Az óra fő témája Az óra időtartama A felvétel ideje 9. osztály magyar nyelv nő 22 év aktív tábla,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. A VIZSGA LEÍRÁSA.

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. A VIZSGA LEÍRÁSA. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ÜZLETI GAZDASÁGTAN, ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA ÜZLETI GAZDASÁGTAN II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga formái Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20

Részletesebben

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat.

Egyes esetekben e fejezet keretében készítjük el a Tartalomjegyzéket is, melynek technikai megvalósításáról majd az 5.6.6. fejezetben olvashat. Szövegszerkesztés 1. Bevezetés Ebben a modulban a szövegszerkesztési szabályokat kívánjuk bemutatni. Feltételezzük, az olvasó már ismer legalább egy szövegszerkesztő programot, így annak teljes körű bemutatására

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Orvosi laboratóriumi technikai asszisztens szakképesítés. 2446-06 Műszer és méréstechnika modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ AZ OLVASÁSSTRATÉGIAI SZAKKÖR ALKALMAIRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ AZ OLVASÁSSTRATÉGIAI SZAKKÖR ALKALMAIRÓL ÖSSZEFOGLALÓ AZ OLVASÁSSTRATÉGIAI SZAKKÖR ALKALMAIRÓL Különböző típusú szövegek olvasása és megértése alapvető kompetenciát igényel a társadalmi és kulturális életben, valamint a sikeres munkavégzéshez.

Részletesebben