1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból"

Átírás

1 Ulf Abraham & Annemarie Saxalber A nyelvi cselekvés típusai ( operátorok ) az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP 1 ) német feladataiban Mik azok az operátorok? Rüdeger Baumann definíciója szerint a német nyelv didaktikájában azokat az igéket értjük ezalatt, amelyek a diákokat egy bizonyos (írásos) cselekvésre szólítják fel, például magyarázd meg a szöveget, mutasd be, hogy a szerző hogyan ábrázolja a szereplőket, vagy indokolja meg véleményét. Az operátorokkal való foglalkozás a vizsgafeladatok érthetősége miatt fontos, hogy egy felszólításnak a jelentéstartalma lehetőleg nagyon pontosan meg legyen fogalmazva (vö. Baumann 2008, 54. o.). 1 Az operátorok jelentősége a feladatkijelölés és az értékelés keretében szakdidaktikai szempontból A feladatoknak, de különösen az egységesített írásbeli vizsgán szereplő feladatoknak, egy áttekinthető struktúrára van szükségük. Az egyetlen, ehhez a témához kapcsolódó, a német nyelv oktatásával foglalkozó szakdidaktikai monográfia (Schäfers 2006) nem ad minden kérdésre választ, ugyanakkor segítséget nyújt terminológiai bizonytalanságok megszüntetéséhez: a megértés alapvető logikus képleteként a következő három részből álló egység határozható meg: a felszólítások kiindulási feltételekkel, a cselekvési operátor(ok) és a cél, ill. a szándék (Schäfers 2006, 266. o.). A megértési folyamatban kiemelkedő hely jut az operátoroknak. Habár az operátoroknak már egy jó ideje jelentős szerepet tulajdonítanak a tanulási és teljesítményt mérő feladatok megfogalmazásánál (nem csupán) a német nyelv oktatásában, ez a szerep még tisztázásra szorul. Az operátorok egyértelműbb megnevezése és funkciójuk világosabb leírása egyrészt a központi érettségi feladatkijelelölése miatt ajánlott, másrészt viszont a kompetenciaközpontú új vizsgák miatt is. Annak a megvitatása, hogy az egyes operátorok cselekvési utasításként valójában mit jelentenek, és ténylegesen milyen mértékben határozzák meg a kompetenciák követelményeit, segítségül szolgálhat az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga elvárásainak teljesítésében. Ennek a témának a megvitatására szakmai körökben nem először kerül sor, de egy, a következőhöz hasonló szokványos meghatározásban még nem válik világossá, hogy itt kognitív és nyelvi részteljesítmények találkozásáról beszélhetünk: az operátor fogalma alatt egy igét értünk (mint pl. kifejt, bemutat vagy megindokol), ami egy feladat keretében egy bizonyos cselekvésre szólít fel, és ennek a jelentését meglehetősen pontosan határozza meg (Baumann 2008, 54. o.). 1 SRDP: standardisierte schriftliche Reife- und Diplomprüfung, magyarul: egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga

2 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 2 Egy operátor jelentésének a megkülönböztetésére (pl. kifejt) végül is csak akkor kerülhet sor, ha kognitívan és nyelvileg is valamelyest megfogalmazták, mit csinálnak a vizsgázók, amikor megoldják a feladatot. Ehhez nyújt segítséget néhány fontos operátor magyarázattal ellátott jegyzéke (ld. melléklet). Az operátorok problémaköre összetett, néha rendkívül bonyolult. A feladat tartalmától, ill. témájától függően először is elvárjuk, ha maradunk a kifejt operátor példájánál, a megvitatandó téma megfogalmazását, majd a pozíciók és ellenpozíciók feloldását, valamint azok érvekkel/ellenérvekkel való alátámasztását. Az így keletkezett (vagy megfogalmazott) szöveg célja, hogy hozzájáruljon egy probléma vagy egy dilemma megoldásához, ill. egy vélemény kialakításához (úgy a szöveg szerzőjénél, mint az olvasónál). Ennél a példánál megfigyelhető, hogy egy operátorban (amely ezáltal több, mint csak egy ige ) összetett követelmények sora rejlik, amely csak akkor válik láthatóvá, ha a feladatot megoldó a megfelelő írásfolyamatokat tökéletesen ismeri, és ezeket önállóan is képes végrehajtani: A feladatoknak egyrészt figyelembe kell venniük a diákok módszertani ismereteit, másrészt a feladat megoldásakor elegendő szabad teret kell hagyniuk saját megoldási javaslatok kifejtésére. Ezeket a feladatokat nem szabadna megkülönböztetni a tanulási folyamat és a teljesítési folyamat során; ez azt jelenti, hogy ami a tanítási órán (talán csak egy beszélgetés során) napi gyakorlatként előfordul, az a teljesítmény mérésekor is megszokott kellene hogy legyen (Schäfers 2006, 264. o.). A diákok teljesítményének mérésekor viszont fontos, mint például az egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsgán, hogy bizonyos mértékig szabályozzák az operátorok használatát: a vizsgázók elvárhatják, hogy két, a feladatokat író szakember ugyanazt gondolja, amikor egy feladat összeállításakor megfogalmaz egy feladatot, amely például így kezdődik: jellemezze, hasonlítsa össze, indokolja meg, értelmezze. Ennek a célnak az elérése érdekében állítottuk össze az operátorok már említett kommentált listáját, s nem pedig azért, hogy az egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga feladatait összeállító szakembereknek mindent pontosan előírjunk, vagy hogy gyámkodjunk felettük. A három követelménycsoport való felosztás által bizonyos mértékig átláthatóbbá válik a feladatkijelölés, bár nem szabad eltitkolni, hogy egyes esetekben (pl. az összefoglalásnál ) egy másféle besorolás is lehetséges lenne: Ha egy szöveget összefoglalunk, nem egyszerűen reprodukció -ról van szó, hanem jóval többről, hiszen a meglévő szöveget újra kell szerkeszteni, és a lényegesebb fogalmakat kiemelni. Néhány operátor különösen a harmadik követelménycsoportból hibrid képződmény, ami azt jelenti, hogy több különböző részteljesítményt foglal magában. Így például az értelmez operátor egyesíti azt, hogy valami (egészen az idézetig) visszaadásra, elemzésre, valamint egy értelmezési javaslatra és indoklásra kerül. Az operátorok listája egy bővíthető jegyzék, amely nem támaszt olyan igényeket, hogy az elképzelhető összes feladatkijelölést teljességében mutassa be, viszont tartalmazza a leggyakrabban előforduló és egymással jól kombinálható operátorokat. Néhányuk (pl. kifejt, állást foglal ) nagyon közel áll ahhoz, ami egy megszokott iskolai szövegtípusra jellemző (értekező fogalmazás, állásfoglalás, értelmezés). Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy egy operátor nem szövegtípus, hanem egyben több és kevesebb is: kevesebb, mert egy operátor még nem írja elő a formát, hanem csak egy nyelvi cselekvési mintára utal, több, mert egy operátor nyelvi műveletek mellett kognitív műveleteket is megkövetel.

3 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 3 2 Az operátorok feltételei a feladatokban A fent olvasható megfontolásokra alapozva három alapfeltételt nevezünk meg, melyek teljesülésével az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga feladataiban operátorokról beszélhetünk: az operátorok nemcsak egy kognitív követelményt jelölnek (pl. helytelen lenne: gondolja át ), hanem ezek azok az igék, amelyek a nyelvi cselekvés típusait képviselik, az operátorok a szöveggel való bánásmód elsajátított stratégiáiként a diákok számára újra felismerhetőek, és ezeknek a stratégiáknak most már önálló alkalmazása értelmében végrehajthatóak, az operátorok megfelelnek a megadott szövegnek, ill. a szövegtípusnak (pl. helytelen lenne: foglalja össze a diagramot ). 3 Az írásbeli érettségin és diplomavizsgán használt operátorok jegyzéke A következő jegyzékben található lista, mint ahogy azt az első pontban megindokoltuk, egy bővíthető lista, melynek segítő szerepét szeretnénk most is hangsúlyozni. Ez a lista egyrészt a témákat kidolgozó szakembereknek nyújt segítséget azáltal, hogy a feladatok megfogalmazásához szépszámú lehetséges feladatmeghatározást javasol; ugyanakkor valamennyi tanárnak és diáknak is segítségül szolgál, hogy megértsék egymást a feladatmeghatározás értelmezése kapcsán, hiszen minden egyes operátor egy tudáselvárást fogalmaz meg. A jegyzék a benne szereplő operátorokat a fentebb meghatározott értelemben különböző cselekvési típusokként mutatja be és rendszerint úgy, mint a három követelménycsoportból az egyikhez tartozót. Feltüntettünk még néhány szokásos meta-operátort (a 0 csoportban), amelyek csak a nyelvi cselekvésre szólítanak fel anélkül, hogy ezeket konkrétan megneveznék. Komplexitásukból kifolyólag a 3. csoport operátorainak előfeltételei az 1. és 2. csoport operátorai. Az új egységesített, kompetenciaközpontú érettségi és diplomavizsga minden feladatcsomagjában megjelenik mindhárom csoport (kivétel: összefoglalás). A feladatmeghatározások első operátora általában az első követelménycsoportból kell hogy kikerüljön, míg az utolsó a 3. csoportból (kivétel: összefoglalás). Nem szabad azonban lebecsülni az első két csoportban található operátorokat: a bemutat, visszaad vagy besorol operátorok nem szükségszerűen egyszerűbbek, mint az értelmez vagy megvizsgál operátorok ez a megadott szövegtől függ, illetve attól, hogy mennyire összetett a megtárgyalandó probléma. Lehet, hogy nagyobb kihívást jelent egy hosszú, nehéz mellékelt szöveget összefoglalni és azt értelmezni, mint egy egyszerű témáról állást foglalni.

4 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 4 0 Felszólítás az operátorok használatára (a feladatkijelölés elé kerülnek) 0.1 megfogalmaz 0.2 ismertet 0.3 ír / megfogalmaz 1 Operátorok, melyek a reprodukció követelménycsoportban várják el a teljesítményt 1.1 megnevez / meghatároz 1.2 bemutat 1.3 visszaad 1.4 összefoglal Operátorok, melyek a reorganizáció és transzfer követelménycsoportban várják el a teljesítményt 2.1 megvizsgál / feltár 2.2 elemez 2.3 besorol 2.4 összehasonlít 2.5 megmagyaráz / értelmez 2.6 összefüggésbe hoz 2.7 jellemez Operátorok, melyek a reflexió és problémamegoldás követelménycsoportban várják el a teljesítményt 3.1 értelmez 3.2 megítél 3.3 értékel 3.4 (kritikusan) állást foglal / hozzászól 3.5 megindokol 3.6 kifejt / megvitat / kifejt 3.7 ellenőriz 3.8 kidolgoz 3.9 alkot 3.10 felhívja a figyelmet 3.11

5 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 5 Irodalomjegyzék Baumann, R. (2008). Probleme der Aufgabenkonstruktion gemäß Bildungsstandards. Überlegungen zu Kompetenzstufen und Operatoren. In: Log in 153. S Bremerich-Vos, A. (2001). Zum Lehren von Lernstrategien im Umgang mit Texten und mit Lyrik im Besonderen. In: Köppert, C. & Metzger, K. (Hrsg.). Entfaltung innerer Kräfte. Blickpunkte der Deutschdidaktik. Festschrift für Kaspar H. Spinner anlässlich seines 60. Geburtstages. Velber: Friedrich. S Conrad, B. & Sieder, K. (2006). Operatoren. Methoden zur Entwicklung von sprachlichen Arbeitstechniken. In: Deutschmagazin 3 (3). S Heming, M., Humbert, L. & Röhner, G. (2007). Vorbereitung aufs Abitur: Abituranforderungen transparent gestalten mit Operatoren. In: Log in 148/149. S Leubner, M. & Saupe, A. (2008). Textverstehen im Literaturunterricht und Aufgaben. Baltmannsweiler: Schneider-Verlag Hohengehren. Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-Westfalen (2007). Deutsch. Übersicht über die Operatoren. In: file.php?file=1110 [ ]. Schäfers, S. (2006). Aufgabenstellungen im Deutschunterricht. Eine Anleitung zur Formulierung verständlicher schriftlicher Aufgaben in der gymnasialen Oberstufe aus Sicht der Sprachwissenschaften. Berlin: Lit.

6 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 6 Függelék: az operátorok kommentált jegyzéke A következő jegyzék elkészítéséhez különböző, az interneten közölt listákat használtunk fel: Felszólítás az operátorok használatára 0.1 megfogalmaz egy tényállásnak, egy összefüggésnek vagy egy 0.2 ismertet problémafelvetésnek struktúrált és 0.3 ír / megfogalmaz a (szak)nyelvnek megfelelő írásbeli feldolgozása Fogalmazza meg gondolatait a tervezett új német érettségiről meglehetősen tömören egy a diákújság számára írt újságcikkben! Mutassa be az újságcikkben közölt tényállásra hivatkozva a hiányzó civil kurázsi lehetséges okait! Iskolájában kialakult egy vita az érettségi utazásokról. Az elhangzott álláspontokat mutatják be a következő postingok (ld. lenn). Fogalmazzon meg egy olvasói levelet az iskolai diákújság megfelelő rovatába!

7 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 7 1 Operátorok, melyek a reprodukció követelménycsoportban várják el a teljesítményt 1.1 megnevez / meghatároz egy szövegből kivett információknak, egy tényállás aspektusainak, jelentésük, ill. jelentőségük alapján kiválasztott tényeknek és/vagy fogalmaknak a felsorolása Olvassa el az xxx című cikket, és nevezze meg azokat a bűncslekeményeket, amelyek a vádlottat terhelik! Nevezze meg (határozza meg) az adott versszakok formáját, amelyről az xxx című és az yyy című versekben szó van! 1.2 bemutat a szöveg mondanivalójának vagy tényállásának saját szavakkal való rendszerezett, ill. szakszavak segítségével történő helyes ismertetése 1.3 visszaad a tartalom vagy az összefüggések saját szavakkal történő tárgyilagos és szaknyelvi szempontból helyes megfogalmazása 1.4 összefoglal a tartalom, a kijelentések vagy az összefüggések lényegre koncentráló és értelmes visszaadása ill. szaknyelvi szempontból helyes bemutatása Mutassa be a képet [ ], amelyet a szerző cikkéhez mellékelt! Adja vissza a történet cselekményének lefolyását max. xxx szóban! Foglalja össze a tudósítás tartalmát egy olvasónak, aki még nem foglalkozott ezzel a témával!

8 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 8 2 Operátorok, melyek a reorganizáció és transzfer követelménycsoportban várják el a teljesítményt 2.1 megvizsgál / feltár szövegek, szöveg állításai, problémafelvetés vagy tényállások alapján bizonyos kritériumok, ill. szempontok segítségével valaminek a kidolgozása 2.2 elemez irodalmi szövegek megértése a szövegek struktúrája, funkciója és szándéka közötti kölcsönhatások bevonásával; a szöveg szerkezetét alkotó, a műfajra jellemző, mondattani, jelentéstani vagy stilisztikai-retorikai központi elemek és azok szerepének kidolgozása az egész szövegre vonatkozóan Vizsgálja meg az xxx című esszé nyelvezetét és stílusát! Elemezze a szöveg lényeges nyelvi jellemzőit! szakszövegeknél a gyakorlati szerkezet, ill. funkció megértése 2.3 besorol egy tartalom, egy közlés, egy problémafelvetés vagy egy tényanyag kapcsolatba hozása egy előre megadott vagy egy saját választású szövegösszefüggéssel 2.4 összehasonlít legalább két szöveg/szövegbeli kijelentés vagy tényanyag megadott vagy saját választású szempontok szerinti ismérvek alapján történő szembeállítása, kapcsolatba hozása és elemzése, különbségek, hasonlóságok, eltérések vagy ellentétek kidolgozása 2.5 megmagyaráz / értelmez egy szöveg kijelentéseinek, tényanyagainak meglévő ismeretek és tapasztalatok alapján történő érthető és árnyalt bemutatása, ill. további információk és példák segítségével történő szemléltetése Sorolja be az xxx című verset irodalomtörténeti szempontból! (Ld. még a szerzőről közölt rövid tájékoztatót az xxx című mellékletben.) Hasonlítsa össze, hogyan jelenik meg a boldogság téma a versben és a dalszövegben! Magyarázza meg az xxx című vers és a keletkezési ideje közötti összefüggést is (ld. infó a mellékelt függelékben)! Értelmezze, hogy az adott szöveg irodalmi formája és üzenete milyen kapcsolatban áll egymással!

9 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban összefüggésbe hoz elemzési eredmények, szövegbeli kijelentések, tényanyagok, problémalfelvetések egy előre megadott vagy egy saját választású szemponttal történő összekapcsolása 2.7 jellemez személyek vagy alakok külső és belső ismertetőjelei segítségével történő pontos leírása Hozza összefüggésbe a mellékelt cikk diagramját a szöveggel! Jellemezze a hőst és az ellenfelét!

10 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban 10 3 Operátorok, melyek a reflexió és problémamegoldás követelménycsoportban várják el a teljesítményt 3.1 értelmez a szöveg struktúrájának, funkciójának és szándékának kölcsönhatását figyelembevéve egy szövegleírás eredményeinek ok-okozati összefüggéseinek kidolgozása 3.2 megítél egy szöveget, egy szöveg kijelentését, egy tényállást, egy problémamegoldást, egy a szaktudásra és szakismeretre vonatkozó problematikát tekintetbe véve egy önálló, megindokolt tárgyilagos, etikai vagy esztétikai vélemény megalkotása 3.3 értékel hasonló mint a megítél, azonban magában foglalja a megindokolt saját értékrend közzétételét, amely az ismert normákból és értékekből vezethető le Elemezze a verset a megadott szempontok szerint, majd értelmezze azt a cím figyelembevételével! Hogyan ítéli meg az egoizmus (önszeretet) és az altruizmus (önzetlenség, emberszeretet) arányát a mai társadalomban? Hogy ítéli meg az xxx című függelékben szereplő információk alapján a számkivetésben élő szerző sorsát és helyzetének tükröződését a mellékelt szövegben? Értékelje a kijelentéseket, amelyeket az xxx című cikk szerzője a mai fiatalok és öregek kapcsolatáról közöl! Értékelje a szerző nemzetiszocialistákkal szembeni viszonyát az xxx című melléklet alapján! 3.4 (kritikusan) állást foglal / hozzászól egy problémafelvetés, egy problémamegoldás, egy tényanyag megítélése szakmai ismeretek, valamint a kritikus vizsgálat és alapos mérlegelés utáni belátás alapján Foglaljon állást személyesen a szerző xxx című esszéjében kifejtett pozíciójával kapcsolatban! Olvassa el A hazugságok gyakorisága a mindennapokban témáról írt tanulmány kivonatait, és szóljon hozzá az eredményekhez a saját szemszögéből!

11 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban megindokol egy elemzés eredményének, egy döntésnek, egy véleménynek, egy értékelésnek szakmai és tárgyilagos megerősítése (megfelelő érvek, bizonyítékok, példák segítségével) 3.6 kifejt / megvitat / kifejt egy tézis vagy problémafelvetés értékének, helytállóságának érvek alapján történő mérlegelése, vizsgálata, és erre alapozva egy következtetés, ill. állásfoglalás ellentmondásoktól mentes megfogalmazása 3.7 ellenőriz egy szöveg kijelentésének, egy tézisnek, egy érvelésnek, egy elemzési eredménynek vagy egy tényállásnak a saját ismeretek, nézetek vagy szövegismeret alapján történő megvizsgálása, valamint az eredmények bemutatása 3.8 kidolgoz konkrét feladatmeghatározás alapján egy a megadott szöveggel összefüggő saját szöveg kidolgozása a szükséges döntések és munkaszakaszok megnevezésével Indokolja meg végezetül, hogy Ön szerint az xxx című színdarab vígjáték vagy tragédia! Fejtse ki (vitassa meg) a mellékelt szövegben olvasható különböző pozíciókat [...], valamint erre építve fogalmazza meg saját álláspontját! Használja a mellékelt szövegeket további inspirációként, az xxx fogalomnak és annak jelentésének jelen korszakunkban való kritikus kifejtéséhez! Ellenőrizze az újságcikkben közölt xxx téma elemzési eredményeit a mellékelt diagramok figyelembevételével, és írja le saját eredményeit! Dolgozza ki egy kommentár/nyílt levél munkatervét, melyet Önnek arról a tényállásról kell megfogalmaznia, mely a mellékelt cikkben olvasható! Vegye figyelembe a feladatmeghatározást!

12 A nyelvi cselekvés típusai az új egységesített, írásbeli érettségi és diplomavizsga (SRDP) német feladataiban alkot konkrét feladatmeghatározás alapján egy megadott szöveggel összefüggő saját szöveg kidolgozása az ismertetett kritériumok segítségével Az xxx című újságcikket alapul véve alkosson egy rövid (max. xxx leütésből álló) cikket ugyanarról a témáról ugyanannak az újságnak az internetes oldalára! Ön egy reklámügynökségnek dolgozik, amely megbízást kapott egy elektromos kerékpárokat gyártó cégtől. Olvassa el a mellékletben található termékleírást, majd alkosson egy féloldalas hirdetést a nyomtatott sajtó számára! Használja fel a mellékletben található képet! 3.10 felhívja a figyelmet megindokolt írásbeli kérés egy illetékes magánszemélyhez, testülethez vagy intézményhez Hívja fel a hallgatóság figyelmét arra, hogy a nehéz körülmények ellenére is őrizzék meg az idősek, valamint a rászorulók iránti szociális elkötelezettségüket! Hívja fel a politikai döntéshozók figyelmét arra, hogy az aktuális problémát a fiatal lakosság érdekeit szem előtt tartva oldják meg!

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Szövegtípusok katalógusa

Szövegtípusok katalógusa Szövegtípusok katalógusa Jelen szövegtípusok katalógusa az SRDP Deutsch 1 munkacsoport két tagjának, Herbert Staudnak és Wolfgang Taubingernek, gondosan kidolgozott tanulmányára épül. Ez a katalógus szabja

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Exemplar für Prüfer/innen

Exemplar für Prüfer/innen Exemplar für Prüfer/innen Kompenzációs vizsga az egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsgához / érettségi és diplomavizsgához 2015 június Magyar Kompenzációs vizsga: 1. sz. vizsgatétel

Részletesebben

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc

Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés)

Vélemény kifejtése, érvelés és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 3 Összesen 9 Harmadik feladat (Önálló témakifejtés) Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET

NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET Német nemzetiségi népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Általános útmutató Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Általános útmutató A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Az első, a második és a harmadik

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN PEDAGÓGIA ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra hozandók

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ AZ EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI

A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A BIOLÓGIAÉRETTSÉGI VIZSGA MÓDOSÍTÁSAI Biológiaérettségi vizsga 2015 A biológia érettségi vizsga a nemzeti alaptantervben

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők

Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv. Általános jellemzők Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés. 1. Vita: adott témakörhöz

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont

KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont KÖZGAZDASÁG ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK BELÜGYI RENDÉSZETI ISMERETEK RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS A belügyi rendészeti ismeretek középszinten letehető szóbeli vizsga. A vizsga célja A középszintű érettségi vizsga célja

Részletesebben

információinak megértése n terjedelmű szóköz nélkül szó terjedelmű interjú interjú tájékoztató tájékoztató

információinak megértése n terjedelmű szóköz nélkül szó terjedelmű interjú interjú tájékoztató tájékoztató PROFEX Jogi és közigazgatási szaknyelv - KER szintjeihez illesztett részletes leírás Beszédértés KÜSZÖB SZINT (B 1) KÖZÉPSZINT (B 2) HALADÓSZINT (C 1) lassú beszédtempójú narratív szöveg tényszerű átlagosnál

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 75 pont 75 pont 75 pont 75 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgáztató intézmény biztosítja Nyomtatott

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

DRÁMA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Dráma emelt szint 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. DRÁMA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Feladatok 1. Elemezze egy szabadon

Részletesebben

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KÖNNYŰIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 15 perc 100 pont A vizsgán használható

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1147-06/1 Átfogó szakdolgozat készítése, mely egy internetes szolgáltatást tervez és valósít meg vagy a kliens-,

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (XLV.) Új folyam I. 2010. 2. szám folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/05/foldvary-miklos-a-bajortortenelemerettsegi/

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Írásbeli vizsga

KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA. Írásbeli vizsga KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc Feladatsor Egy problémaközpontú tétel kifejtése I. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatok megoldása II. Szöveges (kifejtendő) feladatok

Részletesebben

6 + 2 kakukktojás. 16 100 perc. 1 + 3 variáció. 32 60 perc

6 + 2 kakukktojás. 16 100 perc. 1 + 3 variáció. 32 60 perc A C szint Magyarországon a felsőfoknak felel meg. A vizsga írásbeli és szóbeli részére egymás után, azonos napon kerül sor. A vizsga során nem lehet szótárt használni. A vizsgán ceruzával kell írni. A

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ. Általános útmutató ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Feladattípus Értékelés szempontjai Pontszámok Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat: - egy témakör részletes megbeszélése - interakció

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 23. MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 23. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT

A 2002/2003-AS TANÉVBEN SZERVEZETT A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI OKI Követelmény- és Vizsgafejlesztő Központ Budapest, 24. március A 22/23-AS TANÉVBEN SZERVEZETT PRÓBAÉRETTSÉGI SZAKMAI TANULSÁGAI Köszönetnyilvánítás

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 24. PSZICHOLÓGIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

dr. Kovács Örs A szóbeli történelem érettségi jellemzői 2017

dr. Kovács Örs A szóbeli történelem érettségi jellemzői 2017 dr. Kovács Örs A szóbeli történelem érettségi jellemzői 2017 Jogszabályi háttér 100/1997-es érettségiről szóló kormányrendelet aktuális változata EMMI 40/2002-es rendelet módosítása Nem elég konkrét, értelmezési

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Szlovén nyelv Általános útmutató A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja. A Beszédtempó,

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ

ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A KÖZÉPSZINTŰ SZÓBELI VIZSGÁHOZ Általános útmutató 1. A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ PEDAGÓGIA ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ 1 / 5 1. feladat 5 pont Határozza meg a szocializáció fogalmát! A szocializáció a társadalomba való beilleszkedés

Részletesebben

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ

PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ PEDAGÓGIAI- ÉS CSALÁDSEGÍTŐ MUNKATÁRS OKJ 54-140-02 1. A szakképesítés munkaterületének rövid leírása: A pedagógiai és családsegítő munkatárs köznevelési intézményekben foglalkoztatott szakember, aki felsőfokú

Részletesebben

TAXONÓMIA ÉS MAGYARÁZATUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSHEZ

TAXONÓMIA ÉS MAGYARÁZATUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSHEZ PROJEKT MENEDZSMENT MESTERSÉG KITŰNŐSÉGÉÉRT ALAPÍTVÁNY www.ipmacert.hu TAXONÓMIA ÉS MAGYARÁZATUK AZ ÖNÉRTÉKELÉSHEZ 1106 Budapest, Jászberényi u. 24-36. 1363 Bubapest 502., Pf. 92/2. +36 30 8631 038 + 36

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján

Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete. a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az Országos kompetenciamérés (OKM) tartalmi kerete a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. melléklete alapján Az OKM tartalmi keret Célja: definiálja azokat a tényezőket és szempontrendszereket, amelyek

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témakörök mindegyikét tartalmazza. A tételekhez segédeszköz

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei SZOCIÁLIS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli Szóbeli Írásbeli Szóbeli 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KÖZGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK KÖZGAZDASÁG ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. Tétel TÉMAKÖR: MONETÁRIS POLITIKA Mutassa be a monetáris politika céljait, lehetséges eszközeit és elemezze az intézkedések

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május :00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 21. REFORMÁTUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 21. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont

BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA. 180 perc 15 perc 100 pont 50 pont A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól BÁNYÁSZAT ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei Középszint 180 perc 15 perc A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/00 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Miben fejlődne szívesen?

Miben fejlődne szívesen? Miben fejlődne szívesen? Tartalomelemzés Szegedi Eszter 2011. január A vizsgálat egy nagyobb kutatás keretében történt, melynek címe: A TANÁRI KOMEPETENCIÁK ÉS A TANÍTÁS EREDMÉNYESSÉGE A kutatás három

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga I. feladatlap. NINCS megoldásához nem. tárolására és használható

II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga I. feladatlap. NINCS megoldásához nem. tárolására és használható A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA 120 perc 15 perc 20 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A biztosítja vizsgázó A vizsgabizottságot működtető intézmény

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVÉSZETTÖRTÉNET II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 120 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán semmilyen segédeszköz nem használható. Nyilvánosságra

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója. Francia nyelv A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK SZOCIÁLIS ISMERETEK EMELT SZINTŰ SZÓBELI VIZSGA MINTAFELADATOK ÉS ÉRTÉKELÉSÜK 1. tétel A feladat Mutassa be a társadalmi mobilitást és annak hatását a társadalom jellegére és működésére! Információtartalom

Részletesebben

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8

Értékelési szempont A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 3 Nyelvtan 2 Összesen 8 Összefoglaló táblázatok a portugál nyelv középszintű szóbeli vizsga értékeléséhez A következő táblázat az értékelési szempontokat és az egyes szempontoknál adható maximális pontszámot mutatja középszinten.

Részletesebben

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05.

Belső jelentési rendszerek. tapasztalatai 2010. 03.05. Belső jelentési rendszerek bevezetésének nemzetközi tapasztalatai 2010. 03.05. Dr. Lám Judit Vázlat 1. A sikeres jelentési rendszer ismérvei 2. A belső jelentési folyamat lépései 3. A belső jelentési rendszer

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 A portfólió Falus Iván Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Budapest, Gondolat Kiadói Kör A prezentációt

Részletesebben

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között?

a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? a) Jellemezze a divizionális szervezetet! Mik a divíziók alapfeladatai? b) Mi a különbség költséghely és költségközpont (cost center) között? c) Mutassa be a jövedelmezőség mérésére használt fontosabb

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3.

SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. SZAKMAI GYAKORLATOK SZERVEZÉSE COMENIUS CAMPUS MELLÉKLET AZ ÚTMUTATÓHOZ T A N Í T Ó SZAK GYAKORLATVEZETŐK és HALLGATÓK RÉSZÉRE 3. félév tanegység: Pedagógiai megfigyelés 1. - Fókuszban a tanuló (kiscsoportos

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 14. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 14. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása. Elkészült egy rendszer és kézikönyv

Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása. Elkészült egy rendszer és kézikönyv Az értékelési rendszerek minőségbiztosítása Elkészült egy rendszer és kézikönyv és már próbaüzemben van 450 szakértő, tapasztalat, képzés A tanfelügyeleti eljárás és minősítés kritikus pontjain A folyamatok

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

Az oktatási módszerek csoportosítása

Az oktatási módszerek csoportosítása 1 Az oktatási módszerek csoportosítása 1. A didaktikai feladatok szerint: Új ismeretek tanításának/tanulásának módszere A képességek tanításának/tanulásának módszere Az alkalmazás tanításának/tanulásának

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya

Óravázlat. Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya Óravázlat Tantárgy: Marketing Évfolyam: 11. évfolyam Témakör: Célpiaci marketing Piacszegmentálás Tanár: Szemerédi Orsolya A tananyag rövid bemutatása A piacszegmentálás a középiskolai tananyag része a

Részletesebben

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont.

KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA. Emelt szint. 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont. KERESKEDELEM ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Emelt szint 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja A vizsgabizottságot

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei: GÉPÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A mérés tárgya A feladatok leírása Max. pont Idő Olvasott szöveg 1.1 Általános szövegértési feladat. Címek hozzárendelése. összefüggő szöveghez.

A mérés tárgya A feladatok leírása Max. pont Idő Olvasott szöveg 1.1 Általános szövegértési feladat. Címek hozzárendelése. összefüggő szöveghez. TELC Vizsgaleírás A mérés tárgya A feladatok leírása Max. pont Idő Olvasott szöveg 1.1 Általános szövegértési értése feladat. Címek hozzárendelése összefüggő szöveghez. 1.2 Szövegértési feladat felelet-

Részletesebben

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői

I.4. BALATONI NYARALÁS. A feladatsor jellemzői I.4. BALATONI NYARALÁS Tárgy, téma A feladatsor jellemzői Logikai fogalmak: logikai kijelentés; minden; van olyan; ha, akkor; és; vagy kifejezések jelentése. Egyszerű logikai kapcsolatok mondatok között.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben