Általános Üzletszabályzat. K2. számú melléklete. ÁSZF a Természetes személyek / lakosság / részére nyitott fizetési számlához kapcsolódóan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Általános Üzletszabályzat. K2. számú melléklete. ÁSZF a Természetes személyek / lakosság / részére nyitott fizetési számlához kapcsolódóan"

Átírás

1 Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K2. számú melléklete ÁSZF a Természetes személyek / lakosság / részére nyitott fizetési számlához kapcsolódóan Hatályos: Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18) számú igazgatósági szabályzat

2 2 ÁSZF a Természetes személyek / lakosság / részére nyitott fizetési számlához kapcsolódóan 1.) Bevezető rendelkezések A Hitelszövetkezet Fizetési számlát nyit és vezet azoknak a tagoknak, ügyfeleknek, akik annak nyitására a jogszabály erejénél fogva kötelezettek, illetve azoknak az egyéb ügyfeleknek, akik szabad akaratukból fizetési számla nyitásáról rendelkeznek. A Fizetési számla a fizetési szerződés alapján forintban megnyitott látra szóló számla, amely elnevezésétől és pénznemétől függetlenül a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére szolgál, és amelynek terhére vagy javára jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a pénzfogalmi jogszabályban meghatározott bármely fizetési mód alkalmazható, és amely számla nem pénzforgalmi fizetési számlaként került megnyitásra. A hitelszövetkezet a számlatulajdonos rendelkezésére a magasabb hozam elérése céljából a szabad pénzeszközeinek elhelyezése érdekében lekötött betétszámlát nyithat. A lekötött takarékbetét-számla megnyitásának nem minden esetben feltétele, hogy az ügyfél fizetési számlával rendelkezzen a Hitelszövetkezetnél. A Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos közötti szerződés feltételrendszerét a Fizetési számla szerződés és az Általános Szerződési Feltételek -ben / továbbiakban: ÁSZF-ben /, a hitelszövetkezet Általános Üzletszabályzata valamint a Hirdetményben meghatározott feltételek alkotják. Az ÁSZF rendelkezései mind az Ügyfélre, mind a Hitelszövetkezetre nézve kötelezőek, de attól a jogszabályi kereteken belül kölcsönös egyetértéssel el lehet térni. 2.) A fizetési számla megnyitásának feltételei A fizetési számla nyitásának feltétele, hogy az Ügyfél a személyazonosítására szolgáló okiratot bemutassa, a fizetési számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja. A fizetési számla megnyitásakor az Ügyfél átvilágítására, azonosítására a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályok, valamint a Hitelszövetkezet belső szabályzatai az irányadók. Külföldi kiemelt közszereplő esetén az üzleti kapcsolat létesítésére, az ügyleti megbízás teljesítésére kizárólag a Hitelszövetkezet szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetője jóváhagyását követien kerülhet sor. Az üzleti kapcsolat fennállása alatt az Ügyfél köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül a Hitelszövetkezetet értesíteni az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban, illetve a tényleges tulajdonos személyét érintően bekövetkezett változásokról. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát az Ügyfél viseli. A Hitelszövetkezet a fizetési számla szerződés megkötésekor és minden további előírt

3 3 nyilatkozattétel esetében a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló jogszabályokban előírt írásbeli nyilatkozatot is bekéri. A Hitelszövetkezet a számlanyitáshoz az alábbi okmányok bemutatását követeli meg: magyar állampolgár személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa, külföldi természetes személy útlevele vagy személyi azonosító igazolványa, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít vagy tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya, 14. életévét be nem töltött természetes személy személyi azonosítót igazoló hatósági igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa vagy útlevele és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. A Hitelszövetkezet a bemutatott személyi azonosságot igazoló okiratok érvényességét köteles ellenőrizni. A Hitelszövetkezet a Számlatulajdonos, annak meghatalmazottja, rendelkezésre jogosultja alábbi személyi adatai köteles nyilvántartani: Családi és utónév (születési név) Lakcím Születési hely, idő Anyja születési neve Állampolgárság, Azonosító okmány típusa és száma, adóazonosító jel, lakcímkártya, TAJ-kártya, Külföldi esetében a magyarországi tartózkodási helye A szerződés a Hitelszövetkezet és az Ügyfél általi aláírással jön létre. A szerződés aláírásával az Általános Üzletszabályzat, - az ÁSZF - és a Hirdetmény vonatkozó részei minden további nyilatkozat vagy feltétel nélkül automatikusan a szerződés részévé válnak. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betéti számlák vezetéséhez. 1. Általános rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) hatálya kiterjed a Tiszántúli Első Hitelszövetkezet (székhely: 4028 Debrecen, Simonyi u. 20.; cégjegyzékszám: ; adószám: ) (a továbbiakban: hitelszövetkezet) által a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személyek mint számlatulajdonosok (a továbbiakban: Számlatulajdonos) számára forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben, a szerződés szerint nyitott fizetési számlákra, valamint a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos között létrejövő betéti jogviszonyokra. Az ÁSZF hatálya kiterjed mindazon

4 4 szerződésekre, melyek az itt írt Általános Szerződési Feltételek kötelező alkalmazásáról rendelkeznek Az ÁSZF rendelkezései mind a Számlatulajdonosra, mind a Hitelszövetkezetre nézve kötelezőek, de az egyes szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás) kapcsán a jogszabályok keretein belül azoktól kölcsönös egyetértéssel, írásban el lehet eltérni A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben az adott Szerződés továbbá a Hitelszövetkezet Üzletszabályzatának, valamint a vonatkozó Hirdetményének rendelkezései az irányadók Az ÁSZF-et az Üzletszabályzatot és a Hirdetményeket a Hitelszövetkezet az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló helyiségeiben kifüggeszti, a Hitelszövetkezet honlapján ( elérhetővé teszi, továbbá a szerződéskötést megelőzően, valamint bármikor a szerződés hatálya alatt a Számlatulajdonos kérésére térítésmentesen rendelkezésre bocsátja Az ÁSZF és az Üzletszabályzat közötti esetleges eltérés esetén az ÁSZF, az ÁSZF és a Szerződés közötti eltérés esetén a Szerződés, az ÁSZF és a Hirdetmény közötti eltérés esetén a Hirdetmény, a Hirdetmény és Szerződés esetén a Szerződés az irányadó A Szerződésben és a jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a évi V. törvény a Polgári Törvénykönyv (Ptk), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.évi CCXXXVII törvény (Hpt.), a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról 18/2009. sz. MNB rendelet (MNB Rendelet) és egyéb, a pénzforgalomra vonatkozó jogszabály rendelkezései az irányadók. 1.7 Az elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos speciális és eltérő szabályokat az E-Bank /Internet Bank, SMS,/ szolgáltatásokra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint a Lakossági betéti kártyákhoz kapcsolódó Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák. (Mellékletek: számú Az itt felsorolt kifejezések az ÁSZF-ben, valamint az Ügyféllel megkötött szerződésben az alábbi jelentéssel bírnak: Aláírás bejelentő karton: a Hitelszövetkezetnél rendszeresített nyomtatvány, amelynek aláírásával a Számlatulajdonos a fizetési számlája felett rendelkezni jogosult személyeket, aláírás mintájukat, a rendelkezésük módját (egyéb feltételeket) jelenti be a Hitelszövetkezetnek. Banki munkanap: a Hirdetményben meghatározott azon nap, amelyen a Hitelszövetkezet fizetési művelet teljesítése céljából nyitva tart. Banki munkanap záró időpontja: a Hitelszövetkezet által különböző ismérvek (így különösen: devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) alapján a Hirdetményben meghatározott azon időpont, ameddig a Hitelszövetkezet a fizetési megbízást átveszi. Belföldi fizetési forgalom: azon fizetési műveletek összessége, amelynek keretében mind a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását.

5 5 Beszedés: a kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizető fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történő megterhelése a fizető fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizető fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik. Betét: a Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés alapján Hitelszövetkezetnél Számlatulajdonos, mint betétes által elhelyezett betéti összeg, ideértve a Fizetési számlaszerződés alapján fennálló pozitív számlaegyenleget is. Betétszámla: a Polgári Törvénykönyv szerinti betétszerződés alapján nyitott forint- és / vagy deviza betétszámla. A betétszámla megtakarítási jellegű, pénzforgalmi fizetési megbízások teljesítésére nem alkalmas. Betétlekötési megbízás: A Számlatulajdonos a fizetési számláján lévő pénzösszeget a Hitelszövetkezetnél betétlekötési megbízással lekötheti. A fizetési számláról lekötött betét esetén a betétlekötési megbízás elválaszthatatlan részei a Fizetési számlaszerződés, a jelen ÁSZF, a Hitelszövetkezet Üzletszabályzata és Hirdetménye, mely dokumentumok együttesen minősülnek a Ptk szerinti betétszerződésnek. BIC (SWIFT) kód: a Hitelszövetkezet saját nemzetközi egyedi azonosító kódja a SWIFT rendszerben. Devizabelföldi: az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolványa, a tizennégy éven aluliak esetében a személyi azonosítóról kiadott hatósági igazolványa van, illetve azokkal rendelkezhet. Devizakülföldi: az a természetes személy, akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes hatósági igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet. EBKM: 82/2010. (III. 25) Korm. rendelet alapján kiszámított Egységesített betéti kamatlábmutató. EGT állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam. EGT-n belüli fizetési művelet: Az a fizetési művelet, amelynek lebonyolításánál mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója, vagy a teljesítést végző egyetlen pénzforgalmi szolgáltató az EGT területén belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását és a pénzforgalmi szolgáltatásnyújtás euróban vagy egy euróövezeten kívüli EGT-állam devizanemében történik. Egyedi azonosító: a Fizetési számla vonatkozásában a Számlatulajdonos azonosítása céljából a Hitelszövetkezet által meghatározott betű-, számjegy vagy jelkombináció, ideértve különösen a pénzforgalmi jelzőszámot (Fizetési számlaszám).

6 6 Elektronikus csatorna: a Hitelszövetkezet által nyújtott készpénz-helyettesítő fizetési eszközök - így különösen: bankkártya, Hitelszövetkezet által biztosított Internetbank. elektronikus csatornán kizárólag abban az esetben adható megbízás, ha a Számlatulajdonos a Hitelszövetkezetnél Fizetési számlával rendelkezik és az adott elektronikus csatornára vonatkozó külön kiegészítő megállapodást/szerződést kötött a Hitelszövetkezettel. Elektronikus szolgáltatás: a Hitelszövetkezet által az elektronikus csatornán nyújtott szolgáltatás. Értéknap: az a nap, amelyet a Hitelszövetkezet a fizetési művelet tekintetében az elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás (ideértve a kamatelszámolást is) szempontjából figyelembe vesz. Eseti betétlekötés: meghatározott futamidőre történő betétlekötés. Az eseti lekötött betét a lejárat napja után megszűnik. Fedezet: a fizetési megbízások teljesítéséhez, a megbízásokban, szerződésekben / megállapodásokban meghatározott Fizetési számlán a Számlatulajdonos szabad rendelkezésre álló egyenleg. Fizetési megbízás: a fizető félnek vagy a kedvezményezettnek saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési művelet teljesítésére adott megbízásra, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés. Fizetési művelet: a fizető fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás - valamely fizetési mód szerinti - lebonyolítása, függetlenül a fizető fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. Fizetési számla: a Ptk. 6:394 -a szerinti Fizetési számlaszerződés alapján Hitelszövetkezet által Számlatulajdonos részére megnyitott Fizetési számla. Fizetési számlakivonat: A Fizetési számla forgalmáról és egyenlegéről a Hitelszövetkezet által a jelen ÁSZF-ben meghatározott tartalommal és gyakorisággal kiállított bizonylat (tájékoztató), amely a Pft. szerinti utólagos tájékoztatást jelenti. Fizetési számlaszerződés: a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos között a Ptk. 6:394. és a Pft. alapján Fizetési számla, mint Fizetési számlanyitására és vezetésére, pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, a Számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére létrejött Fizetési számlaszerződés, amely meghatározza a Fizetési számlaszerződésen alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit. A Fizetési számlaszerződésnek, mint Pft. szerinti szerződésnek elválaszthatatlan részét képezi a jelen Általános Szerződési Feltételek /ÁSZF/, a Hitelszövetkezet Üzletszabályzata, a Hitelszövetkezet mindenkor hatályos Hirdetménye, a fizetési megbízás megadásra szolgáló Hitelszövetkezeti nyomtatványok, aláírási karton, Árfolyamjegyzék, amelyek együttesen szabályozzák a számlavezetés szabályait, kondícióit (díjak, jutalékok, költségek stb.), valamint teljesítési rendjét.

7 7 Fizető fél (Kötelezett): az a jogalany: a) aki a fizetési számla tulajdonosaként Fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy b) aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy c) akinek a Fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik. Fix kamatozás: a betéti kamat oly módon kerül meghatározásra, hogy a kamatláb a futamidő alatt nem változik. Fordulónap: az a Hitelszövetkezeti munkanap, amelyen az elhelyezett betét lekötése a futamidő végén automatikusan újraindul. Futamidő: a betét lekötésének kezdő és lejárati időpontja között eltelt időtartam. Hirdetmény: a Hitelszövetkezet a jelen ÁSZF-re kiterjedő hatállyal kötött szerződésekben nyújtott szolgáltatásaira vonatkozó ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggesztett és a Hitelszövetkezet internetes honlapján ( az ügyfélre vonatkozóan közzétett tájékoztatója (hivatalos közleménye). A Hirdetménynek az adott szerződésre vonatkozó részei az adott fizetési számlára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Hirdetmény szolgáltatások felsorolásán kívül tartalmazza a szolgáltatásokért fizetendő bankköltségek (pl.: díjait, jutalékait, egyéb költségeit stb.) elszámolásának esedékességét, az alkalmazott árfolyam típust, a fizetett kamatok/kamatozás típusait, mértékét, a fizetési megbízások tárgynapi feldolgozásra történő átvételi határidejét és végső benyújtási határidejét, a megbízások teljesítés rendjét, valamint a fizetési megbízások, fizetési műveletek teljesítésének feltételeit. Ismétlődő betétlekötés: határozatlan futamidőre lekötött betétet a Hitelszövetkezet a betét fordulónapján automatikusan újra leköti a fordulónapkor hatályos Hirdetmény szerinti betéti kamat mérték szerint. A betétlekötési megbízás kezdő, első lekötési periódus szerinti kamat mértéket rögzíti, a további lekötési periódusokban érvényes és a Hitelszövetkezet által alkalmazott kamat mértéket a fordulónapkor hatályos Hirdetmény tartalmazza. Jóváírási nap: az a nap, amikor a Hitelszövetkezet az általa a kedvezményezett Számlatulajdonos részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel növeli. Kedvezményezett (Jogosult): az a jogalany, aki a fizetési művelet tárgyát képező pénz jogosultja. Keretszerződés: jelenti a Hitelintézet és az Ügyfél között az olyan Pénzforgalmi Szolgáltatás nyújtására létrejött megállapodást, amely egy adott időszakra vonatkozóan határozza meg az azon alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési műveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását is. Késedelmi kamat: Az Ügyfél bármely fizetési kötelezettsége bármely okból történő nem teljesítése, vagy késedelmes teljesítése esetén késedelmi kamatot köteles fizetni. A Hitelszövetkezet által az egyes ügylettípusoknál felszámított késedelmi kamat mindenkori mértékét a vonatkozó szerződés tartalmazza. Ennek hiányában a késedelmi kamat mértéke az ügyleti kamaton felül a késedelemmel érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes

8 8 jegybanki alapkamat hat százalékkal növelt összege. Konverzió: eltérő devizanemek közötti átváltás az MNB által közzétett árfolyamon. Könyvelési nap: az a nap, amikor a fizetési művelet a Hitelszövetkezet által a Számlatulajdonos fizetési számláján rögzítésre kerül. Közös tulajdonú fizetési számla: az olyan fizetési számla, amely esetében a hitelszövetkezet két természetes személlyel köti meg a fizetési számlaszerződést és a számlának két, azonos jogokkal és kötelezettségekkel rendelkező Számlatulajdonosa van. Lakossági forintszámla: a Hitelszövetkezet által forintban vezetett fizetési számla. Legkésőbbi teljesítési határidő: az a legkésőbbi határidő, amelynek betartására a Hitelszövetkezet az EGT-n belüli fizetési műveletek vonatkozásában kötelezettséget vállal, hogy ezen határidő alatt a deviza átutalás fedezetét a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójához eljuttatja. Meghatalmazott: a Számlatulajdonos által eseti jelleggel meghatalmazott olyan 18. életévét betöltött természetes személy, aki jelen ÁSZF-ben meghatározott megbízásokat, szolgáltatásokat a Számlatulajdonos javára, Számlatulajdonos helyett és nevében adja meg, illetve végzi. Nemzetközi fizetési számlaszám (International Bank Account Number IBAN): a nemzetközi fizetési forgalomban a bankszámlák jelölésére szolgáló fizetési számlaszám (pénzforgalmi jelzőszám). A nemzetközi fizetési megbízások esetén IBAN számlaszám megadása szükséges a megbízás teljesítése érdekében. Az IBAN számlaszámot a Hitelszövetkezet a pénzforgalmi jogszabály alapján képezi a számlaszerződés szerinti fizetési számlaszámból. Pénzforgalmi Szolgáltatás fogalma: a. a fizetési számlára történő készpénzbefizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, b. a fizetési számláról történő készpénzkifizetést lehetővé tevő szolgáltatás, valamint a fizetési számla vezetéséhez szükséges összes tevékenység, c. a fizetési műveletek fizetési számlák közötti teljesítése, d. a c) pontban meghatározott szolgáltatás, ha a fizetési művelet teljesítése a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő Ügyfél rendelkezésére álló hitelkeretéből történik, e. a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz - ide nem értve a csekk és az elektronikus pénzeszköz - kibocsátása, f. a készpénzátutalás, g. az olyan fizetési művelet teljesítése, ahol a fizető fél távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz segítségével adja meg a fizetési megbízást, és ahol a fizetési művelet a távközlési eszköz, digitális eszköz vagy más információtechnológiai eszköz üzemeltetőjénél történik, aki kizárólag közvetítőként jár el

9 9 az ügyfele és az ügyfele részére árut szállító vagy szolgáltatást nyújtó harmadik személy között. Rendelkezésre jogosult: a Számlatulajdonos által a fizetési számla feletti rendelkezésre állandó jelleggel aláírási kartonon feljogosított természetes személy. /állandó meghatalmazott/ Sávos betétlekötés: olyan betétlekötés, amelynek során a betétként elhelyezett összeg az adott összeghatártól függően összegsávokba tartozó módon az adott sávhoz tartozó kamatlábak szerint kamatozik. Egy adott összeg esetén a betét összeghatár feletti része a magasabb sávra, míg az összeghatár alatti összeg az alacsonyabb sávra meghatározott kamattal kamatozik. Számlatulajdonos: a jelen ÁSZF szerinti feltételeket teljesítő, a Hitelszövetkezettel fizetési számlaszerződést kötő természetes személy, akinek a Hitelszövetkezet számlavezetési, pénzforgalmi, betéti és a bankszámlához kapcsolódó egyéb Hitelszövetkezeti szolgáltatást nyújt. A lakossági ügyfélkörbe tartozó természetes személy Számlatulajdonos a Pft pontja szerint fogyasztónak minősül. Számlavezető hely: a Hitelszövetkezet azon kirendeltsége, ahol a fizetési számlaszerződés megkötése történt, illetve ahol a Számlatulajdonos számlaszerződését és ügyfélanyagát a Hitelszövetkezet kezeli. Szerződés: a jelen ÁSZF vonatkozásában a Fizetési számlaszerződés, és a Betétszerződés. Hitelszövetkezeti kirendeltség: a Hitelszövetkezet ügyfélforgalom felé nyitva álló, külön, a helyszínen kifüggesztett nyitvatartási idővel rendelkező számlavezető szervezeti egysége. Társtulajdonos: a közös tulajdonú fizetési számla esetén a Hitelszövetkezettel fizetési számlaszerződést kötő másik Számlatulajdonos. Tartós adathordozó: olyan eszköz, amely a Számlatulajdonos számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A Hitelszövetkezet tartós adathordózónak tekinti különösen az egyszer írható CD-t, DVD-t, a Hitelszövetkezet által üzemeltetett E- Bank (Internetbank) rendszert, a hitelszövetkezet által üzemeltetett internetes honlapot, amennyiben ezen eszközök a Számlatulajdonos számára címzett adatok tárolására alkalmasak. Teljesítés napja: a Hitelszövetkezet Hirdetményében meghatározott azon nap, amelyen a Hitelszövetkezet a fizetési megbízás teljesítéséből rá háruló kötelezettségeket elvégzi. Terhelési nap: az a nap, amikor a Hitelszövetkezet az általa a fizető fél Számlatulajdonos részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelését a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti. Ügyfél: az a természetes személy, aki részére a Hitelszövetkezet pénzügyi- és kiegészítő pénzügyi szolgáltatást, illetve egyéb banki szolgáltatást végez.

10 10 Üzletszabályzat: az a dokumentum, amely meghatározza a Hitelszövetkezet és ügyfelei között létrejövő jogviszonyok alapvető szabályait, és aminek rendelkezéseit alkalmazni kell valamennyi, a Hitelszövetkezet és ügyfelei között létrejövő olyan jogviszonyban, melynek során a Hitelszövetkezet valamely szolgáltatást nyújt ügyfelei részére és / vagy az ügyfelek valamely szolgáltatást vesznek igénybe a Hitelszövetkezettől. Változó kamatozás: a betéti kamat oly módon kerül meghatározásra, hogy a kamatláb a futamidő alatt változik. Végső benyújtási határidő: a Hitelszövetkezet által különböző ismérvek (devizanem, benyújtás helye és módja, fizetési mód) alapján a Hirdetményben meghatározott végső időpont, ameddig a hitelszövetkezet a fizetési megbízást tárgynapi feldolgozásra átveszi. 2. A Fizetési szerződés megkötése és a Fizetési számla megnyitása 2.1. A Hitelszövetkezetnél a fizetési számlaszerződés megkötését kezdeményezheti bármely nagykorú devizabelföldi vagy devizakülföldi hitelszövetkezeti tag természetes személy; a 14. életévét betöltött kiskorú devizabelföldi természetes személy a törvényes képviselője jóváhagyásával és kezességvállalásával, továbbá speciális fizetési számla típus esetén a 14. életévét be nem töltött kiskorú devizabelföldi természetes személy részére törvényes képviselője A fizetési számla megnyitásának feltétele, hogy a Számlatulajdonos személyazonosítására alkalmas okiratát - belföldi természetes személy esetén személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy új típusú, kibocsátott kártya formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, 14. életévét be nem töltött természetes személy esetén születési anyakönyvi kivonat és lakcímet igazoló hatósági igazolvány mellett személy azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél vagy diákigazolvány; - külföldi természetes személy esetén útlevél vagy az illetékes hatóság által kiadott érvényes személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány), feltéve, ha az magyarországi tartózkodásra jogosít, vagy a Magyar Köztársaság rendészeti szerve által kiállított tartózkodási engedély a számla megnyitásakor bemutassa, és a fizetési számla feletti rendelkezéshez szükséges aláírás mintáját megadja A fizetési számlaszerződés annak a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos részéről történő aláírásával jön létre A Hitelszövetkezet a fizetési számla megnyitásának feltételeként nyitó összeg befizetését írhatja elő, amelynek minimális mértékét a Hirdetmény tartalmazza Ha a fizetési számlaszerződés másként nem rendelkezik, a Hitelszövetkezet a Számlatulajdonosról az alábbi személyi adatokat tartja nyilván: - a Számlatulajdonos családi és utóneve (születési név), amennyiben van házassági neve, - állandó lakcíme és levelezési címe, - születési helye és ideje, - anyja születési neve, - állampolgársága, - személyazonosító okmány típusa és száma,

11 11 - a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén telefonszáma, elektronikus levelezési címe, valamint ha jogszabály kötelezővé teszi, illetve a Számlatulajdonos hozzájárulása esetén a Számlatulajdonos adóazonosító jele, TAJ-száma. Külföldi természetes személyekről az előbbiekben felsorolt azonosító adatok közül az azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet A Hitelszövetkezet fizetési számlát a Számlatulajdonos kérésére a mindenkor hatályos Hirdetményben közzétett forint devizanemben nyit és vezet A Számlatulajdonos a fizetési számlához kapcsolódóan igényelhet a Hitelszövetkezetnél Hirdetmény szerinti bankkártyát, elektronikus szolgáltatásokat (Internet bank), SMS szolgáltatásokat az adott szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek szerint. A Hitelszövetkezet az általa meghatározott feltételek teljesülése esetén a fizetési számlához kapcsolódóan lehetőséget biztosít folyószámlahitel igénybevételére a Fogyasztási Hitelek Általános Szerződési Feltételekben és a Hirdetményben foglaltak szerint. 3. Fizetési számla feletti rendelkezés 3.1. A Hitelszövetkezet a fizetési számlát a Számlatulajdonos nevére nyitja meg. A Számlatulajdonos fizetési számlája felett a jogszabályban, foglalt esetek kivételével szabadon jogosult rendelkezni A fizetési számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a Számlatulajdonos, illetve a Számlatulajdonos képviseletére jogosult személy a megfelelően kitöltött aláírásbejelentő kartont a Hitelszövetkezethez benyújtotta és azt a Hitelszövetkezet érvénybe helyezte. Az Euro-e banking / Internet bank / szolgáltatást igénybe vevő Számlatulajdonos a Fizetési szerződés aláírásával egyidejűleg az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon, a Hitelszövetkezet, illetve az Euro-e banking ügyfélterminál minden egyes felhasználójára vonatkozóan megadott adatok mellett köteles rendelkezni az elektronikus aláírásra jogosultak nevéről és aláírási pontszámáról. Az aláírásbejelentő kartont a Hitelszövetkezet ebben az esetben is bekéri a Számlatulajdonostól A fizetési számla két természetes személy nevére is szólhat (közös tulajdonú fizetési számla). A két néven nyitott fizetési számla követelése felett a Számlatulajdonosok rendelkezésük alapján önállóan vagy együttesen jogosultak rendelkezni. Önálló rendelkezéshez kötött fizetési számla esetében valamennyi Számlatulajdonos a fizetési számlaszerződésből származó jogaikat, illetve kötelezettségeiket egyetemlegesen jogosultak gyakorolni, illetve teljesíteni, azaz bármely Számlatulajdonos önállóan jogosult rendelkezni a számla felett, kivételt képez ez alól azonban bármilyen, a fizetési számlához kapcsolódó szerződéskötéssel, módosítással, megszüntetéssel járó igény, amelyről viszont csak együttesen rendelkezhetnek. A fizetési számla felett Rendelkezésre jogosult személyt csak együttesen jelenthetnek be abban az esetben is, ha a Számlatulajdonosok rendelkezési joga önálló. Eltérő szerződési kikötés hiányában a Számlatulajdonosoknak a mindenkori számlakövetelés tekintetében fennálló tulajdoni hányada egyenlő. Együttes rendelkezési jogosultság esetén a Számlatulajdonosok csak együtt rendelkezhetnek (adhatnak megbízást, forgalmazhatnak) a

12 12 fizetési számla felett A Számlatulajdonos elhalálozása esetén a Hitelszövetkezet a számlakövetelést az erre vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok szerint a hitelt érdemlően igazolt örökös(ök)nek, illetve a halál esetére megjelölt kedvezményezett(ek)nek fizeti ki, illetve utalja át. A Számlatulajdonos köteles a másik Számlatulajdonos (Társtulajdonos) elhalálozásának tényét a Hitelszövetkezetnek haladéktalanul bejelenteni. Ennek elmulasztásából eredő esetleges károkért a túlélő Számlatulajdonos felelős Személyes megjelenés esetén a Számlatulajdonos a személyazonosítására alkalmas okirata (2.2. pontban) bemutatásával jogosult fizetési számlája felett rendelkezni. A Hitelszövetkezet a személyazonosság kétséget kizáró megállapításához a személyi azonosító okmányon túl egyéb, személyazonosításra alkalmas okiratokat jogosult kérni. A Hitelszövetkezet jogosult a megbízás teljesítését elutasítani a személyazonosításra alkalmas okirat hiánya vagy bemutatásának megtagadása esetén, továbbá, amennyiben megállapítja, hogy a megbízáson megadott aláírás jogosulatlan személytől származik, vagy a bejelentett aláírás-mintától eltér A Hitelszövetkezet a fizetési számlára adott megbízást telefon, telefax, elektronikus levél útján ha a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos külön szerződésben másként nem állapodtak meg nem fogad el, és azokat nem teljesíti A Hitelszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított személyazonosításra szolgáló okirat, meghatalmazás, aláírás elfogadásából eredő károkért, melynek hamis vagy hamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehet felismerni Rendelkezésre jogosult (állandó meghatalmazott) A Számlatulajdonos jogosult személyesen, az aláírás-bejelentő kartonon más természetes személy(eke)t a 2.2. pontban nevesített azonosító okmányokból megállapított adatok megadásával a fizetési számla feletti rendelkezési joggal felruházni, azaz állandó meghatalmazást adni a számla feletti rendelkezésre. A Hitelszövetkezet a fizetési számla feletti rendelkezésre jogosultak aláírás bejelentését, illetőleg a meghatalmazást mindaddig érvényben levőnek tekinti, amíg a Számlatulajdonos a számlavezető helyen vagy másik kirendeltségen írásban ellenkező utasítást nem ad (azaz nem vonja vissza, nem módosítja). A Számlatulajdonos vagy a Rendelkezésre jogosult halálának időpontjával a Rendelkezésre jogosult állandó meghatalmazása és fizetési számla feletti rendelkezési joga megszűnik. A fizetési számlára bejelentett Rendelkezésre jogosult(ak) számla feletti rendelkezési joga csak önálló (külön-külön) lehet A Hitelszövetkezet a fizetési számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személy azonosítását a vonatkozó jogszabályok alapján elvégzi és a jogszabályok által előírt adatokat rögzíti. A Hitelszövetkezet a rendelkezésre jogosult személytől csak azután fogad el rendelkezést, ha azonosítása már megtörtént. A Számlatulajdonos a fizetési számlán történő forgalmazást a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személyek bejelentését, a fizetési számla feletti rendelkezésre

13 13 meghatalmazott személy(ek) azonosítását, valamint a szerződés aláírását követően kezdheti meg. Amennyiben a Számlatulajdonosnak több fizetési számlája és/vagy fizetési devizaszámlája, lekötött betétszámlája van a Hitelszövetkezetnél, és az aláírásbejelentő kartonon bejelentett, rendelkezni jogosult személyek az egyes számlák esetében eltérnek, úgy a Számlatulajdonos köteles megjelölni azt az aláírásbejelentő kartont, amelyen azok a természetes személyek szerepelnek, akik az új, megnyitásra kerülő fizetési számla felett is rendelkezhetnek A Hitelszövetkezet nyilvántartja a rendelkezési joggal felhatalmazott személy 2.5. pontban felsorolt személyi adatait Közös tulajdonú fizetési számla esetén a Számlatulajdonosok függetlenül számla feletti rendelkezési joguk jellegétől (önálló vagy együttes) Rendelkezésre jogosult megadására kizárólag együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak. Közös tulajdonú fizetési számla esetén a Számlatulajdonosok rendelkezési joga önálló vagy együttes, míg az általuk felhatalmazott Rendelkezésre jogosultaké minden esetben csak önálló lehet A Rendelkezésre jogosultra a Számlatulajdonosra vonatkozó szabályok az irányadóak, a jelen ÁSZF-ben foglalt korlátozások figyelembevételével. A Számlatulajdonos által a számla feletti rendelkezésre feljogosított Rendelkezésre jogosult: a) rendelkezésre jogosultként más személyt nem jelenthet be, az aláírási kartont önállóan nem módosíthatja; b) Halál esetére Kedvezményezettet nem jelölhet meg, a Számlatulajdonos erre irányuló rendelkezését nem módosíthatja; c) fizetési számla feletti rendelkezésre eseti meghatalmazást nem adhat, a Számlatulajdonos által adott eseti meghatalmazást nem vonhat vissza; d) a Számlatulajdonos fizetési számla feletti rendelkezési jogosultságát nem korlátozhatja; e) készpénz-helyettesítő fizetési eszközt (bankkártya, Home-Bank, Internetbank) nem igényelhet, illetve ezen szolgáltatások igénybevételére szolgáló szerződést nem köthet, nem módosíthat, nem szüntethet meg; f) folyószámla-hitelkeretszerződést nem köthet, nem módosíthat, nem szüntethet meg; g) a számlavezető helyet nem változtathatja meg; h) a fizetési számlaszerződést nem módosíthatja, nem szüntetheti meg, fizetési számlatípust nem módosíthat; i) a fizetési számlát nem zároltathatja, fizetési számlára vonatkozó korlátozó rendelkezést nem adhat; j) fizetési számlakivonat küldésének módját, helyét, a levelezési címet nem módosíthatja; k) csoportos beszedési megbízás benyújtására szóló felhatalmazást nem adhat A Számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a Rendelkezésre jogosult a fizetési számlaszerződést, a jelen ÁSZF-et, az Üzletszabályzatot, a Hirdetményt és ezek módosításait a Rendelkezésre jogosult megismerje és betartsa. A Számlatulajdonos kötelezettsége, hogy a Rendelkezésre jogosult által végzett fizetési műveleteket, megbízásokat figyelemmel kísérje. A Számlatulajdonos felelős ezen kötelezettségének elmaradásából, vagy megszegéséből származó károkért.

14 A Hitelszövetkezet a Rendelkezésre jogosult által a Hitelszövetkezetnek adott fizetési megbízásokat, végzett fizetési műveleteket a Számlatulajdonos által jóváhagyottnak tekinti A szerződéses kapcsolat fennállása alatt a Számlatulajdonos köteles az általa a Hitelszövetkezet rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Hitelszövetkezetet. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a Számlatulajdonos viseli Halál esetére megjelölt Kedvezményezett A nagykorú Számlatulajdonos rendelkezhet úgy, hogy elhalálozáskor a fizetési számlaszerződés alapján elhelyezett és a fizetési számlán található pénzkövetelését az általa megjelölt Kedvezményezett(ek)nek kerüljön kifizetésre. A fizetési számla követelésbe beletartozik a Számlatulajdonos által a fizetési számláról lekötésre került és a fizetési számlához kapcsolódó betétszámlán nyilvántartott lekötött betét is. Haláleseti Kedvezményezett megnevezése esetén a fizetési számlakövetelés nem tartozik a számlatulajdonos hagyatékához, és a megjelölt kedvezményezett(ek) a fizetési számlán lévő összeg (beleértve a fizetési számláról lekötésre került és betétszámlán nyilvántartott lekötött betétet is) felett a halál tényének hitelt érdemlő (pl. halotti anyakönyvi kivonat) igazolását követően hagyatéki eljárás lefolytatása nélkül rendelkezhet(nek) A Számlatulajdonos fizetési számlánként részesedési arányuk feltüntetése mellett több Haláleseti Kedvezményezettet is megjelölhet. Amennyiben a részesedési arány nem került feltüntetésre, a Halál esetére megjelölt Kedvezményezettek részesedési mértéke egyenlő. A Halál esetére megjelölt Kedvezményezett devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy egyaránt lehet A Számlatulajdonos a Haláleseti Kedvezményezettet jelölő nyilatkozatát visszavonhatja, a megjelölt Haláleseti Kedvezményezett(ek) személyét új nyilatkozat adásával megváltoztathatja, amelynek következtében a korábbi Haláleseti Kedvezményezettet jelölő nyilatkozat hatályát veszti. A Haláleseti Kedvezményezettet megjelölő nyilatkozat két példányban készül, egy példány a Számlatulajdonosé, egy példány a Hitelszövetkezetnél kerül lefűzésre A fizetési számlán megjelölt kedvezményezettek személyéről adott felvilágosításra a banktitok kiadására vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadóak Együttes rendelkezéshez kötött fizetési számla esetében a Hitelszövetkezet Haláleseti Kedvezményezett rendelkezést kizárólag a másik Számlatulajdonos ellenjegyzésével fogad el Ha a Számlatulajdonos több fizetési számlával rendelkezik a Haláleseti Kedvezményezett rendelkezést fizetési számlánként kell megtenni Eseti Meghatalmazott A Számlatulajdonos közokiratban vagy ügyvéd által ellenjegyzett teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozattal vagy bármely hitelszövetkezeti kirendeltségen személyesen, két hitelszövetkezeti alkalmazott előtt hitelszövetkezeti formanyomtatványon megtett teljes bizonyító erejű okirattal természetes személynek eseti meghatalmazást adhat,

15 15 amely alapján az Eseti Meghatalmazott jogosult a hitelszövetkezetnél Számlatulajdonos helyett és nevében eljárni. A meghatalmazásból egyértelműen ki kell tűnnie a meghatalmazás feltételeinek (fizetési számlaszám, meghatalmazott személyes adatai, összeg, ügylet jellege) és érvényességi idejének. A Hitelszövetkezet a meghatalmazott személy azonosítását a hatályos jogszabályi előírások alapján a meghatalmazásban rögzített ügylet teljesítésével egyidejűleg elvégzi A Hitelszövetkezet nem felel az olyan hamis vagy hamisított meghatalmazás elfogadásából eredő károkért, amelynek hamis vagy meghamisított voltát gondos vizsgálattal sem lehetett felismerni. Közös tulajdonú fizetési számla esetén eseti meghatalmazás adására - függetlenül a számla feletti rendelkezési joguk jellegétől - a Számlatulajdonosok kizárólag együttes, egybehangzó nyilatkozattal jogosultak Az Eseti Meghatalmazott Rendelkezésre jogosultat nem jelenthet be, Haláleseti Kedvezményezettet nem jelölhet, más személy részére meghatalmazást nem adhat. 4.) A fizetési megbízások benyújtása A Számlatulajdonosnak a fizetési megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, az egyes fizetési módok esetében a hatályos fizetési jogszabályokban rögzített, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett kell megadnia. A Hitelszövetkezet a nyomtatványokat a Számlatulajdonos rendelkezésére bocsátja, és csak az e nyomtatványokon adott megbízásokat fogadja el teljesítésre. A Hitelszövetkezet befogadja a személyesen benyújtott, a postai úton feladott, a külön szerződés alapján, az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelően elektronikus úton érkezett megbízásokat. A fizetési megbízásokat a Hitelszövetkezet azok beérkezésének sorrendjében átvettnek tekinti, a fizetési megbízás beérkezésének időpontját (év, hó, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson/megbízásban rögzíti és tárolja. A fizetési megbízásokat a Hitelszövetkezet a hatályos fizetési jogszabályok vagy a Számlatulajdonos eltérő rendelkezésének hiányában - az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére vonatkozóan a Hitelszövetkezet nyilvántartása az irányadó. A Hitelszövetkezet a szerződés alapján vállalja, hogy a Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer a továbbiakban: VIBER alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követően haladéktalanul - rövid határidő mellett - teljesíti a belföldi hitelszövetkezeti átutalásokat a részére személyesen átadott átutalási megbízások alapján. A Hitelszövetkezet a Számlatulajdonos fizetési megbízásainak teljesítése érdekében jogosult "közreműködő" tevékenységét igénybe venni. Ha a közreműködő felelősségét jogszabály vagy üzletszabályzat korlátozza, a Hitelszövetkezet felelőssége a közreműködő felelősségéhez igazodik. A Hitelszövetkezet nem teljesíti a technikai okok miatt olvashatatlan megbízásokat, azonban vállalja, hogy a hibás fogadásról telefonon megkísérli értesíteni a Számlatulajdonost, továbbá ezen fizetési megbízások (átutalási megbízások )nem teljesítéséről a beérkezés napján Értesítőlevél formájában, tájékoztatja a Számlatulajdonost.

16 16 A Hitelszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erőhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be. A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételes bizonylatokra vonatkozóan a Hitelszövetkezet közvetítői szerepet végez, tehát a Posta Elszámoló Központjától érkező tételes bizonylatokat felülvizsgálat nélkül továbbítja a Számlatulajdonos részére. A befizető a fizetési számlán jóvá nem írt postai befizetésekre vonatkozó érdeklődéssel a postahelyen és a Posta Elszámoló Központon kívül a Hitelszövetkezethez is fordulhat. Szintén a Hitelszövetkezethez kell fordulni a fizetési számlán jóváírt befizetésekre vonatkozóan is. 5.) Fizetési megbízások benyújtása, jóváhagyása Fizetési megbízások teljesítését - a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Hitelszövetkezet akkor hajthatja végre, ha a Számlatulajdonos, mint fizető fél azt előzetesen jóváhagyta. A fizetési megbízás jóváhagyása, több fizetési művelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyása a Számlatulajdonos előzetes nyilatkozata alapján történik. A fizetési megbízás teljesítés Számlatulajdonos általi előzetes jóváhagyásának a Hitelszövetkezet a fizetési megbízás Hitelszövetkezeten bejelentett módon történő aláírásának és Hitelszövetkezethez történő benyújtásának együttes megtörténtét tekinti. Az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében benyújtott fizetési megbízások teljesítésének szabályai Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő megbízások Általános Szerződési feltételei, (továbbiakban ÁSZF) a Hitelszövetkezet és a Számlatulajdonos között létrejövő jogügyletek általános, a bankszámlaszerződésben nem szabályozott feltételeit tartalmazza. Kikötései mind a Hitelszövetkezetre, mind a Számlatulajdonosra külön szerződés nélkül is kötelezőek amennyiben az egyes szerződések illetve a különböző hitelintézeti ügylettípusokra vonatkozó speciális üzletszabályzatok eltérő rendelkezéseket nem állapítanak meg. Befogadás, átvétel, beérkezés IG1 keretében: A 4 órás szabály alá nem tartozó, tehát továbbra is az éjszakai elszámolás keretében feldolgozásra kerülő megbízások: Csoportos beszedések Felhatalmazó levélen alapuló beszedések Váltó- és csekkbeszedések Határidős beszedések Hatósági átutalások, átutalási végzések Okmányos beszedések A Hitelszövetkezet döntése alapján a papír alapú átutalási megbízások továbbra is az éjszakai elszámolás keretében, az IG1 rendszerben kerülnek elszámolásra. Befogadás feltételei:

17 17 Átutalás esetén A pénzforgalmi szolgáltató a fizetési megbízás teljesítésére - az ügyfél által megjelölt későbbi időpont, vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a teljesítési határidőt a fizetési megbízás befogadásának időpontjától számítja. A fizetési megbízás befogadásának időpontja: átutalás esetén az az időpont, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat - birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet, részteljesítés esetén az első részfizetés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. Az elektronikus átutalás akkor tekinthető a Hitelszövetkezethez beérkezettnek, amikor a tétel a számlavezető rendszerben megjelenik. A fedezet rendelkezésre állását követően a megbízás feldolgozásra, a megfelelő fedezet hiányában az átutalás sorba állításra kerül. Az IG1 keretén belül teljesítendő papír alapú átutalások esetén a Hitelszövetkezet ügyintézője az ellenőrzést (alaki, formai, fedezet) követően a megbízást dátum és idő bélyegzővel, valamint szignóval látja el. Ezt követően az ügyintéző a már meglévő, továbbra is érvényben maradó éjszakai elszámolási rendszerben teljesítendő megbízásokat a beérkezés sorrendjében folyamatosan rögzíti a számlavezető rendszerébe. Beszedés esetén A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is -, okirat birtokában átvette. A fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az időpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette; Készpénzfizetés esetén Pénztári befizetésnél az az időpont, amikor a pénzforgalmi szolgáltató a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a fizető féltől a készpénzt átvette, kifizetésnél az az időpont, amikor a fizetési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll. A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés külön szabályai A hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés befogadásának időpontja jogszabály alapján az az időpont, amikor a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetési megbízást a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette. A kedvezményezett által a pénzforgalmi szolgáltatója útján kezdeményezett hatósági átutalási megbízás esetén a befogadási időpont a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az időpont, amikor a hatósági átutalás megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetővé tevő adat birtokában átvette. Befogadás, átvétel, beérkezés IG1 keretében:

18 18 Jogszabály alapján a napközbeni átutalás, azaz a 4 órás szabály alá azok a forintban történő, különböző pénznemek közötti átváltást (konverziót) nem igénylő, belföldi forint átutalások tartoznak, amelyek keretében mind a fizető fél, mind a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon belül végzi tevékenységét. Az elektronikus csatornán befogadott egyszeri átutalási megbízások, csoportos átutalási megbízások, rendszeres (állandó) átutalási megbízások július 2-tól átkerülnek a GIRO napközbeni átutalási rendszerébe. A Hitelszövetkezet az átutalási megbízást akkor fogadja be, ha az átutalási megbízás a teljesítéshez szükséges valamennyi adatot tartalmazza, és a megbízás a fizetési számla felett rendelkezni jogosult személytől (személyektől) származik, valamint ha a pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, azaz megtörténik a fizető fél (átutaló) fizetési számlájának a megterhelése vagy a fedezet elkülönítése. Az átutalási megbízások megadásánál továbbra is a megszokott 2*8, vagy 3*8 karakteres pénzforgalmi jelzőszám az alapértelmezett, de adott esetben a belföldi átutalásoknál is elfogadható a nemzetközi bankszámlaszám (IBAN). SWIFT-en keresztül érkezett HUF megbízásokra is vonatkozik a 4 órás szabály. Az ügyfeleknek továbbra is lehetőségük van mindkét rendszerben (IG1 és IG2) terhelési nap megjelölésével benyújtani az átutalási megbízást/megbízásokat. Amennyiben a számlatulajdonos az átutalási megbízást terhelési naphoz kötötten tölti ki, úgy a Hitelszövetkezet vállalja, hogy az átutalási megbízásban feltüntetett terhelési napon teljesíti a megbízást. A terhelési nappal benyújtott fizetési megbízást a számlatulajdonos jogosult a Hitelszövetkezetnél a terhelési napot megelőző munkanap végéig írásban visszavonni. Olyan fizetési megbízás esetén, amelyet a kedvezményezett kezdeményezett, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a fizetési megbízás visszavonásához a kedvezményezett hozzájárulása szükséges. A megbízás visszavonása vagy módosítása esetén a Hitelszövetkezet jogosult a külön eljárásért díjat felszámítani, melynek mértékét a mindenkor aktuális Kondíciós lista tartalmazza. Adattartalom Bővített adattartalmú átutalás indítására az IG2 rendszer elindulásakor, július 2-tól még nem lesz lehetősége az ügyfeleknek (a bevezetés 2014-től lesz kötelező), annak bevezetése későbbi időpontban fog megtörténni. A Hitelszövetkezet számlavezető rendszere készen áll arra, hogy a bejövő, ügyfeleink részére érkező átutalások bővített adattartalommal befogadja. A bővített adattartalmú elektronikus átutalási megbízások elkészítése folyamatban van. Papír alapú átutalási megbízások beadása és befogadása továbbra is a 18/2009 (VIII.6.) MNB rendeletben szereplő PFNY11-es nyomtatványon történik. Az átutalási megbízások esetén kötelező adattartalom: - Fizető fél (átutaló) neve: Természetes személy esetén család és utónév, vállalkozás és szervezet esetén a Hitelszövetkezetnél bejelentett név, maximum 27 karakter terjedelemben - A fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma: a fizető fél terhelendő bankszámlájának 24 (3*8) numerikus karakter terjedelmű pénzforgalmi jelzőszáma. IBAN formában nem adható meg!

19 19 A fizető fél aláírása: az átutalási megbízást a számlatulajdonos(ok) vagy a számlatulajdonos által a terhelendő bankszámla felett rendelkezni jogosult(ak) írhatják alá a banknál bejelentett módon. - A megbízás kelte: a nyomtatvány kitöltésének dátuma (év, hónap, nap). - A kedvezményezett neve: kedvezményezett neve, szükség esetén rövidített formában, maximum 27 karakter terjedelemben. - A kedvezményezett pénzforgalmi jelzőszáma: A belföldi fizetési forgalomban a bankszámlák jelölésére szolgáló pénzforgalmi jelzőszám 16 (2*) vagy 24 (3*8) numerikus karaktert tartalmazó számsor. IBAN formátumban nem adható meg! - Összeg: Fizetendő összeg számmal írva, forintra kerekítve. A fizetendő összeg devizaneme csak forint lehet. Ha a forintösszeg egy devizaösszeg ellenértéke, akkor a devizaösszeg devizanemét és összegét a Közlemény rovatban kell megadni. Az átutalási megbízáson opcionálisan megadható adatok: - Terhelési nap: ebbe a rovatba csak akkor kell dátumot (év, hónap, nap) írni, ha az Ön bankszámláját a Hitelszövetkezet az átutalási megbízás befogadásának napját követő meghatározott banki munkanapon kell, hogy megterhelje, nem pedig a befogadás napján. - Bizonylatszám: az átutalási megbízás legfeljebb hat számjegyű sorszáma. - Fizetési rendszer: az átutalási megbízáson ebbe a rovatban egyértelműen fel kell tüntetni a VIBER megnevezést, ha ezen keresztül szeretné, hogy teljesüljön a megbízás. A VIBER utalás a forint átutalási megbízás különleges fajtája, sajátossága, hogy a bankszámlák terhelését és jóváírását azonos napon hajtják végre. - Közlemény: az átutalás rendeltetésére vonatkozó közlés, maximum 52 karakter terjedelemben. Ha a közlemény rovat egy részét ki kívánja emelni, mint hivatkozási számot (pl. számlaszám, szerződésszám, fogyasztó azonosító), akkor azt a Közlemény rovat első sorában legfeljebb 24 karakter hosszan tegye meg és az első sor első kódkockájába X jelet írjon. A napközbeni többszöri elszámolás keretében a csoportos átutalásokat a Hitelszövetkezet változatlan adattartalommal küldi be az IG2-be. Belföldi beszedési megbízás benyújtása papír alapon a Beszedési megbízás (PFNY41) nyomtatvány kitöltésével lehetséges. A nyomtatvány tartalmazza az Ügyfél által kötelezően vagy opcionálisan kitöltendő adatmezőket. A beszedési megbízás teljesítésének alapfeltétele az Ügyfél által kitöltendő kötelező mezők adatainak megadása. A formailag vagy tartalmilag nem megfelelően, nem egyértelműen kitöltött, olvashatatlan vagy javított megbízást a Hitelszövetkezet visszautasítja. Hatósági átutalási megbízás benyújtása papír alapon a Hatósági átutalási megbízás (PFNY71) nyomtatvány kitöltésével lehetséges. A nyomtatvány tartalmazza az Ügyfél által kötelezően vagy opcionálisan kitöltendő adatmezőket. A hatósági átutalási megbízás teljesítésének alapfeltétele az Ügyfél által kitöltendő kötelező mezők adatainak megadása. A formailag vagy tartalmilag nem megfelelően, nem egyértelműen kitöltött, olvashatatlan vagy javított megbízást a Hitelszövetkezet visszautasítja. Befogadási határidők IG1 rendszerben: IG1 rendszer befogadási határideje (cut-off time): megegyezik a pénztári órák nyitvatartási rendjével

20 20 Befogadási határidők IG2 rendszerben: november 01-től a napközbeni átutalás alá eső tételek befogadása és teljesítése 5 elszámolási ciklusban történhet: Elszámolási ciklusok: I. 6:00 6:55 II. 6:55 9:00 III. 9:00 11:00 IV. 11:00 13:00 V. 13:00 14:00 A szombati csere munkanapokon azonban csak három ciklusra kerül sor: I. 6:00 6:55 II. 6:55 9:00 III. 9:00 11:00 Az egyes ciklusokhoz tartozó hitelszövetkezeti cut-off time-ok tehát az az időpont, ameddig az adott cikluson belül beérkező tételeket még abban a ciklusban továbbítja a hitelszövetkezet a következők: I. 6:55 II. 9:00 III. 11:00 IV. 13:00 V. 14:00 A Hitelszövetkezet döntése alapján a tárgynapi teljesítésre szolgáló tételek befogadásának határideje, azaz a cut-off time: 14:00 Az utolsó ciklusban beküldött tranzakciók jóváírása legkésőbb 18 óráig megtörténik. Abban az esetben, ha az átutalási megbízás a tárgynapi teljesítésre meghatározott végső befogadási határidő (cut-off time) után érkezik be, a Hitelszövetkezet a következő munkanapon biztosítja a 4 órás szabálynak való megfelelést. A 4 órán belüli teljesítési határidő attól az időponttól számítódik, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az átutalási megbízást befogadta. Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy akár 7*24 óra alatt nyújtson be átutalási megbízásokat, de ha azok a Hitelszövetkezet nyitva tartási idején kívül érkeznek (pl. hétvégén, munkaszüneti-, vagy ünnepnapokon), abban az esetben nem akkortól számítódik a 4 óra, amikor a fizető fél (átutaló) a megbízást benyújtotta, hanem a következő banki munkanapon azon kora reggeli időponttól, ciklustól, amikor a Hitelszövetkezet megvizsgálta a fedezet rendelkezésre állását, a fizetési számlát megterhelte vagy a szükséges fedezetet elkülönítette, azaz kivonta az ügyfél rendelkezése alól. Tranzakciók feldolgozása, kezelése IG1 rendszerben: Az éjszakai elszámoláshoz tartozó tevékenységek az elszámolási napot megelőző munkanapon kezdődnek (T) és az elszámolási napon (T+1nap) fejeződnek be. Így az ügyfél által indított átutalási megbízás fedezeteként szolgáló összeg legkorábban másnap jelenik meg a kedvezményezett fizetési számláján.

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések SM.1.A..sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betéti számlák vezetéséhez. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Üzletszabályzat 9 sz melléklete FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet [6763 Szatymaz,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

ÜGYFELEINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK Általános tájékoztató A 2009. november 1-jétől hatályba lépő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására, lebonyolítására vonatkozó irányadó jogszabályok: 2009. évi LXXXV. törvény 18/2009. (VIII.6) MNB rendelet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen Általános Szerződési Feltételek a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 9200

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 16/2015(III.18.) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról III/9./A sz. melléklet BETÉTI KERETSZERZŐDÉS lakossági ügyfelek részére fizetési számlához tartozó lekötött betét számlához kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött egyrészről a Szendrő

Részletesebben

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10.

A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. A Téti Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2014. június 10. 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (DEVIZASZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Fogalom meghatározások... 3 3. Keretszerződés...

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet 3561 Felsőzsolca Kassai út 28., Tel:46/584-140, Fax:46/584-141, web:felsozsolcatksz.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN VEZETETT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁKHOZ ÉS LEKÖTÖTT BETÉTEKHEZ 2010.11.27. A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) (Székhely:

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S11.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Fizetési számlához kapcsolódó lekötött betét Hatályos: 2015.július

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Érvényes: 2014. március 17-től 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN ÉS KÜLFÖLDI, KONVERTIBILIS PÉNZNEMBEN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a,

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2016. november 1-től (1603), közzététel napja 2016. október28. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 01-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások jelen Hirdetményben

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete

Általános Üzletszabályzat. K1. számú melléklete Tiszántúli Első Hitelszövetkezet 15/2016(III.04) számú igazgatósági határozat alapján Általános Üzletszabályzat K1. számú melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a forintban nyilvántartott pénzforgalmi

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2016. július 1-től 1 / 5 A Takarék Gazda Számlacsomag igénybevételével összefüggő szolgáltatások

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01.

HIRDETMÉNY. Főnix Takarékszövetkezet. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ. Közzététel: december 30. Hatályos : január 01. HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Közzététel: 2016. december 30. Hatályos : 2017. január 01. A módosítás oka: Akciós időszak meghosszabbítása A Takarék Gazda

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ S2.1.. sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAGOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet (székhelye: 2230 Gyömrő, Petőfi

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2016.04.04-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez E melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számlák és az ahhoz kapcsolódó lekötött betét számlák vezetéséhez 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Szendrő

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. 1 Általános Üzletszabályzat 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FIZETÉSI SZÁMLA, PÉNZFORGALMI SZÁMLA ÉS AZ AHHOZ KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK KEZELÉSÉHEZ Hatályos: 2014.04.14. A fizetési

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ IG1 (ÉJSZAKAI ELSZÁMOLÁS) ÉS AZ IG2 (NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS) KERETÉBEN TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKRÓL

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ IG1 (ÉJSZAKAI ELSZÁMOLÁS) ÉS AZ IG2 (NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS) KERETÉBEN TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKRÓL ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK AZ IG1 (ÉJSZAKAI ELSZÁMOLÁS) ÉS AZ IG2 (NAPKÖZBENI TÖBBSZÖRI ELSZÁMOLÁS) KERETÉBEN TELJESÍTENDŐ MEGBÍZÁSOKRÓL Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról

BETÉTI KERETSZERZŐDÉS. Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról BETÉTI KERETSZERZŐDÉS 4. sz. függelék Vállalkozói ügyfelek részére lekötött betét számlákhoz kapcsolódó betéti műveletek végrehajtásáról amely létrejött a Főnix Takarékszövetkezet (székhelye:.., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény

SZ-32/2014. sz. Hirdetmény Pénzforgalmi forint számlavezetéshez kapcsolódó díjak és jutalékok Általános költségek, díjak, jutalékok Számlanyitás díja Elkülönített számla nyitás díja Törzsbetét összege - Vállalkozások és egyéni vállalkozók

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Téti Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak, költségek,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Keretszerződés 1. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK DEVIZÁBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK, DEVIZA ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A PÁTRIA Takarékszövetkezet

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ)

ÜZLETSZABÁLYZAT. a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) 1 ÜZLETSZABÁLYZAT a Turai Takarékszövetkezetnél nyitott TARTÓS BEFEKTETÉSI BETÉTSZÁMLÁRÓL (TBSZ) Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság a 2010. október 18-i ülésén a 5-135 (2010.10.18.) számú határozatával

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2017.05.01. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2012. április 27. Hatályba lépésének időpontja: 2012. július 1. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI POSTA SZÁMLAVEZETÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2012. december 28. Hatályba lépésének időpontja: 2013. január 1. 1 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2014. szeptember 10-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére B. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A Rétköz Takarékszövetkezet (székhelye: 4600 Kisvárda, Szent László u. 68., cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank.

Papíron beadott, illetve visszavont beszedés, hatósági átutalás és átutalás végzés esetén a T nap 14:00-ig beadott megbízásokat teljesíti a bank. Hatályos: 2015.09.07-től Jelen dokumentum a Kondíciós lista Kisvállalati ügyfelek részére dokumentum elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások teljesítéséből

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról

(forint ügyletekhez) Hirdetménye. Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig. Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról Érvényes: 2015. szeptember 01-től visszavonásig Természetes személyek által nyitható takarékbetétek kondícióiról KAMATMÉRTÉKEK 1. Könyves betétek a./ Kamatozó takarékbetétkönyv éves kamat EBKM - Látraszóló

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás.

MAGYAR BANKSZÖVETSÉG. Alszámla. Bankszámla. Bankszámlanyitás. Babakötvény-számla/Start számla. Bankszámla-tulajdonos Bankváltás. MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Megnevezés Al Bank Banknyitás Babakötvény-/Start Bank-tulajdonos Bankváltás Bankvezetés Bankzárás Meghatározás, a fogalom tartalma A bank-tulajdonos nevére megnyitott és vezetett bank,

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez

a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez C (TKSZ-DEV) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a számlavezetett Hitelintézetek részére, külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott, kamatozó pénzforgalmi és lekötött számla vezetéséhez A Magyar Takarékszövetkezeti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2016. november 1-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. Cg.10-02-020168 Adószám: 10111620-2-10 Telefon: 37/ 541-911 Telefax: 37/ 541-910 e-mail : kozpont@hatvan.tksz.hu honlap : www.hatvantksz.hu

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y

BAKONYVIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET IGAZGATÓSÁGA, KISBÉR V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y V-III/2015/H. VÁLLALKOZÓI H I R D E T M É N Y a vállalkozók, vállalkozások, egyéb szervezetek pénzforgalmi bankszámla vezetésének, betétek elhelyezésének feltételeiről Érvényes: 2015. december 18.-től

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29.

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29. TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről, mely a Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete HATÁLYOS: 2014. augusztus 01.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról

HIRDETMÉNY. Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1. em. 7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére vezetett bankszámlák kamat, jutalék és költségkondícióiról Meghirdetés

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számlák és lekötött betétszámlák vezetéséhez természetes személyek részére A Rábaközi Takarékszövetkezet (székhelye:

Részletesebben

SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK SM.1.B.sz. melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK a forintban és külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez 1.) Általános rendelkezések

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet 4/2015. sz. igazgatósági Pénzforgalmi Üzletszabályzat S6.sz. melléklete Általános Szerződési Feltételek Matrac betétjegy S6. sz. melléklete A Matrac Betétjegy számlabetét

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS A SZÁMLA MELLETT LEKÖTÖTT BETÉT VEZETÉSÉHEZ A Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye:. Cégjegyzékszáma: 04-02-

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. július 27. Hatályba lépésének időpontja: 2015. augusztus 1 (kivéve

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL Hatályos: 2017. január 01-től 1 1. FORINT FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK

Részletesebben

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében

SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében SZÁMLAVÁLTÁSI MEGHATALMAZÁS - belföldön, azonos pénznemben vezetett lakossági fizetési számlák tekintetében Alulírott név: születési név: születési hely: születési dátum: anyja neve: TULAJDONOS TÁRSTULAJDONOS

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Tiszavasvári Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi konvertibilis pénznemben nyilvántartott fizetési számla és lekötött betétszámla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi

Részletesebben

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig

Megbízások benyújtása tárgynapi (T) feldolgozásra* bankközi átutalás GIRO-n keresztül. Banki munkanapon óráig 1. számú melléklet az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére, az Általános Kondíciós Lista gazdálkodó és egyéb szervezetek és Egyéni vállalkozók részére

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS LAKOSSÁGI BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. október 29. Hatályba lépésének időpontja: 2015. október 30.

Részletesebben

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Hatályos: 2014.május 29-től 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.sz.melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ Az Bakonyvidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 2870 Kisbér, Kossuth

Részletesebben