Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1 18.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Beruházási Hitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység (TEÁOR száma): Telephely, fióktelep: Levelezési cím: Cégjegyzék száma: Adószám: Statisztikai számjel: Képviseletére jogosultak neve és beosztása:... b) egyéni vállalkozók esetén: Név: Előző/leánykori név: Születési hely, idő: Állampolgársága: Anyja neve: Személyazonosító okmányt kiállító hatóság neve, betűjele: Személyazonosító okmány betűjele, száma: Lakcím: Székhely: (ha nem a lakcím): Telephely, fióktelep: Levelezési cím (ha nem a székhely): Nyilvántartási szám / Vállalkozói igazolvány száma.... Fő tevékenységi kör (TEÁOR száma): mint hitelfelvevő (a továbbiakban: Adós) másrészről a. Takarékszövetkezet/Bank (székhely: ; cégjegyzékszám:. ; adószám: ; statisztika számjel: ) képviseletében eljáró:.. kirendeltség (neve, címe), mint hitelnyújtó (a továbbiakban: Hitelező) között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint: 1. A Szerződés tárgya A Hitelező a jelen Szerződésben meghatározott célra és feltételekkel, kötelezettséget vállal arra, hogy az Ügyfél saját forrásainak a kiegészítésére az Adós tevékenységéhez kapcsolódó lentebb részletezett beruházás megvalósítására és/vagy a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz-beszerzésre hitelt tart rendelkezésre és a jelen szerződésben meghatározott feltételek teljesülése esetén kölcsön folyósítására vállal kötelezettséget. A beruházási hitel (a továbbiakban: hitel) összege:...ft, azaz... forint. A hitel célja: Az Adós az adó és számviteli jogszabályok szerint elszámolható beruházásainak (nem kívánt rész törlenő): ingatlan építése, vásárlása, fejlesztése 1 és/vagy új vagy használt gép, berendezés, egyéb tárgyi eszköz beszerzése 1 ) és/vagy a beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz igényének finanszírozása. A beruházás/fejlesztés részletes leírása:

2 (a továbbiakban: Hitelcél). A finanszírozás alapja kizárólag a beruházás vagy a forgóeszköz számlával vagy azonos bizonyító erejű számviteli dokumentumok eredeti példányával igazolt nettó vételára lehet. A Hitelcél megvalósításának tervezett kezdési időpontja: A Hitelcél megvalósításának tervezett befejezési időpontja:. A Hitelcél megvalósítása az alábbi pénzügyi fedezetekből történik: saját erő: jelen szerződés alapján folyósítandó kölcsön: beruházásra / fejlesztésre: beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz finanszírozásra: egyéb forrás: összesen:......,-ft...,-ft...,-ft...,-ft...,-,-ft A Hitelcél anyagi-műszaki összetétele: Immateriális javak: Tárgyi eszközök: ebből: ingatlan vétel: ingatlan építés: ingatlan felújítás: gépek, berendezések, felszerelések: Beruházáshoz kapcsolódó forgóeszköz: Egyéb beruházás, /fejlesztés: (éspedig: ) Beruházás/fejlesztés nettó összköltsége: ÁFA összege: Beruházás/fejlesztés bruttó összköltsége: Az Adós jelen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal, hogy a hitelt, illetve a folyósított kölcsönt kizárólag a Hitelcél megvalósítására használja fel. 2. A hitelnyújtás feltételei, a hitel rendelkezésre tartása A hitel futamideje a jelen Szerződés aláírásának napjától számított. hónap, azaz a hitel végső lejárata: év hónap... nap. 1 A Hitelező a hitelt a jelen Szerződés aláírásának napjától (a 3. pontban leírt folyósítási feltételek teljesítése esetén) év hónap... napjáig tartja az Adós rendelkezésére. 2 A rendelkezésre tartási időt követően további lehívásra nincs lehetőség, és amennyiben annak utolsó napjáig az Adós a kölcsönösszeg lehívásáról részben sem rendelkezik, úgy jelen szerződés a rendelkezésre tartás utolsó napját követő napon hatályát veszti.. Az Adós vállalja, hogy a Hitelezőnél megnyitott... számú fizetési számlát (továbbiakban Fizetési számla) nem szünteti meg mindaddig, amíg a jelen Szerződésből kifolyólag bárminemű tartozása áll fenn a Hitelezővel szemben. 1 Minimum 12, maximum 120 hónap 2 Maximum 18 hónap 2

3 A Hitelező a hitel nyilvántartására hitelszámlát nyit az Adós részére, melynek számát az Adós részére kiküldésre kerülő számlakivonat tartalmazza. 3. A hitel folyósítása és feltételei 3.1. A Hitelezőnek a hitel folyósítására vonatkozó kötelezettsége csak akkor áll be, ha a jelen szerződés az erre előírt okirati formában, illetve a pontban meghatározott valamennyi biztosítéki szerződés az ott, illetve a biztosítéki szerződés(ek)ben leírtak szerinti formában érvényesen és hatályosan létrejött, továbbá a vonatkozó folyósítás teljesítésének időpontjáig nem következett be felmondási esemény, valamint az alábbi feltételek a rendelkezésre tartási idő alatt maradéktalanul teljesültek, az Adós vagy a Kezes / Zálogkötelezett, illetve az adott biztosíték nyújtója azokat teljesítette: A 2. pontban megjelölt Fizetési Számla megléte a Hitelezőnél; A jelen szerződéshez kapcsolódó szerződések, dokumentumok előírt formában történő aláírása, illetve előírt okirati formában történő bemutatása; Az Adós, a Hitelezőnél vezetett Fizetési Számláján az adott folyósítás(ok) napján nincs fedezetlen beszedési megbízás; Folyósítási jutalék megfizetése; Felhatalmazó levélen alapuló beszedés benyújtását lehetővé tevő visszaigazolt Felhatalmazó levél benyújtása az Adós más hitelintézet(ek)nél vezetett fizetési számlá(i)ra vonatkozóan; A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásának visszaigazolása; A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. első éves készfizető kezességvállalási díjának fizetési számlán történő zárolása (vagy annak a vállalkozás által történő megfizetése); A Hitelcél megvalósítási költségei legalább 20%-ának megfelelő mértékű saját erő felhasználásának igazolása o a beruházásba igazolhatóan beépült, illetve ahhoz kapcsolódóan beszerzésre került tételekről (számlával, azzal egyenértékű számviteli dokumentumokkal pl. adásvételi szerződéssel, a Hitelező által elfogatott műszaki ellenőri igazolással) o amennyiben vissza nem térítendő állami támogatás is részét képezi a saját erőnek úgy ez esetben az ezen felüli saját erő felhasználásának igazolása valamint, Adós és a Támogató között aláírt támogatási szerződés bemutatása és a támogatás mögötti esetlegesen előírt biztosítékok rendelkezésre állásának igazolása szükséges. A beruházáshoz, illetve az ahhoz kapcsolódó forgóeszköz beszerzéshez kapcsolódó számlák, vagy azonos bizonyító erejű számviteli dokumentumok eredeti példányának bemutatása, és Lehívó levél előírtak szerint és határidőben történő benyújtása, Még ki nem fizetett és le nem járt esedékességű számlák alapján történő folyósításhoz az Adós által megadott visszavonhatatlan átutalási megbízás benyújtása is szükséges (Kedvezményezett a szállító/eladó/alvállalkozó stb., összeg a számla bruttó összege, közlemény rovatban szerepeltetni kell a kifizetendő számla számát). Kiegyenlítetlen átutalásos számla esetén a teljes számlaérték kiegyenlítéséhez szükséges kiegészítő összeg (ÁFA) Adós általi biztosítása a 2. pontban megjelölt Fizetési Számlán. Amennyiben a jelen szerződés 24. pontja ingatlanfedezet bevonását írja elő, úgy legalább a Földhivatali Nyilvántartásban a Hitelező jelzálogjogának legalább széljegyzésként történő bejegyzése, illetve amennyiben a Hitelező azt kikötötte, vagyonbiztosítás és annak Hitelezőre történt engedményezése, és az ezekkel kapcsolatos dokumentumok Hitelező részére történő bemutatása. A kamat-, illetve garanciadíj támogatás megfizetése, amennyiben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: NFM) azt a 7., illetve a 8. pontokban leírtak szerint felfüggeszti vagy megtagadja. A Hitelező által, a fentieken túl előírt folyósítási feltételek (pl. ingatlan biztosíték esetén a Bank jelzálogjogának bejegyzése, ingó jelzálogjog esetén közjegyzői okiratba foglalás ill. MOKK bejegyzés, vagyonbiztosítás engedményezése, műszaki szakértői igazolás stb.). 3

4 3.2 Az Adós a hitel folyósítását a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező Lehívó levél-minta teljes körű kitöltésével, cégszerű aláírásával, és annak Hitelező részére történő benyújtásával kérheti, amelyet a Hitelezőnek legkésőbb a Lehívó levélen feltüntetett kért folyósítási értéknapot 3 (három) munkanappal megelőzően meg kell kapnia. Amennyiben a Lehívó levél nem felel meg a fenti bekezdésben foglalt feltételeknek, úgy a Lehívó levelet a Hitelező semmisnek tekinti. Amennyiben az Adós a Lehívó levelet hiányosan kitöltve nyújtotta be, vagy azon bármiféle javítás, törlés stb. szerepel, úgy a Hitelező jogosult új Lehívó levél benyújtását kérni. A lehívásra igényelt kölcsön mértéke nem lehet akkora, hogy a korábban már lehívott kölcsön összegével együtt az adott lehívás időpontjában meghaladja a jelen szerződés alapján jóváhagyott, 1. pontban rögzített rendelkezésre tartott hitel összegét. Az Adós a Lehívó levél Hitelező részére való átadásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal az ott meghatározott lehívási időpontban a megadott összeg igénybevételére. Az Adósnak a Lehívó levélhez csatolni kell a jelen szerződés 1. pont 2. bekezdése szerinti hitel célhoz kapcsolódó, a hitel megfelelő felhasználását igazoló száml(áka)t. A Hitelező a Lehívó levélen folyósítani kért összeget a 3.1. pontban foglalt folyósítási feltételek teljesítése / teljesülése esetén a Lehívó levél beérkeztét követően, a Lehívó levélen megjelöltek szerint folyósítja. 4. Tőketörlesztés 4.1. A Hitelező a tőke visszafizetésének tekintetében türelmi időt enged. év. hónap. napjáig az alábbiak szerint 3. A türelmi időszak alatt az Adóst tőketörlesztési kötelezettség nem terheli, de az igénybevett kölcsön összege után kamat- és kezelési költség fizetési kötelezettsége áll fenn. Az Adós a hitel tőkeösszegét a teljes hitelösszeg rendelkezésre tartási idő alatti igénybevételét feltételezve 20.-től 4 havonta/negyedévente,...,- Ft összegű (az utolsó törlesztő részlet kivételével) egyenlő részletekben tartozik megfizetni. A hitel utolsó tőketörlesztő részletének összege: Ft. A törlesztő részlet megfizetése az adott hónap/negyedév utolsó munkanapján az utolsó törlesztési periódusban a hitel lejáratának vagy megszűnésének napján esedékes. Amennyiben a Hitelező Üzletszabályzata lehetővé teszi, az ott meghatározott feltételek szerint és díj ellenében az Adós a futamidő alatt igényelheti a jelen hitelszerződésben rögzített törlesztési ütemezés módosítását, a tőketörlesztés halasztását Ha az Adós bármely okból a rendelkezésre tartott hitel összegét a rendelkezésre tartási idő alatt csak részben veszi igénybe, akkor 5 : a tőketörlesztő részletek összege arányosan csökken, a futamidő arányosan csökken, melyről a Hitelező külön értesítés küld az Adósnak A tőke megfizetése oly módon történik, hogy az Adós a Hitelező külön értesítése nélkül is köteles gondoskodni arról, hogy az esedékes tartozásának megfelelő fedezet a 2. pontban megjelölt Fizetési Számláján rendelkezésre álljon. Az Adós a jelen Szerződés aláírásával feljogosítja a Hitelezőt arra és tudomásul veszi, hogy a Hitelező az esedékes tőketörlesztés összegét a tartozás fennállása alatt 3 Minimum a rendelkezésre tartási idővel megegyező, de max. 24 hónap 4 A tőke törlesztése negyedéves tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárati dátumát (év/hó/nap) követő legközelebbi naptári negyedév végén (utolsó munkanapján), havi tőketörlesztés esetén a türelmi idő lejárata hónapjának végén (utolsó munkanapján) kezdődik. 5 A nem kívánt rész törlendő! 4

5 ezen számlája terhére érvényesítse, azaz a Hitelező a tartozás összegével az Adós Fizetési Számláját megterhelje Az Adós jogosult a lejárat előtt a kölcsön teljes vagy részösszegének előtörlesztésére. Az előtörlesztést az Adós köteles az előtörlesztés napját 3 (három) munkanappal megelőzően írásban, a Hitelező részére bejelenteni. Amennyiben az előtörlesztés összege nem elegendő a teljes fennálló tartozás kiegyenlítésére, az előtörlesztés összegéből először a befizetés napjáig felmerült költségeket, díjakat, kamatokat kell elszámolni, és csak az ezt követően fennmaradt összeget lehet tőke előtörlesztésre fordítani. Az előtörlesztett összeget a Hitelező a legkésőbb esedékessé váló törlesztő részlet teljesítésére számolja el, azaz az előtörlesztett összegtől függően 6 a törlesztő részletek összege arányosan csökken, a futamidő arányosan csökkenhet. melyről a Hitelező külön értesítés küld az Adósnak. 5. Kamat / kezelési költség, illetve egyéb díjak Az Adós a hitel folyósításától kezdődően a folyósított kölcsönösszeg után ügyleti kamatot és kezelési költséget köteles fizetni. Az ügyleti kamat alapkamatból (kamatbázis) és kamatfelárból áll. Az alapkamat: 1 (egy) havi BUBOR, a kamatfelár (kamatmarge): az Üzletszabályzat mellékleteként csatolt Kondíciós lista szerint, jelenleg 4,5%, azaz négy egész öt tized százalék/év. A kezelési költség mértéke: az Üzletszabályzat mellékleteként csatolt Kondíciós lista szerint, jelenleg 0,8%, azaz nulla egész nyolctized százalék/év. A Hitelező az alapkamatot (negyedéves kamatfizetés esetén kamatperióduson belül is) minden naptári hónap 1. (első) munkanapját megelőző 2. (második) banki munkanapon jegyzett 1 (egy) havi BUBOR alapján állapítja meg és rögzíti rendszerében. Kamatperiódus: az első kamatperiódus az első folyósítás napjától a folyósítás hónapjának végéig (utolsó munkanapjáig), ill. negyedéves kamatfizetés esetén a lehívás hónapjához képesti legközelebb naptári negyedév végéig (utolsó munkanapjáig) tart. Az ezt követő kamatperiódusok kezdete az előző kamatperiódus zárónapját követő nap, utolsó napja a naptári hónap/negyedév utolsó munkanapja. Az utolsó kamatperiódus vége a szerződés megszűnésekor a hiteltartozás teljes visszafizetésekor zárul le. A hitelből lehívott kölcsönösszeg után a hitel folyósításától kezdődően felszámított bruttó kamat mértéke a tárgyhónapra irányadó, a jelen 5. pont 2. bekezdése szerint a kamatperiódusra (tárgyhónapra) megállapított alapkamat + kamatfelár. Az Adós a folyósításkor folyósítási jutalékot köteles fizetni. A folyósítási jutalék megfizetése az egyes számlabenyújtásokhoz kapcsolódó lehívások alkalmával, a folyósításkor esedékes, mértéke folyósításonként fix Ft, azaz Tizenötezer forint. Az Adós a 13. pontban előírt kötelező számlaforgalom nem teljesítése esetén különdíjat köteles fizetni. A különdíj vetítése alapja az elvárt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbség 1%-a, azaz egy százaléka. A különdíj megfizetése a Hitelező Hirdetményében meghatározott időpontban esedékes. Késedelmes fizetéssel vagy az Adós hibájából történő felmondással, a kezességek beváltásával és a behajtással kapcsolatos Adós által fizetendő díjak a Hitelező Hirdetményében kerülnek meghatározásra. Szerződésmódosítási díj (részleges előtörlesztés esetén is irányadó): a Hitelező Hirdetményében kerül szerepeltetésre. Az Adós részéről a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére fizetendő garancia- és egyéb díjakra (pl. ügyviteli díj) vonatkozóan a jelen szerződés 8. pontja tartalmaz rendelkezéseket. 6 A nem kívánt rész törlendő! 5

6 6. Kamattámogatás, garanciadíj támogatás A Magyar Állam a Széchenyi Beruházási Hitel keretében nyújtott hitelekhez a vonatkozó mindenkori hatályos kormányhatározat rendelkezései szerinti kamat- és garanciadíj támogatást biztosít az NFM közreműködésével, amennyiben erre a fedezet rendelkezésre áll. A NFM képviseletében az Adóssal a KA-VOSZ Pénzügyi Szolgáltatásokat Közvetítő Zrt. (a továbbiakban: KA-VOSZ Zrt.) köt támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződést) a KA- VOSZ Zrt. Üzletszabályzatában meghatározottak szerint. A Támogatási Szerződés a jelen Szerződés aláírásának a napján lép hatályba. 7. Adós által fizetendő kamat, illetve a kamattámogatás igénylése A Hitelező a kamatot nettó módon számítja fel az Adós részére mindaddig, amíg az Adós állami támogatás igénybevételére történő jogosultsága fennáll. A Hitelező megelőlegezi az Adós részére járó kamattámogatás összegét, azaz az Adós a Szerződés 9. pontja szerinti esedékességi időpontokban a bruttó kamatnak a vonatkozó, mindenkori hatályos kormány határozatban biztosított mértékű állami kamattámogatással amennyiben ilyen megállapításra kerül, csökkentett összegének (azaz a nettó kamatnak) a megfizetésére köteles. A kamattámogatást a Hitelező igényli a NFM-től, és a NFM annak összegét a Hitelező részére utalja át. Amennyiben bármely oknál fogva megszűnik az Adós kamattámogatásra vonatkozó jogosultsága, a jogosultság megszűnésének időpontjára visszamenőlegesen az Adós köteles a Hitelező részére a NFM által felfüggesztett/megtagadott kamattámogatás összegének megfelelő összeget a Hitelező NFM ez irányú értesítésének kézhezvételének napján megfizetni és a Hitelező jogosult ezen összeggel az Adós 2. pontban megjelölt fizetési számláját megterhelni. Az Adós tudomásul veszi, hogy a hitel terhére történő rendelkezésre tartási időn belüli további folyósítási feltétel, hogy az Adós ezen pont alapján fennálló fizetési kötelezettségének a Hitelező ez irányú fizetési felszólításában foglalt határidőig eleget tegyen. A kamattámogatás NFM általi felfüggesztését/megtagadását követő esedékességi időpontokban, az Adós köteles a Hitelező részére bruttó kamatot fizetni. 8. A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásának díja (garanciadíj) és az ahhoz biztosított garanciadíj-támogatás technikai lebonyolítása A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. jelen Szerződés 20. pontja szerint vállalt készfizető kezességéért díjat számít fel. A garanciadíj számításának módját és mértékét a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Hirdetménye tartalmazza. Adós tudomásul veszi, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásáért díj fizetésére köteles a készfizető kezességvállalási szerződés keltétől a hitelszerződés végső lejáratáig tartó időszakra. A díjfizetés évenként esedékes. A Hitelező a garanciadíjat nettó módon számítja fel az Adós részére mindaddig, amíg az adott Adós állami garanciadíj-támogatás igénybevételére történő jogosultsága fennáll. A Hitelező a garanciadíj támogatás összegét a Vállalkozás részére megelőlegezi, vagyis megfizeti azt a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére az Adós helyett a NFM által biztosított garanciadíj támogatás megérkezésének a napjáig. A tárgyévre eső garanciadíj NFM által nyújtott garanciadíj támogatással nem fedezett részét az Adós köteles a Hitelezőnek megfizetni olyan módon, hogy annak összegével a Hitelező jogosult az Adós Fizetési Számláját az első folyósítását megelőzően megterhelni. A következő naptári években a Hitelező jogosult az Adós 2. pontban megjelölt Fizetési Számláját a tárgyévre esedékes garanciadíjjal vagy amennyiben a mindenkori hatályos jogszabályok alapján a garanciadíj támogatás biztosított a garanciadíj állami támogatást meghaladó összegével megterhelni, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kapott készfizető kezességvállalási díjra vonatkozó számla kézhezvételét követően. Adós kötelezettséget vállal arra, hogy ennek teljesítése érdekében a számláján megfelelő 6

7 mértékű fedezetet helyez el. Amennyiben a számlán nem áll rendelkezésre megfelelő mértékű fedezet, a Hitelező az Adós helyett és költségére a készfizető kezességvállalás díját kifizeti a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére. Az összegre a számla teljesítési határideje, illetve az összeg Adós általi megfizetése közti időszakra Hitelező késedelmi kamatot jogosult felszámítani. A garanciadíj meg nem fizetése egyúttal súlyos szerződésszegésnek minősül. Az Adós a futamidő alatt a készfizető kezességvállalási szerződés esetleges módosítása esetén ügyviteli díjat köteles fizetni, melynek díját a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. mindenkori hatályos Hirdetménye tartalmazza. A garanciadíj-támogatást a Hitelező igényli a NFM-től, melyet a NFM a Hitelező részére utal át. Amennyiben a NFM bármilyen okból kifolyólag megtagadja, vagy felfüggeszti a garanciadíjtámogatás folyósítását, a Hitelező jogosult annak összegével az Adós 2. pontban megjelölt számláját a NFM ez irányú értesítésének kézhezvétele napján megterhelni. Az Adós tudomásul veszi, hogy a hitel terhére történő további rendelkezésre tartási időn belüli folyósítás feltétele, hogy az Adós ezen pont alapján fennálló fizetési kötelezettségének a Hitelező ez irányú fizetési felszólításában foglalt határidőig eleget tegyen. 9. Kamat- és kezelési költség megfizetésének esedékessége, számítási módja Az 5., 6. és a 7. pontokban foglaltak figyelembevételével megállapított kamat és kezelési költség megfizetése havonta/negyedévente a hónap/negyedév utolsó munkanapján, illetve a lejárat vagy a szerződés megszűnés napján esedékes. A türelmi időt követően a kamat és kezelési költség megfizetése a tőketörlesztéssel egy időben esedékes. A Hitelező jogosult a kamat és kezelési költség összegével az esedékesség napján az Adós 2. pontban megjelölt Fizetési Számláját megterhelni, melyhez az Adós a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja. Az Adós köteles az esedékesség időpontjára az esedékes kamat és kezelési költség összegének forintfedezetét biztosítani. A kamat és kezelési költség kiszámítása az éves kamatláb alkalmazásával napi kamatszámítással, 365/360 nap figyelembevételével a következő képlet alapján történik: Tőke x futamidő naptári napokban x kamatláb 360 A hitel összege után a Hitelező kamatot, illetve kezelési költséget az igénybevétel napjától az Adós fizetési kötelezettsége teljesítésének napját megelőző napig terjedő időszakra számít fel. 10. Késedelmi kamat A Hitelező a Szerződés szerint felmondás, vagy más okból történő megszűnés folytán esedékessé vált tőketartozás, valamint a lejárt egyéb tartozások ügyleti kamat és kezelési költség, illetve egyéb díjtartozás után a késedelem idejére a Hirdetményben meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesít. A késedelmi kamat megfizetése havonta, minden hó végi záráskor, illetve a lejárt tartozás érvényesítésekor esedékes. A késedelmi kamat a tőke, a kamat, kezelési költség, illetve egyéb díjtartozás után az esedékesség napjától kerül felszámításra. 11. A Hitelező a Szerződésben meghatározott kamat, díj, költség, vagy mikro vállalkozással kötött szerződés kivételével egyéb szerződési feltétel Adósra nézve kedvezőtlen módosításának jogát az alábbi feltételek valamelyikének bekövetkezése esetén gyakorolja: a) a jogi, szabályozói környezet változása a Hitelező tevékenységére, működési feltételeire vonatkozó vagy azt érintő jogszabály, jegybanki rendelkezés vagy a Hitelezőre kötelező egyéb szabályozók megváltozása; 7

8 a Hitelező közteher (pl.: adó-) fizetési kötelezettségének növekedése; a kötelező tartalékolási szabályok kedvezőtlen változása; a KA-VOSZ Zrt. vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a NGM jóváhagyásával a Széchenyi Beruházási Hitel konstrukció kamatát, kamatmarge-át, kezelési költségét, illetve egyéb díját, költségét megváltoztatja. b) a pénzpiaci feltételek, makrogazdasági környezet módosulása a Hitelező forrásköltségeinek változása; a jegybanki alapkamat, a jegybanki repo- és betéti kamatlábak változása; a pénzpiaci forrásszerzési lehetőségek változása; a tőke- és pénzpiaci kamatlábak változása; a bankközi hitelkamatok változása; a fogyasztói árindex változása; SWAP és egyéb hozamgörbék egymáshoz képesti kedvezőtlen elmozdulása; az éven túli lejáratú állampapírok hozamának emelkedése; c) a Hitelezői működési feltételek megváltozása az Adósért vállalt kockázat tényezőinek a Hitelező megítélése szerinti változása, ideértve az Adós hitelképességének és a biztosítékok értékében bekövetkezett változást is; a vállalkozóknak, ideértve az egyéni vállalkozóknak nyújtott kölcsönök kockázatának, illetve kockázati tényezőinek változása; a Hitelező kockázati kamatfelárának emelkedése; működési költségek növekedése; d) az Adós vagy az ügylet kockázatának megváltozása az Adós Hitelezői minősítésének változása; az ügylet Hitelező által számított kockázatának változása; Adós késedelmes teljesítése. A jelen Szerződésben meghatározott kamat-, díj- vagy költségelemnek az Adós számára kedvezőtlen módosítására akkor van lehetőség, ha a fenti felsorolásban meghatározott bármelyik feltétel megváltozása a módosítandó kamat-, díj- vagy költségelemre ok-okozati kihatással bír. A jelen Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat vagy költséget érintő, az Adós számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz (BUBOR) kötött kamat változása kivételével a módosítás hatálybalépését legalább hatvan nappal megelőzően a Hitelező Hirdetményben közzéteszi, és az Adóst a módosításról ebből adódó változásáról legkésőbb a módosítás hatálybalépését hatvan nappal megelőzően postai úton értesíti. Az egyéb nem mikro vállalkozás Adósekkel kötött szerződés esetében a Szerződésben meghatározott ügyleti-, késedelmi kamatot, díjat, költséget vagy egyéb szerződési feltételt érintő, az Adós számára kedvezőtlen módosítást a referencia kamatlábhoz (BUBOR) kötött kamat változása kivételével a módosítás hatálybalépését tizenöt nappal megelőzően a Hitelező Hirdetményben közzéteszi és postai úton értesíti. Elektronikus szolgáltatás nyújtása esetén a módosításokat tartalmazó tájékoztatást a Hitelező az Adós számára elektronikus úton is elérhetővé teszi. Az ügyleti kamat, késedelmi kamat, díj, költség vagy egyéb szerződési feltétel Adósszámára kedvezőtlen módosítása esetén a referencia kamatlábhoz (BUBOR) kötött kamat kivételével az Adós a módosítás hatálybalépése előtt jogosult a Szerződés felmondására. Amennyiben az Adós a megváltozott kondíciókat nem fogadja el, azt a szerződő felek az Adós általi, a módosítás hatálybalépésének napjával történő felmondásnak tekintik. Adós esetében az ezen okból benyújtott felmondás (előtörlesztés) díjmentes. A Hitelező az Adós által írásban megtett, legkésőbb módosítás hatálybalépésének napjáig a Hitelezőhez benyújtott felmondást tekinti joghatályosnak. Ebben az esetben a Hitelező és az Adós haladéktalanul kötelesek elszámolni egymással, és az Adós köteles az eredeti ügyleti kamattal illetve kondíciókkal a teljes tartozását haladéktalanul visszafizetni. Ennek elmulasztása esetén a Hitelező a lejárt követeléshez fűződő jogkövetkezményeket érvényesíti az Adóssal szemben. Ha az Adós a módosítás hatálybalépéséig írásban a Szerződést nem mondja fel, úgy a módosítást általa elfogadottnak kell tekinteni. Ebben az esetben a Hitelező az értesítésben meghatározott hatálybalépési időponttól kezdődően a módosított mértékű ügyleti-, késedelemi kamatot, díjat, költséget jogosult felszámítani, illetve a módosult szerződési feltételt érvényesíteni. A módosítás 8

9 az értesítésben megjelölt hatálybalépési időpontot megelőző időszakra megállapított ügyleti kamatot, díjakat, és egyéb feltételeket nem érinti. A jelen Szerződésben kikötött egyoldalú szerződésmódosítási jog a hitel teljes futamideje alatt, és a hitel lejárttá válását követően is megilleti a Hitelezőt mindaddig, amíg a Szerződésből eredően az Adóssal szemben fennálló követelése van. A Hitelező jogosult továbbá a szerződéses feltételeknek az Adós részére kedvező módon történő megváltoztatására is, az Adós értesítése mellett. 12. A Hitelező által nyújtott kölcsön és járulékai mindenkori összegének megállapítására a Hitelező üzleti könyvei és nyilvántartásai az irányadók, amit az Adós a jelen Szerződés aláírásával elfogad. Jogok és Kötelezettségek 13. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a futamidő alatt a Hitelezőnél vezetett Fizetési Számláin a jelen Szerződés alapján fennálló hitelügylet futamideje alatt legalább háromszoros, 10 millió Ft feletti hitelek esetén pedig ötszörös mértékű éves számlaforgalmat bonyolít le. Éves számlaforgalom: az Adós a Hitelezőnél vezetett Fizetési Számláira a legutóbbi 12 hónapban beérkező (jóváírt) tételek összege, amely nem tartalmazza a hitelek folyósításából eredő jóváírásokat. Ezen kötelezettség nem teljesítése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az előírt számlaforgalom vetítési alapja a szerződött, majd a futamidő további éveiben a fordulónapi (azaz az a jelen Szerződés aláírásának napjával megegyező napon amennyiben az adott hónapban ilyen nap nincs, úgy a hónap utolsó napján fennálló) nyitó tőkeösszeg. Amennyiben az Adós a kötelező számlaforgalmat nem teljesíti, úgy az előírt és a valósan teljesített számlaforgalom közötti különbözetre vetítve a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott különdíjat köteles fizetni. A különdíj Adós általi megfizetése esetén a Hitelező a szerződést a számlaforgalom nem teljesítésére való hivatkozással nem jogosult felmondani. Amennyiben a Hitelező által felszámított különdíjat az Adós esedékességkor nem fizeti meg, a Hitelező jogosult arra a 10. pontban megjelölt mértékű késedelmi kamatot felszámítani. A késedelmi kamat meg nem fizetése esetén a Hitelező jogosult a kötelező számlaforgalom nem teljesítésére, illetve az Adós fizetési kötelezettségének elmulasztására való hivatkozással a hitelszerződést felmondani. 14. Az Adós köteles haladéktalanul, írásban bejelenteni a Hitelezőnek, ha ellene felszámolási, csőd-, végrehajtási vagy egyéb megszüntetésére irányuló eljárás indul, továbbá az Adós gazdálkodásában (vagyoni helyzetében, likviditásában, adósságai mértékében és lejáratában stb.), vagy szervezetében bekövetkezett minden olyan változást, ami a szerződésben foglaltak teljesítését érinti. Az Adós köteles 5 (öt) napon belül írásban bejelenteni, ha a Szerződés időtartama alatt más hitelintézetnél fizetési jellegű számlát nyit, köteles továbbá ezen számlákra vonatkozóan Felhatalmazó levelet benyújtani, továbbá a Hitelező előzetes, írásbeli hozzájárulását kérni, ha a Szerződés időbeli hatálya alatt más hitelintézetnél további kölcsönt kíván igénybe venni, vagy egyéb fizetési kötelezettséggel járó szerződést (pl.: kezesség) kíván kötni. Az e pontban vállalt kötelezettség elmulasztása súlyos szerződésszegésnek minősül. 15. A Hitelező jogosult a tartozás teljes kiegyenlítéséig akár a helyszínen is az Adós gazdálkodását (így különösen könyveiben, mérlegében szereplő adatokat) megvizsgálni, folyamatosan ellenőrizni. A Hitelező jogosult a fenti feladatok elvégzésével szakértő szervezetet vagy személyt megbízni. A megbízott eljárása során a Hitelező cégszerű aláírásával ellátott megbízólevéllel köteles jogosultságát igazolni. Az Adós a fentiek érdekében a következő kimutatásait, illetve adatait köteles az alábbiak szerinti rendszerességgel a tárgyidőszakot követő 15, illetve mérleg, eredmény kimutatás esetén 45 napon belül megküldeni a Hitelező részére: Kimutatás havonta negyedévente mérleg, eredmény-kimutatás 9

10 főkönyvi kivonat készletállomány vevőállomány 30 napon túli vevőállomány rövid lejáratú hitelállomány szállítói állomány 15 napon túli szállítói állomány árbevétel megrendelés állomány egyéb, éspedig A Hitelező köteles az eljárása során tudomására jutott minden, banktitoknak és/vagy üzleti titoknak minősülő adatot, információt a Hitelezőre kötelező jogszabályokban foglaltaknak megfelelően banktitokként és/vagy üzleti titokként megőrizni, és felel a megbízott személy ilyen adatokra, információkra vonatkozó titoktartásáért is. Az Adós köteles a Hitelező ellenőrzési jogának gyakorlását tűrni és annak során együttműködni. 16. Az Adós kijelenti, hogy a Széchenyi Beruházási Hitel Igénylési Lapban az Adós kötelezettségeit tartalmazó részben feltüntetetteken túlmenően más tartozása nincs, továbbá ezen fizetési kötelezettségé(ei)t időben teljesíti. Az Adós köteles a Hitelezőnek az e pontban foglalt kötelezettségének folyamatos, jelen Szerződés fennállása alatti teljesítését is írásban a Hitelező kérésére bármikor igazolni, teljesítésének elmaradását pedig írásban bejelenteni a Hitelezőnek az esedékességet követő 3 (három) munkanapon belül. 17. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Szerződés fennállása alatt, illetve mindaddig, amíg a Hitelezővel szemben fizetési kötelezettsége áll fenn, más bankkal, illetve hitelezővel (a továbbiakban: hitelezők) nem köt olyan megállapodást, amely a jelen Szerződés alapján nyújtott kölcsön fedezetéül kikötött biztosítékok mértékét, illetőleg érvényesíthetőségét korlátozza, vagy a Hitelező által nyújtott kölcsönt más kötelezettségvállalásokkal szemben alárendelt pozícióba helyezi. 18. Az Adós vállalja továbbá, hogy azokat a jogosultságokat, amelyeket más hitelezői számára biztosít és amelyek a Hitelezővel kötött szerződésekben nem szerepelnek a Hitelező számára is egyidejűleg megadja. 19. A Hitelező az Adós hitelképességét rendszeresen jogosult és köteles felülvizsgálni, melyhez az Adós a 15. pontban foglaltak határidőn belüli benyújtásán felül a következő dokumentumokat, kimutatásokat legalább évente köteles megküldeni a Hitelező részére (kivéve, ha lentiekben ettől eltérő gyakoriság került meghatározásra): APEH által kiállított köztartozás mentességi igazolást vagy APEH-hal kötött megállapodást köztartozás átütemezéséről, (évente legkésőbb a 13. pontban meghatározottak szerinti fordulónapig), VPOP köztartozás mentességi igazolást (vám- vagy jövedéki adó köteles tevékenység végzése esetén), (évente legkésőbb a 13. pontban meghatározottak szerinti fordulónapig), Kettős könyvvitelt vezető vállalkozás esetén: (auditált) éves/egyszerűsített éves/konszolidált éves beszámolóit, azok elkészülte után, de legkésőbb minden év május 31-éig, főkönyvi kivonatának másolatát, valamint a Hitelező által kért egyéb adatokat félévente (legkésőbb a félévet követő hónap 20-ig) a Hitelezőnek megküldeni; Egyéni vállalkozók, illetve EVA-s vállalkozások esetén: SZJA, illetve EVA bevallását annak elkészülte után, de legkésőbb minden év május 31-éig, valamint a Hitelező által kért egyéb adatokat félévenként (legkésőbb a félévet követő hónap 20-ig) a Hitelezőnek megküldeni. Az Adós köteles továbbá a Hitelező bármilyen, esetileg kért adatszolgáltatási felszólításának a felszólítástól számított 30 napon belül eleget tenni. Biztosítékok 10

11 20. Az Adósnak a Hitelezővel szemben e Szerződés alapján fennálló tartozásai visszafizetésének biztosítékaként az Adós ezen hitelszerződésből eredő mindenkori kötelezettségeinek 80%-a, azaz nyolcvan százaléka erejéig a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége szolgál, melynek megadása külön kérelem alapján kerül elbírálásra. Az Adós kijelenti, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatát és a vonatkozó Hirdetményét megismerte és annak rá vonatkozó előírásait magára nézve kötelezőnek tartja, továbbá tudomásul veszi, hogy azok megszegése a hitelszerződés azonnali hatályú felmondását vonhatja maga után. 21. Az Adósnak a Hitelezővel szemben e szerződés alapján fennálló tartozásai visszafizetésének biztosítékaként szolgál továbbá (magánszemély készfizető kezes vagy kezesek neve) készfizető kezességvállalása, amelyre vonatkozó részletes feltételeket a jelen Szerződés 3. számú, elválaszthatatlan melléklete tartalmazza. 22. Az Adós nem vagy nem szerződésszerű teljesítése esetén a Hitelező jogosult követelései érvényesítése érdekében a fenti biztosítékok közül bármelyiket akár egyidejűleg is igénybe venni. 23. a.) Az Adós a jelen Szerződéssel felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy ha esedékességkor a számláján a szükséges fedezetet nem biztosítja, úgy a Hitelező a lejárt kölcsön és járulékai összegével a tartozás fennállása alatt a hatályos pénzforgalmi jogszabály és MNB rendelet, valamint a Hitelező által előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően az Adós bármely, nála vezetett bankszámláját beszámítási jogával élve megterhelje. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Szerződés aláírása időpontjától kezdődően a Hitelezőnél vezetett fizetési számlájá(i)ra harmadik félnek nem enged beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot. A Hitelező azonban az Adós kérésére az Adós ezen kötelezettsége alól felmentést ad abban az esetben, ha ezt az Adós olyan állami támogatások, pályázati források felhasználása érdekében kérvényezi, melyeknél jogszabály írja elő a Hitelintézet által visszaigazolt felhatalmazó levél támogatási szerződés megkötését, vagy azt az Adós más Széchenyi Kártya Program keretei közé tartozó hiteltípus igénybevétele érdekében kéri. b.) Amennyiben az Adósnak a szerződéskötéskor van más hitelintézetnél vezetett fizetési számlája, akkor az Adós a jelen Szerződéssel felhatalmazza a Hitelezőt arra, hogy ha a fizetési kötelezettség elmulasztása miatt vagy más okból a Hitelező a hitelszerződést felmondta, illetve ha a hitelszerződés lejárt és a lejárat napjáig az Adós a Bankkal szemben fennálló valamennyi tartozását nem rendezte, úgy a Hitelező a lejárt kölcsön és járulékai összegével a tartozás fennállása alatt a hatályos pénzforgalmi jogszabály és MNB rendelet, valamint a Hitelező által előnyösen rangsorolt fizetési megbízások teljesítési sorrendjét követően, de minden más fizetési megbízást megelőzően az Adós bármely, más hitelintézetnél vezetett számláját megterhelje és jelen Szerződés 4. számú mellékletét képező felhatalmazó levelé(ei)n alapuló beszedési jogával élve a megjelölt számlája(i) terhére beszedési megbízással érvényesítse. A felhatalmazó leveleket az Adós jelen a hitelszerződés megkötésekor kitöltve, a bejelentett módon aláírva és az adott számlavezető hitelintézet által, a nyilvántartásba vételt igazoló aláírással ellátott módon adja át a Hitelezőnek. Az Adós kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben jelen Szerződésből eredő tartozás fennállása alatt más hitelintézetnél további fizetési számlát nyit, úgy a Hitelező részére ezen fizetési számlára vonatkozó beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot ad, melyre vonatkozóan az adott számlavezető bankja által visszaigazolt Felhatalmazó levelet a Hitelező részére haladéktalanul benyújtja. Az Adós kötelezi magát arra, hogy az ezen pontba foglalt felhatalmazást csak a Hitelező kifejezett írásbeli hozzájárulásával vonhatja vissza, illetve nem kezdeményezheti annak visszavonását. Kivételt képez ez alól, ha a Hitelező ettől eltérően dönt, és erről az Adóst külön, írásban értesíti. A Hitelező azokban az esetekben dönthet másként, ha a beszedési megbízás benyújtására vonatkozó jogosultságot az Adós (mint a támogatás kedvezményezettje) hitelintézete a Nemzeti Fejlesztési Terv 11

12 operatív programjai, az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Programjai és az EQUAL Közösségi Kezdeményezés Program esetében alkalmazandó biztosítékokkal kapcsolatos szabályokról szóló 54/2005. (III. 26.) Korm. számú rendelet 2. (3) bekezdésében, illetve a jövőben megjelenő, a kis- és középvállalkozások fejlesztését, fejlődését célzó központi, önkormányzati vagy alapítványi programok függetlenül azok forrását biztosító személytől alapján megfogalmazott feltételekben foglaltakra, továbbá a Széchenyi Kártya Klub partnercégeivel megkötött külön szerződésre, illetve a munkaügyi központok által nyújtandó támogatásokkal kapcsolatosan, azokra alapítva kezdeményezi. 24. A Hitelezőt az általa nyújtott kölcsön fedezetéül az alábbi, további fizetési biztosítékok illetik meg: 7. A fizetési biztosítékokról készített szerződések és nyilatkozatok jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik. (5. és/vagy 6. számú mellékletek) A szerződés megszűnése 25. Amennyiben a jelen szerződés bármely okból felmondásra kerül vagy megszűnik, az Adósnak a Hitelezővel szemben még fennálló teljes tartozása egy összegben esedékessé válik. A Hitelező a Szerződést jogosult akár azonnali hatállyal is felmondani, ha - az Adós az e Szerződésben vállalt bármely kötelezettségének így különösen a 7., 8., és 9. pontokban foglalt fizetési és egyéb kötelezettségeinek nem tesz eleget, - az Adós a kölcsönösszeget a jelen szerződésben meghatározott céltól eltérően használja, - az Adós vagy a biztosítékot nyújtó személy (kezes, zálogkötelezett stb.) a Hitelezőt a kölcsön összegének megállapításánál valótlan tények közlésével, adatok eltitkolásával vagy más módon megtévesztette; - az Adós a Hitelezővel szemben fennálló értesítési és tájékoztatási kötelezettségét felróhatóan megszegi; - továbbá a Polgári Törvénykönyv ában meghatározott esetekben; - e tekintetben fedezetelvonásra irányuló magatartásnak minősül a bankszámlaszerződés felmondása, illetve az Adós részéről a 17. pontban említett kötelezettségek megszegése, - és súlyos szerződésszegésnek az 1., 13., 14., 15., 16., 18. és 19. pontokban foglaltak megszegése, valamint az Adósnak és/vagy a biztosítékot nyújtó más személynek a 21., és 24. pontokban megjelölt biztosíték szolgáltatásával kapcsolatos bármely szerződésszegése, - a hitel igénybevételére nem megállapodás (felhatalmazó levél) alapján történő beszedési megbízás, hanem jogszabály vagy váltó alapján kerül sor. A Hitelező jogosult a jelen Szerződést a fentieken túlmenően is azonnali hatállyal felmondani, ha a jelen Szerződés megkötését követően tudomást szerez arról, hogy az Adós ellen végrehajtási eljárás indul, továbbá akkor is, ha az Adós hitelképességének megítélése során a Hitelező által figyelembe vett és kiszámított mutatók úgymint jövedelmezőség, a cash-flow, az árbevétel alakulása, a vagyoni helyzet, az árbevétel arányos nyereség, a saját tőke jövedelmezősége, a forrásstruktúra stb. a Szerződés megkötését követően, negatív irányba változik. A Hitelező jogosult a jelen Szerződést abban az esetben is felmondani, ha az Adós más hitelintézettel szemben szerződésben vállalt bármely kötelezettségét vagy a Hitelezővel szemben más szerződés szerinti kötelezettségét ezen szerződések felmondására okot adó módon megszegi. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha az NFM a kamat- vagy a garanciadíj-támogatást felfüggeszti vagy megtagadja, és az Adós a 7., illetve a 8. pontokban foglalt fizetési kötelezettségének nem tesz eleget MFt közötti hiteligény esetén a további biztosítékok: alapesetben a beruházás tárgya; a bank egyedi döntése szerint a beruházás tárgyán túl vagy attól függetlenül 10 MFt hitelösszeg alatt opcionálisan plusz fedezet is bevonható MFt közötti hiteligény esetén további biztosítékok (ingatlan, ingóság) írhatók elő 12

13 Illetékesség és irányadó jog 26. A Szerződéssel kapcsolatban felmerült vitás ügyeket a felek megkísérlik megegyezés útján rendezni, amelynek sikertelensége esetén hatáskörtől függően a Megyei Bíróság, illetve a...városi/kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki. 27. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek között a 2. pontban megjelölt Fizetési Számla vezetésére kötött szerződésben, a Hitelező Üzletszabályzatában és vonatkozó Hirdetményében foglaltak, a KA-VOSZ Zrt. Széchenyi Kártya Program Üzletszabályzatának a Széchenyi Beruházási Hitelre vonatkozó rendelkezései, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. kezességvállalásával kapcsolatban a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzata és vonatkozó Hirdetménye, a Polgári Törvénykönyv szerződésekre vonatkozó általános, és a hitel-(kölcsön)szerződésekre vonatkozó különös rendelkezései, valamint a pénzforgalomról és a bankhitelről szóló jogszabályokban foglaltak az irányadók. Az Adós a jelen Szerződés aláírásával elismeri, hogy a Hitelező Általános Szerződési Feltételeit és Üzletszabályzatát, a Hirdetményét illetve KA-VOSZ Zrt. Üzletszabályzatát, és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatát és vonatkozó Hirdetményét megismerte és az abba foglaltakat tudomásul vette. Hatályba lépés 28. A hitelszerződés az Adós és a Hitelező cégszerű aláírása után, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által ezen ügylet vonatkozásában nyújtott készfizető kezességvállalásról szóló, a Hitelező és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. között létrejött készfizető kezességvállalási szerződés hatályba lépésének napján lép hatályba. A Hitelező tájékoztatására tekintettel, az Adós kijelenti, miszerint figyelmét a Hitelező megfelelően felhívta arra a tényre, hogy az ezen ügylet vonatkozásában benyújtott készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának napján a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. hatályos Hirdetménye szerinti garanciadíjat köteles megfizetni. Jelen szerződés további hatályba lépési feltétele a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. szerződéskötés évére esedékes garanciadíja Adósra eső részének a 2. pont szerinti Fizetési Számlán történő zárolása, illetve annak Adós általi megfizetése. Az Adós tudomásul veszi, hogy a Hitelező a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. felé csak abban az esetben továbbít kezességvállalási kérelmet, amennyiben a jelen szerződés 24. pontja szerint esetlegesen előírt ingatlanfedezet bevonása esetén zálogjog(ok) széljegyzésre / bejegyzésre 8 kerülnek az ingatlan nyilvántartásban. Egyéb kikötések 29. Az Adós tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Széchenyi Kártya Programban a KA-VOSZ Zrt., illetve a Hitelező részére írásban megadott valamennyi adatot, ide értve mind a vállalkozására vonatkozó adatokat, mind pedig a személyes adatokat a Széchenyi Beruházási Hitel lebonyolítása, illetve a hitel jóváhagyása, illetve megújítása érdekében a Programban Résztvevő Szervezetek (KA- VOSZ Zrt., Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Hitelező, NFM) a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartásba vegyék, kezeljék, egymásnak átadják. Ezen adatokat a Programban Résztvevő Szervezetek az Adós által a jelen nyilatkozatban vagy egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt a kiadható titokkört pontosan megjelölő írásbeli felhatalmazásban foglaltakon túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatják ki. Az Adós tudomásul veszi, hogy a jelen hozzájárulás és felhatalmazás alapján az Adósra vonatkozó adatok, banktitok nyilvántartása, kezelése vagy átadása miatt a Programban Résztvevő Szervezetekkel szemben nem érvényesíthet követelést. 8 A megfelelő rész aláhúzandó! 13

14 30. Az Adós hozzájárul továbbá, hogy a Hitelező a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességének beváltása esetén a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. részére kimutatást vagy kivonatot adjon át a beváltási kérelem kiállítását megelőző naptól a jelen szerződés aláírásának napjáig visszamenőleg az Adós Fizetési Számlájának forgalmáról, mely tartalmazza a terheléseket, jóváírásokat jogcím megjelöléssel, dátum szerinti sorrendben. 32. Az Adós tudomásul veszi, hogy jelen kölcsönnel kapcsolatosan a Hitelező a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően köteles adatokat szolgáltatni a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) részére. Az Adós elismeri, hogy a KHR-rel kapcsolatos, jogszabály szerinti tájékoztatást, mely jelen Szerződés 2. számú mellékletét képezi, megkapta, megértette, és tudomásul vette. Jelen hitelszerződést a szerződő felek elolvasták és annak tartalmát, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá, valamint a szerződés aláírásával egyidejűleg annak egy-egy példányát átvették. Szerződéskötési feltételek 33. A Hitelező abban az esetben látja el aláírásával jelen szerződést (eddig az időpontig a felek között nem jön létre szerződés), amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek: saját erő rendelkezésre állásának igazolása (pl. Támogatási határozat) szerződéskötési díj megfizetése. Kelt:..., Adós 9 Hitelező Mellékletek: 1. sz. Lehívó levél 2. sz. Tájékoztató A hitelintézet információszolgáltatási kötelezettségéről és információkérési jogáról a Központi Hitelinformációs Rendszerrel szemben 3. sz. Készfizető kezességvállalási szerződés 4. sz. Felhatalmazó levél 5. sz. Jelzálogszerződés ingatlanra 6. sz. Keretbiztosítéki jelzálogszerződés ingatlanra 9 Egyéni vállalkozó esetén az Adós aláírása alatt szerepeltetni kell az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, továbbá a szerződés 2 tanúval hitelesíttetni kell. 14

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes

ÉRVÉNYES KAMATOK. - egyéb építési bankhitel /felújít/ 2.- 13.- 15.06-18.06 2012.03.31.-ig folyósított hitelekre érvényes Nyírbélteki Takarékszövetkezet 4372.Nyírbéltek,Kossuth u.16. ÉRVÉNYES KAMATOK Eng.szám:36/1990.05.14. egysz.kez.költs. kamat Hiteldíj mutató Új folyósításu hitelek kamata: % / év % /év várható % 2005.

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez

H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez 12. sz. melléklet Cenzúraszám: H I T E L S Z E R Z Ő D É S rulírozó hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a.. Takarékszövetkezet (cím:...., cégjegyzékszám:, törzsszám: ), mint hitelező

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA

VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL HITELKÁRTYA VÁLLALKOZÓI HITELEK FOLYÓSZÁMLA HITEL Kamat* jbk + 3-6% Egyszeri kezelési költség 1-2% Folyósítási jutalék 0,5% Zárlati költség nincs Rendelkezésre tartási jutalék 1% : 12 + 12 hónap *Takarékszövetkezetünk

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági ek kondíciói Érvényes: 2016. november 29 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók THM1 2 THM2 2 Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2013. március 21-től 1. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok

SZEMÉLYI KÖLCSÖN. Lakossági ügyfelek részére. I. Alapkondíciók. Kölcsöncélok Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2015. november 16 -tól/től visszavonásig SZEMÉLYI KÖLCSÖN Lakossági ügyfelek részére I. Alapkondíciók Sberbank a munkahelyen programban igénylő munkavállalók részére

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. április 6. A Szerencs és Környéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi t és Kiváltó Takarék

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2013. január 1. Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya

HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya HIRDETMÉNY 15/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata Széchenyi Kártya SZÉCHENYI KÁRTYA Érvényes 2015. július 01-től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez

Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez Hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 6080 Szabadszállás, Kálvin tér

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10)

Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön (OTK 10) Lakossági Hitelek kondíciói Érvényes: 2017. szeptember 01 -tól/től visszavonásig Korábban értékesített Három vagy többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása mellett nyújtott lakáscélú kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től

H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A Hatályos: január 1-től H I R D E T M É N Y S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Hatályos: 2016. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Megnevezés Díjtétel Esedékesség Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2012. január 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2014. április 03. Hatályos: Új szerződések esetén 2014. április 03. A meghirdetés időpontjában fennálló szerződések esetén

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet... kirendeltsége (... cím, cégjegyzékszám: 15-02-050268) - a továbbiakban: Takarékszövetkezet és...(a számlatulajdonos

Részletesebben

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY

Takarék Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. március 21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. május 15. napjáig

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

19.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: BANKSZÁMLA HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Kártya 2-höz Rövidített név: Székhely: Fő tevékenység

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK OTTHON HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.22. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017.01.31.-ig befogadott Takarék Otthon Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére).

A módosítás oka: Takarék Növekedési Forgóeszköz hitel és TakarékHitel bevezetése (folyószámla hitel társas vállalkozások részére). 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 6994/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. október 15-től A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A

S Z É C H E N Y I - K Á R T Y A S Z É C H E N Y I K Á R T Y A Érvényes: 2017. január 1től I. Számlavezetéssel kapcsolatos díjak Havi számlavezetési díj Bankon kívüli papíralapú forint átutalási Bankon kívüli elektronikus forint átutalási

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja

KONDÍCIÓS LISTA HUF éves Késedelmi kamat Kamat + 3,00% 14 Kényszerhitel éves kamata 27,99% CIB Hitelfedezeti Védelem havi díja KONDÍCIÓS LISTA Devizabelföldi magánszemélyek CIB Személyi kölcsöneire és eire vonatkozóan Hatályos: 2015. február 1-től A Kúria törvény** rendelkezései alapján a jelen Kondíciós Lista hatálya alá tartozó

Részletesebben

Hatálybalépés napja: április 01.

Hatálybalépés napja: április 01. Takarék 10+10 Otthonteremtő Kamattámogatott Hitel három vagy több gyermekes család esetén HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Takarék Folyószámlahitel

Takarék Folyószámlahitel mely létrejött egyrészről a hiteliktatószám: Takarék Folyószámlahitel Folyószámlahitel-keret szerződés Fogyasztó Ügyfél számára Folyószámlahitel-keret igénybevételéhez...[ Hitelintézet neve] székhelye:

Részletesebben