Új generációs Rába-termékek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új generációs Rába-termékek"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám január Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLA- PODÁST ÍRT ALÁ A RÁBA FU- TÓMÛ KFT. ÉS A MARMON- HERRINGTON. A FELEK HOSZ- SZÚ TÁVÚ NÖVEKEDÉST TÁ- MOGATÓ, PIACI ÉS TERMÉK- FEJLESZTÉSHEZ KÖTÔDÔ STRATÉGIAI KEZDEMÉNYEZÉ- SEK BEVEZETÉSÉRÔL DÖNTÖT- TEK A SPECIÁLIS JÁRMÛ FU- TÓMÛVEK ÉS HAJTÁSLÁNCOK PIACÁN. Deutz-gyártmányok felfutása Sárváron 12. oldal SZOROSABBÁ VÁLHAT A KAP- CSOLAT A RÁBA ÉS A DEUTZ KÖZÖTT. A RÁBA RENDSZE- RESEN ÉS FOLYAMATOSAN JÓ MINÔSÉGBEN SZÁLLÍT, S A SZÁLLÍTÁSI FEGYELMET JÓNAK ÉRTÉKELIK BEN TOVÁBBI JELENTÔS FORGA- LOMNÖVEKEDÉS VÁRHATÓ.

2 2 oldal 2 Futómû Kft. Új generációs Rába-termékek a buszpiac számára A lacsony padlós városibusz-futómû- és -ülés fejlesztés eredményeként polcról levehetô Rába-megoldások születtek. KAPUVÁRY ANDRÁS A Rába stratégiájának megfelelôen új, saját fejlesztésû termékekkel bôvítette buszpiaci termékpalettáját. A buszfutómûvek most kifejlesztett tárcsafékes generációja a városi tömegközlekedésben egyre nagyobb hangsúlyt kapó alacsony padlós piaci szegmenshez kapcsolódik. Az új üléscsaládot városi és elôvárosi buszok és villamosok jövôbeni igényeire szabták. A Rába közel 40 éve van jelen futómûveivel a buszpiacon. Termékeivel a piacot teljes körûen a midibuszoktól a csuklós városi buszokig képes kiszolgálni. A nyugat-európai tendenciákhoz hasonlóan a régióban, Kelet-Európában és a FÁK-országokban mely területeken a társaság hagyományosan jó beszállítói pozícióban van is emelkedô tendenciát mutat az alacsony padlós jármûvek aránya az újonnan forgalomba kerülô buszok piacán. Az alacsony padlós jármûvek futómûveinek egyszerre kell megfelelni a padlómagasság, az átjárható utastér és terhelhetôség iránti szigorú elvárásoknak. Az alkatrész- és a futómûüzletágban elvégzett párhuzamos termékfejlesztés révén a Rába üzletágai komplex megoldást kínálnak e szektor szereplôi számára. A 2010-ben lezajlott fejlesztési folyamat eredményeképpen a megvalósított megoldások a részpiacot jellemzô elvárásoknak megfelelôen polcról levehetô termékként rendelkezésre állnak, illetve egy-egy konkrét specifikációnak megfelelô finomhangolást követôen azonnal gyártásba kerülhetnek. A tárcsafékes futómû fejlesztés már a tavaly alapított Rába Fejlesztési Intézet és a konstrukciós csapat közös munkájaként jött létre, figyelembe véve a korábbi tapasztalatokat és a majdani elvárásokat. Az új üléstípust a városi és elôvárosi tömegközlekedés jövôbeni igényeire szabták. Az új gyártási technológiának köszönhetôen az ülés a piaci tendenciákhoz alkalmazkodva közel 40 százalékkal kisebb súlyú és az ergonómiai szempontoknak is messzemenôen megfelel. A Rába számára stratégiai szektort jelentô buszpiacon az aktuális trendekre épülô termékfejlesztéseink célja, hogy képességeinket a lehetô legteljesebb mértékben kiaknázva erôsítsük pozíciónkat emelte ki Pintér István, a Rába Nyrt. vezérigazgatója. Stratégiai törekvésünk, hogy önálló fejlesztésekkel vagy a megrendelôvel közös termékinnovációval lépjünk elôre, magasabb szinten szolgáljuk ki a Rába tradicionális piacait, illetve bôvíteni tudjuk együttmûködô partnereink körét. FOTÓK: MATUSZ KÁROLY RÁKÓCZY KÁLMÁN BALOGH ANDRÁS

3 3 oldal Futómû Kft. 3 Sikeres a konzorciumi együttmûködés A CSAKNEM 1,3 MILLIÁRD FORINTOS INNOVÁCIÓS PROJEKT TÚLJUTOTT A FELÉN S ikeres az integrált jármûipari termék- és technológiafejlesztô rendszereket kutató konzorcium eddigi mûködése állapította meg a szervezet alapító közgyûlésének és irányítótestületének évértékelô ülése nemrégiben. A konzorciumot két éve alakította meg négy tag, a Rába Futómû Kft., a Borsodi Mûhely Kft., a HNS Kft. és a Széchenyi István Egyetem. Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója elöljáróban arról beszélt, hogy az iparág kezd túljutni a válságon, így 2011 a stabilizáció éve lehet. A elôtti idôk a következô tizenöt évben, de lehet, hogy soha nem térnek vissza utalt arra, hogy a fellendülés nem a korábbi szint elérését jelenti. A vállalatvezetô idézett egy anekdotát Albert Einstenrôl, akinek egy ízben vizsgáztatás közben egy diákja azt mondta: Professzor úr, ezek ugyanazok a kérdések, mint tavaly. Igen, de idén mások a válaszok válaszolta Einstein. Pintér István szerint valahogy így van a jármûiparban is, ahol a korábbitól idônként gyökeresen eltérô válaszokat kell adni a problémákra ahhoz, hogy integrálódni lehessen a globalizálódó világba. Kifejtette azt is, hogy új vevô-szállító viszonyok vannak kialakulóban. Míg korábban az ár volt a mindenható, most a minôség, valamint a termék- és folyamatinnováció került elôtérbe. Dr. Czinege Imre egyetemi tanár a 2008 ôszén kezdôdött és a 2012 márciusáig tartó, 894 millió forintos állami támogatásból és 362 millió forintos vállalati hozzájárulásból finanszírozott projekt eredményeit ismertette. Eddig a pénz csaknem kétharmadát használták fel. Az integrált termékfejlesztés fô elemeiként a termék létrehozásának integrált megközelítését, a teljes körû szimulációt, a termék teljes életciklusára kiterjedô figyelmet, a tapasztalatok, információk tudásbázisba rögzítését, valamint a tanuló vállalat modelljének felépítését nevezte meg. Az oktató elmondta: az elsô két évben 58 új termék, technológia, szolgáltatás jött létre és 101 publikáció jelent meg. A kutatásokban 89-en vettek részt, és négy új kutatói munkahely jött létre. A cégek 2 milliárd forint többletárbevételre tettek szert, és megôrizték piaci pozícióikat. A konzorcium három szakmai fórumon vett részt, így a Tech4Autó Regionális Kutatás-fejlesztési Konferencián és Szakkiállításon, a Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásáron, valamint a FISITA 2010 Automotive World Congress kiállításon. Saját kiadványa, A Jövô Jármûve évente négyszer jelenik meg. Dr. Czinege Imre hangsúlyozta, hogy mindegyik kutatási fô irányban (számítógépes tervezés, számítógépes gyártás, minôségirányítás) jelentôs sikereket értek el. A Rába esetében a kovácsolási és kovácshengerlési technológiai optimalizálása, az osztott rendszerû folyamatmenedzsment továbbfejlesztése, a gumihevederes traktorfutómû, valamint az új hajtott, kormányzott mellsô és hátsó futómûvek szerepelnek az eredmények között. Dr. Szekeres Tamás, az egyetem rektora hozzászólásában azt emelte ki: még szorosabb kapcsolatra törekednek a cégekkel. Pozitívan nyilatkozott az együttmûködésrôl Borsodi László, a Borsodi Mûhely Kft., valamint Józsi Ottó, a HNS Mûszaki Fejlesztô Kft. ügyvezetôje is.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Hosszú távú stratégiai együttmûködés az amerikai piacon FOTÓK: MATUSZ KÁROLY 5 évre szóló stratégiai együttmûködési megállapodást írt alá a Rába Futómû Kft. és a Marmon-Herrington. A felek hosszú távú növekedést támogató, piaci és termékfejlesztéshez kötôdô stratégiai kezdeményezések bevezetésérôl döntöttek a speciális jármû futómûvek és hajtásláncok piacán. Az együttmûködés a két társaság immáron 27 esztendôre visszanyúló üzleti kapcsolatára épül. Az új megállapodás a speciális tehergépjármû, katonai és nem közúti (off-road) futómûvek piacán a kiegyensúlyozott és fenntartható növekedést támogatva fókuszált üzletfejlesztési terveket körvonalaz. A két társaság kooperációja tovább erôsíti a Rába-csoport pozícióját a speciális tehergépjármû szegmensben, és egybevág azzal a céllal, hogy fejlesztési és tesztelési kapacitásunkat és kompetenciáinkat a lehetô legteljesebb mértékben kiaknázzuk emelte ki Pintér István, a Rába Nyrt. vezérigazgatója. MARMON-HERRINGTON A Marmon-Herrington tehergépjármû-, illetve speciálisjármû-hajtásláncelemek vezetô gyártója. Az 1931-ben alapított vállalat székhelye a Kentucky állambeli Louisville. A társaságot 1931-ben alapították, a székhelye Louisville Kentucky államban (USA). A Marmon-Herrington a Marmon Highway Technologies Berkshire Hathaway csoport tagja. A stratégiai célkitûzések és elképzelések megfogalmazásán túl a megállapodás a termékinnováció, a vásárlóiérték-növelés és a piacvezetôtermék-megkülönböztetés területén megfogalmazott célok megvalósításának idôtervét is meghatározza. Az ötéves terv a két vállalat alapvetô mérnöki, gyártási és pénzügyi erôsségeire támaszkodva új termékek és szolgáltatások bevezetését irányozza elô, így a piacon már bizonyított, jelenleg alapvetôen egyfokozatú és bolygókerék-hajtású futómûvekbôl álló közös termékportfólió tovább bôvíthetô.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Új fejlesztés az IQSYS-tôl HELPDESK PORTÁL EGYSZERÛ, GYORS, FELHASZNÁLÓBARÁT A z IQSYS új fejlesztést vezetett be a rábás felhasználók számára. A Helpdesk portál nevet viselô oldalon a dolgozók online, böngészô segítségével tájékozódhatnak a saját használatú (a felhasználó nevén lévô) eszközökrôl, a saját bejelentésekrôl és a hozzájuk kapcsolódó részfeladatok végrehajtási állapotáról, megoldásáról, és a saját bejelentéseik megoldásának értékelésére, vagyis egyfajta ügyfél elégedettség kinyilvánítására is lehetôségük nyílik. Fontos funkció a könyvtárgazdák számára az archiválás, ami ezentúl kizárólag a portál vonatkozó menüpontján keresztül valósítható meg, a régi archiválási rendszer lekapcsolásra került. A könnyebb eligazodás érdekében a portálon a Rendszer Általános felhasználói tájékoztató menüpont alatt egy részletes tájékoztató anyagban ismertetik meg az elérhetô funkciókat, lehetôségeket. A Rába belsô hálózatából a belépéshez se felhasználónév, se jelszó nem szükséges a portál automatikusan azonosítja a bejelentkezett felhasználókat. Külsô hálózatból való használatkor a portál felhasználónevet és jelszót kér, amely a raba\windows bejelentkezési név és a windows jelszó együttese. Reméljük, az új alkalmazás hamar elnyeri tetszésüket és hasznos információs pontként alkalmazzák a mindennapokban! A portál használatával, a jelenlegi információtartalom helyességével kapcsolatos kérdéseiket-felvetéseiket a Helpdesk elérhetôségein várják iqsys.hu, ). Az alkalmazás fejlesztésével kapcsolatos ötleteket-javaslatokat a Rába IT Szolgáltatás menedzsereihez kérjük eljuttatni! A portál a következô linken érhetô el: https: iqsweb.iqsysmgt. telekom.intra iqportal (A kényelmesebb elérhetôség miatt javasolt az oldal elmentése a webes böngészôben a kedvencek közé.) Kis ötlet nagy haszonnal N em feltétlenül kell mindig nagyokat álmodni és alkotni, sokszor a kis ötletekben rejlik a megoldás kulcsa vallja Ôsze Zoltán kovács, akinek ötletládás pályázatát ebben a hónapban elfogadta és díjazta a bírálóbizottság. A tolóvilla gyûrôdésének kiküszöbölésére adott be technológiamódosítást Ôsze Zoltán, aki kisebb megszakítással 1982 óta dolgozik kovácsként a Rábánál. Mint mondja, nem tett más, mint elôvette azt a tudást, amellyel elôdeink is rendelkeztek, ezzel pedig sikerült a gyártási hibaszázalékot szinte a nullára csökkenteni. A gyûrôdések miatt lassabban és kevésbé hatékonyan ment mostanáig a termelés is, hisz mindig szükség volt egy kollégára, aki a meghibásodásokat azonnal javította. Ezzel persze idôt veszítettünk. Lehetett tudni, hogy a termelés végsô fázisában történik a meghibásodás, így annak kijavítására nem volt szükség világmegváltó ötletre, csak a józan észre, s mint mondtam, az ôseink megszerzett tudására tette hozzá Ôsze Zoltán. A kovácsüzemben dolgozó kolléga ötletét másodszor díjazta a cég, emlékei szerint öt-hat évvel ezelôtt szintén egy technológiamódosítással nyert. A korábbi díjazottakhoz hasonlóan ô is azt vallja, hogy csak úgy érdemes ezt a szakmát csinálni, ha sok év után is motivációt talál benne az ember, ha érdekli, hogy a dolgokat miként lehet jobbá, hatékonyabbá tenni, ha szükséges. Ôsze Zoltán az ötletéért rábás ajándéktárgyat és egyszeri pénzjutalmat kapott.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Szelektíven a munkahelyen is! A növekvô hulladékmennyiség elhelyezése, kezelése hazánkban is komoly problémát jelent. Magyarországon sajnos még mindig nagy mennyiségû hasznosítható anyag kerül a kukákba, pedig ha ezeket a hulladéktípusokat a kijelölt gyûjtôhelyre viszszük, biztosíthatjuk újrahasznosításukat, így jelentôsen csökkentjük a környezeti terhelést. A Rába környezeti stratégiájában a hulladékgazdálkodás javítása, a keletkezô hulladékok mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás fontos célként szerepel. Ezt a célt nem elég csak a gyártási folyamat során szem elôtt tartani. Kis odafigyeléssel magunk is sokat tehetünk a környezetért a munkahelyünkön is! A hasznosítható vagy veszélyes hulladékok elkülönített gyûjtése mindannyiunk feladata és felelôssége, közös erôfeszítéssel viszont komoly eredményeket érhetünk el! Az alábbiakban összegyûjtöttünk néhány olyan információt, amely segítséget nyújthat a hulladékfajták elkülönítésénél és elhelyezésénél a központi irodaépületben. ÜVEG Gyûjtôpontok kis mennyiségû: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház). nagy mennyiségû: utcai, 1,1 m -es gurulós konténer. Elektronikai hulladék (pl. elektromos készülékek, számítástechnikai hulladék, kábelek, világítótestek). Gyûjtés helye: világítótestek (fénycsô, izzó): 205-ös iroda. egyéb, kis mennyiségû elektronikai hulladék: 205-ös iroda. egyéb, nagy mennyiségû elektronikai hulladék: keletkezés helyszínén, bejelentés: IRODAI ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉK PAPÍRHULLADÉK Gyûjtôpontok: irodai, kis mennyiségû papírhulladék: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház es irodaépület lépcsôforduló). kartonpapír, nagy mennyiségû papírhulladék: utcai, 5 m -es konténer, ill. 1,1 m - es gurulós konténer. Ezek a gyûjtôedények újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz gyûjtésére szolgálnak. A tejes- és gyümölcsitalos (kombinált) dobozokat kimosva, laposra taposva helyezzük el a konténerben. Higiéniai okokból ne dobjunk élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyezôdéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt papír zsebkendôt, szalvétákat az edénybe. Fontos, hogy ne kerüljön mûanyag a papírgyûjtô konténerbe, vagyis például füzetborító, mûanyag mappa, nejlon fólia, mûanyag kötözô vagy ragasztószalag. MÛANYAG Gyûjtôpontok italospalack: palackprés használata után: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház). egyéb mûanyaghulladék: a) kis mennyiségû: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház). b) nagy mennyiségû: utcai gurulós konténer (1,1 m -es). Üdítôs, ásványvizes PET-palackokat, kiöblített háztartási flakonokat és azok lecsavart kupakjait, háztartásban elôforduló tiszta fóliát (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.) dobjunk ebbe a konténerbe. Zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakon ne kerüljön az edénybe. A tiszta, kiöblített italos- vagy egyéb, már feleslegessé vált üvegeket helyezhetjük el ebben az edényben, viszont ne dobjunk bele szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt vagy neoncsövet! A fémkupakokat mindig távolítsuk el az üvegrôl. VESZÉLYES HULLADÉKOK Az irodákban is fellelhetô veszélyes hulladékok speciális kezelést, így elkülönített gyûjtést igényelnek! SZÁRAZELEM (pl. ceruzaelem, góliátelem, lapos elem, telefonakkumulátor). Gyûjtés helye: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház, I. emelet). KIÜRÜLT TINTAPARTON, TONER STB. Gyûjtés helye: kis mennyiségû: 205-ös iroda. nagy mennyiségû: keletkezés helyszínén, bejelentés: EGYÉB HULLADÉKTÍPUSOK SELEJT-IRODABÚTOR Gyûjtés helye: a keletkezés helyszínén, bejelentés: EGYÉB, KOMMUNÁLIS HULLADÉK a takarítószemélyzet gyûjti irodánként, elhelyezése: utcai, 1,1 m -es konténer.

7 7 oldal Jármû Kft. Jelentôs polgári értékesítési növekedést vár a Jármû kft. 7 M ilyen évet zárt a Rába Jármû Kft. és milyen reményekkel vágott a es esztendôbe? erre kértünk választ Torma János ügyvezetô igazgatótól. A 2010-es esztendôre visszatekintve pozitív érzésem van, mert a 2008-ban kezdôdött és 2009 egészére mélyen kiható válságon túljutottunk. Nem olyan hirtelen múlt el, mint amilyen gyorsan jött, de negyedévrôl negyedévre nôttek a lehívások, és szerencsére egyre növekvô létszámmal kellett dolgoznunk. Kijelenthetjük azt is, hogy a rendkívül nehéz idôszakban nem vesztettünk vevôt, így megmaradt az üzleti kapcsolatunk a Hamm-mal, a Schwarzmüllerrel, a Sennebogennel és a Terexszel is kezdte a beszélgetést Torma János. Az ügyvezetô igazgató az elsô kiszállításokra, a rendelésekre és az elôrejelzésekre alapozva úgy látja, hogy a polgári értékesítésben a tendencia idén is folytatódni fog köszönhetôen annak is, hogy a meglévô partnereknél sikerült a meglévô termékeken túl új tételek gyártását is elnyerni. Ez a Hammnál volt a legnagyobb mértékû, amelynek új típusú úthengeralvázakat, valamint hidraulika- és üzemanyagtartályokat kell kiszállítani nagy darabszámban. Az úthengeralvázak gyártása meghatározó lesz 2011-ben: tavaly elôbb minták, majd az utolsó két hónapban kisebb sorozatok készültek, idén pedig már napi nyolc-tíz egységgel lehet számolni. TORMA JÁNOS Torma János azt várja, hogy a kft. polgári forgalma megduplázódik 2010-hez képest, bár még mindig nem éri el a 2008-as szintet. A nagy kihívás az, hogy hirtelen kell felnôni, s a gyártási körülményeket, a mûszaki és az emberi feltételeket úgy biztosítani, hogy a végeredmény az legyen, amit elterveztünk re ismét eljutottunk oda, hogy nemcsak az emberi erôforrás kihasználása szempontjából nézzük a feladatokat, hanem a mûszaki lehetôségeket, a gépi kapacitásokat is muszáj figyelnünk. Idén megint lesznek olyan munkahelyek, ahol nem egy, hanem két vagy akár három mûszakos munkarendet vezetünk be magyarázta az igazgató. A cégvezetô beszélt a vállalat katonai profiljáról is. Ezen a téren a tavalyi esztendô úgy telt, ahogy szokott, ami azt jelenti, hogy izgalmas év vége van mögöttünk. A november-december mindig sûrû, mert a fejlesztések végigvitele, a különbözô mûszaki kivitelek kialakítása idôigényes folyamat, s az átadási határidôk általában csak huszáros hajrával teljesíthetôk. Most is így történt, még a leállás elôtti napokban is voltak átadások. A fontos persze az, hogy a terveink szerint tudtuk ellátni a honvédséget jármûvekkel. Megjegyzendô, hogy H-s családon belül létre tudtunk hozni olyan védett kivitelû jármûtípust, amire nagy szükség van ott, ahol a magyar katonák életveszélyben vannak. Az elsô példányokat leszállítottuk tavaly. Ilyen típusú terepjárók gyártásával kezdôdik 2011, s bízom abban, hogy a katonai program úgy megy tovább, ahogy eddig fejtette ki az igazgató. Torma János olyan új elemként említette a fôvárosi BKV Zrt. midibusztenderét, amely remélhetôleg feladatot ad 2011-ben. Bizakodó vagyok, hogy az S 91-es jármû, amit közös, hazai munkával, hazai tervezéssel meg tudtunk ajánlani, és amely maradéktalanul megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, még idén feltûnik Budapest tömegközlekedésében. A siker azért is fontos lenne, mert ezzel a Rába neve a civil magyar közönség elôtt is megjelenne, a busz ugyanis hírét vinné a cégnek mondta végül a kft. vezetôje.

8 8 oldal 8 Jármû Kft. Hat kamion három nap alatt elkezdôdtek a kiszállítások Ahogy a Rába, úgy a vevôk is minden évben tartanak téli üzemszünetet, ezek hossza azonban általában eltérô. Emiatt a kiszállítások januári indítását alapos felkészülésnek kellett megelôzni november-decemberben mondta lapunknak Csizmadia Katalin, a Jármû kft. üzletfejlesztési menedzsere. A partnerek közül a Hamm december elején leállt és csak január második hetében indult újra. A többiek már január 3- án dolgozni kezdtek. A szakember hozzátette: Gyôrben december 27. és január 9. között rendeltek el leállást, de a vevôi igények megfelelô kiszolgálása miatt az alkatrészüzem már január 3-án startolt. Jelzésértékû, hogy az elsô három nap hat megrakott kamion hagyta el a gyárat. Csizmadia Katalin szerint 2010 emelkedô tendenciája folytatódni fog, és további erôteljes növekedés várható 2011-ben a polgári értékesítésben. Az egyik ok a piacok fôként a német piac magára találása. A Hamm, a Sennebogen és a magyarországi logisztikai tevékenységben erôsítô Schwarzmüller egyaránt jelentôs bôvülést jelzett elôre. A brit Terexnél szintén tapasztalható élénkülés, amely azonban még nem annyira számottevô ezt mutatja, hogy a szigetországi vállalatnál továbbra is négynapos a munkaidô. A növekedés másik oka, hogy a Jármû kft második félévében sok új termék gyártását nyerte el, ami megsokszorozza a feladatok nagyságát, a Hamm esetében például megtriplázza. A német cégnek új tételként nagyméretû úthengeralvázat, valamint hidraulika- és üzemanyagtartályt is gyártani kell. A megnövekedett igényekre való felkészülés folytatódik. Újabb alkalmazottakat, illetve bérmunkásokat vesz fel a kft. Emellett elkezdôdött a gyártóhelyek átalakítása, elsô lépésként a Hammtartályoknál a hatékonyságjavítás céljával tervezzük több termék gyártási folyamatának felülvizsgálatát is hangsúlyozta az üzletfejlesztési menedzser. Minôségjavulást hozott az elsô díjazott ötlet Ahogy arról korábbi lapszámunkban már beszámoltunk, 2010 decemberétôl a Rába Jármû Kft. is elindította dolgozói javaslati rendszerét. A bevezetés óta folyamatosan bôvül a beérkezett ötletek száma, sôt, már az elsô ötletadó jutalmazott javaslatáról is beszámolhatunk. Tempfli István forgácsoló munkatársunk december elején nyújtotta be javaslatát, december közepén megszületett a bírálat eredménye. A javaslat a menetfúrás kiváltásánál gyakran visszatérô problémára talált ideális megoldást. A jelentôs minôségjavulást eredményezô ötletet pénzjutalom kifizetésével díjaztuk. A javaslat bevezetése óta sokkal megbízhatóbb menetek készülnek a forgácsolóban. Az ötletláda és az újítási kedv tehát a jármûüzletágnál is beindult, a mai napig újabb 5 javaslat érkezett, melyek értékelése jelenleg is tart. Nagy Kornélia HR-vezetô KRASZTINA ZOLTÁN GRATULÁL AZ ÖTLETADÓ TEMPFLI ISTVÁNNAK.

9 9 oldal Jármû Kft. 9 Hamm tartály gyártósor ÜZEMI RENDEZÉSI TERV OPTIMALIZÁLÁS AZ ÚJ SOROZATTERMÉKEKRE A z elmúlt év nyarán a vevôi rendelésben tapasztalt élénkülés az év végére erôteljes felfutássá nôtte ki magát, amit már növekvô létszámmal, feszített tempóban, munkaidôkeret bevezetésével tudtunk csak kiszolgálni. A vezetôség tanulva az elmúlt idôszakból most új megközelítéssel kívánja kielégíteni a vevôi igényeket. Mégpedig olyan gyártási elvek, filozófiák alkalmazásával, melyek medret nyújtanak a folyamatokat javítani kívánó munkatársak ötleteinek, legyen szó fizikai vagy szellemi területen dolgozó kollégáról! Az úgynevezett Hamm tartály gyártósor -ra esett a választás, melyen elsôként végeztük és végzünk most is folyamatosan javításokat, finomításokat, azaz optimalizálást. A megvalósításhoz elengedhetetlen volt az ott dolgozók, a termék-elôállítás folyamatát legpontosabban ismerôk bevonása a kezdetektôl. A munka 2010 decemberében a csapat felállításával kezdôdött (4 fô üzemi, 3 fô irodai). Az elsô hét minden napján találkoztunk 1 órára, és az azt megelôzô napi ötleteinket elemeztük, míg el nem értünk arra a pontra, ahol minden csapattag egyet tudott érteni a gyártósor kialakításával. A változtatások igazgatói jóváhagyását követôen hozzáfogtunk a sor átalakításához az elképzeléseink szerint, melyet ez év 2. hetére 85 százalékban el is végeztünk. További feladat, hogy a fizikai dolgozókat mentesítsük az olyan, nem értékteremtô tevékenységek alól, mint például az anyagmozgatás, vagy ne engedjünk teret a gyártósoron belüli túltermelésnek bizonyos mûveletek esetében, hisz ez mind veszteséget okoz nekünk! Bevezettünk továbbá egy ún. gyártáskiegyenlítô táblát, mely hathatós tájékoztatást nyújt a dolgozóknak, hogy legalább egy hétre elôre lássák, mi a kívánt feladat, s kapjanak visszacsatolást is ugyanezen az ûrlapon a napi tevékenységük hatékonyságáról. Ami még hátravan: az ütemezett gyártás megvalósítása, azazhogy az ütem által diktált napi mennyiség valóban legyártásra kerüljön még aznap (átfutási idô csökkentése); egy jelzési rendszer kialakítása és alkalmazása, melynek segítségével az értékteremtést végzô dolgozó jelezni tudja, ha például anyagra van szüksége vagy éppen a termék elkészült (nem értékteremtô tevékenységek kizárása a gyártási folyamatból). Személy szerint bízom abban, hogy a fent leírt munka hozadékát hamar felismerik mind a vezetôk, mind a dolgozók, és növekvô elkötelezettséggel állnak ki amellett, hogy a múlt merevségét a jelen rugalmasságával váltsuk fel! Annál is inkább, mert terveink szerint a gyártósoroptimalizálást ki kívánjuk terjeszteni más jellegû termékek gyártósoraira is, ami kivitelezhetetlen vezetô-dolgozó és vagy dolgozó-vezetô együttmûködése nélkül! HOMÉR ZOLTÁN

10 10 oldal 10 Alkatrész Kft., Mór Új termék a Fehrernek Mórról A Rába móri vegyes vállalati partnerétôl, a Fehrertôl 2010 nyarán érkezett az elsô megkeresés egy új termékre, a Mercedesekbe beépülô MFA hátsó kartám huzatok gyártására. A Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. gyártómérnöke, Lampert Tamás elmondta magazinunknak: akkor megvizsgálták a lehetôségeiket, és a szövetes, valamint mûbôrös verziókra tettek ajánlatot. A bôr varrására még nem vállalkoztak. Az ajánlataikat a Fehrer elfogadta, így elindult a felkészülés az új termék bevezetésére. A varrodánkban készülô kartámlahuzatok kárpitozása a Fehrer csehországi gyárában készül. Prágától nem meszsze található Liberec, ahol volt szerencsénk megismerkedni a projekt szereplôivel. Itt egyeztettünk a termelés és szállítás részleteirôl, a gyártás beindításáról. A megrendelések egy új, elektronikus adattovábbító rendszeren (EDI) keresztül futnak be. A termék teljes gyártási ciklusát végigköveti egy vonalkódos azonosító rendszer. Ezek újításnak mondhatók és pontosabb, gyorsabb vevôkiszolgálást tesznek lehetôvé. További pozitívum, hogy a kartámlák szállítását már meglévô fuvarhoz tudjuk kapcsolni, így energiát és idôt takarítunk meg, nem mellékesen a környezetet is kevésbé terheljük. Az alapanyagokat helyben szabjuk, tehát a szabászatunk is új feladathoz jut. A munka oroszlánrésze viszont azokra az ügyes kezû varrónôkre hárul, akiknek hiba nélkül kell megvarrni a mûbôrös huzatokat. Ugyanis a Fehrer nagyon szigorú minôségi elvárásokat támaszt az alkatrész pontosságát illetôen. Az utólagos javítást pedig nem is engedélyezi hangsúlyozta Lampert Tamás. A gyártómérnök elmondta, hogy az igazi gyártás azonban csak idén szeptembertôl kezdôdik, addig próbák, tesztek, változtatások zajlanak. Ezzel párhuzamosan varrónôink már gyakorolják az új huzat összeállítását, amire szükség is van a már említett követelmények miatt. A Fehrer tervei szerint csúcsidôben napi négyszáz ilyen könyöklôhuzatot kell elkészítenünk és kiszállítanunk. Jelenleg irodai szinten is a felkészülés zajlik. Igyekszünk minden dokumentációt elkészíteni, beszerezni, hiszen a német kollégáink erre a pontra is különösen nagy hangsúlyt fektetnek. Márciusban már gyártási körülményeket kell bemutatnunk a Liberecbôl idelátogató cseh delegációnak. Addig még egy új, erre a célra felkészített, kéttûs pántvarró gép beszerzésére is sor kerül. Annak üzembe állításával gyorsabbá és fôleg pontosabbá válik az autóban amúgy szem elôtt lévô pánt varrása. Bízunk benne, hogy amennyiben a kartámlahuzat-projekt sikeres bevezetése lezajlik és a szériagyártás beindul, új, izgalmas feladatokat kapunk, amivel tovább tudjuk színesíteni termékpalettánkat mondta végül Lampert Tamás.

11 11 oldal Alkatrész Kft., Mór 11 Telephelyrendezés Móron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában a Rába egységes stratégiájához igazodva telephelyrendezés kezdôdött. A társaság ügyvezetô igazgatója, Urbányi László elmondta: ahogyan a stratégiában is megfogalmazták s a negyedik negyedévben elfogadták, 2013 végéig telephelyrendezést, rendbetételt, arculategységesítést hajtanak végre. Ez több fázisból, lépésbôl áll majd. Elsô körben a holding építésze végignézte az épületeket, a lebontandó, használaton kívüli helyiségeket. Elôször a szállítószalagrendszert akarjuk lebontani, s rendbe tenni a portaépületet. A gyárban a belsô technológia fejlôdik újabb projektekkel, ezért kívülrôl is kell adni magunkra, hogy huszonegyedik századi cég képét tükrözze a gyár magyarázta Urbányi László. Az eddigi konszolidációknál a tevékenységünk során arra koncentráltunk, hogy minél inkább átlátható, helytakarékos, lean termelést csináljunk. Cél volt, hogy minél gyorsabban, egyszerûbben menjen végig a gyártási folyamaton az anyag. Ez természetesen helyi konszolidációkat is jelentett. Viszont azt a helyet, amit ki fogunk tölteni, szeretnénk felöltöztetni. Az ügyvezetô igazgató hozzátette: Szomszédságunkban létrehoztunk egy vegyes vállalatot, a Fehrer- Rábát; jelen pillanatban erre mintaként tekintünk, így szeretnének kinézni az arculategységesítés végére. Természetesen Sárváron is megjelenik majd az egységesítés, de ott elsô lépésként leginkább belülrôl az elavult, használaton kívüli gépeket távolítjuk el az üzembôl. Suzuki Swift Sport huzat-fejlesztés Móron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában májusban kezdték gyártani az új Swift üléshuzatokat, és a napokban már a sportváltozat fejlesztése is elkezdôdött. A gyár gyártómérnöke, Berta Tímea elmondta magazinunknak: Az elsô protodarabok még Japánban készültek. A második szakasz az elmúlt év december közepén a Rába közremûködésével zajlott le Móron. A megkapott szabásminták alapján egy-egy darabot megvarrunk a japán designer instrukciói alapján. Ezeket a huzatokat arra a habra kárpitozzák fel, amelyet már a kiválasztott gyártó szállít magyarázta Berta Tímea. Az elbírálás után még a szükséges módosításokat elvégzik a szabásmintán. Elôfordul, hogy ezt a folyamatot többször végig kell ismételni, amíg megfelelônek nem bizonyul a szabásminta. A protogyártás csak ez után a fejlesztés után indulhat. Az ütemtervnek megfelelôen január elején fejeztük be a teljes, harminc autóra való üléshuzat gyártását. A következô prototípusszakasz április-május körül lesz, a sorozatgyártás a tervek szerint ôsszel indul. Külön érdekesség, hogy az elsô támlán Sport feliratú hímzés van. Az eddigi típusoktól eltérô még, hogy a szimpla és dupla dísztûzés is megtalálható egy huzaton belül tudtuk meg Berta Tímeától.

12 12 oldal 12 Alkatrész Kft. Sárvár Deutz gyártmányok felfutása Sárváron M int arról Magazinunk több alkalommal beszámolt, fontos partnere a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. Sárvári Gyárának a Deutz cég. Azt tapasztaljuk, hogy a Deutz számára is fontos lett a Rába. Az elmúlt négy hónap alatt háromszor kellett Kölnbe utaznunk a cég meghívására. Ott egyeztettük a jövô terveit, a gyártmánybôvülést és a további kapcsolatunkat. Jelenleg egy auditáló cég a Deutz beszállítónak minôsítését végzi. A minôsítô társaság a Rábát is, mint öntvény típusalkatrész beszállítót minôsítette mondta elöljáróban Boldis Géza, a sárvári gyár igazgatója. Nagyon fontos az auditáló cég értékelésében az a megállapítás, hogy a Rába elkötelezett a Deutz cég irányába. A RÁBA rendszeresen és folyamatosan jó minôségben szállít, s a szállítási fegyelmet jónak értékelik. Az igazgató elmondta, kiemelt az árkérdés. Egyértelmû minden cég számára, hogy olcsóbban vásároljon. Minden beszállítótól elvárják, hogy csökkentse árait, miközben az acélárak emelkednek. Ebben kell egyességre jutni a Deutz-zal, hogy milyen további áron lehessen szállítani. A sárvári gyár gyártási Deutz palettája 70 féle tételbôl áll, s további konkrét tárgyalások folynak további 40 féle ékszíjtárcsa gyártásáról. Az gyártáshoz szükséges öntvényeket a sárvári gyár négy öntôdébôl vásárolja, közülük a legnagyobb a szegedi öntöde. De az elôbb említett ártárgyalásokba kénytelenek leszünk külhoni beszállítókat is bevonni. Ezt azért fontos megemlíteni, mert csak a Deutz cég által minôsített, jóváhagyott öntödéktôl vásárolhatunk magyarázta Boldis Géza. Tárgyalásaink arról szóltak folytatta az igazgató, hogy a Rába Sárvárról kialakult jó vélemények mellett, megfelelô árat tudunk szerezni, akkor nagyon nagy lépést tudunk tenni a Deutz cég irányába ékszíjtárcsa gyártás vonatkozásában. A gyárigazgató konkrét számok nélkül megjegyezte: a 2010-es árbevételhez képest 33 százalékos felfutás várható 2011-re. A további évekre elôretekintve, a jövô évben 2012-ben további jelentôs forgalomnövekedéssel számolhatunk. Ez akkor válhat valósággá, ha ártárgyalásaink megfelelôek lesznek. Biztató jel az, hogy többszöri fordulóban is tudtunk ezekrôl tárgyalni és nyilván azzal a hittel és meggyôzôdéssel megyünk a további tárgyalásokra, hogy az elôbb említett felfutást elérjük. Ennek lesz beruházás igénye, de bíztatást kaptunk a Rába vezetésétôl arra, ha olyan projektet tudunk indítani, amely a sárvári gyár és az egész társaság számára hasznos, akkor a beruházásokkal ezt a fejlôdést támogatni lehessen. Ez a célunk, ezen dolgozunk.

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô

Év végi hajrá. a szereldében. 1 oldal. 10. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXI. évfolyam 8. szám 2009. november-december www.raba.hu Rába: Fenntartott üzemi szintû nyereség az év elsô 9 hónapjában 2. oldal A jármûiparban észlelhetô lassú

Részletesebben

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10.

Új szegmensben ért el sikert a Rába a FÁK-piacon. 4. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXII. évfolyam 7. szám 2010. szeptember-október www.raba.hu KÉPEK: WWW.URALAZ.RU HAMM: Tovább erôsôdô partnerkapcsolat 10. oldal A HAMM ÚTHENGER- GYÁRTÓ CÉGGELVALÓ

Részletesebben

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál

MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS. 4 5. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXV. évfolyam 4. szám 2013. július www.raba.hu MÉG NAGYOBB HANGSÚLYT KAP A KUTATÁS-FEJLESZTÉS 4 5. oldal Az elmúlt évtized legjobb év eleji eredménye a Rábánál 2.

Részletesebben

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere

A TEREX SOKKAL TÖBB ALVÁZAT. RENDEL 11. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja. A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXVII. évfolyam 3. szám 2015. június www.raba.hu A Rába mint a Meritor beszállítópartnere 2 3. oldal A MERITOR VÁLLALAT MÁR HOSSZÚ IDEJE A RÁBA MEGBÍZHATÓ PARTNERE.

Részletesebben

Tovább javuló üzemi eredmények

Tovább javuló üzemi eredmények 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 8. szám 2006. 2004. augusztus október VESZTESÉGES ÉVEK UTÁN POZITÍV NEGYEDÉVEK Tovább javuló üzemi eredmények A Rába-csoport működését 2006 második

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK

TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK TANÁCSADÁSI ESET GYAKORLATOK Dr. Poór József Budapest-Gödöllő 2013-2014. Ez a dokumentum kizárólag a Szent István Egyetem vezetés-szervezés tanácsadási szakirány oktatásban résztvevő hallgatók számára

Részletesebben

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél

A fenntartható működés nem opció, hanem üzleti cél Stratégiai megközelítés Felelős vállalatirányítás Etikus működés Alapértékek tisztelete Környezeti felelősségvállalás Partnerség az érintett és érdekelt felekkel Átlátható működés A fenntartható működés

Részletesebben

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24.

Philippe Gorjux. Spedexpo Aradon. Biztató évkezdet. Malév Air Cargo. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. oldal. 24. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS Spedexpo Aradon 8. oldal Biztató évkezdet 24. oldal Malév Air Cargo 30. oldal Philippe Gorjux 140. szám Ára: 560 Ft

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi

Kanizsa. XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa. meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 4. szám 2011. február 3. Egy tucat település és Nagykanizsa csatornázási gondjai oldódnak meg annak az Európai Unió által támogatott környezetvédelmi nagyberuházásnak

Részletesebben

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak

INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak INDULJ EL! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Indulj el! Irányjelző vállalkozni szándékozó fiataloknak Köszöntő Mindenkinek van egy álma vagy legalábbis ötlete, elképzelése arra vonatkozóan,

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei

VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei VÁLLALKOZNI JÓ! Sikeres magyar vállalkozók történetei AZ AMERIKAI KERESKEDELMI KAMARA KIADVÁNYA The American Chamber of Commerce in Hungary 1051 Budapest,

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB

INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK. Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB INFORMÁCIÓK A MEZŐGAZDASÁGBAN DOLGOZÓKNAK 2014. JÚNIUS A CLAAS ÉS AZ AXIÁL KFT. KÖZÖS MEZŐGAZDASÁGI MAGAZINJA A jövő mezőgépészei CLAAS TUCANO-n tanulnak 8. oldal Ami 19%-kal kevesebb, az bizony TÖBB A

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson

Atomerőmû. Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt. Elismerést adott át Pakson a miniszter. Az ötödik vietnami delegáció Pakson Atomerőmû fotó: Bodajki Ákos XXXVII. évfolyam, 10. szám Ismét nagy érdeklődés mutatkozott a Paksi Atomerőmű iránt Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az idei évben 15. alkalommal rendezte meg Nyílt Napját és 14.

Részletesebben

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS

PALYA KARRIER NAP. Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS PALYA Zsigmond Király Fôiskola MAGAZIN VI. ÉVFOLYAM 2011. ÁPRILIS MÁJUS KARRIER NAP ÉS ÁLLÁSBÖRZE 2011 Tartalom A KOMPETENCIA- VIZSGÁLAT LEHETŐSÉGEI A kompetenciák olyan viselkedésformák, amelyek segítségével

Részletesebben

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt.

Lean Management. A Lean alkalmazható kis-, közepes- és nagyméretû szervezeteknél, a legkülönfélébb iparágakban és szolgáltatási területeken egyaránt. 2008/4 A Hat Szigma és egy pohár sör A Lean Menedzsment és a Hat Szigma evolúciója A Hat Szigma alkalmazása a kis- és középvállalatoknál Változtatások az egészségügyben, a minõség szempontjai Átadták a

Részletesebben

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu

Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu XXV. évfolyam 5. szám Ballagás a Sztárai gimnáziumban. Az igazgatónő dr. Novothné Bán Erzsébet a felnőtté, önállóvá válás nehézségeiről is beszélt. Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. május

Részletesebben

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus

Az új városvezetés. a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei. 2011. augusztus Az új városvezetés a rend és a fejlődés szolgálatában az első 10 hónap eredményei 2011. augusztus Kiadja: Budapest Főváros Önkormányzata Felelős kiadó: Tarlós István Felelős szerkesztő: dr. György István

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor

Atomerőmû. Állami kitüntetést kapott Nagy Sándor Atomerőmû XXXVIII. évfolyam, 4. szám A C15 projekt A kezdetek A Paksi Atomerőmű legjelentősebb küszöbön álló fejlesztése 2015-ben a 4,7%- os átlagdúsítású gadolínium-tartalmú üzemanyag-kazetta, valamint

Részletesebben

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA

JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA Tardos Katalin JÓ GYAKORLATOK A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEK FOGLALKOZTATÁSÁRA A megváltozott munkaképességűek foglalkoztatása az elmúlt években a figyelem középpontjába került, mert az állam sokkal erőteljesebb

Részletesebben

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA

A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat Szakdiplomácia szakirány A SIKERES KISVÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA AZ MTM AUTÓSISKOLA

Részletesebben

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat

Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Mi az SAP rendszert ajánljuk az élelmiszeripar számára Ügyfeleink elmondják tapasztalataikat Kedves Olvasó! Ha Ön egy élelmiszeripari vállalat vezetõje, akkor biztosan szembesült már ezekkel az informatikai

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

CSR itthon: merre tovább?

CSR itthon: merre tovább? CSR itthon: merre tovább? 05 A legnagyobb családi vállalkozások 16 Körkérdés Önkormányzatok a válságról 41 Work for peace! Roma majális nem csak romáknak A Garantiqa Hitelgarancia Zrt. magazinja Mutassa

Részletesebben