Új generációs Rába-termékek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Új generációs Rába-termékek"

Átírás

1 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIII. évfolyam 1. szám január Új generációs Rába-termékek 2. oldal Hosszú távú stratégiai együttmûködés született 4. oldal 5 ÉVRE SZÓLÓ STRATÉGIAI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLA- PODÁST ÍRT ALÁ A RÁBA FU- TÓMÛ KFT. ÉS A MARMON- HERRINGTON. A FELEK HOSZ- SZÚ TÁVÚ NÖVEKEDÉST TÁ- MOGATÓ, PIACI ÉS TERMÉK- FEJLESZTÉSHEZ KÖTÔDÔ STRATÉGIAI KEZDEMÉNYEZÉ- SEK BEVEZETÉSÉRÔL DÖNTÖT- TEK A SPECIÁLIS JÁRMÛ FU- TÓMÛVEK ÉS HAJTÁSLÁNCOK PIACÁN. Deutz-gyártmányok felfutása Sárváron 12. oldal SZOROSABBÁ VÁLHAT A KAP- CSOLAT A RÁBA ÉS A DEUTZ KÖZÖTT. A RÁBA RENDSZE- RESEN ÉS FOLYAMATOSAN JÓ MINÔSÉGBEN SZÁLLÍT, S A SZÁLLÍTÁSI FEGYELMET JÓNAK ÉRTÉKELIK BEN TOVÁBBI JELENTÔS FORGA- LOMNÖVEKEDÉS VÁRHATÓ.

2 2 oldal 2 Futómû Kft. Új generációs Rába-termékek a buszpiac számára A lacsony padlós városibusz-futómû- és -ülés fejlesztés eredményeként polcról levehetô Rába-megoldások születtek. KAPUVÁRY ANDRÁS A Rába stratégiájának megfelelôen új, saját fejlesztésû termékekkel bôvítette buszpiaci termékpalettáját. A buszfutómûvek most kifejlesztett tárcsafékes generációja a városi tömegközlekedésben egyre nagyobb hangsúlyt kapó alacsony padlós piaci szegmenshez kapcsolódik. Az új üléscsaládot városi és elôvárosi buszok és villamosok jövôbeni igényeire szabták. A Rába közel 40 éve van jelen futómûveivel a buszpiacon. Termékeivel a piacot teljes körûen a midibuszoktól a csuklós városi buszokig képes kiszolgálni. A nyugat-európai tendenciákhoz hasonlóan a régióban, Kelet-Európában és a FÁK-országokban mely területeken a társaság hagyományosan jó beszállítói pozícióban van is emelkedô tendenciát mutat az alacsony padlós jármûvek aránya az újonnan forgalomba kerülô buszok piacán. Az alacsony padlós jármûvek futómûveinek egyszerre kell megfelelni a padlómagasság, az átjárható utastér és terhelhetôség iránti szigorú elvárásoknak. Az alkatrész- és a futómûüzletágban elvégzett párhuzamos termékfejlesztés révén a Rába üzletágai komplex megoldást kínálnak e szektor szereplôi számára. A 2010-ben lezajlott fejlesztési folyamat eredményeképpen a megvalósított megoldások a részpiacot jellemzô elvárásoknak megfelelôen polcról levehetô termékként rendelkezésre állnak, illetve egy-egy konkrét specifikációnak megfelelô finomhangolást követôen azonnal gyártásba kerülhetnek. A tárcsafékes futómû fejlesztés már a tavaly alapított Rába Fejlesztési Intézet és a konstrukciós csapat közös munkájaként jött létre, figyelembe véve a korábbi tapasztalatokat és a majdani elvárásokat. Az új üléstípust a városi és elôvárosi tömegközlekedés jövôbeni igényeire szabták. Az új gyártási technológiának köszönhetôen az ülés a piaci tendenciákhoz alkalmazkodva közel 40 százalékkal kisebb súlyú és az ergonómiai szempontoknak is messzemenôen megfelel. A Rába számára stratégiai szektort jelentô buszpiacon az aktuális trendekre épülô termékfejlesztéseink célja, hogy képességeinket a lehetô legteljesebb mértékben kiaknázva erôsítsük pozíciónkat emelte ki Pintér István, a Rába Nyrt. vezérigazgatója. Stratégiai törekvésünk, hogy önálló fejlesztésekkel vagy a megrendelôvel közös termékinnovációval lépjünk elôre, magasabb szinten szolgáljuk ki a Rába tradicionális piacait, illetve bôvíteni tudjuk együttmûködô partnereink körét. FOTÓK: MATUSZ KÁROLY RÁKÓCZY KÁLMÁN BALOGH ANDRÁS

3 3 oldal Futómû Kft. 3 Sikeres a konzorciumi együttmûködés A CSAKNEM 1,3 MILLIÁRD FORINTOS INNOVÁCIÓS PROJEKT TÚLJUTOTT A FELÉN S ikeres az integrált jármûipari termék- és technológiafejlesztô rendszereket kutató konzorcium eddigi mûködése állapította meg a szervezet alapító közgyûlésének és irányítótestületének évértékelô ülése nemrégiben. A konzorciumot két éve alakította meg négy tag, a Rába Futómû Kft., a Borsodi Mûhely Kft., a HNS Kft. és a Széchenyi István Egyetem. Pintér István, a Rába Jármûipari Holding Nyrt. elnök-vezérigazgatója elöljáróban arról beszélt, hogy az iparág kezd túljutni a válságon, így 2011 a stabilizáció éve lehet. A elôtti idôk a következô tizenöt évben, de lehet, hogy soha nem térnek vissza utalt arra, hogy a fellendülés nem a korábbi szint elérését jelenti. A vállalatvezetô idézett egy anekdotát Albert Einstenrôl, akinek egy ízben vizsgáztatás közben egy diákja azt mondta: Professzor úr, ezek ugyanazok a kérdések, mint tavaly. Igen, de idén mások a válaszok válaszolta Einstein. Pintér István szerint valahogy így van a jármûiparban is, ahol a korábbitól idônként gyökeresen eltérô válaszokat kell adni a problémákra ahhoz, hogy integrálódni lehessen a globalizálódó világba. Kifejtette azt is, hogy új vevô-szállító viszonyok vannak kialakulóban. Míg korábban az ár volt a mindenható, most a minôség, valamint a termék- és folyamatinnováció került elôtérbe. Dr. Czinege Imre egyetemi tanár a 2008 ôszén kezdôdött és a 2012 márciusáig tartó, 894 millió forintos állami támogatásból és 362 millió forintos vállalati hozzájárulásból finanszírozott projekt eredményeit ismertette. Eddig a pénz csaknem kétharmadát használták fel. Az integrált termékfejlesztés fô elemeiként a termék létrehozásának integrált megközelítését, a teljes körû szimulációt, a termék teljes életciklusára kiterjedô figyelmet, a tapasztalatok, információk tudásbázisba rögzítését, valamint a tanuló vállalat modelljének felépítését nevezte meg. Az oktató elmondta: az elsô két évben 58 új termék, technológia, szolgáltatás jött létre és 101 publikáció jelent meg. A kutatásokban 89-en vettek részt, és négy új kutatói munkahely jött létre. A cégek 2 milliárd forint többletárbevételre tettek szert, és megôrizték piaci pozícióikat. A konzorcium három szakmai fórumon vett részt, így a Tech4Autó Regionális Kutatás-fejlesztési Konferencián és Szakkiállításon, a Regionális Innovációs Kiállítás és Találmányi Vásáron, valamint a FISITA 2010 Automotive World Congress kiállításon. Saját kiadványa, A Jövô Jármûve évente négyszer jelenik meg. Dr. Czinege Imre hangsúlyozta, hogy mindegyik kutatási fô irányban (számítógépes tervezés, számítógépes gyártás, minôségirányítás) jelentôs sikereket értek el. A Rába esetében a kovácsolási és kovácshengerlési technológiai optimalizálása, az osztott rendszerû folyamatmenedzsment továbbfejlesztése, a gumihevederes traktorfutómû, valamint az új hajtott, kormányzott mellsô és hátsó futómûvek szerepelnek az eredmények között. Dr. Szekeres Tamás, az egyetem rektora hozzászólásában azt emelte ki: még szorosabb kapcsolatra törekednek a cégekkel. Pozitívan nyilatkozott az együttmûködésrôl Borsodi László, a Borsodi Mûhely Kft., valamint Józsi Ottó, a HNS Mûszaki Fejlesztô Kft. ügyvezetôje is.

4 4 oldal 4 Futómû Kft. Hosszú távú stratégiai együttmûködés az amerikai piacon FOTÓK: MATUSZ KÁROLY 5 évre szóló stratégiai együttmûködési megállapodást írt alá a Rába Futómû Kft. és a Marmon-Herrington. A felek hosszú távú növekedést támogató, piaci és termékfejlesztéshez kötôdô stratégiai kezdeményezések bevezetésérôl döntöttek a speciális jármû futómûvek és hajtásláncok piacán. Az együttmûködés a két társaság immáron 27 esztendôre visszanyúló üzleti kapcsolatára épül. Az új megállapodás a speciális tehergépjármû, katonai és nem közúti (off-road) futómûvek piacán a kiegyensúlyozott és fenntartható növekedést támogatva fókuszált üzletfejlesztési terveket körvonalaz. A két társaság kooperációja tovább erôsíti a Rába-csoport pozícióját a speciális tehergépjármû szegmensben, és egybevág azzal a céllal, hogy fejlesztési és tesztelési kapacitásunkat és kompetenciáinkat a lehetô legteljesebb mértékben kiaknázzuk emelte ki Pintér István, a Rába Nyrt. vezérigazgatója. MARMON-HERRINGTON A Marmon-Herrington tehergépjármû-, illetve speciálisjármû-hajtásláncelemek vezetô gyártója. Az 1931-ben alapított vállalat székhelye a Kentucky állambeli Louisville. A társaságot 1931-ben alapították, a székhelye Louisville Kentucky államban (USA). A Marmon-Herrington a Marmon Highway Technologies Berkshire Hathaway csoport tagja. A stratégiai célkitûzések és elképzelések megfogalmazásán túl a megállapodás a termékinnováció, a vásárlóiérték-növelés és a piacvezetôtermék-megkülönböztetés területén megfogalmazott célok megvalósításának idôtervét is meghatározza. Az ötéves terv a két vállalat alapvetô mérnöki, gyártási és pénzügyi erôsségeire támaszkodva új termékek és szolgáltatások bevezetését irányozza elô, így a piacon már bizonyított, jelenleg alapvetôen egyfokozatú és bolygókerék-hajtású futómûvekbôl álló közös termékportfólió tovább bôvíthetô.

5 5 oldal Futómû Kft. 5 Új fejlesztés az IQSYS-tôl HELPDESK PORTÁL EGYSZERÛ, GYORS, FELHASZNÁLÓBARÁT A z IQSYS új fejlesztést vezetett be a rábás felhasználók számára. A Helpdesk portál nevet viselô oldalon a dolgozók online, böngészô segítségével tájékozódhatnak a saját használatú (a felhasználó nevén lévô) eszközökrôl, a saját bejelentésekrôl és a hozzájuk kapcsolódó részfeladatok végrehajtási állapotáról, megoldásáról, és a saját bejelentéseik megoldásának értékelésére, vagyis egyfajta ügyfél elégedettség kinyilvánítására is lehetôségük nyílik. Fontos funkció a könyvtárgazdák számára az archiválás, ami ezentúl kizárólag a portál vonatkozó menüpontján keresztül valósítható meg, a régi archiválási rendszer lekapcsolásra került. A könnyebb eligazodás érdekében a portálon a Rendszer Általános felhasználói tájékoztató menüpont alatt egy részletes tájékoztató anyagban ismertetik meg az elérhetô funkciókat, lehetôségeket. A Rába belsô hálózatából a belépéshez se felhasználónév, se jelszó nem szükséges a portál automatikusan azonosítja a bejelentkezett felhasználókat. Külsô hálózatból való használatkor a portál felhasználónevet és jelszót kér, amely a raba\windows bejelentkezési név és a windows jelszó együttese. Reméljük, az új alkalmazás hamar elnyeri tetszésüket és hasznos információs pontként alkalmazzák a mindennapokban! A portál használatával, a jelenlegi információtartalom helyességével kapcsolatos kérdéseiket-felvetéseiket a Helpdesk elérhetôségein várják iqsys.hu, ). Az alkalmazás fejlesztésével kapcsolatos ötleteket-javaslatokat a Rába IT Szolgáltatás menedzsereihez kérjük eljuttatni! A portál a következô linken érhetô el: https: iqsweb.iqsysmgt. telekom.intra iqportal (A kényelmesebb elérhetôség miatt javasolt az oldal elmentése a webes böngészôben a kedvencek közé.) Kis ötlet nagy haszonnal N em feltétlenül kell mindig nagyokat álmodni és alkotni, sokszor a kis ötletekben rejlik a megoldás kulcsa vallja Ôsze Zoltán kovács, akinek ötletládás pályázatát ebben a hónapban elfogadta és díjazta a bírálóbizottság. A tolóvilla gyûrôdésének kiküszöbölésére adott be technológiamódosítást Ôsze Zoltán, aki kisebb megszakítással 1982 óta dolgozik kovácsként a Rábánál. Mint mondja, nem tett más, mint elôvette azt a tudást, amellyel elôdeink is rendelkeztek, ezzel pedig sikerült a gyártási hibaszázalékot szinte a nullára csökkenteni. A gyûrôdések miatt lassabban és kevésbé hatékonyan ment mostanáig a termelés is, hisz mindig szükség volt egy kollégára, aki a meghibásodásokat azonnal javította. Ezzel persze idôt veszítettünk. Lehetett tudni, hogy a termelés végsô fázisában történik a meghibásodás, így annak kijavítására nem volt szükség világmegváltó ötletre, csak a józan észre, s mint mondtam, az ôseink megszerzett tudására tette hozzá Ôsze Zoltán. A kovácsüzemben dolgozó kolléga ötletét másodszor díjazta a cég, emlékei szerint öt-hat évvel ezelôtt szintén egy technológiamódosítással nyert. A korábbi díjazottakhoz hasonlóan ô is azt vallja, hogy csak úgy érdemes ezt a szakmát csinálni, ha sok év után is motivációt talál benne az ember, ha érdekli, hogy a dolgokat miként lehet jobbá, hatékonyabbá tenni, ha szükséges. Ôsze Zoltán az ötletéért rábás ajándéktárgyat és egyszeri pénzjutalmat kapott.

6 6 oldal 6 Futómû Kft. Szelektíven a munkahelyen is! A növekvô hulladékmennyiség elhelyezése, kezelése hazánkban is komoly problémát jelent. Magyarországon sajnos még mindig nagy mennyiségû hasznosítható anyag kerül a kukákba, pedig ha ezeket a hulladéktípusokat a kijelölt gyûjtôhelyre viszszük, biztosíthatjuk újrahasznosításukat, így jelentôsen csökkentjük a környezeti terhelést. A Rába környezeti stratégiájában a hulladékgazdálkodás javítása, a keletkezô hulladékok mennyiségének csökkentése és az újrahasznosítás fontos célként szerepel. Ezt a célt nem elég csak a gyártási folyamat során szem elôtt tartani. Kis odafigyeléssel magunk is sokat tehetünk a környezetért a munkahelyünkön is! A hasznosítható vagy veszélyes hulladékok elkülönített gyûjtése mindannyiunk feladata és felelôssége, közös erôfeszítéssel viszont komoly eredményeket érhetünk el! Az alábbiakban összegyûjtöttünk néhány olyan információt, amely segítséget nyújthat a hulladékfajták elkülönítésénél és elhelyezésénél a központi irodaépületben. ÜVEG Gyûjtôpontok kis mennyiségû: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház). nagy mennyiségû: utcai, 1,1 m -es gurulós konténer. Elektronikai hulladék (pl. elektromos készülékek, számítástechnikai hulladék, kábelek, világítótestek). Gyûjtés helye: világítótestek (fénycsô, izzó): 205-ös iroda. egyéb, kis mennyiségû elektronikai hulladék: 205-ös iroda. egyéb, nagy mennyiségû elektronikai hulladék: keletkezés helyszínén, bejelentés: IRODAI ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ HULLADÉK PAPÍRHULLADÉK Gyûjtôpontok: irodai, kis mennyiségû papírhulladék: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház es irodaépület lépcsôforduló). kartonpapír, nagy mennyiségû papírhulladék: utcai, 5 m -es konténer, ill. 1,1 m - es gurulós konténer. Ezek a gyûjtôedények újságok, folyóiratok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, kartondoboz gyûjtésére szolgálnak. A tejes- és gyümölcsitalos (kombinált) dobozokat kimosva, laposra taposva helyezzük el a konténerben. Higiéniai okokból ne dobjunk élelmiszer-maradványokat és egyéb szennyezôdéseket tartalmazó (pl. olaj, zsír, oldószer) papírokat, használt papír zsebkendôt, szalvétákat az edénybe. Fontos, hogy ne kerüljön mûanyag a papírgyûjtô konténerbe, vagyis például füzetborító, mûanyag mappa, nejlon fólia, mûanyag kötözô vagy ragasztószalag. MÛANYAG Gyûjtôpontok italospalack: palackprés használata után: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház). egyéb mûanyaghulladék: a) kis mennyiségû: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház). b) nagy mennyiségû: utcai gurulós konténer (1,1 m -es). Üdítôs, ásványvizes PET-palackokat, kiöblített háztartási flakonokat és azok lecsavart kupakjait, háztartásban elôforduló tiszta fóliát (szatyrok, tasakok, csomagoló fóliák stb.) dobjunk ebbe a konténerbe. Zsíros, olajos, háztartási vegyi anyaggal szennyezett (nem kimosott) flakon ne kerüljön az edénybe. A tiszta, kiöblített italos- vagy egyéb, már feleslegessé vált üvegeket helyezhetjük el ebben az edényben, viszont ne dobjunk bele szemüveget, nagyítót, drótszövetes üveget, kerámiát, porcelánt vagy neoncsövet! A fémkupakokat mindig távolítsuk el az üvegrôl. VESZÉLYES HULLADÉKOK Az irodákban is fellelhetô veszélyes hulladékok speciális kezelést, így elkülönített gyûjtést igényelnek! SZÁRAZELEM (pl. ceruzaelem, góliátelem, lapos elem, telefonakkumulátor). Gyûjtés helye: kis szelektív gyûjtôedény (lépcsôház, I. emelet). KIÜRÜLT TINTAPARTON, TONER STB. Gyûjtés helye: kis mennyiségû: 205-ös iroda. nagy mennyiségû: keletkezés helyszínén, bejelentés: EGYÉB HULLADÉKTÍPUSOK SELEJT-IRODABÚTOR Gyûjtés helye: a keletkezés helyszínén, bejelentés: EGYÉB, KOMMUNÁLIS HULLADÉK a takarítószemélyzet gyûjti irodánként, elhelyezése: utcai, 1,1 m -es konténer.

7 7 oldal Jármû Kft. Jelentôs polgári értékesítési növekedést vár a Jármû kft. 7 M ilyen évet zárt a Rába Jármû Kft. és milyen reményekkel vágott a es esztendôbe? erre kértünk választ Torma János ügyvezetô igazgatótól. A 2010-es esztendôre visszatekintve pozitív érzésem van, mert a 2008-ban kezdôdött és 2009 egészére mélyen kiható válságon túljutottunk. Nem olyan hirtelen múlt el, mint amilyen gyorsan jött, de negyedévrôl negyedévre nôttek a lehívások, és szerencsére egyre növekvô létszámmal kellett dolgoznunk. Kijelenthetjük azt is, hogy a rendkívül nehéz idôszakban nem vesztettünk vevôt, így megmaradt az üzleti kapcsolatunk a Hamm-mal, a Schwarzmüllerrel, a Sennebogennel és a Terexszel is kezdte a beszélgetést Torma János. Az ügyvezetô igazgató az elsô kiszállításokra, a rendelésekre és az elôrejelzésekre alapozva úgy látja, hogy a polgári értékesítésben a tendencia idén is folytatódni fog köszönhetôen annak is, hogy a meglévô partnereknél sikerült a meglévô termékeken túl új tételek gyártását is elnyerni. Ez a Hammnál volt a legnagyobb mértékû, amelynek új típusú úthengeralvázakat, valamint hidraulika- és üzemanyagtartályokat kell kiszállítani nagy darabszámban. Az úthengeralvázak gyártása meghatározó lesz 2011-ben: tavaly elôbb minták, majd az utolsó két hónapban kisebb sorozatok készültek, idén pedig már napi nyolc-tíz egységgel lehet számolni. TORMA JÁNOS Torma János azt várja, hogy a kft. polgári forgalma megduplázódik 2010-hez képest, bár még mindig nem éri el a 2008-as szintet. A nagy kihívás az, hogy hirtelen kell felnôni, s a gyártási körülményeket, a mûszaki és az emberi feltételeket úgy biztosítani, hogy a végeredmény az legyen, amit elterveztünk re ismét eljutottunk oda, hogy nemcsak az emberi erôforrás kihasználása szempontjából nézzük a feladatokat, hanem a mûszaki lehetôségeket, a gépi kapacitásokat is muszáj figyelnünk. Idén megint lesznek olyan munkahelyek, ahol nem egy, hanem két vagy akár három mûszakos munkarendet vezetünk be magyarázta az igazgató. A cégvezetô beszélt a vállalat katonai profiljáról is. Ezen a téren a tavalyi esztendô úgy telt, ahogy szokott, ami azt jelenti, hogy izgalmas év vége van mögöttünk. A november-december mindig sûrû, mert a fejlesztések végigvitele, a különbözô mûszaki kivitelek kialakítása idôigényes folyamat, s az átadási határidôk általában csak huszáros hajrával teljesíthetôk. Most is így történt, még a leállás elôtti napokban is voltak átadások. A fontos persze az, hogy a terveink szerint tudtuk ellátni a honvédséget jármûvekkel. Megjegyzendô, hogy H-s családon belül létre tudtunk hozni olyan védett kivitelû jármûtípust, amire nagy szükség van ott, ahol a magyar katonák életveszélyben vannak. Az elsô példányokat leszállítottuk tavaly. Ilyen típusú terepjárók gyártásával kezdôdik 2011, s bízom abban, hogy a katonai program úgy megy tovább, ahogy eddig fejtette ki az igazgató. Torma János olyan új elemként említette a fôvárosi BKV Zrt. midibusztenderét, amely remélhetôleg feladatot ad 2011-ben. Bizakodó vagyok, hogy az S 91-es jármû, amit közös, hazai munkával, hazai tervezéssel meg tudtunk ajánlani, és amely maradéktalanul megfelel a pályázati kiírás feltételeinek, még idén feltûnik Budapest tömegközlekedésében. A siker azért is fontos lenne, mert ezzel a Rába neve a civil magyar közönség elôtt is megjelenne, a busz ugyanis hírét vinné a cégnek mondta végül a kft. vezetôje.

8 8 oldal 8 Jármû Kft. Hat kamion három nap alatt elkezdôdtek a kiszállítások Ahogy a Rába, úgy a vevôk is minden évben tartanak téli üzemszünetet, ezek hossza azonban általában eltérô. Emiatt a kiszállítások januári indítását alapos felkészülésnek kellett megelôzni november-decemberben mondta lapunknak Csizmadia Katalin, a Jármû kft. üzletfejlesztési menedzsere. A partnerek közül a Hamm december elején leállt és csak január második hetében indult újra. A többiek már január 3- án dolgozni kezdtek. A szakember hozzátette: Gyôrben december 27. és január 9. között rendeltek el leállást, de a vevôi igények megfelelô kiszolgálása miatt az alkatrészüzem már január 3-án startolt. Jelzésértékû, hogy az elsô három nap hat megrakott kamion hagyta el a gyárat. Csizmadia Katalin szerint 2010 emelkedô tendenciája folytatódni fog, és további erôteljes növekedés várható 2011-ben a polgári értékesítésben. Az egyik ok a piacok fôként a német piac magára találása. A Hamm, a Sennebogen és a magyarországi logisztikai tevékenységben erôsítô Schwarzmüller egyaránt jelentôs bôvülést jelzett elôre. A brit Terexnél szintén tapasztalható élénkülés, amely azonban még nem annyira számottevô ezt mutatja, hogy a szigetországi vállalatnál továbbra is négynapos a munkaidô. A növekedés másik oka, hogy a Jármû kft második félévében sok új termék gyártását nyerte el, ami megsokszorozza a feladatok nagyságát, a Hamm esetében például megtriplázza. A német cégnek új tételként nagyméretû úthengeralvázat, valamint hidraulika- és üzemanyagtartályt is gyártani kell. A megnövekedett igényekre való felkészülés folytatódik. Újabb alkalmazottakat, illetve bérmunkásokat vesz fel a kft. Emellett elkezdôdött a gyártóhelyek átalakítása, elsô lépésként a Hammtartályoknál a hatékonyságjavítás céljával tervezzük több termék gyártási folyamatának felülvizsgálatát is hangsúlyozta az üzletfejlesztési menedzser. Minôségjavulást hozott az elsô díjazott ötlet Ahogy arról korábbi lapszámunkban már beszámoltunk, 2010 decemberétôl a Rába Jármû Kft. is elindította dolgozói javaslati rendszerét. A bevezetés óta folyamatosan bôvül a beérkezett ötletek száma, sôt, már az elsô ötletadó jutalmazott javaslatáról is beszámolhatunk. Tempfli István forgácsoló munkatársunk december elején nyújtotta be javaslatát, december közepén megszületett a bírálat eredménye. A javaslat a menetfúrás kiváltásánál gyakran visszatérô problémára talált ideális megoldást. A jelentôs minôségjavulást eredményezô ötletet pénzjutalom kifizetésével díjaztuk. A javaslat bevezetése óta sokkal megbízhatóbb menetek készülnek a forgácsolóban. Az ötletláda és az újítási kedv tehát a jármûüzletágnál is beindult, a mai napig újabb 5 javaslat érkezett, melyek értékelése jelenleg is tart. Nagy Kornélia HR-vezetô KRASZTINA ZOLTÁN GRATULÁL AZ ÖTLETADÓ TEMPFLI ISTVÁNNAK.

9 9 oldal Jármû Kft. 9 Hamm tartály gyártósor ÜZEMI RENDEZÉSI TERV OPTIMALIZÁLÁS AZ ÚJ SOROZATTERMÉKEKRE A z elmúlt év nyarán a vevôi rendelésben tapasztalt élénkülés az év végére erôteljes felfutássá nôtte ki magát, amit már növekvô létszámmal, feszített tempóban, munkaidôkeret bevezetésével tudtunk csak kiszolgálni. A vezetôség tanulva az elmúlt idôszakból most új megközelítéssel kívánja kielégíteni a vevôi igényeket. Mégpedig olyan gyártási elvek, filozófiák alkalmazásával, melyek medret nyújtanak a folyamatokat javítani kívánó munkatársak ötleteinek, legyen szó fizikai vagy szellemi területen dolgozó kollégáról! Az úgynevezett Hamm tartály gyártósor -ra esett a választás, melyen elsôként végeztük és végzünk most is folyamatosan javításokat, finomításokat, azaz optimalizálást. A megvalósításhoz elengedhetetlen volt az ott dolgozók, a termék-elôállítás folyamatát legpontosabban ismerôk bevonása a kezdetektôl. A munka 2010 decemberében a csapat felállításával kezdôdött (4 fô üzemi, 3 fô irodai). Az elsô hét minden napján találkoztunk 1 órára, és az azt megelôzô napi ötleteinket elemeztük, míg el nem értünk arra a pontra, ahol minden csapattag egyet tudott érteni a gyártósor kialakításával. A változtatások igazgatói jóváhagyását követôen hozzáfogtunk a sor átalakításához az elképzeléseink szerint, melyet ez év 2. hetére 85 százalékban el is végeztünk. További feladat, hogy a fizikai dolgozókat mentesítsük az olyan, nem értékteremtô tevékenységek alól, mint például az anyagmozgatás, vagy ne engedjünk teret a gyártósoron belüli túltermelésnek bizonyos mûveletek esetében, hisz ez mind veszteséget okoz nekünk! Bevezettünk továbbá egy ún. gyártáskiegyenlítô táblát, mely hathatós tájékoztatást nyújt a dolgozóknak, hogy legalább egy hétre elôre lássák, mi a kívánt feladat, s kapjanak visszacsatolást is ugyanezen az ûrlapon a napi tevékenységük hatékonyságáról. Ami még hátravan: az ütemezett gyártás megvalósítása, azazhogy az ütem által diktált napi mennyiség valóban legyártásra kerüljön még aznap (átfutási idô csökkentése); egy jelzési rendszer kialakítása és alkalmazása, melynek segítségével az értékteremtést végzô dolgozó jelezni tudja, ha például anyagra van szüksége vagy éppen a termék elkészült (nem értékteremtô tevékenységek kizárása a gyártási folyamatból). Személy szerint bízom abban, hogy a fent leírt munka hozadékát hamar felismerik mind a vezetôk, mind a dolgozók, és növekvô elkötelezettséggel állnak ki amellett, hogy a múlt merevségét a jelen rugalmasságával váltsuk fel! Annál is inkább, mert terveink szerint a gyártósoroptimalizálást ki kívánjuk terjeszteni más jellegû termékek gyártósoraira is, ami kivitelezhetetlen vezetô-dolgozó és vagy dolgozó-vezetô együttmûködése nélkül! HOMÉR ZOLTÁN

10 10 oldal 10 Alkatrész Kft., Mór Új termék a Fehrernek Mórról A Rába móri vegyes vállalati partnerétôl, a Fehrertôl 2010 nyarán érkezett az elsô megkeresés egy új termékre, a Mercedesekbe beépülô MFA hátsó kartám huzatok gyártására. A Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. gyártómérnöke, Lampert Tamás elmondta magazinunknak: akkor megvizsgálták a lehetôségeiket, és a szövetes, valamint mûbôrös verziókra tettek ajánlatot. A bôr varrására még nem vállalkoztak. Az ajánlataikat a Fehrer elfogadta, így elindult a felkészülés az új termék bevezetésére. A varrodánkban készülô kartámlahuzatok kárpitozása a Fehrer csehországi gyárában készül. Prágától nem meszsze található Liberec, ahol volt szerencsénk megismerkedni a projekt szereplôivel. Itt egyeztettünk a termelés és szállítás részleteirôl, a gyártás beindításáról. A megrendelések egy új, elektronikus adattovábbító rendszeren (EDI) keresztül futnak be. A termék teljes gyártási ciklusát végigköveti egy vonalkódos azonosító rendszer. Ezek újításnak mondhatók és pontosabb, gyorsabb vevôkiszolgálást tesznek lehetôvé. További pozitívum, hogy a kartámlák szállítását már meglévô fuvarhoz tudjuk kapcsolni, így energiát és idôt takarítunk meg, nem mellékesen a környezetet is kevésbé terheljük. Az alapanyagokat helyben szabjuk, tehát a szabászatunk is új feladathoz jut. A munka oroszlánrésze viszont azokra az ügyes kezû varrónôkre hárul, akiknek hiba nélkül kell megvarrni a mûbôrös huzatokat. Ugyanis a Fehrer nagyon szigorú minôségi elvárásokat támaszt az alkatrész pontosságát illetôen. Az utólagos javítást pedig nem is engedélyezi hangsúlyozta Lampert Tamás. A gyártómérnök elmondta, hogy az igazi gyártás azonban csak idén szeptembertôl kezdôdik, addig próbák, tesztek, változtatások zajlanak. Ezzel párhuzamosan varrónôink már gyakorolják az új huzat összeállítását, amire szükség is van a már említett követelmények miatt. A Fehrer tervei szerint csúcsidôben napi négyszáz ilyen könyöklôhuzatot kell elkészítenünk és kiszállítanunk. Jelenleg irodai szinten is a felkészülés zajlik. Igyekszünk minden dokumentációt elkészíteni, beszerezni, hiszen a német kollégáink erre a pontra is különösen nagy hangsúlyt fektetnek. Márciusban már gyártási körülményeket kell bemutatnunk a Liberecbôl idelátogató cseh delegációnak. Addig még egy új, erre a célra felkészített, kéttûs pántvarró gép beszerzésére is sor kerül. Annak üzembe állításával gyorsabbá és fôleg pontosabbá válik az autóban amúgy szem elôtt lévô pánt varrása. Bízunk benne, hogy amennyiben a kartámlahuzat-projekt sikeres bevezetése lezajlik és a szériagyártás beindul, új, izgalmas feladatokat kapunk, amivel tovább tudjuk színesíteni termékpalettánkat mondta végül Lampert Tamás.

11 11 oldal Alkatrész Kft., Mór 11 Telephelyrendezés Móron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában a Rába egységes stratégiájához igazodva telephelyrendezés kezdôdött. A társaság ügyvezetô igazgatója, Urbányi László elmondta: ahogyan a stratégiában is megfogalmazták s a negyedik negyedévben elfogadták, 2013 végéig telephelyrendezést, rendbetételt, arculategységesítést hajtanak végre. Ez több fázisból, lépésbôl áll majd. Elsô körben a holding építésze végignézte az épületeket, a lebontandó, használaton kívüli helyiségeket. Elôször a szállítószalagrendszert akarjuk lebontani, s rendbe tenni a portaépületet. A gyárban a belsô technológia fejlôdik újabb projektekkel, ezért kívülrôl is kell adni magunkra, hogy huszonegyedik századi cég képét tükrözze a gyár magyarázta Urbányi László. Az eddigi konszolidációknál a tevékenységünk során arra koncentráltunk, hogy minél inkább átlátható, helytakarékos, lean termelést csináljunk. Cél volt, hogy minél gyorsabban, egyszerûbben menjen végig a gyártási folyamaton az anyag. Ez természetesen helyi konszolidációkat is jelentett. Viszont azt a helyet, amit ki fogunk tölteni, szeretnénk felöltöztetni. Az ügyvezetô igazgató hozzátette: Szomszédságunkban létrehoztunk egy vegyes vállalatot, a Fehrer- Rábát; jelen pillanatban erre mintaként tekintünk, így szeretnének kinézni az arculategységesítés végére. Természetesen Sárváron is megjelenik majd az egységesítés, de ott elsô lépésként leginkább belülrôl az elavult, használaton kívüli gépeket távolítjuk el az üzembôl. Suzuki Swift Sport huzat-fejlesztés Móron A Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. móri gyárában májusban kezdték gyártani az új Swift üléshuzatokat, és a napokban már a sportváltozat fejlesztése is elkezdôdött. A gyár gyártómérnöke, Berta Tímea elmondta magazinunknak: Az elsô protodarabok még Japánban készültek. A második szakasz az elmúlt év december közepén a Rába közremûködésével zajlott le Móron. A megkapott szabásminták alapján egy-egy darabot megvarrunk a japán designer instrukciói alapján. Ezeket a huzatokat arra a habra kárpitozzák fel, amelyet már a kiválasztott gyártó szállít magyarázta Berta Tímea. Az elbírálás után még a szükséges módosításokat elvégzik a szabásmintán. Elôfordul, hogy ezt a folyamatot többször végig kell ismételni, amíg megfelelônek nem bizonyul a szabásminta. A protogyártás csak ez után a fejlesztés után indulhat. Az ütemtervnek megfelelôen január elején fejeztük be a teljes, harminc autóra való üléshuzat gyártását. A következô prototípusszakasz április-május körül lesz, a sorozatgyártás a tervek szerint ôsszel indul. Külön érdekesség, hogy az elsô támlán Sport feliratú hímzés van. Az eddigi típusoktól eltérô még, hogy a szimpla és dupla dísztûzés is megtalálható egy huzaton belül tudtuk meg Berta Tímeától.

12 12 oldal 12 Alkatrész Kft. Sárvár Deutz gyártmányok felfutása Sárváron M int arról Magazinunk több alkalommal beszámolt, fontos partnere a Rába Jármûipari Alkatrészgyártó Kft. Sárvári Gyárának a Deutz cég. Azt tapasztaljuk, hogy a Deutz számára is fontos lett a Rába. Az elmúlt négy hónap alatt háromszor kellett Kölnbe utaznunk a cég meghívására. Ott egyeztettük a jövô terveit, a gyártmánybôvülést és a további kapcsolatunkat. Jelenleg egy auditáló cég a Deutz beszállítónak minôsítését végzi. A minôsítô társaság a Rábát is, mint öntvény típusalkatrész beszállítót minôsítette mondta elöljáróban Boldis Géza, a sárvári gyár igazgatója. Nagyon fontos az auditáló cég értékelésében az a megállapítás, hogy a Rába elkötelezett a Deutz cég irányába. A RÁBA rendszeresen és folyamatosan jó minôségben szállít, s a szállítási fegyelmet jónak értékelik. Az igazgató elmondta, kiemelt az árkérdés. Egyértelmû minden cég számára, hogy olcsóbban vásároljon. Minden beszállítótól elvárják, hogy csökkentse árait, miközben az acélárak emelkednek. Ebben kell egyességre jutni a Deutz-zal, hogy milyen további áron lehessen szállítani. A sárvári gyár gyártási Deutz palettája 70 féle tételbôl áll, s további konkrét tárgyalások folynak további 40 féle ékszíjtárcsa gyártásáról. Az gyártáshoz szükséges öntvényeket a sárvári gyár négy öntôdébôl vásárolja, közülük a legnagyobb a szegedi öntöde. De az elôbb említett ártárgyalásokba kénytelenek leszünk külhoni beszállítókat is bevonni. Ezt azért fontos megemlíteni, mert csak a Deutz cég által minôsített, jóváhagyott öntödéktôl vásárolhatunk magyarázta Boldis Géza. Tárgyalásaink arról szóltak folytatta az igazgató, hogy a Rába Sárvárról kialakult jó vélemények mellett, megfelelô árat tudunk szerezni, akkor nagyon nagy lépést tudunk tenni a Deutz cég irányába ékszíjtárcsa gyártás vonatkozásában. A gyárigazgató konkrét számok nélkül megjegyezte: a 2010-es árbevételhez képest 33 százalékos felfutás várható 2011-re. A további évekre elôretekintve, a jövô évben 2012-ben további jelentôs forgalomnövekedéssel számolhatunk. Ez akkor válhat valósággá, ha ártárgyalásaink megfelelôek lesznek. Biztató jel az, hogy többszöri fordulóban is tudtunk ezekrôl tárgyalni és nyilván azzal a hittel és meggyôzôdéssel megyünk a további tárgyalásokra, hogy az elôbb említett felfutást elérjük. Ennek lesz beruházás igénye, de bíztatást kaptunk a Rába vezetésétôl arra, ha olyan projektet tudunk indítani, amely a sárvári gyár és az egész társaság számára hasznos, akkor a beruházásokkal ezt a fejlôdést támogatni lehessen. Ez a célunk, ezen dolgozunk.

13 13 oldal HR 13 Nem csak a pénzért lettek mesterek Ú jabb fordulójához érkezett az évek óta sikerrel mûködô Rába Mester program ben közel 120 munkatársunk tûzheti ki a mestereknek járó kitûzôt. Az erkölcsi és anyagi elismeréssel járó címet pályázat útján nyerhetik el azok a dolgozók, akik kulcsfontosságú pozícióban kimagasló, példaértékû teljesítményt nyújtanak, átlagon felüli szakmai tudással és tapasztalattal rendelkeznek. A cím egyben komoly felelôsséget is jelent, hiszen a mestereknek fontos szerepük van a speciális szakmai ismeretek átadásában. BODA MÓZES HORVÁTH DEZSÔ MAJOR ZSOLT HORVÁTH IMRE Újra és újra sikerrel pályázott a mesteri címért például ez az öt Rába-dolgozó: Kovács Zsolt, Major Zsolt, Horváth Imre, és Horváth Dezsô, valamennyien cellavezetôként dolgoznak a Rábánál. Kovács Zsolt harmadik alkalommal nyerte el a mesteri címet, amihez mint hangsúlyozza nem elég a szaktudás, a dolgozó magatartását is vizsgálni kell. Kovács Zsolt a hôkezelô teamet erôsíti, már 1990 óta foglalkozik repedésvizsgálattal, s 2007 óta cellavezetô. Úgy érzi, a mesteri cím nem pusztán anyagi megbecsülést jelent, a teamen belül is jobban elfogadják az embert. Ugyanígy gondolja Major Zsolt is, aki a szerszámbázis kezelôjeként erôsíti a Futómû Kft.- t, 1991 óta. Tizenhárom éve cellavezetô és KOVÁCS ZSOLT

14 14 oldal 14 HR akár társai már az elôször elnyerhetô mesteri címért is sikerrel pályázott. Ez fontos felelôsséget jelent, hiszen még több fiatalt kell betanítani a szerszámok beállítására, bár eddig is sok újonc munkáját segítette. Öt megkérdezettünk közül a rangidôs Horváth Imre 1972 óta dolgozik a Rábánál, sokáig a kerékagyak gyártásában vett részt, ma a tengelycsonkgyártásnál cellavezetô. Természetesen eddig is sok újonc volt már a keze alatt, s egyre több fiatal betanításáért felel. Úgy érzi, hogy aki elnyerte a mesteri címet, arra jobban hallgatnak, így fontos felelôsséget vállal magára. Természetesen álszentség lenne azt mondani teszi hozzá, hogy a mesterprogrammal járó anyagi megbecsülés nem motiválja. Horváth Dezsô a Szerelde Teamet erôsíti, ô sem épp újonc, 76-ban került a Rábához, tíz évig a 28 ezres üzemben dolgozott, de munkája java részét a 67 ezres csarnokban végezte. Sok mellsô és hajtott futómû megy át a kezén, a feladatai közé tartozik, hogy a szûrôn fennakadt gyártmányokban meglelje a hibákat és kijavítsa azokat. Horváth Dezsô szintén a kezdetektôl pályázik a mesteri címért, s a jövôben is igyekszik elnyerni. Közben tudja azt is, ez még nagyobb összpontosítást, még nagyobb figyelmet igényel. A Futómû kiegymûház-teamjében dolgozik Boda Mózes, aki 1995-ben Erdélybôl költözött a régióba családjával. Hét éve cellavezetôként erôsíti a részleg munkáját, a függôleges megmunkálóközponton végez szerelési munkát. Véleménye szerint a mesteri címért folyamatosan tenni kell, hiszen ha a fiatalabbakat segítô mester sok selejtet gyárt, akkor nincs joga kioktatni a többieket. A mester járjon is elöl jó példával. EGYHÁZI ATTILA Megszületett a központi bérmegállapodás A munkáltatók és az érdekképviseletek megkötötték a évi központi bérmegállapodást, melynek értelmében a Rába 2011-ben átlagosan 5%-os bérfejlesztést hajt végre. A nominális bérfejlesztés idôpontja július január és július között a munkavállalók jellemzôen ennek megfelelô mértékû juttatást kapnak magasabb nettó értéket biztosító, ugyanakkor kisebb vállalati teherrel járó étkezési hozzájárulás formájában. A bértárgyalások megkezdése elôtt a vállalat elemezte az aktuális munkaerô-piaci trendeket, a mérvadó cégek bérfejlesztési terveit. A közel dolgozót tömörítô, több mint 500 vállalatra kiterjedô felmérésbôl kiderült, a cégek 49%-a nem tervez béremelést 2011 során. A többi vállalat átlagosan 4,6%-os bérfejlesztéssel számol. Azoknál a cégeknél, ahol már megkötötték a bérmegállapodást, igyekeztek az Országos Érdekegyeztetô Tanács ajánlása szerinti 4 6%-os bérfejlesztést végrehajtani. A benchmark csoportba sorolható vállalatok jellemzôen 4 5%-ban állapodtak meg. Információink szerint csupán néhány kiemelt (egy 5,5%-os és egy 6% feletti) emelés történt. Ezekkel a kimagasló bérfejlesztésekkel korábbi elmaradásokat is kompenzáltak az érintett cégek. A bértárgyalásokat sikeresen lezáró cégek 20%- a befagyasztja a béreket, az idei évben egyáltalán nem biztosít béremelést. A béren kívüli juttatások nagyságrendje szinte mindenhol változatlan maradt. Sok cégnél azonban még nem sikerült bérmegállapodást kötni. A piaci trendekkel összhangban lévô bérfejlesztésre, valamint a kiemelkedô teljesítményt nyújtó szakemberek bérszínvonalának év során tervezett jelentôs emelésére az üzleti tervünk fedezetet nyújt. A negyedik negyedéves teljesítmény alapján a Futómû Kft. szellemi dolgozói a januári bérrel a negyedéves ösztönzôt is megkapják. További hatékony mûködéssel a következô negyedéves mozgóbér-cél is teljesíthetô. A vállalatcsoport többi tagjánál a futómûüzletágnál alkalmazott konstrukcióhoz hasonló ösztönzôrendszer kerül bevezetésre, melynek mûködése üzletáganként azonos struktúrájú, de igazodik a területi célokhoz.

15 15 oldal Sport 15 Ôszi bajnok a Rába ETO JANUÁR 17-ÉN A CO- LORSPECTRUM ARAMIS ELLENI MÉRKÔZÉSSEL KEZDETÉT VETTE A TAVA- SZI SZEZON. A NYITÓMÉR- KÔZÉST MAGABIZTOS GYÔZELEMMEL ZÁRTA A RÁBA ETO ÉS NEM HIBÁZOTT A CSÔ-MON- TAGE ÉS A RUBEOLA FC ELLEN SEM. JELENLEG 41 PONTOS MÉRLEGGEL VEZETI A TABELLÁT A BAJNOKSÁG 14. FORDU- LÓJÁBAN. A futsal NB I címvédôjeként 2010-ben valamennyi magyarországi tétmérkôzését megnyerte a gyôri csapat. A sikersorozat 2011-ben tovább folytatódott. Az ôszi sorozat nemzetközi sikerekkel kezdôdött, a Bajnokok Ligájának megfelelô UEFA Futsal Cup egyik selejtezôcsoportját ugyanis a Rába-parti városban rendezték. Az ETO három magabiztos, gólzáporos gyôzelemmel jutott a fôtáblára, ahol a csehországi négyesbe kapott besorolást. Az Európában az egyik leggazdagabb klubnak számító grúz Iberia Star Tbiliszi, az UEFA-nál hatodikként rangsorolt házigazda FK ERA- PACK Chrudim és a fehérorosz Mapid Minszk ellen ugyan nem sikerült az újabb továbbjutás, ám Lódi Tamásék egyik meccsen sem vallottak szégyent. Magyarországon aztán nem volt ellenfele a Rába ETO-nak, a bajnoki címvédô együttes minden bajnoki mérkôzését megnyerte, 97 góljával messze a legtöbbet szerezte a tizenegy forduló alatt, közben olyan nagyarányú gyôzelmeket aratva, mint az Ózd elleni 17 2-es, a Huszárok elleni 12 1-es vagy a Csömör elleni, idegenbeli 2 13-as siker. Az ôszi szezon végén a gyôri csapat játékosa, Willian Neris 21 góllal vezette a góllövôlistát, ekkor az elsô tízben jegyzik a másik brazilt, Diego Morenót (18 gól), valamint Madarász Jánost (13) és Harnisch Ákost (11) is. Érdekesség, hogy a szezon két legnagyobb rangadóján egyaránt 13 gól született: az elôzô szezonban ezüstérmes Berettyóújfalut hazai pályán 7 6-ra, a Ferencvárost pedig idegenben 8 5-re múlta felül az ETO. Közben a Magyar Kupában is a nyolc közé jutott az együttes, amely a Gödöllô idegenbeli legyôzésével remek pozícióból várhatja a negyeddöntô gyôri visszavágóját. A téli szünetben uruguayi válogatott játékossal erôsített a Rába ETO, így minden esélye megvan arra, hogy megismételje 2010-es szereplését, és megvédje mindhárom címét, azaz újra magyar bajnok, Magyar Kupagyôztes és Magyar Szuperkupa-gyôztes legyen. POZSONYI MÁRK RÁBA MAGAZIN A RÁBA JÁRMÛIPARI HOLDING HAVONTA MEGJELENÔ LAPJA A MUNKATÁRSAK ÉS A PARTNEREK SZÁMÁRA. FELELÔS KIADÓ: D. MARTONICZ SZILVIA A RÁBA NYRT. MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA A LAPCOM KFT. (9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: SZAMMER ISTVÁN FELELÔS SZERKESZTÔ: POMARANSKI LUCA TERVEZÔSZERKESZTÔ: KOVÁCS ANITA MUNKATÁRSAK: HANCZ GÁBOR, LACZÓ BALÁZS, SUDÁR ÁGNES, TÓTH GYULA FOTÓ: H. BARANYAI EDINA SZERKESZTÔSÉG: 9021 GYÔR, ÚJLAK U. 4 A TELEFON: , FAX: NYOMDA: PALATIA NYOMDA ÉS KIADÓ KFT., (9026 GYÔR, VIZA U. 4.) ÜGYVEZETÔ IGAZGATÓ: RADEK JÓZSEF NYOMDAVEZETÔ: TAR JÓZSEF A RÁBA NYRT. KOMMUNI- KÁCIÓS SZERVEZETE: 9027 GYÔR, MARTIN U. 1. TELEFON:

16 16 oldal 16 HR Jubiláló dolgozóink 35 ÉVE A RÁBÁNÁL Brichter Tiborné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô 30 ÉVE A RÁBÁNÁL Fajkusz József, Rába Futómû Kft., teamvezetô Szalai János, Rába Futómû Kft., fémfelület-elôkészítô Varga Mária, Rába Futómû Kft., darus 25 ÉVE A RÁBÁNÁL Faragó Magdolna, Alkatrészgyártó Kft., Mór, fémfelület-elôkészítô Nagy Zoltánné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô 20 ÉVE A RÁBÁNÁL Asztalos Béla, Rába Futómû Kft., gyártásfejlesztô Balogh Lajos, Rába Futómû Kft., gépi fémfûrészelô Fekete Ferenc, Rába Futómû Kft., esztergályos Horváth Ferenc, Rába Futómû Kft., betanított lakatos Kaiser Viola, Alkatrészgyártó Kft., Mór, raktárvezetô Kajtár Ernô, Rába Futómû Kft., kovács Matyecz Imre, Rába Futómû Kft., minôségellenôr Méri István, Rába Futómû Kft., szerszámlakatos Markotics Ferenc, Rába Futómû Kft., fémhajlító Simó Erzsébet, Rába Jármû Kft., ügyvezetô asszisztens 15 ÉVE A RÁBÁNÁL Budai Károlyné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô Király Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Mór, minôségbiztosítási csoportvezetô Szalai Terézia, Alkatrészgyártó Kft., Mór, varrónô Tóth Attila, Rába Futómû Kft., üzemmenedzser 10 ÉVE A RÁBÁNÁL Brunner Zoltán, Alkatrészgyártó Kft., Mór, gépkezelô Darula Pálné, Alkatrészgyártó Kft., Mór, betanított lakatos Rábás ajándéktárgyak új ötletekért, minôségpontért A 2010-es évben is népszerûek voltak a Rába saját emblémás ajándéktárgyai, melyeket munkatársaink minôségpontért vagy új ötletekért szerezhetnek meg, vagy kedvezô áron megvásárolhatnak. A már ismerôs tárgyak mellett az idei évtôl új ajándékok is megjelennek, így a Minôségpont vagy Ötletláda program állandó résztvevôi is találhatnak olyan tárgyakat, amiért ismét érdemes versenybe szállni. Minden érdeklôdôt várunk és biztatunk a munkahelyén megvalósítható ötlet beadására! Az ajándéktárgyak fényképes listája elérhetô a rabart Holding Arculat_Protokoll Ajándéktárgy katalógus könyvtárban vagy megtekinthetô a Futómû-irodaépület II. emeleti 212-es irodájában Ódor Kláránál, illetve a titkárságon. Néhány mintadarabot az irodaépület földszintjén található vitrinben állítottunk ki. A katalógusban szereplô ajándékok rendszerint raktáron vannak, azonnal elvihetôk. A tárgyak a Titkárságon vehetôk át.

Most legyél válogatós!

Most legyél válogatós! Jó helyen járok, mik ezek a színek? Hová lettek a régi kukák? És miért ilyen szépek az újak? Mert 2012. szeptemberétõl a Corvinuson is bevezetésre került a szelektív hulladékgyûjtés! Ne a tanulnivalót,

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft.

www.raba.hu Rába Járműalkatrész Gyártó és Kereskedelmi Kft. Rába Járműipari Holding NyRt. Rába Járműipari Holding NyRt. H-9027 Győr, Martin u. 1., Hungary Levelezési cím: H-9002 Győr, Pf.:50. Tel.: 00 36 96 622 600; Fax: 00 36 96 624 069 E-mail: raba@raba.hu Rába

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK

ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK ÁLTALÁNOS LOGISZTIKAI STRATÉGIÁK A logisztikai stratégiákat egyrészt a teljes vállalati logisztikai rendszer egészének kialakításánál, működtetésénél kell figyelembe venni, másrészt az alrendszereknél.

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III

A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III A HAZAI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK KÖRÉBEN VÉGZETT KUTATÁS EREDMÉNYEI III. RÉSZ A VÁLLALATOK ÁLTAL ALKALMAZOTT STRATÉGIÁVAL, A SZOLGÁLTATÁS- PORTFÓLIÓVAL ÉS IT-FEJLESZTÉSEKKEL KAPCSOLATOS MEGKÉRDEZÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2012. SZEPTEMBER Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk tájékoztatni az újonnan megjelenő, és a folyamatosan beadható pályázatokról. Budapesti és Pest megyei cégek számára a pályázati lehetőségek jelentősen

Részletesebben

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Solingen 19. március 2013 Sikertörténet Felhasználói jelentés Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Görgősoros FiFo állvány a szereldében Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról

Részletesebben

- 1 - Hosszú élettartammal rendelkező új Continental abroncsok a regionális áruszállításhoz

- 1 - Hosszú élettartammal rendelkező új Continental abroncsok a regionális áruszállításhoz - 1 - Hosszú élettartammal rendelkező új Continental abroncsok a regionális áruszállításhoz A Continental megkezdte az új harmadik generációs abroncsszéria értékesítését 17,5 22,5 colos méretekben a rohamosan

Részletesebben

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén

SONIMA. Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén SONIMA Az Ön partnere a moduláris üzleti szolgáltatások terén 1 Moduláris megoldások Manufacturing Gyártás Assembly Szerelés Industrial Ipari Cleaning tisztítás Warehousing Raktározás Logisztika Logistics

Részletesebben

Reflecting Excellence

Reflecting Excellence SMG / SMR Hungary Bt. cégismertető Az SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) Hungary Bt. az SMG (Samvardhana Motherson Groupe) indiai telephelyű cégcsoport tagja. Az SMG világviszonylatban 140 telephellyel

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

Tartalom. 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások. 5. Együttműködések

Tartalom. 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások. 5. Együttműködések Tartalom 2007-2. Programok 3. Projektek 4. Szolgáltatások 1. Benchmarking 2. Adatbázis 3. Megtakarítási Klub 4. Honlap 5. Marketing 5. Együttműködések Készítette: Kabács Zoltán 1. lap 2007.01.18. 2.1 Tréningek

Részletesebben

2012. március 8. Dankó Viktória

2012. március 8. Dankó Viktória "Kiválóság Tavasz 2012 - EFQM Kiválóság Nap" 2012. március 8. Dankó Viktória Szervezeti kiválóság a társadalmi felelősségvállalásban Jabil világszerte 1966-ban alapították Detroitban Két alapító: James

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-i rendes ülésére Tárgy: A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés gyakoriságának

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

MAGYAR BESZÁLLÍTÓK A NEMZETKÖZI ÉRTÉKLÁNCBAN HOGYAN VÁLHAT AZ ÖN VÁLLALKOZÁSA IS SIKERES BESZÁLLÍTÓVÁ? VÁRADI METAL KFT. Váradi Metal Kft. Rövid története A cég 1993-ban alakult Váradi és Társai Kft.

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

Német részvény ajánló

Német részvény ajánló Német részvény ajánló Mario Draghi január végi bejelentésével biztossá vált, hogy nagy mennyiségű tőke (60 milliárd /hó) érkezik az európai piacokra legalább 2016 szeptemberéig. Ennek jótékony hatásai

Részletesebben

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig

GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Tájékoztató a szelektív hulladékszállítás rendjéről Érvényes: 2014.03.01-2014.12.31-ig GYŰJTSÜNK EGYÜTT SZELEKTÍVEN 2014-BEN IS! Házhoz menő lomtalanítás Társaságunk a 2014. évben is elvégzi az évente legalább 1 alkalommal, az ingatlantulajdonossal előre egyeztetett időpontban háztól történő,

Részletesebben

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető

Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire. ügyvezető Logisztikai hibák tragikus hatása a cég költségeire Budapest, 2005. október 27. ügyvezető Szabó Zoltán Az előadás felépítése Ghibli Kft rövid bemutatása Felmérés eredményei és következtetések Néhány logisztikai

Részletesebben

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014

A szervezeti innováció alapjai. EPCOS Kft. A TDK Group Company SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 A szervezeti innováció alapjai EPCOS Kft. SZ BA FC Szombathely, Hungary December, 2014 Világpiaci szinten vezető elektronikai vállalat Alapítás éve, székhelye: 1935. Tokió Tokyo Denki Kagaku TDK Létszám:

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

A logisztika feladata, célja, területei

A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata, célja, területei A logisztika feladata: Anyagok és információk rendszereken belüli és rendszerek közötti áramlásának tervezése, irányítása és ellenőrzése, valamint a vizsgált rendszerben

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV. 267 /2015. Előadó: Csizmadia Bernadett Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801

Részletesebben

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás

Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Autóbuszgyártó Klaszter Budapest, 2010 augusztus 9. Autóbusz Klaszter Bemutatkozás Magyar Autóbuszgyártó Klaszter 2010 áprilisában 31 magyar vállalat és a Budapesti Műszaki Egyetem Járműgyártás tanszéke

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS INNOVÁCIÓS DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2011. évi Észak-magyarországi Regionális INNOVÁCIÓS DÍJ elnyerésére A NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési, valamint

Részletesebben

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél

Gyakornoki álláslehetőségek a Robert Bosch Elektronika Kft.-nél Gyakornoki álláslehetőségek a -nél A gyakorlat helye:, Hatvan (gépjármű elektronika üzletág) A gyakorlat időtartama: 2-6 hónap, vagy akár több Elméletbõl már felkészültél. Szeretnél gyakorlati tapasztalatot

Részletesebben

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása:

hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Google AdWords ügynökség kiválasztása: Google AdWords ügynökség kiválasztása: hogyan döntheti el, hogy melyik az Önnek megfelelő online marketing ügynökség? Még több hasznos info» www.klikkmarketing.hu Google AdWords ügynökség kiválasztása:

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

Környezetvédelmi totó 1.

Környezetvédelmi totó 1. Környezetvédelmi totó 1. Miből áll a háztartási hulladék? 1 mindenféle lomokból 2 papír-, műanyag-, üveg-, textil-, kevert- és egyéb hulladékokból, komposztálható anyagokból x amit a konyhában a szemetesbe

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN

MICROSOFT DYNAMICS NAV RENDSZER SAAS MODELLBEN Az ERP bevezetések 30%-a amiatt hiúsul meg, mert a bevezetést tervező vállalat nem tudja előteremteni az igényeinek megfelelő ERP rendszer bevezetéséhez szükséges erőforrást, vagy úgy gondolja, hogy az

Részletesebben

Ö N Ö K É R T F E J L E S Z T Ü N K

Ö N Ö K É R T F E J L E S Z T Ü N K ÖNÖKÉRT FEJLESZTÜNK ÖNÖKÉRT FEJLESZTÜNK A GFG Könyvelő és Tanácsadó Kft.-t azért hoztuk létre, hogy a cégcsoporthoz tartozó könyvelőirodák működését hatékonyabbá és jobbá tegyük, mind a magunk, mind ügyfeleink

Részletesebben

Logisztika A. 2. témakör

Logisztika A. 2. témakör Logisztika A tantárgy 2. témakör Beszerzési-, termelési-, elosztási-, újrahasznosítási logisztika feladata MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék Beszerzési logisztika Beszállító Vevõ Áruátvétel

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával

Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával Járműipari precíziós műanyag alkatrészek kifejlesztése eco-design módszerek és recycling anyagok felhasználásával Projektismertető Konzorcium vezető: K+F Kutatás-fejlesztési Tanácsadó Központ Kft Konzorciumi

Részletesebben

Az ásványgyapot új generációja

Az ásványgyapot új generációja Az ásványgyapot új generációja Egy selymes tapintású, kristálytiszta, nem éghető hő- és hangszigetelő ásványgyapot az URSA-tól PureOne az ásványgyapot új generációja URSA az Ön partnere elkötelezett a

Részletesebben

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA.

HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. MAGYAR TALÁLMÁNYOK NAPJA - Dunaharaszti - 2011.09.29. HŐBONTÁSON ALAPULÓ GUMI- ÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÁSA, HAZAI FEJLESZTÉSŰ PIROLÍZIS ÜZEM BEMUTATÁSA. 1 BEMUTATKOZÁS Vegyipari töltő- és lefejtő

Részletesebben

Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2013. június 21.

Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2013. június 21. Kiadja: Rail Cargo Hungaria Zrt. Marketing és kommunikáció 2013. június 21. A Rail Cargo Hungaria Zrt. munkatársat keres Értékesítési szakelőadó pozícióba Fő feladatai: Fuvarigényes árualapok feltárása,

Részletesebben

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu

Etikai kódex. ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex. 1102 Budapest, Halom utca 5. www.any.hu Telefon: 431 1200 info@any.hu ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. Etikai Kódex Tartalom 1. Bevezető... 3 2. Az ANY Biztonsági Nyomda Etikai Kódexe... 4 2.1. Az Etikai Kódex alapelvei... 4 2.2. Az Etikai Kódex hatálya... 4 3. Az ANY Biztonsági

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres.

A Borsodi Műhely Kft. gépalkatrész gyártó középvállalat, győri telephelyére, Hőkezelő segédmunkás munkakörbe. munkatársat keres. A gépalkatrész gyártó középvállalat, győri Hőkezelő segédmunkás munkakörbe Hőkezelésre előkészített és már hőkezelt munkadarabok mozgatása, készülékekre helyezése A tevékenységhez előírt dokumentációs

Részletesebben

Testre szabható cafeteria megoldások

Testre szabható cafeteria megoldások Testre szabható cafeteria megoldások teljesítmény Növelje vállalata teljesítményét, és csökkentse HR adminisztrációját a Sodexo megoldásával! A különböző szolgáltató, illetve gyártó tevékenységet végző

Részletesebben

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április

Wallace S. Broecker: Felelősségünk terhe. 1997.április Kék bolygónk a legkritikusabbnak ígérkező évszázadba lép. Mindeddig bolygónkat a természeti erők kormányozták 4,5 milliárd éven át. Ha tetszik, ha nem, bolygónk fenntartása kezünkbe hull, és sajnos mi

Részletesebben

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban

Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék. Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban Budapesti Mûszaki Fõiskola Rejtõ Sándor Könnyûipari Mérnöki Kar Médiatechnológiai Intézet Nyomdaipari Tanszék Karbantartás-szervezés a nyomdaiparban 6. előadás Karbantartás irányítási információs rendszer

Részletesebben

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés

10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Értékteremtés szelektív hulladékgyűjtéssel 10 éves az Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Baka Éva Ügyvezető igazgató Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés Az előadás tartalma Honnan indultunk?

Részletesebben

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél

ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél ERP rendszer a gyakorlatban az Anda Present Kft-nél Cégünkről Piacvezető üzleti- és reklámajándék tárgy nagykereskedelem 20 éve a piacon Központi iroda és raktár (6.000m 2 ) Budapesten Front office irodák

Részletesebben

Make or Buy döntés filozófiája

Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés filozófiája Make or Buy döntés lehet: - egy konkét megrendelés esetére, - egy meghatározott időszakra, amíg a feltételek, adottságok nem változnak. A vásárlást kizáró esetek - A kívánt

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Web Értékesítő" 3. 1. Szerepkör leírás" 3. 2 Szerepkör profil" 4. 2.1 Profil összefoglalása" 4. 2.2 Részletes profil" 5

Web Értékesítő 3. 1. Szerepkör leírás 3. 2 Szerepkör profil 4. 2.1 Profil összefoglalása 4. 2.2 Részletes profil 5 ! Web Értékesítő Web Értékesítő" 3 1. Szerepkör leírás" 3 2 Szerepkör profil" 4 2.1 Profil összefoglalása" 4 2.2 Részletes profil" 5 2 Web Értékesítő 1. Szerepkör leírás Profil neve Profil alternatív nevei

Részletesebben

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk

Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Online rendszerekre vonatkozó pályázati információk Tartalomjegyzék: Szükséges dokumentumok a pályázat benyújtásához; Pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek; Fenntartási kötelezettség; Önrész; Előleg

Részletesebben

Infor ERP LN6.1 - Logisztika

Infor ERP LN6.1 - Logisztika Infor ERP LN6.1 - Logisztika Hogyan fejlődik a vállalatirányítási szoftver a kihívások mezején? Jándy Géza geza.jandy@snt.hu 2009.11.04. www.snt.hu 1 INFOR ERP LN verziók életciklusának áttekintése Triton

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. december 31. BUSINESS TELECOM TÁVKÖZLÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 6000 Kecskemét, Mindszenti krt. 27. Statisztikai számjel: 23486959-6190-114-03 Cégjegyzék szám: 03-10-100448 ÜZLETI JELENTÉS 2011. december

Részletesebben

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es

Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es Az emberi erőforrás Tudatos humánerőforrás-gazdálkodás nélkül nem megy! - látják be a közgazdászok, pedig őket csak a számok győzik meg. A CFO Magazine 2001-es felmérésének eredménye: a cégek pénzügyi

Részletesebben

Tanács Rt. ( A vállalat)

Tanács Rt. ( A vállalat) Tanács Rt. ( A vállalat) A cég bemutatása A cég (továbbiakban Tanács Rt. ) a világ egyik legnagyobb gazdasági tanácsadó szervezete. Legfőbb törekvése, hogy megoldásokat találjon azokra a bonyolult üzleti

Részletesebben

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer / Esettanulmány egy új fejlesztésű, flexibilis, felhasználóbarát betanítási rendszerről./ A papírdobozok gyártása során elengedhetetlen, hogy a ragasztás jó minőségű

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR

Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Dr. Körmendi Lajos Dr. Pucsek József LOGISZTIKA PÉLDATÁR Budapest, 2009 Szerzők: Dr. Körmendi Lajos (1.-4. és 6. fejezetek) Dr. Pucsek József (5. fejezet) Lektorálta: Dr. Bíró Tibor ISBN 978 963 638 291

Részletesebben

ONLINE MUNKAERŐ-MENEDZSMENT RENDSZER

ONLINE MUNKAERŐ-MENEDZSMENT RENDSZER Az emberi erőforrás értéke. A munka értéke. Az idő értéke. Mérhető. Hosszú ideig próbáltunk egy valóban használható megoldást találni a saját vállalatunkban fellelhető, de korántsem egyedi problémákra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes

...1!~... (' N Y. Kr t t', ~C- REGYHÁZA. Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014 Ügyintéző: Nagy Ágnes 4400, KOSSUTH TÉR I. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553i FAX: +36 42 311-041 NyíREGYHÁZA VAROSFEJLESZTÉSI ÉS 4401, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-547i FAX: +36 42 310-647 Ügyiratszám: PKAB/147-1/2014

Részletesebben

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG

PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG PROFESSZIONÁLIS OKTATÓI TEVÉKENYSÉG KIVÁLÓSÁG PROFIL 2011. június A kiváló szervezetek elérik és fenntartják azt a teljesítményt, mely megfelel a partnereik elvárásainak. Ennek a célnak sikeres elérése

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SZOMOLYA AJÁNLAT. Dr. Jürgen Haas. CO4 GmbH

SZOMOLYA AJÁNLAT. Dr. Jürgen Haas. CO4 GmbH SZOMOLYA AJÁNLAT Dr. Jürgen Haas CO4 GmbH Hofheim, 02.11. 2010 Előzmények és célok A CO4 GmbH vezetése és a Szomolya polgármestere Guczi István Úr az előzetes megbeszélések alapján egy hosszú távú stratégiai

Részletesebben

Építs teljesítmény-központú kultúrát!

Építs teljesítmény-központú kultúrát! Építs teljesítmény-központú kultúrát! A Terra Nova egy interaktív, saját élményű szimulációs játék, amely valós szervezetek működését modellezi. A szimuláció minimum tíz, de akár több száz fős csoportoknak

Részletesebben

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára

Ügyfelünk a mall.cz. A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Ügyfelünk a mall.cz A legjobb logisztikai szolgáltatás az ügyfél számára Rugalmas B2C logisztikai megoldás Egy nagy online webáruházban mint mint például a Mall.cz esetében minden megtalálható, amire

Részletesebben

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat

Ügyfelünk a K+B Progres. Komplex és átlátható hálózat Ügyfelünk a K+B Progres Komplex és átlátható hálózat Logisztika és disztribúció egyszerűen A K+B Progres számos elektronikai áruházzal, szerviztelephellyel és saját internetes shoppal rendelkezik. Ezen

Részletesebben

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program

A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program A Mercedes-Benz beruházáshoz kapcsolódó fejlesztési program Pomázi Gyula CMC minősítő előadás 2012. Február 21. Tartalom 1. Mercedes beruházás és hatása a térség gazdaságára 2. Mercedeshez kapcsolódó fejlesztési

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján

Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető NAP NAPJA ORSZÁGOS KONFERENCIA ÉS SZOLÁRVERSENY 2014.09.20 Salgótarján Köszöntjük a Nap Napja konferencia résztvevőit Előadó: Kiss Ernő Rinoker Solar Kft ügyvezető RS Komplex szolgáltatás Piaci igény RS Komplex szolgáltatás A szolgáltatás háttere Részvételi feltételek 1.

Részletesebben

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK

CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK Magyar MÉLYHÚZOTT ELEMEK BEMUTATÓESZKÖZÖK HÓLYAGOS/ HEGESZTETT AKRIL TERMÉKEK MARATÁS SZERSZÁMKÉSZÍTÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS CSOMAGOLÁSI MEGOLDÁSAOK TERMÉKEINEK MEGFELELŐ EGYEDI KIVITELBEN Rossel-Display Műanyag

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Felhasználói Dokumentáció

Felhasználói Dokumentáció ÚJ KÖZSZOLGÁLATI ÉLETPÁLYA ÁROP-2.2.17 PROJEKT Felhasználói Dokumentáció Vezető Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4. Telefon: +36 (1) 795 1000 Honlap: www.kormany.hu

Részletesebben

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele

Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Országos Fémipari Ipartestület XXV. sz. hírlevele Tisztelt Fémiparos Társunk! Ajánlom szíves figyelmükbe a csatolt sajtószemlét. Dorog, 2015. szeptember 2. Üdvözlettel: Szűcs György Elnök OFI Elavult technikával

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási rendszer. Enwis. A hatékony. hulladékgazálkodás. informatikai rendszere. XAPT Hungary Kft. 1

Hulladékgazdálkodási rendszer. Enwis. A hatékony. hulladékgazálkodás. informatikai rendszere. XAPT Hungary Kft. 1 Enwis A hatékony hulladékgazálkodás informatikai rendszere XAPT Hungary Kft. 1 Enwis: A hatékony hulladékgazdálkodásért Egyre több vállalat ismeri fel a hulladékgazdálkodás folyamatainak optimalizálásából

Részletesebben

Logon megrendelő felület

Logon megrendelő felület Szilárd, megbízható alapokon. Logon megrendelő felület Felhasználói kézikönyv Holcim Magyarország Kft. Cement Logisztika 2014 Holcim Country Company Name 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Bejelentkezés

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G

I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G I N N O V A T Í V Ö T L E T E K T Ő L A N E M Z E T K Ö Z I Ü Z L E T E K I G A Molok mélygyűjtésű rendszer a cég alapítójának, Veikko Sallinak innovatív ötletéből alakult ki. Terve egy függőleges szerkezet

Részletesebben

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja:

FELMÉRÉSI TERV. 1.) Felmérési terv célja: FELMÉRÉSI TERV 1.) Felmérési terv célja: 2.) Felmérés folyamata: 3.) Felmérés módszertanának meghatározása 4.) Kérdőív tervezésének fázisai, tesztelésének módja 5.) Interjúk előkészítésének módja 6.) Adatgyűjtés

Részletesebben

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA

A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA ELŐTERJESZTÉS A MAGYAR TELEKOM NYRT. KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE A JAVADALMAZáSI IRáNYELVEK MóDOSíTáSA BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 15. A Magyar Telekom Nyrt. 17/2012 (IV.16.) sz. Közgyőlési határozatával jóváhagyott

Részletesebben

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu

Navigációs megoldások. www.newscoaching.hu Navigációs megoldások www.newscoaching.hu Kik vagyunk? A modellt 2001 óta fejlesztjük sikeresen világszerte. A Coaching & Training Ltd. 2006-ban alakult, székhelye Lausanne-ban (Svájc) van és kirendeltségei

Részletesebben

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Az év társadalomtudatos vállalkozása Magyarország 2007. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Bemutatása Shadow ECOFIN - pénzügyi árnyékkonferencia Budapest, 2011. április 08-09. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú

Részletesebben

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Az xx. sorszámú CAD-CAM informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 01 2. Szakképesítés

Részletesebben

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest:

A vizsgált időszak számos ponton hozott előrelépést, illetve változást az előző év, hasonló időszakához képest: 2010. június 1. TÁJÉKOZTATÓ a Magyarországon 2010 első negyedévében megrendezett nemzetközi rendezvényekről A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010-ben is kiemelt feladatának tartja, hogy

Részletesebben

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás

Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával. XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Hulladékgazdálkodás informatikai támogatása EnWizard vállalatirányítási rendszer alkalmazásával XX. Nemzetközi Köztisztasági Fórum és Kiállítás Jogszabályi megfelelés Egy hulladékgazdálkodással foglalkozó

Részletesebben

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft.

TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN. Projektmenedzsment. Konstantinusz Kft. TECHNOLÓGIÁK A GYAKORLATBAN Projektmenedzsment Konstantinusz Kft. 2010 Esettanulmányomban egy új termék projektmenedzsmentjét szeretném elemezni. A projekt egy konkrét, a kontextustól függő cél vagy célok

Részletesebben