152/2004. (X. 18.) FVM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "152/2004. (X. 18.) FVM rendelet"

Átírás

1 152/2004. (X. 18.) FVM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: MVH tv.) 45. (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: Támogatási célok 1. (1) A méhészeti termékek előállítási és értékesítési feltételeinek javítására irányuló tevékenységekről szóló, április 26-i 797/2004/EK tanácsi rendeletének (a továbbiakban: R.) megfelelően Magyarország által benyújtott, méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló program jóváhagyásáról szóló EU Bizottsága C(2004)3166 számú határozatával elfogadott és e rendelet mellékletében szereplő Magyar Méhészeti Nemzeti Program (a továbbiakban: Méhészeti Program) alapján az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás: a) információ-szaktanácsadás [R. 2. cikkely a) pont]; b) Varroa atka elleni védekezés [R. 2. cikkely b) pont]; c) vándoroltatás korszerűsítése [R. 2. cikkely c) pont]; d) mézminőség-elemzés [R. 2. cikkely d) pont]; e) méhcsaládok számának szinten tartása [R. 2. cikkely e) pont]. (2) Az (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti támogatási célok megvalósításához nyújtott támogatás igénybevételére az e rendeletben foglaltakat az egyes támogatási célokhoz kapcsolódó külön rendeletben foglaltakkal együtt kell alkalmazni. Méhészeti Program Értékelő Bizottság 2. (1) A Méhészeti Program keretében elfogadott stratégiai célok megvalósulásának átfogó értékelését, a végrehajtás felügyeletét, a program továbbfejlesztésére javaslat előkészítését a Méhészeti Program Értékelő Bizottság (a továbbiakban: Értékelő Bizottság) végzi. Az Értékelő Bizottság legalább öt-, legfeljebb kilenctagú. (2) Az Értékelő Bizottság tagjai az illetékes kormányzati szervek, így a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH), a társadalmi partnerek, így a Méhészeti Terméktanács, valamint az Országos Magyar Méhészeti Egyesület képviselői, illetve szakértők, akiket az e rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter kér fel a tagsági feladatok ellátására. (3) Az Értékelő Bizottság működéséhez szükséges támogatási kérelemben szereplő adatokat az MVH biztosítja, az egyéb adatokat pedig a méhészeti szakmai szervezetek. (4) Az Értékelő Bizottság működési rendjét saját maga állapítja meg. (5) Az Értékelő Bizottság javaslata alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter jogosult a támogatási intézkedések közötti legfeljebb 20%-os forrásátcsoportosításról dönteni, a Tanács 797/2004/EK rendelet szerint a méhészet területére hozott intézkedések részletes végrehajtási szabályairól szóló, április 29-i 917/2004/EK bizottsági rendelete (a továbbiakban: VR.) 6. cikkelyének figyelembevételével. 3. (1) A támogatás forrása: A támogatás forrása

2 a) a gazdasági évre a központi költségvetésben a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezetében a Méhészeti Nemzeti Program jogcímen az 1. -ban meghatározottak szerinti célok támogatására előirányzott összeg, valamint b) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (a továbbiakban: EMOGA) terhére az EU Bizottsága C(2004)3166 számú határozata szerint a Méhészeti Programban meghatározott célok megvalósításának támogatására meghatározott pénzösszeg. (2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat terhére a Méhészeti Program társfinanszírozása részeként éven túli kötelezettségvállalás nem vállalható. A kötelezettségvállalás időtartama megegyezik az egyes támogatási célok megvalósításához az Európai Unió által biztosított, a VR. 2. cikkelyének 2. bekezdése szerinti támogatás időtartamával. Támogatásra jogosult 4. Az 1. a)-e) pontjaiban foglalt jogcímek esetén támogatás igénybevételére az jogosult: a) akit (amelyet) az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Regisztrációs rendelet) alapján nyilvántartásba vettek, vagy azt igazoltan kérelmezte, továbbá b) megfelel az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló FVM rendeletekben előírt feltételeknek. Támogatási feltételek meghatározása 5. (1) Az 1. (1) bekezdésének a)-e) pontjai szerinti célok megvalósításához kapcsolódó egyes támogatások igénybevételének részletes feltételeit, valamint a támogatás meghatározott támogatási egységhez kötött mértékét külön jogszabály állapítja meg. (2) A támogatás igénybevételére vonatkozó formanyomtatványokat az MVH teszi közzé a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Értesítőben, valamint a honlapon. (3) Az 1. (1) bekezdése szerinti Méhészeti Program alapján a végrehajtás társadalmi koordinátora az Országos Magyar Méhészeti Egyesület. (4) A Nemzeti Program végrehajtása, a VR. 2. cikkely 3. bekezdésének alapján, szeptember 1-jétől augusztus 31-ig tart (a továbbiakban: végrehajtási időszak). Az egyes támogatásokhoz közvetlenül kapcsolódó végrehajtási és elszámolási időszakot a külön jogszabály szerinti részletes szabályok tartalmazzák. A kérelem benyújtása 6. (1) A támogatási kérelmet az MVH által meghatározott formanyomtatványon, az MVH Központi Hivatalához kell benyújtani. (2) Benyújtás időpontjának a postára adás, személyesen történő benyújtás esetén pedig a kérelem MVH Központi Hivatalához történő érkezése napját kell tekinteni. (3) A támogatási kérelmen fel kell tüntetni a Regisztrációs rendelet szerinti regisztrációs számot. (4) Amennyiben a kérelemhez egyidejűleg más szerv által kiállított okiratot, illetve bizonylatot is mellékelni kell, úgy arról - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - másolat nyújtható be, amelynek eredetiségét a kérelmező aláírásával igazolja. A részletes szabályok előírhatják az okiratok, bizonylatok, illetve azok másolatának hatóság általi ellenjegyzését. Hiánypótlás 7. Hiánypótlás egy alkalommal, az erre vonatkozó felhívásban meghatározott határidőn belül teljesíthető. A kérelem módosítása 8. (1) A kérelmet kizárólag az MVH által meghatározott formanyomtatványon a benyújtásra nyitva álló határidőn belül lehet módosítani.

3 (2) A kérelem módosítása esetén a benyújtás időpontjának a legutolsó módosítás benyújtásának időpontját kell tekinteni. 9. A rendelkezésre álló forrás figyelembevételével az MVH dönt a támogatási igény forráshiány miatti elutasításáról, illetve a támogatás arányos csökkentéséről. A támogatás folyósítása 10. (1) A támogatás elfogadását követően az egyes támogatási intézkedések igénybevételének részletes szabályairól szóló külön jogszabályban megjelöltek szerinti esedékes támogatás kifizetése - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a támogatási összeg MVH általi folyósításával történik. (2) Az ban meghatározott támogatás forintban kerül kifizetésre. Az -forint átváltásra - amennyiben külön jogszabály másképpen nem rendelkezik - az val kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2808/1998/EK bizottsági rendelet 4. cikk (2) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A támogatásra jogosult személy, illetve az általa vállalt kötelezettségekben bekövetkező változás 11. (1) Amennyiben a kérelem benyújtását követően a támogatási időszak alatt kötelezettségvállalásra vonatkozó bármely változás következik be, arról azt a változás bekövetkeztét követő tizenöt napon belül az MVH részére be kell jelenteni. (2) A kérelemhez kapcsolódó kötelezettségvállalást érintő intézkedéshez az MVH előzetes jóváhagyása szükséges. (3) A bejelentést kizárólag az MVH által meghatározott formanyomtatványon lehet megtenni. (4) A (3) bekezdés szerinti bejelentéshez - amennyiben a kötelezettségvállalást érintő intézkedés a támogatásra jogosult személyének megváltozását jelenti - egyidejűleg csatolni kell a támogatás új jogosultjának azt a nyilatkozatát is, amelyben vállalja az eredeti jogosult által vállalt kötelezettségeknek a támogatási időszak hátralevő időtartamára történő teljesítését. A támogatás ellenőrzése 12. A kérelemben foglaltak ellenőrzésére az MVH tv.-ben foglaltak szerint kerül sor. A támogatás ellenőrzése adminisztratív és helyszíni ellenőrzésből áll. Helyszíni ellenőrzésre kockázatelemzés alapján kiválasztott kérelmek esetén kerül sor. Jogkövetkezmények 13. (1) A támogatás jogosulatlan igénybevétele esetén az MVH az MVH tv.-ben foglaltak szerint jár el. (2) A jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetése esetén a kamatot a támogatás átutalásának időpontjától kell felszámítani addig az időpontig, amíg az összeg visszafizetésre vagy levonásra nem kerül. (3) Az egyes támogatási intézkedésekre vonatkozó arányos jogkövetkezmények alkalmazási körét az egyes támogatási célok megvalósításának részletes szabályairól szóló FVM rendelet tartalmazza. 14. A vis maior, illetőleg más kivételes körülmények alapján a kérelmet az MVH Központi Hivatalához lehet benyújtani. Záró rendelkezések 15. Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba. Az Európai Unió jogának való megfelelés 16. Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg: a) Tanács 797/2004/EK rendelete (2004. április 26.) a méhészeti termékek előállítási és értékesítési feltételeinek javítására irányuló tevékenységekről,

4 b) Bizottság 917/2004/EK rendelete (2004. április 29.) a Tanács 797/2004/EK rendelet szerint a méhészet területére hozott intézkedések részletes végrehajtási szabályairól, c) Tanács 1258/1999/EK rendelete (1999. május 17.) a közös agrárpolitika finanszírozásáról, d) Bizottság 817/2004/EK rendelete (2004. április 29.) az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról. Melléklet a 152/2004. (X. 18.) FVM rendelethez Bevezetés A MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI PROGRAM A Tanács 797/2004. rendelete - tekintettel a méhészeti ágazat jelentőségére és sajátosságaira - intézkedéseket, támogatásokat tartalmaz a méhészeti ágazat fejlesztésére. Támogatásokhoz való jutás egyik feltétele, hogy a tagállam összeállítson egy olyan Nemzeti Programot (NP), amelynek célja a méztermelési és értékesítési feltételek javítása. Magyarország elkészítette és csatoltan bemutatja a Tanács 797/2004. rendelete 3. cikkelyében előírt Jelentést a méhészeti ágazat termelési és értékesítési szerkezetéről, és ugyanezen rendelet 1. cikkelyében megfogalmazott Méhészeti Nemzeti Programot. [Az elkészítés során figyelembe lettek véve a Mezőgazdasági Külön Bizottság (Special Committee on Agriculture - SCA - A. 8.) március 15-i ülésén elhangzottak is.] A támogatáshoz való jutás másik feltételét, a Méhészeti Nemzeti Program nemzeti forrását a Magyar Köztársaság biztosítja a május 3. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vezetői Értekezlete döntése alapján. Méhészeti nemzeti és strukturális támogatások Több éve csökkenő mértékben a magyar kormányzat támogatja a méhészeti ágazatot. Nemzeti támogatási jogcímek: - méhcsalád-támogatás, - tenyésztett méhanyavásárlás támogatása. A nemzeti támogatás jogi alapját az agrárágazat nemzeti támogatásairól szóló 2000/C 28/02 közösségi iránymutatás képezi. A méhészeti ágazat a strukturális támogatások között az e programban meghirdetett jogcímen támogatást nem kap. I. Jelentés a magyar méhészeti ágazatról A méhészeti ágazat jelenleg mintegy család megélhetéséhez nyújt kiegészítő vagy fő jövedelemforrást, így közvetve hozzájárul a vidék népességmegtartó képességéhez. A méhészetek létfontosságú szerepet töltenek be az ökológiai egyensúly fenntartásában. Az átlagos méhcsaládsűrűség Magyarországon 9,0 méhcsalád/km2. Főbb adatok (lásd a későbbi táblázatokban) Hosszú évek átlagában a méhészetek száma: volt, ebből a professzionális (minimum 150 méhcsaláddal rendelkező) méhészetek száma: Méhcsaládok száma: család, ebből a professzionális méhészek által birtokolt méhcsaládok száma: család. Méhészetek szerkezete (2002): 300 vagy annál több méhcsaláddal rendelkező méhészetek száma: 98, 400 vagy annál több méhcsaláddal rendelkező méhészetek száma: 21, 500 vagy annál több méhcsaláddal rendelkező méhészetek száma: 7. A legnagyobb magyarországi méhészet 962 méhcsaláddal rendelkezik. A méztermelés az elmúlt 10 évben tonna között változott, így átlagos években tonna körüli értéket mutat.

5 A méhészkedés feltételei Magyarországon Magyarország természeti adottságai kedvezőek a méhészet számára. Viszonylag hosszú (jó években áprilistól szeptember végéig tart) a virágzási időszak, amely alatt a méhek nektárhoz jutnak. Magyarország nagy kiterjedésű akácosokkal rendelkezik, amely a magyar méhészet legfontosabb bázisa. A hárserdők jó méhlegelőt adnak. A fűzek, a gyümölcs, a juharok a méhcsaládok tavaszi fejlődéséhez nélkülözhetetlenek. A selyemkóró a déli országrészekben csapadékos időjárás esetén jó eredményt adhat. A szelídgesztenyének csak néhány tájegységen van méhészeti értéke. A termesztett növények közül jelentős a napraforgó és a repce vetésterülete. Egyes tájegységekre korlátozódik a facélia, mustár, olajretek, levendula, pohánka és egyes gyógy- és takarmánynövények. A hazai ökológiai körülményekhez jól alkalmazkodó, e tájon őshonos méhfajtával, a krajnai méhvel rendelkezünk. Tenyésztése évek óta állami felügyelet mellett, szabályozott és ellenőrzött körülmények között folyik. Az emberi tényezőt a magyar méhészet kedvező adottságai közé soroljuk. A mai magyar méhészkedés színvonalára jótékonyan hatnak az évszázados hagyományok, a méhészek szakmaszeretete, a méhésztársadalom szervezettsége és szolidaritása. A magyar méhészetben kialakult szervezeti-érdekvédelmi rendszer alkalmas a méhészek problémáinak hiteles érzékelésére, a megoldási javaslatok kidolgozására és képviseletére. Az emberi tényező kedvező formálásában döntő szerepe van a szakképzésnek és az oktatásnak. Magas színvonalon működő méhegészségügyi rendszer, amely rendszeres ellenőrzéssel biztosítja, szaktanácsadással segíti a méhbetegségekkel szembeni védekezést. Magyarország a nagy méhcsaládsűrűség és az intenzív vándorlás miatt fokozottan kitett a betegségek terjedésének. A legnagyobb veszélyt - csakúgy, mint a világon mindenhol - a varroa atka jelenti. A hosszú tél után beköszöntő tavasz (májusi vész, nozéma), a hordástalan, hosszú nyár (nyúlós kötésrothadás) mind kedvez a betegségek megjelenésének. A betegségek megelőzése, az ellenük való hatásos védekezés a Nemzeti Program kiemelt feladata. Mézfajták A magyar méztermelésben meghatározó az akácméz. Az akácméz mellett kisebb mértékben az alábbi mézfajták termelése számottevő: gyümölcsök, repce, selyemfű, napraforgó, hárs, szelídgesztenye, facélia, zsálya, levendula, menta, medvehagyma, pohánka stb. A korábbi években még több-kevesebb gazdasági jelentőséggel bíró propolisz, virágpor, méhméreg stb. termelése napjainkra elvesztette szerepét a termelésben és az értékesítésben. A méz minősége A magyar mézek minősége a nemzetközi piacokon is versenyképes. A mézek minőség-ellenőrzési, minőségbiztosítási és minőségtanúsítási rendszere garantálja azt, hogy mind exportra, mind belföldi fogyasztásra csak kifogástalan minőségű méz kerül. A minőség-ellenőrzési rendszer főszereplői az Állat-egészségügyi Szolgálat megyei szervezetei, amelyek monitoringvizsgálatokat és szúrópróbaszerű ellenőrzéseket folytatnak. A méz exportőrök átvétel előtt tételenkénti laboratóriumi ellenőrzést végeznek. Kiszállítás előtt az egész tétel ismételt ellenőrzése történik meg. A minőségvizsgálat céljára akkreditált laboratóriumok vannak. Minőségi viták esetén a brémai laboratóriumhoz (APICA Institut für Honig Analitik Qualitat) fordulhatnak a méhészek. A méztermelés technológiai színvonalára jellemző adatok - Az országban három kerettípus és két fő kaptártípus van használatban. A kaptárak 64%-a a század elején meghonosított NagyBoczonádi (NB) fekvőkaptár, 36%-ot tesz ki a modern rakodó kaptárak aránya; - a méhészek többsége vándoroltatja méhészetét. A kaptárak szállítóeszközre történő fel- és lerakása az esetek többségében kézi erővel történik. A méhészetek mintegy 1-2%-a rendelkezik saját szállítóeszközzel, amelyek átlagéletkora meghaladja a 15 évet; - a méhészeti eszközöknek és berendezéseknek évekig nem volt hazai gyártó háttere, napjainkban kezdenek kisebb gyártók ezzel foglalkozni. Mézkereskedelem

6 A megtermelt méz 83%-a nagybani felvásárlóknak, kereskedőknek (hordósan), 1%-a kiszerelve kiskereskedők felé (üzleteknek), 1%-a ipari felhasználóknak (mézeskalácsos, édesítőipar), 15%-a közvetlenül a fogyasztók felé (háztól és piacon) értékesíti megtermelt mézét. A kereskedők, felvásárlók (valójában begyűjtők) közvetítésével kerülnek kapcsolatba a termelőkkel. A begyűjtő a kereskedelmi céggel szerződéses kapcsolatban álló vállalkozó. Feladata a termelő felkeresése, az elsődleges minőségvizsgálat elvégzése, a megállapodás megkötése és a méz elszállítása. Az országban 6 olyan mézüzem működik, amelynek alapanyag-feldolgozó kapacitása meghaladja az évi 1000 tonnát. Közülük 3 kapacitása 4000 és 6000 tonna között van. Ezeken az üzemeken túlmenően mintegy 40 kis mézüzem van az országban, amelyek egy-egy méhészet termésének vagy egy-egy kisebb térség méztermésének feldolgozására alakultak. Az üzemek higiéniai és minőségtanúsítási besorolása jónak tekinthető. Három üzemnek van ISO 9002 minőségtanúsítási rendszere, az üzemek többsége HACCP rendszerben működik. Az üzemekben működnek laborok, amelyek az alapvizsgálatok elvégzésére alkalmasak. Export Magyarország történelmileg is a nagyobb méztermelő országok közé tartozott. A megtermelt méz jelentős része, mintegy 80%-a külföldi piacokra, az utóbbi évtizedekben szinte teljesen, a nyugat-pai országokba kerül. A fő exporttermék az akácméz és a vegyes virágméz, amelyek aránya évjárattól függően változik. Kisebb mennyiségben egyéb fajta- és lépesmézet, méhviaszt és propoliszt exportálnak a magyar kereskedelmi cégek. Az exportra kerülő akácméz 95%-a hordós kiszerelésben (lédig) kerül kiszállításra. A lédigben történő értékesítés nagy volumenek kiszállítását teszi lehetővé, azonban jellegénél fogva nem biztosítja a különleges minőségű magyar méz hangsúlyozott megjelenését. Árai is elmaradnak attól, amit a minőség alapján elvárhatnánk. A hazai mézfogyasztás A különböző háztartások fogyasztási statisztikai felmérései igazolják, hogy a hazai mézfogyasztás éves volumene mintegy 4000 tonna körüli. Ennek alapján az egy főre jutó éves fogyasztás 0,4 kg-ra tehető. A hazai mézfogyasztás mintegy 90%-a lakossági fogyasztás. A méz 10%-át az ipar (sütödék, konzervgyárak, gyógyszergyárak, kozmetikai laboratóriumok stb.) használja fel. A méhészeti termékek fogyasztása napjainkban szinte csak a mézre korlátozódik. A néhány éve még jelentős volumenben és értékben árusított propolisz, virágpor értékesítése jelentősen csökkent, a méhméregé gyakorlatilag megszűnt. Fellendülőben van ezzel szemben a korábban ugyancsak visszaszorult viaszértékesítés. 1. Méhcsaládok és méhészek A magyar méhészet szerkezete számokban A magyar méhészet főbb adatai A méhészetek száma Méhcsaládok száma Év ebből: ebből: összesen 150 méhcsalád feletti összesen 150 méhcsalád feletti db % db % , , , , , , , ,

7 2. Forgalmazási szerkezet A különböző mézfajták termelésének arányai Év Termelés (t) Mézfajták aránya % % % % % Repce Akác Napraforgó Vegyes virág Fajta, selyemkóró, hárs, facélia A belföldi (hazai termelésű méz) mézértékesítés megoszlása a különböző értékesítési csatornák között Értékesítési csatorna % Közvetlenül a fogyasztók felé ( háztól és piacon) 15 Kiszerelve kiskereskedők felé (üzleteknek) 1 Nagybani felvásárlóknak, kereskedőknek ( hordósan ) 83 Ipari felhasználóknak (mézeskalácsos, édesipar) 1 3. Termelés, export, import Év Méztermelés (tonna) Export (tonna) Import (tonna) Magyarország évi mézexportjának országonkénti megoszlása Ország Mennyiség (t) Megoszlás % Összes ország (24) EU országok összesen ,43 EU-n kívüliek ,57 4. Árak A nagybani felvásárlás (nettó) Ft/kg Mézfajta Akácméz Virágméz Fajtamézek

8 A közvetlen eladás, Ft/kg Mézfajta Akácméz Virágméz Fajtamézek A méhészet költségei és ráfordításai Az állandó és változó költségek alakulása minimum a 150 méhcsaládos méhészet adatai alapján megállapítható, hogy Magyarországon a méhcsaládonkénti költség 66,14 EUR (250 Ft = 1 EUR). Ez alapján a hazai méhészetek az uniós költségkategória (First Report ) középső szintjének felső részébe tartoznak. Ezt a következő számítások támasztják alá: Állandó költségek: Méhcsaládonként átlagosan 9846 Ft állandó költség keletkezik (39,38 EUR/család) Összetevői: Amortizáció: 4666 Ft/család (18,66 EUR/család) Biztosítás: 350 Ft/család (1,40 EUR/család) Munkabér: 4830 Ft/család (vándorlással együtt) (19,32 EUR/család) Változó költségek: Méhcsaládonként átlagosan 6691 Ft (26,76 EUR/család) változó költség keletkezik. Összetevői: - varroa atka elleni védekezés, gyógykezelés, gyógyszer: 1547 Ft/család (6,19 EUR/család) - téli takarmányozás: felhasznált cukor méhcsaládonként 1700 Ft/család (6,80 EUR/család) - vándoroltatás (saját gépkocsi és fuvarozó által biztosított tehergépkocsival) 2600 Ft/méhcsalád (10,40 EUR/család) - egyéb költségek: 844 Ft/méhcsalád (3,37 EUR/család) - kiszerelés (felvásárlás, bankköltség, szállítás, feldolgozás, tárolás, vám): 100 Ft/kg (0,40 EUR/kg). 5. Mézminőség Magyarországon a 2082/92/EGK, valamint a 2081/92/EGK rendeletek szerinti tanúsítvány/jelölés/árujelzés jelenleg nincs, de elkezdődött ezek kidolgozása. II. A Magyar Méhészeti Nemzeti Program A Nemzeti Program fő célja E program elősegíti, hogy az ágazat kihasználja az ország kedvező adottságait, ezen keresztül növeli az ágazat versenyképességét, fejlődését. Ez egyrészt gazdasági haszonnal jár, másrészt fontos az ökológiai egyensúly és a sokszínűség fenntartásában. Fontos a magyar méhészet társadalmi szerepének erősítése, valamint e szerep erkölcsi és anyagi formában történő elismertetése. A társadalmi szerep a vidék népességmegtartó képessége erősítésében, a lakosság egészséges, kiváló minőségű méhészeti termékekkel történő ellátásában, valamint a méhek általi beporzás más módon meg nem oldható feladatának biztonságos elvégzésében nyilvánul meg. A magyar méhészet őrizze meg versenyképességét az EU csatlakozást követően is. Erősödjön a méhész társadalom összefogása, a méhészek fogékonysága az új módszerek, eljárások és eszközök, valamint a vállalkozásszerű gazdálkodás iránt. A fenti célok elérésének köszönhetően a méhészkedésből származó haszon biztosítson megélhetést és fejlesztési forrást a szakágazatban átlagosnak tekinthető hatékonysággal tevékenykedő méhészek számára. A ráfordításain felüli bevétel elérését tegye lehetővé azon méhészek számára, akik egyéb tevékenységeik mellett méhészkednek.

9 A méz termelésének és értékesítésének javítására irányuló intézkedések a 797/2004/EK rendelet alapján - részletes bemutatás 1. Technikai segítségnyújtás a méhészeti egyesületeknek és a méhészkörök tagjai részére a méztermelés és a mézpergetés feltételeinek javítás a érdekében 1.1. Méhészeti képzés országos koordinálása E feladatot, azaz a koordinálási, szervezési, operátori munkákat az Országos Magyar Méhészeti Egyesület (OMME) központi irodája hajtja végre. A koordinációs munka sokrétű, magában foglalja az oktatási helyszínek, szemináriumok, konzultációk helyszíneinek, bemutatóhelyek biztosítását, az előadókkal való időpont, téma, helyszínegyeztetéseket, az előadók részéről felmerülő kérések (technikai eszközök, tananyag stb.) teljesítését. A koordinálás fontos eleme még a feladatok teljesítésének igazolása, kifizetése. A - Támogatásra való jogosultság feltétele: Az OMME 1 fő alkalmazottat erre a feladatra alkalmaz. B - Támogatásban részesülő beruházások természete. Informatikai eszközök beszerzése. C - Támogatás összege: /év A méhészeti oktatók képzése Képzés tartalma: Méhbiológia Méhegészségügy Méhészeti technológiák Termékismeret Szaporítás A - A támogatás kedvezményezettje: oktatási program végrehajtója, aki/amely a teljesítésről kiadott igazolással történő B - Támogatás összege: /év A méhegészségügyi oktatók szakmai képzése A rendszer lehetővé teszi a magyar méhész folyamatos tájékoztatását és felügyeletét a méhegészségügy területén. A méhegészségügyi oktatás részei: 1. Méhegészségügyi szakértők információ gyűjtése és átadása. 2. A méhegészségügyi oktatók szakmai képzéséért felelős bizottság működtetése. Évente minimum egyszer a bizottság előadások keretében ismerteti a feladatokat, mondja el az új eredményeket, módszereket a tagú oktatói társaságnak. Ez minden ősszel egy 2-3 napos kurzus keretében történne meg. 3. Megyénként legalább egy méhegészségügyi oktató képzése (19-25 fő). B - Támogatás összege: /év Elméleti képzés A szakmai képzés három része: a) A méhészek szakmai ismereteinek bővítése, fejlesztése, illetve szinten tartása. b) A méhészek szakmai képzésének másik formája az, amikor méhész szakképesítést nyújtó szakmai tanfolyam elvégzésével a méhész az Országos Képzési Jegyzék szerint számú méhész szakképesítéshez juthat. A szakképesítéssel ellátható tevékenység FEOR száma 6139, megnevezése egyéb állattartási és állattenyésztési foglalkozás. E szakképesítéssel ellátható további tevékenység FEOR száma 5119, amely megnevezése egyéb kereskedelmi foglalkozás (méhtermék forgalmazás-eladás). A jelenlegi törvények értelmében csak az válhat méhész vállalkozóvá, aki e végzettséggel bír. Az évente javasolt létszám 120 fő. c) A méhészek szakmai képzésének harmadik formája a méhészmester cím elérését célzó tanfolyam. A megyei agrárkamarákkal együttműködve évente 120 méhész válhat a szakma mesterévé. A - A támogatás kedvezményezettje: az oktatási program végrehajtója, aki/amely a teljesítésről kiadott igazolással történő B - Támogatás összege: /év A gyakorlati képzés Az elméleti képzések mellett ugyanolyan hangsúlyt kell kapnia a gyakorlati képzésnek is. E program keretében méhészeti technológiák ismertetésére, bemutatására kerül sor. A projectben részt vevő méhészet a legkorszerűbb

10 technológiával kell hogy rendelkezzen, amely háttér meglétét erre a célra létrehozott Bizottság fog eldönteni. A technológia dokumentálása írott (tanulmány) vagy audió-videó (film) formátumú. B - Támogatás összege: /év Bemutató méhesek Azonos típusú kaptárakhoz kapcsolódó technológiák bemutatása: Célja: egy-egy kaptártípus technológiájának fejlesztése és gyakorlati bemutatókon keresztüli oktatása. Méhészet nagysága: legalább 50 db azonos típusú kaptár egy vagy több telephelyen. A rendszerek két típusba sorolhatók: - állóméhészetben használt kaptártípus és ennek technológiája; - vándorlásra használt kaptártípusok és az alkalmazás technológiája. B - Támogatás összege: /év. Külföldön elterjedt és bevált kaptártípusok magyarországi adaptálása, ismertetése Célja: a világ uralkodó kaptártípusa a Langstroth, illetve a Dadant-Blatt kaptár használatának bemutatása. Ez természetesen mintegy 3 éves program lesz. Az országban 8 helyen, lehetőleg különböző tájegységeken, kell kiépíteni a kísérleti telepeket. E program része, különböző kaptártípusok összehasonlítására teszttelepek létrehozása. Célja: tudományos kutatóhelyi igényességgel működjenek olyan telepek, ahol a Magyarországon használt leggyakoribb kaptárfajtákkal és a nemzetközileg elterjedt, de jelenleg Magyarországon alig használt kaptártípusokkal összehasonlító vizsgálatokat lehet végezni. B - Támogatás összege: /év Régiós rendezvények, nemzetközi szemináriumok, kongresszusok Régiós rendezvény, mely szakmai előadásokon - Magyarország legkiválóbb méhészein, kutatóin és oktatóin, valamint nemzetközi szervezetektől érkező előadókon - túl, eszközbemutatókat is biztosít: Hagyományos rendezvények: - Székesfehérvár, - Baja, - Jászberény, - Debrecen, - Szekszárd, - Kaposvár, - Balassagyarmat. Az APIMONDIÁ-nak a világtalálkozója jelentős információ cserére ad lehetőséget minden alkalommal. Így Magyarország kiállítás keretében mutatja be a hazai méhészkedési gyakorlatot. Szemináriumok, kongresszusok: - páratlan évben a Magyar Méhészek Világtalálkozóját rendezi meg az OMME Gödöllőn, - páros évben a hazai ágazat fejlesztés és ágazati kérdésekkel foglalkozó kongresszust tart Gödöllőn. B - Támogatásban részesülhető beruházások természete: Kiállítási eszközök, bemutató tárgyak, pavilonok költségei és az előadók költségeinek finanszírozása. C - Támogatás összege: /év Szaktanácsadás Országos szaktanácsadói hálózat [Országos Méhészeti Szaktanácsadó Szolgálat (OMSZSZ)] kiépítése, amely megyénként egy fő szaktanácsadó alkalmazását jelenti. Ezek a szaktanácsadók egész évben a megye méhészei szolgálatában állnak. Havonta esedékes fizetésüket, költségeiket e projekt keretén belüli finanszírozásból kell megvalósítani. Tudjanak segíteni kezdő, illetve haladó méhésznek. Az egész, Nemzeti Programmal összefüggő projektek koordinálásában, végrehajtásában, ellenőrzésében is aktív szerephez jutnak az OMSZSZ tagjai.

11 Az OMSZSZ felépítése: 1 fő központi szaktanácsadó (munkáját az OMME központi irodájában végzi) 19 fő megyei, illetve + 1 fő fővárosi szaktanácsadó (munkájukat a lakásukon végzik). B - Támogatás összege: /év. 2. A varroatózis elleni védekezés, a kaptárkezelés feltételeinek javítása 2.1. Varroa destructor elleni gyógyszeres védekezés Az ország valamennyi méhcsaládját hatékony, engedélyezett szerrel optimális időpontban szakszerűen kezelni kell, amelynek felügyeletét is biztosítani szükséges a jelenleg meglévő méhegészségügyi felelősi hálózattal. A - támogatás kedvezményezettje: program végrehajtója, aki/amely a teljesítésről kiadott igazolással történő B - Támogatás természete: atka-irtószer. C - Támogatás összege: /év A védekezés alternatív módjai A Varroa desructor nevű parazita okozza a legnagyobb problémát a méhészeti ágazatban. Az atka elleni védekezés jövőbeli útja az alternatív módszerek. Minden olyan módszert, amely a megszokottól, hagyományostól eltér, alternatív módszernek nevezünk. Higiénikus aljdeszka: az alternatív védekezéssel kapcsolatos legelső tennivaló, a higiénikus aljdeszka propagálása hazánkban. E projekt keretében évente minimum 5000 darab higiénikus aljdeszkát kell beállítani. A pályázatot elnyert méhész térítésmentesen kapja az aljdeszkákat. A támogatás feltételeként a méhész, a méhészeti szezonban (március 1. - október 31.) kéthetente jelentést adjon az atkák számáról, az alkalmazott kezelésekről stb. E program lehetővé teszi az atka fertőzöttség hazai monitoringvizsgálatát. A programot a szaktanácsadó hálózat bonyolítja le. B - Támogatásban részesülhető beruházások természete: méhészeti eszköz. C - Támogatás összege: /év. 3. Vándor méhészet ésszerűsítése, évszakok szerinti méhlegelő kihasználás 3.1. Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítása Méhegészségügyi nyomonkövethetőség és vagyonvédelmi szempont indokolt a méhészetek, illetve az értékesebb méhészeti felszerelések azonosítása és nyilvántartása. B - Támogatás összege: /év Beruházás új eszközökbe Hazánkban eredményesen méhészkedni, a biztos megélhetést biztosítani, csak vándorlással lehetséges. Egy évben akár 8-10 alkalommal kell mozgatni a méhészetet. Ez gyorsan, hatékonyan, balesetmentesen csak az átlagos méhészetektől nagyobb beruházással történhet. E projekt célja rakodó és szállító eszközök csoportos beszerzése. B - Támogatásban részesülhető beruházások természete: gépi eszközök. C - Támogatás összege: /év. 4. A méz fizikai-kémiai tulajdonságainak elemzése Elemzések költségeinek átvállalása Az OMME folyamatosan figyelemmel kíséri a kereskedelmi forgalomban kapható mézek minőségét, összetételét. B - Támogatás összege: /év. 5. A méhcsaládok számának szinten tartása

12 Hazánk őshonos méhfajtája a krajnai méh. Szakmai körökben elfogadott tény, hogy indokolatlan ettől eltérő, idegen méhfajta tartása és tenyésztése az országban. Ezért kontroll alatt a Magyar Mezőgazdasági Minősítő Intézet koordinálásában történik szigorú keretek között a hazai méhtenyésztés és szaporítás. Csak államilag ellenőrzött, regisztrált méhtenyésztő, anyanevelő hozhat forgalomba méhanyákat. Anyanevelő telepről származó párzott, petéző anyákkal történő, illetve e telepekről származó egyéb állománypótlás támogatható. A - Támogatásra való jogosultság feltételei: a program megvalósítására elnyert pályázat, a nyertes pályázóval szerződés készül a megvalósításról. B - Támogatásban részesülő: program végrehajtója, aki a teljesítésről kiadott igazolással történő pénzügyi elszámolással jut a támogatáshoz. C - Támogatás összege: Országos becsült költségek és finanszírozási terv A célok leírása és finanszírozása Tagállam: Magyarország Program: 2004/2005 Fellépések leírása Összesen Előirányzott kiadások 50% EU közös finanszírozás Szaktanácsadás Méhészeti képzés országos koordinálása Méhészeti oktatók képzése Méhegészségügyi oktatók szakmai képzése Elméleti képzés Gyakorlati képzés Régiós rendezvények, nemzetközi szemináriumok és kongresszusok Szaktanácsadás Varroa atka elleni védekezés Kezelési költségek Alternatív kezelés Vándorméhészet racionalizálása, évszakok szerinti méhlegelő kihasználás Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítása Eszközbeszerzés Méz elemzése Elemzések költségeinek átvállalása A méhcsaládok számának szinten tartása Program összesen A célok leírása és finanszírozása Tagállam: Magyarország Program: 2005/2006 Előirányzott kiadások Fellépések leírása Összesen 50% EU közös finanszírozás Szaktanácsadás

13 Méhészeti képzés országos koordinálása Méhészeti oktatók képzése Méhegészségügyi oktatók szakmai képzése Elméleti képzés Gyakorlati képzés Régiós rendezvények, nemzetközi szemináriumok és kongresszusok Szaktanácsadás Varroa atka elleni védekezés Kezelési költségek Alternatív kezelés Vándorméhészet racionalizálása, évszakok szerinti méhlegelő kihasználás Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítása Eszközbeszerzés Méz elemzése Elemzések költségeinek átvállalása A méhcsaládok számának szinten tartása Program összesen A célok leírása és finanszírozása Tagállam: Magyarország Program: 2006/2007 Fellépések leírása Összesen Előirányzott kiadások 50% EU közös finanszírozás Szaktanácsadás Méhészeti képzés országos koordinálása Méhészeti oktatók képzése Méhegészségügyi oktatók szakmai képzése Elméleti képzés Gyakorlati képzés Régiós rendezvények, nemzetközi szemináriumok és kongresszusok Szaktanácsadás Varroa atka elleni védekezés Kezelési költségek Alternatív kezelés Vándorméhészet racionalizálása, évszakok szerinti méhlegelő kihasználás Kaptárak, méhészeti felszerelések azonosítása Eszközbeszerzés Méz elemzése Elemzések költségeinek átvállalása

14 A méhcsaládok számának szinten tartása Program összesen SZABÁLYOZÁSI ALAPOK A Tanács 797/2004/EK rendelete a méhészeti termékek termelésének és forgalmazásának javítására irányuló intézkedések, a Bizottság 917/2004/EK rendelete a méhészet területén tett intézkedésekről szóló 797/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásának részletes szabályairól. A program kidolgozásában közreműködő képviseleti szervezetek méhész szövetkezetek felsorolása A Nemzeti Program fő koordinátora: - Neve: Országos Magyar Méhészeti Egyesület - Rövidített neve: OMME - Székhelye: H-1091 Budapest, Üllői út Megalakulás: az egyesületekről szóló évi 35. törvényerejű rendelet (tvr.), valamint az azt módosító évi 29. tvr. és az évi 27. tvr. alapján augusztus 31-én. Jelenleg az előző törvényerejű rendeleteket hatályon kívül helyezett egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján működik. - Bírósági bejegyzési száma: A szervezet állapota: bejegyzett működő szervezet - Adószáma: Bankszámla adatok = Belföldi = Devizanem: HUF = Számlaszám: = Számlavezető bank: OTP Rt. - Jelenleg bejelentett képviselő neve, címe: Bross Péter (elnök) - Levelezési címe: Országos Magyar Méhészeti Egyesület H-1450 Budapest 9., Pf Telefonszáma: Faxszáma: cím: OMME1984enternet.hu Az OMME mintegy 120 regionális méhész szervezetet képvisel. A Nemzeti Programban közreműködő szervezetek felsorolása Országos szervezet: - Neve: Méhészeti Terméktanács Egyesület - Rövidített neve: MT - Székhelye: H-1091 Budapest, Üllői út Megalakulás: az egyesülési jogról szóló évi II. törvény alapján július 17-én - Bírósági bejegyzési száma: A szervezet állapota: bejegyzett működő szervezet - Adószáma: Bankszámla adatok = Belföldi = Devizanem: HUF = Számlaszám: = Számlavezető bank: OTP Rt. - Jelenleg bejelentett képviselő neve, címe: Gosztola György (elnök) - Levelezési neve és címe: Méhészeti Terméktanács H-1476 Budapest, Pf Telefonszáma: , Faxszáma: ,

15 - cím: meheszetmail.datanet.hu Rendszeres ellenőrzésre és értékelésre vonatkozó rendelkezések Az egyes intézkedésekhez kapcsolódó támogatási keretek A jóváhagyott intézkedésekhez támogatási keretek fedezetét a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium biztosítja, azok felhasználására, a végrehajtásban közreműködő szervezetekről, azok feladatairól rendeletet alkot. A kérelem adminisztratív ellenőrzése A kérelmezők támogatásra való jogosultsága csak azon intézkedések esetén áll fenn, melyeket a jóváhagyott Nemzeti Program tartalmaz, és a tárgyév szeptember 1-jétől a tárgyévet követő augusztus 31-ig kerülnek megvalósításra. Minden költségszámlának valamely jóváhagyott intézkedéshez kell kapcsolódnia. Ellenőrizendő paraméterek, rögzítendő adatok, hiánypótlási, elutasítási okok 1. Kérelem A támogatási kérelem formai, illetve tartalmi ellenőrzése 2. Összesítő táblázat a csatolt bizonylatokról Adminisztratív ellenőrzés 3. Számlák Adminisztratív ellenőrzés 4. Kifizetést igazoló bizonylat Adminisztratív ellenőrzés Az adminisztratív ellenőrzés lebonyolításának technikai részletei Minden kérelmet egymástól függetlenül két ügyintéző ellenőriz teljeskörűen. Az ellenőrzések eredményeit rögzítik. Az ügyintéző kiválasztja a megfelelő intézkedést és az ahhoz tartozó értéket. Amennyiben a kérelem az adminisztratív ellenőrzés alapján teljes, úgy a második ellenőrzést végző ügyintéző jóváhagyását - és az adatok automatikus ellenőrzését - követően megjelenik a helyszínen ellenőrzendő kérelmek listáján. Az ellenőrzésre történő kiválasztást, kockázatelemzéssel végzik. A kérelemnek helyt adó határozatot az adminisztratív ellenőrzés és - a helyszíni ellenőrzésre kiválasztott kérelmek esetében - az ellenőrzést követően, a helyszíni ellenőrzésre ki nem választott kérelmek esetében az adminisztratív ellenőrzést követően kell kiadni. A kérelem helyszíni ellenőrzése Kiválasztás ellenőrzésre, megbízás Az adminisztratív ellenőrzés során jóváhagyott kérelmek közül kockázatelemzéssel kiválasztásra kerül a kérelmek meghatározott része. Ellenőrizendő paraméterek, rögzítendő adatok, hiánypótlási, elutasítási okok A helyszíni ellenőrzés során a kérelemben szereplő és a Nemzeti Programban elfogadott intézkedésekhez kapcsolódóan a következő paramétereket kell vizsgálni: - A benyújtott bizonylatmásolatoknak a helyszíni ellenőrzés során ellenőrzött könyveléssel való egyezése. Amennyiben a helyszíni ellenőrzés alkalmával kiderül, hogy a benyújtott bizonylatok nem támasztják alá a támogatási igény jogosságát, úgy a helyszíni ellenőr jegyzőkönyvben rögzíti a hiányosságokat, mely alapján a támogatási kérelem egy része vagy egésze elutasításra kerül. - A megvalósított intézkedések helyszíni ellenőrzése, ami a benyújtott bizonylatokon szereplő tárgyi eszközök stb. meglétét és a bizonylatokon szereplő adatoknak való megfelelését jelenti. A kockázatelemzéssel kiválasztott helyszíni ellenőrzések alkalmával a kirendeltségek ellenőrei megvizsgálják, hogy az adott beruházások megvalósultak-e. Amennyiben az adott beruházás vagy a beruházások egy része nem

16 kapcsolódik a jogszabályban meghatározott 5 intézkedési típus egyikéhez sem, vagy nem történt meg, úgy azt az ellenőr jegyzőkönyvben rögzíti. A jegyzőkönyv adatai alapján a támogatási kérelem egésze vagy egy része elutasításra kerül. - A megvalósított intézkedések a jogszabályban meghatározott időpontban határidőn belül történtek. Az intézkedések végrehajtásának végső határideje a tárgyévet követő augusztus 31. Amennyiben a támogatási kérelem ezután kerül benyújtásra és a helyszíni ellenőrzés alkalmával kiderül, hogy az adott intézkedés nem történt meg, úgy a jegyzőkönyv adatai alapján a támogatási kérelem elutasításra kerül. Amennyiben az ügyintéző a helyszíni ellenőrzés adatait nem tartja megalapozottnak (pl. nagyságrendi eltérés a számadatokban, bizonytalanság, elírás stb.), illetve az ügyfél által benyújtott, a jegyzőkönyvben foglaltakra vonatkozó észrevételek alapján indokoltnak tartja, kiegészítő ellenőrzést rendelhet el. A Nemzeti Program végrehajtásának értékelése Az FVM Nemzeti Program Értékelő Bizottságot hoz létre szakértőkből, és a program végrehajtásában részt vevő szervezetek képviselőiből az elvégzettek értékelésére, illetve a fejlesztésre vonatkozó javaslat elkészítésére. Az értékelés szempontjai: - az egyes célok megvalósulása, - a felhasznált pénzügyi források, - a fejlesztés hatása, - az ellenőrzések hatékonysága, - javaslatok. A Nemzeti Programot érintő tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos teendők célja a potenciális és tényleges kezdeményezettek tájékoztatása a NP működéséről, a felajánlott pénzügyi és intézkedési lehetőségekről, a pályázati eljárásokról a támogatások átláthatóságának biztosítása érdekében. Ezzel kapcsolatban az FVM és az OMME Kommunikációs Akció Tervet készít és hajt végre.

152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet

152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet 1 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelet a Magyar Méhészeti emzeti Program alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének

Részletesebben

A MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI PROGRAM 2007-2010. Bevezetés. I. Jelentés a magyar méhészeti ágazatról

A MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI PROGRAM 2007-2010. Bevezetés. I. Jelentés a magyar méhészeti ágazatról Melléklet a 152/2007. (XII. 22.) FVM rendelethez A MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI PROGRAM 2007-2010 Bevezetés A Tanács 797/2004/EK rendelete - tekintettel a méhészeti ágazat jelentőségére és sajátosságaira -

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter./2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a növénytermesztés és kertészet korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

108/2005. (XI. 24.) FVM rendelet. a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól

108/2005. (XI. 24.) FVM rendelet. a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól 108/2005. (XI. 24.) FVM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3/2011. (I. 18.) MVH KÖZLEMÉNYE a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeiről I. A támogatások

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2012. (II. 7.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2012. (II. 7.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 25/2012. (II. 7.) MVH KÖZLEMÉNYE a 47/2010. (XII. 31.) VM rendelet alapján nyújtható egyes méhészeti támogatások igénybevételének feltételeiről I. A támogatások

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap

A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A méz termelésének és forgalmazásának támogatása Kifizetési kérelem Főlap Varroa atka elleni alternatív védekezés - higiénikus aljdeszka beszerzésének támogatása

Részletesebben

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet

26/2008. (III. 7.) FVM rendelet 1 26/2008. (III. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kertészeti gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági,

Részletesebben

117/2007. (X. 10.) FVM

117/2007. (X. 10.) FVM 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról 2014.09.27 5 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 202/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

SEGÉDLET. Általános tudnivalók

SEGÉDLET. Általános tudnivalók SEGÉDLET a varroa atka elleni alternatív védekezés higiénikus aljdeszka, valamint a keretek megjelölésére alkalmas rádiófrekvenciás azonosító (RFID-chip) beszerzésének támogatása iránti kérelem (B1216-02

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 146/2015. (XII. 03.) számú KÖZLEMÉNYE az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében a kedvezőtlen időjárással érintett vállalkozások általi csekély összegű

Részletesebben

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk:

Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: HÍRLEVÉL 2007/8. Az FVM az állattartók számára de minimis típusú, míg a TÉSzek számára EMVA támogatást írtak ki, melyeket röviden összefoglalunk: 1. az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete. 1. Értelmező rendelkezések A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2010. (.) FVM rendelete az erdőgazdálkodás szakszerűségének biztosítása érdekében végzett erdészeti szakirányítási tevékenységhez nyújtott csekély összegű

Részletesebben

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez

SEGÉDLET. a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez SEGÉDLET a méhcsaládok számának szinten tartásának támogatása (méhanya támogatás) iránti kérelem (B1217-02 jelű nyomtatvány) helyes kitöltéséhez Általános tudnivalók 1. A kifizetési kérelem nyomtatványainak

Részletesebben

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM

1. 23/2007. (IV. 17.) FVM A Miniszterelnökséget vezető miniszter 48/2015. (XI. 2.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról

/2014. ( ) FM rendelet. egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról /2014. ( ) FM rendelet egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása

Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Szaktanácsadás 2013 konferencia Az ÚMVP (DIT) szakképzési jogcímét és szaktanácsadási jogcímét érintő, VM hatáskörbe tartozó rendeletek módosítása Füsi Erzsébet NAKVI SZFO megbízott osztályvezető A szakképzési

Részletesebben

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról

96/2015. (XII. 23.) FM rendelet. a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról 96/2015. (XII. 23.) FM rendelet a tejtermelőknek nyújtható ideiglenes rendkívüli támogatásról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó

Részletesebben

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai

A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai A támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának tapasztalatai Szakképzés 2015. január 8. A 139/2008. (X.22.) FVM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország

Részletesebben

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE

A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE A Magyar Államkincstár 5/2017. (II. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a méhészeti járművekre 2017. évben igénybe vehető mezőgazdasági csekély összegű támogatásról I. A támogatás jogszabályi alapja A méhészeti járművekre

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE. a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 62/2012. (IV. 27.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági területek erdősítése támogatás igényléséről Jelen Közlemény alapja az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ. Jogcímkód: 6.122.01.01. Általános tudnivalók KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg 90%-ára vonatkozó kifizetési kérelem kitöltéséhez Jogcímkód: 6.122.01.01 Általános

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 79/2014. (V. 15.) számú KÖZLEMÉNYE A 2014. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

Részletesebben

Pályázati felhívás sportegyesületek részére

Pályázati felhívás sportegyesületek részére Pályázati felhívás sportegyesületek részére Kiírás Leadási határidő Elbírálás 2014. február 5. 2014. február 21. 2014. március 7. iktatószám: 7738/2014/MAV. Pályázati Kiírás A MÁV Zrt. Támogatói Bizottsága

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.)

A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.5.11. C(2015) 3035 final A BIZOTTSÁG (EU).../... FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2015.5.11.) az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a méhészeti ágazatban

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 167/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII.16.) VM rendelet alapján az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és tagszervezetei által igénybe vehető egyes

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 165. szám 21367 V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 47/2015. (XI. 2.) MvM rendelete a Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 49/2016. (V.19.) számú KÖZLEMÉNYE Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a termelői csoportok létrehozásához és működéséhez nyújtandó támogatás 2016.

Részletesebben

A támogatás célja. Fogalmak

A támogatás célja. Fogalmak A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 216/2014. (XII. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a mezőgazdasági termékek belső piacon és harmadik országokban történő megismertetéséhez és promóciójához igénybe vehető

Részletesebben

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is),

nem minősülök nagyvállalkozásnak (ide értendő őstermelő, egyéni vállalkozó, oktatási intézmény is), Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2015. IV. negyedévétől a támogatás-igényléséhez Benyújtás helye: az MVH - igénylő

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók

Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Az IKSZT kifizetési kérelmekkel kapcsolatos általános tudnivalók Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet

81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet 81/2006. (XI. 24.) FVM rendelet a Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján 2006/2007. évi végrehajtási időszakban nyújtható méhészeti támogatások igénybevételének részletes szabályairól A mezőgazdasági

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 143/2014. (IX. 22.) MVH KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból a borászati gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez a 2011. évtől igényelhető

Részletesebben

A magyar méz minőségének védelme

A magyar méz minőségének védelme A magyar méz minőségének védelme Dr. Kardeván Endre élelmiszerlánc-felügyeletért és agrárigazgatásért felelős államtitkár országos főállatorvos Bak, 2011. február 11. ...ha a méhek eltűnnek, az emberi

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei

I. Zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programban résztvevő ügyfél kötelezettségei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 3 / 2015. (I. 13.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek

I. A dohány szerkezetátalakítási program évi kötelezettségeinek teljesítéséről szóló nyilatkozat benyújtására kötelezettek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2/2016. (2016.01.25.) számú KÖZLEMÉNYE A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programmal összefüggésben igényelhető mezőgazdasági és általános csekély összegű

Részletesebben

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről

1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény. a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről 1/2014. ( I. 21) MVH Közlemény a nemzeti kvótatartalékból történő közvetlen értékesítési és beszállítási tejkvóta igénylésének feltételeiről I. A tejkvóta igénylésének alapja A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról

Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete. a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról Nyékládháza Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 28.)sz. rendelete a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásáról (A módosítással egységes szerkezetbe foglalva.) Nyékládháza Város

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Animal welfare, etológia és tartástechnológia

Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, etológia és tartástechnológia Animal welfare, ethology and housing systems Volume 11 Issue 2 Gödöllő 2015 148 A KINCSES-BILLEGE TERMELŐI VÁNDORMÉHÉSZET BEMUTATÁSA A MAGYAR MÉHÉSZETI NEMZETI

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 7/2016. (II. 4.) számú KÖZLEMÉNYE a csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, valamint az alkalmazott

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete

A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete A vidékfejlesztési miniszter /. (..) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól

Részletesebben

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai

Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai Az EHA társfinanszírozásában megvalósuló HOP 2. támogatási tengelye szerinti beruházási támogatások eddigi tapasztalatai és jövőbeli kilátásai MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások

56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet. Fogalommeghatározások 56/2008. (IV. 25.) FVM rendelet az állati hulla elszállítási és ártalmatlanítási költségeinek támogatásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről

A gazdasági és közlekedési miniszter. /2006. (...) GKM rendelete. a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A gazdasági és közlekedési miniszter /2006. (...) GKM rendelete a kereskedelmi szakértői tevékenység engedélyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. -a (2) bekezdésének c) pontjában

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete

Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete Állattartó telepek korszerűsítése A vidékfejlesztési miniszter 61/2012. (VI. 29.) VM rendelete A támogatás jellege és célterületei Vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az ügyfél egy vagy több

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter ( )/007. ( ) FVM rendelete Tervezet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból önálló, építéssel nem járó gépek, technológiai berendezések beszerzéséhez

Részletesebben

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról

A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról 1. számú melléklet A nemzeti fejlesztési miniszter 21/2014. (IV. 18.) NFM rendelete a helyi közösségi közlekedés támogatásáról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek

I. Ügyfél-nyilvántartási kötelezettségek A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 194/2014. (XII.11.) számú KÖZLEMÉNYE A 2015. évi mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről Jelen Közlemény a mezőgazdasági

Részletesebben

86/2004. (V.15.) FVM rendelet

86/2004. (V.15.) FVM rendelet 86/2004. (V.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint!

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő Benyújtandó a kitöltési útmutató szerint! D0034-02 Számla- és bizonylatösszesítő A betétlap - bizonylatösszesítő iratazonosítója 2 Név, dátum, aláírások Kitöltés dátuma Ügyfél aláirása Könyvvezetésért felelős személy Név Aláírása Azonosítója 3

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött a Rábaközi Tájtermék Klaszter tagjai között (a továbbiakban Tagok) az alábbi feltételekkel: Az együttműködési megállapodás megkötésének célja, hogy a klaszter

Részletesebben

A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai

A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai A EHA kérelmek benyújtási és helyszíni ellenőrzési tapasztalatai, az új kiírás sajátosságai Vanyúrné Szanyi Judit beruházási rendszerfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

I. A támogatásban való részvétel feltételei

I. A támogatásban való részvétel feltételei A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 56/2010. (IV.15.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete

Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete. 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2017. (I.19.) önkormányzati rendelete a településen működő vállalkozások támogatásának helyi szabályairól Tar Község Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:...

ÖSSZESÍTŐ ADATLAP. A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Ügyiratszám 1 : Érkezett 1 : ÖSSZESÍTŐ ADATLAP 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve:... A kérelmező szervezet rövidített neve:... Gazdálkodási formakód 2 : A kérelmező jogállása: Amatőr

Részletesebben

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről

Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2014. (III.3.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatási rendjéről Fajsz Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím:

D0720-05. Közösség azonosító: Ügyfél-regisztrációs szám: P.H. Támogatási határozat iratazonosítója: Cégforma: Név: E-mail cím: Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére a 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás Kérelem - Főlap Jogcímkód:

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 44/2013. (II.19.) számú KÖZLEMÉNYE A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatás keretében a támogatási összeg fennmaradó 10

Részletesebben

I. A támogatás jogszabályi alapja

I. A támogatás jogszabályi alapja A Magyar Államkincstár 20/2017. (III. 17.) számú KÖZLEMÉNYE a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet szerinti

Részletesebben

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről

HÍRLEVÉL. a Tiszazugi LEADER Helyi Akciócsoport területéről Tiszazugi LEADER Egyesület 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 8. Tel: 06-56/560-294; 06-56/560-295 E-mail: tiszazug.leader@gmail.com Honlap: www.tiszazugleader.eu HÍRLEVÉL 2013/1. a Tiszazugi LEADER

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 65/2013 (IV. 5.) számú KÖZLEMÉNYE a tejtermelőket sújtó különleges hátrányok kezeléséhez kapcsolódó, 2013. évi különleges támogatás igénybevételének feltételeiről

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése 136/2008 ( X.18.) FVM rendelet A támogatás célja A vidéki térségekben a vállalkozói aktivitás, a versenyképesség, az innovációs képesség ösztönzése, munkahelyek

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 319. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat az Elektromos gépkocsi vásárlás támogatása című pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 201/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 201/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 201/2013. (XII. 19.) számú KÖZLEMÉNYE a 118/2013. (XII. 16.) VM rendelet alapján a méhész-gazdálkodók által igénybe vehető egyes méhészeti támogatásokhoz rendszeresített

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

VP A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás. Az első értékelési szakasz záró dátuma:

VP A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás. Az első értékelési szakasz záró dátuma: VP2-6.1.1-16 A fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás 1 Pályázat benyújtása A támogatási kérelmek benyújtása lehetséges. Az első értékelési szakasz záró dátuma: 2017. március 31.

Részletesebben