1. A PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. A PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS"

Átírás

1 V. fejezet - Pénz- és tőkepiacok szabályozása BEVEZETÉS A pénz- és tőkepiacok egymás mellett hullámzása; elkülönülésük, majd közeledésük A bankolás és az értékpapírhoz kapcsolódó különböző ügyletfajták többé-kevésbé egymás mellett fejlődtek az elmúlt két évszázadban annak figyelembevételével, hogy mindkét terület bár különösen a finanszírozás mint közös elem hasonló volt a saját szabályozási, intézményi rendjét követte. A pénz- és tőkepiac mint terminológia, mint a két területet elválasztó, de ugyanakkor össze is kapcsoló kategória az elmúlt egy-két évtizedben terjedt el a szakmában. Jelentése alapvetően az intézmények különbségére utal, nem annyira a tevékenység (főként a finanszírozás területén meglevő) hasonlóságára. A pénzpiac főként a kereskedelmi bankok közbeiktatásával végzett pénzügyi tevékenységek piacaként elterjedt szóhasználat míg a tőkepiac jellemzője az értékpapírokkal vagy azokhoz kapcsolódóan végzett szolgáltatások során (főként a finanszírozásban) a kereskedelmi bankok intézményrendszerének a kiiktatása. Vagyis a pénz- és tőkepiac kategóriák elterjedése hasonló módon végzett, de szűkebben a finanszírozáshoz kapcsolódó szolgáltatások világában jellemző ami abból a szempontból nem meglepő, hogy a klasszikus kereskedelmi bankok egyik fő funkciója a hitelnyújtás; az utóbbi évtizedekben az értékpapír piacok fejlődését pedig egyre jobban meghatározza az értékpapírok felhasználásával végzett finanszírozási tevékenység. Így egy széles körben elterjedő és jelentősen modernizálódó ügyletfajta, a finanszírozás a kétfajta piac mindegyikén alapvető jelentőségűvé vált és mindkét piac a maga eszközeivel és szabályaival leírja és behatárolja a finanszírozást. Ha tágabb kategóriák használatában gondolkodunk, alkalmazhatjuk a bankjog és az értékpapírjog kettős szabály- és kategória rendszerét is. Ezzel a kategóriahasználattal az lesz a bajunk, hogy nem feltétlenül a tényleges piaci ügyletekhez, hanem intézményhez és eszközhöz kötött szabályozásra lelünk; párhuzamos szabályokat találunk, amelyek egymás mellett való alkalmazása sokszor jelent problémát. A pénzügyi ügyletek közül leginkább a finanszírozás az, amelyik mind a pénzpiacok, mind a tőkepiacok vezető ügyletévé nőtte ki magát az elmúlt évtizedekben a nemzetközi gyakorlatban. A finanszírozás mint klasszikus banki ügylet, vagy a finanszírozás mint értékpapírhoz kapcsolódó ügylet szabályozása kapcsán érzékelhető a szabályozás egymástól való elkülönülése, majd közeledése is. Ez főként a nemzetközi gyakorlatra igaz, a magyar szabályozás tízéves gyakorlata még túl rövid ahhoz, hogy a kapcsolódó normák ténylegesen kapocsként szolgáljanak. 1. A PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA NEMZETKÖZI KITEKINTÉS 1.1 Az angol fejlődés A. Mit jelent a banktevékenység a common law szerint? A common law általános elveinek megfelelően, a sok évszázados angol banktevékenység alapvetően a bank és ügyfele szerződéses viszonyán alapul; a szerződés tartalmának megállapításában a felek nagyfokú szabadsággal rendelkeznek. 1

2 Mára bár a szerződéses szabadság alapelve változatlan a bankok többsége, különösen magánfél vonatkozásában, standard szerződésekkel dolgozik. A bank-ügyfél szerződésben a common law által kimunkált kifejezett és hallgatólagos szerződési elemek keverednek. A szerződési akarat korlátja az egyéb, kodifikált szabályban meghatározott norma ez adott esetben semmisséget is jelenthet. B. Milyen területek kodifikált normái jelenthetnek korlátot a szerződési szabadság alkalmazásában? Először is főként a felelősségi szabályok alkalmazása érintheti a banktevékenységre vonatkozó szerződéseket: a Tisztességtelen szerződési feltételekről szóló törvény óta egységes keretszabályokat tartalmaz. A prudencia, a megfelelő viselkedés, a kellően gondos eljárás szabályairól is rendelkezik a kodifikált jog a Pénzügyi szolgáltatásnyújtás általános szabályairól szóló törvény formájában 1982 óta. Jelentős a banki szolgáltatások és a bankárok világában a kötelezően alkalmazandó Viselkedési kódex szabályainak megszívlelése és alkalmazása. A fentieken kívül még számos, a banktevékenység által érintett vagy kapcsolódó területen került sor jelentős kodifikációs lépésre, mely mind korlátozhatja a szerződési szabadságot bank és ügyfele vonatkozásában. Ilyen terület például az adatvédelem, információáramlás, elektronikus műveletek szabályozása, stb. C. Mi a bank? 1987 óta a Banktörvény meghatározza azt az intézményi és garanciális jogi hátteret, amely keretei között egy intézmény bank formában és tartalommal működhet. A Banktörvény alapvetően keretszabályozás; a banktevékenység definícióját nem tartalmazza. Az angolszász jogterületen nem is meglepő, hogy a szerződési ügyleti szabályok nem kerülnek kodifikálásra. A bank kereskedelmi bank olyan intézmény, amely a Banktörvény keretei között engedélyezett. Az engedélyezés a kerettörvény feltételeinek való megfelelés után az angol központi bank, a Bank of England joga. Az angol bankszabályozási történet alapvetően arra világít rá, hogy a bank definícióját nem a Banktörvény keretszabályai között, hanem a common law által kialakított szerződési feltételekben és gyakorlatban kell keresni. D. Milyen fő tevékenységet folytat a bank? Bár a Banktörvény hatályba lépése előtti vezető eset alapján lehet felvázolni a bank által végzett legfontosabb tevékenységeket, ez nem változtatott azon az alapálláson, hogy a Banktörvény szabályozása intézményi és garanciális keretszabály marad. A bank ügyfele részére a banki üzletmenet, a banktevékenység részeként a) csekk-ügyleteket végez, b) elfogad csekket és kifizetést teljesít csekkre, valamint c) számlavezetési szolgáltatást végez. Az ügyfél kötelezettségei között bár sokszor viharos és akár szinte évszázadnyi hatással is visszavetülő bírósági ítélkezési gyakorlat alapján már a XX. század elejére kikristályosodott a) egyrészt a kellő gondossággal való eljárás kötelezettsége, b) másrészt a bank által készített kimutatások gondos átvizsgálásának kötelezettsége. Banki oldalon a bank-ügyfél szerződéses viszonyban a bank többféle szerepben léphet fel; a common law rendszerének megfelelően a bank ügynökként, vagyonkezelőként, bizalmi kézként viselkedik és ajánl vagy végez ebbe a körbe tartozó szolgáltatásokat. 2

3 A szerződéses viszony legjellemzőbb megjelenése azonban az adós hitelező viszony és az ehhez kapcsolódó rendelkezések. E viszonyhoz szorosan kapcsolódó felelősségi szabályok a szerződésben korlátozottak: a fentebb már említett Tisztességtelen szerződési feltételekről szóló törvény szabályai határozzák meg, meddig mehetnek el a felek felelősségük esetleges korlátozásában. Az adós hitelező viszonyhoz kapcsolódik egy speciális instrumentum, a bankár biztosítéka ennek a common law által kifejlesztett több száz éves gyakorlatával. A bank és ügyfele közötti viszony alapvetően bizalmi viszony; a bank a titoktartási kötelezettségét csak (a) törvény, (b) közérdek, (c) a bank érdeke esetében, valamint (d) az ügyfél kifejezett vagy hallgatólagos beleegyezésével függesztheti fel. A Pénzügyi szolgáltatásnyújtásról szóló törvény ugyan tartalmaz ügyleti szabályozást ezek a szabályok azonban a korábbi, több évszázados gyakorlat kialakította fő banki ügyletek mellett szerepelnek, nem azok kodifikált szabályaiként. 1.2 Az amerikai fejlődés A. Mi a banktevékenység és a kezdeti intézmények? Az amerikai fejlődés mind a szolgáltatást végző intézmények, mind a szolgáltatások tekintetében eltért más országokétól. Az intézmények a banki, pénzügyi szolgáltatások kialakulásával már párhuzamosan gomba módra szaporodtak, eltérő profilt mutattak. A klasszikus pénzügyi, banki szolgáltatás körébe tartozó betétgyűjtés és hitelezés kettősének együttes gyakorlása még ezen az egyszerű kategórián belül is számos egymástól eltérően szabályozott és működő formációt hozott létre. Elkülönültek egymástól a kereskedelmi bankok, a csak hitelezést végző szervezetek, valamint a betétgyűjtést és hitelezést együtt folytató intézmények. Ez az elkülönülés nemcsak a gyakorlatban, hanem a szabályozásban is megjelent szinte áthághatatlan korlátokat állítva az egyes eltérő működésű intézmények elé. A funkcionális elválás mellett az ország területének nagyságából és ehhez is kapcsolódóan az államberendezkedés sajátosságából fakadó többszintű intézményrendszer is kiépült. A bankokat érintő szabályozásban ez úgy mutatkozott meg, hogy a szolgáltatók egy része több szövetségi államban, egy része csak egy szövetségi államban, egy további része pedig helyiregionális szinten működött. Más gazdasági területekhez hasonlóan az idevonatkozó szabályozás is a nagy gazdasági világválság időbeli környékén jött létre. A fent említett szelektáló tényezők mellett egy harmadik, fontos, az amúgyis összetett szabályozási képet tovább színező tényező: a szolgáltatási tevékenységek határterületeinek, határintézményeknek egymásban való átcsúszása; közösen gyakorolt szolgáltatások kialakulása valamint mindezeknek a szabályozásban való megjelenése hol engedékenyebben, hol korlátozásként. Jellemző területek, amelyek a banktevékenységet érintették érintik ma is: a) átfedések bizonyos biztosítási ügyleteknél, b) az értékpapírügyleteknél, c) a tanácsadást, befektetést végző szervezeteknél és d) az egyébként főként kereskedelmi szolgáltatás főtevékenységet végző, de ehhez kapcsolódóan finanszírozásban is működő szervezeteknél. Az amerikai bankrendszer fejlődésében jelentős szerepet játszott az az erős állami akaratot és lobby tevékenységet jól tükröző szabályozás, amely a külföldi bankok és pénzintézetek tevékenységét csak nagyon későn, először az 1980-as években tette lehetővé és azóta is jelentős korlátozó szabályok érvényesülnek ezen a szabályozási piacon. 3

4 B. A bankszabályozás: milyen bank jöhet létre? A bankok szervezeti és tevékenységi körének szabályozása manapság konszolidáló tendenciát mutat: bár a létrejövő egység választása szerint végezhet tevékenységet több szövetségi államban, vagy csak egyben, a szervezeti és működési szint és kör kiválasztása meghatározza az engedélyezés és bizonyos alapkötelezettségek körét. A több szövetségi államban működő bankok engedélyezése szövetségi szinten történik: a szövetségi pénzügyi politikáért felelős kormányzati és egyéb szervek hármasa határozza meg ezen bankok alapszabályait, a kötelezően megkötendő (a betétesek érdekét és pénztárcáját védő) betétbiztosítást és egyebeket. Ezen szövetségi szervek időszakonként vizsgálódnak a bankokban: ellenőrzik a működés megfelelőségét, szervezeti (tervezett) változtatásokat a bankcsoporton belül és kifelé, új befektetések irányába. Az amerikai szabályozás egyik sajtossága: a bank holding társaság. A bank holding társaság a bank tulajdonosára vonatkozó szabályozás. Bárki, aki egynegyedet meghaladóan tudhat magának tulajdonrészt (szavazati jogot) egy bankban - a Bank holding társasági törvény hatálya alá tartozik. A szabályozás extenzív és bár 1956-ból datálódik, számos jelentős változáson ment át napjainkig bezárólag. A bank holding társaság engedélyezése is szövetségi szintű: a szövetségi monetáris politikáért felelős szerv, az amerikai szövetségi jegybank, a Federal Reserve System jogosult a legfontosabb engedélyezési és ellenőrzési lépések megtételére: a) bank holding társaság létrejöttét engedélyezni, b) bankok egymás közti felvásárlását engedélyezni, c) nem bankszerű tevékenységeket engedélyezni és d) általános ellenőrzési tevékenységet végezni. C. Milyen egyéb, jelentős nem-banki pénzügyi szervezeteket szabályozottak? A pénzügyi szolgáltatások amerikai szabályozása követi a klasszikus banki szabályozási modellt. A kereskedelmi bankokról levágott legfontosabb pénzügyi szolgáltatások a következő területekre koncentrálódnak: a) biztosítási piac, b) nyugdíjalapok és pénztárak, c) befektetési alapok, d) tőkepiaci intézmények és e) máshová nem sorolt, pénzügyi szolgáltatást nem főtevékenységként végző szervezetek (kereskedelmi társaságok vásárlási kölcsönnyújtásai, faktoring tevékenység, vállalatfelvásárlás finanszírozása, speciális hitelezés, stb.). Az európai szabályozás is ismeri a fenti tevékenységeket még ha nem is azonos leírással és azok állami felügyeleti szabályait igyekeztek az európai döntéshozók egységes, konszolidált állami felügyeleti szabályokba koncentrálni. Ezen tevékenységek és intézmények amerikai állami felügyeleti szabályozása sokrétű: - egyrészt következik a szövetségi államberendezkedés struktúrájából, - másrészt a sokrétű intézmény- és tevékenységszabályozás konszolidálása nem megoldott. 1.3 A nemzetközi pénzügyi intézmények Az Egyesült Nemzetek működési köréhez a pénzügyek speciális területén számos nemzetközi intézmény kapcsolódik. 4

5 Bár többségük elnevezésében a bank szerepel azonban sokszor kérdéses, vajon ezek az intézmények (a tényleges és jelentős mértékű finanszírozási feladatok elvégzése mellett) mennyiben tekinthetők klasszikus bank-intézményeknek. A nemzetközi bankok által végzett finanszírozás a világ minden jelentős térségében eredményekhez vezetett ugyanakkor számos gazdasági kritika tárgya is volt. A nemzetközi bankokat érő kritikai megjegyzések gyakran abból a társadalmi - gazdasági megfontolásból születnek, hogy az intézmények finanszírozása túlságosan egyoldalú, vagyis dominálja az USA általi finanszírozás ennek minden gazdasági és esetleges politikai következményével együtt. A nemzetközi finanszírozási intézmények első fecskéi eredetileg szélesebb körre kiterjedő elképzelésekkel a II. világháborút követő időszakban jöttek létre; elsőnek a Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap A Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap A II. világháborút közvetlenül követő alapítása idején a Világbank alapvető célja a háborús újjáépítés segítése. Ugyanakkor az alapításkor szélesebb körű célok is megfogalmazódtak: - tőkebefektetéssel elősegíteni a különböző földrajzi régiók fejlődését; - magánbefektetők bevonásával elősegíteni a tőkeáramlást; - a nemzetközi kereskedelem egyensúlyának megteremtését és az egyensúly fenntartását elősegíteni különféle finanszírozási formák alkalmazásával; - a nemzetközi hitelezési környezetet élénkíteni stb. A Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap szervezete Már alapításától kezdve a Világbank (International Bank for Reconstruction and Development World Bank) a legnagyobb nemzetközi hitelnyújtó pénzügyi intézmény. Alapvető célja a magántőke bevonásával elősegíteni a nemzetközi beruházásokat. Tagjai országok lehetnek. Alapszabályának megfelelően a Világbank nem egyedül vállalja a nagymértékű nemzetközi finanszírozás minden szerepkörét: létre kellett hoznia különböző kapcsolódó intézményeket: a) a tevékenységéhez kapcsolódó nemzetközi vitás esetek elrendezésére (International Center for the Settlement of Investment Disputes ICSID ), b) tényleges tőkebefektetést végző és azt működtető szervezetet (International Finance Corporation IFC 1955), c) a befektetések és finanszírozások tekintetében külön garanciavállaló intézményt (Multilateral Investment Guarantee Agency MIGA 1985) és végül d) a környezeti problémák kezelését is végző, a nemzetközi finanszírozáshoz kötődő szervezetet (Global Environmental Facility 1991). A valutához kötődő problémák megoldására jött létre a Nemzetközi Valuta Alap (International Monetary Fund IMF) a Világbank alapításával együtt, 1945-ben, Bretton Woods-ban. Az alapítástól kezdődően az eredeti elképzelések szerint az Alap a Világbankkal szoros együttműködésben dolgozik; ez a szervezeti felépítésben is hasonlóságot jelent: az Alap tagjai országok lehetnek. Az Alaphoz önkéntesen csatlakozó és az Alap létesítő dokumentumát elfogadó minden tagország egy Kormányzót (és egy helyettest) jelöl a szervezetbe és így a Kormányzók Testülete az Alap fő döntéshozó szerve. Az Alap tényleges működése és működtetése a Végrehajtó Testület feladata. A Végrehajtó Testület 5

6 a) öt tagja az Alapba öt legnagyobb összegű tőkehozzájárulást teljesítő tagország képviselője; b) tizenöt testületi tagot szavazással választanak. Az Alap tőkéjéhez legnagyobb arányban az USA járult hozzá; kb. 18% arányban; tagjainak száma meghaladja a 180-at. A napi teendők végzésére és az Alap képviseletének ellátására a Végrehajtó Testület egy vezetőt jelöl ki. A Világbank és a Nemzetközi Valuta Alap működése A Világbank feladata a közvetlen finanszírozáson túlmenően a magánszektorbeli projektek stimulálása, tőkebefektetések, beruházások elősegítése a Világbank működésének szempontjából a hangsúly mindig a magánbefektetések elősegítésén van. A bank működésének alapvető jellemzője az un. feltételhez kötöttség. Ez azt jelenti, hogy a bank a finanszírozás megkezdése előtt feltételrendszert szab az adósnak; a finanszírozás során és azt követően pedig ellenőrzi a feltételek teljesítését. A feltételek sorában alapvető volt és ma is az maradt a piacgazdasági fejlődésének elősegítése. Fontos feltételrendszer kötődik a fiskális és monetáris politika egyensúlyának fenntartásához; az infláció meghatározott szinten tartásához. Az utóbbi évtizedekben erősödött meg az a feltételrendszer, amely a környezeti ártalmak kiszűrése területén ró feladatokat a kölcsönt felvevő tagországok kormányai számára. Több évtizedes működése során a bank által támogatott gazdaságpolitikai célok jelentősen változtak ez némiképp természetes is, a II. világháborús újjáépítés első céljából kiindulva. Az 1990-es évek második felétől felerősödtek a bankkal szembeni kritikai hangok; a gazdaságpolitikusok elemzéseitől napjainkra a globalizmust ellenző utcai tüntetésekig terjed a kritikák megjelenési módja. A Nemzetközi Valuta Alap szerződéskötési szabadsága széles körben alkalmazható mindazon magántőkével kapcsolatos finanszírozások esetén, amelyekben más magánbank nem vesz részt erre az Alap okirata ad felhatalmazást. Az Alap létesítő okirata az alábbi nagy vonalakban határozza meg a működés célját: a) a nemzetközi pénzügyi és valutáris együttműködés elősegítése; b) a nemzetközi kereskedelem kiegyensúlyozott növekedésének elősegítése a társadalmi és gazdasági jólét kialakulásához hozzájárulás; c) a tagországok közti valutaváltási rendszerek egyensúlyának megteremtése; d) a nemzetközi kereskedelem növekedését akadályozó devizajogi korlátozások megszüntetésében való aktív részvétel; e) saját forrásból finanszírozás a tagországok részére fizetési rendszereik egyensúlyának biztosítása céljából. A fizetési rendszerek egyensúlyának biztosítására használt eszköz az Alap által létrehozott speciális Tartalékszámla (Special Drawing Right SDR) terhére történhet a tagországok által, befizetéseik arányában. Annak vizsgálata során, hogy a tagországok megfelelnek-e az Alap támasztotta feltételrendszernek, az Alap főként olyan makroökonómiai tényezőket vizsgált, melyek hatással lehettek az adott tagország nemzeti valutája értékének: kamatlábak mértékének alakulását, pénztömeg nagyságát az adott tagország piacán, állami adósság nagyságát, inflációs arányt és a fizetési mérleg egyensúlyát Az európai fejlesztési bankok 6

7 Szervezeti rendszer Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (European Bank for Reconstruction and Development EBRD) létrehozása alapvetően a kelet-európai rendszerváltások időszakához kötődött ben alakult azzal a kifejezett céllal, hogy a piacgazdaság felé átalakuló nemzetgazdaságok finanszírozásához aktívan hozzájáruljon. A tagsági viszony országokhoz kötött; a regionalitás elve alapján bármely európai ország, vagy Európán kívüli, de a Nemzetközi Valuta Alapban tag ország csatlakozhat a bankhoz. Vezető testülete egy funkcionálisan és földrajzilag tagolt, 23 tagú Igazgatóság. A legnagyobb egyedüli részvényes ország az USA. A tagországok (részvényesek) sorában érdekesség az Európai Unió mint jogi személy tag (részvényes) részvétele a bankban. Az EIB Csoport az Európai Unió közérdekű befektetési célkitűzéseit hivatott elősegíteni két komponense, az Európai Beruházási Bank (European Investment Bank, a továbbiakban EIB) és az Európai Beruházási Alap (European Investment Fund, EIF) révén. A bankcsoporton belül az EIB közép és hosszú távú hitelkihelyezésekkel, míg az EIF kockázati tőkebefektetésekkel valamint kis és középvállalkozások segítésével járul hozzá az EU térségének gazdasági fejlődéséhez. Míg az EIF viszonylag későn (1994-ben) jött létre, az EIB-t még a Római Szerződés hozta létre 1957-ben, mint az EU multilaterális fejlesztési bankját. Az EU korábbi bővülésével fokozatosan bővült az EIB is. Az EIB részvényesei az Európai Unió mindenkori tagállamai. Az EIB statútumát az Alapszerződés mellékleteként valamennyi tagállam elfogadta. Bár a Bank nem minősül külön intézménynek, az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés önálló jogi személyiséggel ruházta fel az EIB-t. Az EIB autonómiája hasonlatos a többi multilaterális fejlesztési bank (például a Világbank vagy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank) kiemelt státuszához a nemzeti jog szemszögéből. Azonban az Európai Unió sajátos jogrendszere több rést ütött az EIB kezdetben szélesebb autonómiáján. Az Európai Bíróság esetjoga nyomán az EIB fokozatosan illesztődött bele az EU jogi és intézményi rendszerébe, különösen az elmúlt évtizedek során. Az a tény hogy az EIB-t a Római Szerződés hozta létre és az Európai Bíróság joghatósága alá helyezte, egyértelművé teszi a közösségi joganyag legalább részleges alkalmazhatóságát. Az EIB többször érvelt jogvitákban azzal, hogy az alapító tagállamok szándékával ellentétes lenne, ha korlátoznák döntéshozatali autonómiáját, ennek ellenére az Európai Bíróság szokásjoga többször is megállapította a közösségi joganyag részleges alkalmazhatóságát. Bár az Uniótól elkülönült jogi személyiséggel rendelkezik, az EIB szoros kapcsolatban áll az EU legtöbb intézményével és szervével. Intézményi beágyazottsága széleskörű, nagyobb, mint bármely más multilaterális fejlesztési banknak. Az Unió intézményei közül az Európai Bizottságnak van egyedül képviselete az Igazgatótanácsban. Az EIB aktív résztvevője az EU fejlesztési politikájának, mely során több speciális célrégióban (afrikai, karibi, csendes óceáni, illetve mediterrán országok) együttműködik a Bizottsággal. Az EU intézményrendszerén belül az EIB működése szempontjából a legnagyobb befolyással bíró intézmény az Európai Bíróság, melynek a Szerződés rendelkezési alapján kizárólagos joghatósága van a Bank jogvitáiban intézményi, működési valamint személyzeti ügyekben egyaránt. Az multilaterális fejlesztési bankok struktúrája (így az Európai Beruházási Banké is) eltér mind más nemzetközi szervezetekétől, mind a hagyományos pénzügyi intézményekétől. A multilaterális fejlesztési bankok általában két plenáris döntéshozó szervvel rendelkeznek. Az 7

8 első egy általánosabb döntéshozó, mely ritkábban ül össze, de magasabb rangú képviselőkkel (általában pénzügyminiszter által képviselve a tagállamokat). A második szervbe a tagországok e területre szakosodott szakembereket delegálnak. Az EIB elsődleges szerve a Kormányzótanács (Board of Governors), mely a Bank 28 részvényesének egy-egy (miniszteri szintű) képviselőjéből áll. Ez a szerv fogadja el többek között az általános hitel-kihelyezési irányelveket, illetve engedélyezi az EU-n kívüli hitelkihelyezéseket. A Kormányzótanács dönt a jegyzett tőke módosításáról, illetve az Igazgatótanács illetve a Bank bizottságai tagjainak kinevezéséről. A másik plenáris szerv az Igazgatótanács (Board of Directors), melynek 29 tagja képviseli a tagország részesedését a Bank jegyzett tőkéjéből. Az Európai Bizottság is delegál egy tagot. A tanács elnöke egyben a Bank Elnöke. Az Igazgatótanács legfontosabb szerepe az egyes projektek engedélyezésében. A fenti két szerven kívül a Bank szervei közé tartozik a Menedzsment Bizottság (Management Committee) és a Belső Ellenőrzési Bizottság (Audit Committee). Fontos szerepet játszik még a külső auditáló szerv, különös tekintettel arra, hogy a Bank gyakorlatilag saját részvényeseinek hitelez, és az egyes hitelkihelyezéseket is politikai indokok befolyásolják. A Bank tevékenységének finanszírozását magántőke bevonásával kell véghezvinnie, ezért a transzparencia (például korrupció ellenes intézkedések biztosítása) kiemelten fontos, különös tekintettel arra, hogy az multilaterális fejlesztési bankok felett minimális prudenciális felügyeletet gyakorolnak bankfelügyeleti szervek. Az európai fejlesztési bankok működése Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank az alapítás után azonnal megkezdte működését és néhány év alatt több mint USA dollár összegben helyezett ki hiteleket a keleteurópai térség átalakuló gazdaságaiba. Az eredeti célok között került megfogalmazásra a bank finanszírozási politikájának összhangja más nemzetközi bankok, főleg a Nemzetközi Valuta Alap finanszírozási politikájával. A bank működésének első éveiben látványosan volt megfigyelhető a fenti célok elérésére való törekvés: számos olyan ügylet került un. vegyes finanszírozásra, melyben külön-külön hitelezőként (de azért az egyes szerződésekben megteremtett jogi kapcsolat alapján) a Nemzetközi Valuta Alap vagy a Világbank szervezete (IFC), más európai finanszírozó intézmény (leginkább az Európai Beruházási Bank, EIB) és az EBRD együtt vállalt hitelezői kockázatot egy-egy átalakuló gazdaságbeli projekt vonatkozásában. A bank működése során jellemző tendenciává vált, hogy a bank csak időlegesen, áthidaló elemként esetlegesen a politikai kockázat csökkentése, más befektetőknek politikai komfort biztosítása érdekében lép fel hitelezőként. Ugyanakkor az ilyen típusú ideiglenes szerepvállaláskor is alapvető szempont volt a hitelezői nyereség elérése. A hitelkihelyezéseknél fontos szempont, hogy a rendelkezésre álló finanszírozásnak csak kisebbik része jelenhet meg állami tulajdon finanszírozásában, a nagyobbik rész magántőkét involváló beruházási projektekhez kötődik. A bank által szabott hitelezési feltételek között fontos helyet foglalnak el a környezetvédelmi szempontok; nincs EBRD hitel teljes környezetvédelmi audit vizsgálat nélkül. Az Európai Beruházási Bank (EIB) egy rendkívül kedvező finanszírozási lehetőséget jelent a tagállamok számára. A gyakorlatban a tagállamok a Bank jegyzett tőkéjének mindössze 6%- át fizették be, a fennmaradó 94%-ot készenlétben tartják lehívás esetére. A bank ezt az összeget a tőkepiacokon 2.5-szeresére növelheti hitelek felvételével. Ez a finanszírozási mód 6% befizetése révén 250%-os hatást ér el. Ha egy olyan illusztris Bank, mint az EIB hajlandó egy projectet finanszírozni, más magánbefektetők (például magánbankok vagy más multilaterális fejlesztési bankok) is hajlandók befektetni. A magán források mellett EIB 8

9 hitelek gyakran társulnak EU támogatásokhoz, így Magyarország esetében a strukturális alapok forrásaihoz. Ha figyelembe vesszük a társfinanszírozás lehetőségét, az EIB részére a tagországok által ténylegesen befizetett jegyzett tőkerész akár a százszoros hatást is kiválthat a azok gazdaságában. A felvevő államok szempontjából az EIB hitel az államadósság-kezelés egyéb formáival áll versenyben. Az EIB a legjobb hitelminősítésű kibocsátóként, különösen kedvező feltételekkel jut forrásokhoz, melyeket kizárólag a működési költségeivel terheli hitelkihelyezései során. Az EIB-től még a legjobb hitelminősítésű országok is jelentősen jobb feltételekkel kaphatnak hitelt, mint saját maguk az állampapírpiacon. Az egyetlen korlát a Maastrichti kritériumok által megkövetelt államadóssági korlátozás, mely az EU tagállamok hitelfelvételeit jelentősen visszafogja. Az EIB statútuma szerint a Bank elsődleges célja az Európai Unió fejlődésének elősegítése. Az EIB tevékenységi körét meghatározzák a Római Szerződés és a Bank statútuma által megszabott (viszonylag tág) korlátok. Az EIB deklaráltan policy-driven bank. Ez azt jelenti, hogy a Bank az EU politikai célkitűzéseit konvertálja át a Társasági Működési Tervében (Corporate Operational Plan, COP) konkrét projektekre. Ilyen politikai prioritás lehet a csatlakozás előtt az új tagállamok felzárkózásának elősegítése, vagy az uniós információs technológia fejlődésének elősegítése. Számos más multilaterális fejlesztési bankkal ellentétben az EIB Kormányzótanácsa nem rendelkezik saját politikai jogkörrel, a Bank maga pedig nem szabhat politikai feltételeket (például intézményi reformokat vagy fokozott fiskális szigort) a felvevő országoknak, mint például az EBRD vagy a Világbank esetében ez lehetséges. A politikai célkitűzésektől eltekintve a bank döntéshozó szervei a Kormányzótanács és az Igazgatótanács szabadon döntenek a stratégiáról és az egyes projectekről, anélkül hogy az egyes tagországok vagy az EU intézményei befolyásolhatnák. Az EIB hitelkihelyezésének 85%-át a tagországokba irányítja 6%-a pedig a tagjelölt országokba. Az EIB más régiókban is aktív, de mivel ez túlmutat eredeti célján csak az EU fejlesztési politikájának segítőjeként, tagállami vagy közösségi garanciákkal. Ezen elosztás alapját az EU politikai célkitűzései nyújtják. A hitelkihelyezések egy részét az EU vagy a tagállamok költségvetése segíti kamattámogatásokkal vagy garanciákkal, amely a viszonylag kockázatosabb észak-afrikai országok részére biztosít hitellehetőséget. A Bank finanszíroz projekteket a kis- és középvállalkozások, valamint a kutatás és fejlesztés elősegítésére. A csatlakozó és tagjelölt országokban a projektek elsősorban az alapvető infrastruktúra, a környezetvédelem és a közösségi jog végrehajtásának elősegítésére koncentrálnak. Az Unión kívüli országokban az EIB az EU fejlesztési és együttműködési politikájának elősegítésével foglakozik, elsősorban hosszú távú hitelek biztosítása révén A regionális nemzetközi bankok Az Ázsiai Fejlesztési Bank (Asian Development Bank ADB) a hatvanas évek közepén jött létre alapvetően az USA és Japán kezdeményezésére. A tagok sorában országok találhatók; a bank alaptőkéjének és tagjainak is kb. egyharmada régión kívüli és kétharmada régiós ország. Japán a legnagyobb részvényes. A létesítési dokumentum alapján a bank kifejezetten és csak hitelkihelyezéssel foglalkozik. Mivel a régión kívüli tagországok jelentősen szóródnak mind földrajzilag, mind a térségbeli gazdasági érdekeltségük tekintetében, ez azt eredményezi, hogy nincs egy érdeket képviselő, domináns finanszírozási politikát meghatározó erő. A bank a Világbank hitelezési politikájához csatlakozik, azzal viszonylag szorosan együttműködik, mintegy a Világbank ázsiai térségi meghosszabbított karjaként. A reguláris hitelkihelyezéseken túlmenően speciális tartalékalap is a bank rendelkezésére áll erősen korlátozott esetekre vonatkozóan, kivételes helyzetekben. 9

10 A bank szervezete tagolt: csak kvalifikált részvényesek képviseltetik magukat a Kormányzó Testületben; második szinten a napi működés biztosítására a Kormányzó Testület által kijelölt Igazgatóság jár el. Részben a kubai krízisre válaszul, washingtoni székhellyel 1959-ben alakult meg az Amerika-közi Fejlesztési Bank (Inter-American Development Bank IADB). A bank kifejezett célja Latin-Amerika és a karibi térség gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése a tagországokon keresztül, finanszírozás útján. Működése során a bank által kihelyezett hitelek tekintetében nyilván köszönhetően az USA és latin amerikai országok hatvanas-hetvenes évekbeli finanszírozási viszonyának is a világ harmadik legnagyobb fejlesztési bankjává nőtte ki magát. Tagjainak közel egyharmada nem latin-amerikai ország. Más regionális bankoktól eltérően a bank működése kezdeteitől a társadalmi változások finanszírozását tekinti fő feladatának. Az USA külön szövetségi törvény alapján kivételes és erős kontrollt gyakorol a bank felett. A bank története szorosan összefonódik azzal az ellentmondásos szereppel, amit az USA töltött be a latin-amerikai földrész számos országa történetében nemcsak finanszírozási oldalról. A bank által alkalmazott egyik speciális finanszírozási eszköz az un. együtt-finanszírozás, ami szerint a bank hitelezési politikájában meglevő, kereskedelmi banki hitelek mögé, azokat kiegészítendő, áll be. Az Afrikai Fejlesztési Bank kontinens legnagyobb regionális fejlesztési bankja. Több ország kormányzati erőfeszítésének hatására, 1963-ban hozták létre. Mára az alapvetően kontinenskezdeményezte bank részvényesei között számos európai ország is megtalálható. A kezdeti finanszírozás kormányprogramok segítségére irányult. A bank finanszírozási stratégiája kettős: a) egyrészt gazdasági társadalmi fejlesztési célokhoz kapcsolódó, alapvetően állami forrásokat kiegészítő hitelezés; b) másrészt egyre nő azon projektek száma, ahol a magántőkés finanszírozás kiegészítőjeként, együtt-finanszírozóként, vagy kereskedelmi hitelek megtámogatójaként kerül sor a bank szerepvállalására. 2. AZ EURÓPAI UNIÓ BANKSZABÁLYOZÁSÁNAK ÁTTEKINTÉSE 2.1 A szabályozás kezdetei A banki, pénzpiaci szabályozás alakulását az Európai Unióban sok körülmény befolyásolta; a szabályozás módját és időszakait nemcsak az uniós belső szabályok alakulása, hanem a nemzetközi kereskedelmi banki gyakorlat is meghatározta. Egyrészt kevés az ügyleti szabályozás az uniós irányelvek között, másrészt a piaci kockázatok kezelésének fontossága ahogy az 1990-es évektől egyre nagyobb hangsúlyt kapott a nemzetközi pénzpiacokon egyre inkább előtérbe került. A közösségi szabályozás első nagy korszakát a pénzpiacokon az 1970-es évektől az 1990-es évek végéig számíthatjuk. A szabályozás technikája ebben az első nagy korszakban az irányelvek kiadása volt. Az első banki irányelvek azt a célt kívánták elérni, hogy az akkori tagállamokban egységesíthetővé váljon a szabályozás. Ez az egységesítési törekvés a pénzpiacok számos területét érintette, mint elsődleges szabályozási témákat. Így különösen a banki intézmények meghatározása, a banki ügyletek kereteinek meghúzása, nagyon sok 10

11 kapcsolódó szabályozás és a bankolás jogi hátterének egységesítése volt a célja az európai jogalkotónak. Mindezzel az 1970-es évektől lassan körvonalazódott az a kör, ami az uniós pénzpiaci szabályozás minimális szintjét jelentette. A banki ügyletek szabályozásának kérdése nem volt az irányelvek tárgya; az uniós jogalkotó ezt a területet meghagyja tagállami hatáskörben. A banki tevékenység szabályozása hasonlóképpen alakult: sem széleskörű, sem normatív szabályokat nem találunk az irányelvekben. Ennek részben magyarázata, hogy banktevékenység alapvetően két nagy rendszerben, a klasszikus vagy az univerzális tevékenység keretében lehet végezni. Ezt a két rendszert hagyományosan a nemzetközi gyakorlat alakította ki; keveredés kizárt a két rendszer között. A tagállamok szabályozása más és más lehet ebben a vonatkozásban az uniós jogalkotó ezen a területen nem akart közösségi szabályozást kialakítani helyesen. A klasszikus bankolásban a bankok a betét hitel kettőségéhez kapcsolódó ügyleteket végzik a pénzpiacokon; idetartozik még mai szakkifejezéssel élve a pénzforgalmi szolgáltatások csoportja, amely technikai eljárásként jelenik meg a betét- és hitelügyletek végzése során. Az ügyletek tárgya a pénz fizikai vagy elektronizált formában. Az univerzális bankolásban a bankok és egyéb szereplők a klasszikus bankolást egy intézményen belük kiegészítik (kiegészíthetik) értékpapír műveletekkel is. Ez egyrészt kettős kockázatot jelent: a pénzpiaci és pénzben kifejeződött kockázat mellett megjelenik az értékpapír (vagy annak származéka) és az értékpapír ügylet kockázata is. Ez nyilvánvalóan más jellegű prudenciális, kockázatkezelési szabályozást igényel, mint az egytípusú banki kockázat kezelése. A kétfajta bankolási szabályozás közötti átjárás fogalmilag kizárt: vagy engedélyezett egy piaci szereplő (szolgáltató) számára az univerzális szolgáltatás, vagy nem átmenet nincs. A kezdeti irányelvektől indulva mindig találunk banktevékenységhez kapcsolódó normákat is, de anélkül, hogy az uniós jogalkotó az általános fogalmi meghatározásokon, de inkább tevékenységi keretek kijelölésén túl mutatott volna és bármiféle szisztematikusabb vagy részletesebb szabályozást hozott volna létre ezen a területen. Az ügyleteken, tehát a mit is csinál egy kereskedelmi bank? kérdés felvetésén túl maradt azonban bőven egységesítendő, szabályozandó kérdés az uniós jogalkotó előtt. Az irányelvekben a kezdetektől megjelenő és a legrészletesebben szabályozott kérdés a ki is a bank? kérdése; vagyis a pénzpiacon megjelenő intézmények rendszerének kialakítása, meghatározása. Az intézményi szabályozás első lépcsőjeként alapvetően azt határozta meg az uniós jogalkotó, hogy melyek azok a bankszerűen működő vagy konkrét banki jogintézmények, amelyek mégsem kerülnek közös, uniós szabályozás alá. Bár ezeknek az intézményeknek a kategorizálása nehéz, hiszen alapvetően a pénzpiac kivételes intézményeit jelenti, mégis alkothatunk két jellemző nagy csoportot: a) Egyrészt a tagállamok központi bankjai azok az intézmények, amelyek különös bankként nem kereskedelmi bankként működnek; központi bankként vagy jegybankként feladatuk az adott tagállam monetáris politikájának kialakítása, kezelése, ellenőrzése; a fiskális politikát megtestesítő állami közpénzügyi intézményekkel való együttműködés. Idetartozik még a pénzkibocsátás szabályozása és más, hasonló klasszikusan központi banki funkciók ellátása. b) A második intézménycsoport az úgy nevezett elszámolóházak intézményrendszere, amelyek alapvetően banktechnikai feladatot látnak el, szemben a kereskedelmi banki funkciókkal és elválasztva a központi bank monetáris politikát alakító, pénzkibocsátó és értékőrző feladataival. Az elszámolóházak különböző módokon működhetnek; bár alapvetően a befektetési szolgáltatások között találjuk a legfontosabb ilyen tevékenységű intézményeket, azért mégsem haszontalan az uniós jogalkotó oldaláról, hogy leválasztja ezt a fajta funkciót és intézménycsoportot a kereskedelmi bankitól. 11

12 Különösen az uniós bankszabályozás kezdetén, az 1970-es években, a pénzügyi intézmények egy másik csoportja is a különös pénzügyi szolgáltatások kivételes csoportjába került: a postai szolgáltatásokhoz kapcsolt pénzügyi műveletek elhelyezése a bankolásban. Az uniós jogalkotásban hosszú és részletes vita alakult ki arról, hogy kell-e (lehet-e) egyáltalán a postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi műveleteket az uniós banki irányelvekben szabályozni? Vagyis: van-e olyan általánosítható és jogilag is elkülöníthető ismérve ennek a vegyes típusú szolgáltatásnak, amely alapján az ilyen tevékenységet végző intézményeket és az általuk végzett szolgáltatást az uniós szabályozás alá lehet vonni? A válasz elég hamar nemleges volt; a postai szolgáltatások széleskörű értelmezésében (még esetleg a banki szolgáltatások bevonásával is) végül nem került sor az ilyenfajta intézmények uniós bankszabályozásába vonására. Egy sokszereplős, de nehezen körülírható csoportot alkotnak az egyes tagállamokban a saját szabályozásuk alapján kivételes vagyis nem szabályozott jelleget mutató intézmények. Az idetartozó intézmények listáját a tagállamok saját hatáskörben állítják össze. Technikailag ezek a tagállami intézmény listák az uniós irányelvek mellékleteként jelennek meg; a konkrét intézmények megnevezése az adott tagállamban azt jelenti, hogy az az intézmény nem tartozik az uniós bankszabályozási irányelv hatálya alá. A szabályozás időzítése az 1970-es és 1990-es időszakban általánosan olyan módon követhető nyomon, hogy az adott irányelv hatályba léptetése után meghatározott idő elteltével felülvizsgálták az adott irányelvben megfogalmazott célok és elvek egyes tagállamokban elért jogalkotási státuszát és ennek a vizsgálatnak az eredménye és értékelése alapján az uniós jogalkotó módosította az irányelvet. Ezen eljárás szerint az ebben a három évtizedes időszakban három komoly, nagy banki irányelv kiadására került sor természetesen az egyes irányelvekhez az évek alatt sok módosítás is kapcsolódott. A folyamatos módosítási hullámokat kísérelte megváltozatni az uniós jogalkotó a bankszabályozás második szakaszában, amikor is más célok mentén próbálta a bankélet normákba foglalását megoldani. Az európai uniós bankszabályozás második nagy korszaka a 2000-es év-, évszázad- és évezredfordulóhoz köthető. A 2000-ben kiadott banki irányelv az Európai Parlament és a Tanács 2000/12/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének megkezdéséről és folytatásáról azt a jogalkotói célt kívánta megvalósítani, ami szerint a korábbi évtizedek joganyagát áttekintve, összhangot hozzon létre a korábbi szabályozott területeken és már ne a tagállamok egységes bankszabályozásának kialakítására törekedjen, hanem azon tovább lépve, a közös intézményi szabályozásba újabb területeket vonjon be. Melyek voltak azok a speciális területek, amelyek az intézményszabályozás keretén belül mindenféleképpen egységes normákat kellett, hogy közvetítsenek a tagállamok felé? Négy nagy szabályozási területet határoztak meg: a) a tőkekövetelmények, b) a tulajdonosi kör, c) a tulajdonosi körön belüli összefonódások és d) a banküzemi kérdések tartoztak ide. Emellett az állami felügyelet kérdésköre az engedélyezés és a tevékenység felügyelete is jelentősen tovább bővült. A tökekövetelmények A tőkekövetelmények kialakítása nem újkeletű. Már a korábbi irányelvek is meghatározták a pénzügyi intézmények vonatkozásában azon minimális tőkekövetelményi szinteket persze általános szinten amely alapján az európai jogalkotó számára kívánatos volt a bankok alapításának meghatározásában a tőkeszükséglet szintjének megállapítása. A minimális tőkekövetelmény megállapítása mellett alapvető volt az európai uniós szabályozásban egy fontos kivétel meghatározása is. A kivétel az általánosan 12

13 meghatározott minimális tőkekövetelményhez képest alacsonyabb szintet engedett meg bizonyos pénzügyi intézmények számára. Ugyanakkor az alacsonyabb szint elfogadása mellett egyértelmű és szigorú garanciális szabályozást kellett megjeleníteni ezen kivételes normákhoz. Idetartozott például, hogy az uniós jogalkotó ezen kivételes normák alkalmazása esetére mind a társintézmények, mind az ügyfelek vonatkozásában a lehetséges maximális nyilvánosságot követelte meg az alacsonyabb tőkéjű pénzügyi intézmények alapításában. Szintén a garanciális szabályok közé tartozott, hogy a kivételes normákat csak kivételes helyzetben és szűk körben lehetett alkalmazni. A szigorú szabályozás ellenére elég ok olyan kereskedelmi bank alakult, amelyeknél az adott tagállam jogalkotójának beleegyezésével, vagyis az adott tagállam bankalapításra vonatkozó saját megengedő szabályozása alapján az általános uniós tőkekövetelményi szabályhoz képest alacsonyabb tőkével lehetett működni. A tulajdonosi kör A tulajdonosi kör és a tulajdonosi pozíciók meghatározása az évek során egyre inkább bővült. A tulajdonosi kör meghatározásánál a banki iránylevek speciális, intézményi és könyvvezetési szabályozási területét és figyelembe véve csak általános fogalmakat lehetett használni (amely fogalmak alkalmazhatók a könyvvezetésben is) és keretszabályokat alkotni. Ezen általános fogalmak és keretszabályok szerint a tulajdonosi kör felé minden bankalapításnál jogalkotói elvárás a jó hírnév bizonyítása. A jogalkotó számára nehezen meghatározható keretszabály annak konkretizálása, hogy ki minősül jó hírnévvel rendelkező bankárnak vagy jó hírnévvel rendelkező tulajdonosnak. Ennek a feladatnak a megoldása az egyes tagállamok jogalkotóira várt. Ha ezeket az egyedi szabályozásokat nézzük, szinte mindenhol különböző jogi megoldásokat találhatunk a jó hírnév konkretizálása során. A tulajdonosi körön belüli összefonódások A tulajdonosi körön belüli összefonódások szabályozása is kiemelt terület volt. Az összefonódás kérdései mindig is terítéken voltak mind az uniós, mind a tagállami jogalkotók asztalánál. Ugyanakkor ez az a terület, amelynek szabályozása a legkevésbé sikeresen oldható meg akár a közösségi, akár az egyes tagállami szabályozás vizsgálatánál. Megjelenik ugyanis az uniós irányelvben mivel a keretszabályozási elveket figyelembe véve szükségszerűen meg is kell jelennie az összes lehetséges aránypár, amit a tulajdonosi összefonódásra, a tulajdonosi arányok szabályozására el lehet képzelni: a feles, negyedes, háromnegyedes, valamint a harmados és kétharmados szabályok mellett a 10-15%-ok és hasonló arányok. Miután a megengedő közösségi szabályozás bár tág tereken belül, de majdnem minden szabályozási kombinációt lehetővé tesz, ezért itt a jogalkalmazóknak kaotikus normatömeggel kell megküzdeniük. Különösen így van azokban az esetekben, amikor a tagállami jogalkotó az uniós irányelv tagállami adaptációját egyszerű fordítással oldja meg. A banküzemi kérdések A banküzemi kérdések szabályozása minden intézmény lelke tehát az uniós irányelvek tagállami adaptációjánál nem mindegy, hogyan épül fel egy kereskedelmi bank jogi szerkezete a közösségi szabályban. Ezért a banküzemi, banktevékenység működtetési normák alkotják azt a negyedik, fontos területet, amit az uniós jogalkotónak át kellett fognia. Idetartoznak a következők, amiknek meg kell felelni egy banktevékenység engedélyezési eljárásban: - személyi, tárgyi, műszaki feltételek; - biztonsági feltételek, melyek magukban foglalják mind a fizikai, mind az elektronikai biztonság szabályait; - könyvvezetési és nyilvántartási feltételek; 13

14 - banki termékekhez kapcsolódó eljárások: termékfejlesztés, tevékenység-leírás, árazás, kockázatkezelési módszerek; - folyamatszervezés. 2.2 A bankalapítás és az állami felügyelet szerepe Ha az előzőekben rögzített legfontosabb uniós alapkövetelmények tagállami szabályozásának megfelel az alapítandó bank, akkor az alapítási engedélyt a székhely szerinti tagállam állami felügyelete adja ki. Az engedélyezési folyamat általában két lépcsőben zajlik: először a szervezeti eljárás, vagyis a bank társasági jogi formájának létrehozása; másodszor a bankszervezet tartalommal való megtöltése, vagyis a banktevékenység folytatásához szükséges tartalmi és formai elemek létrehozása történik. Az uniós bankszabályozás egyik legfontosabb vívmánya, hogy a sok dokumentumra és hosszú eljárásra épülő engedélyezés mára úgynevezett egységes engedélyezési rendszerré vált. Ezt másként az egy engedély szabálynak nevezzük, mert ha egy tagállamban egy bankszervezet engedélyt kapott, akkor annak az egy engedélynek a birtokában az Európai Unió minden tagállamában folytathat banki tevékenységet külön engedélyezések nélkül. Csak bejelentési kötelezettség terheli, engedélyezési folyamaton már nem kell átesni. Ez a szabály alapvetően könnyíti, gyorsítja és olcsóbbá teszi az unión belüli banki tevékenységet. Az Európai Unión belül a banki tevékenység két formában jelenhet meg: - egyrészt fizikai formában, vagyis új bank, meglévő bank más tagállamban történő regisztrációja vagy fióktelep létesítése útján, - másrészt a határon átnyúló szolgáltatások nyújtása útján, amely esetben nincs szükség külön intézményi megjelenése az engedély birtokában, hanem banki szolgáltatások közvetlenül is nyújthatók. Az uniós bankszabályozásban a kezdetek óta különösen jelentős az állami felügyeletek szerepének meghatározása; idetartozik az intézményi felépítés kérdése, az intézmények elhelyezése az adott tagország állami szervezeti hierarchiájában, valamint a tevékenységi listák kialakítása. Az uniós jogalkotó az állami felügyelet szabályainak megalkotásában a keretszabályokra épít és alapvetően hármas szabályrendszerbe foglalja az egyes tagállamok által követendő normákat: - egyrészt a felügyelet állami szerv kell legyen; tehát nem civil szervezet vagy kvázi-civil szervezet; - másrészt az állami szervek között az ellenőrző-felügyelő funkciót betöltő állami intézmények közt kell elhelyezni; - harmadrészt a felügyelet önálló vagy feladatát önállóan ellátó szervezet. Ezek között a keretek között tudja minden tagállam a saját állami felügyeletét elhelyezni. További vagy részletes szabályokat az uniós jogalkotó helyesen nem alkotott; az országok között a gazdasági életben szerepet játszó állami szervezetek pozicionálása teljesen különböző és nehezen lehet csoportosítási szempontokat kialakítani. Formai csoportosítási szempontként értékelhető, hogy egy adott uniós tagállam a törvényhozási vagy végrehajtási (parlamenti vagy kormányzati) állami szervezetek közé helyezi a pénz- és tőkepiacok felügyeletét. De ez a hatalmi ágak elválasztásához való kötés nem igazán igazít el a felügyeleti szabályozás értékelésében, mert nem jelent a pénz- és tőkepiacok vonatkozásában releváns különbséget. A pénz- vagy bankpiacok felügyeletének kialakításában jelentős szerepet kap a központi bankhoz való felügyeleti viszony és a felügyelet és a központi bank közti feladat megosztás. Ugyanakkor az uniós szabályozás a felügyeletek vonatkozásában úgy nevezett konszolidált felügyeleti szabályozás, ami az összes pénzügyi piac felügyeletét egy szervezetbe vonja össze. Tehát a pénz- vagy bankpiac, az értékpapír- vagy tőkepiac, a biztosítási piac és a kiegészítő pénzügyi tevékenységek, nyugdíjalapok- és pénztárak, befektetési intézmények piaca egy szervezetbe tömörült állami felügyelet ernyője alatt működik. Így, ami a 14

15 bankpiacon a központi bankok szerepével összeköthető felügyeleti tevékenység, az egyéb pénzügyi piacokon nem értelmezhető és a jogalkotó által nehezen összeköthető tevékenységi szabályköröket jelent. A felügyeleti tevékenység meghatározása hármas körben történik: - egyrészt engedélyezési eljárás, - másrészt felügyeleti eljárás, - harmadrészt a szankcionálás módja és eszközei tartoznak ide és meg kell jelenjenek minden tagállami szabályozásban. A felügyeletek egymás közti együttműködése az Európai Unión belül az utóbbi évtizedek hozta fejlődés eredménye. Részletes szabályok vonatkoznak a tagállami felügyeleti együttműködés intézményrendszerére, annak formáira és az eljárási szabályokra; az információcsere területén a szabályozási körbe bevont információs körre, a folyamatszabályozásra az információcserében. A felügyeleti tevékenységhez kapcsolódó fontos uniós szabályozás már az első banki irányelvek megjelenése, vagyis az 1970-es évek óta a tagállamok és az úgy nevezett harmadik országok (vagyis az Európai Unión kívüli országok) felügyeletei közti viszony kérdése. Az irányadó elv az óvatos viszonosság elvének alkalmazása. 2.3 Az uniós szabályozás mérföldköve: 2006 Az Európai Parlament és a Tanács 2006/48/EK Irányelve (és módosításai, még a 2008-as pénzügyi válságot megelőzően) vált az európai uniós bankszabályozás harmadik lépcsőjévé. Jelentősége alapvetően az, hogy a korábbi, több mint három évtizedes szabályozástól eltérően nem az újabb és újabb módosítások és részletszabályok egységesítése és harmonizációja történt, hanem a piaci kockázatkezelésnek, mint szabályozandó területnek a középpontba kerülése. Bár már korábban is találtunk kockázatkezelési szabályokat a kétezres évek elején a pénzpiacok alakulása egyértelműen erre a területre hívta fel a jogalkotó figyelmét. Minden piaci szereplő számára világos a pénzpiacok kockázata és a bank-, biztosítási- és tőkepiacokon a kockázatok különbözősége. Ezért minden szabályozási korszakban találunk kockázatkezelési szabályokat az európai uniós bankszabályozásban első lépésben a szavatoló tőkére vonatkozó szabályokat említhetjük de a közösségi jogalkotó a kétezres évek elejére ért a közös szabályozás szintjére eljárási, módszertani és lényeges kérdésekben ezen a területen. Ezáltal egyre gyakrabban és egyre inkább bővülően kerültek elő a közösségi szabályozásban olyan kategóriák, amelyek persze nem voltak újak a piacon, de a közösségi szabályozás szintjén igen. Az első általánosan átvett és nagyon széles körben alkalmazott kategória a bankszabályozásban a prudencia vagy prudens viselkedés kategóriája, ami a egyébként több évszázados óvatos és körültekintő, szabályokat betartó bankári viselkedést mintázza. Mikor viselkedik egy bankár prudens módon? Mik a prudenciális szabályok, amelyek fontosak adott esetben életbevágóak egy bank életében? Ezek voltak azok az első átfogó kérdések, amelyekre a közösségi szabályozásban az 1990-es évektől kezdve, de a 2000-es évek elején felgyorsulva európai uniós jogalkotói válaszok születtek. A másik kategória, amely a prudens viselkedés követelményét követte az uniós szabályozásban, a transzparencia vagy átláthatóság volt. Ennek alapja az a követelmény, hogy mind a partnerek (társintézmények, kereskedelmi bankok) mind az ügyfelek vonatkozásában akár a pénzügyi intézmény, akár egy adott bankügylet egyértelmű, világos, átlátható, követhető folyamatot, intézményt vagy ügyletet jelentsen. A prudens viselkedés és az átláthatóság szabályozása mellett a kétezres években az európai uniós jogalkotó számára az úgy nevezett bázeli elvek kodifikálása jelentette a legnagyobb kihívást a kockázatkezelés területén akár a bank-, a biztosítási vagy a tőkepiac területét is vizsgáljuk. 15

16 A bázeli követelmények és szabályok a kétezres évek második felére még a 2008-as pénzügyi válságot megelőző időszakban kiforrott és egységes norma alaptömeget alkottak a jogalkotó számára. Átfonják a pénzügyi piac szabályozott iparágait és egységesen alakítják azokat a kockázatkezelés szabályozásának fontosságát fókuszban tartva intézményi, ügyleti, eljárási és módszertani területeken. A 2006-os irányelv alapvetően ezeket az elveket foglalja össze és tartalmazza; részletesen és nagy mennyiségben találunk kockázatkezelési szabályokat. A tagállami jogalkotók feladata nagymértékben megnőtt: az uniós irányelv és gyakori módosításai gyors és hatékony reagálást kívánnak meg a tagállami jogalkotótól a normák adaptációja területén. 2.4 A 2008-as pénzügyi válság hatása az európai uniós szabályozásra A 2008-as pénzügyi válság hatása az európai uniós banki szabályozásra egyszerre könnyű és bonyolult kérdés. Persze, bár a könnyűséget is átvitt értelemben értve, elmondható, hogy ami egyértelműen megállapítható a 2008 utáni szabályozásban, az a tagállami megnövekedett önállóság és általában, az állam megnövekedett gazdasági szabályozó szerepe. Ami a bonyolultságot jelenti: nem tipizálhatók a poszt-2008 szabályozási tendenciák. Az állami szabályozás szinte minden területére látunk példát, az egyedi, ügyleti vagy akár intézményi (esetleg: személyi) szabályozástól a törvényi szintű, kódex-jellegű általános szabályokig. Ez nemcsak uniós sajátosság; nemzetközi szinten, különböző országokban mindmind megtalálhatók. A szabályozási területek is széleskörűek: egyedi intézményre, piaci szegmensre, ügyletfajtákra, ügyfélcsoportra, privatizációra és reprivatizációra egyaránt vonatkoztak. Uniós szabályozási tendenciaként általános területen a kockázatkezelés szabályainak erősítése és szigorítása mondható el; egyes tagállamok vonatkozásában vegyes finanszírozási szabályozást lehet látni. A vegyes finanszírozás a köz- és magánpénzügyek szabályainak keveredését jelenti; szigorú és többnyire közpénzügyi, fiskális feltételekhez kötött hitelkonstrukciók. Amit még nem lehet látni öt évvel a pénzügyi válság után: egységesítő és általános pénzügyi szabályozást az érintett piacokra. 3. A KÖZPONTI BANKOK KIALAKULÁSA ÉS MŰKÖDÉSE A központi bankok az un. kétszintű bankrendszer első szintjét jelentik: alapvetően az állami szervezetrendszerbe tagozódnak (szemben a második szinttel, a magánjogi viszonyok között működő kereskedelmi bankokkal) és szerepüket a fiskális és monetáris politikában az adott ország államberendezkedése nagymértékben befolyásolja. Az adott ország belső viszonyait tekintve általában minden központi bankra jellemző függetlenül szabályozásuk mikéntjétől hogy a) biztosítják az országnak megfelelő pénzmennyiség kibocsátását és forgalomban tartását; b) kormányzati szervek viszonylatában korlátozottan járhatnak el mind a betét fogadása, mind a hitelezés területén; c) nem vesznek részt a banki ügyletekben; d) egyedileg szabályozott szerepük a monetáris politika alakításában és az inflációs kontroll gyakorlásában. Nemzetközi viszonylatban a központi bankok legfontosabb szerepe a nemzeti valuta értékének megőrzéséhez kapcsolódik; ennek érdekében a legváltozatosabb és széles körű jogosítványokkal rendelkezhet egy-egy ország központi bankja. E terület szabályozásához kapcsolódik egy ország valutatartalékainak, aranytartalékainak a szabályozása is a központi bankon keresztül. 16

17 A központi bankok feladatainak sorában manapság a legnagyobb vita azt a kérdéskört övezi, vajon lehet-e, és ha igen, milyen mértékben feladata a központi bankoknak a kereskedelmi bankrendszer szabályozása és kontrollja. Továbbmenve: lehet-e egy központi bank egyszerre a monetáris politika gyakorlója és a kereskedelmi bankrendszer ellenőre. 3.1 A központi bankok kialakulása A nemzeti jegybankok kialakulásának története egy majd minden országban egymástól inkább többé, mint kevésbé eltérő folyamat. A jegybankok kialakulására mindenhol nagy hatással volt az adott ország politikai és gazdasági helyzete, fejlettsége, és az ezeket nagyban meghatározó történelmi események, főként a jelentős pénzügyi forrásokat igénylő háborúk, illetve az adott ország külső befolyási övezetének kialakítására a századok folyamán tett lépések. Amit erről a történelmi folyamatról minden országra általánosan el lehet mondani, az igen röviden összefoglalható annyiban, hogy valamilyen pénzügy-politikai okból a kereskedelmi bankok közül kiemelkedik egy, amely amellett, hogy a hagyományos kereskedelmi banki műveleteket végzi fontos szerepet vállal az állami pénzügyek finanszírozásában, majd fokozatosan kivonul a kereskedelmi banki piacról, fokozatosan leépíti az állami költségvetés közvetlen finanszírozásában való részvételét, és tevékenysége a csak a pénzkibocsátásra és a monetáris politika irányítására terjed ki. Ez a folyamat azonban az elmúlt évszázadokban országonként igen eltérően alakult. E folyamatnak a kezdetei a felfedezések korában felfedezhetők a spanyol illetve itáliai pénzügyi rendszerek vonatkozásában, a mai jegybankok elődei azonban csak a 17. században jelennek meg. Az első ilyen intézmények között kell megemlíteni a Németalföldön 1609-ben létrehozott Amsterdamsche Wisselbank-ot, illetve az 1656-ban Svédországban létrehozott Sveriges Riksbank-ot Bank of England az angol jegybank 1688-ban Angliában győzött a dicsőséges forradalom és a trónra a hollandiai származású Orániai Vilmos került. Ezzel Angliában újra megteremtődött a politikai stabilitás, és lehetővé vált a gazdaság igen jelentős fejlődése. Mindezek mellett azonban meg kellett teremteni a rendezett pénzügyi rendszer működésének feltételeit is, amelyet egy nemzeti bank felállításával láttak megvalósíthatónak. A bank alaptőkéje az államnak kölcsönadott font volt, melyért cserébe hitelezők létrehozhatták a Bank of England Company-t. Az erről szóló királyi chartát 1694-ben adták ki, és a bank működését az állam bankjaként és adósságkezelőjeként kezdte. A bank tevékenységének kezdetén jelentős szerepet játszott a kormányzat pénzügyi finanszírozásában, és az érmekibocsátásában. Jogot kapott természetesen a nem kizárólagos bankjegykibocsátásra is. Mindemellett hagyományos kereskedelmi banki műveleteket is végzett, mint például betétek elfogadását (és a betétek ellenében bankjegyek kibocsátását), vagy váltók leszámítolását. Az 1700-as évek végére az államadósság igen jelentősen megnőtt, ezért 1797 és 1821 között a kormányzat megtiltotta, hogy a bank a bankjegyeket aranyra visszaváltsa, ami azonban igen jelentős inflációhoz vezetett. A pénzügyi rendszer stabilizálására az 1844-ben kiadott Bank Charter Act Angliában és Walesben monopóliumot adott a Bank of England részére a bankjegykibocsátásra, az árstabilitás védelmében ugyanakkor megtiltotta, hogy a Bank az aranykészletei növelése nélkül bocsásson ki új bankjegyeket től kezdve korlátozták a bank kereskedelmi banki tevékenységét, amelyet más bankok vettek át a 19. század folyamán. Ugyanekkortól kezdve a 17

18 Bank végső hitelezőként kezdett a bankok bankjává válni, és fő feladatává a bankrendszer likviditásának biztosítása, és a kamatok meghatározása vált re, a gazdasági helyzet nehézségei miatt az aranyalapú pénzügyi rendszer összeomlott, és a bankjegykibocsátás függetlenné vált a felhalmozott aranytartalékoktól, és ezáltal véglegesen megszűnt a bankjegyek aranyra való átválthatósága. Az angol bankrendszer szerves fejlődés keretében vált kétszintű bankrendszerré, amelynek alsó szintjén a kereskedelmi bankok csak az üzleti tevékenységet végeznek és felettük a bankrendszer szabályozási jogosítványokkal felruházott jegybank kereskedelmi banki tevékenységet nem végez. A Bank története során mindvégig közérdekből működő közintézmény volt, noha részvényei mindvégig magántulajdonban voltak. Helyzete 1946-ban az eddigiekhez képest jelentősen megváltozott. A Bankot államosították, amely egyúttal a kormány irányítása alá is került, bár ez a kormánnyal való viszonyában törést igazán nem okozott, hiszen eddigi tevékenységében is fontos szerepet játszott a kormánnyal fennálló kapcsolata. Az államosítási törvény a kormánynak jogot adott, hogy a Bank részére közérdekből" utasításokat adj, azonban erre eddig még soha nem került sor. Az államosítási törvény következtében a monetáris politika meghatározása a kormányzat hatáskörébe került. A Bank feladata a monetáris politika végrehajtása, a bankjegykibocsátás, a hivatalos tartalékok menedzselése maradt. A Bank a II. világháborút és az államosítást követően lényegében elvesztette autonómiáját a monetáris politika kialakításában. Ebben az évi reform hozott jelentős változást. A reform során a Bank alapvető monetáris politikai célja a törvény alapján az árstabilitás fenntartása lett. A monetáris politika kialakításáért ettől kezdve nem a kormány, hanem a Bank kormányzója által irányított Monetáris Politikai Bizottság a felelős. Ekkortól lényegében megszűnt kormány utasítási joga a monetáris politika vonatkozásában, mindössze csak rendkívüli gazdasági események esetén, korlátozott időtartamra és a Parlament jóváhagyásától függően maradt meg Banque de France a francia jegybank A Banque de France létrehozására a forradalmat követően 1800-ban került sor, szintén magántulajdonú részvénytársaságként, bár igen hamar jelentős kormányzati befolyás alákerült. A Banque de France létrehozásakor Angliában és Svédországban már működött olyan pénzintézet, amelynek joga volt bankjegyek kibocsátására. A Banque de France tevékenysége kezdetekben ezeknél sokkal korlátozottabb volt, ugyanis eredetileg csak Párizsban folytathatta tevékenységét és működése során a hozzá hasonló intézményekkel is versenyeznie kellett. (A Bank ekkor még nem igazán hasonlított egy köznapi értelemben vett jegybankra). A Bankot 30 millió frank összegű alaptőkével rendelkező részvénytársaságként hozták létre, amelynek részvényei magánszemélyek köztük maga Napoléon tulajdonába kerültek. A részvényesek jogait azonban korlátozta az a tény, hogy a Bank közgyűlésén csak a kétszáz legnagyobb részvényes vehetett részt. A Bank működését a 15 régensből álló Általános Tanács irányította, a menedzsment (Központi Bizottság) felügyeletét pedig a három cenzor látta el ban a Bank 15 éves monopóliumot kapott Párizsban a pénzkibocsátásra. Az állami pénzügyek nehézségei, és a pénzkibocsátás fedezetéül szolgáló aranytartalékok csökkenés következtében 1806-ban reformokat hajtottak végre a Bank működésében. Ekkortól kezdve a Bank mindennapi irányítását ellátó Központi Bizottság helyett a Bank élére egy kormányzó és annak két helyettese került kinevezésre, akiket maga Napoléon nevezett ki. Mindezt 1808-ban jogszabályi formában is rögzítették, amely szabályozás 1936-ig szolgált a bank működésének alapjául. Egyúttal a Bank a kereskedelem fejlesztése érdekében fiókokat kezdhetett el létrehozni más francia városokban is. 18

19 A Bank bankjegy kibocsátási jogát 1803-tól kezdve 1945 folyamatosan többször meghosszabbították. Ezzel egy időben a Bank fiókjai behálózták egész Franciaországot és a Bank magába olvasztotta a helyi bankjegykibocsátó pénzügyi intézményeket, (illetve ezek bankjegy kibocsátási tevékenységét) ban a Bank által kibocsátott bankjegyek törvényes fizetőeszközzé váltak, ekkortól kezdve azokat mindenki köteles volt fizetőeszközként elfogadni. A bankjegyek kibocsátásnak korábban nem volt felső korlátja, de a Bank, kérésre köteles volt az általa kibocsátott bankjegyeket aranyra átváltani ban, amikor a Bank által kibocsátott bankjegyek törvényes fizetőeszközzé váltak, meghatározták a Bank által kibocsátható bankjegyek mennyiségét is. Az 1850-től 1870-ig tartó időszakban a Bank által kibocsátott bankjegyek törvényes fizetőeszköz mivolta a bank függetlenségéről szóló viták és az aktuális gazdasági helyzet következtében többször változott, 1870-től kezdve azonban nem volt több változás, és a Banque de France által kibocsátott bankjegyek törvényes fizetőeszköznek minősültek (egészen az euro bevezetéséig). A XIX. Század második felében, miután a bank tevékenységét egész Franciaországra kiterjesztette, üzleti tevékenységei is igen erőteljes növekedésnek indult. Emellett a Bank fix árú aranyügyletekkel aktív szerepet játszott a francia valuta értékállóságának fenntartásában azokban az években, amikor még átmenetileg a bankjegyek nem voltak aranyra átválthatók tól a bank jogosulttá vált a frank árfolyamának védelmében valutapiaci műveletek végzésére is. Az 1936-os választásokat követően a francia kormány úgy határozott, hogy tekintettel arra, hogy a közérdek ne indokolja a Bank magán részvénytársaságként való működtetését, állami tulajdonba veszi azt. Az ezzel kapcsolatos első lépések egyike, hogy a 15 régens helyett 12 tanácsost neveztek ki a Bank vezetésébe, akik közül csak kettőt választott a Bank közgyűlése, a többi tanácsost a kormány nevezte ki, és akik feladata a gazdasági, a szociális érdekek és a nemzet általános érdekének képviselete volt. Ugyancsak ettől az időtől kezdve a közgyűlésen nem csak a kétszáz legnagyobb, hanem valamennyi részvényes részt vehetett. Megszűnt az a szabály is, hogy a kormányzónak és a helyetteseinek kötelező volt a Bank részvénytulajdonosának lenniük. Az államosításra végül a II. világháború után, 1945/46-ban került sor. A korábbi tulajdonosok részvényekért húsz éves lejáratú, kamatozó államkötvényeket kaptak. Bár mindennek következtében a magántulajdonosok ellenőrzési joga megszűnt, az új szabályozás nem érintette negatívan a Bank és a kormány viszonyát. A Bankra vonatkozó szabályozás évi reformja a tevékenységének új célkitűzéseit és az ezzel kapcsolatos felelősségét. A megnövelt hatáskörű általános tanács tagjait ettől kezdve nem különféle érdekek képviselőiként, hanem saját személyes tulajdonságaik alapján nevezték ki. Az új szabályozás a korábbi korlátozó jellegű rendelkezések helyébe, általános, a Bank működését alapelvi szinten irányító szabályokat ültetett ban az Európai Monetáris Unióhoz való csatlakozás tett szükségessé további reformokat a Bank függetlenségének megszilárdítása, és a monetáris politika stabilitásának biztosítása érdekében. A Bank tevékenységének, és a monetáris politikának alapvető céljává deklaráltan az árstabilitás fenntartása vált, tekintet nélkül az aktuális kormányzati politikára. Az új szabályozás szerint a Bank élén a kormány által kinevezett kormányzó áll, a monetáris politika meghatározásáért és végrehajtásáért pedig a Monetáris Politikai Tanács felelős, amely feladatkörében nem kérhet és nem is fogadhat el utasítást sem a kormánytól, sem másoktól Deutsche Bundesbank a német jegybank A német bankrendszer és jegybank kialakulásának történetére igen erőteljesen rányomta bélyegét a történelem. A fejlődést kezdetben a német birodalom megosztottsága determinálta. A megosztott német államok közül az egyik legnagyobb és legfejlettebb Poroszország volt, amely gazdaságának és bankrendszerének fejlődése nagyban befolyásolta az egész német 19

20 gazdaság és bankrendszer fejlődését. E folyamat egyik legfontosabb kezdeti lépése a Porosz Bank 1765-ben történt megalapítása volt. A Bank csakúgy mint minden más állami intézmény a kormányzat utasításait volt köteles végrehajtani. Az egész pénzügyi rendszer a kormányzat eszköze volt, függetlenségről szót sem ejthetünk ben létrejött a Német Birodalom, amely által megteremtődött az egységes pénzügyi és bankrendszer kialakításának lehetősége. Új egységes valutát, a birodalmi márkát vezettek be, és 1875-ben központi bankként létrehozták a Birodalmi Bankot, a Reichsbank-ot, amely lényegében a korábban német központi bankként működő Porosz Bank jogutódává vált. A bank alapvető feladatát képezte a pénzforgalom szabályozása, a fizetési rendszer működtetése, illetve a rendelkezésre álló pénzeszközök hasznosítása. A Reichsbank tulajdonosi szerkezetét tekintve magánbankként működött, azonban speciális helyzetéből adódóan a működését meghatározó döntésekre a tulajdonosok helyett az államnak volt jelentős befolyása, tekintettel arra, hogy a császár által kinevezett igazgatóság lényegében a birodalmi kancellár irányítása alapján működött. Ez a függelmi viszony természetesen állandó viták tárgyát képezte. Az I. világháború jelentős anyagi forrásokat igényelt, amelynek biztosítása érdekében megszűnt a márka aranyra történő átválthatósága, és lehetővé vált bankjegykibocsátás növelése köznapian fogalmazva beindult a bankóprés. Ez a magyar pengő II. világháborút követő inflációját közelítő mértékű pénzromlást és a német gazdaság összeomlását eredményezte. Az I. világháborút követően jelentős változások következtek be. A német gazdaság felügyelete, és kezdetekben az irányítása a győztes szövetséges országok felügyelete alá került. Ennek eredményeként a Bank az 1992-ben elfogadott új szabályozás szerint önállóvá vált a monetáris politikai kérdések terén, ugyanakkor az inflációgerjesztő döntéseket megelőzendő korlátozottá vált az állam hitelezése, és a közvetlen kormányzati irányítás is megszűnt. Az 1924-ben elfogadott új törvény véglegesítette a bank kormánytól való függetlenségét és státuszát. A módosítással létrehozták a Bank elnökét és igazgatóságát megválasztó főtanácsot, amely tagjainak fele német, fele pedig a szövetségeseket képviselő külföldi volt. A bankjegykibocsátás is külföldi felügyelet alá került. Bár ebben az időszakban a Bank nemcsak a törvény rendelkezése szerint, és valójában is teljes mértékben függetlenné vált a kormánytól, ugyanakkor a Németországot megszálló szövetséges országok felügyelete, irányítása alá került alá került. Hitler hatalomra kerülése után alapvetően megváltozott a Bank helyzete, ismét elvesztette a kormánytól való függetlenségét, helyesebben fogalmazva közvetlen kormányzati irányítás alá került. Egyúttal, az állami kiadások könnyebb finanszírozása érdekében újra lehetővé vált az államnak való hitelnyújtás. A II. világháború befejezése után felszámolták a Reichsbankot, és a három nyugati megszállási övezetben tartományi központi bankokat Landeszentralbank-okat hoztak létre. Ezt követő lépésben 1948-ban létrehozták az új német jegybankot, a Bank deutscher Länder-t, amelynek feladata a Landeszentralbankok tevékenységének koordinálására és irányítására volt. Ezzel Németország nyugati felében az amerikai rendszerhez hasonló kétszintű jegybanki rendszer működött 1957-ig, a Deutsche Bundesbank megalapításáig, amely a II. világháború utáni Európában a legnagyobb függetlenséggel rendelkező jegybank lett. A jegybanktörvény deklarálta a Bank függetlenségét a kormánytól, egyúttal fő feladatává tett a nemzeti valuta védelmét, az árstabilitás elérését, illetve fizetési forgalom lebonyolítását. A Bank úgy köteles támogatni a kormány gazdaságpolitikáját, hogy ez a monetáris politika elsődleges célját, a nemzeti valuta értékének megőrzését nem érintheti. A Bank a monetáris politika meghatározásában teljes függetlenséget élvez. 20

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama

A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama A valuta, a deviza értelmezése. A valuta, a deviza árfolyama Devizajogilag pénz: a bárhol forgalomban lévő és a forgalomba lévőre még átváltható bankjegy, fémpénz. A pénz, mint fizetőeszköz lehet nemzeti

Részletesebben

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER

MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER MAGYAR PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI RENDSZER 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BANKRENDSZEREK 1. A BANKRENDSZER KIALAKULÁSA 2. MAGYAR BANKTÖRTÉNET 3. BANKRENDSZEREK II. A BANKRENDSZER ELSŐ SZINTJE 1. A JEGYBANK SZEREPE ÉS FELADATAI

Részletesebben

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank

Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank EIB Tények 1 Láthatatlan hatalom az Európai Unióban: Az Európai Beruházási Bank Az Európai Beruházási Bank (EIB) az egyik legnagyobb nemzetközi hitelintézet: több hitelt folyósít különböző befektetésekre,

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 6/2013. (III. 11.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Terület-és településfejlesztési ismeretek

Terület-és településfejlesztési ismeretek Terület-és településfejlesztési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: Dr. Szigeti Ernő Budapest 006. szeptember A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009.

SZAKDOLGOZAT BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE. Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR ZALAEGERSZEGI INTÉZETE SZAKDOLGOZAT Pataki Klaudia Pénzügy szak 2009. 1 BGF Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Zalaegerszegi Intézete

Részletesebben

A bankok működésének levezetése! TÖRTÉNELMI VISSZATEKINTÉS: A bankok kialakulása i.e. 6. században indult Babilóniában, majd később a középkorban-itáliában volt először pénzváltás, cserélés, adásvétel.

Részletesebben

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól?

Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Hetesi E. Majó Z. Lukovics M. (szerk.) 2009: A szolgáltatások világa. JATEPress, Szeged, 53-73. o. Szolgáltatáspiac és liberalizáció az Európai Unióban: Ki jár(hat) jól? Somosi Sarolta 1 Az Európai Unió

Részletesebben

J/11143 A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK ÉVES JELENTÉSE 2012.

J/11143 A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK ÉVES JELENTÉSE 2012. J/11143 A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK ÉVES JELENTÉSE 2012. A FELÜGYELET KÜLDETÉSE A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Magyarország pénzügyi közvetítő rendszerét felügyelő, ellenőrző

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai

I. Könyv: A személyek II. Rész A jogi személyek általános szabályai Szerkesztőbizottsági javaslat Tisztelt Olvasó! A Polgári Jogi Kodifikáció előző számában megkezdtük közölni az új Polgári Törvénykönyv szakmai vitára bocsátandó normaszövegét és annak indokolását: a Személyhez

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

Pénzügyi szervezetek állami felügyelete 1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Pénzügyi szervezetek állami felügyelete 1. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Pénzügyi szervezetek állami felügyelete 1 A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének kiadványa 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Telefon: 489-9100 Fax: 489-9102

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Nagy Éva KÖLCSÖNBŐL FOGYASZTÓI HITEL. A doktori értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár

Nagy Éva KÖLCSÖNBŐL FOGYASZTÓI HITEL. A doktori értekezés tézisei. Témavezető: Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nagy Éva KÖLCSÖNBŐL FOGYASZTÓI HITEL A doktori értekezés tézisei Témavezető: Dr. Harmathy Attila egyetemi tanár Budapest, 2006. I. A dolgozat célja

Részletesebben

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP)

A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) A felügyeleti felülvizsgálati folyamat (SRP) Módszertani útmutató Felülvizsgálatra került: 2012. május 1 Tartalom BEVEZETÉS... 5 I. A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI FOLYAMAT HATÁLYA... 8 A FELÜGYELETI FELÜLVIZSGÁLATI

Részletesebben

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Éves jelentés 2013 Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár Eszter 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás

Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Közigazgatás, ellenőrzés, gazdálkodás Tartalomjegyzék I. Költségvetési gazdálkodás, közpénzügyek ellenőrzése... 6 1. Az Alaptörvény közpénzügyi rendelkezései... 6 a. központi költségvetés... 7 b. nemzeti

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja

I. Általános rendelkezések. 1. Az ajánlás célja A Magyar Nemzeti Bank 6/2014. (XII. 17.) számú ajánlása a belső védelmi vonalak kialakításáról és működtetéséről, a pénzügyi szervezetek irányítási és kontroll funkcióiról I. Általános rendelkezések 1.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE L 302/32 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.11.17. IRÁNYELVEK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2009/65/EK IRÁNYELVE (2009. július 13.) az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési

Részletesebben

Együttműködés és partnerség

Együttműködés és partnerség Együttműködés és partnerség tanulmány Budapest, 2010. június Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. A CIVIL SZERVEZETEK SZEREPE A HAZAI KÖZÉLETBEN... 5 3. AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL SZERVEZETEK KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖDÉS

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN

AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN Országos Rádió és Televízió Testület Irodája Stratégiai Igazgatóság AZ INTERNETES TARTALOMSZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS EGYES NEMZETI JOGOKBAN 2001. szeptember 27. AZ INTERNETES

Részletesebben

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése:

Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: OPEN SOCIETY INSTITUTE EU ACCESSION MONITORING PROGRAM Az EU csatlakozási folyamat nyomon követése: A bírósági ítélkezés feltételrendszere MAGYARORSZÁG 2002 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék Köszönetnyilvánítás...

Részletesebben

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS

JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA, NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGI FOLYAMATOK ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA DOKTORI ISKOLA PÉNZÜGYI ALPROGRAM JELZÁLOGHITELEZÉSI RENDSZEREK ÉS A LAKÁSPOLITIKA KAPCSOLATÁNAK BEMUTATÁSA,

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI

A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. DR. HERBST ÁRPÁD (SZERK.) A GAZDASÁGI JOG ALAPJAI DE AMTC AVK 2007 Készítette: Apáti Ferenc, projektmenedzser HEFOP

Részletesebben

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére

A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére A Kúria középtávú intézményi stratégiája, különös tekintettel a joggyakorlat-elemző tevékenység fejlesztésére 2013 Semmelweis Kiadó, Budapest, 2013 Grafi kai tervezés, borítóterv: Táncos László Layout:

Részletesebben