CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA"

Átírás

1 CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: I-2391/2002. Tevékenységi engedély dátuma: december 4. hatályos: napjától

2 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...1 Fogalommeghatározások...1 Értelmező rendelkezések...4 I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Üzletszabályzat célja és hatálya Üzletszabályzat módosítása Kondíciós Lista Értesítési csatornák...6 II. FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI Együttműködési kötelezettség Értesítések Felelősség Nyilvántartási számla...9 III. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELTÉTELEI Kölcsönszerződés tárgya Kölcsön előfeltételei Kölcsön folyósítása Kamatok Díjak, Költségek Visszafizetés, Előtörlesztés, Átütemezés Fizetési szabályok Euró fizetések külön szabályai Svájci frank fizetések külön szabályai IV. INGATLAN VÁSÁRLÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELTÉRŐ FELTÉTELEI Kölcsön további előfeltételei Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés feltételei Kölcsön folyósítása V. MEGLÉVŐ INGATLAN FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN ELTÉRŐ FELTÉTELEI Kölcsön további előfeltételei Kölcsön folyósítása VI. KÖLCSÖN BIZTOSÍTÉKAI Zálogjog Óvadék Tartozáselismerő nyilatkozat Készfizető kezesség Kárveszélyviselés és biztosítások Pótlólagos biztosíték VII. ADÓS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI Adós szerződéskötési státusza Kötelezettségvállalások Ingatlan állapotának megőrzése VIII. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A Kölcsönszerződés megszűnése A Kölcsönszerződés közös megegyezéssel történő megszűnése Hitelező vagy Adós elállása Hitelező Felmondása Az Ingatlanokban bekövetkezett helyre nem állítható kár IX. VEGYES RENDELKEZÉSEK Megváltozott körülmények Adatkezelési szabályok Egyéb rendelkezések Záró rendelkezések

3 FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK A jelen Üzletszabályzatban és a Kölcsönszerződésben az alábbi fogalmak a jelen 1. pontban meghatározott jelentéssel bírnak: "Adásvételi Szerződés" jelenti az Adós, mint vevő és az Eladó között az Ingatlan adásvétele tekintetében létrejött, az ingatlan-nyilvántartási előírásoknak megfelelő írásbeli szerződést. "Adós" a Magyar Köztársaság jogszabályi szerint alakult jogi személy, aki a Hitelezővel Kölcsönszerződést köt. Jelen Üzletszabályzat alkalmazásában Adósnak minősül az Adóstárs. Amennyiben több Adós van, az Adósok a Kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéséért egyetemlegesen felelősek. "Adóstárs" jelenti az olyan harmadik személyt, aki az Adós mellett minden esetben kötelezettséget vállal az Adósnak a Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei teljesítésére. "Adósság" az Adós, mint hitelfelvevő által fizetendő a Kölcsönszerződésből eredő tartozás. "Bankszámla" jelenti az Adós által a Refinanszírozó Banknál a Kölcsön folyósításának és elszámolásának lebonyolítása céljából nyitott bankszámláját. "Banktitok" - amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - minden olyan, az Adósról a Hitelező rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az Adós személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a Hitelező által nyilvántartott tartozásokra, továbbá a Hitelezővel kötött szerződéseire vonatkozik. "Biztosítéki Szerződések" jelentik a VI. fejezetben foglaltak szerint megkötésre kerülő szerződéseket és a tartozáselismerő nyilatkozatot. "Biztosítéknyújtó" az a harmadik személy, aki az Adósnak a Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei biztosítékául az Ingatlanra a Hitelező javára Jelzálogjogot alapít. A Biztosítéknyújtó a Törlesztőrészleteket nem köteles a Kölcsönszerződés rendelkezéseinek megfelelően fizetni, a Kölcsön visszafizetéséért, a Kölcsönszerződés megszűnése esetén, mint zálogkötelezett a többi Adóssal egyetemlegesen, de csak a biztosítékul lekötött Ingatlan erejéig felel. "BUBOR" jelenti a budapesti bankközi kamatlábat. A három havi BUBOR jelenti a Referenciakamatperiódust megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal az MNB által közzétett 3 havi BUBOR mindenkor aktuális mértékét. "CHF" vagy "svájci frank" Svájc hivatalos fizetőeszközét jelenti. "Eladási Árfolyam" jelenti a forintnak devizára történő átváltása esetében a Refinanszírozó Bank által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napját megelőző második banki napon jegyzett hivatalos deviza eladási árfolyamának 0,5 ezrelékkel növelt értékét. "Eladó" jelenti az Ingatlan tulajdonosát, aki az Ingatlant az Adós részére az Adásvételi Szerződés keretén belül értékesíti. "Előtörlesztési Díj" jelenti a Kölcsönszerződésben meghatározott mértékű rendes törlesztéstől eltérő visszafizetés esetén a Hitelezői felmondás esetét kivéve - a Hitelező részére fizetendő díjat. "Elszámolási Árfolyam" egy euróban vagy svájci frankban fizetendő Törlesztőrészlet esedékességének napján irányadó Eladási Árfolyamot jelenti

4 "Értékbecslés" jelenti a Hitelező számára elfogadható értékbecslő által az Ingatlan tekintetében végzett, piaci értéket megjelölő értékbecslést. "EUR" vagy "euró" az Európai Monetáris Unió hivatalos fizetőeszközét jelenti. "Felmondási Esemény" jelenti a Kölcsönszerződés 5. pontjában és az Üzletszabályzat VIII./4.2 pontjában meghatározott események bármelyikét. "Folyósítás Napja" jelenti azon naptári hónap ötödik vagy tizennyolcadik napját (amennyiben ez nem banki nap, akkor a következő banki napot), amelyen az adott Kölcsön a Kölcsönszerződés rendelkezései szerint folyósításra kerül. "Folyósítási Díj" jelenti a kölcsön folyósításakor esedékes, a Kölcsön összege alapján megállapított, a Kölcsönszerződés szerint fizetendő egyszeri díjat. "Ft" vagy "forint" a Magyar Köztársaság hivatalos fizetőeszközét jelenti. "HAT HAVI CHF LIBOR" azt az éves százalékban kifejezett kamatlábat (felfelé kerekítve a legközelebbi 1/8 százalékra) jelenti, amelyet hat hónapos futamidőre elhelyezett svájci frank betétekre jegyeznek a Reuters terminál CHF LIBOR oldalán két TARGET nappal az adott Referencia-kamatperiódus kezdő napját megelőzően, brüsszeli idő szerint délelőtt órakor. "HAT HAVI EURIBOR" azt az éves százalékban kifejezett kamatlábat (felfelé kerekítve a legközelebbi 1/8 százalékra) jelenti, amelyet hat hónapos futamidőre elhelyezett euró betétekre jegyeznek a Reuters terminál EURIBOR oldalán két TARGET nappal az adott Referencia-kamatperiódus kezdő napját megelőzően, brüsszeli idő szerint délelőtt órakor. "Hitelező" Credit House Magyarország Jelzáloghitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság. "Ingatlan" jelenti azt a lakás céljára szolgáló ingatlant (ideértve a társasházi, vagy sorházi öröklakás, szövetkezeti lakás, önálló lakás vagy egyéb lakás céljára szolgáló helyiségeket), amelyet az adott Kölcsönszerződés alapján a Kölcsön egészének vagy egy részének felhasználásával az Adós az Eladótól per-, teher- és igénymentes jogi állapotban vásárol meg, vagy szabad felhasználásra, vagy az Ingatlant terhelő tartozások visszafizetésére nyújtott Kölcsön esetében az Adós, vagy a Biztosítéknyújtó, mint kizárólagos tulajdonában álló ingatlant a Kölcsön biztosítékául leköt. "Kamat" az Üzletszabályzat, valamint a Kölcsönszerződés szerinti Kamatláb alapul vételével számolt kamat összeget jelenti, amely a Kölcsönszerződés és az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezéseiben került meghatározásra és részletezésre. "Kamat Megállapítás Napja" a folyósítás napja, és a Referencia-kamat periódusának és/vagy Kamatfelár-periódus változásával megegyező hónap 5. vagy 18. napja. "Kamatfelár" a Kölcsönszerződésben egyedileg meghatározott, éves százalékos formában kifejezett kamatfelár mértékét jelenti. Kamatfelár-változtatási mutató jelenti a Kamatfelár módosításának alapjául szolgáló kamatváltoztatási mutatót. "Kamatláb" jelenti a Kamat Megállapítás Napján megállapított három havi BUBOR vagy hat havi EURIBOR vagy hat havi CHF LIBOR és a Kölcsönszerződésben éves százalékban meghatározott kamatfelár együttes összegét. "Kamatfelárperiódus" A Kamatfelár periódus azt a periódust jelenti, amely a Kölcsön folyósításának napjától függően tárgyhónap 5. vagy 18. napjától kezdődik, és a következő Kamatfelár periódus kezdőnapján ér véget. A Kamatfelár periódus a kamatfelár-változtatási mutató alapján módosítható

5 "Késedelmi Kamat" jelenti az Adós késedelmes fizetése esetén a Kondíciós Listában meghatározott mértékű késedelmi kamatláb alapján számolt, az Adós által a késedelem idejére fizetendő kamat összegét. "Kintlévőség" jelenti adott Adós vonatkozásában a Kölcsönszerződés szerint adott Kölcsönből mindenkor kintlévő teljes tőkeösszeget. "Kondíciós Lista" jelenti a Hitelező azon hirdetményét, amelyben a Hitelező az általa alkalmazandó díjak és költségek, valamint egyéb adminisztratív összegek mértékét feltünteti. A Kondíciós Lista a jelen Üzletszabályzat elválaszthatatlan részét képezi. "Kölcsön" jelenti mindazon összegeket, amelyeket Ingatlan vásárlási célra nyújtott Kölcsön esetében az Ingatlan megvásárlása során a Hitelező az Eladó részére megfizet, vagy meglévő Ingatlan fedezete mellett szabad felhasználásra vagy az Ingatlant terhelő tartozások visszafizetésére nyújtott Kölcsön esetében a Hitelező az Adós rendelkezésére bocsát a Kölcsönszerződés rendelkezése szerint, továbbá a fenti és pont szerinti összegeken felül mindkét esetben azon összegek, amelyeket a Hitelező Adósnak a Hitelező felé esedékes fizetési kötelezettsége teljesítése céljából (díjak, költségek stb.), illetve az Óvadék elhelyezése céljából visszatart, vagy levon. "Kölcsönszerződés" az Adós, a Biztosítéknyújtó és a Hitelező között létrejött szerződés, amely alapján a Hitelező a Kölcsönszerződésben meghatározott pénzösszeget bocsát az Adós rendelkezésére, az Adós pedig köteles azt a Hitelezőnek a Kölcsönszerződés szerint visszafizetni. A jelen Üzletszabályzat a Kölcsönszerződés részét képezi, azzal érvényes és képez egy szerződést, illetve Kölcsönszerződés alatt az Üzletszabályzat rendelkezéseit is érteni kell. "Lezárási díj" jelenti a Kondíciós Listában meghatározott mértékű, az Adós által a Kölcsönszerződés megszegése és ezáltal a Kölcsönszerződés felmondása miatt fizetendő díjat. "Óvadék" jelenti az Adós Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségei fedezetéül a Hitelező által a Kölcsön összegéből levont és az Adós által időről-időre kiegészített hat havi Törlesztőrészletnek megfelelő összeget. "Óvadéki Számla" jelenti a Hitelező Refinanszírozó Banknál nyitott elkülönített óvadéki bankszámláját. Referencia-kamat jelenti a Kölcsönszerződéstől függően a háromhavi BUBOR-t vagy a hat havi EURIBOR-t vagy a hat havi CHF LIBOR-t. " Referencia-kamatperiódus" jelenti azt a 3 vagy 6 hónapos periódust, amely a Kölcsön folyósításának napjától függően tárgyhónap 5. vagy 18. napján kezdődik, és a következő Referencia-kamatperiódus kezdőnapján ér véget. "Refinanszírozó Bank" jelenti a Hitelező tevékenységéhez pénzügyi forrást (refinanszírozást) biztosító, vele szerződéses jogviszonyban álló hitelintézetet (a refinanszírozás során a Hitelező Kölcsönszerződésből eredő követelése a refinanszírozás biztosítékaként szolgálhat). A Hitelező Refinanszírozó Bankja az MKB Bank Zrt. "Számított Árfolyam" jelenti a Hitelező által egy Törlesztőrészlet esedékességének időpontjára számított azon árfolyamot, amely alapján az Adós euróban vagy svájci frankban fizetendő kötelezettségének forint ellenértéke a Hitelező által megadásra kerül. "Szerződés Megszűnésének Napja" az az időpont, amelyen a Kölcsönszerződés alapján fennálló valamennyi fizetési kötelezettségét az Adós teljes mértékben visszafizeti

6 "TARGET nap" jelenti azt a napot, amelyen az euróban vagy svájci frankban történő fizetések elszámolásra kerülnek a Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System-en keresztül. "Törlesztési értesítő" jelenti a Hitelezőnek az Adós részére egy Törlesztőrészlet esedékességét legalább 8 nappal megelőzően küldött írásbeli értesítőjét, amelyben az Adós által aktuálisan fizetendő összegek és az annak alapjául szolgáló bizonyos pénzügyi információk kerülnek feltüntetésre. "Törlesztési Nap" jelenti minden Kölcsön tekintetében a Folyósítás Napját követően az adott Kölcsön teljes visszafizetéséig a Kölcsön folyósításának napjától függően minden tárgyhónap 5. vagy 18. napját, amennyiben ez a nap nem banki nap, akkor az ezt közvetlenül követő banki napot. "Törlesztőrészlet" jelenti azt az összeget, amelyet Adós a Hitelezőnek havonta a Törlesztési értesítő alapján köteles megfizetni, és amely az alábbi annuitásos módszerrel kerül megállapításra: (havi Kamatláb + havi Kezelési Költség) x aktuális Kintlévőség (1/(1+havi Kamatláb+ havi Kezelési Költség) Hátralévő periódusok száma ) Havi Kamatlábon és Kezelési Költségen az éves Kamatláb és Kezelési Költség 1/12 részét kell érteni. "Vételár" Ingatlan vásárlási célra nyújtott Kölcsön esetében jelenti az Ingatlan tulajdonjogának megszerzése érdekében az Eladónak fizetendő, az Adásvételi Szerződésben az Ingatlan ellenértékeként meghatározott összeget. "Vételi Árfolyam" jelenti a devizának forintra történő átváltása esetében a Refinanszírozó Bank által a deviza-átváltás (konverzió) tényleges napját megelőző második banki napon jegyzett hivatalos deviza vételi árfolyamának 0,5 ezrelékkel növelt értékét. " Zálogjog" jelenti Ingatlan vásárlási célra nyújtott Kölcsön esetében az Adós által a tulajdonába kerülő Ingatlanra alapított első ranghelyű zálogjogot, amelyet elidegenítési és terhelési tilalom biztosít, illetve meglévő Ingatlan fedezete mellett szabad felhasználásra vagy az Ingatlant terhelő tartozások visszafizetésére nyújtott Kölcsön esetében az Adós vagy a Biztosítéknyújtó tulajdonában álló Ingatlanra alapított első ranghelyű zálogjogot. "Zálogjogosult" jelenti a Jelzálogjog jogosultját, a zálogszerződés megkötésekor a Hitelezőt és jogutódjait, azt követően pedig az átruházás(ok) jogosultját. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK A jelen Üzletszabályzatban és a Kölcsönszerződésben bármely hivatkozás előfordulásakor, kivéve, ha a jelen Üzletszabályzat vagy a Kölcsönszerződés másképp rendelkezik: (c) az "Üzletszabályzatra", vagy más "megállapodásra", illetve "dokumentumra" történő utalás magában foglalja az Üzletszabályzatnak, illetve mellékleteinek, valamint a hivatkozott megállapodásnak, vagy az egyéb dokumentumoknak az időről-időre felmerülő módosításait, változtatásait illetve azokat a dokumentumokat, amelyek ezek helyébe lépnek; a "fejezetekre", "alcímekre", "pontokra", "bekezdésekre" és "mellékletekre" történő hivatkozás a jelen Üzletszabályzat fejezeteire, alcímeire, pontjaira, bekezdéseire és mellékleteire történő hivatkozást jelenti; "törvényre", "rendeletre" vagy "jogszabályra" történő hivatkozás magában foglalja azok módosítását, megváltoztatását, - 4 -

7 (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) "személyre" történő hivatkozás a Ptk. "Személyek" című fejezete szerint értelmezendő; "adóra" történő hivatkozás magában foglal mindenfajta jelenlegi vagy jövőbeni adót, illetve díjat, vámot, levonást vagy más hasonló jellegű kötelezettséget, amely Magyarországon vagy bárhol fizetendő, illetve bármilyen hatóság kiszab (korlátozás nélkül beleértve bármely fizetési kötelezettség elmulasztásából eredően fizetendő valamennyi bírságot vagy kamatot); "banki napra" történő hivatkozás minden olyan TARGET Napot jelent, amikor a hitelintézetek Budapesten és Frankfurtban rendes üzletmenet céljából nyitva tartanak; "teherre" történő hivatkozás jelenti a jelzálogjogot, engedményezést, biztosítéki jogot, letétet, óvadékot, elidegenítési és terhelési tilalmat vagy egyéb olyan terhet, amely bármely személy kötelezettségét biztosítja vagy bármely Hitelezőnek kielégítési elsőbbséget biztosít, vagy egyéb olyan, bárminemű jogot biztosító megállapodást, amelynek a fentiekhez hasonló joghatása van; egy időszak számításába a kezdőnap beleszámít, de az utolsó nap nem számít bele, amely esetben kezdőnapnak az a nap minősül, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. késedelembe esés) esik; a napokban megállapított határidőbe a kezdőnap nem számít bele. Kezdőnapnak az a nap minősül, amelyre a határidő megkezdésére okot adó cselekmény vagy egyéb körülmény (pl. kézbesítés) esik. A hónapokban megállapított határidő azon a napon jár le, amely számánál fogva a kezdőnapnak megfelel, ha pedig ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napján; egyes számra történő hivatkozás magában foglalja a többes számra történő hivatkozást és vica versa. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1. ÜZLETSZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA 1.1 A Credit House Magyarország Jelzáloghitelezési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (korábban: Credit House Magyarország Ingatlanlízing Részvénytársaság) (a "Hitelező") a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete december 4. napján kelt, I-2391/2002. számú tevékenységi engedélyében foglalt felhatalmazása alapján jogosult a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, többször módosított évi CCXXXVII. törvény ("új Hpt.") 3. (1) bekezdésének pontja alá tartozó pénzkölcsön nyújtása Ingatlanok megvásárlásának finanszírozására vagy Ingatlanok fedezete mellett szabad felhasználásra pénzkölcsönök nyújtására vonatkozó üzletági korlátozással - pénzügyi szolgáltatási tevékenységnek a végzésére. 1.2 A jelen Üzletszabályzat célja, hogy a Hitelező és az Adós közötti kölcsön jogviszony elemeit, valamint a Hitelező és a Biztosítéknyújtó közötti biztosítékok tartalmát részletesen szabályozza a teljesség igényével annak érdekében, hogy a Kölcsönszerződésben alapvetően az egyedi feltételek kerüljenek meghatározásra. Amennyiben az Üzletszabályzat és a Kölcsönszerződés rendelkezései között eltérés található, akkor a Kölcsönszerződés rendelkezései az irányadók. 1.3 A Hitelező és az Adós közötti jogügylet tartalmára elsősorban a Kölcsönszerződés, másodsorban az Üzletszabályzat és Kondíciós Lista, harmadsorban pedig a vonatkozó jogszabályokban - így különösen a Polgári Törvénykönyvben, az új Hpt-ben, és a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos más hatályos jogszabályokban - foglaltak az irányadók. 1.4 Az Üzletszabályzat a Hitelező és az Adós között létrejött valamennyi Kölcsönszerződés és ügylet vonatkozásában szerződéses feltételnek minősül, amelyet a Hitelező az első Kölcsönszerződés megkötése alkalmával átad Adós részére. Az Üzletszabályzat egyben a Biztosítéknyújtó és a Hitelező jogviszonyát is szabályozza, ennek megfelelően az Üzletszabályzat egy példánya a Biztosítéknyújtó részére is átadásra kerül. Ezen túlmenően a Hitelező a mindenkor hatályos Üzletszabályzatot - amely - 5 -

8 nyilvános, bárki részére hozzáférhető és megismerhető - az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben is elhelyezi. 2. ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A Hitelező jogosult az Üzletszabályzatot és a Kölcsönszerződést a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan kiegészíteni, illetve módosítani. A módosításokat az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében a Hitelező hozzáférhetővé teszi, illetve kipostázza az Adósnak a Törlesztési értesítővel együtt, illetve amennyiben érinti, a Biztosítéknyújtónak. Ha az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó az értesítéstől (kifüggesztéstől) számított 15 napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változásokat elfogadottnak kell tekinteni. 2.1 Amennyiben az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó az Üzletszabályzat, vagy a Kölcsönszerződés módosított rendelkezéseit magára nézve nem fogadja el, úgy Adós jogosult a Hitelezővel megkötött, és a módosítással érintett Kölcsönszerződését a módosítások hatályba lépésének napjára írásban felmondani, feltéve, ha a felmondással egyidejűleg a Hitelező részére fizetendő valamennyi összeget, valamint az Előtörlesztési Díjat a Hitelező részére megfizeti. 3. KONDÍCIÓS LISTA 3.1 Hitelező által az Adós részére nyújtott szolgáltatásokért felszámított díjak, jutalékok, költségek és késedelmi jellegű kamatok felszámításának jogcímét és mértékét, valamint a szolgáltatások nyújtásának egyéb specifikus feltételeit a mindenkori Kondíciós Lista tartalmazza. 3.2 A Hitelező a Kondíciós Listát - amely nyilvános és bárki számára megismerhető - az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben kifüggeszti, illetve kérésre az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó rendelkezésére bocsátja. 3.3 A Hitelező a Kondíciós Listát jogosult a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően egyoldalúan megváltoztatni. A módosításokat az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben a Hitelező hozzáférhetővé teszi, illetve kipostázza az Adósnak a Törlesztési értesítővel együtt, illetve amennyiben érinti, a Biztosítéknyújtónak. Ha az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó az értesítéstől (kifüggesztéstől) számított 15 napon belül írásban észrevételt nem tesz, kifogást nem emel, a változásokat elfogadottnak kell tekinteni. 3.4 Amennyiben az Adós a módosítást magára nézve nem fogadja el, úgy jogosult a módosítással érintett Kölcsönszerződését a módosított Kondíciós Lista hatályba lépésének napjáig írásban felmondani, azzal, hogy köteles a Kölcsönszerződésből eredő valamennyi fennálló tartozását a felmondással egyidejűleg egyösszegben a Hitelezőnek megfizetni. 4. ÉRTESÍTÉSI CSATORNÁK 4.1 Adós a Hitelezővel a Hitelező által működtetett értesítési csatornákon keresztül küldhet értesítést, és rendelkezhet a pénzügyi szolgáltatás tekintetében. Az értesítési csatornák a következők: Hitelező hivatalos helyisége: A Hitelező hivatalos helyiségében az Adós a Hitelező által nyújtott pénzügyi szolgáltatások keretén belül Kölcsönszerződést köthet. Telefon/telefax: A Hitelező telefonon és telefaxon kizárólag tájékoztató jellegű információkat és értesítéseket ad minden kötelezettségvállalás nélkül az Adósok részére. A telefonon nyújtott tájékoztatás semmilyen esetben sem jelentheti a Hitelező kötelezettségvállalását az Adósok felé. A Hitelező nem felelős a telefonvonalak, valamint az Adós telefonkészülékében előállott hibákból eredő károkért, továbbá nem vállal felelősséget a telefonkészülékek illetéktelen személyek általi lehallgatása során megszerzett információk felhasználásával okozott károkért sem. A Hitelező mentesül minden olyan felelősség alól, amely bármely telefonbeszélgetés félbeszakadásából, ismétléséből, jogosulatlanságából, torzításából, torzulásából vagy bármely okból történő megszakadásából következhet be. Adós tudomásul veszi továbbá, és egyben hozzájárul ahhoz, - 6 -

9 hogy Hitelező a beérkező telefonhívásokat rögzítse és azokat az adott pénzügyi műveletre vonatkozóan bizonyítékként felhasználja. (c) A Hitelező az Adós által írásban bejelentett és a Hitelező által elfogadott formában megadott címre kizárólag tájékoztató jellegű információkat és értesítéseket ad minden kötelezettségvállalás nélkül az Adósok részére. Az en nyújtott tájékoztatás semmilyen esetben sem jelentheti a Hitelező kötelezettségvállalását az Adósok felé. A Hitelező mentesül minden olyan felelősség alól, amely az jogosulatlan által történő hozzáférésből következhet be. Adós tudomásul veszi továbbá, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy Hitelező a beérkező eket rögzítse és azokat az adott pénzügyi műveletre vonatkozóan bizonyítékként felhasználja. 4.2 A Hitelező a későbbiekben lehetővé teheti az Adós számára újabb értesítési és értékesítési csatornák igénybe vételét is, amelyekről Adós részére tájékoztató anyagot vagy szerződéses ajánlatot küldhet. II. FELEK KÖZÖTTI JOGVISZONY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI 1. EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG 1.1 A Hitelező, az Adós, valamint a Biztosítéknyújtó a polgári jogi alapelveknek megfelelően egymást késedelem nélkül értesítik a közöttük levő kapcsolattartás szempontjából jelentős körülményekről, tényekről, az egymáshoz intézett kérdésekre - ha az ügy jellegéből vagy a rendelkezésre álló iratokból kitűnően más nem következik - haladéktalanul válaszolnak, valamint haladéktalanul felhívják a figyelmet az esetleges változásokra, tévedésekre és mulasztásokra. Az Adós és a Biztosítéknyújtó köteles levelezési, illetve értesítési címe megváltozásakor ezt a tényt Hitelezőnek a változás bekövetkeztét megelőző 5 (öt) banki nappal előbb bejelenteni, s egyúttal tájékoztatni a Hitelezőt az új levelezési és értesítési címről, és arról, hogy a változás mikor következik be. Az Adós és a Biztosítéknyújtó köteles megadni minden, a kölcsönjogviszonnyal összefüggő adatot és felvilágosítást, melynek rendelkezésre állását a Hitelező a döntéséhez az ügylet vagy az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó megítéléséhez szükségesnek tartja. Az e kötelezettségek elmulasztásából eredő kár a mulasztó felet terheli. 1.2 Az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó köteles 8 naptári napon belül írásban értesíteni a Hitelezőt, ha nem érkezett meg időben valamely általa a Hitelezőtől várt vagy a Kölcsönszerződés által előírt értesítés, különösen, ha az fizetési megbízás teljesítésére, illetve pénzkövetelés jóváírására vonatkozik (kivéve a III.7.5 pont szerinti értesítést, amelyre az ott meghatározott feltételek vonatkoznak). 1.3 A Hitelező jogosult úgy tekinteni, hogy az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó tudomásul vette és elfogadta az értesítésben foglaltakat, ha arra a kézhezvételtől számított 10 naptári napon belül nem érkezett írásos észrevétel vagy kifogás. Kivételes esetben a Hitelező ezt a határidőt legfeljebb 8 naptári napra rövidítheti, ha erre az értesítésben külön felhívta az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó figyelmét. 1.4 Az Adósnak és/vagy a Biztosítéknyújtónak a Hitelezőt továbbá haladéktalanul tájékoztatnia kell (c) az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó ellen esetlegesen indított perekről, fizetésképtelenségi, végrehajtási eljárásról; minden olyan, az Adóst és/vagy a Biztosítéknyújtót érintő hatósági intézkedésről, eljárásról, keresetről, vizsgálatról, amely az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó Kölcsönszerződésben foglalt kötelezettségét érintheti; minden olyan eljárásról, kötelezésről, korlátozásról vagy egyéb cselekményről, amely az Ingatlan értékesíthetőségét, értékét vagy jogi helyzetét érinti. 1.5 Amennyiben Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó a Kölcsönszerződéshez kapcsolódó bármely tényt vagy adatot nem a valóságnak megfelelően ad elő, vagy elhallgat, hamis, vagy hamisított okiratot használ fel, - 7 -

10 a Kölcsönt nem engedélyezett célra használja fel, a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. Ezen esetek Felmondási Eseménynek minősülnek. 2. ÉRTESÍTÉSEK 2.1 A Hitelező az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó részére szóló szerződéses ajánlatokat, nyilatkozatokat, értesítéseket, okmányokat és értékpapírokat arra a címre küldi, amelyet az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó e célból megadott a részére. Ilyen cím hiányában a Hitelező az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó általa ismert lakóhelyére/székhelyére, illetve telephelyére küldi az iratokat. Az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó által közölt hibás cím miatti téves postázásból eredő károk és többletköltségek az Adóst terhelik, és azonnal esedékessé válnak. Az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó köteles bejelenteni címének megváltozását. Az ennek elmulasztásából eredő kár az Adóst és/vagy a Biztosítéknyújtót terheli. Több Adós esetén Hitelező által bármely Adósnak küldött levelet a többi Adós részére is kézbesítettnek kell tekinteni, Adósok felelnek azért, ha valamely Adós a többi Adóst a részére küldött levél tartalmáról nem értesíti. 2.2 A Hitelező az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó részére szóló iratokat, értesítéseket általában nem köteles ajánlottan, tértivevénnyel postára adni. Az elküldést megtörténtnek kell tekinteti, ha az eredeti irat másolati példánya, vagy Hitelezői kézjeggyel ellátott példánya a Hitelező birtokában van, és a küldeményt a Hitelező postakönyve tartalmazza és a posta az átvételét körbélyegzővel igazolta, vagy az elküldést postai dolgozó kézjeggyel ellátott feladójegyzék vagy feladóvevény igazolja. 2.3 Amennyiben a jelen Üzletszabályzat másképp nem rendelkezik, a Hitelező azon dokumentumokat vagy iratokat, amely a felek közötti jogviszony hatályának vagy feltételeinek megváltoztatását eredményezheti, vagy arra hatással van, az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó részére ajánlottan, tértivevénnyel köteles postára adni. 2.4 A Hitelező által küldött írásos értesítéseket ellenkező bizonyításig - kézbesítettnek kell tekinteni a postára adást követő 5. napon még akkor is, ha az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó azt bármilyen okból nem venné át. A Hitelező nem felel azokért a károkért, amelyek a postai úton történő kézbesítés hibáiból erednek. A telefax útján elküldött értesítés a visszaigazolás megérkezése időpontjában, a személyesen átadott értesítés pedig az átadással tekintendő kézbesítettnek. 2.5 Több Adós esetén, a Hitelező bármely Adóshoz intézett jognyilatkozatai a jogügyletben résztvevő valamennyi Adós tekintetében hatályosnak tekintendőek. 3. FELELŐSSÉG 3.1 A Hitelező pénzügyi szolgáltatási tevékenysége során mindenkor az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó érdekeinek - az adott körülmények között lehetséges - figyelembevételével és gondossággal jár el. 3.2 A Hitelező nem felel az olyan károkért, amelyek rajta kívülálló és el nem hárítható okból - így különösen erőhatalom, belföldi vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán - következtek be. Ugyanez érvényes arra az esetre is, ha a Hitelező vagy a Hitelező valamely szerződéses partnere jelentős ok miatt bizonyos ideig beszünteti, vagy korlátozza működését. Amennyiben a Hitelező valamely szerződéses partnere jelentős okból ideiglenesen kénytelen szüneteltetni tevékenységét, akkor a Hitelező hirdetményben értesíti az Adóst arról, hogy a Hitelező szolgáltatásai nem érhetők el. 3.3 Nem vállal a Hitelező felelősséget olyan, kisebb jelentőségű hibákért (mulasztásokért), amelyek nagyszámú ügylet teljesítése során az általában elvárható gondosság mellett is előfordulhatnak. 3.4 Nem felel a Hitelező az általa vállalt szolgáltatás teljesítésének elmaradásáért, ha az eljárást az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó és harmadik személy közötti jogvita, vagy harmadik személy felróható magatartása akadályozza. 3.5 A Hitelező a személyazonosság, a meghatalmazás vagy egyéb tény illetve jogosultság igazolására neki bemutatott okmányok eredetiségét, érvényességét és alkalmasságát a tőle elvárható gondossággal megvizsgálja, idegen nyelvű okirat esetén szükség szerint lefordítja, vagy az Adós költségén lefordíttatja - 8 -

11 (ha az nem angol nyelven érkezik), az ebből eredő károkért azonban csak súlyos gondatlanság esetén felel. 3.6 A Hitelező nem felelős azokért a károkért, amelyek az Adóst és/vagy a Biztosítéknyújtót a telefon-, vagy telefaxvonalak hibájából érik úgy, hogy az üzenet egyáltalán nem, vagy érthetetlenül, vagy hibásan érkezik meg. A Hitelező nem felel a rossz kiejtésből vagy a telefonvonal, a telefaxadás minőségéből keletkező elhallás vagy azonosíthatatlanság miatti károkért. 3.7 A Hitelező csak súlyos gondatlansága esetén felelős harmadik személyek felé azért a kárért, ami abból keletkezik, hogy az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó megtéveszti, vagy tévedésben tartja jogi státusza és cselekvőképessége tekintetében, avagy nem tájékoztatja kellő időben írásban a cselekvőképességében beállott időközbeni változásokról. 4. NYILVÁNTARTÁSI SZÁMLA 4.1 A Hitelező a Kölcsönszerződés tekintetében a könyvelésében minden Adós vonatkozásában ellenőrző számlát, illetve számlákat tart fenn, melyben a Kölcsön összege, az Adós által a Kölcsönszerződés alapján fizetendő tőke, Kamat és más összegek, és (c) a Hitelező által megkapott vagy beszedett bármely összeg kerül nyilvántartásra. A pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó egyes ügyletekkel kapcsolatosan felmerülő bármely vita vagy vitás eljárás során a fentieknek megfelelően kezelt nyilvántartásokba, illetve számlákba történt bejegyzés ellenkező bizonyításig elsődleges bizonyíték az Adósok kötelezettségeinek létezésére, illetve azok összegére vonatkozóan, kivéve, ha nyilvánvaló hiba van benne. 4.2 A nyilvántartási számla felett az Adós rendelkezni nem jogosult, arról tájékoztatást a Kölcsönszerződés rendelkezései szerint kap. 4.3 A nyilvántartási számla nem pénzforgalmi számla, kizárólag nyilvántartási és adminisztrációs célból létrehozott technikai számlának minősül. III. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS FELTÉTELEI 1. KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TÁRGYA 1.1 A Kölcsönszerződés alapján a Hitelező a Kölcsönszerződésben meghatározott Kölcsönt az Adós rendelkezésére bocsátja, az Adós pedig köteles azt a Hitelezőnek a Kölcsönszerződésben meghatározott módon és esedékességkor visszafizetni. 1.2 A Kölcsön kizárólag az alábbi célokra használható fel: (c) (d) Ingatlan vásárlási célra nyújtott Kölcsön esetében a Kölcsön összege kizárólag az Ingatlan Vételárának teljes kifizetéséhez szükséges hátralékos vételárrészletnek az Ingatlan Eladója részére történő kifizetésre használható fel, illetve meglévő Ingatlan fedezete mellett nyújtott Kölcsön esetében az Adós a Kölcsön összegét szabad felhasználásra fordíthatja; vagy meglévő Ingatlan fedezete mellett nyújtott Kölcsön esetében az 1.2 bekezdésen felül vagy kizárólagosan az Adós a Kölcsön összegét az Ingatlant terhelő tartozások visszafizetésére is fordíthatja; az Adósnak valamely, a Hitelező felé esedékes fizetési kötelezettsége teljesítése (díjak, költségek stb.), illetve az Óvadék elhelyezése céljára. 1.3 A Kölcsön nyújtásához, amennyiben szükséges, a Hitelező a Refinanszírozó Banktól hitelt vesz fel

12 1.4 Az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó a Kölcsön biztosítékaként a Kölcsönszerződéshez mellékletként csatolt szerződésekben részletezett feltételekkel: Ingatlan vásárlási célra nyújtott Kölcsön esetében Zálogjogot, azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalmat alapít a Hitelező javára a megvásárlásra kerülő tehermentes Ingatlanra, illetve meglévő Ingatlan fedezete mellett nyújtott Kölcsön esetében Zálogjogot alapít a Hitelező javára a tulajdonát képező tehermentes, vagy a Kölcsön összegéből tehermentesítésre kerülő Ingatlanra. 1.5 A Kölcsön futamidejét a Kölcsönszerződés határozza meg azzal, hogy 20 évnél 240 hónap - hosszabb a Kölcsön futamideje nem lehet. A Kölcsön futamideje a Kölcsön folyósításától kezdődik. 2. KÖLCSÖN ELŐFELTÉTELEI 2.1 A Hitelező azt követően bocsátja a Kölcsönt az Adós rendelkezésére, ha a Hitelező számára elfogadható tartalommal és formában az Adós átadja az alábbi előfeltételi dokumentumokat: az Ingatlanra vonatkozó Hitelező számára elfogadható Értékbecslés; az Ingatlan 15 napnál nem régebbi tulajdoni lapja, amelyen (i) (ii) (iii) Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó tulajdonjoga be van jegyezve, illetve Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó tulajdonjog bejegyzési kérelme (ideértve az Eladó részére meghatározott tulajdonjog fenntartás megjelölésével benyújtott kérelmet is) széljegyként fel van tüntetve, és kétség nélkül megállapítható Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó tulajdonszerzési jogosultsága; a teherlapon (tulajdoni lap III. rész) az esetleges telki szolgalmi jogon, földmérési jelek, valamint a villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jogon, továbbá vezetékjogon, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, természetvédelmi vagy műemléki jelleg feltüntetésén, telekalakítási és építési tilalom elrendelésén, illetve egyéb építésügyi korlátozáson felül más, nem a Hitelező, vagy a Refinanszírozó Bank javára fennálló teher nem szerepel; a Kölcsön visszafizetésének biztosítására alapított, a Refinanszírozó Bank részére átruházott Zálogjog legalább széljegyen feltüntetésre került; (c) (d) (e) (f) (g) amennyiben az Ingatlan része egy osztatlan közös tulajdonban álló ingatlannak, a tulajdonostársaknak (mind a bejegyzett, mind a széljegyen szereplő), illetve egyéb jogcímen elővásárlásra jogosult, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett harmadik személyeknek az Ingatlan jövőbeli, bírósági végrehajtás vagy árverés mellőzésével történő értékesítése esetére szóló, előzetes elővásárlási jogról lemondó nyilatkozata; amennyiben az Ingatlan egésze, vagy egy része haszonélvezettel terhelt, akkor a haszonélvezeti jogosult feltételes lemondó nyilatkozata megfelelő alaki formában és kellékekkel; az Adós és Adóstársak és/vagy a Biztosítéknyújtó közös nyilatkozata arról, hogy az Ingatlannal kapcsolatban semmilyen tulajdonjogi problémáról nincs tudomásuk és azzal kapcsolatban a Hitelező engedélye nélkül nem indíthatnak eljárást, illetve nem kérhetnek perfeljegyzést; az Ingatlanra vonatkozó, Hitelező által elvárt vagyonbiztosítás biztosítási szerződésének másolata, melyben kedvezményezettként Refinanszírozó Bank került feltüntetésre; a Biztosítéki Szerződések érvényesen megkötésre kerültek és a Biztosítéki Szerződésekkel létrehozott biztosítékok bejegyzési, illetve regisztrálási eljárása (amennyiben ilyen szükséges) elkezdődött;

13 (h) (i) a VI.3. pont szerinti tartozáselismerő nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalva elkészült és a hiteles kiadmány a Hitelező rendelkezésére áll; a jelen Üzletszabályzat IV. és/vagy V. fejezetében előírt feltételek rendelkezésre állnak. 2.2 A Kölcsön nyújtásának további előfeltétele, hogy az Adós a Refinanszírozó Banknál Bankszámlát nyitott, amellyel kapcsolatban felhatalmazza a Refinanszírozó Bankot, hogy a Kölcsönszerződés szerinti fizetési kötelezettségeit a Hitelező csoportos beszedés útján e Bankszámláról beszedje. 2.3 Adós részére a Hitelező kizárólag akkor nyújt Kölcsönt, ha az Ingatlan tulajdonjoga cselekvőképes természetes személy Biztosítéknyújtót illeti meg, mely Biztosítéknyújtó az Adós Kölcsönszerződésben vállalt kötelezettségeiért készfizető kezesként/adóstársként felel. Adós részére a Kölcsön nyújtásának további előfeltétele, hogy a Hitelező részére rendelkezésre álljon a hitelfelvevő Adós cégmásolata, társasági szerződésének hatályos változata, a cégjegyzésre jogosultak aláírási címpéldánya eredeti okiratban. 2.4 Hitelező fenntartja a jogot, hogy az Adós által szolgáltatott, fentiekben részletesen körülírt dokumentumok átvizsgálása után a Kölcsönszerződéstől még a folyósítás előtt egyoldalú nyilatkozattal, mindenfajta kártérítési kötelezettség nélkül elálljon. 3. KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA 3.1 A Kölcsön folyósítása egy összegben történik, amennyiben a III.2. pontban, a IV. vagy V. fejezetben és a Kölcsönszerződésben foglalt valamennyi folyósítási előfeltétel igazoltan teljesül. 3.2 Kölcsön folyósítása kizárólag akkor történik, és kizárólag egy hónap ötödik vagy tizennyolcadik napján (illetve ha ez nem banki nap, akkor a következő banki napon), ha az Adós a Hitelező által meghatározott valamennyi feltételt a Folyósítás Napját megelőző 5-ik banki napig igazoltan teljesíti. 3.3 A Hitelező az euróban vagy svájci frankban megállapított Kölcsönt a Vételi Árfolyam alkalmazásával átváltja és forintban bocsátja az Adós rendelkezésére, kivéve az Adós külön kérelme esetén, feltéve ha a Kölcsön célja meglévő Ingatlan fedezete mellett Adós Ingatlannal kapcsolatos és euróban, illetve svájci frankban fennálló tartozásainak refinanszírozása. 3.4 Amennyiben az Adós a III.2. pontban, a IV. vagy V. fejezetben és a Kölcsönszerződésben foglalt valamennyi folyósítási előfeltételt igazoltan teljesíti, akkor ez egyben visszavonhatatlanul kifejezi az Adós szándékát a Kölcsön igénybevételére és ennek következtében a Hitelező a soron következő Folyósítás Napján a Kölcsönt az Adós részére folyósítja. 3.5 Hitelező a Kölcsön folyósítását bármikor egyoldalúan, az Adós egyidejű értesítésével határozatlan időre felfüggesztheti, amennyiben a Hitelező megítélése szerint a Kölcsön Adós általi igénybevétele veszélyeztetné a Hitelező folyamatos likviditásának zavartalan fenntartását. Hitelező megtagadhatja a Kölcsön folyósítását, ha a Folyósítás Napjáig vagy a Folyósítás Napján (c) Adós súlyos szerződésszegést követett el vagy súlyos szerződésszegés veszélye áll fenn, vagy Esetleges Felmondási Esemény következett be; a Kölcsön folyósítása szerződésszegést eredményez; Adós/és vagy Biztosítéknyújtó a Kölcsönszerződésben, vagy azzal kapcsolatban a Hitelező felé tett bármely nyilatkozata valótlan. 4. KAMATOK 4.1 Adós a mindenkori Kintlévőség után a Kamatláb alapján számított Kamatot köteles fizetni a Kölcsön teljes visszafizetéséig. A Kamat a Törlesztőrészlet részeként, a Törlesztési Napon, utólag fizetendő. Az egyes Kamatperiódusban esedékes Törlesztőrészlet kamat része a Kölcsön futamideje alatt folyamatosan változik, annak összegét a Hitelező a havonta megküldött Törlesztési értesítőben tünteti fel

14 4.2 Adós kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Kamatláb (a Referencia-kamat - a BUBOR, az EURIBOR és a CHF LIBOR - mértékének megváltozása miatt) a Kamat Megállapítás Napján változik és ennek megfelelően a Törlesztőrészlet összege és kamattartalma is automatikusan változik. Egy Kamat Megállapítás Napján megállapított Kamatláb elsőként a következő hónapban fizetendő Törlesztőrészlet tekintetében kerül alkalmazásra és az új Törlesztőrészlet esedékességekor annak vonatkozásában kerül megfizetésre. A Hitelező honlapján és az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggesztve rendszeresen tájékoztatást ad a Referencia-kamatláb változásáról. 4.3 Hitelező a Kamatlábat időről időre felülvizsgálja a refinanszírozási feltételek, a pénzpiaci körülmények és a Magyar Nemzeti Bank esetleges intézkedéseinek tükrében. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Hitelező által alkalmazott Referencia - kamatláb (BUBOR, EURIBOR, CHF LIBOR) a Hitelező megítélése szerint nem tükrözi a piaci viszonyokat, úgy Hitelező jogosult másik referencia kamatlábat választani, illetve a Kamatlábat módosítani (emelni vagy csökkenteni). Hitelező a kamatlábváltozásról az Adóst a Törlesztési értesítő megküldésével értesíti, az esedékes Kamatot pedig már a változásnak megfelelően számolja el. Amennyiben Adós az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül írásban jelzi a Hitelezőnek, hogy a Kölcsönszerződést a megváltozott kamatlábbal nem kívánja a továbbiakban fenntartani, úgy Adós jogosulttá válik a Kölcsön Előtörlesztési Díj nélküli, de a felmerülő igazolt költségek megfizetése melletti előtörlesztésére, Hitelező pedig a Kölcsönszerződés egyoldalú azonnali hatályú felmondására. 4.4 Hitelező az Adós számára kedvezőtlenül a Kamatot, a kormányrendeletben meghatározott esetekben módosíthatja, amennyiben azt a jegybanki alapkamat, 6 havi EURIBOR, 6 havi CHFLIBOR, és 3 havi BUBOR módosulása, a refinanszírozási kamatlábak, a pénzpiaci indexek, a szabályozói környezet illetve a hitelkockázat kormányrendeletben meghatározott változása indokolja. 4.5 A Kamat 360 napos év és 30 napos hónapok alapulvételével kerül megállapításra, az alábbi képlet alapján: Kamat összege = (tőke x kamatláb %-ban x napok száma/ Euróban, illetve svájci frankban megállapított Kölcsön esetében Hitelező az Adósnak a következő Törlesztési Napot 8 nappal megelőzően megküldi a Törlesztési értesítőt, melyben a Törlesztőrészlet mellet feltünteti a Számított Árfolyamot is. Az Elszámolási Árfolyam és a Számított Árfolyam eltéréséből adódó különbözetek mindig a következő Törlesztési Napon kerülnek elszámolásra, melyről Hitelező a következő Törlesztési értesítőben részletes kimutatást készít. 4.7 Amennyiben egy Törlesztőrészlet esetében ("Törlesztőrészlet1") a Számított Árfolyam magasabb mint az Elszámolási Árfolyam, akkor a következő Törlesztési Napon a következő Törlesztőrészletből ("Törlesztőrészlet2") levonásra kerül az alábbi módon kiszámított árfolyam-különbözet és az árfolyamkülönbözet kamatának összege. Amennyiben a Számított Árfolyam alacsonyabb, mint az Elszámolási Árfolyam, akkor a következő Törlesztési Napon a következő Törlesztőrészlethez hozzáadódik az alábbi módon kiszámított árfolyam-különbözet és az árfolyam-különbözet kamatának összege. árfolyam-különbözet = (Számított Árfolyam Elszámolási Árfolyam) x Törlesztőrészlet1 árfolyam-különbözet kamata = ((Számított Árfolyam Elszámolási Árfolyam) x Törlesztőrészlet1) x (Kamatláb + Kezelési Költség) x (a Törlesztőrészlet1 és a Törlesztőrészlet2 megfizetése között eltelt naptári napok száma / 360) 4.8 Amennyiben az Adós a Kölcsönszerződésből eredő bármely fizetési kötelezettségének nem tesz határidőben eleget, a Hitelező a pénzforgalomról és bankhitelről szóló hatályos rendelkezések szerint a lejárt tartozások után az esedékesség napjától a befizetés jóváírásának időpontjáig terjedő időre jogosult Késedelmi Kamatot felszámítani, és azt az Adóssal szemben érvényesíteni. 5. DÍJAK, KÖLTSÉGEK

15 5.1 A Hitelező által nyújtott Kölcsönhöz további díjak kapcsolódnak, melyek fajtáit és fizetésük feltételeit, esedékességüket jelen fejezet, konkrét mértéküket a Kölcsönszerződés és/vagy a Kondíciós Lista tartalmazza. 5.2 Adós a mindenkori Kintlévőség után, meghatározott mértékű Kezelési Költséget köteles fizetni. A Kezelési Költség 360 napos év és 30 napos hónapok alapulvételével kerül megállapításra. A Kezelési Költség a Törlesztőrészlet részeként, a Hitelező által kalkulált és a Törlesztési értesítőben megjelölt részletekben Törlesztési Napon fizetendő. 5.3 Adós esetenként az alábbi díjak megfizetésére köteles: Szerződés-módosítási díj: a Kölcsönszerződésben foglalt feltételek bármelyikének az Adós által kezdeményezett megváltoztatása esetén a Hitelező szerződés-módosítási díjat számít fel. A díj és megfizetése a szerződésmódosításkor esedékes, és nem tartalmazza a kötelező közjegyzői okiratkészítés költségeit; Konverziós díj: amennyiben az Adós euró vagy svájci frank alapú finanszírozásról forint alapú finanszírozásra kíván áttérni, vagy forint alapú finanszírozásról euró vagy svájci frank alapú finanszírozásra kíván áttérni, vagy euró alapú finanszírozásról svájci frank alapú finanszírozásra kíván áttérni, vagy svájci frank alapú finanszírozásról euró alapú finanszírozásra kíván áttérni a szerződés módosításával egyidejűleg minden áttérés esetén konverziós díjat köteles fizetni a Hitelező részére; (c) Ügyintézési díj: amennyiben az Adós részére, annak kérésére a Hitelező a Kölcsönszerződésben vállaltakon túlmenő szolgáltatásokat teljesít, úgy egyéb ügyintézési díj kerül felszámításra. (Adós kérése alapján a számlaegyenleg értesítőn kívüli igazolások, másolatok stb.). A díj megfizetése az ügyintézésre vonatkozó kérelem benyújtásakor esedékes. (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Különeljárási díj: jelenti a Kölcsön összege egészének vagy egy részének nem a Törlesztési Napon történő előtörlesztése esetén az előtörlesztéssel együtt járó költségeket; Előtörlesztési díj: a Kölcsönszerződésben meghatározott mértékű rendes törlesztéstől eltérő visszafizetés esetén a Hitelezői felmondás esetét kivéve - a Hitelező részére fizetendő díj; Lezárási díj: a Kondíciós Listában meghatározott mértékű, az Adós által a Kölcsönszerződés megszegése és ezáltal a Kölcsönszerződés felmondása miatt fizetendő díj; Folyósítási díj: a kölcsön folyósításakor esedékes a Kölcsön összege alapján megállapított, a Kölcsönszerződés szerint fizetendő egyszeri díj; Monitoring díj: Hitelező az Ingatlan tulajdoni lapjáról félévente egyszer egy eredeti példányt beszerez, melynek költsége az Adóst terheli; Földhivatali eljárási díj: a biztosítékoknak a Hitelező javára az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése és törlése során felmerülő mindenkori földhivatali igazgatási szolgáltatási díj, melyet az Adós köteles viselni; Törlési engedély újbóli kiállításának díja: a biztosítéki Ingatlan vonatkozásában kiállított törlési engedély(ek) Adós hibájából történő ismételt kiadása esetén fizetendő költség. 5.4 Adós vállalja a Kölcsönszerződés hatályának fennállása alatt bekövetkező devizaárfolyam- és kamatlábváltozásokból és az esetleges devizaátváltásokból eredő többletköltségek, valamint a Kölcsönszerződés teljesítése érdekében esetlegesen felmerülő egyéb igazolt költségek viselését. 5.5 Az Üzletszabályzatban, a Kölcsönszerződésben és annak mellékleteiben meghatározott fizetések teljesítése mellett Adós köteles az Ingatlan vonatkozásában a Hitelezőnél bármilyen címen felmerülő költségeket és ráfordításokat azok esedékességekor azonnal kiegyenlíteni, illetve viselni. Ide tartoznak

16 különösképpen, de nem kizárólagosan a Hitelezőnél az összes adó, illeték, díj és hozzájárulás, még akkor is, ha ezek csak a Kölcsönszerződés megkötését követően kerülnek újonnan bevezetésre, továbbá a szerződések ingatlan-nyilvántartásban való átvezetésének díjai, a jogkövetés, illetve jogvédelem költségei bírósági vagy hatósági eljárásoknál, a méltányos összegű kezelési díjak, stb. Az Adós a Hitelező által kibocsátott számla alapján köteles a jelen pont szerinti költségeket közvetlenül a Hitelező részére megfizetni. 5.6 A Kölcsönszerződés, a Zálogjogot alapító szerződés, illetve az Óvadéki Szerződés megkötéséhez, valamint Tartozáselismerő Nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásához és az azokban létesített biztosítékok regisztrálásához, illetve annak megerősítéséhez kapcsolódó, úgyszintén a Kölcsönszerződéssel kapcsolatban a Hitelező részéről felmerült valamennyi ésszerű költség (pl. ügyvédi munkadíj) az Adóst terheli. A közjegyzői eljárás díját és egyéb ezzel kapcsolatos összes költséget az Adós viseli. 6. VISSZAFIZETÉS, ELŐTÖRLESZTÉS, ÁTÜTEMEZÉS 6.1 Adós a Kölcsönt havonta, annuitásos alapon számolt, tőke, Kamat, és Kezelési Költség összegét is tartalmazó Törlesztőrészletekben köteles visszafizetni Törlesztési Napon. Adós ezennel kifejezetten elismeri, hogy a Törlesztőrészletek számítási alapjáról és módjáról a megfelelő tájékoztatást megkapta. 6.2 Hitelező minden esedékességről Törlesztési értesítőt küld Adósnak, melyben feltüntetésre kerülnek különösen a következő tételek: Törlesztőrészlet tőke része; Törlesztőrészlet Kamat része; Kezelési Költség; Kamatlábak. Euró, illetve svájci frank alapú Kölcsön esetében a Törlesztési értesítő a Számított Árfolyam és az előző Törlesztőrészlet Elszámolási Árfolyamát is, valamint az árfolyam-különbözetet és annak Kamatát is tartalmazza. 6.3 Adósnak a Kölcsönszerződés alapján teljesítendő fizetési kötelezettsége egész összegben, bármilyen (beszámításra, viszontkeresetre, adófizetésre alapított) levonás nélkül esedékes, kivéve, ha a levonásra jogszabály kötelezi. Ez utóbbi esetben Adós köteles a Hitelezőnek olyan további összeget megfizetni, amellyel együtt a Hitelező által ténylegesen kapott összeg megegyezik azzal az összeggel, amelyet a Hitelező akkor kapott volna, ha ilyen levonás nem lett volna. 6.4 Adós a kintlévő és még vissza nem fizetett Kölcsön összegének egészét, vagy egy részét bármely Törlesztési Napon előtörlesztheti, feltéve ha az előtörlesztés tervezett idejét megelőző legalább 30 nappal erről Hitelezőnek írásbeli értesítést küld. Adós vállalja, hogy az előtörlesztéssel esetlegesen együtt járó tört periódusból, valamint az előtörlesztéssel együtt járó annuitás megbontásából származó Különeljársi díjat, továbbá az Előtörlesztés Díjat az előtörlesztéssel egyidejűleg Hitelezőnek megtéríti. 6.5 A Kölcsönből törlesztett, illetve előtörlesztett tőkeösszegek a Kölcsönszerződés keretében ismételten nem vehetők igénybe Adós által. Amennyiben az Adós nem a teljes Kintlévőség tekintetében teljesít előtörlesztést, akkor az egyes Törlesztőrészletek összege az annuitás átszámolását követően csökken, de a Törlesztőrészletek száma nem csökken, illetve a Kölcsön futamideje nem lesz rövidebb. 7. FIZETÉSI SZABÁLYOK 7.1 Ha a Kölcsönszerződés szerinti bármely fizetés esedékességének időpontja Magyarországon nem banki nap és nem TARGET nap, a fizetési kötelezettség az azt közvetlenül követő banki napon esedékes. 7.2 Adós köteles biztosítani, hogy Adós által a Hitelező javára teljesített fizetések mentesek legyenek bármilyen harmadik személy javára járó adó, díj, költség, jutalék, ellenkövetelés, beszámítás érvényesítésétől vagy levonásától. 7.3 Amennyiben a Kölcsönszerződés alapján az Adós által fizetendő bármely összeg bármely okból más devizanemben ("fizetési devizanem") kerül megfizetésre mint a Kölcsönszerződésben előírt devizanem ("szerződéses devizanem"), akkor az Adós köteles a Hitelezőnek megtéríteni és haladéktalanul megfizetni a fizetési devizanemben kézhez vett összeg szerződéses devizanemre történő konvertálásából eredő különbséget és veszteséget

17 7.4 A Törlesztőrészlet, valamint egyéb tartozások megfizetéséről az Adós úgy köteles gondoskodni, hogy azok az esedékesség napját megelőző egy banki munkanappal a Bankszámlán jóváírásra kerüljenek, ahonnan a Hitelező csoportos beszedési megbízás útján beszedi. Adós felhatalmazza a Refinanszírozó Bankot, hogy miután fizetési kötelezettségei teljesítése érdekében Bankszámláján mindenkor kellő mennyiségű fedezet áll rendelkezésre, a Hitelezővel szemben fennálló fizetési kötelezettségei összegének esedékességekor Hitelező az esedékes összeget a Bankszámláról csoportos beszedési megbízás alapján beszedje. A fizetési kötelezettség teljesítésének időpontja a Hitelező bankszámláján történő jóváírás napja. 7.5 Adós köteles a Kölcsönszerződésben foglalt fizetési ütemezést figyelemmel kísérni Törlesztési értesítő hiányában is. Adós köteles a Hitelezőt írásban haladéktalanul (fax, távirat) értesíteni arról, ha bármilyen esedékességi időpontot megelőző 4. napig a Hitelezőtől nem kap az adott esedékességre vonatkozóan Törlesztési értesítőt. A Hitelező az Adós értesítését követően haladéktalanul új Törlesztési értesítőt küld az Adósnak, hogy az adott díjrészlet az esedékesség időpontjára jóváírásra kerülhessen. Adós csak akkor mentesül a késedelmes teljesítéshez fűződő Késedelmi Kamat megfizetése alól, ha az e pontban és a II.1.1 pontban megjelölt kötelezettségei teljesítése esetén a Hitelező nem küldött részére új Törlesztési értesítőt. 7.6 Hitelező részére az Adóstól érkező befizetéseket a Hitelező minden fizetési rendeltetés figyelmen kívül hagyásával, saját mérlegelése alapján először a költség-, ráfordítás- és díjpótlásra, majd ezt követően a Késedelmi Kamatok fedezésére, a Kamat és a Kezelési Költség kifizetésére és legvégül a legrégebben esedékes Törlesztőrészlet tőkerészének kiegyenlítésére használja fel. 7.7 Hitelező az Adós késedelembe esése esetén az Óvadék terhére rendelkezhet a Kölcsönszerződés szerinti esedékes követelés erejéig. A felmondással kapcsolatban felmerülő minden kár és költség teljes körű megtérítése az Adóst terheli. Amennyiben a Hitelező fizetési felszólítást küld az Adós részére, abban az esetben az Adós Ft különdíjat köteles megfizetni minden egyes fizetési felszólítás után költségtérítésként. Amennyiben a Hitelező ügyvédje fizetési felszólítást küld az Adós részére, abban az esetben az Adós Ft különdíjat köteles megfizetni minden egyes ügyvédi fizetési felszólítás után költségtérítésként. 7.8 Amennyiben Adós a fizetési felszólítások ellenére sem tesz eleget a Kölcsönszerződésből eredő kötelezettségének, abban az esetben a Hitelező személyes látogató kiküldésére jogosult. A személyes látogató kiküldésével felmerülő költség ,-Ft, melyet az Adós köteles a Hitelező részére a haladéktalanul megfizetni. 7.9 Az Ingatlanban bekövetkező bármilyen káresemény, illetve az Ingatlan birtoklásával, vagy használatával kapcsolatosan felmerülő egyéb más problémás körülmény, használat kiesés, kár, nem érinti az Adós fizetési kötelezettségét és a Kölcsönszerződésben foglaltak teljesítése alól nem mentesíti Adós nem kérheti a Törlesztőrészlet csökkentését abban az esetben, ha az Ingatlan használata csorbulna (például sérülés, jogi, műszaki vagy gazdasági körülmények, illetve baleset, vis major vagy rendkívüli balesetek következtében), függetlenül attól, hogy miből ered a használat akadályoztatása. A Kölcsönszerződés érvényességét az ilyen körülmények nem érintik. Adós nem jogosult a Hitelezőnek a Kölcsönszerződésből és az azzal összefüggő szerződésekből eredő követeléseivel szemben ellenköveteléseket felszámítani vagy visszatartási és csökkentési jogokat érvényesíteni Adós a Kölcsönszerződés alapján előírt fizetési kötelezettségeit, kivéve a 8. pontban meghatározott eseteket, minden esetben forintban teljesíti. 8. EURÓ FIZETÉSEK KÜLÖN SZABÁLYAI 8.1 A Hitelező az euróban megállapított Kölcsönt a Vételi Árfolyam alkalmazásával átváltja és forintban bocsátja az Adós rendelkezésére

18 8.2 Euróban nyilvántartott Kölcsön esetében az Adós köteles az Óvadék összegét forintban elhelyezni. A VI.2.2 pontban adott felhatalmazás értelmében az Óvadék elhelyezése a folyósításra kerülő Kölcsön összegéből, forintban történik, ennek megfelelően minden euróban megállapított Kölcsönből az Óvadék összege a Vételi Árfolyam alkalmazásával forintban kerül folyósításra és az Óvadéki Számla javára átvezetésre. Az Adós fizetésének elmaradása esetén a forintban elhelyezett Óvadék összegéből a Hitelező közvetlenül elégítheti ki követelését. 8.3 Ha a Kölcsönszerződés szerinti bármely euróban nyilvántartott fizetés esedékességének időpontja Magyarországon nem banki nap és nem TARGET Nap, a fizetési kötelezettség az azt közvetlenül követő banki napon esedékes. 9. SVÁJCI FRANK FIZETÉSEK KÜLÖN SZABÁLYAI 9.1 A Hitelező a svájci frankban megállapított Kölcsönt a IV.3.1. pont alapján Vételi Árfolyam alkalmazásával átváltja és forintban bocsátja az Adós rendelkezésére. 9.2 Svájci frankban nyilvántartott Kölcsön esetében az Adós köteles az Óvadék összegét forintban elhelyezni. A VI.2.2 pontban adott felhatalmazás értelmében az Óvadék elhelyezése a folyósításra kerülő Kölcsön összegéből, forintban történik, ennek megfelelően minden svájci frankban megállapított Kölcsönből az Óvadék összege a Vételi Árfolyam alkalmazásával forintban kerül folyósításra és az Óvadéki Számla javára átvezetésre. Az Adós fizetésének elmaradása esetén a forintban elhelyezett Óvadék összegéből a Hitelező közvetlenül elégítheti ki követelését. 9.3 Ha a Kölcsönszerződés szerinti bármely svájci frankban nyilvántartott fizetés esedékességének időpontja Magyarországon nem banki nap és nem TARGET Nap, a fizetési kötelezettség az azt közvetlenül követő banki napon esedékes. IV. INGATLAN VÁSÁRLÁS FINANSZÍROZÁSÁNAK ELTÉRŐ FELTÉTELEI 1. KÖLCSÖN TOVÁBBI ELŐFELTÉTELEI 1.1 Ingatlan vásárlási célra nyújtott Kölcsön esetében Adós akkor jogosult Kölcsönt igénybe venni (lehívni), ha a Hitelező számára elfogadható tartalommal és formában a III.2. pontban foglalt előfeltételeken felül az alábbi dokumentumokat a Hitelező rendelkezésére bocsátja: (c) (d) (e) az Ingatlanra vonatkozó Adásvételi Szerződés a IV.2. pontban foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában; új építésű Ingatlan esetében az Ingatlan használatbavételi engedélye, valamint a társasházasításról szóló földhivatali határozat vagy a társasházasítási eljárási kérelem megindítására vonatkozó érkeztetett okirat amennyiben az Ingatlan társasházi lakás; az Eladónak az Adós tulajdonjogára vonatkozó ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez szükséges hozzájáruló nyilatkozata egy, a Hitelező számára elfogadható ügyvédi irodánál külön megállapodás alapján ügyvédi letétbe került (amely ügyvédi letét abban az esetben kerül kiadásra, ha a Hitelező igazolja, hogy az adott Ingatlan teljes Vételárát az Eladó részére közvetlenül megfizette); Eladó ügyvéd által ellenjegyzett nyilatkozata, mely igazolja, hogy a Vételár meghatározott része az Eladónak már kifizetésre került; Ingatlan tulajdoni lapján a Hitelező Kölcsönszerződésből eredő követelését biztosító elidegenítési és terhelési tilalom legalább széljegyen szerepel. 1.2 Amennyiben az Ingatlan tekintetében az Eladó (tulajdoni hányadának) terhére az ingatlannyilvántartásba bejegyzett biztosítékok és/vagy elidegenítési és terhelési tilalom állnak fenn, akkor a

19 Kölcsön folyósításának további előfeltétele, hogy az Ingatlan tekintetében bejegyzett biztosítékok jogosultja által írásban kiállított, a Hitelező számára elfogadható formájú és tartalmú visszavonhatatlan nyilatkozat a Hitelező részére rendelkezésre álljon, amely igazolja, hogy a Folyósítás Napján (azaz a Vételár teljes megfizetésének a napján) a biztosítékok jogosultjának mekkora összegű követelése áll fenn, és a követelésének teljes kiegyenlítését követően legkésőbb 3 napon belül kiadja az Ingatlan tekintetében fennálló biztosítékok törléséhez, illetve megszüntetéséhez szükséges minden nyilatkozatot és hozzájárulást. 2. INGATLANRA VONATKOZÓ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS FELTÉTELEI 2.1 Ingatlan vásárlására nyújtott Kölcsön esetében a Hitelező az Ingatlan Adásvételi Szerződését abban az esetben fogadja el, ha a Hitelezőnek elfogadható minimális tartalommal és formában készült és megfelel a következő feltételeknek: (c) (d) (e) (f) (g) (h) az Ingatlan tulajdonjoga legkésőbb a Vételár teljes megfizetésével egyidejűleg száll át az Adósra; az Adós a Hitelező részére biztosított jogokon felül per-, teher- és igénymentes tulajdont szerez, az Adós az Ingatlan megvásárlásához Kölcsönt vesz igénybe, amellyel kapcsolatban az Eladó és az Adós hozzájárulnak, hogy Ingatlanra a Kölcsönt biztosító Zálogjog, valamint az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön kikötésre; az Adós az adásvétel során haszonélvezeti jogot harmadik személy részére nem alapíthat; a Kölcsön minden esetben a legutolsó vételárrész legyen, mely kizárólag átutalással teljesíthető és az Eladó bankszámlaszámát az Adásvételi Szerződés pontosan megjelöli; több Eladó esetén szerepeljen a Kölcsön összegéből fizetendő vételárrészre való jogosultság Eladók közötti aránya, Eladó járuljon hozzá, hogy a tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye az Adásvételi Szerződés megkötésével az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön; Eladó járuljon hozzá az Adós tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséhez, vagy a tulajdonjog bejegyzéshez hozzájáruló nyilatkozatát helyezze ügyvédi letétbe, mely a letétből csak abban az esetben adható ki a Hitelező részére, ha az Eladó által megjelölt számlára a Hitelező a hátralékos vételárat elutalta. 2.2 Az Adós tulajdonjogának bejegyzése során köteles úgy eljárni, hogy tulajdonjogának bejegyzésével egyidejűleg, de azt sorrendben követve a Hitelező eljárása során a következő jogok illetve terhek is bejegyzésre kerüljenek az ingatlan tulajdoni lapjára: a Refinanszírozó Bank javára átruházott Zálogjog; a Zálogjog biztosítását szolgáló elidegenítési és terhelési tilalom. 2.3 Amennyiben az Adós a tulajdonjog bejegyzési eljárásban való közreműködéssel harmadik személyt bíz meg, vagy harmadik személy abban részt vesz, annak magatartásáért Adós korlátlanul felel a Hitelező felé. 2.4 Hitelező az Adásvételi Szerződésnek, valamint az Adós tulajdonjogának bejegyzését kérő kérelem tartalmát a kérelem beadását megelőzően és a beadást követően is jogosult ellenőrizni és amennyiben úgy látja, hogy a kérelem nem alkalmas a IV.2.2. pont és alpontjaiban szereplő jogok illetve terhek bejegyzésére, a Kölcsönszerződéstől elállhat. 2.5 Az Adásvételi Szerződés a IV.2.1. pontban meghatározott adásvételi szerződéstől csak abban az esetben térhet el, ha a Hitelező a tartalmát megismerte és az eltéréseket jóváhagyja, vagy az általa kért módosításokat elvégzik. 3. KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA

20 3.1 Ingatlan vásárlási célra nyújtott Kölcsön folyósítása úgy történik, hogy a Hitelező a Kölcsön összegéből, (c) az Eladó Adásvételi Szerződésben meghatározott bankszámlájára az Ingatlanra vonatkozó Adásvételi Szerződés szerinti vételárhátralékot átutalja, az Óvadékul szolgáló összeget az Óvadéki Számlán jóváírja, illetve a Folyósítási díj összegét automatikusan levonja. V. MEGLÉVŐ INGATLAN FEDEZETE MELLETT NYÚJTOTT KÖLCSÖN ELTÉRŐ FELTÉTELEI 1. KÖLCSÖN TOVÁBBI ELŐFELTÉTELEI 1.1 Meglévő Ingatlan fedezete mellett szabad felhasználásra nyújtott Kölcsön esetében Adós akkor jogosult Kölcsönt igénybe venni (lehívni), ha a Hitelező számára elfogadható tartalommal és formában a III.2. pontban foglalt előfeltételeken felül igazolja, hogy az Ingatlan tulajdonjoga az Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó javára bejegyzésre került, illetve az elbírálatlan tulajdonjog bejegyzési kérelem esetén igazolja, hogy tulajdonjog bejegyzésének nincs jogi akadálya és a vételár az Ingatlan tekintetében korábban teljes egészében kifizetésre került. 1.2 Amennyiben a meglévő Ingatlan fedezete mellett nyújtott Kölcsön célja részben vagy egészben, hogy az Ingatlan tekintetében az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett biztosítékokkal fedezett tartozását az Adós kifizesse, akkor a Kölcsön további előfeltétele, hogy az Ingatlan tekintetében bejegyzett biztosítékok jogosultja által írásban kiállított, a Hitelező számára elfogadható formájú és tartalmú visszavonhatatlan nyilatkozat a Hitelező részére rendelkezésre álljon, amely igazolja, hogy a Folyósítás Napján a biztosítékok jogosultjának mekkora összegű követelése áll fenn, és a követelésének teljes kiegyenlítését követően legkésőbb 3 napon belül kiadja az Ingatlan tekintetében fennálló biztosítékok törléséhez, illetve megszüntetéséhez szükséges minden nyilatkozatot és hozzájárulást. 2. KÖLCSÖN FOLYÓSÍTÁSA 2.1 Meglévő Ingatlan fedezete mellett szabad felhasználásra és/vagy Adós tartozásának refinanszírozására nyújtott Kölcsön folyósítása úgy történik, hogy a Hitelező a Kölcsön összegéből, (c) (d) amennyiben a Kölcsön célja meglévő Ingatlan fedezete mellett Adós Ingatlannal kapcsolatos tartozásainak refinanszírozása, akkor az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett biztosítékokkal rendelkező Hitelező bankszámlájára a követelés összegét átutalja, és a szabad felhasználásra fordítható összeget az Adós Bankszámlájára átutalja, vagy amennyiben a Kölcsön célja szabad felhasználás, az Adós Bankszámlájára a szabad felhasználásra fordítható összeget átutalja, továbbá az Óvadékul szolgáló összeget az Óvadéki Számlán jóváírja, illetve a Folyósítási díj összegét automatikusan levonja. VI. KÖLCSÖN BIZTOSÍTÉKAI 1. ZÁLOGJOG 1.1 Adós és/vagy a Biztosítéknyújtó a Hitelező által az Adósnak nyújtott Kölcsön és járulékai ideértve a kötelezettségek késedelmes teljesítése esetén a Késedelmi Kamatot, a Kölcsönszerződés felmondásának, a követelés behajtásának, a zálogjog érvényesítésének költségeit megfizetésének biztosítékául zálogjogot alapít az Adós és/vagy Biztosítéknyújtó per- teher- és igénymentes ingatlanára

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING)

INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) INGATLAN LÍZING ÜZLETSZABÁLYZAT BÉTA LÍZING TERMÉK (VISSZLÍZING) Tevékenységi engedély száma: E-I-737/2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. augusztus 10. hatályos: 2015. május 6. I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG JELZÁLOGHITELEZÉSI ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: I-2391/2002. Tevékenységi engedély dátuma: 2002. december 4. hatályos: 2015.03.02. napjától FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG INGATLANFINANSZÍROZÁSI RT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG INGATLANFINANSZÍROZÁSI RT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA CREDIT HOUSE MAGYARORSZÁG INGATLANFINANSZÍROZÁSI RT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA Tevékenységi engedély száma: I 2649/2002 Tevékenységi engedély dátuma: 2002. december 4. hatályos: 2006. Október 20. I.

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY 1 1 A 2015. november 01-től szerződött ügyletekre 1 Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó-, és folyószámlahitel (VRULIROZÓ; VFOLYÓSZLA)...5 3. Rövid lejáratú hitel (éven belüli) (FORGÓÉBEL1;

Részletesebben

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza

HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza HIRDETMÉNY a 2015. április 1-től igényelt fogyasztói deviza LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához A Kölcsön összege: 5.000 EUR 50.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a folyósítás

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Takarékszövetkezet/Bank (a továbbiakban Hitelintézet) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2011. április 1. A Király Hitel elengedhetetlen szerződéskötési feltétele,

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. május 17. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.06. Jelen Hirdetmény a 2016. május 6. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Mohácsi Takarék Bank Zrt. a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Takarék Személyi Kölcsön célja: A Takarék Személyi Kölcsön standard

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY (JAVASOLT HIRDETMÉNY MINTA) Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 30-ig befogadott

Részletesebben

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. október 1. 1. Takarék Classic Személyi Kölcsön

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 15. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

VÁLLALATI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (fogyasztói hitelnek nem minősülő kölcsönökre)

VÁLLALATI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (fogyasztói hitelnek nem minősülő kölcsönökre) VÁLLALATI HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT (fogyasztói hitelnek nem minősülő kölcsönökre) Tevékenységi engedély száma: 1-2171/2004 Tevékenységi engedély dátuma: 2004. szeptember 30. Hatályos 2015. február 1-től

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. október 01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 1. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2015. december 7- napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. 01.01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY AKCIÓS LAKÁSÉPÍTÉSI ÉS -VÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. július 2. összege: 100.000,- Ft 20.000.000,- Ft futamideje: 13 hónap 300 hónap Az alkalmazott Referencia-kamatláb:

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: január 16-tól TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Érvényes: 2017. január 16-tól A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek

H I R D E T M É N Y. Allianz Személyi kölcsön termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek H I R D E T M É N Y Allianz Személyi termékhez kapcsolódó költségek, díjak, jutalékok és kamatmértékek Hatályos: 2014. július 01. napjától Közzététel napja: 2014. június 30. FHB Bank Zrt. Fix Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.07. Jelen Hirdetmény a 2015. december 14. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től

H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től H I R D E T M É N Y Hatályos 2014. október 1-től a szabad felhasználású és az új és használt lakás vásárlására nyújtott annuitásos devizahitel konstrukciók kondícióiról A Magyar Takarékszövetkezeti Bank

Részletesebben

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE

A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE Hatályos: 2015. július 8-tól visszavonásig 1 A BG Magyarország Lízing Zrt. meglévő portfoliójában lévő elszámolással és forintosítással* érintett termékek HIRDETMÉNYE 1 Lakáslízing Kamatláb = Referencia

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Borotai Takarékszövetkezet Hatálybalépés napja 2016.12.01 Jelen Hirdetmény a 2015.07.01 napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016.08.31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016.11.30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY A Borotai Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY KIVÁLTÓ FIX ÉS AKCIÓS HIRDETMÉNY A 3A Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.05.17. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. június 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY a fogyasztói forint alapú SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2017. január 3. A Kölcsön összege: 1.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft A Kölcsön futamideje: 18 hónap

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.09.01. Jelen Hirdetmény a 2016. január 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. november 30-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT

HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZAT Tevékenységi engedély száma: 1-2171/2004 Tevékenységi engedély dátuma: 2004. szeptember 30. Hatályos 2014. július 1-től FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...1 1. Fogalommeghatározások...1

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

OTTHONOM lakáscélú hitel

OTTHONOM lakáscélú hitel Érvényes: 2017. március 01-től visszavonásig A kölcsön kamatlába Rendelkezésre tartási díj 8 Szerződéskötési díj Folyósítási díj 3 Teljes hiteldíj mutató (THM) 2 Elő-, végtörlesztés díja Értékbecslés /

Részletesebben

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től

21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) Hatályos: től 21/2016. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (2015.11.15-előtt nyújtott hitelek) Hatályos: 2016.04.01-től I.A) Fogyasztási célú hitelek (2015.07.15-től) Az éves ügyleti kamat 1 (%) referenciakamatból

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től

HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos: től HIRDETMÉNY Lakossági Jelzáloghitel Hatályos 2016.03.21-től Az Ügyleti kamat mértékének és összetevőinek adatai/alakulása Kamatok Megnevezés Piaci kamatozású forint hitel lakáscélra Piaci kamatozású forint

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017. 01. 16. A a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig

Kihirdetve: 2014. június 13. Érvényes: 2014. július 01. napjától visszavonásig H I R D E T M É N Y a Santander Consumer Finance Zrt. által, 2010. március 01. napját megelőzően megkötött, magánszemélyek részére nyújtott ingatlanfedezettel biztosított személyi kölcsönök költségeiről

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY A hirdetésben szereplő három vagy több gyermekes családok otthonteremtési kamattámogatása Magyarország Kormánya által nyújtott támogatás. Hatálybalépés napja 2016.12.01.

Részletesebben

valamennyi Kölcsönszerződés vonatkozásában Tevékenységi engedély száma: E-I-1151./2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. november 2.

valamennyi Kölcsönszerződés vonatkozásában Tevékenységi engedély száma: E-I-1151./2005 Tevékenységi engedély dátuma: 2005. november 2. BG MAGYARORSZÁG LÍZING ZRT. HITELEZÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA A BG MAGYARORSZÁG INGATLANFINANSZÍROZÁSI ZRT. ÉS A BG FINANCE ZRT. ÁLTAL A HITELEZŐRE ENGEDMÉNYEZETT valamennyi Kölcsönszerződés vonatkozásában Tevékenységi

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. hitelkiváltási célú e AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához

HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. január 5. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek)

74/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről ( előtt nyújtott hitelek) 74/205. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről (205..5-előtt nyújtott hitelek) I.A) Fogyasztási célú hitelek (205.07.5-től) Az éves ügyleti kamat (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2016.10.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 %

H I R D E T M É N Y. MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL. jegybanki alapkamat + 3 % H I R D E T M É N Y MÉG ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ, DE MÁR NEM FOLYÓSÍTHATÓ KÖLCSÖNÖK KONDÍCIÓI KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL 1. SZABOLCS viharkár hitel 2010 Érvényes: 2010.06.23. jegybanki alapkamat + 3 % Folyósítási

Részletesebben

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói

HIRDETMÉNY. 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói HIRDETMÉNY 2. Takarék Személyi Kölcsön és Kiváltó Takarék Személyi Kölcsön központilag meghatározott főbb kondíciói A,,Rábaközi Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt és Kiváltó Takarék

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK

ERSTE FAKTOR ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK ERSTE FAKTOR P ÉNZÜGYI S ZOLGÁLTATÓ Z ÁRTKÖRŰ EN M Ű KÖDŐ R ÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐ DÉSI FELTÉTELEK Alapítási és tevékenységi engedély száma: E-I/496/2005. Alapítási és tevékenységi

Részletesebben

Engedményezett Jelzálogkölcsönök Üzletszabályzata

Engedményezett Jelzálogkölcsönök Üzletszabályzata Engedményezett Jelzálogkölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2012. július 12. 1 Tartalomjegyzék I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 4 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 9 II. BEVEZETŐ

Részletesebben

Hatálybalépés napja: február 01.

Hatálybalépés napja: február 01. Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. január 31. napot követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017.01.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 31. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 863/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. február 01. Jelen Hirdetmény a 2017. február 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Hitel Hirdetmény CSOPORTOS SZÁMLAVEZETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK (ÉRVÉNYES 2016.08.01-TŐL) A kedvezményes kondíciók igénybevételére jogosult minden olyan gazdasági társaság - valamint annak a közvetlen és közvetett

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 10309/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.12.01. Jelen Hirdetmény a 2016. december 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. január 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1.

HIRDETMÉNY. LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához. Hatályba lépés napja: április 1. HIRDETMÉNY LAKÁSCÉLÚ VAGY SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ FOGYASZTÓI DEVIZA JELZÁLOGKÖLCSÖN nyújtásához Hatályba lépés napja: 2016. április 1. A Kölcsön összege: 5.000 EUR 100.000 EUR A Kölcsön devizaneme: EURO (a

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01.

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: január 01. Szarvas és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5540 Szarvas, Szabadság út 30. Telefon +36 66 312 100 Fax +36 66 312 577 E-mail kozpont@szarvastksz.hu www.szarvastksz.hu Cégjegyzékszám 04-02-000342, Gyulai

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN, valamint FIX TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY április 1-től Nyírbélteki Körzeti Takarékszövetkezet 4372 Nyírbéltek, Kossuth u. 16. Engedélyszám: 837/1997/F. számú határozat Engedély kelte: 1997. november 27. TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN ÉS KIVÁLTÓ TAKARÉK SZEMÉLYI

Részletesebben

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre

HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1. 1 A február 01-től szerződött ügyletekre HITEL HIRDETMÉNY önkormányzati ügyfelek részére 1 1 A 2016. február 01-től szerződött ügyletekre 1 önkormányzati ügyfelek részére Tartalom 1. Fogalomtár...3 2. Rulírozó hitel (ÖNKRUL1HBU)...5 3. Önkormányzati

Részletesebben

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY SZABADFELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG FEDEZET MELLETT NYÚJTOTT FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja: 2017.04.01.-től befogadott kérelmek esetén A Kis-Rába menti Takarékszövetkezet a Szabadfelhasználású

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.03.21. Jelen Hirdetmény a 2016. március 21. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. március 31-ig befogadott Takarék Forint Kiváltó

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet 3200 Gyöngyös, Magyar út 1. 1. em 7. Telefon 37/505-220, Fax 37/505-225 email kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu, www.gyongyosmatratakarek.hu Nyilvántartó bíróság Egri Törvényszék

Részletesebben

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL

A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A JELZÁLOGFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT LAKOSSÁGI HITELEKRŐL OTTHONTEREMTÉSI JELZÁLOGHITEL ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSÉRE, VÁSÁRLÁSÁRA (1 ÉVES REFERENCIA-KAMATLÁB PERIÓDUS)

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 5595/2016. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016.07.01. Jelen Hirdetmény a 2016. július 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2016. augusztus 31-ig befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE SZÓLÓ INGATLANFEDEZETTEL BIZTOSÍTOTT HITEL- ÉS KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNÖS ÜZLETSZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL I. A CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u. 4-14.; cégjegyzékszám:

Részletesebben

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI

KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2012. január 1. Érvényes: visszavonásig. A 2011. április 1. napján hatályba lépett azonos című dokumentum jelen dokumentum hatályba

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi kölcsöne AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu VÁLTOZÁSOK: - Kapcsolódó akció Érvényes

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2016. január 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2016. január 1. Jelen Hirdetmény a 2015. december 21. 2016. május 15. között befogadott Takarék Forint Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott

Részletesebben

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal:

Az Üzletszabályzat I. fejezete Az Üzletszabályzatban alkalmazott fogalmak kiegészítésre kerül az alábbi fogalom meghatározásokkal: LOMBARD PÉNZÜGYI ÉS LÍZING ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDÖ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Felügyeleti (MNB) engedély száma: 2138/1998/F Gépjármű zártvégű pénzügyi lízing tevékenységre PLAGd/2009.08.01.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1

H I R D E T M É N Y. Törvényi kamatozású volt lakásalapos hitel január 31-ig folyósított pénzintézeti hitel ,5 1 H I R D E T M É N Y A Mohácsi Takarék Bank Zrt. által már nem forgalmazott lakossági lakáscélú forint és deviza alapú annuitásos hitelek után felszámított kamatról, kezelési költségről és díjakról I. KAMAT,

Részletesebben

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY

TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY TAKARÉK SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNY 2017. január 16-tól Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet a fedezetlen Takarék Személyi Kölcsönt az alábbi feltételek szerint nyújtja: Kölcsön célja: A Takarék Személyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne

HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi Prémium kölcsöne HIRDETMÉNY AEGON Magyarország Hitel Zrt. Személyi AEGON Magyarország Hitel Zrt. Információs vonal: +36/1-477-4888 1091 Budapest, Üllői út 1. www.aegonhitel.hu Érvényes 2017. január 02-től VÁLTOZÁSOK: -

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ LÍZINGBEVEVŐVEL 2012.07.17-2015.01.31. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ PÉNZÜGYI LÍZINGSZERZŐDÉSKRE 2015. február

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig

HIRDETMÉNY. érvényes február 5-től a hivatalosan közzétett változtatásig Cégnév: ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi Bank zrt. Székhely: 1067 Budapest, Csengery utca 31. Cg. szám: Fővárosi Bíróság 01-10-045097 Adószám: 13298962-2-44 HIRDETMÉNY az ELLA Első Lakáshitel Kereskedelmi

Részletesebben

Engedményezett Jelzálogkölcsönök Üzletszabályzata

Engedményezett Jelzálogkölcsönök Üzletszabályzata Engedményezett Jelzálogkölcsönök Üzletszabályzata Hatályos: 2011. október 28. 1 Tartalomjegyzék I. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 4 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK... 4 2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 9 II. BEVEZETŐ

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY

TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Ikt.sz. 2952/2017. TAKARÉK FORINT KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2017. április 01. Jelen Hirdetmény a 2017. április 01. napját követően visszavonásig, de legkésőbb 2017. június 30-ig befogadott

Részletesebben

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről.

A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. A MagNet Bank Zrt. fogyasztók részére nyújtott, már nem igényelhető hitelek kamatairól, alkalmazott díjairól, jutalékairól és költségeiről. Hatályba lépés, érvényesség: 2015. február 1-től visszavonásig

Részletesebben

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel

Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Otthonteremtési kamattámogatásos használt lakásvásárlási hitel Érvényes: 2016.08.01-től Fix, 1 éves kamatperiódus Kamatozás Ügyleti (bruttó) kamat* 1/6 Adósok által fizetendő kamat** Ügyleti év Az első

Részletesebben

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel

e.)*adminisztrációs díj: a futamidő alatt, a mindenkori kölcsöntartozás összege után, a törlesztőrészlettel K&H Bank Zrt. 1051 Budapest, Vigadó tér 1. Telefon: (06 1) 328 9000, (06 30) 761 9000 Fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kamattámogatásos hitel kondíciókról érvényes a 12/2001

Részletesebben