Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai szemléltetik. Jövedelmezőségi mutatók: A évben realizált bevétel, valamint nyereség összege nem érte el a évi értékeket, ennek megfelelően a mutatószámok értéke is alacsonyabb a kiugróan magas bázisnál, azonban a 2014-re tervezett szintet sikerült elérni. A bázis mutatószámaihoz viszonyítva a tárgyidőszakban a személyi ráfordítások bevételhez viszonyított aránya nőtt (tervezett szinten realizálódott), az anyagmentes termelési érték, a nettó termelési érték és ezek árbevételhez viszonyított aránya elmaradt a bázis adatoktól. A évi veszteség után, a 2011-ben realizált pozitív üzleti eredmény hatására az árbevétel arányos üzleti eredmény mutatószáma -12,4 %-ról + 10,8 %-ra nőtt, ami a 2012-es teljesítésekkel már 19,98 %-ra, ban pedig 21,58 %-ra változott; már a évi terv készítésénél látható volt, hogy ezt a magas értéket nem tudjuk megismételni tárgyévben, azonban a tervezett 4,53 %-nál magasabb, 6,15 %-os értéket realizáltunk. Ezek alapján több év viszonylatában is stabilnak mondható a társaság jövedelmezőségének alakulása. A pénzügyi mutatószámok: A kft. folyószámlahitel igénybevételével gazdálkodott 2014-ben, a likviditási helyzet stabilitásának biztosítása érdekében, a 2012-ben felvett 50 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel lejáratának meghoszszabbítását évről-évre szükségesnek ítéltük. A kft. szállítói felé fennálló tartozásai nőttek ( eft), a vevő követelések a bázishoz mérten csökkentek ( eft). A likviditási mutató értéke és az eladósodottság mértéke ezzel növekedett, az adósságfizető képességi mutató értéke csökkent. A 2010-es üzleti év vesztesége után a 2011-es év tisztes nyereségét 2012 kiugróan magas nyereségessége követte, amit 2013-ban sikerült túlszárnyalni, mindez a bruttó Cash-Flow ráta értékét is jelentősen befolyásolta. Ez a folyamat bár 2014-ben is tisztes nyereséget realizáltunk megtorpant és a mutató értéke is alacsonyabb a bázisnál. A pénzügyi mutatószámokat a tervhez mérten vizsgálva látható, hogy a terv megalapozott volt és a kitűzött célokat döntően teljesítette társaság. Vagyoni mutatószámok: A befektetett eszközök állománya a végrehajtott beruházásoknak köszönhetően 2011-ben 6,7%-kal, majd 2012-ben 16,2%-kal, 2013-ban 35,8 %-kal, 2014-ben további 4,4 %-kal nőtt a megelőző üzleti évhez viszonyítva és 2011 évben egyaránt növeltük tárgyieszköz-állományunkat, de míg 2010-ben a növekedés nem érte el a tárgyévi értékcsökkenés szintjét, 2011-ben 9,1 millió Ft, 2012-ben 23,4 millió Ft, 2013-ban 60,1 millió Ft, 2014-ben 10,1 millió Ft volt a befektetett eszközök értékének növekedése, bár a tervezett szintű beruházások nem valósulhattak meg. Ezzel együtt is a befektetett eszközök, eszközökön belüli aránya csökkent 2011-ről 2012-re 62 %-ról 38 %-ra, 2013-ban ez 40 % volt, 2014-ben 31 %-ra korrigált, míg a forgóeszközök aránya nőtt 38 %-ról 61,8 %-ra, 2013-ban 60%-ra, 2014-ben 68,8 % lett, a mérlegfőösszeg (összes eszköz állomány) pedig a évi 87 %-os, 2013-ban 31 %-os, ben 33,4 %-os növekedést mutat. Mindezek a cég folyamatos, jelentős gyarapodását jelzik. A befektetett eszközeink rendeltetésszerű forrással, saját tőkével fedezettek. A követelések, rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított értéke és aránya csökkent a bázis, valamint a tárgy év utolsó napján vizsgálva. Állandósulni látszik azonban az a jelenség, hogy folyamatosan kényszerülünk partnereink nagy összegű hitelezésére. A forgóeszközök 2011-ben 46%-ban, 2012-ben 44%-ban, 2013-ban 72 %-ban, 2014-ben 55 %-ban saját tőkével fedezettek, a fennmaradó részt is rendeltetésszerű forrás finanszírozza. A mérlegfőösszeg 2011-ben 42,5 millió Ft-tal (+22,1 %-kal) nőtt, 2012-ben a növekedés 204,8 millió Ft (+87%), 2013-ban 135,8 millió Ft (+31%), 2014-ben 192,1 millió Ft (+33,4 %) volt. A saját tőke a forrá-

8 3 / 24 sokon belül a mérleg szerinti pozitív eredmény összegével nőtt, a vagyoni mutatók összességében tőkeerős gazdálkodót jeleznek. A kft. vagyoni helyzete szilárd. A Duna-Mix Kft. részére a éves terv összeállítása során meghatározásra kerültek különböző tartalmú mutatószámokkal meghatározott teljesítmény minimumkövetelmények, melyeket beépítettünk az üzleti tervünkbe. Az alábbi táblázat mutatja, hogy az elvárásoknak a cég döntően (egy mutató kivételével) eleget tett, valamint a tervszámok alapján kimunkált mutatókat is, két kivétellel, teljesíteni tudta. A központi ellátás fejlesztésének elvárt 9 %-os növelése csak 5,2 %-ban valósult meg, melynek oka, hogy a bázisban is már jelentős, 67,1 %-os arányt képviselt a belső ellátásból származó árbevételünk, melyet 2014-ben tovább tudtunk javítani 72,3%-ra. A saját tevékenységek keretében foglalkoztatott fogvatartottak aránya a kft-nél foglalkoztatott összes fogvatartotthoz mérten jóval meghaladja 2014-ben a minimumkövetelményt, a terhez mérten azonban kis, 0,4 %-os elmaradás realizálódott a piaci pozíció mérőszámában. Ennek oka, hogy növekedett a külső és belső bérmunkára igénybevett foglalkoztatás létszáma. SZTÉR szakmai mutatók évi Szakmai minimum évi TERV Változás bázishoz évi TÉNY Változás bázishoz Saját tőkearányos eredmény ROE (%) 4 8,0% 9,7% Eszközarányos jövedelmezőség ROA (%) 3,7 6,0% 6,7% Hitelfedezettségi mutató 0,5 107,4% 1,60 Központi ellátás fejlesztése (%) 9 76,7% 9,6% 72,3% 5,2% Piaci pozíció (%) 45 87,1% 86,7% Munkáltatás aránya (%) 55 60,9% 75,1% II. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályok, eljárások A beszámoló formája, a könyvvezetés rendszere, könyvvizsgálat: Társaságunk a évi C. tv. 9. -a alapján éves beszámoló készítésére kötelezett. A évi C. tv előírásainak megfelelően könyvvezetési kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében teljesíti. Társaságunk egyszemélyes, 100%-ban állami tulajdonú kft., könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot az EX ASSE Könyvvizsgáló Zrt. részéről Fiedler Gábor kamarai tag könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló részére kifizetett nettó díj 2014-ben számla alapján: 685 E Ft. A díj a havi ellenőrzéseket és az éves beszámoló auditálását foglalja magába. Mérlegkészítés időpontja, tagolása, eredmény-megállapítás módja: Az üzleti év időtartama a naptári évvel azonos. A mérleg fordulónapja az üzleti év utolsó naptári napja, azaz december 31. Az éves zárás időpontja a tárgyévet követő év március hó 15. napja.

9 4 / 24 Társaságunk a beszámoló mérlegét a évi C. tv. l. sz. mell. A változata szerint, eredménykimutatását a évi C. tv. 2. sz. mell. A változata szerinti tagolásban összköltségeljárással készíti el, azonban az alapító információs igényeinek kielégítése érdekében eredmény-kimutatás forgalmi költség eljárással is készül. Az eredmény-kimutatás alátámasztására társaságunk az elsődleges költséghelyköltségviselő, másodlagos költségnem-elszámolást alkalmazza. A kft. a évi C. tv. változásait figyelembe véve, az ott leírt mérlegtagolásokat alkalmazva készíti beszámolóját, további tételtagolást, összevonást nem használ. Az alkalmazott értékelési eljárások ismertetése: Társaságunk a mérlegben szereplő eszközök és források értékelésének szabályait a évi C. tv előírásai alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított belső szabályzatokban, a Számviteli politikában és az Eszközök és források értékelési szabályzatában határozta meg. Forgóeszközök értékelése: A vásárolt készletek készletre vétele tényleges beszerzési áron történik, árkülönbözeti számla közbeiktatásával. A felhasználásra jutó árkülönbözet a negyedéves, éves záráskor felosztásra kerül. A készletek felhasználásánál a FIFO módszert alkalmazzuk. Mérleg fordulónapján meglévő saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen vesszük számba, mely utókalkulációval kerül meghatározásra. Értékcsökkenés elszámolásának elve: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével meghatározott lineáris leírási kulcsokkal történik. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Maradványértékkel, szabályzatunknak megfelelően, gépjárművek esetében számolunk. Az 100 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök költségét a használatbavételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenésként. Értékvesztés elszámolásának rendje, kritériumai, eljárásai: Számviteli politikánk szerint követelésnél a vevő/ adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, értékvesztést lehet elszámolni. Jelentősnek minősítjük, ha a különbözet vevőnként /adósonként számított összege a követelések 2%-át eléri. A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó alkalmazott szabályzatok: Elsődlegesen a évi C. számú Számviteli törvény és módosításai határozzák meg könyvvezetésünket. A számviteli politika keretében, de önálló belső szabályzatként hatályosak a Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Selejtezési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat Önköltség számítási szabályzat

10 5 / 24 Árképzési szabályzat Pénzkezelési szabályzat A számviteli alapelvektől való eltérések Társaságunk könyvvezetési gyakorlata, beszámolója nem tér el a számviteli tv. előírásaitól, kivételes eltéréseket nem alkalmaztunk. A Cash flow kimutatást a 6. számú táblázat tartalmazza évre vonatkozóan. Az adózott eredmény felhasználása: a ben képződött nyereség felhasználását a 2015-re kidolgozott beruházási terv tartalmazza, melyet az FB javaslata alapján elfogadásra felterjesztettünk a vagyonkezelő képviselőjének. III. A társaság általános adatai, vezető tisztségviselők A társaság neve: DUNA-MIX Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: DUNA-MIX KFT. Alapadatai: Székhelye (telephellyel azonos): 2600, Vác Barabás Miklós u. 1. Központi telefonszáma: 27/ Központi telefax száma: 27/ címe: Cégbejegyzés száma: Adószám: Közösségi adószám (2004-től): HU Statisztikai számjel: Statisztikai főtevékenység től: 1812 Számlavezető bank: MKB Bank Zrt Számlaszám: A társaság ügyvezető igazgatója: Szakolczai Lóránt bv. alezredes Kinevezve: április 1-től 2014.december 31-ig január 1-től december 31-ig A társaság vezető tisztségviselője részére évben kifizetett járandóság: Szakolczai Lóránt bv. alezredes Ft A beszámoló összeállításának időpontjában a vállalkozás képviseletére jogosult személy Szakolczai Lóránt bv. alezredes Budapest, Istvánffy utca 23. B. épület I. emelet 3. sz. alatti lakos. A társaság felügyelő bizottságának tagjai, valamint felvett tiszteletdíjuk összege 2014-ben: Ft Dr Pálfalvi József FB elnök Dr. Medvigy Mihály FB elnök Bikádi Tóth Ildikó FB tag 0 Kopcsik Károly FB tag Németh Károly Béla FB tag ben kifizetett tiszteletdíjak összesen

11 6 / 24 A társaság tisztségviselői év folyamán: Pszota Józsefné bv. alezredes Sápi Gábor bv.főhadnagy Bene-Bayer Ildikó bv. százados dr. Kormosói László bv. alezredes Dósa György Istvánné Horhi Zoltánné ügyvezető igazgató-helyettes/gazdasági igazgató ügyvezető igazgató-helyettes/termelési igazgató kereskedelmi osztályvezető biztonsági vezető számviteli osztályvezető munkaügyi osztályvezető Vezető tisztségviselők részére, FB tagoknak előleg folyósítására, kölcsön nyújtására nem került sor, velük szemben nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. A társaság könyvvezetését a cég számviteli osztálya látja el, könyvviteli szolgáltatás igénybevételére nem került sor. Beszámoló összeállítását a társaság ügyvezető igazgató-helyettese, Pszota Józsefné bv. alezredes végezte (mérlegképes regisztrációs száma: ), és az aláírására az ügyvezető igazgató, Szakolczai Lóránt bv. alezredes jogosult. A társaság február 26-án uralmi szerződést kötött, az uralkodó tag a Bv. Holding Kft. Az uralmi szerződés keretében az uralkodó tag többek között több, a tulajdonosi joggyakorló által átruházott joggal rendelkezik. IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközállomány 4,4 %-kal, E Ft-tal emelkedett, a folyamán végrehajtott, a tervezett szinttől összegében lényegesen elmaradó, beruházásoknak köszönhetően, melyek részletes bemutatására a beruházások ismertetésénél kerül sor. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke is növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök csökkenése pedig a dolgozóknak korábban juttatott hosszú lejáratú kölcsönök évi törlesztéséből adódik. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változását (növekedés, csökkenés, átsorolás), a könnyebb áttekinthetőség érdekében a 2. és 3. sz. táblázat tartalmazza, mérlegtételek szerinti bontásban. A Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorai között szereplő Egyéb tartósan adott kölcsön, a dolgozók lakásépítési kölcsöntartozása: 1 éven túli lakásépítési kölcsön tartozása 5 E Ft 1 éven belüli lakásépítési kölcsön tartozása 1 E Ft B./ FORGÓESZKÖZÖK Készletek összetételének megoszlása azok mobilitása szerint Összes készletállományunk E Ft, melynek 22,7 %-a anyagkészlet, 67,2 %-a késztermék, 4,1 %- a kereskedelmi áru, 6 % pedig készletre adott előleg. Bázis készletállományunkhoz képest a évi záró állomány E Ft-tal magasabb.

12 7 / évben leírt vevő követelés nem volt ben követelés értékvesztést nem számoltunk el. C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Aktív időbeli elhatárolás összege 938 E Ft, melyből 38 E Ft bevételek aktív időbeli elhatárolása: Cégautó használat megtérítése OMV betét letéti kamata 34 E Ft 4 E Ft 900 E Ft a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: Közlöny, újság előfizetések 119 E Ft Tárhely szolgáltatás 6 E Ft Nyomdagép bérleti díj 775 E Ft FORRÁSOK Saját tőke üzleti éven belüli változása: Jegyzett tőke nem változott Tőketartalék nem változott Eredménytartalék a kft évi E Ft mérleg szerinti eredményével (nyereség) nőtt. A saját tőke december 31-én E Ft évi nyereség E Ft Együtt E Ft-ra módosult. (A saját tőke részletes kimutatását az 1. sz. táblázat tartalmazza.) Céltartalék: 0 E Ft XII. 31-én 130 E Ft összegben fennálló céltartalék 2014-ben kifutott. A céltartalékot 2011-ben a Hajdú-Bihar Megyei BV intézettel zárkaajtók leszállítására kötött szerződés mellékletében rögzített 3 évre vállalt garanciához kapcsolódott. A szerződés szerinti érték, azaz Ft 5%-ának összegében, melyet 3 évre határoltunk el (130 E Ft/ év). Kötelezettségek 5 éven túli kötelezettsége a társaságnak nincs. Hosszú lejáratú kötelezettség az a (61/1/2014. Határozat egyszeri visszatérítendő támogatásról) nyomdai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan bővítési beruházás, irodaszergyártásra való felkészülés finanszírozásának átmeneti támogatása céljára december 30-án folyósított E Ft kapott kölcsön, melynek lejárata június 30. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: E Ft ebből: - Szállító állomány E Ft - Egyéb rövid lejáratú kötelezettség E Ft

13 8 / 24 Passzív időbeli elhatárolás összege E Ft, melyből Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 357 E Ft melynek részletezése: Munkába járás költségtérítése XII. havi Bankköltség, hitelkamat EKG telefonköltség Csoportos biztosítás Jogi szolgáltatás Anyagvásárlás 131 E Ft 84 E Ft 6 E Ft 76 E Ft 50 E Ft 10 E Ft Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolására: E Ft BV OP-tól 2011-ben fejlesztésre kapott támogatás időbeli elhatárolása (nyomdagép) BV OP-tól 2000-ben fejlesztésre kapott támogatás időbeli elhatárolása Nyomdagép vásárláshoz 2013-ban kapott BV OP támogatás időbeli elhatárolása E Ft E Ft E Ft A pénzügyi helyzet szempontjából jelentős, de a mérlegben nem szereplő kötelezettség nincs. V. Foglalkoztatási struktúra Foglalkoztatási struktúránk változatlan, összetételét tekintve - vezényelt hivatásos állományból (állománytábla szerint 78 fő; december 31-én az átlagos statisztikai állományi létszám 66,8 fő) és az - polgári alkalmazotti állományúakból (52,9 fő átlagos állományi létszám) tevődik össze. Állománycsoportonkénti bontásban a bérköltség összetételét a kiegészítő melléklet 7. sz. táblázata mutatja be.

14 9 / 24 VI. Beruházások eft Beruházás Megvalósult beruházás Saját Támogatásból tervezett összesen tervezett nem pénzből M E G N E V E Z É S értéke tervezett BELSŐ ELLETÁS FEJLESZTÉSÉHEZ Nyomda és kötészet Nyomdabővítés (udvarfedés)570e Nyomdabővítés (TMK udvar fedés) TMK présterem nyomdává alakítása Összehordó, ragasztó, kötő gép Sorlyukasztó,perforálógép Heidelberg 5 színes B Magasnyomó üzemrész nyílászáró csere, festés-mázolás, faláttörés befejezése (2013: 1269eFt) Stancszerszámok, klisék (10db) Kisértékű szerszámok Varroda és hímző üzem 0 0 Üzem bővítés (2.szint) Stancszerszám egyéb szerszámok Fémtechnológia TMK lemezdaraboló és présterem (galván helyén) Kisértékű eszközök Asztalos üzem Lapostipli maró Kompresszor Fúrók Járműpark 0 0 Jumper 30 TGK Citroen Berlingo (2013: 4160e) FEJLESZTÉSI CÉLÚ Biztonsági eszközök Biztonsági kamerarendszer kiépítés befejezése (2013: 548e) Raktár Papírraktár tetőcsere Rácsos papírraktár aljzat felújítás EGYÉB Iroda, raktár, garázs, egyéb 0 0 Irodaépület + lépcsőház (2013: 1.716e) Századkapu felújítás Udvar aszfaltozása (1000 m2) Raktár összenyitás/idegen területen Szauna építés Pántológép Libra 3s elemzőtáblák, controlling Kisértékű irodai eszközök Kisértékű irodai eszközök (BUFA) Kisértékű üzemi berendezések Számítástechnikai eszközök MINDÖSSZESEN

15 10 / december 31-én befejezetlen eft Beruházás tervezett értéke Megvalósult beruházás tervezett nem tervezett összesen M E G N E V E Z É S BELSŐ ELLETÁS FEJLESZTÉSÉHEZ Nyomda és kötészet Nyomdabővítés (udvarfedés)570e Varroda és hímző üzem 0 Üzem bővítés (2.szint) Fémtechnológia TMK lemezdaraboló és présterem (galván helyén) EGYÉB Iroda, raktár, garázs, egyéb 0 Udvar aszfaltozása (1000 m2) Raktár összenyitás/idegen területen Szauna építés Kisértékű irodai eszközök (BUFA) MINDÖSSZESEN Összességében a tervezett beruházási összegtől lényegesen elmaradva, részlegesen kerültek megvalósításra forráshiány miatt a beruházási fejlesztési elképzelések. Ezek megvalósítását - több évet érintően től tervezzük. A saját erő befektetési jegyek formájában E Ft névértéken rendelkezésre állt, azonban felső vezetői döntés alapján nem volt hozzáférhető. A táblázat a tételesen tartalmazza, hogy mely üzemekben, milyen összegű fejlesztésekre fordítottuk forrásainkat és az eredeti tervek hogyan realizálódtak, illetve kiemelten mutatjuk be az ebből december 31-én befejezetlenként nyilvántartottakat. A BV OP 61/1/2014. Határozata rendelkezett egyszeri visszatérítendő támogatásról nyomdai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan bővítési beruházás, irodaszergyártásra való felkészülés finanszírozásának átmeneti támogatása céljára, mely alapján a december 30-án folyósított E Ft kapott kölcsön, visszafizetési határideje június 30. Ezen összeg felhasználására folyamán kerül sor. Az elszámolt értékcsökkenési leírás: E Ft. VII. Az értékesítés árbevétele, aktivált saját teljesítmény, üzemi eredmény, szokásos vállalkozási eredmény, mérleg szerinti eredmény Társaságunk az Éves beszámoló részeként összeállítja az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát, mellyel eleget tesz a számviteli tv. kiegészítő melléklet ide vonatkozó előírásának. A belföldi értékesítés árbevételének részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza.

16 11 / 24 Értékesítésünk éves nettó árbevétele (2013-ban E Ft; évben E Ft; évben E Ft; 2010 évben E Ft), az előző évek nettó árbevétele folyamatos növekedést mutat, üzleti évben E Ft-ban realizálódott, ami a legmagasabb, évi értékhez közeli szintű. Főkvi sz. Megnevezés Terv Tény Tervteljesítés ezer Ft % Érékesítés nettó árbevétele mindössz % Belföldi értékesítés árbevétele össz % 911 Termelés árbevétele % 914 Szolgáltatások/ bérmunka bevétele % 921 Belföldön eladott áruk árbevétele % 923 Közvetített továbbszámlázott szolg. 1 Az értékesítés megoszlásából megfigyelhető, hogy a két legjelentősebb tétel esetében - a termékgyártás 15 %-kal elmarad a tervtől, ugyanakkor - a szolgáltatásokból befolyt árbevétel 19%-kal meghaladja a tervezettet. Együttes hatásuk következményeként a belföldi értékesítésből származó bevételünk 11 %-kal a tervezett alatt realizálódott, mivel az összes árbevétel 87,5 %-át adja, az árbevétel domináns részét kitevő termelés árbevétele. Aktivált saját teljesítmények Aktivált saját teljesítmények értéke E Ft - Saját termelésű készletek állományváltozása E Ft - Saját előállítású eszközök aktivált értéke E Ft Egyéb bevételünk a bázis E Ft-ról csökkent, E Ft-ra összetételében az alábbiak szerint valósult meg: Értékesített immateriális javak, tárgyi eszk.árbevétele Céltartalék felhasználás Behajtási költség általány bevétele Kapott kártérítés összege Késedelmi kamat, kötbér címen kapott Forgalom utáni bónusz Tb költségtérítés 1% Cégautó használat utáni adó megtérítése Egyéb bevételek E Ft 130 E Ft 148 E Ft 457 E Ft 645 E Ft 12 E Ft 43 E Ft 204 E Ft 221 E Ft Egyéb ráfordításaink összege E Ft, mely a bázis évhez képest E Ft-tal csökkent.

17 12 / 24 Részletezve: Éretékesített immateriális javak, tárgyieszközök könyv szerinti értéke Különféle kártérítés, bírság, kötbér, illeték, késed.kamat Terven felüli écs. Készletek selejtezése Környezetvédelmi termékdíj Környezetterhelési díj Gépjárműadó Személygépjármű magáncélú haszn. (cégautóadó,súlyadóval csökk.) E Ft 67 E Ft 17 E Ft E Ft 72 E Ft 2 E Ft 310 E Ft 161 E Ft Üzemi eredmény : E Ft. Pénzügyi műveletek bevételei: Egyéb kapott kamatok Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai: Fizetendő kamatok Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye: E Ft E Ft E Ft 308 E Ft E Ft E Ft -248 E Ft Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli eredmény E Ft E Ft Rendkívüli bevétel E Ft BVOP-tól 2000-ben kapott fejl. támogatás é.cs. arányos része fűtéskorszerűsítés, tűzivízhálózat, nyomda áttelepítése és tetőkorszerűsítés BVOP-tól 2011-ben kapott fejl. támogatás é.cs. arányos része BVOP-tól 2013-ban kapott fejl. támogatás écs arányos része Fellelt készletek 309 E Ft E Ft E Ft 5 E Ft Rendkívüli ráfordítás 296 E Ft Térítés nélkül átadott termékek 296 E Ft A kft évi mérleg szerinti eredménye: E Ft.

18 13 / 24 VIII. A likviditási helyzet alakulása, követelések és kötelezettségek, fedezeti pont A Duna-Mix Kft. pénzügyi helyzete az utóbbi években jelentős változáson esett át a külső körülmények hatására. A 2011-ben született belső ellátást érintő törvényi változások következtében jelentősen emelkedett a Duna-Mix Kft.-hez beérkező megrendelések száma. A jogszabály a szállítónak (ellátó) egyrészt szigorú korlátok közé szorított rövid teljesítési határidőt határoz meg, másrészt hosszú finanszírozási időt szab, melyek együttes hatására a társaság komoly finanszírozási gondokkal szembesülhet, amennyiben a kedvezményezetti körben fizetőképességi/ fizetőkészségbeli problémák lépnek fel. Vevői követeléseinek finanszírozását a társaság - bizonyos nagyságrend meghaladása után -, saját forrásból már nem tudja megoldani. Az óvatosság számviteli elve alapján felkészülve a bármikor jelentkező likviditási gondokra, és mivel áthidaló állami támogatásra (normatív, BV pályázati) nem számíthattunk -, ezért folyószámla hitel felvételére kényszerültünk, amit évenként folyamatosan meghosszabbíttatunk. A folyószámla hitelt az MKB Banktól vettük fel 50 millió Ft keretösszeggel. A hitel felvétele, banki költségeink emelkedését eredményezi, azonban a vevőinknek nyújtott kereskedelmi hitel volumene, valamint a hosszú finanszírozási idejű, de a megrendelések teljesítése érdekében jelentkező anyagbeszerzés megfinanszírozására nem látunk más módot. A BV OP 61/1/2014. Határozata alapján december 30-án folyósított E Ft egyszeri visszatérítendő támogatás a decemberben folyószámla hitelkeretünk kimerítésével kiélesedett likviditási nehézségeink év eleji kezelésére komoly segítséget jelentenek. A kapott kölcsön, visszafizetési határideje június 30. A leírtak és az I. pontban elemzett mutatószámok, jövedelmezőségi-, pénzügyi- és vagyoni mutatók egyaránt azt tanúsítják, hogy a Kft. gazdálkodására a stabilitás jellemző, a 2011-től nyereségessé vált tevékenység együtt járt a likviditás javulásával is, amit azonban jelentősen befolyásol a mindenkori vevőkör fizetőkészsége és fizetőképessége. Követelések megoszlása december 31-én lejáratuk és vevők szerinti bontásban: ezer Ft-ban Vevőkkel szembeni követelés Ebből a határidőn túli követelések Határidőn Összesen 0-30 nap nap nap nap 180 napon belüli Összesen közötti közötti közötti közötti túl Vevőkkel szembeni követelés összesen Nem kiemelt vevők Kiemelt vevőcsoportok Autonóm államigazgatási szerv Belügyminisztérium BV Intézetek BV Intézmények BVOP Bv. Gazdasági társaságok HM Katasztrófavédelem Kórházak Központi államigazgatási szervek Szociális intézmények Vízügyek Rendőrség Egyéb 9/ A vevőkkel szembeni követelés összegét korrigálja az a 73 E Ft túlfizetés, mely a kötelezettségek közé került átsorolásra (vevők főkönyv szerint: E Ft + 73 E Ft= E Ft). A december 31- én fennálló vevői követeléseink március 15-ig még teljeskörűen nem folytak be, a lejárt

19 14 / 24 követeléseink beérkezése érdekében felszólító leveleket küldtünk az érintett partnereknek (még be nem folyt lejárt követelés: E Ft kórházak, rendőrség -). Behajthatatlan követelés Szabad munkavállalói perünk jelenleg nincs. A kft. szállítóállománya a december 31-i állapot szerint: ezer Ft-ban Megnevezés Határidőn belüli nap nap nap nap 181- Összesen BV szállítók Külső szállítók Összesen A kft december 31-én fennálló tartozásait, azok lejárataira figyelemmel, a beszámoló készítésének időpontjáig megfizette. Számviteli fedezeti pont Számviteli fedezeti árbevétel = Összes állandó költség Összeses változó költség 1- Árbevétel A Duna-Mix Kft évi tervében a számított fedezeti árbevétel 682 millió Ft volt, ami a tényadatok alapján elvégzett számítások szerint 612 millió Ft lett, az eltérés az árbevételi tervünk 89 %-os teljesítéséből adódik. Az előző pontban említett E Ft támogatást nem végleges juttatásként, hanem kölcsönként bocsátották a cég rendelkezésére, ezért nem került feltüntetésre az alábbi táblázatban tény tény Összes árbevétel Összes állandó költség (közvetett) Összes változó költség (közvetlen) Változó/Árbevétel 1 1 Nevező 0 0 Számviteli fedezeti árbevétel Támogatás számított Támogatás várható vagy tényleges Támogatás hiány

20 15 / 24 IX. Környezetvédelem A veszélyes hulladékok évi forgalmát mutatja mennyiségben és értékben, fajtánként a 8. számú táblázat. Környezetvédelmi eszközök: Ft-ban Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Halmozott bruttó érték Halmozott értékcsökkenés(ft) Tárgyévi értékcsökkenés(ft) Veszélyes hulladék megsemmisítésére fordított összeg 2014-ben 136 E Ft Mérlegünkben kötelezettségeink között ki nem mutatott környezetvédelmi helyreállítási költség nincs.

21 16 / 24 1.számú melléklet Saját tőke változása év Megnevezés Nyitó Növekedés (+) Csökkenés (-) Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen

22 17 / számú táblázat E Ft BRUTTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKED. ÁTSOROL. CSÖKKEN. ZÁRÓ Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Befejezetlen szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen BRUTTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKED. ÁTSOROL. CSÖKKEN. ZÁRÓ Telkek Épületek Bérelt ingatlan Egyéb építmények Ing. kapcs. vagyoni ért. jogok Ing. és ing-hoz kapcs. vagyoni ért. jogok össz Műszaki gépek, berend., járművek Egyéb gépek, berend., járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Befejezetlen beruházások, felújítások/épületek Befejezetlen beruházások, felújítások/idegen tulajdonú épületek Befejezetlen beruházások/ kamerarendszer Befejezetlen beruházások/szauna Befejezetlen beruházások/járművek Befejezetlen beruházások/irodai berendezés Befejezetlen beruházások részletezés/ kontrollszám Befektetett eszközök összesen:

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék 12 PK 60.540/2006/ 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2013

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Óváros tér 15. Cégjegyzékszám: 12-09-006301 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet

Kiegészítő Melléklet ... (társaság neve)... (adószám) Kiegészítő Melléklet Kelt:... Vállalkozás képviseltére jogosult személy aláírása:... Tartalomjegyzék 1. A Kiegészítő Melléklet célja...4 2. Általános rész...5 Társaság

Részletesebben

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31.

Interim Vezető Szolgáltató Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 56. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 2 2 7 5 7 Cégjegyzék száma EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. évről 2013. január 1.-2013. december 31. 1 4 8 4 7 0 8 8-7 0 2 2-1 1 3-0

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 3 6 2 0 2 7 5 6 0 2 4 1 1 3 0 1 0 1-0 9-8 6 4 6 9 7 a vállalkozás megnevezése 1196 BUDAPEST KISFALUDY UTCA 181. a vállalkozás címe, telefonszáma 2005.12.09.-2005.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T

K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T KEREKEGYHÁZI VÁROSGAZDASÁGI NONPROFIT Kft 6041 KEREKEGYHÁZA Szt. István tér 2. K I E G É S Z Í T Ö M E L L É K L E T Általános kiegészítések: 1. Vállalkozás bemutatása: Vállalkozási forma: Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés

Patekné Nagy Judit. ország. Budapest. Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat. Független könyvvizsgálói jelentés 10EB-02 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének teljesítéséhez Hatályosság kezdete: 2010. 01.

Részletesebben

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. 1022 Budapest Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 A KULCS-SOFT SZÁMÍTÁSTECHNIKA NYRT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 2011.12.31. évi beszámolóhoz

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010.

Kiegészítő melléklet 2010. Adószám: 14566534-2-13 Cégbíróság: Pest Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 13-09-124975 Budakeszi Szennyvízprojekt Megvalósító Kft 2092 Budakeszi, Szél utca 25. 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2009. évi beszámolóhoz Budapest, 2010. április 13. Kulcsár Tibor

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Tudás-Vár Nonprofit Kft. 2009.január 01-től 2009.december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként

Részletesebben

Normál egyszerűsített éves beszámoló

Normál egyszerűsített éves beszámoló 1 9 8 3 5 5 2 9 1 Statisztikai számjel 7 2-2 6-9 9 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe: A vállalkozás telefonszáma: 39768 Vörösmarty Társaság 1137 Budapest, Jászai Mari tér

Részletesebben

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása

Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása Vagyoni és pénzügyi helyzet értékelése: Vagyoni helyzet és tőkestruktúra alakulása A kötelezettségek csökkenését egyrészt a 2012.december havi munkabérek tárgyévi kifizetése, másrészt a szállítói kötelezettségek

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány Közhasznú Szervezet 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójához A kiegészítő mellékletet az alábbi szerkezettel és a számviteli törvényben előírt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2014.

Kiegészítő melléklet 2014. Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 14852408-1-42 Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01-09-923001 Borsika Gyermekközpont Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 1106 Budapest, Borsika utca 21

Részletesebben

JUDY RÁK Alapítvány EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2014. 12. 31.

JUDY RÁK Alapítvány EGYSZERŰSÍTETT KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ 2014. 12. 31. 1 8 2 4 3 8 5 7 8 6 2 1 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel JUDY RÁK Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 8211 Bírósági Végzés száma: 7. Pk. 60.304 / 2001 / 12 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Ritek Zrt. 2011. évi éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - székhely: 6724 Szeged, Huszár u. 1. - működési

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására

Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Beszámoló az Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. 2014. évi tevékenységéről Javaslat a mérleg megállapítására és az eredménykimutatás jóváhagyására Előterjesztő: Ózdi Kommunikációs Nonprofit Kft. ügyvezetője

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt 1022 Budapest, Törökvész út 30/a. Adószám: 13812203-2-41 Cégjegyzékszám: 01-10-045531 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi beszámolóhoz Budapest, 2011. április 6. Kulcsár Tibor

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák)

Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Statisztikai számjel mérleg A 10324891-5510-113-01 Cégjegyzékszám Cg. 01-09-701168/8 Az üzleti év mérlegfordulónapja: Ráckevei Kastély-Épitész Vendégház Kft. Eszközők ( aktivák) Sorszám Tétel megnevezése

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 1. - 2014. december 31. Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Éves beszámoló 2014. Kelt: Budapest, 2015-05-31..

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET

K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET K I E G É S Z Í TŐ MELLÉKLET A TAIKO Hungary Japándob Egyesület 2012. évi egyszerűsített beszámolójához Megyei nyilvántartási szám: 14784 / 2012 Országos nyilvántartásbeli azonosító: 879 / 2012 Budapest,

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3

ÉVES BESZÁMOLÓ. AKCEPT Könyvvizsgáló és Számviteli Kft. a vállalkozás megnevezése 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 1 2 1 3 5 0 1 3 7 4 1 2 1 1 3 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-4 6 8 0 4 3 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése 1144. Budapest, Szentmihályi út 26/c a vállalkozás címe 2009 ÉVES BESZÁMOLÓ Kelt: 2010.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda. 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda 2014 évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: Királyváriné Dr. Szabó Ilona Ügyvédi Iroda

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2008. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2008. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2008. évi beszámolóhoz Nyíregyháza, 2009. április 15. Romanovits István ügyvezető 0 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) Általános kiegészítés Társaság neve: Címe: Térségi Hulladék-Gazdálkodási

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18458776-2-06 Szentesi Vízilabda Klub 6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. Telefon: 63/400-146 Kiegészítő melléklet 2013. január 1. 2013. december 31. Dátum: Szentes, 2014. május 29. 2 I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az EU-MENTOR Nonprofit Kft 2012. december 31-i beszámolójához A.) ÁLTALÁNOS JELLEGŰ INFORMÁCIÓK 1.) Általános információk A társaság 2002-ben alakult, létrehozásának célja, hogy a

Részletesebben

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.

Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Adószám: 18061488-1-42 Bp. VI.,Szent Család Temp.Felúj. és a Kat. Hitokt. Tám.Alapítvány KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: Budapest, 2013. 05.07. 2012. jan.

Részletesebben

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999.

54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. 54. Feladat (kidolgozott) ESETTANULMÁNY AZ EREDMÉNYSZÁMÍTÁS ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS TÉMAKÖRÉHEZ Valamely korlátolt felelősségű társaság 1999. december 31-én 3 000 eft jegyzett tőkével alakult, amely összeget

Részletesebben

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése

Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007. I. félévi gyorsjelentése Az Első Hazai Energia-portfolió Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2007.06.30-i mérlege (nem auditált)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben