Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai szemléltetik. Jövedelmezőségi mutatók: A évben realizált bevétel, valamint nyereség összege nem érte el a évi értékeket, ennek megfelelően a mutatószámok értéke is alacsonyabb a kiugróan magas bázisnál, azonban a 2014-re tervezett szintet sikerült elérni. A bázis mutatószámaihoz viszonyítva a tárgyidőszakban a személyi ráfordítások bevételhez viszonyított aránya nőtt (tervezett szinten realizálódott), az anyagmentes termelési érték, a nettó termelési érték és ezek árbevételhez viszonyított aránya elmaradt a bázis adatoktól. A évi veszteség után, a 2011-ben realizált pozitív üzleti eredmény hatására az árbevétel arányos üzleti eredmény mutatószáma -12,4 %-ról + 10,8 %-ra nőtt, ami a 2012-es teljesítésekkel már 19,98 %-ra, ban pedig 21,58 %-ra változott; már a évi terv készítésénél látható volt, hogy ezt a magas értéket nem tudjuk megismételni tárgyévben, azonban a tervezett 4,53 %-nál magasabb, 6,15 %-os értéket realizáltunk. Ezek alapján több év viszonylatában is stabilnak mondható a társaság jövedelmezőségének alakulása. A pénzügyi mutatószámok: A kft. folyószámlahitel igénybevételével gazdálkodott 2014-ben, a likviditási helyzet stabilitásának biztosítása érdekében, a 2012-ben felvett 50 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel lejáratának meghoszszabbítását évről-évre szükségesnek ítéltük. A kft. szállítói felé fennálló tartozásai nőttek ( eft), a vevő követelések a bázishoz mérten csökkentek ( eft). A likviditási mutató értéke és az eladósodottság mértéke ezzel növekedett, az adósságfizető képességi mutató értéke csökkent. A 2010-es üzleti év vesztesége után a 2011-es év tisztes nyereségét 2012 kiugróan magas nyereségessége követte, amit 2013-ban sikerült túlszárnyalni, mindez a bruttó Cash-Flow ráta értékét is jelentősen befolyásolta. Ez a folyamat bár 2014-ben is tisztes nyereséget realizáltunk megtorpant és a mutató értéke is alacsonyabb a bázisnál. A pénzügyi mutatószámokat a tervhez mérten vizsgálva látható, hogy a terv megalapozott volt és a kitűzött célokat döntően teljesítette társaság. Vagyoni mutatószámok: A befektetett eszközök állománya a végrehajtott beruházásoknak köszönhetően 2011-ben 6,7%-kal, majd 2012-ben 16,2%-kal, 2013-ban 35,8 %-kal, 2014-ben további 4,4 %-kal nőtt a megelőző üzleti évhez viszonyítva és 2011 évben egyaránt növeltük tárgyieszköz-állományunkat, de míg 2010-ben a növekedés nem érte el a tárgyévi értékcsökkenés szintjét, 2011-ben 9,1 millió Ft, 2012-ben 23,4 millió Ft, 2013-ban 60,1 millió Ft, 2014-ben 10,1 millió Ft volt a befektetett eszközök értékének növekedése, bár a tervezett szintű beruházások nem valósulhattak meg. Ezzel együtt is a befektetett eszközök, eszközökön belüli aránya csökkent 2011-ről 2012-re 62 %-ról 38 %-ra, 2013-ban ez 40 % volt, 2014-ben 31 %-ra korrigált, míg a forgóeszközök aránya nőtt 38 %-ról 61,8 %-ra, 2013-ban 60%-ra, 2014-ben 68,8 % lett, a mérlegfőösszeg (összes eszköz állomány) pedig a évi 87 %-os, 2013-ban 31 %-os, ben 33,4 %-os növekedést mutat. Mindezek a cég folyamatos, jelentős gyarapodását jelzik. A befektetett eszközeink rendeltetésszerű forrással, saját tőkével fedezettek. A követelések, rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított értéke és aránya csökkent a bázis, valamint a tárgy év utolsó napján vizsgálva. Állandósulni látszik azonban az a jelenség, hogy folyamatosan kényszerülünk partnereink nagy összegű hitelezésére. A forgóeszközök 2011-ben 46%-ban, 2012-ben 44%-ban, 2013-ban 72 %-ban, 2014-ben 55 %-ban saját tőkével fedezettek, a fennmaradó részt is rendeltetésszerű forrás finanszírozza. A mérlegfőösszeg 2011-ben 42,5 millió Ft-tal (+22,1 %-kal) nőtt, 2012-ben a növekedés 204,8 millió Ft (+87%), 2013-ban 135,8 millió Ft (+31%), 2014-ben 192,1 millió Ft (+33,4 %) volt. A saját tőke a forrá-

8 3 / 24 sokon belül a mérleg szerinti pozitív eredmény összegével nőtt, a vagyoni mutatók összességében tőkeerős gazdálkodót jeleznek. A kft. vagyoni helyzete szilárd. A Duna-Mix Kft. részére a éves terv összeállítása során meghatározásra kerültek különböző tartalmú mutatószámokkal meghatározott teljesítmény minimumkövetelmények, melyeket beépítettünk az üzleti tervünkbe. Az alábbi táblázat mutatja, hogy az elvárásoknak a cég döntően (egy mutató kivételével) eleget tett, valamint a tervszámok alapján kimunkált mutatókat is, két kivétellel, teljesíteni tudta. A központi ellátás fejlesztésének elvárt 9 %-os növelése csak 5,2 %-ban valósult meg, melynek oka, hogy a bázisban is már jelentős, 67,1 %-os arányt képviselt a belső ellátásból származó árbevételünk, melyet 2014-ben tovább tudtunk javítani 72,3%-ra. A saját tevékenységek keretében foglalkoztatott fogvatartottak aránya a kft-nél foglalkoztatott összes fogvatartotthoz mérten jóval meghaladja 2014-ben a minimumkövetelményt, a terhez mérten azonban kis, 0,4 %-os elmaradás realizálódott a piaci pozíció mérőszámában. Ennek oka, hogy növekedett a külső és belső bérmunkára igénybevett foglalkoztatás létszáma. SZTÉR szakmai mutatók évi Szakmai minimum évi TERV Változás bázishoz évi TÉNY Változás bázishoz Saját tőkearányos eredmény ROE (%) 4 8,0% 9,7% Eszközarányos jövedelmezőség ROA (%) 3,7 6,0% 6,7% Hitelfedezettségi mutató 0,5 107,4% 1,60 Központi ellátás fejlesztése (%) 9 76,7% 9,6% 72,3% 5,2% Piaci pozíció (%) 45 87,1% 86,7% Munkáltatás aránya (%) 55 60,9% 75,1% II. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályok, eljárások A beszámoló formája, a könyvvezetés rendszere, könyvvizsgálat: Társaságunk a évi C. tv. 9. -a alapján éves beszámoló készítésére kötelezett. A évi C. tv előírásainak megfelelően könyvvezetési kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében teljesíti. Társaságunk egyszemélyes, 100%-ban állami tulajdonú kft., könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot az EX ASSE Könyvvizsgáló Zrt. részéről Fiedler Gábor kamarai tag könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló részére kifizetett nettó díj 2014-ben számla alapján: 685 E Ft. A díj a havi ellenőrzéseket és az éves beszámoló auditálását foglalja magába. Mérlegkészítés időpontja, tagolása, eredmény-megállapítás módja: Az üzleti év időtartama a naptári évvel azonos. A mérleg fordulónapja az üzleti év utolsó naptári napja, azaz december 31. Az éves zárás időpontja a tárgyévet követő év március hó 15. napja.

9 4 / 24 Társaságunk a beszámoló mérlegét a évi C. tv. l. sz. mell. A változata szerint, eredménykimutatását a évi C. tv. 2. sz. mell. A változata szerinti tagolásban összköltségeljárással készíti el, azonban az alapító információs igényeinek kielégítése érdekében eredmény-kimutatás forgalmi költség eljárással is készül. Az eredmény-kimutatás alátámasztására társaságunk az elsődleges költséghelyköltségviselő, másodlagos költségnem-elszámolást alkalmazza. A kft. a évi C. tv. változásait figyelembe véve, az ott leírt mérlegtagolásokat alkalmazva készíti beszámolóját, további tételtagolást, összevonást nem használ. Az alkalmazott értékelési eljárások ismertetése: Társaságunk a mérlegben szereplő eszközök és források értékelésének szabályait a évi C. tv előírásai alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított belső szabályzatokban, a Számviteli politikában és az Eszközök és források értékelési szabályzatában határozta meg. Forgóeszközök értékelése: A vásárolt készletek készletre vétele tényleges beszerzési áron történik, árkülönbözeti számla közbeiktatásával. A felhasználásra jutó árkülönbözet a negyedéves, éves záráskor felosztásra kerül. A készletek felhasználásánál a FIFO módszert alkalmazzuk. Mérleg fordulónapján meglévő saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen vesszük számba, mely utókalkulációval kerül meghatározásra. Értékcsökkenés elszámolásának elve: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével meghatározott lineáris leírási kulcsokkal történik. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Maradványértékkel, szabályzatunknak megfelelően, gépjárművek esetében számolunk. Az 100 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök költségét a használatbavételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenésként. Értékvesztés elszámolásának rendje, kritériumai, eljárásai: Számviteli politikánk szerint követelésnél a vevő/ adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, értékvesztést lehet elszámolni. Jelentősnek minősítjük, ha a különbözet vevőnként /adósonként számított összege a követelések 2%-át eléri. A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó alkalmazott szabályzatok: Elsődlegesen a évi C. számú Számviteli törvény és módosításai határozzák meg könyvvezetésünket. A számviteli politika keretében, de önálló belső szabályzatként hatályosak a Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Selejtezési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat Önköltség számítási szabályzat

10 5 / 24 Árképzési szabályzat Pénzkezelési szabályzat A számviteli alapelvektől való eltérések Társaságunk könyvvezetési gyakorlata, beszámolója nem tér el a számviteli tv. előírásaitól, kivételes eltéréseket nem alkalmaztunk. A Cash flow kimutatást a 6. számú táblázat tartalmazza évre vonatkozóan. Az adózott eredmény felhasználása: a ben képződött nyereség felhasználását a 2015-re kidolgozott beruházási terv tartalmazza, melyet az FB javaslata alapján elfogadásra felterjesztettünk a vagyonkezelő képviselőjének. III. A társaság általános adatai, vezető tisztségviselők A társaság neve: DUNA-MIX Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: DUNA-MIX KFT. Alapadatai: Székhelye (telephellyel azonos): 2600, Vác Barabás Miklós u. 1. Központi telefonszáma: 27/ Központi telefax száma: 27/ címe: Cégbejegyzés száma: Adószám: Közösségi adószám (2004-től): HU Statisztikai számjel: Statisztikai főtevékenység től: 1812 Számlavezető bank: MKB Bank Zrt Számlaszám: A társaság ügyvezető igazgatója: Szakolczai Lóránt bv. alezredes Kinevezve: április 1-től 2014.december 31-ig január 1-től december 31-ig A társaság vezető tisztségviselője részére évben kifizetett járandóság: Szakolczai Lóránt bv. alezredes Ft A beszámoló összeállításának időpontjában a vállalkozás képviseletére jogosult személy Szakolczai Lóránt bv. alezredes Budapest, Istvánffy utca 23. B. épület I. emelet 3. sz. alatti lakos. A társaság felügyelő bizottságának tagjai, valamint felvett tiszteletdíjuk összege 2014-ben: Ft Dr Pálfalvi József FB elnök Dr. Medvigy Mihály FB elnök Bikádi Tóth Ildikó FB tag 0 Kopcsik Károly FB tag Németh Károly Béla FB tag ben kifizetett tiszteletdíjak összesen

11 6 / 24 A társaság tisztségviselői év folyamán: Pszota Józsefné bv. alezredes Sápi Gábor bv.főhadnagy Bene-Bayer Ildikó bv. százados dr. Kormosói László bv. alezredes Dósa György Istvánné Horhi Zoltánné ügyvezető igazgató-helyettes/gazdasági igazgató ügyvezető igazgató-helyettes/termelési igazgató kereskedelmi osztályvezető biztonsági vezető számviteli osztályvezető munkaügyi osztályvezető Vezető tisztségviselők részére, FB tagoknak előleg folyósítására, kölcsön nyújtására nem került sor, velük szemben nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. A társaság könyvvezetését a cég számviteli osztálya látja el, könyvviteli szolgáltatás igénybevételére nem került sor. Beszámoló összeállítását a társaság ügyvezető igazgató-helyettese, Pszota Józsefné bv. alezredes végezte (mérlegképes regisztrációs száma: ), és az aláírására az ügyvezető igazgató, Szakolczai Lóránt bv. alezredes jogosult. A társaság február 26-án uralmi szerződést kötött, az uralkodó tag a Bv. Holding Kft. Az uralmi szerződés keretében az uralkodó tag többek között több, a tulajdonosi joggyakorló által átruházott joggal rendelkezik. IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközállomány 4,4 %-kal, E Ft-tal emelkedett, a folyamán végrehajtott, a tervezett szinttől összegében lényegesen elmaradó, beruházásoknak köszönhetően, melyek részletes bemutatására a beruházások ismertetésénél kerül sor. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke is növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök csökkenése pedig a dolgozóknak korábban juttatott hosszú lejáratú kölcsönök évi törlesztéséből adódik. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változását (növekedés, csökkenés, átsorolás), a könnyebb áttekinthetőség érdekében a 2. és 3. sz. táblázat tartalmazza, mérlegtételek szerinti bontásban. A Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorai között szereplő Egyéb tartósan adott kölcsön, a dolgozók lakásépítési kölcsöntartozása: 1 éven túli lakásépítési kölcsön tartozása 5 E Ft 1 éven belüli lakásépítési kölcsön tartozása 1 E Ft B./ FORGÓESZKÖZÖK Készletek összetételének megoszlása azok mobilitása szerint Összes készletállományunk E Ft, melynek 22,7 %-a anyagkészlet, 67,2 %-a késztermék, 4,1 %- a kereskedelmi áru, 6 % pedig készletre adott előleg. Bázis készletállományunkhoz képest a évi záró állomány E Ft-tal magasabb.

12 7 / évben leírt vevő követelés nem volt ben követelés értékvesztést nem számoltunk el. C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Aktív időbeli elhatárolás összege 938 E Ft, melyből 38 E Ft bevételek aktív időbeli elhatárolása: Cégautó használat megtérítése OMV betét letéti kamata 34 E Ft 4 E Ft 900 E Ft a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: Közlöny, újság előfizetések 119 E Ft Tárhely szolgáltatás 6 E Ft Nyomdagép bérleti díj 775 E Ft FORRÁSOK Saját tőke üzleti éven belüli változása: Jegyzett tőke nem változott Tőketartalék nem változott Eredménytartalék a kft évi E Ft mérleg szerinti eredményével (nyereség) nőtt. A saját tőke december 31-én E Ft évi nyereség E Ft Együtt E Ft-ra módosult. (A saját tőke részletes kimutatását az 1. sz. táblázat tartalmazza.) Céltartalék: 0 E Ft XII. 31-én 130 E Ft összegben fennálló céltartalék 2014-ben kifutott. A céltartalékot 2011-ben a Hajdú-Bihar Megyei BV intézettel zárkaajtók leszállítására kötött szerződés mellékletében rögzített 3 évre vállalt garanciához kapcsolódott. A szerződés szerinti érték, azaz Ft 5%-ának összegében, melyet 3 évre határoltunk el (130 E Ft/ év). Kötelezettségek 5 éven túli kötelezettsége a társaságnak nincs. Hosszú lejáratú kötelezettség az a (61/1/2014. Határozat egyszeri visszatérítendő támogatásról) nyomdai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan bővítési beruházás, irodaszergyártásra való felkészülés finanszírozásának átmeneti támogatása céljára december 30-án folyósított E Ft kapott kölcsön, melynek lejárata június 30. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: E Ft ebből: - Szállító állomány E Ft - Egyéb rövid lejáratú kötelezettség E Ft

13 8 / 24 Passzív időbeli elhatárolás összege E Ft, melyből Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 357 E Ft melynek részletezése: Munkába járás költségtérítése XII. havi Bankköltség, hitelkamat EKG telefonköltség Csoportos biztosítás Jogi szolgáltatás Anyagvásárlás 131 E Ft 84 E Ft 6 E Ft 76 E Ft 50 E Ft 10 E Ft Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolására: E Ft BV OP-tól 2011-ben fejlesztésre kapott támogatás időbeli elhatárolása (nyomdagép) BV OP-tól 2000-ben fejlesztésre kapott támogatás időbeli elhatárolása Nyomdagép vásárláshoz 2013-ban kapott BV OP támogatás időbeli elhatárolása E Ft E Ft E Ft A pénzügyi helyzet szempontjából jelentős, de a mérlegben nem szereplő kötelezettség nincs. V. Foglalkoztatási struktúra Foglalkoztatási struktúránk változatlan, összetételét tekintve - vezényelt hivatásos állományból (állománytábla szerint 78 fő; december 31-én az átlagos statisztikai állományi létszám 66,8 fő) és az - polgári alkalmazotti állományúakból (52,9 fő átlagos állományi létszám) tevődik össze. Állománycsoportonkénti bontásban a bérköltség összetételét a kiegészítő melléklet 7. sz. táblázata mutatja be.

14 9 / 24 VI. Beruházások eft Beruházás Megvalósult beruházás Saját Támogatásból tervezett összesen tervezett nem pénzből M E G N E V E Z É S értéke tervezett BELSŐ ELLETÁS FEJLESZTÉSÉHEZ Nyomda és kötészet Nyomdabővítés (udvarfedés)570e Nyomdabővítés (TMK udvar fedés) TMK présterem nyomdává alakítása Összehordó, ragasztó, kötő gép Sorlyukasztó,perforálógép Heidelberg 5 színes B Magasnyomó üzemrész nyílászáró csere, festés-mázolás, faláttörés befejezése (2013: 1269eFt) Stancszerszámok, klisék (10db) Kisértékű szerszámok Varroda és hímző üzem 0 0 Üzem bővítés (2.szint) Stancszerszám egyéb szerszámok Fémtechnológia TMK lemezdaraboló és présterem (galván helyén) Kisértékű eszközök Asztalos üzem Lapostipli maró Kompresszor Fúrók Járműpark 0 0 Jumper 30 TGK Citroen Berlingo (2013: 4160e) FEJLESZTÉSI CÉLÚ Biztonsági eszközök Biztonsági kamerarendszer kiépítés befejezése (2013: 548e) Raktár Papírraktár tetőcsere Rácsos papírraktár aljzat felújítás EGYÉB Iroda, raktár, garázs, egyéb 0 0 Irodaépület + lépcsőház (2013: 1.716e) Századkapu felújítás Udvar aszfaltozása (1000 m2) Raktár összenyitás/idegen területen Szauna építés Pántológép Libra 3s elemzőtáblák, controlling Kisértékű irodai eszközök Kisértékű irodai eszközök (BUFA) Kisértékű üzemi berendezések Számítástechnikai eszközök MINDÖSSZESEN

15 10 / december 31-én befejezetlen eft Beruházás tervezett értéke Megvalósult beruházás tervezett nem tervezett összesen M E G N E V E Z É S BELSŐ ELLETÁS FEJLESZTÉSÉHEZ Nyomda és kötészet Nyomdabővítés (udvarfedés)570e Varroda és hímző üzem 0 Üzem bővítés (2.szint) Fémtechnológia TMK lemezdaraboló és présterem (galván helyén) EGYÉB Iroda, raktár, garázs, egyéb 0 Udvar aszfaltozása (1000 m2) Raktár összenyitás/idegen területen Szauna építés Kisértékű irodai eszközök (BUFA) MINDÖSSZESEN Összességében a tervezett beruházási összegtől lényegesen elmaradva, részlegesen kerültek megvalósításra forráshiány miatt a beruházási fejlesztési elképzelések. Ezek megvalósítását - több évet érintően től tervezzük. A saját erő befektetési jegyek formájában E Ft névértéken rendelkezésre állt, azonban felső vezetői döntés alapján nem volt hozzáférhető. A táblázat a tételesen tartalmazza, hogy mely üzemekben, milyen összegű fejlesztésekre fordítottuk forrásainkat és az eredeti tervek hogyan realizálódtak, illetve kiemelten mutatjuk be az ebből december 31-én befejezetlenként nyilvántartottakat. A BV OP 61/1/2014. Határozata rendelkezett egyszeri visszatérítendő támogatásról nyomdai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan bővítési beruházás, irodaszergyártásra való felkészülés finanszírozásának átmeneti támogatása céljára, mely alapján a december 30-án folyósított E Ft kapott kölcsön, visszafizetési határideje június 30. Ezen összeg felhasználására folyamán kerül sor. Az elszámolt értékcsökkenési leírás: E Ft. VII. Az értékesítés árbevétele, aktivált saját teljesítmény, üzemi eredmény, szokásos vállalkozási eredmény, mérleg szerinti eredmény Társaságunk az Éves beszámoló részeként összeállítja az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát, mellyel eleget tesz a számviteli tv. kiegészítő melléklet ide vonatkozó előírásának. A belföldi értékesítés árbevételének részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza.

16 11 / 24 Értékesítésünk éves nettó árbevétele (2013-ban E Ft; évben E Ft; évben E Ft; 2010 évben E Ft), az előző évek nettó árbevétele folyamatos növekedést mutat, üzleti évben E Ft-ban realizálódott, ami a legmagasabb, évi értékhez közeli szintű. Főkvi sz. Megnevezés Terv Tény Tervteljesítés ezer Ft % Érékesítés nettó árbevétele mindössz % Belföldi értékesítés árbevétele össz % 911 Termelés árbevétele % 914 Szolgáltatások/ bérmunka bevétele % 921 Belföldön eladott áruk árbevétele % 923 Közvetített továbbszámlázott szolg. 1 Az értékesítés megoszlásából megfigyelhető, hogy a két legjelentősebb tétel esetében - a termékgyártás 15 %-kal elmarad a tervtől, ugyanakkor - a szolgáltatásokból befolyt árbevétel 19%-kal meghaladja a tervezettet. Együttes hatásuk következményeként a belföldi értékesítésből származó bevételünk 11 %-kal a tervezett alatt realizálódott, mivel az összes árbevétel 87,5 %-át adja, az árbevétel domináns részét kitevő termelés árbevétele. Aktivált saját teljesítmények Aktivált saját teljesítmények értéke E Ft - Saját termelésű készletek állományváltozása E Ft - Saját előállítású eszközök aktivált értéke E Ft Egyéb bevételünk a bázis E Ft-ról csökkent, E Ft-ra összetételében az alábbiak szerint valósult meg: Értékesített immateriális javak, tárgyi eszk.árbevétele Céltartalék felhasználás Behajtási költség általány bevétele Kapott kártérítés összege Késedelmi kamat, kötbér címen kapott Forgalom utáni bónusz Tb költségtérítés 1% Cégautó használat utáni adó megtérítése Egyéb bevételek E Ft 130 E Ft 148 E Ft 457 E Ft 645 E Ft 12 E Ft 43 E Ft 204 E Ft 221 E Ft Egyéb ráfordításaink összege E Ft, mely a bázis évhez képest E Ft-tal csökkent.

17 12 / 24 Részletezve: Éretékesített immateriális javak, tárgyieszközök könyv szerinti értéke Különféle kártérítés, bírság, kötbér, illeték, késed.kamat Terven felüli écs. Készletek selejtezése Környezetvédelmi termékdíj Környezetterhelési díj Gépjárműadó Személygépjármű magáncélú haszn. (cégautóadó,súlyadóval csökk.) E Ft 67 E Ft 17 E Ft E Ft 72 E Ft 2 E Ft 310 E Ft 161 E Ft Üzemi eredmény : E Ft. Pénzügyi műveletek bevételei: Egyéb kapott kamatok Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai: Fizetendő kamatok Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye: E Ft E Ft E Ft 308 E Ft E Ft E Ft -248 E Ft Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli eredmény E Ft E Ft Rendkívüli bevétel E Ft BVOP-tól 2000-ben kapott fejl. támogatás é.cs. arányos része fűtéskorszerűsítés, tűzivízhálózat, nyomda áttelepítése és tetőkorszerűsítés BVOP-tól 2011-ben kapott fejl. támogatás é.cs. arányos része BVOP-tól 2013-ban kapott fejl. támogatás écs arányos része Fellelt készletek 309 E Ft E Ft E Ft 5 E Ft Rendkívüli ráfordítás 296 E Ft Térítés nélkül átadott termékek 296 E Ft A kft évi mérleg szerinti eredménye: E Ft.

18 13 / 24 VIII. A likviditási helyzet alakulása, követelések és kötelezettségek, fedezeti pont A Duna-Mix Kft. pénzügyi helyzete az utóbbi években jelentős változáson esett át a külső körülmények hatására. A 2011-ben született belső ellátást érintő törvényi változások következtében jelentősen emelkedett a Duna-Mix Kft.-hez beérkező megrendelések száma. A jogszabály a szállítónak (ellátó) egyrészt szigorú korlátok közé szorított rövid teljesítési határidőt határoz meg, másrészt hosszú finanszírozási időt szab, melyek együttes hatására a társaság komoly finanszírozási gondokkal szembesülhet, amennyiben a kedvezményezetti körben fizetőképességi/ fizetőkészségbeli problémák lépnek fel. Vevői követeléseinek finanszírozását a társaság - bizonyos nagyságrend meghaladása után -, saját forrásból már nem tudja megoldani. Az óvatosság számviteli elve alapján felkészülve a bármikor jelentkező likviditási gondokra, és mivel áthidaló állami támogatásra (normatív, BV pályázati) nem számíthattunk -, ezért folyószámla hitel felvételére kényszerültünk, amit évenként folyamatosan meghosszabbíttatunk. A folyószámla hitelt az MKB Banktól vettük fel 50 millió Ft keretösszeggel. A hitel felvétele, banki költségeink emelkedését eredményezi, azonban a vevőinknek nyújtott kereskedelmi hitel volumene, valamint a hosszú finanszírozási idejű, de a megrendelések teljesítése érdekében jelentkező anyagbeszerzés megfinanszírozására nem látunk más módot. A BV OP 61/1/2014. Határozata alapján december 30-án folyósított E Ft egyszeri visszatérítendő támogatás a decemberben folyószámla hitelkeretünk kimerítésével kiélesedett likviditási nehézségeink év eleji kezelésére komoly segítséget jelentenek. A kapott kölcsön, visszafizetési határideje június 30. A leírtak és az I. pontban elemzett mutatószámok, jövedelmezőségi-, pénzügyi- és vagyoni mutatók egyaránt azt tanúsítják, hogy a Kft. gazdálkodására a stabilitás jellemző, a 2011-től nyereségessé vált tevékenység együtt járt a likviditás javulásával is, amit azonban jelentősen befolyásol a mindenkori vevőkör fizetőkészsége és fizetőképessége. Követelések megoszlása december 31-én lejáratuk és vevők szerinti bontásban: ezer Ft-ban Vevőkkel szembeni követelés Ebből a határidőn túli követelések Határidőn Összesen 0-30 nap nap nap nap 180 napon belüli Összesen közötti közötti közötti közötti túl Vevőkkel szembeni követelés összesen Nem kiemelt vevők Kiemelt vevőcsoportok Autonóm államigazgatási szerv Belügyminisztérium BV Intézetek BV Intézmények BVOP Bv. Gazdasági társaságok HM Katasztrófavédelem Kórházak Központi államigazgatási szervek Szociális intézmények Vízügyek Rendőrség Egyéb 9/ A vevőkkel szembeni követelés összegét korrigálja az a 73 E Ft túlfizetés, mely a kötelezettségek közé került átsorolásra (vevők főkönyv szerint: E Ft + 73 E Ft= E Ft). A december 31- én fennálló vevői követeléseink március 15-ig még teljeskörűen nem folytak be, a lejárt

19 14 / 24 követeléseink beérkezése érdekében felszólító leveleket küldtünk az érintett partnereknek (még be nem folyt lejárt követelés: E Ft kórházak, rendőrség -). Behajthatatlan követelés Szabad munkavállalói perünk jelenleg nincs. A kft. szállítóállománya a december 31-i állapot szerint: ezer Ft-ban Megnevezés Határidőn belüli nap nap nap nap 181- Összesen BV szállítók Külső szállítók Összesen A kft december 31-én fennálló tartozásait, azok lejárataira figyelemmel, a beszámoló készítésének időpontjáig megfizette. Számviteli fedezeti pont Számviteli fedezeti árbevétel = Összes állandó költség Összeses változó költség 1- Árbevétel A Duna-Mix Kft évi tervében a számított fedezeti árbevétel 682 millió Ft volt, ami a tényadatok alapján elvégzett számítások szerint 612 millió Ft lett, az eltérés az árbevételi tervünk 89 %-os teljesítéséből adódik. Az előző pontban említett E Ft támogatást nem végleges juttatásként, hanem kölcsönként bocsátották a cég rendelkezésére, ezért nem került feltüntetésre az alábbi táblázatban tény tény Összes árbevétel Összes állandó költség (közvetett) Összes változó költség (közvetlen) Változó/Árbevétel 1 1 Nevező 0 0 Számviteli fedezeti árbevétel Támogatás számított Támogatás várható vagy tényleges Támogatás hiány

20 15 / 24 IX. Környezetvédelem A veszélyes hulladékok évi forgalmát mutatja mennyiségben és értékben, fajtánként a 8. számú táblázat. Környezetvédelmi eszközök: Ft-ban Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Halmozott bruttó érték Halmozott értékcsökkenés(ft) Tárgyévi értékcsökkenés(ft) Veszélyes hulladék megsemmisítésére fordított összeg 2014-ben 136 E Ft Mérlegünkben kötelezettségeink között ki nem mutatott környezetvédelmi helyreállítási költség nincs.

21 16 / 24 1.számú melléklet Saját tőke változása év Megnevezés Nyitó Növekedés (+) Csökkenés (-) Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen

22 17 / számú táblázat E Ft BRUTTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKED. ÁTSOROL. CSÖKKEN. ZÁRÓ Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Befejezetlen szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen BRUTTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKED. ÁTSOROL. CSÖKKEN. ZÁRÓ Telkek Épületek Bérelt ingatlan Egyéb építmények Ing. kapcs. vagyoni ért. jogok Ing. és ing-hoz kapcs. vagyoni ért. jogok össz Műszaki gépek, berend., járművek Egyéb gépek, berend., járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Befejezetlen beruházások, felújítások/épületek Befejezetlen beruházások, felújítások/idegen tulajdonú épületek Befejezetlen beruházások/ kamerarendszer Befejezetlen beruházások/szauna Befejezetlen beruházások/járművek Befejezetlen beruházások/irodai berendezés Befejezetlen beruházások részletezés/ kontrollszám Befektetett eszközök összesen:

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Cégjegyzék szám

Cégjegyzék szám A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: A beszámoló: Lehet például: Üzleti év Időszak Keltezés helye dátuma 1 1 9 9 0 7 7 8 7 2 2 0 1 1 4 0 6 0 6-1 0-0 0 0 2 7 9 Előtársasági beszámoló

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése

2012. december 31. adatok E Ft-ban Előző év Tárgyév módosí tásai a b c d e. A tétel megnevezése Statisztikai jel 1/6. oldal A MÉRLEG Eszközök (aktívák) év l A. Befektetett eszközök 208981 0 216469 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 4678 0 3580 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14.

Éves beszámoló december 31. Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya. Tatabánya, március 14. I I Cégjegyzék száma Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. Tatabánya 2011. december 31. Éves beszámoló Tatabánya, 2012. március 14. VÉRTES' epdészeti és FAIPARI za HKÖRUfN MUKÖDO RÉSZVÉNYTÁpR~SÁG 11187622-0201-114-11

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló üzleti évről

Éves beszámoló üzleti évről 2 2 2 6 0 3 3 6139257201 Statisztikai jel 0 1-0 9-9 1 9 8 82 Cégjegyzék a KÉZMŰ Fővárosi Kézműipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 1147 Budapest, Csömöri út 50-60. Éves beoló 2012. üzleti évről

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Statisztikai számjel: 1 1 0 0 9 4 2 9-0 2 1 0-1 1 4-0 2 Cégjegyzékszám: 0 2-1 0-0 6 0 0 9 3 MECSEKERDŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság 7623 Pécs, Rét u. 8. 2012. év Éves beszámoló Pécs, 2013. február

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 2015.01.01-2015.09.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. Éves beszámoló üzleti évről. Keltezés: Érd, február 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. a vállalkozás íme, telefonszáma 2030 Érd, Fehérvári út 63/b-; 06-23-500-000 Éves beszámoló 2015. üzleti évről a vállalkozás

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft

Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft Őszikék 2005 Közhasznú Nonprofit Kft 3232 Gyöngyös Üdülősor út 58. 2015. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat

1. melléklet a évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat 1. melléklet a 2015. évi CI. törvényhez 1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez A mérleg előírt tagolása A változat Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2012. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) BROKERGOLD MAGYARORSZÁG KFT. Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Cégjegyzékszáma: 05 09 018640 Székhelye: BROKERGOLD

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem

Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. Távhőszolgáltatói üzem Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit Kft. MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám A tétel megnevezés Szolgáltatói a b e 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sor) 114 656 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben