Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai szemléltetik. Jövedelmezőségi mutatók: A évben realizált bevétel, valamint nyereség összege nem érte el a évi értékeket, ennek megfelelően a mutatószámok értéke is alacsonyabb a kiugróan magas bázisnál, azonban a 2014-re tervezett szintet sikerült elérni. A bázis mutatószámaihoz viszonyítva a tárgyidőszakban a személyi ráfordítások bevételhez viszonyított aránya nőtt (tervezett szinten realizálódott), az anyagmentes termelési érték, a nettó termelési érték és ezek árbevételhez viszonyított aránya elmaradt a bázis adatoktól. A évi veszteség után, a 2011-ben realizált pozitív üzleti eredmény hatására az árbevétel arányos üzleti eredmény mutatószáma -12,4 %-ról + 10,8 %-ra nőtt, ami a 2012-es teljesítésekkel már 19,98 %-ra, ban pedig 21,58 %-ra változott; már a évi terv készítésénél látható volt, hogy ezt a magas értéket nem tudjuk megismételni tárgyévben, azonban a tervezett 4,53 %-nál magasabb, 6,15 %-os értéket realizáltunk. Ezek alapján több év viszonylatában is stabilnak mondható a társaság jövedelmezőségének alakulása. A pénzügyi mutatószámok: A kft. folyószámlahitel igénybevételével gazdálkodott 2014-ben, a likviditási helyzet stabilitásának biztosítása érdekében, a 2012-ben felvett 50 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel lejáratának meghoszszabbítását évről-évre szükségesnek ítéltük. A kft. szállítói felé fennálló tartozásai nőttek ( eft), a vevő követelések a bázishoz mérten csökkentek ( eft). A likviditási mutató értéke és az eladósodottság mértéke ezzel növekedett, az adósságfizető képességi mutató értéke csökkent. A 2010-es üzleti év vesztesége után a 2011-es év tisztes nyereségét 2012 kiugróan magas nyereségessége követte, amit 2013-ban sikerült túlszárnyalni, mindez a bruttó Cash-Flow ráta értékét is jelentősen befolyásolta. Ez a folyamat bár 2014-ben is tisztes nyereséget realizáltunk megtorpant és a mutató értéke is alacsonyabb a bázisnál. A pénzügyi mutatószámokat a tervhez mérten vizsgálva látható, hogy a terv megalapozott volt és a kitűzött célokat döntően teljesítette társaság. Vagyoni mutatószámok: A befektetett eszközök állománya a végrehajtott beruházásoknak köszönhetően 2011-ben 6,7%-kal, majd 2012-ben 16,2%-kal, 2013-ban 35,8 %-kal, 2014-ben további 4,4 %-kal nőtt a megelőző üzleti évhez viszonyítva és 2011 évben egyaránt növeltük tárgyieszköz-állományunkat, de míg 2010-ben a növekedés nem érte el a tárgyévi értékcsökkenés szintjét, 2011-ben 9,1 millió Ft, 2012-ben 23,4 millió Ft, 2013-ban 60,1 millió Ft, 2014-ben 10,1 millió Ft volt a befektetett eszközök értékének növekedése, bár a tervezett szintű beruházások nem valósulhattak meg. Ezzel együtt is a befektetett eszközök, eszközökön belüli aránya csökkent 2011-ről 2012-re 62 %-ról 38 %-ra, 2013-ban ez 40 % volt, 2014-ben 31 %-ra korrigált, míg a forgóeszközök aránya nőtt 38 %-ról 61,8 %-ra, 2013-ban 60%-ra, 2014-ben 68,8 % lett, a mérlegfőösszeg (összes eszköz állomány) pedig a évi 87 %-os, 2013-ban 31 %-os, ben 33,4 %-os növekedést mutat. Mindezek a cég folyamatos, jelentős gyarapodását jelzik. A befektetett eszközeink rendeltetésszerű forrással, saját tőkével fedezettek. A követelések, rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított értéke és aránya csökkent a bázis, valamint a tárgy év utolsó napján vizsgálva. Állandósulni látszik azonban az a jelenség, hogy folyamatosan kényszerülünk partnereink nagy összegű hitelezésére. A forgóeszközök 2011-ben 46%-ban, 2012-ben 44%-ban, 2013-ban 72 %-ban, 2014-ben 55 %-ban saját tőkével fedezettek, a fennmaradó részt is rendeltetésszerű forrás finanszírozza. A mérlegfőösszeg 2011-ben 42,5 millió Ft-tal (+22,1 %-kal) nőtt, 2012-ben a növekedés 204,8 millió Ft (+87%), 2013-ban 135,8 millió Ft (+31%), 2014-ben 192,1 millió Ft (+33,4 %) volt. A saját tőke a forrá-

8 3 / 24 sokon belül a mérleg szerinti pozitív eredmény összegével nőtt, a vagyoni mutatók összességében tőkeerős gazdálkodót jeleznek. A kft. vagyoni helyzete szilárd. A Duna-Mix Kft. részére a éves terv összeállítása során meghatározásra kerültek különböző tartalmú mutatószámokkal meghatározott teljesítmény minimumkövetelmények, melyeket beépítettünk az üzleti tervünkbe. Az alábbi táblázat mutatja, hogy az elvárásoknak a cég döntően (egy mutató kivételével) eleget tett, valamint a tervszámok alapján kimunkált mutatókat is, két kivétellel, teljesíteni tudta. A központi ellátás fejlesztésének elvárt 9 %-os növelése csak 5,2 %-ban valósult meg, melynek oka, hogy a bázisban is már jelentős, 67,1 %-os arányt képviselt a belső ellátásból származó árbevételünk, melyet 2014-ben tovább tudtunk javítani 72,3%-ra. A saját tevékenységek keretében foglalkoztatott fogvatartottak aránya a kft-nél foglalkoztatott összes fogvatartotthoz mérten jóval meghaladja 2014-ben a minimumkövetelményt, a terhez mérten azonban kis, 0,4 %-os elmaradás realizálódott a piaci pozíció mérőszámában. Ennek oka, hogy növekedett a külső és belső bérmunkára igénybevett foglalkoztatás létszáma. SZTÉR szakmai mutatók évi Szakmai minimum évi TERV Változás bázishoz évi TÉNY Változás bázishoz Saját tőkearányos eredmény ROE (%) 4 8,0% 9,7% Eszközarányos jövedelmezőség ROA (%) 3,7 6,0% 6,7% Hitelfedezettségi mutató 0,5 107,4% 1,60 Központi ellátás fejlesztése (%) 9 76,7% 9,6% 72,3% 5,2% Piaci pozíció (%) 45 87,1% 86,7% Munkáltatás aránya (%) 55 60,9% 75,1% II. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályok, eljárások A beszámoló formája, a könyvvezetés rendszere, könyvvizsgálat: Társaságunk a évi C. tv. 9. -a alapján éves beszámoló készítésére kötelezett. A évi C. tv előírásainak megfelelően könyvvezetési kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében teljesíti. Társaságunk egyszemélyes, 100%-ban állami tulajdonú kft., könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot az EX ASSE Könyvvizsgáló Zrt. részéről Fiedler Gábor kamarai tag könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló részére kifizetett nettó díj 2014-ben számla alapján: 685 E Ft. A díj a havi ellenőrzéseket és az éves beszámoló auditálását foglalja magába. Mérlegkészítés időpontja, tagolása, eredmény-megállapítás módja: Az üzleti év időtartama a naptári évvel azonos. A mérleg fordulónapja az üzleti év utolsó naptári napja, azaz december 31. Az éves zárás időpontja a tárgyévet követő év március hó 15. napja.

9 4 / 24 Társaságunk a beszámoló mérlegét a évi C. tv. l. sz. mell. A változata szerint, eredménykimutatását a évi C. tv. 2. sz. mell. A változata szerinti tagolásban összköltségeljárással készíti el, azonban az alapító információs igényeinek kielégítése érdekében eredmény-kimutatás forgalmi költség eljárással is készül. Az eredmény-kimutatás alátámasztására társaságunk az elsődleges költséghelyköltségviselő, másodlagos költségnem-elszámolást alkalmazza. A kft. a évi C. tv. változásait figyelembe véve, az ott leírt mérlegtagolásokat alkalmazva készíti beszámolóját, további tételtagolást, összevonást nem használ. Az alkalmazott értékelési eljárások ismertetése: Társaságunk a mérlegben szereplő eszközök és források értékelésének szabályait a évi C. tv előírásai alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított belső szabályzatokban, a Számviteli politikában és az Eszközök és források értékelési szabályzatában határozta meg. Forgóeszközök értékelése: A vásárolt készletek készletre vétele tényleges beszerzési áron történik, árkülönbözeti számla közbeiktatásával. A felhasználásra jutó árkülönbözet a negyedéves, éves záráskor felosztásra kerül. A készletek felhasználásánál a FIFO módszert alkalmazzuk. Mérleg fordulónapján meglévő saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen vesszük számba, mely utókalkulációval kerül meghatározásra. Értékcsökkenés elszámolásának elve: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével meghatározott lineáris leírási kulcsokkal történik. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Maradványértékkel, szabályzatunknak megfelelően, gépjárművek esetében számolunk. Az 100 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök költségét a használatbavételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenésként. Értékvesztés elszámolásának rendje, kritériumai, eljárásai: Számviteli politikánk szerint követelésnél a vevő/ adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, értékvesztést lehet elszámolni. Jelentősnek minősítjük, ha a különbözet vevőnként /adósonként számított összege a követelések 2%-át eléri. A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó alkalmazott szabályzatok: Elsődlegesen a évi C. számú Számviteli törvény és módosításai határozzák meg könyvvezetésünket. A számviteli politika keretében, de önálló belső szabályzatként hatályosak a Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Selejtezési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat Önköltség számítási szabályzat

10 5 / 24 Árképzési szabályzat Pénzkezelési szabályzat A számviteli alapelvektől való eltérések Társaságunk könyvvezetési gyakorlata, beszámolója nem tér el a számviteli tv. előírásaitól, kivételes eltéréseket nem alkalmaztunk. A Cash flow kimutatást a 6. számú táblázat tartalmazza évre vonatkozóan. Az adózott eredmény felhasználása: a ben képződött nyereség felhasználását a 2015-re kidolgozott beruházási terv tartalmazza, melyet az FB javaslata alapján elfogadásra felterjesztettünk a vagyonkezelő képviselőjének. III. A társaság általános adatai, vezető tisztségviselők A társaság neve: DUNA-MIX Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: DUNA-MIX KFT. Alapadatai: Székhelye (telephellyel azonos): 2600, Vác Barabás Miklós u. 1. Központi telefonszáma: 27/ Központi telefax száma: 27/ címe: Cégbejegyzés száma: Adószám: Közösségi adószám (2004-től): HU Statisztikai számjel: Statisztikai főtevékenység től: 1812 Számlavezető bank: MKB Bank Zrt Számlaszám: A társaság ügyvezető igazgatója: Szakolczai Lóránt bv. alezredes Kinevezve: április 1-től 2014.december 31-ig január 1-től december 31-ig A társaság vezető tisztségviselője részére évben kifizetett járandóság: Szakolczai Lóránt bv. alezredes Ft A beszámoló összeállításának időpontjában a vállalkozás képviseletére jogosult személy Szakolczai Lóránt bv. alezredes Budapest, Istvánffy utca 23. B. épület I. emelet 3. sz. alatti lakos. A társaság felügyelő bizottságának tagjai, valamint felvett tiszteletdíjuk összege 2014-ben: Ft Dr Pálfalvi József FB elnök Dr. Medvigy Mihály FB elnök Bikádi Tóth Ildikó FB tag 0 Kopcsik Károly FB tag Németh Károly Béla FB tag ben kifizetett tiszteletdíjak összesen

11 6 / 24 A társaság tisztségviselői év folyamán: Pszota Józsefné bv. alezredes Sápi Gábor bv.főhadnagy Bene-Bayer Ildikó bv. százados dr. Kormosói László bv. alezredes Dósa György Istvánné Horhi Zoltánné ügyvezető igazgató-helyettes/gazdasági igazgató ügyvezető igazgató-helyettes/termelési igazgató kereskedelmi osztályvezető biztonsági vezető számviteli osztályvezető munkaügyi osztályvezető Vezető tisztségviselők részére, FB tagoknak előleg folyósítására, kölcsön nyújtására nem került sor, velük szemben nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. A társaság könyvvezetését a cég számviteli osztálya látja el, könyvviteli szolgáltatás igénybevételére nem került sor. Beszámoló összeállítását a társaság ügyvezető igazgató-helyettese, Pszota Józsefné bv. alezredes végezte (mérlegképes regisztrációs száma: ), és az aláírására az ügyvezető igazgató, Szakolczai Lóránt bv. alezredes jogosult. A társaság február 26-án uralmi szerződést kötött, az uralkodó tag a Bv. Holding Kft. Az uralmi szerződés keretében az uralkodó tag többek között több, a tulajdonosi joggyakorló által átruházott joggal rendelkezik. IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközállomány 4,4 %-kal, E Ft-tal emelkedett, a folyamán végrehajtott, a tervezett szinttől összegében lényegesen elmaradó, beruházásoknak köszönhetően, melyek részletes bemutatására a beruházások ismertetésénél kerül sor. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke is növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök csökkenése pedig a dolgozóknak korábban juttatott hosszú lejáratú kölcsönök évi törlesztéséből adódik. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változását (növekedés, csökkenés, átsorolás), a könnyebb áttekinthetőség érdekében a 2. és 3. sz. táblázat tartalmazza, mérlegtételek szerinti bontásban. A Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorai között szereplő Egyéb tartósan adott kölcsön, a dolgozók lakásépítési kölcsöntartozása: 1 éven túli lakásépítési kölcsön tartozása 5 E Ft 1 éven belüli lakásépítési kölcsön tartozása 1 E Ft B./ FORGÓESZKÖZÖK Készletek összetételének megoszlása azok mobilitása szerint Összes készletállományunk E Ft, melynek 22,7 %-a anyagkészlet, 67,2 %-a késztermék, 4,1 %- a kereskedelmi áru, 6 % pedig készletre adott előleg. Bázis készletállományunkhoz képest a évi záró állomány E Ft-tal magasabb.

12 7 / évben leírt vevő követelés nem volt ben követelés értékvesztést nem számoltunk el. C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Aktív időbeli elhatárolás összege 938 E Ft, melyből 38 E Ft bevételek aktív időbeli elhatárolása: Cégautó használat megtérítése OMV betét letéti kamata 34 E Ft 4 E Ft 900 E Ft a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: Közlöny, újság előfizetések 119 E Ft Tárhely szolgáltatás 6 E Ft Nyomdagép bérleti díj 775 E Ft FORRÁSOK Saját tőke üzleti éven belüli változása: Jegyzett tőke nem változott Tőketartalék nem változott Eredménytartalék a kft évi E Ft mérleg szerinti eredményével (nyereség) nőtt. A saját tőke december 31-én E Ft évi nyereség E Ft Együtt E Ft-ra módosult. (A saját tőke részletes kimutatását az 1. sz. táblázat tartalmazza.) Céltartalék: 0 E Ft XII. 31-én 130 E Ft összegben fennálló céltartalék 2014-ben kifutott. A céltartalékot 2011-ben a Hajdú-Bihar Megyei BV intézettel zárkaajtók leszállítására kötött szerződés mellékletében rögzített 3 évre vállalt garanciához kapcsolódott. A szerződés szerinti érték, azaz Ft 5%-ának összegében, melyet 3 évre határoltunk el (130 E Ft/ év). Kötelezettségek 5 éven túli kötelezettsége a társaságnak nincs. Hosszú lejáratú kötelezettség az a (61/1/2014. Határozat egyszeri visszatérítendő támogatásról) nyomdai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan bővítési beruházás, irodaszergyártásra való felkészülés finanszírozásának átmeneti támogatása céljára december 30-án folyósított E Ft kapott kölcsön, melynek lejárata június 30. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: E Ft ebből: - Szállító állomány E Ft - Egyéb rövid lejáratú kötelezettség E Ft

13 8 / 24 Passzív időbeli elhatárolás összege E Ft, melyből Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 357 E Ft melynek részletezése: Munkába járás költségtérítése XII. havi Bankköltség, hitelkamat EKG telefonköltség Csoportos biztosítás Jogi szolgáltatás Anyagvásárlás 131 E Ft 84 E Ft 6 E Ft 76 E Ft 50 E Ft 10 E Ft Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolására: E Ft BV OP-tól 2011-ben fejlesztésre kapott támogatás időbeli elhatárolása (nyomdagép) BV OP-tól 2000-ben fejlesztésre kapott támogatás időbeli elhatárolása Nyomdagép vásárláshoz 2013-ban kapott BV OP támogatás időbeli elhatárolása E Ft E Ft E Ft A pénzügyi helyzet szempontjából jelentős, de a mérlegben nem szereplő kötelezettség nincs. V. Foglalkoztatási struktúra Foglalkoztatási struktúránk változatlan, összetételét tekintve - vezényelt hivatásos állományból (állománytábla szerint 78 fő; december 31-én az átlagos statisztikai állományi létszám 66,8 fő) és az - polgári alkalmazotti állományúakból (52,9 fő átlagos állományi létszám) tevődik össze. Állománycsoportonkénti bontásban a bérköltség összetételét a kiegészítő melléklet 7. sz. táblázata mutatja be.

14 9 / 24 VI. Beruházások eft Beruházás Megvalósult beruházás Saját Támogatásból tervezett összesen tervezett nem pénzből M E G N E V E Z É S értéke tervezett BELSŐ ELLETÁS FEJLESZTÉSÉHEZ Nyomda és kötészet Nyomdabővítés (udvarfedés)570e Nyomdabővítés (TMK udvar fedés) TMK présterem nyomdává alakítása Összehordó, ragasztó, kötő gép Sorlyukasztó,perforálógép Heidelberg 5 színes B Magasnyomó üzemrész nyílászáró csere, festés-mázolás, faláttörés befejezése (2013: 1269eFt) Stancszerszámok, klisék (10db) Kisértékű szerszámok Varroda és hímző üzem 0 0 Üzem bővítés (2.szint) Stancszerszám egyéb szerszámok Fémtechnológia TMK lemezdaraboló és présterem (galván helyén) Kisértékű eszközök Asztalos üzem Lapostipli maró Kompresszor Fúrók Járműpark 0 0 Jumper 30 TGK Citroen Berlingo (2013: 4160e) FEJLESZTÉSI CÉLÚ Biztonsági eszközök Biztonsági kamerarendszer kiépítés befejezése (2013: 548e) Raktár Papírraktár tetőcsere Rácsos papírraktár aljzat felújítás EGYÉB Iroda, raktár, garázs, egyéb 0 0 Irodaépület + lépcsőház (2013: 1.716e) Századkapu felújítás Udvar aszfaltozása (1000 m2) Raktár összenyitás/idegen területen Szauna építés Pántológép Libra 3s elemzőtáblák, controlling Kisértékű irodai eszközök Kisértékű irodai eszközök (BUFA) Kisértékű üzemi berendezések Számítástechnikai eszközök MINDÖSSZESEN

15 10 / december 31-én befejezetlen eft Beruházás tervezett értéke Megvalósult beruházás tervezett nem tervezett összesen M E G N E V E Z É S BELSŐ ELLETÁS FEJLESZTÉSÉHEZ Nyomda és kötészet Nyomdabővítés (udvarfedés)570e Varroda és hímző üzem 0 Üzem bővítés (2.szint) Fémtechnológia TMK lemezdaraboló és présterem (galván helyén) EGYÉB Iroda, raktár, garázs, egyéb 0 Udvar aszfaltozása (1000 m2) Raktár összenyitás/idegen területen Szauna építés Kisértékű irodai eszközök (BUFA) MINDÖSSZESEN Összességében a tervezett beruházási összegtől lényegesen elmaradva, részlegesen kerültek megvalósításra forráshiány miatt a beruházási fejlesztési elképzelések. Ezek megvalósítását - több évet érintően től tervezzük. A saját erő befektetési jegyek formájában E Ft névértéken rendelkezésre állt, azonban felső vezetői döntés alapján nem volt hozzáférhető. A táblázat a tételesen tartalmazza, hogy mely üzemekben, milyen összegű fejlesztésekre fordítottuk forrásainkat és az eredeti tervek hogyan realizálódtak, illetve kiemelten mutatjuk be az ebből december 31-én befejezetlenként nyilvántartottakat. A BV OP 61/1/2014. Határozata rendelkezett egyszeri visszatérítendő támogatásról nyomdai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan bővítési beruházás, irodaszergyártásra való felkészülés finanszírozásának átmeneti támogatása céljára, mely alapján a december 30-án folyósított E Ft kapott kölcsön, visszafizetési határideje június 30. Ezen összeg felhasználására folyamán kerül sor. Az elszámolt értékcsökkenési leírás: E Ft. VII. Az értékesítés árbevétele, aktivált saját teljesítmény, üzemi eredmény, szokásos vállalkozási eredmény, mérleg szerinti eredmény Társaságunk az Éves beszámoló részeként összeállítja az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát, mellyel eleget tesz a számviteli tv. kiegészítő melléklet ide vonatkozó előírásának. A belföldi értékesítés árbevételének részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza.

16 11 / 24 Értékesítésünk éves nettó árbevétele (2013-ban E Ft; évben E Ft; évben E Ft; 2010 évben E Ft), az előző évek nettó árbevétele folyamatos növekedést mutat, üzleti évben E Ft-ban realizálódott, ami a legmagasabb, évi értékhez közeli szintű. Főkvi sz. Megnevezés Terv Tény Tervteljesítés ezer Ft % Érékesítés nettó árbevétele mindössz % Belföldi értékesítés árbevétele össz % 911 Termelés árbevétele % 914 Szolgáltatások/ bérmunka bevétele % 921 Belföldön eladott áruk árbevétele % 923 Közvetített továbbszámlázott szolg. 1 Az értékesítés megoszlásából megfigyelhető, hogy a két legjelentősebb tétel esetében - a termékgyártás 15 %-kal elmarad a tervtől, ugyanakkor - a szolgáltatásokból befolyt árbevétel 19%-kal meghaladja a tervezettet. Együttes hatásuk következményeként a belföldi értékesítésből származó bevételünk 11 %-kal a tervezett alatt realizálódott, mivel az összes árbevétel 87,5 %-át adja, az árbevétel domináns részét kitevő termelés árbevétele. Aktivált saját teljesítmények Aktivált saját teljesítmények értéke E Ft - Saját termelésű készletek állományváltozása E Ft - Saját előállítású eszközök aktivált értéke E Ft Egyéb bevételünk a bázis E Ft-ról csökkent, E Ft-ra összetételében az alábbiak szerint valósult meg: Értékesített immateriális javak, tárgyi eszk.árbevétele Céltartalék felhasználás Behajtási költség általány bevétele Kapott kártérítés összege Késedelmi kamat, kötbér címen kapott Forgalom utáni bónusz Tb költségtérítés 1% Cégautó használat utáni adó megtérítése Egyéb bevételek E Ft 130 E Ft 148 E Ft 457 E Ft 645 E Ft 12 E Ft 43 E Ft 204 E Ft 221 E Ft Egyéb ráfordításaink összege E Ft, mely a bázis évhez képest E Ft-tal csökkent.

17 12 / 24 Részletezve: Éretékesített immateriális javak, tárgyieszközök könyv szerinti értéke Különféle kártérítés, bírság, kötbér, illeték, késed.kamat Terven felüli écs. Készletek selejtezése Környezetvédelmi termékdíj Környezetterhelési díj Gépjárműadó Személygépjármű magáncélú haszn. (cégautóadó,súlyadóval csökk.) E Ft 67 E Ft 17 E Ft E Ft 72 E Ft 2 E Ft 310 E Ft 161 E Ft Üzemi eredmény : E Ft. Pénzügyi műveletek bevételei: Egyéb kapott kamatok Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai: Fizetendő kamatok Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye: E Ft E Ft E Ft 308 E Ft E Ft E Ft -248 E Ft Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli eredmény E Ft E Ft Rendkívüli bevétel E Ft BVOP-tól 2000-ben kapott fejl. támogatás é.cs. arányos része fűtéskorszerűsítés, tűzivízhálózat, nyomda áttelepítése és tetőkorszerűsítés BVOP-tól 2011-ben kapott fejl. támogatás é.cs. arányos része BVOP-tól 2013-ban kapott fejl. támogatás écs arányos része Fellelt készletek 309 E Ft E Ft E Ft 5 E Ft Rendkívüli ráfordítás 296 E Ft Térítés nélkül átadott termékek 296 E Ft A kft évi mérleg szerinti eredménye: E Ft.

18 13 / 24 VIII. A likviditási helyzet alakulása, követelések és kötelezettségek, fedezeti pont A Duna-Mix Kft. pénzügyi helyzete az utóbbi években jelentős változáson esett át a külső körülmények hatására. A 2011-ben született belső ellátást érintő törvényi változások következtében jelentősen emelkedett a Duna-Mix Kft.-hez beérkező megrendelések száma. A jogszabály a szállítónak (ellátó) egyrészt szigorú korlátok közé szorított rövid teljesítési határidőt határoz meg, másrészt hosszú finanszírozási időt szab, melyek együttes hatására a társaság komoly finanszírozási gondokkal szembesülhet, amennyiben a kedvezményezetti körben fizetőképességi/ fizetőkészségbeli problémák lépnek fel. Vevői követeléseinek finanszírozását a társaság - bizonyos nagyságrend meghaladása után -, saját forrásból már nem tudja megoldani. Az óvatosság számviteli elve alapján felkészülve a bármikor jelentkező likviditási gondokra, és mivel áthidaló állami támogatásra (normatív, BV pályázati) nem számíthattunk -, ezért folyószámla hitel felvételére kényszerültünk, amit évenként folyamatosan meghosszabbíttatunk. A folyószámla hitelt az MKB Banktól vettük fel 50 millió Ft keretösszeggel. A hitel felvétele, banki költségeink emelkedését eredményezi, azonban a vevőinknek nyújtott kereskedelmi hitel volumene, valamint a hosszú finanszírozási idejű, de a megrendelések teljesítése érdekében jelentkező anyagbeszerzés megfinanszírozására nem látunk más módot. A BV OP 61/1/2014. Határozata alapján december 30-án folyósított E Ft egyszeri visszatérítendő támogatás a decemberben folyószámla hitelkeretünk kimerítésével kiélesedett likviditási nehézségeink év eleji kezelésére komoly segítséget jelentenek. A kapott kölcsön, visszafizetési határideje június 30. A leírtak és az I. pontban elemzett mutatószámok, jövedelmezőségi-, pénzügyi- és vagyoni mutatók egyaránt azt tanúsítják, hogy a Kft. gazdálkodására a stabilitás jellemző, a 2011-től nyereségessé vált tevékenység együtt járt a likviditás javulásával is, amit azonban jelentősen befolyásol a mindenkori vevőkör fizetőkészsége és fizetőképessége. Követelések megoszlása december 31-én lejáratuk és vevők szerinti bontásban: ezer Ft-ban Vevőkkel szembeni követelés Ebből a határidőn túli követelések Határidőn Összesen 0-30 nap nap nap nap 180 napon belüli Összesen közötti közötti közötti közötti túl Vevőkkel szembeni követelés összesen Nem kiemelt vevők Kiemelt vevőcsoportok Autonóm államigazgatási szerv Belügyminisztérium BV Intézetek BV Intézmények BVOP Bv. Gazdasági társaságok HM Katasztrófavédelem Kórházak Központi államigazgatási szervek Szociális intézmények Vízügyek Rendőrség Egyéb 9/ A vevőkkel szembeni követelés összegét korrigálja az a 73 E Ft túlfizetés, mely a kötelezettségek közé került átsorolásra (vevők főkönyv szerint: E Ft + 73 E Ft= E Ft). A december 31- én fennálló vevői követeléseink március 15-ig még teljeskörűen nem folytak be, a lejárt

19 14 / 24 követeléseink beérkezése érdekében felszólító leveleket küldtünk az érintett partnereknek (még be nem folyt lejárt követelés: E Ft kórházak, rendőrség -). Behajthatatlan követelés Szabad munkavállalói perünk jelenleg nincs. A kft. szállítóállománya a december 31-i állapot szerint: ezer Ft-ban Megnevezés Határidőn belüli nap nap nap nap 181- Összesen BV szállítók Külső szállítók Összesen A kft december 31-én fennálló tartozásait, azok lejárataira figyelemmel, a beszámoló készítésének időpontjáig megfizette. Számviteli fedezeti pont Számviteli fedezeti árbevétel = Összes állandó költség Összeses változó költség 1- Árbevétel A Duna-Mix Kft évi tervében a számított fedezeti árbevétel 682 millió Ft volt, ami a tényadatok alapján elvégzett számítások szerint 612 millió Ft lett, az eltérés az árbevételi tervünk 89 %-os teljesítéséből adódik. Az előző pontban említett E Ft támogatást nem végleges juttatásként, hanem kölcsönként bocsátották a cég rendelkezésére, ezért nem került feltüntetésre az alábbi táblázatban tény tény Összes árbevétel Összes állandó költség (közvetett) Összes változó költség (közvetlen) Változó/Árbevétel 1 1 Nevező 0 0 Számviteli fedezeti árbevétel Támogatás számított Támogatás várható vagy tényleges Támogatás hiány

20 15 / 24 IX. Környezetvédelem A veszélyes hulladékok évi forgalmát mutatja mennyiségben és értékben, fajtánként a 8. számú táblázat. Környezetvédelmi eszközök: Ft-ban Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Halmozott bruttó érték Halmozott értékcsökkenés(ft) Tárgyévi értékcsökkenés(ft) Veszélyes hulladék megsemmisítésére fordított összeg 2014-ben 136 E Ft Mérlegünkben kötelezettségeink között ki nem mutatott környezetvédelmi helyreállítási költség nincs.

21 16 / 24 1.számú melléklet Saját tőke változása év Megnevezés Nyitó Növekedés (+) Csökkenés (-) Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen

22 17 / számú táblázat E Ft BRUTTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKED. ÁTSOROL. CSÖKKEN. ZÁRÓ Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Befejezetlen szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen BRUTTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKED. ÁTSOROL. CSÖKKEN. ZÁRÓ Telkek Épületek Bérelt ingatlan Egyéb építmények Ing. kapcs. vagyoni ért. jogok Ing. és ing-hoz kapcs. vagyoni ért. jogok össz Műszaki gépek, berend., járművek Egyéb gépek, berend., járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Befejezetlen beruházások, felújítások/épületek Befejezetlen beruházások, felújítások/idegen tulajdonú épületek Befejezetlen beruházások/ kamerarendszer Befejezetlen beruházások/szauna Befejezetlen beruházások/járművek Befejezetlen beruházások/irodai berendezés Befejezetlen beruházások részletezés/ kontrollszám Befektetett eszközök összesen:

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2013. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2013. Keltezés: Balassagyarmat, 2014. március 15.

Részletesebben

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló 2014. Ipoly Cipőgyár Kft. 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel. 12-09-001968 Cégjegyzék száma 1120 3362 1520 113 12 Statisztikai számjel 12-09-001968 Cégjegyzék száma Ipoly Cipőgyár Kft 2660 Balassagyarmat Madách u. 2. 06-35/501-279 Éves beszámoló 2014. Keltezés: Balassagyarmat, 2015. március 17.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013. április 30. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mezőkeresztes, 2015. január 31. BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet Tóth Zoltánné ügyvezető Gárdonyi István gazdasági igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége

Részletesebben

2 3 4 5 6 7 BUDÉP Budai Épületfenntartó Kft. 1027 Budapest Frankel Leó u. 5. Kiegészítő melléklet A 2008. január 01. 2008. december 31. éves beszámolóhoz a 2000. évi C. tv. a számvitelről előírása alapján

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről

ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Éves beszámoló a 2009. január 1. és a 2009. december 31. közötti üzleti évről Tartalomjegyzék I.FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS... 2 II.MÉRLEG ( E Ft)... 3 III.EREDMÉNYKIMUTATÁS... 5 IV.A KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET... 6 1.A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE... 6 2.SZÁMVITELI POLITIKA... 9 3.AZ

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT VITUKI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI KUTATÓ INTÉZET NONPROFIT KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni u.39. KSH:10043701-6419-122-05 Cg.:05-02-000268 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Kazincbarcika, 2015. április 15.... dr.kriston Krisztián

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. -------------------------------------------------- 1033. Budapest, Polgár u. 8-10. Kiegészítő melléklet a 2006. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2007.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2011. évi. éves beszámolóhoz 1065 Budapest Nagymező utca 22-24. Adószám: 21114146-2-42 Társaságjegyzékszám: 01-09-917942 KSH: 21114146900157101 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. évi éves beszámolóhoz Budapest, 2012. február 29. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVI. Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A SZEGEDI SPORT ÉS FÜRDŐK KFT. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Szeged, 2014. február 15. Károlyfalvi Zsolt ügyvezető igazgató I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A VÁLLALKOZÁS BEMUTATÁSA: Működési

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2014. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból

KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból Iktatószám: /2014. KIVONAT a 190/2014. (V.26.) számú ALAPÍTÓI HATÁROZAT-ból A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatósága elfogadja a Tiszavíz Vízerőmű Energetikai Kft. 2013. üzleti évéről készült éves

Részletesebben

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez

1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 2015. április 13-án tartandó évi rendes Közgyűlésének előterjesztéséhez Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Nyrt. 1033 Budapest, Polgár u. 8-10. Tel. (36 1) 457 3860 Fax. (36 1) 367 2800 E-mail: info@bif.hu 1. sz. melléklet a Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2010. évi Éves Beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. évi Éves Beszámolóhoz TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1.1 A társaság bemutatása... 3 1.2 Számviteli politika ismertetése... 5 1.2.1 Mérleg és eredménykimutatás... 5 1.2.2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Éves beszámoló. BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése. 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015 1 1 0 6 6 3 0 3 4 9 3 1 1 1 4 0 5 Statisztikai számjel 0 5-1 0-0 0 0 1 0 6 Cégjegyzék száma BORSOD VOLÁN Személyszállítási Zrt. a vállalkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel.: 06-46/515-015

Részletesebben

2009. évi Éves beszámolójához

2009. évi Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Társaság 2009. évi Éves beszámolójához Dr. Benedek János Vezérigazgató Budapest, 2010. március 30. VÁTI Nonprofit Kft. 2009. Éves beszámoló kiegészítő melléklete 1 I. A Társaság

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben