Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ""

Átírás

1

2

3

4

5

6

7 2 / 24 I. A vállalkozás vagyoni, pénzügyi helyzetének bemutatása A kft. vagyoni helyzetére, pénzügyi likviditási helyzetére valamint a jövedelmezőségére vonatkozó átfogó elemzést az 5. számú táblázat mutatószámai szemléltetik. Jövedelmezőségi mutatók: A évben realizált bevétel, valamint nyereség összege nem érte el a évi értékeket, ennek megfelelően a mutatószámok értéke is alacsonyabb a kiugróan magas bázisnál, azonban a 2014-re tervezett szintet sikerült elérni. A bázis mutatószámaihoz viszonyítva a tárgyidőszakban a személyi ráfordítások bevételhez viszonyított aránya nőtt (tervezett szinten realizálódott), az anyagmentes termelési érték, a nettó termelési érték és ezek árbevételhez viszonyított aránya elmaradt a bázis adatoktól. A évi veszteség után, a 2011-ben realizált pozitív üzleti eredmény hatására az árbevétel arányos üzleti eredmény mutatószáma -12,4 %-ról + 10,8 %-ra nőtt, ami a 2012-es teljesítésekkel már 19,98 %-ra, ban pedig 21,58 %-ra változott; már a évi terv készítésénél látható volt, hogy ezt a magas értéket nem tudjuk megismételni tárgyévben, azonban a tervezett 4,53 %-nál magasabb, 6,15 %-os értéket realizáltunk. Ezek alapján több év viszonylatában is stabilnak mondható a társaság jövedelmezőségének alakulása. A pénzügyi mutatószámok: A kft. folyószámlahitel igénybevételével gazdálkodott 2014-ben, a likviditási helyzet stabilitásának biztosítása érdekében, a 2012-ben felvett 50 millió Ft keretösszegű folyószámlahitel lejáratának meghoszszabbítását évről-évre szükségesnek ítéltük. A kft. szállítói felé fennálló tartozásai nőttek ( eft), a vevő követelések a bázishoz mérten csökkentek ( eft). A likviditási mutató értéke és az eladósodottság mértéke ezzel növekedett, az adósságfizető képességi mutató értéke csökkent. A 2010-es üzleti év vesztesége után a 2011-es év tisztes nyereségét 2012 kiugróan magas nyereségessége követte, amit 2013-ban sikerült túlszárnyalni, mindez a bruttó Cash-Flow ráta értékét is jelentősen befolyásolta. Ez a folyamat bár 2014-ben is tisztes nyereséget realizáltunk megtorpant és a mutató értéke is alacsonyabb a bázisnál. A pénzügyi mutatószámokat a tervhez mérten vizsgálva látható, hogy a terv megalapozott volt és a kitűzött célokat döntően teljesítette társaság. Vagyoni mutatószámok: A befektetett eszközök állománya a végrehajtott beruházásoknak köszönhetően 2011-ben 6,7%-kal, majd 2012-ben 16,2%-kal, 2013-ban 35,8 %-kal, 2014-ben további 4,4 %-kal nőtt a megelőző üzleti évhez viszonyítva és 2011 évben egyaránt növeltük tárgyieszköz-állományunkat, de míg 2010-ben a növekedés nem érte el a tárgyévi értékcsökkenés szintjét, 2011-ben 9,1 millió Ft, 2012-ben 23,4 millió Ft, 2013-ban 60,1 millió Ft, 2014-ben 10,1 millió Ft volt a befektetett eszközök értékének növekedése, bár a tervezett szintű beruházások nem valósulhattak meg. Ezzel együtt is a befektetett eszközök, eszközökön belüli aránya csökkent 2011-ről 2012-re 62 %-ról 38 %-ra, 2013-ban ez 40 % volt, 2014-ben 31 %-ra korrigált, míg a forgóeszközök aránya nőtt 38 %-ról 61,8 %-ra, 2013-ban 60%-ra, 2014-ben 68,8 % lett, a mérlegfőösszeg (összes eszköz állomány) pedig a évi 87 %-os, 2013-ban 31 %-os, ben 33,4 %-os növekedést mutat. Mindezek a cég folyamatos, jelentős gyarapodását jelzik. A befektetett eszközeink rendeltetésszerű forrással, saját tőkével fedezettek. A követelések, rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított értéke és aránya csökkent a bázis, valamint a tárgy év utolsó napján vizsgálva. Állandósulni látszik azonban az a jelenség, hogy folyamatosan kényszerülünk partnereink nagy összegű hitelezésére. A forgóeszközök 2011-ben 46%-ban, 2012-ben 44%-ban, 2013-ban 72 %-ban, 2014-ben 55 %-ban saját tőkével fedezettek, a fennmaradó részt is rendeltetésszerű forrás finanszírozza. A mérlegfőösszeg 2011-ben 42,5 millió Ft-tal (+22,1 %-kal) nőtt, 2012-ben a növekedés 204,8 millió Ft (+87%), 2013-ban 135,8 millió Ft (+31%), 2014-ben 192,1 millió Ft (+33,4 %) volt. A saját tőke a forrá-

8 3 / 24 sokon belül a mérleg szerinti pozitív eredmény összegével nőtt, a vagyoni mutatók összességében tőkeerős gazdálkodót jeleznek. A kft. vagyoni helyzete szilárd. A Duna-Mix Kft. részére a éves terv összeállítása során meghatározásra kerültek különböző tartalmú mutatószámokkal meghatározott teljesítmény minimumkövetelmények, melyeket beépítettünk az üzleti tervünkbe. Az alábbi táblázat mutatja, hogy az elvárásoknak a cég döntően (egy mutató kivételével) eleget tett, valamint a tervszámok alapján kimunkált mutatókat is, két kivétellel, teljesíteni tudta. A központi ellátás fejlesztésének elvárt 9 %-os növelése csak 5,2 %-ban valósult meg, melynek oka, hogy a bázisban is már jelentős, 67,1 %-os arányt képviselt a belső ellátásból származó árbevételünk, melyet 2014-ben tovább tudtunk javítani 72,3%-ra. A saját tevékenységek keretében foglalkoztatott fogvatartottak aránya a kft-nél foglalkoztatott összes fogvatartotthoz mérten jóval meghaladja 2014-ben a minimumkövetelményt, a terhez mérten azonban kis, 0,4 %-os elmaradás realizálódott a piaci pozíció mérőszámában. Ennek oka, hogy növekedett a külső és belső bérmunkára igénybevett foglalkoztatás létszáma. SZTÉR szakmai mutatók évi Szakmai minimum évi TERV Változás bázishoz évi TÉNY Változás bázishoz Saját tőkearányos eredmény ROE (%) 4 8,0% 9,7% Eszközarányos jövedelmezőség ROA (%) 3,7 6,0% 6,7% Hitelfedezettségi mutató 0,5 107,4% 1,60 Központi ellátás fejlesztése (%) 9 76,7% 9,6% 72,3% 5,2% Piaci pozíció (%) 45 87,1% 86,7% Munkáltatás aránya (%) 55 60,9% 75,1% II. A beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályok, eljárások A beszámoló formája, a könyvvezetés rendszere, könyvvizsgálat: Társaságunk a évi C. tv. 9. -a alapján éves beszámoló készítésére kötelezett. A évi C. tv előírásainak megfelelően könyvvezetési kötelezettségét a kettős könyvvitel rendszerében teljesíti. Társaságunk egyszemélyes, 100%-ban állami tulajdonú kft., könyvvizsgálatra kötelezett. A könyvvizsgálatot az EX ASSE Könyvvizsgáló Zrt. részéről Fiedler Gábor kamarai tag könyvvizsgáló végzi. A könyvvizsgáló részére kifizetett nettó díj 2014-ben számla alapján: 685 E Ft. A díj a havi ellenőrzéseket és az éves beszámoló auditálását foglalja magába. Mérlegkészítés időpontja, tagolása, eredmény-megállapítás módja: Az üzleti év időtartama a naptári évvel azonos. A mérleg fordulónapja az üzleti év utolsó naptári napja, azaz december 31. Az éves zárás időpontja a tárgyévet követő év március hó 15. napja.

9 4 / 24 Társaságunk a beszámoló mérlegét a évi C. tv. l. sz. mell. A változata szerint, eredménykimutatását a évi C. tv. 2. sz. mell. A változata szerinti tagolásban összköltségeljárással készíti el, azonban az alapító információs igényeinek kielégítése érdekében eredmény-kimutatás forgalmi költség eljárással is készül. Az eredmény-kimutatás alátámasztására társaságunk az elsődleges költséghelyköltségviselő, másodlagos költségnem-elszámolást alkalmazza. A kft. a évi C. tv. változásait figyelembe véve, az ott leírt mérlegtagolásokat alkalmazva készíti beszámolóját, további tételtagolást, összevonást nem használ. Az alkalmazott értékelési eljárások ismertetése: Társaságunk a mérlegben szereplő eszközök és források értékelésének szabályait a évi C. tv előírásai alapján, a helyi sajátosságok figyelembevételével kialakított belső szabályzatokban, a Számviteli politikában és az Eszközök és források értékelési szabályzatában határozta meg. Forgóeszközök értékelése: A vásárolt készletek készletre vétele tényleges beszerzési áron történik, árkülönbözeti számla közbeiktatásával. A felhasználásra jutó árkülönbözet a negyedéves, éves záráskor felosztásra kerül. A készletek felhasználásánál a FIFO módszert alkalmazzuk. Mérleg fordulónapján meglévő saját termelésű készleteket közvetlen önköltségen vesszük számba, mely utókalkulációval kerül meghatározásra. Értékcsökkenés elszámolásának elve: Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása az egyedi értékelés elve alapján, a hasznos élettartam figyelembevételével meghatározott lineáris leírási kulcsokkal történik. Értékcsökkenést az üzembe helyezés napjától a hasznos élettartam végéig, illetve kivezetéskor a kivezetés napjáig számolunk el. Maradványértékkel, szabályzatunknak megfelelően, gépjárművek esetében számolunk. Az 100 e Ft egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök költségét a használatbavételkor egy összegben elszámoljuk értékcsökkenésként. Értékvesztés elszámolásának rendje, kritériumai, eljárásai: Számviteli politikánk szerint követelésnél a vevő/ adós minősítése alapján az üzleti év mérleg fordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél, értékvesztést lehet elszámolni. Jelentősnek minősítjük, ha a különbözet vevőnként /adósonként számított összege a követelések 2%-át eléri. A beszámoló összeállítását, a számviteli elszámolást meghatározó alkalmazott szabályzatok: Elsődlegesen a évi C. számú Számviteli törvény és módosításai határozzák meg könyvvezetésünket. A számviteli politika keretében, de önálló belső szabályzatként hatályosak a Számlarend Eszközök és források értékelési szabályzata Selejtezési szabályzat Leltározási és leltárkészítési szabályzat Önköltség számítási szabályzat

10 5 / 24 Árképzési szabályzat Pénzkezelési szabályzat A számviteli alapelvektől való eltérések Társaságunk könyvvezetési gyakorlata, beszámolója nem tér el a számviteli tv. előírásaitól, kivételes eltéréseket nem alkalmaztunk. A Cash flow kimutatást a 6. számú táblázat tartalmazza évre vonatkozóan. Az adózott eredmény felhasználása: a ben képződött nyereség felhasználását a 2015-re kidolgozott beruházási terv tartalmazza, melyet az FB javaslata alapján elfogadásra felterjesztettünk a vagyonkezelő képviselőjének. III. A társaság általános adatai, vezető tisztségviselők A társaság neve: DUNA-MIX Ipari, Kereskedelmi, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A társaság rövidített cégneve: DUNA-MIX KFT. Alapadatai: Székhelye (telephellyel azonos): 2600, Vác Barabás Miklós u. 1. Központi telefonszáma: 27/ Központi telefax száma: 27/ címe: Cégbejegyzés száma: Adószám: Közösségi adószám (2004-től): HU Statisztikai számjel: Statisztikai főtevékenység től: 1812 Számlavezető bank: MKB Bank Zrt Számlaszám: A társaság ügyvezető igazgatója: Szakolczai Lóránt bv. alezredes Kinevezve: április 1-től 2014.december 31-ig január 1-től december 31-ig A társaság vezető tisztségviselője részére évben kifizetett járandóság: Szakolczai Lóránt bv. alezredes Ft A beszámoló összeállításának időpontjában a vállalkozás képviseletére jogosult személy Szakolczai Lóránt bv. alezredes Budapest, Istvánffy utca 23. B. épület I. emelet 3. sz. alatti lakos. A társaság felügyelő bizottságának tagjai, valamint felvett tiszteletdíjuk összege 2014-ben: Ft Dr Pálfalvi József FB elnök Dr. Medvigy Mihály FB elnök Bikádi Tóth Ildikó FB tag 0 Kopcsik Károly FB tag Németh Károly Béla FB tag ben kifizetett tiszteletdíjak összesen

11 6 / 24 A társaság tisztségviselői év folyamán: Pszota Józsefné bv. alezredes Sápi Gábor bv.főhadnagy Bene-Bayer Ildikó bv. százados dr. Kormosói László bv. alezredes Dósa György Istvánné Horhi Zoltánné ügyvezető igazgató-helyettes/gazdasági igazgató ügyvezető igazgató-helyettes/termelési igazgató kereskedelmi osztályvezető biztonsági vezető számviteli osztályvezető munkaügyi osztályvezető Vezető tisztségviselők részére, FB tagoknak előleg folyósítására, kölcsön nyújtására nem került sor, velük szemben nyugdíjfizetési kötelezettség nem áll fenn. A társaság könyvvezetését a cég számviteli osztálya látja el, könyvviteli szolgáltatás igénybevételére nem került sor. Beszámoló összeállítását a társaság ügyvezető igazgató-helyettese, Pszota Józsefné bv. alezredes végezte (mérlegképes regisztrációs száma: ), és az aláírására az ügyvezető igazgató, Szakolczai Lóránt bv. alezredes jogosult. A társaság február 26-án uralmi szerződést kötött, az uralkodó tag a Bv. Holding Kft. Az uralmi szerződés keretében az uralkodó tag többek között több, a tulajdonosi joggyakorló által átruházott joggal rendelkezik. IV. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések ESZKÖZÖK A./ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK A befektetett eszközállomány 4,4 %-kal, E Ft-tal emelkedett, a folyamán végrehajtott, a tervezett szinttől összegében lényegesen elmaradó, beruházásoknak köszönhetően, melyek részletes bemutatására a beruházások ismertetésénél kerül sor. Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értéke is növekedett, a befektetett pénzügyi eszközök csökkenése pedig a dolgozóknak korábban juttatott hosszú lejáratú kölcsönök évi törlesztéséből adódik. Immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, értékcsökkenésének változását (növekedés, csökkenés, átsorolás), a könnyebb áttekinthetőség érdekében a 2. és 3. sz. táblázat tartalmazza, mérlegtételek szerinti bontásban. A Befektetett pénzügyi eszközök mérlegsorai között szereplő Egyéb tartósan adott kölcsön, a dolgozók lakásépítési kölcsöntartozása: 1 éven túli lakásépítési kölcsön tartozása 5 E Ft 1 éven belüli lakásépítési kölcsön tartozása 1 E Ft B./ FORGÓESZKÖZÖK Készletek összetételének megoszlása azok mobilitása szerint Összes készletállományunk E Ft, melynek 22,7 %-a anyagkészlet, 67,2 %-a késztermék, 4,1 %- a kereskedelmi áru, 6 % pedig készletre adott előleg. Bázis készletállományunkhoz képest a évi záró állomány E Ft-tal magasabb.

12 7 / évben leírt vevő követelés nem volt ben követelés értékvesztést nem számoltunk el. C./ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK Aktív időbeli elhatárolás összege 938 E Ft, melyből 38 E Ft bevételek aktív időbeli elhatárolása: Cégautó használat megtérítése OMV betét letéti kamata 34 E Ft 4 E Ft 900 E Ft a költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása: Közlöny, újság előfizetések 119 E Ft Tárhely szolgáltatás 6 E Ft Nyomdagép bérleti díj 775 E Ft FORRÁSOK Saját tőke üzleti éven belüli változása: Jegyzett tőke nem változott Tőketartalék nem változott Eredménytartalék a kft évi E Ft mérleg szerinti eredményével (nyereség) nőtt. A saját tőke december 31-én E Ft évi nyereség E Ft Együtt E Ft-ra módosult. (A saját tőke részletes kimutatását az 1. sz. táblázat tartalmazza.) Céltartalék: 0 E Ft XII. 31-én 130 E Ft összegben fennálló céltartalék 2014-ben kifutott. A céltartalékot 2011-ben a Hajdú-Bihar Megyei BV intézettel zárkaajtók leszállítására kötött szerződés mellékletében rögzített 3 évre vállalt garanciához kapcsolódott. A szerződés szerinti érték, azaz Ft 5%-ának összegében, melyet 3 évre határoltunk el (130 E Ft/ év). Kötelezettségek 5 éven túli kötelezettsége a társaságnak nincs. Hosszú lejáratú kötelezettség az a (61/1/2014. Határozat egyszeri visszatérítendő támogatásról) nyomdai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan bővítési beruházás, irodaszergyártásra való felkészülés finanszírozásának átmeneti támogatása céljára december 30-án folyósított E Ft kapott kölcsön, melynek lejárata június 30. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: E Ft ebből: - Szállító állomány E Ft - Egyéb rövid lejáratú kötelezettség E Ft

13 8 / 24 Passzív időbeli elhatárolás összege E Ft, melyből Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 357 E Ft melynek részletezése: Munkába járás költségtérítése XII. havi Bankköltség, hitelkamat EKG telefonköltség Csoportos biztosítás Jogi szolgáltatás Anyagvásárlás 131 E Ft 84 E Ft 6 E Ft 76 E Ft 50 E Ft 10 E Ft Halasztott bevételek passzív időbeli elhatárolására: E Ft BV OP-tól 2011-ben fejlesztésre kapott támogatás időbeli elhatárolása (nyomdagép) BV OP-tól 2000-ben fejlesztésre kapott támogatás időbeli elhatárolása Nyomdagép vásárláshoz 2013-ban kapott BV OP támogatás időbeli elhatárolása E Ft E Ft E Ft A pénzügyi helyzet szempontjából jelentős, de a mérlegben nem szereplő kötelezettség nincs. V. Foglalkoztatási struktúra Foglalkoztatási struktúránk változatlan, összetételét tekintve - vezényelt hivatásos állományból (állománytábla szerint 78 fő; december 31-én az átlagos statisztikai állományi létszám 66,8 fő) és az - polgári alkalmazotti állományúakból (52,9 fő átlagos állományi létszám) tevődik össze. Állománycsoportonkénti bontásban a bérköltség összetételét a kiegészítő melléklet 7. sz. táblázata mutatja be.

14 9 / 24 VI. Beruházások eft Beruházás Megvalósult beruházás Saját Támogatásból tervezett összesen tervezett nem pénzből M E G N E V E Z É S értéke tervezett BELSŐ ELLETÁS FEJLESZTÉSÉHEZ Nyomda és kötészet Nyomdabővítés (udvarfedés)570e Nyomdabővítés (TMK udvar fedés) TMK présterem nyomdává alakítása Összehordó, ragasztó, kötő gép Sorlyukasztó,perforálógép Heidelberg 5 színes B Magasnyomó üzemrész nyílászáró csere, festés-mázolás, faláttörés befejezése (2013: 1269eFt) Stancszerszámok, klisék (10db) Kisértékű szerszámok Varroda és hímző üzem 0 0 Üzem bővítés (2.szint) Stancszerszám egyéb szerszámok Fémtechnológia TMK lemezdaraboló és présterem (galván helyén) Kisértékű eszközök Asztalos üzem Lapostipli maró Kompresszor Fúrók Járműpark 0 0 Jumper 30 TGK Citroen Berlingo (2013: 4160e) FEJLESZTÉSI CÉLÚ Biztonsági eszközök Biztonsági kamerarendszer kiépítés befejezése (2013: 548e) Raktár Papírraktár tetőcsere Rácsos papírraktár aljzat felújítás EGYÉB Iroda, raktár, garázs, egyéb 0 0 Irodaépület + lépcsőház (2013: 1.716e) Századkapu felújítás Udvar aszfaltozása (1000 m2) Raktár összenyitás/idegen területen Szauna építés Pántológép Libra 3s elemzőtáblák, controlling Kisértékű irodai eszközök Kisértékű irodai eszközök (BUFA) Kisértékű üzemi berendezések Számítástechnikai eszközök MINDÖSSZESEN

15 10 / december 31-én befejezetlen eft Beruházás tervezett értéke Megvalósult beruházás tervezett nem tervezett összesen M E G N E V E Z É S BELSŐ ELLETÁS FEJLESZTÉSÉHEZ Nyomda és kötészet Nyomdabővítés (udvarfedés)570e Varroda és hímző üzem 0 Üzem bővítés (2.szint) Fémtechnológia TMK lemezdaraboló és présterem (galván helyén) EGYÉB Iroda, raktár, garázs, egyéb 0 Udvar aszfaltozása (1000 m2) Raktár összenyitás/idegen területen Szauna építés Kisértékű irodai eszközök (BUFA) MINDÖSSZESEN Összességében a tervezett beruházási összegtől lényegesen elmaradva, részlegesen kerültek megvalósításra forráshiány miatt a beruházási fejlesztési elképzelések. Ezek megvalósítását - több évet érintően től tervezzük. A saját erő befektetési jegyek formájában E Ft névértéken rendelkezésre állt, azonban felső vezetői döntés alapján nem volt hozzáférhető. A táblázat a tételesen tartalmazza, hogy mely üzemekben, milyen összegű fejlesztésekre fordítottuk forrásainkat és az eredeti tervek hogyan realizálódtak, illetve kiemelten mutatjuk be az ebből december 31-én befejezetlenként nyilvántartottakat. A BV OP 61/1/2014. Határozata rendelkezett egyszeri visszatérítendő támogatásról nyomdai fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan bővítési beruházás, irodaszergyártásra való felkészülés finanszírozásának átmeneti támogatása céljára, mely alapján a december 30-án folyósított E Ft kapott kölcsön, visszafizetési határideje június 30. Ezen összeg felhasználására folyamán kerül sor. Az elszámolt értékcsökkenési leírás: E Ft. VII. Az értékesítés árbevétele, aktivált saját teljesítmény, üzemi eredmény, szokásos vállalkozási eredmény, mérleg szerinti eredmény Társaságunk az Éves beszámoló részeként összeállítja az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatát, mellyel eleget tesz a számviteli tv. kiegészítő melléklet ide vonatkozó előírásának. A belföldi értékesítés árbevételének részletezését a 4. sz. táblázat tartalmazza.

16 11 / 24 Értékesítésünk éves nettó árbevétele (2013-ban E Ft; évben E Ft; évben E Ft; 2010 évben E Ft), az előző évek nettó árbevétele folyamatos növekedést mutat, üzleti évben E Ft-ban realizálódott, ami a legmagasabb, évi értékhez közeli szintű. Főkvi sz. Megnevezés Terv Tény Tervteljesítés ezer Ft % Érékesítés nettó árbevétele mindössz % Belföldi értékesítés árbevétele össz % 911 Termelés árbevétele % 914 Szolgáltatások/ bérmunka bevétele % 921 Belföldön eladott áruk árbevétele % 923 Közvetített továbbszámlázott szolg. 1 Az értékesítés megoszlásából megfigyelhető, hogy a két legjelentősebb tétel esetében - a termékgyártás 15 %-kal elmarad a tervtől, ugyanakkor - a szolgáltatásokból befolyt árbevétel 19%-kal meghaladja a tervezettet. Együttes hatásuk következményeként a belföldi értékesítésből származó bevételünk 11 %-kal a tervezett alatt realizálódott, mivel az összes árbevétel 87,5 %-át adja, az árbevétel domináns részét kitevő termelés árbevétele. Aktivált saját teljesítmények Aktivált saját teljesítmények értéke E Ft - Saját termelésű készletek állományváltozása E Ft - Saját előállítású eszközök aktivált értéke E Ft Egyéb bevételünk a bázis E Ft-ról csökkent, E Ft-ra összetételében az alábbiak szerint valósult meg: Értékesített immateriális javak, tárgyi eszk.árbevétele Céltartalék felhasználás Behajtási költség általány bevétele Kapott kártérítés összege Késedelmi kamat, kötbér címen kapott Forgalom utáni bónusz Tb költségtérítés 1% Cégautó használat utáni adó megtérítése Egyéb bevételek E Ft 130 E Ft 148 E Ft 457 E Ft 645 E Ft 12 E Ft 43 E Ft 204 E Ft 221 E Ft Egyéb ráfordításaink összege E Ft, mely a bázis évhez képest E Ft-tal csökkent.

17 12 / 24 Részletezve: Éretékesített immateriális javak, tárgyieszközök könyv szerinti értéke Különféle kártérítés, bírság, kötbér, illeték, késed.kamat Terven felüli écs. Készletek selejtezése Környezetvédelmi termékdíj Környezetterhelési díj Gépjárműadó Személygépjármű magáncélú haszn. (cégautóadó,súlyadóval csökk.) E Ft 67 E Ft 17 E Ft E Ft 72 E Ft 2 E Ft 310 E Ft 161 E Ft Üzemi eredmény : E Ft. Pénzügyi műveletek bevételei: Egyéb kapott kamatok Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai: Fizetendő kamatok Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek eredménye: E Ft E Ft E Ft 308 E Ft E Ft E Ft -248 E Ft Szokásos vállalkozási eredmény: Rendkívüli eredmény E Ft E Ft Rendkívüli bevétel E Ft BVOP-tól 2000-ben kapott fejl. támogatás é.cs. arányos része fűtéskorszerűsítés, tűzivízhálózat, nyomda áttelepítése és tetőkorszerűsítés BVOP-tól 2011-ben kapott fejl. támogatás é.cs. arányos része BVOP-tól 2013-ban kapott fejl. támogatás écs arányos része Fellelt készletek 309 E Ft E Ft E Ft 5 E Ft Rendkívüli ráfordítás 296 E Ft Térítés nélkül átadott termékek 296 E Ft A kft évi mérleg szerinti eredménye: E Ft.

18 13 / 24 VIII. A likviditási helyzet alakulása, követelések és kötelezettségek, fedezeti pont A Duna-Mix Kft. pénzügyi helyzete az utóbbi években jelentős változáson esett át a külső körülmények hatására. A 2011-ben született belső ellátást érintő törvényi változások következtében jelentősen emelkedett a Duna-Mix Kft.-hez beérkező megrendelések száma. A jogszabály a szállítónak (ellátó) egyrészt szigorú korlátok közé szorított rövid teljesítési határidőt határoz meg, másrészt hosszú finanszírozási időt szab, melyek együttes hatására a társaság komoly finanszírozási gondokkal szembesülhet, amennyiben a kedvezményezetti körben fizetőképességi/ fizetőkészségbeli problémák lépnek fel. Vevői követeléseinek finanszírozását a társaság - bizonyos nagyságrend meghaladása után -, saját forrásból már nem tudja megoldani. Az óvatosság számviteli elve alapján felkészülve a bármikor jelentkező likviditási gondokra, és mivel áthidaló állami támogatásra (normatív, BV pályázati) nem számíthattunk -, ezért folyószámla hitel felvételére kényszerültünk, amit évenként folyamatosan meghosszabbíttatunk. A folyószámla hitelt az MKB Banktól vettük fel 50 millió Ft keretösszeggel. A hitel felvétele, banki költségeink emelkedését eredményezi, azonban a vevőinknek nyújtott kereskedelmi hitel volumene, valamint a hosszú finanszírozási idejű, de a megrendelések teljesítése érdekében jelentkező anyagbeszerzés megfinanszírozására nem látunk más módot. A BV OP 61/1/2014. Határozata alapján december 30-án folyósított E Ft egyszeri visszatérítendő támogatás a decemberben folyószámla hitelkeretünk kimerítésével kiélesedett likviditási nehézségeink év eleji kezelésére komoly segítséget jelentenek. A kapott kölcsön, visszafizetési határideje június 30. A leírtak és az I. pontban elemzett mutatószámok, jövedelmezőségi-, pénzügyi- és vagyoni mutatók egyaránt azt tanúsítják, hogy a Kft. gazdálkodására a stabilitás jellemző, a 2011-től nyereségessé vált tevékenység együtt járt a likviditás javulásával is, amit azonban jelentősen befolyásol a mindenkori vevőkör fizetőkészsége és fizetőképessége. Követelések megoszlása december 31-én lejáratuk és vevők szerinti bontásban: ezer Ft-ban Vevőkkel szembeni követelés Ebből a határidőn túli követelések Határidőn Összesen 0-30 nap nap nap nap 180 napon belüli Összesen közötti közötti közötti közötti túl Vevőkkel szembeni követelés összesen Nem kiemelt vevők Kiemelt vevőcsoportok Autonóm államigazgatási szerv Belügyminisztérium BV Intézetek BV Intézmények BVOP Bv. Gazdasági társaságok HM Katasztrófavédelem Kórházak Központi államigazgatási szervek Szociális intézmények Vízügyek Rendőrség Egyéb 9/ A vevőkkel szembeni követelés összegét korrigálja az a 73 E Ft túlfizetés, mely a kötelezettségek közé került átsorolásra (vevők főkönyv szerint: E Ft + 73 E Ft= E Ft). A december 31- én fennálló vevői követeléseink március 15-ig még teljeskörűen nem folytak be, a lejárt

19 14 / 24 követeléseink beérkezése érdekében felszólító leveleket küldtünk az érintett partnereknek (még be nem folyt lejárt követelés: E Ft kórházak, rendőrség -). Behajthatatlan követelés Szabad munkavállalói perünk jelenleg nincs. A kft. szállítóállománya a december 31-i állapot szerint: ezer Ft-ban Megnevezés Határidőn belüli nap nap nap nap 181- Összesen BV szállítók Külső szállítók Összesen A kft december 31-én fennálló tartozásait, azok lejárataira figyelemmel, a beszámoló készítésének időpontjáig megfizette. Számviteli fedezeti pont Számviteli fedezeti árbevétel = Összes állandó költség Összeses változó költség 1- Árbevétel A Duna-Mix Kft évi tervében a számított fedezeti árbevétel 682 millió Ft volt, ami a tényadatok alapján elvégzett számítások szerint 612 millió Ft lett, az eltérés az árbevételi tervünk 89 %-os teljesítéséből adódik. Az előző pontban említett E Ft támogatást nem végleges juttatásként, hanem kölcsönként bocsátották a cég rendelkezésére, ezért nem került feltüntetésre az alábbi táblázatban tény tény Összes árbevétel Összes állandó költség (közvetett) Összes változó költség (közvetlen) Változó/Árbevétel 1 1 Nevező 0 0 Számviteli fedezeti árbevétel Támogatás számított Támogatás várható vagy tényleges Támogatás hiány

20 15 / 24 IX. Környezetvédelem A veszélyes hulladékok évi forgalmát mutatja mennyiségben és értékben, fajtánként a 8. számú táblázat. Környezetvédelmi eszközök: Ft-ban Nyitó érték Növekedés Csökkenés Záró érték Halmozott bruttó érték Halmozott értékcsökkenés(ft) Tárgyévi értékcsökkenés(ft) Veszélyes hulladék megsemmisítésére fordított összeg 2014-ben 136 E Ft Mérlegünkben kötelezettségeink között ki nem mutatott környezetvédelmi helyreállítási költség nincs.

21 16 / 24 1.számú melléklet Saját tőke változása év Megnevezés Nyitó Növekedés (+) Csökkenés (-) Záró Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Összesen

22 17 / számú táblázat E Ft BRUTTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKED. ÁTSOROL. CSÖKKEN. ZÁRÓ Alapítás-átszervezés aktívált értéke Kisérleti fejlesztés aktívált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Befejezetlen szellemi termék Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immat. javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen BRUTTÓ ÉRTÉK MEGNEVEZÉS NYITÓ NÖVEKED. ÁTSOROL. CSÖKKEN. ZÁRÓ Telkek Épületek Bérelt ingatlan Egyéb építmények Ing. kapcs. vagyoni ért. jogok Ing. és ing-hoz kapcs. vagyoni ért. jogok össz Műszaki gépek, berend., járművek Egyéb gépek, berend., járművek Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Befejezetlen beruházások, felújítások/épületek Befejezetlen beruházások, felújítások/idegen tulajdonú épületek Befejezetlen beruházások/ kamerarendszer Befejezetlen beruházások/szauna Befejezetlen beruházások/járművek Befejezetlen beruházások/irodai berendezés Befejezetlen beruházások részletezés/ kontrollszám Befektetett eszközök összesen:

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2013. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14.

Tisztelt felhasználó! Kérjük töltse ki vállalkozása adatait: Sikeres kitöltést kívánunk! 2003. február 14. Tisztelt felhasználó! Ön a következő Excel munkafüzetlapokon a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvezetésen alapuló Éves beszámoló és Egyszerűsített éves beszámoló mérlegeit és

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete

DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet. 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete DUNAVARSÁNYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. 2336 Dunavarsány Kossuth Lajos utca 18. Kiegészítő melléklet 2013. évi egyszerűsített éves beszámoló melléklete Adószám: 13386140-2-13 Cégjegyzékszám: 13-09-101130 Ügyvezető

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31.

NAVIGATOR INFORMATIKA ZRT. a vállalkozás megnevezése. 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe. 2010. december 31. 1 2 6 8 2 5 1 5 6 2 0 9 1 1 4 0 1 0 1-1 0-0 4 4 6 2 1 Cégjegyzék a a vállalkozás megnevezése 1095 Budapest, Máriássy u. 5-7. a vállalkozás címe 2010. december 31. Éves beoló P.H. 0.1 " A " MÉRLEG Eszközök

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE A 2011. üzleti évről szóló éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Art-Pack 2000 Kft éves beszámolója részeként a 2000.C. számviteli törvény (sztv.) alapján. Cégjegyzék szám: 11-09-014018 Statisztikai

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT 23. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE - 1 - Tartalomjegyzék I. A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA...

Részletesebben

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete

Sasadi és Farkasréti Öregdiákok Egyesülete 1. Általános kiegészítések 1.1.A gazdálkodó bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó főbb adatai - Székhely: - Internetes honlap címe: (ha a beszámolót a honlapon is közzéteszi) - Működési forma: Társasdalmi Rgyesület

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA

MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1 8 1 0 0 2 9 1 9 1 3 3 5 2 9 0 1 Statisztikai számjel MAGYARORSZÁGI GYÓGYSZERTÖRZSKÖNYVEZÖK TÁRSASÁGA 1112 Budapest Péterhegyi lejtő 8. Nyilvántartási szám: 9013. Adószám: 18100291-1-43 KÖZHASZNÚ beszámoló

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2010.01.01.-2010.12.31. Adószám: 18617450-1-11 Bírósági bejegyzés száma: PK.65050/2008 Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Kiegészítő melléklet az

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23749720-2-41 FŐVÁROSI BÍRÓSÁG CÉGBÍRÓSÁGA 01-09-976467 KÖVETKEZŐ OPCIÓ STATÉGIAI TANÁCSADÓ KFT 1028 Budapest, ÚJSOR UTCA 1 2011 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2011.

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06

Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406. Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 Szegedi Víziközmű Működtető Statisztikai számjel: 11889094711211406 és Fejlesztő Zrt. Cégjegyzékszám:06-10-000270 Szeged, Széchenyi tér 5. Adószám: 11889094-2-06 1 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2013. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban

Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok adatok e Ft-ban 1. feladat Állítsa össze a vállalkozás cash flow-kimutatását és értékelje a kapott adatokat! Tájékoztató adatok A tétel megnevezése Tárgy év Terven felüli értékcsökkenés 25 139 Egyéb ráfordítás sorból

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezető igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: 18191705-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 12 PK 60.540/2006/ Nyilvántartási szám: 01/03/60540 Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44. 2014

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

"A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí-

A MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2008. december 31. adatok E Ft-ban El z Sorszám módosí- 03-09-102802 11 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 662702 0 702547 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 60 0 94 3 Alapítás-átszervezés aktivált értéke 4 Kísérleti fejlesztés aktivált

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

RESONO projekt. Leírás

RESONO projekt. Leírás ÜZLETI TERV RESONO projekt NYELV / LANGUAGE IGAZ TARTALOMJEGYZÉK Munkafüzet megnevezése Mérleg, Mérlegterv Eredménykimutatás, eredményterv Cash-flow Feltételezések Árbevétel terv Költségterv Pénzügyi műveletek

Részletesebben