Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, december

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Szervezeti működési szabályzat célja... 3 III. Általános rendelkezések... 3 IV. Az intézmény vezetése, szervezeti felépítése... 4 IV.1. Vezetőtestület... 4 IV.2. Helyettesítés... 4 IV.3. A vezetőtestület működése... 4 V. Az óvoda képviselete az igazgatótanácsban... 5 VI. A vezetők közti munka-feladatmegosztás... 5 VI.1. Az intézményegység vezetője:... 5 VI.2. Intézményegység vezető-helyettes... 8 VI.3. A vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái... 9 VI.4. Ügyviteli alkalmazott, óvodatitkár VII. A nevelőtestület VII.1. A nevelőtestület jogköre VIII. Óvodapedagógus VIII.1. Óvodapedagógus jogai: VIII.2. Óvodapedagógus alapvető feladatai VIII.3. Szakmai csoportok, munkaközösségek VIII.4. A szakmai csoport, munkaközösség dönt: VIII.5. A szakmai csoport, munkaközösség véleményezi: VIII.6. A szakmai csoport, munkaközösség javaslatot tesz: IX. Gyermekközösségek X. Szülői szervezet X.1. Felépítése: X.2. Kapcsolattartás X.3. Tájékoztatás X.4. Véleményezési, egyetértési jog XI. Az intézmény munkarendje XI.1. A működési rendje XI.2. Közalkalmazottak munkarendje XI.3. Pedagógusok munkarendje: XI.4. A nevelési év rendje XI.5. A gyermek mulasztásának igazolása XI.6. Kirándulások XI.7. Óvodai felvétel jogviszony, jogviszony megszűnése XI.8. Óvodai felvétel rendje XI.9. Speciális integrált és alternatív óvodai nevelés szabályai XI.10. A létesítmények és helyiségek használati rendje XII. Belső ellenőrzés XII.1. Az óvodapedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje, szintje XII.2. Belső ellenőrzésre jogosultak, kiemelt feladataik: XIII. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja XIV. Intézményi hagyományok XIV.1. Ünnepélyek és megemlékezések XIV.2. Intézményi rendezvények: XV. Rendszeres egészségügyi ellátás rendje XVI. Az intézmény alkalmazottainak feladatai a gyermek és munkahelyi balesetek esetén XVI.1. A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok XVI.2. Az intézmény alkalmazottjainak a feladatai gyermekbaleset esetén XVI.3. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők XVII. Záró rendelkezések oldal

3 I. Bevezetés Jelen szervezeti és működési szabályzat az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ (továbbiakban: Nevelési Központ) szervezeti és működési szabályzatának melléklete, és a Nevelési Központ egészére vonatkozó szabályokon túl a Városi Óvoda, mint intézményegység működésére írja elő figyelembe véve a sajátosságokat az óvodapedagógiai munkára, az intézményegység működésére vonatkozó további speciális szabályokat. Elfogadása és jóváhagyása a Nevelési Központ szervezeti és működési szabályzatának elfogadásával és jóváhagyásával együtt történik. Az intézményegység szervezeti és működési szabályzatának, valamint mellékleteinek betartása kötelező érvényű az intézményegység minden közalkalmazottjára és a szerződéses jogviszonyban állókra. II. Szervezeti működési szabályzat célja Meghatározza az intézményegység szervezeti felépítését, a működés belső rendjét. A belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított célrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. III. Általános rendelkezések Az intézményegység elnevezése: Városi Óvoda Telephelyei: Újszász, Bajcsy-Zs. út 16. Újszász, Iskola út 8. Az intézményegység bélyegzőinek használatára jogosultak: o intézményegység vezető o intézményegység vezető-helyettes o óvodatitkár Bélyegzők tárolásával és őrzésével megbízott személyek: o intézményegység vezető o óvodatitkár A bélyegzők eseti használatára az arra jogosult személyek adhatnak engedélyt az óvoda alkalmazottai részére. 3. oldal

4 IV. Újszászi Nevelési Központ Az intézmény vezetése, szervezeti felépítése IV.1. Vezetőtestület Az óvoda vezetőségét az intézményegység-vezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az intézményegység-vezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: - intézményegység vezető-helyettes, - iskola úti telephely egy pedagógusa, - igazgató tanács tagjai, - munkaközösség-vezetők. Az óvoda felelős vezetője meghatározott kérdésekben az intézményegység-vezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a Nevelési Központ, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a jogszabályokban, valamint a Nevelési Központ szervezeti és működési szabályzatában megfogalmazott módon történik, határozott idejű kinevezéssel. Az intézményegység vezető-helyettes megbízása az intézményegység vezetői kinevezéssel azonos időtartamra történik, a véleményezési, egyetértési jogok gyakorlásával. IV.2. Helyettesítés 1. Az intézményegység vezetőt az intézményegység vezető-helyettes helyettesíti. 2. Mindkettőjük akadályoztatása esetén az az óvodapedagógus helyettesíti az intézményegység vezetőt, aki a leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Távollét esetén, megbízás alapján, a helyettesítést a megbízott óvodapedagógus látja el. A megbízást az intézményvezető vagy távolléte esetén helyettese adhatja ki. 24 órát meghaladó helyettesítés esetén a megbízást írásba kell foglalni, és tartalmazni a kell a helyettesítés előre látható időtartamát. Az Iskola út 8. szám alatti telephelyen a leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező óvodapedagógusok korlátozott feladatkörrel, egyeztetési kötelezettséggel helyettesítik az intézményegység vezetőt. 3. A vezetők egyike köteles az intézményben tartózkodni a hivatalos munkaidő teljes időtartama alatt / /, illetve a helyettesítésről gondoskodni.. IV.3. A vezetőtestület működése A vezetéssel kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetőtestülete látja el. A vezetői testületet szükség szerint, de legalább havonta össze kell hívni. Az összehívásról az intézményegység-vezető gondoskodik. A vezetői értekezletre témájától függően meghívást kapnak: - a Nevelési Központ igazgatója - a Nevelési Központ minőségfejlesztési csoportjának óvodai tagja, - az intézményegység minőségbiztosítási team tagjai, - a közalkalmazotti tanács tagja, - a munka- és tűzvédelmi felelősök, - a szülői szervezet képviselői, A vezető munkatársak feladatait részletes munkaköri leírásuk tartalmazza. Az intézményben folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében félévenként, vagy az aktuális feladatoknak megfelelően nevelőtestületi értekezletet tartunk. Ezen az intézmény óvodapedagógusai vesznek részt. 4. oldal

5 Az intézményegység valamennyi közalkalmazottját érintő döntések meg hozatala előtt, és a működéssel kapcsolatos kérdések megvitatása érdekében alkalmazotti értekezletet tartunk, amelyen minden dolgozó részt vesz. A nevelési év rendjében szabályozott módon kötelező jelleggel az alábbi értekezletek kerülnek megtartásra: - nevelési évet nyitó testületi értekezlet, - nevelési évet nyitó munkatársi értekezlet, - nevelési, szakmai értekezlet / szükség szerint, - nevelési évet záró testületi értekezlet, - nevelési évet záró munkatársi értekezlet, A szakmai csoportok, minőségirányítási team, tagóvodákon kívül és belül történő információ átadás, áramlás formáit és rendszerét az intézményegységi MIP, illetve a Helyi Nevelési Program tartalmazza. Az intézményegység szervezeti felépítését és a vezetés szerkezetét a minőségirányítási programja tartalmazza. V. Az óvoda képviselete az igazgatótanácsban A Nevelési Központ szervezeti és működési szabályzata rögzíti az igazgatótanács összetételét, és intézményegységenkénti képviselők számát. Az óvoda képviselőit a nevelőtestület választja meg titkos szavazással a tanévnyitó értekezleten, egy nevelési évre. A választást a közalkalmazotti tanács szervezi, és bonyolítja le. Az igazgatótanács tagjának visszahívását a nevelőtestület, intézményegység vezető kezdeményezheti, a döntési jogkört az igazgató gyakorolja. VI. A vezetők közti munka-feladatmegosztás VI.1. Az intézményegység vezetője: 1. Az intézményegység felelős vezetője az intézményegység-vezető óvónő. Heti munkarendje 40 óra, ebből kötelező óraszáma 6 óra, helyi szabályozás szerint. 2. Közoktatási Törvény alapján felelős: o a szakmai munka irányításáért, ellenőrzéséért, o az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért, o az észszerű és takarékos gazdálkodásért. Dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, a Nevelési Központ szervezeti és működési szabályzata, vagy közalkalmazotti szabályzata nem utal más hatáskörbe. 3. A dolgozók foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 4. Képviseli az intézményegységet. A jogkörét esetenként az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézményegység más alkalmazottjára átruházhatja. 5. Biztosítja a Nevelési Központ intézményegységre vonatkozó szabályzatainak érvényesítését, betartását. 5. oldal

6 VI.1.a) VI.1.b) VI.1.c) Újszászi Nevelési Központ 6. Rendkívüli szünet elrendelését kezdeményezheti az igazgatónál, rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, ha az intézményegység működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, ill. helyrehozhatatlan kárral járna. Kialakítja és működteti az intézményegység ellenőrzési, értékelési, mérési és minőségbiztosítási rendszerét. Pedagógiai feladatai: 1. Nevelőtestület vezetése. 2. Nevelő-oktató / óvodapedagógiai munka irányítása és ellenőrzése. 3. A nevelőtestülettel együtt kidolgozza az oktató-nevelő munka elveit, programját. Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszerzi szakszerű végrehajtásukat és ellenőrzésüket. 4. Együtt működik az SZMK választmányával, a munkavállalói érdekképviseleti szervvel. 5. Kezdeményezi, és támogatja az oktató-nevelő munka tervszerű fejlesztését, a korszerűsítő, újító törekvések kibontakozását. 6. Gondoskodik a szakmai információáramlásról, a bevált pedagógiai módszerek széles körű alkalmazásáról, szakmai csoportok kialakításáról. Tervezési feladatai: 1. Részt vesz a Nevelési Központ munkatervének hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásában. 2. Elkészíti az intézményegység éves munka-, feladattervét és értékelő beszámolóját a vezető testülettel együttműködve. 3. Nyomon követi a költségvetési mutatókat, a felhasználás célirányosságát és folyamatát. 4. A helyettessel együtt elkészíti az intézmény éves munkaerő-gazdálkodási tervét, belső ellenőrzési tervét. 5. Minden tervezési feladatnál figyelembe veszi az UNK és az intézményegységi MIP elveit. 6. Elkészíti, és nyilvánosságra hozza az ellenőrzési tervet, melynek rendező elvei: o minden óvodapedagógus munkáját legalább évente egyszer értékeli; o a teljesítményértékelési elv, rendszer érvényesítését, megvalósítását biztosítja; o a kiemelt, nem kielégítő színvonalú tevékenység, munkaterület ellenőrzését kiemelten kezeli; o pályakezdők tevékenységének ellenőrzését rendszeresen, folyamatosan megszervezi (intézményegység vezető) a gyakornoki szabályzat előírása szerint, illetve ha az alkalmazott nem esik a fenti szabályzat alá,ellenőrzési terv szerint. 7. Elkészíti az intézményegység hosszú távú képzési, továbbképzési tervezetét, melyet átad az igazgatónak további felhasználásra, jóváhagyásra. Vezetési, irányítási feladatai: 1. Irányítja és összehangolja az intézményegységben folyó tevékenységet, pedagógiai munkát. 2. Gondoskodik a nevelőtestületi és egyéb értekezletek megtartásáról. 3. Elkészíti az intézményegység alkalmazottainak részletes munkaköri leírását, melyet nevelési évenként aktualizál. 6. oldal

7 4. Minősíti, jutalmazza, kitüntetésre javasolja az intézmény dolgozóit, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez. 5. Véleményezi a hatáskörébe tartozó pályázatokat. 6. Biztosítja az intézményegység munkatervének megvalósítását és munkarendjének megtartását. 7. Gondoskodik a gazdasági és pénzügyi rendelkezések, valamint az előírt munkavédelmi, tűzvédelmi, ifjúságvédelmi és balesetvédelmi feladatok végrehajtásáról. 8. Irányítja és szervezi a kapcsolatokat az intézményegység közvetlen és közvetett partnereivel. 9. A Nevelési Központ igazgatójával együttműködve megbízást javasol: o a helyettes, o a minőségfejlesztési csoporttag, a minőségirányítási felelősök, o szakmai munkaközösség vezetők, o fejlesztő foglalkozást szervező pedagógusok, o speciális fejlesztést vezető szakemberek, o IPR-s menedzsment tagok, programvezetők, o óvodapedagógusok, o pedagógiai munkát segítő alkalmazott, o és minden egyéb, az intézményben feladatot ellátó személyre. VI.1.d) Dönt: 1) Az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, belső szabályzatok a hatáskörébe utalnak. 2) Az óvodai felvételről, felvételi bizottság összehívásáról, a gyermekek csoportba történő elhelyezéséről,elosztásáról. 3) Rendkívüli értekezletek összehívásáról. 4) Rendkívüli ellenőrzésről. VI.1.e) Hatáskörébe tartoznak: o az intézményegység vezető-helyettes, o a nevelőtestület, o óvodatitkár, o munkaközösség-vezetők, o nem pedagógus munkakörben alkalmazott óvodai nevelőmunkát segítő dolgozók. VI.1.f) Kapcsolatai Az intézményegység-vezető a Nevelési Központ kapcsolatrendszerébe illeszkedve képviseli az óvodát és kapcsolatot tart a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok szerint, meghatározott módon és formában: o Fenntartó önkormányzat képviselő-testületével. o Polgármesteri hivatal választott vezetőivel, illetékes tisztviselőivel. o Egészségügyi szolgáltatókkal. o Egyházak képviselőivel. o Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal. o Társintézmények vezetőivel, képviselőivel. o Család és Gyermekjóléti szolgálattal, 7. oldal

8 o Kisebbségi Önkormányzattal. VI.2. Intézményegység vezető-helyettes 1. Az intézményegység-vezető távolléte esetén teljes felelősséggel és jogkörrel látja el a helyettesítést. 2. Részt vesz az intézményegység-vezetés munkájában, az óvodai élet belső rendjének kialakításában. 3. Gondoskodik a kialakított nevelési, óvodapedagógiai követelmények érvényesüléséről. 4. Javaslataival, tanácsaival segíti az intézményegység-vezetőt a vezetési feladatok ellátásában. 5. Irányítja, koordinálja a technikai dolgozók munkáját. 6. Közvetlenül irányítja és segíti: o az óvodapedagógusok munkáját, o szakmai csoportok működését, o alternatív programok megvalósítását, o egyéni fejlesztési tervek elkészítését, megvalósítását, o speciális fejlesztések intézményes szintű megszervezését, megvalósítását. 7. Ellenőrizni: o az óvodapedagógiai munka hatékonyságát, eredményeit, hiányosságait, különös tekintettel az egyéni fejlesztésekre, sajátos nevelési szükségletű gyermekekre, IPR-s óvodai program megvalósítására, o az óvodai nevelőmunkát segítők feladatellátását, o a tanügyi nyomtatványok, dokumentumok vezetését, határidőre történő elkészítését, o személyiségfejlődésre és az iskolakészültségi szintre vonatkozó mérések végzését, szakszerűségét. 8. Hosszabb időre szóló szabályozások /házirend, munkaköri leírások, szabályzatok/ érvényességét figyelemmel kíséri és a felmerülő változtatásokra javaslatot tesz az intézményegység-vezetőnek. 9. Közreműködik: a) az intézményegység munkatervének elkészítésében, b) a beszámolók előkészítésében, c) tűz- és munkavédelmi oktatás megszervezésében, d) balesetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában. 10. Javaslatot tesz jutalmazásra, kitüntetésre, szükség esetén a fegyelmi felelősségre vonásra. 11. Részt vesz az óvodapedagógusok továbbképzéseinek, felsőfokú továbbtanulásának szervezésében. 12. Koordinálja a központi rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységeket. 13. Értékeli, elemzi: a) csoportlátogatások alkalmával az oktatási és nevelési feladatok megvalósítását, b) csoport és haladási naplók vezetését, c) felvételi-mulasztási napló, étkező nyilvántartó vezetését, d) mulasztások igazolását, rendszeres óvodába járást, e) személyiséglap vezetését, f) házirend betartását, g) ünnepélyek előkészítését, szervezését. 8. oldal

9 14. Tapasztalatairól és intézkedéseiről az intézményegység-vezetőt folyamatosan tájékoztatja. 15. A nevelés és oktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében: a) megszervezi a kölcsönös csoportlátogatásokat és a tapasztalatok megvitatását, b) szorgalmazza és támogatja új kezdeményezéseket, c) gondoskodik a bevált módszerek elterjesztéséről, d) felméri a szemléltető eszközök, könyvek stb. iránti igényeket és javaslatot tesz a beszerzésre, e) minden nevelési év végén elemzi a nevelő-oktató munka hatékonyságát, eredményeit és hiányosságait. f) feldolgozza a látogatások feljegyzéseit, jegyzőkönyveit, és meghatározza az elvégezendő feladatokat. Ellenőrzi végrehajtást és tapasztalatairól beszámol az intézményegység vezetőnek. 16. Részt vesz a beóvodázás, beiskolázás előkészítésében: a) segíti a tankötelezettséghez kapcsolódó intézményi feladatok lebonyolítását, b) segíti az óvodai felvétel lebonyolítását, c) felügyeli a felvett óvodások nyilvántartásba vételét és a beiratkozást. 17. Részt vesz a szülői értekezlet szakmai előkészítésében. 18. Gondoskodik a távollévő óvodapedagógusok, technikai dolgozók helyettesítéséről, saját hatáskörben a vezető helyettesítése esetén. 19. Aláírás jogkörei: o A leltározással kapcsolatos jegyzőkönyvek az intézményegység-vezető mellett. o Kötelezettségvállaló által engedélyezett számlákon szereplő tételek felhasználásra történő átvétele. o Karbantartási igényre vonatkozó megrendelés. o Tanügyigazgatási nyomtatványok. 20. Elkészíti a nevelők tanulmányi, és minden alkalmazott évi rendes szabadságolási tervét, vezeti az erre előírt nyilvántartást, összesíti a jelenléti ívek szerinti munkára fordított kötelező tanórai időkeretet. 21. Előkészíti a statisztikai kimutatásokat, összesíti a csoportok kihasználtsági mutatóit. 22. Hatáskörébe tartoznak: Óvodapedagógusok, Pedagógiai munkát segítők. Az óvodai élettel, az óvoda működésével, az alkalmazottakat érintő kérdésekkel összefüggő döntéseket az intézményegység-vezetővel történő egyeztetési és tájékoztatási kötelezettségének betartása mellett hozhat. Jogait és munkaköri feladatait az intézményegység-vezető munkaköri leírásban határozza meg. Munkaideje heti 40 óra, kötelező óraszáma heti 24 óra. VI.3. A vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái 1. A vezetői értekezletekre és nevelőtestületi értekezletekre a szülői munkaközösség képviselői meghívást kapnak, ha a gyermekek nagyobb csoportját, vagy az óvodai egység működését érintő kérdés kerül megvitatásra. 2. A szülői munkaközösség választmányával, választmányi elnökével az intézményegység vezetői tartanak állandó kapcsolatot, illetve gondoskodnak a működéshez szükséges feltételek megteremtéséről. 9. oldal

10 3. Az óvodapedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a csoportok szülői munkaközösségi tagjaival. 4. Az SZMK választmányi elnöke meghívást kap az intézményegység szakmai és egyéb értekezleteire, rendezvényeire. 5. Az SZMK a munkaterv szerint, a jogszabályokban meghatározott véleményezési és egyetértési jogának gyakorlásával működik, a szülők érdekképviseleti szerveként. VI.4. Ügyviteli alkalmazott, óvodatitkár Munkaköri feladatait az intézményegység-vezető munkaköri leírásban határozza meg. Feladatai: 1) Az intézményegység levelezésének lebonyolítása, az iratok szakszerű tárolása, selejtezése, be és kimenő íratok, levelek, dokumentumok rendszerezése, előkészítése postázásra, az intézmény belső szabályzata, előírása, illetve az intézményegység vezető utasítása szerint. 2) Telefonok lebonyolítása, üzenetek rögzítése, átadása. 3) A munkaköri feladataihoz kapcsolódó határidők nyilvántartása, betartása. 4) Különböző nyilvántartások vezetése, illetve ezek vezetésében közreműködés a Nevelési Központ titkárságával (leltár, selejtezés, pedagógusigazolvány, szakkönyvvásárlás). 5) Gyermekekkel kapcsolatos nyilvántartások, adatok vezetése, igazolások előkészítése, az adatvédelmi előírások betartásával. 6) Étkezési térítési díjak kiszámolása, beszedése, előírás szerinti elszámolása, kezelése, amennyiben ez a feladat munkakörébe van utalva. 7) Kedvezményes térítési díjak kiszámolása, díjkedvezményre jogosító határozatok, igazolások irattározása, betekintésre alkalmas állapotba tartása. 8) Étkezés megrendelése az óvodai és iskolai étkezést igénybe vevő gyermekek és alkalmazottak részére. 9) Elszámolások, kimutatások, nyomtatványok kitöltése, adatszolgáltatás. 10) Házi pénztár, ellátmány analitikus könyvelése, pénzügyi előírás szerinti kezelése, elszámolása, számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítése. 11) Karbantartási igény rögzítése az intézményegység-vezető vagy helyettes tájékoztatása, megrendelés előkészítése. 12) Óvodapedagógiai munkához szükséges nyomtatványok, dokumentumok megrendelése, elkészítése, sokszorosítása, utasítása szerinti kiosztása. 13) Kisebb beszerzések lebonyolítása. 14) Az intézményegységbe látogatók fogadása, a megfelelő kompetenciával rendelkező személyhez történő irányítása. 15) Az óvodai egyesület, alapítvány írat és pénz kezelése a vonatkozó szabályzatok szerint. 16) Kapcsolatot tart: a Nevelési Központ gazdasági csoportjával, a Nevelési Központ titkárságával, az alkalmazottakkal, munkaköréhez kapcsolatos ügyek intézésében, az intézmény külső-belső partnereivel, kompetencia határainak megtartása mellett. 17) Munkáját az intézményegység-vezető, helyettesítése esetén, a helyettesítő utasításainak megfelelően köteles végezni anyagi és erkölcsi felelősségvállalással. 10. oldal

11 VII. VII.1. A nevelőtestület A nevelőtestület jogköre VII.1.a) A nevelőtestület dönt: 1) A nevelőtestület alkalmi és delegált képviseletéről, érdekképviseletéről. 2) A nevelőtestületi értekezletek rendjének és rendszerének kialakításáról, témáiról, az értekezleten való szülői képviselet, részvétel formájáról. 3) A nevelés-oktatás helyi rendjének /napi-, hetirend, házirendek/ egyeztetés utáni szabályozásáról. 4) Az intézményegység működési és egyéb szabályzatainak elfogadásáról, módosításáról. 5) Az intézményegység időszakos beszámolóinak, értékeléseinek, részelemzéseinek, elemzéseinek elfogadásáról, a munkacélokat segítő feladat-kiegészítések meghozataláról. 6) Az intézményegység nevelő-oktató munkájában az új tartalmi elemek bevezetéséről, mérések, értékelések végzéséről. 7) A nevelőtestületi döntéseket előkészítő munkabizottságok létrehozásáról, beszámoltatásáról. 8) Az intézményegységi ünnepek, megemlékezések és hagyományok rendjéről, formájáról, módjáról. 9) Az intézményegység külső kapcsolattartásának helyzetmegítéléséről. 10) A nem szabályozott etikai, titoktartási nevelőtestületi hatáskörbe tartozó elmarasztalási és elismerési ügyekről. 11) A szülőkkel való kapcsolattartás, és a szülői tájékoztatási formák rendjéről. 12) A pedagógiai és a minőségirányítási program, házirend és egyéb dokumentumok elfogadásáról, felülvizsgálatáról, módosításáról. 13) Az intézményegység éves munka- és feladatterveinek, értékelő beszámolójának elfogadásáról. 14) Minden más jogszabályban meghatározott kérdésben. VII.1.b) A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatokról való beszámolás rendje. A nevelőtestület az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása céljából az intézményegység-vezetőből, helyettesből álló bizottságot hozhat létre. A nevelőtestület jogkörében eljárva döntenek. Az adott időszak utolsó nevelőtestületi értekezletén kötelesek munkájukról tájékoztatást adni a nevelőtestületnek. VII.1.c) A nevelőtestület egyetértési jogkört gyakorol: 1) A helyettes megbízásában. 2) Az intézményegység megbízatási- és feladatrendszeri, szervezeti felépítését érintő kérdésekben. 11. oldal

12 VII.1.d) VII.1.e) Újszászi Nevelési Központ A nevelőtestület véleményezi: 1) A közvetlen és közvetett partnerek nevelő-oktató munkához kapcsolódó igényeit, javaslatait, kéréseit, ajánlásait. 2) A központi vagy helyi bevezetésre ajánlott tanügyi dokumentumokat, segédleteket. 3) Az intézményegység pedagógusainak, dolgozóinak továbbtanulási, továbbképzési éves bontású és középtávú tervét. 4) Az intézményegység humánerőforrás ellátottságát, a munkaerő-gazdálkodási tervét. 5) Az alkalmazottak értékelési, elismerési formáit, rendszerét. A nevelőtestület javaslatot tesz: 1) A gyermekek csoportba történő elosztására. 2) Az intézményegység hosszú távú és éves programjára, feladatrendszerére, folyamatszabályozására az óvodai élet minden területével kapcsolódóan. 3) Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívására, jogszabályi előírás szerint. 4) A szülői munkaközösség, szülői képviselet tagjaira, személyeire. 5) A helyi mérési-, értékelési- és követelményrendszer kialakítására, fejlesztésére. 6) Az intézményegység partneri kapcsolatainak rendszerére, kiszélesítésére. 7) A nevelési értekezletek témájára. 8) Minőségirányításhoz kapcsolódó teamek létrehozására, feladatellátására, intézkedési tervek elkészítésére és tartalmi elemeire. Igény és elégedettségi eredményekhez kapcsolódó feladatok tartalmára, végrehajtására. VIII. Óvodapedagógus Munkáját munkaköri leírása és az intézményegység-vezető, távollétében, s átadott feladat esetében, a helyettes utasítása szerint végzi. VIII.1. Óvodapedagógus jogai: Személyiségi jogait tiszteletbe tartsák, nevelő-oktató tevékenységét értékeljék és megbecsüljék. Az óvodapedagógiai munka alapdokumentumai alapján érvényesítse pedagógiaimódszertani szabadságát. Irányítsa és értékelje a gyermekek tevékenységét, fejlődését, minősítse az aktuális fejlettségi szintet. Részt vegyen az intézményegység pedagógiai programjának tervezésében, értékelésében, gyakorolja nevelőtestületi jogait. Részt vegyen továbbképzésen, innovatív pedagógiai tevékenységben, szakmai egyesületek-csoportok munkájában. Továbbképzési, szakkönyvvásárlási támogatást kapjon. A jogszabályoknak megfelelően érvényesíthesse évi rendes szabadságára vonatkozó igényeit. 12. oldal

13 VIII.2. Újszászi Nevelési Központ Óvodapedagógus alapvető feladatai Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-oktatása,az alternatív és integrációs óvodai program megvalósítása,kisebbségi és inkluzív integrált nevelés előírás szerinti végzése. Kötelessége különösen: Óvodapedagógiai tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá a közvetített ismeretek tárgyilagos, sokoldalú megközelítéséről. Figyelembe vegye a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a tehetség kibontakozását, illetve a felzárkóztatást. A gyermekek részére egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, ezek elsajátításáról meggyőződjön, balesetveszély vagy baleset esetén az előírás szerinti szükséges intézkedést megtegye. Közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában. Életkori sajátosságoknak megfelelően elsajátíttassa a közösségi, együttműködési, magatartási, szabályokat. Rendszeresen tájékoztassa a gyermekeket, szülőket az őket érintő kérdésekről figyelmeztesse a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. A gyermek, szülő kérdéseire, javaslataira érdemi választ adjon. A gyermek, szülő emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Hét évenként, legalább egy alkalommal továbbképzésen vegyen részt, minimum 120 órában. A pedagógiai munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken, vizsgálatokban való aktívan, felkészülten részt vegyen. Az intézményegység mindennemű rendezvényének, programjának szervezésébe, lebonyolításában vállalt és kapott feladatai szerint közremüködjön. A pedagógus etika szabályainak, a törvényi előírásoknak, a belső szabályzatoknak, a korszerű pedagógia elviségének megfelelő pedagógus magatartás tanúsítson, óvodapedagógiai tevékenységet végezzen. Az intézményegység pedagógiai munkájával összefüggő innovációs tevékenységekben való aktív, támogató, kezdeményező módon kapcsolódjon be. Az intézményegység hivatalos, és az egyéni munkavégzés tervszerűségével összefüggő adminisztratív és szervezési feladatok határidőre, illetve folyamatos végezze. Az intézményegység munka- és életrendjét biztosító, minden pedagógus által arányosan végzett foglalkozási, valamint vagyonvédelmi, munkavédelmi, s nyilvántartást segítő elvárásoknak eleget tegyen. VIII.3. Szakmai csoportok, munkaközösségek Részt vesznek a szakmai programok, tervek készítésében és az óvodapedagógiai munka ellenőrzésében, értékelésében az ellenőrzési tervben rögzítettek szerint. Szakmacsoport, munkaközösség szervezhető a vezető és nevelőtestület javaslatára kiemelt feladatokhoz, alternatív programelemekhez, alapító okiratban rögzített feladatellátáshoz, így: 13. oldal

14 -Mozgáskotta program -Kedvesház,kisebbségi nevelés -Óvodai integrációs program -Integrált nevelés -4H program -Projektpedagógia -Kompetencia alapú oktatás -Jógyakorlatok VIII.4. A szakmai csoport, munkaközösség dönt: A szakmai csoport, munkaközösség működési rendjéről, annak tartalmáról, programjáról. Az összefoglaló elemzésekről, értékelésekről, feladat-meghatározásokról. A helyi továbbképzés programjáról, kijelölt továbbképzési nap felhasználásáról. Olyan pedagógiai-módszertani kérdésben, melyben a tantestület a döntési jogkört átadja. VIII.5. A szakmai csoport, munkaközösség véleményezi: Az óvodapedagógiához kapcsolódó dokumentumokat, segédleteket, programokat, mindezek megvalósítását. A módszertani ajánlásokat A szakmai csoport, munkaközösség tagjainak erkölcsi és anyagi elismerését. Az óvodai eszközfejlesztést, beszerzést, ellátottságot. Minden olyan kérdést, amit véleményezi jogköréből hatáskörébe utal át a nevelői munkatársi közösség. VIII.6. A szakmai csoport, munkaközösség javaslatot tesz: A pedagógiai munka továbbfejlesztésére, eredményeinek színvonalasabbá tételére. A pedagógiai program tartalmára, módosítására. Minőségirányítási program tartamára, végrehajtására. Teljesítményelvű értékelés tartalmi elemeire, végrehajtási folyamatára. Továbbképzéseken való részvételre, humánerőforrás fejlesztésre. Szükség esetén nevelőtestületi megbeszélés összehívására. 14. oldal

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Napsugár Óvoda és Bölcsőde Többcélú Közös Igazgatású Köznevelési Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Készítette: Fülöp Viktorné mb. intézményvezető A szabályzat hatályos: 2013. április 1.

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZIVÁRVÁNY ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Nagyné Cseterics Éva Óvodaigazgató Módosítás: 2014. Hatálya kiterjed a Szivárvány Óvoda székhelyén vagy telephelyén dolgozó alkalmazottakra,

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Napháza Magánóvoda SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napháza Magánóvoda köznevelési intézmény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Bádonyi Kinga fenntartó Dömötör Rita óvodavezető Átdolgozásra került a a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok

T A R T A L OM. Bevezető. I. Intézményi alapadatok T A R T A L OM Bevezető I. Intézményi alapadatok I. 1. Intézményi azonosítók I. 2. Az intézmény alaptevékenysége I. 3. Az intézmény alaptevékenységét meghatározó jogszabályok I. 4. Az ellátandó vállalkozási

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben