Szervezeti és Működési Szabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szervezeti és Működési Szabályzata"

Átírás

1 AZ ÚJSZÁSZI ÁLTALÁNOS ISKOLA, ÓVODA, BÖLCSŐDE, PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT NEVELÉSI KÖZPONT V Á R O S I Ó V O D A INTÉZMÉNYEGYSÉGÉNEK Szervezeti és Működési Szabályzata Újszász, december

2 Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 3 II. Szervezeti működési szabályzat célja... 3 III. Általános rendelkezések... 3 IV. Az intézmény vezetése, szervezeti felépítése... 4 IV.1. Vezetőtestület... 4 IV.2. Helyettesítés... 4 IV.3. A vezetőtestület működése... 4 V. Az óvoda képviselete az igazgatótanácsban... 5 VI. A vezetők közti munka-feladatmegosztás... 5 VI.1. Az intézményegység vezetője:... 5 VI.2. Intézményegység vezető-helyettes... 8 VI.3. A vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái... 9 VI.4. Ügyviteli alkalmazott, óvodatitkár VII. A nevelőtestület VII.1. A nevelőtestület jogköre VIII. Óvodapedagógus VIII.1. Óvodapedagógus jogai: VIII.2. Óvodapedagógus alapvető feladatai VIII.3. Szakmai csoportok, munkaközösségek VIII.4. A szakmai csoport, munkaközösség dönt: VIII.5. A szakmai csoport, munkaközösség véleményezi: VIII.6. A szakmai csoport, munkaközösség javaslatot tesz: IX. Gyermekközösségek X. Szülői szervezet X.1. Felépítése: X.2. Kapcsolattartás X.3. Tájékoztatás X.4. Véleményezési, egyetértési jog XI. Az intézmény munkarendje XI.1. A működési rendje XI.2. Közalkalmazottak munkarendje XI.3. Pedagógusok munkarendje: XI.4. A nevelési év rendje XI.5. A gyermek mulasztásának igazolása XI.6. Kirándulások XI.7. Óvodai felvétel jogviszony, jogviszony megszűnése XI.8. Óvodai felvétel rendje XI.9. Speciális integrált és alternatív óvodai nevelés szabályai XI.10. A létesítmények és helyiségek használati rendje XII. Belső ellenőrzés XII.1. Az óvodapedagógiai munka belső ellenőrzésének rendje, szintje XII.2. Belső ellenőrzésre jogosultak, kiemelt feladataik: XIII. Külső kapcsolatok rendszere, formája, módja XIV. Intézményi hagyományok XIV.1. Ünnepélyek és megemlékezések XIV.2. Intézményi rendezvények: XV. Rendszeres egészségügyi ellátás rendje XVI. Az intézmény alkalmazottainak feladatai a gyermek és munkahelyi balesetek esetén XVI.1. A gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok XVI.2. Az intézmény alkalmazottjainak a feladatai gyermekbaleset esetén XVI.3. Rendkívüli esemény esetén szükséges teendők XVII. Záró rendelkezések oldal

3 I. Bevezetés Jelen szervezeti és működési szabályzat az Újszászi Általános Iskola, Óvoda, Bölcsőde, Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Központ (továbbiakban: Nevelési Központ) szervezeti és működési szabályzatának melléklete, és a Nevelési Központ egészére vonatkozó szabályokon túl a Városi Óvoda, mint intézményegység működésére írja elő figyelembe véve a sajátosságokat az óvodapedagógiai munkára, az intézményegység működésére vonatkozó további speciális szabályokat. Elfogadása és jóváhagyása a Nevelési Központ szervezeti és működési szabályzatának elfogadásával és jóváhagyásával együtt történik. Az intézményegység szervezeti és működési szabályzatának, valamint mellékleteinek betartása kötelező érvényű az intézményegység minden közalkalmazottjára és a szerződéses jogviszonyban állókra. II. Szervezeti működési szabályzat célja Meghatározza az intézményegység szervezeti felépítését, a működés belső rendjét. A belső és külső kapcsolatokra vonatkozó megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe. A Szervezeti és Működési Szabályzat a kialakított célrendszerek, tevékenységcsoportok és folyamatok összehangolt működését, kapcsolati rendszerét tartalmazza. III. Általános rendelkezések Az intézményegység elnevezése: Városi Óvoda Telephelyei: Újszász, Bajcsy-Zs. út 16. Újszász, Iskola út 8. Az intézményegység bélyegzőinek használatára jogosultak: o intézményegység vezető o intézményegység vezető-helyettes o óvodatitkár Bélyegzők tárolásával és őrzésével megbízott személyek: o intézményegység vezető o óvodatitkár A bélyegzők eseti használatára az arra jogosult személyek adhatnak engedélyt az óvoda alkalmazottai részére. 3. oldal

4 IV. Újszászi Nevelési Központ Az intézmény vezetése, szervezeti felépítése IV.1. Vezetőtestület Az óvoda vezetőségét az intézményegység-vezető, valamint közvetlen munkatársai alkotják. Az intézményegység-vezető közvetlen munkatársai közé az alábbi vezető beosztású dolgozók tartoznak: - intézményegység vezető-helyettes, - iskola úti telephely egy pedagógusa, - igazgató tanács tagjai, - munkaközösség-vezetők. Az óvoda felelős vezetője meghatározott kérdésekben az intézményegység-vezető, aki munkáját a magasabb jogszabályok, a Nevelési Központ, valamint az óvoda belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a jogszabályokban, valamint a Nevelési Központ szervezeti és működési szabályzatában megfogalmazott módon történik, határozott idejű kinevezéssel. Az intézményegység vezető-helyettes megbízása az intézményegység vezetői kinevezéssel azonos időtartamra történik, a véleményezési, egyetértési jogok gyakorlásával. IV.2. Helyettesítés 1. Az intézményegység vezetőt az intézményegység vezető-helyettes helyettesíti. 2. Mindkettőjük akadályoztatása esetén az az óvodapedagógus helyettesíti az intézményegység vezetőt, aki a leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik. Távollét esetén, megbízás alapján, a helyettesítést a megbízott óvodapedagógus látja el. A megbízást az intézményvezető vagy távolléte esetén helyettese adhatja ki. 24 órát meghaladó helyettesítés esetén a megbízást írásba kell foglalni, és tartalmazni a kell a helyettesítés előre látható időtartamát. Az Iskola út 8. szám alatti telephelyen a leghosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező óvodapedagógusok korlátozott feladatkörrel, egyeztetési kötelezettséggel helyettesítik az intézményegység vezetőt. 3. A vezetők egyike köteles az intézményben tartózkodni a hivatalos munkaidő teljes időtartama alatt / /, illetve a helyettesítésről gondoskodni.. IV.3. A vezetőtestület működése A vezetéssel kapcsolatos feladatokat az intézmény vezetőtestülete látja el. A vezetői testületet szükség szerint, de legalább havonta össze kell hívni. Az összehívásról az intézményegység-vezető gondoskodik. A vezetői értekezletre témájától függően meghívást kapnak: - a Nevelési Központ igazgatója - a Nevelési Központ minőségfejlesztési csoportjának óvodai tagja, - az intézményegység minőségbiztosítási team tagjai, - a közalkalmazotti tanács tagja, - a munka- és tűzvédelmi felelősök, - a szülői szervezet képviselői, A vezető munkatársak feladatait részletes munkaköri leírásuk tartalmazza. Az intézményben folyó pedagógiai munka összehangolása érdekében félévenként, vagy az aktuális feladatoknak megfelelően nevelőtestületi értekezletet tartunk. Ezen az intézmény óvodapedagógusai vesznek részt. 4. oldal

5 Az intézményegység valamennyi közalkalmazottját érintő döntések meg hozatala előtt, és a működéssel kapcsolatos kérdések megvitatása érdekében alkalmazotti értekezletet tartunk, amelyen minden dolgozó részt vesz. A nevelési év rendjében szabályozott módon kötelező jelleggel az alábbi értekezletek kerülnek megtartásra: - nevelési évet nyitó testületi értekezlet, - nevelési évet nyitó munkatársi értekezlet, - nevelési, szakmai értekezlet / szükség szerint, - nevelési évet záró testületi értekezlet, - nevelési évet záró munkatársi értekezlet, A szakmai csoportok, minőségirányítási team, tagóvodákon kívül és belül történő információ átadás, áramlás formáit és rendszerét az intézményegységi MIP, illetve a Helyi Nevelési Program tartalmazza. Az intézményegység szervezeti felépítését és a vezetés szerkezetét a minőségirányítási programja tartalmazza. V. Az óvoda képviselete az igazgatótanácsban A Nevelési Központ szervezeti és működési szabályzata rögzíti az igazgatótanács összetételét, és intézményegységenkénti képviselők számát. Az óvoda képviselőit a nevelőtestület választja meg titkos szavazással a tanévnyitó értekezleten, egy nevelési évre. A választást a közalkalmazotti tanács szervezi, és bonyolítja le. Az igazgatótanács tagjának visszahívását a nevelőtestület, intézményegység vezető kezdeményezheti, a döntési jogkört az igazgató gyakorolja. VI. A vezetők közti munka-feladatmegosztás VI.1. Az intézményegység vezetője: 1. Az intézményegység felelős vezetője az intézményegység-vezető óvónő. Heti munkarendje 40 óra, ebből kötelező óraszáma 6 óra, helyi szabályozás szerint. 2. Közoktatási Törvény alapján felelős: o a szakmai munka irányításáért, ellenőrzéséért, o az intézményegység szakszerű és törvényes működéséért, o az észszerű és takarékos gazdálkodásért. Dönt az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, a Nevelési Központ szervezeti és működési szabályzata, vagy közalkalmazotti szabályzata nem utal más hatáskörbe. 3. A dolgozók foglalkoztatására, élet és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. 4. Képviseli az intézményegységet. A jogkörét esetenként az ügyek meghatározott körében helyettesére vagy az intézményegység más alkalmazottjára átruházhatja. 5. Biztosítja a Nevelési Központ intézményegységre vonatkozó szabályzatainak érvényesítését, betartását. 5. oldal

6 VI.1.a) VI.1.b) VI.1.c) Újszászi Nevelési Központ 6. Rendkívüli szünet elrendelését kezdeményezheti az igazgatónál, rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt, ha az intézményegység működtetése nem biztosítható, vagy az intézkedés elmaradása jelentős veszéllyel, ill. helyrehozhatatlan kárral járna. Kialakítja és működteti az intézményegység ellenőrzési, értékelési, mérési és minőségbiztosítási rendszerét. Pedagógiai feladatai: 1. Nevelőtestület vezetése. 2. Nevelő-oktató / óvodapedagógiai munka irányítása és ellenőrzése. 3. A nevelőtestülettel együtt kidolgozza az oktató-nevelő munka elveit, programját. Előkészíti a nevelőtestület jogkörébe tartozó döntéseket, megszerzi szakszerű végrehajtásukat és ellenőrzésüket. 4. Együtt működik az SZMK választmányával, a munkavállalói érdekképviseleti szervvel. 5. Kezdeményezi, és támogatja az oktató-nevelő munka tervszerű fejlesztését, a korszerűsítő, újító törekvések kibontakozását. 6. Gondoskodik a szakmai információáramlásról, a bevált pedagógiai módszerek széles körű alkalmazásáról, szakmai csoportok kialakításáról. Tervezési feladatai: 1. Részt vesz a Nevelési Központ munkatervének hosszú távú stratégiai tervének kidolgozásában. 2. Elkészíti az intézményegység éves munka-, feladattervét és értékelő beszámolóját a vezető testülettel együttműködve. 3. Nyomon követi a költségvetési mutatókat, a felhasználás célirányosságát és folyamatát. 4. A helyettessel együtt elkészíti az intézmény éves munkaerő-gazdálkodási tervét, belső ellenőrzési tervét. 5. Minden tervezési feladatnál figyelembe veszi az UNK és az intézményegységi MIP elveit. 6. Elkészíti, és nyilvánosságra hozza az ellenőrzési tervet, melynek rendező elvei: o minden óvodapedagógus munkáját legalább évente egyszer értékeli; o a teljesítményértékelési elv, rendszer érvényesítését, megvalósítását biztosítja; o a kiemelt, nem kielégítő színvonalú tevékenység, munkaterület ellenőrzését kiemelten kezeli; o pályakezdők tevékenységének ellenőrzését rendszeresen, folyamatosan megszervezi (intézményegység vezető) a gyakornoki szabályzat előírása szerint, illetve ha az alkalmazott nem esik a fenti szabályzat alá,ellenőrzési terv szerint. 7. Elkészíti az intézményegység hosszú távú képzési, továbbképzési tervezetét, melyet átad az igazgatónak további felhasználásra, jóváhagyásra. Vezetési, irányítási feladatai: 1. Irányítja és összehangolja az intézményegységben folyó tevékenységet, pedagógiai munkát. 2. Gondoskodik a nevelőtestületi és egyéb értekezletek megtartásáról. 3. Elkészíti az intézményegység alkalmazottainak részletes munkaköri leírását, melyet nevelési évenként aktualizál. 6. oldal

7 4. Minősíti, jutalmazza, kitüntetésre javasolja az intézmény dolgozóit, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonást kezdeményez. 5. Véleményezi a hatáskörébe tartozó pályázatokat. 6. Biztosítja az intézményegység munkatervének megvalósítását és munkarendjének megtartását. 7. Gondoskodik a gazdasági és pénzügyi rendelkezések, valamint az előírt munkavédelmi, tűzvédelmi, ifjúságvédelmi és balesetvédelmi feladatok végrehajtásáról. 8. Irányítja és szervezi a kapcsolatokat az intézményegység közvetlen és közvetett partnereivel. 9. A Nevelési Központ igazgatójával együttműködve megbízást javasol: o a helyettes, o a minőségfejlesztési csoporttag, a minőségirányítási felelősök, o szakmai munkaközösség vezetők, o fejlesztő foglalkozást szervező pedagógusok, o speciális fejlesztést vezető szakemberek, o IPR-s menedzsment tagok, programvezetők, o óvodapedagógusok, o pedagógiai munkát segítő alkalmazott, o és minden egyéb, az intézményben feladatot ellátó személyre. VI.1.d) Dönt: 1) Az intézményegység működésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet jogszabály, belső szabályzatok a hatáskörébe utalnak. 2) Az óvodai felvételről, felvételi bizottság összehívásáról, a gyermekek csoportba történő elhelyezéséről,elosztásáról. 3) Rendkívüli értekezletek összehívásáról. 4) Rendkívüli ellenőrzésről. VI.1.e) Hatáskörébe tartoznak: o az intézményegység vezető-helyettes, o a nevelőtestület, o óvodatitkár, o munkaközösség-vezetők, o nem pedagógus munkakörben alkalmazott óvodai nevelőmunkát segítő dolgozók. VI.1.f) Kapcsolatai Az intézményegység-vezető a Nevelési Központ kapcsolatrendszerébe illeszkedve képviseli az óvodát és kapcsolatot tart a vonatkozó jogszabályok, szabályzatok szerint, meghatározott módon és formában: o Fenntartó önkormányzat képviselő-testületével. o Polgármesteri hivatal választott vezetőivel, illetékes tisztviselőivel. o Egészségügyi szolgáltatókkal. o Egyházak képviselőivel. o Pedagógiai szakmai szolgáltatókkal. o Társintézmények vezetőivel, képviselőivel. o Család és Gyermekjóléti szolgálattal, 7. oldal

8 o Kisebbségi Önkormányzattal. VI.2. Intézményegység vezető-helyettes 1. Az intézményegység-vezető távolléte esetén teljes felelősséggel és jogkörrel látja el a helyettesítést. 2. Részt vesz az intézményegység-vezetés munkájában, az óvodai élet belső rendjének kialakításában. 3. Gondoskodik a kialakított nevelési, óvodapedagógiai követelmények érvényesüléséről. 4. Javaslataival, tanácsaival segíti az intézményegység-vezetőt a vezetési feladatok ellátásában. 5. Irányítja, koordinálja a technikai dolgozók munkáját. 6. Közvetlenül irányítja és segíti: o az óvodapedagógusok munkáját, o szakmai csoportok működését, o alternatív programok megvalósítását, o egyéni fejlesztési tervek elkészítését, megvalósítását, o speciális fejlesztések intézményes szintű megszervezését, megvalósítását. 7. Ellenőrizni: o az óvodapedagógiai munka hatékonyságát, eredményeit, hiányosságait, különös tekintettel az egyéni fejlesztésekre, sajátos nevelési szükségletű gyermekekre, IPR-s óvodai program megvalósítására, o az óvodai nevelőmunkát segítők feladatellátását, o a tanügyi nyomtatványok, dokumentumok vezetését, határidőre történő elkészítését, o személyiségfejlődésre és az iskolakészültségi szintre vonatkozó mérések végzését, szakszerűségét. 8. Hosszabb időre szóló szabályozások /házirend, munkaköri leírások, szabályzatok/ érvényességét figyelemmel kíséri és a felmerülő változtatásokra javaslatot tesz az intézményegység-vezetőnek. 9. Közreműködik: a) az intézményegység munkatervének elkészítésében, b) a beszámolók előkészítésében, c) tűz- és munkavédelmi oktatás megszervezésében, d) balesetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásában. 10. Javaslatot tesz jutalmazásra, kitüntetésre, szükség esetén a fegyelmi felelősségre vonásra. 11. Részt vesz az óvodapedagógusok továbbképzéseinek, felsőfokú továbbtanulásának szervezésében. 12. Koordinálja a központi rendezvényekkel kapcsolatos tevékenységeket. 13. Értékeli, elemzi: a) csoportlátogatások alkalmával az oktatási és nevelési feladatok megvalósítását, b) csoport és haladási naplók vezetését, c) felvételi-mulasztási napló, étkező nyilvántartó vezetését, d) mulasztások igazolását, rendszeres óvodába járást, e) személyiséglap vezetését, f) házirend betartását, g) ünnepélyek előkészítését, szervezését. 8. oldal

9 14. Tapasztalatairól és intézkedéseiről az intézményegység-vezetőt folyamatosan tájékoztatja. 15. A nevelés és oktatás színvonalának folyamatos emelése érdekében: a) megszervezi a kölcsönös csoportlátogatásokat és a tapasztalatok megvitatását, b) szorgalmazza és támogatja új kezdeményezéseket, c) gondoskodik a bevált módszerek elterjesztéséről, d) felméri a szemléltető eszközök, könyvek stb. iránti igényeket és javaslatot tesz a beszerzésre, e) minden nevelési év végén elemzi a nevelő-oktató munka hatékonyságát, eredményeit és hiányosságait. f) feldolgozza a látogatások feljegyzéseit, jegyzőkönyveit, és meghatározza az elvégezendő feladatokat. Ellenőrzi végrehajtást és tapasztalatairól beszámol az intézményegység vezetőnek. 16. Részt vesz a beóvodázás, beiskolázás előkészítésében: a) segíti a tankötelezettséghez kapcsolódó intézményi feladatok lebonyolítását, b) segíti az óvodai felvétel lebonyolítását, c) felügyeli a felvett óvodások nyilvántartásba vételét és a beiratkozást. 17. Részt vesz a szülői értekezlet szakmai előkészítésében. 18. Gondoskodik a távollévő óvodapedagógusok, technikai dolgozók helyettesítéséről, saját hatáskörben a vezető helyettesítése esetén. 19. Aláírás jogkörei: o A leltározással kapcsolatos jegyzőkönyvek az intézményegység-vezető mellett. o Kötelezettségvállaló által engedélyezett számlákon szereplő tételek felhasználásra történő átvétele. o Karbantartási igényre vonatkozó megrendelés. o Tanügyigazgatási nyomtatványok. 20. Elkészíti a nevelők tanulmányi, és minden alkalmazott évi rendes szabadságolási tervét, vezeti az erre előírt nyilvántartást, összesíti a jelenléti ívek szerinti munkára fordított kötelező tanórai időkeretet. 21. Előkészíti a statisztikai kimutatásokat, összesíti a csoportok kihasználtsági mutatóit. 22. Hatáskörébe tartoznak: Óvodapedagógusok, Pedagógiai munkát segítők. Az óvodai élettel, az óvoda működésével, az alkalmazottakat érintő kérdésekkel összefüggő döntéseket az intézményegység-vezetővel történő egyeztetési és tájékoztatási kötelezettségének betartása mellett hozhat. Jogait és munkaköri feladatait az intézményegység-vezető munkaköri leírásban határozza meg. Munkaideje heti 40 óra, kötelező óraszáma heti 24 óra. VI.3. A vezetők és a szülői munkaközösség közötti kapcsolattartás formái 1. A vezetői értekezletekre és nevelőtestületi értekezletekre a szülői munkaközösség képviselői meghívást kapnak, ha a gyermekek nagyobb csoportját, vagy az óvodai egység működését érintő kérdés kerül megvitatásra. 2. A szülői munkaközösség választmányával, választmányi elnökével az intézményegység vezetői tartanak állandó kapcsolatot, illetve gondoskodnak a működéshez szükséges feltételek megteremtéséről. 9. oldal

10 3. Az óvodapedagógusok rendszeres kapcsolatot tartanak a csoportok szülői munkaközösségi tagjaival. 4. Az SZMK választmányi elnöke meghívást kap az intézményegység szakmai és egyéb értekezleteire, rendezvényeire. 5. Az SZMK a munkaterv szerint, a jogszabályokban meghatározott véleményezési és egyetértési jogának gyakorlásával működik, a szülők érdekképviseleti szerveként. VI.4. Ügyviteli alkalmazott, óvodatitkár Munkaköri feladatait az intézményegység-vezető munkaköri leírásban határozza meg. Feladatai: 1) Az intézményegység levelezésének lebonyolítása, az iratok szakszerű tárolása, selejtezése, be és kimenő íratok, levelek, dokumentumok rendszerezése, előkészítése postázásra, az intézmény belső szabályzata, előírása, illetve az intézményegység vezető utasítása szerint. 2) Telefonok lebonyolítása, üzenetek rögzítése, átadása. 3) A munkaköri feladataihoz kapcsolódó határidők nyilvántartása, betartása. 4) Különböző nyilvántartások vezetése, illetve ezek vezetésében közreműködés a Nevelési Központ titkárságával (leltár, selejtezés, pedagógusigazolvány, szakkönyvvásárlás). 5) Gyermekekkel kapcsolatos nyilvántartások, adatok vezetése, igazolások előkészítése, az adatvédelmi előírások betartásával. 6) Étkezési térítési díjak kiszámolása, beszedése, előírás szerinti elszámolása, kezelése, amennyiben ez a feladat munkakörébe van utalva. 7) Kedvezményes térítési díjak kiszámolása, díjkedvezményre jogosító határozatok, igazolások irattározása, betekintésre alkalmas állapotba tartása. 8) Étkezés megrendelése az óvodai és iskolai étkezést igénybe vevő gyermekek és alkalmazottak részére. 9) Elszámolások, kimutatások, nyomtatványok kitöltése, adatszolgáltatás. 10) Házi pénztár, ellátmány analitikus könyvelése, pénzügyi előírás szerinti kezelése, elszámolása, számla- és nyugtaadási kötelezettség teljesítése. 11) Karbantartási igény rögzítése az intézményegység-vezető vagy helyettes tájékoztatása, megrendelés előkészítése. 12) Óvodapedagógiai munkához szükséges nyomtatványok, dokumentumok megrendelése, elkészítése, sokszorosítása, utasítása szerinti kiosztása. 13) Kisebb beszerzések lebonyolítása. 14) Az intézményegységbe látogatók fogadása, a megfelelő kompetenciával rendelkező személyhez történő irányítása. 15) Az óvodai egyesület, alapítvány írat és pénz kezelése a vonatkozó szabályzatok szerint. 16) Kapcsolatot tart: a Nevelési Központ gazdasági csoportjával, a Nevelési Központ titkárságával, az alkalmazottakkal, munkaköréhez kapcsolatos ügyek intézésében, az intézmény külső-belső partnereivel, kompetencia határainak megtartása mellett. 17) Munkáját az intézményegység-vezető, helyettesítése esetén, a helyettesítő utasításainak megfelelően köteles végezni anyagi és erkölcsi felelősségvállalással. 10. oldal

11 VII. VII.1. A nevelőtestület A nevelőtestület jogköre VII.1.a) A nevelőtestület dönt: 1) A nevelőtestület alkalmi és delegált képviseletéről, érdekképviseletéről. 2) A nevelőtestületi értekezletek rendjének és rendszerének kialakításáról, témáiról, az értekezleten való szülői képviselet, részvétel formájáról. 3) A nevelés-oktatás helyi rendjének /napi-, hetirend, házirendek/ egyeztetés utáni szabályozásáról. 4) Az intézményegység működési és egyéb szabályzatainak elfogadásáról, módosításáról. 5) Az intézményegység időszakos beszámolóinak, értékeléseinek, részelemzéseinek, elemzéseinek elfogadásáról, a munkacélokat segítő feladat-kiegészítések meghozataláról. 6) Az intézményegység nevelő-oktató munkájában az új tartalmi elemek bevezetéséről, mérések, értékelések végzéséről. 7) A nevelőtestületi döntéseket előkészítő munkabizottságok létrehozásáról, beszámoltatásáról. 8) Az intézményegységi ünnepek, megemlékezések és hagyományok rendjéről, formájáról, módjáról. 9) Az intézményegység külső kapcsolattartásának helyzetmegítéléséről. 10) A nem szabályozott etikai, titoktartási nevelőtestületi hatáskörbe tartozó elmarasztalási és elismerési ügyekről. 11) A szülőkkel való kapcsolattartás, és a szülői tájékoztatási formák rendjéről. 12) A pedagógiai és a minőségirányítási program, házirend és egyéb dokumentumok elfogadásáról, felülvizsgálatáról, módosításáról. 13) Az intézményegység éves munka- és feladatterveinek, értékelő beszámolójának elfogadásáról. 14) Minden más jogszabályban meghatározott kérdésben. VII.1.b) A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházása, a feladatokról való beszámolás rendje. A nevelőtestület az intézményegység munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása céljából az intézményegység-vezetőből, helyettesből álló bizottságot hozhat létre. A nevelőtestület jogkörében eljárva döntenek. Az adott időszak utolsó nevelőtestületi értekezletén kötelesek munkájukról tájékoztatást adni a nevelőtestületnek. VII.1.c) A nevelőtestület egyetértési jogkört gyakorol: 1) A helyettes megbízásában. 2) Az intézményegység megbízatási- és feladatrendszeri, szervezeti felépítését érintő kérdésekben. 11. oldal

12 VII.1.d) VII.1.e) Újszászi Nevelési Központ A nevelőtestület véleményezi: 1) A közvetlen és közvetett partnerek nevelő-oktató munkához kapcsolódó igényeit, javaslatait, kéréseit, ajánlásait. 2) A központi vagy helyi bevezetésre ajánlott tanügyi dokumentumokat, segédleteket. 3) Az intézményegység pedagógusainak, dolgozóinak továbbtanulási, továbbképzési éves bontású és középtávú tervét. 4) Az intézményegység humánerőforrás ellátottságát, a munkaerő-gazdálkodási tervét. 5) Az alkalmazottak értékelési, elismerési formáit, rendszerét. A nevelőtestület javaslatot tesz: 1) A gyermekek csoportba történő elosztására. 2) Az intézményegység hosszú távú és éves programjára, feladatrendszerére, folyamatszabályozására az óvodai élet minden területével kapcsolódóan. 3) Rendkívüli nevelőtestületi értekezlet összehívására, jogszabályi előírás szerint. 4) A szülői munkaközösség, szülői képviselet tagjaira, személyeire. 5) A helyi mérési-, értékelési- és követelményrendszer kialakítására, fejlesztésére. 6) Az intézményegység partneri kapcsolatainak rendszerére, kiszélesítésére. 7) A nevelési értekezletek témájára. 8) Minőségirányításhoz kapcsolódó teamek létrehozására, feladatellátására, intézkedési tervek elkészítésére és tartalmi elemeire. Igény és elégedettségi eredményekhez kapcsolódó feladatok tartalmára, végrehajtására. VIII. Óvodapedagógus Munkáját munkaköri leírása és az intézményegység-vezető, távollétében, s átadott feladat esetében, a helyettes utasítása szerint végzi. VIII.1. Óvodapedagógus jogai: Személyiségi jogait tiszteletbe tartsák, nevelő-oktató tevékenységét értékeljék és megbecsüljék. Az óvodapedagógiai munka alapdokumentumai alapján érvényesítse pedagógiaimódszertani szabadságát. Irányítsa és értékelje a gyermekek tevékenységét, fejlődését, minősítse az aktuális fejlettségi szintet. Részt vegyen az intézményegység pedagógiai programjának tervezésében, értékelésében, gyakorolja nevelőtestületi jogait. Részt vegyen továbbképzésen, innovatív pedagógiai tevékenységben, szakmai egyesületek-csoportok munkájában. Továbbképzési, szakkönyvvásárlási támogatást kapjon. A jogszabályoknak megfelelően érvényesíthesse évi rendes szabadságára vonatkozó igényeit. 12. oldal

13 VIII.2. Újszászi Nevelési Központ Óvodapedagógus alapvető feladatai Alapvető feladata a rábízott gyermekek nevelése-oktatása,az alternatív és integrációs óvodai program megvalósítása,kisebbségi és inkluzív integrált nevelés előírás szerinti végzése. Kötelessége különösen: Óvodapedagógiai tevékenysége keretében gondoskodjon a gyermekek testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelméről, személyiségének fejlődéséről, továbbá a közvetített ismeretek tárgyilagos, sokoldalú megközelítéséről. Figyelembe vegye a gyermekek egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, sajátos nevelési igényét, segítse a tehetség kibontakozását, illetve a felzárkóztatást. A gyermekek részére egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadja, ezek elsajátításáról meggyőződjön, balesetveszély vagy baleset esetén az előírás szerinti szükséges intézkedést megtegye. Közreműködjön a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában. Életkori sajátosságoknak megfelelően elsajátíttassa a közösségi, együttműködési, magatartási, szabályokat. Rendszeresen tájékoztassa a gyermekeket, szülőket az őket érintő kérdésekről figyelmeztesse a szülőt, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedést tart szükségesnek. A gyermek, szülő kérdéseire, javaslataira érdemi választ adjon. A gyermek, szülő emberi méltóságát és jogait tiszteletben tartsa. Hét évenként, legalább egy alkalommal továbbképzésen vegyen részt, minimum 120 órában. A pedagógiai munkával összefüggő megbeszéléseken, értekezleteken, vizsgálatokban való aktívan, felkészülten részt vegyen. Az intézményegység mindennemű rendezvényének, programjának szervezésébe, lebonyolításában vállalt és kapott feladatai szerint közremüködjön. A pedagógus etika szabályainak, a törvényi előírásoknak, a belső szabályzatoknak, a korszerű pedagógia elviségének megfelelő pedagógus magatartás tanúsítson, óvodapedagógiai tevékenységet végezzen. Az intézményegység pedagógiai munkájával összefüggő innovációs tevékenységekben való aktív, támogató, kezdeményező módon kapcsolódjon be. Az intézményegység hivatalos, és az egyéni munkavégzés tervszerűségével összefüggő adminisztratív és szervezési feladatok határidőre, illetve folyamatos végezze. Az intézményegység munka- és életrendjét biztosító, minden pedagógus által arányosan végzett foglalkozási, valamint vagyonvédelmi, munkavédelmi, s nyilvántartást segítő elvárásoknak eleget tegyen. VIII.3. Szakmai csoportok, munkaközösségek Részt vesznek a szakmai programok, tervek készítésében és az óvodapedagógiai munka ellenőrzésében, értékelésében az ellenőrzési tervben rögzítettek szerint. Szakmacsoport, munkaközösség szervezhető a vezető és nevelőtestület javaslatára kiemelt feladatokhoz, alternatív programelemekhez, alapító okiratban rögzített feladatellátáshoz, így: 13. oldal

14 -Mozgáskotta program -Kedvesház,kisebbségi nevelés -Óvodai integrációs program -Integrált nevelés -4H program -Projektpedagógia -Kompetencia alapú oktatás -Jógyakorlatok VIII.4. A szakmai csoport, munkaközösség dönt: A szakmai csoport, munkaközösség működési rendjéről, annak tartalmáról, programjáról. Az összefoglaló elemzésekről, értékelésekről, feladat-meghatározásokról. A helyi továbbképzés programjáról, kijelölt továbbképzési nap felhasználásáról. Olyan pedagógiai-módszertani kérdésben, melyben a tantestület a döntési jogkört átadja. VIII.5. A szakmai csoport, munkaközösség véleményezi: Az óvodapedagógiához kapcsolódó dokumentumokat, segédleteket, programokat, mindezek megvalósítását. A módszertani ajánlásokat A szakmai csoport, munkaközösség tagjainak erkölcsi és anyagi elismerését. Az óvodai eszközfejlesztést, beszerzést, ellátottságot. Minden olyan kérdést, amit véleményezi jogköréből hatáskörébe utal át a nevelői munkatársi közösség. VIII.6. A szakmai csoport, munkaközösség javaslatot tesz: A pedagógiai munka továbbfejlesztésére, eredményeinek színvonalasabbá tételére. A pedagógiai program tartalmára, módosítására. Minőségirányítási program tartamára, végrehajtására. Teljesítményelvű értékelés tartalmi elemeire, végrehajtási folyamatára. Továbbképzéseken való részvételre, humánerőforrás fejlesztésre. Szükség esetén nevelőtestületi megbeszélés összehívására. 14. oldal

15 IX. Újszászi Nevelési Központ Gyermekközösségek A gyermek közösségek az intézményegységben felvételt nyert gyermekekből szerveződnek telephelyi és csoport közösségi formában. A csoportok szervezésénél a gyermekek életkori és nembeli szoció és szubkulturális hovatartozását, sajátos nevelési fejlesztési igényét kell szem előtt tartani. A csoportszervezéseknél maximálisan figyelembe kell venni a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek létszámbeli megoszlására vonatkozó törvényi előírásokat. A gyermekek jogai: o Óvodai ellátást alanyi jogon, törvényes képviselője kérelme alapján igénybe vehesse. o Biztonságos, egészséges környezetben neveljék, fejlesszék az életkorának megfelelően tevékenységrendszerek, időintervallumok alapján. o Személyiség jogait, emberi méltóságát tiszteletbe tartsák, s védelmet kapjon mindennemű fizikai és lelki erőszakkal szemben. o Választhasson a választható tevékenységek közül, a pedagógiai program elvei szerint. o Igénybe vegye az óvodába rendelkezésre álló eszközöket, játékokat, sportszereket, felszereléseket. o Rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön. o Vallási vagy etnikai önazonosságát családi- és magánélethez való jogát tiszteletben tartsák. o A gyermeki jogok megsértése esetén jogszabályban meghatározottak szerint eljárást indítson törvényes képviselője. o Képviselő útján jogszabályban meghatározottak szerint részt vegyen az érdekeit érintő döntések meghozatalában, az intézmény működési rendjének meghatározásában. o Állapotának, személyes adottságának megfelelő, különleges gondozásban, speciális fejlesztésben részesüljön, s a pedagógiai szakszolgálat szakszolgáltatásait igénybe vehesse törvényes képviselője által. o Családja anyagi helyzetétől, az eltartott kiskorúak számától függően ingyenes, vagy kedvezményes étkezésben részesüljön. o Ingyenesen igénybe vehesse az alternatív fejlesztő foglalkozásokat, logopédiai, pszichológiai, gyógytestnevelés ellátást. o Kérhesse áthelyezését másik óvodaépületbe, csoporba, intézménybe törvényes képviselője által. o A jogszabályi előírások szerint felmentést kapjon a kötelező óvodai nevelés igénybevételétől. X. Szülői szervezet X.1. Felépítése: Intézményi szülői munkaközösségi választmány 17 tagból, s 1 fő választott tisztségviselőből, elnökből áll. Csoport szülői munkaközösségeket, csoportonként 2 fő választott tag alkotja. 15. oldal

16 X.2. Kapcsolattartás Az intézményegységi SZMK választmánnyal az intézményegység-vezető, illetve a Nevelési Központ igazgatója alakít ki munkakapcsolatot. A csoport szülői munkaközösségi tagjaival a csoportban dolgozó óvodapedagógusok működnek együtt. X.3. Tájékoztatás - Intézményegység választmányi elnöke meghívást kap minden testületi értekezletekre, amelyben véleményezési, egyetértési jogosultsága van. - A választmány tagjai félévenként tájékoztatást kapnak az óvodapedagógiai munka eredményeiről, a MIP és a Helyi Nevelési Program végrehajtásáról, eredményeiről. - Havonta, illetve szükség szerint tájékoztatást kapnak az aktuális témákról, feladatokról. X.4. Véleményezési, egyetértési jog - Intézményegység pedagógiai, minőségirányítási programja, éves beszámolója - Intézményegység-vezető megbízása - Szervezeti és működési szabályzat - Gyermekek fogadása - Vezetők és SZMK közötti kapcsolattartás módja - Ünnepek, ünnepélyek rendje - Házirend - Szülőket anyagilag is érintő ügyek - Szülői értekezlet, családlátogatások, fogadóórák rendje - Az intézményegység és a szülői ház kapcsolattartási rendje - Munkatervek, feladattervek szülőket érintő részei - Minden olyan kérdésben, intézkedés meghozatalában, amely a gyermekek minősített többségét érinti. XI. Az intézmény munkarendje XI.1. A működési rendje Az intézményegységünk óvodaépületei hétfőtől-péntekig tartó, ötnapos munkarenddel folyamatosan működnek. Üzemeltetése: Fenntartóval történt egyeztetés értelmében a vonatkozó jogszabályok alapján ha 10 főnél kevesebb gyermek igényli az óvodai ellátást, az óvodák zárva tartanak. A Városi Óvodát előzetes felmérés eredményei alapján a nyári szünet ideje alatt összevontan üzemeltetjük, nyári óvodai élet megszerzésével. A fenntartóval történő egyeztetés alapján a nyári időszakban 2-4 héten keresztül intézményegység nagytakaritási,karbantartási szünetet tart. 16. oldal

17 Újszászi Nevelési Központ A zárva tartásról és az összevont üzemeltetésről tájékoztatjuk a szülőket az aktuális időpont előtt legalább 80 nappal. A zárva tartás ideje alatt hetente egy alkalommal külön megállapított beosztás szerint ügyeletet tartunk. Nyitva tartási idő: Bajcsy-Zs. úti óvodaépület ig 11 óra Iskola úti óvodaépület ig 10 óra A Bajcsy úti óvodaépület ig, az Iskola úti óvodaépület ig, illetve ig és ig ügyeleti rend szerint, összevont csoportszervezéssel működik. A nevelési év a naptári év szeptember 01-től következő év augusztus 31-ig tart, június 15-től augusztus 31-ig nyári napirenddel. Mindkét óvodaépület bejárata reggel 9 00 ig, ezt követően ig, tól van nyitva, egyébként zárva tartjuk a gyermekek védelme érdekében. A csengetésre a beosztás szerinti dajka vagy óvodai alkalmazott nyitja ki a bejárati ajtót, aki a külső látogatót az illetékes személyhez kíséri. Látogató, ellenőrzést végző személy kíséret nélkül az óvodában nem tartózkodhat. Hivatalos ügyek intézése az ügyviteli irodában, illetve a nevelőtestületi szobában, szülői váróban, vezetői irodában történik. Az óvoda nyitva tartási ideje alatt ig mindenképpen a vezetőnek, vagy a helyettesének az intézményben kell tartózkodni, az ezen kívüli időben a rangidős óvodapedagógus látja el a helyettesi teendőket. Rendezvények esetén a nyitvatartási időtől való eltérést, s a munkaszüneti napokon történő nyitva tartást az intézményegység-vezető kezdeményezi, az igazgató engedélyezi. Rendkívüli esetben az óvoda helyiségei bérbe adhatók, de csak nevelési időn kívül, a Nevelési Központ igazgatójának az engedélyével, és az intézményegység-vezető hozzájárulásával. XI.2. Közalkalmazottak munkarendje 1) A közalkalmazottak munkarendjének, munkavégzésének és díjazásának jogalapját, egyes szabályait a kt. és a kjt. képezi, valamint Közalkalmazotti Szabályzat tartalmazza. 2) Az óvodapedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő nem pedagógus közalkalmazottak munkarendjét összhangban a MT. és a közalkalmazotti törvény rendelkezésével az intézményegység-vezető állapítja meg az intézményegység zavartalan működése érdekében. 3) A pedagógus végzettségű és egyéb alkalmazottak munkaidő beosztását, az átfedési idő biztosításával a vezető-helyettes készíti el, s az intézményegység-vezető hagyja jóvá. XI.3. Pedagógusok munkarendje: 1) A pedagógus munkaideje a kötelező órákból és a nevelő-oktató munkával összefüggő feladatok ellátásához szükséges időből áll, amely heti 40 óra. 2) Gyermekcsoportban töltendő kötelező óraszám megoszlását a munkarend tartalmazza, amely heti 32 óra, kivétel a munkaidő kedvezményre jogosult alkalmazott. 3) Az intézményegység-vezetés a munkarendet szeptember 01-ig készíti el, fenntartva az igény és szükség szerinti változtatás jogát. 4) A pedagógus, illetve minden alkalmazott a beosztása szerinti munkaidő kezdete előtt oldal

18 perccel köteles megjelenni, s munkaidejének kezdetekor munkára képes állapotban munkába állni. 5) A munkából való rendkívüli távolmaradást, s annak okát lehetőleg előző nap, de az adott munkanapon a lehető legkorábbi időpontban köteles bejelenteni a munkavállaló az intézményegység-vezetőnek vagy a helyettesnek. 6) Egyéb esetekben a pedagógus az intézményegység-vezetőtől kérhet engedélyt nagyon indokolt esetben, a szorgalmi időben történő távolmaradásra legalább 1 nappal a szóban forgó hiányzás előtt az intézmény igazgatójától. 7) A gyermekek után járó pótszabadság igénybevételét a munkavállaló igény szerint kell biztosítani. 8) Az alkalmazottat rendkívüli szabadság, illeti még a vonatkozó jogszabályok szerint, melyet írásban kell rögzíteni. XI.4. A nevelési év rendje A tanév rendjéről az Oktatási és Kulturális Miniszter rendelkezik. A nevelési év szeptember 01-én szocializációs hetekkel kezdődik, és a tanévzáró, ballagási ünnepéllyel fejeződik be. A nevelés nélküli munkanapok (5 nap) felhasználásáról az intézményegység-vezető dönt, figyelembe véve a tanév rendjének alakulását, a tantestület véleményét, az ügyelet biztosításának megszervezhetőségét. XI.5. A gyermek mulasztásának igazolása a) A gyermekek a szülő kérésére,előzetes bejelentés alapján, bármikor távol maradhatnak az óvodától, kivételt képeznek a tanköteles korú, óvodai ellátásra kötelezett gyermekek. b) Közösségbe lépéskor, betegség után a szülő köteles orvosi igazolást hozni. c) Óvodalátogatásra kötelezett gyermek 7 nap indokolatlan hiányzás után kötelezhető intézményegység-vezetői, jegyzői felszólítással óvodába járásra. XI.6. Kirándulások Intézményegységünkben, helyi pedagógiai programunk alapján, a szülők, az óvodapedagógusok kezdeményezésére kirándulás szervezhető. Feltétele: a szülők minősített többsége támogatja, egyetlen szülő sem emel kifogást a részvételi díj befizetésével kapcsolatban, közlekedésbiztonsági szempontból kifogástalan műszaki állapotú tömegközlekedési eszközzel történik. Hosszabb kirándulás szervezésénél nem minősül diszkriminatívnak az egységesen meghatározott és következetesen betartott életkor meghatározás. XI.7. Óvodai felvétel jogviszony, jogviszony megszűnése Az óvodás gyermek az intézményegységgel óvodai jogviszonyban áll, amely a beiratkozás, átvétel napján lép életbe. Az óvodai jogviszony megszüntethető a szülő írásban benyújtott kérelme alapján, ha a gyermek 5. életévet nem töltötte be, illetve áthelyezéssel, ha annak megtörténtjét a fogadó óvoda visszaigazolja. 18. oldal

19 Óvodai jogviszonya automatikusan megszüntethető annak a gyermeknek, aki bejelentés nélkül, indokolatlanul, többször 7 napnál hosszabb ideig nem jár óvodába, s a szülő legalább 2 írásbeli felszólítást kapott, és az érintett gyermek az 5. életévet nem töltötte be,s óvodába járásra nem kötelezett. XI.8. Óvodai felvétel rendje Óvodai felvételre jogosult minden 3. életévét betöltött gyermek, ha óvodaérett. Az óvodaérettség kritériumait a helyi pedagógiai program tartalmazza. Óvodai felvételi igényt nyújthat be a gyermek szülője, törvényes gyámja. Az óvodai felvételi előjegyzés a közzétett felvételi jelentkezési időszakban, illetve folyamatosan történik. Az óvodai felvételi előjegyzést,felvételt beóvodázási terv szerint úgy kell megszervezni,hogy az esélyteremtés alapelvei érvényesüljenek,s minden érintett megfelelő tájékoztatást kapjon. Az óvodai felvételi előjegyzés, nevelési évre vonatkozó központi időpontját a fenntartó határozza meg, az intézményegység-vezetővel történt egyeztetést követően, a naptári év május hónapjában. A felvételi jelentkezést a felvételi előjegyzési naplóban kell regisztrálni, melynek kitöltéséhez az alábbi okiratok szükségesek: gyermek születési anyakönyvi kivonata, egyik szülő / gyám személyi igazolványa és lakcímbejelentő kártya, a gyermek társadalombiztosítási igazolványa. Az óvodai felvételről, illetve elutasításról, a jelentkezéstől számított 15 munkanapon belül írásban kell értesíteni az érintetteket. Óvodai felvételi kérelmet elutasítani csak nagyon indokolt esetben, helyhiány miatt lehet. A felvételi elutasítás nem vonatkozhat védelembe vett, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre. A felvételre jelentkezett gyermeket a lakóhelyéhez legközelebbi óvoda köteles fogadni, de lehetőséget kell biztosítanunk a szabad óvodaválasztásra a szülő kérelme alapján, szakmai szempontok mérlegelése mellett. Az óvodai beiratkozás időpontját a gyermek óvodába járásának első napjában határozzuk meg. A beiratkozást követően: az intézményegység, óvoda házirendjének egy példányát átadjuk a szülőnek. tájékoztatjuk a gyermeki, szülői jogokról, kötelességekről, kapcsolattartási formákról, vélemény- és javaslattételi lehetőségeiről, az óvodapedagógiai dokumentumokról. az óvodapedagógiai dokumentumok megismerésének lehetőségéről. XI.9. Speciális integrált és alternatív óvodai nevelés szabályai. A Nevelési Központ alapító okiratának értelmében a magasabb jogszabályok törvényei előírásai alapján integrált nevelést, integrációs felkészítést, etnikai kisebbségi nevelés / oktatást valósít meg az intézmény. Integrált nevelésben azok a sajátos nevelési szükségletű gyermekek részesülnek, akiket a Tanulási Képességvizsgáló és Rehabilitációs Bizottság szakértői véleménye e körbe utal. Integrált nevelés kritériumai: integrált nevelés óvodapedagógia programjának, tervének elkészítése, fejlődés nyomon követése, fejlesztési tevékenység megszervezése, 19. oldal

20 állapotrögzítés, fejlődés-változás negyedévenkénti értékelése, írásos rögzítése (ellátást végző szakember), a törvényi előírásoknak megfelelő heti óraszámban speciális egyéni fejlesztés, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus, gyógytestnevelő, fejlesztő pedagógus biztosításával, gondoskodni kell az inkluzív befogadás, elfogadás, egyenlő bánásmód elvének érvényesüléséről, az óvodai csoportokban megszervezett fejlesztésről, két vagy több sajátos nevelési igényű gyermek egy csoportba történő elhelyezésekor pedagógiai munkát segítő alkalmazása, előírás szerint meg kell szervezni a kötelező felülvizsgálatot. Óvodai integrációs programban a jogszabályi előírások alapján - a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részesülnek. Integrációs program kritériumai: Egyéni fejlesztési terv készítése Aktuális fejlettséghez igazodó egyéni, mikro csoportos, frontális fejlesztő foglalkozások szervezése. Eredmények rögzítése fejlődési lapon, személyiséglapon, csoportnaplóban. A szülők negyedévenkénti, illetve szükség szerinti tájékoztatása, s a tájékoztatás írásban történő rögzítése. Haladási napló vezetése a mozgáskotta, gyógytestnevelés, kedvesház programról, szükséges fejlesztőpedagógiai ellátásról. Tervszerű, dokumentált együttműködés a gyermek és ifjúságvédelmi szervekkel, család és gyermekvédelmi szolgálattal, egészségügyi ellátást végző szakemberekkel. Érdemi, folyamatos kapcsolattartás a szülőkkel, szülői érdekképviseleti szervekkel. A csoportok kialakításánál a jogszabályban rögzített létszámarányok betartása. Pályázati támogatás esetén, az összeg előírás szerinti felhasználása. Óvoda iskola átmenet folyamatszabályozása, tartalmi és formai elemeinek kidolgozása. Esélyegyenlőség biztosítása, szociális hátránykompenzáció, gyermeki és emberi jogok tiszteletbe tartása. Az együttműködési megállapodások megkötésére az igazgató jogosult, melyről tájékoztatja az intézményegység vezetőt, s a megállapodás egy példányát átadja az intézményegységnek. Kisebbségi nevelést / oktatást magyar nyelven, kultúra- és hagyományápolás szub- és szociokultúrális másság kezelésére szervezünk. Kisebbségi nevelés / oktatás kritériumai: A kisebbségi nyelven történő nevelést, legalább nyolc érintett szülő, írásbeli hozzájárulása esetén kell megszervezni. Kedvesház program tematikájára épülő pedagógiai- és ütemterv készítése, megvalósítása. Heti óraszám: - csoportközi foglalkozás létszámtól függő csoportszámmal, heti 1 óra, - csoportban történő fejlesztés, folyamatos, heti 5 óra. Csoportközi foglalkozás haladási, csoportban történő fejlesztés csoportnaplóban történő dokumentálása. 20. oldal

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista KÖZZÉTÉTELI LISTA Nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. (1) alapján: 1.) az intézmény felvételi lehetőségéről

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.

Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 1. AZ SZMSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, AZ SZMSZ HATÁLYA Az óvoda adatai Az intézmény neve: Honvéd Utcai Óvoda, Esztergom Az intézmény alapítója: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok

4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 4.3. Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Budakeszi Tagintézményének szervezetére és működésére vonatkozó külön szabályok 72 a. a működés rendjének, ezen belül az igazgatótanács, a tagintézményi tanácsok

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A Napsugár Óvoda közzétételi listája:

A Napsugár Óvoda közzétételi listája: A Napsugár Óvoda közzétételi listája: a) Tájékoztató a felvételi lehetőségről: Az óvodai felvétel, átvétel rendje A gyermekek felvétele, a mindenkor hatályos törvény szerint történik. Az óvodába járás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

Szervezeti, személyzeti adatok

Szervezeti, személyzeti adatok NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014-2015. NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet 23. -a, (1.-.2.) bekezdése alapján az alábbi adatokat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 7200 Dombóvár, Zrínyi u. 10. OM azonosító: 202287 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Készítette: Tarr Ágnes intézményvezető 2013. 1 Tartalom 1. Fogalmak...3 2. A szabályzat területi

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda

Janikovszky Éva ÁMK Óvoda JÉÁMK ÓVODA Janikovszky Éva ÁMK Óvoda Házirend 2013. 0 Tartalom 1. A házirend célja és feladata... 2 2. A házirend elfogadásának és módosításának szabályai... 2 3. A házirend hatálya... 2 4. A házirend

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV

VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV VÁROSMAJORI ÓVODÁK KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. NEVELÉSI ÉV 1. A közoktatási intézmény adatai A közoktatási intézmény Vároamajori Óvodák neve A közoktatási intézmény címe 1122 Bp. Városmajor utca 59/b.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata

Munkaköri leírás. Projektmenedzser. TÁMOP-3.3.10.B-12-0004 Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. A projektvezető szerepe és feladata A projektvezető szerepe és feladata Projektmenedzser A fejlesztési munkát a projekt vezetője irányítja, akinek feladata a projektterv elkészítés, a fejlesztés operatív feladatainak megszervezése, koordinálása

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata

Kópévár Óvoda. Gyakornoki Szabályzata Iktató szám: Kópévár Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézményi OM- azonosítója: 200534 Intézményvezető: aláírás LEGITIMÁCIÓS ELJÁRÁS Nevelőtestület nevében: Szülői szervezet nevében: aláírás aláírás A dokumentum

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év OM azonosító: 030872 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es nevelési év A Nemzeti Erőforrás Minisztérium 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 10. fejezet 23. -a (1-2. bek.) alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Az integrációs program célja:

Az integrációs program célja: INTEGRÁCIÓS PROGRAM Az integrációs program célja: Az óvoda körzetében élő valamennyi 3 éves HHH gyermek beóvodázása. Valamennyi 3 7 éves HHH gyermeknek megfelelő minőségű tudatos nevelő fejlesztő munkával

Részletesebben

Igazgató munkaköri leírása

Igazgató munkaköri leírása Igazgató munkaköri leírása I. RÉSZ A.) MUNKÁLTATÓ NÉV, CÍM: :... JOGGYAKORLÓ:... B.) MUNKAVÁLLALÓ NÉV:... FIZETÉSI OSZTÁLY: :... KULCSSZÁM:... FEOR SZÁMA:... C.) MUNKAKÖR BEOSZTÁS: IGAZGATÓ CÉL: Egyéni

Részletesebben

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől

1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől 1. sz. melléklet - Vezetői feladatok megosztása a 2014/15. tanévtől Rövidítések: -felelős, E- együttműködik, J-javaslatot tesz, Ell ellenőriz, előkészítési feladatok szürke mező az egész intézményhálózatra

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND

VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND VÁROSI INTÉZMÉNYI KÖZPONT ÓVODÁK ÉS BÖLCSŐDÉK INTÉZMÉNYEGYSÉGE FÜZESABONY HÁZIREND Füzesabony 2009 1. Az óvoda helye az oktatási rendszerben, óvodai felvétel - Az óvoda 3 éves kortól az iskolába járáshoz

Részletesebben

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M

E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M E L T E G Y A K O R L Ó Ó V O D A E S É L Y E G Y E N L Ő S É G I P R O G R A M 1. Helyzetelmezés 1.1 Az óvoda fenntartója: Eötvös Loránd Tudományegyetem Az óvoda székhelye: 1126 Budapest Kiss János altb.

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Gyakornoki szabályzat jogi környezete... 4 2. A szabályzat területi hatálya... 4 3. A szabályzat személyi hatálya... 4 4.

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma

1Házirend. 1. Általános információk az óvodáról. 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma 1Házirend 1. Általános információk az óvodáról 1.1. Az óvoda neve, címe, telefonszáma Napsugár Óvoda és Bölcsőde 9222 Hegyeshalom Damjanich u. 2/a Tel./Fax: 96/220-589 1.2. Az óvoda vezetőjének neve: Magyarné

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap

. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE. MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ DOKUMENTUM Utolsó hétfő 11 00 / hónap 4..sz. MELLÉKLET. AZ INTÉZMÉNY KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZERE 1. A belső kommunikációs rendszer 1.1. Az intézményen belüli információáramlás szóbeli formái: MÓDSZER TARTALOM FELELŐS ÉRINTETTEK IDŐPONT / HATÁRIDŐ

Részletesebben

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KECSKEMÉTI REFORMÁTUS PÁLMÁCSKA ÓVODA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOMJEGYZÉK Általános információk az óvodáról 3 1. Fogalmak... 4 2. A szabályzat területi hatálya. 4 3. A szabályzat személyi hatálya..

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Ruzsai Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde 6786 Ruzsa, Alkotmány tér 3 sz. Intézmény OM azonosítója: 029583 Készítette: Sádtné Papp Ibolya intézményvezető Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés

Az óvoda. Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Az óvoda Csernátoni Katalin 2009. május 22. Biztos Kezdet-mentorképzés Magyarországon.. a közoktatásnak három szintje van: - Az (I) iskola előtti nevelés az óvodában folyik. Az óvodai ellátás a gyermek

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Orgovány Község Önkormányzata, Önkormányzat Polgármestere, Képviselő-testülete részére Tárgy: Bölcsődei Érdekképviseleti Fórum Működési Szabályzatának elfogadása Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Feladatok a 2010/11 nevelési évre

Feladatok a 2010/11 nevelési évre Feladatok a 2010/11 nevelési évre 1. Az óvoda mikrokörnyezete 1.1. Személyi feltételek Városi Óvoda és Bölcsőde álláshelyeinek a száma szeptember 15-től 2 gondozónői álláshellyel gyarapodott, dolgozói

Részletesebben

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG

ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG ISKOLAI DIÁKBIZOTTSÁG Szervezeti és Működési Szabályzat 2012. október 1. A Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Iskolai Diákbizottságának Szervezeti és Működési Jelen Szervezeti és

Részletesebben

V. HELYETTESÍTÉS, BENNTARTÓZKODÁS RENDJE A MUNKAKÖRREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNY, FELTÉTELEK A MUNKAKÖR ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG

V. HELYETTESÍTÉS, BENNTARTÓZKODÁS RENDJE A MUNKAKÖRREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNY, FELTÉTELEK A MUNKAKÖR ELLÁTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG A MUNKAKÖRI LEÍRÁS FELÉPÍTÉSE: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ II. III. IV. MUNKAKÖRI LEÍRÁSA ÉS FELADATKÖRÖK EGYÜTTMŰKÖDÉS KAPCSOLATRENDSZER V. HELYETTESÍTÉS, BENNTARTÓZKODÁS RENDJE VI. VII. A MUNKAKÖRREL SZEMBEN TÁMASZTOTT

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 001/1-14/2009. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA ZIPERNOWSKY KÁROLY ÁLTALÁNOS ISKOLA A DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról és annak végrehajtására kiadott

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE

VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE VÁROSKÖZPONTI ÓVODA KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERVE Pécs, 2008. Tartalom 1. Bevezető 2. Célok, alapelvek, sikerkritériumok 3. Helyzetelemzés 3.1 Gyermekek összetétele 3.2 A nevelés eredményessége

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet AZ ISKOLAI SZÜLŐI SZERVEZET (KÖZÖSSÉG) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73. (1) bekezdése, továbbá

Részletesebben

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata

A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata A Diákönkormányzat Szervezési és Működési Szabályzata 1 A Diákönkormányzat céljai: A diákönkormányzat célja, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn, mely lehetővé teszi, hogy a diákok jogai s érdekei

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség

A rendelet hatálya. Az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások. A térítési és tandíjfizetési kötelezettség om Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2011. (I.21.) számú rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési díjak és tandíjak megállapításának

Részletesebben

tobbsincs@kondorosiktv.hu

tobbsincs@kondorosiktv.hu Általános információk az óvodánkról: Az óvoda neve: Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde Címe: 5553 Kondoros, Csabai út 25 sz. Telefonszáma: 66/ 388 635 Email címe: tobbsincsovi@freemail.hu tobbsincs@kondorosiktv.hu

Részletesebben

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND

CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND CSABA JÓZSEF ÁMK ÓVODÁJA HÁZIREND OM: 202345 2013-03-29. Tartalomjegyzék Általános tudnivalók 2. Az óvodai felvételre, óvodalátogatásra vonatkozó szabályok.3. Az óvodai étkeztetésre vonatkozó tudnivalók.3.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SASHALMI TANODA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 1163 BUDAPEST, METRÓ U 3-9. A SZÜLŐI KÖZÖSSÉG SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA /v3.1/ Elfogadva: 2003. december 9. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás

DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Hajdúsámson, 2012. szeptember. Készítette: Módis Tamás II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4251 Hajdúsámson, Kossuth u. 2-8. 52/590-400 Fax: 52/590-407 hsamsonisk@t-online.hu DIÁKÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI

A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI A MUNKAIDŐ-NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉNEK ELJÁRÁSI SZABÁLYAI Az intézményben a Munka Törvénykönyve 140/A. (1) bekezdése alapján munkaidőnyilvántartást kell vezetni a munkavállalók rendes és rendkívüli munkaidejével,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK

A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 4. sz. melléklet A MEGYEI KÖZGYŰLÉS EGYES HATÁSKÖREINEK ÁTRUHÁZÁSA 1 I. A KÖZGYŰLÉS BIZOTTSÁGAIRA ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK 1. ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 1. Gyakorolja a közgyűlés elnöke tekintetében az egyéb munkáltatói

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

Szálkai Óvoda. Házirend 2014.

Szálkai Óvoda. Házirend 2014. Szálkai Óvoda Házirend 2014. Általános tudnivalók Óvoda neve: Szálkai Óvoda Óvoda címe: 7121 Szálka Petőfi u. 3. Telefonszám: 74/409-997 Óvodavezető: Mészáros Éva Margit Házirend jogi háttere: A nemzeti

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA OM 032736 : 2600 Vác, Nyár u.1. /: 27 / 315-419 E-mail: kisvacovi@gmail.com KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KISVÁC-KÖZÉPVÁROSI ÓVODA Intézmény neve: Kisvác-Középvárosi Óvoda Intézmény

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV. 2014. augusztus 20-tól 2015. december 31-ig terjedő időszakra Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény OM: 038451 6300 Kalocsa, Tompa M. u. 10-14.. Tel.: 78/461-667, e-mail: nebulokalocsa@gmail.com ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat

Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat Budai Nagy Antal Gimnázium Budapest A közösségi szolgálat szervezésével kapcsolatos szabályzat - 1 - A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben