Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje. Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje. Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola"

Átírás

1 Turisztikai pályázatok és projektek menedzsmentje Dr. Bujdosó Zoltán Főiskolai tanár Károly Róbert Főiskola

2 A projekt ciklus menedzsment (PCM) A projekt ciklus menedzsmentet az Európai Bizottság vezette be az 1990-es évek elején, az általa finanszírozott segélyprogramok eredményességének javítása érdekében. A Bizottság által végzett felmérések ugyanis a következő okokat jelölték meg a programok gyenge teljesítményére: gyenge a projekttervezés és előkészítés; a kockázatokat hiányosan vették figyelembe; figyelmen kívül hagyták a projekt hosszú távú fenntarthatóságát befolyásoló tényezőket; a múltbeli tapasztalatok alapján levont tanulságokat csak ritkán vették figyelembe az új projektek tervezése során.

3 Magyarországon az uniós jogszabályokkal harmonizálva - hazai jogszabályi hátteret alakítottak ki a programmenedzsment szabályozására. Európai Unió Tanácsa 1083/2006/EK rendeletében, Emellett Kormányrendelet született az intézményrendszer felépítéséről, valamint a pénzügyi szabályokról és miniszteri rendelet az II. NFT és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv végrehajtása során alkalmazandó eljárásokról 72. dia 73. dia

4 Pályázás A pályáztatási folyamat szereplői: Támogató Pályázó Információáramlást segítő szervezetek pályázatkészítők

5

6 A pályázat sorsa

7 A pályázat érkeztetése Regisztrálás azonosító jellel látják el Regisztrációs válaszlevél Beérkezéskor vizsgálják: - benyújtási határidővel kapcsolatos feltételek - megfelelő példányszám, forma - elektronikus csatolás - benyújtás módja

8 Amennyiben nem felel meg: - a pályázat kizárásra kerül - Elutasító levél

9 Amennyiben megfelel vagy hiánypótlás lehetséges, levélben értesítik a pályázót a befogadás tényéről és időpontjáról, valamint a hiánypótlás rendjéről A hiánypótlás: általában egy alkalommal lehet levélben vagy faxon Tartalmazza a hiányzó dokumentumok listáját, a pótlás módját, a rendelkezésre álló időt, helyet, előírt példányszámot Amennyiben ezeknek a pályázó nem tesz eleget, elutasításra kerül

10 A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE Formai értékelés A formai értékelés során az értékelők azt vizsgálják, hogy a pályázat megfelel-e formai értékelési kritériumoknak

11 Szempontok: Igen/Nem Projekt adatlap vagy melléklete A pályázat alaki megfelelőssége A pályázat sértetlen csomagolásban, ajánlott, tértivevényes formában, postai úton érkezett és feltüntették rajta a pályázó teljes nevét és címét, illetve az alábbi szöveget: Nem bontható fel a pályázatok bontási üléséig - ÖNÁLLÓ PROJEKTEK az EGT Finanszírozási Mechanizmus vagy Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretein belül. (ha nem: nem befogadható) Benyújtott pályázati csomag A pályázó saját kezű cégszerű aláírása szerepel a pályázaton (ha nem: nem befogadható) Projekt adatlap A pályázatot egy eredeti és három másolati példányban nyújtották be, továbbá egy elektronikus adathordozón (floppy vagy CD-lemezen) (ha nem: (automatikus) elutasítás) Benyújtott pályázati csomag

12 A pályázó nyilatkozata a projekt keretében tervezett lefolytatandó közbeszerzési eljárásokról és kötendő szerződésekről (ha nem: hiánypótlás) A pályázó nyilatkozata a környezetvédelmi szabályoknak való megfelelésről (ha nem: hiánypótlás) A projekt adatlap kötelezően csatolandó mellékletei A pályázó hivatalos képviselőjének aláírási címpéldányának eredeti vagy közjegyzővel hitelesített másolati példánya. Amennyiben nem a hivatalos képviselő ír alá, akkor a képviselő meghatalmazását is szükséges csatolni. (ha nem: (automatikus) elutasítás)

13 A jogosultsági értékelés során az értékelők azt vizsgálják, hogy a pályázat megfelel-e jogosultsági kritériumoknak. Ha a pályázó vagy a pályázat nem felel meg a jogosultsági kritériumoknak, a pályázat elutasításra kerül.

14 A pályázó szervezet típusa megfelel-e a pályázati kiírás feltételeinek? (ha nem: (automatikus) elutasítás) Projekt adatlap mellékletei, útmutató 2.1. pontja A projekt finanszírozási szerkezete (támogatási arányok, pályázható minimum-maximum támogatási összeg vizsgálata) minden tekintetben megfelel-e a pályázati kiírásban részletezett követelményeknek? (ha nem: (automatikus) elutasítás) Projekt adatlap 5. pontja; útmutató 2.3. pontja

15 Szakmai értékelés A szakmai szempontú értékelés a formailag megfelelt, támogatásra jogosult pályázatok megvalósíthatóságának, támogathatóságának megítélését szolgálja. A szakmai szempontú értékelési folyamatban az értékelők pontozással minősítik a pályázatokat. A szakmai szempontok nem kizáró jellegűek, hanem valamilyen preferenciát, előnyben részesítést, priorizálást tükröznek. A szakmai szempontok értékelése alapján a projekteknek a pályázati célokhoz/kiemelt területekhez való minél jobb illeszkedése és megfelelőssége kerül megítélésre, amely során lehetővé válik a projektek egymással való összehasonlíthatósága. A szakmai értékelés során bizonyos részeknél minimum pontszám elérése szüksége a támogatás elnyeréséhez

16 Szakmai értékelési szempontok Pontszám Projekt adatlap vagy melléklete A pályázat célkitűzéseihez/kiemelt területeihez való illeszkedés, a projekt és a pályázat-kiírási célok összhangja (15 pont alatt kizáró) Mennyiben illeszkedik a pályázat a pályázati-kiírásban megjelölt kiemelt területekhez/célterületekhez?[1] Projekt adatlap 4.3; 4.4; 6. pontjai Projekt indokoltsága, igényekkel való alátámasztottsága (0-kizáró) 0-5 Projekt adatlap 4.2. pontja Jól definiált-e a fejlesztés konkrét célcsoportja, és az egyes tevékenységek összhangban vannak-e a célcsoport igényeivel? 0-5 Projekt adatlap 4.2; 4.3. pontjai A végrehajtandó tevékenységek támogatható tevékenységek-e, összhangban vannak-e az elérni kívánt célokkal, illetve az útmutatókban foglaltakkal? 0-3 Projekt adatlap 4.3. pontja Az Európai Uniós jogszabályokhoz és alapelvekhez való illeszkedés A projekt várható eredményei, hatékonyság, gazdasági megvalósíthatóság Projekt adatlap 6.1; 6.3. pontja Eredmények, hatások (lokálisan, megyében, régióban, országban, nemzetközileg) jelentősége, relevanciája 0-10 Projekt adatlap 4.4. pontja Indikátorok egyértelműsége, relevanciája, elérhetősége (smart) 0-5 Projekt adatlap 4.4. pontja [1] Amennyiben az adott pályázat/projekt konkrétan beleilleszthető valamelyik célterületbe, akkor automatikusan jár a 4 pont.

17 A szerződéskötés Szerződés: a teljesítés során elérendő projekteredménnyel és a teljesítés időtartamával összefüggő felelősségek és kockázatok allokációját valósítja meg Minden kiválasztott és jóváhagyott projekt megvalósítására a támogatást nyújtó szervezet (minisztérium vagy közreműködő szervezet) és a kedvezményezett támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés képezi a megvalósítás nyomon követésének, finanszírozásának és ellenőrzésének alapját.

18 A támogatási szerződésnek rendelkeznie kell legalább a következőkről: a támogatás formája (néhány kivételtől eltekintve vissza nem térítendő támogatás), a támogatás maximális összege és aránya, a projekt megvalósításának kezdete és befejezése, működtetési kötelezettség esetén annak időtartama, a költségek elszámolhatóságának szabályai, a kifizetések kérelmezésének folyamata, feltételei, az előrehaladási jelentésekkel kapcsolatos kötelezettségek, a vonatkozó, állami támogatásokkal kapcsolatos szabályok, a vonatkozó, közbeszerzéssel kapcsolatos szabályok, a vonatkozó, tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek, dokumentációs kötelezettségek, helyszíni ellenőrzések végzésére vonatkozó szabályok, a támogatás kifizetésének felfüggesztésére illetve a támogatás visszafizetésére vonatkozó szabályok, biztosítékadási kötelezettség, a szerződés módosításának folyamata, feltételei.

19 A támogatási szerződés mellékletei között szerepelni kell legalább az alábbiaknak: költségek, költségkategóriák szerinti bontásuk és ütemezésük, források, számszerűsíthető célok, ütemezésük, biztosítékok (pl. felhatalmazó nyilatkozat, jelzálogszerződés, stb. szükség szerint). A pályázati dokumentáció ugyancsak a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

20 A pénzügyi elszámolás ALAPESETEK: a) Kifizetett számlák alapján ebben az esetben a kedvezményezett a felmerülő költségeket számlák alapján kifizeti, és a kifizetett számlák alapján kéri a támogatás arányos folyósítását. Lépései: 1. A kivitelező / szállító / szolgáltató a kedvezményezettnek benyújtja a számláját. 2. A kedvezményezett a kivitelező / szállító / szolgáltató számára kifizeti a számlát. 3. A kedvezményezett - általában negyedévenként - a támogatást nyújtó szervezetnek benyújtja a kifizetési kérelmet, valamint annak alátámasztásaként a számlákat és a kifizetést igazol bizonylatokat. A kifizethető támogatás az elszámolható költségeknek a támogatási szerződésben rögzített támogatási aránynak megfelelő hányada. 4. A támogatást nyújtó szervezet megvizsgálja a kifizetési kérelmet (pl. ellenőrzi, hogy a költségek a támogatási szerződésben rögzített időszakban merültek-e fel és a támogatási szerződésben rögzített költségvetésnek megfelelnek-e, a kedvezményezettnek nincs-e köztartozása, stb.), majd a jóváhagyott kifizetési kérelem alapján a kedvezményezett számára kifizeti a támogatást.

21 b) Ki nem fizetett számlák alapján itt a kedvezményezett nem fizeti ki a kapott szállítói számlákat, hanem azokat kifizetetlenül terjeszti fel az illetékes szervhez az adott kiadásra jutó önrész egyidejű átutalásával az előre meghatározott lebonyolítási számlára. A költségek igazolását követően ezen lebonyolítási számlára kerül a támogatási összeg, és innen fizetik ki a szállítót. Lépései: 1. A kivitelező / szállító / szolgáltató a kedvezményezettnek benyújtja a számláját. 2. A kedvezményezett a támogatást nyújtó szervezetnek benyújtja a kifizetési kérelmet és a számlát, továbbá befizeti a számla értékének és a támogatásnak a különbözetét. A kifizethető támogatás az elszámolható költségeknek a támogatási szerződésben rögzített támogatási aránynak megfelelő hányada. 3. A támogatást nyújtó szervezet megvizsgálja a kifizetési kérelmet (pl. ellenőrzi, hogy a költségek a támogatási szerződésben rögzített időszakban merültek-e fel és a támogatási szerződésben rögzített költségvetésnek megfelelnek-e, a kedvezményezettnek nincs-e köztartozása, stb.), ellenőrzi a számla értéke és a támogatás különbözetének a befizetését, majd a kivitelező /szállító/ szolgáltató számára kifizeti a számlát.

22 c) Előlegfizetés ekkor a támogatás egy részét előlegként utalják a kedvezményezettnek akkor, amikor tényleges költségei fel sem merültek. 1. A támogatást nyújtó szervezet a kedvezményezett számára előlegként kifizeti a támogatás meghatározott részét. 2. A kivitelező / szállító / szolgáltató a kedvezményezettnek benyújtja a számláját. 3. A kedvezményezett a kivitelező /szállító, szolgáltató/ számára kifizeti a számlát. 4. A kedvezményezett - általában negyedévenként - a támogatást nyújtó szervezetnek benyújtja a kifizetési kérelmet, valamint annak alátámasztásaként a számlákat és a kifizetést igazoló bizonylatokat. A kifizethető támogatás az elszámolható költségeknek a támogatási szerződésben rögzített támogatási aránynak megfelelő hányada. A támogatás meghatározott része csak azt követően fizethető ki, hogy a kedvezményezett a projekt egészét megvalósította. 5. A támogatást nyújtó szervezet megvizsgálja a kifizetési kérelmet (pl. ellenőrzi, hogy a költségek a támogatási szerződésben rögzített időszakban merültek-e fel és a támogatási szerződésben rögzített költségvetésnek megfelelnek-e, a kedvezményezettnek nincs-e köztartozása, stb.), majd a jóváhagyott kifizetési kérelem alapján a kedvezményezett számára kifizeti a támogatást.

23 Az elszámolás dokumentációjának elkészítésével kapcsolatosan Magyarországon az alábbi főszabályok érvényesek: Kizárólagosan a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben, a költségvetési sorokra tagoltan megjelenített összegekre vonatkozó kivitelezői/szállítói számlák képezhetik a kifizetés alapját A számlák kifizetését minden esetben ellenőrző eljárásnak veti alá a támogató, mely eljárás jóváhagyó eredménye a kifizetés alapja Amennyiben a támogatás folyósítása támogatási szerződében deklaráltan időponthoz kötött, úgy a lehívás kizárólag ezen ütemezés szerint vihető véghez A támogatási szerződésben meghatározott rendszerességgel, az előre elkészített és ezáltal standard formátum alapján pénzügyi összefoglaló jelentési kötelezettsége van a kedvezményezettnek, melyet az adott határidő figyelembe vételével kell prezentálnia.

24 Kifizetések A kedvezményezett a kifizetési kérelemben és a kapcsolódó elszámolási csomagban számol el a projektje keretében felmerült költségekről Kifiz_kerelem_final doc Kifizetési_kérelem_alátámasztó_dokumentumai.doc ÚTMUTATO_Kifiz_kerelemhez doc

25 Számlák elszámolása Lehet szóbeli megállapodás is: G:\balmazoktatas\4.14.NYILATKOZAT_NEM _SZERZKOTESROL-jav.doc G:\balmazoktatas\ Összesítők.xls

26 Monitoring, értékelés és ellenőrzés e három feladatkör gyakran együtt kerül említésre, holott a fejlesztési tevékenységek életciklusában elég jól elkülöníthető szereppel és funkcióval rendelkeznek. A monitoring folyamatos adatgyűjtésen alapszik, amely alapján a menedzsment, a döntéshozók vizsgálhatják a tevékenység előrehaladását a kitűzött célok viszonylatában. Az ellenőrzés a folyamatok, tevékenységek állandó felülvizsgálatát jelenti, célja a szabálytalanságok, csalások, visszaélések kiszűrése. Az értékelés a program egészének áttekintése, célja a tevékenység hatásának vizsgálata a megoldani kívánt társadalmi-gazdasági probléma viszonylatában.

27 A monitoring nem más, mint a program tervezése során meghatározott tevékenységek elvégzésének, célok teljesülésének, vagyis végeredményben a program megvalósulásának folyamatos nyomon követése. mutatószámok aktuális értékeit a program végrehajtói folyamatosan gyűjtsék és elemezzék rendszeresen egyértelmű jelzést kapjanak a program, illetve annak egyes részei aktuális állásáról. a program az előzetes terveknek, elképzeléseknek megfelelően halad-e,

28 a folyamatos adatgyűjtés még nem monitoring információ hasznosul a menedzsment döntések előkészítésében, meghozatalában, vagyis ha döntéstámogató menedzsmentrendszerként alkalmazzuk.

29 Az igazán jó projektmenedzsmentnek elengedhetetlen eleme az átgondolt, rendszeres és következetes belső projektmonitoring, E projektmonitoring rendszer kiépítése és alkalmazása minden projektgazda saját feladata, felelőssége.

30 Alapja: MIK PIK_ MK.zip Az elért eredményeket, megvalósult fejlesztéseket, vagyis a mutatók tényadatait a projekt monitoring beszámolóban az időarányos tervadatokkal kell összevetnünk, és ez alapján feltárni az eltéréseket, elmaradásokat. Be kell mutatnunk ezek okát hátterét, a nehézségek, problémák jellegét, és ha ez lehetséges, azok megoldási módját is, amelyet a projekt végrehajtásának következő időszakában alkalmazni kívánunk. A projekt előrehaladásáról szóló beszámoló természetesen részletezi a pénzügyi megvalósulást is. Bemutatja a tárgyidőszakban felmerült kiadásokat, a lehívott támogatási összegeket, összevetve a költségeket az ezek által megvalósult fejlesztésekkel.

31 rendszeres előrehaladási jelentésekben kell beszámolnia a projekt fejleményeiről. Az ilyen monitoring beszámolókkal kapcsolatos kötelezettségeket a támogatási szerződés rögzíti, és az Irányító Hatóság általában standard, kötelező formátumot is biztosít hozzá (monitoring adatlap).

32 A szabályoknak, előírásoknak való megfelelés alapvetően a programmenedzser felelőssége

33 az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül, és így a támogatást nyújtó szervezet jogosult arra, hogy elálljon a támogatási szerződéstől és visszafizettesse az addig kifizetett támogatásokat is!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

34 A projekt monitoring beszámoló célja hármas: alapvető célja az információszolgáltatás, a projekt előrehaladásáról, fejleményeiről, eredményeiről, és egyes kötelezettségek teljesítéséről; ehhez kapcsolódóan feltárja az eltéréseket az eredeti projekttervhez, ütemezéshez képest, és bemutatja eme eltérések hátterét, magyarázatát, a felmerült problémákat; végül noha ez nem tekinthető monitoring funkciónak a kifizetési kérelmek alátámasztására is szolgál.

35 bizonyos mellékleteket is csatolnunk kell e dokumentumhoz, alátámasztandó az abban foglaltakat, például: az előrehaladást igazoló dokumentumok: például építési naplók, tanfolyami jelenléti ívek, aktiválási jegyzőkönyvek, használatbavételi engedélyek, vagy a fejlesztés tartalmához kötődő más dokumentum; a közbeszerzési eljárások dokumentumai; a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését igazoló dokumentumok: például fotók; eredeti számlák vagy hitelesített számla másolatok, és a számlák kifizetését igazoló dokumentumok abban az esetben, ha a monitoring beszámoló támogatás-lehívási célokat is szolgál.

36 A Projekt Előrehaladási Jelentés benyújtása: hathavonta legalább egy alkalommal Kivéve: mennyiben a támogatás nem éri el a 10 millió forintot, vagy a Projekt megvalósításának időtartama nem éri el az egy évet, a Kedvezményezett egyetlen előrehaladási jelentést (záró projekt előrehaladási jelentést) nyújt be G:\balmazoktatas\ (komm)pej_sablon.doc Kitöltése (NFÜ): G:\balmazoktatas\ PEJ_kitoltesi_utmutato.doc

37 A Záró projekt Előrehaladási Jelentés az utolsó kifizetési kérelemmel együtt kell benyújtani. G:\balmazoktatas\ (komm)zpej_sablon.doc Kitöltése (NFÜ): G:\balmazoktatas\ ZPEJ_kitoltesi_utmutato.doc

38 Beavatkozás, átcsoportosítás SA jelentéstétel menete Projekt végrehajtó adatszolgáltatás, rendszeres beszámolás, alkalmankénti önértékelés IT adatbázisok Közreműködő szervezet adatgyűjtés/egyeztetés, igazolás, helyszíni ellenőrzés Operatív Program Irányító Hatóság ellenőrzés, jelentéstétel, OP Monitoring Bizottság Közösségi Támogatási Keret Irányító Hatóság ellenőrzés, jelentéstétel, KTK Monitoring Bizottság Európai Bizottság jelentések, ex-post(!) jóváhagyás

39 Európai Bizottság Monitoring Információs Rendszer KTK Monitoring Bizottság KTK Irányító Hatóság MEH NFTH HEFOP Monitoring Bizottság HEFOP Irányító Hatóság FMM AVOP Monitoring Bizottság AVOP Irányító Hatóság FVM GVOP Monitoring Bizottság GVOP Irányító Hatóság GKM KIOP Monitoring Bizottság KIOP Irányító Hatóság GKM ROP Monitoring Bizottság ROP Irányító Hatóság MEH TFH Közreműködő/ végrehajtó szervezet ESZA Kht. Közvetítő/végrehajtó szervezet ÁFSZ Közvetítő/végrehajtó szervezet OFA Közvetítő/végrehajtó szervezet OMAI Közvetítő/végrehajtó szervezet ESzCsM Pályázó

40 Az értékelések jellemzői A projektciklus szintje A vizsgált információk jellege Az értékelés fajtája Az értékelés jellemzője Tervezés, programozás Input, tervadatok, korábbi tapasztalatok Előzetes ex-ante Hatás- és relevancia vizsgálat Végrehajtás Output, tevékenység, eredmény Időközi mid-term Hasznossági és hatékonysági vizsgálat Befejezés Output, eredmény, hatás Utólagos ex-post Eredményességi és fenntarthatósági vizsgálat

41 Belső és külső értékelés összevetése BELSŐ bennfentesség meglévő erőforrások közvetlen tapasztalatok aktuális szaktudás költséges a külön egység prekoncepció KÜLSŐ függetlenség szakmai hozzáértés konkrét, objektív elemzés plusz kapacitás ad-hoc értékelések! plusz költség idegen kéz

42 Az ellenőrzés számos területre terjedhet ki, magába kell foglal: pénzügyi, (elszámolási, bizonylatolási, stb.) ellenőrzéseket, de a személyekre, a döntéshozatalra, a hatáskörök megfelelőségére vonatkozó vizsgálatokat is. két típusú szabályrendszernek való megfelelés program vagy projekt saját belső szabályrendszerének, vagyis azoknak az eljárásrendi, végrehajtási szabályoknak, amelyeket a program kialakítása során vázoltunk fel, vagy éppen a projektünk kapcsán kötött támogatási szerződés rendelkezéseinek; másrészt a hazai és közösségi jogszabályok alkotta külső szabályrendszernek.

43 Mely szervezetek végezhetnek helyszíni ellenőrzést? Közpénzekből támogatott projektek esetében helyszíni ellenőrzést végezhet a támogatást nyújtó szervezet (pl. minisztérium, közreműködő szervezet), vagy az általa megbízott szervezet, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (KEHI), az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A fentieken túl, az Európai Unió által társfinanszírozott támogatási rendszerek esetében helyszíni ellenőrzést végezhet a Pénzügyminisztérium (PM), amely felelős az Európai Bizottság számára benyújtott kifizetési kérelmek hitelességének igazolásáért, az Európai Bizottság érintett főigazgatósága, az Európai Számvevőszék.

44 A pénzügyi ellenőrzés szigorú mechanizmus Általános szabály, hogy a pénzügyi ellenőrzésnek az elszámolható költségek legalább 5%-ára ki kell terjednie, az ellenőrzött projekteknek reprezentatívnak, és megfelelő összetételűnek kell lenniük, továbbá időben arányosan elosztva kell az ellenőrzést végrehajtani.

45 Az auditorok gyakran a helyszínen kívánnak tájékozódni az adott projekt fizikai előrehaladtáról és a könyvelésről. Általában ez a könyvelés teljes átvizsgálását jelenti, amit a projekten dolgozó munkatársakkal készített elbeszélgetések egészítenek ki; továbbá gyakori egyes próbatranzakciók végrehajtása a projekt pénzügyi működésének tesztelése céljából. Az auditoroknak megfelelő munkafeltételeket (helyiséget, időt, stb.) kell biztosítani, és általában teljes körű együttműködést szükséges tanúsítani.

46 Az auditorok általában az alábbiakat vizsgálják meg (eredeti példányt kérve mindenből az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában közzétett felhívás (a projekt jellegétől függően); a felhívásra beérkezett ajánlatok listája; a tenderdokumentáció; a tendernyitás jegyzőkönyve; az ajánlatok értékelésének és a győztes ajánlat kiválasztásának jegyzőkönyve; a kedvezményezett (projektgazda) és a kivitelező közötti szerződés; a kedvezményezett és a közreműködő szervezetek közötti megállapodás (ha van ilyen); a megtérítésre benyújtott költségek összesítése; főkönyv és elektronikus könyvelés; eredeti számlák; a kifizetéseket és a kapott támogatásokat igazoló bankszámlakivonatok; a közvélemény tájékoztatását szolgáló táblák, plakátok (a projekt jellegétől függően); a folyamatos monitoring igazolása.

47 A helyszíni ellenőrzések típusai A helyszíni ellenőrzés lehet előzetes, közbenső vagy utólagos. Előzetes helyszíni szemlére a támogató/elutasító döntés meghozatala előtt, azt megalapozandó kerül sor. Az előzetes helyszíni ellenőrzés célja: a pályázatban megadott információk helytállóságának vizsgálata, a projekt támogatásáról vagy elutasításáról szóló döntés meghozatalának segítése: a pályázó szakmai felkészültségének és pénzügyi stabilitásának, a projekt megalapozottságának elemzéséhez kiegészítő információk gyűjtése, amennyiben az ellenőrzésre valamilyen konkrét probléma felmerülése miatt kerül sor, ennek vizsgálata.

48 Közbenső helyszíni ellenőrzésre a finanszírozás szakaszában kerül sor. A közbenső helyszíni ellenőrzés célja a kifizetési kérelemben illetve a projekt előrehaladási jelentésekben megadott információk helytállóságának vizsgálata, a pénzügyi és a fizikai teljesítés ellenőrzése, a felajánlott biztosítékok vizsgálata, a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata, amennyiben az ellenőrzésre valamilyen konkrét probléma felmerülése miatt kerül sor, ennek vizsgálata.

49 Utólagos helyszíni ellenőrzésre a finanszírozást követően, a működtetési kötelezettség szakaszában kerül sor (feltéve, hogy a kedvezményezettnek működtetési kötelezettsége van: beruházások esetében). Az utólagos helyszíni ellenőrzés célja: a projekt előrehaladási jelentésekben megadott információk helytállóságának vizsgálata, a működtetés ellenőrzése, a felajánlott biztosítékok vizsgálata, a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata, a projekt eredményeinek és hatásainak elemzéséhez információk gyűjtése, amennyiben az ellenőrzésre valamilyen konkrét probléma felmerülése miatt kerül sor, ennek vizsgálata.

50 A helyszíni ellenőrzések lépései A helyszíni ellenőrzéseket kormányrendelet szabályozza, lépései ez alapján kerülnek röviden bemutatásra. A helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 munkanappal korábban, szóban vagy írásban értesíteni kell az ellenőrzendő kedvezményezettet. Ennek keretében a kedvezményezett tájékoztatást kap az ellenőrzés céljáról és formájáról, az ellenőrzésre vonatkozó jogszabályi felhatalmazásról, az ellenőrzés várható időtartamáról. Az előzetes értesítést csak abban az esetben nem kell megtenni, ha az a rendelkezésre álló adatok alapján - meghiúsítaná az ellenőrzés eredményes lefolytatását. A helyszíni ellenőrzés megkezdésekor az ellenőr köteles bemutatni a megbízólevelét az ellenőrzendő kedvezményezettnek.

51 A helyszíni ellenőrzés általában a következőképpen történik: a projekt hátterének, az ellenőrzés elvégzéséhez szükséges általános információknak a megismerése; a pénzügyi-számviteli dokumentumok, a könyvelés vizsgálata, a fizikai teljesítés ellenőrzése, az Európai Unió speciális előírásai teljesítésének ellenőrzése (pl. nagy beruházások esetén el van e helyezve az EU támogatását ismertető tábla).

52 A helyszíni ellenőrzésről az ellenőr ellenőrzési jelentést készít. A jelentésnek tartalmaznia kell többek között az ellenőrzés megállapításait, a következtetéseket és a javaslatokat. A jelentésnek tartalmaznia kell továbbá a záradékot, amelyben az ellenőrzött kedvezményezett nyilatkozik arról, hogy a jelentésben foglaltakat megismerte és azokkal kapcsolatban észrevételt nem kíván tenni, vagy a megismeréstől számított 8 munkanapon belül észrevételt kíván tenni. Ha az ellenőrzött kedvezményezett észrevételt tesz, és valamely megállapítást vitatja, az észrevétel elfogadásáról vagy elutasításáról az ellenőrzési szervezet 7 napon belül írásban tájékoztatja az ellenőrzött kedvezményezettet. A helyszíni ellenőrzések során feltárt hibák legnagyobb része dokumentumok, bizonyítékok hiányából fakad.

53 A kedvezményezettek által megőrzendő dokumentumok általában az alábbiak: a pályázati formanyomtatvány és szükséges mellékleteinek másolata; a pályázat hiánypótlásának vagy módosításának másolata; a támogatási szerződés, és módosításai (amennyiben módosult a támogatási szerződés); a projekt előrehaladási jelentések és szükséges mellékleteinek másolata (köztük a fizikai teljesítés dokumentumai, pl. képzési programok esetében tananyagok, jelenléti ívek, felmérések, stb.); az eredeti számlák és a kifizetést igazoló dokumentumok; az Irányító Hatósággal / Közreműködő Szervezettel folytatott levelezés; amennyiben szükséges, a közbeszerzési eljárás dokumentumai (köztük nemcsak a nyertes, hanem minden ajánlat dokumentációja); amennyiben szükséges, a tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek dokumentált bizonyítéka (pl. plakátról, tábláról, rendezvényről készített fénykép, kiadvány másolata stb.); a projekt hátteréről vagy indokoltságáról szóló további dokumentumok (pl. megvalósíthatósági tanulmány, igényfelmérés stb.).

54 Az értékelés célja a program, projekt egészének megítélése. sikerül-e, elérni a kitűzött célokat? Az értékelésnek a relevancia, az eredményesség és a hatékonyság kérdéseire kell választ adnia. A relevancia esetében azt kell megítélnie, hogy a program vagy az egyes projektek célja vajon tényleg lényeges, releváns-e a megoldani kívánt probléma szempontjából, ténylegesen orvosolja-e azt

55 Az EU-ban az értékeléseket jellemzően nem egyes projektekre, hanem teljes programokra vonatkozóan végzik, DE: a program szintű értékeléshez is az egyes projektek eredményeit összegzik (pl. összesen hány munkahelyet teremtettek a projektek, összesen hány turistaérkezett a projektek eredményeként, stb.). Az adatbekérés történhet a projekt előrehaladási jelentésekben, vagy külön kérdőívekben.

56 Eredmények terjesztése (disszemináció) cél: a projekt által kiváltott hatás és ezáltal a projekt megvalósítására fordított források hasznosulása a lehető legnagyobb hozammal a pályáztató által előírt kötelezettség + a pályázó érdeke is eredményei:» jobb minőségű projekttermék» a projekt erőforrásainak kibővülése» erősödő intézményi presztízs» bővülő hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer» újabb együttműködések» újabb projektek

57 fel kell mérni, hogy a projekt egyes szakaszaiban melyek azok az információk, amelyek érdeklődésre adnak számot: kézzelfogható eredmények(kurzusok, könyvek, modulok, módszerek) pedagógiai eredmények (szakmai ismeretek bővülése áttételesen érvényesülő hatások (személyiségfejlődés, szociális készségek alakulása) tapasztalatok megosztása (együttműködés részletei, szervezési kérdések, válságkezelés)

58 Legfontosabb kérdések: Milyen szinten kívánják a projekttel kapcsolatos információkat terjeszteni? Miért van szükség disszeminációra! Hogyan erősíti a projekt minőségét? Kinek, milyen célcsoportoknak akarjuk átadni az információkat? Milyen információkat karunk terjeszteni? Milyen eszközökkel akarjuk terjeszteni? Mikor kerüljön sor az összes eredmény kiterjesztésére? Ki vegyen részt benne? Mennyibe kerül

59 A kommunikáció szereplői 1. Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) - Országos, stratégiai szintű tájékoztatást végez. 2. Közreműködő Szervezetek (KSZ) az egyes operatív programok pályázatainak népszerűsítését végzik, tájékoztatják a lehetséges pályázói köröket ellenőrzik, hogy a nyertes pályázók eleget tesznek-e kommunikációs kötelezettségeiknek.

60 3. Kedvezményezettek (K) saját projektjének biztosítja a lehető legszélesebb nyilvánosságot. kötelessége tájékoztatni a projektben résztvevőket, a projekt által közvetlenül érintetteket az Európai Unió szerepéről saját projektje támogatása kapcsán. Forrás: EU által támogatott projekt gazdájának a támogatástól függő kommunikációs csatornán, eszközön fel kell tüntetnie a kötelezően előírt arculati elemeket UMFT_kedvezmenyezettek_JAV.pdf

61 Tájékoztatás, disszemináció Ismertetni kell, hogy a támogatás esetén milyen tevékenységeket terveznek: 1. A nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében - Társadalmi tudatosság növelése - Átláthatóság biztosítása - Átfogó kép adása a közvéleménynek 2. Hogyan biztosítják, hogy a projekt eredményei szélesebb körben is ismertté váljanak (disszemináció) Pl: információk elhelyezése a sajtóban, különböző

62 Projektesemény meghívó minta ÚMFT (2011. februárig) D típusú emlékeztető tábla minta B típusú hirdetőtábla minta

63 ÚSZT arculati elemek (2011. márciustól ez kötelező)

64

65 A lobbizás, pályázati etika amerikai eredetű jelenség Bizonyos területeken a jelenség elismert és szabályozott (pl. egyes közösségi intézményekben), A lobbizás tulajdonképpen a legfelső szintű döntéshozatal folyamatának nem hivatalos csatornákon keresztül történő befolyásolási eszköze. Más megfogalmazás szerint a legitim érdekképviseleti módszerek összessége, melyeket érdekek hatékony megfogalmazására használnak

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6.

FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN. Budapest, december 6. FÓKUSZOK AZ UNIÓS PROJEKTEK BELSŐ ELLENŐRZÉSE SORÁN Budapest, 2012. december 6. Szereplők I. Belső ellenőrzés Pályázó/Kedvezményezett Külső ellenőrzések Szereplők II. - Hazai szervezetek Állami Számvevőszék

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE

MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR A TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETE TARTALOM Az Operatív Program Jogszabályok Uniós intézményrendszer Közreműködő Szervezet feladatai TERÜLET-

Részletesebben

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE

FELHÍVÁS. az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE FELHÍVÁS az Energiahatékony iskolák fejlesztése című, HU-02-2013 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA EGT Finanszírozási Mechanizmus

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA HITELESÍTÉS A pályázatokhoz kapcsolódó kifizetésekhez a folyamatok hitelesítése szükséges, aminek célja: A kedvezményezett a vállalásait a hazai és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA

FELHÍVÁS MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉG VÁLLALÁSÁRA FELHÍVÁS a Megújuló energiaforrások felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása című, HU-03-C1-2014 jelű pályázati konstrukció keretében MÁR JÓVÁHAGYOTT PROJEKTEK RÉSZÉRE KIEGÉSZÍTŐ

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Megvalósítás és monitoring Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt megvalósítása A projekt szakmai és pénzügyi előrehaladásáról

Részletesebben

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA

IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA IRÁNYÍTÁSI ÉS KONTROLL RENDSZEREK SCHMIDT ZSÓFIA AMIRŐL SZÓ LESZ Általános alapelvek A megosztott irányítási rendszer jelentése A rendszer felépítése A szereplők kijelölésének menete Szereplők és feladataik

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR

UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR UNIÓS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSA PÉNZÜGYI SZEMMEL JOGI HÁTTÉR I. A TÁMOGATÁSI JOGVISZONY SAJÁTOSSÁGAI A támogatási jogviszony sajátos polgári jogi jogviszony. (támogatási szerződés/támogatói okirat) Sajátosságok

Részletesebben

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ

PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSULÁSA TECHNIKAI INFORMÁCIÓK A PROJEKT ZÁRÁSÁHOZ Tartalom Határidők a projekt megvalósításában Záró elszámolási csomag benyújtása Záró elszámolási csomag ellenőrzése Kötelező tevékenységek

Részletesebben

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3.

Az Igazoló Hatóság tevékenysége. Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3. Az Igazoló Hatóság tevékenysége Filep Nándor, főosztályvezető Magyar Államkincstár, EU Támogatások Szabályossági Főosztály 2015. június 3., Budapest TARTALOM Jogszabályi háttér, szervezet Költségigazolás

Részletesebben

Készítette: Dr. Hangyál

Készítette: Dr. Hangyál Egészségügyi intézmények pályázati lehetőségei a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai tükrében Strukturális alapok, egészségügyi pénzforrások Európai Regionális Fejlesztési Alap: Támogatásra jogosult

Részletesebben

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése

A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése A Támogatói Okirat módosítása, változások bejelentése ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: Benkucs László MAG Zrt. Közép-magyarországi ov.h. 2013. november 11. Jogszabályi háttér, eljárásrendek

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA

TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Iktatószám: Kedvezményezett neve: Projekt címe: Projekt azonosítószám: TÁMOGATÓI OKIRAT MINTA Preambulum A Vidékfejlesztési Program 19. intézkedése a vidékfejlesztési tevékenységben jelentős szerepet vállaló,

Részletesebben

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17.

Monitoring, ellenırzés, értékelés. Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Monitoring, ellenırzés, értékelés Balázsy Eszter, csoportvezetı ÉARFÜ Nonprofit Kft. 2009. augusztus 17. Fogalmak Az ellenırzés a folyamatok, tevékenységek végrehajtásának állandó felülvizsgálatát jelenti,

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3744-7/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0155-0183675/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK

A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK A HEFOP MONITORING RENDSZERE ESZA PROJEKTEK Definíciók A monitoring egy adott fejlesztés pénzügyi és fizikai megvalósításának nyomon követését jelenti; azt vizsgálja, hogy az adott fejlesztés végrehajtása

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban

Költségvetési szervek ellenőrzése. II. Előadás. Ellenőrzések a közigazgatásban Költségvetési szervek ellenőrzése II. Előadás Ellenőrzések a közigazgatásban Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági,

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program papír alapon benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 6 SZAKMAI RÉSZBESZÁMOLÓ A részletekben történő finanszírozás

Részletesebben

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája

Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén. Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Projekt monitoring a HEFOP 3.4. keretében támogatott projektek esetén Foglalkoztatási Hivatal ESZA Főosztály 2006. Előadás tematikája Foglalkoztatási Hivatal helye, szerepe az intézményrendszerben Jelentéstételi

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE

PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA PROJEKT MENEDZSMENT ELJÁRÁS RENDJE. A projekt azonosító száma: ÁROP 1.A.2/A-2008-0090 Újfehértó, 2009. január 05. TARTALOM 1. A szervezet feladat- és hatásköre 3. 2. Szervezet

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa.

A szakmai beszámoló célja, hogy a Kedvezményezett a pályázatban vállalt feladatok megvalósítását bemutassa. Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott nyílt és meghívásos pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett

Részletesebben

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

A nyomonkövetési rendszer alapelvei

A nyomonkövetési rendszer alapelvei A NYOMONKÖVETÉSI RENDSZER ALAPELVEI Nagykálló Város Önkormányzata Készült a,,teljesítmény, minőség, hatékonyság 2.0. ÁROP-1.A.5-2013-2013-0114 projekt keretében 1 KÉSZÍTETTE: MEGAKOM STRATÉGIAI TANÁCSADÓ

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében

ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ. az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében ÚTMUTATÓ A SZÁLLÍTÓI ELŐLEG IGÉNYBEVÉTELÉHEZ az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 keretében Hatályos: 2016. 11. 02. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2.

Részletesebben

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD

Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás. 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD Támogatási szerződés, szerződéskötések, elszámolható költségek, számlabefogadás 2009. november 24., 27. Varga Dénes PhD 1 Támogatási szerződés tartalma I. ÁSZF 1. Általános rendelkezések 2. Projekt megvalósításához

Részletesebben

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás

A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás A projektek megvalósítása, jelentések, fenntartás Operatív programok keretösszegek 2007-2013 2007-2013 (rendelkezésre álló keret 6.875,27 Mrd Ft) Operatív programok: Gazdaságfejlesztési, Közlekedésfejlesztési,

Részletesebben

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP

HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP HELYSZÍNI ELLENŐRZÉS SZABÁLYTALANSÁGI OKOK TÁMOP-2.3.6 PROJEKTINDÍTÓ NAP Jogszabályi háttér 4/2011. (I. 28.) Kormányrendelet 547/2013. (XII. 30.) Kormányrendelet az egységes működési kézikönyvről (EMK)

Részletesebben

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei

A Magyar Államkincstár ellenőrzési feladata és a könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei könyvvizsgálattal történő együttműködés lehetőségei Sebestyén Gabriella osztályvezető, Államháztartási Összefoglaló és Adatszolgáltatási Főosztály 2015. szeptember 3. A Magyar Államkincstár ellenőrzési

Részletesebben

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése

Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése Képzési program A célterület intézményei menedzsmentjének továbbképzése A tervezett képzési idő: 24 óra Tematika I. PCM ismeretek, pályázatírói készségek fejlesztése 6 óra - Projektciklus-menedzsment,

Részletesebben

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató

ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató ÚJ Széchenyi terv pályázatkezelési tájékoztató Alapvető információk Jelen állapot szerint az Új Széchenyi Terv (továbbiakban az ÚSZT) projektjei az előkészítés és a szerződéskötés fázisában vannak (4/2011.

Részletesebben

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg:

TÁMOGATÓI OKIRAT. A fentiekre figyelemmel a jelen Támogatói Okiratban az alábbiakat állapítom meg: Iktatószám: 632/2534/12/6/2015 Kedvezményezett neve:bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Projekt címe: Helyi Fejlesztési Stratégiák elkészítése Projekt azonosítószám: 1751973719 TÁMOGATÓI

Részletesebben

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens

Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens Készítette: Leiter Xavéria pályázati szakreferens 1. Projektötlet, előkészítés 2. Megvalósítás Támogatás 3. Fenntartás Helyzetelemzés: igények, szükségletek, megoldandó probléma feltárása Célstruktúra:

Részletesebben

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT

1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT 1. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására

TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására TERVEZÉSI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális felsőoktatási együttműködés támogatása c. kiemelt projekt támogatására Kódszám: TÁMOP-4.1.1.C-10/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY

A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY A 2014-2020 IDŐSZAK SZABÁLYOZÁSÁNAK FŐBB ÚJDONSÁGAI TÓTH TAMÁS MINISZTERELNÖKSÉG SZABÁLYOZÁSI FŐOSZTÁLY Tartalom Szabályozási környezet Intézmények és kijelölés Tervezés és előkészítés Kiválasztási eljárások

Részletesebben

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04.

Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22. Tényleges kezdet dátuma: 2012.02.08 Várható befejezés dátuma: 2013.04. 2. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2012.06.23 Záró dátum: 2012.12.22 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és

Részletesebben

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. SZÁMÚ PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 1. A JELENTÉS AZONOSÍTÓ ADATAI: Tárgyidőszak Kezdő dátuma: 2009.07.28 Záró dátum: 2010.01.28 A projekt megvalósításának tényleges kezdete és várható befejezése:

Részletesebben

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT

Iktatószám: NKEK /2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP /A/ /173 TÁMOGATÓI OKIRAT Iktatószám: NKEK-3785-11/2013 EMIR iktató szám: K-2013-KEOP- 4.10.0/A/12-2013-0184-0191989/173 TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

BELSŐ PROJEKTMONITORING ÉS -ÉRTÉKELÉS

BELSŐ PROJEKTMONITORING ÉS -ÉRTÉKELÉS BELSŐ PROJEKTMONITORING ÉS -ÉRTÉKELÉS A dokumentumot készítő szakértő Lökkös Attila neve: A pályázat EMIR azonosító HEFOP-4.2.1-P.-2004-10-0107/4.0 száma: Kedvezményezett neve: Kríziskezelő Központ Kedvezményezett

Részletesebben

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős

Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei. Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős Az eddig benyújtott HOP pályázatok tapasztalatai, avagy melyek a jó kérelem alapvető ismérvei Készítette: Szűcs Viktor beruházási jogcímfelelős MVH Vidékfejlesztési Támogatások Igazgatósága Feldolgozóipari

Részletesebben

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu

Pályázati dokumentáció. Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció Antoni Györgyi antoni.gyorgyi@rekthiv.elte.hu Pályázati dokumentáció legfontosabb elemei: 1. Pályázati felhívás 2. Pályázati útmutató 3. Adatlap 4. Mellékletek A pályázati felhívás

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ

BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROS ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ A VIII. kerületben szálláshely szolgáltatási tevékenységet folytató egységek támogatására 1 TARTALOM A PÁLYÁZAT CÉLJA... 3 A

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK

TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK ÁROP SZERVEZETFEJLESZTÉSI PROJEKTEK TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK GŐRI MELINDA MINISZTERELNÖKSÉG IRÁNYÍTÓHATÓSÁG TÁMOGATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FŐBB TUDNIVALÓK Cél : Pályázatban foglalt tartalom megvalósítása

Részletesebben

A szakmai monitoring folyamata

A szakmai monitoring folyamata A szakmai monitoring folyamata Önök az ESZA Kht-val projektjük végrehajtása során kapcsolatba kerülnek: a pályázás folyamata során a szerződéskötésig a megvalósítás során a szakmai monitoring Közreműködő

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE HATÁROZAT Szám: 10/2014. (II. 13.) MÖK határozat Tárgy: Beszámoló a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium kiegészítő költségvetési támogatásának felhasználásáról A Veszprém

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében. Nagy Ildikó Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Nagy Ildikó A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz

Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Egységes szakmai beszámolói útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2013-2014. évi Cselekvési Program EPER rendszerben benyújtott pályázataihoz Oldal: 1 / 5 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Kedvezményezett köteles a támogatási

Részletesebben

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27.

SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása. Budapest, 2011. január 27. SOLID ALAPOK 2009. évi projektek zárása Budapest, 2011. január 27. Zárójelentés Kötött zárójelentés formátum. Feltöltésre került a formanyomtatvány a SOLID Együttműködési portálra a dokumentum sablonok

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.2.11/A Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán MAG Zrt. programmenedzser 2013. november 11. Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai 1. Szabályozási

Részletesebben

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13.

Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban. Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. Projekt-végrehajtás és lebonyolítás a HEFOP pályázatos programjaiban Törökné Rózsa Judit 2006. június 13. HEFOP A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) megvalósítására 2004-2006 között 750

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

Közbeszerzés ellenőrzési tájékoztató ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: dr. Szabó Zoltán, jogi előadó MAG Zrt. 2014. március 21. Budapest Közbeszerzések ellenőrzésének folyamatai - Szabályozási

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót MARCALI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján

Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján Nyílt PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budakalász Város Képviselő-testületének 44/2008 (XII.1) rendelete alapján A Budakalász, 0184/4 hrsz kivett agyagbánya önkormányzati tulajdonban lévő tó felület értékesítésére KIÍRÓ:

Részletesebben

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem

Ellenőrzések a közigazgatásban február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem Ellenőrzések a közigazgatásban 1 Ellenőrzések a közigazgatásban 1. Államháztartási kontrollok 2. Az Állami Számvevőszék 3. Könyvvizsgálók a közszférában 4. Hatósági, felügyeleti és törvényességi ellenőrzések

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE

A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE E LŐTERJESZTÉS A FEJÉR MEGYEI KÖZGYŰLÉS 2015. JÚNIUS 25-I ÜLÉSÉRE 7. IKTATÓSZÁM: 33-6/2015. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Fejér megye Integrált Területi Programja tervezésével és végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24.

Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, június 24. Javaslat támogatási kérelem benyújtására az EFOP-1.4.2-16 kódszámú, Integrált térségi gyermekprogramok című felhívásra Ózd, 2016. június 24. Előterjesztő: Társulás Elnöke Előkészítő: Munkaszervezet Hatósági

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS)

INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) INFORMATIKAI ÚJDONSÁGOK A 2014-2020-AS PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKBAN (TÓTH TAMÁS LAPOSA TAMÁS) ELŐADÁS TARTALMA - SZABÁLYOZÁS VÁLTOZÁSOK - TÁMOGATÁS MENEDZSMENT INFORMATIKAI MEGOLDÁSA A 272/2014. (XI. 5.) KORM.

Részletesebben

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása

Kommunikációs célú beszerzések általános eljárási folyamata. Ssz. Eljárásrendi lépés Dokumentum Felelős 1. Igény megfogalmazása Kommunikációs célú keretszerződések terhére történő beszerzések (rendezvényszervezés, nyomda-grafika, médiavásárlás, PR-kreatív) lebonyolításának eljárásrendje A kommunikációs célú keretszerződések terhére

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók

Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók Az Új Széchenyi Terv keretében benyújtott pályázatok megvalósításával kapcsolatos tudnivalók A finanszírozás típusai és sorrendje Előleg Köztes kifizetés: a) Utófinanszírozás: a Kedvezményezett (a számlán

Részletesebben

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ SIMONTORNYA VÁROS, PÁLFA KÖZSÉG ÉS TOLNANÉMEDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAI BIZTONSÁGOS IVÓVÍZELLÁTÁSI TÁRSULÁSA 7081 Simontornya, Szt. István k. u. 1. Tel., Fax: 74/585-929, 74/586-922 simontornya@t-online.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Regionális Operatív Program (ROP)

Regionális Operatív Program (ROP) PRIMOM Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Vállalkozásélénkítő Alapítvány Tanácsadó és Információs Hálózat Regionális Operatív Program (ROP) keretében megvalósuló Vállalati tanácsadási szolgáltatás támogatási

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA

A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA A FEJLESZTÉS- POLITIKA UNIÓS ÉS HAZAI JOGSZABÁLYI HÁTTERE DR. MOLNÁR ANNA KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOZÁS RENDSZERE Közösségi jogszabályok 2004-2006 2007-2013 2014-2020 1260/1999/EK rendelet (általánosstrukturális

Részletesebben

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára

2013. szeptember 1. TÁMOP B Továbbtanulás erősítése a Táncsicsban. Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára TÁMOP-3.3.10.B-12-2013-0004 Működési Szabályzat a projekt megvalósítási folyamatára 2013. szeptember 1. 1 A Szervezeti és Működési Szabályzat határozza meg a projekt megvalósításában részt vevők feladat-

Részletesebben

Projektek szakmai végrehajtása. Mi a monitoring?

Projektek szakmai végrehajtása. Mi a monitoring? Projektek szakmai végrehajtása (Monitoring, ellenőrzés, értékelés) Monitoring Szűts László 1 Mi a monitoring? Folyamatos adatgyűjtés annak érdekében, hogy a management információkhoz jusson egy adott tevékenység

Részletesebben

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4)

EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) EGT Alap Ösztöndíj program Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek (M4) Évközi beszámoló szeminárium Csigi Klaudia Tempus Közalapítvány 2015. szeptember 17. Beszámoló benyújtása Eredeti példányban,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A felhívás meghirdetésekor rendelkezésre álló keretösszeg a 2015. évben 1.000.000 Ft. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Homlokzat-felújítás támogatására, a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2013 (III.28.) önkormányzati rendelete alapján 1. A pályázat célja Nyírbátor Város településképének

Részletesebben

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve

Jászivány Község Önkormányzata évi belső ellenőrzési terve Jászivány Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzési terve Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 61. -a szerint az államháztartási kontrollok célja az államháztartás

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Közép-Békési Területfejlesztési Önkormányzati Társulás (székhelye: 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7., képviseli Izsó Gábor elnök) a továbbiakban:

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum)

Önellenőrzési Lista. (nem benyújtandó dokumentum) Önellenőrzési Lista (nem benyújtandó dokumentum) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós projektek könyvvizsgálói ellenőrzése A vizsgálat elsősorban nem a tulajdonos és a hitelezők, hanem a forrást biztosító támogató érdekében történik.

Részletesebben

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás

Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Módosul a Gyerekesély programok infrastrukturális háttere című felhívás Ezúton értesítjük a tisztelt támogatást igénylőket, hogy módosul a Szé chenyi 2020 keretében megjelent Gyerekesély programok infrastrukturális

Részletesebben

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap

TÁMOP D-12/2/KONV projektindító nap TÁMOP-4.1.2.D-12/2/KONV projektindító nap Támogatási keret - Összesen 2 858 561 708 Ft a megítélt támogatás. A pályázati kiírás forrását az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás:

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Utófinanszírozás: Sipos-Kovács Mónika DARFÜ Nonprofit Kft. Vegyes finanszírozás: Pénzügyi elszámolás részletes szabályai Utófinanszírozás: A projekt során felmerülő költségek utólagos támogatási formája, a számla, vagy egyéb, az elszámolást alátámasztó dokumentum teljes összegének

Részletesebben

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 4. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót

3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót 3. számú KIFIZETÉSI IGÉNYLÉS Kérjük, az űrlap kitöltését megelőzően olvassa el az útmutatót A kifizetési igénylés a(z) Időközi kifizetési igény Záró kifizetési igény elválaszthatatlan részét képezi. 1.

Részletesebben

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI

AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI AZ ELSŐSZINTŰELLENŐRZÉS ALAPJAI LotharideszTímea EEPI, Központi Ellenőrzési Osztály Partneri szeminárium magyar partnerek részére Pécs, 2013. február 13. KÖZÖS FUNKCIÓK Közös s Szakmai Titkárs rság(joint

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás

Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Dunyha program Társasházak energetikai épület-felújítását ösztönző támogatás Szentendre Város Önkormányzata a társasházak energetikai korszerűsítését elősegítendő ösztönző támogatást kíván nyújtani az

Részletesebben