PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ"

Átírás

1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP /A Érvényes: 2009.augusztus 19-tıl A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg.

2 Tartalomjegyzék A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1. Alapvetı cél és háttér-információ...4 A2. Részcélok...5 A3. Rendelkezésre álló forrás...6 A4. Folyamatleírás...6 B. PÁLYÁZÓK KÖRE... 8 B1. Jogi forma...8 B2. Méret...8 B3. Székhely...8 B4. Iparág...9 B5. Típus/karakter...9 B6. Egyéb kizáró okok...9 C. A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre...11 C2. Nem támogatható tevékenységek köre...12 C3. Elszámolható költségek köre...12 C4. Nem elszámolható költségek köre...16 C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez)...16 C6. Projekt iparági korlátozás...16 C7. Projekt területi korlátozása...17 C8. A projekt megkezdése...17 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje...18 C10. Fenntartási kötelezettség...19 C11. Egyéb korlátozások és feltételek a projekt tartalmával kapcsolatban...20 D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK D1. Támogatás formája és szabályrendszere...22 D2. Támogatás mértéke...24 D3. Támogatás összege...25 D4. Az önrész összetétele...25 D5. Egyéb pénzügyi eszközök...27 D6. Biztosítékok köre...27 D7. Egyéb feltételek...31 D8. Közbeszerzési feltételek...31 D9. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos feltételek...32 E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK E1. Monitoring mutatók...42 F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK F1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése...43 F2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje...43 F3. A pályázat benyújtásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalók...44 F4. A projektkiválasztás folyamatának bemutatása (eljárásrend)...45 F4.1. Érkeztetés...45 F4.2. Jogosultság és teljesség vizsgálata...45

3 F4.3. A jogosultsági és teljességi hiánypótlás rendje...46 F4.4. Befogadás (pályázat jogosultságának és teljességének való megfelelés)...46 F4.5. Tartalmi értékelés...46 F4.6. Döntés...46 F4.7. A Támogatói Okirat megkötésének feltételei...47 F4.8. A pénzügyi elszámolás, finanszírozás folyamata...48 F4.9. A monitoring adatok szolgáltatásának rendje és elırehaladási jelentések...50 F4.10. Helyszíni szemle és ellenırzések...51 F5. Panaszkezelés...52 F.6 Vonatkozó jogszabályok indikatív...53 F.7 Fogalomjegyzék...55 F 8. Pályázati útmutató mellékletei...60 F 9. A pályázó által csatolandó mellékletek listája...61

4 A.A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE A KEOP A pályázati konstrukció a kisebb bekerülési költségő, 1-50 millió forint támogatásban részesülı, mőszaki szempontból jól tipizálható megújuló energiaforráshasznosító technológiák (napkollektorok, biomassza kazánok, hıszivattyúk) gyors lefutású, automatizált elbírálási rendszeren keresztül történı támogatását szolgálja elsısorban a KKVk és költségvetési szervek számára, növelve ezzel a megújuló energiaforrások felhasználást, csökkentve a hagyományos energiahordozók felhasználását és az üvegházhatású gázok kibocsátását. Pályázat nyújtható be mind meglévı rendszerek energiaforrás-váltására, mind új igény kielégítéséhez kapcsolódó fejlesztéshez. A pályázati felhívás és útmutató a Kormány által elfogadott es idıszakra vonatkozó Környezet és Energia Operatív Program akciótervei alapján kerültek kidolgozásra. A pályázati felhívás egységcsomag 16 dokumentumot tartalmaz, melyek alapján a pályázónak a rendelkezésére bocsátott mintadokumentációt felhasználva kell az egyszerősített pályázati anyagot benyújtatnia. A pályázati egységcsomag dokumentumai a következık: Pályázati felhívás és pályázati útmutató, I. Pályázati adatlap és II. Pályázati adatlap útmutató III. Támogatói Okirat minta és Általános Szerzıdési Feltételek IV. Eszközbeszerzésre irányuló ajánlatkérési/közbeszerzési minta V. Eszközbeszerzésre irányuló feltételes szerzıdés-minta VI. Energetikai auditminta: tartalmi és formai elemei VII. Auditorral szemben támasztott követelmények VIII. Energetikai Tanúsítvány minta IX. Auditjelentés kísérı lap minta X. Kivitelezıi nyilatkozat XI. ZPEJ kísérı auditigazolás minta XII. Egyszerősített energetikai melléklet XIII. Az átmeneti támogatás igénybevételének szabályai (http://www.nfu.hu/doc/534) XIV. Tervezett költségvetés XV. Elılegrıl szóló nyilatkozat A pályázati felhívás és útmutató tartalmazza a pályázáshoz szükséges feltételeket, míg a Támogatói Okirat minta és Általános Szerzıdési Feltételek a megvalósításra vonatkozó, általános jogokat és kötelezettségeket összegzi. Egyéb, a pályázati felhívás és útmutatóban nem szabályozott kérdésben, a jogszabálygyőjteményben felsorolt jogszabályokat kell alkalmazni. Jelen pályázati útmutató (2009. augusztus 19-tıl) a kihirdetés napjától a visszavonásig érvényes. A1. Alapvetı cél és háttér-információ A megújuló energiák abszolút felhasználásának és arányának növelése egyaránt stratégiai prioritás, mivel Magyarország energia-felhasználásában részarányuk jelenleg viszonylag

5 alacsony, és e mellett a hazai fosszilis energiahordozó készlet és termelés is korlátozott, így az ország importfüggısége az elsıdleges (primer) energiahordozók (uránérc, földgáz, kıolaj) tekintetében nagyon magas, meghaladja a hazai energiaszükséglet 75%-át. A megújuló energiaforrások elterjesztésének célkitőzése illeszkedik az Európai Unió éghajlatváltozási és energiapolitikai integrált javaslatcsomagjának alapvetı célkitőzéseihez is, mely egyszerre célozza meg az éghajlatváltozás elleni harcot az unió energiabiztonságának növelését és versenyképességének fokozását. A megújuló energiahordozók hasznosítása egyszerre energiapolitikai, versenyképességi, környezetvédelmi, vidékfejlesztési kérdés, ennek megfelelıen a felhasználásuk növelésére vonatkozó elképzeléseknek egyidejőleg kell megfelelniük hatékonysági, fenntarthatósági, mőszaki/technológiai, szociálpolitikai szempontoknak. Jelen KEOP koncepció is a fentiek figyelembevételével készült. A KEOP egyik kiemelt célkitőzése összhangban a hazai és az EU energiapolitikával a környezeti szempontok érvényesítése a gazdasági fejlıdésben. Ennek is feltétele a megújuló energiaforrások nagyobb arányú felhasználása, a társadalom és a környezet harmonikus viszonyának kialakítása, a hazai energiahordozó forrásszerkezet kedvezı befolyásolása a hagyományos energiaforrások felıl a megújuló energiaforrások irányába való elmozdulás elısegítésével. A helyi hı és hőtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal elnevezéső konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló energia alapú energiatermelés elterjesztése elsıdlegesen a KKV szektorban és a költségvetési szerveknél. Jelen pályázati konstrukcióban a kisebb összegő (1-50 millió forint támogatásban részesülı) és jól tipizálható megújuló energia alapú beruházások támogatásának egyszerősítése érdekében, a beérkezett pályázatok automatikus értékelési - eljárási rendszer keretében kerülnek feldolgozásra, azaz csak jogosultsági és teljességi kritériumok alapján dönt a támogató a támogatás odaítélésérıl. A konstrukció célja, a megújuló energiaforrások kiaknázásának fokozására irányuló eszközbeszerzések támogatása vissza nem térítendı támogatás formájában. A sikeres pályázat alapfeltétele, hogy a támogatási igénye 1 és 50 millió Ft közé essen. A pályázati kiírás által szabott feltétel, hogy a pályázó a pályázat összeállítása elıtt energiaauditot és tanúsítást végeztessen el, (kivétel, ha a pályázat tárgya használati melegvíz elıállító rendszerek kibıvítése napenergiát hasznosító technológiával, illetve ha gazdasági termelı folyamat közvetlen hıigénynek kielégítésére irányul a pályázat), mivel majd az ebben szereplı javaslatnak megfelelı eszközbeszerzésre jogosult pályázatot benyújtani. Pályázat nyújtható be mind meglévı rendszerek energiaforrás-váltására, mind új igény kielégítéséhez kapcsolódó fejlesztéshez. A konstrukció ösztönözni és támogatni kívánja a helyi energiaigényt, megújuló energiaforrásokból kielégítı eszközbeszerzések megvalósulását, melyek érdekében jelen konstrukció keretében támogathatott technológiák a következıek: napkollektoros rendszerek szilárd biomassza (apríték, pellet, darabosfa, faelgázosító) kazánok hıszivattyús rendszerek telepítése. A konstrukció eljárásrendjében és eszközeiben újszerő kezdeményezésnek számít, mivel lényesen leegyszerősíti a pályázói feladatokat, követelményeket, mintadokumentációt használ, és lerövidíti a döntési eljárást. Sikeressége esetén az Irányító Hatóság további technológiák esetében is megvizsgálja ezek alkalmazhatóságát. A2. Részcélok Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett.

6 A3. Rendelkezésre álló forrás A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg évekre 6 milliárd forint. Az A és a B komponensekre nem került megállapításra külön keret. Jelen pályázati kiírás támogatási forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A4. Folyamatleírás A fejlesztésnek reális energiafelhasználási és megtakarítási számításokra kell épülnie, melyet energetikai auditornak kell elvégeznie, és a fejlesztés megvalósulása után a pályázat záró jelentésében jóváhagynia. Ezért amennyiben I) épület főtési hıigény kielégítése történik, energetikai auditáltatás és épületenergetikai tanúsítvány készítetése szükséges. II) gazdasági termelési folyamat közvetlen hıigénye kerül kielégítésre, elegendı az energetikai audit elvégzése. III) használati melegvíz igény kielégítés történik napkollektoros rendszerrel, nem szükséges sem a teljeskörő energetikai audit, sem a tanúsítvány. Minden esetben szükség van a projekt zárójelentés (ZPEJ) auditor általi jóváhagyására, (XI. melléklet). 1. lépés: Ajánlatkérés/közbeszerzés: Az E fejezet szakmai jogosultsági kritériumai részében megadott mőszaki paraméterek és kivitelezési feltételeknek megfelelı ajánlati felhívást (IV. melléklet) kell közzétenni, mely alapján (legalább 3 db) ajánlatot kell bekérni, melynek meglétét és megfelelıségét az auditor ellenırzi, vagy amennyiben a pályázó közbeszerzés köteles, és az eszköz meghaladja az eszközbeszerzési közbeszerzési értékhatárt, feltételes közbeszerzést kell lebonyolítania. Az ajánlatkérés/feltételes közbeszerzés alapján feltételes eszközbeszerzési szerzıdést kell kötni (V. melléklet). A pályázat beadásakor mellékelni kell a nyertes ajánlatot, valamint az eszközbeszerzésre irányuló feltételes eszközbeszerzési szerzıdést is. 2. lépés: Energetikai igény/veszteség feltáró vizsgálat Amennyiben főtési illetve használati melegvíz igény kielégítése vagy gazdasági termelési folyamat hıigényének kielégítése történik a pályázati kiírás által szabott feltétel, hogy a) meglévı hıigény kielégítése esetén a pályázó rendelkezzen a hıigényt-, és hıveszteséget feltáró 7/2007 (V.24) TNM rendelet szerint elvégezett energetikai audittal, b) új hıigény kielégítése esetén a tervezett és pályázott technológia jóváhagyásával. Az auditornak minden esetben jóvá kell hagynia a választott technológiát. Audit tartalmát és költségeinek elszámolhatóságát lásd: C3.1. fejezetben, az audit jelentés formáját az VI sz. melléklet, az auditorok iránt támasztandó követelményeket a VII. sz. melléklet tartalmazza. A pályázónak az auditjelentés kísérılapját (IX. melléklet) nyomtatott formában is, magát az auditjelentést csak elektronikus formában kell megküldenie Közremőködı Szervezet részére. Csak, és kizárólag az audit jelentésben jóváhagyott eszközbeszerzésre lehet pályázatot benyújtani. Amennyiben csak használati melegvíz-igény kielégítése történik, az auditjelentés (VI. melléklet) nem szükséges, csak az auditjelentés kísérılapja.

7 3. lépés: Energetikai tanúsítvány: A pályázathoz be kell nyújtatni a 176/2008 (VI.30) kormányrendelt szerint készített épületenergetikai tanúsítványt, mely igazolja, hogy a tárgyi épület legalább C kategóriájú. Az errıl szóló Tanúsítvány másolatát a pályázathoz mellékelni kell. A VIII. számú mellékletben található az Energetikai minıségtanúsítvány minta. Amennyiben csak használati melegvíz-igény kielégítése vagy gazdasági termelési folyamat hıigényének kielégítése történik, tanúsítvány megszerzése nem szükséges. 4. Lépés: Pályázat benyújtása/támogatási döntés: a pályázati anyagot az összes (F.8 fejezet szerinti) kötelezı melléklettel és nyilatkozattal (adatlap + X. melléklet) együtt kell benyújtani. Formai megfelelés esetén a pályázó értesítést kap, és kiküldésre kerül a Támogatói Okirat. 5. Lépés: a projekt megvalósítása: A Támogatói Okirat kézhezvétele után (Közremőködı Szervezet és a kedvezményezett között támogatási jogviszony keletkezik) a feltételes vállalkozási szerzıdés életbe lép, a kivitelezés megkezdhetı, amennyiben a kivitelezıi nyilatkozatot (F8 fejezet, X. melléklet) a kivitelezı aláírta. 6. lépés: Záró hitelesítés/felülvizsgálat: A projekt befejezésekor, a Záró Projekt Jelentéshez (ZPEJ) csatolni kell az auditor által aláírt ZPEJ kísérı auditigazolást (XI. melléklet szerint), amely igazolja, hogy valóban az a fejlesztés történt-e meg, ami a támogatott pályázat tárgya volt. E teljesítés igazolásra a használati melegvíz igény kielégítést célzó projektek esetében is szüksége van! 7. lépés: Elszámolás benyújtása a Közremőködı Szervezethez, mely alapján megtörténik a kifizetés. 8. lépés: A Záró Projekt Jelentés Közremőködı szerv általi jóváhagyása után a projekt a 3 illetve 5 éves fenntartási idıszakba lép.

8 B.PÁLYÁZÓK KÖRE B1. Jogi forma Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak 1 : VÁLLALKOZÁS (1, 2) Jogi személyiségő vállalkozás (1) Kivéve lakásszövetkezetek és mezıgazdasági szövetkezetek Jogi személyiség nélküli vállalkozás (2) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV (3) Költségvetési szerv és intézménye (3) NONPROFIT SZERVEZET (5, 6) Jogi személyiségő nonprofit szervezet (5) Kivéve pártok Kivéve jogi személyiség nélküli nonprofit szervezet (6) ÁTMENETI ÉS TECHNIKAI BESOROLÁSOK (7,8,9) Egyéb gazdasági szervezet (7) Kivéve 7.3 megszőnt gazdálkodási forma (7.3) Egyéni (nem piaci) gazdasági tevékenység (8) Technikai kóddal rendelkezık (9) Valamint: - Közoktatási feladatok ellátásában közremőködı intézmények: A 20/1997 II.13 Korm. rendelet alapján közoktatási intézménytörzs, amely OM azonosítóval rendelkezik. - A felsıoktatásról szóló évi CXXXIX. Törvény 1. számú mellékletében felsorolt felsıoktatási intézmények. Jelen konstrukció keretében konzorciumok nem pályázhatnak. B2. Méret Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B3. Székhely Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkezı szervezet pályázhat. De a projekt megvalósítási helyszíne nem lehet a Közép-Magyarországi Régió. 1 A Központi Statisztikai Hivatal elnökének a statisztikai számjel elemeirıl és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közleménye alapján

9 B4. Iparág Nem részesülhet támogatásban olyan szervezet, amely a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy SZJA-/EVA bevallás alapján meghatározott nettó árbevételének vagy bevételének több mint 50%-át mezıgazdasági tevékenység (TEÁOR szám: ) teszi ki. B5. Típus/karakter Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezett. B6. Egyéb kizáró okok a) Adminisztratív feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki, vagy amely lejárt esedékességő köztartozással rendelkezik a köztartozás megfizetéséig valamint, amely felszámolási eljárás, csıd-, végelszámolási, illetve adósságrendezési eljárás alatt áll; aki, vagy amely az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (Ámr.) 88. (2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll; aki, vagy amely nem felel meg az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.)15. -ban elıírt, rendezett munkaügyi kapcsolatok törvényben meghatározott követelményeinek; akit vagy amelyet a támogatás iránti pályázat benyújtását megelızı két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerısen bírság megfizetésére kötelezett; aki vagy amely az itt felsorolt, a projekt megvalósításának elindításához szükséges legalább elvi szintő engedélyek közül a relevánsakkal nem rendelkezik: környezetvédelmi és építési engedélyek, hıszivattyús projekt esetén vízjogi létesítési/bányakapitánysági engedély. A végleges, jogerıs engedélyeket (amennyiben nem kerültek benyújtásra), továbbá minden egyéb (az elızıekben fel nem sorolt), a projekt megvalósításának elindításához szükséges engedélyeket legkésıbb az elsı kifizetési kérelemig szükséges benyújtani (amennyiben a pályázó elıleg igénylését tervezi, minden, a projekt megvalósításának elindításához szükséges engedélyt csatolni kell a pályázathoz!) akivel, vagy amellyel szemben a pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül a bíróság jogerısen megállapította a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetıjogi intézkedésekrıl szóló évi CIV. törvénnyel összhangban bőncselekmény elkövetését; akivel, vagy amellyel szemben a tisztességtelen piaci vagy versenykorlátozás tilalmába ütközı magatartást jogerısen megállapították az évi LVII. törvény alapján a pályázat benyújtását megelızı három naptári éven belül; aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (Ámr.) értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történı hozzájárulásáról, hogy a köztartozások az évi XXXVIII. törvény (Áht.) 13/A. (4) bekezdésében és a 217/1998. (XII. 30.) Korm. Rendelet 92. (4) bekezdésében foglaltak szerinti figyelemmel kísérése céljából a pályázó adószámát vagy adóazonosító jelét a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár

10 felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetıleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; akivel szemben a közpénzekbıl nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló évi CLXXXI. törvény 6. (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll, valamint a 8. szerinti érintettségét megalapozó körülményre vonatkozó közzétételi kötelezettségének határidın belül nem tett eleget. aki, vagy amely a 217/1998 (XII. 30) Korm. rendelet (Ámr.) értelmében a pályázat befogadásának feltételeként nem tesz írásbeli nyilatkozatot ahhoz történı hozzájárulásáról, hogy a Magyar Államkincstár keretében mőködı, alapvetıen pénzügyi szemlélető megfigyelı rendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott jogosultak (döntéshozók, elıirányzat-kezelık, Monitoring Bizottságok) számára hozzáférési lehetıséget biztosíthasson a pénzügyi adatbázishoz; akirıl, vagy amelyrıl hitelt érdemlıen bebizonyosodik, hogy a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor; b) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, akinek, vagy amelynek a saját tıkéje a törzstıke (alaptıke) a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben elıírt legkisebb mértéke alá csökkent.

11 C.A PÁLYÁZAT TARTALMA C1. Támogatható tevékenységek köre Jelen pályázati konstrukció esetében az alábbi eszközök beszerzésére, valamint a hozzá kapcsolódó felmérési, beszerelési, bontási, kivitelezési költségekre, lehet pályázni: napkollektor, biomassza kazán, és hıszivattyús rendszerekre, ezek telepítésére, az energetikai auditra, valamint a szükséges tanúsítások megszerzésére. Az elızetes energetikai audit és a szükséges tanúsítások elıkészítési tevékenységeknek számítanak, így ezen projektelemek költségei jelen pályázati útmutató C.3.1. pontja szerint A projektelıkészítés során elszámolható költségek között számolhatók el. A beruházás megvalósulása után, a projekt záró projekt elırehaladási jelentéshez csatolandó auditori ellenjegyzés (XI. melléklet szerint) a projekt megvalósításához tartozó elszámolható költség. Amennyiben a kedvezményezett az adott projektje kapcsán a közösségi jog szerinti vállalkozás, és ezáltal az igényelt támogatás állami támogatásnak minısül, akkor vonatkozik rá A Környezet és Energia Operatív Program prioritásaira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és egyes támogatási jogcímeirıl szóló 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet. A jelen útmutató, ezen kedvezményezettekre vonatkozó szabályokat a D1. fejezet külön kiemeli. 2 TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 1. Főtési energiaigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból a. Kötelezı elemek: i. energetikai audit elvégzése projekt-megvalósítás elıtt és auditori ellenjegyzés a megvalósulás után ii. épületenergetikai tanúsítvány megszerzése b. Választható elemek: i. Napkollektor rendszer telepítése ii. Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása iii. Hıszivattyús rendszerek telepítése 2. Használati melegvízigény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból a. Kötelezı elemek: i. energetikai auditori ellenjegyzés a megvalósulás után (XI. melléklet szerint) 2 23/2007. (VIII.29.) MeHVM rendelet 3 szerint: 3. (1) A Környezet és Energia Operatív Program forrásai jelen konstrukció keretében - állami támogatásokra az alábbi jogcímeken használhatók fel: d) a biomassza megújuló energiaforrásként való felhasználását célzó beruházások; h) hıszivattyús rendszerek és passzív épületek fejlesztése; i) napenergiát hasznosító rendszerek telepítése;.

12 b. Választható elemek: i. Napkollektor rendszer telepítése ii. Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása iii. Hıszivattyús rendszerek telepítése 3. Gazdasági-termelési folyamat közvetlen hıigényének részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból a. Kötelezı elemek: i. energetikai audit elvégzése projekt-benyújtás elıtt és auditori ellenjegyzés a megvalósulás után b. Választható elemek: i. Napkollektor rendszer telepítése ii. Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása iii. Hıszivattyús rendszerek telepítése A támogatható eszközök minimálisan elvárt mőszaki és egyéb jellemzıit az E fejezet Szakmai jogosultsági kritériumai tartalmazzák. Tevékenységek kombinálása: Egy pályázat keretében több tevékenység, kombináltan is pályázható (több választható elem), mely esetben a választható elemek mindegyikére külön-külön egyszerősített energetikai mellékletet, de csak egy összevont költségvetést kell benyújtani. Az egyes technológiáknak meg kell felelniük az E fejezet kiválasztási kritériumainak. A tevékenységek együttes támogatási igénye nem haladhatja meg a D3 fejezetben meghatározott 50 millió forintot. C2. Nem támogatható tevékenységek köre A C1 pontban szereplı tevékenységeken/eszközökön kívül semmilyen egyéb tevékenység nem támogatható. Jelen konstrukció keretében nem támogathatóak használt eszköz beszerzésére irányuló, vagy nem a megadott szerzıdésminta szerinti eszközbeszerzések. Nem támogathatók a 1080/2006/EK rendelet 7. cikk (2) bekezdésében meghatározott lakásberuházási tevékenységek. C3. Elszámolható költségek köre Kizárólag a C.1 pont felsorolásban szereplı tevékenységhez és eszközökhöz kapcsolódó költségek vehetık figyelembe. Az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételek: Elszámolni kizárólag a végérvényesen a kedvezményezettet terhelı, ténylegesen felmerült költségeket lehet, melyek számlával, bevallással, egyéb hiteles számviteli vagy egyéb belsı bizonylattal igazolhat óak. Elszámolni azokat a költségeket lehet, melyek közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekt tevékenységéhez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, szerepelnek a

13 projekt elfogadott költségvetésében (XIV. melléklet szerint), illetve annak hatályos módosításában. A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladhatják meg az E fejezet szakmai jogosultsági kritériumai között megadottakat. A projekt költségvetésének (XIV. melléklet szerint) megfelelıen részletezettnek és ily módon ellenırizhetınek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költségek besorolása. A Pályázati Útmutató D1 fejezete szerinti közösségi jog szerinti vállalkozások esetében alkalmazni kell 23/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendelet által összefoglalt állami támogatási szabályrendszert. E szerint a következı típusú állami támogatás igénybevételére van lehetıség: átmeneti támogatás, regionális beruházási támogatás. Az állami támogatás szabályrendszere az útmutató D1 pontjában kerül részletesen kifejtésre, azonban a közcélú illetve állami támogatásnak minısülı esetekben az elszámolható költségek köre között nincsen különbség. A pályázati kiírás kereteit meghatározó 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendelettel, valamint 281/2006 (XII. 23.) Kormányrendelet elszámolható költségekre vonatkozó szabályainak megfelelıen megkülönböztetjük az ún. költségkategória és az ún. projektelem fogalmakat. Költségkategóriák: (A 16/2006 (XII. 28.) MeHVM-PM rendelet 17. (2) bekezdése szerint a kedvezményezett a támogatási szerzıdés (Támogatói Okirat) módosítását köteles kezdeményezni, ha a projekt összköltségének összesen 20%-át meghaladóan változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása a támogatási szerzıdésben (Támogatói Okiratban) rögzítetthez képest.) Jelen pályázati kiírásban a következı költségkategória értelmezhetı: Projektelemek: (A 281/2006 (XII. 23.) Kormányrendelet 19. (5) bekezdése szerint egyes projektelemekre a (4) bekezdésben foglalt finanszírozási formák (utófinanszírozás, szállítói finanszírozás) alkalmazhatók.) Egy projektelemre csak egy finanszírozási mód választható. Az egyes projektelemekhez választható finanszírozási módokat a pályázati útmutató mellékletében található táblázat foglalja össze. Projektelemek listája 3 : Projekt-elıkészítés 9. Közbeszerzési költségek 10. Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése 14. Egyéb Projekt-megvalósítás 6. Eszközbeszerzés 10. Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése 13. Tájékoztatás, nyilvánosság Szállítói finanszírozású projektelemek esetében kizárólag az elsı kifizetési kérelem keretében számolhatók el a szállítónak már kifizetett költségek (utólagos megtérítés esete). 3 A költségkategóriák és projektelemek számozása a KEOP-on belül egységes, a sorrendiséget nem tükrözi.

14 Azon projektelemekre, melyekre a kedvezményezett utófinanszírozást választott, támogatási elıleg vehetı igénybe az Ámr.-ben meghatározottak szerint. Az elszámolható költségek kizárólag a kedvezményezett által le nem vonható ÁFÁ-t tartalmazhatják. A kedvezményezett által levonható ÁFA elszámolására nincs lehetıség! Amennyiben az ÁFA levonható, nem számolható el még abban az esetben sem, ha a kedvezményezett ténylegesen nem él a visszaigénylés lehetıségével. Nem egyértelmő helyzetekben célszerő az illetékes APEH igazgatóság nyilatkozatának elızetes kikérése. C3.1 A projekt elıkészítés során elszámolható költségek köre A projekt elıkészítésével kapcsolatos költségek összege nem haladhatja meg a projekt tervezett összes elszámolható költségének 6%-át. A költségek felmerülésének legkorábbi idıpontja január 1. A projekt elıkészítési költségekre csak átmeneti támogatás nyújtható, amennyiben a KEOP forrásból nyújtott támogatás állami támogatás hatálya alá esik és nem a projekt által létrejövı tárgyi eszköz bekerülési értékének része. II. Tárgyi eszközök / Ingatlanok, Gépek, mőszaki és egyéb berendezések költségkategória 10. Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése Audit / tanúsítás költségei: A projekt keretében lefolytatott audit és tanúsítás az elszámolható beruházási költség max. 4%-a, de nem több, mint 3 millió Ft lehet. A lefolytatandó épületenergetikai auditnak fel kell tárnia, hogy az épületnek milyen hıigénye van és milyen hıveszteségek vannak, valamint a pályázó által pályázni kívánt eszközök javasoltak e beépítésre, megfelelnek-e az E fejezet szakmai jogosultsági kritériumainak. Amennyiben a pályázat tárgya kizárólag használati melegvíz elıállító rendszerek kialakítása/bıvítése megújuló energiával, akkor nincsen szükség a VI. melléklet szerinti teljes körő auditra. Ebben az esetben az auditra elszámolható költség maximum Ft+ÁFA. Az auditjelentés kötelezıen alkalmazandó formáját a Pályázati Útmutató VI. számú melléklete, az auditjelentés kísérı lapjának kötelezıen alkalmazandó formáját a Pályázati Útmutató IX. számú melléklete tartalmazza. Az audit készítıvel és a tanúsítás készítıvel szemben támasztott követelményeket a pályázati útmutató VII. számú melléklete tartalmazza. 14. Egyéb Engedélyek, hatósági díjak, egyéb adók és illetékek költségei. 9. Közbeszerzési költségek Közbeszerzési szakértıi díjak.

15 C3.2 A projekt megvalósítás során elszámolható költségek köre I. Tárgyi eszközök / Gépek, mőszaki és egyéb berendezések költségkategória A költségkategória keretében elszámolható projektelemek: 6. Eszközbeszerzés Új eszköz beszerzése támogatható, mely megjelenik a kedvezményezett tárgyi eszköz leltárában. Elszámolható költségként jelenik meg a mőszaki és egyéb berendezések, gépek beszerzésének költsége, telepítése, valamint ezek rendeltetésszerő használatbavétele érdekében az üzembe helyezés költsége. A pályázati útmutató C1 fejezetében említett választható elemek megvalósításakor elszámolható költségek: I. Napkollektor rendszer telepítése esetén elszámolható költségek Napsugárzás energiatartalmát felvevı berendezés és kapcsolódó szerkezeti elemek, használati melegvíz és/vagy főtési rendszerhez, és/vagy gazdasági termelési folyamathoz való kapcsolódáshoz, rendszerben mőködéshez szükséges eszközök, hıtároló berendezések, szabályozás elemeinek vásárlása és telepítése. II. Szilárd biomassza alapú energetikai rendszer kialakítása esetén elszámolható költségek Hasznosító kazán, ennek kapcsolása használati melegvíz és főtési rendszerhez szükséges eszközök, berendezések és építmények, füstgáz leválasztó, kéményrendszer, hamukihordó, a tüzelıanyag raktározásához, átmeneti raktározásához szükséges nem építmény jellegő elemek, valamint kizárólag a tüzelıanyag mozgatására használható szükséges gépek és berendezések beépítése. Automatikus tüzelıanyag adagoló. III. Hıszivattyús rendszerek telepítése esetén elszámolható költségek Hıszivattyús rendszer kialakítása, talajszondák és talajkollektorok telepítése, a beüzemeléshez szükséges mérések, hıfogyasztókhoz való kapcsolódás, hıszivattyú telepítése, hıszivattyú és szondák/kollektorok kapcsolódása, hıszivattyú villamos energia hálózathoz kapcsolódása, a hıszivattyút ellátó villamos energia körön külön villamos fogyasztásmérı beszerzése és felszerelése; a havi villamos energia fogyasztási adatokat rögzítı mérıeszköz beszerzése és felszerelése, a külsı hımérséklet mérı és rögzítı berendezés beszerzése és felszerelése. Valamennyi választható elem esetében kizárólag a hıtermelıi oldal támogatható! (hıszivattyús rendszerek esetén: a hıszivattyú szekunder csonkjáig, biomassza kazán-rendszer esetén: a biomassza -kazán szekunder csonkjáig, napkollektoros rendszer esetén: a hıtároló kimenı csonkjáig+szabályzáshoz szükséges eszközök támogathatók). Elszámolhatóak a szabályozáshoz és méréshez szükséges eszközök.

16 Az Eszközbeszerzéshez kapcsolódó költségekre csak és kizárólag regionális beruházási támogatás nyújtható, amennyiben a KEOP forrásból nyújtott támogatás állami támogatás hatálya alá esik. 13. Tájékoztatás, nyilvánosság Tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezı feladatok költségei számolhatók el az elıírások figyelembe vételével. A tájékoztatás, nyilvánossággal kapcsolatos költségekre csak és kizárólag átmeneti támogatás nyújtható, amennyiben a KEOP forrásból nyújtott támogatás állami támogatás hatálya alá esik és az adott költség nem a projekt által létrejövı tárgyi eszköz bekerülési értékének része. 10. Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése ZPEJ kísérı auditigazolást (XI. melléklet szerint) C4. Nem elszámolható költségek köre Nem számolhatók el azok a költségek, amelyek nem felelnek meg az elszámolható költségekre vonatkozó általános feltételeknek, a pályázati cél megvalósításával nincsenek közvetlen kapcsolatban, valamint az alábbi felsorolt tételek: az olyan közvetítıkkel vagy tanácsadókkal kötött alvállalkozói szerzıdésekkel kapcsolatban felmerült költségek, amelyekkel kapcsolatban a szerzıdés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, hacsak az ilyen költségeket a kedvezményezett nem igazolja a munka vagy a szolgáltatás valóságos értékére való hivatkozással; visszaigényelhetı vagy nem a végsı kedvezményezettet terhelı adok (pl. a kedvezményezett által visszaigényelhetı ÁFA); a pályázatok megírásának költségei a felmerülés idıpontjától függetlenül; bármilyen, január 1. elıtt felmerült költség; az audit által nem alátámasztott kapacitás kiépítése; próbaüzem. C5. Illeszkedési elıírás (regionális, helyi tervekhez) Jelen pályázati kiírás esetében nem értelmezendı. C6. Projekt iparági korlátozás Jelen pályázati kiírás keretében a következı iparági korlátozások állnak fenn: Nem nyújtható regionális beruházási támogatás: az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint a kiírás nem alkalmazandó import áruk helyett hazai áru használatától függı támogatásra; a 104/2000/EK tanácsi rendelet (1) hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységekhez a mezıgazdasági termékek elsıdleges termeléséhez a mezıgazdasági termékek feldolgozásához és forgalmazásához

17 az széniparban folytatott tevékenységhez az acéliparban folytatott tevékenységhez a hajógyártásban folytatott tevékenységhez a szintetikusszál-iparban folytatott tevékenységhez a nehéz helyzetben lévı vállalkozásoknak. Nem nyújtható átmeneti támogatás a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó, halászathoz vagy akvakultúrához kapcsolódó tevékenységet végzı vállalkozásnak; az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés I. Mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek elsıdleges termelésével foglalkozó vállalkozásoknak; az Európai Közösséget létrehozó Szerzıdés I. Mellékletében felsorolt mezıgazdasági termékek feldolgozásában és forgalmazásában tevékeny vállalkozásoknak: o amennyiben a támogatás összege az elsıdleges termelıktıl beszerzett vagy az érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, o amennyiben a támogatás az elsıdleges termelıknek történı teljes vagy részleges továbbítástól függ; harmadik országokba vagy tagállamokba irányuló exporttal kapcsolatos tevékenységekhez, nevezetesen amikor a támogatás mértéke az exportált mennyiségekhez közvetlenül kapcsolódik; illetve értékesítési hálózat kialakításához és mőködtetéséhez vagy exporttevékenységgel összefüggésben felmerülı egyéb folyó kiadásokhoz kapcsolódik; amennyiben az átmeneti támogatás az importáruk helyett hazai áru használatától függ. Átmeneti támogatással csak olyan vállalkozás támogatható, amely július 1-jén nem minısült nehéz helyzetben lévı vállalkozásnak. C7. Projekt területi korlátozása Támogatásra a közép-magyarországi (Budapest és Pest megye) régió területén megvalósuló fejlesztés kivételével az ország teljes területe jogosult. C8. A projekt megkezdése Támogatás a pályázat befogadását megelızıen megkezdett beruházáshoz nem igényelhetı. A projekt elıkészítése nem minısül a fejlesztés, beruházás megkezdésének, így a C3 pontban foglaltaknak megfelelıen az elıkészítés költségeire igényelhetı támogatás, ha azok nem január 1. elıtt merültek fel. A projekt megkezdésnél figyelembe kell venni, hogy a projektnek legkésıbb a C9 pontban jelzett végsı pénzügyi elszámolási határidıig meg kell valósulnia. A támogatott projektek megkezdése idıpontjának minısül az elsı beszerzendı eszköz, berendezés, anyag, termék írásbeli megrendelése - vagy amennyiben írásbeli megrendelés nem áll rendelkezésre - a megvalósításra megkötött elsı szerzıdés megkötésének dátuma. Az ajánlatkérés és feltételes szerzıdéskötés nem számít a projekt megkezdésének!

18 C9. A projekt befejezése és a pénzügyi elszámolás végsı határideje A projekt akkor tekinthetı fizikai és pénzügyi szempontból egyaránt befejezettnek, ha a fizikai befejezését követıen a kedvezményezettnek a teljesítésrıl szóló utolsó beszámolóját, zárójelentését a Közremőködı Szervezet elfogadta, kifizetési igénylését jóváhagyta, és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta. A támogatás terhére az utolsó kifizetési kérelem benyújtásáig felmerült és (utófinanszírozás esetében) kifizetett költségek számolhatók el. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtását követıen keletkezett illetve (utófinanszírozás esetében) kifizetett költségre támogatás nem folyósítható. A Környezet és Energia Operatív Program szintjén az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának legkésıbbi idıpontja június 30. Nem nyújtható támogatás olyan projekthez, amely eddig az idıpontig nem valósítható meg. Az ezt követıen mégis felmerült valamennyi költséget a kedvezményezett saját forrásból kell, hogy állja. A projekt befejezés részletei 1) A projekt fizikai megvalósítása/megvalósulása A projekt fizikai megvalósításának/megvalósulásának napja az a nap, amelyen a Támogatói Okiratban meghatározott feladat, cél a szerzıdésnek megfelelıen teljesült. A támogatás terhére a projekt fizikai megvalósításának/megvalósulásának határidejéig felmerült költségek számolhatók el. A projekt megvalósításának/megvalósulásának a beruházás utolsó elemének megvalósulása minısül: eszközbeszerzés esetén üzembe helyezés. A projekt fizikai megvalósításának/megvalósulásának meg kell történnie a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdıdött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követı 12 hónapon belül. 2) A projekt fizikai befejezése A projekt fizikailag befejezettnek tekinthetı, ha a fizikai megvalósítást/megvalósulást követıen a teljesülésekhez kapcsolódó ráfordítások pénzügyi teljesítése (szállítói számlák rendezése) a Kedvezményezett részérıl megtörtént (a szállítói szerzıdésekhez kapcsolódó utolsó pénzügyi teljesítés napja minısül a projekt fizikai befejezésének), új építmény létesítéséhez kapcsolódó pályázat esetén, ha a földhivatali átvezetés a földhivatali térképen megtörtént. 3) A projekt támogatási részének rendezése (a projekt befejezése) A projekt akkor tekinthetı fizikai és pénzügyi szempontból egyaránt befejezettnek, ha a fizikai befejezést követıen a kedvezményezettnek a teljesítésrıl szóló utolsó beszámolóját, zárójelentését a Közremőködı Szervezet elfogadta, kifizetési igénylését jóváhagyta, és az utolsó kifizetési kérelem alapján a támogatást átutalta. Az utolsó kifizetési kérelem Közremőködı Szervezet felé történı benyújtásának határideje a Kedvezményezett részére utólag történı kifizetési módozatoknál a projekt befejezési határidejét megelızı 90. naptári nap. (Azonban, ha a megvalósítás korábban végzıdik, az utolsó tevékenységhez kapcsolódó pénzügyi

19 teljesítést követı maximum 90. napon belül kell a záró kifizetési kérelmet nyújtani.) A zárójelentés Közremőködı Szervezet felé történı benyújtásának határideje mindkét esetben egybeesik az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának idıpontjával. C10. Fenntartási kötelezettség A fenntartási idıszak kezdete a projekt beruházási szakaszát lezáró zárójelentés jóváhagyásának dátuma, idıtartama 5 naptári év, kis- és középvállalkozások esetén 3 naptári év. A Projekt akkor tekinthetı lezártnak (az 5, illetve 3 éves fenntartási idıszak vége), ha a Kedvezményezett által vállalt valamennyi kötelezettség - hatósági engedélyhez kötött tevékenység esetén a hatósági engedélyekben foglaltaknak megfelelıen - teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeirıl szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követıen annak Közremőködı Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a záró jegyzıkönyv elkészült. A projekt befejezésétıl (ld. C9 3. pont) számított 5 évig (KKV-k esetén 3 évig) a Kedvezményezett éves fenntartási jelentést nyújt be, minden naptári év utolsó napjától számított 15 napon belül. A projekt megvalósítása közben, illetve az azt követı 5, illetve 3 évben (fenntartási idıszak) a beavatkozással érintett terület elidegenítése, használatba, haszonélvezetbe vagy haszonkölcsönbe adás esetén a Kedvezményezett köteles errıl az Irányító Hatóságot értesíteni. A fenntartási idıszakban a Kedvezményezett a technológia vagy a fejlesztés korszerősítésére támogatásban nem részesülhet. A Kedvezményezettnek, valamint a támogatások lebonyolításában részt vevı szervezeteknek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten kell nyilvántartania, és legalább december 31-ig azokat megıriznie. Az eredeti dokumentumokat a Kedvezményezett tárolja abban az esetben is, amennyiben külsı projekt menedzsment szervezetet vesz igénybe. C10.1. Biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség A biztosítéknyújtási kötelezettség részletes szabályai megtalálhatók a pályázati útmutató D6-os fejezetében A D6 fejezet 1. pontja szerinti biztosítékok (pl. inkasszó jog, nyilatkozatok) a megvalósítási idıszakhoz képest nem változnak. A D6 fejezet 3. pontja szerinti biztosítékok nyújtásának kötelezettsége megszőnik a projekt befejezésével együtt (lásd C9 fejezet 3. pont). C10.2. Helyszíni ellenırzés tőrési kötelezettség A Kedvezményezettnek a megvalósítás és fenntartási idıszakban helyszíni ellenırzés tőrési kötelezettsége van. Kedvezményezett köteles arra, hogy a sorra kerülı helyszíni ellenırzésnél (281/2006. (XII.23.) Kormány rendelet 32..) a szükséges dokumentumok rendelkezésre bocsátásával, a szükséges információk, kért adatok megadásával, valamint a fizikai eszközökhöz való hozzáférés biztosításával segítse az ellenırzések végrehajtását, továbbá a vizsgálat alapján készített jegyzıkönyv átvételét aláírásával igazolja. Elızetesen bejelentett helyszíni

20 ellenırzések esetén a Kedvezményezettnek biztosítania kell, hogy az ellenırzések alkalmával az erre feljogosított képviselıje jelen legyen. C11. Egyéb korlátozások és feltételek a projekt tartalmával kapcsolatban 1. Csak olyan projektek támogathatóak, amelyek abszolút értékben csökkentik hazánk ÜHG (üvegházhatású gázok) kibocsátását. 2. Nem nyújtható támogatás olyan beruházáshoz, amely nem járul hozzá a hazai megújuló energiaforrás hasznosítás növeléséhez. 3. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy együttmőködnek a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezetvédelmi Programok Irányító Hatóságával (KEOP IH), a Közremőködı Szervezetekkel (KSZ) valamint az Európai Unió kijelölt hatóságaival a projekt megvalósítása során. 4. Az eszközbeszerzésnek a pályázó által aktivált beruházás keretében kell megvalósulnia. Operatív lízing, bérlet és haszonbérlet keretében történı beszerzéshez támogatás nem igényelhetı. Amennyiben a pályázó zárt végő pénzügyi lízing keretében kívánja az eszközt beszerezni, a fejlesztésnek a pályázó tulajdonszerzésével kell zárulnia úgy, hogy a pályázónak az elszámolható költségeket igazoló számlákat legkésıbb a projekt lezárásáig kell benyújtania a Közremőködı Szervezetnek. A támogatás csak a lízingcég részére fizetendı összeg tıkerésze után igényelhetı. 5. Egy pályázati évben egy pályázó több pályázatot is benyújthat, de egy projekt esetében csak egy pályázathoz nyújtható támogatás. 6. A pályázónak a kötelezı esélyegyenlıségi és fenntarthatósági adatokat meg kell adnia a pályázati ada. 7. Támogatás kizárólag új, technológiai korszerősítést eredményezı eszköz vásárlásához vehetı igénybe. 8. A pályázat kötelezı mellékletét képezi az energetikai audit (csak elektronikusan csatolandó a VI. melléklet szerint, viszont nyomtatott formában csatolni kell az auditjelentés kísérı lapját a megadott IX. mellékletnek megfelelı minta szerint) és a Tanúsítvány (VIII. melléklet), melyben szerepel, hogy a tárgyi épület legalább C kategóriájú, amennyiben főtési céllal valósítja meg a beruházást. (A kizárólag használati melegvíz elıállítására irányuló projektek esetén nem követelmény a tanúsítvány és az audit megléte, gazdasági-termelési folyamat közvetlen hıigényének kielégítése esetén energetikai audittal rendelkezni kell, de a tanúsítvány nem feltétel.) 9. Az energetikai auditot a VII. számú mellékletében meghatározott követelményeknek megfelelı szakértıvel kell elkészíttetni. 10. Amennyiben a pályázó meghaladja a közbeszerzési értékhatárt és közbeszerzési kötelezettsége áll fenn akkor a megadott minta szerinti eszközbeszerzésre irányuló szerzıdés-minta (V. melléklet) megkötésére irányuló közbeszerzést kell hogy kiírjon; amennyiben nem közbeszerzés kötelezett, akkor a megadott minta alapján kell feltételes szerzıdést kötnie a vállalkozóval. 11. Főtési célú eszközbeszerzés esetén vállalkozói szerzıdés az auditjelentés, illetve az auditjelentés kísérı lap szerinti paraméterekkel bíró eszköz beszerzésére irányul. 12. Az V. mellékletnek megfelelı szerzıdés és a benyújtott pályázat mőszaki tartalma azonos kell, hogy legyen. 13. A pályázat kötelezı melléklete a kivitelezı nyilatkozata (X. melléklet) az elıírt szabványoknak való megfelelésrıl. 14. A korszerősítés eredményeként CE jelöléssel rendelkezı, a MSZ-nak és a meghatározott egyéb szabványoknak megfelelı új eszközt/berendezést épít be.

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A

Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10/A Jelen pályázat célja: Vissza nem térítendő támogatás formájában támogatni a következő technológiáknak az épületek

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal KEOP-2012-4.10.0/A Célja Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát megújuló energiaforrást

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.

Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7. Geotermikus alapú hı-, illetve villamosenergia-termelı projektek elıkészítési és projektfejlesztési tevékenységeinek támogatása KEOP-2011-4.7.0 A pályázat célja a közepes és nagy teljesítményő geotermikus

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program

Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program A megújuló energiaforrások hasznosításának támogatása a KEOP keretében Bánfi József, Energia Központ Kht. Kihívások az energetikában

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2012/13

Energetikai pályázatok 2012/13 Energetikai pályázatok 2012/13 Összefoglaló A Környezet és Energia Operatív Program keretében 2012/13-ban 8 új pályázat konstrukció jelenik meg. A pályázatok célja az energiahatékonyság és az energiatakarékosság

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0.

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program. Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz. Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Energetikai hatékonyság fokozása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-5.1.0. A projektek az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról

KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról KÖZLEMÉNY a KEOP-5.1.0 és KEOP-5.2.0 pályázatok módosításáról A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a 2007. szeptember 18-án megjelent KEOP-5.1.0 Energetikai hatékonyság

Részletesebben

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A

A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A A vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatása KÓDSZÁM: KKC-2008-A 1) A támogatás célja a vállalkozói és/vagy a pénzügyi kultúra erısítése a vállalkozói ismeretek bıvítése Pályázható részcélok: A) A

Részletesebben

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014

KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 KEOP-2014-4.10.0/N- napelem pályázat 2014 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című konstrukcióhoz. Alapvető cél Az Európai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató-

Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B. -Ügyféltájékoztató- Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára GOP-2011-2.1.1/B KMOP-2011-1.2.1/B -Ügyféltájékoztató- I. A TÁMOGATÁS CÉLJA A pályázat célja, hogy a kis- és középvállalkozások

Részletesebben

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP /A)

Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP /A) Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal (KEOP-2012-4.10.0/A) Alapvető cél Jelen pályázati felhívás kiemelt célkitűzése összhangban a hazai és EU stratégiával ösztönözni

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2011-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11.

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/a. Tel.: 76/508-750 Fax: 76/508-751. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11. Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése KMOP-3.3.3-11. Pályázat célja: Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése elnevezéső konstrukció általános célja a kisebb környezeti terheléssel járó megújuló

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések befogadása Pénzügyi adatok rögzítése az EMIR-ben Dokumentum-ellenőrzés

Részletesebben

Környezeti célú fejlesztések

Környezeti célú fejlesztések A pályázat címe Környezeti célú fejlesztések Pályázat kódja: GOP-2011-2.1.4 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt vezetı jogi személyiségő gazdasági társaságok, kettıs

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-dunántúli Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: KDOP-2008-5.2.2.A A projektek

Részletesebben

Új Magyarország Kishitel Termékleírás

Új Magyarország Kishitel Termékleírás Új Magyarország Kishitel Termékleírás Támogatásban részesíthetı Kedvezményezettek A GOP 4 Kishitel Program keretében a Közvetítı útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minısülı, a Magyar Köztársaság

Részletesebben

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program VI. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Anti-diszkriminációs programok támogatása a médiában c. pályázati felhívásához B komponenséhez A diszkrimináció csökkentésének

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése. Az első értékelési határnap: január GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2018. január 15-ig lehetséges.

Részletesebben

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében

Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében Magyar Államkincstár pénzügyi monitoring tevékenysége a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében A Kincstár feladatai Projekt előrehaladási jelentések átvétele FH-tól Pénzügyi adatok rögzítése

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-16 Pályázat célja A hazai ipar fejlesztése érdekében a pályázat célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege:

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása. 1. Támogatás célja: 2. Támogatás összege: GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. január 16-tól 2019. január 16-ig

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című,

Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai. fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, Tájékoztató a Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztésének támogatása kombinált hiteltermékkel című, GINOP-4.1.1-8.4.4-16 számú felhívásról A pályázati kiírás keretében a

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez:

Az Innoven Kft. 2012.november 15-én érkezett kérelmében tulajdonosi hozzájárulást kér a KEOP- 2012.5.5.0 számú pályázati kiíráson való részvételhez: Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést véleményezi: Valamennyi

Részletesebben

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu

6000 Kecskemét, Kölcsey u. 7/A Tel.: 76/508-750 Web: www.eccconsulting.hu Fax: 76/508-751 E-mail: info@eccconsulting.hu Az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból egyes jogcímek esetében technológiai berendezések korszerősítés céljából történı beszerzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirıl A támogatás

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Program Szociális alapszolgáltatások, gyermekjóléti alapellátások és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: DAOP-2008-4.1.3.A.B

Részletesebben

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről

Előterjesztés A KEOP-energetikai pályázatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés A KEOP-energetikai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program A szakképzés és felnıttképzés infrastruktúrájának átalakítása konstrukció keretében a TISZK rendszerhez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztések

Részletesebben

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató-

EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás. 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet. -Ügyféltájékoztató- EMVA-ból a mezıgazdasági termékek értéknöveléséhez nyújtandó támogatás 47/2008. (IV. 17.) FVM rendelet -Ügyféltájékoztató- I. TÁMOGATÁS CÉLJA A támogatás célja, hogy a mezıgazdasági termékek feldolgozásának,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés) c. pályázati

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C

MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ VILLAMOS ENERGIA, KAPCSOLT HŐ ÉS VILLAMOS ENERGIA, VALAMINT BIOMETÁN TERMELÉS KEOP-2012-4.10.0./C A pályázati felhívás kiemelt célkitűzése ösztönözni a decentralizált, környezetbarát

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális KEOP pályázatok, várható kiírások ismertetése Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat melléklete 1331/2012.(IX.07.) Korm. Határozat

Részletesebben

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással):

A pályázat benyújtásának végsı határideje: 2009. december 31. Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak (KSH besorolással): TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM MUNKAHELYMEGİRZİ TÁMOGATÁS MUNKAIDİ-CSÖKKENTÉSSEL ÉS KÉPZÉSSEL KOMBINÁLVA MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI RÉSZÉRE TÁMOP-2.3.3/09/01/A TÁMOP-2.3.3/09/02/A A pályázat

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.A A projektek

Részletesebben

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása

Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Energiahatékonysági és energetikai beruházások EU-s forrásból történı támogatása Az NFÜ KEOP-IH helye a Támogatási Intézményrendszerben Szaktárcák -> a feladatkörben érintett miniszterrel egyeztetve Nemzeti

Részletesebben

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt

- Szervezeti felépítés, hatáskörök és felelısségek (beleértve az irányító- és a kis projekt 3. Melléklet: A Svájci-Magyar Együttmőködési Program keretében mőködı Pályázati Alapok, a Projekt Elıkészítési Alap, a Technikai Segítségnyújtás Alap, és az Ösztöndíj Alap Szabályzata és Eljárásrendje

Részletesebben

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét

Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Pályázati lehetőségek energetika (KEOP) területén 2012-2013 2012.11.22. Kecskemét Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP Beérkezett pályázatok Energetikai pályázati

Részletesebben

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal

Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány évi Üzletszabályzatának módosulása július 1-i hatállyal Az Agrár-Vállakozási Hitelgarancia Alapítvány 2009. évi Üzletszabályzatának módosulása 2009. július 1-i hatállyal Az elmúlt évben bekövetkezett pénzügyi-gazdasági válság hatására kialakult helyzetben a

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSAINAK TÁMOGATÁSA GINOP-1.2.2-16 A rendelkezésre álló forrás összege: A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 21 Mrd forint. A

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Környezet és Energia Operatív Program Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2009-4.2.0/A Érvényes:

Részletesebben

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása

Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása Támogatások igénylése, kifizetési kérelmek összeállítása ÁROP-1.A.5, 3.A.2 Pályázói információs nap Előadó: Kocsis Beáta, Pénzügyi menedzser MAG Zrt. 2014. március 25. Budapest Szabályozási háttér 4/2011

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése

Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel. Uniós pályázatok és projektek felépítése Uniós Projektek Megvalósítása Pénzügyi Szemmel Uniós pályázatok és projektek felépítése A pályázati dokumentáció tartalma Pályázati felhívás Pályázati útmutató Pályázati adatlap Egyéb útmutatók Útmutató

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsıdék önálló fejlesztésének támogatására Kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció.

Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló. A térségi elérhetıség javítása. prioritás. támogatására. Elıkészítési konstrukció. ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a Közlekedés Operatív Program keretében megvalósuló A térségi elérhetıség javítása prioritás támogatására Elıkészítési konstrukció Kódszám: KÖZOP-2008-3.3. A projektek

Részletesebben

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1

KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 PÁLYÁZAT MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁRA TÁMOP-2.1.3/07/1 A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK: A program a munkahelyi képzést, a technológiaváltáshoz való alkalmazkodást, a vállalkozói

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db

E L İ T E R J E S Z T É S. AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 125. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /2011. ( ) önkormányzati rendelete a közterületi parkolók üzemeltetésérıl és a parkolási díjakról

Részletesebben

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17.

2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. 2010. MEGÚJULÓ ENERGIA ALAPÚ TÉRSÉGFEJLESZTÉS 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik az Önök

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Vízgazdálkodási tevékenységek. Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Vízgazdálkodási tevékenységek Belterületi csapadékvíz-elvezetés és győjtés Kódszám: KMOP-2007-3.3.1 B komponens A projektek az Európai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S a 2009. október 29.-i képviselő-testületi ülés 13-as számú - A saját naperőmű létrehozására pályázat beadásáról tárgyú - napirendi pontjához. Előadó: Gömze Sándor polgármester

Részletesebben

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása

VP Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása VP6-6.4.1-16 Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 3. Az első

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Elıterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. január 10-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Helyi hı, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő pályázat

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP 1.2.1-15 Célja A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKV-k termelési

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. április 15. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása GOP-2011-1.1.1 A pályázat célja: olyan kutatás-fejlesztési tevékenységek támogatása, amelyek jelentıs szellemi hozzáadott értéket tartalmazó új,

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.

Ö S S Z E F O G L A L Ó a. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése. c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2. Ö S S Z E F O G L A L Ó a Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz KMOP-2011-1.2.1/A 2011. február 14. A Pályázat tartalma Jelen pályázati kiírás célja a mikro-,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program A felsıoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra és IKT fejlesztése c. pályázati felhívásához Kódszám: KMOP-2007-4.2.1/B

Részletesebben

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz

Ö S S Z E F O G L A L Ó. Gazdaságfejlesztési Operatív Program. Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz Ö S S Z E F O G L A L Ó a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése c. pályázati konstrukcióhoz GOP-2011-2.1.1/A 2011. február 14. Alapvető cél Jelen

Részletesebben

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról

Rövid kivonat a Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi kohézióért elnevezésű pályázatról Tartalomjegyzék: 1. Legfontosabb tudnivalók... 2 1.1. Támogatási intenzitás:... 2 1.2. A támogatás összege:... 2 1.3. Telephelyfejlesztésre pályázhatnak:... 2 1.4. Ipartelepítésre pályázhatnak a vállalkozás

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Aktuális pályázati konstrukciók a KEOP-on belül Zöldgazdaság-fejlesztési program 1. prioritás: Egészséges, tiszta települések 2. prioritás: Vizeink jó kezelése 3. prioritás: Természeti értékeink jó kezelése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Észak-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladéklerakók rekultivációja, felszámolása támogatására Kódszám: ÉMOP-2007-3.2.1./B. A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái

odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái KEOP-2012-4.10.0/A támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás dilemmái BRUNDA GUSZTÁV KRF Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Zrt. Befektetési, és fejlesztési igazgató E-mail: brundag@krf.hu

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése című pályázat összefoglalója PÁLYÁZAT FŐ PARAMÉTEREI Pályázat neve Pályázat típusa Státusz Pályázat célja Keretösszeg Mikro-, kis- és

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató

A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon. 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató A napenergia hasznosítás támogatásának helyzete és fejlesztési tervei Magyarországon 2009. Március 16. Rajnai Attila Ügyvezetı igazgató Energia Központ Nonprofit Kft. bemutatása Megnevezés : Energia Központ

Részletesebben

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14.

Havasi Patrícia Energia Központ. Szolnok, 2011. április 14. Az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság-fejlesztési Programjához kapcsolódó megújuló energiaforrást támogató pályázati lehetőségek Havasi Patrícia Energia Központ Szolnok, 2011. április 14. Zöldgazdaság-fejlesztési

Részletesebben

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely

Alapvető cél. Pályázók köre. Méret. Székhely Gazdaságfejlesztési Operatív Program Környezetközpontú technológia fejlesztés című pályázati konstrukció összefoglalása (GOP-2009-2.1.4./K) Alapvető cél A konstrukció célja, hogy a vállalkozások technológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program. E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Közép-Magyarországi Operatív Program E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KMOP-2007-1.2.7 A projektek az Európai Unió

Részletesebben

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PROJEKT ADATLAP. a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz 1 I. PROJEKT ADATLAP a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 2 PROJEKT

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett 7. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Építı közösségek Közmővelıdési intézmények az élethosszig tartó tanulásért címő pályázathoz

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások

Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek. Támogatható felhasználások 1. MELLÉKLET Termékleírás Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek A GOP 4 Portfoliógarancia Program keretében Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, a Magyar Köztársaság területén székhellyel,

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz)

Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) Elszámolást alátámasztó dokumentumok (Az egyes elszámolható költségekhez, projektelem/tevékenység kategóriákhoz) 1. Föld és ingatlan vásárlás Területszerzéssel kapcsolatos bizonylatok összesítıje Hatósági

Részletesebben

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei

Az Üzletszabályzat február 3-i módosításának részletei Az Üzletszabályzat 2011. február 3-i módosításának részletei Tájékoztatjuk tisztelt Partnereinket, hogy az Európai Bizottság az "Ideiglenes közösségi keretrendszer a finanszírozási lehetőségek elérésének

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.2-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1.

Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 1. KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett Mentésirányítási rendszer fejlesztése címő kiemelt projekthez Kódszám: TIOP-2.3.4/07/1 A projekt az

Részletesebben

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére

Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési Útmutató Pályázók/kedvezményezettek részére Közbeszerzési kötelezettség A támogatás megítélése esetén a Projekt megvalósításába bevonandó kivitelezıt, szállítót, tanácsadót, szolgáltatót,

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV)

Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtı beruházásainak támogatása (NFA-2014-KKV) A pályázatok benyújtása 2014. február 14-ig lehetséges. Támogatás célja A területi különbségek csökkentése,

Részletesebben

Újabb lehetőség a felzárkózásra?

Újabb lehetőség a felzárkózásra? Újabb lehetőség a felzárkózásra? 2012. év a napkollektoros szakma szemszögéből? Varga Pál elnök, MÉGNAP Az Európai napkollektoros piac benne Magyarország Forrás: www.estif.org Az európai napkollektoros

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL - EXTRA 2011. JANUÁR Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok jelenleg tervezetek, melyek január 31-ig

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv

Környezet és Energia Operatív Program. Akcióterv Környezet és Energia Operatív Program 8. prioritás: Technikai segítségnyújtás Akcióterv 2009-2010 2009. január 8. I. Prioritás bemutatása 1. Prioritás tartalma Prioritás rövid tartalma (max. 500 karakter)

Részletesebben