A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata"

Átírás

1 A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 705/1997/F. számú engedélye alapján jogosult betét gyűjtésére és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól történő elfogadására, pénzkölcsön nyújtására, ide nem értve a forfetírozást, valamint pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására. 1. (1) Ezen üzletszabályzat a takarékszövetkezet és üzletfelei között létrejött jogügyletek általános feltételeit tartalmazza, amelyektől az egyes szerződésekben el lehet térni. A szerződésben az általános üzletszabályzattól történő esetleges eltérést minden esetben nevesíteni kell. 1. (2) Az általános üzletszabályzat rendelkezései mindazon kérdésekben, amelyekről az egyedi szerződés nem rendelkezik, mind a takarékszövetkezetre, mind pedig az ügyfélre nézve kötelező hatályúak. 2. (1) A takarékszövetkezet és ügyfelei között létrejött jogviszonyokban, az üzletszabályzatokban és a szerződésekben nem szabályozott kérdésekben, a hitelintézetekről szóló mindenkor hatályos törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve az adott üzletágra vonatkozó hatályos jogszabályok irányadóak. Betétügyletek 3. (1) Takarékbetétet minimum 1000,-Ft-os összegben, felső összeghatár nélkül - névre szólóan, névre szólóan, fenntartással, látra szólóan, vagy lekötési idő meghatározásával - bármely devizabelföldi természetes személy elhelyezhet. 3. (2) Betételhelyezés esetén a betétes meghatározott pénzösszeget ad át a takarékszövetkezetnek azzal a feltétellel, hogy bármikor, vagy meghatározott későbbi időpontban a takarékszövetkezet köteles ugyanakkora pénzösszeget visszaszolgáltatni és a pénzösszeg után kamatot, vagy egyéb hozadékot fizetni, nyereménybetétek esetén a sorsolás eredményétől függő nyereményt nyújtani. 3/A. A takarékszövetkezet a névre szóló betétek esetében a pénzmosás megelőzéséről szóló mindenkor hatályos törvény rendelkezései szerint az alábbi személyi azonosító adatokat tartja nyilván: - az ügyfél családi és utónevét ( születési név ), amennyiben van, akkor a házassági nevét is, születési helyét, időpontját, anyja születési nevét, állampolgárságát, lakcímét, és az azonosító okmány típusát, számát. 4. (1) A takarékszövetkezet a takarékbetét után, a betételhelyezés idejére, az igazgatóság által elfogadott mindenkor hatályos hirdetményben közzétett kamatfeltételek szerint fizet kamatot.

2 4. (2) A takarékszövetkezet igazgatósága jogosult a betéti kamatok mértékét bármikor, egyoldalúan megváltoztatni, feltéve, hogy a betétokiratban, vagy a betétszerződésben ezt a jogát kikötötte. 4. (3) A módosított kamatmértékeket az igazgatóság a módosítás hatálybalépésének napját megelőzően legalább 15 nappal köteles az ügyfelek részére nyitvaálló helyiségeiben kifüggeszteni, illetve a regionális napilapban közzétenni. 4. (4) Amennyiben a betétes a takarékszövetkezet módosítását nem fogadja el, jogában áll a takarékbetét szerződést felmondani a kamatváltoztatás meghirdetését követő 15 napon belül. A felmondási idő kezdete a bejelentés napja, időtartama pedig 30 nap. A felmondási idő lejártáig a takarékszövetkezet az eredetileg megállapított kamatmértéket téríti. 4. (5) Az február 1. napja előtt megkötött - és még érvényben levő - takarékbetétek esetén a (4) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni azzal a különbséggel, hogy a felmondási idő ebben az esetben 90 nap. 5. (1) A takarékbetét kamatozása - ha jogszabály, vagy a betétszerződés eltérően nem rendelkezik -, a takarékbetétbe történő befizetést követő napon kezdődik és a kifizetést megelőző napon végződik. A bankszámlán - ideértve a lakossági bankszámlát is - belüli lekötés esetén a betétlekötési szerződés ettől eltérően rendelkezhet. 5. (2) A kamatszámítás az alábbi képlet segítségével történik: tőke x kamatláb x napok száma Kamat = x (3) A takarékbetét után járó kamat - a betét teljes összegének kifizetésétől eltekintve - az egyes betétkonstrukciók egyedi szerződéseiben meghatározott időpontban, egyéb kikötés hiányában pedig minden év december 31-én esedékes. 5. (4) Az esedékességkor fel nem vett kamatot - eltérő kikötés hiányában - a betét összegéhez hozzá kell adni. (tőkésítés) A kamatszámításnál a hónapokat 30 nappal, az évet 360 nappal kell számítani. 5. (5) A szerződés szerinti lekötési idő előtt felvett betét után a takarékszövetkezet nem a lekötési időhöz kapcsolódó, hanem a mindenkor hatályos hirdetményben közzétett - a lekötési idő előtti felvétre megállapított mértékű - kamatot fizeti. 5. (6) Amennyiben a betétes a lekötési idő lejárta után betétjét nem szünteti meg, vagy új lekötési időben a takarékszövetkezettel nem állapodik meg, a takarékszövetkezet az eredeti lekötési időnek megfelelő, vagy a betétkonstrukcióra vonatkozó egyedi kibocsátási feltételek szerinti kamatot téríti. 5. (7) A bankszámlán - ideértve a lakossági bankszámlát is - elhelyezett betétek esetén a kamatszámításnál az évet 365 nappal kell számítani.

3 5. (8) A bankszámlán - ideértve a lakossági bankszámlát is - elhelyezett betétek esetén a kamatszámítás az alábbi képlet segítségével történik: tőke x kamatláb x napok száma Kamat = x (9) A takarékszövetkezet a takarékbetétszerződés szerint járó kamatot - a lekötési idő előtti felvét esetére megállapított kamatmértéket leszámítva - az esedékességkor a betétes részére egyéb levonás nélkül kifizeti, vagy azt a betétokiratban, vagy a betétszámlán jóváírja. Jogszabály előírása alapján azonban a takarékszövetkezet a kifizetendő kamatból adót vagy adóelőleget vonhat le. 6. A könyves takarékbetétről a takarékszövetkezet betéti okiratot állít ki, amely sorszámmal ellátott, szigorú számadású nyomtatvány. 7. A takarékbetét összegének visszafizetésére, a kamat kifizetésére, valamint a kisorsolt nyeremény nyújtására vonatkozó követelés nem évül el. 8. (1) A takarékbetét titkos, adatai csak a banktitokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok, valamint a takarékszövetkezet banktitokra vonatkozó szabályzatának rendelkezései alapján szolgáltathatók ki. 8. (2) A takarékszövetkezet banktitokra vonatkozó szabályzata tartalmazza azon szervezetek, hatóságok felsorolását, akikkel szemben a banktitok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn és akik részére a banktitok - kizárólag az írásbeli megkeresésben foglalt tartalommal - kiadható. 9. A takarékszövetkezet tagja az Országos Betétbiztosítási Alapnak (a továbbiakban OBA) valamint az Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alapnak. 10. Az OBA a takarékszövetkezetnél elhelyezett betéteket a hitelintézetekről szóló, mindenkor hatályos törvényben meghatározott feltételek alapján biztosítja. 11. (1) Az OBA által nyújtott biztosítás csak a névre szóló betétre terjed ki. 11. (2) Az OBA által nem biztosított betétkönyvben elhelyezett betétösszeg visszafizetéséért a takarékszövetkezet áll helyt. 12. (1) Az OBA által nyújtott biztosítás a 13. -ban meghatározott kivételekkel a betétek számától és pénznemétől függetlenül kiterjed minden olyan betétre, amelyet a) június 30-ig jogszabályban vállalt állami garancia, illetve állami helytállás nélkül, valamint b) június 30-át követően állami garancia nélkül a takarékszövetkezetnél helyeztek el.

4 12. (2) Az OBA által nyújtott biztosítás kiterjed az június 30-ig sorozatban, értékpapírszerűen kibocsátott vagy forgalomba hozott betéti okiratra, tekintet nélkül annak elnevezésére. 13. (1) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki: a) a költségvetési szerv, b) a tartósan száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság, c) az önkormányzat, d) a biztosítóintézet, az önkéntes biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár, e) a befektetési alap, f) a Nyugdíjbiztosítási Alap és Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek kezelő szervezetei és igazgatási szervezetei, g) az elkülönített állami pénzalap, h) a pénzügyi intézmény, i) az MNB, j) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató, k) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, befektető-védelmi alap, illetve a Pénztárak Garancia Alapja, l) a hitelintézet vezető állású személye, a hitelintézet választott könyvvizsgálója, továbbá a hitelintézetben legalább ötszázalékos tulajdoni hányaddal rendelkező személy és mindezen személyekkel közös háztartásban élő közeli hozzátartozói, m) az l) pontban említett személy befolyásoló részesedésével működő gazdálkodó szervezet [ Ptk c) pontja] által elhelyezett, n) a kockázati tőketársaság és a kockázati tőkealap betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire. 13. (2) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki továbbá a) az olyan betétekre, amelyekre a betétes a szerződés szerint, a szerződéskötés időpontjában elhelyezett azonos nagyságú és lekötési idejű betétekhez képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt kap, valamint b) az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította, hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik. 13. (3) Hatályon kívül helyezve október elsejei hatállyal. 14. Az OBA a kártalanításra jogosult személy részére a befagyott betét tőke- és kamatösszegét személyenként és hitelintézetenként összevontan legfeljebb hatmillió forint összeghatárig fizeti ki kártalanításként olymódon, hogy az OBA által fizetett kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.

5 Hitelügyletek 15. (1) A takarékszövetkezet fiókvezetői, hitelügyintézői, a takarékszövetkezet igazgatósága, bármely ügyvezetője a kockázatvállalási szabályzatban meghatározott hatáskörükbe tartozó kölcsön, illetve hitelkérelmek elbírálása során a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel, vagy székhellyel rendelkező természetes személy, vagy gazdasági társaság részére folyósíthatnak kölcsönt, vagy hitelt, amennyiben azt jogszabály, vagy a takarékszövetkezet üzletszabályzatai nem tiltják. 15. (2) A takarékszövetkezet gazdálkodásának körülményeiben beállt változásra tekintettel az ügyvezetés jogosult a kölcsönök és hitelek folyósítását határozatlan időre felfüggeszteni, vagy az egyes fiókok és/vagy ügynökök részére hitel-, és kölcsönfolyósítási limiteket meghatározni. 16. Nem folyósítható kölcsön, vagy hitel: a./ olyan kölcsön-, hiteligénylő részére, aki nem tesz eleget a kölcsönbírálathoz szükséges adatszolgáltatási kötelezettségnek, vagy hamis, félrevezető adatokat szolgáltat, b./ olyan kölcsön-, vagy hiteligénylő részére, aki az adósminősítés szerint nem hitelképes, kivéve, ha az általa felajánlott fedezet a fedezetértékelési szabályzat rendelkezései szerint önálló biztosítékként fedezetet nyújt a hitel, vagy kölcsön visszafizetésére, c./ kiskorú, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy részére, d./ gyermekgondozási díjban, vagy segélyben, a nevelő szülő részére az államilag gondozott gyermek tartásáért fizetett gondozási díjban, munkanélküli járadékban, vagy jövedelempótló segélyben részesülő személy részére, kivéve, ha az általa felajánlott fedezet a fedezetértékelési szabályzat rendelkezései szerint önálló biztosítékként fedezetet nyújt a hitel, vagy kölcsön visszafizetésére. 17. (1) Amennyiben az ügyfél által igényelt hitel összege meghaladja a megállapított ügyféllimit 30%-át, a takarékszövetkezet kötelezően előírja a fedezetértékelési szabályzatban rögzített biztosíték(ok) bevonását. 17. (2) A takarékszövetkezet által folyósított hitel, vagy kölcsön visszafizetésének biztosítására önálló és/vagy kiegészítő fedezetként a kölcsönigénylő jövedelme, készfizető kezesség, ideértve a Hitelgarancia Rt. készfizető kezességét is, munkabér-, vagy követelésengedményezés, óvadék, zálog-, és jelzálogjog, halasztó hatályú feltételtől függő adásvételi szerződés, vételi jog, bankgarancia, vagyonbiztosítási szerződés és azonnali inkasszó fogadható el a kockázatvállalási szabályzatban meghatározott egyes kölcsön-, és hitelkonstrukciók folyósítási feltételei szerint.

6 17. (3) A kockázatvállalásoknál szabályozott jogi kikötések és fizetési biztosítékok alkalmazását a takarékszövetkezet ügyvezetése a kockázatvállalás biztonsága érdekében korlátozhatja, jogszabály, hatóság, bíróság, vagy a takarékszövetkezet igazgatóságának rendelkezése alapján fel is függesztheti. 17. (4) Az adott kölcsön-, vagy hitelkonstrukciónál szabályozott fizetési biztosítéknál enyhébb fedezeti feltételek az engedélyező szint felett álló döntési hatáskörrel rendelkező személy, vagy testület engedélyével egyedi elbírálás alapján akkor alkalmazhatóak, ha az adós a takarékszövetkezetnél 8 éven belül felvett kölcsönét, vagy hitelét szerződésszerűen, határidőben megfizette. 18. A takarékszövetkezet fedezetként nem fogadja el: a./ a takarékszövetkezet részjegyét, ideértve más takarékszövetkezet részjegyét is, b./ a takarékszövetkezet, vagy a takarékszövetkezeti integrációhoz tartozó más takarékszövetkezet tulajdonában álló olyan gazdasági társaság részvényét, amelynek közvetlen irányítását biztosító befolyása alatt áll, c./ olyan gazdasági társaság üzletrészét, vagy részvényét, amely az adósban befolyásoló részesedéssel rendelkezik, vagy amelyikben az adósnak van befolyásoló részesedése, d./ az olyan biztosítékot, amelyet az ügyfél, vagy harmadik személy már más jogügylet biztosítékául adott, ide nem értve az ingatlanra vonatkozó jelzálogjoggal terhelt zálogtárgyat, e./ ha kizárólag olyan ingatlan szolgál fedezetül, amelyre vonatkozó jelzálogjog esetén a terhelés a jelzálogjog bejegyzésének sorrendjét figyelembe véve a megelőző jelzálogjog bejegyzések együttes összegével együtt már meghaladja a biztosíték könyv szerinti értékének, vagy a vagyonértékelő által megállapított értékének - ha ez utóbbi az alacsonyabb - a 70 %-át. 19. (1) Az ügyfél részére lehetővé kell tenni, hogy a szerződés aláírása előtt megismerhesse és tanulmányozhassa a folyósítandó kölcsön-, vagy hitelszerződés mintáját, az esetleges kölcsönbírálati díjnak a kezelési költségbe való beszámítási módját, a prolongáció várható költségét, a késedelmi kamat mértékét, a teljes futamidőre felszámított kamatot, az éves százalékban kifejezett teljes hiteldíjmutatót, a kölcsön, vagy hitel felvételével összefüggő valamennyi költséget, a kölcsön, vagy hitel folyósításához megkívánt egyéb feltételeket, valamint a kölcsön-, vagy hitelszerződés felmondásának feltételeit. 19. (2) E kötelezettségének a takarékszövetkezet eleget tesz azzal, hogy a kölcsönszerződés mintáját az ügyfél rendelkezésére bocsátja és a kezelési költség mértékét, a prolongáció díját, a teljes hiteldíjmutatót, a kölcsön felvételével kapcsolatos valamennyi költséget és feltételt a fiókjaiban kifüggesztett hirdetményeiben közzéteszi, valamint a szerződésben feltünteti az ügyleti kamat és a kezelési költség %-os és tételes mértékét, a kezelési költség összegét, valamint a teljes hiteldíjmutató százalékos értékét.

7 19. (3) A kölcsön-, vagy hitelszerződés adósa(i) és kezese(i) a szerződés aláírásával elismeri(k), hogy a takarékszövetkezet, mint hitelező a 41/1997 (III.5) Korm. sz. rendeletben foglalt valamennyi tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 19. (4) A teljes hiteldíjmutató a különböző pénzintézeti ajánlatok összehasonlítására, az ügyfél megfelelő tájékoztatására szolgál. 19. (5) A teljes hiteldíjmutató mértékének megállapítása során a takarékszövetkezetnek a hitellel kapcsolatos ügyleti kamaton túli egyéb költségeket is be kell számítania, ezért az az ügylet tényleges pénzügyi terheit mutatja százalékos formában. 19. (6) A teljes hiteldíjmutató számítására vonatkozóan az alábbi képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása egy részletben történik. m Ak H= Σ k-1 (1+i) t k H: a hitel összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő a takarékszövetkezetnek fizetendő költségekkel, A k : a k-adik törlesztőrészlet összege, m: a törlesztőrészletek száma, t k : a k-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, i: a teljes hiteldíjmutató századrésze. A teljes hiteldíjmutató számítására vonatkozóan az alábbi képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása több részletben történik. m Ak m, A, k, Σ = Σ k-1 (1+k) t k k - 1(1+i) t k A k : a k sorszámú hitelrészlet összege, csökkentve a hitel felvételével összefüggő a takarékszövetkezetnek fizetendő költségekkel, A' k' : a k' sorszámú törlesztőrészlet összege, m: a hitelfolyósítások száma, m': a törlesztőrészletek száma, t k : a k-adik hitelfolyósítás években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, t k' : a k'-adik törlesztőrészlet években vagy töredékévekben kifejezett időpontja, i: a teljes hiteldíjmutató századrésze. 20. (1) A takarékszövetkezet által folyósított kölcsön és hitelkonstrukciók kondíciói kölcsön- és hiteltípusonként változó, amelyek konkrét mértékét az ügyvezetés jogosult megállapítani. 20. (2) Az ügyvezetés által megállapított kamat-, és díjfeltételeket az ügyfelek tájékoztatása érdekében valamennyi fiók ügyfélterében jól látható helyen ki kell függeszteni.

8 20. (3) A kamatfizetés kezdő időpontja a kölcsön folyósításának napja, utolsó napja az utolsó törlesztésnek a takarékszövetkezet számlájára, vagy pénztárába érkezésének időpontja. 21. (1) Az ügyvezetés által módosított kamat-, és díjfeltételeket az éven belüli lejáratú, fix kamatozású kölcsön-, vagy hitelszerződések esetében a hatálybalépés napján megkötött szerződéseknél kell alkalmazni. Ebben az esetben a kölcsön-, vagy hitelszerződés lejáratáig a megkötéskor közölt kamatmértékek érvényesek és azok egyoldalúan nem változtathatóak meg. 21. (2) Éven túli lejáratú kölcsön-, vagy hitelszerződések esetében a futamidő alatti kamatváltoztatás jogát a takarékszövetkezet minden esetben kiköti. 21. (3) Amennyiben a takarékszövetkezet a szerződés futamideje alatti kamatváltoztatás jogát a kölcsön-, vagy hitelszerződésben kikötötte, jogosult a szerződés hatálya alatt az ügyleti kamat mértékének egyoldalú megváltoztatására. 21. (4) A takarékszövetkezet a kamat mértékének megváltoztatásáról, a törlesztőrészletek megváltozott összegéről a hatályba lépést követő 15 napon belül a takarékszövetkezet az adóst írásban értesíti. 21. (5) Amennyiben adós a szerződésből származó, még fennálló teljes tartozását a (4) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül a takarékszövetkezet részére megfizeti, a módosított kamatmértéket a takarékszövetkezet nem érvényesítheti. 21. (6) Hatályon kívül. 22. (1) A takarékszövetkezet által nyújtott kölcsön, vagy hitel hirdetményben közzétett mértékű kamatának számítási módjára a Polgári Törvénykönyv szabályai az irányadóak. 22. (2) Adós minden esetben jogosult előtörlesztésre. Az előtörlesztés esetén az adósnak rendelkeznie kell, hogy a befizetést követően a törlesztőrészlet csökkentését, vagy a hitel/kölcsön futamidejének módosítását vagy fizetési késleltetést kívánt elérni. Amennyiben az adós nem rendelkezik, a takarékszövetkezet automatikusan a fizetési késleltetést alkalmazza. 22. (3) A befizetett törlesztőrészlet összegét először költségre, késedelmi és/vagy ügyleti kamatra, végül pedig a tartozás tőkeösszegére kell elszámolni. 22. (4) Ha az adós fizetési kötelezettségének határidőben, a törlesztőrészlet esedékességekor nem tesz eleget, a késedelem időtartamára, az esedékessé vált tartozás után - a szerződés szerint járó ügyleti kamaton felül - késedelmi kamatot is köteles fizetni, amelynek mértéke a lejárt, esedékessé vált, de ki nem fizetett tartozás után évi 6 %. 22. (5) Amennyiben az adós esedékessé vált tartozását késedelmesen és/vagy nem teljes egészében fizeti meg, a befolyt törlesztést - több tartozás esetén - a régebben lejárt követelés összegére kell elszámolni.

9 22. (6) Ha a befizetett összeg az adóssal szemben fennálló követelés teljes kiegyenlítésére nem elegendő, azt elsősorban költségre, majd késedelmi kamatra, ügyleti kamatra, legvégül pedig tőketartozásra kell elszámolni. 22. (7) Adóst terhelik a törlesztés elmulasztása miatt a takarékszövetkezetnél felmerült költségek, így különösen a felszólítási és a felmondási díj, a Központi Hitelinformációs Rendszer adatszolgáltatásával kapcsolatos költségek, továbbá a végrehajtási eljárásban felmerült valamennyi költség is. 23. (1) A takarékszövetkezet a benyújtott vállalkozói hitelkérelmek elbírálásáért díjat, a folyósított kölcsönökkel és hitelekkel kapcsolatban folyósítási jutalékot, kezelési költséget, a fedezet érvényesíthetősége érdekében szükséges hatósági eljárások illetékét, vagy díját, rendelkezésre tartási jutalékot, felszólítási és felmondási díjat, a Központi Hitelinformációs Rendszer adatszolgáltatásával kapcsolatos költségeket, valamint az engedélyezett prolongációért díjat számíthat fel. 23. (2) Az ügyvezetés által megállapított és hirdetményben közzétett mértékű folyósítási jutalékot, kezelési költséget, hitelbírálati díjat, jelzálogjog bejegyzési díjat - ha a kölcsön-, vagy hitelszerződés ettől eltérően nem rendelkezik - a kölcsön, vagy hitel folyósításakor kell a folyósított kölcsön-, vagy hitelösszegből levonni, vagy az adósnak befizetni. 24. (1) Amennyiben a takarékszövetkezet a hitelt - szerződés szerint - adós rendelkezése alapján későbbi időpontban folyósítja, mint a szerződéskötés napja, adós az ügyvezetés által megállapított, a mindenkor hatályos hirdetményben közzétett mértékű rendelkezésre tartási jutalékot köteles fizetni. 24. (2) A rendelkezésre tartási jutalék a hitelszerződés szerinti időpontban esedékes, s elszámolási szempontból a kezelési költséggel esik egy elbírálás alá. 25. A kölcsön, vagy hitel készpénzben, vagy az adós által megadott bank-, vagy lakossági folyószámlára átutalással folyósítható. Pénzforgalmi szolgáltatások 26. (1) A takarékszövetkezet a számlatulajdonos ügyfelei részére: - bankszámlát, pénzforgalmi bankszámlát, - letéti számlát, - elkülönített számlát és - lekötött betétszámlát vezethet. 26. (2) Bankszámlának minősül a Ptk a szerinti bankszámlaszerződés alapján megnyitott számla, amely elnevezésétől és pénznemétől függetlenül a számlatulajdonos pénzköveteléseinek és pénztartozásainak nyilvántartására, kezelésére szolgál és amelynek terhére, vagy javára - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a 227/2006 (XI.20.) Korm. rendeletben, valamint a 21/2006 (XI.24.) MNB rendeletben meghatározott bármely fizetési mód alkalmazható.

10 26. (3) Pénzforgalmi bankszámlának minősül az a belföldi bankszámla, amelyet a számlatulajdonos az adózás rendjéről szóló mindenkor hatályos törvény előírása szerinti vállalkozási tevékenységével kapcsolatos pénzforgalmának lebonyolítása céljából törvényben, vagy kormányrendeletben megállapított kötelezettség alapján nyit, vagy nyitott - ideértve a január elseje előtt a korábban hatályban volt devizáról szóló évi XCV. törvény alapján nyitott devizaszámlákat, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII. 30.) Korm. rendelet szerint nyitott helyi kisebbségi önkormányzat költségvetési elszámolási számláját, valamint a külföldi vállalkozásnak az Art. alapján nyitott pénzforgalmi bankszámláját is - továbbá az a bankszámla, amelyet a számlatulajdonos rendelkezésének megfelelően kifejezetten pénzforgalmi bankszámlaként kell megnyitni. 26. (4) Hatályon kívül helyezve 2007.október ötödikei hatállal. 27. (1) A számlatulajdonos és a számlavezető kapcsolatát, a számlavezetésre vonatkozó feltételeket a bankszámlaszerződés tartalmazza. 27. (2) A bankszámlaszerződés akkor jön létre, amikor a szerződést a takarékszövetkezet és a számlatulajdonos aláírták. 28. (1) A bankszámla felett természetes személy számlatulajdonos a számlaszerződésben meghatározott módon önállóan, vagy más személlyel együttesen, vagy külön-külön rendelkezhet. 28. (2) Jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez a nyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzésre bejelentett teljes, vagy rövidített név (cégnév) betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy, vagy személyek aláírása szükséges. Az adózás rendjéről szóló mindenkor hatályos törvényben meghatározott egyéb szervezet a létesítő okiratában, ennek hiányában a bankszámlaszerződésben meghatározott módon rendelkezhet a bankszámlája felett. 28. (3) A bankszámlák felett csak az arra jogosult személy(ek) rendelkezhet(nek), a számlatulajdonos, vagy a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy által feljogosított rendelkezésre jogosult rendelkezési joga bármikor visszavonható, vagy - a bankszámlaszerződésben meghatározott esetben és módon - korlátozható. 28. (4) A bankszámla feletti rendelkezési jog akkor nyílik meg, amikor a számlavezető fióknál a számlatulajdonos, vagy a számlatulajdonos jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság képviseletére jogosult személy az erre a célra rendszeresített aláírásnyilvántartó kartonon írásban bejelenti a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult(ak) aláírását. 29. (1) A pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről szóló, mindenkor hatályos jogszabályban felsorolt jogcímeken benyújtott fizetési megbízásokat a takarékszövetkezet a számlatulajdonos rendelkezésére és az egyéb fizetési megbízások érkezési sorrendjére tekintet nélkül teljesíti. A számlatulajdonos rendelkezése nélkül, vagy rendelkezése ellenére a bankszámla csak a következő esetekben terhelhető meg: a./ a számlavezető téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítése,

11 b./ törvény, vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás, c./ a kötelezett felhatalmazó levele alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás, d./ a Vht. szerinti átutalási végzés, e./ a váltó alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás, f./ a számlavezető által a számlatulajdonos részére nyújtott pénzügyi szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett esedékes követelés, továbbá az ügyfelével kötött megállapodás alapján a befektetési szolgáltatás körében keletkezett esedékes követelés érvényesítése. 29. (2) A takarékszövetkezet a pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthető, a következőkben felsorolt fizetési megbízásokat (előnyösen rangsorolt fizetési megbízások) a jogosult azonnali visszaküldést kérő rendelkezése hiányában, a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig - legfeljebb azonban 35 napig - sorba állítja az alábbiak szerint: a./ a számlavezető téves bejegyzésének a bankszámlán történő helyesbítése, b./ a végrehajtó, a Ket (1) bek. alapján végrehajtást foganatosító, az Art. 144., a Vht. 82/A. alapján eljáró adóhatóság által benyújtott azonnali beszedési megbízás és a bíróság által hozott átutalási végzés, c./ törvényben, vagy kormányrendeletben meghatározott egyéb esetekben a jogosult által pénzkövetelés behajtására benyújtott azonnali beszedési megbízás, amely a b./ alpontban meghatározottakon kívüli végrehajtás alapjául szolgáló okiraton alapul, d./ a b./ és c./ alpontokban meghatározott eseteken kívüli, törvény, vagy kormányrendelet alapján benyújtott azonnali beszedési megbízás, ide nem értve a felhatalmazó levélen, s a váltón alapuló beszedési megbízást, e./ a Kincstár által benyújtott - a helyi önkormányzatok nettó finanszírozása során megelőlegezett követelésre vonatkozó - megbízás. A (2) bekezdés a./ - e./ pontokig terjedő felsorolása egyben teljesítési sorrendet is jelöl. Az azonos pont alá tartozó megbízások között az érkezés időpontja határozza meg a teljesítés sorrendjét. A takarékszövetkezet az (1) bek. f./ pontja szerinti követelését, az (1) bek. a./-e./ alpontjaiban felsorolt követelések teljesítését követően, a fizetési haladékot tartalmazó végzés közzétételéig, a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételét követő napig, vagy az adósságrendezési eljárás megindításának közzétételéig érvényesítheti.

12 30. (1) A Takarékszövetkezetnél alkalmazható fizetési módok a következők: a./ átutalás, ezen belül - egyszerű átutalás, - csoportos átutalás, - rendszeres átutalás. b./ beszedési megbízás, ezen belül - határidős beszedési megbízás, - azonnali beszedési megbízás, - csoportos beszedési megbízás. c./ fizetés készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, ezen belül - elektronikus pénzeszközzel, - bankkártyával. d./ a készpénzfizetés teljesíthető: - pénzösszeg közvetlen átadásával, - a jogosult bankszámlájára készpénzben teljesített befizetéssel: a takarékszövetkezet pénztáránál, bankjegykiadó automatánál, postai készpénzátutalási megbízással, POS-terminálon, - a jogosult részére bankszámláról történő kifizetéssel: a takarékszövetkezet pénztáránál, bankjegykiadó automatánál, kifizetési utalvánnyal történő kiutalással, postai úton, POS-terminálon, készpénzátutalással és belföldi postautalvánnyal. 30. (2) Amennyiben a számlatulajdonosok egymással a bankszámlák közötti fizetés módjában nem állapodtak meg, illetve azt nem hozzák írásban a számlavezető tudomására, a fizetést egyszerű átutalással kell teljesíteni. 31. (1) A számlavezető a tárgynapon óráig leadott átutalási megbízást aznapi terheléssel veszi át. 31. (2) A számlavezető a tárgynapon órát követően az ügyfélfogadási idő végéig leadott átutalási megbízást a tárgynapot követő munkanapi terheléssel veszi át. 31. (3) A takarékszövetkezet a számlatulajdonosokat a fizetési megbízások teljesítésének feltételeiről írásban, valamennyi fiókja ügyfélterében kifüggesztett általános üzletszabályzat útján tájékoztatja. 31. (4) Az átutalási megbízás teljesítésének, azaz a jogosult bankszámlatulajdonos bankszámláján történő jóváírásnak napja a takarékszövetkezeti számlatulajdonos átutaló által a takarékszövetkezetnél vezetett jogosulti számlára indított, tárgynapi terhelésre benyújtott átutalási megbízások esetében a tárgynap.

13 31. (5) Az átutalási megbízás teljesítésének, azaz a jogosult bankszámlatulajdonos bankszámláján történő jóváírásnak napja abban az esetben, ha a jogosult számláját az MTB Rt. vezeti és az átutalási megbízást a 31. (1) bekezdésében szabályozott időben adták le, a leadás és egyben a terhelés napja. 31. (6) Az átutalási megbízás teljesítésének, azaz a jogosult bankszámlatulajdonos bankszámláján történő jóváírásnak napja abban az esetben, ha a jogosult számláját az MTB Rt. vezeti és az átutalási megbízást a 31. (2) bekezdésében szabályozott időben adták le, a leadás napját követő munkanap, amely egyben a terhelés napja. 31. (7) Az átutalási megbízás teljesítésének, azaz a jogosult bankszámlatulajdonos bankszámláján történő jóváírásnak napja abban az esetben, ha a jogosult számláját más hitelintézetnél vezeti és az átutalási megbízást a 31. (1) bekezdésében szabályozott időben adták le, a terhelést követő munkanap. 31. (8) Az átutalási megbízás teljesítésének, azaz a jogosult bankszámlatulajdonos bankszámláján történő jóváírásnak napja abban az esetben, ha a jogosult számláját más hitelintézetnél vezeti és az átutalási megbízást a 31. (2) bekezdésében szabályozott időben adták le, a leadást követő második munkanap. 31. (9) A partner hitelintézet által le nem könyvelt és visszautalt tétel fogadásának napja a visszautalást követő nap, az indító bankszámlatulajdonos bankszámláján történő jóváírás napja a fogadás napja, de legkésőbb az a nap, amikor a takarékszövetkezet a saját bankszámláján történt jóváírásról tudomást szerez. 31. (10) A számlatulajdonos számlájának javára érkező átutalásokat a takarékszövetkezet a saját bankszámláján történt jóváírásról való tudomásszerzés napján írja jóvá oly módon, hogy a számlatulajdonos legkésőbb a jóváírás napját követő munkanap reggelén a takarékszövetkezet bármely fiókjának nyitvatartásától kezdődően - a HáziBankkal rendelkező ügyfél nyitvatartástól függetlenül - a jóváírt összeg felett rendelkezhessen abban az esetben, ha a rendelkezési jogosultságot jogszabály nem korlátozza. 31. (11) Hatályon kívül helyezve november 15-ei hatállyal. 31. (12) A tárgynapon történő, ,-Ft-ot meghaladó összegű készpénzfelvételre vonatkozó megbízás befogadásának határideje a tárgynapot megelőző nap 11 óra. 31/A Ha törvény, vagy kormányrendelet, vagy a szerződő felek eltérően nem rendelkeznek, a bankszámlák közötti elszámolás útján teljesített fizetést akkor kell teljesítettnek tekinteni, amikor a pénzösszeget a jogosult bankszámláját vezető pénzintézetnél jóváírták. 32. (1) Ha a megbízó a fizetési megbízás teljesítésének megkezdésére későbbi időpontot (értéknap) nem jelölt meg, a teljesítési határidőket a befogadás időpontjától kell számítani. 32. (2) A fizetési megbízás befogadásának időpontja átutalás esetén az az időpont, amikor a számlavezető a fizetési megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat - ideértve a rendelkezésre jogosultak azonosítását is - birtokában átvette és a pénzügyi fedezet, részteljesítés esetén az első részfizetés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll, beszedési

14 megbízás esetén pedig az az időpont, amikor a számlavezető a beszedési megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat birtokában átvette. 32. (3) A fizetési megbízást a megbízó a megbízás befogadásának napján, vagy az értéknapon 14,30 óráig, pénteki munkanapon 13,30 óráig, az egyéb nem értéknapos várakozó tételeket írásban bármikor visszavonhatja vagy módosíthatja, ezt követően a fizetési megbízás nem módosítható és nem vonható vissza. 32. (4) Törvény vagy kormányrendelet, vagy a felek eltérő rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás teljesítésének időpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, vagy a beszedési megbízás jogosultjának bankszámláján jóváírták. A bankszámlára történő készpénzbefizetés akkor teljesült, amikor a készpénzt a számlavezető pénztáránál vagy a postán befizetik. 33. (1) A számlavezető a számlatulajdonos pénzforgalmi bankszámlájának megterhelésére vonatkozó megbízásait a számlán rendelkezésre álló fedezet mértékéig, az érkezés sorrendjében teljesíti. Az érkezés sorrendjére a fiók nyilvántartása az irányadó. 33. (2) Amennyiben a számlán lévő fedezet valamennyi esedékes rendelkezés teljesítését nem teszi lehetővé, akkor a takarékszövetkezet - a jogosult ellenkező rendelkezése hiányában - az esedékesség napján a fedezet erejéig, részteljesítés nélkül, az alacsonyabb összegű megbízásoktól kiindulva teljesít. 33. (3) Az e szabályzat 29. (2) bekezdésében felsorolt jogcímen benyújtott megbízásokat a számlavezető a számlatulajdonos rendelkezésére és az érkezési sorrendre tekintet nélkül köteles teljesíti. 33. (4) Az érkezés szerinti sorrendet megelőzően kezelendő megbízásokra vonatkozó rendelkezést a számlatulajdonos csak az e szabályzat 29. (1) bekezdésében fel nem sorolt rendelkezések (megbízások) körében, azok teljesítését követően adhat a számlavezető részére. 33. (5) A teljesítési sorrendtől eltérő terhelésre vonatkozó rendelkezést - ha az nem megbízáson, erre vonatkozó szöveggel történik - írásban, a hitelintézethez bejelentett aláírásbejelentésen meghatározott módon aláírva, a megbízás benyújtásakor, de legkésőbb az esedékesség napján 14,30 óráig, pénteki munkanapon 13,30 óráig kell közölni. 33. (6) A meghatározott határnapon teljesítendő és a számlavezetőhöz a fizetési határnap előtt beérkező rendelkezést a számlavezető az adott fizetési határnapon beérkező és esedékes rendelkezés előtt érkezettnek tekinti. 33. (7) A számlavezető a bankszámlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthető átutalási és beszedési megbízásokat a megbízás befogadásának napján felrögzíti, így a rendszer várakozó tételként automatikusan sorba állítja, vagy a számlatulajdonos rendelkezése alapján a nyilvántartásából törli, az e szabályzat 29. (2) bekezdésében felsorolt jogcímen benyújtott megbízásokat 35 nap elteltével a benyújtó részére visszaküldi.

15 34. (1) A bankszámlaszerződés határozatlan időre szól és bármelyik fél, indokolási kötelezettség nélkül, írásban, 30 napos felmondási idővel felmondhatja. 34. (2) A számlatulajdonos felmondása esetén köteles a Takarékszövetkezettel szemben fennálló minden tartozását visszafizetni, vagy annak visszafizetését a Takarékszövetkezet által elfogadott megfelelő biztosíték(ok)kal alátámasztani. 34. (3) A bankszámlaszerződést és az ennek keretében nyitott pénzforgalmi számlát meg kell szüntetni, ha a számlatulajdonos megszűnt és erről a számlavezetőt az illetékes nyilvántartó hatóság értesítette. 34. (4) A bankszámlaszerződést akkor is fel kell mondani, ha a számlatulajdonos a számlavezető felhívása ellenére nem gondoskodik a bankszámla vezetéséért felszámított és a Hirdetményben közzétett díjak fedezetéről. 35. (1) A takarékszövetkezet a számlavezetési tevékenységéért forgalmi jutalékot, díjat, költséget számít fel, a más szervek által a takarékszövetkezetnek felszámított költségeket a számlatulajdonosra áthárítja. 35. (2) A bankszámla vezetés során felszámítandó jutalékok, díjak, és költségek jegyzékét, azok kiszámításának módját a takarékszövetkezet igazgatósága által elfogadott és a fiók hirdetőtábláján kifüggesztett mindenkor hatályos hirdetmény tartalmazza. 36. A takarékszövetkezet a pénzforgalmi bankszámlán történő jóváírás napjától kezdődően a bankszámlán a nap végén fennálló követelés figyelembevételével és a bankszámlán belül elkülönítetten lekötött betétek után a számlatulajdonosnak kamatot fizet. A kamatszámítás módját e szabályzat és a lekötési szerződés tartalmazza. 36/A. (1) A pénzforgalmi bankszámláról megküldött kimutatást elfogadottnak kell tekinteni, ha a számlatulajdonos annak kézbesítésétől számított hatvan napon belül írásban nem emelt kifogást, ez nem érinti a követelés érvényesíthetőségét. 36/A. (2) Amennyiben a számlatulajdonos az (1) bekezdésben írt határidőn belül írásban kifogást emelt, a kifogásban foglaltakat a számlavezető fiók vezetője jogosult és köteles is a takarékszövetkezet panaszügyintézési szabályzatában meghatározott határidőn belül megvizsgálni. 36/A. (3) Amennyiben a számlavezető fiók vezetője a kifogásban foglaltakkal egyetért, utasítja a számlavezetőt a kifogással érintett tranzakció módosítására, vagy a szükséges intézkedés megtételére, egyúttal tájékoztatja a takarékszövetkezet számviteli vezetőjét a hiba okáról és az általa adott utasításról. 36/A. (4) Ha a a számlavezető fiók vezetője a kifogásban foglaltakkal nem ért egyet, erről a kifogás egyidejű megküldése mellett - indokainak feltüntetésével - írásban tájékoztatja a takarékszövetkezet számviteli vezetőjét. 36/A. (5) A takarékszövetkezet számviteli vezetője a kifogásban foglaltak jellege alapján azt maga kivizsgálhatja, de annak kivizsgálására a takarékszövetkezet panaszügyintézésre feljogosított munkavállalóját is utasíthatja, vagy felkérheti a Felügyelő Bizottság elnökét, vagy a belső ellenőrt, hogy a kifogásban foglaltakat vizsgálják ki.

16 36/A. (6) Amennyiben a kivizsgálás eredményeként a számlatulajdonos kifogásában foglaltakkal a felülvizsgálatot végző személy egyetért, erről 8 napon belül feljegyzést, vagy jegyzőkönyvet készít és a számviteli vezető ennek alapján utasítja a számlavezetőt a kifogással érintett tranzakció módosítására, vagy a szükséges intézkedés megtételére. 36/A. (7) Ha a kifogásban foglaltakkal az azt felülvizsgáló személy nem ért egyet, erről 8 napon belül írásban tájékoztatja a számviteli vezetőt. 36/A. (8) A kifogásban foglaltak elutasításáról a számviteli vezető írásban értesíti a számlatulajdonost, egyúttal felhívja a figyelmét arra, hogy igényét a takarékszövetkezettel szemben az elévülési időn belül polgári peres eljárás keretében érvényesítheti. Kiszervezett tevékenységek 36/B (1) A Hpt. 13/A -ának hatálya alá tartozó kiszervezett tevékenységek a következők: - Bérelt vonali kommunikáció megvalósítása a takarékszövetkezet - Budapest Adatpark - Budapest Takinfo Kft. - Magic-Wings Kft. viszonylatban, ATM és Integrációs alkalmazások adatforgalmának továbbítása ezen bérelt vonalakon, - Electra HomeBank kliens bejelentkezése interneten keresztül, - üzenetek továbbítása bérelt vonalon, vírusszűréssel, - távoli hozzáférést menedzselő rendszer kialakítása, - Internet banking rendszerüzemeltetés, - tömeges banki sms-ek küldésének megvalósítása. 36/B (2) Az (1) bekezdésben felsorolt tevékenységek szolgáltatója az isafe Informatikai Kft. ( székhely: 1123 Budapest Alkotás u. 53. ) 36/B. (3) A Hpt. 13/A. -ának hatálya alá tartozó kiszervezett tevékenységek a következők: - Egyéb számítástechnikai tevékenység, ezen belül a mindenkori pénzforgalmi rendelkezések és üzenetszabványok alapján a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. által meghatározottak szerint a takarékszövetkezet által kiállított, vagy a takarékszövetkezet részére címzett GIRO és klíringüzenetek kezelése és közvetítése, az adatforgalom lebonyolítása, - Egyéb számítástechnikai tevékenység, ezen belül a takarékszövetkezet ügyfeleinek számláit érintő tranzakciókról, a terhelő beszedésekről, az ügyfél kártya használata során végrehajtott ATM és POS tranzakciókról, valamint az ügyfél számláinak adatairól SMS-üzenet formájában nyújtott információ adása. - A Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR) referenciaadatok továbbítása, az adattovábbítással kapcsolatos teljes jogú képviselet ellátása, a szolgáltató telephelyén kiépített KHR központi infrastruktúra üzemeltetése, ezen belül a KHR-kliens futtatása.

17 36/B. (4) A (3) bekezdésben felsorolt tevékenységek szolgáltatója a Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. ( székhely: 1122 Budapest Pethényi út 9. ) Letéti szolgáltatások 36/C. (1) A takarékszövetkezet a számlatulajdonos ügyfelei részére letéti szolgáltatást (pénzletétkezelést) is nyújt, mely különböző meghatározott rendeltetésű - pénzösszegeknek a számlatulajdonos megbízásából, elkülönített letéti számlán kamatra vagy kamat nélkül történő elhelyezését és kezelését jelenti. 36/C. (2) A takarékszövetkezet a számlatulajdonos kérésére a pénzforgalmi bankszámla mellett meghatározott célra szolgáló elkülönített letéti számlát, illetve számlákat is nyit és vezet ügyvédi, közjegyzői, valamint végrehajtói letétek elhelyezése céljából. 36/C. (3) A letéti számlákat a takarékszövetkezet forintban vezeti. 36/C. (4) A takarékszövetkezet a számlatulajdonos részére egyidejűleg több letéti számlát is nyithat és vezethet. Amennyiben a számlatulajdonos a takarékszövetkezetnél egyidejűleg több letétet kíván elhelyezni oly módon, hogy a letétek elhelyezése más-más letéti számlán történjen, köteles minden egyes letét elhelyezésére külön letéti számlaszerződést kötni, továbbá köteles a letéti szolgáltatásokhoz kapcsolódó nyilatkozatokat valamennyi letét vonatkozásában külön-külön megtenni. 36/C. (5) Minden letéti számlának kizárólag egy tulajdonosa lehet. 36/C. (6) A számlatulajdonos a letéti számlaszerződésben köteles kijelenteni, hogy a letéti számlán elhelyezett összegek nem a saját tulajdonát képezik, ezek felett csak letéteményesként rendelkezik. 36/C. (7) A számlatulajdonos csak a tevékenységére vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint és az irányadó kamarai szabályzatokban foglaltaknak megfelelően rendelkezhet a letéti számlán elhelyezett összegek felett. Az irányadó jogszabályoktól, illetőleg a kamarai szabályzatoktól eltérő rendelkezés következményeiért a takarékszövetkezet nem vállal felelősséget, a felelősség kizárólag a számlatulajdonost terheli. 36/C. (8) Amennyiben a számlatulajdonos kamatozó letéti számlán kívánja elhelyezni a letétbe adott pénzösszeget, köteles nyilatkozatot tenni arra vonatkozóan, hogy jogosult a rábízott pénzösszeget a takarékszövetkezet által vezetett kamatozó letéti számlán elhelyezni, a számla kamatáról rendelkezni, betétlekötési megbízást adni, továbbá a letéti számlára rendelkezési jogot adni. 36/C. (9) A számlatulajdonos a letéti számlaszerződésben köteles arra vonatkozó nyilatkozatot tenni, hogy a kamatozó letéti számlán elhelyezett pénzösszegek után fizetendő kamatok elszámolása a letéti számlán vagy a pénzforgalmi bankszámlán történjen. 36/C. (10) A számlatulajdonos a letét elhelyezésekor köteles a takarékszövetkezettel közölni a letéti számlán elhelyezett összeg tulajdonosának az azonosításához szükséges adatokat. Amennyiben a letétbe elhelyezett összeg tulajdonosát a számlatulajdonos egyértelműen nem azonosítja, a takarékszövetkezet a számlatulajdonos ellenkező értelmű értesítéséig a befizető vagy átutaló személyt tekinti a letét tulajdonosának. Amennyiben a letétbe helyezett összeg tulajdonosának személye bármilyen okból egyértelműen nem állapítható meg, a takarékszövetkezet jogosult írásban felszólítani a számlatulajdonost a letéteményes azonosítására.

18 36/C. (11) A takarékszövetkezet egyéni ügyvéd és egyszemélyes ügyvédi iroda esetén a letéti számla felett az illetékes ügyvédi kamara által kijelölt gondnok rendelkezését elfogadja, ha a kijelölést igazoló dokumentum vagy dokumentumok eredeti példánya a takarékszövetkezetnek bemutatásra került. A kijelölést igazoló dokumentum (dokumentumok) fentiek szerinti bemutatását követően a számlatulajdonos letéti számla feletti rendelkezési joga megszűnik, és a rendelkezési jogot kizárólag a kijelölt gondnok gyakorolhatja. A számlatulajdonost megillető egyéb jogokat - beleértve a letéti számla megszüntetését is - a kijelölt gondnok gyakorolhatja, kivéve, ha a kijelölést tartalmazó dokumentumból (dokumentumokból) kifejezetten más nem következik. 36/C. (12) A takarékszövetkezet közjegyzői letéti számla esetén a letéti számla felett a területileg illetékes közjegyzői kamara által kijelölt vagy kirendelt közjegyző rendelkezését elfogadja, ha a kijelölést vagy kirendelést igazoló dokumentum vagy dokumentumok eredeti példánya a takarékszövetkezetnek bemutatásra került. A kijelölést vagy kirendelést igazoló dokumentum (dokumentumok) fentiek szerinti bemutatását követően a számlatulajdonos letéti számla feletti rendelkezési joga megszűnik, és a rendelkezési jogot, valamint a számlatulajdonost megillető egyéb jogokat - beleértve a letéti számla megszüntetését is - kizárólag a kijelölt vagy kirendelt közjegyző gyakorolhatja, kivéve, ha a kijelölést vagy kirendelést tartalmazó dokumentumból (dokumentumokból) kifejezetten más nem következik. 36/C. (13) A takarékszövetkezet végrehajtói letéti számla esetén a letéti számla felett a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara által kirendelt helyettes rendelkezését elfogadja, ha a kirendelést igazoló dokumentum vagy dokumentumok eredeti példánya a takarékszövetkezetnek bemutatásra került. A kirendelést igazoló dokumentum (dokumentumok) fentiek szerinti bemutatását követően a számlatulajdonos letéti számla feletti rendelkezési joga megszűnik, és a rendelkezési jogot, valamint a számlatulajdonost megillető egyéb jogokat - beleértve a letéti számla megszüntetését is - kizárólag a kirendelt helyettes gyakorolhatja, kivéve, ha a kirendelést tartalmazó dokumentumból (dokumentumokból) kifejezetten más nem következik. 36/C. (14) A letéti számlákhoz kapcsolódó díjak terhelése a letéti szerződésben foglaltak szerint vagy a számlatulajdonos pénzforgalmi számláján, vagy a letéti számláján történik. A számlatulajdonos köteles gondoskodni arról, hogy a pénzforgalmi számláján, illetőleg a letéti számláján a díjak megfizetéséhez szükséges fedezet rendelkezésre álljon. A letéti számla vezetésével kapcsolatos díjakat a takarékszövetkezet ügyvezetése által megállapított és az ügyfelek tájékoztatása érdekében a takarékszövetkezet valamennyi fiókjának ügyfélterében kifüggesztett, a kamat- és díjfeltételekről szóló hirdetmény tartalmazza. 36/C. (15) A takarékszövetkezet a nála elhelyezett letétekről a számlatulajdonos kérésére igazolást állít ki. A takarékszövetkezet az igazolás elvesztéséből vagy az azzal történt visszaélésből eredő kárért nem felel. 36/C. (16) A takarékszövetkezet a letétet a letétbe helyezés helyén szolgáltatja vissza. A számlatulajdonostól kapott előzetes értesítés esetén a takarékszövetkezet a letétbe helyezés helyétől eltérő más helyen is visszaszolgáltathatja a letétet, ha a takarékszövetkezet a számlatulajdonos által megjelölt helyen - a letétbe helyezett pénzösszeg átutalással történő kifizetése esetén - pénzforgalmi szolgáltatást nyújt, illetőleg - a letét készpénzben történő kifizetése esetén - pénztárt működtet.

19 36/C. (17) A letéti szolgáltatások a pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások, ezért a jelen üzletszabályzatnak a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó egyes rendelkezéseit a 36/C. fenti bekezdéseiben foglaltakkal összhangban kell alkalmazni. 36/C. (18) A takarékszövetkezet letéti számla nyitásáról és vezetéséről - az ügyvédek, közjegyzők és az önálló bírósági végrehajtók mellett - más, a takarékszövetkezetnél pénzforgalmi bankszámlával rendelkező természetes, vagy jogi személlyel, vagy jogi személyiség nélküli társasággal is megállapodhat, ha a letéti számla megnyitását jogszabály megengedi, vagy nem zárja ki. Ezen egyedi megállapodások esetén a letéti számla megnyitásával és kezelésével kapcsolatos szabályokat a letéti szolgáltatások nyújtására vonatkozó üzletszabályzat, valamint a letéti szerződés rendelkezései tartalmazzák. Vegyes és hatálybaléptető rendelkezések 37. Az általános üzletszabályzat nyilvános, az ügyfélforgalom lebonyolítására szolgáló üzlethelyiségekben megtekinthető és az ügyfél kívánságára azt a takarékszövetkezet díjtalanul rendelkezésre bocsátja. 38. A takarékszövetkezet jogosult általános üzletszabályzatát egyoldalúan módosítani. A takarékszövetkezet az általános üzletszabályzat módosítását, a módosítás hatálybalépését megelőző 15 nappal üzlethelyiségeiben köteles kifüggeszteni. 39. A módosított általános üzletszabályzat rendelkezéseit - jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - a szabályzat hatálybalépését követően megkötött szerződésekre kell alkalmazni. 40. Ezt az általános üzletszabályzatot a takarékszövetkezet igazgatósága az 55/1998 (12.14.) sz. határozatával fogadta el, s rendelkezéseit január negyedikétől kell alkalmazni. Ezzel egyidejűleg a takarékszövetkezet igazgatóságának 34/1994 (09.26.) sz. határozatával elfogadott általános üzletszabályzata hatályát veszti. Balatonfőkajár, december 15. A takarékszövetkezet igazgatósága

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 705/1997/F. számú engedélye alapján jogosult betét gyűjtésére és más visszafizetendő

Részletesebben

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY

MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY MEGTAKARÍTÁS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. 1 I. Lakossági megtakarítások I.1. Látra szóló számlák I.1.1. Látra szóló számlák kamatozása Mecsek lakossági folyószámla

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. április

Részletesebben

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKBETÉTKÖNYV ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Meghirdetve: 2013. július 04. Hatályos: 2013. szeptember 02. 1 1. A Takarékbetétkönyv takarékbetét szerződésnek minősül. 2. A Takarékbetétkönyvben takarékbetétet

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) PASSZÍV ÜZLETÁG Kedvezményes kondíciók Hallgatói hitel bankszámlán keresztül történő folyósítás esetén Kiadás időpontja: 2014.08.29. Hatályos: 2014.09.15-től Indoklás: Hpt.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA

PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA PARTNER SZÁMLAVEZETÉS, MEGTAKARÍTÁS KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. 1 I. Partner lakossági folyószámla "Partner" folyószámla Számla

Részletesebben

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1997. december 15. napján kelt 705/1997/F. számú és 1998. április 24. napján kelt

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Eger és Környéke Takarékszövetkezet LAKOSSÁGI MEGTAKARÍTÁSOK HIRDETMÉNYE ÉRVÉNYBEN: 2014. június 1. (2. verzió) www.egertksz.hu 2. verzió kiadásának oka: pénzintézeti hibajavítás: a 2014. június 1-től

Részletesebben

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014.

Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói. Érvényes 2014. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt megbízások lebonyolítását vállalja, illetve ezek lebonyolításáért

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL

A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL Hirdetmény A RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET KAMATAIRÓL I. KÖNYVES BETÉTEK: 1. Kamatozó betétek éves kamat Látra szóló betét /lekötés nélkül / 1 % Iskolai betétlap 2,2 % 3 hónapra 1,2 % 6 hónapra 1,1

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSŐ HITELSZÖVETKEZET BETÉT- ÉS HITELTÍPUSAI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRŐL É r v é n y e

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. július 10-től L-3/2014/H H I R D E T M É N Y a lakossági pénzforgalmi bankszámlák kamatozásáról, a kezeléssel kapcsolatos díjakról, feltételekről valamint a takarékbetétek, betéti okiratok kamatozásairól és feltételeiről

Részletesebben

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától

HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL. Hatályos: 2015.07.03. napjától HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL Hatályos: 2015.07.03. napjától I. Bevezetés A Takarék számlabetét a Ptk 6:390. -a szerinti betétszerződés alapján a Takarékszövetkezet

Részletesebben

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY

3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY 3200 Gyöngyös, Magyar u. 1. 1.em.7., Tel: 37/505-220, Fax: 37/505-225, kozpont@gyongyosmatra.tksz.hu HIRDETMÉNY Vállalkozók, szervezetek, alapítványok, társulatok, társaságok részére vezetett bankszámlák,

Részletesebben

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19.

TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. TÉTI TAKARÉKSZÖVETKEZET LAKOSSÁGI FIZETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ DÍJAI Érvényes 2014. augusztus 19. Tájékoztatjuk Kedves Ügyfeleinket, hogy a hirdetmény módosításra az átutalási nyomtatvány költség

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül

FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül FOGYASZTÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ingatlanfedezet nélkül amely létrejött egyrészről Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezet (2112 Veresegyház, Fő út 53., cégjegyzékszám: 13-02-050250, KSH szám: 10045277 6419

Részletesebben

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés

Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés Fiók/Kirendeltség: Iktatószám: Lakossági fizetési számla hitelkeret szerződés mely létrejött egyrészről a Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet székhelye: 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. cégbírósági nyilvántartás:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói I. Általános feltételek HIRDETMÉNY Devizabelföldi / devizakülföldi természetes / nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14.

Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. Általános Üzletszabályzat 7.sz. melléklete I. Bevezetés Általános Szerződési Feltételek a Takarék számlabetétről 2014.04.14. A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról

H I R D E T M É N Y. Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról H I R D E T M É N Y Az hivatalos tájékoztatója a Posta Személyi Kölcsön esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015.június 12. Hatályos: 2015. június 15. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. POSTA

Részletesebben

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE

STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Rakamaz Takarék (a továbbiakban Hitelintézet) STANDARD ÉS JOKER SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2010. június 11. 1 1. Joker Személyi Kölcsön kondíciói: A kölcsön összege 50 000 Ft és

Részletesebben

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL

H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI HITEL Személyi Kölcsön: A kölcsön összege: 300.000 Ft - 2.000 000,- Ft Futamidő: 12-72 hó Hatálybalépés napja: 2012. 07. 01. életbiztosítás

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT JELZÁLOG TÍPUSÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től 1 SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ JELZÁLOG KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.02.02.

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE

BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE BETÉT ÜZLETÁG HIRDETMÉNYE Meghirdetés: 2015. július 1. napján Hatályos: 2015. július 15. napjától A Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet értesíti tisztelt Ügyfeleit, hogy 2015. július 15-től egyes betéti

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén

H I R D E T M É N Y. Mértéke. Kamattámogatás. Bruttó kamat* Állami kiegészítő kamattámogatásos lakóingatlan korszerűsítési kölcsön esetén H I R D E T M É N Y MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ FORINT ALAPÚ LAKÁSCÉLÚ KAMATTÁMOGATÁSOS KÖLCSÖN KAMAT, DÍJ-, és KÖLTSÉGTÉTELEIRŐL Érvényes 2015.08.01-től KAMATTÁMOGATOTT HITEL 134/2009. (VI.23) Kormányrendelet

Részletesebben

MELLÉKLETEK Általános szerződési feltételek XII. 1. sz. melléklete XII. 2. sz. melléklete XII. 3. sz. melléklete XII. 4. sz. melléklete XII. 5. sz. melléklete XII. 6. sz. melléklete XII. 7. sz. melléklete

Részletesebben

TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. A Takarékszelvény betétszámla olyan megtakarítási forma, melynek elhelyezése és visszafizetése jelen betétszámla szerződés alapján történik. A Takarékszelvényben

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 03. 01. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN TÚLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai

Részletesebben

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám:

Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: Iktatószám: Kölcsönszám: Hitelszámla száma: CB határozatszám: K Ö L C S Ö N S Z E R ZŐDÉS egységes területalapú támogatás és ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatás megelőlegezésére A szerződő felek

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött a egyrészről KISKUN Takarékszövetkezet székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. cégbírósági nyilvántartás: Kecskeméti

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2014. augusztus 18. 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. 1 HIRDETMÉNY Érvényes: 2014. augusztus 18. Jelen HIRDETMÉNY tájékoztatás, mely megfelel a 2013.évi CCXXXVII tv. a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról, XIII. Fejezet

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1.

HIRDETMÉNY. A Bank a Hirdetményben szereplő kölcsönre igénylést nem fogad be. Hatályba lépés napja: 2015. május 1. HIRDETMÉNY A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés alapján átruházásra kerülő követelések kapcsán a Fiatalok

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet. Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet Takarék folyószámlahitel és Takarék személyi kölcsön esetén alkalmazott kondíciók Kihirdetve: 2015. augusztus 24. Érvényes: 2015. augusztus 25. Jelen dokumentum nem

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.02.02-től visszavonásig 1 1. Szabolcs OTTHON piaci kamatozású lakáscélú hitel A kölcsön összege: 500.000 Ft - 25.000.000 Ft A

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság PSZÁF engedély: EN-I-466/2011. (2011.04.19) ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10.

Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.09.16. és 2/2010.09.16. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.10. 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói NET BETÉT Időtartama: 2010. október 4-től visszavonásig. Leköthető legkisebb összeg: 1.000.-Ft 1/6 Lakossági akciós betétek Napra lekötött, fix kamatozású kizárólag lakossági

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés

START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE. Bevezetés START-SZÁMLA VEZETÉSÉNEK FELTÉTELRENDSZERE Bevezetés A Fókusz Takarékszövetkezet a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. Törvény (továbbiakban: Törvény), valamint a Magyar Államkincstárral

Részletesebben

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA

A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA A PORSCHE BANK ZRT. KIEGÉSZÍTŐ ÜZLETSZABÁLYZATA FOGYASZTÓNAK MINŐSÜLŐ ADÓSSAL 2004.05.01-2014.03.14. NAPJA KÖZÖTT KÖTÖTT, MEG NEM SZŰNT FORINT ALAPÚ GÉPJÁRMŰ- FINANSZÍROZÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉSEK ÁLTALÁNOS

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről.

BORSOD TAKARÉK Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY. A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. HIRDETMÉNY A betétkamat mértékeiről és betétszerződési feltételekről. Hatályos: 2015. augusztus 01. és augusztus 15. 2 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 I. MATRAC BETÉTJEGY... 5 II. KÖNYVESBETÉTEK...

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.04.15-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.04.15-től 1 1. Akciók 2015. április 15. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott

Részletesebben

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről

HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről HIRDETMÉNY A GRÁNIT Bank Zrt-nél elhelyezett, az Országos Betétbiztosítási Alap által biztosított betétekről (a Betétügyletekre vonatkozó Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan mellékletét képezi)

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye

HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Hatályos: 2015. április 15-től visszavonásig 1 1 Lakáscélú hitelek (1) 1.1 HUF alapú lakáscélú hitelek HIRDETMÉNY BG Finance Zrt. Aktuálisan értékesíthető termékek Hirdetménye Kamatláb = Referencia Kamatláb

Részletesebben

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től

INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től INGATLANFEDEZET MELLETT NYÚJTOTT PIACI FELTÉTELŰ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től 1 1. Akciók 2015. 07. 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye vállalkozások, önkormányzatok bankszámláira, megtakarításira vonatkozóan Érvényes: 2013. november 27-től 1. Bankszámlára, megtakarításra vonatkozó általános

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/3. Pénzforgalmi szolgáltatás üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/3. Pénzforgalmi szolgáltatás üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/3. Pénzforgalmi szolgáltatás üzletszabályzata Pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása Az AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet részére

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI

LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI LAKOSSÁG RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELEK FŐBB KONDÍCIÓI ÉS KÖLTSÉGEI Érvényes: 2015. január 1. LAKOSSÁGI SZEMÉLYI HITEL IGÉNYBEVÉTELI LEHETŐSÉGEK, KAMAT ÉS KÖLTSÉG FELTÉTELEK Érvényes: 2015. január 1. naptól

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek:

H I R D E T M É N Y. Hatályos: 2015.04.15 től. I. Kamatmértékek: H I R D E T M É N Y Vállalkozók, kisvállalkozók és egyéb szervezetek részére vezetett bankszámlák kamat -, jutalék és költségkondícióiról, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett TakarékPontos devizaszámlák kondíciói Kiadás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.) I. Bevezetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A TAKARÉK SZÁMLABETÉTRŐL (Hatályos: 2015. július 03.) A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek

Részletesebben

Rétköz Takarékszövetkezet

Rétköz Takarékszövetkezet Rétköz Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA KEZELÉSÉRŐL ELNÖKI /7/2014.03.14 UTASÍTÁS 3. számú melléklet: GYÁMHATÓSÁGI SZÁMLA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2014. március 15.

Részletesebben

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó

295 Ft/hó+a terhelt díj, jutalék 0,30%-a max.6.000 Ft/tétel tr.illeték. Start számla (babakötvény) 0 Ft/hó 0 Ft/hó HIRDETMÉNY A BRB BUDA REGIONÁLIS BANK ZRT. ÁLTAL ALKALMAZOTT SZÁMLA, LEKÖTÖTT BETÉT, HAGYOMÁNYOS BETÉT KAMAT, JUTALÉK, DÍJ MÉRTÉKEKRŐL LAKOSSÁG Érvényes: 2015. 02. 18. napjától - a módosítás indoka a pénzpiaci

Részletesebben

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása

.. számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés. . sz. módosítása számú fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret-szerződés Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71 cégjegyzékszám: 12-02-000365 statisztikai számjel: 10116058-6419-122-12

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Takarékbank Private Banking

Takarékbank Private Banking Takarékbank Private Banking Kondíciós lista Hatályos: 2015. november 23. TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.1. Számlacsomagok... 3 1.2. Kamatok... 4 1.3. Devizakonverziók... 5 1.4. Elektronikus

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni.

Az Adós a kamatot minden hónap utolsó napján köteles a Hitelintézet részére megfizetni. A Lombard kölcsönt a Hitelintézet szabad felhasználásra nyújtja. A kölcsön fedezetét bankszámlán elhelyezett forint vagy deviza betét, továbbá értékpapír számlán elhelyezett forgalomképes értékpapír kell

Részletesebben

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata

A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet általános üzletszabályzata A Forrás Takarékszövetkezet az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet 1997. december 15. napján kelt 705/1997/F. számú és 1998. április 24. napján kelt

Részletesebben

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez

hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez hiteliktatószám Hitelkeret szerződés Takarék Classic Számlahitelkeret igénybevételéhez mely létrejött egyrészről a Pannon Takarék Bank Zrt. székhelye: 2900 Komárom, Igmándi u. 45. nyilvántartva a Tatabányai

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19.

Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Érvényes: 2015. január 05-től Közzétéve: 2014. december 19. Hirdetmény Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetés díjairól, költségeiről Számlanyitás díja 3.500 Ft Bankszámla megnyitásakor Számlavezetés díja 2.000 Ft, adott havi forgalom esetén Készpénz befizetése

Részletesebben

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁRÓL ÉS PÉNZFORGALMI SZÁMLÁRÓL LEKÖTÖTT BETÉT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Számlatulajdonosok köre... 3 3. Szerződés... 3 4. A Lekötött

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei

VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2015. 07 03.. VÁLLALKOZÓI DEVIZABETÉT Általános Szerződési Feltételei 1. Bevezető rendelkezések 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Környe-Bokod Takarékszövetkezet

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA

VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA VÁLLALKOZÓI HITEL KONDÍCIÓS LISTA (változások pirossal kiemelve) Meghirdetve: 2013. december 31. Hatályos: 2014. január 01. I. A HITELSZÖVETKEZET ÁLTAL ALKALMAZOTT REFERENCIAKAMATOK MEGNEVEZÉS ÉRVÉNYES

Részletesebben

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig

PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig PIACI KAMATOZÁSÚ LAKÁSCÉLÚ HITELEK KAMAT- ÉS DÍJ HIRDETMÉNY Hatályos: 2015.07.01-től visszavonásig 1 1. Akciók 2015. július 01. naptól visszavonásig, az értékesítési akció keretében befogadott kivéve saját

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről

ÜZLETSZABÁLYZAT. Takarék számlabetétről ÜZLETSZABÁLYZAT Takarék számlabetétről I. Bevezetés A Takarék számlabetét az egyéni- és társas, a jogi és jogi személyiség nélküli vállalkozások, egyéb szervezetek esetében a Ptk. 6:390. -a szerinti betéti

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról

HIRDETMÉNY. Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról HIRDETMÉNY Időskori Jelzálogjáradék Hirdetmény javított Az FHB JELZÁLOGBANK NYRT. hivatalos tájékoztatója az időskori jelzálogjáradék esetén alkalmazott kondíciókról Közzététel napja: 2015. június 26.

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet 1 Sajóvölgye Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Önkormányzatok részére Érvényes: 2011. 03. 01. Jelen hirdetményben szereplő bankszámla és betéti szolgáltatások feltételei a Sajóvölgye Takarékszövetkezet önkormányzati

Részletesebben

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva)

1. FOGYASZTÁSI KÖLCSÖN THM* 25,59-25,99 % (500.000,- Ft hitelösszegre, 3 éves lejáratra számítva) Ügyleti kamat évi Éven belül: Éven túl: Egyszeri KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY A KISKUN Takarékszövetkezetnél alkalmazott lakossági forint hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. július 10. napjától

Részletesebben