Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE E LİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 31-i ülésére Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata Elıterjesztı: Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Pohlmüllner Tamás, koordinációs referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 112/2010. (VI.25.) számú közgyőlési határozatával pályázati alapot hozott létre a természeti katasztrófában kárt szenvedett, illetve veszélyhelyzetbe került megyei magánszemélyek és szervezetek megsegítésére. A megyei alapból széles körő összefogás eredményeként közel 25,5 millió forint támogatást juttattunk a május-júniusi esızések miatt kárt szenvedett családoknak. Az alap létrehozását követı idıszak tapasztalatai fényében a megyei közgyőlés 140/2010. (IX.30.) számú közgyőlési határozatának 2. pontjában rendelkezett az alap szabályzatának késıbbi felülvizsgálatáról. Ennek szükségességét a 38/2011. (II.24.) számú közgyőlési határozat megerısítette. Két közgyőlési döntés érintette még a Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapját. A 163/2010. (X.11.) számú közgyőlési határozat értelmében támogatást nyújtottunk a vörösiszap katasztrófa károsultjainak, míg a legutóbbi közgyőlésen döntés született arról, hogy az alapból támogatás folyósítható a földrengések megyei károsultjainak is. A fenti határozatok és a szabályzat belsı ellentmondásai is szükségessé teszik a szabályzat szövegének átfogó felülvizsgálatát. Jelen elıterjesztés értelmében a Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja helyébe jogutódként a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja lép. Tisztelt Közgyőlés! Fentiek értelmében kérem a jogutódlással létrejövı Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja szabályzatának elfogadását. Tatabánya, március 31. Popovics György /2011. (III.31.) számú közgyőlési határozat Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjának jogutódjaként létrehozza a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapját, illetıleg elfogadja az alap elıterjesztés mellékletét képezı szabályzatát, továbbá ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 112/2010. (VI.25.) számú közgyőlési határozat 3. pontjában elfogadott szabályzatot. Határidı: azonnal Felelıs: Popovics György, a közgyőlés elnöke

3 Melléklet SZABÁLYZAT A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁNAK MŐKÖDÉSÉRİL I. Általános rendelkezések 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja a megyei közgyőlés 112/2010. (VI.25.) számú határozatával létrehozott Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjának jogutódja. 2. A Katasztrófa Alap célja, hogy közvetlen, vagy közvetett módon vissza nem térítendı támogatást nyújtson azoknak a természeti katasztrófában kárt szenvedett, illetve veszélyhelyzetbe került magánszemélyeknek, akiknek állandó lakóhelye, továbbá azon nonprofit szervezeteknek, amelyek székhelye vagy telephelye Komárom-Esztergom megye kivéve Tatabánya Megyei Jogú Város területén van. Tatabánya Megyei Jogú Város károsultjainak támogatás akkor nyújtható, ha a megyei jogú város, illetıleg kistérsége a megyei Katasztrófa Alaphoz jelentıs mértékben hozzájárult. 3. Jelen szabályzat rendelkezései alapján a megyei Katasztrófa Alapból kizárólag természeti eredető veszélyek, károk elhárítása, mérséklése támogatható. Közgyőlési döntéssel a szabályzat mellızésével egyösszegő támogatás nyújtható az alapból civilizációs eredető veszélyek, károk mérséklésére, elhárítására, a megyei önkormányzat illetékességi területén kívül is. 4. A szabályzat alkalmazásában: A. Természeti eredetőnek minısülnek a hidrológiai (árvíz, belvíz, hirtelen áradás), geológiai (földrengés, földcsuszamlás), meteorológiai (szélvihar, aszály, hıség, rendkívüli hideg, nagy havazás, jegesedés, villámlás, felhıszakadás, tornádó) veszélyek, károk. B. Civilizációs eredetőnek minısülnek az A. pontba nem sorolt veszélyek, károk. II. A Katasztrófa Alapból nyújtható támogatás célja, a jogosultak köre 5. A megyei Katasztrófa Alapból támogatás nyújtható: a természeti katasztrófák által okozott károk részbeni enyhítésére, a kialakult veszélyhelyzetek megszüntetésére, a jövıbeni károk megelızése érdekében. 6. A szabályzat értelmében támogatásra jogosultak azok a pályázók, akik a 2. -ban rögzített feltételeknek megfelelnek és a 4. A.) pontjában részletezett természeti eredető károk, veszélyhelyzetek következtében lakhatásuk ellehetetlenült, megnehezült, valamint azon szervezetek, amelyek mőködése ennek következtében veszélybe került, ha állami és/vagy biztosítótársaság és/vagy önkormányzat általi kártérítésre nem, illetve csak részben jogosultak. 7. Nem jogosultak támogatásra: profitorientált szervezetek, gazdasági társaságok, azok a személyek vagy szervezetek, akikrıl, illetve amelyekrıl a pályázat benyújtását követıen kiderül, hogy a szabályzat 6. -ban foglaltaknak a pályázat benyújtását megelızıen nem feleltek meg, illetıleg azok, akik a támogató döntés meghozataláig elveszítik a támogatásra való jogosultságukat, azok a személyek vagy szervezetek, akikrıl, illetve amelyekrıl a támogató döntés meghozatalát követıen, de a támogatás folyósítását megelızıen kiderül, hogy a szabályzat 6. -ban fog-

4 laltaknak a pályázat benyújtását megelızıen nem feleltek meg, illetıleg azok, akik a támogatás folyósításáig elveszítették támogatásra való jogosultságukat. 8. A Katasztrófa Alapból magánszemély pályázó esetén csak lakás céljára szolgáló építmény, továbbá életvitelszerően lakott ingatlan káresemény elıtti állapotba történı helyreállítása támogatható. 9. Nem magánszemély pályázó kizárólag tevékenysége folytatásához szükséges folyamatos használatában lévı ingatlan káresemény elıtti állapotba történı helyreállítása érdekében támogatható. III. A Katasztrófa Alap pénzügyi lehetıségei 10. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapjának jogelıdjét a megyei önkormányzat 20 millió forint elkülönítésével hozta létre áprilisában. 11. A megyei Katasztrófa Alap számú elkülönített bankszámláján rendelkezésre álló összeget gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek, egyéb szervezetek önkéntes hozzájárulása növeli. Az alap átutalás és pénztári befizetés révén támogatható. 12. A Katasztrófa Alap pénzeszközeit a megyei önkormányzat költségvetésében elkülönítve kell kezelni, annak felhasználásáról a közgyőlést és a nyilvánosságot tájékoztatni kell. 13. A megyei önkormányzat Katasztrófa Alapjának mőködésével és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos valamennyi költséget az elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzösszegbıl kell fedezni. IV. A Katasztrófa Alapból nyújtható támogatás 14. A megyei önkormányzat Katasztrófa Alapjából nyújtható vissza nem térítendı támogatás egy pályázóra jutó maximális összege: 1 millió forint. 15. A megyei közgyőlés határozatával kivételes esetben, külön méltánylást érdemlı körülményre tekintettel a 14. -ba foglaltaktól eltérıen legfeljebb 2 millió forint támogatást is megítélhet. 16. A támogatás megítélésének és folyósításának nem feltétele saját erı vállalása. 17. A támogatás folyósítására kizárólag eredeti számla, vagy hitelesített számlamásolat ellenében, utófinanszírozás keretében kerülhet sor. V. A pályáztatással, a döntéshozatallal és a támogatási szerzıdés megkötésével, módosításával kapcsolatos általános szabályok 18. Pályázat kiírására az elnök javaslatára a megyei közgyőlés jogosult. Rendkívül indokolt esetben az elnök dönthet a közgyőlés utólagos jóváhagyásával is pályázat kiírásáról. 19. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapjának mőködése a katasztrófával érintett település helyi önkormányzata és a megyei önkormányzat között kötendı a pályáztatás, a döntéshozatal, a támogatás folyósítása és az elszámolás kérdéseit részletezı együttmőködési megállapodáson alapul. 20. A pályázat lebonyolítása a megyei közgyőlés döntésétıl függıen kétféleképpen történhet (továbbiakban: A, illetve B eljárási típus). Az eljárási típusra a közgyőlés elnöke tesz javaslatot.

5 21. Az A.) típusú eljárásban jelen szabályzat által elıírt egyeztetést követıen a két részbıl álló (a megyei Katasztrófa Alapból és a települési önkormányzat költségvetésébıl származó) támogatás odaítélésérıl a települési képviselı-testület, illetıleg az általa feljogosított testületi szerv dönt. Míg a B.) típusú eljárásban a pályázatról és a teljes egészében megyei Katasztrófa Alapból nyújtandó támogatás összegérıl közvetlenül a 43. -ban meghatározott megyei testület határoz. 22. A pályázati felhívás elkészítése mindkét esetben a megyei önkormányzati hivatal feladata. A felhívás nyilvánosságát a megyei önkormányzat a hivatalos honlapján, a települési önkormányzatok pedig hivatalos honlapjukon, illetıleg a helyben szokásos egyéb módokon kötelesek biztosítani. 23. A pályázatot az együttmőködı település polgármesteri hivatalában kell benyújtani. Érvénytelen az a pályázat, amely a megyei önkormányzati hivatalban kerül benyújtásra. Erre az érvénytelenségi okra a pályázati felhívásban külön fel kell hívni a figyelmet. 24. Támogatás a szabályzat mellékletét képezı, e célra rendszeresített kérelem és mellékletei egy eredeti és egy másolati példányban történı benyújtásával igényelhetı. 25. A kérelem kötelezıen benyújtandó mellékletei: Szakértı, vagy az önkormányzat mőszaki elıadója által írt vélemény a kár jellegérıl, mértékérıl, lehetıség szerint fotódokumentációval. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó részesült-e állami, biztosító, illetıleg önkormányzat általi kárenyhítésben. Magánszemély pályázó esetén nyilatkozat arról, hogy a károsodott ingatlant a pályázó lakás céljára, életvitelszerően használta a káreseményt megelızıen. Magánszemély esetén igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élı családtagjai havi nettó összes jövedelmérıl és az 1 fıre jutó havi nettó jövedelemrıl (munkáltató, vagy települési jegyzı által). Nem magánszemély pályázó esetén nyilatkozat arról, hogy az ingatlan a pályázó tevékenységéhez feltétlenül szükséges, és a káreseményt megelızıen folyamatos használatában volt. 26. A pályázat benyújtására a pályázati felhívás megyei önkormányzat honlapján történı megjelenésének napjától számított 40 napon belül van lehetıség. A benyújtás határidejének utolsó napját a pályázati felhívásban konkrétan meg kell jelölni. Amennyiben ez a nap munkaszüneti-, vagy ünnepnapra esne, a befogadás végsı határideje az ezt követı munkanap. 27. A pályázatot befogadó települési önkormányzatok mindkét eljárási típus esetében továbbítják a megyei önkormányzati hivatalhoz a befogadott pályázat jegyzı által hitelesített másolati példányát, illetıleg a támogatási igényekrıl általuk készített összesítı táblázatot. 28. Hiánypótlás az erre irányuló felhívás kézhezvételétıl számított 3 napon belül nyújtható be. A hiánypótlási határidı elmulasztása a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után. 29. A támogatható pályázók körérıl, illetıleg a támogatás pályázónkénti összegérıl legkésıbb a pályázati felhívás közzétételétıl számított 70 napon belül döntést kell hozni. 30. A támogatási szerzıdés háromoldalú, a felek abban rögzített jogai és kötelezettségei eltérıek lehetnek. 31. A háromoldalú szerzıdés megkötését a megyei önkormányzat által biztosított szerzıdésminta alapján a települési önkormányzat szervezi. 32. A támogatási szerzıdés módosítására egy alkalommal, kizárólag az illetékes települési önkormányzat egyetértésével kerülhet sor. 33. A támogatási szerzıdésre egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

6 VI. Az egyes eljárási típusokra vonatkozó különös szabályok VI/1. Kizárólag az A.) eljárási típusra vonatkozó szabályok: 34. A megyei közgyőlés elnöke a pályázat kiírását megelızıen egyeztetést folyatat a megyei védelmi iroda munkatársaival, illetve az érdekelt települések polgármestereivel. Ennek eredményeként: a.) A megyei védelmi iroda javaslatát figyelembe véve dönt arról, hogy a kiírandó pályázat keretében mely megyei települések károsultjai támogathatók. b.) Az érintett települési polgármesterek véleményének ismeretében javaslatot tesz a pályázaton felosztható keretösszeg települések közötti megosztására. 35. A megyei Katasztrófa Alapból az egyes települések károsultjainak összességben legfeljebb akkora támogatás nyújtható, amekkora összeggel a települési önkormányzat maga is hozzájárul a település károsultjainak megsegítéséhez. 36. A Katasztrófa Alapból nyújtandó támogatás települések közötti megoszlását a közgyőlés elnökének javaslata alapján a megyei közgyőlés hagyja jóvá. 37. A károsultaknak juttatott támogatás települési szintő teljes összegét a 35. rendelkezéseinek figyelembe vételével a Katasztrófa Alapból és legalább fele részben a települési önkormányzat költségvetésébıl kell finanszírozni. 38. A támogatható pályázók körérıl, illetıleg a támogatás pályázónkénti összegérıl a szabályzat ának figyelembe vételével az illetékes települési önkormányzat képviselı-testülete, illetıleg a képviselı-testület által feljogosított egyéb testülete határoz. 39. A települési önkormányzat ezt követıen döntésérıl haladéktalanul tájékoztatja a megyei közgyőlés elnökét és intézkedik a támogatási szerzıdés elıkészítésérıl, megkötésérıl. 40. A támogatás települési szintő összegének átutalására a 39. -ba foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését követı 8 napon belül kerül sor. VI/2. Kizárólag a B.) eljárási típusra vonatkozó szabályok: 41. A megyei önkormányzati hivatal az együttmőködı települési önkormányzatoktól beérkezı pályázatokat döntésre elıkészíti, illetıleg ellenırzi a megítélt támogatásoknál az elszámolások helyességét. 42. A támogatás települési szintő összegének átutalására a keretösszeg felosztásáról szóló határozat meghozatalát követı 8 napon belül kerül sor. 43. A Katasztrófa Alapban rendelkezésre álló keretösszeg pályázónkénti felosztásáról az elnök és a megyei közgyőlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága együttesen határoz. 44. Alapítvány által benyújtott pályázat támogatásáról a megyei közgyőlés dönt. VII. A támogatás folyósítása és az elszámolás szabályai 45. Támogatott a támogatás összegét a támogatási szerzıdésben meghatározott munkákról, vásárolt anyagokról kiállított számlák benyújtását követıen, a települési önkormányzattól kapja meg.

7 46. Támogatott a szerzıdés idıtartama alatt köteles a szerzıdés tárgyával összefüggı adatváltozásokat 15 napon belül bejelenteni a közremőködı település polgármesteri hivatalánál. 47. Támogatott a munkák befejezését követı 30 napon belül köteles a támogatás felhasználásáról az illetékes települési önkormányzat felé számlákkal elszámolni. 48. A települési önkormányzat köteles az elszámolást és a helyreállítást a helyszínen is ellenırizni, és a támogatás felhasználását az elszámoláson igazolni. 49. A települési jegyzı a záradékával ellátott elszámolást és a benyújtott számlák hiteles másolatait a megyei önkormányzati hivatal Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztályához továbbítja. 50. Támogatott köteles a teljes támogatási összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelten haladéktalanul visszafizetni, amennyiben azt nem a támogatási szerzıdésben meghatározott célra használta fel. Tatabánya, március 21. Popovics György

8 KÉRELEM A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázó megnevezése (magánszemély vagy szervezet neve) Szervezet esetén képviselıje megnevezése Lakcím, székhely Adószám (magánszemély esetén adóazonosító jel): A káresemény helye szerinti önkormányzat megnevezése: Az önkormányzat számlaszáma (ahova a támogatás utalásra kerül): Telefonszám: cím: Magánszemély esetén: a káreseményt elszenvedett család - havi nettó összes jövedelme: - tagjainak száma: - 1 fıre jutó havi nettó jövedelme: (a települési önkormányzat tölti ki) A káresemény rövid leírása, a keletkezett károk bemutatása A káresemény helyszíne (pontos cím): A káresemény idıpontja: Ha a kár lakóingatlanban keletkezett, másik lakóingatlannal rendelkezik-e? A keletkezett kár helyreállításának összes költsége (ÁFA-val) A Katasztrófa Alapból kért támogatás összege Egyéb információ igen nem

9 A pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult? igen nem ( a megfelelı aláhúzandó) Kijelentem, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapjának szabályzatát megismertem, és az abban foglaltak betartását magamra nézve kötelezınek tekintem. Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és annak mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek., pályázó aláírása A települési önkormányzat záradéka: A pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek/nem felelnek meg, az alap támogatására benyújtott igényt jogosnak tartom/nem tartom jogosnak. (a megfelelı aláhúzandó) cégszerő aláírás A települési önkormányzat külön lapon részletesebben is véleményezheti a benyújtott igényt.

10 NYILATKOZAT A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (MAGÁNSZEMÉLY) ALULÍROTT..(NÉV) (CÍM) ALATTI LAKOS BÜNTETİJOGI FELELİSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A PÁLYÁZATI ADATLA- PON MEGNEVEZETT KÁRESEMÉNY KAPCSÁN ÁLLAM-, BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG-, ILLETVE ÖNKOR- MÁNYZAT ÁLTALI KÁRTÉRÍTÉSBEN - NEM RÉSZESÜLTEM. - RÉSZESÜLTEM,,-FT ÖSSZEGBEN. NYILATKOZOM TOVÁBBÁ ARRÓL, HOGY A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁBAN KÁROSODOTT INGAT- LAN LAKHATÁSOM CÉLJÁRA SZOLGÁLT, ABBAN ÉLETVITELSZERŐEN TARTÓZKODTAM., PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA

11 NYILATKOZAT A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (SZERVEZET) ALULÍROTT..(NÉV), A (SZERVE- ZET NEVE, CÍME) SZERVEZET KÉPVISELİJE BÜNTETİJOGI FELELİSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELEN- TEM, HOGY A.. (SZERVEZET NEVE) A PÁLYÁZATI ADATLAPON MEGNEVEZETT KÁRESEMÉNY KAPCSÁN ÁLLAM-, BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG-, ILLETVE ÖNKORMÁNY- ZAT ÁLTALI KÁRTÉRÍTÉSBEN - NEM RÉSZESÜLT. - RÉSZESÜLT,,-FT ÖSSZEGBEN. NYILATKOZOM TOVÁBBÁ ARRÓL, HOGY A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁBAN KÁROSODOTT INGAT- LANT TEVÉKENYSÉGEM FOLYTATÁSÁHOZ FOLYAMATOSAN IGÉNYBE VETTEM., PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA

12 ELSZÁMOLÓ LAP A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁHOZ A támogatott neve: A támogatott helyreállítás megnevezése: Megítélt vissza nem térítendı támogatás összege:..,-ft Elvégzett munkák megnevezése ÖSSZEG (FT) A PÁLYÁZATI ALAPBÓL FIZE- TETT ÖSSZEG (FT) SZÁMLA SOR- SZÁMA ÖSSZESEN, támogatott aláírása A települési önkormányzat záradéka: A kedvezményezett a vissza nem térítendı támogatást a támogatási szerzıdésben megnevezett célra használta fel. Az elszámolás valós adatokat tartalmaz., cégszerő aláírás

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT

«hsz» TÁMOGATÓI OKIRAT KSZ név cím «hsz» Iktató szám: «Iktató_szám» Pályázó neve: «pályázó_neve» Pályázó címe: «irsz» «varos», «utca» Projekt azonosító száma: Tárgy: Támogatási kérelem elbírálása TÁMOGATÓI OKIRAT Értesítem,

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

Hatályosság: 2010.05.21 -

Hatályosság: 2010.05.21 - 32/2010. (V. 13.) EüM rendelet a XXI. Egészségügyi Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezeléső elıirányzatok 2010. évi felhasználásának szabályairól Hatályosság: 2010.05.21 - Az államháztartásról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program. Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Mikrovállalkozások fejlesztése tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.1.1/M KMOP-2011-1.2.1/M 1 A. ALAPVETİ

Részletesebben

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos.

12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl. A rendelet alábbi szövegezése 2009. augusztus 26-tól hatályos. 12/2000. (III. 27.)Ör. sz. rendelet A szociális ellátások rendjérıl /Egységes szerkezetbe foglalva a jelen rendeletet módosító 2/2001. (I.29.) Ör. sz. rendelet, a 15/2002. (VI.27.) Ör sz. rendelet, a 20/2003.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja LETENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (III. 31.) sz. rendelete a szociális rászorultságtól függı pénzbeli, valamint természetbeni szociális ellátásokról és a személyes gondoskodást

Részletesebben

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához

Előterjesztés. a Képviselő-testület 2012. március 29-ei ülésére a civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló szabályzat elfogadásához Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATALA 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. március

Részletesebben

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja

Bevezetı rész I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Bevezetı rész Szekszárd Megyei Jogú

Részletesebben

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet

16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet a 2007-2013 idıszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13)

ÚTMUTATÓ. Az egyházi támogatási igények benyújtásához. (A támogatás kódja: EGYH-13) EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ ÚTMUTATÓ Az egyházi támogatási igények benyújtásához (A támogatás kódja: EGYH-13) TARTALOMJEGYZÉK 1. A támogatás céljai és a támogatható tevékenységek...3 1.1 EGYH-KCP-13

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja

I. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 29/2013. (XII.31.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások szabályozásáról Balatonfőzfı Város Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/

KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ KÖZLEKEDÉSI BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2008. május 23-án megtartott Küldöttgyőlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2008. május 23-i Küldöttgyőlése Tartalomjegyzék

Részletesebben

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése

1. Az önkormányzat hivatalos megnevezése, székhelye, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezése Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 18/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testülete és szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Esztergom

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok

I. Fejezet Általános szabályok Nemesvid Község Önkormányzat képviselő-testületének az 5/2015. (IV.29.) sz. rendelettel módosított 2/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról

Részletesebben

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I.

2011. évi CLXXXI. törvény. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1. I. a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggı eljárási szabályokról 1 I. Fejezet Általános rendelkezések 1. Hatáskör és illetékesség 1. (1) Az e törvényben meghatározott szervezeteket,

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 15/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Doboz Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása

I. fejezet. Fiatal házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása Budapest Fıváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselı-testületének a lakáscélú önkormányzati támogatásokról szóló 13/2008. (VI.18.) 6/2007. (II.23.), 42/2006. (XII.22.) rendelettel módosított 14/2006.(IV.19.)

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet

ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet 2. Napirend ELŐ TERJESZTÉS és elő zetes hatástanulmány államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről

Részletesebben

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:...

BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... BANKHITELSZERZİDÉS A SIKERES MAGYARORSZÁGÉRT ÖNKORMÁNYZATI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN ÖKIF AZONOSÍTÓ:... amely létrejött egyrészrıl Budapest III. Kerület Óbuda - Békásmegyer Önkormányzata

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 1 Az Országgyőlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintı közigazgatási

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-78/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol.

Zérczi László és Stumpf Attila képviselık igazoltan vanak távol. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 888-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Jelen vannak:

Részletesebben

Sárospatak Város Jegyzıjétıl

Sárospatak Város Jegyzıjétıl 12576/2010. Tisztelt Képviselı-testület! Sárospatak Város Jegyzıjétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Elıterjesztés - a Képviselı-testületnek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pomáz Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé a tulajdonában lévı 857 hrsz-ú telekingatlan megvásárlására A pályázat célja: 1. Pomáz Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(IV.1.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról, átvételéről Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek. energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS társasházak és lakásszövetkezeti lakóépületek energia-megtakarítást eredményező felújítási munkáinak támogatására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat a Képviselő-testület a XVI.

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete

Ludányhalászi Községi Önkormányzata. Képviselő-testületének. 12/2010. (IX.09.) önkormányzati. rendelete Ludányhalászi Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010. (IX.09.) önkormányzati rendelete a 2010. május június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek időszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA I. BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK A Hitelezés Üzletszabályzata (továbbiakban: Üzletszabályzat) a Takarékszövetkezet és az ügyfél (adós, fogyasztó; Ptk. 685 d.) pontja, a (továbbiakban:

Részletesebben