Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata"

Átírás

1 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK ELNÖKE E LİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés március 31-i ülésére Tárgy: A Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja szabályzatának átfogó felülvizsgálata Elıterjesztı: Popovics György, a megyei közgyőlés elnöke Elıadó: Pohlmüllner Tamás, koordinációs referens

2 Tisztelt Közgyőlés! A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 112/2010. (VI.25.) számú közgyőlési határozatával pályázati alapot hozott létre a természeti katasztrófában kárt szenvedett, illetve veszélyhelyzetbe került megyei magánszemélyek és szervezetek megsegítésére. A megyei alapból széles körő összefogás eredményeként közel 25,5 millió forint támogatást juttattunk a május-júniusi esızések miatt kárt szenvedett családoknak. Az alap létrehozását követı idıszak tapasztalatai fényében a megyei közgyőlés 140/2010. (IX.30.) számú közgyőlési határozatának 2. pontjában rendelkezett az alap szabályzatának késıbbi felülvizsgálatáról. Ennek szükségességét a 38/2011. (II.24.) számú közgyőlési határozat megerısítette. Két közgyőlési döntés érintette még a Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapját. A 163/2010. (X.11.) számú közgyőlési határozat értelmében támogatást nyújtottunk a vörösiszap katasztrófa károsultjainak, míg a legutóbbi közgyőlésen döntés született arról, hogy az alapból támogatás folyósítható a földrengések megyei károsultjainak is. A fenti határozatok és a szabályzat belsı ellentmondásai is szükségessé teszik a szabályzat szövegének átfogó felülvizsgálatát. Jelen elıterjesztés értelmében a Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapja helyébe jogutódként a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja lép. Tisztelt Közgyőlés! Fentiek értelmében kérem a jogutódlással létrejövı Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja szabályzatának elfogadását. Tatabánya, március 31. Popovics György /2011. (III.31.) számú közgyőlési határozat Határozati javaslat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés a Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjának jogutódjaként létrehozza a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapját, illetıleg elfogadja az alap elıterjesztés mellékletét képezı szabályzatát, továbbá ezzel egyidejőleg hatályon kívül helyezi a 112/2010. (VI.25.) számú közgyőlési határozat 3. pontjában elfogadott szabályzatot. Határidı: azonnal Felelıs: Popovics György, a közgyőlés elnöke

3 Melléklet SZABÁLYZAT A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁNAK MŐKÖDÉSÉRİL I. Általános rendelkezések 1. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja a megyei közgyőlés 112/2010. (VI.25.) számú határozatával létrehozott Természeti katasztrófában kárt szenvedettek és veszélyhelyzetbe kerültek pályázati alapjának jogutódja. 2. A Katasztrófa Alap célja, hogy közvetlen, vagy közvetett módon vissza nem térítendı támogatást nyújtson azoknak a természeti katasztrófában kárt szenvedett, illetve veszélyhelyzetbe került magánszemélyeknek, akiknek állandó lakóhelye, továbbá azon nonprofit szervezeteknek, amelyek székhelye vagy telephelye Komárom-Esztergom megye kivéve Tatabánya Megyei Jogú Város területén van. Tatabánya Megyei Jogú Város károsultjainak támogatás akkor nyújtható, ha a megyei jogú város, illetıleg kistérsége a megyei Katasztrófa Alaphoz jelentıs mértékben hozzájárult. 3. Jelen szabályzat rendelkezései alapján a megyei Katasztrófa Alapból kizárólag természeti eredető veszélyek, károk elhárítása, mérséklése támogatható. Közgyőlési döntéssel a szabályzat mellızésével egyösszegő támogatás nyújtható az alapból civilizációs eredető veszélyek, károk mérséklésére, elhárítására, a megyei önkormányzat illetékességi területén kívül is. 4. A szabályzat alkalmazásában: A. Természeti eredetőnek minısülnek a hidrológiai (árvíz, belvíz, hirtelen áradás), geológiai (földrengés, földcsuszamlás), meteorológiai (szélvihar, aszály, hıség, rendkívüli hideg, nagy havazás, jegesedés, villámlás, felhıszakadás, tornádó) veszélyek, károk. B. Civilizációs eredetőnek minısülnek az A. pontba nem sorolt veszélyek, károk. II. A Katasztrófa Alapból nyújtható támogatás célja, a jogosultak köre 5. A megyei Katasztrófa Alapból támogatás nyújtható: a természeti katasztrófák által okozott károk részbeni enyhítésére, a kialakult veszélyhelyzetek megszüntetésére, a jövıbeni károk megelızése érdekében. 6. A szabályzat értelmében támogatásra jogosultak azok a pályázók, akik a 2. -ban rögzített feltételeknek megfelelnek és a 4. A.) pontjában részletezett természeti eredető károk, veszélyhelyzetek következtében lakhatásuk ellehetetlenült, megnehezült, valamint azon szervezetek, amelyek mőködése ennek következtében veszélybe került, ha állami és/vagy biztosítótársaság és/vagy önkormányzat általi kártérítésre nem, illetve csak részben jogosultak. 7. Nem jogosultak támogatásra: profitorientált szervezetek, gazdasági társaságok, azok a személyek vagy szervezetek, akikrıl, illetve amelyekrıl a pályázat benyújtását követıen kiderül, hogy a szabályzat 6. -ban foglaltaknak a pályázat benyújtását megelızıen nem feleltek meg, illetıleg azok, akik a támogató döntés meghozataláig elveszítik a támogatásra való jogosultságukat, azok a személyek vagy szervezetek, akikrıl, illetve amelyekrıl a támogató döntés meghozatalát követıen, de a támogatás folyósítását megelızıen kiderül, hogy a szabályzat 6. -ban fog-

4 laltaknak a pályázat benyújtását megelızıen nem feleltek meg, illetıleg azok, akik a támogatás folyósításáig elveszítették támogatásra való jogosultságukat. 8. A Katasztrófa Alapból magánszemély pályázó esetén csak lakás céljára szolgáló építmény, továbbá életvitelszerően lakott ingatlan káresemény elıtti állapotba történı helyreállítása támogatható. 9. Nem magánszemély pályázó kizárólag tevékenysége folytatásához szükséges folyamatos használatában lévı ingatlan káresemény elıtti állapotba történı helyreállítása érdekében támogatható. III. A Katasztrófa Alap pénzügyi lehetıségei 10. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapjának jogelıdjét a megyei önkormányzat 20 millió forint elkülönítésével hozta létre áprilisában. 11. A megyei Katasztrófa Alap számú elkülönített bankszámláján rendelkezésre álló összeget gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, magánszemélyek, egyéb szervezetek önkéntes hozzájárulása növeli. Az alap átutalás és pénztári befizetés révén támogatható. 12. A Katasztrófa Alap pénzeszközeit a megyei önkormányzat költségvetésében elkülönítve kell kezelni, annak felhasználásáról a közgyőlést és a nyilvánosságot tájékoztatni kell. 13. A megyei önkormányzat Katasztrófa Alapjának mőködésével és a nyilvánosság biztosításával kapcsolatos valamennyi költséget az elkülönített bankszámlán rendelkezésre álló pénzösszegbıl kell fedezni. IV. A Katasztrófa Alapból nyújtható támogatás 14. A megyei önkormányzat Katasztrófa Alapjából nyújtható vissza nem térítendı támogatás egy pályázóra jutó maximális összege: 1 millió forint. 15. A megyei közgyőlés határozatával kivételes esetben, külön méltánylást érdemlı körülményre tekintettel a 14. -ba foglaltaktól eltérıen legfeljebb 2 millió forint támogatást is megítélhet. 16. A támogatás megítélésének és folyósításának nem feltétele saját erı vállalása. 17. A támogatás folyósítására kizárólag eredeti számla, vagy hitelesített számlamásolat ellenében, utófinanszírozás keretében kerülhet sor. V. A pályáztatással, a döntéshozatallal és a támogatási szerzıdés megkötésével, módosításával kapcsolatos általános szabályok 18. Pályázat kiírására az elnök javaslatára a megyei közgyőlés jogosult. Rendkívül indokolt esetben az elnök dönthet a közgyőlés utólagos jóváhagyásával is pályázat kiírásáról. 19. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapjának mőködése a katasztrófával érintett település helyi önkormányzata és a megyei önkormányzat között kötendı a pályáztatás, a döntéshozatal, a támogatás folyósítása és az elszámolás kérdéseit részletezı együttmőködési megállapodáson alapul. 20. A pályázat lebonyolítása a megyei közgyőlés döntésétıl függıen kétféleképpen történhet (továbbiakban: A, illetve B eljárási típus). Az eljárási típusra a közgyőlés elnöke tesz javaslatot.

5 21. Az A.) típusú eljárásban jelen szabályzat által elıírt egyeztetést követıen a két részbıl álló (a megyei Katasztrófa Alapból és a települési önkormányzat költségvetésébıl származó) támogatás odaítélésérıl a települési képviselı-testület, illetıleg az általa feljogosított testületi szerv dönt. Míg a B.) típusú eljárásban a pályázatról és a teljes egészében megyei Katasztrófa Alapból nyújtandó támogatás összegérıl közvetlenül a 43. -ban meghatározott megyei testület határoz. 22. A pályázati felhívás elkészítése mindkét esetben a megyei önkormányzati hivatal feladata. A felhívás nyilvánosságát a megyei önkormányzat a hivatalos honlapján, a települési önkormányzatok pedig hivatalos honlapjukon, illetıleg a helyben szokásos egyéb módokon kötelesek biztosítani. 23. A pályázatot az együttmőködı település polgármesteri hivatalában kell benyújtani. Érvénytelen az a pályázat, amely a megyei önkormányzati hivatalban kerül benyújtásra. Erre az érvénytelenségi okra a pályázati felhívásban külön fel kell hívni a figyelmet. 24. Támogatás a szabályzat mellékletét képezı, e célra rendszeresített kérelem és mellékletei egy eredeti és egy másolati példányban történı benyújtásával igényelhetı. 25. A kérelem kötelezıen benyújtandó mellékletei: Szakértı, vagy az önkormányzat mőszaki elıadója által írt vélemény a kár jellegérıl, mértékérıl, lehetıség szerint fotódokumentációval. Nyilatkozat arról, hogy a pályázó részesült-e állami, biztosító, illetıleg önkormányzat általi kárenyhítésben. Magánszemély pályázó esetén nyilatkozat arról, hogy a károsodott ingatlant a pályázó lakás céljára, életvitelszerően használta a káreseményt megelızıen. Magánszemély esetén igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élı családtagjai havi nettó összes jövedelmérıl és az 1 fıre jutó havi nettó jövedelemrıl (munkáltató, vagy települési jegyzı által). Nem magánszemély pályázó esetén nyilatkozat arról, hogy az ingatlan a pályázó tevékenységéhez feltétlenül szükséges, és a káreseményt megelızıen folyamatos használatában volt. 26. A pályázat benyújtására a pályázati felhívás megyei önkormányzat honlapján történı megjelenésének napjától számított 40 napon belül van lehetıség. A benyújtás határidejének utolsó napját a pályázati felhívásban konkrétan meg kell jelölni. Amennyiben ez a nap munkaszüneti-, vagy ünnepnapra esne, a befogadás végsı határideje az ezt követı munkanap. 27. A pályázatot befogadó települési önkormányzatok mindkét eljárási típus esetében továbbítják a megyei önkormányzati hivatalhoz a befogadott pályázat jegyzı által hitelesített másolati példányát, illetıleg a támogatási igényekrıl általuk készített összesítı táblázatot. 28. Hiánypótlás az erre irányuló felhívás kézhezvételétıl számított 3 napon belül nyújtható be. A hiánypótlási határidı elmulasztása a pályázat érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után. 29. A támogatható pályázók körérıl, illetıleg a támogatás pályázónkénti összegérıl legkésıbb a pályázati felhívás közzétételétıl számított 70 napon belül döntést kell hozni. 30. A támogatási szerzıdés háromoldalú, a felek abban rögzített jogai és kötelezettségei eltérıek lehetnek. 31. A háromoldalú szerzıdés megkötését a megyei önkormányzat által biztosított szerzıdésminta alapján a települési önkormányzat szervezi. 32. A támogatási szerzıdés módosítására egy alkalommal, kizárólag az illetékes települési önkormányzat egyetértésével kerülhet sor. 33. A támogatási szerzıdésre egyebekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései irányadók.

6 VI. Az egyes eljárási típusokra vonatkozó különös szabályok VI/1. Kizárólag az A.) eljárási típusra vonatkozó szabályok: 34. A megyei közgyőlés elnöke a pályázat kiírását megelızıen egyeztetést folyatat a megyei védelmi iroda munkatársaival, illetve az érdekelt települések polgármestereivel. Ennek eredményeként: a.) A megyei védelmi iroda javaslatát figyelembe véve dönt arról, hogy a kiírandó pályázat keretében mely megyei települések károsultjai támogathatók. b.) Az érintett települési polgármesterek véleményének ismeretében javaslatot tesz a pályázaton felosztható keretösszeg települések közötti megosztására. 35. A megyei Katasztrófa Alapból az egyes települések károsultjainak összességben legfeljebb akkora támogatás nyújtható, amekkora összeggel a települési önkormányzat maga is hozzájárul a település károsultjainak megsegítéséhez. 36. A Katasztrófa Alapból nyújtandó támogatás települések közötti megoszlását a közgyőlés elnökének javaslata alapján a megyei közgyőlés hagyja jóvá. 37. A károsultaknak juttatott támogatás települési szintő teljes összegét a 35. rendelkezéseinek figyelembe vételével a Katasztrófa Alapból és legalább fele részben a települési önkormányzat költségvetésébıl kell finanszírozni. 38. A támogatható pályázók körérıl, illetıleg a támogatás pályázónkénti összegérıl a szabályzat ának figyelembe vételével az illetékes települési önkormányzat képviselı-testülete, illetıleg a képviselı-testület által feljogosított egyéb testülete határoz. 39. A települési önkormányzat ezt követıen döntésérıl haladéktalanul tájékoztatja a megyei közgyőlés elnökét és intézkedik a támogatási szerzıdés elıkészítésérıl, megkötésérıl. 40. A támogatás települési szintő összegének átutalására a 39. -ba foglalt tájékoztatási kötelezettség teljesítését követı 8 napon belül kerül sor. VI/2. Kizárólag a B.) eljárási típusra vonatkozó szabályok: 41. A megyei önkormányzati hivatal az együttmőködı települési önkormányzatoktól beérkezı pályázatokat döntésre elıkészíti, illetıleg ellenırzi a megítélt támogatásoknál az elszámolások helyességét. 42. A támogatás települési szintő összegének átutalására a keretösszeg felosztásáról szóló határozat meghozatalát követı 8 napon belül kerül sor. 43. A Katasztrófa Alapban rendelkezésre álló keretösszeg pályázónkénti felosztásáról az elnök és a megyei közgyőlés Pénzügyi, Gazdaságfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága együttesen határoz. 44. Alapítvány által benyújtott pályázat támogatásáról a megyei közgyőlés dönt. VII. A támogatás folyósítása és az elszámolás szabályai 45. Támogatott a támogatás összegét a támogatási szerzıdésben meghatározott munkákról, vásárolt anyagokról kiállított számlák benyújtását követıen, a települési önkormányzattól kapja meg.

7 46. Támogatott a szerzıdés idıtartama alatt köteles a szerzıdés tárgyával összefüggı adatváltozásokat 15 napon belül bejelenteni a közremőködı település polgármesteri hivatalánál. 47. Támogatott a munkák befejezését követı 30 napon belül köteles a támogatás felhasználásáról az illetékes települési önkormányzat felé számlákkal elszámolni. 48. A települési önkormányzat köteles az elszámolást és a helyreállítást a helyszínen is ellenırizni, és a támogatás felhasználását az elszámoláson igazolni. 49. A települési jegyzı a záradékával ellátott elszámolást és a benyújtott számlák hiteles másolatait a megyei önkormányzati hivatal Területfejlesztési és Gazdasági Fıosztályához továbbítja. 50. Támogatott köteles a teljes támogatási összeget a jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelten haladéktalanul visszafizetni, amennyiben azt nem a támogatási szerzıdésben meghatározott célra használta fel. Tatabánya, március 21. Popovics György

8 KÉRELEM A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A pályázó megnevezése (magánszemély vagy szervezet neve) Szervezet esetén képviselıje megnevezése Lakcím, székhely Adószám (magánszemély esetén adóazonosító jel): A káresemény helye szerinti önkormányzat megnevezése: Az önkormányzat számlaszáma (ahova a támogatás utalásra kerül): Telefonszám: cím: Magánszemély esetén: a káreseményt elszenvedett család - havi nettó összes jövedelme: - tagjainak száma: - 1 fıre jutó havi nettó jövedelme: (a települési önkormányzat tölti ki) A káresemény rövid leírása, a keletkezett károk bemutatása A káresemény helyszíne (pontos cím): A káresemény idıpontja: Ha a kár lakóingatlanban keletkezett, másik lakóingatlannal rendelkezik-e? A keletkezett kár helyreállításának összes költsége (ÁFA-val) A Katasztrófa Alapból kért támogatás összege Egyéb információ igen nem

9 A pályázó ÁFA visszaigénylésre jogosult? igen nem ( a megfelelı aláhúzandó) Kijelentem, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapjának szabályzatát megismertem, és az abban foglaltak betartását magamra nézve kötelezınek tekintem. Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon és annak mellékleteiben közölt adatok a valóságnak megfelelnek., pályázó aláírása A települési önkormányzat záradéka: A pályázatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek/nem felelnek meg, az alap támogatására benyújtott igényt jogosnak tartom/nem tartom jogosnak. (a megfelelı aláhúzandó) cégszerő aláírás A települési önkormányzat külön lapon részletesebben is véleményezheti a benyújtott igényt.

10 NYILATKOZAT A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (MAGÁNSZEMÉLY) ALULÍROTT..(NÉV) (CÍM) ALATTI LAKOS BÜNTETİJOGI FELELİSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELENTEM, HOGY A PÁLYÁZATI ADATLA- PON MEGNEVEZETT KÁRESEMÉNY KAPCSÁN ÁLLAM-, BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG-, ILLETVE ÖNKOR- MÁNYZAT ÁLTALI KÁRTÉRÍTÉSBEN - NEM RÉSZESÜLTEM. - RÉSZESÜLTEM,,-FT ÖSSZEGBEN. NYILATKOZOM TOVÁBBÁ ARRÓL, HOGY A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁBAN KÁROSODOTT INGAT- LAN LAKHATÁSOM CÉLJÁRA SZOLGÁLT, ABBAN ÉLETVITELSZERŐEN TARTÓZKODTAM., PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA

11 NYILATKOZAT A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTANDÓ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (SZERVEZET) ALULÍROTT..(NÉV), A (SZERVE- ZET NEVE, CÍME) SZERVEZET KÉPVISELİJE BÜNTETİJOGI FELELİSSÉGEM TUDATÁBAN KIJELEN- TEM, HOGY A.. (SZERVEZET NEVE) A PÁLYÁZATI ADATLAPON MEGNEVEZETT KÁRESEMÉNY KAPCSÁN ÁLLAM-, BIZTOSÍTÓTÁRSASÁG-, ILLETVE ÖNKORMÁNY- ZAT ÁLTALI KÁRTÉRÍTÉSBEN - NEM RÉSZESÜLT. - RÉSZESÜLT,,-FT ÖSSZEGBEN. NYILATKOZOM TOVÁBBÁ ARRÓL, HOGY A TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁBAN KÁROSODOTT INGAT- LANT TEVÉKENYSÉGEM FOLYTATÁSÁHOZ FOLYAMATOSAN IGÉNYBE VETTEM., PÁLYÁZÓ ALÁÍRÁSA

12 ELSZÁMOLÓ LAP A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KATASZTRÓFA ALAPJÁBÓL FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁSÁHOZ A támogatott neve: A támogatott helyreállítás megnevezése: Megítélt vissza nem térítendı támogatás összege:..,-ft Elvégzett munkák megnevezése ÖSSZEG (FT) A PÁLYÁZATI ALAPBÓL FIZE- TETT ÖSSZEG (FT) SZÁMLA SOR- SZÁMA ÖSSZESEN, támogatott aláírása A települési önkormányzat záradéka: A kedvezményezett a vissza nem térítendı támogatást a támogatási szerzıdésben megnevezett célra használta fel. Az elszámolás valós adatokat tartalmaz., cégszerő aláírás

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1498/ 2007. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ü l é s é r e Tárgy: Kistelepülések pályázatainak finanszírozását

Részletesebben

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl

Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testületének 13/2010. (XII. 16.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjérıl Alap Község Önkormányzata Képviselı-testülete a Magyar

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VII.30.). számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2010. (VII. 16.) önkormányzati rendelete a rendkívüli események okozta károk enyhítésére szolgáló vissza nem térítendő támogatásról és segélyről * (Egységes

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI.1377/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 5/2008 Döntés pályázatok

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Finanszírozási szerzıdés kötése a Váci Egyházmegyével Elıterjesztı: dr. Völner

Részletesebben

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10.

Nyirád A hirdetőtáblára kifüggesztve: március 9. Levétel napja: március 25. Hatályos: március 10. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (III.9.) önkormányzati rendelete a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról Hatályos: 2016. március 10. Nyirád 2016 A hirdetőtáblára

Részletesebben

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról

Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének. 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú r e n d e l e t e. a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı testületének 1/2004. /I. 30./ ÖR. számú a lakáscélú helyi támogatási formákról Hajdúsámson Nagyközség Önkormányzata Képviselı- testülete az önkormányzatokról

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Mellékletek: - képviselıtestületi határozat - áttekintı térképmásolat - tulajdoni lap másolat 1 Pályázati Felhívás Kadarkút Város Önkormányzata (székhelye:7530. Kadarkút, Petıfi

Részletesebben

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület!

6233- /2009 szám. Elıterjesztés támogatási alap létrehozására. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ı l 2170 Aszód, Szabadság tér 9 Tel. 28/500-666 Fax: 28/400-575 Email: polgi.sztan@invitel.hu istván.sztan@pmhaszod.hu 6233- /2009 szám Elıterjesztés

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete június 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A Múzeum köz 1. sz. ingatlan értékesítése Sorszám: 5 Elıkészítette: Véleményezı bizottság: Váczi Julianna osztályvezetı Gazdálkodási Osztály Dr. Farkas László jogi munkatárs Pénzügyi Bizottság Döntéshozatal

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének../2009.(XII.14.) ÖR RENDELETE Egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk részletes szabályairól 1 Aszód Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható:

Pályázati felhívás. Támogatás az egyes lakóközösségek esetében az alábbiakra adható: Pályázati felhívás A lakossági szilárd kommunális hulladék szállítási közszolgáltatáshoz használt győjtıedények zárható térben történı elhelyezéséhez vissza nem térítendı támogatást igényelhet: zárható

Részletesebben

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl

P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl P é c e l V á r o s Ö n k o r m á n y z a t A l p o l g á r m e s t e r é tıl 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Tel: 28/452-745, 452-751; Fax: 28/452-755 WEB: www.pecel.hu E-mail: hivatal@pecel.hu ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3..

1.. 2.. A támogatás kamatmentes kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) nyújtásával történhet. 3.. Sajószöged község Önkormányzatának 3/2001.(I.31.) sz. KT. rendelete a lakásépítés és vásárlás helyi pénzügyi támogatási rendszerérıl a módosításokkal egységes szerkezetben A lakáscélú támogatásokról szóló

Részletesebben

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására

TERVEZET. Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására TERVEZET Kisújszállás Város Önkormányzatának pályázati felhívása nyári táborok évi támogatására Kisújszállás Város Önkormányzata önkormányzati rendelete alapján pályázatot ír ki a nyári táborok.. évi támogatására.

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 24./2011. (X. 14.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A BURSA HUNGARICA Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj szabályozásáról Törökszentmiklós Város

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011.

Javaslat civil szervezetek támogatása tárgyában pályázat kiírására. Szám: 1-73 /2011. VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-73 /2011. A határozati javaslat elfogadásához egyszerő szavazattöbbség szükséges! Javaslat civil

Részletesebben

Kislıd község Önkormányzat KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX. 27.) Önk. számú RENDELETE. A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról

Kislıd község Önkormányzat KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX. 27.) Önk. számú RENDELETE. A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról Kislıd község Önkormányzat KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 21/2004. (IX. 27.) Önk. számú RENDELETE A lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról Kislıd község Önkormányzat Képviselı- testülete 21/2004. (IX. 27.)

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének február 25-i ülésére. vezetıi referens E L İ T E R J E S Z T É S 5. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. február 25-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2016. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5.

PÁLYÁZATI ADATLAP 1. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 1.1. NEVE: 1.2. ALAPÍTÁS IDİPONTJA: (év, hó, nap) 1.3. SZÉKHELY: 1.4. TELEPHELY: 1.5. PÁLYÁZATI ADATLAP Tata Város Képviselı-testülete által a helyi mikro-, kis- és középvállalkozások, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdálkodók és családi gazdaságok számára, a helyi vállalkozások

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke %

Hatósági szerzıdés. Támogatás mértéke % Iktatószám:< ügyirat iktatószáma > Ügyintézı:< ügyintézı neve > telefon:< ügyintézı telefonszáma > Gépi azonosító:< ügyszám > / < ügyiratszám > Tárgy: közfoglalkoztatás támogatás hatósági

Részletesebben

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.

KÖZLÖNYE NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALA 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. XIX. évfolyam 8. szám 2009. október 21. H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2009. X. 21.-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI NÓGRÁD MEGYEI

Részletesebben

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére

Egyéb elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2011. január 27-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közfoglalkoztatás új rendszerérıl Elıkészítette: Tárnok Lászlóné jegyzı Véleményezı bizottság: Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Pénzügyi Bizottság Sorszám:

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

16/1999. (IX. 23.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról 1

16/1999. (IX. 23.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról 1 1 16/1999. (IX. 23.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi lakáscélú önkormányzati támogatásról 1 Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 9/2010. (VII.16.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2010. május-június hónapokban kihirdetett veszélyhelyzetek idıszakában megsemmisült, vagy helyreállíthatatlanná

Részletesebben

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ

Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 1.1.2 intézkedése keretében a foglalkoztatás elısegítésérıl

Részletesebben

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés

BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés BIZOTTSÁGI ELİTERJESZTÉS 147/2010. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 7/2006. (IV.14.) sz. önkormányzati

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. február 04-i ülésére a Helyi TDM szervezettel kötendı ingatlanhasználati szerzıdés tárgyában Tisztelt Képviselı-testület!

Részletesebben

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP

1. számú melléklet a helyi önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatásának rendjérıl szóló rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP 1. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP az önszervezıdı közösségek pénzügyi támogatása iránt Az önszervezıdı közösség neve: Az önszervezıdı közösség címe: A szervezet jogállása: A szervezet telefon-, faxszám,

Részletesebben

SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP MŐKÖDÉSÉRİL

SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP MŐKÖDÉSÉRİL A 198/2010.(XI.25.) számú közgyőlési határozat melléklete SZABÁLYZAT A TELEPÜLÉSI PÁLYÁZATI ALAP MŐKÖDÉSÉRİL Az alapot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat hozta létre, a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása. Pályázat kódszáma: LSZ december PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Lakossági szennyvízcsatlakozás támogatása Pályázat kódszáma: LSZ-2015-2 2015. december 1. A pályázati konstrukció tárgya, célja Gyomaendrőd Város Önkormányzata a Képviselő-testülete

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2011. évi 3. szám 2011. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2011. március 31-ei ülése SZEMÉLYI

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt.

A pályázat 100%-os intenzitású, keretében a gazdasági társaság 10.396.936 Forint összegő vissza nem térítendı támogatást igényelt. Javaslat a SIDINFO Nonprofit Kft. által benyújtott TÁMOP-1.4.1-12/1 kódszámú, Hátrányos helyzető célcsoportok foglalkoztatásának támogatása a nonprofit szervezetek foglalkoztatási kapacitásának erısítésével

Részletesebben

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról.

Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(.)önkormányzati rendelete. a helyi lakáscélú támogatásról. Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének../2016.(.)önkormányzati rendelete a helyi lakáscélú támogatásról (tervezet) 2 Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének /2016.(

Részletesebben

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról.

PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE. A lakáscélú önkormányzati támogatásokról. PAPKESZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 12/2004.(VIII.30.) sz. RENDELETE A lakáscélú önkormányzati támogatásokról. Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselı-testülete A lakáscélú állami támogatásokról

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete. a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 25/2010. (VI. 30.) sz. rendelete a vis maior okozta károk enyhítésére szolgáló támogatás helyi szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban:

Részletesebben

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38.

Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl. Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Medgyesbodzás Község Polgármesterétıl Medgyesbodzás Széchenyi u. 38. Elıterjesztés Medgyesbodzás Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2014. január 13-án tartandó ülésére a szociális célú tőzifa

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Pályázni lehet: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Békés Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2008. évi költségvetésében elkülönített Vállalkozói Alap terhére, Békés Város közigazgatási területén megvalósuló beruházások támogatására,

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 117 MELLÉKLET: 1 TÁRGY: Pályázati felhívás üres háziorvosi állás betöltésére E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. április 28-i

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-58/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-58/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II.

IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II. IKTATÓSZÁM: 05-5/150-2/2011. TÁRGY: 2011. ÉVI PÁLYÁZAT A LÉTSZÁMCSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS EGYSZERI HOZZÁJÁRULÁS IGÉNYLÉSÉHEZ (II. ÜTEM) MELLÉKLET: E LİTERJESZ T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008.

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. Jóváhagyom: Budapest, 2008. március. Dr. Fodor Gábor miniszter A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2008. évi ZÖLD FORRÁS programjának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008. 2008. évi PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a környezet-

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. I. A pályázat célja PÁLYÁZATI KIÍRÁS Az Emberi Erıforrások Minisztériuma pályázati felhívása nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, mővészeti, hagyományırzı és olvasó táborok megvalósításának 2013. évi

Részletesebben

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról

Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók támogatásáról Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére E L İ T E R J E S Z T É S 7. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı testületének.../2012. (...) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Általános rendelkezés 1. 1

Általános rendelkezés 1. 1 Szekszárdi Önkormányzat 7/2002.(IV.29.) rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékosságot célzó felújításának támogatásáról * a módosításokkal egységes szerkezetben Szekszárd

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:...

PÁLYÁZATI ADATLAP. A szervezet megnevezése:... A szervezet székhelye:... A szervezet levelezési címe:... A szervezet képviselőjének neve:... 1. melléklet a 21/2015. (VIII.27.) számú önkormányzati rendelethez PÁLYÁZATI ADATLAP A pályázó szervezet adatai A szervezet megnevezése:....... A szervezet székhelye: A szervezet levelezési címe: A szervezet

Részletesebben

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása:

I. A kamarai vizsgabizottsági képviselık kiválasztása: Az SzVMSzK Pest Megyei Szervezete pályázatot hirdet szakmai vizsgabizottsági képviselıi feladatok ellátására. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, elbírálásuk minden év április hónapjában, április 30-ig

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végzı személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:. Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:. Tartózkodási hely:

Részletesebben

Bevezetı rendelkezések 1.

Bevezetı rendelkezések 1. Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyőlésének 32008. (VII. 14.) önkormányzati rendelete az iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményezı korszerősítésének, felújításának

Részletesebben

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja

1. A rendelet célja és hatálya. 2. A civil szervezetek támogatásának módja Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2012. (VII. 12.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának és elszámolásának rendjéről Hegymagas Község Önkormányzatának

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.

EGYSÉGES SZERKEZET. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29. 143. EGYSÉGES SZERKEZET Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 43/2010. (X. 26.) ÖR rendelettel módosított 15/2010. (IV. 29.) rendelete a közmővesítési hozzájárulás megállapítását követı

Részletesebben

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról

7/2014. (I. 31.) BM rendelet. a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról 7/2014. (I. 31.) BM rendelet a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgy Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése 12/1994.(IV.1.) KT. számú rendelete az ivóvíz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról (a módosításokkal egységes szerkezetben) Szekszárd Megyei Jogú Város

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések

A rendelet hatálya 1.. A rendelet hatálya Magyarpolány Község közigazgatási területére terjed ki. Általános rendelkezések Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10/2008. (VIII. 1.) rendelete a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról (egységes szerkezetben) Magyarpolány Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Szociális Fıosztály Szociális Osztály PÁLYÁZATI ADATLAP

Szociális Fıosztály Szociális Osztály PÁLYÁZATI ADATLAP Budapest Fıváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Fıosztály Szociális Osztály : 1042 Budapest, Király u.12-14. :231-3101 e-mail: szocialis_osztaly@ujpest.hu PÁLYÁZATI ADATLAP

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról

Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról Zamárdi Város Önkormányzat 24/2013. (X. 22.) önkormányzati rendelete (Egységes szerkezetben) Felsőfokú tanulmányok támogatásáról *Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap

KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására. Neve:... Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap KÉRELEM a rendszeres szociális segély megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve:....... Születési hely, év, hó, nap:.. Lakóhely:...

Részletesebben

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart.

(4) 5 A gyermek átmeneti gondozása az annak alapjául szolgálók fennállásáig, de legfeljebb 12 hónapig tart. Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2000. (I. 30.) számú rendelete a gyermekek átmeneti gondozása keretében megvalósítandó helyettes szülıi tevékenységrıl 1 (az idıközbeni módosításokkal

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

Szabályzat a Települési Pályázati, Fejlesztési Alap működéséről

Szabályzat a Települési Pályázati, Fejlesztési Alap működéséről 12/2014. (II. 27.) számú közgyűlési határozat melléklete Szabályzat a Települési Pályázati, Fejlesztési Alap működéséről A Települési Pályázati, Fejlesztési Alap (továbbiakban: Alap) a Települési Pályázati

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 584 / 2011. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei területi kisebbségi önkormányzatokkal

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Kisberény Község Önkormányzata 8693 Kisberény, Petőfi S. u. 36. Ügyiratszám: 6743-23/2011 ELŐTERJESZTÉS Kisberény Község Önkormányzata 2011. december 12-i Képviselő-testületi ülésére Napirend: KEOP-7.1.0/11

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA H ATÁROZA TOK HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2007. FEBRUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉN 11/2007. (II. 27.) Tkt határozat: Tárgy: Napirendi pontok elfogadása 1./ A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.:

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT DOROG PF.:43. TEL.: FAX.: Tisztelt Képviselı-testület! DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Elıterjesztés Dorog Város Képviselı testületének

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2006. (IX.4.) rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól (A módosításokkal egységes szerkezetben) Annavölgy Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 11/1999. (IX.7.) KT. számú rendelete a belvíz sújtotta lakóépületek vásárlásához, újraépítéséhez és felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról

Részletesebben

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések

Általános szabályzatot. Általános rendelkezések Az alapítványokról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 88/2010. és 99/2011. szám) 34. szakasza és A Prosperitati Alapítvány alapszabálya (meghozva 2016. január 21-én) 10. szakaszának 1.

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 145. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat köznevelési megállapodás kötésére a Négy Évszak Waldorf-pedagógiai Alapítvánnyal E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére

Szár Községi Önkormányzat Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére Képviselı-testületének pályázati kiírása rendezvények egyedi támogatására helyi civil szervezetek részére 1. Általános információk: A pályázati kiírás elválaszthatatlan részét képezi a pályázati adatlap,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl

A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete. Együttmőködési megállapodás. mely létrejött egyrészrıl A 130/2012. (V. 29.) határozat melléklete Együttmőködési megállapodás mely létrejött egyrészrıl másrészrıl Sajószentpéter Városi Önkormányzat székhely: 3770 Sajószentpéter, Kálvin tér 4. adószám: 15726085-2-05

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselı-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete TÁJÉKOZTATÁSUL a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról 1 (egységes

Részletesebben

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS

MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS MUNKÁLTATÓI SZERZİDÉS mely létrejött egyfelıl a DIMENZIÓ Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár székhelye: H-1054 Budapest, Vécsey u. 3., nyilvántartási száma: Fıvárosi Bíróság 60.978/98., adószáma: 18234732-1-41,

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása

A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása A Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíj pályázati felhívása Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Kőbánya számít Rád szociális alapú tanulmányi ösztöndíjról

Részletesebben

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap

K É R E L E M. 2. Szolgáltatás típusa: 3. Milyen idıponttól kéri a szolgáltatás biztosítását: 200. hó nap. Dátum: 200 év hó nap Tiszavasvári Szociális-, Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgáltató Központ 4440 Tiszavasvári, Vasvári Pál út 87. Jelzırendszeres házi segítségnyújtás Telephely: 4440 Tiszavasvári, Hısök út 38. K É R E

Részletesebben

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra

/2012. Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra 08-8-1486/2012 Megállapodás közérdekő kötelezettségvállalásra Amely létrejött egyrészrıl Pannon Hıerımő Zrt. székhelye: 7630 Pécs, Edison u. 1. adószáma: 10740013-2-02 mint a közérdekő kötelezettségvállalást

Részletesebben