Hulladékok. új utakon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hulladékok. új utakon"

Átírás

1 Hulladékok új utakon

2 2 Magyarország a XXI. század kezdetére a kor szellemének megfelelő színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kialakítását tűzte ki célul. Az új stratégia mehatározását befolyásolta az is, hogy az Európai Unióhoz történő csatlakozással az ország elkötelezte magát, hogy elfogadja és érvényre juttatja az Unió környezetvédelmi politikáját. Ez a vállalás a szükséges jogi háttér megteremtése mellett számos új feladatot ró a magyar gazdaságra, közigazgatásra és a lakosságra. Az Unió irányelveinek magyarországi érvényesítésével olyan kötelezettségeket kell teljesíteni, amelyek alapvetően megváltoztatják az ország hulladékkezelésének korábbi gyakorlatát. A feladat nagyságát érzékelve a Magyar Köztársaság Kormánya a környezetvédelemért felelős tárca szakmai előkészítése mellett már az 1990-es évek közepén elkezdte a felkészülést. A környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény új, korszerű kereteket teremtett a szakterületek jogszabályainak megalkotására és meghatározta az eljárásrend legfontosabb előírásait. Következő lépésként a Parlament megteremtette a termékdíjas rendszer alapjait, amely érvényre juttatta a szennyező fizet alapelvet nagy mennyisége vagy veszélyessége miatt kiemelt figyelmet érdemlő termékek hulladékainak kezelése során, megteremtve egy gyártói felelősségen nyugvó rendszer alapjait, és forrásokat biztosított a hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztéséhez. Az intézkedések eredményeként gazdaságosabbá vált és ezáltal kibővült az ipari szelektív hulladékgyűjtés, illetve az infrastrukturális beruházások nyomán, az ország egyes területein megindult a lakossági szelektív hulladékgyűjtés. A termékdíj hozzájárult a másodnyersanyag hasznosítás rendszerének kiépítéséhez, működtetéséhez ban elfogadásra került az I. Nemzeti Környezetvédelmi Program, majd 2001-ben hatályba lépett a hulladékgazdálkodásról szóló évi XLIII. törvény. A hulladékgazdálkodási infrastruktúra fejlesztése érdekében olyan intézkedések váltak szükségessé, amelyek lehetővé teszik, hogy Magyarország hulladékgazdálkodása új utakra lépjen. Az intézkedések a következők: I. A hulladékgazdálkodási tervezés alapjainak megteremtése; II. Az önkormányzatok, közszolgáltatók feladatainak tudatosítása; III. A komplex települési hulladékgazdálkodási rendszerek kiépülésének támogatása; IV. A másodnyersanyag hasznosítás rendszerének az Európai Unió követelményei szerinti átalakítása; V. A lakosság megnyerése, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos tudatformálás támogatása; VI. Az Európai Unió által biztosított támogatási források hatékony felhasználásának elősegítése, a különböző támogatási források összehangolása.

3 I. A hulladékgazdálkodási tervezés alapjainak megteremtése 3 A hulladékgazdálkodási tervek elsődleges feladata elősegíteni a Nemzeti Környezetvédelmi Program hulladékgazdálkodási célkitűzéseinek teljesülését. A magyar hulladékgazdálkodási tervek rendszere biztosítja a hulladékgazdálkodási infrastruktúrafejlesztés szakmaiságát, meghatározza a szükséges a feladatokat, illetve végrehajtásuk módszereit, tisztázza az egyes tervezési szintek szerepét, biztosítva a szubszidiaritás elvének érvényesülését. A hulladékgazdálkodási törvény három szintet határoz meg a hulladékgazdálkodási tervek elkészítésére: Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium készítette, amelyet a Magyar Parlament novemberében fogadott el. A Regionális Hulladékgazdálkodási Tervek elkészítését a környezetvédelmi felügyelőségek végezték, amelyek kihirdetésére novemberében került sor. A tervezés utolsó lépcsőjeként az önkormányzatok a Helyi Hulladékgazdálkodási Terveket évben készítik el. A tervek a 2008-ig tartó időszakot ölelik fel, felülvizsgálatukra kétévente kell sort keríteni. A hulladékgazdálkodási tervek jelentőségét az adja, hogy meghatározzák azokat a szakmai követelményeket, amelyeket a hulladékgazdálkodási beruházások elindítóinak figyelembe kell venniük. A tervek elfogadása után Magyarországon csak olyan hulladékgazdálkodási beruházás támogatható, amelyek összhangban vannak a hulladékgazdálkodási tervekkel. Így a hulladékgazdálkodási tervezés egyfajta szakmai minőségbiztosítási funkciót lát el. Országos Hulladékgazdálkodási Terv Regionális Hulladékgazdálkodási Tervek Helyi Hulladékgazdálkodási Tervek

4 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv 4 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv elemzi a magyarországi hulladékgazdálkodás helyzetét, meghatározza a időszakban elérendő célokat, illetve felméri a finanszírozási forrásokat és a gazdasági szabályozás eszközeit. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv megvalósításával megoldandó, illetve kezelendő főbb feladatok: csökkenteni kell a magas hulladékképződési arányt; emelni kell a legtöbb hulladékfajtánál alacsony hasznosítási arányt; meg kell oldani a nagy mennyiségben tárolt hulladék nyersanyagként történő felhasználását; minimalizálni kell a lerakással történő ártalmatlanítás igen magas arányát; növelni kell a hulladékkezelés színvonalát és biztonságát, mérsékelni kell az egészségügyi és környezeti veszélyeztetés, illetve kockázat mértékét; fokozatosan fel kell számolni a veszélyeztető forrásokat és a szennyezett területeket; a környezettudatos és jogkövető magatartást erősíteni kell; teljessé kell tenni az egyes területeken hiányos szabályozási rendszert; növelni kell a szemléletformálás és szakmai útmutatási eszközök alkalmazásának hatékonyságát; erősíteni kell a hatósági jogérvényesítés személyi, szakmai és intézményi feltételrendszerét; fejleszteni kell a hulladék monitoring (nyilvántartás, statisztikai adatszolgáltatás, mérésellenőrzés) eszközrendszerét; gazdasági szabályozókkal is ösztönözni kell a korszerű, komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kiépülését, különös tekintettel a hasznosításra; erősíteni kell az állami és a magánszféra közötti együttműködést, támogatni kell a helyi, illetve helyi közösségi kezdeményezéseket, különös tekintettel a hulladék elkülönített gyűjtésére és hasznosítására; hatékonyabbá kell tenni az oktatási, nevelési, szemléletformálási tevékenységet.

5 5 Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv hat szakmai programot ismertet, meghatározva ezek forrásigényét: Programok Fejlesztési igények között (2001. évi áron, millió Ft) 1. Ipari és egyéb termelési hulladék Települési szilárd hulladék Települési folyékony hulladék begyűjtése* Inert/Építési és bontási hulladék Veszélyes hulladék Kiemelt anyag- és hulladékáramok Összesen * A begyűjtött hulladék kezelésének fejlesztése Magyarország Szennyvízelvezetési és Tisztítási Programjának részeként valósul meg (17,6 17,9 milliárd Ft tervezett költséggel). A kiemelt anyag- és hulladékáramok közé a következő speciális hulladéktípusok tartoznak: Csomagolási hulladék Biológiailag lebomló hulladék Kiselejtezett gépjárművek Elektronikai hulladék Hulladék olajok PCB tartalmú hulladék Akkumulátorok, elemek hulladékai Egészségügyi hulladék Állati eredetű hulladék Növényvédőszer-hulladék Gumihulladék Építési és bontási hulladék. Ezen hulladékáramok egy része esetében a kapcsolódó költségek más programok költségeibe kerültek beépítésre. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv elkülönítetten foglalkozik a tervezett programok megvalósításához szükséges intézményfejlesztéssel önkormányzati, illetve kormányzati szinten. Az intézményfejlesztést teljes egészében a költségvetés finanszírozza, melynek tervezett összege millió Ft. Regionális és Helyi Hulladékgazdálkodási Tervek A regionális tervek Magyarország hét statisztikai régiójára készültek, míg helyi terveket az önkormányzatoknak, önkormányzati társulásoknak kell készíteniük. A tervezési szintek az Európai Unió gyakorlatához igazodnak, megkönnyítve a támogatások igénybevételét. A regionális és helyi hulladékgazdálkodási tervek szerepe, hogy a helyi igények és lehetőségek figyelembe vételével valósuljanak meg az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzései. Így lehet biztosítani, hogy a hulladékgazdálkodásban csak olyan helyi kezdeményezések szülessenek, amelyek megfelelnek a Magyarország által vállalt környezetvédelmi kötelezettségeknek.

6 6 II Ȧz önkormányzatok, közszolgáltatók feladatainak tudatosítása A települési önkormányzatok, illetve a hulladékkezelést végző közszolgáltatók feladatait jogszabályok rögzítik. A jogszabályi előírások betartását a helyi közigazgatás, jegyzők, illetve közigazgatási hivatalok, valamint a szakmai felügyeletet képviselő környezetvédelmi felügyelőségek rendszere biztosítja. Az önkormányzatok hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladata kettős: Egyrészt biztosítaniuk kell a helyi közszolgáltatást, vagyis közigazgatási területükön a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezését, valamint annak üzemeltetését, bizosítaniuk kell továbbá a közterület-felügyelet fenntartását, a közterület tisztántartását, és mindezeket a hulladékgazdálkodásról szóló helyi rendeletben kell szabályozniuk. Másrészt gondoskodniuk kell a helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítéséről, a terv megvalósításához szükséges hulladékgazdálkodási beruházásokról, fejlesztésekről és dönteniük kell arról, hogy egyedül vagy önkormányzati társulást létrehozva kívánnak megfelelni a jogszabályi követelményeknek. További feladatuk a hulladékkezelési létesítmények helyének kijelölése, a hulladéklerakók felülvizsgálata, a településen lévő illegális lerakók felszámolása. A közszolgáltatók hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatai: a települési hulladék ingatlantulajdonosoktól történő begyűjtése az önkormányzati rendeletben előírt módon, a környezetvédelmi előírások megtartása mellett, a hulladék elszállítása a hulladékkezelő telepre, a települési hulladék kezelése, a kezelő létesítmény üzemeltetése, a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása, a közszolgáltatói tevékenységéről évente részletes költségelszámolás készítése.

7 A jogszabályokban meghatározott fontosabb határidó k ig minden települési önkormányzatnak közszolgáltatást kellett szerveznie a települési hulladékok lakosságtól történő begyűjtésére és kezelésére június 30-tól a gumiabroncs hulladéklerakóra való lerakási tilalma lépett életbe június 30-ig a hulladékkezelési tevékenységet folytató társaságoknak telephely engedélyt kellett kérniük az illetékes hatóságtól ben a lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát a bázis évben képződött hulladék 75%-ára kell csökkenteni ig az ország lakosságának legalább 40%-ára ki kell terjeszteni a szelektív hulladékgyűjtés teljes rendszerét ig el kell érni az 50%-os hasznosítási arányt a csomagolási hulladékok területén ig a hulladékégetés azon berendezéseit, amelyek nem felelnek meg a környezetvédelmi előírásoknak, fel kell újítani vagy az égetőt be kell zárni tól a gumiőrleményre lerakási tilalom lép életbe ig a lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát a bázis évben képződött hulladékmennyiség 50%-ára kell csökkenteni ra az ország lakosságának legalább 60%-ára ki kell terjeszteni a szelektív hulladékgyűjtés teljes rendszerét ra el kell érni, hogy a lerakásra kerülő hulladékmennyiség a jelenleginek legfeljebb 75%-a legyen és így a mostani 83%-os arány 60% alá csökkenjen ra az építési és bontási hulladékok hasznosítási arányát 50%-ra kell emelni ig be kell zárni azokat a hulladéklerakókat és tárolókat, amelyek nem felelnek meg a környezetvédelmi előírásoknak ig a lerakásra kerülő települési hulladék biológiailag lebomló szervesanyag-tartalmát a bázis évben képződött hulladékmennyiség 35%-ára kell csökkenteni.

8 8 III. A komplex települési hulladékgazdálkodási rendszerek kiépülésének támogatása Magyarországon az ISPA előcsatlakozási alaphoz történő pályázás elindulásával megkezdődött a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kiépülése. Az ország területéről 12 hulladékgazdálkodási ISPA projekt került elfogadásra, amely Magyarország 1247 településének 3,6 millió lakosát érinti. Cél az ország valamennyi települését érintő korszerű hulladékkezelés biztosítása, amelynek érdekében az ISPA pályázatok lezárulását követően a évre vonatkozóan a Kohéziós Alap nyújtotta támogatási lehetőségek kihasználása mellett további beruházásokat tervezünk. Komplex Hulladékgazdálkodási Projektek költségei (millió Euro) A komplex hulladékgazdálkodási rendszerek kiépülése két szempontból is mérföldkőnek tekinthető a hazai hulladékgazdálkodásban: egyrészt a szolgáltatás színvonalának emelkedését jelentik, hiszen a legjobb elérhető hulladékgazdálkodási technológiák alkalmazását teszik lehetővé, másrészt a környezetvédelmi követelmények betartását lehetővé tevő infrastruktúra a környezetminőség javulását valósítja meg és egyben költséghatékony rendszerek kiépítésére van lehetőség.

9 A komplex települési hulladékgazdálkodási rendszerek elemei 9 1. Regionális hulladékkezelés megszervezése A jelenlegi magyarországi gyakorlattal szemben amelyben szinte minden település közelében van egy lerakó és hiányoznak a hulladékkezeléshez szükséges létesítmények - a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek, ezen belül a regionális hulladékkezelő központok létrehozása szükséges. Ezáltal a beruházások legköltségesebb része, a hulladékok ártalmatlanítását szolgáló lerakás egy központi létesítményben történhet, és a hulladékok költséghatékony szállítását átrakóállomások rendszerének kiépítésével biztosítják. A regionális hulladékgyűjtés megteremtésének egyik legfontosabb követelménye a megfelelő gépjárműpark kialakítása, ez egyrészt a pormentes gyűjtést biztosító tömörítős gyűjtőautók, másrészt az átrakóállomásokról az ártalmatlanító létesítményekbe szállító konténeres gépjárművek beszerzését jelenti. 2. Elkülönített gyűjtési rendszerek bevezetése A komplex hulladékgazdálkodási rendszerek keretén belül szelektív hulladékgyűjtés valósul meg: A létrehozott begyűjtőhelyeken, illetve a házhozmenő gyűjtés keretében összegyűjtött papír-, műanyag-, üveg- és más hulladék a válogatóművekbe kerül, ahol megtörténik a hulladék utóválogatása, ipari előkészítése, illetve hasznosítóműbe történő szállítása. Az elkülönítetten gyűjtött bio- és zöldhulladékok a komposzttelepekre kerülnek, ahol a komposztálási folyamat befejeződésével a komposztot minőségétől függően talajjavításra, illetve rekultivációra lehet használni.

10 10 3. Központi hulladékkezelő létesítmények Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv célkitűzései alapján Magyarországon legfeljebb 100 műszaki védelemmel rendelkező lerakó, valamint maximum 6 a tervezési régiók nagyvárosai körzetében megvalósuló energetikai hasznosító központ létrehozása szükséges. A tervezett komplex hulladékgazdálkodási programok között találunk olyat, amely tartalmazza a hulladék különböző frakcióinak mechanikai szétválasztását. A mechanikai előkészítő üzemek az ártalmatlanító létesítmények közelében épülnek azzal a céllal, hogy a különböző hulladék frakciók a legmegfelelőbb módon kerüljenek kezelésre. Így biztosítható a begyűjtött hulladék biológiailag lebomló frakciójának különválasztása, stabilizálása, a hulladék fémtartalmának anyagában történő hasznosítása, illetve az energetikailag jól hasznosítható megfelelő fűtőértékű frakció különválasztása. 4. Régi lerakók rekultiválása A komplex hulladékgazdálkodási programok keretében kell forrásokat biztosítani az önkormányzatok tulajdonában lévő bezárt lerakók rekultiválására. Mivel a évben zárult PHARE 99 lerakó felmérési program több mint 2000 rekultiválandó lerakót tart számon, a komplex hulladékgazdálkodási programok keretében megvalósuló rekultivációk jelentősen hozzájárulhatnak Magyarország környezeti állapotának javulásához. 5. Lakossági tudatformálás, PR Végül, de nem utolsó sorban a komplex hulladékgazdálkodási rendszerek tervezett programjai jelentős forrásokat szánnak a megépülő hulladékgazdálkodási létesítmények lakossági elfogadtatására, illetve minél szélesebb körű használatuk megteremtésére.

11 IV. Amásodnyersanyag-hasznosítás rendszerének az Európai Unió követelményei szerinti átalakítása 11 Az 1990-es évek közepén bevezetésre került termékdíjas rendszer biztosította a szükséges forrásokat a szelektív gyűjtés és másodnyersanyag-hasznosítás infrastruktúrájának kezdeti kiépüléséhez. Az ország területét lefedő olyan programgazdai rendszer alakult ki, amely lehetővé tette a csomagolóanyag-, hűtőberendezés-, gumi és akkumulátor hulladékok visszagyűjtésének megszervezését. Mivel a kiépült rendszer nem felelt meg az Európai Unió által támasztott versenysemlegesség követelményének, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium évben megkezdte a támogatási rendszer átalakítását. A változtatás célja, hogy Magyarország Európai Uniós csatlakozására a másodnyersanyaghasznosítás támogatása is minden szempontból megfeleljen az Unió elvárásainak. A licencdíjas rendszer bevezetésére január 1-től került sor, amelynek keretében a gyártók és a forgalmazók kötelezettségeik ellátása érdekében önálló szervezetet hozhatnak létre, amely szervezet a kötelezettségeket a gyártóktól és forgalmazóktól díjfizetés ellenében, szerződésben rögzített feltételek mellett átvállalja; a tevékenységi körébe tartozó hulladékok begyűjtését és hasznosítását vagy ártalmatlanítását szervezi és koordinálja. A rendszer más hulladékcsoportokra (elektronikai hulladék, roncsautó stb.) is várhatóan tovább fog bővülni. A licencdíjas rendszer létrehozásával a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a hulladékgazdálkodás finanszírozásában a gyártói felelősség elvet kívánja érvényre juttatni Magyarországon. A gyártói felelősség elve alapján a termék előállítója felelős a termék előállításából és felhasználásából származó, illetve a termékből keletkező hulladék hasznosításának és ártalmatlanításának megtervezéséért, valamint a kezelés költségeihez történő hozzájárulás biztosításáért.

12 12 V. A lakosság megnyerése, a hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálás támogatása A szakmai előkészítettség, illetve a források biztosítása a hulladékgazdálkodási beruházások sikerességének szükséges, de nem elégséges feltétele. Nagyon fontos, hogy a helyi közösségek megértsék és elfogadják a beruházások indokoltságát, illetve használják a létrehozott infrastruktúrát. A hulladékgazdálkodás korábbi gyakorlatának megváltoztatása csak akkor válhat valósággá, ha az emberek ezzel kapcsolatos előítéleteiben is változás történik. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a hulladékgazdálkodási beruházások lakossági elfogadásának fontosságát szem előtt tartva valamennyi hulladékgazdálkodási program esetében nagy gondot fordít a lakosság bevonására, a beruházással kapcsolatos ismeretek széleskörű terjesztésére. A cél megvalósítása érdekében a következő intézkedések történtek: A környezetvédelmi engedélyeztetési eljárás kötelező eleme az érintett lakosság tájékoztatása és meghallgatása. A komplex lakossági hulladékkezelési beruházások fontos része az elfogadtatás. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium saját forrásokat különít el népszerűsítő kiadványok készíttetésére, hulladékgazdálkodással kapcsolatos oktatási, továbbképzési programok támogatására. A hulladékgazdálkodással kapcsolatos kommunikáció kiemelt célcsoportjai: A helyi döntéshozók (önkormányzatok), hiszen rajtuk múlik milyen helyi kezdeményezések indulnak, milyen hulladékgazdálkodási beruházások valósulnak meg Magyarországon. A gyermekek, hiszen ők a legfogékonyabbak a környezettudatos gondolkodás elfogadására. Magyarországon a közoktatásban fontos szerephez jut a környezetvédelem, amelyet a szakminisztérium is minden eszközzel támogat.

13 Az VI. Európai Unió által biztosított támogatási források hatékony felhasználásának eló segítése, a támogatást szolgáló különbözó források összehangolása 13 A hulladékgazdálkodás az EU által kiemelten támogatandó területek közé tartozik, ezért már a csatlakozás előtt programok indultak a támogatási keretek hatékony felhasználásának elősegítésre. Előcsatlakozási alapok eredményeinek, tapasztalatainak felhasználása Magyarország az 1990-es évektől részesül előcsatlakozási támogatásokban, melyet sikeres pályázat útján lehetett felhasználni. A hulladékgazdálkodást érintő PHA- RE, illetve ISPA alapokhoz benyújtott pályázatok során számos gyakorlati tapasztalat gyűlt össze, amelyek a regionális támogatások igénybevételénél felhasználhatók. Az előcsatlakozási alapok révén elért eredmények megtartása érdekében a Magyar Köztársaság Kormánya összegzést készített az előcsatlakozási alapok felhasználásának tapasztalatairól, illetve megtette a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az ISPA finanszírozásban elindult hulladékgazdálkodási programokat a csatlakozás után a Kohéziós Alapból finanszírozhassa. Kohéziós Alap A Kohéziós Alap komplex lakossági hulladékgazdálkodási beruházások finanszírozásához nyújt segítséget, a programok megvalósítását maximum 85 %-ban vissza nem térítendő forrásokkal támogatja. A Magyar Köztársaság Kormánya a Kohéziós Alap támogatásaival kapcsolatban két fontos döntést hozott: Ismerve a magyar önkormányzatok finanszírozási helyzetét a központi költségvetés az Uniós finanszírozást 90 %-ra kipótolja, így az önkormányzatoknak csak a beruházások 10 %-át kell saját forrásokból fedezniük. A évi költségvetés már elkülönített pénzalapot tartalmaz a Kormány által vállalt finanszírozási kötelezettségek teljesítésére. Az így kialakult rendszer kettős célt szolgál: A szűkös anyagi források ellenére is lehetővé teszi az önkormányzatok számára környezetvédelmi beruházások indítását. Az önrész megléte biztosítja, hogy ne induljanak felelőtlen beruházások, hiszen az önkormányzatoknak is hozzá kell járulniuk anyagilag a megvalósításhoz áprilisában elkészült a Kohéziós Alap Stratégiájának környezetvédelmi fejezete, amely a közötti időszakra tartalmazza a hulladékgazdálkodási beruházások prioritásait, illetve nevesíti azokat a programokat, amelyek előkészítettségük függvényében 2006-ig beadásra kerülhetnek az Európai Unióhoz a támogatás megszerzése érdekében.

14 14 Strukturális Alapok A Strukturális Alapok forrásainak felhasználása érdekében elfogadásra került a Nemzeti Fejlesztési Terv, amely környezetvédelmet is érintő fejezete a hulladékgazdálkodást is a támogatandó területek közé sorolja. A Strukturális Alap konkrét támogatási területeit a Nemzeti Fejlesztési Terv prioritásai alapján elkészült operatív programok tartalmazzák. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közreműködésével készített Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program hatékony megvalósítása érdekében a következő intézkedések történtek: A Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program kiegészítő hulladékgazdálkodási beruházások finanszírozását szolgálja, a komplex települési hulladékgazdálkodási rendszerek kiépítésére a Kohéziós Alap forrásaiból kerülhet sor. Így a Strukturális Alapok biztosíthatnak forrásokat az építési és bontási-, állati eredetű-, illetve egészségügyi hulladékok kezelésének megoldására. A Strukturális Alaphoz benyújtandó pályázatok megfelelő színvonalának biztosítása érdekében a Magyar Köztársaság Kormánya kidolgozta a Pályázat Előkészítő Alap (PEA) rendszerét. A támogatásra érdemes helyi kezdeményezések lehetséges megvalósításához a Kormány úgy járul hozzá, hogy finanszírozza a pályázatok kidolgozásához szükséges szakértői költségeket. Egyéb Uniós források Mivel a környezetvédelem és ezen belül a hulladékgazdálkodás az Európai Unió kiemelt támogatási területe, egyéb támogatások is igénybe vehetők a magyarországi kezdeményezések megvalósítására: A LIFE programnak Magyarország már az Uniós csatlakozás előtt is részesévé vált. A fenntartható fejlődést támogató környezetvédelmi programok részeként a hulladékgazdálkodás is támogatásban részesülhet. Az Interreg program a határokon átnyúló kezdeményezéseket támogatja, többek között a környezetvédelem területén is. Csatlakozásával Magyarország az Unió keleti határa lesz, így az Interreg is hasznos, hulladékgazdálkodást támogató forrássá válhat, mivel a szakterület problémái sok esetben csak a szomszéd országokkal együttműködve oldhatók meg.

15 15 A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által nyújtott támogatási lehetőségek Az Európai Unió támogatásainak kiegészítéseként a Kormány hazai pályázati lehetőségeket is biztosít a hulladékgazdálkodás fejlesztése érdekében évben stratégiai döntés született a környezetvédelem és vízügy korábban elkülönített igazgatásának egységesítésről, amely az addigi támogatási rendszerek integrációját is eredményezte. A tárca támogatási programjának célja, hogy hozzájáruljon olyan fontos környezetvédelmi beruházásokhoz, amelyek megvalósítását az Európai Unió nem finanszírozza. A program keretében a hulladékgazdálkodási területen belül a következő programok, fejlesztések kaphatnak támogatást sikeres pályázat esetén: hulladékgazdálkodási tervezési és azzal kapcsolatos feladatok elvégzése, elhagyott hulladék begyűjtése, zöld hulladék kezelése, szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, hulladéklerakók felszámolása, rekultiválása, hulladék-megelőzés és hasznosítás, különös tekintettel az OHT kiemelt hulladékáramaira és a termékdíjas termékek hulladékaira.

16 1011 Budapest, Fő utca Levélcím: 1394 Budapest Pf. 351 Lakossági információs szolgálat: Tel.: (+36-1) (ingyenes) Zöld Telefon tanácsadó szolgálat: Tel.: 06-60/ (ingyenes zöld vonal) A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából készítette:

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár

A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra. Dióssy László KvVM szakállamtitkár A KvVM célkitűzései a környezetvédelemben, különös tekintettel a hulladékgazdálkodásra Dióssy László KvVM szakállamtitkár A fenntartható fejlődés és hulladékgazdálkodás A fenntartható fejlődés biztosításának

Részletesebben

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14.

Terv tervezete. László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes. Budapest, 2013. november 14. Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv tervezete László Tibor Zoltán főosztályvezető-helyettes Budapest, 2013. november 14. Miért van szükség az Országos Hulladékgazdálkodási Tervre? 1. Jogszabályi kötelezettség

Részletesebben

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399

Az EU hulladékpolitikája. EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Az EU hulladékpolitikája EU alapító szerződés (28-30 és 174-176 cikkelye) Közösségi hulladékstratégia COM (96)399 Hulladékgazd kgazdálkodási alapelvek szennyező fizet gyártói felelősség ( számonkérhetőség)

Részletesebben

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja

Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja Bánk Település Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálati beszámoló dokumentációja 2009. augusztus 28. I. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának indokoltsága A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető

KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető KEOP Hulladékgazdálkodási projektek előrehaladása Kovács László osztályvezető NKEK Nonprofit Kft. Vízügyi, Hulladékgazdálkodási és KA Divízió Hulladékgazdálkodási Osztály KEOP-1.1.1 Települési szilárdhulladékgazdálkodási

Részletesebben

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések

A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A szerves hulladékok kezelése érdekében tervezett intézkedések A települési szilárdhulladék-fejlesztési stratégiában (20072016) meghatározottak szerint Farmasi Beatrix tanácsos KvVM Környezetgazdasági

Részletesebben

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások-

Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- Európai Uniós támogatással létrejövő hulladékgazdálkodási projektek üzemeltetése, projektzárás - problémák és megoldások- 2009. április 23. (Szombathely) dr. Horváthné Nagy Orsolya osztályvezető Környezetvédelmi

Részletesebben

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A Mecsek-Dráva projekt szerepe a térség versenyképességének növelésében Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Hulladékgazdálkodási fejlesztések indokoltsága A 2000 évi Hgt. és végrehajtási rendeletei

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN HULLADÉKGAZDÁLKODÁS JELENE ÉS JÖVŐJE SALGÓTARJÁNBAN ÉS A KELETNÓGRÁD TÉRSÉGBEN Előadó: Nagy László VGÜ Nonprofit Kft. vállalkozási igazgatóhelyettes 2014.03.05.. VGÜ Salgótarjáni Hulladékgazdálkodási és

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről

ÚTMUTATÓ. A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről ÚTMUTATÓ A települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása igénybevételének 2006. évi részletes feltételeiről A támogatás célja: a települési önkormányzatok települési hulladékkezelési közszolgáltatás

Részletesebben

Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft.

Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése. Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. Önkormányzati hulladékgazdálkodás - avagy szűk erőforrásokból jól működő rendszer kiépítése Dr. Kiss Tibor ügyvezető igazgató BIOKOM Kft. A BIOKOM Kft. legfontosabb fejlesztési tevékenységei I. 1996: Termékdíjas

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató Kép beszúrásához kattintson az ikonra Klug Lajos vezérigazgató Az szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Kitekintés a 2013-ban bővítésre kerülő házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerre

Részletesebben

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor.

1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 9 1. számú melléklet 23242526, 2728 1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezettek esetében a települési szilárd hulladék elszállítására heti egy alkalommal szerdai napokon kerül sor. 2) A települési

Részletesebben

ULT Magyarország Zrt.

ULT Magyarország Zrt. ULT Magyarország Zrt. Tisztelt Dohánytermelő! Magyarországon jelenleg közel 300 környezetvédelemhez kapcsolódó jogszabály van érvényben Ezek közül az Alkotmány után a törvények (és azok végrehajtási utasításai)

Részletesebben

Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony

Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony Fenntarthatóság biztosítása a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban Hevesi Zoltán Ajtony zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár Az

Részletesebben

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22.

Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében. Előadó: Uhri László 2015. április 22. Nemzetközi tapasztalatok a szelektív hulladékgyűjtés és hasznosítás témakörében Előadó: Uhri László 2015. április 22. A Hulladék Keretirányelv előírja, hogy 2020-ig a háztartásokból származó papír-, fém-

Részletesebben

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki:

Az R 4. -a az alábbi 12-14. pontokkal egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 31/2005.(XII.19.) Kt. sz. rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 35/2004.(XII.3.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 30-i ülésére Tárgy: A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével kapcsolatos feladatok Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője

A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője A hulladékgazdálkodás és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás jövője Dr. Rácz András környezetügyért felelős helyettes államtitkár XVII. Hulladékhasznosítási Konferencia Gyula, 2015. szeptember 17-18.

Részletesebben

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba

Újrahasznosítási logisztika. 1. Bevezetés az újrahasznosításba Újrahasznosítási logisztika 1. Bevezetés az újrahasznosításba Nyílt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók Zárt láncú gazdaság Termelési szektor Természeti erőforrások Fogyasztók

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program

Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus Hulladékgazdálkodási Program Hartman Mátyás (SZIE KGI), 2004. 1 Hulladékgazdálkodási programok a felsőoktatási intézményekben Campus

Részletesebben

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában

Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Az elektronikai hulladékok hasznosítása, változások az elektromos és elektronikai hulladékok szabályozásában Palotai Zoltán osztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály

Részletesebben

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13.

Az innováció folyamata és eredményei. Pécs, 2009.10.13. Az innováció folyamata és eredményei Pécs, 2009.10.13. 1 A BIOKOM Kft. 1994. december 1: Pécsi Köztisztasági és Útkarbantartó Vállalat Pécsi Kertészeti és Parképítı Vállalatot Pécsi Közterületfenntartó

Részletesebben

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról

Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról MHK JogszabCly szolgcltatcs 1. oldal, összesen: 7 oldal Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete A hulladékgazdálkodásról Perkáta Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP

A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP A hulladékgazdálkodás pályázati lehetőségei- KEOP Huba Bence igazgató KvVM Fejlesztési Igazgatóság KEOP Operatív Program szintű forrásallokációja Természetvédelem 3% Energiahatékonyság 3% MEF 4% Fenntartható

Részletesebben

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás

Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás Környezetvédelem, hulladékgazdálkodás 2009 Dr Farkas Hilda Főosztályvezető, címzetes egyetemi docens KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelme egyre inkább gazdasági szükségszerűség. Stern Jelentés Környezetvédelem

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6.

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Témafelelős: Kiss Ferenc Ikt.sz.: E-3802/2014. Tárgy: hulladékgazdákodási közszolgáltatási szerződés megkötése a Szentes Városellátó Nonprofit

Részletesebben

Klug Lajos vezérigazgató

Klug Lajos vezérigazgató A lakossági szelektív hulladékgyűjtés helyzete és lehetőségei Klug Lajos vezérigazgató Szelektíven a múltban Az hulladékgazdálkodására ható tényezők Jogi környezet Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK

Részletesebben

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK

1/31 oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános bevezető... 3 1.1. A beszámoló jogszabályi indoka... 3 1.2. A beszámoló célja... 3 1.3. A Helyi Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálatának szempontjai... 3 2. A tervkészítés

Részletesebben

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai

A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai A hazai italos karton hulladékok jelenlegi lakossági szelektív gyűjtési hatékonysága és növelésének indokai Vezetői efoglaló szelektív gyűjtési rendszerek hozzáférhetősége A lakossági, szelektív gyűjtési

Részletesebben

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság 1. ENGEDÉLYKÖTELES HULLADÉK KEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény

Részletesebben

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III.

KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. KÖRNYEZETI INFORMÁCIÓK III. A HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÁLTALÁNOS JELLEMZİI Magyarországon évente közel 104 millió tonna hulladék képzıdik, melybıl kb. 4 millió tonna a települési szilárd hulladék, és kb. 20

Részletesebben

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22.

Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai. Fekete Katalin 2009. április 22. Az adatszolgáltatás, és nyilvántartás tapasztalatai Fekete Katalin 2009. április 22. A hulladékkezelési adatszolgáltatás,- és nyilvántartás tapasztalatai a települési szilárd hulladék fogalma TSZH-t érintő

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés

Részletesebben

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről

15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet. a területi hulladékgazdálkodási tervekről 15/2003. (XI. 7.) KvVM rendelet a területi hulladékgazdálkodási tervekről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 34. -ának (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

I. FEJEZET Általános rendelkezések

I. FEJEZET Általános rendelkezések Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2012. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról Csörötnek Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 08-i rendkívüli ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f

1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f 1. számú melléklet BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE A BESZEREZNI KÍVÁNT ELEMEK FÜGGVÉNYÉBEN: Alcím a b c d, e f Támogatott elemek Dokumentumok g 1 Tartalomjegyzék 2 Adatlap 3 Fajlagos költség alapján

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási dilemmák az EU-ban és Magyarországon

Hulladékgazdálkodási dilemmák az EU-ban és Magyarországon Hulladékgazdálkodási dilemmák az EU-ban és Magyarországon Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában Pázmány Péter Katolikus Egyetem Markó Csaba 2013. November 21-22. Hulladékgazdálkodás

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012

WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 2008-2012 WAHL HUNGÁRIA FINOMMECHANIKAI KFT. HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV 28-212 Mosonmagyaróvár, 27.november 22. 1. A Kft. általános leírása Neve és címe : WAHL Hungária Finommechanikai Kft. 92 Mosonmagyaróvár Barátság

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE VÉGREHAJTÁSÁRÓL ÉS A TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ PAKS VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVÉBEN FOGLALTAK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSÁRÓL, A VÁROSBAN VÉGZETT HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra

TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra TÁJÉKOZTATÓ a 2008. november 26. napján tartandó Közmeghallgatásra Edelény Város környezeti állapotáról (talajról, felszíni- és felszín alatti vizekről, levegőtisztaság védelemről, zaj- és rezgésvédelemről)

Részletesebben

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI BELEG KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Beleg község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint: Helyi Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása A fejlesztés céljainak meghatározása Az Európai Uniós pályázatot 2011 októberében nyújtottuk be A fővárosi

Részletesebben

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása

Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére. Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása E L Ő T E R J E S Z T É S Kiskunhalas Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: A helyi hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Sumony Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35. (1)-(3)

Részletesebben

Előterjesztés. Előadó: "Kelet-Környezet Kft" ügyvezetője (Tiszavasvári)

Előterjesztés. Előadó: Kelet-Környezet Kft ügyvezetője (Tiszavasvári) Előterjesztés a Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 28-án tartandó ülésére, a 5. számú Előterjesztés a szemétszállítási szolgáltatási szerződésből fakadó feladatok ellátásáról

Részletesebben

Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe

Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe Helyi közösségek bekapcsolódása a területi és helyi hulladékgazdálkodási tervezésbe Országos Nulla Hulladék Találkozó 2013.03.01. dr. Szilágyi Szilvia EMLA Egyesület szilvia@emla.hu A programot a Nemzeti

Részletesebben

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések

Rendelet tervezet. Általános rendelkezések Rendelet tervezet Putnok Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014. (II.07.) önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására és elhelyezésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Műanyag hulladékok hasznosítása

Műanyag hulladékok hasznosítása Műanyag hulladékok hasznosítása Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ) Magyar Állam kizárólagos tulajdonában lévő nonprofit Kft. (Vidékfejlesztési Minisztériumban) 2011-ben indult

Részletesebben

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL

TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL TÖRVÉNY A HULLADÉKRÓL Avagy mit szabad csinálnia a hulladéknak és mit nem? A programot a Nemzeti Együttműködési Alap támogatta. Előzmények dióhéjban 2000 előtt nincs átfogó hulladék(gazdálkodási) törvény

Részletesebben

Hulladékmenedzsment a fémiparban Chrenkóné Sárközi Erika Hulladékgazdálkodási szakértő, iroda vezető ENCOTECH Kft. A hulladékgazdálkodásban érintettek köre: mindenki A vállalati hulladékmenedzsment feladata:

Részletesebben

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani.

A 2008. évtől a tárgyévet megelőző év mennyiségének megfelelő hulladékmennyiséget kell a tárgyévben begyűjteni és hasznosítani. Formanyomtatvány termékdíj alóli mentességi kérelemhez egyéni teljesítő részére elektromos és elektronikai berendezés, hűtőközeg, gumiabroncs, akkumulátor esetén A csomagolás termékdíjára, valamint a bevásárló-reklámtáska

Részletesebben

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI

ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖTVÖSKÓNYI KÖZSÉG HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERVE Pécs, 2004. július Ötvöskónyi község helyi hulladékgazdálkodási terve MKM Consulting Kft. 2 I. fejezet A tervkészítés általános adatai Tervezési szint:

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2002. /II.21./ rendelete a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület!

Települési Önkormányzat Képviselő Testülete Berhida. Tisztelt Képviselő Testület! VERTIKÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KOMMU ÁLIS SZOLGÁLTATÓ ZRT. 8154 Polgárdi, Bocskai u. 39. Telefon: 22/ 366-029, 576-070, Fax : 22/576-071 e-mail: vertikalrt@t-online.hu http://www.vertikalrt.hu Fejér Megyei Cégbíróság,

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-174/2012. Tárgy: Tájékoztató a KEOP-1.1.1/B/10-11 pályázat előkészítéséről.

Részletesebben

Az OHÜ működése, feladatai. Pécs, 2012. november 13.

Az OHÜ működése, feladatai. Pécs, 2012. november 13. Az OHÜ működése, feladatai Pécs, 2012. november 13. Mintacím Az OHÜ belső szerkesztése működési modellje Vidékfejlesztési Minisztérium Termékdíj Bizottság Ügydöntő Felügyelő Bizottság Országos Hulladékgazdálkodási

Részletesebben

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről

Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete. A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről Királyegyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2004. (VIII.16.) rendelete A helyi hulladékgazdálkodási terv kihirdetéséről A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 35.

Részletesebben

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4.

Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék. Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Bogár a fülbe avagy Mitől gyűlik szelektíven a hulladék Czippán Katalin Budapest, 2010. február 4. Miről lesz szó avagy a bogarak Honnan jöttem? a JNOI Földi gondok EU megoldások felvillantás A jó kommunikáció

Részletesebben

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (III.27.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról

Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (III.27.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról 1 Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2008. (III.27.) rendelete a hulladékkezelési közszolgáltatásról Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban

Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban KVVM FI Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek változat elemzésével illetve pénzügyi költség és bevétel becslésével kapcsolatban 2008, január Módszertani útmutató hulladékgazdálkodási projektek

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1

A 2013.1.1. óta hatályos szöveg. Tartalomjegyzék. 1. A rendelet hatálya 1. 2. Értelmező rendelkezések 1 OptiJus Opten Kft. I. 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének

Részletesebben

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya

45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól. A rendelet hatálya 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 59. -a (3) bekezdésének d) pontjában

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 16/2004. (IX. 24.) rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2004. (IX. 24.) rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló

Részletesebben

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007

Hulladékká vált gépjárművek. Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hulladékká vált gépjárművek Hulladéknyilvántartási és Termékdíj Osztály 2007 Hazai szabályozás alapja A hulladékká vált gépjárművekről 267/2004. (IX.27) Korm. rendelete 286/2006 (XII.23.)Korm. rendelet

Részletesebben

A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép

A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép A Kohéziós Alapból támogatott beruházások ellenőrzési tapasztalatai KEOP-pályázati körkép Kiss András Osztályvezető KvVM Fejlesztési Igazgatóság Szombathely 2008/04/22 ISPA eredmények számokban Hulladékgazdálkodás:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. Települési hulladék lerakók rekultivációja. Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében Települési hulladék lerakók rekultivációja Kódszám: KMOP-2007-3.3.2. A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1. 2012. április 11. Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség tevékenysége, 2012. Q1 2012. április 11. Az új termékdíjas törvény Az új koncepció céljai: Egyablakos rendszer kiépítése Átlátható Számonkérhető Nyomon követhető

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról

Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról Borsosberény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékgazdálkodásról Borsosberény Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u 2. Szám: /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 20-án tartandó

Részletesebben

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013

A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A KEOP pályázati rendszere 2007-2013 A fejlesztéspolitika pénzügyi keretei 2000-2004; 2004-06; 2007-13 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 197 225 290 100 0 62 59 65 62 2000

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.)

Részletesebben

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések

224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet. a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási szerződésről. Általános rendelkezések Naprakész jogszabály a CompLex Kiadó jogi adatbázisából. A jel a legutoljára megváltozott bekezdést jelöli. 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési közszolgáltató kiválasztásáról és a közszolgáltatási

Részletesebben

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3..

Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete. a helyi hulladékgazdálkodási tervéről 1.. 2.. 3.. Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 25.) önkormányzati rendelete a helyi gazdálkodási tervéről Nagyrécse Község Önkormányzat Képviselő-testületének a gazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

A rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 2. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 46/2009. (XII.15.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról szóló 53/2004. (XI. 30.) Kgy. rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 8/2010. (IV.29.) rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről, mint kötelező közszolgáltatásról 1 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása

Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Budapest Főváros Önkormányzata házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszerének bemutatása Történelmi áttekintés A világ első ismert hulladéklerakója: ókori Athén Krisztus kora: Gyehenna hulladékégetője

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1.

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya 1. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(V.25.) önkormányzati rendelete a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos közszolgáltatásról Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít

Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei. A hulladékudvarok. a lomtalanítási akciók során sem szállít Hulladéktan - A szelektív hulladékgyűjtés módszerei A téma tartalma: A hulladékudvarban gyűjthető hulladékok A hulladékudvarok kialakítása Hulladékudvar példák Egy hulladékudvar Budapesten Kapcsolódó témák:

Részletesebben

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése

Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program KÖSZÖNTŐ Köszönjük érdeklődését a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program iránt! Kiadványunkban böngészve remélem, részletesen képet kap erről a jövőbe mutató

Részletesebben

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről.

Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervről. Szentkirály község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2005. (II.17.) ökt. r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervről. A Képviselő-testület a Hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2013. március 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-i rendes ülésére Tárgy: A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi

Részletesebben

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF

Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Komposztálással és biológiai lebomlással hasznosítható egyszer használatos műanyag csomagolóeszközök - zsákos zöldhulladék gyűjtés Szép Károly, FKF Nonprofit Zrt. CÍM: 1081 Budapest, Alföldi u. 7. Az előadás

Részletesebben

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2011. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a köztisztaságról Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi

Részletesebben

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet. a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl. Általános rendelkezések A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeirıl A Kormány a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető

Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása. István Zsolt, osztályvezető Hulladékgazdálkodási K+F projektek bemutatása Innovatív megoldások, fejlesztési lehetőségek a környezetiparban István Zsolt, osztályvezető zsolt.istvan@bayzoltan.hu Hulladékgazdálkodás Hulladék keletkezése

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2006. (XII.19.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ A település szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról

Részletesebben

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás

Hulladékkezelés. Gyűjtés-tárolás Hulladékkezelés Gyűjtés-tárolás feladatok az első technológiai lépés A hulladékkezelés technológiai folyamatának első fázisa a hulladék összegyűjtése és tárolása az elszállításig a keletkezés üteméhez

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL

23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL 23/2003. (XII. 29.) KVVM RENDELET A BIOHULLADÉK KEZELÉSÉRŐL ÉS A KOMPOSZTÁLÁS MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEIRŐL A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. (2) bekezdésének

Részletesebben

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA

A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA A KÖRÖS-SZÖGI KISTÉRSÉG HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI RENDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE C. PROJEKT JELEN ÁLLÁSA ÉS AZ ÜTEMEZÉS FELVÁZOLÁSA 2015. JÚLIUS 9. NYÍRI-SZMOLÁR ESZTER MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI KINCSE: AZ ALFÖLD

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(VI.13.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásáról Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékról

Részletesebben