ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 2.sz.függelék ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLÁK, ÉS LEKÖTÖTT BETÉTSZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE (Hatályos tıl) A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet (székhelye: 6775 Kiszombor, József A. u. 1. cégjegyzékszáma: , pénzforgalmi szolgáltató (a továbbiakban: Takarékszövetkezet) a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvény (a továbbiakban Pft.), a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendelet (a továbbiakban MNBr.) és egyéb hatályos jogszabályi elıírások figyelembevételével, jelen Általános Szerzıdési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF), a mindenkor aktuális Hirdetmény, valamint a vonatkozó Számlaszerzıdés alkalmazásával forint fizetési számlát nyit és vezet, valamint lekötött betétszámlát kezel (a továbbiakban együtt: fizetési számla) a természetes személy, mint számlatulajdonos (a továbbiakban: Számlatulajdonos, illetve a fizetési mőveletek vonatkozásában Ügyfél) számára. 1) Fogalom meghatározások A jelen Általános Szerzıdési Feltételek alkalmazása tekintetében: 1.1. Átutalás: A fizetı fél rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizetı fél fizetési számláját a kedvezményezett javára megterhelik, valamint a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján történı átutalás Beszedés: A kedvezményezett rendelkezése alapján végzett olyan pénzforgalmi szolgáltatás, amelynek során a fizetı fél fizetési számlájának a kedvezményezett javára történı megterhelése a fizetı fél által a kedvezményezettnek, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának vagy a fizetı fél saját pénzforgalmi szolgáltatójának adott hozzájárulás alapján történik Értéknap: Az a nap, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató a fizetési számla javára vagy a fizetési számla terhére elszámolt pénzösszeg utáni kamatszámítás szempontjából figyelembe vesz Fizetési megbízás: A fizetı félnek vagy a kedvezményezettnek a saját pénzforgalmi szolgáltatója részére fizetési mővelet teljesítésére adott megbízása, valamint a hatósági átutalási megbízás és az átutalási végzés Fizetési mővelet: A fizetı fél, a kedvezményezett, a hatósági átutalási megbízás adására jogosult és az átutalási végzést kibocsátó által kezdeményezett megbízás valamely fizetési mód szerinti lebonyolítása, függetlenül a fizetı fél és a kedvezményezett közötti jogviszonytól. 1

2 1.6. Fizetési számla: Fizetési mőveletek teljesítésére szolgáló, a pénzforgalmi szolgáltató egy vagy több ügyfele nevére megnyitott számla, ideértve a bankszámlát is 1.7. Fizetı fél: Az a jogalany: - aki a fizetési számla tulajdonosaként fizetési számlájáról fizetési megbízást hagy jóvá, vagy - aki a fizetési számla hiányában fizetési megbízást ad, vagy - akinek a fizetési számláját hatósági átutalási megbízás vagy átutalási végzés alapján megterhelik Fogyasztó: Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül esı célok érdekében eljáró természetes személy Kamatlábak: A fix kamatláb a lekötési idıtartam egészére vonatkozó kamatláb, amely a betétügylet futamideje alatt nem változtatható. Változó kamatláb esetén a betétügylet futamideje alatt a Takarékszövetkezet változtathatja a lekötött betétekre és látra szóló betétekre vonatkozó kamat mértékét. Ebben az esetben minden kamatozó napra az arra a napra érvényes Hirdetmény szerinti kamatlábbal kell számolni Kedvezményezett: Az a jogalany, aki a fizetési mővelet tárgyát képezı pénz jogosultja Keretszerzıdés: A pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél között létrejött olyan a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó megállapodás, amely egy adott idıszakra vonatkozóan meghatározza a Pénzforgalmi Keretszerzıdésen (a továbbiakban Keretszerzıdés) alapuló fizetési megbízások, illetve fizetési mőveletek lényeges feltételeit, ideértve a fizetési számla megnyitását Készpénz-helyettesítı fizetési eszköz: - a csekk, - az elektronikus pénzeszköz, - a pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél közötti keretszerzıdésben meghatározott olyan személyre szabott dolog vagy eljárás, amely lehetıvé teszi az ügyfél számára a fizetési megbízás megtételét Lekötött betétszámla: A Számlatulajdonos által a magasabb hozam elérése céljából a szabad pénzeszközeinek elhelyezése érdekében nyitott számla. Betét elhelyezésének, a lekötött betétszámla megnyitásának feltétele, hogy az ügyfél a Takarékszövetkezetnél fizetési számlával rendelkezzen Munkanap: Az a nap, amelyen az ügyfél pénzforgalmi szolgáltatója fizetési mővelet teljesítése céljából nyitva tart Pénzforgalmi szolgáltató: Az a hitelintézet, elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézet, Posta Elszámoló Központot mőködtetı intézmény, pénzforgalmi intézmény, Magyar Nemzeti Bank és kincstár, amely pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez. 2

3 1.16. Rendelkezésre jogosult: A számlatulajdonos, a képviseletében jogszabály alapján eljárni jogosult személy, illetve a számla feletti rendelkezésre általuk feljogosított más személy Számlatulajdonos: A számlavezetı pénzforgalmi szolgáltatóval számlaszerzıdést kötı fél Terhelési nap: Az a nap, amikor a pénzforgalmi szolgáltató az általa a fizetı fél részére vezetett fizetési számlán nyilvántartott követelést a fizetési megbízás szerinti összeggel csökkenti Ügyfél: A fizetı fél és a kedvezményezett. 2) Általános rendelkezések 2.1. A Felek között a Fizetési számla nyitása és vezetése, valamint az ahhoz kapcsolódó pénzforgalmi, betéti és egyéb szolgáltatások tárgyában létrejött Számlaszerzıdés, az Általános Szerzıdési Feltételek, az Üzletszabályzat, A Számlatulajdonos fizetési számláját érintı fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl szóló Tájékoztató és a Hirdetmény együttesen határozzák meg a szerzıdési feltételeket, melyek a Pft. rendelkezése értelmében együtt Keretszerzıdésnek minısülnek A Számlaszerzıdés megkötése elıtt a Takarékszövetkezet az Üzletszabályzat, az ÁSZF, a Tájékoztató és a Hirdetmény egy példányának a Számlatulajdonos részére papíron, vagy tartós adathordozón történı átadásával, valamint a Takarékszövetkezet honlapján és a Számlatulajdonos számára nyitva álló helyiségeiben közzétételével tesz eleget a Pft. által elıírt elızetes tájékoztatási kötelezettségének. A tartós adathordozón történı átadás alatt a Takarékszövetkezet a Keretszerzıdés vonatkozásában az internetes honlapon történı hozzáférhetıvé tételt érti A szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt a Számlatulajdonos, képviselıje, meghatalmazottja köteles az általa a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából származó károk kockázatát a Számlatulajdonos viseli A Számlatulajdonos jogosult - a Takarékszövetkezet vonatkozó szabályzataiba foglalt követelmények megléte esetén - a fizetési számlához kapcsolódóan folyószámlahitel és bankkártya-szolgáltatás, illetve elektronikus számlavezetés igénybevételére, külön szerzıdések megkötésével. Ezen külön szerzıdések a fizetési számla-szerzıdés felmondásával egyidejőleg felmondottnak tekintendık. 3) A Számlaszerzıdés megkötése és a fizetési számla megnyitása 3.1. A Takarékszövetkezet a Számlaszerzıdés írásban történı megkötésekor fizetési számlát nyit és vezet azoknak a devizabelföldi és devizakülföldi természetes személy (fogyasztó) számlatulajdonos Ügyfeleinek, akik szabad akaratukból fizetési számla nyitásáról rendelkeznek. 3

4 A Számlatulajdonos külön kérésére a Takarékszövetkezet a fizetési számla mellett - meghatározott célra szolgáló - elkülönített számlákat is nyit. Az elkülönített számlák a fizetési számlával együttesen, egységes fizetési számlának tekintendık A Takarékszövetkezet a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, a fizetési számlán nyilvántartja és kezeli a Számlatulajdonos rendelkezésére álló pénzeszközöket, teljesíti az azok terhére érkezı, szabályszerően benyújtott fizetési és lekötési megbízásokat, továbbá jóváírja a Számlatulajdonos javára érkezı pénzeszközöket A Takarékszövetkezet külön Betéti Keretszerzıdés alapján / a Számlaszerzıdés alapján lekötött betéti számlát nyit. A lekötött betéti számlán elhelyezett összeget a Takarékszövetkezet lekötött betétként kezeli. A lekötött betétszámla megnyitásának nem feltétele, hogy a betéttulajdonos fizetési számlával rendelkezzék. A betétlekötés és a betéti mőveletek kezdeményezésének, végrehajtásának szabályait a Betéti Keretszerzıdés tartalmazza A Takarékszövetkezet a forintban vezetett fizetési számla megnyitását a pénzforgalmi jogszabályokkal összhangban az alábbi igazoló okmányok benyújtásához köti: - Devizabelföldi természetes személy: személyazonosságot igazoló hatósági igazolványa (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetıi engedély), illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványa. - Devizakülföldi természetes személy: útlevele vagy személyi azonosító igazolványa feltéve, hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, illetve tartózkodási jogot igazoló okmánya vagy tartózkodásra jogosító okmánya. Korlátozottan cselekvıképes (14. életévét betöltött) devizabelföldi kiskorú személy számlanyitásához a törvényes képviselı (valamely szülı vagy gyám) személyes megjelenése és az elızıekben leírtak szerinti azonosítása szükséges. A fizetési számla csak a törvényes képviselı általi nyilatkozat megtételével nyitható meg, amely a számlatulajdonos nagykorúvá válásáig a Számlaszerzıdés elválaszthatatlan mellékletét képezi. A szülıi minıség igazolására a kiskorú születési anyakönyvi kivonatának vagy személyazonosító igazolványának, a gyámi minıség igazolására a jogerıs gyámrendelı határozat eredeti, vagy hiteles másolatának bemutatása szolgál, melynek fénymásolata a nyilatkozat melléklete. A fizetési számlát a kiskorú nevén és adataival kell megnyitni, a Számlaszerzıdést (számlatulajdonosként) a kiskorúval kell aláíratni. Ha a törvényes képviselı a nyilatkozatot a nagykorúság eléréséig írásban visszavonja, a Számlaszerzıdést fel kell mondani. 4) A fizetési számla feletti rendelkezés 4.1. A fizetési számla felett a Számlatulajdonos társ-számlatulajdonos esetén számlatulajdonosok (a továbbiakban: számlatulajdonos), illetve a meghatalmazás erejéig a meghatalmazottak rendelkezhetnek teljeskörően A Számlatulajdonos a fizetési számla felett rendelkezésre jogosultak nevét és aláírás mintáját, valamint a rendelkezés módjára vonatkozó egyéb kikötéseket (önállóan, külön-külön, vagy csak együttesen jogosultak rendelkezni) az erre a célra szolgáló és 4

5 a Takarékszövetkezet által rendelkezésre bocsátott nyomtatványon (a továbbiakban: aláírás-nyilvántartó kartonon) köteles bejelenteni (állandó meghatalmazottak). A fizetési számla feletti rendelkezésre vonatkozó meghatalmazás lehet eseti (egy alkalomra szóló) is, mely a meghatalmazó okiratban meghatározott megbízás egyszeri elvégzésére jogosít. Az eseti meghatalmazást a Számlatulajdonos közokiratban, vagy teljes bizonyító erejő magánokiratban köteles megadni oly módon, hogy az egyértelmően tartalmazza a Számlatulajdonos és az eseti meghatalmazott személyazonosságának megállapításához szükséges adatokat, a számlaszámot, a megbízás tárgyát, összegét és devizanemét és a rendelkezési jog tartalmát. 4.3 Amennyiben a fizetési számlának több tulajdonosa van, az alábbi esetekben a rendelkezési jogosultság csak együttesen gyakorolható (rendelkezési jog korlátozása): - a számlamegszüntetés; - a számla felett rendelkezık körének megváltoztatása - újabb meghatalmazottak bejelentése, illetve a meglévık törlése; - a banktitoknak minısülı adatok közlésére vonatkozó felhatalmazás megadása; - fizetési számla hitelkeret, illetve hitel igénylése; - fizetési számlához kapcsolódó bankkártya-szerzıdés megkötése. 4.4 A Takarékszövetkezet a külföldön kiállított meghatalmazást hitelesítve fogadja el. A hitelesítés az országban mőködı magyar konzulátus által történhet Amennyiben a meghatalmazás alaki vagy tartalmi szempontból nem egyértelmő, vagy ha az abban foglaltak értelmezéséhez további iratok illetve feltételek vizsgálata szükséges, a Takarékszövetkezet jogosult a meghatalmazás alapján történı rendelkezést megtagadni A Számlatulajdonos haláláról történt hivatalos tudomásszerzést követıen a Számlatulajdonos által a Takarékszövetkezet irányába megadott minden meghatalmazás hatályát veszti. Két vagy több néven vezetett közös számla esetén a túlélı Számlatulajdonosok kötelesek az elhunyt Számlatulajdonos elhalálozásának tényét a Takarékszövetkezetnél haladéktalanul bejelenteni. A Takarékszövetkezet kizárja felelısségét azon károk tekintetében, melyek a Számlatulajdonos halála és a Takarékszövetkezet arról való hivatalos tudomásszerzése közötti idıben történtek. A túlélı Számlatulajdonosok a fizetési számla haláleset napján fennálló egyenlegének az ıket megilletı tulajdoni részével önállóan rendelkezhetnek A nagykorú Számlatulajdonosnak joga van halála esetére kedvezményezetteket jelölni. Ez esetben a fizetési számla nem tartozik a Számlatulajdonos hagyatékához, a kedvezményezett a fizetési számlán lévı összeg és a betéti számláról lekötött betét felett a hagyatéki eljárás lefolytatásától függetlenül rendelkezhet. A kedvezményezetti jelölésnek egyértelmőnek kell lennie, az semmilyen feltételhez nem köthetı. Kedvezményezett a Számla egyenlegére vonatkozóan (ideértve a lekötött betéteket is) jelölhetı meg. A Számlatulajdonos elhunyta esetén - a Számlatulajdonos eredeti halotti anyakönyvi kivonatának bemutatása után - a fizetési számlán lévı egyenleggel a kedvezményezett 5

6 rendelkezhet. A kedvezményezett rendelkezése csak a számla megszüntetésére és a számlán lévı összeg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat. A kedvezményezett megjelölésére vonatkozó rendelkezés csak abban az esetben érvényes, ha a számla egyenlege a halál idıpontjában pozitív és az egyenleg ezen idıponttól a kedvezményezett rendelkezéséig teljesített megbízások végrehajtása következtében sem válik negatívvá. A Takarékszövetkezet a közös számlanyitást úgy tekinti, hogy a Számlatulajdonosok nyilatkozatot tettek, miszerint egymást jelölték meg kedvezményezettnek. Az egyik Számlatulajdonos elhunyta esetén a Számla tulajdonosa mint elhalálozás esetére szóló rendelkezés kedvezményezettje - a többi Számlatulajdonos lesz. Közös Számla esetén egyéb haláleseti rendelkezés nem tehetı Öröklés esetén az örökös a számla egyenlege felett csak jogerıs hagyatékátadó végzés illetve öröklési bizonyítvány birtokában, annak bemutatásával rendelkezhet. Az örökös rendelkezése csak a számla megszüntetésére és a számlán lévı egyenleg kifizetésére vagy átutalására vonatkozhat. A Takarékszövetkezet csak azon hagyatékátadó végzés alapján teljesít kifizetést, mely egyértelmően meghatározza az örökösöket, s az általuk örökölt összeg nagyságát A fizetési számla feletti rendelkezési jogosultság attól a naptól kezdve hatályos, amikor a Számlatulajdonos a megfelelıen kitöltött aláírás-nyilvántartó kartont a Takarékszövetkezethez benyújtotta, és azt a Takarékszövetkezet érvénybe helyezte. Amennyiben az állandó meghatalmazás idıben nem korlátozott, az visszavonásig érvényes. A Számlatulajdonos bármikor jogosult a rendelkezési jog visszavonására A rendelkezésre álló egyenleg erejéig az állandó meghatalmazott rendelkezési joga kiterjed különösen a számlán a Számlatulajdonos nevében - készpénzforgalom bonyolítására, átutalási megbízások adására, módosítására, betét lekötésére, lekötés módosítására és megszüntetésére, szolgáltatói díjak kiegyenlítésére vonatkozó megbízások adására és módosítására, illetve a saját (meghatalmazotti) személyi adataiban bekövetkezett változások közlésére. Az állandó meghatalmazott nem jogosult a szerzıdés módosítására, megszüntetésére, a Számla feletti rendelkezési jog más részére való átengedésére, továbbá a Számlához kapcsolódó egyéb szolgáltatásra irányuló szerzıdéskötésre A Takarékszövetkezet a fizetési számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személy átvilágítását a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelızésérıl és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) alapján elvégzi és az abban elıírt adatokat rögzíti. A Takarékszövetkezet a rendelkezésre jogosult személytıl csak azután fogad el rendelkezést, ha az átvilágítása már megtörtént Az elektronikus banki szolgáltatást (Electronic Banking, NetBOSS) igénybe vevı Számlatulajdonos a Szolgáltatási szerzıdés aláírásával egyidejőleg az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon köteles rendelkezni az elektronikus aláírásra jogosultak nevérıl és aláírási pontszámáról. 6

7 4.13. A Számlatulajdonos egyéb kikötése hiányában az elsı fizetési számla, vagy lekötött betétszámla feletti rendelkezésre bejelentett személyek rendelkezhetnek a további megnyitott, összes fizetési számla, illetve lekötött betétszámla felett Amennyiben a Számlatulajdonos az elsı fizetési számlájára, vagy lekötött betétszámlájára vonatkozó bejelentésétıl eltérı rendelkezést kíván megadni a további fizetési számlájára vonatkozóan, akkor külön aláírás-nyilvántartó kartont kell benyújtania, melyen fel kell tüntetni az új fizetési számla számát A szerzıdéses kapcsolat fennállása alatt a Számlatulajdonos, illetve meghatalmazottja köteles az általa a Takarékszövetkezet rendelkezésére bocsátott azonosító adatokban bekövetkezett bármely változásról 5 (öt) munkanapon belül értesíteni a Takarékszövetkezetet. A tájékoztatási kötelezettség elmulasztásából eredı esetleges károkat a Számlatulajdonos viseli A rendelkezésre jogosultak körében bekövetkezett változásokat, új személyek bejelentését a Számlatulajdonos kizárólag új aláírás-nyilvántartó karton kitöltésével kezdeményezheti. A fizetési számla feletti rendelkezési joggal meghatalmazott személyek rendelkezési jogosultságát a Takarékszövetkezet mindaddig érvényben lévınek tekinti, amíg az aláírási jogban beállott változást (módosítást, törlést) a Számlatulajdonos a Számlavezetı hellyel írásban nem közli A Számlatulajdonos a fizetési számlán történı forgalmazást a fizetési számla felett rendelkezésre jogosult személyek bejelentését, a fizetési számla feletti rendelkezésre meghatalmazott személy(ek) azonosítását, valamint a Számlaszerzıdés aláírását követıen kezdheti meg A Számlatulajdonos a fizetési számlája felett szabadon rendelkezik, az alábbi kivétellel: A meghatározott célból elkülönített, a számlatulajdonos szabad rendelkezése alól kikerült pénzeszközök az elkülönítés tartama alatt csak a meghatározott célra használhatók fel. Ez a rendelkezés a Takarékszövetkezet által az ügyleti biztosíték címén elkülönítve kezelt összegek végrehajtás alóli mentességére is irányadó. 5) A fizetési megbízások benyújtása 5.1. A Takarékszövetkezet a rendelkezésre jogosult kérésére a Számlaszerzıdésen alapuló fizetési megbízás benyújtásra irányuló jognyilatkozat megtételét megelızıen tájékoztatja a rendelkezésre jogosultat a szolgáltatás teljesítésének idıtartamáról és tételesen a Takarékszövetkezet részére fizetendı valamennyi díjról, költségrıl, vagy fizetési kötelezettségrıl A Számlatulajdonosnak és a rendelkezési joggal felruházott személyeknek (továbbiakban együtt rendelkezésre jogosultak) a fizetési megbízásokat az erre a célra rendszeresített formanyomtatványokon, az egyes fizetési módok esetében a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban rögzített, a teljesítéshez szükséges adattartalom feltüntetése mellett kell megadnia. A nyomtatványokat a Takarékszövetkezet bocsátja a Számlatulajdonos rendelkezésére, és csak az e nyomtatványokon adott megbízásokat fogadja el teljesítésre. A Takarékszövetkezet szóban vagy telefonon keresztül közölt, illetve üzenet formájában továbbított megbízást nem fogad el. A Takarékszövetkezet befogadja a 7

8 személyesen benyújtott, a postai úton feladott, illetve a külön szerzıdés alapján, az abban foglalt rendelkezéseknek megfelelıen telefaxon vagy elektronikus úton érkezett megbízásokat. A telefaxon továbbított megbízás szabályaira a Számlaszerzıdés 1. számú mellékletében foglalt rendelkezések az irányadók A fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet azok beérkezésének sorrendjében átvettnek tekinti, a fizetési megbízás beérkezésének idıpontját (év, hó, nap, óra, perc) a fizetési megbízáson/megbízásban rögzíti és tárolja. A fizetési megbízásokat a Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok, vagy a rendelkezésre jogosult eltérı rendelkezése hiányában az átvétel sorrendjében teljesíti. Az átvétel sorrendjére vonatkozóan a Takarékszövetkezet nyilvántartása az irányadó A készpénzfizetési megbízásokat a hatályos pénzforgalmi jogszabályok által kötelezıen sorba állított fizetési megbízások kivételével a Takarékszövetkezet azonnal lekönyveli, tekintet nélkül az egyéb átvett, számlavezetı rendszerben rögzített tételekre A Takarékszövetkezet a Keretszerzıdés alapján vállalja, hogy a Valós Idejő Bruttó Elszámolási Rendszer (a továbbiakban: VIBER) alkalmazásával a forint átutalási megbízás átvételét követıen haladéktalanul rövid határidı mellett - teljesíti a belföldi bankközi átutalásokat a részére személyesen átadott, vagy külön szerzıdés alapján telefaxon a címére megküldött átutalási megbízások alapján. Ez lehetıséget biztosít a Számlatulajdonosnak, hogy az ilyen módon kapott jóváírásokat még ugyanazon a napon fel tudja használni fizetései teljesítéséhez, azaz a tárgynapi jóváírások terhére még a tárgynapon újabb fizetési megbízásokat kezdeményezzen. A Takarékszövetkezet a VIBER-en keresztül teljesíteni kért átutalási megbízásért, valamint a Számlatulajdonos pénzforgalmi számlája javára érkezı megbízásokért az aktuális Hirdetményben feltüntetett díjat számítja fel az ott rögzített módon és gyakorisággal. A Számlatulajdonos a VIBER átutalást a hagyományos átutalási megbízás kitöltésével kezdeményezheti úgy, hogy a VIBER mezıbe egy X jelet tesz, vagy a fizetési rendszer mezıbe a VIBER szót rögzíti. Az így kitöltött megbízást kell a Számlatulajdonosnak vagy a rendelkezésre jogosultnak munkanapon, VIBER üzemidıben benyújtania. A nem megfelelıen kitöltött, vagy késve érkezett megbízásokat a Takarékszövetkezet nem teljesíti, azokat teljesítetlenül visszaadja, vagy telefaxon keresztül visszaküldi a hiba okának pontos megjelölésével A Takarékszövetkezet a rendelkezésre jogosult fizetési megbízásainak teljesítése érdekében "közremőködı" tevékenységét veheti igénybe. Ha a közremőködı felelısségét jogszabály vagy Üzletszabályzat korlátozza, a Takarékszövetkezet felelıssége a közremőködı felelısségéhez igazodik A Takarékszövetkezet nem vállal felelısséget a külön szerzıdés alapján telefaxon befogadott fizetési megbízások (átutalási megbízások) valódiságáért, valamint a rendelkezésre jogosult által elindított, de a Takarékszövetkezethez meg nem érkezett megbízásokért. Az ezekbıl származó kár kizárólag a Számlatulajdonost terheli. 8

9 Ezen kívül a Takarékszövetkezet nem teljesíti a technikai okok miatt olvashatatlan megbízásokat, azonban vállalja, hogy a hibás fogadásról telefonon megkísérli értesíteni a rendelkezésre jogosultat, továbbá ezen megbízások (átutalási megbízások) nem teljesítésérıl a befogadás napján Értesítılevél formájában, illetve a készpénzfelvételi utalványok esetében személyesen is tájékoztatja a Számlatulajdonost A Takarékszövetkezet nem felel az olyan károkért, amelyek erıhatalom, bel- vagy külföldi hatósági rendelkezés, szükséges hatósági engedély megtagadása vagy késedelmes megadása folytán következnek be A postai készpénzforgalomhoz kapcsolódó tételes bizonylatokra vonatkozóan a Takarékszövetkezet közvetítıi szerepet végez, tehát a Posta Elszámoló Központjától érkezı tételes bizonylatokat felülvizsgálat nélkül továbbítja a Számlatulajdonos részére. A befizetı a fizetési számlán jóvá nem írt postai befizetésekre vonatkozó érdeklıdéssel a postahelyen és a Posta Elszámoló Központon kívül a Takarékszövetkezethez is fordulhat. Szintén a Takarékszövetkezethez kell fordulni a fizetési számlán jóváírt befizetésekre vonatkozóan is A Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat amennyiben azok maradéktalanul megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályok és a Számlaszerzıdés által meghatározott feltételeknek a A Számlatulajdonos fizetési számláját érintı fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl szóló Tájékoztatóban meghatározottak szerint teljesíti. 6) Fizetési módok 6.1. A Számlatulajdonos fizetési számlájával kapcsolatban - ha a fizetési módot jogszabály kötelezıen nem írja elı - a következı fizetési módok alkalmazhatók: Fizetési számlák közötti fizetési módok: a) átutalás Az átutalásra szóló fizetési megbízással (átutalási megbízás) a fizetı fél megbízza a pénzforgalmi szolgáltatóját, hogy fizetési számlája terhére meghatározott összeget utaljon át a kedvezményezett fizetési számlája javára. Az átutalási megbízás terhelési nap feltüntetésével is benyújtható. 1. egyszerő átutalás Ha a Számlatulajdonosok egymás között más fizetési módban nem állapodnak meg, a fizetési számláról történı kifizetést egyszerő átutalással kell teljesíteni. 2. csoportos átutalás Csoportos átutalás esetén a fizetı fél a pénzforgalmi szolgáltatójával történt megállapodás alapján a Keretszerzıdésben meghatározott módon az azonos jogcímő, különbözı kedvezményezettek javára szóló átutalásokat kötegelve, csoportos formában is benyújthatja. 9

10 3. rendszeres átutalás Rendszeres átutalási megbízással a fizetı fél meghatározott összegnek meghatározott idıpontokban (terhelési napokon) ismétlıdıen történı átutalására ad megbízást a pénzforgalmi szolgáltatójának. A megbízást a pénzforgalmi szolgáltató visszavonásig, illetve a megbízásban megjelölt utolsó teljesítési idıpontig teljesíti. 4. hatósági átutalás, átutalási végzés A bírósági végrehajtási eljárásban, valamint a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban a pénzkövetelést a hatósági átutalási megbízás adására vagy átutalási végzés meghozatalára jogosult erre irányuló kezdeményezésére hatósági átutalással vagy a hatósági végzésben foglaltak szerint kell teljesíteni. A hatósági átutalás esetén a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetı fél fizetési számlája terhére meghatározott pénzösszeget utal át a hatósági átutalási megbízás adója által meghatározott fizetési számlára. b) beszedés A beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezetı pénzforgalmi szolgáltatót, hogy fizetési számlája javára, a fizetı fél fizetési számlája terhére meghatározott összeget szedjen be. A kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója a beszedési megbízás befogadása elıtt ellenırzi a kedvezményezettre vonatkozó adatokat, majd továbbítja a szükséges megbízási adatokat a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatójához. 1. felhatalmazó levélen alapuló beszedés A felhatalmazó levélben a fizetı fél Számlatulajdonos a pénzforgalmi szolgáltatónál bejelentett módon engedélyezi a kedvezményezett számára beszedési megbízás benyújtását. A felhatalmazás visszavonásig érvényes. A Takarékszövetkezet kizárólag olyan Felhatalmazó levelet fogad be a Számlatulajdonostól, amely tartalmazza a jogszabály szerinti kötelezı tartalmi elemeket: - a fizetı fél megnevezését és a felhatalmazással érintett fizetési számlájának pénzforgalmi jelzıszámát, - a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás benyújtására felhatalmazott kedvezményezett megnevezését és fizetési számlájának pénzforgalmi jelzıszámát, - a felhatalmazás lejárati idejét, - okirat csatolási kötelezettség esetén az okirat pontos megjelölését. A felhatalmazó levél tartalmazhatja még: - a teljesítés felsı értékhatárát, - a benyújtási gyakoriságot, - fedezethiány esetén a sorbaállítás idıtartamát, - a visszavonás módját. A Keretszerzıdés felmondása esetén, a felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója legkésıbb a Keretszerzıdés megszőnésének napján teljesíti. 10

11 2. váltóbeszedés Ha a beszedési megbízás váltón alapuló követelés beszedésére irányul, a váltó egyenes adósának a felhatalmazását a váltó testesíti meg, melyet eredetiben csatol a benyújtó. 3. csekkbeszedés Ha a beszedési megbízás csekk összegének beszedésére irányul, a csekk kibocsátójának felhatalmazását a csekk testesíti meg, melyet eredetiben csatol a benyújtó. 4. csoportos beszedés A kedvezményezett a számlavezetı pénzforgalmi szolgáltatójával történt megállapodás szerint az azonos jogcímő, különbözı fizetı felek fizetési számlái terhére szóló, terhelési nappal ellátott beszedési megbízásokat kötegelve, csoportos formában nyújtja be a Keretszerzıdésben meghatározott gyakorisággal a beszedési megbízáson megjelölt terhelési napot legalább 5 (öt) munkanappal megelızıen. A fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója a fizetı féltıl átvett csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás befogadásáról, módosításáról vagy megszüntetésérıl az átvételtıl számított 6 munkanapon belül értesíti a kedvezményezettet. Amennyiben a felhatalmazásban teljesítési felsı értékhatár (limit összeg) szerepel, a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója csak a limit összegéig teljesít csoportos beszedési megbízást. A felhatalmazásban megjelölt teljesítési felsı értékhatárról (limit összegérıl) a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója kizárólag a fizetı fél írásbeli hozzájárulása esetén értesíti a kedvezményezettet. A kedvezményezettnél kezdeményezett csoportos beszedési megbízás esetén a fizetı féltıl átvett felhatalmazást a kedvezményezett 5 munkanapon belül köteles továbbítani a fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatójának. A fizetı fél a terhelési napot megelızı munkanap végéig a csoportos beszedési megbízás teljesítését letilthatja a fizetési számláját vezetı pénzforgalmi szolgáltatónál. 5. határidıs beszedés A határidıs beszedési megbízással a kedvezményezett megbízza a fizetési számláját vezetı pénzforgalmi szolgáltatót, hogy fizetési számlája javára, a kincstárnál számlával rendelkezı fizetı fél terhére meghatározott összeget szedjen be megállapodás alapján történt fizetési kötelezettségvállalás érvényesítése céljából. 6. okmányos beszedés Az okmányos beszedésre vonatkozó megbízással az alapügylet kedvezményezettje a követelés alapjául szolgáló okmányokat azzal a megbízással adja át a fizetési számláját vezetı pénzforgalmi szolgáltatónak, hogy azokat csak fizetés, váltóelfogadás vagy más feltételek teljesítése esetén szolgáltassa ki a fizetı félnek. c) a fizetı fél által a kedvezményezett útján kezdeményezett fizetés: fizetés bankkártyával d) okmányos meghitelezés (akkreditív) Fizetési számlához kötıdı készpénzfizetési módok: 11

12 a) készpénzbefizetés pénzforgalmi számlára, b) készpénzfizetés pénzforgalmi számláról Fizetési számla nélküli fizetési mód a) készpénzátutalás b) belföldi postautalvány A Takarékszövetkezet a megbízási díjak, jutalékok, kamatok mértékét, az egyes fizetési módoknál alkalmazott teljesítési határidıket, illetve az egyéb számlavezetési feltételeket az aktuális Hirdetményben teszi közzé. 7) Fizetési megbízások jóváhagyása és visszavonása 7.1. Fizetési mőveletet (a fizetési megbízás valamely fizetési mód szerinti lebonyolítása) a hatósági átutalás és az átutalási végzés alapján végzett átutalás kivételével a Takarékszövetkezet akkor hajthatja végre, ha a Számlatulajdonos / fizetı fél azt elızetesen jóváhagyta A fizetési mővelet teljesítésének jóváhagyása, több fizetési mővelet teljesítésére vonatkozó együttes jóváhagyás megadása a Számlatulajdonos / fizetı fél elızetes nyilatkozata alapján történik. A Takarékszövetkezet a fizetési mővelet teljesítése Számlatulajdonos / fizetı fél általi elızetes jóváhagyásának tekinti, ha a fizetési megbízás Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történı aláírása és a Takarékszövetkezethez történı benyújtása együttesen megtörténik Csoportos beszedési megbízás teljesítésének Számlatulajdonos általi elızetes jóváhagyása az ezen fizetési megbízás teljesítésének feltételéül szolgáló formanyomtatvány (Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése) Számlatulajdonos általi a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történı aláírásával, és a Takarékszövetkezethez elfogadás, nyilvántartásba vétel céljából történı benyújtásával együttesen valósul meg Felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízás (a felhatalmazást közvetlenül a Kedvezményezett vagy annak pénzforgalmi szolgáltatója juttatja el a Takarékszövetkezethez) teljesítésének Számlatulajdonos általi elızetes jóváhagyása a Felhatalmazó levél Számlatulajdonos által - a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon történı - aláírásával és a Takarékszövetkezethez nyilvántartásba vétel céljából történı benyújtásával együttesen valósul meg. A tartalmilag helyes (a jogszabály szerinti kötelezı tartalmi elemeket tartalmazó) Felhatalmazó levél esetében az erre kijelölt fórum a vonatkozó belsı eljárási rendet követve - egyedileg dönt a Felhatalmazó levél nyilvántartásba vételérıl, illetve befogadásának elutasításáról. A befogadó, illetve elutasító döntés meghozataláig a Takarékszövetkezet nem teljesíti a szóban forgó Felhatalmazó levél alapján benyújtott fizetési megbízásokat, azok teljesítését felhatalmazó levél hiányára hivatkozva visszautasítja. 12

13 A nyilvántartásba vett Felhatalmazó levelet a Takarékszövetkezet a Felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízás teljesítéséhez a Számlatulajdonos által történı elızetes jóváhagyásnak tekinti Ha fizetési mővelet jóváhagyása készpénz-helyettesítı fizetési eszközzel történik, a felek a Keretszerzıdésben fizetési mőveleti értékhatárt határozhatnak meg a készpénz-helyettesítı fizetési eszközhöz kapcsolódóan Fizetési megbízások visszavonására az alábbi rendelkezéseket kell alkalmazni: - A Számlatulajdonos / fizetı fél a Takarékszövetkezet, mint fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója által átvett fizetési megbízást nem vonhatja vissza. - Ha a fizetési megbízást a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték, a kedvezményezett részére történı átadást követıen a Számlatulajdonos / fizetı fél a fizetési megbízást nem vonhatja vissza. - A Számlatulajdonos fizetési számlája terhére benyújtott beszedési megbízás esetén a Számlatulajdonos / fizetı fél a fizetési megbízást a terhelési napot megelızı munkanap végéig a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt rendelkezı levél formájában külön indoklás nélkül visszavonhatja. - A terhelési naphoz kötött fizetési megbízás a Számlatulajdonos / fizetı fél részérıl a terhelési napot megelızı munkanap végéig vonható vissza. Ezt követıen a fizetési megbízás visszavonására csak a Számlatulajdonos / fizetı fél és a Takarékszövetkezet közös megállapodásával kerülhet sor. - A fizetési megbízás kedvezményezettje által közvetlenül vagy számlavezetı pénzforgalmi szolgáltatóján keresztül benyújtott fizetési megbízás visszavonásához a Kedvezményezett írásbeli hozzájáruló nyilatkozata szükséges. 8) A fizetési megbízások teljesítésének általános szabályai 8.1. A Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat megfelelı fedezet biztosítása esetén "A számlatulajdonos fizetési számláját érintı fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl" szóló Tájékoztatóban meghatározottak szerint teljesíti A Számlatulajdonos vállalja, hogy a fizetési számlán legalább olyan nagyságú összeget tart, illetve befizet vagy átutal, amely az adott hónapban esedékes felmerülı költségeket és díjakat fedezi. Amennyiben a fizetési számlán lévı összeg a megbízások teljesítésére nem elegendı vagy a befizetéseket, átutalásokat a Számlatulajdonos késve teljesíti, és emiatt a fizetési mőveleteket a Takarékszövetkezet nem tudja végrehajtani, az ezzel járó károk a Számlatulajdonost terhelik A Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítési határidejét a Számlatulajdonos / fizetı fél / Kedvezményezett által megjelölt késıbbi idıpont (teljesítés idıpontja), vagy jogszabály eltérı rendelkezése hiányában - a fizetési megbízás befogadásának idıpontjától számítja. A befogadás idıpontja és a teljesítés idıpontja közötti idıintervallum a teljesítés idıtartama, melyrıl a Takarékszövetkezet lehetıség szerint a Tájékoztatóban értesíti a Számlatulajdonost / fizetı felet A fizetési megbízás befogadásának idıpontja: 13

14 8.4.1 Átutalás esetén: Az az idıpont, amikor a Takarékszövetkezet az átutalási megbízást a teljesítéséhez szükséges valamennyi adat így különösen a rendelkezésre jogosult beazonosítását lehetıvé tevı adat birtokában átvette, és a pénzügyi fedezet hatósági átutalás, átutalási végzés részteljesítése esetén az elsı részfizetés pénzügyi fedezete rendelkezésre áll Beszedés esetén: a) a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az idıpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat ideértve a rendelkezésre jogosult azonosítását is, okirat birtokában átvette, b) a Számlatulajdonos / fizetı fél pénzforgalmi szolgáltatója szempontjából az az idıpont, amikor a beszedési megbízást a rá háruló feladatok teljesítéséhez szükséges valamennyi adat, okirat birtokában átvette Készpénzfizetés esetén: a) pénztári befizetésnél az az idıpont, amikor a kiszolgáló pénztár a teljesítéshez szükséges valamennyi adat birtokában a Befizetıtıl a készpénzt átvette, b) befizetési funkciót ellátó bankjegykiadó automatán végzett befizetésnél az az idıpont, amikor a pénzforgalmi szolgáltató a befizetés összegszerőségét ellenırizte, mely idıpont legfeljebb három munkanappal haladhatja meg a tényleges befizetés napját, c) kifizetésnél az az idıpont, amikor a fizetési megbízást a kifizetı hely a kifizetéshez szükséges valamennyi adat birtokában átvette, és a fizetési megbízás pénzügyi fedezete rendelkezésre áll A fizetési megbízások teljesülésének idıpontja: A Takarékszövetkezet a fizetési megbízások teljesítése során a jogszabályban meghatározott eseteket kivéve kizárólag a fizetési mőveletet kezdeményezı rendelkezésre jogosult fizetési megbízásba foglalt rendelkezései szerint jár el A hatályos pénzforgalmi jogszabályok, illetve a felek eltérı rendelkezésének hiányában a fizetési megbízás teljesülésének idıpontja az a nap, amikor a pénzösszeget az átutalás, illetve a beszedési megbízás kedvezményezettjének a fizetési számláján jóváírják A fizetési számlára történı készpénzbefizetés vagy a fizetési számláról történı készpénzkifizetés akkor teljesül, amikor a készpénzt a kifizetı hely pénztáránál vagy a Postán be- vagy kifizetik, illetve a kifizetendı összeg átvételének lehetıségét a Posta biztosítja. A készpénzátutalás akkor teljesül, amikor a jogosult számára a készpénz a készpénzátutalásban megjelölt helyen rendelkezésre áll. A készpénzfizetés belföldi postautalvánnyal akkor teljesül, amikor a belföldi postautalványon feladott összeget a Posta a jogosult átvevı részére kifizeti vagy az átvétel lehetıségét biztosítja A Takarékszövetkezet a tárgynapi teljesítésre befogadott fizetési megbízások teljesítésébıl reá háruló feladatokat egy munkanap alatt végzi el. Amennyiben a rendelkezésre jogosult az átutalási megbízást terhelési nap feltüntetésével nyújtja be, 14

15 úgy a Takarékszövetkezet vállalja, hogy az átutalási megbízáson feltüntetett terhelési napon teljesíti a fizetési megbízást A megbízások teljesítésének pontos rendjérıl, valamint a fizetési megbízások jóváírásának várható idıpontjáról A számlatulajdonos fizetési számláját érintı fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjérıl szóló Tájékoztató ad útmutatást. 9) A fizetési megbízás visszautasítása az Ügyfél felé 9.1. Amennyiben a fizetési megbízás a hatályos pénzforgalmi jogszabályok elıírásaiba ütközik, illetve a Számlaszerzıdésben vagy a Számlatulajdonossal kötött más megállapodásban foglalt feltételeknek nem megfelelı módon állították ki, és a Takarékszövetkezet ezt észleli, akkor a fizetési megbízás teljesítését megtagadja. A megbízásokat a Számlatulajdonos fizetı félnek jól olvasható módon, fekete vagy kék színő tintával író tollal vagy írógéppel, illetve nyomtatóval kell kiállítania úgy, hogy utólagos betoldás, egyéb módosítás és a hamisítás lehetısége kizárt legyen. A megbízásokat továbbá keltezni szükséges, és ezt követıen minden esetben a Számlatulajdonosnak az aláírás-nyilvántartó kartonon bejelentett aláírásával megegyezı módon kell aláírnia. A hiányosan vagy helytelenül, továbbá érthetetlenül vagy ellentmondásosan megadott megbízást, továbbá azt, amelyen törlés, módosítás, vagy javítás van, vagy amelyen a pénzösszeget számokkal és betőkkel megnevezve eltérıen határozták meg, vagy amelynek elınyomott tartalmában betoldást vagy törlést, áthúzást alkalmaztak, illetve amelyet nem kelteztek, vagy elıre keltezték, valamint ha az szakadt vagy bepiszkolódott, a Takarékszövetkezet nem fogadja be teljesítésre. Ilyen esetben új megbízást kell kiállítani Ha a Takarékszövetkezet a hatályos pénzforgalmi jogszabályok elıírásai alapján a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a visszautasítás okát közli és az okmányokkal vagy ellenjegyzéssel ellátott papír alapú megbízások esetén a fizetési megbízást és az okmányokat visszaküldi, egyéb papír alapú és elektronikusan benyújtott megbízások esetén a visszautasításról szóló értesítést küld A fizetési megbízás teljesítésének elıfeltétele az, hogy a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján legyen számlaegyenleg. A Takarékszövetkezet jogszabály eltérı rendelkezése hiányában, illetve ha a számlatulajdonossal másként nem állapodik meg a fizetési számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthetı fizetési megbízásokat visszautasítja. A jogszabály vagy a számlatulajdonossal történt megállapodás alapján sorbaállított fizetési megbízást a sorbaállítás idıtartamának eredménytelen elteltét követıen a Takarékszövetkezet visszautasítja Amennyiben az egyszerő és a csoportos átutalási megbízás fedezete nem áll teljes egészében rendelkezésre a fizetésre kötelezett fizetési számláján, akkor a Takarékszövetkezet visszautasítja a fizetési megbízást, részteljesítést nem végez A Takarékszövetkezet a fizetési megbízásokat a fizetési számla tárgynapi fedezete (azaz az elızı napi záróegyenleg és a tárgynapi jóváírásoknak a teljesítésnél a 15

16 feldolgozás során még figyelembe vehetı része, valamint a Számlatulajdonos szabad hitelkerete) erejéig teljesíti Ha a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, értesíti a Számlatulajdonos ügyfelet a visszautasítás tényérıl, továbbá jogszabály tiltó rendelkezése hiányában lehetıség szerint a visszautasítás okáról és a tényszerő hibák helyesbítéséhez szükséges eljárásról. A Takarékszövetkezet az értesítést haladéktalanul, de legkésıbb a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon, terhelési nap jelölése esetén a terhelés napját követı napon, sorbaállítás esetén a sorbaállítás idıtartamának lejártakor a írásban, illetve elektronikus üzenet formájában teszi elérhetıvé a Számlatulajdonos számára. Beszedési megbízás teljesítésének visszautasítása esetén a Takarékszövetkezet az értesítési kötelezettségének a kedvezményezet irányába annak pénzforgalmi szolgáltatója útján tesz eleget A visszautasított fizetési megbízást teljesítésre át nem vettnek tekinti a Takarékszövetkezet Ha a Takarékszövetkezet és a Számlatulajdonos / fizetı fél közötti Számlaszerzıdésben foglalt valamennyi feltétel teljesül, a Takarékszövetkezet jogszabály eltérı rendelkezése hiányában a jóváhagyott fizetési megbízás teljesítését nem utasíthatja vissza, függetlenül attól, hogy azt a Számlatulajdonos / fizetı fél vagy a kedvezményezett kezdeményezte, vagy rajta keresztül kezdeményezték. 10) Fizetési megbízások sorbaállítása, a részteljesítés A pénzügyi fedezet hiánya miatt részben vagy egészben nem teljesíthetı, hatósági átutalás vagy átutalási végzés alapján teljesített átutalást a kedvezményezett azonnali visszaküldést kérı rendelkezése hiányában a teljesítéshez szükséges fedezet biztosításáig legfeljebb azonban 35 (harmincöt) napig a Takarékszövetkezet sorba állítja. A sorbaállítás idıtartama a Számlaszerzıdés megszőnésének idıpontját nem haladhatja meg, ilyen esetben a 35 nap lerövidül. A sorbaállítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik A hatósági átutalás és átutalási végzés alapján teljesítendı átutalás teljesítése szempontjából a Számlatulajdonos fizetı fél részére vezetett valamennyi fizetési számla (fizetési számla, a Számlatulajdonos szabad rendelkezéső elkülönített számlái, valamint lekötött betét számlái) pénznemtıl függetlenül egy fizetési számlának minısül (fedezet-összevonásra kerül sor). A hatósági átutalás és átutalási végzés teljesítése során a megbízásban szereplı összeg pénznemével azonos pénznemben vezetett fizetési számlát kell a Takarékszövetkezetnek elsıdlegesen figyelembe vennie, függetlenül attól, hogy a megbízásban feltüntetett terhelendı számla nem azonos a teljesítésre - jogszabály által kijelölt - fizetési számlával / számlákkal. Ha a Számlatulajdonos fizetı fél nem rendelkezik ilyen pénznemben vezetett fizetési számlával vagy az azonos pénznemben vezetett fizetési számlán nem, vagy csak részben volt fedezet, akkor a forintban, majd az egyéb pénznemben vezetett fizetési számlát kell figyelembe venni. 16

17 10.3. Pénznemek közötti átváltás esetén a Takarékszövetkezet az általa jegyzett - a fizetési számla megterhelésének napján érvényes - devizavételi árfolyamot alkalmazza. Amennyiben a Takarékszövetkezet általa nem jegyzett pénznemre szóló hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést fogad be teljesítésre, úgy ez esetben a fizetési megbízást forintban teljesíti. A forintra történı átváltást a Takarékszövetkezet a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, a terhelés napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon végzi el A hatósági átutalás és átutalási végzés elınyösen rangsorolt fizetési megbízásoknak minısülnek, ezért ezen átutalások teljesítése megelızi az egyéb fizetési mőveletek teljesítését A Takarékszövetkezet a sorba állítás idıtartama alatt a hatósági átutalásra és az átutalási végzésre a rendelkezésre álló részfedezet erejéig részfizetést teljesít A Számlatulajdonos fizetı fél és a Takarékszövetkezet eltérı tartamú megállapodása hiányában a Takarékszövetkezet a fizetési számlához kapcsolódó hitelkeret terhére is teljesíti a hatósági átutalás és átutalási végzés alapján történı átutalást A Számlatulajdonossal kötött különmegállapodás (Sorbaállítási szerzıdés) alapján a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos fizetési számlája terhére befogadott, Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat (átutalás és beszedés) - a csoportos beszedési megbízás kivételével legfeljebb 35 (harmincöt) napig sorba állítja és az abban meghatározott módon teljesíti. A sorba állítás határideje a fizetési megbízás átvételét követı munkanapon kezdıdik. Amennyiben a hatályos pénzforgalmi jogszabályok eltérıen nem rendelkeznek, Sorbaállítási Szerzıdésre vonatkozó különmegállapodás hiányában a Takarékszövetkezet a fizetési számlán pénzügyi fedezet hiánya miatt nem teljesíthetı átutalási és beszedési megbízásokat visszautasítja A fedezethiány miatt nem teljesíthetı csoportos beszedési megbízást a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos ezirányú kérésére a terhelési naptól számított legfeljebb négy munkanap idıtartamra állítja sorba a Számlatulajdonos fizetési számláján A Számlatulajdonos fizetési számlájára érkezı, felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásokat fedezethiány esetében ha visszautasításukra nem kerül sor a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos fizetési számláján a felhatalmazó levélben rögzített idıtartamig, de legfeljebb 35 (harmincöt) napig sorbaállítja A Takarékszövetkezet törvény elıírása, vagy a számlatulajdonossal kötött megállapodás alapján a fedezethiányos fizetési megbízásra a rendelkezésre álló fedezet erejéig részfizetést teljesít. Csoportos átutalási és csoportos beszedési megbízásra részfizetés nem teljesíthetı A sorba állítás idıtartamának eredménytelen elteltét követıen a Takarékszövetkezet a fizetési megbízás teljesítését visszautasítja, a megbízást törli a nyilvántartásából A Számlatulajdonos és a Takarékszövetkezet között létrejött megállapodás alapján a Számlatulajdonos fizetési számláján nyilvántartott, a Takarékszövetkezet, mint kedvezményezett javára rögzített követelést a pénzügyi fedezet rendelkezésre állásáig a Takarékszövetkezet sorba állítja. 17

18 A Takarékszövetkezet beszámítási jogával élve a sorba állítás idıtartama alatt a rendelkezésre álló részfedezet erejéig a vonatkozó szerzıdésben rögzített hozzájáruló nyilatkozat alapján a Számlatulajdonos által kezdeményezett megbízások teljesítése elıtt - részfizetést teljesít. 11) A fizetési megbízások teljesítésének tényleges sorrendje A Takarékszövetkezet a téves számlavezetıi bejegyzés helyesbítését nem tekinti fizetési mőveletnek. A téves számlavezetıi bejegyzésbıl eredı, bármely irányú eltérés a fizetési számla egyenlegében nem eredményezhet a Számlatulajdonos vagyonában beálló változást. Ennek megfelelıen a Takarékszövetkezet joga és kötelessége a saját tévedésén alapuló jóváírás vagy terhelés esetén a téves bejegyzést elévülési idın belül a Számlatulajdonos külön rendelkezése nélkül minden egyéb, a Számlatulajdonos számláját érintı fizetési megbízást az elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzést, valamint az egyéb szerzıdési viszonyból származó zárolást megelızıen - helyesbíteni. A helyesbítésrıl a Takarékszövetkezet az ok megjelölésével utólag tájékoztatja a Számlatulajdonost A fizetési megbízások közül a Takarékszövetkezet elıször - a rendelkezésre jogosult rendelkezésére és az általa meghatározott sorrendre tekintet nélkül - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban foglaltak alapján benyújtott hatósági átutalás és átutalási végzés megbízásokat teljesíti, az ott meghatározott módon A Számlatulajdonos külön, eseti rendelkezése nélkül a Takarékszövetkezet beszámítási jogával élve megterhelheti a Számlatulajdonos nála vezetett fizetési számláját a számlavezetési tevékenysége körében keletkezett esedékes követelésével. A Takarékszövetkezet a Számlatulajdonossal szemben a pénzforgalmi szolgáltatói tevékenysége körében keletkezett esedékes követelését - a hatályos pénzforgalmi jogszabályokban felsorolt elınyösen rangsorolt hatósági átutalást és átutalási végzés követıen, de még a Számlatulajdonos által kezdeményezett fizetési megbízásokat megelızıen teljesíti A fizetési számlához kötıdı készpénzfizetési megbízásokat, a csoportos beszedési megbízás teljesítéseket, valamint a Számlatulajdonos Felhatalmazó levélben rögzített ezirányú rendelkezésének megfelelıen a felhatalmazó levél alapján kezdeményezett beszedési megbízás teljesítéseket a számlán kötelezıen sorba állított hatósági átutalás és az átutalási végzés teljesítését és a számlavezetéssel kapcsolatos követelések rendezését követıen, a szükséges fedezet megléte esetén a Takarékszövetkezet azonnal lekönyveli, tekintet nélkül a Takarékszövetkezet nyilvántartásában rögzített egyéb ügyfélmegbízásokra. a) Készpénz felvétel 12) Készpénzfizetési (pénztári) mőveletek A rendelkezésre jogosult a Számlatulajdonos fizetési számlája terhére kiállított készpénzfelvételi megbízással, a Takarékszövetkezettel kötött Keretszerzıdés alapján készpénzt vehet fel a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségének pénztáránál. 18

19 12.2. A készpénzfelvételi megbízást jól olvashatóan, tintával, golyóstollal vagy írógéppel kell kitölteni. A felvenni kívánt összeget számmal és betővel azonosan kell megjelölni, s ezt követıen a készpénzfelvételi megbízást a Takarékszövetkezetnél aláírásnyilvántartó kartonon bejelentett módon alá kell írni. A megbízást a rovatoknak, illetve az elınyomott szövegnek megfelelıen olvashatóan kell kiállítani úgy, hogy utólagos betoldás vagy egyéb módosítás, illetve hamisítás lehetısége kizárt legyen A Takarékszövetkezet meghatározza az egyes kirendeltségeken a nagyösszegő kifizetések értékhatárát és a bejelentési határidıt, így a rendelkezésre jogosult a kiválasztott kirendeltségen tájékozódhat ezen feltételekrıl A készpénzfelvételi tranzakciók fedezeti összegét [amennyiben az a tárgynapon a kiválasztott kirendeltségen kifizetésre kerül], a Takarékszövetkezet a tárgynapon könyveli A rendelkezésre jogosult a jelen pontban részletezetteken túl úgy is kezdeményezhet forint készpénz felvételt a Számlatulajdonos fizetési számlájáról, hogy a Takarékszövetkezethez személyesen benyújtja az elıírt módon kitöltött kifizetési bizonylatot (készpénz felvételi lap). Az ,- Ft, azaz Ötszázezer forint feletti kifizetési igényét a rendelkezésre jogosultnak a tényleges pénztári tranzakció kezdeményezését megelızıen, legkésıbb az elızı munkanapon óráig kell a Takarékszövetkezetnek, vagy a kirendeltségi pénztárnak bejelentenie. b) Készpénz befizetés Készpénz befizetése fizetési számlára a Takarékszövetkezet bármely kirendeltségének pénztáránál, a pénztári bizonylat aláírásával lehetséges A befizetett összegeket a Takarékszövetkezet a fedezeti összeg fogadását követıen haladéktalanul jóváírja a Számlatulajdonos fizetési számláján. 13) A deviza és valuta megbízások teljesítése forintban nyilvántartott fizetési számlán a.) Deviza jóváírások a forintban nyilvántartott fizetési számlán A Takarékszövetkezet a fizetési számlán bármelyik jogcímen korlátozás nélkül teljesíthet jóváírást A Takarékszövetkezet a fizetési számlák javára érkezı devizaösszegeket mindenkor az aktuális Hirdetményben meghatározott / hivatkozott árfolyamok alkalmazásával és értéknappal számolja el a Számlatulajdonossal Mivel az átutalt összeg pénzneme eltér a fizetési megbízásban megjelölt fizetési számla a devizanemétıl, így a Takarékszövetkezet automatikusan, konverziós tranzakcióként jóváírja az összeget az átutalásban megjelölt fizetési számlán A Számlatulajdonos fizetési számláján történı jóváírás értéknapja nem lehet korábbi, mint a küldı pénzforgalmi szolgáltató által megadott terhelési nap, azaz a Takarékszövetkezet nostro számláján (a Takarékszövetkezet küldı pénzforgalmi 19

20 szolgáltatónál vezetett számlája) történı jóváírás értéknapja, ez esetben a Számlatulajdonos számláján a fedezetbiztosítás napjával kerül jóváírásra az összeg Az átutalással fizetési számlára érkezı összegeket forintban írja jóvá a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos megbízásban megjelölt fizetési számláján. b.) Devizaterhelések a forintban nyilvántartott fizetési számlán A Takarékszövetkezet azon devizanemekben teljesít átutalást, amelyekben valamely külföldi pénzforgalmi szolgáltatónál nostro számlát vezet A Takarékszövetkezet tárgynapi feldolgozásra mindenkor az aktuális Hirdetményében közzétett idıpontig benyújtott átutalási megbízásokat veszi át. Az ezen idıpont után benyújtott átutalási megbízásokat a Takarékszövetkezet a következı munkanapon beérkezettnek tekinti és a teljesítési határidıket attól a naptól számítja. Amennyiben a következı munkanap munkaszüneti nap, akkor a feldolgozás az azt követı elsı munkanapon történik meg Amennyiben a Számlatulajdonos az átutalási megbízást teljesítési nap megadásával tölti ki, úgy a Takarékszövetkezet az átutalási megbízásban feltüntetett terhelési napon teljesíti a megbízást A Takarékszövetkezet ragaszkodik ahhoz, hogy a fedezet a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláján biztosított legyen. Külön megállapodás hiányában az olyan átutalási megbízásokat, amelyek összege meghaladja a terhelendı fizetési számla egyenlegét, a Takarékszövetkezet a Számlatulajdonos egyidejő értesítése mellett visszaküldi, illetve a Számlatulajdonossal történt ezirányú megállapodás alapján sorba állítja A Takarékszövetkezet a rendelkezésre jogosult átutalási megbízásait mindenkor az aktuális Hirdetményben meghatározott / hivatkozott árfolyam alkalmazásával és értéknappal teljesíti. 14) Fizetési mőveletek utólagos helyesbítése és a visszatérítés szabályai a) Helyesbítés: A rendelkezésre jogosult a fizetési megbízás teljesítését követıen haladéktalanul, de legfeljebb a fizetési mővelet teljesítését követı 60. (hatvanadik) napig kezdeményezheti az általa elızetesen jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési mővelet utólagos helyesbítését. A határidı nem vonatkozik arra az esetre, ha a Takarékszövetkezet a fizetési megbízást követıen elıírt utólagos tájékoztatási kötelezettségének nem tett eleget A jóvá nem hagyott vagy a jóváhagyott, de hibásan teljesített fizetési mővelet helyesbítése iránti kérelem esetén a Takarékszövetkezet köteles bizonyítani, hogy - a kifogásolt fizetési mővelet a Számlatulajdonos / fizetı fél elızetesen jóváhagyta, - a fizetési mővelet a rendelkezésre jogosult által benyújtott megbízásnak megfelelıen került rögzítésre, teljesítésre és - a teljesítést mőszaki hiba vagy üzemzavar nem akadályozta. 20

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád u. 93,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Jogszabályi háttér... 3 Fogalom meghatározások... 3 Üzletszabályzat közzététele... 4 II. BETÉTELHELYEZÉS... 4 Betétszerződés... 4 Takarékbetét elhelyezése, kezelése...

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A Takarékszövetkezet Igazgatósága a 2010. június 08-i ülésén a 18/2010. számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta. Hatályos: 2010. június 11-tıl

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet aláírásával vállalta, hogy betartja a lakosság részére hitelt nyújtó pénzügyi szervezetek ügyfelekkel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei

Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei I. Általános rész Lakossági bankszámla és az ahhoz kapcsolódó lekötött betétek Általános Szerzıdési Feltételei 1. A szerzıdı felek megállapodnak abban, hogy a Takarékszövetkezet a nevezett részére a lakossági

Részletesebben

AEGON Magyarország Hitel Zrt.

AEGON Magyarország Hitel Zrt. AEGON MAGYARORSZÁG HITEL ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2011. május 20. naptól Üzletszabályzat, hatályos 2011. május 20-ától 1/42 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31.

SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA. 2012. május 31. SZÉCHENYI ISTVÁN HITELSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. május 31. Tevékenységi körök és engedélyezési határozatai: Tevékenységi engedély száma és dátuma: Bankszámlavezetés és a készpénz nélküli fizetési

Részletesebben

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek

MELLÉKLETEK. I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről Hirdetmény. Általános szerzıdési feltételek MELLÉKLETEK I. 1. sz. melléklete A számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről szóló Hirdetmény I. 1/a. sz. melléklete Nagyösszegű készpénzfelvétről

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei

A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei A Citibank lakossági banki szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. A Szolgáltatások általános feltételei 1.1. Bevezetõ rendelkezések 1.2. Szerzõdéskötés, meghatalmazás 1.3. A Megbízások

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2010. szeptember 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ

BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ BANKKÁRTYA ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK VÁLLALKOZÓI BANKKÁRTYÁHOZ Érvényes: 2011. augusztus 1-tıl 1. Fogalmi meghatározások Autorizáció (engedélyezés): A kártyakibocsátó vagy a nevében

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályba lépés: 2008. február 01. 1/25 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS ÜZLETI FELTÉTELEK...3 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA...3 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE

AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE AXA BANK EUROPE SA MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEPE ÜZLETSZABÁLYZATA A BANKSZÁMLÁK VEZETÉSÉRŐL, A BETÉTGYŰJTÉSRŐL ÉS A KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Budapest, 2012. november 1. AXA Bank Europe SA Magyarországi

Részletesebben

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket. A QUAESTOR BANK ZÁRKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Bank jelenleg nem nyújt új személyi és áruvásárlási kölcsönöket és nem köt új hitelkártya szerződéseket.

Részletesebben