A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben"

Átírás

1 Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 1145 Budapest, Colombus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben Elfogadva: december 8-án sz. módosítással egységes szerkezetben. A 15. sz. módosítást a dőlt vastag betűs rész tartalmazza!

2 Tartalom Oldal Bevezetés 5 I. Az önkéntes és magánnyugdíjpénztári tevékenység közös szabályai 1. Általános rendelkezések 7 2. A nyugdíjpénztár szervezete Küldöttközgyűlés Igazgatótanács Az Ellenőrző Bizottság Személyi és tárgyi feltételek Pénztári szolgáltatók Az ügyvezető igazgató, könyvvizsgáló, biztosításmatematikus Ügyvezető igazgató Könyvvizsgáló Biztosításmatematikus (aktuárius) Felelősségi és összeférhetetlenségi szabályok A Nyugdíjpénztár képviselete és a hatáskör átruházása Üzleti titok és a pénztártitok A gazdálkodásra vonatkozó szabályok Egyéni számla A tartalékok (alapok) megoszlása A pénztári vagyon befektetése és kezelése Letétkezelő Pénzügyi terv Beszámolási kötelezettség Kiegészítő vállalkozási tevékenység A határozatok nyilvántartása és közzététele A pénztártagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését biztosító előírások, a Nyugdíjpénztár tájékoztatási kötelezettsége Vitás ügyek intézése A Nyugdíjpénztár egyesülése, szétválása, megszűnése és felszámolása A pénztártagsági jogviszony tartalma A pénztártag jogai A pénztártag kötelezettségei A tagdíjat nem fizető pénztártag jogai 40 2

3 II. Az önkéntes pénztári tevékenységre vonatkozó szabályok 1. Működési alapelvek A tagsági viszony létesítése Átlépés más nyugdíjpénztárból (befogadás) Az önkéntes pénztári tagdíj A tagdíj mértéke A tagdíj megfizetése A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása A tagdíj utólagos megfizetése A tagdíjfizetés elmulasztásának következményei A magánnyugdíjpénztárból átutalt tagdíjkiegészítésre vonatkozó különös szabályok Várakozási idő A várakozási idő tartama Átlépés a várakozási idő letelte előtt Várakozási idő letelte utáni lehetőségek Igénybejelentés Hozamfelvétele és részkifizetés Egyéni számla egyenlegének teljes kifizetése Adó- és járulékfizetési kötelezettség Munkáltatói tag A szerződéskötésre vonatkozó szabályok A munkáltatói tag jogai A támogató jogállása Tagi kölcsön A tagi kölcsön igénybevételének feltétele A tagi kölcsön igénylése Az igényelhető tagi kölcsön összege A tagi kölcsön folyósítása A tagi kölcsön visszafizetése A visszafizetés nem teljesítése Tagi kölcsöntartozás esedékessé válása A tagsági viszony megszűnése A pénztártag halála A kedvezményezett jelölés módja Elszámolás a kedvezményezettel (örökössel) A pénztártag kilépése Várakozási idő letelte után teljes kifizetés és kilépés Nyugdíjszolgáltatás A nyugdíjszolgáltatásra jogosult tájékoztatása és nyilatkozata 55 3

4 Igényjogosultság Igénybejelentés A nyugdíjszolgáltatás teljesítése Elszámolás a pénztártaggal A pénztártag átlépése másik pénztárba Az átlépés feltételei Elszámolás a pénztártaggal Jogutód nélküli megszűnés 57 III. A magánpénztári tevékenységre vonatkozó szabályok 1. Működési alapelvek, alapvető rendelkezések A tagsági viszony létesítése Átlépés más nyugdíjpénztárból (befogadás) Magánpénztári tagdíj A tagdíj alapja és mértéke A tagdíj megfizetése Tagdíjfizetés megállapodás alapján A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása A magánnyugdíjpénztár szolgáltatása A szolgáltatásra jogosult tájékoztatása Igénybejelentés A szolgáltatás teljesítése Járadékszolgáltatás Egyösszegű kifizetés Kedvezményezett és örökös A kedvezményezett jelölés módja Eljárás kedvezményezett (örökös) esetén A tagsági viszony megszűnése Átlépés másik pénztárba A szolgáltatási kötelezettség teljesítése Társadalombiztosítási rendszerbe történő 69 visszalépés 7.4. Harmadik állam polgárával vagy hontalannak minősülő pénztártag tagsági viszonyának megszűnése Elszámolás a pénztártaggal és a hozzátartozóval (kedvezményezett, örökös) Tagsági viszony megszűnéssel összefüggő költségek 70 IV. Vegyes és záró rendelkezések 70 Függelék 72 Mellékletek 73 4

5 Bevezetés A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárt október 3-án az 1. számú mellékletben feltüntetett 104 alapító tag alapította. A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint alapító, az december 16-i rendkívüli Küldöttközgyűlés határozatával a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvényben foglaltak alapján Magánnyugdíjpénztárt alapított. Az új elnevezés Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (rövidített elnevezés: Vasutas Nyugdíjpénztár). A Vasutas Nyugdíjpénztár két tagsági körrel (önkéntes és magánnyugdíjpénztári tagság) rendelkező pénztár. A két tagsági körre eltérő rendelkezések vonatkoznak, melyet az Alapszabály szerkezetében is kifejez. A Vasutas Nyugdíjpénztár alapítói és tagjai tisztelettel adóznak a Magyar Királyi Államvasutak nyugdíjintézetének és nyugbérpénztárának emléke előtt, melyek hagyományait tisztelni és követni kívánják. Az Alapszabály az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (továbbiakban Öpt.), a Magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.), valamint a kapcsolódó más jogszabályok alapján a Vasutas Nyugdíjpénztár működésére és gazdálkodására, szervezetére, a pénztártagok, a kedvezményezettek, az örökösök valamint a támogatók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető rendelkezéseket tartalmazza. A tagnyilvántartás, tagdíjbefizetés, az egyéni számlák vezetése, a befektetés és könyvvezetés a két tagsági körnek megfelelően elkülönítetten történik. Az Alapszabály a Nyugdíjpénztár alkalmazottaira, a munkáltatói tagokra és a támogatókra nézve is kötelező érvényű. 5

6 I. Az önkéntes és magánnyugdíjpénztári tevékenység közös szabályai 6

7 1. Általános rendelkezések A Nyugdíjpénztár adatai és jellemzői A Nyugdíjpénztár elnevezése: Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár. A rövidített elnevezése: Vasutas Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár) A Nyugdíjpénztár a nyilvántartásba vétellel jön létre az alakuló Küldöttközgyűlés időpontjára visszaható hatállyal. A Nyugdíjpénztárt a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba, a nyilvántartási szám: 97.(11.Pk.61365/1995.). A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár alakuló Közgyűlésének időpontja: október 3. A Magánnyugdíjpénztár a bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre az alapító okirat kibocsátásának időpontjára visszaható hatállyal április 1-jén. A Nyugdíjpénztár az önkéntes kölcsönös kiegészítő nyugdíjpénztári tevékenységet az erre vonatkozó E/175/95., a magánnyugdíjpénztári tevékenységet Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár néven az erre vonatkozó PF.2204/3/1998. tevékenységi engedély alapján végzi. A Nyugdíjpénztár székhelye: 1145 Budapest, Colombus u. 35. A Nyugdíjpénztár címe: 1145 Budapest, Colombus u. 35. A Nyugdíjpénztár levelezési címe: 1590 Budapest Pf. 83. A Nyugdíjpénztár pecsétje a "Vasutas Nyugdíjpénztár Budapest" feliratot tartalmazza. A Nyugdíjpénztár jogi személy. A Nyugdíjpénztár működési területe a Magyar Köztársaság területe. A Nyugdíjpénztár jogosult a devizajogszabályok alapján devizakülföldi tagjai részére szolgáltatást nyújtani és külföldön a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével a vonatkozó jogszabály figyelembevételével befektetéseket eszközölni, továbbá nemzetközi kapcsolatokat létesíteni és fenntartani. A Nyugdíjpénztár szervezete nyitott, nem korlátozza a pénztártagok körét. A Nyugdíjpénztár szerveződési elve: országos működési területtel rendelkező Nyugdíjpénztár, amely elsősorban a közforgalmú vasúti közlekedést lebonyolító vasúttársaságok, valamint a vasúti tevékenységhez kapcsolódó más intézmények és szervezetek munkavállalóit, közalkalmazottait, köztisztviselőit és a nyitottság elvéből következően más személyeket tömörít. A Nyugdíjpénztár típusa: kiegészítő nyugdíjpénztár, amely magánnyugdíjpénztárat is működtet. A Nyugdíjpénztár határozatlan időre alakul. 7

8 Ahol a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény alapító okiratot vagy szervezeti és működési szabályzatot említ, ott a Nyugdíjpénztár Alapszabályát kell érteni. A Nyugdíjpénztár a vonatkozó jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott gazdálkodási tevékenységet végez. A Nyugdíjpénztár érdekei képviseletére és közös céljaik megvalósítására más pénztárakkal szövetséget hozhat létre, vagy már működő szövetségbe beléphet. A Nyugdíjpénztár törvényességi felügyeletét a székhelye szerint illetékes ügyészség, állami felügyeletét pedig a pénzügyminiszter a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) útján látja el. A Nyugdíjpénztár szervei: 2. A Nyugdíjpénztár szervezete A Nyugdíjpénztár legfőbb szerve a Közgyűlés, illetve a Küldöttközgyűlés. Önkéntes Pénztári Ágazatnál a Küldöttközgyűlés. Magánpénztári Ágazatnál a Közgyűlés. Igazgatótanács Ellenőrző Bizottság 2.1. Küldöttközgyűlés és Közgyűlés A Nyugdíjpénztár Önkéntes Pénztári Ágazatnál a legfőbb szerv a pénztártagok által közvetlenül választott testület, a Küldöttközgyűlés. A pénztártagokat a Küldöttközgyűlésen az általuk megválasztott küldöttek képviselik. Az új belépő és átlépő pénztártagot a lakóhelye szerinti területi küldött képviseli. A küldötteket a Nyugdíjpénztár tagjai az önkéntes pénztári tagok köréből választják legfeljebb öt évre. A küldött a Küldöttközgyűlés megtartását követő egy hónapon belül igény esetén köteles beszámolni a választó körzetébe tartozó tagoknak a Küldöttközgyűlés munkájáról. A küldött rendszeres kapcsolatot tart a választó körzetébe tartozó tagokkal. A Nyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazatánál a legfőbb testületi szerv a magánpénztári tagok összességéből álló Közgyűlés. A Küldöttközgyűlést, Közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni az éves beszámoló, illetve a pénzügyi terv elfogadására. A Küldöttközgyűlést, Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt: a Bíróság vagy Felügyelet elrendeli, az Ellenőrző Bizottság, a pénztártagok illetve küldöttek legalább 10 %-a - az ok és a cél megjelölésével - írásban indítványozza, az Igazgatótanács azt szükségesnek tartja. 8

9 A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés összehívása az Igazgatótanács feladata. Amennyiben az Igazgatótanács a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés összehívásáról nem intézkedik, az indítványozók a Felügyelethez, annak elutasító döntését követő 30 napon belül pedig a bírósághoz fordulhatnak. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés összehívását a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés napját legalább 15 nappal megelőzően közzé kell tenni: egy országos napilapban, a Vasutas Nyugdíjpénztár internetes honlapján. Ezen túlmenően a hirdetményt a Vasutas Nyugdíjpénztár székhelyén (1145 Budapest, Colombus u. 35.) is el kell helyezni. Önkéntes Pénztári Ágazatnál a Küldöttközgyűlés összehívásáról szóló meghívót és a napirendhez tartozó anyagokat a Küldöttközgyűlés napját legalább 15 nappal megelőzően az önkéntes pénztári küldöttek és munkáltatói tagok részére közvetlenül is meg kell küldeni. A hirdetménynek és a meghívónak tartalmaznia kell a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés: helyét és időpontját, a napirendjét, a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét és időpontját. Amennyiben az eredeti Küldöttközgyűlés, Közgyűlés meghívója (hirdetménye) ezt tartalmazza, akkor az eredeti és a megismételt Küldöttközgyűlés, Közgyűlés 30 perces időközzel egy napon is megtartható. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés a meghívóban (hirdetményben) nem szereplő napirendi pontokat a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések esetén csak akkor tárgyalhatja meg, ha a Küldöttközgyűlésen valamennyi tag képviselve van, illetve a Közgyűlésen valamennyi magánpénztári tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához. A Küldöttközgyűlésre, Közgyűlésre a Felügyelet, valamint Önkéntes Pénztári Ágazatnál a munkáltatói tag képviselőjét is meg kell hívni. Az Igazgatótanács más személyek, illetőleg szervek képviselőinek meghívásáról is dönthet. A Felügyelet és a munkáltatói tag képviselője a Küldöttközgyűlésen, Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt. A könyvvizsgáló és az ingatlanszakértő a Küldöttközgyűlésen, Közgyűlésen köteles részt venni. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés ülését az Igazgatótanács elnöke, akadályoztatása esetén az Igazgatótanács ezzel megbízott tagja vezeti (e személy a továbbiakban: a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés levezető elnöke). A Küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a pénztártagok legalább felének képviselete biztosított. A küldött akadályoztatása esetén helyette csak a vele azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el, a küldöttet más nem helyettesítheti. 9

10 A Küldöttközgyűlésen minden küldöttnek annyi szavazata van, ahány pénztártagot képvisel. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a pénztártagok felének képviselete biztosított. A Közgyűlésen a magánpénztári tagot meghatalmazott is képviselheti közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés határozatképtelensége esetén, a másodízben összehívott Küldöttközgyűlés, Közgyűlés az előzetesen, határozati javaslattal együtt beterjesztett eredeti napirendi pontok tekintetében a jelenlévők (képviseltek) számától függetlenül határozatképes A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés hatásköre A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Alapszabály elfogadása és módosítása, b.) az Igazgatótanács tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, c.) az Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, d.) a könyvvizsgáló megválasztása és felmentése, e.) az Igazgatótanács éves beszámolójának - ezen belül a mérleg és az aktuáriusi értékelés - elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról vagy az egyes tartalékokban mutatkozó hiány rendezéséről, f.) az éves és hosszú távú pénzügyi terv elfogadása, g.) a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt kötött szerződések jóváhagyása, h.) a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt a Nyugdíjpénztár nevében eljáró személyek, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés a Pénztár képviseletére jogosultak ellen indított perekben a Nyugdíjpénztár képviseletéről, i.) döntés érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, illetve az abból történő kiválásról, j.) döntés a Nyugdíjpénztár megszűnéséről, szétválásáról vagy más pénztárral való egyesüléséről, k.) döntés - a Küldöttközgyűlés Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - az egyes hatásköröknek az Igazgatótanácsra történő átruházásáról, l.) döntés a tagdíjak behajtásának módjáról, m.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket törvény, más jogszabály vagy az Alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyeket a hatáskörébe von A határozatok hozatala A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés határozatait általában egyszerű szavazattöbbséggel hozza. A jelenlevők kétharmados szavazattöbbsége szükséges: az Alapszabály elfogadásához, módosításához, 10

11 az Igazgatótanács éves beszámolójának - ezen belül a mérleg és az aktuáriusi értékelés - elfogadásához, az eredmény felhasználásához vagy az egyes tartalékokban mutatkozó hiány rendezéséhez, pénztári érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz, illetve az abból való kiváláshoz, a megszűnéshez, szétváláshoz vagy más nyugdíjpénztárral való egyesüléshez, az Igazgatótanács tagjainak és elnökének, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökének visszahívásához. Szavazategyenlőség esetén a Küldöttközgyűlést, Közgyűlést levezető elnök szavazata dönt. A mindkét Ágazatot érintő ügyekben a szavazattöbbségnek a két pénztári ágazat tekintetében külön-külön és együttesen is érvényesülni kell. Az Igazgatótanács, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait titkos szavazással kell megválasztani. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés egyéb ügyekben - feltéve, hogy előzetesen titkos szavazásról nem dönt - nyilvánosan szavaz. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés határozatai a jogszabályok keretei között kötelezőek a pénztártagokra, a pénztár szerveire és alkalmazottaira. A Küldöttközgyűlési, Közgyűlési határozatok ellen a küldöttek, pénztártagok, valamint a Felügyelet a határozat meghozatalától számított 90 napon belül keresetet nyújthat be a Nyugdíjpénztár székhelye szerint illetékes megyei bíróságon A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés jegyzőkönyve A Küldöttközgyűlésen, Közgyűlésen jelenléti ívet kell felfektetni, amelynek tartalmaznia kell a megjelent küldött nevét, lakcímét, személyi igazolványának számát és az általa képviselt pénztártagok számát. A Küldöttközgyűlésről, Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: a Pénztár nevét, székhelyét, a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés helyét és idejét, a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés összehívásának a módját, a képviselt tagok és a jelenlévő magánpénztári tagok létszámát, a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőknek a nevét, a napirendet, az elhangzott hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat a szavazati arány feltüntetésével. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság beszámolóinak egy-egy példányát, a jelenléti ívet. 11

12 A jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint a Küldöttközgyűlésen, Közgyűlésen megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő írják alá. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés jegyzőkönyvének egy hiteles példányát a csatolt iratokkal együtt - a Küldöttközgyűlést követő 30 napon belül - meg kell küldeni a Felügyeletnek. A jegyzőkönyv kivonat megküldésre kerül a küldöttek és munkáltatói tagok részére. A Küldöttközgyűlésről, Közgyűlésről - ha a feltételek azt lehetővé teszik - hangfelvételt is készíteni kell, amelyet legalább 5 évig kell megőrizni Az önkéntes pénztári küldöttek választása Az önkéntes pénztári tagok által választható küldöttek számát az ötéves választási időszakra a Választási Szabályzat tartalmazza. Az önkéntes pénztártagok a lakóhelyük szerinti területi elv alapján a Budapesten tartandó küldöttválasztó gyűlésen választják meg a küldötteket és a pótküldötteket. A küldöttválasztó gyűlést ötévente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén a gyűlés bármikor összehívható. A küldöttválasztó gyűlést az Igazgatótanács hívja össze. A gyűlés összehívását a gyűlés tervezett napját legalább 15 nappal megelőzően meg kell hirdetni közlemény formájában és meg kell jelentetni a Nyugdíjpénztár internetes honlapján. A megjelentetésnek tartalmaznia kell a gyűlés helyét, idejét napirendjét, valamint a tárgyalandó napirendekhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét. A küldöttválasztó gyűlés előkészítése és lebonyolítása a Nyugdíjpénztár irányításával szervező bizottság közreműködésével történik. A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a megválasztható küldöttek kétszeres számának megfelelő pénztártag megjelent. Ha a küldöttválasztó gyűlés határozatképtelen, a másodízben összehívott küldöttválasztó gyűlés az előzetesen, határozati javaslattal együtt beterjesztett eredeti napirendi pontok tekintetében a képviseltek számától függetlenül határozatképes. Ha az eredeti küldöttválasztó gyűlés meghívója (hirdetménye) ezt tartalmazza, akkor az eredeti és a megismételt küldöttválasztó gyűlés 30 perces időközzel egy napon is megtartható. A küldöttválasztó gyűlésen jelenléti ívet kell készíteni és jegyzőkönyvet kell felvenni. A jelenléti ív tartalmazza a gyűlésen megjelent tagok nevét. A jelenléti ívet a gyűlés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A küldöttválasztó gyűlésről készült jegyzőkönyv tartalmazza: a Nyugdíjpénztár nevét, székhelyét, a gyűlés helyét és idejét, a gyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és szavazatszámlálóinak a nevét, a jelenlévők számát, 12

13 a gyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a felszólalások lényegét, a hozott határozatokat, a jelenlévő szavazók számát, a határozati javaslatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a küldöttválasztó gyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott két jelenlévő tag hitelesíti. A gyűlés elnöke a jegyzőkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a gyűlés befejezését követő 8 napon belül köteles az Igazgatótanácsnak megküldeni. A pénztártag kérésére a küldöttválasztó gyűlés elnöke köteles a jegyzőkönyvből kivonatot adni. A küldöttválasztó gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a küldött (küldöttek) megválasztása és visszahívása. A gyűlés ezen kívül más kérdéseket is megtárgyalhat, azonban egyéb határozatai a nyugdíjpénztárra, a megválasztott küldöttre és a tagokra kötelező rendelkezéseket nem tartalmazhatnak Az önkéntes pénztári küldöttek megbízatásának megszűnése Az önkéntes pénztári küldöttek megbízatása megszűnik: határozott idő lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, a pénztártagsági viszony megszűnésével, a közügyektől való eltiltással Az önkéntes pénztári küldöttek visszahívása A küldött tisztségéből visszahívható, ha tisztsége ellátására alkalmatlanná vagy méltatlanná vált. Visszahívásra vonatkozó indítványt a küldöttet megválasztó tagok 10 %-a, tehet. Az indítványt - az ok megjelölésével - írásban kell eljuttatni az Igazgatótanács részére. Az Igazgatótanács az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles összehívni Budapest székhellyel a küldöttválasztó gyűlést, ha az indítvány megfelel az ezen pontban foglaltaknak. Az indítvány elutasítását meg kell indokolni. A visszahívásról az érintett tagoknak szavazni kell, melyre a küldöttválasztásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni Igazgatótanács Az Igazgatótanács a nyugdíjpénztár ügyvezető szerve. Az Igazgatótanács tagjainak száma 7 fő. Az Igazgatótanácsban biztosítani kell a pénztártagok képviseletét és a magas szintű szakmai felkészültséget. Az Igazgatótanács tagjait és elnökét a Küldöttközgyűlés titkosan választja meg legfeljebb öt évre. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. Szükség esetén lehetőség van póttag választására. Az Igazgatótanács elnöke a 13

14 megválasztott igazgatótanácsi tagok közül titkos szavazás útján kerül megválasztásra. Az Igazgatótanács megbízatása a megválasztástól számított öt évig, illetőleg addig tart, amíg az öt évre megválasztott Küldöttközgyűlés mandátumának lejártát követően az új Küldöttközgyűlés alakuló ülésén új Igazgatótanácsot nem választ. Az Igazgatótanács tagja 18. életévet betöltött, büntetlen előéletű személy lehet, aki legalább önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik. Az Igazgatótanács elnökének felsőfokú állami végzettséggel kell rendelkeznie Felelősségi és összeférhetetlenségi szabályok Az Igazgatótanács tagjait az adott testület döntéseiért egyetemleges felelősség terheli. Nem terheli felelősség azt a személyt, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását írásban a Küldöttközgyűlésnek a döntés meghozatalától vagy tudomására jutásától számított 8 napon belül írásban bejelentette. Az Igazgatótanács tagjai mindenkor az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal, a pénztártagok és a Nyugdíjpénztár érdekeinek figyelembevételével, a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni. A kötelezettségeik megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek, akkor is, ha a Nyugdíjpénztárral munkaviszonyban álltak, illetve állnak. Nem választható az Igazgatótanács tagjává: az Ellenőrző Bizottság tagja és elnöke, valamint e személyek közeli hozzátartozója (Ptk b./ pont), az ügyvezető igazgató és a Nyugdíjpénztár alkalmazottja, valamint e személyek közeli hozzátartozója (Ptk b./ pont), aki cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, akit a közügyektől eltiltottak, akinek választhatóságát törvény vagy jogszabály kizárja, aki 10 %-ot elérő vagy azt meghaladó részesedéssel rendelkezik, rendelkezett olyan befektetési vállalkozásban, pénzügyi intézményben, biztosítóban, amely öt éven belül fizetésképtelenné vált, fizetésképtelenségét csak felügyeleti intézkedéssel lehetett elkerülni, illetve amelynek tevékenységi engedélyét az illetékes felügyelet visszavonta, aki vezető tisztségviselő volt olyan önkéntes kölcsönös biztosítópénztárban, magánnyugdíjpénztárban, biztosítóintézetben, pénzügyi intézményben vagy befektetési vállalkozásban, amely öt éven belül fizetésképtelenné vált, illetve amelynek tevékenységi engedélyét a Felügyelet jogsértés miatt visszavonta, vagy amelynek a felszámolását a bíróság jogerősen elrendelte, aki súlyosan vagy ismételten megsértette a Felügyelet feladatkörébe eső törvények, illetve e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok előírásait, és emiatt vele szemben 5 évnél nem régebben az illetékes felügyelet, vagy más hatóság a legmagasabb összegű bírságot szabta ki, vagy annál súlyosabb szankciót alkalmazott, illetve a bíróság jogerős ítéletével büntetőjogi felelősségét megállapította, aki vezető tisztségviselője volt olyan Gt. hatálya alá tartozó vállalkozásnak vagy szövetkezetnek, amelyben 5 éven belül csőd- vagy felszámolási eljárást kellett lefolytatni, 14

15 akinek egyéb tulajdonosi érdekeltsége és üzleti tevékenysége veszélyeztetné a Nyugdíjpénztár biztonságos működését. A Nyugdíjpénztár biztonságos működését veszélyezteti különösen, ha a leendő vezető tisztségviselő tevékenysége, illetve Nyugdíjpénztárra gyakorolt befolyása veszélyezteti a nyugdíjpénztár független, megbízható és körültekintő irányítását, üzleti tevékenységének, illetve kapcsolatainak jellege, vállalkozásokkal fennálló közvetlen és közvetett tulajdoni részesedésének szerkezete olyan, hogy a vezető és /vagy ellenőrző tevékenységet akadályozza. A vezető tisztségviselő köteles a Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának és a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni, ha egy másik pénztárnál, befektetési vállalkozásnál, pénzügyi intézménynél, biztosítónál, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnál vezető tisztségviselővé választják vagy ekként alkalmazzák, illetve ilyen tisztségét megszünteti, valamely fenti vállalkozásban befolyásoló részesedést vagy szavazati jogot szerez vagy ilyen részesedését megszünteti, ellene büntetőeljárás indult. A vezető tisztségviselő nem vehet részt olyan döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntésben, amelyhez saját magának, közeli hozzátartozójának vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik. A pénztár vezető tisztségviselője, a befektetésekért felelős vezetője, a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban részt vevő alkalmazottja nem lehet közvetlenül a portfoliókezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazott személy a.) letétkezelőnél, b.) a befektetési döntések végrehajtásában közreműködő szolgáltatónál, így különösen a befektetési szolgáltatónál, az ingatlanértékelőnél, ingatlanforgalmazónál Az Igazgatótanács feladatai a.) Gondoskodik a Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozó döntések (éves és hosszú távú pénzügyi terv, mérleg és éves beszámoló) előkészítéséről és a Küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról. b.) Gondoskodik a Küldöttközgyűlés összehívásáról. c.) Előkészíti a Küldöttközgyűlés napirendjét. d.) Meghatározza a Nyugdíjpénztár üzletpolitikáját. e.) Elfogadja a Számviteli Politikát, a törvényben és jogszabályban előírt kapcsolódó Szabályzatokat. f.) Dönt a vagyonértékelés módjáról, a vagyonkezelés, valamint a Nyugdíjpénztár adminisztrációs és nyilvántartási tevékenysége végzésének módjáról, szükség szerint az e tevékenységet végzők kiválasztásáról és beszámoltatásáról. g.) Gondoskodik a Nyugdíjpénztár zavartalan működéséről. Ennek érdekében a Küldöttközgyűlés által elfogadott pénzügyi terv és a jogszabályok keretei között átcsoportosításokat hajthat végre. Az átcsoportosítások nem csökkenthetik a fedezeti tartalékot. 15

16 h.) Dönthet a fedezeti tartalék javára más tartalék hozamának jóváírásáról. i.) A jogszabályok keretei között dönt a saját tevékenységi és a biztonsági tartalékok feltöltéséről, illetve felhasználásáról. j.) Kialakítja és irányítja a Nyugdíjpénztár munkaszervezetét, meghatározza annak létszámát és bérkeretét, működési szabályait. k.) Dönt az ügyvezető igazgató alkalmazásáról, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, kinevezi és felmenti a főkönyvelőt, elbírálja az ügyvezető igazgató tevékenységével kapcsolatos beadványokat és panaszokat. l.) Az Alapszabályban foglaltak szerint képviseli a Nyugdíjpénztárt harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. m.) Megköti a Nyugdíjpénztár nevében a munkáltatói taggal (tagokkal) a munkáltatói hozzájárulásra vonatkozó, valamint a Nyugdíjpénztár támogatójával a támogatói szerződéseket. n.) A Küldöttközgyűlés elé terjeszti a Nyugdíjpénztár éves és hosszú távú pénzügyi tervét, valamint az éves beszámolót. o.) Gondoskodik a Nyugdíjpénztár könyveinek szabályszerű vezetéséről. p.) Dönt a befektetett pénztári eszközök letétkezelésének önálló letétkezelő szervezetre bízásáról. q.) A pénztári vagyon kezelésének legfőbb irányítója, a vagyonkezeléssel kapcsolatos minden döntés - így különösen a vagyonkezelő alkalmazása, kiválasztása és megbízása, a vagyonkezelési szerződés Nyugdíjpénztár részéről történő megkötése, módosítása és megszűntetése, a befektetési politika elfogadása, módosítása, a vagyonkezelési irányelvek meghatározása, ingatlan vétele - hatáskörébe tartozik. r.) Határozhat szakértői bizottságok létesítéséről, meghatározva azok létszámára, feladatára, működésére és díjazására vonatkozó szabályokat, valamint ellátja ellenőrzésüket. s.) Dönt a tagsági jogviszonyt érintő kérdésekben. t.) Dönt az önkéntes nyugdíjpénztári tagi kölcsönkérelmek tárgyában. u.) Megbízza a Küldöttközgyűlés által megválasztott könyvvizsgálót a pénztári beszámoló felülvizsgálatával. v.) Dönt a Nyugdíjpénztár hitelfelvételéről. w.) Elfogadja az ügyrendjét. x.) Ellátja mindazon további feladatát, illetőleg gyakorolja mindazon hatáskörét, amelyeket jogszabály vagy jelen Alapszabály meghatároz Az Igazgatótanács díjazása Az Igazgatótanács tagjai tiszteletdíjra jogosultak. A tiszteletdíj mértékét évente a pénzügyi terv elfogadásakor a Küldöttközgyűlés határozza meg Az Igazgatótanács ülései Az Igazgatótanács legalább 3 havonta tart ülést. Az Igazgatótanács üléseit ezen időszakon belül akkor is össze kell hívni, ha: a Küldöttközgyűlés erről határozatot hozott, a Felügyelet előírta, az Ellenőrző Bizottság vagy az Igazgatótanács tagjainak legalább egyharmada, vagy az ügyvezető kéri. 16

17 Amennyiben az igazgatótanács, az ellenőrző bizottság tagjainak egyharmada vagy az ügyvezető kérése ellenére az igazgatótanácsi ülés nem kerül összehívásra, abban az esetben a kezdeményezők jogosultak az igazgatótanácsi ülés összehívására. Az igazgatótanácsi ülés összehívása elmaradásának tényét a kezdeményezők kötelesek bejelenteni a Felügyeletre. Az Igazgatótanács üléseit az elnök hívja össze. A meghívót az ülés megtartása előtt legalább 8 nappal korábban kell megküldeni a tagok részére. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és a napirendet. A meghívókat az elnök írja alá és küldi meg postai úton, faxon, vagy ben a tagok részére. Az Igazgatótanács rendkívüli esetben ülés megtartása nélkül távbeszélőn, telefaxon, e- mailben is hozhat érvényes határozatot, ha az igazgatótanácsi tagok közül legalább 4 fő szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és 5 napon belül megküldi a Nyugdíjpénztár székhelyére. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz az Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint az ügyvezető igazgató. Az ügyvezető igazgató a személyét érintő kérdések tárgyalásakor az ülésen nem vehet részt Az Igazgatótanács döntéseinek meghozatala Az Igazgatótanács üléseit az elnök, akadályoztatása esetén egy megbízott tag vezeti. Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az Igazgatótanácsot egy héten belül ismételten össze kell hívni. Az Igazgatótanács döntéseit (határozatait) a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás nyilvános. Az Igazgatótanács minősített többséggel az Igazgatótanács tagjainak kétharmados egyetértésével határoz: a Küldöttközgyűlés elé terjesztendő éves beszámoló elfogadásáról, az ügyvezető, a vagyonkezelő és a letétkezelő pályázat útján történő kiválasztásáról, hatáskörei gyakorlásának átruházásáról. Az Igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell: az ülés helyét, idejét, az ülés napirendjét, a jelenlevők nevét (jelenléti ív csatolásával), a meghívottak nevét, az elhangzott felszólalások lényegét, a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és két tag írja alá. A jegyzőkönyv készítésének feltételeiről az ügyvezető gondoskodik. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásos előterjesztések egy példányát. 17

18 Az igazgatótanácsi tagság megszűnése Megszűnik az igazgatótanácsi tagság: a mandátum lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, pénztártagsági jogviszony megszűnésével, a cselekvőképesség elvesztésével vagy korlátozásával, a közügyektől való eltiltással, választhatóságot kizáró egyéb ok bekövetkeztével A visszahívásra vonatkozó szabályok Az igazgatótanács tagjainak visszahívását kell kezdeményezni, ha: megválasztásuk jogszabályt vagy Alapszabályt sértett. A tisztség ellátása sérti a jogszabály vagy az Alapszabály rendelkezéseit. A megbízatás ellátására méltatlanná vált. E körbe tartozik különösen a Nyugdíjpénztár, illetőleg a pénztártagok érdekeit sértő szándékos vagy súlyos gondatlan magatartás. A tisztség ellátására tartósan alkalmatlanná vált. Tartósan válik alkalmatlanná az, aki az egészségi állapotában bekövetkezett változás miatt tisztségének felelősségteljes ellátására képtelen. Visszahívásra vonatkozó írásbeli indítványt - az ok megjelölésével és szükséges bizonyítékaival együtt - bármely pénztártag tehet. Az indítványt az Igazgatótanácsnak kell eljuttatni. Az Igazgatótanács az indítványt köteles a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni. Ha a visszahívás indoka az Igazgatótanács elnökével kapcsolatban merül fel, a visszahívási indítványt az Ellenőrző Bizottság terjeszti a Küldöttközgyűlés elé Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság a nyugdíjpénztár általános ellenőrző szerve. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma 5 fő. Az Ellenőrző Bizottságban a pénztártagoknak kell többségben lenniük. Ha a munkáltatói tag munkáltatói hozzájárulása eléri vagy meghaladja a Nyugdíjpénztár tagdíjbevételének 50 %-át, a munkáltató képviselője jogosult az Ellenőrző Bizottságban szavazati joggal részt venni. Az Ellenőrző Bizottság tagjait és elnökét a Küldöttközgyűlés titkosan választja meg legfeljebb öt évre. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. Szükség esetén lehetőség van póttag választására. Az Ellenőrző Bizottság elnöke a megválasztott ellenőrző bizottsági tagok közül titkos szavazás útján kerül megválasztásra. Az Ellenőrző Bizottság megbízatása a megválasztástól számított öt 18

19 évig, illetőleg addig tart, amíg az öt évre megválasztott Küldöttközgyűlés mandátumának lejártát követően az új Küldöttközgyűlés alakuló ülésén új ellenőrző bizottságot nem választ. Az Ellenőrző Bizottság tagja 18. életévet betöltött, büntetlen előéletű személy lehet, aki legalább önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik. Az Ellenőrző Bizottság elnökének felsőfokú állami végzettséggel kell rendelkezni. Ezen szabályok irányadók a munkáltatói tag képviselőre is azzal az eltéréssel, hogy reá nézve nem kötelező az önkéntes pénztári tagság Felelősségi és összeférhetetlenségi szabályok Az Ellenőrző Bizottság tagjait az adott testület döntéseiért egyetemleges felelősség terheli. Nem terheli felelősség azt a személyt, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását írásban a Küldöttközgyűlésnek a döntés meghozatalától vagy tudomására jutásától számított 8 napon belül írásban bejelentette. Az Ellenőrző Bizottság tagjai mindenkor az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal, a pénztártagok és a Nyugdíjpénztár érdekeinek figyelembevételével, a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni. A kötelezettségeik megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek akkor is, ha a Nyugdíjpénztárral munkaviszonyban álltak illetve állnak. Nem választható az Ellenőrző Bizottság tagjává: az Igazgatótanács tagja és elnöke, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk b/ pont), az ügyvezető igazgató és a Nyugdíjpénztár alkalmazottja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk b./ pont), aki cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, akit a közügyektől eltiltottak, akinek választhatóságát törvény vagy jogszabály kizárja, aki 10 %-ot elérő vagy azt meghaladó részesedéssel rendelkezik, rendelkezett olyan befektetési vállalkozásban, pénzügyi intézményben, biztosítóban, amely öt éven belül fizetésképtelenné vált, fizetésképtelenségét csak felügyeleti intézkedéssel lehetett elkerülni, illetve amelynek tevékenységi engedélyét az illetékes felügyelet visszavonta, aki vezető tisztségviselő volt olyan önkéntes kölcsönös biztosítópénztárban, magánnyugdíjpénztárban, biztosítóintézetben, pénzügyi intézményben vagy befektetési vállalkozásban, amely öt éven belül fizetésképtelenné vált, illetve amelynek tevékenységi engedélyét a Felügyelet jogsértés miatt visszavonta, vagy amelynek a felszámolását a bíróság jogerősen elrendelte, aki súlyosan vagy ismételten megsértette a Felügyelet feladatkörébe eső törvények, illetve törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok előírásait, és emiatt vele szemben 5 évnél nem régebben az illetékes felügyelet, más hatóság a legmagasabb összegű bírságot szabta ki, vagy annál súlyosabb szankciót alkalmazott, illetve a bíróság jogerős ítéletével büntetőjogi felelősségét megállapította, 19

20 aki vezető tisztségviselője volt olyan Gt. hatálya alá tartozó vállalkozásnak vagy szövetkezetnek, amelyben 5 éven belül csőd- vagy felszámolási eljárást kellett lefolytatni, akinek egyéb tulajdonosi érdekeltsége és üzleti tevékenysége veszélyeztetné a Nyugdíjpénztár biztonságos működését. A Nyugdíjpénztár biztonságos működését veszélyezteti különösen, ha a leendő vezető tisztségviselő tevékenysége, illetve pénztárra gyakorolt befolyása veszélyezteti a nyugdíjpénztár független, megbízható és körültekintő irányítását, üzleti tevékenységének, illetve kapcsolatainak jellege, vállalkozásokkal fennálló közvetlen és közvetett tulajdoni részesedésének szerkezete olyan, hogy a vezető és /vagy ellenőrző tevékenységet akadályozza. A vezető tisztségviselő köteles a Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának és a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni, ha egy másik pénztárnál, befektetési vállalkozásnál, pénzügyi intézménynél, biztosítónál, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnál vezető tisztségviselővé választják vagy ekként alkalmazzák, illetve ilyen tisztségét megszünteti, valamely fenti vállalkozásban befolyásoló részesedést vagy szavazati jogot szerez vagy ilyen részesedését megszünteti, ellene büntetőeljárás indult. A vezető tisztségviselő nem vehet részt olyan döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntésben, amelyhez saját magának, közeli hozzátartozójának vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik. 20

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 8. sz. módosítással egységes szerkezetben

A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 8. sz. módosítással egységes szerkezetben Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 1145 Budapest, Colombus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 8. sz. módosítással egységes szerkezetben

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya a 2. sz. módosítással egységes szerkezetben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya a 2. sz. módosítással egységes szerkezetben Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf.: 133 Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya a 2. sz. módosítással egységes szerkezetben Elfogadva: 2014.

Részletesebben

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND

FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND FELÜGYELŐBIZOTTSÁGI ÜGYREND TrophyResort Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 2038 Sóskút, Petőfi Sándor utca 39., cégjegyzékszám: 13-10-041236) ("Társaság") 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A

Részletesebben

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Ü G Y R E N D J E. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK Ü G Y R E N D J E módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Hatályos: 2010. október 26. napjától AZ ALTEO ENERGIASZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77.

Alapszabály. 2. Az Egyesület székhelye: 9483 Sopronkövesd, Kossuth L. u. 77. Alapszabály A Sopronkövesd Fejlődéséért Egyesület tagjai a mai napon a Polgári Törvénykönyv 1 és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12.

ÜGYREND. Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány. Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. ÜGYREND Felügyelő Bizottság Szent András Evangelizációs Alapítvány Székhelye: 1116 Budapest, Fehérvári út 168-178. Alapítva: 2006. január 12. Tartalomjegyzék 1. A Felügyelő Bizottság működése...3 1.1.

Részletesebben

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE

A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE A MAGYAR TELEKOM TáVKÖZLÉSI NYILVáNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTáRSASáG AUDIT BIZOTTSáGáNAK ÜGYRENDJE 1. STÁTUSZ, CÉL ÉS SZEREP 1.1. A Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (a Társaság

Részletesebben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben

Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Alapszabály módosítás, a 2013. február 28-án tartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben Általános rendelkezések: A Tiszaújvárosban működő társasházak, lakásszövetkezetek képviselői

Részletesebben

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY

Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY Café Momus Egyesület A kultúra internetes terjesztéséért ALAPSZABÁLY A 2000. január 29.-án megtartott alapító taggyűlésen és 2000. június 21-én tartott taggyűlésen elfogadott, egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY NYÍRSÉGI HÁZIORVOSI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések A szervezet neve: Nyírségi Háziorvosok Egyesülete A szervezet székhelye: 4400 Nyíregyháza, Szent István út 59. A szervezet működési

Részletesebben

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6.

BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. BÉKÉSCSABA VAGYONKEZELŐ ZRT. FELÜGYELŐBIZOTTSÁGA 5600 Békéscsaba, Irányi u. 4-6. Ikt. sz.: 3/2015. Mell.: 1 db Ügyrend Véleményező: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

Részletesebben

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége

KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet. Általános rendelkezések. II. Fejezet. Az egyesület célja és tevékenysége KANIZSAI DARTS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Az egyesület alapító tagjai a 2006. JANUÁR 19.-én megtartott alakuló taggyűlésén a szabadidő kultúrált eltöltése, valamint a darts sport gyakorlása, fejlesztése és

Részletesebben

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA

VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA VAGYONÉPITŐ KLUB ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók létrehozták a Vagyonépítő Klubot. A Vagyonépítő Klub 2008. március 29 -i Klubgyűlése az alábbi alapszabályt fogadta el. I. A Klub adatai 1 A Klub neve:

Részletesebben

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY

Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Pannónia Önsegélyező Pénztár, a CIG Partnerség tagja ALAPSZABÁLY Hatályos: 20154. áprilisjúlius 010. 1 / 49 Tartalomjegyzék I. A PÉNZTÁRRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 II. A PÉNZTÁR SZERVEZETÉRE

Részletesebben

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Nyt. szám: /2012 1. számú példány NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) A Nyugállományú Légvédelmi Tüzérek Bajtársi Egyesülete

Részletesebben

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI II. AZ EGYESÜLET CÉLJA III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA ALAPSZABÁLY I. A SPORTEGYESÜLET ALAPADATAI 1. Megnevezése: Veszprémi Utánpótlás Kosárlabda Egyesület Székhelye: 8200 Veszprém, Füredi utca 12. 2. Működési területe: működése kiterjed az ország egész területére.

Részletesebben

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN A GÖDI SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA MÓDOSÍTOTT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2005 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Gödi Sport Egyesület, rövidített neve: G.S.E. 2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE

A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE A DIÁKHITEL KÖZPONT ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ÜGYRENDJE 2015. 1. A Felügyelőbizottság általános jogállása, és a működésére vonatkozó általános szabályok A Felügyelőbizottság

Részletesebben

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály

SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE. Alapszabály SOPRON-FERTŐD KISTÉRSÉG CIVIL SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE Alapszabály A Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a

Részletesebben

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I.

Átalakulás (egyesülés, szétválás) I. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2/2001. számú ajánlása az önkéntes pénztárak átalakulása (egyesülése: beolvadás, összeolvadás; szétválása: különválás, kiválás) és végelszámolása esetén

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Háros Rádióklub Egyesület Székhelye: 1222 Budapest, Háros u. 70 sz. Működése kiterjed az ország egész területére. Kiadásait tagdíjakból, valamint

Részletesebben

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET

NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET - 1 - NK. TEKE SE SPORTEGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 2005. október 3. - 2-1. A sportegyesület neve: NK. TEKE SE ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y 1. Az egyesület neve (1) Az egyesület neve: Harley Tulajdonosok Klubja Dél- Magyarország Chapter Az egyesület rövidített neve: H.O.G. Dél- Magyarország Chapter Az egyesület neve angolul:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése

ALAPSZABÁLY. 4. A tagság keletkezése, a tagok jogai és kötelezettségei, a tagság megszűnése ALAPSZABÁLY 1. Az egyesület neve Pozsonyi Piknik Egyesület 2. Az egyesület célja Az egyesület célja: 2.1. Az Egyesület célja a magyar kultúra megismerése és megismertetése, a hagyományok és az anyanyelv

Részletesebben

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya

Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Könnyűszerkezetes Házépítők Egyesülete Alapszabálya Egységes szerkezetbe foglalva a Csongrád Megyei Bíróság Pk.60.107/2008/2. számú végzése alapján történt módosításokkal azzal, hogy a módosításra került

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY (minta-tervezet, javasolt szövegezéssel) I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve: 1.2. Az egyesület székhelye: 1.3. Az egyesület jogi személy, amely a nyilvántartásba vétellel jön

Részletesebben

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének

Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A Fórum üléseinek helyszíne: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 18. Békés Megye Önkormányzat Közgyűlésének A BÉKÉS MEGYEI KÁBÍTÓSZERÜGYI EGYEZTETŐ FÓRUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Fórum adatai A Fórum neve: A Fórum rövidített neve: Békés Megyei Kábítószerügyi Egyeztető

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.)

ALAPSZABÁLY. (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) ALAPSZABÁLY (A 2007. november 05-ei Közgyűlés által jóváhagyott módosításokkal egységes szerkezetben.) Az Egyesület neve: Az Egyesület székhelye: Víz, Zene, Virág Fesztivál Egyesület 2890 Tata, Váralja

Részletesebben

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya

ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete. Alapszabálya ESZME Európai Szülők Magyarországi Egyesülete Alapszabálya Az Európai Szülők Magyarországi Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY

LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY LŐRINCI VÁROS SPORT CLUB SPORTEGYESÜLET LVSC ALAPSZABÁLY 1. Általános rendelkezések 1.1. Az egyesület neve: Lőrinci Város Sport Club Sportegyesület Rövidített neve: LVSC 1.2. Az egyesület székhelye: 3024

Részletesebben

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között.

Alapszabály. I. fejezet. Általános rendelkezések. 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány keretei között. 1. oldal, összesen: 11 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: 2./ Az Egyesület székhelye: 3./ Az Egyesület tevékenységét a Magyar Köztársaság területén végzi, az Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA A MAGYAR HANGFELVÉTEL-KIADÓK SZÖVETSÉGE KÖZÖS JOGKEZELŐ EGYESÜLET (MAHASZ) ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben, a 2012. április hó 18. napján, valamint 2012. december 14. napján a Taggyűlés által jóváhagyott

Részletesebben

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA

EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA EGYESÜLET VII. CÍM AZ EGYESÜLET FOGALMA, LÉTESÍTÉSE, TAGSÁGA 3:63. [Az egyesület fogalma] (1) Az egyesület a tagok közös, tartós, alapszabályban meghatározott céljának folyamatos megvalósítására létesített,

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes

A Lövő Ifjúsági Klub. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2014. November 01-től érvényes A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 2014. November 01-től érvényes 1 A Lövő Ifjúsági Klub Szervezeti és Működési Szabályzata 1. I. Általános rész a.) Az Ifjúsági Klub, az Alapszabály

Részletesebben

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE

NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE NEVELÉS- ÉS OKTATÁSKUTATÓK SZÖVETSÉGE HUNGARIAN EDUCATIONAL RESEARCH ASSOCIATION (HERA) * ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2010 EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény

Részletesebben

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A JEET KUNE DO / KALI NAGYKANIZSA SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: 1 ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A sportegyesület neve: Jeet Kune Do / Kali Nagykanizsa Sportegyesület 2. Székhelye:

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y amelyben a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezete alakuló közgyűlésén megjelentek a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, valamint az 1989. évi II. tv. alapján egyesületet hoznak

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY

Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Módosított és egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLY Az Alapszabály 1. sz. mellékletében felsoroltak az 1959. évi IV. törvény VI. fejezetének 8. pontjában és az 1989. évi II. törvényben foglalt rendelkezések

Részletesebben

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat

BIZALOM. Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár. 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843. Hozamfelosztási Szabályzat BIZALOM Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár 1146 Budapest, Borostyán u. 1/B. Tel./Fax.: 351-0372, 351-4843 A ot a Nyugdíjpénztár Igazgató Tanácsa 2006. július 14-i ülésén fogadta el. 1. Bevezetés

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok

Általános Rendelkezések. Célok. Feladatok Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd ALAPSZABÁLYA Általános Rendelkezések 1. Az Egyesület neve: Gyermek Kosárlabda Sportegyesület Szekszárd 2. Az egyesület rövidített neve: GY.K.S.E. Szekszárd 3.

Részletesebben

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya

A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabálya A Dél-Zempléni Vidékfejlesztési Szövetség Alapszabályát célkitűzéseinek megfelelően, az egyesület működésének biztosítása, a tagok jogai és kötelezettségei

Részletesebben

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint.

Alapító okirat. A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. Alapító okirat A Marcali Városi Önkormányzat (8700 Marcali, Rákóczi u. 11.) mint alapító közalapítványt hoz létre az alábbiak szerint. 1./ A Közalapítvány neve: Családokért Közalapítvány 2./ A Közalapítvány

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY. I. fejezet Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Veszprémi Múzeumegylet 2. Az egyesület székhelye: 8200 Veszprém, Erzsébet sétány 1. 3. Az egyesület működési területe: Veszprém megye.

Részletesebben

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés)

MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) MAGYAR ERGONÓMIAI TÁRSASÁG ALAPSZAB ÁLYA (Módosította a 2007. október 26-i közgyűlés) (Módosította a 2010. november 19-i közgyűlés) I. fejezet Általános rendelkezések 1.) A társadalmi szervezet neve: MAGYAR

Részletesebben

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA SZÍNHÁZ ÉS MŰVÉSZETPÁRTOLÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Egységes szerkezetben Budapest, 2010. január 20. 1 Színház- és Művészetpártoló Egyesület ALAPSZABÁLY Amelyet az egyesületalapító tagjai az 1999. március

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Egészségpénztár. Budapest, Károly krt. 6. Telefon: (06-40) 429-429 Fax: (06-1) 429-1-540 1242 Budapest, Pf.

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Egészségpénztár. Budapest, Károly krt. 6. Telefon: (06-40) 429-429 Fax: (06-1) 429-1-540 1242 Budapest, Pf. Allianz Hungária Egészségpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: (06-40) 429-429 Fax: (06-1) 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18116870-1-41 Pénzforgalmi jelzõszám: MKB 10300002-20222721-00003285

Részletesebben

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére.

(1) Az Egyesület neve: Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület. (4) Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére. s Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület Alapszabály A Magyar Szolárium Üzemeltető Egyesület alakuló Közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE

HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE HAJÓIPARI VÁLLALKOZÓK EGYLETE A L A P S Z A B Á L Y 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 Az egyesület neve, székhelye, működése 1.1.1 Az egyesület neve: Hajóipari Vállalkozók Egylete 1.1.2 Az egyesület székhelye:

Részletesebben

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA MAGYAR LÉTESÍTMÉNYGAZDÁLKODÁSI SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták a Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetséget.

Részletesebben

A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE 2011.

A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE 2011. 4. sz. melléklet A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár IGAZGATÓTANÁCSÁNAK ÜGYRENDJE 2011. Tartalomjegyzék A GYÖNGYHÁZ Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának ügyrendje oldal I. Az

Részletesebben

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Az ÉSZAK- DUNÁNTÚLI TERÜLETI VÍZGAZDÁLKODÁSI TANÁCS GYŐR MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLLANDÓ ALBIZOTTSÁGÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Általános rendelkezések 1. A Területi Vízgazdálkodási Tanácsot

Részletesebben

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA

DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA DUNASZEG SE ALAPSZABÁLYA Kelt, Dunaszeg, 2011. július 8. 1 Alapszabály Az egyesület az alapszabályát a 2011. július 8. napján tartott közgyűlésen hozott határozatok alapján, az alábbiak szerint módosítja

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA

A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA A Túrabotos Természetjáró Klub ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Túrabotos Természetjáró Klub 2.Rövidítése: TTK 3.Az egyesület székhelye: 9400 Sopron, Halász utca 39. 4.Működési

Részletesebben

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE

ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E L N Ö K. Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának ÜGYRENDJE ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG E t i k a i B i z o t t s á g E L N Ö K Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: 1077 Budapest Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 Országos Polgárőr Szövetség

Részletesebben

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA

AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA AZ UNIVERSITAS SPORT CLUB SZEGED ALAPSZABÁLYA Készült az egyesület 2006. 11. 29-én megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal. Az egyesület neve: I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. Az Universitas

Részletesebben

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya

A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A Magyar Regionális Tudományi Társaság alapszabálya A 2011. november 24-i közgyűlésen módosított szöveg vastag betűvel jelölve 1. Általános rendelkezések 1.1. Az Egyesület neve: Magyar Regionális Tudományi

Részletesebben

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MOTOROS KÖNNYŰREPÜLŐ SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA Jóváhagyta: a 2005. április 8-i közgyűlés Egységes szerkezetbe foglalt alapszabály I. Általános rendelkezések: A Szövetség neve: Motoros Könnyűrepülő Szövetség

Részletesebben

Egyesület Alapszabálya

Egyesület Alapszabálya Egyesület Alapszabálya Az Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület alakuló közgyûlésén alapszabályát a következõkben állapítja meg: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Az Egyesület neve: Adonyi Evezõs és Vízisport Egyesület

Részletesebben

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27.

A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA. 2005. április 27. A GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLYA 2005. április 27. 1. A Szövetség adatai Neve: GABONATERMESZTŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE Rövidített elnevezése: GOSZ Székhelye: 1054 Budapest, Akadémia u.

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013.

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. VÁLASZTÁSI SZABÁLYZAT 2013. Jelen Szabályzatot 2013. május 29-én fogadta el a HVDSZ 2000 Országos Értekezlete (10/2013. sz. Országos Értekezleti határozat) 2 1. Általános rendelkezések 1.1 A választások

Részletesebben

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata

TAGOZATI ALAPSZABÁLY. ÉVOSZ Mérnöki Vállalkozások Tagozata TAGOZATI ALAPSZABÁLY A Mérnöki Vállalkozások Tagozata, mint az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége (ÉVOSZ) társadalmi szervezet keretében megalakuló Tagozatot, az Alapítók az Alkotmány, a Polgári

Részletesebben

FPV Egyesület alapszabálya

FPV Egyesület alapszabálya FPV Egyesület alapszabálya Az FPV Egyesület a modellezés azon ágával foglalkozik, ahol modell irányítása az élő videó kép alapján történik és támogat minden olyan modellező tevékenységet, mely az irányításhoz

Részletesebben

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége ALAPSZABÁLYA Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének ALAPSZABÁLYA Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 1. -ban írt felhatalmazás alapján a 2001. év október 13. napján tartott alakuló közgyűlésen

Részletesebben

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46

OLCOTE HOCKEY CLUB. H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 OLCOTE HOCKEY CLUB H 2337 Délegyháza Fácán utca 8. Honlap: www.olcotehc.hu ; Email: olcote@hockey.hu ; Tel.: +36-20-311-64-46 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. október 31. 1 I. Általános rész 1.

Részletesebben

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29.

STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. augusztus 29. STÚDIUM TÉRI KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. augusztus 29. I. A kollégium célja (1) A kollégium célja, hogy elhelyezést nyújtson az Edutus Főiskolán tanulmányokat folytató hallgatók számára,

Részletesebben

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12.

Hegyhát ifjúságáért Egyesület. Alapszabálya. 2012. szeptember 12. Hegyhát ifjúságáért Egyesület Alapszabálya ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések: 1. A szervezet neve: Hegyhát Ifjúságáért Egyesület /a továbbiakban Egyesület/ Rövid neve: HI Egyesület Székhelye: 7370

Részletesebben

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt)

Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete. Alapszabálya. (egységes szerkezetbe foglalt) 1 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalt) 2 Magyar Közjegyzőhelyettesek és Közjegyzőjelöltek Egyesülete - Alapszabály Mi, alulírott közjegyzőhelyettesek,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja

ALAPSZABÁLY. A társadalmi szervezet neve, székhelye és célja ALAPSZABÁLY melyet a tagok az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései alapján 1994. szeptember 30. napján elfogadtak, majd többször módosítottak, legutoljára 2013. február 16. napján,

Részletesebben

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A DUNAÚJVÁROSI VITORLÁS SPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Dunaújváros, 2006. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Sportegyesület neve: Dunaújvárosi Vitorlás Sport Egyesület Rövidített neve: DVSE 1.2. Sportegyesület

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kapos Íjász Egyesület Kaposvár ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kapos Íjász Egyesület (a továbbiakban sportegyesület) az önkéntesség elvén létrehozott, az egyesülési jogról alkotott 1989. Évi

Részletesebben

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A

EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A EGYESEK IFJÚSÁGI EGYESÜLET A L A P S Z A B Á L Y A 1. Az Egyesület neve: Egyesek Ifjúsági Egyesület 2. Székhelye: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 4-6. I. 14. 3. Alapításának ideje: 2000.április.1. 4.

Részletesebben

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia.

A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY. I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia. A PTE ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KARÁNAK BARÁTI TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLY I. fejezet A PTE Állam- és Jogtudományi Kar Baráti Társaságának célia Preambulum A PTE Állam- és Jogtudományi Kara (a továbbiakban. ÁJK)

Részletesebben

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ. 1) Közgyűlési tisztségviselők (Szavazatszámláló Bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Az ALTERA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (rövid név: ALTERA Nyrt., székhelye: 1068 - Budapest, Benczúr u. 43. II/3., nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Részletesebben

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából

R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából R é s z l e t a HKVSZ 2014. október 16-án elfogadott Alapszabályából 1. Általános rendelkezések 1.1. A Szövetség elsősorban szakmai és gazdasági érdekképviseletet ellátó független egyesület, olyan önálló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv jelenléti ívén szereplő 10 szavazásra jogosult egyesületi tag és 1 vendég JEGYZŐKÖNYV amely készült 2011. június 25. 10 óra 30 perces kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt közgyűlésén, a 1035 Budapest, Raktár utca 1. szám alatt. Jelen vannak: a jelen jegyzőkönyv

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben)

ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben) Általános rész 1.1. Az egyesület neve: Az egyesület neve: Magyarországi Agrárvállalkozók Egyesülete Az egyesület rövidített elnevezése: MAGRE 1.2. Az egyesület székhelye:

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA INTERNET SZOLGÁLTATÓK TANÁCSA EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesület Alapítói (BankNet Kft., DataNet Kft., E-Net Kft., Elender Kft., EuNet Kft., Hungarnet

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása

A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása A Rózsavölgy Egyesület Alapszabálya 2. számú módosítása Az Egyesület a Budapesti Fővárosi Bíróságnál történt (Nyilvántartási szám 4627, 16.Pk.68949/1992, 1992.07.09.) nyilvántartásba vétellel jött létre.

Részletesebben

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya

A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya A Kerge Zerge Természetjáró és Kulturális Egyesület Alapszabálya melyet az alulírott tagok az 1989. évi II. tv. 1.. szerint fogadtak el az alulírott helyen és időben.. 1. Az Egyesület adatai: (1) Az egyesület

Részletesebben

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1.

Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2015. augusztus 1. Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2015. augusztus 1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) küldöttközgyűlése a pénztár szervezeti,

Részletesebben

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET

EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÖREGDIÁK EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapító tagok az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése alapján létrehozták az Egyetemi Katolikus Gimnázium

Részletesebben

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A ETYEKI FUTÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA 1. Az Egyesület neve: Etyeki Futók Egyesülete Az Egyesület jogi személy. 2. Az Egyesület székhelye: 2091 Etyek, Magyar utca 50. 3. Az Egyesület célja: Az Etyeken

Részletesebben

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.

K Á V A Kulturális Műhely. Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. A K Á V A Kulturális Műhely Alapszabályának módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyeseület neve: KÁVA Kulturális Műhely 2. Az egyesület székhelye: 1022

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY. Nyíregyháza, 2013. 02. 06. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei LOVASSPORT SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLY Nyíregyháza, 2013. 02. 06. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Lovassport Szövetség (továbbiakban: Szövetség) - a

Részletesebben

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások Országos Szövetsége EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrehozták az Orvosi és Egészségügyi Vállalkozások

Részletesebben

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása

A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása A Dorogi Szénmedence Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának 13. számú módosítása 1. Dorog Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapító (továbbiakban: Alapító ), a Dorogi Szénmedence Sportjáért

Részletesebben

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KONTROLL POLGÁRŐR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) a Kontroll Polgárőr Közhasznú Egyesület (a továbbiakban: KPKE) megfelelő

Részletesebben