A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben"

Átírás

1 Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár 1145 Budapest, Colombus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. A Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár Alapszabálya a 15. sz. módosítással egységes szerkezetben Elfogadva: december 8-án sz. módosítással egységes szerkezetben. A 15. sz. módosítást a dőlt vastag betűs rész tartalmazza!

2 Tartalom Oldal Bevezetés 5 I. Az önkéntes és magánnyugdíjpénztári tevékenység közös szabályai 1. Általános rendelkezések 7 2. A nyugdíjpénztár szervezete Küldöttközgyűlés Igazgatótanács Az Ellenőrző Bizottság Személyi és tárgyi feltételek Pénztári szolgáltatók Az ügyvezető igazgató, könyvvizsgáló, biztosításmatematikus Ügyvezető igazgató Könyvvizsgáló Biztosításmatematikus (aktuárius) Felelősségi és összeférhetetlenségi szabályok A Nyugdíjpénztár képviselete és a hatáskör átruházása Üzleti titok és a pénztártitok A gazdálkodásra vonatkozó szabályok Egyéni számla A tartalékok (alapok) megoszlása A pénztári vagyon befektetése és kezelése Letétkezelő Pénzügyi terv Beszámolási kötelezettség Kiegészítő vállalkozási tevékenység A határozatok nyilvántartása és közzététele A pénztártagok jogainak és kötelezettségeinek érvényesülését biztosító előírások, a Nyugdíjpénztár tájékoztatási kötelezettsége Vitás ügyek intézése A Nyugdíjpénztár egyesülése, szétválása, megszűnése és felszámolása A pénztártagsági jogviszony tartalma A pénztártag jogai A pénztártag kötelezettségei A tagdíjat nem fizető pénztártag jogai 40 2

3 II. Az önkéntes pénztári tevékenységre vonatkozó szabályok 1. Működési alapelvek A tagsági viszony létesítése Átlépés más nyugdíjpénztárból (befogadás) Az önkéntes pénztári tagdíj A tagdíj mértéke A tagdíj megfizetése A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása A tagdíj utólagos megfizetése A tagdíjfizetés elmulasztásának következményei A magánnyugdíjpénztárból átutalt tagdíjkiegészítésre vonatkozó különös szabályok Várakozási idő A várakozási idő tartama Átlépés a várakozási idő letelte előtt Várakozási idő letelte utáni lehetőségek Igénybejelentés Hozamfelvétele és részkifizetés Egyéni számla egyenlegének teljes kifizetése Adó- és járulékfizetési kötelezettség Munkáltatói tag A szerződéskötésre vonatkozó szabályok A munkáltatói tag jogai A támogató jogállása Tagi kölcsön A tagi kölcsön igénybevételének feltétele A tagi kölcsön igénylése Az igényelhető tagi kölcsön összege A tagi kölcsön folyósítása A tagi kölcsön visszafizetése A visszafizetés nem teljesítése Tagi kölcsöntartozás esedékessé válása A tagsági viszony megszűnése A pénztártag halála A kedvezményezett jelölés módja Elszámolás a kedvezményezettel (örökössel) A pénztártag kilépése Várakozási idő letelte után teljes kifizetés és kilépés Nyugdíjszolgáltatás A nyugdíjszolgáltatásra jogosult tájékoztatása és nyilatkozata 55 3

4 Igényjogosultság Igénybejelentés A nyugdíjszolgáltatás teljesítése Elszámolás a pénztártaggal A pénztártag átlépése másik pénztárba Az átlépés feltételei Elszámolás a pénztártaggal Jogutód nélküli megszűnés 57 III. A magánpénztári tevékenységre vonatkozó szabályok 1. Működési alapelvek, alapvető rendelkezések A tagsági viszony létesítése Átlépés más nyugdíjpénztárból (befogadás) Magánpénztári tagdíj A tagdíj alapja és mértéke A tagdíj megfizetése Tagdíjfizetés megállapodás alapján A tagdíjfizetési kötelezettség elmulasztása A magánnyugdíjpénztár szolgáltatása A szolgáltatásra jogosult tájékoztatása Igénybejelentés A szolgáltatás teljesítése Járadékszolgáltatás Egyösszegű kifizetés Kedvezményezett és örökös A kedvezményezett jelölés módja Eljárás kedvezményezett (örökös) esetén A tagsági viszony megszűnése Átlépés másik pénztárba A szolgáltatási kötelezettség teljesítése Társadalombiztosítási rendszerbe történő 69 visszalépés 7.4. Harmadik állam polgárával vagy hontalannak minősülő pénztártag tagsági viszonyának megszűnése Elszámolás a pénztártaggal és a hozzátartozóval (kedvezményezett, örökös) Tagsági viszony megszűnéssel összefüggő költségek 70 IV. Vegyes és záró rendelkezések 70 Függelék 72 Mellékletek 73 4

5 Bevezetés A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztárt október 3-án az 1. számú mellékletben feltüntetett 104 alapító tag alapította. A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár, mint alapító, az december 16-i rendkívüli Küldöttközgyűlés határozatával a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvényben foglaltak alapján Magánnyugdíjpénztárt alapított. Az új elnevezés Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár (rövidített elnevezés: Vasutas Nyugdíjpénztár). A Vasutas Nyugdíjpénztár két tagsági körrel (önkéntes és magánnyugdíjpénztári tagság) rendelkező pénztár. A két tagsági körre eltérő rendelkezések vonatkoznak, melyet az Alapszabály szerkezetében is kifejez. A Vasutas Nyugdíjpénztár alapítói és tagjai tisztelettel adóznak a Magyar Királyi Államvasutak nyugdíjintézetének és nyugbérpénztárának emléke előtt, melyek hagyományait tisztelni és követni kívánják. Az Alapszabály az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló évi XCVI. törvény (továbbiakban Öpt.), a Magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény (továbbiakban: Mpt.), valamint a kapcsolódó más jogszabályok alapján a Vasutas Nyugdíjpénztár működésére és gazdálkodására, szervezetére, a pénztártagok, a kedvezményezettek, az örökösök valamint a támogatók jogaira és kötelezettségeire vonatkozó alapvető rendelkezéseket tartalmazza. A tagnyilvántartás, tagdíjbefizetés, az egyéni számlák vezetése, a befektetés és könyvvezetés a két tagsági körnek megfelelően elkülönítetten történik. Az Alapszabály a Nyugdíjpénztár alkalmazottaira, a munkáltatói tagokra és a támogatókra nézve is kötelező érvényű. 5

6 I. Az önkéntes és magánnyugdíjpénztári tevékenység közös szabályai 6

7 1. Általános rendelkezések A Nyugdíjpénztár adatai és jellemzői A Nyugdíjpénztár elnevezése: Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár. A rövidített elnevezése: Vasutas Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: Nyugdíjpénztár) A Nyugdíjpénztár a nyilvántartásba vétellel jön létre az alakuló Küldöttközgyűlés időpontjára visszaható hatállyal. A Nyugdíjpénztárt a Fővárosi Bíróság veszi nyilvántartásba, a nyilvántartási szám: 97.(11.Pk.61365/1995.). A Vasutas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Nyugdíjpénztár alakuló Közgyűlésének időpontja: október 3. A Magánnyugdíjpénztár a bírósági nyilvántartásba vétellel jött létre az alapító okirat kibocsátásának időpontjára visszaható hatállyal április 1-jén. A Nyugdíjpénztár az önkéntes kölcsönös kiegészítő nyugdíjpénztári tevékenységet az erre vonatkozó E/175/95., a magánnyugdíjpénztári tevékenységet Vasutas Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár néven az erre vonatkozó PF.2204/3/1998. tevékenységi engedély alapján végzi. A Nyugdíjpénztár székhelye: 1145 Budapest, Colombus u. 35. A Nyugdíjpénztár címe: 1145 Budapest, Colombus u. 35. A Nyugdíjpénztár levelezési címe: 1590 Budapest Pf. 83. A Nyugdíjpénztár pecsétje a "Vasutas Nyugdíjpénztár Budapest" feliratot tartalmazza. A Nyugdíjpénztár jogi személy. A Nyugdíjpénztár működési területe a Magyar Köztársaság területe. A Nyugdíjpénztár jogosult a devizajogszabályok alapján devizakülföldi tagjai részére szolgáltatást nyújtani és külföldön a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével a vonatkozó jogszabály figyelembevételével befektetéseket eszközölni, továbbá nemzetközi kapcsolatokat létesíteni és fenntartani. A Nyugdíjpénztár szervezete nyitott, nem korlátozza a pénztártagok körét. A Nyugdíjpénztár szerveződési elve: országos működési területtel rendelkező Nyugdíjpénztár, amely elsősorban a közforgalmú vasúti közlekedést lebonyolító vasúttársaságok, valamint a vasúti tevékenységhez kapcsolódó más intézmények és szervezetek munkavállalóit, közalkalmazottait, köztisztviselőit és a nyitottság elvéből következően más személyeket tömörít. A Nyugdíjpénztár típusa: kiegészítő nyugdíjpénztár, amely magánnyugdíjpénztárat is működtet. A Nyugdíjpénztár határozatlan időre alakul. 7

8 Ahol a magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló évi LXXXII. törvény alapító okiratot vagy szervezeti és működési szabályzatot említ, ott a Nyugdíjpénztár Alapszabályát kell érteni. A Nyugdíjpénztár a vonatkozó jogszabályokban és az Alapszabályban meghatározott gazdálkodási tevékenységet végez. A Nyugdíjpénztár érdekei képviseletére és közös céljaik megvalósítására más pénztárakkal szövetséget hozhat létre, vagy már működő szövetségbe beléphet. A Nyugdíjpénztár törvényességi felügyeletét a székhelye szerint illetékes ügyészség, állami felügyeletét pedig a pénzügyminiszter a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (továbbiakban: Felügyelet) útján látja el. A Nyugdíjpénztár szervei: 2. A Nyugdíjpénztár szervezete A Nyugdíjpénztár legfőbb szerve a Közgyűlés, illetve a Küldöttközgyűlés. Önkéntes Pénztári Ágazatnál a Küldöttközgyűlés. Magánpénztári Ágazatnál a Közgyűlés. Igazgatótanács Ellenőrző Bizottság 2.1. Küldöttközgyűlés és Közgyűlés A Nyugdíjpénztár Önkéntes Pénztári Ágazatnál a legfőbb szerv a pénztártagok által közvetlenül választott testület, a Küldöttközgyűlés. A pénztártagokat a Küldöttközgyűlésen az általuk megválasztott küldöttek képviselik. Az új belépő és átlépő pénztártagot a lakóhelye szerinti területi küldött képviseli. A küldötteket a Nyugdíjpénztár tagjai az önkéntes pénztári tagok köréből választják legfeljebb öt évre. A küldött a Küldöttközgyűlés megtartását követő egy hónapon belül igény esetén köteles beszámolni a választó körzetébe tartozó tagoknak a Küldöttközgyűlés munkájáról. A küldött rendszeres kapcsolatot tart a választó körzetébe tartozó tagokkal. A Nyugdíjpénztár Magánpénztári Ágazatánál a legfőbb testületi szerv a magánpénztári tagok összességéből álló Közgyűlés. A Küldöttközgyűlést, Közgyűlést évente legalább kétszer össze kell hívni az éves beszámoló, illetve a pénzügyi terv elfogadására. A Küldöttközgyűlést, Közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha azt: a Bíróság vagy Felügyelet elrendeli, az Ellenőrző Bizottság, a pénztártagok illetve küldöttek legalább 10 %-a - az ok és a cél megjelölésével - írásban indítványozza, az Igazgatótanács azt szükségesnek tartja. 8

9 A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés összehívása az Igazgatótanács feladata. Amennyiben az Igazgatótanács a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés összehívásáról nem intézkedik, az indítványozók a Felügyelethez, annak elutasító döntését követő 30 napon belül pedig a bírósághoz fordulhatnak. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés összehívását a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés napját legalább 15 nappal megelőzően közzé kell tenni: egy országos napilapban, a Vasutas Nyugdíjpénztár internetes honlapján. Ezen túlmenően a hirdetményt a Vasutas Nyugdíjpénztár székhelyén (1145 Budapest, Colombus u. 35.) is el kell helyezni. Önkéntes Pénztári Ágazatnál a Küldöttközgyűlés összehívásáról szóló meghívót és a napirendhez tartozó anyagokat a Küldöttközgyűlés napját legalább 15 nappal megelőzően az önkéntes pénztári küldöttek és munkáltatói tagok részére közvetlenül is meg kell küldeni. A hirdetménynek és a meghívónak tartalmaznia kell a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés: helyét és időpontját, a napirendjét, a napirendhez tartozó iratok megtekintésének helyét és időpontját. Amennyiben az eredeti Küldöttközgyűlés, Közgyűlés meghívója (hirdetménye) ezt tartalmazza, akkor az eredeti és a megismételt Küldöttközgyűlés, Közgyűlés 30 perces időközzel egy napon is megtartható. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés a meghívóban (hirdetményben) nem szereplő napirendi pontokat a kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések esetén csak akkor tárgyalhatja meg, ha a Küldöttközgyűlésen valamennyi tag képviselve van, illetve a Közgyűlésen valamennyi magánpénztári tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul a napirendi kérdés megtárgyalásához. A Küldöttközgyűlésre, Közgyűlésre a Felügyelet, valamint Önkéntes Pénztári Ágazatnál a munkáltatói tag képviselőjét is meg kell hívni. Az Igazgatótanács más személyek, illetőleg szervek képviselőinek meghívásáról is dönthet. A Felügyelet és a munkáltatói tag képviselője a Küldöttközgyűlésen, Közgyűlésen tanácskozási joggal vesz részt. A könyvvizsgáló és az ingatlanszakértő a Küldöttközgyűlésen, Közgyűlésen köteles részt venni. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés ülését az Igazgatótanács elnöke, akadályoztatása esetén az Igazgatótanács ezzel megbízott tagja vezeti (e személy a továbbiakban: a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés levezető elnöke). A Küldöttközgyűlés akkor határozatképes, ha azon a pénztártagok legalább felének képviselete biztosított. A küldött akadályoztatása esetén helyette csak a vele azonos szabályok szerint megválasztott pótküldött járhat el, a küldöttet más nem helyettesítheti. 9

10 A Küldöttközgyűlésen minden küldöttnek annyi szavazata van, ahány pénztártagot képvisel. A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon legalább a pénztártagok felének képviselete biztosított. A Közgyűlésen a magánpénztári tagot meghatalmazott is képviselheti közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás alapján. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés határozatképtelensége esetén, a másodízben összehívott Küldöttközgyűlés, Közgyűlés az előzetesen, határozati javaslattal együtt beterjesztett eredeti napirendi pontok tekintetében a jelenlévők (képviseltek) számától függetlenül határozatképes A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés hatásköre A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: a.) az Alapszabály elfogadása és módosítása, b.) az Igazgatótanács tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, c.) az Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökének megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása, d.) a könyvvizsgáló megválasztása és felmentése, e.) az Igazgatótanács éves beszámolójának - ezen belül a mérleg és az aktuáriusi értékelés - elfogadása, döntés az eredmény felhasználásáról vagy az egyes tartalékokban mutatkozó hiány rendezéséről, f.) az éves és hosszú távú pénzügyi terv elfogadása, g.) a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt kötött szerződések jóváhagyása, h.) a tevékenységi engedély jogerőre emelkedése előtt a Nyugdíjpénztár nevében eljáró személyek, az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjai elleni kártérítési igény érvényesítése, továbbá intézkedés a Pénztár képviseletére jogosultak ellen indított perekben a Nyugdíjpénztár képviseletéről, i.) döntés érdekképviseleti szervhez történő csatlakozásról, illetve az abból történő kiválásról, j.) döntés a Nyugdíjpénztár megszűnéséről, szétválásáról vagy más pénztárral való egyesüléséről, k.) döntés - a Küldöttközgyűlés Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe nem tartozó - az egyes hatásköröknek az Igazgatótanácsra történő átruházásáról, l.) döntés a tagdíjak behajtásának módjáról, m.) döntés mindazon ügyekben, amelyeket törvény, más jogszabály vagy az Alapszabály a kizárólagos hatáskörébe utal, vagy amelyeket a hatáskörébe von A határozatok hozatala A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés határozatait általában egyszerű szavazattöbbséggel hozza. A jelenlevők kétharmados szavazattöbbsége szükséges: az Alapszabály elfogadásához, módosításához, 10

11 az Igazgatótanács éves beszámolójának - ezen belül a mérleg és az aktuáriusi értékelés - elfogadásához, az eredmény felhasználásához vagy az egyes tartalékokban mutatkozó hiány rendezéséhez, pénztári érdekképviseleti szervezethez való csatlakozáshoz, illetve az abból való kiváláshoz, a megszűnéshez, szétváláshoz vagy más nyugdíjpénztárral való egyesüléshez, az Igazgatótanács tagjainak és elnökének, valamint az Ellenőrző Bizottság tagjainak és elnökének visszahívásához. Szavazategyenlőség esetén a Küldöttközgyűlést, Közgyűlést levezető elnök szavazata dönt. A mindkét Ágazatot érintő ügyekben a szavazattöbbségnek a két pénztári ágazat tekintetében külön-külön és együttesen is érvényesülni kell. Az Igazgatótanács, valamint az Ellenőrző Bizottság elnökét és tagjait titkos szavazással kell megválasztani. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés egyéb ügyekben - feltéve, hogy előzetesen titkos szavazásról nem dönt - nyilvánosan szavaz. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés határozatai a jogszabályok keretei között kötelezőek a pénztártagokra, a pénztár szerveire és alkalmazottaira. A Küldöttközgyűlési, Közgyűlési határozatok ellen a küldöttek, pénztártagok, valamint a Felügyelet a határozat meghozatalától számított 90 napon belül keresetet nyújthat be a Nyugdíjpénztár székhelye szerint illetékes megyei bíróságon A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés jegyzőkönyve A Küldöttközgyűlésen, Közgyűlésen jelenléti ívet kell felfektetni, amelynek tartalmaznia kell a megjelent küldött nevét, lakcímét, személyi igazolványának számát és az általa képviselt pénztártagok számát. A Küldöttközgyűlésről, Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek az alábbiakat kell tartalmaznia: a Pénztár nevét, székhelyét, a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés helyét és idejét, a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés összehívásának a módját, a képviselt tagok és a jelenlévő magánpénztári tagok létszámát, a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőknek a nevét, a napirendet, az elhangzott hozzászólások lényegét, a hozott határozatokat a szavazati arány feltüntetésével. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell: az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság beszámolóinak egy-egy példányát, a jelenléti ívet. 11

12 A jegyzőkönyvet és a jelenléti ívet a Küldöttközgyűlés, Közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető, valamint a Küldöttközgyűlésen, Közgyűlésen megválasztott két jegyzőkönyv hitelesítő írják alá. A Küldöttközgyűlés, Közgyűlés jegyzőkönyvének egy hiteles példányát a csatolt iratokkal együtt - a Küldöttközgyűlést követő 30 napon belül - meg kell küldeni a Felügyeletnek. A jegyzőkönyv kivonat megküldésre kerül a küldöttek és munkáltatói tagok részére. A Küldöttközgyűlésről, Közgyűlésről - ha a feltételek azt lehetővé teszik - hangfelvételt is készíteni kell, amelyet legalább 5 évig kell megőrizni Az önkéntes pénztári küldöttek választása Az önkéntes pénztári tagok által választható küldöttek számát az ötéves választási időszakra a Választási Szabályzat tartalmazza. Az önkéntes pénztártagok a lakóhelyük szerinti területi elv alapján a Budapesten tartandó küldöttválasztó gyűlésen választják meg a küldötteket és a pótküldötteket. A küldöttválasztó gyűlést ötévente egyszer össze kell hívni. Szükség esetén a gyűlés bármikor összehívható. A küldöttválasztó gyűlést az Igazgatótanács hívja össze. A gyűlés összehívását a gyűlés tervezett napját legalább 15 nappal megelőzően meg kell hirdetni közlemény formájában és meg kell jelentetni a Nyugdíjpénztár internetes honlapján. A megjelentetésnek tartalmaznia kell a gyűlés helyét, idejét napirendjét, valamint a tárgyalandó napirendekhez tartozó iratok megtekintésének helyét és idejét. A küldöttválasztó gyűlés előkészítése és lebonyolítása a Nyugdíjpénztár irányításával szervező bizottság közreműködésével történik. A küldöttválasztó gyűlés akkor határozatképes, ha azon a megválasztható küldöttek kétszeres számának megfelelő pénztártag megjelent. Ha a küldöttválasztó gyűlés határozatképtelen, a másodízben összehívott küldöttválasztó gyűlés az előzetesen, határozati javaslattal együtt beterjesztett eredeti napirendi pontok tekintetében a képviseltek számától függetlenül határozatképes. Ha az eredeti küldöttválasztó gyűlés meghívója (hirdetménye) ezt tartalmazza, akkor az eredeti és a megismételt küldöttválasztó gyűlés 30 perces időközzel egy napon is megtartható. A küldöttválasztó gyűlésen jelenléti ívet kell készíteni és jegyzőkönyvet kell felvenni. A jelenléti ív tartalmazza a gyűlésen megjelent tagok nevét. A jelenléti ívet a gyűlés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. A küldöttválasztó gyűlésről készült jegyzőkönyv tartalmazza: a Nyugdíjpénztár nevét, székhelyét, a gyűlés helyét és idejét, a gyűlés elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőinek és szavazatszámlálóinak a nevét, a jelenlévők számát, 12

13 a gyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat, a felszólalások lényegét, a hozott határozatokat, a jelenlévő szavazók számát, a határozati javaslatokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a szavazástól tartózkodók számát. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a küldöttválasztó gyűlés elnöke írja alá, és az erre megválasztott két jelenlévő tag hitelesíti. A gyűlés elnöke a jegyzőkönyv egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a gyűlés befejezését követő 8 napon belül köteles az Igazgatótanácsnak megküldeni. A pénztártag kérésére a küldöttválasztó gyűlés elnöke köteles a jegyzőkönyvből kivonatot adni. A küldöttválasztó gyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a küldött (küldöttek) megválasztása és visszahívása. A gyűlés ezen kívül más kérdéseket is megtárgyalhat, azonban egyéb határozatai a nyugdíjpénztárra, a megválasztott küldöttre és a tagokra kötelező rendelkezéseket nem tartalmazhatnak Az önkéntes pénztári küldöttek megbízatásának megszűnése Az önkéntes pénztári küldöttek megbízatása megszűnik: határozott idő lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, a pénztártagsági viszony megszűnésével, a közügyektől való eltiltással Az önkéntes pénztári küldöttek visszahívása A küldött tisztségéből visszahívható, ha tisztsége ellátására alkalmatlanná vagy méltatlanná vált. Visszahívásra vonatkozó indítványt a küldöttet megválasztó tagok 10 %-a, tehet. Az indítványt - az ok megjelölésével - írásban kell eljuttatni az Igazgatótanács részére. Az Igazgatótanács az indítvány kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles összehívni Budapest székhellyel a küldöttválasztó gyűlést, ha az indítvány megfelel az ezen pontban foglaltaknak. Az indítvány elutasítását meg kell indokolni. A visszahívásról az érintett tagoknak szavazni kell, melyre a küldöttválasztásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni Igazgatótanács Az Igazgatótanács a nyugdíjpénztár ügyvezető szerve. Az Igazgatótanács tagjainak száma 7 fő. Az Igazgatótanácsban biztosítani kell a pénztártagok képviseletét és a magas szintű szakmai felkészültséget. Az Igazgatótanács tagjait és elnökét a Küldöttközgyűlés titkosan választja meg legfeljebb öt évre. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. Szükség esetén lehetőség van póttag választására. Az Igazgatótanács elnöke a 13

14 megválasztott igazgatótanácsi tagok közül titkos szavazás útján kerül megválasztásra. Az Igazgatótanács megbízatása a megválasztástól számított öt évig, illetőleg addig tart, amíg az öt évre megválasztott Küldöttközgyűlés mandátumának lejártát követően az új Küldöttközgyűlés alakuló ülésén új Igazgatótanácsot nem választ. Az Igazgatótanács tagja 18. életévet betöltött, büntetlen előéletű személy lehet, aki legalább önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik. Az Igazgatótanács elnökének felsőfokú állami végzettséggel kell rendelkeznie Felelősségi és összeférhetetlenségi szabályok Az Igazgatótanács tagjait az adott testület döntéseiért egyetemleges felelősség terheli. Nem terheli felelősség azt a személyt, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását írásban a Küldöttközgyűlésnek a döntés meghozatalától vagy tudomására jutásától számított 8 napon belül írásban bejelentette. Az Igazgatótanács tagjai mindenkor az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal, a pénztártagok és a Nyugdíjpénztár érdekeinek figyelembevételével, a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni. A kötelezettségeik megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek, akkor is, ha a Nyugdíjpénztárral munkaviszonyban álltak, illetve állnak. Nem választható az Igazgatótanács tagjává: az Ellenőrző Bizottság tagja és elnöke, valamint e személyek közeli hozzátartozója (Ptk b./ pont), az ügyvezető igazgató és a Nyugdíjpénztár alkalmazottja, valamint e személyek közeli hozzátartozója (Ptk b./ pont), aki cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, akit a közügyektől eltiltottak, akinek választhatóságát törvény vagy jogszabály kizárja, aki 10 %-ot elérő vagy azt meghaladó részesedéssel rendelkezik, rendelkezett olyan befektetési vállalkozásban, pénzügyi intézményben, biztosítóban, amely öt éven belül fizetésképtelenné vált, fizetésképtelenségét csak felügyeleti intézkedéssel lehetett elkerülni, illetve amelynek tevékenységi engedélyét az illetékes felügyelet visszavonta, aki vezető tisztségviselő volt olyan önkéntes kölcsönös biztosítópénztárban, magánnyugdíjpénztárban, biztosítóintézetben, pénzügyi intézményben vagy befektetési vállalkozásban, amely öt éven belül fizetésképtelenné vált, illetve amelynek tevékenységi engedélyét a Felügyelet jogsértés miatt visszavonta, vagy amelynek a felszámolását a bíróság jogerősen elrendelte, aki súlyosan vagy ismételten megsértette a Felügyelet feladatkörébe eső törvények, illetve e törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok előírásait, és emiatt vele szemben 5 évnél nem régebben az illetékes felügyelet, vagy más hatóság a legmagasabb összegű bírságot szabta ki, vagy annál súlyosabb szankciót alkalmazott, illetve a bíróság jogerős ítéletével büntetőjogi felelősségét megállapította, aki vezető tisztségviselője volt olyan Gt. hatálya alá tartozó vállalkozásnak vagy szövetkezetnek, amelyben 5 éven belül csőd- vagy felszámolási eljárást kellett lefolytatni, 14

15 akinek egyéb tulajdonosi érdekeltsége és üzleti tevékenysége veszélyeztetné a Nyugdíjpénztár biztonságos működését. A Nyugdíjpénztár biztonságos működését veszélyezteti különösen, ha a leendő vezető tisztségviselő tevékenysége, illetve Nyugdíjpénztárra gyakorolt befolyása veszélyezteti a nyugdíjpénztár független, megbízható és körültekintő irányítását, üzleti tevékenységének, illetve kapcsolatainak jellege, vállalkozásokkal fennálló közvetlen és közvetett tulajdoni részesedésének szerkezete olyan, hogy a vezető és /vagy ellenőrző tevékenységet akadályozza. A vezető tisztségviselő köteles a Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának és a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni, ha egy másik pénztárnál, befektetési vállalkozásnál, pénzügyi intézménynél, biztosítónál, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnál vezető tisztségviselővé választják vagy ekként alkalmazzák, illetve ilyen tisztségét megszünteti, valamely fenti vállalkozásban befolyásoló részesedést vagy szavazati jogot szerez vagy ilyen részesedését megszünteti, ellene büntetőeljárás indult. A vezető tisztségviselő nem vehet részt olyan döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntésben, amelyhez saját magának, közeli hozzátartozójának vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik. A pénztár vezető tisztségviselője, a befektetésekért felelős vezetője, a befektetési döntéshozatalban, végrehajtásban részt vevő alkalmazottja nem lehet közvetlenül a portfoliókezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazott személy a.) letétkezelőnél, b.) a befektetési döntések végrehajtásában közreműködő szolgáltatónál, így különösen a befektetési szolgáltatónál, az ingatlanértékelőnél, ingatlanforgalmazónál Az Igazgatótanács feladatai a.) Gondoskodik a Küldöttközgyűlés hatáskörébe tartozó döntések (éves és hosszú távú pénzügyi terv, mérleg és éves beszámoló) előkészítéséről és a Küldöttközgyűlés határozatainak végrehajtásáról. b.) Gondoskodik a Küldöttközgyűlés összehívásáról. c.) Előkészíti a Küldöttközgyűlés napirendjét. d.) Meghatározza a Nyugdíjpénztár üzletpolitikáját. e.) Elfogadja a Számviteli Politikát, a törvényben és jogszabályban előírt kapcsolódó Szabályzatokat. f.) Dönt a vagyonértékelés módjáról, a vagyonkezelés, valamint a Nyugdíjpénztár adminisztrációs és nyilvántartási tevékenysége végzésének módjáról, szükség szerint az e tevékenységet végzők kiválasztásáról és beszámoltatásáról. g.) Gondoskodik a Nyugdíjpénztár zavartalan működéséről. Ennek érdekében a Küldöttközgyűlés által elfogadott pénzügyi terv és a jogszabályok keretei között átcsoportosításokat hajthat végre. Az átcsoportosítások nem csökkenthetik a fedezeti tartalékot. 15

16 h.) Dönthet a fedezeti tartalék javára más tartalék hozamának jóváírásáról. i.) A jogszabályok keretei között dönt a saját tevékenységi és a biztonsági tartalékok feltöltéséről, illetve felhasználásáról. j.) Kialakítja és irányítja a Nyugdíjpénztár munkaszervezetét, meghatározza annak létszámát és bérkeretét, működési szabályait. k.) Dönt az ügyvezető igazgató alkalmazásáról, gyakorolja felette a munkáltatói jogokat, kinevezi és felmenti a főkönyvelőt, elbírálja az ügyvezető igazgató tevékenységével kapcsolatos beadványokat és panaszokat. l.) Az Alapszabályban foglaltak szerint képviseli a Nyugdíjpénztárt harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. m.) Megköti a Nyugdíjpénztár nevében a munkáltatói taggal (tagokkal) a munkáltatói hozzájárulásra vonatkozó, valamint a Nyugdíjpénztár támogatójával a támogatói szerződéseket. n.) A Küldöttközgyűlés elé terjeszti a Nyugdíjpénztár éves és hosszú távú pénzügyi tervét, valamint az éves beszámolót. o.) Gondoskodik a Nyugdíjpénztár könyveinek szabályszerű vezetéséről. p.) Dönt a befektetett pénztári eszközök letétkezelésének önálló letétkezelő szervezetre bízásáról. q.) A pénztári vagyon kezelésének legfőbb irányítója, a vagyonkezeléssel kapcsolatos minden döntés - így különösen a vagyonkezelő alkalmazása, kiválasztása és megbízása, a vagyonkezelési szerződés Nyugdíjpénztár részéről történő megkötése, módosítása és megszűntetése, a befektetési politika elfogadása, módosítása, a vagyonkezelési irányelvek meghatározása, ingatlan vétele - hatáskörébe tartozik. r.) Határozhat szakértői bizottságok létesítéséről, meghatározva azok létszámára, feladatára, működésére és díjazására vonatkozó szabályokat, valamint ellátja ellenőrzésüket. s.) Dönt a tagsági jogviszonyt érintő kérdésekben. t.) Dönt az önkéntes nyugdíjpénztári tagi kölcsönkérelmek tárgyában. u.) Megbízza a Küldöttközgyűlés által megválasztott könyvvizsgálót a pénztári beszámoló felülvizsgálatával. v.) Dönt a Nyugdíjpénztár hitelfelvételéről. w.) Elfogadja az ügyrendjét. x.) Ellátja mindazon további feladatát, illetőleg gyakorolja mindazon hatáskörét, amelyeket jogszabály vagy jelen Alapszabály meghatároz Az Igazgatótanács díjazása Az Igazgatótanács tagjai tiszteletdíjra jogosultak. A tiszteletdíj mértékét évente a pénzügyi terv elfogadásakor a Küldöttközgyűlés határozza meg Az Igazgatótanács ülései Az Igazgatótanács legalább 3 havonta tart ülést. Az Igazgatótanács üléseit ezen időszakon belül akkor is össze kell hívni, ha: a Küldöttközgyűlés erről határozatot hozott, a Felügyelet előírta, az Ellenőrző Bizottság vagy az Igazgatótanács tagjainak legalább egyharmada, vagy az ügyvezető kéri. 16

17 Amennyiben az igazgatótanács, az ellenőrző bizottság tagjainak egyharmada vagy az ügyvezető kérése ellenére az igazgatótanácsi ülés nem kerül összehívásra, abban az esetben a kezdeményezők jogosultak az igazgatótanácsi ülés összehívására. Az igazgatótanácsi ülés összehívása elmaradásának tényét a kezdeményezők kötelesek bejelenteni a Felügyeletre. Az Igazgatótanács üléseit az elnök hívja össze. A meghívót az ülés megtartása előtt legalább 8 nappal korábban kell megküldeni a tagok részére. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés időpontját, helyét és a napirendet. A meghívókat az elnök írja alá és küldi meg postai úton, faxon, vagy ben a tagok részére. Az Igazgatótanács rendkívüli esetben ülés megtartása nélkül távbeszélőn, telefaxon, e- mailben is hozhat érvényes határozatot, ha az igazgatótanácsi tagok közül legalább 4 fő szavazatát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalja, és 5 napon belül megküldi a Nyugdíjpénztár székhelyére. Az ülésen tanácskozási joggal részt vesz az Ellenőrző Bizottság elnöke, valamint az ügyvezető igazgató. Az ügyvezető igazgató a személyét érintő kérdések tárgyalásakor az ülésen nem vehet részt Az Igazgatótanács döntéseinek meghozatala Az Igazgatótanács üléseit az elnök, akadályoztatása esetén egy megbízott tag vezeti. Az Igazgatótanács ülése akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább fele jelen van. Határozatképtelenség esetén az Igazgatótanácsot egy héten belül ismételten össze kell hívni. Az Igazgatótanács döntéseit (határozatait) a jelenlevő tagok egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A szavazás nyilvános. Az Igazgatótanács minősített többséggel az Igazgatótanács tagjainak kétharmados egyetértésével határoz: a Küldöttközgyűlés elé terjesztendő éves beszámoló elfogadásáról, az ügyvezető, a vagyonkezelő és a letétkezelő pályázat útján történő kiválasztásáról, hatáskörei gyakorlásának átruházásáról. Az Igazgatótanács üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell: az ülés helyét, idejét, az ülés napirendjét, a jelenlevők nevét (jelenléti ív csatolásával), a meghívottak nevét, az elhangzott felszólalások lényegét, a hozott határozatokat. A jegyzőkönyvet az elnök és két tag írja alá. A jegyzőkönyv készítésének feltételeiről az ügyvezető gondoskodik. A jegyzőkönyvhöz csatolni kell az írásos előterjesztések egy példányát. 17

18 Az igazgatótanácsi tagság megszűnése Megszűnik az igazgatótanácsi tagság: a mandátum lejártával, visszahívással, lemondással, elhalálozással, pénztártagsági jogviszony megszűnésével, a cselekvőképesség elvesztésével vagy korlátozásával, a közügyektől való eltiltással, választhatóságot kizáró egyéb ok bekövetkeztével A visszahívásra vonatkozó szabályok Az igazgatótanács tagjainak visszahívását kell kezdeményezni, ha: megválasztásuk jogszabályt vagy Alapszabályt sértett. A tisztség ellátása sérti a jogszabály vagy az Alapszabály rendelkezéseit. A megbízatás ellátására méltatlanná vált. E körbe tartozik különösen a Nyugdíjpénztár, illetőleg a pénztártagok érdekeit sértő szándékos vagy súlyos gondatlan magatartás. A tisztség ellátására tartósan alkalmatlanná vált. Tartósan válik alkalmatlanná az, aki az egészségi állapotában bekövetkezett változás miatt tisztségének felelősségteljes ellátására képtelen. Visszahívásra vonatkozó írásbeli indítványt - az ok megjelölésével és szükséges bizonyítékaival együtt - bármely pénztártag tehet. Az indítványt az Igazgatótanácsnak kell eljuttatni. Az Igazgatótanács az indítványt köteles a Küldöttközgyűlés elé terjeszteni. Ha a visszahívás indoka az Igazgatótanács elnökével kapcsolatban merül fel, a visszahívási indítványt az Ellenőrző Bizottság terjeszti a Küldöttközgyűlés elé Ellenőrző Bizottság Az Ellenőrző Bizottság a nyugdíjpénztár általános ellenőrző szerve. Az Ellenőrző Bizottság tagjainak száma 5 fő. Az Ellenőrző Bizottságban a pénztártagoknak kell többségben lenniük. Ha a munkáltatói tag munkáltatói hozzájárulása eléri vagy meghaladja a Nyugdíjpénztár tagdíjbevételének 50 %-át, a munkáltató képviselője jogosult az Ellenőrző Bizottságban szavazati joggal részt venni. Az Ellenőrző Bizottság tagjait és elnökét a Küldöttközgyűlés titkosan választja meg legfeljebb öt évre. A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. Szükség esetén lehetőség van póttag választására. Az Ellenőrző Bizottság elnöke a megválasztott ellenőrző bizottsági tagok közül titkos szavazás útján kerül megválasztásra. Az Ellenőrző Bizottság megbízatása a megválasztástól számított öt 18

19 évig, illetőleg addig tart, amíg az öt évre megválasztott Küldöttközgyűlés mandátumának lejártát követően az új Küldöttközgyűlés alakuló ülésén új ellenőrző bizottságot nem választ. Az Ellenőrző Bizottság tagja 18. életévet betöltött, büntetlen előéletű személy lehet, aki legalább önkéntes pénztári tagsággal rendelkezik. Az Ellenőrző Bizottság elnökének felsőfokú állami végzettséggel kell rendelkezni. Ezen szabályok irányadók a munkáltatói tag képviselőre is azzal az eltéréssel, hogy reá nézve nem kötelező az önkéntes pénztári tagság Felelősségi és összeférhetetlenségi szabályok Az Ellenőrző Bizottság tagjait az adott testület döntéseiért egyetemleges felelősség terheli. Nem terheli felelősség azt a személyt, aki a határozat vagy intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását írásban a Küldöttközgyűlésnek a döntés meghozatalától vagy tudomására jutásától számított 8 napon belül írásban bejelentette. Az Ellenőrző Bizottság tagjai mindenkor az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal, a pénztártagok és a Nyugdíjpénztár érdekeinek figyelembevételével, a rájuk vonatkozó jogszabályok szerint kötelesek eljárni. A kötelezettségeik megszegésével okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felelősek akkor is, ha a Nyugdíjpénztárral munkaviszonyban álltak illetve állnak. Nem választható az Ellenőrző Bizottság tagjává: az Igazgatótanács tagja és elnöke, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk b/ pont), az ügyvezető igazgató és a Nyugdíjpénztár alkalmazottja, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója (Ptk b./ pont), aki cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt áll, akit a közügyektől eltiltottak, akinek választhatóságát törvény vagy jogszabály kizárja, aki 10 %-ot elérő vagy azt meghaladó részesedéssel rendelkezik, rendelkezett olyan befektetési vállalkozásban, pénzügyi intézményben, biztosítóban, amely öt éven belül fizetésképtelenné vált, fizetésképtelenségét csak felügyeleti intézkedéssel lehetett elkerülni, illetve amelynek tevékenységi engedélyét az illetékes felügyelet visszavonta, aki vezető tisztségviselő volt olyan önkéntes kölcsönös biztosítópénztárban, magánnyugdíjpénztárban, biztosítóintézetben, pénzügyi intézményben vagy befektetési vállalkozásban, amely öt éven belül fizetésképtelenné vált, illetve amelynek tevékenységi engedélyét a Felügyelet jogsértés miatt visszavonta, vagy amelynek a felszámolását a bíróság jogerősen elrendelte, aki súlyosan vagy ismételten megsértette a Felügyelet feladatkörébe eső törvények, illetve törvények felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok előírásait, és emiatt vele szemben 5 évnél nem régebben az illetékes felügyelet, más hatóság a legmagasabb összegű bírságot szabta ki, vagy annál súlyosabb szankciót alkalmazott, illetve a bíróság jogerős ítéletével büntetőjogi felelősségét megállapította, 19

20 aki vezető tisztségviselője volt olyan Gt. hatálya alá tartozó vállalkozásnak vagy szövetkezetnek, amelyben 5 éven belül csőd- vagy felszámolási eljárást kellett lefolytatni, akinek egyéb tulajdonosi érdekeltsége és üzleti tevékenysége veszélyeztetné a Nyugdíjpénztár biztonságos működését. A Nyugdíjpénztár biztonságos működését veszélyezteti különösen, ha a leendő vezető tisztségviselő tevékenysége, illetve pénztárra gyakorolt befolyása veszélyezteti a nyugdíjpénztár független, megbízható és körültekintő irányítását, üzleti tevékenységének, illetve kapcsolatainak jellege, vállalkozásokkal fennálló közvetlen és közvetett tulajdoni részesedésének szerkezete olyan, hogy a vezető és /vagy ellenőrző tevékenységet akadályozza. A vezető tisztségviselő köteles a Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának és a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni, ha egy másik pénztárnál, befektetési vállalkozásnál, pénzügyi intézménynél, biztosítónál, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárnál vezető tisztségviselővé választják vagy ekként alkalmazzák, illetve ilyen tisztségét megszünteti, valamely fenti vállalkozásban befolyásoló részesedést vagy szavazati jogot szerez vagy ilyen részesedését megszünteti, ellene büntetőeljárás indult. A vezető tisztségviselő nem vehet részt olyan döntés előkészítésében, illetőleg olyan döntésben, amelyhez saját magának, közeli hozzátartozójának vagy a közvetlen és közvetett tulajdonában álló vállalkozásnak üzleti érdeke fűződik. 20

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek.

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás, a

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA KÖBE KÖZÉP-EURÓPAI KÖLCSÖNÖS BIZTOSÍTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA /A 2013. május 24-én megtartott Küldöttgyűlésen elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben/ Jóváhagyta a KÖBE 2013. május 24-i Küldöttgyűlése

Részletesebben

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA

A MAG ÁNVÁLLA LK OZÓ K NEMZETI FUVAROZÓ IPA RTESTÜ LETE Ni T Hu ngar y ALAPSZAB ÁLYA A MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE ALAPSZABÁLYA 1. Az Ipartestület neve: MAGÁNVÁLLALKOZÓK NEMZETI FUVAROZÓ IPARTESTÜLETE (NiT Hungary) Az Ipartestület neve angolul: FEDERATION OF NATIONAL

Részletesebben

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez

Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének javaslata az egységes szövetkezeti törvénytervezethez Szövegmagyarázat: a javaslatban vastag betűvel aláhúzottan szereplő szöveg új szöveg, a 14-es

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KÉZILABDA SZÖVETSÉG ALAPSZABÁLYA 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Magyar Kézilabda Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a Magyarországon működő, a kézilabda sportágban sporttevékenységet

Részletesebben

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY

MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY MAGYAR KÖRNYEZETTUDATOS ÉPÍTÉS EGYESÜLETE ALAPSZABÁLY BUDAPEST, 2014 1 A Magyar Környezettudatos Építés Egyesületének alapszabálya I. fejezet Általános rendelkezések 1. Az Egyesület neve, képviselői, alapítás

Részletesebben

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja.

1997. évi LXXXII. törvény. a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja. 1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról Az állam az Alkotmányban foglalt elvek szerint a kötelező társadalombiztosítási rendszer és az ehhez kapcsolódó magánnyugdíjrendszer

Részletesebben

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben -

A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - 1 A Tordas Sportegyesület Alapszabálya - módosításokkal egységes szerkezetben - Az alapítók az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló

Részletesebben

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján)

1. Az Egyesület neve, székhelye, működési területe és elektronikus levélcíme (Ptk. 3:5. a) és b) pontja alapján) Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület módosítása egységes szerkezetben A Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület a 2014. május. napján hozott xxx /2014.

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület ALAPSZABÁLYA A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon Közhasznú Egyesület Közgyűlése a 2012.október 9. napján hozott

Részletesebben

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ AMNESTY INTERNATIONAL MAGYARORSZÁG EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE 1. Az egyesület neve: Amnesty International Magyarország. 2. Az egyesület rövidített neve: AI Magyarország.

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu A L A P S Z A B Á L Y Csabrendek Község

Részletesebben

szervezeti és működési szabályzat

szervezeti és működési szabályzat szervezeti és működési szabályzat Az Alapító jóváhagyta 2014. szeptember 30-án meghozott 4/2014. sz. határozatával Hatályba lépésének napja a Felügyeletnek a Társaság mint pénzügyi vállalkozás alapítását

Részletesebben

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület

Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1 Műegyetemi Természet- és Sporttudományi Egyesület 1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. ALAPSZABÁLY 2014. május 26. 2 ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Műegyetemi Természet-

Részletesebben

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület (módosított, egységes szerkezetbe foglalt) Alapszabálya I. Általános rendelkezések 1. Az Oroszlányi Bányász Hagyományőrző Fúvószenekari Egyesület

Részletesebben

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA. 1. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK BALATONFENYVESI TURISZTIKAI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A közgyűlése az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény (Civiltv.)

Részletesebben

FOUNDING DECREE. (In Hungarian)

FOUNDING DECREE. (In Hungarian) FOUNDING DECREE (In Hungarian) 1 A Pannon Növény - Biotechnológiai Egyesület (székhelye: 2462 Martonvásár, Brunszvik u. 2, nyilvántartásba vevő bíróság: Székesfehérvári Törvényszék, nyilvántartási szám:

Részletesebben

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya

Magyar Torna Szövetség Alapszabálya Magyar Torna Szövetség Alapszabálya 1 I. Általános rendelkezések 1. (1) A Magyar Torna Szövetség a férfi torna, női torna, a ritmikus gimnasztika, az aerobik, a mindenki tornája, a gumiasztal, az akrobatikus

Részletesebben

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA

LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA LÁTÁSSÉRÜLTEK SZABADIDŐS SPORTEGYESÜLETE ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (LÁSS) A Látássérültek Szabadidős Sportegyesülete (a továbbiakban: Egyesület)

Részletesebben

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Tekintettel a 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról; a 2011. évi

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Lakásszövetkezetek és Társasházak Országos Szövetségének egységes szerkezetbe foglalt új A l a p s z a b á l y a Az eredeti, a május 7 én elfogadott verzió szerint törlendő: dőlt aláhúzott, új javasolt

Részletesebben

2. A TÁRSASÁG JELLEGE

2. A TÁRSASÁG JELLEGE MAGYAR RADIOLÓGUSOK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYA (egységes szerkezetben a 2015... napján kelt változásokkal, amelyek jelen alapszabályban dőlt betűvel szerepelnek) 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (Ptk. 61. ) 1.1.

Részletesebben

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET

CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET CSEPREGI ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA (a változásokkal egységes szerkezetben) Csepreg, 2015. február 28. ALAPSZABÁLY Csepregi Önkéntes Tűzoltó Egyesület összhangban a Polgári Törvénykönyvben,

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben