(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie,"

Átírás

1 A CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs rendszer számlázási moduljának 47/2007. (XII.29) PM. rendeletben előírt nyilatkozata és Fodor Albert Ügyvezető Clean-Soft Kft.

2 Számlázási rendszer A számlázási rendszer részletes kezelési dokumentációját a programba beépített help tartalmazza. Számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtato számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának szabályai (2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címze írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtato számla és az elektronikus úton kibocsáto, illetőleg az ilyen alapon rendelkezésre álló számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának közös szabályai (2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címze írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 1/H. (1) Az elektronikus úton kibocsáto, illetőleg az ilyen alapon rendelkezésre álló számla és az 1/F. (2) bekezdés szerint megőrzö számla helyszíni ellenőrzése során az adóhatóság részére a) biztosítani kell a számla olvashatóságához szükséges technikai eszközöket, b) rendelkezésre kell bocsátani az a) pontban említe eszközök használatára vonatkozó dokumentációt, továbbá c) meg kell adni az a) pontban említe eszközök használatához szükséges felvilágosítást. (2) Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete ala a számla kiállítója - próbajelleggel - állít ki számlát. (47/2007. (XII.29.) PM rendelete Forrás Magyar közlöny 2007/187) N y i l a t k o z a t A Clean-Soft Kft. a CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs Rendszer készítője és forgalmazója kijelentem, hogy a számlázó modulunk a többször módosított számviteli törvény (2000. évi XLIII.. törvény a számvitelről) és áfa törvény (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról), 1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről valamint a 47/2007. (XII.29.) PM rendelet számlázásra vontakózó előírásainak maradéktalanul megfelel. A számlák sorszáma iktatási naplónként megadott kezdő sorszámtól indul és minden új számla bizonylatszáma gépi úton, kihagyás nélkül, folyamatosan növekszik. A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögzíti. A számla üres lapra vagy fejléces levélpapírra, az egyes számlapéldányok egymás utáni nyomtatással vagy egyedi nyomtatással készülhetnek. A számlázási adatbázisban tárolásra kerül a nyomtatás ténye és a kinyomtatott példányok száma, így a példányszámok gépi sorszámozással készülnek, a nyomtatott számlákra feltüntetésre kerül az aktuális példányszám, és az, hogy összesen hány példány készült. A példányok sorszámozásával biztosított a hiánytalan elszámolás. Az eredeti példány egyértelműen megkülönböztethető a másolati példányoktól. Az eredeti jelölésű számla csak egyszer nyomtatható ki. A kinyomtatott számlák adattartalma nem módosítható csak sztornó, illetve helyesbítő számla okirat kiállításával sztornírozható. 2

3 A számlák kiállításának módja A program nem előírás szerinti használatával, vagy a számla helytelen kitöltésével kapcsolatos minden felelősség a felhasználót terheli. A számlában feltüntetett adatok valódiságáért a számla kibocsátó felel. Felhasználói kézikönyv A CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs Rendszer folyamatosan fejlesztett és bővített programcsomag, s ezért a részletes felhasználói kézikönyv is folyamatosan változik. A frissített kézikönyv elektronikus formában a rendszerhez kapcsolva kerül átadásra. Csak a rendszerhez kapcsolt kézikönyvvel valósítható meg a kezelési információk naprakészségének fenntartása. A felhasználok számára a programból közvetlenül elérhető kézikönyv biztosítja a leggyorsabb információ szolgáltatást. Az aktuális, módosított help állományt elektronikus úton vagy postán jutatjuk el ügyfeleinek. Az általunk fontosnak ítélt témákban információs lapokat szerkesztünk ( CLEAN-PRECÍZ Infó), amit szintén ügyfeleink rendelkezésére bocsátunk. A számlák kiállításának módja A számlák a számlázási és az előfizetői tagdíjnyilvántartó modulban a készülhetnek. A számlák karbantartását csak az arra feljogosított személyek használhatják, a használati jogokat a P118 Ügyintézők karbantartásánál lehet megadni. Minden, a programcsomagot használó személynek saját belépési kóddal és jelszóval kell rendelkezni, így elkerülhető a jogosulatlan használat. A számla készítés lépései: Első az úgynevezett iktatókönyv megadása: A számviteli rendszer kialakításnál kerülnek definiálásra a számla iktatókönyvek, a számlázási helyek, illetve számlák tartalma szerint. Külön-külön iktatókönyvet igényelnek például: a vállalkozás területileg elkülönülő számlázási helyei, illetve a forintos és a devizás számlák. A bizonylat sorszámozás iktatókönyvenként, elkülönítve indítható, ha minden iktatókönyv 1 sorszámmal indul, akkor a számlaszámban fel kell tüntetni az iktatókönyv azonosítót. A bizonylat sorszám az első számla kiállítását követően nem változtatható, az új számla a következő sorszámot kapja. A bizonylatszám megadása: A számla egyedi azonosítója, azaz a következő új sorszám az F2 funkcióbillentyű megnyomásával kérhető. A bizonylatszám kézi megadásával lehet a még ki nem nyomatatott számlákat módosítani. 3

4 Számla adattartama Számla ada artama A számlakarbantartó képernyőn legalább az ÁFA tv.-ben a számlára elírt adatokat meg kell adni: Számla fogalma 168. (1) Számla: minden olyan okirat, amely megfelel az e fejezetben meghatározo feltételeknek. (2) A számlával egy tekintet alá esik minden más, az (1) bekezdéstől eltérő okirat is, amely megfelel ban meghatározo feltételeknek és kétséget kizáróan az ado számlára hivatkozva, annak ada artalmát módosítja. (3) Nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában nyilvántartásba ve adóalany esetében számla a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása teljesítését tanúsító olyan okirat is, amely a Közösség azon tagállamában, ahol adóalanyként nyilvántartásba ve ék, tartalmában megfelel - e tagállam joga szerint - a Héa-irányelv és cikkeinek A számla kötelező ada artalma a következő: a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely ala a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesíte e; d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely ala, mint adófizetésre köteleze nek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesíte ék, vagy amely ala a 89. -ban meghatározo termékértékesítést részére teljesíte ék; e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; f) az értékesíte termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazo vtsz., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújto szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazo SZJ, ha e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) a 163. a) és b) pontjában említe időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; h) az adó alapja, továbbá az értékesíte termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújto szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazo árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; i) az alkalmazo adó mértéke; j) az átháríto adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; k) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője köteleze, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása ka) mentes az adó alól; vagy kb) után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre köteleze ; l) új közlekedési eszköz 89. -ban meghatározo értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a pontjában meghatározo adatok; m) utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a XV. fejezetben meghatározo különös szabályokat alkalmazták; n) használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározo különös szabályokat alkalmazták; o) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról ) Forrás PM 4

5 A programcsomagot felhasználói a jogszabályi előíráson felül az igényeiknek megfelelő tetszőleges kiegészítő adatot rögzíthetnek a számlákra: Számlára, termékre vontakózó megjegyzések szöveges tájékoztatások (például információk, tájékoztatások pl.: a cím vagy bankszámla változás stb.). Devizás számlán szereplő kiegészítő adatok (Pl.: idegen nyelvű megnevezés). Súly, csomagolási stb. információk. Kedvezmények, árengedmények stb. Számlák nyomtatáskor a cikktörzs kontírozási előírásai alapján zárt rendszerben megtörténik a számlák automatikus könyvelési feladása a számviteli rendszerbe. Az erede és másola számlapéldányok kezelési rendje Minden vállalkozásnak rendelkeznie kell számviteli politikával, amely tartalmazza a bizonylatok kezelési rendjét, aminek része a számlázással kapcsolatos fogalmak, számla nyomatásának leírása és a példányszámok kezelése is. Bizonylat fogalma Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokban a gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait rögzíteni kell. A bizonylatnak a változás értékben, mennyiségi és minőségi adatain kívül a könyvviteli elszámolásokhoz szükséges egyéb adatokat, vagy technikai megjelöléseket is tartalmaznia kell. Bizonylatnak minősül minden olyan okmány, feljegyzés, kimutatás vagy bármely technikai módon készített adathordozó, amelyet a számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokban való rögzítés vagy az azokban szereplő adatok ellenőrzésének, állományuk megállapításának céljára állítottak ki (készítettek), és amely a gazdasági műveletek (események) megtörténtét, hatásuk értékét, mennyiségi és minőségi adataikat hitelt érdemlően igazolja. Bizonylatnak minősül továbbá minden számviteli (könyvviteli) nyilvántartás és a vállalkozás által kiállított minden számla. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítottak. A számviteli bizonylatot idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek - a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően - belső szabályzatban meghatározott módon magyarul is fel kell tüntetni. A bizonylaton az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók (olvasható alakra hozhatók), továbbá az esetleg szükséges utólagos változtatások felismerhetők, illetve kimutathatók legyenek. A számítógéppel készített bizonylatok reprodukálása érdekében a kötelező megőrzési határidőig biztosítani kell a rögzített adatok külső adathordozón való rendszeres mentését és ezeknek az adathordózóknak számítógépektől elkülönített helyen való biztonságos tárolását. A számla az áru- (termék) értékesítésről vagy a teljesített szolgáltatásról kiállított (készített) szigorú számadású bizonylat. Számlának tartalmaznia kell az adóigazgatási azonosításra alkalmas adatokat és meg kell felelnie a jogszabályi követelményeknek. 5

6 Mikor minősül a számítógépes számla szigorú számadású bizonylatnak? Szigorú számadású bizonylat fogalma: ) A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározo gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsíte számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási köteleze ség alá kell vonni. 2) A szigorú számadási köteleze ség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. 3) A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízo vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. (2000. évi C. tövény A számvitelről) Mikor minősül a számítógépes számla szigorú számadású bizonylatnak? 1/E. (1) Számítástechnikai eszköz útján előállíto és papírra nyomtato számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy a) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program (a továbbiakban: számlázó program) - a (4)-(6) bekezdésben meghatározo eltérésekkel - kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, továbbá b) a számlapéldányok hiánytalan elszámolása az 1/F. és az 1/H. szerint biztosíto. (2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely biztosítja a program működésének ellenőrizhetőségét. A dokumentáció tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője által a számla kibocsátójának címze írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. (3) A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögzíti. (4) A számlázó program az adóalany nem magyarországi adószámán [Áfa tv (3) bekezdés b) és c) pont] történő számlakibocsátásához a belfölditől elkülöníte sorszámtartományt határoz meg. (5) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha a) a csoportos adóalanyiságban [Áfa tv. 8. ] részt vevő tagok belső, egymás közö kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, illetőleg b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. (6) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla és az Áfa tv (1) bekezdés a) pontjában meghatározo számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. 1/F. (1) A számlázó programnak a számla ada artalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla erede és másola példánya egymástól megkülönböztethető és erede példányként csak 1 példányban legyen nyomtatható. (2) A számítástechnikai eszköz útján előállíto és papírra nyomtato számla kibocsátónál maradó példánya - papírra nyomtatás helye - elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. a) vagy b) pontjában meghatározo mód valamelyikeként történik. (3) A (2) bekezdés szerint megőrzö adatállomány a számítástechnikai eszköz útján előállíto és papírra nyomtato számla elektronikus változata, amely nem minősül elektronikus úton kibocsáto számlának [Áfa tv ]. (47/2007. (XII.29.) PM rendelete Forrás PM) 6

7 A rögzített számlák nyomtatása A rögzíte számlák nyomtatása A számla rögzítése után a nyomtatási ikonra kattintva vagy CTRL-N billentyűk együttes megnyomásával lehet a számlákat kinyomtatni. A számlák nyomtathatók egyenként, illetve csoportban. Nyomatási paraméterek: Iktatókönyv: Időszak: Fizetési mód: Példányszám: Nyomtatvány forma Listázás iránya: Mintaszámla: A számla iktatókönyve (szótár help kérhető) Könyvelési időszak intervalluma. Lehetőség a fizetési mód szerin nyomtatásra például külön lehet nyomtatni az átutalásos számlákat a csekkes számláktól, Az iktatókönyvben előirt példányszám A rendszerbe építe számlaformátumok: Számla, csekk számla, utánvétes 1 és 2. Képernyő képernyőn jelenik meg a számla és utána nyomtatható, Nyomató az aktuális nyomatatóra kerül a számla Nyomtatóra beállítással: a nyomtatás elő a felhasználó megadhatja, hogy melyik nyomtatóra küldje a program a számlákat. Ha mintaszámlát akarnak nyomtatni. A számlanyomtatásnál a minta- és éles számla nyomtatást különböztetünk meg. Mintaszámla nyomtatás A rögzített számlákat ellenőrizni lehet a képernyőn is, de ez nem tükrözi a papír alapú megjelenést. Erre lehetőség van az úgynevezett mintaszámla nyomtatásával. A mintaszámla egy példányban készül, 999 példányszámú jelzéssel és egy automatikus gépi felirattal (vízjellel): *** Minta *** A számla ÁFA elszámolásra nem alkalmas!!! *** Minta *** Mintaszámla készítéssel megoldható a számlák ellenőrzése, esetleges belső engedélyezése és a szükséges módosítások, javítások elvégzése. A számla tartalma bármilyen más nyomtatást követően már nem módosítható. 7

8 Kész számla nyomtatása Kész számla nyomtatása Minden vállalkozás a szokása, korábbi gyakorlata szerint meghatározza a számlák kiírási példányszámát, ami az iktatókönyvekben kerül rögzítésre. De ettől el lehet térni és több példányt is lehet nyomtatni, hiszen bizonyos esetben vevő kérhet az eredeti számlán felül több másolati példányt. A nyomtatás ténye és a kinyomtatott példányok száma az adatbázisban, a felhasználó számára nem elérhető helyen rögzítésre kerül. A számla üres lapra vagy fejléces levélpapírra, az összes példány egymás után történő nyomtatásával készül. Elkülönülnek az eredeti és a másolati számlák. Az első nyomtatott számlán az Eredeti, majd az azt követő számlákra a Másolat jelzés kerül kiírásra. Minden számlán megjelenik a példányszám, és az, hogy a számla összesen hány példányban készült. A több oldalas számlán feltüntetjük az oldalszámot. Például: EREDETI első példány 1/22 oldal. A számla formai megjelenését a felhasználó definiálja (a jogszabályi előírásokat figyelembe véve), a vállalkozás testre szabott számlaformátuma a számlázó modul telepítésekor kerül kialakításra. Az elkészült eredeti számla példányt, illetve a kért plusz másolati példányokat átadják a vevőnek, az egy vagy több másolati példány a vállalkozás bizonylati rendjében foglaltak megfelelő kerül kezelésre, iktatásra, tárolásra. A nyomtatás után a rendszerből eredeti jelzésű számla többet nem nyomtatható. A sorszámozás rendje A számlázó modulban új számla rögzítésnél automatikus gépi úton kerül kiosztásra a számla sorszáma. Iktatókönyvenként önállóan sorszámozódnak a számlák. Több iktatókönyv használatánál javasolt az iktatókönyv azonosító beépítése a számlaszámba (például 2008/5/401 ami: 2008 évi 5 számla a 401 iktatókönyvben), vagy iktatókönyvenkénti sorszám-intervallumok használata. A sorszámnak a számlán való megjelenése a számlázó program telepítésekor kerül definiálásra. A felhasználónak kell eldöntenie, hogy iktatókönyvenként milyen sorszámról indítja a számlázást. Az első számla kiállításakor a felhasználó adja meg az első sorszámot és az ezt követő új számlák sorszáma gépi úton, kihagyás nélkül folyamatosan emelkedik. A számlázó modulban a számlák törlésére és adott sorszám ismételt kiosztására nincs lehetőség, így megoldott a kihagyás és ismétlés nélkül a sorszámozást. 8

9 A számlamásolatok készítésének módja A számlamásolatok készítésének módja A számla nyomtatásánál egymás után kerülnek kinyomtatásra az eredeti és másolati példányok. A másolati példány nyomtatása a számlázáskor már ismert "P211 számla nyomtatás -i képernyőn van lehetőség. Az eredeti számla már nem nyomtatható így csak újabb másolati példányok készíthetők. A felhasználó a kinyomtatott számláról egyszerre a példányszám megadásával, egy másolati példány nyomtathat. A programcsomag automatikusan számolja és az adatbázisban tárolja az újabb példányok nyomtatását. Számlát helyesbítő okirat A korábbi helyesbítő és sztornó számla helyébe új fogalom lépet a számát helyesbítő okirat melynek kötelező minimális adattartalmát szabályozza ill. a számlára vonatkozó adattartalmat ír elő az ÁFA törvény: Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális ada artalma 170. (1) A 168. (2) bekezdésében említe okirat kötelező ada artalma a következő: a) az okirat kibocsátásának kelte; b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; c) hivatkozás arra a számlára, amelynek ada artalmát az okirat módosítja; e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. (2) A számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben e törvénynek a számlára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a ban említe ésszerű időt a módosításra [(1) bekezdés e) pontja] jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől kell számítani. (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) Forrás PM A jogszabály alapján amennyiben a teljes számla kerül sztornírozásra akkor a gépi sztornírozást lehet használni, amikor a csak számla sorok változnak akkor soronkénti helyesbítést lehet alkalmazni. A korábbi kézi számla helyesbítő okmány mint az ÁFA tv. szereplő fogalom megszűnt a hatályos törvény a számla és egyszerűsítet számla, számlát helyesbítő okirat minimális tartalmát írja elő. Számla helyesbítésekor a vállalkozás igénye szerit feltüntetheti az eredeti módosításra kerülő és az új számla sorokat. Amennyiben adó fizetési kötelezettség csökken, akkor számla átvétel bevallási időszakában kell figyelembe venni ) Abban az esetben, ha az adó alapjának utólagos csökkenése a korábban fizetendő adóként megállapíto és bevallo adót is csökken, a köteleze jogosult azt, mint a 131. (1) bekezdése szerint egállapíto fizetendő adót csökkentő tételt legkorábban abban az adó megállapítási időszakban figyelembe venni, amelyben a) az erede számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll; b) a köteleze a jogosultnak az ellenértéket visszatérí, az előleget visszafize, vagy a betétdíjat viszszatérí az a) pont alá nem tartozó esetekben. (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) Forrás PM 9

10 Gépi számlát helyesbítő okirat A teljes számla sztornírozásakor az eredeti számlát kell ki keresni (csak adott évben végzi el a program ha előző évi számla akkor kézi helyesbítő számlát kell kiállítani) a P211 képernyőn és a felsősorban látható 2-es gomb megnyomása után a P212 képernyőn lehet sztornó helyesbítést elvégezni. A bizonylat sztornírozás paraméterei: Időszak: Amennyiben a helyesbítő sztornó számla más könyvelési időszakra kerül, akkor ezt az új dátumot kell megadni. Számla kelte Jóváíró: A számlán szereplő keltezés Igen/Nem Nem: A számlán szereplő minden dátum az erede számlával megegyezően kerül át a helyesbítő sztornó számlára. Igen: A számlán szereplő dátum adatok az időszakban megado értéket veszik fel. Ezt nevezzük jóváíró helyesbítő számlának. A bizonylat sztornírozásnál a régi és az új bizonylatban feltüntetésre kerül a stornírozás napja és a vele párba álló bizonylat adatai, valamint a helyesbítés tényére utaló jelzés Számviteli bizonylatok Készülhet idegen nyelven számla? 3) A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani. A magyar nyelven kiállíto bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is feltüntethetők. 4) A számviteli bizonylatot a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az eltérést az ado gazdasági művelet, esemény, illetve intézkedés jellemzői indokolják idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen nyelven kibocsáto, illetve a befogado idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően belső szabályzatban meghatározo módon magyarul is fel kell tüntetni. (2000. évi C. törvény Számvitelről) 177. Számla magyar nyelven vagy élő idegen nyelven egyaránt kiállítható. E rendelkezés alkalmazásától az (1) bekezdésben említe esetben sem lehet eltérni (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) Forrás PM Tehát a számlát teljesen idegen nyelven is ki lehet állítani, de a számla könyveléséhez szükséges adatokat belsőszabályzatban rögzített formában magyarul is fel kell tüntetni. Véleményünk szerint a kétnyelvű számla a használata kevesebb adminisztratív munkával jár 10

11 Mi a teendő az eredeti számla megsemmisülése vagy, ha nyomatási hiba miatt nem kerül nyomtatásra a számla egyetlen példánya sem? Mi a teendő az erede számla megsemmisülése vagy, ha nyomatási hiba mia nem kerül nyomtatásra a számla egyetlen példánya sem? A számítógéppel előállított számla esetén nem tudunk számla megsemmisülésről beszélni, hiszen a "CLEAN-PRECÍZ" Integrált Ügyviteli rendszer adatállományában a számla előállításához, reprodukálásához minden adat rendelkezésre áll. A jelenleg érvényes jogi szabályozás miatt a programból akár sikeres vagy sikertelen nyomtatást követően csak másolati számla példányok nyomtathatók. Megsemmisülés, nyomtatási hiba után az eredetivel azonos tartalmú másolatot lehet adni a vevőnek. A polgári perrendtartás értelmében, az átadott gépi számla másolaton a kiállító cég a számlán írásban igazolja, hogy az eredetivel azonos tartalmú másolat, akkor a vevő ÁFA elszámolásra alkalmas számlát kap (1)A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megte e, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: d) a gazdálkodó szervezet által üzle körében kiállíto okiratot szabályszerűen aláírták; (2) Gazdálkodó szervezet által kiállíto vagy őrzö okiratról készült felvétel [195. (2) bek.], továbbá bármilyen adathordozó útján készíte okirat - értve ezala az elektronikus okiratról készíte papír alapú okiratot is - teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az erede okiratéval, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet, amely a felvételt készíte e vagy az okiratot kiállíto a, illetve őrzi, a felvétel vagy az okirat azonosságát szabályszerűen igazolta. Gazdálkodó szervezet által kiállíto vagy őrzö okiratról készült elektronikus okirat akkor bizonyítja teljes bizonyító erővel azt, hogy tartalma megegyezik az erede okiratéval, ha az okiratról elektronikus okiratot készítő azt minősíte elektronikus aláírással és - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzővel lá a el, illetve külön jogszabály által meghatározo eljárás szerint készíte e el. Gazdálkodó szervezet által kiállíto vagy őrzö okiratról készült okirat bizonyító ereje - az okirat tartalmát illetően - az erede okiratéval, közokiratról készült okirat esetében pedig a teljes bizonyító erejű magánokiratéval azonos. (1952. évi III. törvény a polgári perrendtartás) Amennyiben a vevő számára a fentieknek megfelelő igazolással ellátott számla másolat nem elfogadható, akkor az eredeti számlát sztornírozása (számla helyesbítő sztornó számlát kell kiállítani) után a rendszerbe az eredeti tartalmú számlát újra rögzíteni kell, amely természetesen új sorszámmal lesz ellátva. 11

12 Mi a teendő olyan készpénzes vevőknél, akiket nem kívánunk a folyószámla analitikában külön partner kódon nyilvántartani? Mi a teendő olyan úgyneveze készpénzes vevőknél, akiket nem kívánunk a folyószámla anali kában külön partner kódon nyilvántartani? Erre a feladat megoldására egy kiemelt (például '0') kóddal rögzíteni kell egy készpénzes vevők nevű partner. A felvitelnél a Név átírható: mezőbe Igen-t kell írni. Ha az úgynevezett készpénzes vevőnek számlázunk, akkor a '0' partner kell kiválasztani és a számlán meg kell adni a vevő nevét és címét. A megadott név, cím adatok tárolásra kerülnek a számlán, és bármikor, a számla visszakeresésekor ezek az adatok láthatóak. A főkönyvben '0' partnerre kerülnek feladásra ezek a számlák. Kötelező a számlát aláírni? A számlák aláírása nem kötelező kivétel az elektronikus számla esetén (elektronikus aláírás). Számlázásra vonatkozó egyéb szabályok 177. Törvény a számla ada artalmára további rendelkezéseket is megállapíthat, de a 175. /Elektronikus úton kibocsáto számlára vonatkozó szabályok/ (2) bekezdésének a) pontjában említe eset kivételével a számla aláírását nem tehe kötelezővé (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) Forrás PM Szükséges a számlamásolatot papír alapon tárolni? A hatályos PM rendelet lehetőséget ad a számla másoltok elektronikus adatállományként való tárolására. A programcsomagunkban egyenként vagy egyszerre több számlamásolatot PDF formátumba is ki lehet nyomtatni (a példányszám nyilvántartás ennél a nyomtatási lehetőségnél is működik), így elektronikus formában is tárolhatók a számlák. A fokozott biztonságú elektronikus aláírás költsége miatt javasolt a számlamásolatokat összevontan havonta egy fájlba archiválni és tárolni. A jogszabály nem szabályozza a számlamásolatok nyomtatási időpontját és az archiváló elektronikus adatállomány tartalmát, így lehet több számla egy fájlban. 1/F. (1) A számlázó programnak a számla ada artalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla erede és másola példánya egymástól megkülönböztethető és erede példányként csak 1 példányban legyen nyomtatható. (2) A számítástechnikai eszköz útján előállíto és papírra nyomtato számla kibocsátónál maradó példánya - papírra nyomtatás helye - elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. a) vagy b) pontjában meghatározo mód valamelyikeként történik. (47/2007. (XII.29.) PM rendelete Forrás PM) 12

13 Lehet számlát adni nyugta helyett? Az ÁFA. Tv. szerint a számlakibocsájtó nyugta helyett számlát is adhat a vevőnek. A számla kiállítójának biztosítania kell a termék vagy szolgáltatás igénybevevőjének nevének és címének feltüntetését. Amennyiben a vevő a nevét és címét nem hajlandó megadni, akkor nem lehet számlát kiállítani és ekkor nyugtát kell adni. Ha minden esetben megoldható a vevő nevének és címének feltüntetése a számlán, akkor a nyugtaadás mellet a pénztárgép használata sem kötelező, kivétel képeznek ez alól a PM rendeletben mellékletében szereplő adóalanyok. Nyugta kibocsátási köteleze ség 166. (2) Nyugta helye az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugta kibocsátási köteleze ség alól [178. (1) bekezdése] (1) Külön jogszabály a számla és a nyugta kiállításának módjára, ideértve a nyugta-kibocsátási köteleze ség kötelező gépi kiállítással történő megvalósítását is, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosítására egyéb rendelkezéseket is megállapíthat. (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) Forrás PM Melléklet a 47/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 1. számú melléklet a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelethez Az Áfa tv (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában, nyugtaadási köteleze ségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: a) a taxi szolgáltatást nyújtó adóalanyok, b) a gyógyszertárak, c) az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő valamennyi üzlet, kivéve ca) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, cb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme, cc) a kereskedelmi működési engedély megszerzése alól mentesülő, ipari kivéve élelmiszeripari tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja, cd) a termelői borkimérés, ce) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisz kai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében, d) a nagykereskedelmi üzletkörbe tartozó adóalanyok a részben vagy egészben készpénzzel vagy készpénz-helye esítő eszközzel történő kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében. (47/2007. (XII.29.) PM rendelete Forrás PM) 13

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló

Részletesebben

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND

Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND Szociális Intézmények Országos Szövetsége BIZONYLATI REND 1. A könyvvezetés módja A Szövetség egyszeres könyvvitelre kötelezett. Az egyszeres könyvvitelt keretében a Szövetség a kezelésében, a használatában,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Számlázó program kezelési leírása

Számlázó program kezelési leírása Számlázó program kezelési leírása 1. Program telepítése: A letöltött számla.exe futtatása. Ajánlott a nem rendszer partícióra telepíteni, mivel új installáláskor ebben az esetben nem vesznek el a számlák.

Részletesebben

Mi a teendője az elektronikus számlával

Mi a teendője az elektronikus számlával Mi a teendője az elektronikus számlával Tartalom Mi a teendője az elektronikus számlával... 4 1.1 Jogszabályi hierarchia... 5 1.2 Az elektronikus számla kibocsátásának jogszabályi háttere... 5 1.3 Hiteles

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai dr. Rusznák Ildikó Az informatikai háttérrendszerek kihasználása Előzmények Magyarországon a pénztárgépek használata 1990-re nyúlik vissza

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Programkészítői nyilatkozat

Programkészítői nyilatkozat Programkészítői nyilatkozat a BIBLION szoftver számlázási programjának 24/0995. (XI.22.) PM rendelet 1/E és 1/F - ában foglaltaknak való megfelelőségéről Budapest, 2014. január 23. Vevői számlák készítése

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok II. [A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

2004. január Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. Európai Uniós adószám Magyarország Európai Uniós tagságával a belső piac részesévé válik. A tagállamok közötti

Részletesebben

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése

Clean-Soft Számítástechnikai és Számviteli Kft. Precíz Info. a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése Precíz Info a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszer pénztár moduljának kezelése PRECÍZ Integrált Ügyviteli Rendszerben a Pénzügyi moduljának elindítása A Microsoft, az ActiveX, az IntelliMouse,

Részletesebben

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HÍRLEVÉL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1. PÉNZÜGY KÖNYVELÉS... 2 1.1. Bejövő számla rögzítés... 2 1.2. Kontírozás... 4 1.3. Bankkivonatok rögzítése... 6 1.4. ÁFA bevallás... 7 2. ALKATRÉSZKERESKEDELEM...

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Változások a számlázásra vonatkozó rendelkezések tekintetében 2010-től

Változások a számlázásra vonatkozó rendelkezések tekintetében 2010-től Változások a számlázásra vonatkozó rendelkezések tekintetében 2010-től Hír-ADÓ A Pénzügyminisztérium december végén módosította a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint

Részletesebben

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 F01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

Kísérő okmányok felvitele

Kísérő okmányok felvitele Kísérő okmányok felvitele Ez a menüpont lehetővé teszi, hogy direkt módon lehessen borkísérő okmányokat készíteni, az áttekintés használata nélkül. Borkísérő okmányok A menüpont a borkísérő okmányok karbantartására,

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

Elektronikus számlázás

Elektronikus számlázás Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs 1 EDI EDI 2 Jogszabályi környezet I. 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól (910/2014 EU rendelet) II. 2006/112/EK irányelv a közös

Részletesebben

A számla tartalmi elemei

A számla tartalmi elemei A számla tartalmi elemei Kedves Partnereink! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. tartalmazza a számla kötelező adattartalmát. Az alábbiakban 2 csoportba

Részletesebben

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében

Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében Útmutató a kifizetési kérelem benyújtásához vállalkozások/cégek esetében A támogatói szerződés (VKTSZ) megkötését követően kezdődik el a projekt megvalósítása, aminek alapja, az Pályázó jogainak és kötelezettségeinek

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvet szabályai 2011.

18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvet szabályai 2011. 18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvetszabályai 2011. Aszámlázásravonatkozóelírásokatazáltalánosforgalmiadórólszóló2007.éviCXXVII. törvény(a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e törvény felhatalmazása

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Hírlevél. 2012. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. III. negyedév

Hírlevél. 2012. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2012. III. negyedév 2012. július Tartalom Adótörvény változások az összesítő jelentés tükrében 2012. évi LXIX. törvény

Részletesebben

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet Hatályos: 2011.01.01 -

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet Hatályos: 2011.01.01 - 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet Hatályos: 2011.01.01 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási

Részletesebben

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1.

ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK. Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot. 2014.December 1. ELLENŐRZÉSI TAPASZTALATOK Mire figyeljünk, hogy elkerüljük a mulasztási bírságot 2014.December 1. Helyszíni ellenőrzések során vizsgált adókötelezettségek. Telephely bejelentési, változás bejelentési kötelezettség

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról általában

Részletesebben

Leírás a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. (2) g) pontjának megfelelően, az AMAKIR 3.1.x szoftverben megvalósuló fémkereskedelmi nyilvántartásról

Leírás a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. (2) g) pontjának megfelelően, az AMAKIR 3.1.x szoftverben megvalósuló fémkereskedelmi nyilvántartásról HELION Kft. 1117 Budapest, Nádorliget u 8. C. Tel: (1) 203 34 59 Leírás a 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 4. (2) g) pontjának megfelelően, az AMAKIR 3.1.x szoftverben megvalósuló fémkereskedelmi nyilvántartásról

Részletesebben

2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások

2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások 2013-as jogszabályváltozások miatt végrehajtott program módosítások 1. KIVA és KATA partnerek nyilvántartása Az Apolló partner törzsébe felvihetjük az új adózási forma valamelyikét választó ügyfelekhez:

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc A bizonylatok 54. lecke TÖMÖREN A SZÁMVITELI BIZONYLAT FOGALMA

Részletesebben

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban:

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban: REZON IRODA HÍRLEVÉL 2013. MÁRCIUS KEDVES ÜGYFELÜNK! Márciusi híreink címszavakban: A pénztárgépek bekötése a NAV-hoz mi a teendő? Éves kamarai tagdíjfizetés ahhoz képest, hogy csak regisztrációról volt

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre:

Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy a következő modulokból került fel frissítés az internetre: Főkönyv Pénzügy Pénztárkönyv Eszköz (Letölthető még frissítés a Készlet, EVA modulokra,

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T

N Y I L A T K O Z A T N Y I L A T K O Z A T A COM for Web internetes számlázó alkalmazás (https://konyveles.multienergie.hu) számlázási rendjéről. 1. A számlák iktatószámainak felépítése: 1.1. Az iktatószám felépítése kimenő

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 2014.07.01 2014.09.30 1 23/2014. (VI. 30.)

Részletesebben

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 E01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes)

Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) CalcSystem Számlarendszer Felhasználói útmutató (Adott programverzióhoz érvényes) M City Kft. Miskolc Tel/fax: 46/ 560-268 Mobil: 30/9458-718 Felhasználói útmutató Menürendszer A mellékelt főmenü szerkezete

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 4. napján tartandó nyilvános ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 4. napján tartandó nyilvános ülésére Előterjesztés tárgya: Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítása

Részletesebben

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról SZÁMLÁZÓ Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról Számlázó és felvásárlási jegy programok (számítógépes szoftver) használatának

Részletesebben

Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan

Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan Spóroljunk az adminisztráción Számlázás okosan (nem okosba) egyszerűen és gyorsan adminisztráció-csökkentés + számlázás =? adminisztráció-csökkentés + számlázás = TERVEZÉS László, Mondd, te kit választanál?

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

NAV pénztárgép köteles tevékenységek PTGSZLAH adatszolgáltatás

NAV pénztárgép köteles tevékenységek PTGSZLAH adatszolgáltatás NAV pénztárgép köteles tevékenységek PTGSZLAH adatszolgáltatás 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 1/10 Tartalomjegyzék 1. PTGSZLAH adatszolgáltatás DOAS programból...3

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv DokiRex.SQL Betegnyilvántartó szoftver (továbbiakban: program) Felhasználói kézikönyv Számlázás modul Kézikönyv és vonatkozó induló program verzió: [v16.1.xx] Az ahol az xx tetszőleges köztes alverzió

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PREÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez T12. Egyeztetés a PREÍZ Integrált ügyviteli rendszerben 2006. március (mod.090827)

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

BIZONYLATI REND 2013

BIZONYLATI REND 2013 BIZONYLATI REND 2013 Szervezet neve: Egyenlő Esélyért Egyesület 2007 Címe: 2840 Oroszlány, Táncsics Mihály út 39. Adószáma: 18616909-1-11 Képviseletre jogosult személyneve: Kiss Csilla Klára Jelen szabályzatban

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Kulcs Számla frissítés

Kulcs Számla frissítés Kulcs Számla frissítés Megjelenés dátuma: 2010. március 29. Elszámolási időszakos számlák Környezetvédelmi Termékdíj változás Szerződésekből bizonylat kiállítás Automatikus adatmentési lehetőség Készpénzfizetési

Részletesebben

PRECÍZ Információs füzetek

PRECÍZ Információs füzetek PRECÍZ Információs füzetek Információk, Módszerek, Ötletek és Megoldások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerhez 3. EXCEL adatkapcsolat (mod. 2009.07.) Ügyviteli nyilvántartások és EXCEL formátumú

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28.

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola. Bizonylati szabályzata. 2012. augusztus 28. Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola a 2012. augusztus 28. Tartalomjegyzék A bizonylati szabályzat célja és tartalma... 3 Bizonylati elv, bizonylati fegyelem... 3 Számviteli bizonylat fogalma... 3 Számviteli

Részletesebben

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer

GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszer Könnyű kezelhetőség, átláthatóság jellemzi a GoodBill számlázó és kintlévőség menedzselő rendszert. Nem igényel különös képzettséget a számla elkészítéséhez.

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere

Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Az elektronikus számlázás jogszabályi háttere Tartalomjegyzék MINISZTERELNÖKI HIVATAL JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY 2/44 1. Dokumentum célja... 3 2. Releváns jogszabályok... 3 2.1.2007. évi cxxvii törvény az általános

Részletesebben

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen

5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 5/2006. (VII. 3.) számú rektori utasítás a számlázás rendjéről az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Számlázás kezelési leírás

Számlázás kezelési leírás PENTRO KFT. Adószám:13233712-2-14 Számlázás kezelési leírás Név: Számlázás Verzió: 014.010.001 Általános ismertetés A programot Windows programkörnyezetben lehet kezelni. A legfontosabb alapelvek a következők:

Részletesebben

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET:

ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: ELEKTRONIKUS SZÁMLA JOGI KÖRNYEZET: 2001.XXXV.trv. az elektronikus aláírásról 2.1 b) Fokozott biztonságú elektronikus aláírás Ez olyan elektronikus aláírás, amely alkalmas az aláíró azonosítására és egyedülállóan

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység

Jövedéki engedélyes kereskedelmi tevékenység Jövedéki nyilvántartás beállítása 1. 2. Első lépésként a főmenübe kell beállítani, hogy a cég jövedéki nyilvántartást vezet. A beállítás a Cégadatok/Cégbeállítások/Cégadatok menüpont Könyvvezetés, adózás

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű új funkciójával összefüggésben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű új funkciójával összefüggésben GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás ű új funkciójával összefüggésben 2016. január 1-jén a számlázó programmal szemben új követelmény lép hatályba. A számla

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

ONLINE PÉNZTÁRGÉP A VENDÉGLÁTÓHELYEKEN. Lengyel Tibor 2017.Június 01.

ONLINE PÉNZTÁRGÉP A VENDÉGLÁTÓHELYEKEN. Lengyel Tibor 2017.Június 01. ONLINE PÉNZTÁRGÉP A VENDÉGLÁTÓHELYEKEN Lengyel Tibor 2017.Június 01. Érintett témák HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK SORÁN VIZSGÁLT ADÓKÖTELEZETTSÉGEK ONLINE PÉNZTÁRGÉPPEL KAPCSOLATOS KÖTELEZETTSÉGEK ELLENŐRZÉS,

Részletesebben

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR)

EGYÉB BEFIZETÉSI MÓDOK (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) (KÜLSŐ SZÁMLA, HÁZIPÉNZÁR) Felhasználói dokumentáció verzió 1.2. Budapest, 2014. Változáskezelés Verzió Dátum Változás Pont Cím Oldal 1.1. 2014.07.17. 2.1. Egy külső számla több kiíráshoz rögzítése 7.

Részletesebben

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T

B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T B I Z O N Y L A T I S Z A B Á L Y Z A T Készült a 2000. évi C. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet alapján Érvényes: 2012. január

Részletesebben

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Az IRM E-számla kezelésének feltételei...

Részletesebben

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz

Egységes elszámolási útmutató. a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Egységes elszámolási útmutató a Nemzeti Tehetség Program 2015. évi forrásból meghirdetésre került pályázataihoz Tartalomjegyzék 1.BEVEZETÉS... 4 2. SZAKMAI BESZÁMOLÓ... 4 3. PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS... 6 3.1

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek.

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek. Elektronikus aláírás Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Jogi háttér Hitelesít szervezetek. Miért van szükség elektronikus aláírásra? Elektronikus

Részletesebben

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME

KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME KENŐOLAJOK JÖVEDÉKI ENGEDÉLYES KERESKEDELME ( Az összeállítás a 2014.01.01-től hatályos 2003 évi CXXVII tv (Jöt.) és a 8/2004(III.10) PM rendelet ( Vhr.) kenőolajokra vonatkozó lényeges rendelkezései alapján

Részletesebben

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1

BIZONYLAT. Rezsabek Angéla 1 BIZONYLAT Rezsabek Angéla 1 A számviteli bizonylat és a számla kapcsolata Számviteli bizonylat Számla Rezsabek Angéla 2 Számviteli bizonylat kötelező tartalmi előírása Mikor kell bizonylatot kiállítani?

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

Általános kimenő számlázás modul

Általános kimenő számlázás modul Általános kimenő számlázás modul 1 1. Bevezetés... 3 2. Az Általános kimenő számlázás ablak menüpontjai... 3 2.1. Előjegyzés... 3 2.2. Szűrés... 5 2.3. Korábbi számla generálás... 5 2.4. Helyesbítés...

Részletesebben

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás

W_Vaskereskedés felhasználói dokumentáció. Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás Felhasználói dokumentáció W_Vaskereskedés számlázóprogram NAV adatszolgáltatás 1 Jelen felhasználói dokumentáció alapfokú számítógép felhasználói ismeretekkel rendelkezők részére készült. Ezért nem tér

Részletesebben

1. Számlák fajtái. Számla

1. Számlák fajtái. Számla Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben