(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie,"

Átírás

1 A CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs rendszer számlázási moduljának 47/2007. (XII.29) PM. rendeletben előírt nyilatkozata és Fodor Albert Ügyvezető Clean-Soft Kft.

2 Számlázási rendszer A számlázási rendszer részletes kezelési dokumentációját a programba beépített help tartalmazza. Számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtato számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának szabályai (2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címze írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. A számítástechnikai eszköz útján, papírra nyomtato számla és az elektronikus úton kibocsáto, illetőleg az ilyen alapon rendelkezésre álló számla adóigazgatási azonosításra való alkalmasságának közös szabályai (2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címze írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 1/H. (1) Az elektronikus úton kibocsáto, illetőleg az ilyen alapon rendelkezésre álló számla és az 1/F. (2) bekezdés szerint megőrzö számla helyszíni ellenőrzése során az adóhatóság részére a) biztosítani kell a számla olvashatóságához szükséges technikai eszközöket, b) rendelkezésre kell bocsátani az a) pontban említe eszközök használatára vonatkozó dokumentációt, továbbá c) meg kell adni az a) pontban említe eszközök használatához szükséges felvilágosítást. (2) Az adóhatóság jogosult a számla kiállításának folyamatát úgy is ellenőrizni, hogy felügyelete ala a számla kiállítója - próbajelleggel - állít ki számlát. (47/2007. (XII.29.) PM rendelete Forrás Magyar közlöny 2007/187) N y i l a t k o z a t A Clean-Soft Kft. a CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs Rendszer készítője és forgalmazója kijelentem, hogy a számlázó modulunk a többször módosított számviteli törvény (2000. évi XLIII.. törvény a számvitelről) és áfa törvény (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról), 1959 évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről valamint a 47/2007. (XII.29.) PM rendelet számlázásra vontakózó előírásainak maradéktalanul megfelel. A számlák sorszáma iktatási naplónként megadott kezdő sorszámtól indul és minden új számla bizonylatszáma gépi úton, kihagyás nélkül, folyamatosan növekszik. A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögzíti. A számla üres lapra vagy fejléces levélpapírra, az egyes számlapéldányok egymás utáni nyomtatással vagy egyedi nyomtatással készülhetnek. A számlázási adatbázisban tárolásra kerül a nyomtatás ténye és a kinyomtatott példányok száma, így a példányszámok gépi sorszámozással készülnek, a nyomtatott számlákra feltüntetésre kerül az aktuális példányszám, és az, hogy összesen hány példány készült. A példányok sorszámozásával biztosított a hiánytalan elszámolás. Az eredeti példány egyértelműen megkülönböztethető a másolati példányoktól. Az eredeti jelölésű számla csak egyszer nyomtatható ki. A kinyomtatott számlák adattartalma nem módosítható csak sztornó, illetve helyesbítő számla okirat kiállításával sztornírozható. 2

3 A számlák kiállításának módja A program nem előírás szerinti használatával, vagy a számla helytelen kitöltésével kapcsolatos minden felelősség a felhasználót terheli. A számlában feltüntetett adatok valódiságáért a számla kibocsátó felel. Felhasználói kézikönyv A CLEAN-PRECÍZ Integrált Ügyviteli Információs Rendszer folyamatosan fejlesztett és bővített programcsomag, s ezért a részletes felhasználói kézikönyv is folyamatosan változik. A frissített kézikönyv elektronikus formában a rendszerhez kapcsolva kerül átadásra. Csak a rendszerhez kapcsolt kézikönyvvel valósítható meg a kezelési információk naprakészségének fenntartása. A felhasználok számára a programból közvetlenül elérhető kézikönyv biztosítja a leggyorsabb információ szolgáltatást. Az aktuális, módosított help állományt elektronikus úton vagy postán jutatjuk el ügyfeleinek. Az általunk fontosnak ítélt témákban információs lapokat szerkesztünk ( CLEAN-PRECÍZ Infó), amit szintén ügyfeleink rendelkezésére bocsátunk. A számlák kiállításának módja A számlák a számlázási és az előfizetői tagdíjnyilvántartó modulban a készülhetnek. A számlák karbantartását csak az arra feljogosított személyek használhatják, a használati jogokat a P118 Ügyintézők karbantartásánál lehet megadni. Minden, a programcsomagot használó személynek saját belépési kóddal és jelszóval kell rendelkezni, így elkerülhető a jogosulatlan használat. A számla készítés lépései: Első az úgynevezett iktatókönyv megadása: A számviteli rendszer kialakításnál kerülnek definiálásra a számla iktatókönyvek, a számlázási helyek, illetve számlák tartalma szerint. Külön-külön iktatókönyvet igényelnek például: a vállalkozás területileg elkülönülő számlázási helyei, illetve a forintos és a devizás számlák. A bizonylat sorszámozás iktatókönyvenként, elkülönítve indítható, ha minden iktatókönyv 1 sorszámmal indul, akkor a számlaszámban fel kell tüntetni az iktatókönyv azonosítót. A bizonylat sorszám az első számla kiállítását követően nem változtatható, az új számla a következő sorszámot kapja. A bizonylatszám megadása: A számla egyedi azonosítója, azaz a következő új sorszám az F2 funkcióbillentyű megnyomásával kérhető. A bizonylatszám kézi megadásával lehet a még ki nem nyomatatott számlákat módosítani. 3

4 Számla adattartama Számla ada artama A számlakarbantartó képernyőn legalább az ÁFA tv.-ben a számlára elírt adatokat meg kell adni: Számla fogalma 168. (1) Számla: minden olyan okirat, amely megfelel az e fejezetben meghatározo feltételeknek. (2) A számlával egy tekintet alá esik minden más, az (1) bekezdéstől eltérő okirat is, amely megfelel ban meghatározo feltételeknek és kétséget kizáróan az ado számlára hivatkozva, annak ada artalmát módosítja. (3) Nem belföldön, hanem a Közösség más tagállamában nyilvántartásba ve adóalany esetében számla a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása teljesítését tanúsító olyan okirat is, amely a Közösség azon tagállamában, ahol adóalanyként nyilvántartásba ve ék, tartalmában megfelel - e tagállam joga szerint - a Héa-irányelv és cikkeinek A számla kötelező ada artalma a következő: a) a számla kibocsátásának kelte; b) a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; c) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely ala a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesíte e; d) a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely ala, mint adófizetésre köteleze nek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesíte ék, vagy amely ala a 89. -ban meghatározo termékértékesítést részére teljesíte ék; e) a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; f) az értékesíte termék megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazo vtsz., ha e törvény a terméket erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, illetőleg a nyújto szolgáltatás megnevezése, és az annak jelölésére legalább az e törvényben alkalmazo SZJ, ha e törvény a szolgáltatást erre való hivatkozással is jelöli, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; g) a 163. a) és b) pontjában említe időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől; h) az adó alapja, továbbá az értékesíte termék adó nélküli egységára, illetőleg a nyújto szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazo árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; i) az alkalmazo adó mértéke; j) az átháríto adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; k) adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője köteleze, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása ka) mentes az adó alól; vagy kb) után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre köteleze ; l) új közlekedési eszköz 89. -ban meghatározo értékesítése esetében az új közlekedési eszközre vonatkozó, a pontjában meghatározo adatok; m) utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a XV. fejezetben meghatározo különös szabályokat alkalmazták; n) használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározo különös szabályokat alkalmazták; o) pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma. (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról ) Forrás PM 4

5 A programcsomagot felhasználói a jogszabályi előíráson felül az igényeiknek megfelelő tetszőleges kiegészítő adatot rögzíthetnek a számlákra: Számlára, termékre vontakózó megjegyzések szöveges tájékoztatások (például információk, tájékoztatások pl.: a cím vagy bankszámla változás stb.). Devizás számlán szereplő kiegészítő adatok (Pl.: idegen nyelvű megnevezés). Súly, csomagolási stb. információk. Kedvezmények, árengedmények stb. Számlák nyomtatáskor a cikktörzs kontírozási előírásai alapján zárt rendszerben megtörténik a számlák automatikus könyvelési feladása a számviteli rendszerbe. Az erede és másola számlapéldányok kezelési rendje Minden vállalkozásnak rendelkeznie kell számviteli politikával, amely tartalmazza a bizonylatok kezelési rendjét, aminek része a számlázással kapcsolatos fogalmak, számla nyomatásának leírása és a példányszámok kezelése is. Bizonylat fogalma Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokban a gazdasági műveletek (események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait rögzíteni kell. A bizonylatnak a változás értékben, mennyiségi és minőségi adatain kívül a könyvviteli elszámolásokhoz szükséges egyéb adatokat, vagy technikai megjelöléseket is tartalmaznia kell. Bizonylatnak minősül minden olyan okmány, feljegyzés, kimutatás vagy bármely technikai módon készített adathordozó, amelyet a számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokban való rögzítés vagy az azokban szereplő adatok ellenőrzésének, állományuk megállapításának céljára állítottak ki (készítettek), és amely a gazdasági műveletek (események) megtörténtét, hatásuk értékét, mennyiségi és minőségi adataikat hitelt érdemlően igazolja. Bizonylatnak minősül továbbá minden számviteli (könyvviteli) nyilvántartás és a vállalkozás által kiállított minden számla. A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre) vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően, hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba esetén - előírásszerűen javítottak. A számviteli bizonylatot idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek - a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően - belső szabályzatban meghatározott módon magyarul is fel kell tüntetni. A bizonylaton az adatokat időtálló módon úgy kell rögzíteni, hogy azok a kötelező megőrzési határidőig olvashatók (olvasható alakra hozhatók), továbbá az esetleg szükséges utólagos változtatások felismerhetők, illetve kimutathatók legyenek. A számítógéppel készített bizonylatok reprodukálása érdekében a kötelező megőrzési határidőig biztosítani kell a rögzített adatok külső adathordozón való rendszeres mentését és ezeknek az adathordózóknak számítógépektől elkülönített helyen való biztonságos tárolását. A számla az áru- (termék) értékesítésről vagy a teljesített szolgáltatásról kiállított (készített) szigorú számadású bizonylat. Számlának tartalmaznia kell az adóigazgatási azonosításra alkalmas adatokat és meg kell felelnie a jogszabályi követelményeknek. 5

6 Mikor minősül a számítógépes számla szigorú számadású bizonylatnak? Szigorú számadású bizonylat fogalma: ) A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározo gazdasági eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsíte számlát és a nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási köteleze ség alá kell vonni. 2) A szigorú számadási köteleze ség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli. 3) A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízo vagy a kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását. (2000. évi C. tövény A számvitelről) Mikor minősül a számítógépes számla szigorú számadású bizonylatnak? 1/E. (1) Számítástechnikai eszköz útján előállíto és papírra nyomtato számla abban az esetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy a) a számla kibocsátására szolgáló számítástechnikai program (a továbbiakban: számlázó program) - a (4)-(6) bekezdésben meghatározo eltérésekkel - kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást, továbbá b) a számlapéldányok hiánytalan elszámolása az 1/F. és az 1/H. szerint biztosíto. (2) A számla kibocsátójának a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely biztosítja a program működésének ellenőrizhetőségét. A dokumentáció tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője által a számla kibocsátójának címze írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. (3) A számlázó program a hiányos, hibás, megsemmisült vagy elveszett számlákat is rögzíti. (4) A számlázó program az adóalany nem magyarországi adószámán [Áfa tv (3) bekezdés b) és c) pont] történő számlakibocsátásához a belfölditől elkülöníte sorszámtartományt határoz meg. (5) A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha a) a csoportos adóalanyiságban [Áfa tv. 8. ] részt vevő tagok belső, egymás közö kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, illetőleg b) a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. (6) A sorszámozás folyamatossága nem sérül akkor sem, ha a számla és az Áfa tv (1) bekezdés a) pontjában meghatározo számviteli bizonylat kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik. 1/F. (1) A számlázó programnak a számla ada artalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla erede és másola példánya egymástól megkülönböztethető és erede példányként csak 1 példányban legyen nyomtatható. (2) A számítástechnikai eszköz útján előállíto és papírra nyomtato számla kibocsátónál maradó példánya - papírra nyomtatás helye - elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. a) vagy b) pontjában meghatározo mód valamelyikeként történik. (3) A (2) bekezdés szerint megőrzö adatállomány a számítástechnikai eszköz útján előállíto és papírra nyomtato számla elektronikus változata, amely nem minősül elektronikus úton kibocsáto számlának [Áfa tv ]. (47/2007. (XII.29.) PM rendelete Forrás PM) 6

7 A rögzített számlák nyomtatása A rögzíte számlák nyomtatása A számla rögzítése után a nyomtatási ikonra kattintva vagy CTRL-N billentyűk együttes megnyomásával lehet a számlákat kinyomtatni. A számlák nyomtathatók egyenként, illetve csoportban. Nyomatási paraméterek: Iktatókönyv: Időszak: Fizetési mód: Példányszám: Nyomtatvány forma Listázás iránya: Mintaszámla: A számla iktatókönyve (szótár help kérhető) Könyvelési időszak intervalluma. Lehetőség a fizetési mód szerin nyomtatásra például külön lehet nyomtatni az átutalásos számlákat a csekkes számláktól, Az iktatókönyvben előirt példányszám A rendszerbe építe számlaformátumok: Számla, csekk számla, utánvétes 1 és 2. Képernyő képernyőn jelenik meg a számla és utána nyomtatható, Nyomató az aktuális nyomatatóra kerül a számla Nyomtatóra beállítással: a nyomtatás elő a felhasználó megadhatja, hogy melyik nyomtatóra küldje a program a számlákat. Ha mintaszámlát akarnak nyomtatni. A számlanyomtatásnál a minta- és éles számla nyomtatást különböztetünk meg. Mintaszámla nyomtatás A rögzített számlákat ellenőrizni lehet a képernyőn is, de ez nem tükrözi a papír alapú megjelenést. Erre lehetőség van az úgynevezett mintaszámla nyomtatásával. A mintaszámla egy példányban készül, 999 példányszámú jelzéssel és egy automatikus gépi felirattal (vízjellel): *** Minta *** A számla ÁFA elszámolásra nem alkalmas!!! *** Minta *** Mintaszámla készítéssel megoldható a számlák ellenőrzése, esetleges belső engedélyezése és a szükséges módosítások, javítások elvégzése. A számla tartalma bármilyen más nyomtatást követően már nem módosítható. 7

8 Kész számla nyomtatása Kész számla nyomtatása Minden vállalkozás a szokása, korábbi gyakorlata szerint meghatározza a számlák kiírási példányszámát, ami az iktatókönyvekben kerül rögzítésre. De ettől el lehet térni és több példányt is lehet nyomtatni, hiszen bizonyos esetben vevő kérhet az eredeti számlán felül több másolati példányt. A nyomtatás ténye és a kinyomtatott példányok száma az adatbázisban, a felhasználó számára nem elérhető helyen rögzítésre kerül. A számla üres lapra vagy fejléces levélpapírra, az összes példány egymás után történő nyomtatásával készül. Elkülönülnek az eredeti és a másolati számlák. Az első nyomtatott számlán az Eredeti, majd az azt követő számlákra a Másolat jelzés kerül kiírásra. Minden számlán megjelenik a példányszám, és az, hogy a számla összesen hány példányban készült. A több oldalas számlán feltüntetjük az oldalszámot. Például: EREDETI első példány 1/22 oldal. A számla formai megjelenését a felhasználó definiálja (a jogszabályi előírásokat figyelembe véve), a vállalkozás testre szabott számlaformátuma a számlázó modul telepítésekor kerül kialakításra. Az elkészült eredeti számla példányt, illetve a kért plusz másolati példányokat átadják a vevőnek, az egy vagy több másolati példány a vállalkozás bizonylati rendjében foglaltak megfelelő kerül kezelésre, iktatásra, tárolásra. A nyomtatás után a rendszerből eredeti jelzésű számla többet nem nyomtatható. A sorszámozás rendje A számlázó modulban új számla rögzítésnél automatikus gépi úton kerül kiosztásra a számla sorszáma. Iktatókönyvenként önállóan sorszámozódnak a számlák. Több iktatókönyv használatánál javasolt az iktatókönyv azonosító beépítése a számlaszámba (például 2008/5/401 ami: 2008 évi 5 számla a 401 iktatókönyvben), vagy iktatókönyvenkénti sorszám-intervallumok használata. A sorszámnak a számlán való megjelenése a számlázó program telepítésekor kerül definiálásra. A felhasználónak kell eldöntenie, hogy iktatókönyvenként milyen sorszámról indítja a számlázást. Az első számla kiállításakor a felhasználó adja meg az első sorszámot és az ezt követő új számlák sorszáma gépi úton, kihagyás nélkül folyamatosan emelkedik. A számlázó modulban a számlák törlésére és adott sorszám ismételt kiosztására nincs lehetőség, így megoldott a kihagyás és ismétlés nélkül a sorszámozást. 8

9 A számlamásolatok készítésének módja A számlamásolatok készítésének módja A számla nyomtatásánál egymás után kerülnek kinyomtatásra az eredeti és másolati példányok. A másolati példány nyomtatása a számlázáskor már ismert "P211 számla nyomtatás -i képernyőn van lehetőség. Az eredeti számla már nem nyomtatható így csak újabb másolati példányok készíthetők. A felhasználó a kinyomtatott számláról egyszerre a példányszám megadásával, egy másolati példány nyomtathat. A programcsomag automatikusan számolja és az adatbázisban tárolja az újabb példányok nyomtatását. Számlát helyesbítő okirat A korábbi helyesbítő és sztornó számla helyébe új fogalom lépet a számát helyesbítő okirat melynek kötelező minimális adattartalmát szabályozza ill. a számlára vonatkozó adattartalmat ír elő az ÁFA törvény: Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális ada artalma 170. (1) A 168. (2) bekezdésében említe okirat kötelező ada artalma a következő: a) az okirat kibocsátásának kelte; b) az okirat sorszáma, amely az okiratot kétséget kizáróan azonosítja; c) hivatkozás arra a számlára, amelynek ada artalmát az okirat módosítja; e) a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete, illetőleg annak számszerű hatása, ha ilyen van. (2) A számlával egy tekintet alá eső okiratra egyebekben e törvénynek a számlára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a ban említe ésszerű időt a módosításra [(1) bekezdés e) pontja] jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől kell számítani. (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) Forrás PM A jogszabály alapján amennyiben a teljes számla kerül sztornírozásra akkor a gépi sztornírozást lehet használni, amikor a csak számla sorok változnak akkor soronkénti helyesbítést lehet alkalmazni. A korábbi kézi számla helyesbítő okmány mint az ÁFA tv. szereplő fogalom megszűnt a hatályos törvény a számla és egyszerűsítet számla, számlát helyesbítő okirat minimális tartalmát írja elő. Számla helyesbítésekor a vállalkozás igénye szerit feltüntetheti az eredeti módosításra kerülő és az új számla sorokat. Amennyiben adó fizetési kötelezettség csökken, akkor számla átvétel bevallási időszakában kell figyelembe venni ) Abban az esetben, ha az adó alapjának utólagos csökkenése a korábban fizetendő adóként megállapíto és bevallo adót is csökken, a köteleze jogosult azt, mint a 131. (1) bekezdése szerint egállapíto fizetendő adót csökkentő tételt legkorábban abban az adó megállapítási időszakban figyelembe venni, amelyben a) az erede számlát érvénytelenítő számla vagy az azt módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll; b) a köteleze a jogosultnak az ellenértéket visszatérí, az előleget visszafize, vagy a betétdíjat viszszatérí az a) pont alá nem tartozó esetekben. (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) Forrás PM 9

10 Gépi számlát helyesbítő okirat A teljes számla sztornírozásakor az eredeti számlát kell ki keresni (csak adott évben végzi el a program ha előző évi számla akkor kézi helyesbítő számlát kell kiállítani) a P211 képernyőn és a felsősorban látható 2-es gomb megnyomása után a P212 képernyőn lehet sztornó helyesbítést elvégezni. A bizonylat sztornírozás paraméterei: Időszak: Amennyiben a helyesbítő sztornó számla más könyvelési időszakra kerül, akkor ezt az új dátumot kell megadni. Számla kelte Jóváíró: A számlán szereplő keltezés Igen/Nem Nem: A számlán szereplő minden dátum az erede számlával megegyezően kerül át a helyesbítő sztornó számlára. Igen: A számlán szereplő dátum adatok az időszakban megado értéket veszik fel. Ezt nevezzük jóváíró helyesbítő számlának. A bizonylat sztornírozásnál a régi és az új bizonylatban feltüntetésre kerül a stornírozás napja és a vele párba álló bizonylat adatai, valamint a helyesbítés tényére utaló jelzés Számviteli bizonylatok Készülhet idegen nyelven számla? 3) A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani. A magyar nyelven kiállíto bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is feltüntethetők. 4) A számviteli bizonylatot a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az eltérést az ado gazdasági művelet, esemény, illetve intézkedés jellemzői indokolják idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen nyelven kibocsáto, illetve a befogado idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket, amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez szükségesek a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően belső szabályzatban meghatározo módon magyarul is fel kell tüntetni. (2000. évi C. törvény Számvitelről) 177. Számla magyar nyelven vagy élő idegen nyelven egyaránt kiállítható. E rendelkezés alkalmazásától az (1) bekezdésben említe esetben sem lehet eltérni (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) Forrás PM Tehát a számlát teljesen idegen nyelven is ki lehet állítani, de a számla könyveléséhez szükséges adatokat belsőszabályzatban rögzített formában magyarul is fel kell tüntetni. Véleményünk szerint a kétnyelvű számla a használata kevesebb adminisztratív munkával jár 10

11 Mi a teendő az eredeti számla megsemmisülése vagy, ha nyomatási hiba miatt nem kerül nyomtatásra a számla egyetlen példánya sem? Mi a teendő az erede számla megsemmisülése vagy, ha nyomatási hiba mia nem kerül nyomtatásra a számla egyetlen példánya sem? A számítógéppel előállított számla esetén nem tudunk számla megsemmisülésről beszélni, hiszen a "CLEAN-PRECÍZ" Integrált Ügyviteli rendszer adatállományában a számla előállításához, reprodukálásához minden adat rendelkezésre áll. A jelenleg érvényes jogi szabályozás miatt a programból akár sikeres vagy sikertelen nyomtatást követően csak másolati számla példányok nyomtathatók. Megsemmisülés, nyomtatási hiba után az eredetivel azonos tartalmú másolatot lehet adni a vevőnek. A polgári perrendtartás értelmében, az átadott gépi számla másolaton a kiállító cég a számlán írásban igazolja, hogy az eredetivel azonos tartalmú másolat, akkor a vevő ÁFA elszámolásra alkalmas számlát kap (1)A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megte e, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll: d) a gazdálkodó szervezet által üzle körében kiállíto okiratot szabályszerűen aláírták; (2) Gazdálkodó szervezet által kiállíto vagy őrzö okiratról készült felvétel [195. (2) bek.], továbbá bármilyen adathordozó útján készíte okirat - értve ezala az elektronikus okiratról készíte papír alapú okiratot is - teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az erede okiratéval, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet, amely a felvételt készíte e vagy az okiratot kiállíto a, illetve őrzi, a felvétel vagy az okirat azonosságát szabályszerűen igazolta. Gazdálkodó szervezet által kiállíto vagy őrzö okiratról készült elektronikus okirat akkor bizonyítja teljes bizonyító erővel azt, hogy tartalma megegyezik az erede okiratéval, ha az okiratról elektronikus okiratot készítő azt minősíte elektronikus aláírással és - ha jogszabály így rendelkezik - időbélyegzővel lá a el, illetve külön jogszabály által meghatározo eljárás szerint készíte e el. Gazdálkodó szervezet által kiállíto vagy őrzö okiratról készült okirat bizonyító ereje - az okirat tartalmát illetően - az erede okiratéval, közokiratról készült okirat esetében pedig a teljes bizonyító erejű magánokiratéval azonos. (1952. évi III. törvény a polgári perrendtartás) Amennyiben a vevő számára a fentieknek megfelelő igazolással ellátott számla másolat nem elfogadható, akkor az eredeti számlát sztornírozása (számla helyesbítő sztornó számlát kell kiállítani) után a rendszerbe az eredeti tartalmú számlát újra rögzíteni kell, amely természetesen új sorszámmal lesz ellátva. 11

12 Mi a teendő olyan készpénzes vevőknél, akiket nem kívánunk a folyószámla analitikában külön partner kódon nyilvántartani? Mi a teendő olyan úgyneveze készpénzes vevőknél, akiket nem kívánunk a folyószámla anali kában külön partner kódon nyilvántartani? Erre a feladat megoldására egy kiemelt (például '0') kóddal rögzíteni kell egy készpénzes vevők nevű partner. A felvitelnél a Név átírható: mezőbe Igen-t kell írni. Ha az úgynevezett készpénzes vevőnek számlázunk, akkor a '0' partner kell kiválasztani és a számlán meg kell adni a vevő nevét és címét. A megadott név, cím adatok tárolásra kerülnek a számlán, és bármikor, a számla visszakeresésekor ezek az adatok láthatóak. A főkönyvben '0' partnerre kerülnek feladásra ezek a számlák. Kötelező a számlát aláírni? A számlák aláírása nem kötelező kivétel az elektronikus számla esetén (elektronikus aláírás). Számlázásra vonatkozó egyéb szabályok 177. Törvény a számla ada artalmára további rendelkezéseket is megállapíthat, de a 175. /Elektronikus úton kibocsáto számlára vonatkozó szabályok/ (2) bekezdésének a) pontjában említe eset kivételével a számla aláírását nem tehe kötelezővé (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) Forrás PM Szükséges a számlamásolatot papír alapon tárolni? A hatályos PM rendelet lehetőséget ad a számla másoltok elektronikus adatállományként való tárolására. A programcsomagunkban egyenként vagy egyszerre több számlamásolatot PDF formátumba is ki lehet nyomtatni (a példányszám nyilvántartás ennél a nyomtatási lehetőségnél is működik), így elektronikus formában is tárolhatók a számlák. A fokozott biztonságú elektronikus aláírás költsége miatt javasolt a számlamásolatokat összevontan havonta egy fájlba archiválni és tárolni. A jogszabály nem szabályozza a számlamásolatok nyomtatási időpontját és az archiváló elektronikus adatállomány tartalmát, így lehet több számla egy fájlban. 1/F. (1) A számlázó programnak a számla ada artalmának papírra nyomtatása során biztosítania kell, hogy a számla erede és másola példánya egymástól megkülönböztethető és erede példányként csak 1 példányban legyen nyomtatható. (2) A számítástechnikai eszköz útján előállíto és papírra nyomtato számla kibocsátónál maradó példánya - papírra nyomtatás helye - elektronikus adatállományként is megőrizhető, feltéve, hogy a megőrzés a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet rendelkezései szerint, annak 3. a) vagy b) pontjában meghatározo mód valamelyikeként történik. (47/2007. (XII.29.) PM rendelete Forrás PM) 12

13 Lehet számlát adni nyugta helyett? Az ÁFA. Tv. szerint a számlakibocsájtó nyugta helyett számlát is adhat a vevőnek. A számla kiállítójának biztosítania kell a termék vagy szolgáltatás igénybevevőjének nevének és címének feltüntetését. Amennyiben a vevő a nevét és címét nem hajlandó megadni, akkor nem lehet számlát kiállítani és ekkor nyugtát kell adni. Ha minden esetben megoldható a vevő nevének és címének feltüntetése a számlán, akkor a nyugtaadás mellet a pénztárgép használata sem kötelező, kivétel képeznek ez alól a PM rendeletben mellékletében szereplő adóalanyok. Nyugta kibocsátási köteleze ség 166. (2) Nyugta helye az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugta kibocsátási köteleze ség alól [178. (1) bekezdése] (1) Külön jogszabály a számla és a nyugta kiállításának módjára, ideértve a nyugta-kibocsátási köteleze ség kötelező gépi kiállítással történő megvalósítását is, valamint a számla és a nyugta adóigazgatási azonosítására egyéb rendelkezéseket is megállapíthat. (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról) Forrás PM Melléklet a 47/2007. (XII. 29.) PM rendelethez 1. számú melléklet a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelethez Az Áfa tv (2) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése hiányában, nyugtaadási köteleze ségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel tehetnek eleget az alábbi adóalanyok, illetve üzletek: a) a taxi szolgáltatást nyújtó adóalanyok, b) a gyógyszertárak, c) az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében szereplő valamennyi üzlet, kivéve ca) a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, cb) a csomagküldő kereskedelem, kivéve annak nyílt árusítást végző üzlete, bemutatóterme, cc) a kereskedelmi működési engedély megszerzése alól mentesülő, ipari kivéve élelmiszeripari tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelő és értékesítő tevékenységét ugyanabban a helyiségben folytatja, cd) a termelői borkimérés, ce) az utazási iroda, utazási ügynökség, turisz kai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében, d) a nagykereskedelmi üzletkörbe tartozó adóalanyok a részben vagy egészben készpénzzel vagy készpénz-helye esítő eszközzel történő kiskereskedelmi értékesítésük tekintetében. (47/2007. (XII.29.) PM rendelete Forrás PM) 13

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

23/2014. (VI. 30.) NGM

23/2014. (VI. 30.) NGM 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII.

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

A számlakiállítás módszerei

A számlakiállítás módszerei Lőrincz Krisztián A számlakiállítás módszerei A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok A követelménymodul száma: 0886-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-009-50

Részletesebben

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT

OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP ORSZÁGOS EGÉSZSÉGPÉNZTÁR 1051 BUDAPEST, MÉRLEG UTCA 4. EGÉSZSÉGSZÁMLA KEZELÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYOS 2015. ÁPRILIS 1. 1 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1. A SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a.

Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu. LEVELEZÉSI CÍM: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. Cím: Tel/fax: E-mail: Honlap: 8400 Ajka, Kosztolányi D. u. 14/a. (88) 210-150, (88) 214-971 kiralykft@drkiraly.hu www.drkiraly.hu A KÖNYVELŐ IRODA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI CÉGNÉV: Dr. Király György

Részletesebben

MUNKAANYAG. Molnár Csabáné. Számlák, bizonylatok alaki és tartalmi követelményei. A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok

MUNKAANYAG. Molnár Csabáné. Számlák, bizonylatok alaki és tartalmi követelményei. A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok Molnár Csabáné Számlák, bizonylatok alaki és tartalmi követelményei A követelménymodul megnevezése: Általános vállalkozási feladatok A követelménymodul száma: 0886-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető

AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL. Általános ismertető AZ ELEKTRONIKUS SZÁMLÁZÁSRÓL Általános ismertető 2015 1. Bevezető... 4 1.1. A dokumentum célja... 4 1.2. A dokumentum felhasználása... 4 1.3. Az eleketronikus számla fogalma... 4 2. Az elektronikus számlázás

Részletesebben

Számlázási funkciók kezelése

Számlázási funkciók kezelése METRISoft Mérleggyártó KFT PortaWin (PW2) Jármű mérlegelő program 6800 Hódmezővásárhely Jókai u. 30 Telefon: (62) 246-657, Fax: (62) 249-765 e-mail: merleg@metrisoft.hu Web: http://www.metrisoft.hu Módosítva:

Részletesebben

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1

A 2013.3.20. és 2013.4.30. között hatályos szöveg. Tartalomjegyzék I. FEJEZET PÉNZTÁRGÉP, TAXAMÉTER KÖTELEZŐ HASZNÁLATA 1 OptiJus Opten Kft. I. 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet 3/2013. (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 20/2015. (I. 23.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének

Részletesebben

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére

7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv. a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére 1. oldal 7006/2008. (AEÉ 12.) APEH irányelv a kiutalás előtti áfa ellenőrzések elvégzésének elősegítésére Bevezetés Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 86. (1) bekezdése

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához

EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ. Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához EMBERI ERŐFORRÁS TÁMOGATÁSKEZELŐ Útmutató a Nemzeti Együttműködési Alap 2013. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához Kiadás dátuma: 2013. december Tartalomjegyzék Az Útmutató célja...4 1.

Részletesebben

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS

KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS KÖNYVELÉSI SZERZİDÉS A SZOLGÁLTATÓ: NÉV / CÉGNÉV: Relifco Számvitel és Ügyvitelszervező Kft. SZÉKHELY: 1135 Budapest, Csata u. 19/B II/4. ADÓSZÁM: 145642952-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-909626 EGYÉNI VÁLLALKOZÓI

Részletesebben

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GRAND CONSULTING KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK CÉGNÉV: GRAND CONSULTING LFT SZÉKHELY: 1011 BUDAPEST, SZILÁGYI DEZSŐ TÉR 1. II.EMELET ADÓSZÁM: 13149387-2-41 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-09-721127 KÉPVISELŐ:

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre,

Az ellenőrzéseik több területre is kiterjedhetnek, mint például: a jövedéki termékekre vonatkozó ellenőrzésre, A Nemzeti Adó- és Vámhivatal ezen kiadványával a kiskereskedelmi vagy vendéglátó-ipari szektorban tevékenykedőkre vonatkozó legfontosabb szabályokat gyűjtötte csokorba, segítve ezzel a vállalkozók mindennapi

Részletesebben

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap:

2002 Provimax Kft. PROVIMAX KFT Iroda: Levélcím: Megrendelés: Telefax: E-mail: Honlap: Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos! 2002 Provimax Kft. A könyv készítése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása

MUNKAANYAG. Gombosné Rása Éva. A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása Gombosné Rása Éva A munka befejezése, levonulás a munkaterületről. Számlakészítés, a munka teljesítésének igazolása A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok I. A követelménymodul száma:

Részletesebben

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT

ÖNKÖLTSÉG SZÁMÍTÁSI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta.bekes@igmail.com Honlap:

Részletesebben

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1075 Budapest, Madách Imre út 5. III. em. G. 04. SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2015. április Érvényes: 2015. január 1-től Változat:. 5 Oldalak száma: 10 TARTALOMJEGYZÉK 1. Elrendelés... 3 2. Cél...

Részletesebben

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv

Kerszám Silver. Felhasználói Kézikönyv Kerszám Silver Felhasználói Kézikönyv Minden jog fenntartva! Jelen könyvet vagy annak részleteit a PROVIMAX KFT engedélye nélkül bármilyen formátumban vagy eszközzel reprodukálni, tárolni és közölni tilos!

Részletesebben

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011.

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Magánszemély vagy egyéni vállalkozó? Adószámos magánszemélyeket érintő szabályokról dióhéjban 2011. Írta: Sinka Jánosné, közgazdász, nemzetközi adószakértő Sinka Jánosné, Bp., 2011. www.sinkatax.hu, www.adozas.eoldal.hu

Részletesebben

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz

Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz Tájékoztató a sajtóterméket Bejelentő lap adatlaphoz A jelen tájékoztató és kitöltési útmutató célja, hogy segítséget nyújtson a sajtóterméket bejelentő ügyfelek számára a Bejelentő lap adatlap megfelelő

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben