VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS"

Átírás

1 y r7 I \../ JktUJ _ I J92S-o W'I VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS Békés Megyei Vízművek Zrt. űzemegységeinek takarítása, park gondozása, és őrzés-védelmének, valamint a Zrt. működési terűletén található fogyasztói vízmérők cseréje tárgyban

2

3 .- VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemegységeinek takarítása, park gondozása, és őrzésvédelmének, valamint a Zrt. működési területén található fogyasztói vízmérők cseréje tárgyban mely létrejött egyrészről: Cégnév: Békés Megyei Vízművek Zrt. Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: KSH azonosító: Képviseli: dr. Csák Gyula vezérigazgató mint Megrendelő, a továbbiakban - Megrendelő másrészről: Rövidített cégnév: SECRET-ÖR Kft. Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy u Cégjegyzékszám: Cg Adószám: KSH azonosító: Bankszámlaszám: Képviseli: BorbÍró Zoltán ügyvezető mint Vállalkozó, a továbbiakban - Vállalkozó között az alulírott napon, és helyen az alábbi feltételek mellett: I. Preambulum 1. Jelen vállalkozási szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló évi CXXlX. törvény - a továbbiakban: Kbt (1) bekezdés j.) pontja értelmében ajánlatkérőnek minősülő Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemegységeinek takarítása, park gondozása, és őrzés-védelmének, valamint a Zrt. működési területén található fogyasztói vízmérők cseréje tárgyban a Kbt. IV. rész 9. cím szabályai alapján lefolytatott egyszerűsített közbeszerzési eljárásban nyertes SECRET-ÖR Biztonságszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevővel kerül sor. Jelen szerződés alapját a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok, dokumentumok, a felek eljárásban tett nyilatkozatai képezik, ennek megfelelően a szerződés elválaszthatatlan részei az alábbi dokumentumok: a.) Ajánlati felhívás b.) Ajánlatkérési dokumentáció műszaki tartalma c.) Az Ajánlattevő kereskedelmi és szakmai ajánlata ($

4 II. Szerződés tárgya: 1. Vállalkozó a Megrendelő szerződés 1. számú mellékletében megjelölt telephelyein - a mellékletként csatolt táblázatban meghatározottak szerint - épülettakarítási és/vagy ebédkiosztási és/vagy parkgondozási feladatok, a szerződés 2. számú mellékletként csatolt táblázatban szereplő telephelyeken élőerős objektumvédelmi, távfelügyeletei őrzés és a megjelölt védelmi szintnek megfelelő biztonságtechnikai berendezések kiépítésével vagyonvédelmi feladatok ellátására, a szerződés 3. számú mellékletében rögzített, a Megrendelő szolgáltatási területéhez tartozó települések fogyasztási helyein vízmérőcsere, vízmérőhely javítási és karbantartási szolgáltatások, továbbá a Megrendelő eseti megrendelése alapján nagytakarítási munkák végzésére, illetve magánnyomozói tevékenység ellátására vállal kötelezettséget. 2. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat akiírási feltételeknek. valamint az ajánlati dokumentációban rögzített műszaki tartalomnak megfelelően köteles teljesíteni. Ill. Teljesítés helyek: 1. A Megrendelő székhelye, telephelyei melyeket egyes szolgáltatási feladatok tekintetében a szerződéshez csatolt 1-3. számú mellékietek tartalmazzák. IV. Vállalkozó kötelezettségei: 1. A Vállalkozó vállalja, hogyafelhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban meghatározott munkákat kifogástalan módon és minőségben a meghatározott műszaki tartalommal, hiánymentesen végzi el. 2. A Vállalkozó a szolgáltatást saját eszközeivel nyújtja, mely a szerződés teljes időtartama alatt és azt követően is a Vállalkozó tulajdona marad, azon a Megrendelőnek sem használati, sem bérleti joga nem keletkezik. A felhasználandó tisztítószerek, eszközök, anyagok beszerzési, szállítási költségei is a Vállalkozót terhelik. 3. A Vállalkozó a Megrendelő képviselőjével előre egyeztetett időpontban úgy végzi a szolgáltatást, hogy az a folyamatos működést ne zavarja, vagy ne akadályozza. 4. A Vállalkozó köteles betartani a helyi munka-, tűzvédelmi-, valamint a biztonsági-, és környezetvédelmi előírásokat. 5. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a Megrendelő vagyontárgya it óvni, épségüket biztosítani. V. A Megrendelő kötelezettségei: 1. A Megrendelő térítésmentesen biztosítja a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges elektromos áram és vezetékes víz használatát, valamint korlátozott számban térítésmentesen biztosít takarítószer-, és eszköztárolót, és öltözőszekrényeket. 2. A Megrendelő köteles tájékoztatni a Vállalkozót a telephelyein érvényben lévő munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírásokról. 2

5 ./ VI. Vállalkozói díj 1. Szerződő felek a Vállalkozó által adott árajánlat alapján rögzítik a szerződéses díjakat az alábbiak szerint: Szolgáltatások megnevezése: Vállalási ár (bruttó) Üzemegységek takaritása, ételosztás, parkgondozás, Ft/hó élőerős őrzés, technikai őrzés-védelem biztositása (havi átalánydíj) Magánnyol11ozói tevékenység Ft/nap (napi díj) Rend kivü li ta ka ritási tevékenység, Ftlnap (napi dij) Mérőcsere: Vállllltísi ár (nettó) Vízmérő méret (mm) Mellékmérő Bekötési ",érii Ftldb Ft/db Elzáró szerelvény cseréje: Méret (mm) Hely Mellék",érő Bekötési ",érii Fl/db (nettó) Ft/tlb (nettó) mérő előtt mérő után mérő előtt mérő után mérő előtt mérő után mérő előtt mérő után ifj' 3 /l I

6 Mérő cseréhez kapcsolódó kiegészítő munkák: Felfu/at mel:l/evezése Vállalás; ár Ff/db (I/ettó) Javítások, szükséges átalakítási munkák, elzárók tömítése Hollander csere (nagy~ollander cseréje kicsire) Jelen szerződés alapján a Vállalkozó által teljesített szolgáltatásokkal, és az ellenükben fizetendő vállalkozói díj tekintetében a felek minden tárgyhót követő hónap 15. napjáig elszámolást tartanak. Az élőerős és a technikai őrzési, takarítási, parkgondozási szolgáltatások havi átalányáras elszámolással, míg a vízmérő csere és ehhez kapcsolódóan végzett szolgáltatások díjai szintén havi rendszerességgel - az elvégzett szolgáltatásokról felvett kapcsolólapok adatai alapján - azonban tételesen kerülnek elszámolásra. Az eseti megrendelés alapján a Vállalkozó által szabálytalan szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódóan elvégzett magánnyomozói- és a rendkívüli eseti (felújítási, karbantartási munkákat követő) nagytakarítási tevékenységért felszámított napidíjak havi rendszerességgel, tételesen kerülnek elszámolásra a felek között. 3. A Megrendelő a teljesítés elismeréséről (teljesítés-igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról - a Kbt ában foglaltaknak megfelelően - a fenti határidőig írásbeli nyilatkozatot ad ki a Vállalkozó részére. 4. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban rögzített szolgáltatási díjakat, 20 l O. évvel kezdődően, minden év januárjában a KSH által közzétett előző évi infláció hivatalos mértékével egyező mértékben emelik. VI I. Fizetési feltételek 1. A Vállalkozó minden tárgyhót követő hónap 15. napján jogosult a vállalkozói díjról számlát kiállítani. A vállalkozó által benyújtott számlák ellenértékét a Megrendelő - a Kbt (3) bekezdés szerint - legkésőbb a teljesítést követő 30. napon átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó OTP Banknál vezetett számú számlára. A számla befogadásának feltétele a Vállalkozó teljesítésének igazolása. A Vállalkozó teljesítés igazolás mellékieteként minden hónapban havi jelentést készít a szerződés teljesítéséről. A teljesítésigazolásra vonatkozó dokumentumot valamint a havi jelentést zárt borítékban, közvetlen személyes felbontásra dr. Csák Gyula vezérigazgatónak címezve küldi meg a Vállalkozó a Megrendelő részére minden tárgyhót követő 10. napig. 2. Megrendelő e szerződés alapján nyújtott szolgáltatások díjai tekintetében előleg fizetésére nem köteles. Ennek megfelelően a Vállalkozó által részszámla benyújtására, és ez alapján Megrendelő részéről kifizetés teljesítésére nincs lehetőség. 3. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a késdelembe esés napjától a ki fizetés napjáig a Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk. - 30l/A. -ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Megrendelővel szemben. 4

7 VIII.Szerződési biztositékok: 1. Felek minőségi hibát eredményező szerződésszegésnek tekintik, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt feladatait a dokumentációban meghatározottaktói eltérő műszaki tartalommal, eltérő minőségben vagy mennyiségben teljesíti vagy egyes szolgáltatási részfeladatoknak nem, vagy késedelmesen tesz eleget (hibás teljesítés). 2. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a tárgyhónapra eső szolgáltatási díj meghatározott százalékának mértékéig a Megrendelő részére minőségi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint: (a) Amennyiben tárgyhónapban a Vállalkozó hibás teljesítésévei érintett napok száma vagy a Megrendelő által előirányzott szolgáltatási minimum merhlyiségtő! negatív irányba való eltérés mértéke a 10 napot vagy 10 'lio-ot nem haladja meg, az adott hónapban fizetendő kötbér mértéke a hibás teljesítéssei érintett szolgáltatások tekintetében a tárgyhónapra eső teljes (bruttó) díj (tételes elszámolás körébe eső napidíjas szolgáltatásoknál a felszámított teljes munkadíj bruttó értékének) l'lio-a; (b) Ezt meghaladó hibás teljesítésnél a kötbér mértéke a hibás teljesítéssei érintett szolgáltatások tekintetében a tárgyhónapra eső teljes (bruttó) díj (tételes elszámolás körébe eső napidíjas szolgáltatásoknál a felszámított teljes munkadíj bruttó értékének) 2%-a. 3. Megrendelő jogosult a kötbér összegét az esedékes számla összegéből visszatartani. 4. Amelmyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból részben vagy egészben lehetetlenné válik (meghiúsulás) a Megrendelő a meghiúsulással érintett szolgáltatások tekintetében a teljes bruttó 2 havi szolgáltatási díj összegével egyező mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. 5. Amennyiben a Vállalkozó hibás teljesítése tárgyhónapban a 20 napot meghaladja vagy a hibás teljesítése következtében a Megrendelő által előirányzott minimum - szolgáltatási mennyiséghez képest - 20 % -ot meghaladó eltérést realizál, a Megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező szolgáltatások tekintetében a meghiúsulást megállapítani, és 90 napos felmondási idő betartásával a szerződést felmondani, és a Vállalkozóval szemben a meghiúsulási köt bért érvényesíteni. IX. Vállalkozó felelőssége: 1. A Vállalkozó a szerződés fennállása alatt köteles biztosítani, hogy a Megrendelő védendő objektumain kiépített technikai-őrzési rendszerek megfelelnek amabisz mindenkor érvényes előírásainak. 2. Vállalkozó jelen vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségei megszegésével a Megrendelőnek a fizetendő kötbér mértékét meghaladóan, illetőleg a szerződés teljesítése körében 3. személyeknek okozott károkért agenerali Provideneia Biztosító Zrt. Szakn1ai felelősségbiztosítás keretén belül vállal felelősséget, amennyiben az okozott kár az irányadó jogszabályok, szakmai szabályok megsértéséből adódnak. 3. Ez nem zárja ki a szerződés teljesítése körében a Vállalkozó felróható magatartásával okozott károk megtérítése iránt az igényérvényesítés más jogi módjának alkalmazását a Megrendelő részéről. 5 ~

8 X. Alvállalkozó igénybevétele 1. Vállalkozó a vállalkozási szerződés teljesítése során jogosult alvállalkozót igénybe venni, az általa igénybe vett alvállalkozók szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha azokat a Vállalkozó maga teljesítette volna. XI. Időbeli hatály, szerződés módosítása, megszüntetése 1. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik. A szerződés november 1. napjától lép hatályba. 2. A szerződés - az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tat1alma alapján meghatározott részében akkor módosítható, ha az a szerződéskötést követően - a telek által a szerződés megkötésekor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 3. Jelen vállalkozási szerződést bármelyik fél jogosult a másik féllel írásban (tértivevényes levélben) közölt felmondás útján napos felmondási idő betartásával - egyoldalúan megszüntetni. Szerződő felek jelen vállalkozási szerződést a hatályba lépéstől számított 4 éves időtartam leteltéig rendes felmondás útján nem szüntethetik meg. XII. Felek együttműködése, kapcsolattartása 1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, és a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülménytől a dokumentációban részletezetteknek megfelelő módon és időn belül, ennek hiányában azonnal - tájékoztatni egymást. 2. A felek között a szerződés teljesítését érintő bármilyen közlés, tájékoztatás-kérés csak akkor tekintendő joghatályosnak, amennyiben azt a felek által elfogadott írásbeli formában is megerősítik, azaz faxon, postai, vagy elektronikus úton ( ) a szerződő felek által a kapcsolattartásra felhatalmazott személyek tudomására hozzák. 3. A dokumentációban foglaltak szerint a szerződés tárgyát képező egyes szolgáltatások teljesítése tekintetében a Felek részéről kapcsolattartásra, meghatározott körben nyilatkozattételre jogosult személyek listája (név, elérhetőségi adatok megjelölésével) a szerződéskötéskor kölcsönösen átadásra kerültek. A felek a kapcsolattartásra jogosultak személyében bekövetkezett változásokról - változások megjelölésével és ennek megfelelően aktualizált új lista rendelkezésre bocsátásával - haladéktalanul tájékoztatják egymást. XII I.Irányadó jog, jogviták rendezése 1. Felek kölcsönösen törekszenek arta, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül rendezzék, ennek eredménytelensége esetén a vállalkozási szerződésből eredő bármely jogvitás kérdés eldöntésére szerződő felek 6

9 - értékhatártól függően - a Békéscsabai Városi Bíróság, illetőleg a Békés Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 2. Felek az itt nem rendezett kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseit tekintik irányadónak és alkalmazandónak. Békéscsaba, október 31. BÉKÉS MEGYEI ViZMŰVEK Zrt. Békéscsaba. Dobozi úl 5. sz. Adószám: (7\ KHB Rt '" ) 1T Békés Megyei Vízművek Zrt. Megrendelő 7

10

11 1. szám ú melléklet Teljesítési helyek és mennyiségi jellemzők épülettakarítási, parkgondozási, ételosztási feladatok ellátására Takarítás Im 21 étterem, hclvséo cim cl1,'lsco közlekedő iroda mosdó öltözö tcakol1'lha konyha összesen l3ékéscsaba Dobozi út S. föépülcl lsz ,4.. 0,5 emelet 89,8 lól,3 19,2 12, emelet 78,4 232, ,4 1,5 emelet 89, ,3 282,3 2 emelet 78,1 212, ,73 tetőtér összesen 603,1 1321, O O 2082,53 2. épülel fsz ,7 O 127,8 588,2 emelet 132,3 34,8 72,4 68,7 308,2 összesen ,5 121,1 68,7 O 127,8 896,4 faház vizméröhitclcsítö 62, PANNONPIPE Békéscsaba Szabolcs ll. 36. Ozcl11J11érnökséo 162,8 346,6 84,7 72, ,4 829 búvarszivattyúsok II elektronikai cs. 7, ,5 14,5 80,5 l:3ékéscsaba Kisr~l tanya 19. szcnnvviztisztító 143, ,5 85,6 13,3 129,5 685 csatornamosatók Mezöhc2.yes Posta u. 2. ügvfélszolgálat 13,1 39, ,3 78,6 Békés Táncsics ll. 33. Icleohelv 53, ,4 Békés Rákóczi ll. 3. ügyfélszolgálat Szarvas Kossuth tér 23. kircndellség ,1 27,6 6,9 12,8 304 Vesztő Kossuth ll. 59. (lgvfélszolgálat ,5 2, Mczökovácsháza Petőfi S. ll. 33. Ozcmmérnöksé , ,5 357 Összesen ' ,3 Ebédkiosztás (adag) Békéscsaba 130késcsaba B0késcsaba Dobozi út 5. Szabolcs ll. 36. Kisrét tanya Parkgondozás Im 21 Bek0scsaba Doboz; ú Külső sep"és Im 21 " Bék0s Táncsics ll

12 6

13 2. számú melléklet Teljesítési helyek, mennyiségi, és egyéb műszaki jellemzők meghatározása technikai őrzés- védelem ellátására telephely elhelyezkedés épületek telephely jcl1 clllzesc védendö helyiségek tervezett védelem Uzcmcllctcndő védelem Gyomaendrődi Uzemmérnökség ~ ~ N ::; 5 :~ ;; " ;; É. -;; ci -'! " 10 ~." ;;." ~ ::; ~ :2 '0 éíl ;; ~ N -J ~ = " := f;i ;;; <; ~ = EO ;2 :2." ;; - ~ ~ B - ~ ö :E." '0 ':;:;." 'co -." "." ~ '" > on 5 o:; 00 <; o:;!1 " - - 'C - ~ ~ ~.: ü ~ ~ '" e.o = 'E := ::; ::.' ~, "o." -;;; >, i:' '0. " 'J.~ '" '1 <2 C<) N cll 0.- = ~,o." :.J := "." '0 ~.;:,.~ > '" '2 ~." ;., '" '" ;;; -'! > 'i: ~ ;; :< 'i: N 15 g ti " C; ;!i,g e if > " ;:!;.~ 'C,~." 'o.o,~,~,=:: '" Gyomaendröd Gyomaendröd, Külterület X szociális épület: technológiai épület nincs X X X X szennyvíztisztító telep 02250/3 lapostetös tégla épületek Gyomacndröd vizmíilclep es Gyomaendröd Fö u. 83. X Ozcl11J11érnökségi központ, magaslctös 3 3 nincs X X X X Ozcmmérnökség letötérbeépitéses éplllet, gépház és mühely tégla épllletek Mezöberény Mezöberény, Laposi kertek X kezelőépület; technológiai épület I 2 nincs X X X X X szennyvíztisztító telep 0296 lapostetös tégla épllletek Mezöbereny vízmütclcp Mezöberény, József A. ti. 2. X Uzcmi épület gépház laposlclős tégla I 4 I nincs X X X X X I épll1etek Szarvas szennyvíztisztitó Szarvas. Macózug 9617 X kczejöépület. viztclcnítö gépház nincs X X X X X telep tisztavizes gépház. lapostctös tégla épllletek OroshAzi Uzemmérnökség B~késsámson vfzmíitclep Békéssámson. Komlósi út X 4690 I 67 Ozcmi épolcl. gépház lapostctös tégla I I nincs X X X X 18. éplllet Gádoros vizmütelep Gádoras. Kossuth ti. 16. X 3791 I 86 üzemi épület. gépház lapostetös tégla I I nincs X X X X épolet Kaszaper vizmíitcjcp Kaszapcr, Arpád utca 40. X 3090 I 46 Ozemi épulet. gépház lapostetös tégla I I nincs X X X X éplllet Nagyszénás szennyvíztisztiló Nagyszénás. Orosházi út X szociális épület: lechnológiai épület. I I nincs X X X X telep 0213/2 lapostetös tégla époletek 10

14 Nagyszénás vízmütelep Nagyszénás, Rákóczi u. 2. X szociális épület: gépház, lapostetös I I!llnCS X X X X tégla épületek Orosháza, Szalmapiac tér Orosháza. Kettössánc tér X 320 I 12 üzemi épület, gépház magastetös tégla I külső raktár nincs X X X X vizmütelep épület Orosháza, Tass ll. Orosháza, Tass utca 1. X 988 I 120 nyomásfokozó gépház és múzeum I kútmúzeum nmcs X X X X vizmütelep Tótkomlós szennyvíztisztító Tótkomlós, külterület X kezelö épület: technológiai helyiségek I I I műhely nincs X X X X X telep 3697/2 Tótkomlós vákuumgépház Tótkomlós, Rózsa LI. X 80 I 57 gépház I technológiai nmcs X X X X X 1053/9 épület Tótkomlós vizl11litelep Tótkomlós Békéssámsoni X szociális épület: gépház, lapostetös I I nincs X X X X X u.4. tégla épületek Sarkadi Uzemmérnökség Békés Táncsics u. telephely Békés, Táncsics ll. 33 X irodák l11ühelyek raktárak 10 4 II mühely, külső nincs X X X X X X raktárak Biharugra vízműtelep Bihamgra, Alkotmány ll. 2. X 287 I 112 üzemi épület I I gépház nincs X X X X Geszl vízműtelep Geszt, Kossuth L. LI. 1. X üzemi épület I mühely IlIl1CS X X X X Körösnagyharsány Körösnagyharsány, X 2962 I 60 kezelö épület I nincs X X X X vizmütelep KosslJth tér 17. Mezögyán vízmütelep Mezögyáll, Táncsics ll. X 1254 I 40 gépház 1 I nincs X X X X X Naggyanté vízmíítelep M ezögyán Nagygyan té, X 730 I 40 gépház I gépház nincs X X X X Toldi lj Okány vizmütelcp Okány, Kossuth ll. 45. X 2952 I 10 kezelő épület I nincs X X X X Sarkad szennyvíztisztító Sarkad, Széles LI. külterület X kezelő épület: iszapviztelenítö gépház, I I külön épületben nmcs X X X X X telep 0628 lapostetös tégla épületek I raktár, és külön épületben I gépház Sarkad Vár u. vízmütelep Sarkad, Vár lj. 2. X üzemi épület: raktár mühcly: konténer 1 l I miihely, külsö nmcs X X X X X X X raktár, és külön épületben I raktár Zsadány vizműtdep Zsadány, Béke lj. 82 X 1765 I 54 üzemi épület I I I nincs X X X X II

15 Szeghalmi üzemmérnökség 12' Bucsa vízmíílclcp Bl/csa, Kossuth 'cr 6, X, szociális épület: technológiai épolct 1 1 nincs X X X X Dévaványa 2. vizmütelep Dévaván) a, Banomkert ll szociális cs tlzcmi épület 1 1 nincs X X X X 51. Dévaványa szennyvíztisztító Dévavílllya. Külterület X 2a szociális épulel: technológiai épület I 1 1 nincs X X X X telep Dévaványa vizmíítclcp Dévavanya. Sport ll \60 szociális, üzemi, mühely épület nincs X X X X X Ecscgfalva vi/lllíítclcp Eescgtalva. Il1In)adi ll. 2/1. X '; slociális cpulct. technológiai épület I 1 2 nincs X X X X X FOzcsgyarmal FOzesgyarmal, Pozsonyi u. X kezelő épillel I I 1 nincs X X X X X szcilnyvízlisztil6 tclcp 210/10 Fllzcsgyarmal vizmlilelep FOzesgyannat, Pozsonyi ul X ' szociális. mííhcly épület I I I nincs X X X X X 210/14 Körösladány Körösladány, X. 151 I 9 szociális konténer épület I nincs X X X X szcl1nyviztiszlitó telep Szennyviztiszl. Külterület 0803/3 Körösladány vákulimgépház Körösladány. X - I 95 gépház 1 I 1 nincs X X X X Vákllumgépház, Arany J. u. Körösladány vizl11űtelep Körösladány, Dévaványai X 2841 I 80 ilzemi épillet 1 I 1 nincs X X X X út Köröstarcsa szcnnyviztisztitó KöröSIarcsa, Killtcrillet X üzemi épillet 1 I I nincs X X X X telep 010/13 Köröstarcsa vákulimgépház KörösIarcsa, Kossuth ll. X gépház 1 nincs X X X X X 1290 Szeghalolll szennyvíztisztító Szeghalorn. X Uzcmi éplllet: technológiai épület nincs X X X X X X lelep Szennyvíztisztító. kétszinles épillelek Királyerdő 08 Szcghalorn vizmülelcp cs SzeghaloJ11. Enncllék u. X 1,\ üzemérnökségi központ, 5 1 \2 + 1 garázs nincs X X X X X X X X ilzemmérnökség 0801 tetötérbeépitéses épület: technológiai épulet: műhelyek raktárak Szeghalol1l, Ügyfél-forg. Szeghalol1l. Tildy 31/2 iroda Tildy 31/2.. X bérelt iroda I van X X X X 12

16 Vésztö szcnnyví/tiszlit6 Vésztő, SzcnnyvízlisllílÓ. X szociális éplllel: technológiai épület 2 I 6 technológiai nincs X X X X X X telep Szeghalmi lit 0218/2 helyiség Vesztő vízmíítclcp és raktár vesztő Kossuth ll X mííhely, garázs. raktár. szociális 2 2 I + 2 garázs nincs X X X X X X X X helyiségek.. vesztő, Ügyfél forg Iroda, Vésztő, Kossuth u. 59. X I 44 bérelt iroda 1 van X X X X Kossuth u MezőkovAeshAzi üzemmérnökség Battonya szennyvízlisztító Battonya. Fakcrtvég 097/2 X I 150 lapostclős tégla épolet I mühcly nincs X X X X telep Battonya vízmülcicp Battonya. Haladás u. 19. X 6847 I 90 laposlelős légla épolet I I I mlíhely nincs X X X X X Mezőhegyes Mezőhegyes, KillterOlet X I 86 konténer épolet szcnnyviztisztitó telep 0669/2.. I nincs X X X X Mczőkovácsháza Mezőkovácsháza, Petőfi S. X fóépület lapostclős kclszintcs folyosó. I nincs X X X X X X üzcmmérnökst:g u.33. irodaépült:l: mííhcly, garáj:slaposlctös pcllztár, i épillet mühcly, I garflzs RegionAlis Ozemmérnökség Csanádapáca T4 átcmelö PusztalÖldvár, KOJterOlel X gépház 4 Ozomi helyiség nincs X X X X gépház Kevermes kezelő épolet Kevermcs, Vizbázis X 887 I 115 folyamatirányító cs klórozó épület 3 üzemi helyiség nincs X X X X Kültriilet Orosháza, Dózsa vízmíi Orosháza. Dózsa u X kezelő épolct: gépház 2 3 Uzcmi helyiség nincs X X X X X X X X - vesztő gépház vesztő. Előd u. X 1800 I 86 gépház I 3 üzemi helyiség nincs X X X X X Békésesa bai Ozemmérnökség Békéscsaba Ozcmmérnökség Békéscsaba, Szabolcs ll. 36. X üzcl11l11érnökségiépület: labor és folyosó, 2 van az X X X X X X ügyféiszolgálat:raktár: köralakú tea konyha. I irodáknál raktár:karbantartó l~poict:villamos pénztár, 4 csoport: búvt'lrs7ivauyú jav. csoport mlihcly 13

17 , I KClcg) hála szennyviztisllitó Kélcgyháza. X 6298 I 32 ke/elő épület 2 I 2 előtér, 2 nincs X X X X td~p Szcllnyv;ztiszlÍlÓ. Toldi ll. technológiai 010/1 O hclyiég Tclckgl:rcndás vizmiilclep Telekgerendás. Béke ll. 22. X kc7clö épület I I I gépház nincs X X X X egy~b lelephely l3ékéscsaba, Dobozi III 13ékéscsaba, Dobozi III 5. X központi irodaház: míihclyek: gépház: irodaházaknál vall a X X X X X X kö7.püili raktáráruház: vizl1léröhilcksitő: csak a röldszintct loépntctben ",házak kell védeni es a (il~ár')ágot. I Ifodahaz 31 helyiség. 2. irodaház 15 helyiség, raktáráruház 3 helyiség. vízméröhitclcsítö épületek 7 helyiség,. i:1i1ázak, Illiihelyek 9 helyiség

18

19 .. 3. számú melléklet Teljesítési helyek a Vállalkozó működési területén vizmérőcsere szolgáltatási feladatok ellátására..,j 'J..... Békéscsabai Üzemmérnökség 1. Békéscsaba-Gerla 2. Csabaszabadi 3. Kétegyháza 4. Pusztaottlaka 5. Szabadkígyós 6. Telekgerendás Sarkadi Üzem mérnökség 1. Biharugra 2. Békés 3. Doboz-Szanazug 4. Geszt 5. Körösnagyharsány 6. Kötegyán 7. Méhkerék 8. Mezögyán-Nagygyanté 9. Okány 10. Sarkad 1 1. Sarkadkeresztúr 12. Tarhos 13. Újszalonta 14. Zsadány Mezőkovácsházi Üzemmérnökség 1. A Imáskal11arás 2. Battonya 3. DOl11begyház 4. DOl11biratos 5. Kevermes 6. Kísdol11begyház 7. Kunágota 8. Lökösháza 9. Magyarbánhegyes 10. Medgyesbodzás II. Mezöhegyes 12. Mezökovácsháza 13. Nagykal11arás 14. Végegyháza Orosházi Üzem mérnökség 1. Békéssál11son 2. EPCijCS 3. Gádoros 4. Kardoskút 5. Kaszaper 6. Nagyszénás 7. Orosháza 8. Pusztaföldvár 9. Tótkol11lós Szeghalmi Üzem mérnökség 1. Béll11egyer 2. Bucsa 3. Dévaványa 4. Ecsegfalva 5. Füzesgyarmat 6. Kertészsziget 7. Körösladány 8. Köröstarcsa 9. Körösújfalu 10. Szeghalol11 II. Vésztö Gyomaendrődi Üzem mérnökség 1. Csabacsűd 2. Csárdaszállás 3. Gyomaendröd-Nagylapos 4. Hunya 5. Kal11ut 6. Kardos 7. Kétsoprony 8. Mezöberény 9. Murony 10. Örl11énykút II. Szarvas 16

20 Ll

21 4. Ajánlatkérési dokumentáció műszaki tartalma A vállalkozási szerződés tárgyát képező egyes szolgáltatások körében ellátandó feladatok, szolgáltatási mennyiség, egyéb műszaki jellemzők meghatározása 1. Feladat meghatározás - takarítás 1.1. Elvégzendő feladatok - takarítás: b) Irodák:.:. naponta egyszer: szemét eltávolítása, portalanítás; szeméttárolók ürítése, tisztítása, egyszer használatos szemetes zsáko kkal '-- történő ellátása, az összegyűjtött szemét kijelölt gyűjtőhelyre szállítása; parketta, szőnyegpadlók porszívózása; használt tányérok, poharak, kancsók, tálcák, evőeszközök összegyüjtése, teakonyhában való elmosása, elpakolása; növények locsol ása, ápolása (igény szerint).:. hetente egyszer: parkettázott felületek nedves tisztítása, kárpitozott ülőbútorok porszívózása, belső ablakpárkányok, fűtőtestek portalanítása, nedves tisztítása, ajtók, kilincsek vegyszeres lemosása; bútorzat (szekrények, asztalok, polcok, székek stb.) külső felületének portalanítása (portaszító kezelés alkalmazásával) tisztítása, fényezése hetente; szekrények, polcok tetejének nedves tisztítása; műanyag felületek (telefonkészülékek, számítógép külső felületei) speciális,.:. portaszító hatású tisztítása. félévente egyszer: padlószőnyeg, kárpitozott bútorok, felületek vegyi tisztítása; ablakok, üvegezett felületek vegyszeres tisztítása; függönyök, drapériák tisztítása (levétel, mosatás, és visszahelyezés).:. További elvárás: helyi igényekhez való nagyfokú alkalmazkodás 18

22 c) Előadó termek, tárgyalók:.:. naponta egyszer: szemét eltávolítása, portalanítás; szeméttárolók ürítése, tisztítása, egyszer használatos szemetes zsákokkal történő ellátása, az összegyűjtött szemét kijelölt gyűjtőhelyre szállítása; rendezvények után poharak, tányérok, kancsók, tálcák, összegyűjtése, teakonyhában elmosása, elpakolása, kimaradt étel betárolása; parketta, szőnyegpadló porszívózása;.:. hetente egyszer: parkettázott felületek nedves tisztítása; kárpitozott ülőbútorok porszívózása; belső ablakpárkányok, fütőtestek portalanítása, nedves tisztítása; ajtók, kilincsek vegyszeres lemosása; szekrények, polcok tetejének portalanítása, nedves tisztítása; bútorzat (szekrények, asztalok, polcok, stb.) külső felületének portalanítása, (portaszító kezelés alkalmazásával) tisztítása, fényezése; műanyag felületek (telefonkészülékek, technikai berendezések külső felületeinek) speciális, portaszító hatású tisztítása;.:. féléven te egyszer: padló szőnyeg, kárpitozott bútorok, felületek vegyi tisztítása; ablakok, üvegezett felületek vegyszeres tisztítása; függönyök, drapériák tisztítása (levétel, mosatás, és visszahelyezés).:. Elvárás: a helyi igényekhez való nagyfokú alkalmazkodás akár napi több rendezvény is előfordul egymást követően (emiatt a napi műveleteket akár többször is el kell végezni egy nap). d) WC-k, öltözők, fürdők (szociális helyiségek):.:. naponta egyszer: szeméttárolók ürítése, tisztítása, egyszer használatos szemetes zsákokkal történő ellátása, az összegyűjtött szemét kijelölt gyűjtőhelyre szállítása; az ANTSZ előírások szerinti vegyszeres, fertőtlenítő takarítás, szerelvények tisztítása; 19

23 mosdók, WC - kagylók, -ülőkék, zuhanytálcák, piszoárok fertőtlenítése (kívülbelül is), szagtalanítás; szappanadagolók nedves tisztítása; műanyag. csempézett felületek vegyszeres lemosása; padozat felseprése és vegyszeres felmosása, fertőtlenítése; kilincsek. fogók, WC lehúzók vegyszeres lemosása, fertőtlenítése; toalett szerek (folyékony szappan, papírtörölköző, WC-papír) kihelyezése, folyamatos pótlása a feladat részét képezi;.:. heti egyszer: belső ablakpárkányok, fütőtestek portalanítása, nedves tisztítása; ajtók lemosása, vegyszeres tisztítása; a mosókonyhákba konyaruha (textil) és törölköző (nem papir) biztosítása, szükség szerinti cserélése (mosása, vasalása) is a feladat részét képezi; e) Közterületek (folyosók, közlekedők, aula, lépcsőházak, bejárat):.:. naponta egyszer: bejárati előtér, lépcsőházak - burkolatok, padozatok, korlátok - kiemelt tisztántartása; padlóburkolat, lépcsőzet seprése, vegyszeres felmosása; kihelyezett szeméttárolók, oszlopos hamutartók ürítése, tisztítása; az összegyűjtött szemét gyűjtőhelyre történő elszállítása; bútorzat portalanítása, fényezése; a bejárat(ok) előtti lábtörlők tisztítása; az épület ajtói előtti területek, lépcsők tisztítása, tisztán tartása (csúszásmentesítés, balesetveszély elkerülése érdekében szükséges szám ú takarítások elvégzése a vállalkozó felelőssége!);.:. hetente egyszer: belső ablakpárkányok, fütőtestek portalanítása, nedves tisztítása; kárpitozott felületek, ülőbútorzat porszívózása, ajtók lemosása, vegy szeres tisztítása;.:. félévente egyszer: - kárpitozott bútorok, felületek vegyi tisztítása; - ablakok. üvegezett felületek vegyszeres tisztítása; - 20

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Őszi Napfény Integrált Szociális Intézménye székhely: 6454 Bácsborsód, Dózsa György u. 9., adószáma: 15336440-2-03, képviseli:

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés 1 Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről Név: Bodony Községi Önkormányzat Cím: 3243 Bodony, Liget utca 2. Levelezési címe: 3243 Bodony, Liget utca 2. Képviseli: Kovács István, polgármester Szánilavezető

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Tartalomjegyzék SADE MAGYARORSZÁG MÉLYÉPÍTŐ KFT. Beruházó VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. FEJEZET SZERZŐDŐ FELEK - MEGHATÁROZÁSOK... 2 2. FEJEZET A SZERZŐDÉS TÁRGYA... 2 3. FEJEZET KIVITELEZÉS... 3 4. FEJEZET A MEGRENDELŐ

Részletesebben

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS KÖZÉTKEZTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KÓNY Község Önkormányzata 9144 Kóny, Rákóczi u 30. Képviseli: Aller Imre polgármester Adószám: 15366461-2-08 Számlaszám: 11737069-15366461-00000000

Részletesebben

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET

II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET II. KÖTET SZERZŐDÉSTERVEZET Oldal: 1 / 19 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉSTERVEZET MRE SZERETETSZOLGÁLATI IRODA ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS PROJEKT, BUDAPEST, CEGLÉD, LEÁNYFALU, ŐRBOTTYÁN CÍMŰ PÁLYÁZAT TELJES

Részletesebben

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ

Dokumentum: AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ ÉPÍTÉSI MUNKÁKHOZ 1 9-10- 2012 ALFÖLDVÍZ TeJ: +36-66/523-207 Regionális Fax: +36-66/528-850 Víziközmű-szolgáltató E-n;ail : r;;-, llr.ldv h Zrt. JogI/ro d Q\'''jQVO IZ. U 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5..*. *.. * * Dokumentum:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDŐ FELEK Mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat székhely: 3300 Eger, Kossuth L. u. 9. képviseli: Sós Tamás Heves Megyei Közgyűlés Elnöke statisztikai jelzőszám:

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Minőségbiztosítási pontot beírni és tisztázni! Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Tartalomjegyzék 1. Az ÁSZF célja, tárgya és hatálya... 5 1.1. Az ÁSZF célja... 5

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Csabdi, Béke utca károsodott szakaszának úthelyreállítása vis maior VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészt név: Csabdi Község Önkormányzata székhely: 2064 Csabdi, Szabadság u. 44. adószám: 15727646-1-07

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Kiskimsági Nemzeti Park Igazgatóság székhely: 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19. adószáma: 15323888-2-03 képviseli: Dr. Vajna Tamásné igazgató mint megrendelő

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete. Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 46. számú melléklete Szabályzat a szerződéskötés rendjéről a Pécsi Tudományegyetemen Pécs 2011. Hatályos: 2013. november 14. napjától 1 Preambulum...

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere I. Bevezető rendelkezések, értelmezések ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Távfelügyeleti szolgáltatás ellátásának rendszere A jelen Általános Szerződési Feltételek a továbbiakban: ÁSZF alkalmazásában az

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.)

Pályázati felhívás. A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) www.mucsarnok.hu www.kunsthalle.hu Pályázati felhívás A Műcsarnok Nonprofit Kft. (a továbbiakban: kiíró) (1146 Budapest, Dózsa György út 37.) az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.)

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI-ÉPÍTÉSI SZERZŐDÉS Iktatószám: 3/4-99/2013. amely létrejött egyrészről: Név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata Székhely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Képviseli: Marton Béla polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális

a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatok ellátása a Homokhátsági Regionális Szilárdhulladék Kezelési Konzorciumban részt vevő, Homokhátsági

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) Általános Szerződési Feltételek a Top Cop Security Zrt. Távfelügyeleti Szolgáltatásához (TÁSZF) Méltóság és Biztonság 1 / 8 I. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 1. A Távfelügyeleti Általános Szerződési Feltételek (TÁSZF)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2005 február 2. Utolsó módosítás időpontja: 2011 július 11. Hatályos: 2011 augusztus 18. Internet Dunaújváros Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására

Részletesebben

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE A CEY SZOFT BT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁS EZEN BELÜL IS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE Bakonyszombathely, 2008. október 29. Tartalomjegyzék Fejezetcím:

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről. (3561 Felsőzsolca, u..házszám Adóazonosító jele.), mint Megrendelő, másrészről Kft. (..,. u.... Cg.:., Adószám:..) - továbbiakban Vállalkozó - képviseli:..

Részletesebben