VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS"

Átírás

1 y r7 I \../ JktUJ _ I J92S-o W'I VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS Békés Megyei Vízművek Zrt. űzemegységeinek takarítása, park gondozása, és őrzés-védelmének, valamint a Zrt. működési terűletén található fogyasztói vízmérők cseréje tárgyban

2

3 .- VÁLLALKOZÁSISZERZÖDÉS Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemegységeinek takarítása, park gondozása, és őrzésvédelmének, valamint a Zrt. működési területén található fogyasztói vízmérők cseréje tárgyban mely létrejött egyrészről: Cégnév: Békés Megyei Vízművek Zrt. Székhely: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszám: Cg Adószám: KSH azonosító: Képviseli: dr. Csák Gyula vezérigazgató mint Megrendelő, a továbbiakban - Megrendelő másrészről: Rövidített cégnév: SECRET-ÖR Kft. Székhely: 5600 Békéscsaba, Andrássy u Cégjegyzékszám: Cg Adószám: KSH azonosító: Bankszámlaszám: Képviseli: BorbÍró Zoltán ügyvezető mint Vállalkozó, a továbbiakban - Vállalkozó között az alulírott napon, és helyen az alábbi feltételek mellett: I. Preambulum 1. Jelen vállalkozási szerződés megkötésére a közbeszerzésekről szóló évi CXXlX. törvény - a továbbiakban: Kbt (1) bekezdés j.) pontja értelmében ajánlatkérőnek minősülő Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemegységeinek takarítása, park gondozása, és őrzés-védelmének, valamint a Zrt. működési területén található fogyasztói vízmérők cseréje tárgyban a Kbt. IV. rész 9. cím szabályai alapján lefolytatott egyszerűsített közbeszerzési eljárásban nyertes SECRET-ÖR Biztonságszolgálati Korlátolt Felelősségű Társaság Ajánlattevővel kerül sor. Jelen szerződés alapját a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok, dokumentumok, a felek eljárásban tett nyilatkozatai képezik, ennek megfelelően a szerződés elválaszthatatlan részei az alábbi dokumentumok: a.) Ajánlati felhívás b.) Ajánlatkérési dokumentáció műszaki tartalma c.) Az Ajánlattevő kereskedelmi és szakmai ajánlata ($

4 II. Szerződés tárgya: 1. Vállalkozó a Megrendelő szerződés 1. számú mellékletében megjelölt telephelyein - a mellékletként csatolt táblázatban meghatározottak szerint - épülettakarítási és/vagy ebédkiosztási és/vagy parkgondozási feladatok, a szerződés 2. számú mellékletként csatolt táblázatban szereplő telephelyeken élőerős objektumvédelmi, távfelügyeletei őrzés és a megjelölt védelmi szintnek megfelelő biztonságtechnikai berendezések kiépítésével vagyonvédelmi feladatok ellátására, a szerződés 3. számú mellékletében rögzített, a Megrendelő szolgáltatási területéhez tartozó települések fogyasztási helyein vízmérőcsere, vízmérőhely javítási és karbantartási szolgáltatások, továbbá a Megrendelő eseti megrendelése alapján nagytakarítási munkák végzésére, illetve magánnyomozói tevékenység ellátására vállal kötelezettséget. 2. Vállalkozó a szerződés tárgyát képező szolgáltatásokat akiírási feltételeknek. valamint az ajánlati dokumentációban rögzített műszaki tartalomnak megfelelően köteles teljesíteni. Ill. Teljesítés helyek: 1. A Megrendelő székhelye, telephelyei melyeket egyes szolgáltatási feladatok tekintetében a szerződéshez csatolt 1-3. számú mellékietek tartalmazzák. IV. Vállalkozó kötelezettségei: 1. A Vállalkozó vállalja, hogyafelhívásban, az ajánlati dokumentációban és az ajánlatban meghatározott munkákat kifogástalan módon és minőségben a meghatározott műszaki tartalommal, hiánymentesen végzi el. 2. A Vállalkozó a szolgáltatást saját eszközeivel nyújtja, mely a szerződés teljes időtartama alatt és azt követően is a Vállalkozó tulajdona marad, azon a Megrendelőnek sem használati, sem bérleti joga nem keletkezik. A felhasználandó tisztítószerek, eszközök, anyagok beszerzési, szállítási költségei is a Vállalkozót terhelik. 3. A Vállalkozó a Megrendelő képviselőjével előre egyeztetett időpontban úgy végzi a szolgáltatást, hogy az a folyamatos működést ne zavarja, vagy ne akadályozza. 4. A Vállalkozó köteles betartani a helyi munka-, tűzvédelmi-, valamint a biztonsági-, és környezetvédelmi előírásokat. 5. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles a Megrendelő vagyontárgya it óvni, épségüket biztosítani. V. A Megrendelő kötelezettségei: 1. A Megrendelő térítésmentesen biztosítja a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges elektromos áram és vezetékes víz használatát, valamint korlátozott számban térítésmentesen biztosít takarítószer-, és eszköztárolót, és öltözőszekrényeket. 2. A Megrendelő köteles tájékoztatni a Vállalkozót a telephelyein érvényben lévő munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint biztonságtechnikai előírásokról. 2

5 ./ VI. Vállalkozói díj 1. Szerződő felek a Vállalkozó által adott árajánlat alapján rögzítik a szerződéses díjakat az alábbiak szerint: Szolgáltatások megnevezése: Vállalási ár (bruttó) Üzemegységek takaritása, ételosztás, parkgondozás, Ft/hó élőerős őrzés, technikai őrzés-védelem biztositása (havi átalánydíj) Magánnyol11ozói tevékenység Ft/nap (napi díj) Rend kivü li ta ka ritási tevékenység, Ftlnap (napi dij) Mérőcsere: Vállllltísi ár (nettó) Vízmérő méret (mm) Mellékmérő Bekötési ",érii Ftldb Ft/db Elzáró szerelvény cseréje: Méret (mm) Hely Mellék",érő Bekötési ",érii Fl/db (nettó) Ft/tlb (nettó) mérő előtt mérő után mérő előtt mérő után mérő előtt mérő után mérő előtt mérő után ifj' 3 /l I

6 Mérő cseréhez kapcsolódó kiegészítő munkák: Felfu/at mel:l/evezése Vállalás; ár Ff/db (I/ettó) Javítások, szükséges átalakítási munkák, elzárók tömítése Hollander csere (nagy~ollander cseréje kicsire) Jelen szerződés alapján a Vállalkozó által teljesített szolgáltatásokkal, és az ellenükben fizetendő vállalkozói díj tekintetében a felek minden tárgyhót követő hónap 15. napjáig elszámolást tartanak. Az élőerős és a technikai őrzési, takarítási, parkgondozási szolgáltatások havi átalányáras elszámolással, míg a vízmérő csere és ehhez kapcsolódóan végzett szolgáltatások díjai szintén havi rendszerességgel - az elvégzett szolgáltatásokról felvett kapcsolólapok adatai alapján - azonban tételesen kerülnek elszámolásra. Az eseti megrendelés alapján a Vállalkozó által szabálytalan szolgáltatás igénybevételhez kapcsolódóan elvégzett magánnyomozói- és a rendkívüli eseti (felújítási, karbantartási munkákat követő) nagytakarítási tevékenységért felszámított napidíjak havi rendszerességgel, tételesen kerülnek elszámolásra a felek között. 3. A Megrendelő a teljesítés elismeréséről (teljesítés-igazolás) vagy az elismerés megtagadásáról - a Kbt ában foglaltaknak megfelelően - a fenti határidőig írásbeli nyilatkozatot ad ki a Vállalkozó részére. 4. Felek megállapodnak abban, hogy az 1. pontban rögzített szolgáltatási díjakat, 20 l O. évvel kezdődően, minden év januárjában a KSH által közzétett előző évi infláció hivatalos mértékével egyező mértékben emelik. VI I. Fizetési feltételek 1. A Vállalkozó minden tárgyhót követő hónap 15. napján jogosult a vállalkozói díjról számlát kiállítani. A vállalkozó által benyújtott számlák ellenértékét a Megrendelő - a Kbt (3) bekezdés szerint - legkésőbb a teljesítést követő 30. napon átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó OTP Banknál vezetett számú számlára. A számla befogadásának feltétele a Vállalkozó teljesítésének igazolása. A Vállalkozó teljesítés igazolás mellékieteként minden hónapban havi jelentést készít a szerződés teljesítéséről. A teljesítésigazolásra vonatkozó dokumentumot valamint a havi jelentést zárt borítékban, közvetlen személyes felbontásra dr. Csák Gyula vezérigazgatónak címezve küldi meg a Vállalkozó a Megrendelő részére minden tárgyhót követő 10. napig. 2. Megrendelő e szerződés alapján nyújtott szolgáltatások díjai tekintetében előleg fizetésére nem köteles. Ennek megfelelően a Vállalkozó által részszámla benyújtására, és ez alapján Megrendelő részéről kifizetés teljesítésére nincs lehetőség. 3. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a késdelembe esés napjától a ki fizetés napjáig a Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk. - 30l/A. -ában meghatározott mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult a Megrendelővel szemben. 4

7 VIII.Szerződési biztositékok: 1. Felek minőségi hibát eredményező szerződésszegésnek tekintik, ha a Vállalkozó a jelen szerződésben vállalt feladatait a dokumentációban meghatározottaktói eltérő műszaki tartalommal, eltérő minőségben vagy mennyiségben teljesíti vagy egyes szolgáltatási részfeladatoknak nem, vagy késedelmesen tesz eleget (hibás teljesítés). 2. A Vállalkozó hibás teljesítése esetén a tárgyhónapra eső szolgáltatási díj meghatározott százalékának mértékéig a Megrendelő részére minőségi kötbért köteles fizetni az alábbiak szerint: (a) Amennyiben tárgyhónapban a Vállalkozó hibás teljesítésévei érintett napok száma vagy a Megrendelő által előirányzott szolgáltatási minimum merhlyiségtő! negatív irányba való eltérés mértéke a 10 napot vagy 10 'lio-ot nem haladja meg, az adott hónapban fizetendő kötbér mértéke a hibás teljesítéssei érintett szolgáltatások tekintetében a tárgyhónapra eső teljes (bruttó) díj (tételes elszámolás körébe eső napidíjas szolgáltatásoknál a felszámított teljes munkadíj bruttó értékének) l'lio-a; (b) Ezt meghaladó hibás teljesítésnél a kötbér mértéke a hibás teljesítéssei érintett szolgáltatások tekintetében a tárgyhónapra eső teljes (bruttó) díj (tételes elszámolás körébe eső napidíjas szolgáltatásoknál a felszámított teljes munkadíj bruttó értékének) 2%-a. 3. Megrendelő jogosult a kötbér összegét az esedékes számla összegéből visszatartani. 4. Amelmyiben a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból részben vagy egészben lehetetlenné válik (meghiúsulás) a Megrendelő a meghiúsulással érintett szolgáltatások tekintetében a teljes bruttó 2 havi szolgáltatási díj összegével egyező mértékű meghiúsulási kötbért érvényesíthet a Vállalkozóval szemben. 5. Amennyiben a Vállalkozó hibás teljesítése tárgyhónapban a 20 napot meghaladja vagy a hibás teljesítése következtében a Megrendelő által előirányzott minimum - szolgáltatási mennyiséghez képest - 20 % -ot meghaladó eltérést realizál, a Megrendelő jogosult a szerződés tárgyát képező szolgáltatások tekintetében a meghiúsulást megállapítani, és 90 napos felmondási idő betartásával a szerződést felmondani, és a Vállalkozóval szemben a meghiúsulási köt bért érvényesíteni. IX. Vállalkozó felelőssége: 1. A Vállalkozó a szerződés fennállása alatt köteles biztosítani, hogy a Megrendelő védendő objektumain kiépített technikai-őrzési rendszerek megfelelnek amabisz mindenkor érvényes előírásainak. 2. Vállalkozó jelen vállalkozási szerződésben foglalt kötelezettségei megszegésével a Megrendelőnek a fizetendő kötbér mértékét meghaladóan, illetőleg a szerződés teljesítése körében 3. személyeknek okozott károkért agenerali Provideneia Biztosító Zrt. Szakn1ai felelősségbiztosítás keretén belül vállal felelősséget, amennyiben az okozott kár az irányadó jogszabályok, szakmai szabályok megsértéséből adódnak. 3. Ez nem zárja ki a szerződés teljesítése körében a Vállalkozó felróható magatartásával okozott károk megtérítése iránt az igényérvényesítés más jogi módjának alkalmazását a Megrendelő részéről. 5 ~

8 X. Alvállalkozó igénybevétele 1. Vállalkozó a vállalkozási szerződés teljesítése során jogosult alvállalkozót igénybe venni, az általa igénybe vett alvállalkozók szolgáltatásaiért a Megrendelővel szemben úgy felel, mintha azokat a Vállalkozó maga teljesítette volna. XI. Időbeli hatály, szerződés módosítása, megszüntetése 1. Jelen szerződést a felek határozatlan időre kötik. A szerződés november 1. napjától lép hatályba. 2. A szerződés - az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció feltételei, illetőleg az ajánlat tat1alma alapján meghatározott részében akkor módosítható, ha az a szerződéskötést követően - a telek által a szerződés megkötésekor előre nem látható ok következtében - beállott körülmény miatt valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. 3. Jelen vállalkozási szerződést bármelyik fél jogosult a másik féllel írásban (tértivevényes levélben) közölt felmondás útján napos felmondási idő betartásával - egyoldalúan megszüntetni. Szerződő felek jelen vállalkozási szerződést a hatályba lépéstől számított 4 éves időtartam leteltéig rendes felmondás útján nem szüntethetik meg. XII. Felek együttműködése, kapcsolattartása 1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni, és a szerződés teljesítését érintő minden lényeges körülménytől a dokumentációban részletezetteknek megfelelő módon és időn belül, ennek hiányában azonnal - tájékoztatni egymást. 2. A felek között a szerződés teljesítését érintő bármilyen közlés, tájékoztatás-kérés csak akkor tekintendő joghatályosnak, amennyiben azt a felek által elfogadott írásbeli formában is megerősítik, azaz faxon, postai, vagy elektronikus úton ( ) a szerződő felek által a kapcsolattartásra felhatalmazott személyek tudomására hozzák. 3. A dokumentációban foglaltak szerint a szerződés tárgyát képező egyes szolgáltatások teljesítése tekintetében a Felek részéről kapcsolattartásra, meghatározott körben nyilatkozattételre jogosult személyek listája (név, elérhetőségi adatok megjelölésével) a szerződéskötéskor kölcsönösen átadásra kerültek. A felek a kapcsolattartásra jogosultak személyében bekövetkezett változásokról - változások megjelölésével és ennek megfelelően aktualizált új lista rendelkezésre bocsátásával - haladéktalanul tájékoztatják egymást. XII I.Irányadó jog, jogviták rendezése 1. Felek kölcsönösen törekszenek arta, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges vitás kérdéseiket elsősorban peren kívül rendezzék, ennek eredménytelensége esetén a vállalkozási szerződésből eredő bármely jogvitás kérdés eldöntésére szerződő felek 6

9 - értékhatártól függően - a Békéscsabai Városi Bíróság, illetőleg a Békés Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 2. Felek az itt nem rendezett kérdések tekintetében a Ptk., a Kbt., valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok mindenkor hatályos rendelkezéseit tekintik irányadónak és alkalmazandónak. Békéscsaba, október 31. BÉKÉS MEGYEI ViZMŰVEK Zrt. Békéscsaba. Dobozi úl 5. sz. Adószám: (7\ KHB Rt '" ) 1T Békés Megyei Vízművek Zrt. Megrendelő 7

10

11 1. szám ú melléklet Teljesítési helyek és mennyiségi jellemzők épülettakarítási, parkgondozási, ételosztási feladatok ellátására Takarítás Im 21 étterem, hclvséo cim cl1,'lsco közlekedő iroda mosdó öltözö tcakol1'lha konyha összesen l3ékéscsaba Dobozi út S. föépülcl lsz ,4.. 0,5 emelet 89,8 lól,3 19,2 12, emelet 78,4 232, ,4 1,5 emelet 89, ,3 282,3 2 emelet 78,1 212, ,73 tetőtér összesen 603,1 1321, O O 2082,53 2. épülel fsz ,7 O 127,8 588,2 emelet 132,3 34,8 72,4 68,7 308,2 összesen ,5 121,1 68,7 O 127,8 896,4 faház vizméröhitclcsítö 62, PANNONPIPE Békéscsaba Szabolcs ll. 36. Ozcl11J11érnökséo 162,8 346,6 84,7 72, ,4 829 búvarszivattyúsok II elektronikai cs. 7, ,5 14,5 80,5 l:3ékéscsaba Kisr~l tanya 19. szcnnvviztisztító 143, ,5 85,6 13,3 129,5 685 csatornamosatók Mezöhc2.yes Posta u. 2. ügvfélszolgálat 13,1 39, ,3 78,6 Békés Táncsics ll. 33. Icleohelv 53, ,4 Békés Rákóczi ll. 3. ügyfélszolgálat Szarvas Kossuth tér 23. kircndellség ,1 27,6 6,9 12,8 304 Vesztő Kossuth ll. 59. (lgvfélszolgálat ,5 2, Mczökovácsháza Petőfi S. ll. 33. Ozcmmérnöksé , ,5 357 Összesen ' ,3 Ebédkiosztás (adag) Békéscsaba 130késcsaba B0késcsaba Dobozi út 5. Szabolcs ll. 36. Kisrét tanya Parkgondozás Im 21 Bek0scsaba Doboz; ú Külső sep"és Im 21 " Bék0s Táncsics ll

12 6

13 2. számú melléklet Teljesítési helyek, mennyiségi, és egyéb műszaki jellemzők meghatározása technikai őrzés- védelem ellátására telephely elhelyezkedés épületek telephely jcl1 clllzesc védendö helyiségek tervezett védelem Uzcmcllctcndő védelem Gyomaendrődi Uzemmérnökség ~ ~ N ::; 5 :~ ;; " ;; É. -;; ci -'! " 10 ~." ;;." ~ ::; ~ :2 '0 éíl ;; ~ N -J ~ = " := f;i ;;; <; ~ = EO ;2 :2." ;; - ~ ~ B - ~ ö :E." '0 ':;:;." 'co -." "." ~ '" > on 5 o:; 00 <; o:;!1 " - - 'C - ~ ~ ~.: ü ~ ~ '" e.o = 'E := ::; ::.' ~, "o." -;;; >, i:' '0. " 'J.~ '" '1 <2 C<) N cll 0.- = ~,o." :.J := "." '0 ~.;:,.~ > '" '2 ~." ;., '" '" ;;; -'! > 'i: ~ ;; :< 'i: N 15 g ti " C; ;!i,g e if > " ;:!;.~ 'C,~." 'o.o,~,~,=:: '" Gyomaendröd Gyomaendröd, Külterület X szociális épület: technológiai épület nincs X X X X szennyvíztisztító telep 02250/3 lapostetös tégla épületek Gyomacndröd vizmíilclep es Gyomaendröd Fö u. 83. X Ozcl11J11érnökségi központ, magaslctös 3 3 nincs X X X X Ozcmmérnökség letötérbeépitéses éplllet, gépház és mühely tégla épllletek Mezöberény Mezöberény, Laposi kertek X kezelőépület; technológiai épület I 2 nincs X X X X X szennyvíztisztító telep 0296 lapostetös tégla épllletek Mezöbereny vízmütclcp Mezöberény, József A. ti. 2. X Uzcmi épület gépház laposlclős tégla I 4 I nincs X X X X X I épll1etek Szarvas szennyvíztisztitó Szarvas. Macózug 9617 X kczejöépület. viztclcnítö gépház nincs X X X X X telep tisztavizes gépház. lapostctös tégla épllletek OroshAzi Uzemmérnökség B~késsámson vfzmíitclep Békéssámson. Komlósi út X 4690 I 67 Ozcmi épolcl. gépház lapostctös tégla I I nincs X X X X 18. éplllet Gádoros vizmütelep Gádoras. Kossuth ti. 16. X 3791 I 86 üzemi épület. gépház lapostetös tégla I I nincs X X X X épolet Kaszaper vizmíitcjcp Kaszapcr, Arpád utca 40. X 3090 I 46 Ozemi épulet. gépház lapostetös tégla I I nincs X X X X éplllet Nagyszénás szennyvíztisztiló Nagyszénás. Orosházi út X szociális épület: lechnológiai épület. I I nincs X X X X telep 0213/2 lapostetös tégla époletek 10

14 Nagyszénás vízmütelep Nagyszénás, Rákóczi u. 2. X szociális épület: gépház, lapostetös I I!llnCS X X X X tégla épületek Orosháza, Szalmapiac tér Orosháza. Kettössánc tér X 320 I 12 üzemi épület, gépház magastetös tégla I külső raktár nincs X X X X vizmütelep épület Orosháza, Tass ll. Orosháza, Tass utca 1. X 988 I 120 nyomásfokozó gépház és múzeum I kútmúzeum nmcs X X X X vizmütelep Tótkomlós szennyvíztisztító Tótkomlós, külterület X kezelö épület: technológiai helyiségek I I I műhely nincs X X X X X telep 3697/2 Tótkomlós vákuumgépház Tótkomlós, Rózsa LI. X 80 I 57 gépház I technológiai nmcs X X X X X 1053/9 épület Tótkomlós vizl11litelep Tótkomlós Békéssámsoni X szociális épület: gépház, lapostetös I I nincs X X X X X u.4. tégla épületek Sarkadi Uzemmérnökség Békés Táncsics u. telephely Békés, Táncsics ll. 33 X irodák l11ühelyek raktárak 10 4 II mühely, külső nincs X X X X X X raktárak Biharugra vízműtelep Bihamgra, Alkotmány ll. 2. X 287 I 112 üzemi épület I I gépház nincs X X X X Geszl vízműtelep Geszt, Kossuth L. LI. 1. X üzemi épület I mühely IlIl1CS X X X X Körösnagyharsány Körösnagyharsány, X 2962 I 60 kezelö épület I nincs X X X X vizmütelep KosslJth tér 17. Mezögyán vízmütelep Mezögyáll, Táncsics ll. X 1254 I 40 gépház 1 I nincs X X X X X Naggyanté vízmíítelep M ezögyán Nagygyan té, X 730 I 40 gépház I gépház nincs X X X X Toldi lj Okány vizmütelcp Okány, Kossuth ll. 45. X 2952 I 10 kezelő épület I nincs X X X X Sarkad szennyvíztisztító Sarkad, Széles LI. külterület X kezelő épület: iszapviztelenítö gépház, I I külön épületben nmcs X X X X X telep 0628 lapostetös tégla épületek I raktár, és külön épületben I gépház Sarkad Vár u. vízmütelep Sarkad, Vár lj. 2. X üzemi épület: raktár mühcly: konténer 1 l I miihely, külsö nmcs X X X X X X X raktár, és külön épületben I raktár Zsadány vizműtdep Zsadány, Béke lj. 82 X 1765 I 54 üzemi épület I I I nincs X X X X II

15 Szeghalmi üzemmérnökség 12' Bucsa vízmíílclcp Bl/csa, Kossuth 'cr 6, X, szociális épület: technológiai épolct 1 1 nincs X X X X Dévaványa 2. vizmütelep Dévaván) a, Banomkert ll szociális cs tlzcmi épület 1 1 nincs X X X X 51. Dévaványa szennyvíztisztító Dévavílllya. Külterület X 2a szociális épulel: technológiai épület I 1 1 nincs X X X X telep Dévaványa vizmíítclcp Dévavanya. Sport ll \60 szociális, üzemi, mühely épület nincs X X X X X Ecscgfalva vi/lllíítclcp Eescgtalva. Il1In)adi ll. 2/1. X '; slociális cpulct. technológiai épület I 1 2 nincs X X X X X FOzcsgyarmal FOzesgyarmal, Pozsonyi u. X kezelő épillel I I 1 nincs X X X X X szcilnyvízlisztil6 tclcp 210/10 Fllzcsgyarmal vizmlilelep FOzesgyannat, Pozsonyi ul X ' szociális. mííhcly épület I I I nincs X X X X X 210/14 Körösladány Körösladány, X. 151 I 9 szociális konténer épület I nincs X X X X szcl1nyviztiszlitó telep Szennyviztiszl. Külterület 0803/3 Körösladány vákulimgépház Körösladány. X - I 95 gépház 1 I 1 nincs X X X X Vákllumgépház, Arany J. u. Körösladány vizl11űtelep Körösladány, Dévaványai X 2841 I 80 ilzemi épillet 1 I 1 nincs X X X X út Köröstarcsa szcnnyviztisztitó KöröSIarcsa, Killtcrillet X üzemi épillet 1 I I nincs X X X X telep 010/13 Köröstarcsa vákulimgépház KörösIarcsa, Kossuth ll. X gépház 1 nincs X X X X X 1290 Szeghalolll szennyvíztisztító Szeghalorn. X Uzcmi éplllet: technológiai épület nincs X X X X X X lelep Szennyvíztisztító. kétszinles épillelek Királyerdő 08 Szcghalorn vizmülelcp cs SzeghaloJ11. Enncllék u. X 1,\ üzemérnökségi központ, 5 1 \2 + 1 garázs nincs X X X X X X X X ilzemmérnökség 0801 tetötérbeépitéses épület: technológiai épulet: műhelyek raktárak Szeghalol1l, Ügyfél-forg. Szeghalol1l. Tildy 31/2 iroda Tildy 31/2.. X bérelt iroda I van X X X X 12

16 Vésztö szcnnyví/tiszlit6 Vésztő, SzcnnyvízlisllílÓ. X szociális éplllel: technológiai épület 2 I 6 technológiai nincs X X X X X X telep Szeghalmi lit 0218/2 helyiség Vesztő vízmíítclcp és raktár vesztő Kossuth ll X mííhely, garázs. raktár. szociális 2 2 I + 2 garázs nincs X X X X X X X X helyiségek.. vesztő, Ügyfél forg Iroda, Vésztő, Kossuth u. 59. X I 44 bérelt iroda 1 van X X X X Kossuth u MezőkovAeshAzi üzemmérnökség Battonya szennyvízlisztító Battonya. Fakcrtvég 097/2 X I 150 lapostclős tégla épolet I mühcly nincs X X X X telep Battonya vízmülcicp Battonya. Haladás u. 19. X 6847 I 90 laposlelős légla épolet I I I mlíhely nincs X X X X X Mezőhegyes Mezőhegyes, KillterOlet X I 86 konténer épolet szcnnyviztisztitó telep 0669/2.. I nincs X X X X Mczőkovácsháza Mezőkovácsháza, Petőfi S. X fóépület lapostclős kclszintcs folyosó. I nincs X X X X X X üzcmmérnökst:g u.33. irodaépült:l: mííhcly, garáj:slaposlctös pcllztár, i épillet mühcly, I garflzs RegionAlis Ozemmérnökség Csanádapáca T4 átcmelö PusztalÖldvár, KOJterOlel X gépház 4 Ozomi helyiség nincs X X X X gépház Kevermes kezelő épolet Kevermcs, Vizbázis X 887 I 115 folyamatirányító cs klórozó épület 3 üzemi helyiség nincs X X X X Kültriilet Orosháza, Dózsa vízmíi Orosháza. Dózsa u X kezelő épolct: gépház 2 3 Uzcmi helyiség nincs X X X X X X X X - vesztő gépház vesztő. Előd u. X 1800 I 86 gépház I 3 üzemi helyiség nincs X X X X X Békésesa bai Ozemmérnökség Békéscsaba Ozcmmérnökség Békéscsaba, Szabolcs ll. 36. X üzcl11l11érnökségiépület: labor és folyosó, 2 van az X X X X X X ügyféiszolgálat:raktár: köralakú tea konyha. I irodáknál raktár:karbantartó l~poict:villamos pénztár, 4 csoport: búvt'lrs7ivauyú jav. csoport mlihcly 13

17 , I KClcg) hála szennyviztisllitó Kélcgyháza. X 6298 I 32 ke/elő épület 2 I 2 előtér, 2 nincs X X X X td~p Szcllnyv;ztiszlÍlÓ. Toldi ll. technológiai 010/1 O hclyiég Tclckgl:rcndás vizmiilclep Telekgerendás. Béke ll. 22. X kc7clö épület I I I gépház nincs X X X X egy~b lelephely l3ékéscsaba, Dobozi III 13ékéscsaba, Dobozi III 5. X központi irodaház: míihclyek: gépház: irodaházaknál vall a X X X X X X kö7.püili raktáráruház: vizl1léröhilcksitő: csak a röldszintct loépntctben ",házak kell védeni es a (il~ár')ágot. I Ifodahaz 31 helyiség. 2. irodaház 15 helyiség, raktáráruház 3 helyiség. vízméröhitclcsítö épületek 7 helyiség,. i:1i1ázak, Illiihelyek 9 helyiség

18

19 .. 3. számú melléklet Teljesítési helyek a Vállalkozó működési területén vizmérőcsere szolgáltatási feladatok ellátására..,j 'J..... Békéscsabai Üzemmérnökség 1. Békéscsaba-Gerla 2. Csabaszabadi 3. Kétegyháza 4. Pusztaottlaka 5. Szabadkígyós 6. Telekgerendás Sarkadi Üzem mérnökség 1. Biharugra 2. Békés 3. Doboz-Szanazug 4. Geszt 5. Körösnagyharsány 6. Kötegyán 7. Méhkerék 8. Mezögyán-Nagygyanté 9. Okány 10. Sarkad 1 1. Sarkadkeresztúr 12. Tarhos 13. Újszalonta 14. Zsadány Mezőkovácsházi Üzemmérnökség 1. A Imáskal11arás 2. Battonya 3. DOl11begyház 4. DOl11biratos 5. Kevermes 6. Kísdol11begyház 7. Kunágota 8. Lökösháza 9. Magyarbánhegyes 10. Medgyesbodzás II. Mezöhegyes 12. Mezökovácsháza 13. Nagykal11arás 14. Végegyháza Orosházi Üzem mérnökség 1. Békéssál11son 2. EPCijCS 3. Gádoros 4. Kardoskút 5. Kaszaper 6. Nagyszénás 7. Orosháza 8. Pusztaföldvár 9. Tótkol11lós Szeghalmi Üzem mérnökség 1. Béll11egyer 2. Bucsa 3. Dévaványa 4. Ecsegfalva 5. Füzesgyarmat 6. Kertészsziget 7. Körösladány 8. Köröstarcsa 9. Körösújfalu 10. Szeghalol11 II. Vésztö Gyomaendrődi Üzem mérnökség 1. Csabacsűd 2. Csárdaszállás 3. Gyomaendröd-Nagylapos 4. Hunya 5. Kal11ut 6. Kardos 7. Kétsoprony 8. Mezöberény 9. Murony 10. Örl11énykút II. Szarvas 16

20 Ll

21 4. Ajánlatkérési dokumentáció műszaki tartalma A vállalkozási szerződés tárgyát képező egyes szolgáltatások körében ellátandó feladatok, szolgáltatási mennyiség, egyéb műszaki jellemzők meghatározása 1. Feladat meghatározás - takarítás 1.1. Elvégzendő feladatok - takarítás: b) Irodák:.:. naponta egyszer: szemét eltávolítása, portalanítás; szeméttárolók ürítése, tisztítása, egyszer használatos szemetes zsáko kkal '-- történő ellátása, az összegyűjtött szemét kijelölt gyűjtőhelyre szállítása; parketta, szőnyegpadlók porszívózása; használt tányérok, poharak, kancsók, tálcák, evőeszközök összegyüjtése, teakonyhában való elmosása, elpakolása; növények locsol ása, ápolása (igény szerint).:. hetente egyszer: parkettázott felületek nedves tisztítása, kárpitozott ülőbútorok porszívózása, belső ablakpárkányok, fűtőtestek portalanítása, nedves tisztítása, ajtók, kilincsek vegyszeres lemosása; bútorzat (szekrények, asztalok, polcok, székek stb.) külső felületének portalanítása (portaszító kezelés alkalmazásával) tisztítása, fényezése hetente; szekrények, polcok tetejének nedves tisztítása; műanyag felületek (telefonkészülékek, számítógép külső felületei) speciális,.:. portaszító hatású tisztítása. félévente egyszer: padlószőnyeg, kárpitozott bútorok, felületek vegyi tisztítása; ablakok, üvegezett felületek vegyszeres tisztítása; függönyök, drapériák tisztítása (levétel, mosatás, és visszahelyezés).:. További elvárás: helyi igényekhez való nagyfokú alkalmazkodás 18

22 c) Előadó termek, tárgyalók:.:. naponta egyszer: szemét eltávolítása, portalanítás; szeméttárolók ürítése, tisztítása, egyszer használatos szemetes zsákokkal történő ellátása, az összegyűjtött szemét kijelölt gyűjtőhelyre szállítása; rendezvények után poharak, tányérok, kancsók, tálcák, összegyűjtése, teakonyhában elmosása, elpakolása, kimaradt étel betárolása; parketta, szőnyegpadló porszívózása;.:. hetente egyszer: parkettázott felületek nedves tisztítása; kárpitozott ülőbútorok porszívózása; belső ablakpárkányok, fütőtestek portalanítása, nedves tisztítása; ajtók, kilincsek vegyszeres lemosása; szekrények, polcok tetejének portalanítása, nedves tisztítása; bútorzat (szekrények, asztalok, polcok, stb.) külső felületének portalanítása, (portaszító kezelés alkalmazásával) tisztítása, fényezése; műanyag felületek (telefonkészülékek, technikai berendezések külső felületeinek) speciális, portaszító hatású tisztítása;.:. féléven te egyszer: padló szőnyeg, kárpitozott bútorok, felületek vegyi tisztítása; ablakok, üvegezett felületek vegyszeres tisztítása; függönyök, drapériák tisztítása (levétel, mosatás, és visszahelyezés).:. Elvárás: a helyi igényekhez való nagyfokú alkalmazkodás akár napi több rendezvény is előfordul egymást követően (emiatt a napi műveleteket akár többször is el kell végezni egy nap). d) WC-k, öltözők, fürdők (szociális helyiségek):.:. naponta egyszer: szeméttárolók ürítése, tisztítása, egyszer használatos szemetes zsákokkal történő ellátása, az összegyűjtött szemét kijelölt gyűjtőhelyre szállítása; az ANTSZ előírások szerinti vegyszeres, fertőtlenítő takarítás, szerelvények tisztítása; 19

23 mosdók, WC - kagylók, -ülőkék, zuhanytálcák, piszoárok fertőtlenítése (kívülbelül is), szagtalanítás; szappanadagolók nedves tisztítása; műanyag. csempézett felületek vegyszeres lemosása; padozat felseprése és vegyszeres felmosása, fertőtlenítése; kilincsek. fogók, WC lehúzók vegyszeres lemosása, fertőtlenítése; toalett szerek (folyékony szappan, papírtörölköző, WC-papír) kihelyezése, folyamatos pótlása a feladat részét képezi;.:. heti egyszer: belső ablakpárkányok, fütőtestek portalanítása, nedves tisztítása; ajtók lemosása, vegyszeres tisztítása; a mosókonyhákba konyaruha (textil) és törölköző (nem papir) biztosítása, szükség szerinti cserélése (mosása, vasalása) is a feladat részét képezi; e) Közterületek (folyosók, közlekedők, aula, lépcsőházak, bejárat):.:. naponta egyszer: bejárati előtér, lépcsőházak - burkolatok, padozatok, korlátok - kiemelt tisztántartása; padlóburkolat, lépcsőzet seprése, vegyszeres felmosása; kihelyezett szeméttárolók, oszlopos hamutartók ürítése, tisztítása; az összegyűjtött szemét gyűjtőhelyre történő elszállítása; bútorzat portalanítása, fényezése; a bejárat(ok) előtti lábtörlők tisztítása; az épület ajtói előtti területek, lépcsők tisztítása, tisztán tartása (csúszásmentesítés, balesetveszély elkerülése érdekében szükséges szám ú takarítások elvégzése a vállalkozó felelőssége!);.:. hetente egyszer: belső ablakpárkányok, fütőtestek portalanítása, nedves tisztítása; kárpitozott felületek, ülőbútorzat porszívózása, ajtók lemosása, vegy szeres tisztítása;.:. félévente egyszer: - kárpitozott bútorok, felületek vegyi tisztítása; - ablakok. üvegezett felületek vegyszeres tisztítása; - 20

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/42

Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/42 szerződésmódosítás - Békés Megyei Vízművek Zrt. üzemegységeinek, objektumainak őrzés-védelme, takarítása, parkgondozása, valamint a Zrt. működési területén található fogyasztói vízmérők cseréje és ellenőrzése

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20

13 Csárdaszállás 200 Ft/m Ft/év 2000 Ft/fő 1,4 % 1700 Ft/nap 14 Csorvás 4000 Ft/év 2% 1000 Ft-piaci 5000 Ft-építő ip. 15 Dévaványa 4500 Ft/év 20 Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás

Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép útvonaltervező időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen - TÉRKÉPNET - térkép időjárás Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye összes településének térképe egy helyen! Békés megye településeinek

Részletesebben

Békés

Békés Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH Engedélyezési terv beadásának tervezett határideje Kivitelezés megkezdés tervezett határideje Kivitelezés befejezés tervezett határideje

Részletesebben

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás

1800 Ft/év telek 500 Ft-egyéb 1000 Ft-gjmű-ről árúsítás Békés megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó 1 Almáskamarás 1200 Ft/év 1,2 % 5000 Ft/nap építőip. és egyéb 2 Battonya 4500 Ft/év 1000 Ft/fő 100 Ft/nap 2% 1000 Ft/nap 3500

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

1.) Takarítási feladatok naponta (20.00 és óra között, heti 5 alkalom)

1.) Takarítási feladatok naponta (20.00 és óra között, heti 5 alkalom) MŰSZAKI LEÍRÁS: A Budapesti Sportszolgáltató Központ Közhasznú Nonprofit Kft. székhelye, a Városligeti Műjégpálya (1146. Budapest, Olof Palme sétány 5.), illetve az 1. számú telephelye, a Margitszigeti

Részletesebben

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3

AKTUÁLIS VÍZ- ÉS CSATORNADÍJAK. Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 Ft/m 3 AKTUÁLIS VÍZ- ÉS 1. AMBRÓZFALVA 2. ALMÁSKAMARÁS 3. 4. 12. APÁTFALVA ÁRPÁDHALOM 5. ÁSOTTHALOM 6. BATTONYA 7. BÉKÉS 8. BÉKÉSCSABA 9. 10. 11. BÉKÉSSÁMSON BÉKÉSSZENTANDRÁS BÉLMEGYER BIHARUGRA 13. BORDÁNY 14.

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó

Békés Megyei Igazgatóság. 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó Békés Megyei Igazgatóság 5600. Békéscsaba, Dózsa György út 15. www.nak.hu M E G H Í V Ó a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Békés Megyei Szervezetének elnökségi ülésére Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről

Tárgy: jkv-i kivonat. Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3/2015/JT Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29-i nyílt üléséről Napirend:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.) mint megrendelő (a továbbiakban, mint Megrendelő), másrészről a : KIPSZER Klíma Controll

Részletesebben

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6.

1. melléklet 1. 1 Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. . melléklet Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/4-49, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő. Mezőkovácsházi

Részletesebben

1. Az épület főemeleti helyiségeinek, felszerelésének leírása

1. Az épület főemeleti helyiségeinek, felszerelésének leírása 2. számú melléklet 1. Az épület főemeleti helyiségeinek, felszerelésének leírása a) Irodák (vezetői szobák, ill. titkárságok) belmagasság átlagosan 7 m, a falak enyves alapú díszfestésűek, átlag 1,5 m

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete

Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete Szolgáltatási Szerződés I.sz. Fejezete ZÖLDTERÜLET FENNTARTÁSI FELADATOK 1. Bevezetés A Szolgáltatási Szerződés I. számú fejezete, a közterület és parkfenntartás körébe tartozó feladatok, zöldfelületek

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely egyrészről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1041 Budapest, István út 14., statisztikai szám: 15504005-8411-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. 1191 Budapest Corvin Krt. 7-13.

Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. 1191 Budapest Corvin Krt. 7-13. Példaként bemutatunk egy takarítandó objektum általános műveleti tervét: Irodák napi takarítása: Íróasztalok szabad felületeinek nedves vagy száraz ruhával való áttörlése, Asztali lámpák, telefonok áttörlése,

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz

Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz Vállalkozási szerződés Márki Sándor Általános Iskola komplex akadálymentesítése elnevezésű közbeszerzési eljáráshoz VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Takarítási szolgáltatások nyújtása a TKKI egyes telephelyein - Ajánlati felhívás visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19

Takarítási szolgáltatások nyújtása a TKKI egyes telephelyein - Ajánlati felhívás visszavonása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 Takarítási szolgáltatások nyújtása a TKKI egyes telephelyein - Ajánlati felhívás visszavonása Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/19 1 Beszerzés tárgya: Takarítási szolgáltatások nyújtása a TKKI egyes telephelyein:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:../2014. Hulladékszállítási szerződés (közfeladatokat

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19. (adószám: 15432704-2-20, statisztikai száma: 15432704-8411-321-20,

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv

Alapító Okirat 1. A költségvetési szerv Alapító Okirat 1 (..) települések Képviselő-testületei a helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 41. -ában foglalt felhatalmazás alapján az 1997. évi CXXXV. Törvény 16. -a alapján, az államháztartásról

Részletesebben

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:502-25/2014 AJÁNLATKÉRÉS - hálózati tárhely beszerzésére Az ajánlatkérő Zsámbéki Polgármesteri Hivatal intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu Telefon:23/565-610

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje

A rendelet hatálya. A közszolgáltatás ellátásának rendje Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről Füzesgyarmat

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS

EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 V á r p a l o t a, Fehérvári út 7. 9/4 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb célú felhasználó fűtés szolgáltatására SZÁMA: FELHASZNÁLÓ: 2 EGYEDI KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS Amely létrejött

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY

Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: HIRDETMÉNY Székhely: 1149 Budapest, Bosnyák tér 5. Törzskönyvi azonosítószám: 775706 HIRDETMÉNY A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (a továbbiakban: NFA) mint Kiíró a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés amely létrejött egyrészről Dr. Kenessey Albert Kórház-rendelőintézet (2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.) (továbbiakban: Megrendelő) (képviseletében eljár: Dr. Szabó

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS Mely létrejött,továbbiakban Vevő és a PeTitan Informatika Kft.. 6726 Szeged, Fülemüle u. 28., továbbiakban Eladó között az alábbi feltételekkel: 1. Szerződés tárgya: Jelen szerződés

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyeri Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033. Budapest, Fő tér 3. adószáma: 15503004-2-41 statisztikai számjele: 15503004751101 számlavezető

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS A szerződés száma:. amely létrejött egyrészről a. mint Megrendelő (Székhelye... Cégjegyzékszáma:, adószáma: - a továbbiakban mint Megrendelő; másrészről az ASSUR KFT mint Szállító

Részletesebben

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal

Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal Ikt.sz.:768-9/2014 BESZERZÉSI FELHÍVÁS- telefonközpont beszerzésére A beszerzési felhívást Zsámbéki Polgármesteri Hivatal közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: Budapest V. Alkotmány u.2. Képviselő: Politikatörténeti Intézet Közhasznú Nonprofit Kft. Adószám: 18089934-2-41 Tel./Fax: 06-30-307-2935 / 301-49-22 a

Részletesebben

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2

1. melléklet 1. Módosította a 3/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet 1. -a. Hatályos 2014. február 6. 2 1. melléklet 1 Békési kirendeltség (5630 Békés, Durkó u. 6., telefon: +3666/411-149, mail: bekes@bmkemenysepro.hu): Békés, Bélmegyer, Csárdaszállás, Kamut, Köröstarcsa, Mezőberény, Murony, Tarhos, Vésztő.

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE

MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Szolgáltató példánya TÖRSVÍZ Kft. 2046 Törökbálint Pf.30. 6.6. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS LOCSOLÁSI CÉLÚ VÍZHASZNÁLAT MEGÁLLAPÍTÁSÁRA SZOLGÁLÓ MELLÉKMÉRŐ ÜZEMELTETÉSÉRE Megállapodás száma: amely létrejött

Részletesebben

A rendelet célja és hatálya

A rendelet célja és hatálya Egyházasrádóc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (X. 21.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Egyházasrádóc

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2014. (IV.30.) Önk. r e n d e l e t e a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról Nagykálló

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRE VONATKOZÓ HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL Békés Város

Részletesebben

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT

VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT 3/b számú melléklet VÉDJEGYHASZNÁLATI KÉRELEM KÉZMŰVES TERMÉKEKHEZ NYILATKOZAT Jelen nyilatkozat alapján a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság (székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 1.) mint védjegyjogosult

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről :az Országgyűlés Hivatala (1357 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.), mint megrendelő, (a továbbiakban : Megrendelő) másrészről :az OPUS Ingatlanszolgáltató

Részletesebben

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012.

Peronfigyelő monitorok beszerzése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS. Budapest, 2012. Peronfigyelő monitorok beszerzése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/VB-255/12. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2012. augusztus AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati felhívás 1. Ajánlatkérő neve: Budapesti

Részletesebben

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására

BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására BESZERZÉSI FELHÍVÁS- pályázatfigyelési és pályázatírói feladatok ellátására A beszerzési felhívást Zsámbék Város Önkormányzata közzétevő intézmény Címe: 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Email: hivatal@zsambek.hu

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA MARTFŰ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉARFT-CÉDE2009 PÁLYÁZATI PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Martfű Város Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő) székhelye:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata (székhelye: 1042 Budapest, István út 14., nyilvántartási szám:15504005-751-321-01, képv.: Wintermantel Zsolt polgármester),

Részletesebben

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11.

Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése. versenyeztetési eljárás. Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. Üzemanyag kutak és nyilvántartási rendszerük fejlesztése versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-332/11. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2011. szeptember hó 08. nap AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlati

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szerződés száma:: Szállítási szerződés mely létrejött egyrészről: a továbbiakban Vevő, másrészről az UNIVILL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1147 Budapest, Fűrész u.25. Adószám: 10316007-242 Bankszáma:

Részletesebben

Takarítási feladatok ellátása a Békés Megyei Kormányhivatal részére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13

Takarítási feladatok ellátása a Békés Megyei Kormányhivatal részére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 Takarítási feladatok ellátása a Békés Megyei Kormányhivatal részére. Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/13 1 Beszerzés tárgya: I. részajánlat: A Békés megyei Kormányhivatal Békéscsabai telephelyeinek takarítása

Részletesebben

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI

BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI BÉKÉS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG JANUÁR HAVI TRAFFI VEZÉNYLÉSEK IDŐPONTJAI ÉS HELYSZÍNEI 2016. január hónapra tervezett sebességmérések Nap 1. Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 06.15-08.55 Békéscsaba,

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL)

TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL, FIGYELEMFELHÍVÁS CÉLJÁBÓL) NFA 2014-KKV a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházások támogatása (RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ, KIZÁRÓLAG INFORMÁLIS JELLEGGEL, A LEGFONTOSABB DE NEM VALAMENNYI- PÁLYÁZATI FELTÉTELRŐL,

Részletesebben

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS

BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Békéscsaba Vagyonkezelő Zrt. ( 5600. Békéscsaba, Irányi u. 4-6. sz. ), mint Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata által megbízott bérbeadó

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft.

KERETMEGÁLLAPODÁS. másrészről UMWELT-TECHNIK Kft.-HAJDÚ KÖZMŰ Kft. KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről név: Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona székhely: 1173 Budapest, Pesti út 117. adószám: 15492519-2-42 bankszámlaszám: 11784009-15492519 cégjegyzékszám/pir

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM

MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM MELLÉKVÍZMÉRŐ CSERE DOKUMENTUM Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-51985/2012., NAIH-51987/2012., NAIH-51489/2012. Fővárosi Vízművek Zrt. tölti ki Üzleti partnerszám Kérjük nyomtatott betűvel kitölteni!

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ.

ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. ÚJFEHÉRTÓ TELEPÜLÉSI ÁLLATI MELLÉKTERMÉK GYŰJTŐHELY MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 4244 ÚJFEHÉRTÓ KÜLTERÜLET 0551/85 HRSZ. Újfehértó Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nem emberi fogyasztásra szánt állati

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS

1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. A J Á N L ATTÉTELI FELHÍVÁS 1. Az ajánlatkérő neve, címe: LAKATOS ÚTI 2. SZ. LAKÁSFENNTARTÓ SZÖVETKEZET 1184 Budapest, Lakatos u. 32. Képviseletében eljáró szervezet neve, címe: ARCHIPARK MMX Kft. 2.

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra

KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra F 101 ESZF../. KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS egyéb fogyasztó részére biztosított távhőszolgáltatásra A szerződés létrejött egyrészről az Oroszlányi Szolgáltató Zrt. (stat. azonosítója: 12794726-3530- 114-11, cégjegyzékszáma:

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben