Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos. Hatósági tájékoztató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos. Hatósági tájékoztató"

Átírás

1 NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Elektronikus archiválási szolgáltatással kapcsolatos Hatósági tájékoztató Nemzeti Hírközlési Hatóság Hivatala június

2 Tartalomjegyzék 1 Az elektronikus archiválás sajátosságai 3 2 Elektronikus archiválásra alkalmas különböző módszerek 3 3 Az elektronikus aláírásra épülő hosszú távú archiválás nehézségei 4 4 Az archiválási szolgáltató szolgáltatásai 5 5 Archiválási szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi követelmények 8 6 Ajánlásban megfogalmazott eljárásrendi követelmények 9 7 Ajánlásban megfogalmazott követelmények a megbízható rendszerekre 10 8 Az archiválási szolgáltatás modellezése 11 9 A legjobb gyakorlatot képviselő két módszer az elektronikus aláírások megújítására _13 Hivatkozások 15 Rövidítések 15 2/15

3 1 Az elektronikus archiválás sajátosságai Az információs társadalom, az elektronikus szolgáltatások rohamos fejlődésével új kihívások kezelésének igénye is jelentkezik, ezek közé tartozik az elektronikus dokumentumok hosszú távú, biztonságos (a rendelkezésre állás, sértetlenség, bizalmasság és hitelesség követelményeit kielégítő) megőrzése, archiválása. Az archívum és archiválás szavak a változatos tároló és megőrző rendszerek és funkciók közkeletű megnevezése. A hagyományos archívumok olyan létesítmények vagy szervezetek, amelyek információs egységeket, hiteles feljegyzéseket (a továbbiakban archivált adatokat) őriznek, és nyilvános vagy zárt közösségek számára biztosítanak hozzáférést. Az archívum e feladatot az archivált adatok kezelésre való átvételével hajtja végre, biztosítva azt, hogy a hozzáférők számára azok értelmezhetőek lesznek, és úgy kezeli azokat, hogy megmaradjon az információtartalom és ennek hitelessége. Történetileg az archivált adatok könyv, papír, térkép, fénykép és film formátumot öltöttek, melyek ember által közvetlenül, vagy egyszerű segédeszközzel olvashatók. A digitális formátumú információk robbanásszerű mennyiségi növekedése komoly kihívást jelent. Egyre több információ megőrzési funkciót kell felvállalni, mivel a digitális információ könnyen elveszik vagy megsérül, esetenként pedig megőrzését jogszabály is előírja. A technológiai fejlődés üteme számos hardver és szoftver rendszert néhány éven belül elavulttá tesz. Ez megnehezíti a megőrzendő információ jövőbeli értelmezhetőségét is. A későbbi értelmezhetőséghez (sőt már megtalálásukhoz is) számos kiegészítő adat felvétele és megőrzése is szükséges, amit az archiválásban érintetteknek támogatniuk kell a hosszú távú megőrzésre átadás folyamatában. A jogszabályi követelményeknek megfelelő elektronikus adatmegőrzés teljesíthetősége a régebbi típusú adatmegőrzési technikáktól jelentősen eltérő követelmények kielégítését, ennek megfelelő (jogi, szervezeti) intézményi rendszer kialakítását, egységes szakmai kezelését igényli. Az intézményi rendszer fontos elemét jelentik az archiválási szolgáltatásokat megbízható harmadik félként nyújtó szolgáltatók. Az elektronikus archiválási szolgáltatások potenciális igénybe vevőinek elsősorban a Tájékoztató első 4 pontjának tanulmányozását javasoljuk, a további pontok a megőrzést saját maguk ellátóknak és a leendő archiválási szolgáltatók számára nyújthatnak segítséget. 2 Elektronikus archiválásra alkalmas különböző módszerek A 114/2007 (XII. 29.) GKM rendelet - a digitális archiválás szabályairól (a továbbiakban [114/2007]) 2 az alábbi alapkövetelményt fogalmazza meg: (1) A megőrzésre kötelezett a megőrzési kötelezettség lejártáig folyamatosan köteles biztosítani, hogy az elektronikus dokumentumok megőrzése olyan módon történjen, amely kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, valamint védi az elektronikus dokumentumokat a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés, illetve a jogosulatlan hozzáférés ellen. (2) A megőrzésre kötelezett köteles biztosítani, hogy az őrzött elektronikus dokumentumok értelmezhetősége (olvashatósága) - a dokumentumok megjeleníthetőségét lehetővé tevő szoftver- és hardverkörnyezet biztosításával - a megőrzési kötelezettség időtartama alatt megmaradjon. A fenti védelmi követelmények különböző módszerekkel valósíthatók meg: 3/15

4 zárt rendszer alkalmazásával (hardver- és szoftvereszközök olyan zárt rendszerének alkalmazásával, amelyek vonatkozásában a [114/2007] 2. (1) bekezdés követelményeinek való megfelelést egy erre jogosult akkreditált tanúsító szervezet igazolta); elektronikus adatcsere rendszer (EDI) igénybevételével (elektronikus számla esetében olyan elektronikus adatcsere rendszer igénybevételével, amely kielégíti a [114/2007] 2. (1) bekezdés követelményeit, valamint megőrzi az elektronikus számlát mind a számlakibocsátó, mind a számlabefogadó oldalán); fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátott dokumentumok esetében a [114/2007] 2. (1) bekezdés követelményeinek megfelelően az utólagos módosítás lehetőségének kizárását biztosító saját megőrzéssel, vagy az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény (továbbiakban: [eat]) szerinti elektronikus archiválás szolgáltató igénybevételével. Ez a tájékoztató a továbbiakban a (fokozott biztonságú vagy minősített) elektronikus aláírás alkalmazásával történő elektronikus archiválással foglalkozik, pontosabban azokkal az archiválási módszerekkel, amelyek megfelelnek az [eat]-ban és végrehajtási rendeleteiben megfogalmazott követelményeknek. 3 Az elektronikus aláírásra épülő hosszú távú archiválás nehézségei A nehézségek egy része a technológia fejlődésével, más része új biztonsági kockázatok megjelenésével kapcsolatos. Elektronikusan aláírt dokumentumok hosszú távú megőrzése esetén meg kell oldani az elektronikus aláírás érvényességének ellenőrzését akár több évtizedes időtávon is. Ennek során kezelni kell az elektronikus aláírások elöregedése problémáját, ugyanis a folyamatosan növekvő számítási hatékonyság, a hálózatba szerveződés lehetősége és a kriptográfia fejlődése idővel az elektronikus aláírások biztonsági meggyengüléséhez vezethet. Az archivált dokumentumok későbbi megjeleníthetőségét és ellenőrizhetőségét is biztosítani kell, függetlenül attól, hogy az aláírást létrehozó és megjelenítő alkalmazásokat használják-e még. Amennyiben a megőrzést az érintettek maguk látják el, kezelniük kell a fenti műszaki problémákat. Ha az utólagos módosítás lehetőségének kizárása úgy történik, hogy az elektronikus dokumentumot fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással látják el, és a megőrzésre kötelezett személy a megőrzési kötelezettségnek maga tesz eleget, úgy ha több elektronikus dokumentumon helyeztek el egyetlen, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírást, akkor azokat a megőrzés során is együtt kell kezelni. a megőrzésre kötelezett személy köteles az elektronikus aláírás érvényességét ellenőrizni, majd az [eat] szerinti minősített időbélyeg-szolgáltató által kibocsátott időbélyeget elhelyeztetni a dokumentum elektronikus aláírásán, ha ilyen még nincs rajta elhelyezve.; ha a megőrzési kötelezettség időtartama hosszabb, mint az elektronikus aláírás elhelyezésétől számított 11 év, a megőrzésre kötelezett köteles beszerezni és megőrizni az elektronikus aláírás hosszú távú érvényesítéséhez szükséges információkat (az érvényességi láncot), valamint köteles minősített időbélyegszolgáltató által kibocsátott időbélyeget elhelyeztetni az érvényességi láncon; 4/15

5 továbbá a fent meghatározott időbélyegzést köteles megismételni akkor, ha a megőrzés ideje alatt a korábban elhelyezett időbélyeg olyan algoritmuson alapul, amely az [eat] szabályai szerint már nem biztonságos; Az elektronikus aláírás érvényességének karbantartásához (különösen hosszú távon) általában sem az aláírás létrehozója, sem az ellenőrzője nem rendelkezik kellő műszaki eszközzel és speciális szaktudással. Ezért szükség lehet egy olyan megbízható harmadik félre, mely ezt szolgáltatásként nyújtja. A [114/2007]) 4. -a lehetővé teszi, hogy elektronikus dokumentumok jogszabály által előírt megőrzési kötelezettségének teljesítése érdekében az erre kötelezettek az [eat]-ben meghatározott archiválási szolgáltatót bízzanak meg. Az archiválási szolgáltatók működéséhez szükséges feltételeket is jogszabályok határozzák meg. Az erre vonatkozó követelményeket az [eat] (különösen annak 16/C 16/O ), és a [3/2005] (különösen annak ) tartalmazzák. Az archiválási szolgáltatók jogszabálynak megfelelő, biztonságot garantáló működését a szolgáltatók által megvalósított fizikai-környezeti, személyzeti, informatikai és információbiztonsági, pénzügyi és eljárásbeli óvintézkedések, illetve az ezek ellenőrzésére szolgáló belső és külső vizsgálatok és intézkedések, közöttük a jogszabályokban meghatározott hatósági felügyelet és ellenőrzés biztosítja. Az elektronikus archiválási szolgáltatásokkal kapcsolatos felügyeleti hatáskörében a Nemzeti Hírközlési Hatóság folyamatosan ellenőrzi az archiválási szolgáltatók jogszabályoknak és saját szabályzataiknak megfelelő működését, de a szolgáltatások megbízható működésének fenntartásában nagy szerep jut a szolgáltató saját belső ellenőrzési szervezetének, valamint az általa megbízott külső felülvizsgáló és tanúsító szakértőknek és szervezeteknek is (minőségirányítási, illetve információbiztonsági irányítási rendszer tanúsítói, független elektronikus aláírás szolgáltatási szakértő tevékenysége). A megbízható működést biztosító intézkedésekről a szolgáltató a működését leíró nyilvános szabályzatokban köteles az igénybevevőket és a nyilvánosságot tájékoztatni. 4 Az archiválási szolgáltató szolgáltatásai Az archiválási szolgáltatások különböző igénybevevői az alábbiak: Előfizető: Az a természetes vagy jogi személy, aki archiválási szerződést köt a szolgáltatóval és az archiválásra átadott adatok tulajdonosa. Benyújtó (adatgazda): Az előfizető által meghatározott szerepkört betöltő természetes személy, aki: az archiválási szolgáltatónak adatot archiválásra benyújt, az általa benyújtott adat tekintetében archiválási időt változtat, teljes jogú hozzáférő, illetve további hozzáférő számára jogosultságot ad. Hozzáférő: A benyújtó (adatgazda) rendelkezése szerint archivált adatot kikér, igazolást kér, vagy egyéb meghatározott tevékenységet végeztet. Egy archiválási szolgáltató a következő funkciókat (funkciócsoportokat) biztosítja. Az egyes funkciók felsorolásánál megjelölésre került, hogy azokat minden archiválás szolgáltatónak biztosítania kell-e (kötelező), vagy az adott funkció biztosítása a szolgáltató vállalásától, valamint az előfizetővel kötött megállapodásától függ (választható): Befogadással kapcsolatos funkciók (Befogadás funkciócsoport) Megőrzéssel kapcsolatos funkciók (Megőrzés funkciócsoport) 5/15

6 Kibocsátással kapcsolatos funkciók (Kibocsátás funkciócsoport) Befogadás funkciócsoport: Az archiválási szolgáltató benyújtók számára biztosított közvetlen funkciói a benyújtott információk befogadásával kapcsolatosan. A befogadás funkciócsoport funkciói az alábbiak: A benyújtó azonosítása és jogosultságának ellenőrzése - kötelező Az archiválásra benyújtott információk fogadása - kötelező Az archiválásra benyújtott információk ellenőrzése - kötelező A megőrzési időtartam kezelése, befejezése kötelező Az archiválással kapcsolatosan benyújtott információk visszaigazolása kötelező A hozzáférési jogosultságok kezelése kötelező Megőrzés funkciócsoport: Az archiválási szolgáltató lényegi funkciói a befogadott információk folyamatos védelmére és megőrzésére. A megőrzés funkciócsoport funkciói az alábbiak: Az archivált elektronikus adatok rendelkezésre állásának megőrzése - kötelező Az archivált elektronikus adatok sértetlenségének megőrzése - kötelező Az archivált elektronikus adatok bizalmasságának megőrzése - kötelező Az archivált elektronikus adatok titkosított formában történő megőrzése - választható Az archivált elektronikus adatok hitelességének és letagadhatatlanságának megőrzése - kötelező Az archivált elektronikus adatok értelmezhetőségének a fenntartása - választható Az archivált információk törlése az archiválásra vonatkozó szolgáltatási szerződés szerinti esetekben - kötelező A megőrzési funkciók a benyújtók és a hozzáférők számára nem láthatók, ugyanakkor ezek alapozzák meg a számukra biztosított szolgáltatásokat. Kibocsátás funkciócsoport: Az archiválási szolgáltató hozzáférők számára biztosított közvetlen funkciói az archivált adatokhoz való hozzáférés biztosítására és ennek ellenőrzésére. A kibocsátás funkciócsoport funkciói az alábbiak: A hozzáférő azonosítása és jogosultságának ellenőrzése - kötelező Az archivált adat kiadása a jogosult hozzáférőnek (Adatkérés teljesítése) - kötelező Igazolások kiadása az archivált adatokra (Igazolás kérések teljesítése) - kötelező Az archivált adat és igazolás átadása más archiválási szolgáltatónak (A szolgáltatás befejezés előkészítése) kötelező A benyújtó különböző tartalmú és formátumú adatot nyújthat be archiválásra, melyek érintik az igénybe vehető szolgáltatások körét. Az alábbi három csoport különböztethető meg: Bitfolyam: Az archiválási szolgáltató számára értelmezhetetlen bitsorozat. Bitfolyamra példák a titkosított, tömörített állományok, illetve a szolgáltató által (értelmezhetőség szempontjából) nem támogatott formátumú állományok. Lenyomat: Olyan speciális bitfolyam, amely az archiválási szabályzatban meghatározott lenyomatoló (hash) algoritmus felhasználásával egy dokumentumból készült. Lenyomatra példa egy tetszőleges állományból SHA-512 lenyomatoló függvénnyel készített 64 bájt. Dokumentum: Olyan speciális bitfolyam, amelynek a formátuma megfelel azon dokumentum formátumok egyikének, aminek az értelmezhetőségét az archiválási szolgáltató (kiegészítő szolgáltatásként) vállalja. Dokumentumra példák: rtf, txt, xml formátumú állományok. 6/15

7 Egy archiválási szolgáltató a következő (kötelező) alapszolgáltatásokat biztosítja, az archiválás időtartama alatt: Az archivált adat rendelkezésre állásának biztosítása (rendelkezésre állás): ez a szolgáltatás azt garantálja, hogy az archivált adatokat a szolgáltató (az archiválás időtartamának végéig) megőrzi, s az erre jogosult hozzáférők számára (folyamatosan) elérhetővé teszi. Az archivált adat sértetlenségének biztosítása (sértetlenség): ez a szolgáltatás azt garantálja, hogy az archivált adatokat a szolgáltató oly módon őrzi meg, amely megakadályozza azok módosítását és jogosulatlan megsemmisítését. Az archivált adat bizalmasságának biztosítása (bizalmasság): ez a szolgáltatás azt garantálja, hogy az archivált adatokat a szolgáltató oly módon őrzi meg, amely megakadályozza azok jogosulatlan megismerését. Az archivált adat eredet hitelességének és tartalom letagadhatatlanságának a megőrzése (letagadhatatlanság): Ez a szolgáltatás azt garantálja, hogy az - archivált adatot a benyújtás előtt elektronikus aláírással ellátó - aláíró utólag nem vitathatja, hogy az adat tőle származik. Az archivált adat törlése (törlés): A szolgáltató köteles biztosítani, hogy az archivált adatot az arra jogosult megfelelően hitelesített kérése alapján, továbbá az archiválás befejezésekor a rendszeréből visszaállíthatatlanul törli. Igazolások kiadása: ez a szolgáltatás azt garantálja, hogy az archivált adatokkal kapcsolatos különböző tényekről a hozzáférők számára hiteles igazolásokat képes kibocsátani. Egy archiválási szolgáltató a következő (választható) kiegészítő szolgáltatásokat biztosíthatja, az archiválás időtartama alatt: Az archivált adat értelmezhetőségének biztosítása (értelmezhetőség): ez a szolgáltatás az archivált adat eredeti céljának folyamatos megvalósíthatóságát garantálja (pl. kép és szöveg esetén megjeleníthetőséget, program esetén futtathatóságot). Az archivált adat titkosított formában való tárolása a szolgáltatónál (titkosítás): A szolgáltató vállalhatja, hogy a hozzá részben vagy egészben titkosítatlanul benyújtott archivált adatokat a befogadás után titkosítja, és ilyen módon tárolja a bizalmasság fokozott biztosítása érdekében. Egy archiválási szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is biztosíthat (pl. az archivált adatok egyedi megállapodás szerinti feldolgozását). Az archiválási szolgáltatók szolgáltatási szabályzatukban meghatározzák, hogy milyen formátumú adatokat fogadnak be archiválásra (bitfolyamot és/vagy lenyomatot és/vagy dokumentumot), a dokumentum formátumok tételes meghatározásával. Az archiválási szolgáltatók minden befogadott adatra kötelezően biztosítják az alapszolgáltatásokat (rendelkezésre állás, sértetlenség, bizalmasság, letagadhatatlanság és igazolások kiadása). Az archiválási szolgáltatók szolgáltatási szabályzatukban minden befogadott adatra meghatározhatják, hogy arra milyen kiegészítő szolgáltatást vállalnak (értelmezhetőség, titkosítás, adatfeldolgozás). A kiegészítő szolgáltatásokat úgy lehet csak nyújtani, hogy azok nem befolyásolhatják a kötelező szolgáltatások biztonságát. Az alábbi táblázat a különböző formátumú archiválandó adatokra biztosítható kiegészítő szolgáltatásokat tekinti át. 7/15

8 Az archiválandó adat formátuma Bitfolyam Lenyomat Dokumentum Biztosítható kiegészítő archiválási szolgáltatások Szolgáltatás Biztosíthatóság titkosítás korlátozás nélkül értelmezhetőség nem biztosítható titkosítás nem értelmezhető értelmezhetőség nem biztosítható titkosítás korlátozás nélkül értelmezhetőség korlátozás nélkül A táblázatból láthatók az alábbiak: titkosítás kiegészítő szolgáltatás lenyomat formátumra nem értelmezhető, az értelmezhetőség kiegészítő szolgáltatás csak olyan dokumentum formátumú benyújtott adatra biztosítható, amely a szolgáltatási szabályzatban meghatározott formátumoknak megfelel. 5 Archiválási szolgáltatókra vonatkozó jogszabályi követelmények A megbízható archiválási szolgáltatók működéséhez szükséges feltételeket jogszabályok határozzák meg, a biztonságot garantáló feltételek teljesülését pedig a szolgáltató által a megbízható működés biztosítására foganatosított, a 3. pontban felsorolt intézkedések és az ezek megfelelő működésének biztosítását szolgáló, belső és külső ellenőrzések, közöttük a jogszabályok szerinti hatósági felügyelet és ellenőrzés biztosítja. Archiválási szolgáltatás keretében minősített és nem minősített szolgáltatásokat lehet biztosítani. A minősített szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira szigorúbb követelmények vonatkoznak. Az archiválási szolgáltatások végzésével kapcsolatos jogszabályi követelményeket az [eat] (különösen annak 16/C 16/O ), valamint a [3/2005] (különösen annak ) tartalmazzák. Az elektronikus archiválási szolgáltatásokkal kapcsolatos, az [eat] törvény szerint meghatározott felügyeleti hatáskörében a Nemzeti Hírközlési Hatóság fogadja a szolgáltatások megindításával és a nyilvántartott szolgáltatások adataiban beállt változásokkal kapcsolatos bejelentéseket, nyilvántartja az archiválási szolgáltatásokat és az ezeket nyújtó szolgáltatókat, valamint folyamatosan ellenőrzi az archiválási szolgáltatók jogszabályoknak és saját szabályzataiknak megfelelő működését. A minősített archiválási szolgáltatást nyújtók esetében a Hatóság legalább évente átfogó helyszíni ellenőrzést is végez. A Nemzeti Hírközlési Hatóság két (szabályozási és műszaki biztonsági követelményekre vonatkozó) ajánlást fogalmazott meg a jogszabályban rögzített követelmények kielégítésére, melyek az archiválási szolgáltatás nyújtására készülők számára elérhetők. Ugyanakkor fel kell hívni a figyelmet arra, hogy az ajánlások betartása a szolgáltatók számára nem kötelező, ezek csak a jogszabályokban megfogalmazott előírások betartásának egy lehetséges módját jelentik. Más, az előírásokat kielégítő megoldások szintén megfelelőnek minősülnek. Az ajánlásokban meghatározott követelmények az elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások megbízható működésének kialakítására és a megfelelőség ellenőrzésére egyaránt alkalmazhatók. 8/15

9 6 Ajánlásban megfogalmazott eljárásrendi követelmények Az egyik ajánlás az elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatóira vonatkozó eljárásrendi követelményeket részletezi. Az eljárásrendi követelmények két részre oszthatók: az információbiztonság irányítására vonatkozó általános követelményekre, valamint az archiválásra vonatkozó speciális elvárásokra. Az információbiztonság irányítására vonatkozó követelmények kitérnek az elektronikus archiválási szolgáltatás megbízható működtetésének különböző feltételeire, foglalkoznak a szolgáltatás működtetésével, valamint átfogják a szolgáltatás teljes életciklusát. Az információbiztonság irányítására vonatkozó legáltalánosabb elvárás a következő: egy nem minősített archiválási szolgáltatónak nyilatkoznia kell arról, hogy az információ biztonság kezelő rendszerét az MSZ ISO/IEC 17799:2006 szabvány (Informatika - Biztonságtechnika - Az információbiztonság irányítási gyakorlatának kézikönyve) alapján működteti, egy minősített archiválási szolgáltatónak igazolnia kell, hogy információ biztonság kezelő rendszere az MSZ ISO/IEC 27001:2006 szabványnak (Informatika Biztonságtechnika - Az információbiztonság irányítási rendszerei. Követelmények.) megfelel. A fentiekből következően az információbiztonság irányítására vonatkozó általános követelmények az alábbi csoportosításban kerültek meghatározásra: Kockázatelemzés Az információbiztonsági politika Információbiztonság szervezete Vagyontárgyak kezelése Az emberi erőforrások biztonsága Fizikai és környezeti biztonság Kommunikáció és üzemeltetés irányítása Hozzáférés-ellenőrzés Információs rendszerek beszerzése, fejlesztése és karbantartása Az információbiztonsági incidensek kezelése A működés folytonosság irányítása Megfelelőség Az archiválásra vonatkozó speciális elvárások az alábbiakban összegezhetők: Szolgáltatási és archiválási szabályzat Az archiválási szolgáltatónak rendelkeznie kell szolgáltatási szabályzattal, és ennek részeként archiválási szabályzattal, az összes követelményre kiterjedő, meghatározott minimális tartalommal. Tájékoztatás Az archiválási szolgáltatónak a szerződéskötést megelőzően tájékoztatnia kell az előfizetőt a szolgáltatás felhasználásának módjáról, biztonsági fokáról, szolgáltatási szabályzatáról, a szerződés feltételeiről, valamint az alkalmazandó adatvédelmi szabályokról (különösen az igénybe vevőn kívüli harmadik személyek hozzáférési lehetőségeiről). Szolgáltatási követelmények 9/15

10 Az archiválási szolgáltatónak biztosítania kell az alábbi kötelező szolgáltatásokat: rendelkezésre állás, sértetlenség, bizalmasság, letagadhatatlanság, törlés, igazolások kiadása. Az archiválási szolgáltató az alábbi kiegészítő szolgáltatásokat is biztosíthatja: értelmezhetőség biztosítása (csak a szolgáltatási szabályzatban feltüntetett dokumentum formátumoknak megfelelő archiválásra benyújtott dokumentumokra), titkosítás. Az archiválási szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is biztosíthat, amennyiben ezek nem sértik a kötelező és vállalt kiegészítő szolgáltatások biztonságát. Legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírások kezelése Az archiválási szolgáltatónak biztosítania kell az archivált adaton az előfizető által elhelyezett fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírás(ok) érvényességének ellenőrizhetőségét a letagadhatatlanság megőrzésének teljes időtartama alatt. Az archiválási szolgáltató működésének megszűnése, szolgáltató váltás Az archiválási szolgáltatónak működésének befejezése (vagy szolgáltató váltás) esetén az érvényességi láncot a hitelesség ellenőrizhetőségének megtartása mellett az adatgazda (benyújtó) rendelkezésének megfelelően át kell adnia vagy egy másik archiválási szolgáltatónak, vagy az adatgazdának. 7 Ajánlásban megfogalmazott követelmények a megbízható rendszerekre A másik ajánlás az elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások nyújtásához használt megbízható rendszerekre vonatkozó biztonsági követelményeket határozza meg. Egy megbízható rendszer számos alrendszert tartalmazhat, melyek mindegyike egyedi archiválási szolgáltatásokat nyújthat. Az archiválási szolgáltatóknak olyan megbízható rendszert (benne esetleg több alrendszerrel) kell megvalósítania, amely valamennyi alapszolgáltatást nyújtani képes. Ha egy archiválási szolgáltató emellett választható szolgáltatásokat is nyújt, akkor teljesítenie kell a kiegészítő szolgáltatások megfelelő követelményeit is. A megbízható rendszerre vonatkozó biztonsági követelmények három részre oszthatók: az összes archiválási szolgáltatást érintő általános, a kötelező alapszolgáltatásokra, valamint a választható kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó biztonsági követelmények. Az általános biztonsági követelmények nagyrészt megegyeznek az MSZ CWA szabványban (Elektronikus aláírások tanúsítványait kezelő megbízható rendszerek biztonsági követelményei) megfogalmazott általános biztonsági követelményekkel. Az alábbi csoportosításban kerültek meghatározásra: Menedzselés (Rendszer- és biztonságkezelés) Rendszerek és működésük (Az üzemeltetés menedzselése, A folyamatos szolgáltatás biztosítása, Időszinkronizáció) Azonosítás és hitelesítés (A felhasználó hitelesítése, A hitelesítési hiba kezelése, A titkok ellenőrzése) Rendszer-hozzáférés ellenőrzés Kulcskezelés (Kulcselőállítás, Kulcskiosztás, Kulcshasználat, Kulcscsere, Kulcs megsemmisítése, Kulcs tárolása, mentése és helyreállítása, Kulcs archiválása) 10/15

11 Naplózás (Napló adatok generálása, A napló adatok garantált rendelkezésre állása, Naplózási paraméterek, A napló választható áttekintése, Korlátozott naplómegtekintés, Riasztás generálása, A napló adatok sértetlenségének garantálása, A napló időbejegyzéseinek garantálása) Archiválás (Archív adatok generálása, Szelektálható keresés, Az archivált adatok sértetlensége) Mentés és helyreállítás (Mentés generálása, A mentési információ sértetlensége és bizalmassága, Helyreállítás) Általános követelmények (A szolgáltatások által létrehozott üzenetek védelme, Az archiválás szolgáltatást igénybe vevők regisztrációja) Az archiválási szolgáltatók megbízható rendszereinek a fenti általános biztonsági követelményeken túl, meg kell felelniük a kötelező alapszolgáltatásokra, illetve a választott kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó biztonsági követelményeknek is. Ezeket a követelményrendszer az alábbi csoportosításban határozza meg: a befogadással kapcsolatos funkciók követelményei, a megőrzéssel kapcsolatos funkciók követelményei, a kibocsátással kapcsolatos funkciók követelményei. 8 Az archiválási szolgáltatás modellezése Az ajánlás az [ISO1] által meghatározottakon alapuló funkcionális modellt is felállít, mely segítséget nyújthat az archiválási szolgáltatást tervezők és megvalósítók számára, de ismerete a közös fogalomhasználat szükségessége miatt hasznos lehet a szolgáltatást igénybevevők számára is. A funkcionális modell széleskörű alkalmazhatósága azáltal is biztosított, hogy nem határoz meg tervezési vagy megvalósítási részleteket, az egyes logikai egységek különböző módon csoportosítva is megvalósíthatók. Az 1. ábra egy archiválási szolgáltató környezetét mutatja. A benyújtó az a személy, aki a megőrzendő információt szolgáltatja az archiválási szolgáltató számára. Az irányítás (szerepkör) határozza meg az archiválási szolgáltató általános szabályzatát. A hozzáférő az a személy, aki az archiválási szolgáltatóval kapcsolatba kerül, hogy megtalálja és megszerezze az érdeklődésére számot tartó információt. A funkcionális modell az archiválási szolgáltató rendszerét hat funkcionális egységre és az ezekkel kapcsolatos interfészekre osztja, ahogy azt a 2. ábra mutatja: Benyújtó Archiválási szolgáltató Irányítás Hozzáférő B E N Y Ú J T Ó Befogadás Megőrzés tervezés Archív tárolás Adatkezelés Adminisztráció Hozzáférés H O Z Z Á F É R Ő 3 Irányítás 1. ábra 2. ábra 11/15

12 Befogadás: Ez az egység fogadja a benyújtóktól, vagy az adminisztrációs ellenőrzés alatt álló belső elemektől a benyújtott, aláírt információs csomagokat, és felkészíti tartalmukat a tároláshoz és az archívum menedzseléséhez. Funkciói az alábbiakat tartalmazzák: a benyújtott információs csomag fogadása (beleértve a már befogadott csomagok törlésére vonatkozó igények fogadását is), a benyújtott információs csomag ellenőrzése (ennek része az aláírás ellenőrzése is), archív információs csomag létrehozása (ennek része az aláírást érvényesítő adatok összegyűjtése is), A benyújtott információs csomag befogadásának visszaigazolása a benyújtónak, A leíró információ kinyerése az archív információs csomagból, s ennek archív adatbázisba foglalása, az archív tárolás és az adatkezelés frissítésének összhangba hozása. Archív tárolás: Ez az egység az archív információs csomagok tárolását, karbantartását és visszakeresését biztosítja. Funkciói az alábbiakat tartalmazzák: az archív információs csomagok fogadása (a befogadás funkciótól) és letárolása, a tárolási hierarchia kezelése, az archív állományt tároló adathordozók frissítése, a szokásos és a különleges hibaellenőrzések végrehajtása, katasztrófa helyreállítási képesség biztosítása, archív információs csomagok biztosítása (a hozzáférés funkció számára) a lekérések teljesítéséhez. Adatkezelés: Ez az egység az archív állományt azonosító és dokumentáló leíró információk és az archívum kezeléséhez használt adminisztrációs adatok telepítését, karbantartását és elérését biztosítja. Funkciói az alábbiakat tartalmazzák: az archív adatbázis funkciók adminisztrálása, adatbázis frissítések végrehajtása, benne az elektronikus aláírások megújítása (a megőrzés tervezés funkció ajánlásai alapján, az adminisztráció funkció közvetítésével), az adatkezelés adataira irányuló lekérdezések és igazolás kérelmek végrehajtása, az eredmény (lekérdezési válasz vagy igazolás) biztosítása a hozzáférés funkció számára. Adminisztráció: Ez az egység az archiválási rendszer általános működtetését biztosítja. Funkciói az alábbiakat tartalmazzák: a benyújtóval kötendő benyújtási-befogadási szerződések kezelése, a benyújtott adatok átvizsgálása az archiválási szabványoknak való megfelelés biztosítására, a rendszer hardver és szoftver elemeinek konfiguráció kezelése, rendszerfunkciók biztosítása az archiválás műveletek felügyeletére és javítására, valamint az archívum tartalmának leltározására, frissítésére (aláírás megújítások, új adathordozókra másolás), jelentések készítésére, archiválási szabványok és szabályzatok készítése és karbantartása, támogatás biztosítása a hozzáférők számára, a tárolt lekérések, lekérdezések és igazolás kérelmek aktivizálása. Megőrzés tervezés: Ez a funkcionális egység felügyeli az archiválási rendszer környezetét, valamint javaslatokat tesz annak érdekében, hogy az archiválási rendszer által tárolt információ hosszú távon érvényes és elérhető maradjon, még az alkalmazott algoritmusok kriptográfiai elévülése és az eredeti számítógépes környezet elavulása esetén is. A megőrzés tervezés funkciói az alábbiakat tartalmazzák: 12/15

13 az archívum tartalmának értékelése és időszakos javaslatok az archivált információ frissítésére az aktuális archivált aláírások megújításával, vagy az archivált állomány új adathordozóra másolásával, javaslatok kidolgozása az archiválási szabványokhoz és szabályzatokhoz, a technológiai környezetben és a benyújtók/hozzáférők szolgáltatásra vonatkozó elvárásaiban bekövetkező változások figyelemmel kísérése, részletes frissítési tervek, szoftver prototípusok és tesztelési tervek készítése. Hozzáférés: Ez a funkcionális egység támogatja a hozzáférőket az archiválási szolgáltató által tárolt információk létezésének, leírásának, elhelyezkedésének és elérhetőségének a meghatározásában, egyúttal lehetővé teszi, hogy a hozzáférő információkat kérjen és kapjon. A hozzáférés funkciói az alábbiakat tartalmazzák: a hozzáférőkkel való kommunikáció, a különböző kérések fogadására, a védett információkhoz való hozzáférés korlátozása (a jogosultságok kezelése), a különböző kérések végrehajtásának összhangba hozása a sikeres befejezés érdekében, válaszok létrehozása és kibocsátása, köztük a kibocsátott információs csomagok és a különböző igazolások, a kibocsátott válaszok eljuttatása a hozzáférőkhöz. 9 A legjobb gyakorlatot képviselő két módszer az elektronikus aláírások megújítására Az elektronikus aláírások megújítására két eltérő koncepciót is kidolgoztak. Az archiválási szolgáltatók választhatnak, hogy melyiket alkalmazzák. Az egyik az ETSI aláírás formátum érvényességének fenntartására alkalmas módszerre, a másik az IETF LTANS munkacsoportja által kidolgozott bizonyíték rekord struktúrákra épülő megújítás. Mindkét módszer az időben történő időbélyegzésre épül. (Az időben történő kifejezés azt jelenti, hogy még az alkalmazott algoritmusok biztonságának meggyengülése előtt.) Az időbélyeget egy időbélyeg-szolgáltató bocsátja ki és az aláírt adat lenyomatát tartalmazza, kiegészítve a pontos idővel, majd az így kialakult egységet egy erősebb algoritmussal képzett saját elektronikus aláírással látja el. Mivel az időbélyeg önmaga is elektronikus aláírást tartalmaz, ezért a későbbiekben ennek megújításáról is gondoskodni kell. Ily módon időbélyegek láncolata jön létre. Az ETSI által specifikált CAdES és XAdES aláírás formátumok ([ETSI1] és [ETSI2]) figyelembe veszik a hosszú távú megőrzés során az elektronikus aláírás érvényességének fenntarthatóságát. E koncepció alapján az aláírt adatobjektumot először kibővítik az ellenőrzéshez szükséges információkkal (pl. tanúsítványok és tanúsítvány visszavonási listák), majd az összegyűjtött adatokat egyetlen objektumba foglalják, s ezt egy időbélyeggel látják el. Ez a megoldás elsősorban kisszámú dokumentum esetén alkalmazható hatékonyan, mert minden dokumentum aláírásának megújítása egy külön időbélyeget igényel. Az IETF LTANS munkacsoportja ugyanebben a témakörben meghatározta az archiválás szolgáltatás biztonságos használatának követelményeit, adat struktúráját és protokolljait ([RFCd1] - [RFCd5]). E koncepció alapján egy archiválandó adatra egy rekord struktúrájú bizonyíték vonatkozik, mely - összhangban az alapjául szolgáló koncepcióval - független az aláírás formátumától, s eltér az ETSI dokumentum-orientált szemléletétől. A különböző bizonyíték rekordok ugyanis összevonhatók (az aláírt és nem aláírt elektronikus 13/15

14 dokumentumok Merkle féle hash-fába összevonásával párhuzamosan), s csak az összes dokumentumot reprezentáló gyökér lenyomatát kell időbélyegezni. Mindaddig, amíg a hashfa felépítéséhez használt hash függvény biztonságos, az összevont bizonyíték rekordok által reprezentált dokumentumok aláírásainak összessége egyszerűen és egyszerre megújítható, mindössze egy időbélyeg megújításból áll, így egy központosított szolgáltatás keretében nagyon hatékonyan megvalósítható. (A hash-fa megújítás ebben a koncepcióban is bonyolult folyamat.) Mind az ETSI, mind az LTANS aláírás megújító koncepció alkalmazható az elektronikus aláírások megújítására, az archiválási szolgáltatók maguk választhatják ki a számukra hatékonyabban megvalósítható módszert, az archiválást igénybe vevők számára e választásnak nincs kívülről is látható következménye. 14/15

15 Hivatkozások [eat] évi XXXV. Törvény az elektronikus aláírásról [3/2005] 3/2005 IHM rendelet - az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről [45/2005] 45/2005. (III. 11.) Kormányrendelet a Nemzeti Hírközlési Hatóságnak az elektronikus aláírással kapcsolatos feladat- és hatásköréről, valamint eljárásának részletes szabályairól [9/2005] 9/2005. (VII. 21.) IHM rendelet az elektronikus aláírási termékek tanúsítását végző szervezetekről, illetve a kijelölésükre vonatkozó szabályokról [114/2007] 114/2007 (XII. 29.) GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól [ISO1] ISO 14721:2003 Space data and information transfer systems Open archival information systems Reference model [RFCd1] RFC 4810: Long-Term Archive Service Requirements (draft-ietf ltans-reqs-11.txt) [RFCd2] RFC draft: Long-term Archive Protocol (LTAP) (draft-ietf-ltans-ltap-06.txt) [RFCd3] RFC draft: Evidence Record Syntax (ERS) (draft-ietf-ltans-ers-16.txt) [RFCd4] RFC draft: LTANS Architecture (draft-ietf-ltans-ari-00.txt) [RFCd5] RFC draft: Verification Data (draft-ietf-ltans-validate-03.txt) [ETSI1] ETSI TS CMS Advanced Electronic Signature (CAdES) [ETSI2] ETSI TS XML Advanced Electronic Signature (XAdES) [CWA] MSZ CWA Elektronikus aláírások tanúsítványait kezelő megbízható rendszerek biztonsági követelményei Rövidítések CMS CRL CWA EDI ETSI IETF ISO LTANS MSZ OCSP RFC XML Cryptographic Message Syntax Certificate Revocation List CEN Workshop Agreement Elecronic Data Interchange European Telecommunication Standards Institute Internet Engineering Task Force International Organization for Standardization Long-Term Archive and Notary Services Magyar Szabvány On-line Certificate Status Protocol Request for Comment Extensible Markup Language 15/15

Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat

Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat Szolgáltatási és Archiválási Szabályzat E-Számlázás E-Archiválás E-Hitelesítés RENDESWEB Fejlesztési és Tanácsadó Kft. Szolgáltatási és archiválási szabályzat Az ESZ számlázó és dokumentumkezelő szolgáltatásra

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Iktatószám: GKM/22443/9/2007.

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. Iktatószám: GKM/22443/9/2007. GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/22443/9/2007. A digitális archiválás szabályairól szóló /2007. ( ) GKM rendelet Budapest, 2007. november 1 A gazdasági és közlekedési miniszter /2007.

Részletesebben

Ajánlás. Eljárásrendi követelményekre. elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára

Ajánlás. Eljárásrendi követelményekre. elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára NEMZETI HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Ajánlás Eljárásrendi követelményekre elektronikus aláírás felhasználásával végzett elektronikus archiválási szolgáltatások szolgáltatói számára Nemzeti Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Mi a teendője az elektronikus számlával

Mi a teendője az elektronikus számlával Mi a teendője az elektronikus számlával Tartalom Mi a teendője az elektronikus számlával... 4 1.1 Jogszabályi hierarchia... 5 1.2 Az elektronikus számla kibocsátásának jogszabályi háttere... 5 1.3 Hiteles

Részletesebben

Tájékoztató az elektronikus számláról

Tájékoztató az elektronikus számláról 3. sz. tájékoztató Tájékoztató az elektronikus számláról 1.) Az elektronikus számla (e-számla) a törvényben meghatározott adattartalommal bíró számla, amelyet elektronikus úton bocsátottak ki és legalább

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Időbélyegzés szolgáltatás keretén belül: Időbélyegző aláíró kulcsok generálására, tárolására, időbélyegző aláírására;

TANÚSÍTVÁNY. Időbélyegzés szolgáltatás keretén belül: Időbélyegző aláíró kulcsok generálására, tárolására, időbélyegző aláírására; TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2. Budapesti Ügyvédi Kamara 2291 HITELES MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Kiadás dátuma 2015. február 20. 1 TARTALOM 1. A másolatkészítési rend

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Magyar Telekom Nyrt. által üzemeltetett. megfelel TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium IKF/19519-2/2012/NFM

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY HUNGUARD tanúsítja, SafeNet Inc. ProtectServer Gold

TANÚSÍTVÁNY HUNGUARD tanúsítja, SafeNet Inc. ProtectServer Gold TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalt Vezető

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Copyright 2011 FUJITSU LIMITED Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Előadó: Kovács Árpád elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő Fujitsu Akadémia Tartalom Tanúsítvány típusok Titkosítás

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások. Budapest, 2012. február 16.

Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások. Budapest, 2012. február 16. Az elektronikus számlázás Elmélet, gyakorlat, változások Budapest, 2012. február 16. Tematika 1.Gyakorlati tapasztalatok és megfontolások 2.Elektronikus számlázás, elektronikus számla 3.Technikai háttér

Részletesebben

Digitális aláírás: együttműködésre képes és biztonságos alkalmazások

Digitális aláírás: együttműködésre képes és biztonságos alkalmazások Digitális aláírás: együttműködésre képes és biztonságos alkalmazások Szabó Áron BME Informatikai Központ Szigeti Szabolcs BME Informatikai Központ Az elmúlt néhány év Jogi szabályozás a 2001. évi XXXV.

Részletesebben

Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtók ellenőrzése 2011. évi beszámoló

Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtók ellenőrzése 2011. évi beszámoló Elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtók ellenőrzése 2011. évi beszámoló Bevezetés Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény (Eat.) 20. -a alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Copyright 2011 FUJITSU LIMITED Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Előadó: Erdősi Péter Máté, CISA elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási szakértő Fujitsu Akadémia 1 Copyright 2011 FUJITSU

Részletesebben

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved.

Copyright 2012 EMC Corporation. All rights reserved. 1 Intelligens adatkinyerés, hiteles archiválás megvalósítása EMC Captiva termékkel 2 Tartalom EMC Captiva nagyvállalati megoldás EMC Captiva 7 új képességek áttekintése Hiteles másolatképzés és archiválás

Részletesebben

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata

Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata Közbeszerzési rendszerek Informatikai Biztonsági Szabályzata 2009.11.19. TARTALOMJEGYZÉK 1 Általános rendelkezések... 3 1.1 A SZABÁLYOZÁS CÉLJA... 3 1.2 A DOKUMENTUM BESOROLÁSA... 3 1.3 KAPCSOLAT AZ ELECTOOL

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Giesecke & Devrient GmbH, Germany által előállított és forgalmazott

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy a. Giesecke & Devrient GmbH, Germany által előállított és forgalmazott TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról

14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról 14. sz. melléklet Az elektronikus számlázásról A 2007. évi CXXVII. Tv. 175. (2) bek. b. pontja, valamint a 46/2007 (XII. 29.) PM. rendelet alapján a felek a közöttük lévő hírközlési szolgáltatások nyújtására

Részletesebben

Időbélyegzés Szolgáltatási Rend (ISZR)

Időbélyegzés Szolgáltatási Rend (ISZR) NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Időbélyegzés Szolgáltatási Rend (ISZR) Verziószám 1.1 OID szám 0.2.216.1.200.1100.100.42.3.3.6.1.1 Hatósági azonosító jel NI-14020701-IR Hatályba lépés dátuma

Részletesebben

3/2005. (III. 18.) IHM rendelet. az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről

3/2005. (III. 18.) IHM rendelet. az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény

Részletesebben

KRA Elektronikus aláírási szabályzat

KRA Elektronikus aláírási szabályzat KRA Elektronikus aláírási szabályzat 1.02 változat 2012. szeptember 24. Készítette: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Azonosítógazdálkodási Osztály és IQSYS Zrt. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. nshield 500, nshield 500 for nethsm, és nshield Lite

TANÚSÍTVÁNY. nshield 500, nshield 500 for nethsm, és nshield Lite TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Miniszterének

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata

Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata Sajóvámos Község Önkormányzata A közérdekű adatok közzétételi kötelezettségének teljesítéséről szóló szabályzata 1. A szabályzat célja A jelen szabályzat célja, hogy rögzítse Sajóvámos Önkormányzata (a

Részletesebben

Az elektronikus hitelesség vizsgáztatási tapasztalatai

Az elektronikus hitelesség vizsgáztatási tapasztalatai NETWORKSHOP 2011, Kaposvár Az elektronikus hitelesség vizsgáztatási tapasztalatai Erdősi Péter Máté, CISA Magyar Elektronikus Aláírás Szövetség, alelnök elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatási

Részletesebben

Elektronikus számlázás

Elektronikus számlázás Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs 1 EDI EDI 2 Jogszabályi környezet I. 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól (910/2014 EU rendelet) II. 2006/112/EK irányelv a közös

Részletesebben

Gyakorlati problémák a PKI területén

Gyakorlati problémák a PKI területén Gyakorlati problémák a PKI területén BERTA István Zsolt Microsec Kft., K+F és folyamatszervezési igazgató István Zsolt BERTA 1/21 Elefánt Mszaki kérdések

Részletesebben

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre. 2005. december 7.

Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre. 2005. december 7. Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium ajánlása a közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendekre 2005. december 7. 1. Bevezetés Ez a dokumentum az elektronikus közigazgatásban alkalmazható hitelesítési

Részletesebben

Aláírási jogosultság igazolása elektronikusan

Aláírási jogosultság igazolása elektronikusan Aláírási jogosultság igazolása elektronikusan Dr. Berta István Zsolt Microsec Kft. http://www.microsec.hu Elektronikus aláírás (e-szignó) (1) Az elektronikus aláírás a kódolás

Részletesebben

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Krasznay Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Korábban soha nem látott mennyiségű közigazgatási rendszer- és szoftverfejlesztés történik Magyarországon A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség adatai szerint

Részletesebben

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN)

IP alapú távközlés. Virtuális magánhálózatok (VPN) IP alapú távközlés Virtuális magánhálózatok (VPN) Jellemzők Virtual Private Network VPN Publikus hálózatokon is használható Több telephelyes cégek hálózatai biztonságosan összeköthetők Olcsóbb megoldás,

Részletesebben

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványok kibocsátására vonatkozó szolgáltatási szabályzat

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványok kibocsátására vonatkozó szolgáltatási szabályzat e-szignó Hitelesítés Szolgáltató nem elektronikus aláírásra szolgáló tanúsítványok kibocsátására vonatkozó szolgáltatási szabályzat Azonosító 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.16.4.1 Verzió 4.1 Első verzió hatálybalépése

Részletesebben

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ és ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT www.egeszsegmagazin.hu Az adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztató és Adatvédelemi Szabályzat (Szabályzat) útján egyértelműen és részletesen tájékoztatja

Részletesebben

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató Nem minősített aláíró tanúsítvány hitelesítési rendek ver. 1.0

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató Nem minősített aláíró tanúsítvány hitelesítési rendek ver. 1.0 e-szignó Hitelesítés Szolgáltató Nem minősített aláíró tanúsítvány hitelesítési rendek ver. 1.0 HR-FOK-ALA 1.0 Azonosító 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.49.1.0, 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.50.1.0, 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.51.1.0,

Részletesebben

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra (HR-MTT+BALE)

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra (HR-MTT+BALE) Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott biztonságos aláírás-létrehozó eszköz alkalmazását megkövetelő minősített tanúsítványokra

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP)

Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Információ Biztonsági Politika (IBP) Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Kft Információ Biztonsági Politika (IBP) Verzió 11 Jóváhagyom: Beliczay András, ügyvezető 2015 március 16 Tartalomjegyzék 1 DOKUMENTUM KARBANTARTÁS 4 2 BEVEZETÉS,

Részletesebben

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez

Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Útmutató az IRM E-Számlák kezeléséhez Éves beszámoló elektronikus küldése 2010. január 1-től 1(11) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 2 2. Bevezető... 3 3. Az IRM E-számla kezelésének feltételei...

Részletesebben

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek

Magyar Telekom. Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás. Általános Szerződési Feltételek Magyar Telekom Minősített Időbélyegzés-szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Egyedi objektum-azonosító (OID):... 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.11.1.6 Verziószám:...1.6 Hatályba lépés dátuma:..2010.06.20.

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az ncipher Corporation Ltd. által előállított és forgalmazott

TANÚSÍTVÁNY. tanúsítja, hogy az ncipher Corporation Ltd. által előállított és forgalmazott TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 9/2005. (VII.21.) IHM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Miniszterének

Részletesebben

TANÚSÍTVÁNY. Időbélyegzés szolgáltatás keretén belül: Időbélyegző aláíró kulcsok generálására, tárolására, időbélyegző aláírására;

TANÚSÍTVÁNY. Időbélyegzés szolgáltatás keretén belül: Időbélyegző aláíró kulcsok generálására, tárolására, időbélyegző aláírására; TANÚSÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. a 15/2001.(VIII. 27.) MeHVM rendelet alapján, mint a Magyar Köztársaság Informatikai és Hírközlési

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. PDF dokumentumok hitelességének ellenőrzése Verziószám 1.0 Objektum azonosító (OID) Hatálybalépés dátuma 2006. szeptember 26. MÁV INFORMATIKA Kft. 1 PDF dokumentumok

Részletesebben

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató minősített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szabályzat

e-szignó Hitelesítés Szolgáltató minősített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szabályzat e-szignó Hitelesítés Szolgáltató minősített elektronikus archiválás szolgáltatásra vonatkozó szolgáltatási szabályzat Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.18.1.1 Verzió: 1.1 Első verzió hatálybalépése: 2006-12-15

Részletesebben

PKI gyakorlati kérdések, I

PKI gyakorlati kérdések, I PKI gyakorlati kérdések, I Dr. Berta István Zsolt K+F igazgató Microsec Kft. http://www.microsec.hu Bevezetés 2 Elefánt Műszaki kérdések Gazdasági kérdések Jogi kérdések 3 PKI

Részletesebben

Szolgáltatási szabályzat fokozott biztonságú elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokhoz (HSZSZ-F)

Szolgáltatási szabályzat fokozott biztonságú elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokhoz (HSZSZ-F) NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Szolgáltatási szabályzat fokozott biztonságú elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokhoz (HSZSZ-F) Verziószám 1.4 OID szám 0.2.216.1.200.1100.100.42.3.2.8.1.4

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata

Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszerének Felhasználási Szabályzata 1. A Végrehajtási Iratok Elektronikus Kézbesítési Rendszere felhasználási szabályzatának jogszabályi alapja, közzététele

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Általános Szerződési Feltételek a PKI szolgáltatásokhoz (ÁSZF-PKI) Verziószám 1.3 Objektum azonosító (OID) 0.2.216.1.200.1100.100.42.3.1.4.1.3 Hatályba lépés

Részletesebben

A PKI gyakorlati problémái

A PKI gyakorlati problémái A PKI gyakorlati problémái BERTA István Zsolt István Zsolt BERTA 1/51 Elefánt Mszaki kérdések Gazdasági kérdések Jogi kérdések István Zsolt BERTA

Részletesebben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben

Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Elektronikus aláírás a végrehajtói ügyintézésben Szabóné Endrődi Csilla Microsec Kft. 2011. április 28. www.e-szigno.hu Az elektronikus aláírás terjedése Magyarországon Kedvező helyzet: Alaptechnológia

Részletesebben

Biztonságos aláíró-eszközzel együttesen kiadott minősített tanúsítvány hitelesítési rendek

Biztonságos aláíró-eszközzel együttesen kiadott minősített tanúsítvány hitelesítési rendek Számítástechnikai Fejlesztő Kft. Minősített e-szignó Hitelesítés Szolgáltató Biztonságos aláíró-eszközzel együttesen kiadott minősített tanúsítvány hitelesítési rendek Azonosító: 1.3.6.1.4.1.21528.2.1.1.2

Részletesebben

VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY

VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY VIZSGÁLATI BIZONYÍTVÁNY A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. értékelési divíziója, mint a NAT által a NAT-1-1578/2008 számon akkreditált vizsgáló laboratórium

Részletesebben

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez

e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez MICROSEC Számítástechnikai Fejlesztő zrt. e-szignó Online e-kézbesítés Végrehajtási Rendszerekhez Felhasználói útmutató https://online.e-szigno.hu/ 1 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer használatának

Részletesebben

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott minősített tanúsítványokra (HR-MTT)

Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott minősített tanúsítványokra (HR-MTT) NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. Hitelesítési Rend nyilvános körben kibocsátott minősített tanúsítványokra (HR-MTT) Verziószám 1.2 OID szám 0.2.216.1.200.1100.100.42.3.1.1.1.2 Hatósági azonosító

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

Hiteles Másolatkészítési szabályzat

Hiteles Másolatkészítési szabályzat Hiteles Másolatkészítési szabályzat Verzió Kiadás dátuma 01.00 2014.04.10. 1 Tartalom 1. A másolatkészítési célja... 3 2 A másolatkészítési tárgya... 3 3 A másolatkészítési hatálya... 3 4 A másolatkészítés

Részletesebben

Az elektronikus aláírás és gyakorlati alkalmazása

Az elektronikus aláírás és gyakorlati alkalmazása Az elektronikus aláírás és gyakorlati alkalmazása Dr. Berta István Zsolt Microsec Kft. http://www.microsec.hu Elektronikus aláírás (e-szignó) Az elektronikus aláírás a kódolás

Részletesebben

46/2007. (XII. 29.) PM rendelet. az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről

46/2007. (XII. 29.) PM rendelet. az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekről Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. -ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás

Részletesebben

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek.

Elektronikus aláírás. Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Hitelesít szervezetek. Elektronikus aláírás Miért van szükség elektronikus aláírásra? A nyiltkulcsú titkosítás. Az elektronikus aláírás m ködése. Jogi háttér Hitelesít szervezetek. Miért van szükség elektronikus aláírásra? Elektronikus

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

MINŐSÍTÉS. az 1. számú mellékletben részletezett feltételrendszer teljesülése esetén

MINŐSÍTÉS. az 1. számú mellékletben részletezett feltételrendszer teljesülése esetén MINŐSÍTÉS A HUNGUARD Számítástechnikai-, informatikai kutató-fejlesztő és általános szolgáltató Kft. értékelési divíziója, mint a NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET által a NAT-1-1578/2008 számon bejegyzett

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat a Minősített Elektronikus Aláírással Kapcsolatos Szolgáltatásokhoz

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat a Minősített Elektronikus Aláírással Kapcsolatos Szolgáltatásokhoz Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Trust&Sign Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat a Minősített Elektronikus Aláírással Kapcsolatos Szolgáltatásokhoz Verziószám 2.2.1 Hatálybalépés dátuma 2004.

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Fokozott Biztonságú Elektronikus Aláíráshitelesítés Szolgáltatásra

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Fokozott Biztonságú Elektronikus Aláíráshitelesítés Szolgáltatásra Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Trust&Sign Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Fokozott Biztonságú Elektronikus Aláíráshitelesítés Szolgáltatásra Verziószám 1.2 Jóváhagyás dátuma 2003. július

Részletesebben

RENDSZER TANÚSÍTÁSI JELENTÉS HUNG-TJ-MIBÉTS-008-2013

RENDSZER TANÚSÍTÁSI JELENTÉS HUNG-TJ-MIBÉTS-008-2013 RENDSZER TANÚSÍTÁSI JELENTÉS a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által üzemeltetett, az nshield F3 500 for nethsm kriptográfiai hardver eszköz aktivizálásán keresztül minősített elektronikus aláírásokat

Részletesebben

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése

Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Elektronikusan hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzése Adobe Reader beállítása és használata a hitelesített PDF dokumentumok ellenőrzéséhez A dokumentáció szabadon tovább terjeszthető, a legfrissebb

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

e Beszámoló Rendszer: Egy nagy megbízhatóságú elektronikus közszolgáltatás Microsoft alapokon Atigris Informatika Zrt.

e Beszámoló Rendszer: Egy nagy megbízhatóságú elektronikus közszolgáltatás Microsoft alapokon Atigris Informatika Zrt. e Beszámoló Rendszer: Egy nagy megbízhatóságú elektronikus közszolgáltatás Microsoft alapokon Atigris Informatika Zrt. Dr. Pócza Krisztián fejlesztési igazgató Networkshop 2011, Kaposvár, 2011.04.27-29.

Részletesebben

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft.

E-Számlázás az ECOD rendszeren belül. Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. E-Számlázás az ECOD rendszeren belül Horváth Péter, Senior Projekt Menedzser Synergon Retail Systems Kft. Tartalom ECOD EDI rendszer Magyarországon és a helyi ECOD HelpDesk E-számlák archiválása az ECOD

Részletesebben

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el.

Minden egyéb esetben a felújítási és pótlási tervet a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervet az ellátásért felelős készíti el. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal VK 1/2014. számú ajánlása a víziközműszolgáltatók és az ellátásért felelősök számára a gördülő fejlesztési tervek összeállításával, elkészítésével kapcsolatban.

Részletesebben

DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA A REGIONÁLIS BOOKING PLATFORMON

DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA A REGIONÁLIS BOOKING PLATFORMON DIGITÁLIS TANÚSÍTVÁNY HASZNÁLATA A REGIONÁLIS BOOKING PLATFORMON 2013. 10. 09 Készítette: FGSZ Zrt. Informatika és Hírközlés Informatikai Szolgáltatások Folyamatirányítás Az FGSZ Zrt. elkötelezett az informatikai

Részletesebben

3. A szerződés érvényessége és létrejötte

3. A szerződés érvényessége és létrejötte Szerződés minta Ez az EDI Szerződés az alábbi felek között jött létre: Déli Farm Kft valamint... (a továbbiakban: a felek). 1. Tárgy és hatály 1.1. Az Európai Modell EDI Szerződés, a továbbiakban a Szerződés,

Részletesebben

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató

Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Frog Media Kft. Adatkezelési tájékoztató Készült: 2015. március 2. Preambulum A Frog Media Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) célja, hogy a személyes adatok védelme érdekében megtegyen minden olyan szükséges

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011.

Adatvédelmi Szabályzat. MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság. Hatályos: 2011. Adatvédelmi Szabályzat MEDIACENTER HUNGARY Informatikai, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság Hatályos: 2011. augusztus 3-tól 1 1 Fogalom-meghatározások 1.1 személyes adat: bármely

Részletesebben

A közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendek 3. számú melléklet

A közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendek 3. számú melléklet A közigazgatásban alkalmazható hitelesítési rendek 3. számú melléklet Kriptográfiai hardver eszköz használatát nem megkövetelő, egységesített hitelesítési rendek 1.0 verzió [EHR_Ü], OID: 0.2.216.1.100.42.101.5.2.1

Részletesebben

TANÚSÍTÁSI JELENTÉS SIEMENS SZÁMLA ARCHIVÁLÓ RENDSZER HUNG-TJ-DA-002-2015

TANÚSÍTÁSI JELENTÉS SIEMENS SZÁMLA ARCHIVÁLÓ RENDSZER HUNG-TJ-DA-002-2015 TANÚSÍTÁSI JELENTÉS SIEMENS SZÁMLA ARCHIVÁLÓ RENDSZER 2015.03.01-i állapot Verzió: 1.0 Fájl: DA_TJ_002_Siemens_v10.pdf Minősítés: Nyilvános Oldalak: 22 Tanúsítási jelentés a SIEMENS számla archiváló rendszerről

Részletesebben

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy;

1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy közvetlenül vagy közvetve azonosítható természetes személy; A Magyar Hospice Alapítvány adatkezelési nyilatkozata Magyar Hospice Alapítvány (1032 Budapest, Kenyeres u. 18-22.; Tel: +36-1/ 388-7369, E-mail: info@hospicehaz.hu) az oldal-látogatások, a hírlevélre

Részletesebben

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t [2.

Tisztelt Elnök Úr! módosító javaslato t [2. dlllll awa 11 -Ilit"i Í1~1I v A\ ; 11111_ 1111 /111. 11111,. G:sxá ytíkés Fliv*tal a +ári\ --j /.11 b ORSZÁGGY ŰLÉSI KÉPVISEL Ő r!, ez,. 7014 R`n t1.7. Módosító iavaslat Dr. Kövér László úrnak az Országgyűlés

Részletesebben

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz

Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Kft. Trust&Sign Hitelesítés Szolgáltatási Szabályzat Titkosítás Hitelesítés Szolgáltatáshoz Verziószám 1.0 Hatálybalépés dátuma 2004. augusztus 1. MÁV INFORMATIKA

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

E-számla Gyakran Ismételt Kérdések

E-számla Gyakran Ismételt Kérdések Ingram Micro Magyarország Kft. E-számla Gyakran Ismételt Kérdések A dokumentum célja megválaszolni az E-számlázással kapcsolatos leggyakoribb kérdéseket valamint információ nyújtás a jogszabályi háttérrel

Részletesebben

Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól

Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól Módszertani útmutató az egészségügyi dokumentáció archiválásáról és az egészségügyi dokumentumok digitális formában történő megőrzésének szabályairól 1. A módszertani útmutató célja Jelen módszertani útmutató

Részletesebben

PROHARDVER ELEKTONIKUS PIACTÉR ELEKTONIKUS ALÁÍRÁSSAL

PROHARDVER ELEKTONIKUS PIACTÉR ELEKTONIKUS ALÁÍRÁSSAL PROHARDVER ELEKTONIKUS PIACTÉR ELEKTONIKUS ALÁÍRÁSSAL Szabó Áron, aron@ik.bme.hu BME Informatikai Központ 1. Bevezetés A PROHARDVER Informatikai Kft. elektronikus piactere műszaki követelményeinek meghatározásánál

Részletesebben

mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat

mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat mysigno PDA és Szerver aláírás létrehozó és aláírás ellenőrző rendszer v1.0 Biztonsági előirányzat Verzió: 1.0 Dátum: 2006. április 30. Megrendelő: Argeon Üzleti Szolgáltató Kft. Fájl: mysigno_st_ v10_final.pdf

Részletesebben

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei

Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei CNW Rendszerintegrációs Zrt. Mészáros Tamás értékesítési igazgató Az egységes tartalomkezelés üzleti előnyei NetRegisterX - Webes dokumentumkezelési megoldások A-Z-ig 1 Az éves papírfelhasználás mértéke

Részletesebben

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit.

A honlap használatával Ön mint felhasználó elfogadja jelen Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezéseit. 1. A Szolgáltató www.northelektro.hu domain néven elérhető honlapjának (a továbbiakban: Honlap) célja a Szolgáltató kiskereskedelmi tevékenysége keretében a vezető klímaberendezés-gyártó cégek termékskálájához

Részletesebben

Aláírási jogosultság igazolása elektronikusan

Aláírási jogosultság igazolása elektronikusan Aláírási jogosultság igazolása elektronikusan Dr. Berta István Zsolt Microsec Kft. http://www.microsec.hu Elektronikus aláírás (e-szignó) (1) Az elektronikus aláírás a kódolás

Részletesebben

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén

VBA makrók aláírása Office 2007 esetén VBA makrók aláírása Office 2007 esetén Windows tanúsítványtárban és/vagy kriptográfia eszközökön található tanúsítványok esetén Office 2007 alkalmazással 1(10) 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék...

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ. Adatkezelési tájékoztató. a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ Adatkezelési tájékoztató a névre szóló belépőjegy kiállításához, valamint a beléptetéshez kapcsolódó adatkezelésről 1. Adatkezelő neve, elérhetőségei Az adatkezelő megnevezése:

Részletesebben

Matáv Minősített e-szignó. Időbélyegzés-szolgáltatás. Szolgáltatási Szabályzata

Matáv Minősített e-szignó. Időbélyegzés-szolgáltatás. Szolgáltatási Szabályzata Matáv Minősített e-szignó hitelesítésszolgáltatás és Időbélyegzés-szolgáltatás Egyedi objektum-azonosító (OID): 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.8.2.1.13.2.1 Egyedi objektum-azonosító (OID): 1.3.6.1.4.1.17835.7.1.2.11.3.13.1.1

Részletesebben

PKI gyakorlati kérdések, I

PKI gyakorlati kérdések, I PKI gyakorlati kérdések, I Dr. Berta István Zsolt K+F és folyamatszervezési igazgató Microsec Kft. http://www.microsec.hu Bevezetés 2 Elefánt Mőszaki kérdések Gazdasági kérdések

Részletesebben

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

Adatkezelő által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak: 2014. évi a Toyota Fund for Europe, a Toyota Motor Hungary Kft. és a WWF Magyarország által kiírt Palánták program 2014 - Zöld Kihívás verseny adatvédelmi nyilatkozata Bevezető Jelen Adatvédelmi nyilatkozatot

Részletesebben

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer

[ISMERTETŐ] www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer 2008 www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer [ISMERTETŐ] A www.tanulmanyi.info Központi tanulmányi információs rendszer ingyenes Internetes szolgáltatás rövid ismertetője a Magyar

Részletesebben

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft.

Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management. Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés. Offisys Kft. Dokumentumok Information kezelése? Management Információ - management Professzionális dokumentumkezelés hiteles másolat készítés Offisys Kft. 2014.10.16 Professzionális dokumentum menedzsment Rendszerezetten

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó

A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A D A T K E Z E L É S I T Á J É K O Z T A T Ó A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a www.ilonaapartman-hajduszoboszlo.hu (a továbbiakban weboldal) üzemeltetője: Papp Lászlóné EV. (a továbbiakban Szolgáltató)

Részletesebben