SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u Pf.: 177. Telefon: 92/ , 92/ , Fax: 92/ Web: Iktatószám: / EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szegedi János igazgató

2 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI., a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. ) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15 / (IV.30.) NM, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM, a 46/2003. (VIII.08.) ESZCSM rendelet alapján meghatározza az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona működésének szabályait. Az SZMSZ megismerése, megtartása, és megtartatása a gyermekotthon valamennyi dolgozójának kötelessége. Az SZMSZ rájuk vonatkozó rendelkezéseit meg kell ismerniük az ellátottaknak, továbbá mindazoknak, akik tartós jogi kapcsolatba kerülnek a gyermekotthonnal, igénybe veszik szolgáltatásait, vagy részére szolgáltatásokat nyújtanak. 2. Gyermekotthon alapítása, adatai Az Alapító Okirat május 14-től hatályos. A költségvetési szerv elnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona Rövid név: EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon A költségvetési szerv székhelye: Zalaegerszeg, Posta u Költségvetési szerv illetékessége: országos A költségvetési szerv irányító szerve, címe: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay út A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi-gazdasági feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola (2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.) pénzügyi gazdasági szervezete látja el.

3 3 Költségvetési szerv azonosító adatai: Törzskönyvi azonosító szám: Adószám: KSH statisztikai számjel: ÁHT-I azonosító szám: A Magyar Államkincstárnál vezetett számlák: Előirányzat keretszámla: Letéti számla: Alaptevékenység szakágazati száma és megnevezése: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása Feladatmutatója - férőhelyek száma 48 Teljesítménymutató - ellátottak száma 48 Az alaptevékenységek május14-től érvényes államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Speciális Gyermekotthoni ellátás Utógondozói otthoni ellátás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének mértéke: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított előirányzatainak a 20%-a. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A gyermekvédelemi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása, a működési engedélyben meghatározott férőhelyen, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 101 -ának (3) bekezdése alapján az 58 szerint. A költségvetési szerv alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladat- rend szerinti besorolása: - A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít 12. életévét kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt, fiúk számára. A megjelölt férőhelyszámon belül a külön jogszabályban foglalt feltételek megléte esetén a nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít. Az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára gondoskodik a - viselkedés- és személyiségkorrekciós terápiák, - fejlesztő, prevenciós és rehabilitációs foglalkozások,

4 - általános iskolai nevelés, oktatás, - szakmunkásképző iskolai, ill. szakiskolai nevelés-oktatás biztosításáról. 4 A gyermekotthon a felsorolt feladatok ellátását elősegítő gazdasági - műszaki tevékenységet végez a Munkamegosztási megállapodás -ban foglaltakkal összhangban. A költségvetési szerv feladatai: szakfeladatait a 15/98. (IV.30.) NM rendelet alapján - igazgató 1 fő - igazgatóhelyettes 1 fő - nevelő 13 fő - asszisztens 6 fő - gyermekfelügyelő 16 fő - pszichológus 2 fő - családgondozó 2 fő - fejlesztő pedagógus 4 fő - növendékügyi ea. 1 fő - foglalkoztató 2 fő adminisztratív és technikai személyzet - a fenntartó döntése alapján: - könyvelő 1 fő - pénzügyi ea. 1fő - ápolónő 2 fő - gépkocsivezető 1 fő - karbantartó 2 fő - kézbesítő-takarítónő 1 fő -.takarítónő 1 fő - rendész 2 fő összesen: 59 fő látja el. 3. A gyermekotthon vezetése A költségvetési szerv vezetői, és kinevezésük rendje: A költségvetési szervet igazgató vezeti, akit az emberi erőforrások minisztere nevez ki, és ment fel. A munkáltatói jogok gyakorlását az Emberi Erőforrások s Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. Az igazgatóhelyettes megbízására és a megbízás visszavonására, valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon igazgatója jogosult.

5 A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 5 A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. Igazgató Az igazgató a költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője és képviselője. Irányítja a szakmai munkát és a Munkamegosztási Megállapodásban rögzített feladatokat. Az igazgató felelős a gyermekotthon vagyonának rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a gyermekotthon gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási és információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a belső ellenőrzésért. Gyakorolja a kiadmányozási és a munkáltatói jogokat a gyermekotthon valamennyi közalkalmazottja vonatkozásában, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. A közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Igazgatóhelyettes Az igazgatót vezetési munkájában az általa kinevezett igazgatóhelyettes segíti. Feladata: - az intézet Szakmai Programjának megfelelően irányítja és kontrollálja a gyermekotthonban folyó pedagógiai és mentálhigiénés munkát, - szervezni a szolgálati rendet, - ellenőrizni a foglalkozásokat, - az igazgatót annak távollétében helyettesíti. Vezető nevelő A vezető nevelő a nevelői egység vezetői megbízását (határozott idejű) az intézmény igazgatójától kapja. Feladatai: - a nevelési egységben elhelyezett fiatalok személyiség- korrekciójának megtervezése és végrehajtatása, - a nevelési egység gazdálkodásának irányítása és működésének biztosítása. A vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formája Az igazgató közvetve az igazgatóhelyettesen keresztül - irányítja a szakmai feladatok ellátását. A gazdasági tevékenységet a Munkamegosztási megállapodás -ban meghatározottak alapján látja el.

6 6 Az igazgató a vezetői munka, a döntések előkészítése és a belső ellenőrzés biztosítása, összehangolása érdekében vezetői értekezletet, illetve kibővített vezetői értekezletet tart. A.) Vezetői értekezlet: Tagjai: - igazgató - igazgatóhelyettes - vezető nevelők B.) Kibővített vezetői értekezlet: Tagjai: - igazgató - igazgatóhelyettes - vezető nevelők - érdekvédelmi szervezetek - belső ellenőr (témától függően) Eseti jelleggel (rendkívüli események, esetelemzések megbeszélése, stb.) rendkívüli értekezlet hívható össze az érintettek számára, az igazgató jóváhagyásával. Helyettesítés rendje A működésében akadályoztatott igazgatót általános jogkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti, kivételt képeznek a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdések, az igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén eseti megbízással vezető nevelő látja el. Az igazgatóhelyettes munkakörét - akadályoztatása esetén - a feladatra külön megbízott vezető nevelő látja el. 4. A Gyermekotthon kontroll - rendszere Kontroll környezet: Az ellenőrzés összegyűjti a szervezet működési környezetében és folyamatiban történt változásokat a rendelkezésre álló információk szerint, mert ezek a kockázat azonosítás szempontjából kiemelten fontosak. A környezet változásának elsődleges forrásai: - magyar és európai uniós jogszabályi változások, - gazdaságpolitikai környezet változásai, - belső szervezeti változások, - a Gyermekotthon feladatainak, tevékenységének változása. Kockázat kezelés: Ennek során kell - azonosítani - elemezni - dokumentálni a Gyermekotthon működési folyamataiban és szervezeti egységeinél rejlő kockázatokat.

7 Azonosítás: A kockázatnak két jellemzője van: - oka pl. esemény, vagy mulasztás - hatása pl. pénzügyi vagy egyéb veszteség. 7 Elemzés: A kockázat bekövetkezésének valószínűségét és hatásait értékeli. Így megjelöli a kockázat súlyát. Kontroll tevékenységek: A belső ellenőrzés tervezése: - stratégiai tervet - éves költségvetési tervet kell készíteni. A stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljára, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat tartalmaz. Meghatározza a prioritásokat, ezeken belül az ellenőrzés gyakoriságát. Ez a tervezés konkrét részfeladatok lebontásáig nem megy el. Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: - az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket - a tervezett ellenőrzések tárgyát - az ellenőrzések célját - az ellenőrizendő időszakot - a szükséges kapacitás meghatározását - az ellenőrzések típusát, módszereit, ütemezését - az ellenőrzött szerv, illetve egységek megnevezését. Az ellenőrzésre való felkészülés során meghatározandó az ellenőrzés célja és tárgya, hogy rendelkezésre állnak-e az ellenőrzési források, és elkészült-e az ellenőrzési program. Az igazgató az ellenőrzött egység vezetőjét 3 munkanappal az ellenőrzést megelőzően írásban értesíti kivéve ha ez meghiusítaná az eredményességet. Az ellenőrzés végrehajtása nyitó megbeszéléssel indul. Az ellenőrzés során munkalapokat kell használni. Úgy kell vezetni, hogy általa végig lehessen követni a munkafolyamatot, s le lehessen vonni a következtetéseket. Munkalapként az erre rendszeresített iratmintát kell felhasználni. A folyamatok és kockázatok elemzésére interjúkat kell készíteni a folyamatban részt vevő munkatársakkal. Bizonyítékokat pl. eredeti dokumentum, másolat, kivonat, tanúsítvány stb. kell beszerezni. Az ellenőrzött szerv vezetőjétől teljességi nyilatkozatot kell kérni arra nézve, hogy valamennyi okmányt, információt az ellenőr rendelkezésére bocsátotta. A belső ellenőrzésről a megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat, rögzítő jelentést kell írni az erre irányadó iratminták felhasználásával.

8 8 5. Képviseleti szervek A nevelőtestület A nevelőtestület tagja a gyermekotthon valamennyi pedagógus munkakört betöltő, továbbá a nevelő-gondozó munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű közalkalmazottja. Alapvető feladata a rájuk bízott ellátottak nevelése, oktatása. Kötelességük az ellátottak személyiség fejlődésének elősegítése és figyelemmel kísérése, valamint emberi méltóságuk, jogaik tiszteletben tartása. A pedagógust megilleti a jog, hogy - a szakmai program alapján a nevelés, oktatás módszereit megválassza, - kiválassza az alkalmazott taneszközöket, - irányítsa, és értékelje az ellátottak előrehaladását, - részt vegyen a szakmai program kidolgozásában, - szakmai ismereteit továbbképzés útján gyarapítsa. Egyetértési jogköre van a gyermekotthon szakmai programjának, valamint az SZMSZ elfogadásánál. Egyéb ügyekben tanácskozó, javaslattevő jogköre van, amit az igazgató felé gyakorol. A nevelőtestület értekezleteit szükség szerint, de legalább naptári évenként egy alkalommal az igazgató hívja össze. Érdekképviseleti Fórum Az Érdekképviseleti Fórum szavazási joggal rendelkező tagjai: - az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselője, - a Gyermekönkormányzat által az ellátottak közül választott személy, - az ellátottak gyámjai által megbízott személy, - az intézmény dolgozóinak képviselője. Jogköre: - véleményt nyilvánít a gyermekotthon igazgatója részére az ellátottakat érintő kérdésekben, - javaslatot tehet a gyermekotthon alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatásokról, - egyetértési jogot gyakorol a Házirend jóváhagyásánál. Szakmai munkaközösség Szakmai munkaközösséget a gyermekotthon pedagógus, és a pedagógiai munkát segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai hozhatnak létre. Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó munka szervezéséhez, tervezéséhez, ellenőrzéséhez. Ezen kívül tanulmányi versenyeket készíthet elő, szakköröket szervezhet, stb. A szakmai munkaközösség tagjai által megválasztott vezető javaslatot tehet személyi és szakmai kérdésekben, a munkaközösség számára ütemtervet készíthet.

9 9 Közalkalmazotti Tanács A Közalkalmazotti Tanácsot - a közalkalmazotti testület nevében - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint együttdöntési jog illeti meg a Kollektív Szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében. A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti a kjt 16 (2) bekezdésében meghatározottakat. Az igazgató és a Közalkalmazotti Tanács közötti együttműködés részletes szabályait és formáit a hatályban levő Közalkalmazotti Szabályzat alapján gyakorolják. Szakszervezet A szakszervezet a gyermekotthon közalkalmazottait anyagi, szociális, kulturális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelességeikről tájékoztatja. Képviseli tagjait a munkaviszonyt, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő körben a gyermekotthon vezetői, illetve az állami szervek előtt. A szakszervezet a gyermekotthon igazgatójával megköti a Kollektív Szerződést. Gyermekönkormányzat A gyermekotthonban elhelyezett ellátottak érdekeik képviseletére Gyermekönkormányzatot hoznak létre. Élén pedagógus elnök áll. Valamennyi gyermek képviseletében az a gyermekönkormányzat járhat el, amelyiket a gyermekek több mint 50 %-a választ meg. A Gyermekönkormányzatot egyetértési jog illeti meg a Házirend elfogadásánál. A Gyermekönkormányzat pedagógus elnökét, továbbá ellátottakból álló tagjait, póttagját, a gyermekotthon ellátottainak több mint 50 %-a tanévenként választja meg az ebből a célból összehívott teljes ülésen. A Gyermekönkormányzat ülését annak pedagógus elnöke szükség szerint, de legalább havonta egyszer összehívja. Az ülésen legalább évente egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban részt vesz a gyermekjogi képviselő, aki tájékoztatást ad a gyermekek jogairól, azok érvényesíthetőségéről és az ő elérhetőségéről. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amit a pedagógus elnök, a jegyzőkönyvvezető és még egy tag aláírásával hitelesít. Az ülésen a szavazás nyílt. A határozatképességhez az elnök és legalább három tag jelenléte szükséges. A határozathozatal szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Gyermekönkormányzat részéről a törvény által megkívánt véleményezési, illetve egyetértési jog gyakorlása a Gyermekönkormányzat ülésének rendkívüli összehívását teheti szükségessé.

10 10 Feladata: - a Gyermekönkormányzat tisztségviselőivel a közösség aktivizálása közös célok érdekében, - a közösségi magatartás követelményeinek kialakítása, - az önkormányzat éves munkatervének elkészítése, végrehajtása, értékelése - csoportközösségek és felelősök munkájának segítése, - a gyermekotthon hagyományainak ápolása, gazdagítása, - a tanulmányi munka, kulturális élet, játék és sport kibontakoztatásának segítése, - rendezvények koordinálása, - érdekképviselet és érdekvédelem. A Gyermekönkormányzat véleményt nyilváníthat a gyermekotthon igazgatójának a gyermekotthon működésével és az ellátottakkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, amit a gyermekotthon igazgatójának figyelembe kell venni. A véleménykérés és - nyilvánítás módja a következő: - a gyermekotthon igazgatója a tervezett intézkedéseket megküldi a Gyermekönkormányzatnak elnökének, - a Gyermekönkormányzat ésszerű határidőn belül megvitatja a tervezetet, s egyszerű szótöbbséggel hozott határozatát írásban közli a gyermekotthon igazgatójával. A házirend jóváhagyásánál a Gyermekönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, az tehát az igazgató és a Gyermekönkormányzat együttes döntésével lép hatályba. A gyermekjogi képviselő - előre egyeztetett időpontban, a - gyermekek számára - fogadóórát tart a gyermekotthon helyiségében. 6. A diagnosztikai és terápiás munka E tevékenység keretében történik az ellátottak magatartási és beilleszkedési zavarainak, tanulási nehézségeinek, továbbá ezek okainak feltárása - valamint ezek korrekciója. E tevékenységi kört a szakértői csoport és a nevelési egységek végzik. Szakértői csoport A szakértői csoport növendékügyi előadó, családgondozó, továbbá pszichológus, pszichiáter és orvos szakemberekből áll. Elkészíti - a nevelőtanár bevonásával - az ellátottakra vonatkozó komplex fejlesztési programot, az egyéni gondozási - nevelési tervet, gondoskodik a szak-specifikus ellátásról. A kiegészítő diagnosztikai tevékenységet követően az OGYSZB szakvéleményével összhangban, TEAM munkában meghatározza és dokumentálja a fejlesztési irányokat, majd 6 havonta vagy szükség esetén értékeli a fejlődés ütemét, és korrekciós javaslatokat tesz. Az értékelhető családi kapcsolatokat bevonja a fejlesztési program sikeréért. Az érintett területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknak és gyámoknak rendszeres értékelést küld az ellátottak személyiségállapotáról és fejlesztési programjuk megvalósulásáról. A növendékügyi előadó A növendékügyi előadó feladata az ellátottak befogadása során a megküldött iratok nyilvántartásba vétele, aktualizálása. Az ellátottak iratait az adatvédelem előírásainak

11 11 megfelelően kezeli, azokról a törvényben feljogosítottaknak másolatot küld, az adatokról tájékoztatást ad. Gondoskodik a havi és az éves statisztikai adatszolgáltatásról, nyilvántartja a várólistán szereplők adatait, és folyamatosan karbantartja azt. A családgondozókat, a fejlesztő pedagógusokat és a nevelési egységeket folyamatosan tájékoztatja a hozzá beérkezett, és az ellátottakat érintő információkról. Vezeti a központi elektronikus nyilvántartást a szolgáltatást igénybe vevőkről. (KENYSZI). Az elbocsátáskor előkészíti a szükséges dokumentációt és megküldi az illetékes szerveknek. A családgondozók A családgondozók az ellátottak befogadását követően összegyűjtik a korábbi családi és egyéb környezetükre vonatkozó információkat. Feltárják azokat a lehetőségeket és kapcsolatokat, amelyek a terápiás munkát támogatják, és biztosítják a fiatalok rehabilitációját. Kapcsolatot tartanak az ellátottak képzését, oktatását, foglalkoztatását végző intézményekkel, szervezetekkel. Részt vesznek az ellátottakra vonatkozó gyámhatósági, egyéb államigazgatási, bűnügyi és polgári bírósági eljárásokban. Előkészítik és megszervezik az OGYSZB esedékes felülvizsgálatait. Elősegítik az ellátottak felkészülését a családi környezetbe való visszatérésre, valamint az önálló életvitelből adódó feladatok megoldását. Részt vesznek a fiatal és családja között felmerült konfliktusok rendezésében, feldolgozásában, terápiás összejöveteleket szerveznek. Pszichológus Feladata: - az intézménybe utalt fiatalok iratanyagának szak-specifikus értékelése, - a befogadási eljárás során vizsgálatok elvégzése, kihelyezési javaslat és szakvélemény készítése, - a korrekció folyamatában a terápiás háttér biztosítása, javaslat más terápiás ellátásokra, - tanácsadás a kollektíva számára, - esetelemzések, megbeszélések szervezése, - terápiás közösségek pszichológiai támogatása, - aktuális problémák kezelése, - a mentálhigiénés szemlélet képviselete. Egészségügyi szolgálat A terület feladata az intézményben elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek pszichés és szomatikus státuszának befogadáskori meghatározása, az akut és traumatikus állapotokra vonatkozó gondozási és gyógyítási programok elkészítése, kivitelezése. A szükségleteknek megfelelően külső szakellátásba történő irányítása.

12 12 Pszichiáter Feladata: - az intézménybe utalt fiatalok anyagának szak-specifikus értékelése, - az ellátottak pszichiátriai státus-meghatározása, gyógyszeres és/vagy pszichoterápiás ellátása, - a terápiás közösségek szakmai támogatása, - kapcsolattartás a pszichiátriai ellátórendszerrel, - esetelemzések szervezése, tanácsadás biztosítása. Orvos és szakápoló Feladata: - a beutalt fiatalok szomatikus státusának kontrollja, - betegségek megelőzése, gyógyítása, az ápolási feladatok meghatározása, - általános közegészségügyi feladatok ellátása. Ügyeletes nevelő A fejlesztő- és munkafoglalkoztató tevékenységeket ügyeletes nevelő szervezi, koordinálja és ellenőrzi. E feladatkörben reggeli szemle keretében elvégzi az ellátottak: - mentális és szomatikus állapotának aktuális felmérését, - személyi és környezetük tisztaságának ellenőrzését, - a foglalkozási rendnek megfelelő felszerelés meglétét. Szervezői jogköre keretében meggyőződik: - a foglalkozási feltételek személyi és tárgyi alkalmasságáról, - a foglalkozási rend betartásáról. Ellenőrzési jogköre keretében: - figyelemmel kíséri a foglalkozások menetét, szükség esetén intézkedéseket foganatosít, - elvégzi az engedély nélküli eltávozások körülményeinek vizsgálatát. Fejlesztő és foglalkoztató egység A gyermekotthon ellátottai általános iskolai tanulmányi kötelezettségüknek oly módon tesznek eleget, hogy magántanulói jogviszonyban állnak, vagy nappali tagozatos képzésben részesülnek. A foglalkoztatás keretében kell az intézmény környezetét tisztántartó, karbantartó, parkgondozó munka alapjaival megismertetni az ellátottakat, illetve a szakműhelyek segítségével fejlesztő, a finom-motorikumot erősítő, a maszkulin szerepben megjelenő alapvető barkácsolási, szerszámhasználati ismereteket fejleszteni, ezáltal segítve pályaorientációjukat. A vizsgákra a tanulókat fejlesztő pedagógusok készítik fel az anyaiskola szaktanárainak és oktatóinak közreműködésével. Az ismeret szint felmérését követően egyéni oktatási programot készítenek. A tanulókat segítik abban, hogy tanulmányi elmaradásaikat pótolják, és sikeres vizsgát tegyenek, kifejlesztik bennük az önálló ismeretszerzés iránti igényt. Az elért eredményekről, esetleges elmaradásokról szükség szerint tájékoztatják az igazgatót.

13 13 A fejlesztő pedagógusok munkájához az oktatáson és részképesség zavarok korrekcióján túlmenően szorosan illeszkedik a munkafoglalkoztatási tevékenység. Az egyéni képességek hatékony fejlesztése érdekében a munkafoglalkoztatók a fiatalok érdeklődésének figyelembe vételével foglalkoztatási köröket szerveznek. A nevelési egységek A gyermekotthon az elhelyezettek részére nevelési egységekben nyújt ellátást, sérülés specifikus csoport-szervezésben. A nevelési egység terápiás közösségként működik, segítve az ellátottak személyiség korrekcióját, fejlesztve a szociális képességeiket. Egyéni és közösségi foglalkoztatások rendszerében megvalósítják a gondozási - nevelési programban, valamint a komplex fejlesztési programban foglaltakat. Életgyakorlatok keretében az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek és készségek kialakítását végzik. A nevelési egységek közössége felelősséggel tartozik a fejlesztő pedagógusok tanulmányi felzárkóztató munkájának segítéséért. A nevelési egység önálló pedagógiai és pénzügyi ellátmánnyal gazdálkodó csoport. A nevelési egységben legfeljebb 8 ellátott helyezhető el. A nevelési egységekből egy közösséget befogadó csoportként működtetünk, speciális funkciókkal és módszerekkel, ami segíti az újonnan érkező növendékek illeszkedésének elősegítését és megismerésének folyamatát. A nevelési egységeket közvetlenül a vezető nevelő irányítja, nevelőtanár, asszisztens és gyermekfelügyelők segítik munkáját. A nevelési egységek munkaterv alapján működnek, együtt, vagy külön külön is tartanak megemlékezéseket az állami, társadalmi, családi ünnepek alkalmával, ápolják a hagyományokat. A nevelési egységek gazdálkodásáról külön szabályzat rendelkezik. 7. Igazgatási egységek Belső ellenőrzés A Munkamegosztási Megállapodás alapján az intézmény működésének és gazdálkodásának rendjét ellenőrzi. Feltáró és ellenőrző tevékenységével segíti az igazgatót a döntések előkészítésében, meghozatalában. Súlyos szabálytalanság feltárása esetén javaslatot tesz a felelősség megállapítására. Rendszeres kontrolljával hozzájárul a szabálytalanságok kialakulásának megakadályozásához, a helytelen gazdálkodási szabályok és pedagógiai módszerek rögzüléséhez. Megállapításairól az intézmény vezetőjének köteles beszámolni. A belső ellenőrzés méri a gyermekotthonban folyó pedagógiai munka hatékonyságát, feltárja, hogy mely területen szükséges erősíteni a pedagógusok munkáját, mely területen kell a meglévő felszereléseket felújítani, bővíteni, korszerűsíteni. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az igazgató készíti el, a szakmai munkaközösség-vezetők bevonásával.

14 14 Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az igazgató, illetőleg a helyettese felelnek. A belső ellenőrzés meghatározott munkaterv szerint folyik, de az intézmény igazgatójának rendelkezése alapján rendkívüli ellenőrzés is elrendelhető. Rendkívüli ellenőrzés megtartását kérheti a szakmai munkaközösség és a gyermekönkormányzat. A belső ellenőrzés folyamatában a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendjét kell kialakítani. Az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a dolgozók szabálytudatának megismerése, megbeszélés, beszámoltatás útján. Az utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályosság vonatkozásában a betartás ellenőrzése beszámoltatással, a dokumentumok áttekintésével, megbeszélésével. A közalkalmazott - munkájának segítése érdekében - kérheti szakmai tevékenységének minősítését. Ügyeleti szolgálat Az ügyeleti szolgálat helyszínei: - otthoniroda, - - porta. - - biztonsági szolgálat Az otthoniroda szolgálata hétköznap 12 órától 21 óráig, munkaszüneti napokon 10 órától 21 óráig tart. Feladata: Azt intézmény működési rendjének figyelemmel kísérése. A nevelési egységből engedéllyel, vagy anélkül távozók és visszaérkezők, valamint az észlelt jelenségek, történések rögzítése az e célra rendszeresített naplóba. Felügyeletet lát el személyesen, illetve a monitor rendszeren keresztül a nevelési felügyelet és az egészségügyi izolációban elhelyezett fiatalok felett. Figyelemmel kíséri az intézmény bejárati és parkoló területét, a videó-rendszeren keresztül. Intézkedéseket tesz az intézmény működését zavaró események megszüntetésére. Intézkedéseiről jelentési kötelezettsége van. Munkanapokon 13 órától, és munkaszüneti napokon a portaszolgálat feladatkörét is ellátja. Munkaszüneti napokon 0 24 óráig, munkanapokon óráig telefonközpontként is működik. A gyermekotthonban hétköznap 7,30 órától 13 óráig működik portaszolgálat. A gyermekotthon területén folyamatos munkarendben biztonsági szolgálat működik. Alapvető feladata az intézménybe való ki- és beléptetés rendjének biztosítása, valamint a szakszemélyzet rendtartó munkájának segítése. Titkárság Az igazgató közvetlen irányítása alapján a gazdasági előadó, gépkocsivezető, technikai személyzet és kapcsolt munkakörben a pénzügyi előadó és a növendékügyi előadó látja el az adminisztratív és humánpolitikai teendőket, a szükséges szállítási, karbantartási és működtetési feladatokat: - a központi ügyiratkezelés, iktatás, gépelés, számítógépes adattárolás, adatfeldolgozás, - a közalkalmazotti jogviszony keletkezése, fenntartása és megszűnésekor esedékes adminisztratív feladatok ellátása, - a dolgozókra vonatkozó nyilvántartások vezetése,

15 15 - a közalkalmazotti jogviszonyból eredő változások figyelemmel kísérése, a döntések előkészítése és ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. - munkanapokon óráig telefonközpontként működik. A gyermekotthon önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi, gazdasági feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola pénzügyi, gazdasági szervezete látja el. A pénzügyi és gazdasági előadó látja el: - a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat, - a készpénzkezeléssel, a bankszámlavezetéssel, a pénzellátással kapcsolatos teendőket, - az üzemeltetéssel, a fenntartással, működtetéssel, a vagyon használatával és hasznosításával, kapcsolatos teendőket, - a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat, - a költségvetés módosításához és finanszírozásához kapcsolódó év közi feladatok ellátása. Külön szabályzat rendezi a feladatellátásnak a gyermekotthon kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását, a családi pótlék felhasználását biztosító: - feltétel-és követelmény rendszerét, - folyamatát és kapcsolatrendszerét, - a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást, és dokumentumai tartalmát. A gépkocsivezető látja el: - a gyermekotthon használatában lévő gépjárművek üzemeltetési, karbantartási feladatait, - az intézmény működésével összefüggő szállítási és anyagbeszerzési feladatokat. A technikai személyzet látja el: - az intézmény működésével összefüggő kisebb karbantartási, javítási feladatokat, - az intézmény tulajdonában és használatában lévő parkok, külterületek gondozását. II. A GYERMEKOTTHON MŰKÖDÉSE 1. Az ellátottak befogadása A gyermekotthonba való elhelyezés alapja a gyámhivatal határozta, amelyet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján hoz meg. A gyermekotthonban a gyermeket a családgondozó és a növendékügyi előadó fogadja, megállapítják a gyermek személyazonosságát, meggyőződnek a szükséges okmányok, iratok meglétéről, átveszik azokat. Ezen iratok a következők: - személyi okmányok, - határozat a gondozási hely megváltoztatásáról, - iskolai bizonyítvány,

16 16 - pedagógiai jellemzés, pszichológiai jellemzés, - átmeneti vagy tartós nevelést elrendelő határozat, - nevelésbe vételkor készített környezettanulmány és az - egészségügyi állapotra vonatkozó iratok. A családgondozó gondoskodik a gyermek egészségügyi vizsgálatának az egészségügyi részlegben való elvégzéséről, esetleges egészségügyi megfigyeléséről. Számítógépen rögzíti a szükséges adatokat, és kiállítja a köröző lapot. Elvégzi a gyermek értéktárgyainak leltár szerinti átadás-átvételét, és a befogadást követően a gyermeket a befogadó egységbe kíséri. A növendékügyi előadó gyermek befogadásáról elkészíti és elküldi az értesítéseket a szülőnek, gyámhivatalnak, a szakszolgálatnak, a szülő lakhelye szerinti gyermekjóléti szolgálatnak és a pártfogó felügyelőnek, ha a gyermek pártfogói felügyelet alatt áll. A gyermek ellátásával kapcsolatos adatokat rögzíti a KENYSZI rendszerben. 2. Nevelés A nevelési egység megszakítás nélkül működő szervezeti egység. Színtere az ellátottak személyiségfejlesztésének, viselkedési és tanulási korrekciójának. Szociális teret biztosít az életgyakorlatok készségszintű elsajátításához, biztosítja az életkori sajátosságoknak megfelelő ellátást. Egyéni szükségletek kielégítésének megfelelő programok szervezésével az optimálist megközelítő lehetőségeket biztosít neveltjeinek. Csoportos és egyéni foglalkozások biztosítanak lehetőséget a fejlesztési programok megvalósulásának. A közösségfejlesztés célja a terápiás közösségek megvalósítása. A fegyelmi felelősség A fegyelmi felelősség szabályait a HÁZIREND tartalmazza. A kötelezettségeit súlyosan megsértő ellátott fegyelmi vétséget követ el, melyet a vezető nevelőnek jelezni kell. Bűncselekmény elkövetéséről, vagy annak alapos gyanújáról az intézmény vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell, aki feljelentést tesz az illetékes hatóságnál. Mindezek tényéről tájékoztatja a gyámot. A kapcsolattartás A Gyermekvédelmi Törvény határozza meg, hogy a gyermekotthon ellátottaival mely személyek jogosultak kapcsolattartásra. A kapcsolattartás konkrét módját a gyámhivatal határozza meg. A kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeinek biztosításáért a gyermekotthon igazgatója felelős. A kapcsolattartás intézményi szabályait a HÁZIREND tartalmazza. Ellátás megszüntetése Az ellátás megszüntetését a gyermekotthon igazgatója kezdeményezi, ha az elhelyezés indokai már nem állnak fenn, ill. ha a gyermek a 18. életévét már betöltötte, vagy más intézetbe helyezik el.

17 17 A gyermekotthon az ellátást a gyámhivatalnak az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján hozott határozatára szünteti meg. Ezt követően a gyermekotthon az ellátottat a gyámhivatal határozatában megjelölt intézménynek, vagy személynek adja át. Az ellátás megszüntetéséről haladéktalanul értesítendő - a szülő, - gyám, - gyámhivatal, - szakszolgálat, - gyermekjóléti szolgálat (szülő lakhelye szerinti), - pártfogó felügyelő (ha az ellátott pártfogó felügyelet alatt áll). Az utógondozói ellátás A gyermekotthon ellátottai közé tartoznak azok a fiatal felnőttek is ( kivételesen 25 - év közti nagykorúak), akiknek utógondozói ellátását az illetékes gyámhivatal elrendelte, végrehajtásának helyeként a gyermekotthont, utógondozóként annak valamely pedagógus munkakörű közalkalmazottját kirendelte. Az ellátás keretében a gyermekotthon szállást és étkezést nyújt az ellátottnak, térítés ellenében. A gyermekotthon Házirendjét az utógondozói ellátottak is kötelesek betartani. Velük szemben azonban a jutalmazás és elmarasztalás fokozataira, valamint a fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. A HÁZIREND megsértése esetén a gyermekotthon igazgatója dokumentummal (jegyzőkönyv, feljegyzés) alátámasztott javaslatot tesz az illetékes gyámhivatalnak az utógondozói ellátás megszüntetésére. Az utógondozói ellátás megszűnik: - az ellátott illetékes gyámhivatalának határozatával, - az ellátott 24. életéve betöltésekor a törvény erejénél fogva, - felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytatott fiatal felnőtt esetén a tanulmányok befejezésekor, de legkésőbb 25. évének betöltésekor, a törvény erejénél fogva. A személyi térítési díj: Az utógondozói ellátott az ellátásért személyi térítési díjat fizet, amely a gyermekotthon és az ellátott közt kötendő megállapodásban kerül rögzítésre. A személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg az intézmény fenntartója által megállapított, és tárcaközlönyében közzé tett intézményi térítési díj alapján, az ellátott saját jövedelme figyelembe vételével napi és havi összegben. A személyi térítési díjat az utógondozói ellátott havonta egyszer, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti be a gyermekotthon pénztárába vagy elszámolási számlájára. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az utógondozói ellátott havi jövedelmének 30 %- át. A gyermekotthon ingyenes ellátásban részesíti az utógondozói ellátottat arra az időszakra, amely alatt nincs jövedelme.

18 3. Engedély nélküli eltávozás és rendkívüli események 18 A gyermekotthon működési rendjét az engedély nélküli eltávozás kisebb mértékben, a rendkívüli esemény számottevően megzavarja. Eljárás engedély nélküli eltávozás esetén Az ellátott felügyeletét ellátó közalkalmazott munkanapon, munkaidőben az engedély nélküli eltávozást azonnal jelenti munkahelyi vezetőjének a szökési jelentés átadásával egy időben. A gyermekotthon szolgálata lehetőségeinek tükrében - azonnal megkísérli az ellátott tartózkodási helyének felkutatását. Ennek sikertelensége esetén, vagy, ha az ellátott 14 éven aluli, a növendékügyi előadó a rendőrség ügyeletére a szökési bejelentést telefonon megteszi, majd a következő munkanapon az írásbeli bejelentést is megküldi a rendőrhatóságnak. Az ettől eltérő időben bekövetkező szökést az ellátott felügyeletét ellátó közalkalmazott közvetlenül telefonon jelzi a rendőrség ügyeletére és az ügyeletes vezetőnek. A legközelebbi munkanapon a szökésről tájékoztatja a növendékügyi előadót, - szökési jelentés átadásával -, aki az írásbeli bejelentést megküldi a rendőrhatóságnak. Az ellátott visszatérésekor a szökés körülményeiről és a távollét alatti eseményekről írásos feljegyzést készít az egység vezető nevelője. A növendékügyi előadó írásban értesíti a rendőrhatóságot, kérve a körözés visszavonását. A növendékügyi előadó akadályoztatása esetén a szökéssel kapcsolatos feladatokat a családgondozó látja el. Eljárás rendkívüli esemény bekövetkeztekor A rendkívüli események szerteágazók, minden olyan előre nem látott fejlemény ide tartozik, ami az intézmény működési rendjét jelentősen megzavarja. Ilyen: - az ellátott halála, - balesetveszély, egyéb szerencsétlenség, - az ellátottak által, vagy sérelmükre elkövetett súlyosabb bűncselekmény (pl. személy elleni erőszak). A rendkívüli eseményről tájékoztatni kell az igazgatót, akadályoztatása esetén helyettesét. Bűncselekmény megtörténtét azonnal be kell jelenteni a rendőrhatóságnak. Tűz esetén a Tűzvédelmi Szabályzat ide vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. Az ellátott haláláról gyámját, illetve az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatot is értesíteni kell. Közveszéllyel fenyegetést (pl. bombariadó) a rendőrhatóságnak nyomban be kell jelenteni. Ezt követően mindenben a rendőrhatóság utasításainak, intézkedéseinek megfelelően kell eljárni. A rendkívüli eseményről a fenntartót az intézmény igazgatója tájékoztatni köteles. 4. Adatkezelés, adatvédelem Az ellátott, a szülő és más törvényes képviselő valamint kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó adatait a gyermekotthon igazgatója által átruházott hatáskörben a növendékügyi előadó kezeli.

19 19 Gondoskodni kell arról, hogy - az érintett adataihoz hozzáférjen, gyakorolhassa a helyesbítéshez, illetve törléshez való jogát, - a tárolt adatokat töröljék, ha a tárolás oka megszűnt. Az adatok - személyi azonosító adatok nélkül - statisztikai célra továbbíthatók. Személyi azonosító adatokkal együtt az adatok csupán az évi XXXI. törvény XXI. fejezetében meghatározott szerveknek az ott írt okból, illetve célra továbbíthatók. Be kell tartani az SZMM szolgálati titokköri jegyzékében foglalt korlátozásokat, valamint a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. 2.sz. melléklete Adatkezelés a közoktatási intézményekben című részének előírásait. Minden dolgozóra vonatkozik a munkaköréből eredő titoktartási és nyilatkozattételi tilalmi kötelezettség. 5. Munkarend, munkaidő A gyermekotthon megszakítás nélkül működik, a közalkalmazottak konkrét munkarendjét a Kollektív Szerződés szabályozza. 6. Belépés a gyermekotthonba, a portaszolgálat A gyermekotthonba a fenntartó, továbbá a felügyeletet gyakorló szervek (gyámhatóság, ügyészség, közegészségügyi hatóság stb.) tisztviselői külön engedély nélkül léphetnek be. Büntető ügyekben eljáró hatóságok ügyintézői a gyermekotthonba az igazgatóval való egyeztetés után léphetnek be, az ellátottakat az erre kijelölt pedagógus munkakörű dolgozója jelenlétében hallgathatják ki, aki ez alkalommal az intézményi törvényes képviseletet átruházott jogkörben gyakorolja. Ugyancsak az igazgató engedélyével léphetnek a gyermekotthon területére a megrendelt munkákat végző vállalkozók, illetve ezek alkalmazottai. A munka cégszerű megrendelésével ezen engedélyt megadottnak kell tekinteni. A gyermekotthon közalkalmazottai munkaidő alatt csak az intézmény igazgatója, távollétében az általa megbízott vezető engedélyével hagyhatják el a gyermekotthon területét ( Távozási engedély ). A gyermekotthonból leltári felszerelést, anyagot csak az igazgató vagy helyettese engedélyével lehet elvinni. A törvény hatálya alá tartozó bódulatkeltő és aktiváló szerek behozatala és használata tilos a gyermekotthonban. Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozók tudatmódosító szer hatása alatt nem állhatnak. A gyermekotthon területén a dohányzásra a jogszabályi előírások vonatkoznak, a gyermekotthon területén tilos a dohányzás.

20 20 Szakköri vagy karbantartó munkára használt szert bódulatkeltésre, vagy más rendeltetés ellenes módon igénybe venni tilos! Ennek ellenőrzése, a visszaélés megakadályozása, minden közalkalmazott feladata. Zalaegerszeg, augusztus 27. Szegedi János igazgató Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzattal a Gyermekotthon nevelőtestülete augusztus 29. napján tartott ülésén egyhangúlag egyetértett. Zalaegerszeg, augusztus 29. Szegedi János igazgató

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 8. számú melléklet JÓZSEFVÁROSI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. december 16. Jogszabályok: - a Gyermekek jogairól szóló, New Yorkban, 1989. november

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT

Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT Veszprém Megyei Önkormányzat Csecsemő és Fogyatékos Személyek Otthona 8200. Veszprém, Tüzér u. 44. SZERVEZETI ÉS MŰ K Ő DÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény elnevezése: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT A Szakmai Program 2. számú melléklete Harmónia Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon 2687 Bercel, Petőfi S. út 2. Tel.: 35/384-011. Tel/fax.: 35/384-219 e-mail: bercelrehab@nograd.hu SZERVEZETI

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzata

Szervezeti és működési szabályzata 1238. Budapest, Szitás utca 99. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA Szervezeti és működési szabályzata Intézmény OM-azonosítója: 034717 Intézmény fenntartója: XXIII. ker. Soroksár Önkormányzata 1 Bevezető Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Napköziotthonos Óvoda Kelebia SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 Tartalomjegyzék I. Szervezeti és Működési Szabályzat 1. Az óvoda működésének általános szabályai,munkarendje Alapító okirat Helyi Nevelési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2012. december 1 Tartalomjegyzék 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat jogszabályi háttere... 5 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, feladata, hatálya,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02.

SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 1 SZENT ÁGOTA GYERMEKVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (A módosításokkal egységes szerkezetben) Szeged, 2013. január 02. 2 TARTALOM: BEVEZETÉS AZ INTÉZMÉNY ADATAI AZ INTÉZMÉNY FELADATAI

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A FEJÉR MEGYEI PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 4 II. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága... 4 III. Általános rendelkezések... 5 1. Az intézmény

Részletesebben

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata

Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata Bábolnai Százszorszép Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata A módosításokkal egybe szerkesztett változat készült: 2013. évben TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. Az intézmény

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZEMERE BERTALAN SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM S Z E R V E Z E T I É S M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete 2013. március 20-án Jóváhagyta: Szabó András

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben