SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u Pf.: 177. Telefon: 92/ , 92/ , Fax: 92/ Web: Iktatószám: / EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szegedi János igazgató

2 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI., a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. ) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15 / (IV.30.) NM, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM, a 46/2003. (VIII.08.) ESZCSM rendelet alapján meghatározza az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona működésének szabályait. Az SZMSZ megismerése, megtartása, és megtartatása a gyermekotthon valamennyi dolgozójának kötelessége. Az SZMSZ rájuk vonatkozó rendelkezéseit meg kell ismerniük az ellátottaknak, továbbá mindazoknak, akik tartós jogi kapcsolatba kerülnek a gyermekotthonnal, igénybe veszik szolgáltatásait, vagy részére szolgáltatásokat nyújtanak. 2. Gyermekotthon alapítása, adatai Az Alapító Okirat május 14-től hatályos. A költségvetési szerv elnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona Rövid név: EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon A költségvetési szerv székhelye: Zalaegerszeg, Posta u Költségvetési szerv illetékessége: országos A költségvetési szerv irányító szerve, címe: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay út A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi-gazdasági feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola (2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.) pénzügyi gazdasági szervezete látja el.

3 3 Költségvetési szerv azonosító adatai: Törzskönyvi azonosító szám: Adószám: KSH statisztikai számjel: ÁHT-I azonosító szám: A Magyar Államkincstárnál vezetett számlák: Előirányzat keretszámla: Letéti számla: Alaptevékenység szakágazati száma és megnevezése: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása Feladatmutatója - férőhelyek száma 48 Teljesítménymutató - ellátottak száma 48 Az alaptevékenységek május14-től érvényes államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Speciális Gyermekotthoni ellátás Utógondozói otthoni ellátás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének mértéke: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított előirányzatainak a 20%-a. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A gyermekvédelemi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása, a működési engedélyben meghatározott férőhelyen, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 101 -ának (3) bekezdése alapján az 58 szerint. A költségvetési szerv alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladat- rend szerinti besorolása: - A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít 12. életévét kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt, fiúk számára. A megjelölt férőhelyszámon belül a külön jogszabályban foglalt feltételek megléte esetén a nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít. Az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára gondoskodik a - viselkedés- és személyiségkorrekciós terápiák, - fejlesztő, prevenciós és rehabilitációs foglalkozások,

4 - általános iskolai nevelés, oktatás, - szakmunkásképző iskolai, ill. szakiskolai nevelés-oktatás biztosításáról. 4 A gyermekotthon a felsorolt feladatok ellátását elősegítő gazdasági - műszaki tevékenységet végez a Munkamegosztási megállapodás -ban foglaltakkal összhangban. A költségvetési szerv feladatai: szakfeladatait a 15/98. (IV.30.) NM rendelet alapján - igazgató 1 fő - igazgatóhelyettes 1 fő - nevelő 13 fő - asszisztens 6 fő - gyermekfelügyelő 16 fő - pszichológus 2 fő - családgondozó 2 fő - fejlesztő pedagógus 4 fő - növendékügyi ea. 1 fő - foglalkoztató 2 fő adminisztratív és technikai személyzet - a fenntartó döntése alapján: - könyvelő 1 fő - pénzügyi ea. 1fő - ápolónő 2 fő - gépkocsivezető 1 fő - karbantartó 2 fő - kézbesítő-takarítónő 1 fő -.takarítónő 1 fő - rendész 2 fő összesen: 59 fő látja el. 3. A gyermekotthon vezetése A költségvetési szerv vezetői, és kinevezésük rendje: A költségvetési szervet igazgató vezeti, akit az emberi erőforrások minisztere nevez ki, és ment fel. A munkáltatói jogok gyakorlását az Emberi Erőforrások s Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. Az igazgatóhelyettes megbízására és a megbízás visszavonására, valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon igazgatója jogosult.

5 A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 5 A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. Igazgató Az igazgató a költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője és képviselője. Irányítja a szakmai munkát és a Munkamegosztási Megállapodásban rögzített feladatokat. Az igazgató felelős a gyermekotthon vagyonának rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a gyermekotthon gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási és információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a belső ellenőrzésért. Gyakorolja a kiadmányozási és a munkáltatói jogokat a gyermekotthon valamennyi közalkalmazottja vonatkozásában, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. A közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Igazgatóhelyettes Az igazgatót vezetési munkájában az általa kinevezett igazgatóhelyettes segíti. Feladata: - az intézet Szakmai Programjának megfelelően irányítja és kontrollálja a gyermekotthonban folyó pedagógiai és mentálhigiénés munkát, - szervezni a szolgálati rendet, - ellenőrizni a foglalkozásokat, - az igazgatót annak távollétében helyettesíti. Vezető nevelő A vezető nevelő a nevelői egység vezetői megbízását (határozott idejű) az intézmény igazgatójától kapja. Feladatai: - a nevelési egységben elhelyezett fiatalok személyiség- korrekciójának megtervezése és végrehajtatása, - a nevelési egység gazdálkodásának irányítása és működésének biztosítása. A vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formája Az igazgató közvetve az igazgatóhelyettesen keresztül - irányítja a szakmai feladatok ellátását. A gazdasági tevékenységet a Munkamegosztási megállapodás -ban meghatározottak alapján látja el.

6 6 Az igazgató a vezetői munka, a döntések előkészítése és a belső ellenőrzés biztosítása, összehangolása érdekében vezetői értekezletet, illetve kibővített vezetői értekezletet tart. A.) Vezetői értekezlet: Tagjai: - igazgató - igazgatóhelyettes - vezető nevelők B.) Kibővített vezetői értekezlet: Tagjai: - igazgató - igazgatóhelyettes - vezető nevelők - érdekvédelmi szervezetek - belső ellenőr (témától függően) Eseti jelleggel (rendkívüli események, esetelemzések megbeszélése, stb.) rendkívüli értekezlet hívható össze az érintettek számára, az igazgató jóváhagyásával. Helyettesítés rendje A működésében akadályoztatott igazgatót általános jogkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti, kivételt képeznek a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdések, az igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén eseti megbízással vezető nevelő látja el. Az igazgatóhelyettes munkakörét - akadályoztatása esetén - a feladatra külön megbízott vezető nevelő látja el. 4. A Gyermekotthon kontroll - rendszere Kontroll környezet: Az ellenőrzés összegyűjti a szervezet működési környezetében és folyamatiban történt változásokat a rendelkezésre álló információk szerint, mert ezek a kockázat azonosítás szempontjából kiemelten fontosak. A környezet változásának elsődleges forrásai: - magyar és európai uniós jogszabályi változások, - gazdaságpolitikai környezet változásai, - belső szervezeti változások, - a Gyermekotthon feladatainak, tevékenységének változása. Kockázat kezelés: Ennek során kell - azonosítani - elemezni - dokumentálni a Gyermekotthon működési folyamataiban és szervezeti egységeinél rejlő kockázatokat.

7 Azonosítás: A kockázatnak két jellemzője van: - oka pl. esemény, vagy mulasztás - hatása pl. pénzügyi vagy egyéb veszteség. 7 Elemzés: A kockázat bekövetkezésének valószínűségét és hatásait értékeli. Így megjelöli a kockázat súlyát. Kontroll tevékenységek: A belső ellenőrzés tervezése: - stratégiai tervet - éves költségvetési tervet kell készíteni. A stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljára, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat tartalmaz. Meghatározza a prioritásokat, ezeken belül az ellenőrzés gyakoriságát. Ez a tervezés konkrét részfeladatok lebontásáig nem megy el. Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: - az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket - a tervezett ellenőrzések tárgyát - az ellenőrzések célját - az ellenőrizendő időszakot - a szükséges kapacitás meghatározását - az ellenőrzések típusát, módszereit, ütemezését - az ellenőrzött szerv, illetve egységek megnevezését. Az ellenőrzésre való felkészülés során meghatározandó az ellenőrzés célja és tárgya, hogy rendelkezésre állnak-e az ellenőrzési források, és elkészült-e az ellenőrzési program. Az igazgató az ellenőrzött egység vezetőjét 3 munkanappal az ellenőrzést megelőzően írásban értesíti kivéve ha ez meghiusítaná az eredményességet. Az ellenőrzés végrehajtása nyitó megbeszéléssel indul. Az ellenőrzés során munkalapokat kell használni. Úgy kell vezetni, hogy általa végig lehessen követni a munkafolyamatot, s le lehessen vonni a következtetéseket. Munkalapként az erre rendszeresített iratmintát kell felhasználni. A folyamatok és kockázatok elemzésére interjúkat kell készíteni a folyamatban részt vevő munkatársakkal. Bizonyítékokat pl. eredeti dokumentum, másolat, kivonat, tanúsítvány stb. kell beszerezni. Az ellenőrzött szerv vezetőjétől teljességi nyilatkozatot kell kérni arra nézve, hogy valamennyi okmányt, információt az ellenőr rendelkezésére bocsátotta. A belső ellenőrzésről a megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat, rögzítő jelentést kell írni az erre irányadó iratminták felhasználásával.

8 8 5. Képviseleti szervek A nevelőtestület A nevelőtestület tagja a gyermekotthon valamennyi pedagógus munkakört betöltő, továbbá a nevelő-gondozó munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű közalkalmazottja. Alapvető feladata a rájuk bízott ellátottak nevelése, oktatása. Kötelességük az ellátottak személyiség fejlődésének elősegítése és figyelemmel kísérése, valamint emberi méltóságuk, jogaik tiszteletben tartása. A pedagógust megilleti a jog, hogy - a szakmai program alapján a nevelés, oktatás módszereit megválassza, - kiválassza az alkalmazott taneszközöket, - irányítsa, és értékelje az ellátottak előrehaladását, - részt vegyen a szakmai program kidolgozásában, - szakmai ismereteit továbbképzés útján gyarapítsa. Egyetértési jogköre van a gyermekotthon szakmai programjának, valamint az SZMSZ elfogadásánál. Egyéb ügyekben tanácskozó, javaslattevő jogköre van, amit az igazgató felé gyakorol. A nevelőtestület értekezleteit szükség szerint, de legalább naptári évenként egy alkalommal az igazgató hívja össze. Érdekképviseleti Fórum Az Érdekképviseleti Fórum szavazási joggal rendelkező tagjai: - az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselője, - a Gyermekönkormányzat által az ellátottak közül választott személy, - az ellátottak gyámjai által megbízott személy, - az intézmény dolgozóinak képviselője. Jogköre: - véleményt nyilvánít a gyermekotthon igazgatója részére az ellátottakat érintő kérdésekben, - javaslatot tehet a gyermekotthon alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatásokról, - egyetértési jogot gyakorol a Házirend jóváhagyásánál. Szakmai munkaközösség Szakmai munkaközösséget a gyermekotthon pedagógus, és a pedagógiai munkát segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai hozhatnak létre. Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó munka szervezéséhez, tervezéséhez, ellenőrzéséhez. Ezen kívül tanulmányi versenyeket készíthet elő, szakköröket szervezhet, stb. A szakmai munkaközösség tagjai által megválasztott vezető javaslatot tehet személyi és szakmai kérdésekben, a munkaközösség számára ütemtervet készíthet.

9 9 Közalkalmazotti Tanács A Közalkalmazotti Tanácsot - a közalkalmazotti testület nevében - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint együttdöntési jog illeti meg a Kollektív Szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében. A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti a kjt 16 (2) bekezdésében meghatározottakat. Az igazgató és a Közalkalmazotti Tanács közötti együttműködés részletes szabályait és formáit a hatályban levő Közalkalmazotti Szabályzat alapján gyakorolják. Szakszervezet A szakszervezet a gyermekotthon közalkalmazottait anyagi, szociális, kulturális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelességeikről tájékoztatja. Képviseli tagjait a munkaviszonyt, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő körben a gyermekotthon vezetői, illetve az állami szervek előtt. A szakszervezet a gyermekotthon igazgatójával megköti a Kollektív Szerződést. Gyermekönkormányzat A gyermekotthonban elhelyezett ellátottak érdekeik képviseletére Gyermekönkormányzatot hoznak létre. Élén pedagógus elnök áll. Valamennyi gyermek képviseletében az a gyermekönkormányzat járhat el, amelyiket a gyermekek több mint 50 %-a választ meg. A Gyermekönkormányzatot egyetértési jog illeti meg a Házirend elfogadásánál. A Gyermekönkormányzat pedagógus elnökét, továbbá ellátottakból álló tagjait, póttagját, a gyermekotthon ellátottainak több mint 50 %-a tanévenként választja meg az ebből a célból összehívott teljes ülésen. A Gyermekönkormányzat ülését annak pedagógus elnöke szükség szerint, de legalább havonta egyszer összehívja. Az ülésen legalább évente egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban részt vesz a gyermekjogi képviselő, aki tájékoztatást ad a gyermekek jogairól, azok érvényesíthetőségéről és az ő elérhetőségéről. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amit a pedagógus elnök, a jegyzőkönyvvezető és még egy tag aláírásával hitelesít. Az ülésen a szavazás nyílt. A határozatképességhez az elnök és legalább három tag jelenléte szükséges. A határozathozatal szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Gyermekönkormányzat részéről a törvény által megkívánt véleményezési, illetve egyetértési jog gyakorlása a Gyermekönkormányzat ülésének rendkívüli összehívását teheti szükségessé.

10 10 Feladata: - a Gyermekönkormányzat tisztségviselőivel a közösség aktivizálása közös célok érdekében, - a közösségi magatartás követelményeinek kialakítása, - az önkormányzat éves munkatervének elkészítése, végrehajtása, értékelése - csoportközösségek és felelősök munkájának segítése, - a gyermekotthon hagyományainak ápolása, gazdagítása, - a tanulmányi munka, kulturális élet, játék és sport kibontakoztatásának segítése, - rendezvények koordinálása, - érdekképviselet és érdekvédelem. A Gyermekönkormányzat véleményt nyilváníthat a gyermekotthon igazgatójának a gyermekotthon működésével és az ellátottakkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, amit a gyermekotthon igazgatójának figyelembe kell venni. A véleménykérés és - nyilvánítás módja a következő: - a gyermekotthon igazgatója a tervezett intézkedéseket megküldi a Gyermekönkormányzatnak elnökének, - a Gyermekönkormányzat ésszerű határidőn belül megvitatja a tervezetet, s egyszerű szótöbbséggel hozott határozatát írásban közli a gyermekotthon igazgatójával. A házirend jóváhagyásánál a Gyermekönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, az tehát az igazgató és a Gyermekönkormányzat együttes döntésével lép hatályba. A gyermekjogi képviselő - előre egyeztetett időpontban, a - gyermekek számára - fogadóórát tart a gyermekotthon helyiségében. 6. A diagnosztikai és terápiás munka E tevékenység keretében történik az ellátottak magatartási és beilleszkedési zavarainak, tanulási nehézségeinek, továbbá ezek okainak feltárása - valamint ezek korrekciója. E tevékenységi kört a szakértői csoport és a nevelési egységek végzik. Szakértői csoport A szakértői csoport növendékügyi előadó, családgondozó, továbbá pszichológus, pszichiáter és orvos szakemberekből áll. Elkészíti - a nevelőtanár bevonásával - az ellátottakra vonatkozó komplex fejlesztési programot, az egyéni gondozási - nevelési tervet, gondoskodik a szak-specifikus ellátásról. A kiegészítő diagnosztikai tevékenységet követően az OGYSZB szakvéleményével összhangban, TEAM munkában meghatározza és dokumentálja a fejlesztési irányokat, majd 6 havonta vagy szükség esetén értékeli a fejlődés ütemét, és korrekciós javaslatokat tesz. Az értékelhető családi kapcsolatokat bevonja a fejlesztési program sikeréért. Az érintett területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknak és gyámoknak rendszeres értékelést küld az ellátottak személyiségállapotáról és fejlesztési programjuk megvalósulásáról. A növendékügyi előadó A növendékügyi előadó feladata az ellátottak befogadása során a megküldött iratok nyilvántartásba vétele, aktualizálása. Az ellátottak iratait az adatvédelem előírásainak

11 11 megfelelően kezeli, azokról a törvényben feljogosítottaknak másolatot küld, az adatokról tájékoztatást ad. Gondoskodik a havi és az éves statisztikai adatszolgáltatásról, nyilvántartja a várólistán szereplők adatait, és folyamatosan karbantartja azt. A családgondozókat, a fejlesztő pedagógusokat és a nevelési egységeket folyamatosan tájékoztatja a hozzá beérkezett, és az ellátottakat érintő információkról. Vezeti a központi elektronikus nyilvántartást a szolgáltatást igénybe vevőkről. (KENYSZI). Az elbocsátáskor előkészíti a szükséges dokumentációt és megküldi az illetékes szerveknek. A családgondozók A családgondozók az ellátottak befogadását követően összegyűjtik a korábbi családi és egyéb környezetükre vonatkozó információkat. Feltárják azokat a lehetőségeket és kapcsolatokat, amelyek a terápiás munkát támogatják, és biztosítják a fiatalok rehabilitációját. Kapcsolatot tartanak az ellátottak képzését, oktatását, foglalkoztatását végző intézményekkel, szervezetekkel. Részt vesznek az ellátottakra vonatkozó gyámhatósági, egyéb államigazgatási, bűnügyi és polgári bírósági eljárásokban. Előkészítik és megszervezik az OGYSZB esedékes felülvizsgálatait. Elősegítik az ellátottak felkészülését a családi környezetbe való visszatérésre, valamint az önálló életvitelből adódó feladatok megoldását. Részt vesznek a fiatal és családja között felmerült konfliktusok rendezésében, feldolgozásában, terápiás összejöveteleket szerveznek. Pszichológus Feladata: - az intézménybe utalt fiatalok iratanyagának szak-specifikus értékelése, - a befogadási eljárás során vizsgálatok elvégzése, kihelyezési javaslat és szakvélemény készítése, - a korrekció folyamatában a terápiás háttér biztosítása, javaslat más terápiás ellátásokra, - tanácsadás a kollektíva számára, - esetelemzések, megbeszélések szervezése, - terápiás közösségek pszichológiai támogatása, - aktuális problémák kezelése, - a mentálhigiénés szemlélet képviselete. Egészségügyi szolgálat A terület feladata az intézményben elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek pszichés és szomatikus státuszának befogadáskori meghatározása, az akut és traumatikus állapotokra vonatkozó gondozási és gyógyítási programok elkészítése, kivitelezése. A szükségleteknek megfelelően külső szakellátásba történő irányítása.

12 12 Pszichiáter Feladata: - az intézménybe utalt fiatalok anyagának szak-specifikus értékelése, - az ellátottak pszichiátriai státus-meghatározása, gyógyszeres és/vagy pszichoterápiás ellátása, - a terápiás közösségek szakmai támogatása, - kapcsolattartás a pszichiátriai ellátórendszerrel, - esetelemzések szervezése, tanácsadás biztosítása. Orvos és szakápoló Feladata: - a beutalt fiatalok szomatikus státusának kontrollja, - betegségek megelőzése, gyógyítása, az ápolási feladatok meghatározása, - általános közegészségügyi feladatok ellátása. Ügyeletes nevelő A fejlesztő- és munkafoglalkoztató tevékenységeket ügyeletes nevelő szervezi, koordinálja és ellenőrzi. E feladatkörben reggeli szemle keretében elvégzi az ellátottak: - mentális és szomatikus állapotának aktuális felmérését, - személyi és környezetük tisztaságának ellenőrzését, - a foglalkozási rendnek megfelelő felszerelés meglétét. Szervezői jogköre keretében meggyőződik: - a foglalkozási feltételek személyi és tárgyi alkalmasságáról, - a foglalkozási rend betartásáról. Ellenőrzési jogköre keretében: - figyelemmel kíséri a foglalkozások menetét, szükség esetén intézkedéseket foganatosít, - elvégzi az engedély nélküli eltávozások körülményeinek vizsgálatát. Fejlesztő és foglalkoztató egység A gyermekotthon ellátottai általános iskolai tanulmányi kötelezettségüknek oly módon tesznek eleget, hogy magántanulói jogviszonyban állnak, vagy nappali tagozatos képzésben részesülnek. A foglalkoztatás keretében kell az intézmény környezetét tisztántartó, karbantartó, parkgondozó munka alapjaival megismertetni az ellátottakat, illetve a szakműhelyek segítségével fejlesztő, a finom-motorikumot erősítő, a maszkulin szerepben megjelenő alapvető barkácsolási, szerszámhasználati ismereteket fejleszteni, ezáltal segítve pályaorientációjukat. A vizsgákra a tanulókat fejlesztő pedagógusok készítik fel az anyaiskola szaktanárainak és oktatóinak közreműködésével. Az ismeret szint felmérését követően egyéni oktatási programot készítenek. A tanulókat segítik abban, hogy tanulmányi elmaradásaikat pótolják, és sikeres vizsgát tegyenek, kifejlesztik bennük az önálló ismeretszerzés iránti igényt. Az elért eredményekről, esetleges elmaradásokról szükség szerint tájékoztatják az igazgatót.

13 13 A fejlesztő pedagógusok munkájához az oktatáson és részképesség zavarok korrekcióján túlmenően szorosan illeszkedik a munkafoglalkoztatási tevékenység. Az egyéni képességek hatékony fejlesztése érdekében a munkafoglalkoztatók a fiatalok érdeklődésének figyelembe vételével foglalkoztatási köröket szerveznek. A nevelési egységek A gyermekotthon az elhelyezettek részére nevelési egységekben nyújt ellátást, sérülés specifikus csoport-szervezésben. A nevelési egység terápiás közösségként működik, segítve az ellátottak személyiség korrekcióját, fejlesztve a szociális képességeiket. Egyéni és közösségi foglalkoztatások rendszerében megvalósítják a gondozási - nevelési programban, valamint a komplex fejlesztési programban foglaltakat. Életgyakorlatok keretében az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek és készségek kialakítását végzik. A nevelési egységek közössége felelősséggel tartozik a fejlesztő pedagógusok tanulmányi felzárkóztató munkájának segítéséért. A nevelési egység önálló pedagógiai és pénzügyi ellátmánnyal gazdálkodó csoport. A nevelési egységben legfeljebb 8 ellátott helyezhető el. A nevelési egységekből egy közösséget befogadó csoportként működtetünk, speciális funkciókkal és módszerekkel, ami segíti az újonnan érkező növendékek illeszkedésének elősegítését és megismerésének folyamatát. A nevelési egységeket közvetlenül a vezető nevelő irányítja, nevelőtanár, asszisztens és gyermekfelügyelők segítik munkáját. A nevelési egységek munkaterv alapján működnek, együtt, vagy külön külön is tartanak megemlékezéseket az állami, társadalmi, családi ünnepek alkalmával, ápolják a hagyományokat. A nevelési egységek gazdálkodásáról külön szabályzat rendelkezik. 7. Igazgatási egységek Belső ellenőrzés A Munkamegosztási Megállapodás alapján az intézmény működésének és gazdálkodásának rendjét ellenőrzi. Feltáró és ellenőrző tevékenységével segíti az igazgatót a döntések előkészítésében, meghozatalában. Súlyos szabálytalanság feltárása esetén javaslatot tesz a felelősség megállapítására. Rendszeres kontrolljával hozzájárul a szabálytalanságok kialakulásának megakadályozásához, a helytelen gazdálkodási szabályok és pedagógiai módszerek rögzüléséhez. Megállapításairól az intézmény vezetőjének köteles beszámolni. A belső ellenőrzés méri a gyermekotthonban folyó pedagógiai munka hatékonyságát, feltárja, hogy mely területen szükséges erősíteni a pedagógusok munkáját, mely területen kell a meglévő felszereléseket felújítani, bővíteni, korszerűsíteni. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az igazgató készíti el, a szakmai munkaközösség-vezetők bevonásával.

14 14 Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az igazgató, illetőleg a helyettese felelnek. A belső ellenőrzés meghatározott munkaterv szerint folyik, de az intézmény igazgatójának rendelkezése alapján rendkívüli ellenőrzés is elrendelhető. Rendkívüli ellenőrzés megtartását kérheti a szakmai munkaközösség és a gyermekönkormányzat. A belső ellenőrzés folyamatában a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendjét kell kialakítani. Az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a dolgozók szabálytudatának megismerése, megbeszélés, beszámoltatás útján. Az utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályosság vonatkozásában a betartás ellenőrzése beszámoltatással, a dokumentumok áttekintésével, megbeszélésével. A közalkalmazott - munkájának segítése érdekében - kérheti szakmai tevékenységének minősítését. Ügyeleti szolgálat Az ügyeleti szolgálat helyszínei: - otthoniroda, - - porta. - - biztonsági szolgálat Az otthoniroda szolgálata hétköznap 12 órától 21 óráig, munkaszüneti napokon 10 órától 21 óráig tart. Feladata: Azt intézmény működési rendjének figyelemmel kísérése. A nevelési egységből engedéllyel, vagy anélkül távozók és visszaérkezők, valamint az észlelt jelenségek, történések rögzítése az e célra rendszeresített naplóba. Felügyeletet lát el személyesen, illetve a monitor rendszeren keresztül a nevelési felügyelet és az egészségügyi izolációban elhelyezett fiatalok felett. Figyelemmel kíséri az intézmény bejárati és parkoló területét, a videó-rendszeren keresztül. Intézkedéseket tesz az intézmény működését zavaró események megszüntetésére. Intézkedéseiről jelentési kötelezettsége van. Munkanapokon 13 órától, és munkaszüneti napokon a portaszolgálat feladatkörét is ellátja. Munkaszüneti napokon 0 24 óráig, munkanapokon óráig telefonközpontként is működik. A gyermekotthonban hétköznap 7,30 órától 13 óráig működik portaszolgálat. A gyermekotthon területén folyamatos munkarendben biztonsági szolgálat működik. Alapvető feladata az intézménybe való ki- és beléptetés rendjének biztosítása, valamint a szakszemélyzet rendtartó munkájának segítése. Titkárság Az igazgató közvetlen irányítása alapján a gazdasági előadó, gépkocsivezető, technikai személyzet és kapcsolt munkakörben a pénzügyi előadó és a növendékügyi előadó látja el az adminisztratív és humánpolitikai teendőket, a szükséges szállítási, karbantartási és működtetési feladatokat: - a központi ügyiratkezelés, iktatás, gépelés, számítógépes adattárolás, adatfeldolgozás, - a közalkalmazotti jogviszony keletkezése, fenntartása és megszűnésekor esedékes adminisztratív feladatok ellátása, - a dolgozókra vonatkozó nyilvántartások vezetése,

15 15 - a közalkalmazotti jogviszonyból eredő változások figyelemmel kísérése, a döntések előkészítése és ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. - munkanapokon óráig telefonközpontként működik. A gyermekotthon önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi, gazdasági feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola pénzügyi, gazdasági szervezete látja el. A pénzügyi és gazdasági előadó látja el: - a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat, - a készpénzkezeléssel, a bankszámlavezetéssel, a pénzellátással kapcsolatos teendőket, - az üzemeltetéssel, a fenntartással, működtetéssel, a vagyon használatával és hasznosításával, kapcsolatos teendőket, - a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat, - a költségvetés módosításához és finanszírozásához kapcsolódó év közi feladatok ellátása. Külön szabályzat rendezi a feladatellátásnak a gyermekotthon kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását, a családi pótlék felhasználását biztosító: - feltétel-és követelmény rendszerét, - folyamatát és kapcsolatrendszerét, - a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást, és dokumentumai tartalmát. A gépkocsivezető látja el: - a gyermekotthon használatában lévő gépjárművek üzemeltetési, karbantartási feladatait, - az intézmény működésével összefüggő szállítási és anyagbeszerzési feladatokat. A technikai személyzet látja el: - az intézmény működésével összefüggő kisebb karbantartási, javítási feladatokat, - az intézmény tulajdonában és használatában lévő parkok, külterületek gondozását. II. A GYERMEKOTTHON MŰKÖDÉSE 1. Az ellátottak befogadása A gyermekotthonba való elhelyezés alapja a gyámhivatal határozta, amelyet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján hoz meg. A gyermekotthonban a gyermeket a családgondozó és a növendékügyi előadó fogadja, megállapítják a gyermek személyazonosságát, meggyőződnek a szükséges okmányok, iratok meglétéről, átveszik azokat. Ezen iratok a következők: - személyi okmányok, - határozat a gondozási hely megváltoztatásáról, - iskolai bizonyítvány,

16 16 - pedagógiai jellemzés, pszichológiai jellemzés, - átmeneti vagy tartós nevelést elrendelő határozat, - nevelésbe vételkor készített környezettanulmány és az - egészségügyi állapotra vonatkozó iratok. A családgondozó gondoskodik a gyermek egészségügyi vizsgálatának az egészségügyi részlegben való elvégzéséről, esetleges egészségügyi megfigyeléséről. Számítógépen rögzíti a szükséges adatokat, és kiállítja a köröző lapot. Elvégzi a gyermek értéktárgyainak leltár szerinti átadás-átvételét, és a befogadást követően a gyermeket a befogadó egységbe kíséri. A növendékügyi előadó gyermek befogadásáról elkészíti és elküldi az értesítéseket a szülőnek, gyámhivatalnak, a szakszolgálatnak, a szülő lakhelye szerinti gyermekjóléti szolgálatnak és a pártfogó felügyelőnek, ha a gyermek pártfogói felügyelet alatt áll. A gyermek ellátásával kapcsolatos adatokat rögzíti a KENYSZI rendszerben. 2. Nevelés A nevelési egység megszakítás nélkül működő szervezeti egység. Színtere az ellátottak személyiségfejlesztésének, viselkedési és tanulási korrekciójának. Szociális teret biztosít az életgyakorlatok készségszintű elsajátításához, biztosítja az életkori sajátosságoknak megfelelő ellátást. Egyéni szükségletek kielégítésének megfelelő programok szervezésével az optimálist megközelítő lehetőségeket biztosít neveltjeinek. Csoportos és egyéni foglalkozások biztosítanak lehetőséget a fejlesztési programok megvalósulásának. A közösségfejlesztés célja a terápiás közösségek megvalósítása. A fegyelmi felelősség A fegyelmi felelősség szabályait a HÁZIREND tartalmazza. A kötelezettségeit súlyosan megsértő ellátott fegyelmi vétséget követ el, melyet a vezető nevelőnek jelezni kell. Bűncselekmény elkövetéséről, vagy annak alapos gyanújáról az intézmény vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell, aki feljelentést tesz az illetékes hatóságnál. Mindezek tényéről tájékoztatja a gyámot. A kapcsolattartás A Gyermekvédelmi Törvény határozza meg, hogy a gyermekotthon ellátottaival mely személyek jogosultak kapcsolattartásra. A kapcsolattartás konkrét módját a gyámhivatal határozza meg. A kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeinek biztosításáért a gyermekotthon igazgatója felelős. A kapcsolattartás intézményi szabályait a HÁZIREND tartalmazza. Ellátás megszüntetése Az ellátás megszüntetését a gyermekotthon igazgatója kezdeményezi, ha az elhelyezés indokai már nem állnak fenn, ill. ha a gyermek a 18. életévét már betöltötte, vagy más intézetbe helyezik el.

17 17 A gyermekotthon az ellátást a gyámhivatalnak az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján hozott határozatára szünteti meg. Ezt követően a gyermekotthon az ellátottat a gyámhivatal határozatában megjelölt intézménynek, vagy személynek adja át. Az ellátás megszüntetéséről haladéktalanul értesítendő - a szülő, - gyám, - gyámhivatal, - szakszolgálat, - gyermekjóléti szolgálat (szülő lakhelye szerinti), - pártfogó felügyelő (ha az ellátott pártfogó felügyelet alatt áll). Az utógondozói ellátás A gyermekotthon ellátottai közé tartoznak azok a fiatal felnőttek is ( kivételesen 25 - év közti nagykorúak), akiknek utógondozói ellátását az illetékes gyámhivatal elrendelte, végrehajtásának helyeként a gyermekotthont, utógondozóként annak valamely pedagógus munkakörű közalkalmazottját kirendelte. Az ellátás keretében a gyermekotthon szállást és étkezést nyújt az ellátottnak, térítés ellenében. A gyermekotthon Házirendjét az utógondozói ellátottak is kötelesek betartani. Velük szemben azonban a jutalmazás és elmarasztalás fokozataira, valamint a fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. A HÁZIREND megsértése esetén a gyermekotthon igazgatója dokumentummal (jegyzőkönyv, feljegyzés) alátámasztott javaslatot tesz az illetékes gyámhivatalnak az utógondozói ellátás megszüntetésére. Az utógondozói ellátás megszűnik: - az ellátott illetékes gyámhivatalának határozatával, - az ellátott 24. életéve betöltésekor a törvény erejénél fogva, - felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytatott fiatal felnőtt esetén a tanulmányok befejezésekor, de legkésőbb 25. évének betöltésekor, a törvény erejénél fogva. A személyi térítési díj: Az utógondozói ellátott az ellátásért személyi térítési díjat fizet, amely a gyermekotthon és az ellátott közt kötendő megállapodásban kerül rögzítésre. A személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg az intézmény fenntartója által megállapított, és tárcaközlönyében közzé tett intézményi térítési díj alapján, az ellátott saját jövedelme figyelembe vételével napi és havi összegben. A személyi térítési díjat az utógondozói ellátott havonta egyszer, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti be a gyermekotthon pénztárába vagy elszámolási számlájára. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az utógondozói ellátott havi jövedelmének 30 %- át. A gyermekotthon ingyenes ellátásban részesíti az utógondozói ellátottat arra az időszakra, amely alatt nincs jövedelme.

18 3. Engedély nélküli eltávozás és rendkívüli események 18 A gyermekotthon működési rendjét az engedély nélküli eltávozás kisebb mértékben, a rendkívüli esemény számottevően megzavarja. Eljárás engedély nélküli eltávozás esetén Az ellátott felügyeletét ellátó közalkalmazott munkanapon, munkaidőben az engedély nélküli eltávozást azonnal jelenti munkahelyi vezetőjének a szökési jelentés átadásával egy időben. A gyermekotthon szolgálata lehetőségeinek tükrében - azonnal megkísérli az ellátott tartózkodási helyének felkutatását. Ennek sikertelensége esetén, vagy, ha az ellátott 14 éven aluli, a növendékügyi előadó a rendőrség ügyeletére a szökési bejelentést telefonon megteszi, majd a következő munkanapon az írásbeli bejelentést is megküldi a rendőrhatóságnak. Az ettől eltérő időben bekövetkező szökést az ellátott felügyeletét ellátó közalkalmazott közvetlenül telefonon jelzi a rendőrség ügyeletére és az ügyeletes vezetőnek. A legközelebbi munkanapon a szökésről tájékoztatja a növendékügyi előadót, - szökési jelentés átadásával -, aki az írásbeli bejelentést megküldi a rendőrhatóságnak. Az ellátott visszatérésekor a szökés körülményeiről és a távollét alatti eseményekről írásos feljegyzést készít az egység vezető nevelője. A növendékügyi előadó írásban értesíti a rendőrhatóságot, kérve a körözés visszavonását. A növendékügyi előadó akadályoztatása esetén a szökéssel kapcsolatos feladatokat a családgondozó látja el. Eljárás rendkívüli esemény bekövetkeztekor A rendkívüli események szerteágazók, minden olyan előre nem látott fejlemény ide tartozik, ami az intézmény működési rendjét jelentősen megzavarja. Ilyen: - az ellátott halála, - balesetveszély, egyéb szerencsétlenség, - az ellátottak által, vagy sérelmükre elkövetett súlyosabb bűncselekmény (pl. személy elleni erőszak). A rendkívüli eseményről tájékoztatni kell az igazgatót, akadályoztatása esetén helyettesét. Bűncselekmény megtörténtét azonnal be kell jelenteni a rendőrhatóságnak. Tűz esetén a Tűzvédelmi Szabályzat ide vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. Az ellátott haláláról gyámját, illetve az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatot is értesíteni kell. Közveszéllyel fenyegetést (pl. bombariadó) a rendőrhatóságnak nyomban be kell jelenteni. Ezt követően mindenben a rendőrhatóság utasításainak, intézkedéseinek megfelelően kell eljárni. A rendkívüli eseményről a fenntartót az intézmény igazgatója tájékoztatni köteles. 4. Adatkezelés, adatvédelem Az ellátott, a szülő és más törvényes képviselő valamint kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó adatait a gyermekotthon igazgatója által átruházott hatáskörben a növendékügyi előadó kezeli.

19 19 Gondoskodni kell arról, hogy - az érintett adataihoz hozzáférjen, gyakorolhassa a helyesbítéshez, illetve törléshez való jogát, - a tárolt adatokat töröljék, ha a tárolás oka megszűnt. Az adatok - személyi azonosító adatok nélkül - statisztikai célra továbbíthatók. Személyi azonosító adatokkal együtt az adatok csupán az évi XXXI. törvény XXI. fejezetében meghatározott szerveknek az ott írt okból, illetve célra továbbíthatók. Be kell tartani az SZMM szolgálati titokköri jegyzékében foglalt korlátozásokat, valamint a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. 2.sz. melléklete Adatkezelés a közoktatási intézményekben című részének előírásait. Minden dolgozóra vonatkozik a munkaköréből eredő titoktartási és nyilatkozattételi tilalmi kötelezettség. 5. Munkarend, munkaidő A gyermekotthon megszakítás nélkül működik, a közalkalmazottak konkrét munkarendjét a Kollektív Szerződés szabályozza. 6. Belépés a gyermekotthonba, a portaszolgálat A gyermekotthonba a fenntartó, továbbá a felügyeletet gyakorló szervek (gyámhatóság, ügyészség, közegészségügyi hatóság stb.) tisztviselői külön engedély nélkül léphetnek be. Büntető ügyekben eljáró hatóságok ügyintézői a gyermekotthonba az igazgatóval való egyeztetés után léphetnek be, az ellátottakat az erre kijelölt pedagógus munkakörű dolgozója jelenlétében hallgathatják ki, aki ez alkalommal az intézményi törvényes képviseletet átruházott jogkörben gyakorolja. Ugyancsak az igazgató engedélyével léphetnek a gyermekotthon területére a megrendelt munkákat végző vállalkozók, illetve ezek alkalmazottai. A munka cégszerű megrendelésével ezen engedélyt megadottnak kell tekinteni. A gyermekotthon közalkalmazottai munkaidő alatt csak az intézmény igazgatója, távollétében az általa megbízott vezető engedélyével hagyhatják el a gyermekotthon területét ( Távozási engedély ). A gyermekotthonból leltári felszerelést, anyagot csak az igazgató vagy helyettese engedélyével lehet elvinni. A törvény hatálya alá tartozó bódulatkeltő és aktiváló szerek behozatala és használata tilos a gyermekotthonban. Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozók tudatmódosító szer hatása alatt nem állhatnak. A gyermekotthon területén a dohányzásra a jogszabályi előírások vonatkoznak, a gyermekotthon területén tilos a dohányzás.

20 20 Szakköri vagy karbantartó munkára használt szert bódulatkeltésre, vagy más rendeltetés ellenes módon igénybe venni tilos! Ennek ellenőrzése, a visszaélés megakadályozása, minden közalkalmazott feladata. Zalaegerszeg, augusztus 27. Szegedi János igazgató Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzattal a Gyermekotthon nevelőtestülete augusztus 29. napján tartott ülésén egyhangúlag egyetértett. Zalaegerszeg, augusztus 29. Szegedi János igazgató

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 Iktatószám: / 2008. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat ( továbbiakban:

Részletesebben

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó

Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó Szociális és Munkaügyi Minisztérium Zalaegerszegi Gyermekotthona Zalaegerszeg, Posta út 144. Elemi költségvetés elkészítéséhez használandó 20. évi formanyomtatványok, mellékletek Zalaegerszeg, 20. február

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől

TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA 2013. február 1-jétől TAKSONY ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Taksony Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Nevelési Tanácsadó és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10.

Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Önkormányzat Óvodája Budapest, VI. Munkácsy Mihály u. 10. Egységes szerkezetbe foglalt módosított

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Derkovits Gyula Általános Iskola

Derkovits Gyula Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Derkovits Gyula Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE

A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE A Tolna Megyei Önkormányzat 15/2007. (VI. 27.) önkormányzati RENDELETE a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjról A Tolna Megyei

Részletesebben

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása

21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására Püspökladány Város Polgármesterétől 450 Püspökladány, Bocskai u.. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratának módosítására

Részletesebben

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata BAKTAY ERVIN GIMNÁZIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola

inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY az inárcsi Tolnay Lajos Általános Iskola 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: Szegedi György közoktatási szakértő SZ024539 2011. április

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézményi házirend célja, hogy a korai fejlesztésben és fejlesztő nevelésben résztvevő gyermekek, továbbá az itt dolgozó pedagógus és nem pedagógus kollégák belső intézményi

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén

Tárgyalja a képviselő-testület március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén 1./Napirend: Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár alapító okirat módosítása Előterjesztő: polgármester Tárgyalja a képviselő-testület 2014. március 26-i rendkívüli képviselő-testületi ülésén Előterjesztés

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE 3. melléklet A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL ALAPTEVÉKENYSÉGÉBE TARTOZÓ MUNKAKÖRÖK JEGYZÉKE A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 7. -ának (6) bekezdése alapján szabadalmi elbíráló

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009. 1 1. Általános rendelkezések: A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseit a tervező-és

Részletesebben

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete

A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete A.../2012.(...) Kgy. sz. határozat 1. számú melléklete Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ

Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató

Részletesebben

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7.

Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Kossuth L. u. 7. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Intézmény OM- azonosítója: 201827 Intézményvezető: Kovács Péterné

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata

BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola. Szervezeti és Működési Szabályzata A BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata - 1 - I. Általános rendelkezések 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban SZMSZ) célja és jogszabályi alapja:

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közoktatásról szóló 1996. évi LXII. törvénnyel módosított 1993. évi LXXIX. törvény 59.. rendelkezései alapján a Than

Részletesebben

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép:

II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata. Az alapító okirat felvezető szövegrésze helyébe az alábbi szövegrész lép: II-2/4262/203. határozat 2. sz. melléklet II. Rákóczi Ferenc Megyei Könyvtár Alapító Okiratát Módosító Okirata Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 20. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére 8891/2006. ELŐTERJESZTÉS A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. szeptember 29-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Napraforgó Ápoló- Gondozó Otthona (Gara) Alapító Okiratának módosítása Az

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015.

KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. KÖRÖSLADÁNYI AMK BÖLCSŐDE ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása és működtetése: A gyermeki jogok érvényesülésének és védelmének érdekében a gyermekjóléti

Részletesebben

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja

Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja Óvodai SZMSZ 2. oldal A szervezeti és működési szabályzat készítésének jogszabályi alapja 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsának 2013. július 29-i ülésére Tárgy: A Társulás által fenntartott Egészségügyi,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013.

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE. Elfogadva: március 22. Módosítva: január 22., hatályba lép: 2013. NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A BELSŐ ELLENŐRZÉSI IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. március 22. Módosítva: 2013. január 22., hatályba lép: 2013. január 24-én A Belső Ellenőrzési Iroda ügyrendjét (a továbbiakban:

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 128/2003. (VI. 25.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZIROMBONTOGATÓ ÓVODA ALAPTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata

A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének. Működési Szabályzata Gyáli Liliom Óvoda Gyál Liliom utca 13-15. 2360 OM: 032993 A Gyáli Liliom Óvoda Szülői Szervezetének Működési Szabályzata 1. Az óvoda szülői szervezetének alapvető célja: Az óvodába járó gyerekek szüleinek

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A

A L A P Í T Ó O K I R A T A A Jó Pásztor Református Óvoda módosítással egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A Az óvodai nevelésünkben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének, a gyermeki személyiség kibontakoztatásának

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata ROSTI PÁL GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata Dunaújváros, 2013. 2013. 1 S Z K A Szülői Közösség Szervezeti és Működési Szabályzata A szülői munkaközösség

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Az intézményi szabályzatok

Az intézményi szabályzatok TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az intézményi szabályzatok Lőwné Szarka Judit ellátottjogi képviselő 2013. szeptember 21.. 1/2000. (I.

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell

A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése. A pedagógus életpályamodell A Szervezeti és Működési Szabályzat és a Házirend kiegészítése A pedagógus életpályamodell 1 A pedagógus életpályamodell 326/2013. (VIII. 30) Korm. rendelet alapján (a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására

Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010.szeptember 16-ai ülésére Tárgy: Javaslat a Szent János utcai Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi

Részletesebben

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ

VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ Dunaharaszti Város Önkormányzata VÁROSI KÖNYVTÁR és JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata határozati javaslatok: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2015. (V.26.) Kt. határozata a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és a Gárdonyi Géza Városi Könyvtár intézmények összeolvadásával

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI

A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI A KÖRJEGYZŐSÉG FELADATAI 1. A körjegyzőség feladata és hatásköre A körjegyzőség számára meghatározott feladatoknak és hatásköröknek a körjegyzőség szervezeti egységei, dolgozói közötti megosztásáról a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben