SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA"

Átírás

1 Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona 8900 Zalaegerszeg, Posta u Pf.: 177. Telefon: 92/ , 92/ , Fax: 92/ Web: Iktatószám: / EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ZALAEGERSZEGI GYERMEKOTTHONA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: Szegedi János igazgató

2 2 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Bevezetés A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: SZMSZ) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI., a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény (1992. évi XXXIII. ) a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. és a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15 / (IV.30.) NM, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM, a 46/2003. (VIII.08.) ESZCSM rendelet alapján meghatározza az Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona működésének szabályait. Az SZMSZ megismerése, megtartása, és megtartatása a gyermekotthon valamennyi dolgozójának kötelessége. Az SZMSZ rájuk vonatkozó rendelkezéseit meg kell ismerniük az ellátottaknak, továbbá mindazoknak, akik tartós jogi kapcsolatba kerülnek a gyermekotthonnal, igénybe veszik szolgáltatásait, vagy részére szolgáltatásokat nyújtanak. 2. Gyermekotthon alapítása, adatai Az Alapító Okirat május 14-től hatályos. A költségvetési szerv elnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma Zalaegerszegi Gyermekotthona Rövid név: EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon A költségvetési szerv székhelye: Zalaegerszeg, Posta u Költségvetési szerv illetékessége: országos A költségvetési szerv irányító szerve, címe: Emberi Erőforrások Minisztériuma 1055 Budapest, Szalay út A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: Önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi-gazdasági feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola (2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.) pénzügyi gazdasági szervezete látja el.

3 3 Költségvetési szerv azonosító adatai: Törzskönyvi azonosító szám: Adószám: KSH statisztikai számjel: ÁHT-I azonosító szám: A Magyar Államkincstárnál vezetett számlák: Előirányzat keretszámla: Letéti számla: Alaptevékenység szakágazati száma és megnevezése: Gyermekotthonban elhelyezettek ellátása Feladatmutatója - férőhelyek száma 48 Teljesítménymutató - ellátottak száma 48 Az alaptevékenységek május14-től érvényes államháztartási szakfeladat rendi besorolása: Speciális Gyermekotthoni ellátás Utógondozói otthoni ellátás Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének mértéke: A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységének felső határa az intézmény módosított előirányzatainak a 20%-a. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A gyermekvédelemi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátás biztosítása, a működési engedélyben meghatározott férőhelyen, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 101 -ának (3) bekezdése alapján az 58 szerint. A költségvetési szerv alaptevékenységei és alaptevékenységeinek szakfeladat- rend szerinti besorolása: - A gyermekvédelmi szakellátás keretében otthont nyújtó ellátásként speciális gyermekotthoni ellátást biztosít 12. életévét kivételesen indokolt esetben 10. életévét - betöltött, súlyos beilleszkedési, magatartási vagy tanulási zavarokkal küzdő, átmeneti vagy tartós nevelt, fiúk számára. A megjelölt férőhelyszámon belül a külön jogszabályban foglalt feltételek megléte esetén a nagykorúvá vált - korábban a gyermekotthonban elhelyezett - fiatal felnőttek részére utógondozói ellátást biztosít. Az otthonban elhelyezett kiskorú és az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt számára gondoskodik a - viselkedés- és személyiségkorrekciós terápiák, - fejlesztő, prevenciós és rehabilitációs foglalkozások,

4 - általános iskolai nevelés, oktatás, - szakmunkásképző iskolai, ill. szakiskolai nevelés-oktatás biztosításáról. 4 A gyermekotthon a felsorolt feladatok ellátását elősegítő gazdasági - műszaki tevékenységet végez a Munkamegosztási megállapodás -ban foglaltakkal összhangban. A költségvetési szerv feladatai: szakfeladatait a 15/98. (IV.30.) NM rendelet alapján - igazgató 1 fő - igazgatóhelyettes 1 fő - nevelő 13 fő - asszisztens 6 fő - gyermekfelügyelő 16 fő - pszichológus 2 fő - családgondozó 2 fő - fejlesztő pedagógus 4 fő - növendékügyi ea. 1 fő - foglalkoztató 2 fő adminisztratív és technikai személyzet - a fenntartó döntése alapján: - könyvelő 1 fő - pénzügyi ea. 1fő - ápolónő 2 fő - gépkocsivezető 1 fő - karbantartó 2 fő - kézbesítő-takarítónő 1 fő -.takarítónő 1 fő - rendész 2 fő összesen: 59 fő látja el. 3. A gyermekotthon vezetése A költségvetési szerv vezetői, és kinevezésük rendje: A költségvetési szervet igazgató vezeti, akit az emberi erőforrások minisztere nevez ki, és ment fel. A munkáltatói jogok gyakorlását az Emberi Erőforrások s Minisztériuma Szervezeti és Működési Szabályzata szabályozza. Az igazgatóhelyettes megbízására és a megbízás visszavonására, valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására az EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthon igazgatója jogosult.

5 A költségvetési szervnél foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya: 5 A foglalkoztatottak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, az egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakra a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezései az irányadók. Igazgató Az igazgató a költségvetési szerv egyszemélyi felelős vezetője és képviselője. Irányítja a szakmai munkát és a Munkamegosztási Megállapodásban rögzített feladatokat. Az igazgató felelős a gyermekotthon vagyonának rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a gyermekotthon gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási és információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a belső ellenőrzésért. Gyakorolja a kiadmányozási és a munkáltatói jogokat a gyermekotthon valamennyi közalkalmazottja vonatkozásában, és dönt az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály vagy kollektív szerződés nem utal más hatáskörbe. A közalkalmazottak foglalkoztatására, élet- és munkakörülményeire vonatkozó kérdések tekintetében jogkörét jogszabályban előírt egyeztetési kötelezettség megtartásával gyakorolja. Igazgatóhelyettes Az igazgatót vezetési munkájában az általa kinevezett igazgatóhelyettes segíti. Feladata: - az intézet Szakmai Programjának megfelelően irányítja és kontrollálja a gyermekotthonban folyó pedagógiai és mentálhigiénés munkát, - szervezni a szolgálati rendet, - ellenőrizni a foglalkozásokat, - az igazgatót annak távollétében helyettesíti. Vezető nevelő A vezető nevelő a nevelői egység vezetői megbízását (határozott idejű) az intézmény igazgatójától kapja. Feladatai: - a nevelési egységben elhelyezett fiatalok személyiség- korrekciójának megtervezése és végrehajtatása, - a nevelési egység gazdálkodásának irányítása és működésének biztosítása. A vezetők közötti kapcsolattartás rendje és formája Az igazgató közvetve az igazgatóhelyettesen keresztül - irányítja a szakmai feladatok ellátását. A gazdasági tevékenységet a Munkamegosztási megállapodás -ban meghatározottak alapján látja el.

6 6 Az igazgató a vezetői munka, a döntések előkészítése és a belső ellenőrzés biztosítása, összehangolása érdekében vezetői értekezletet, illetve kibővített vezetői értekezletet tart. A.) Vezetői értekezlet: Tagjai: - igazgató - igazgatóhelyettes - vezető nevelők B.) Kibővített vezetői értekezlet: Tagjai: - igazgató - igazgatóhelyettes - vezető nevelők - érdekvédelmi szervezetek - belső ellenőr (témától függően) Eseti jelleggel (rendkívüli események, esetelemzések megbeszélése, stb.) rendkívüli értekezlet hívható össze az érintettek számára, az igazgató jóváhagyásával. Helyettesítés rendje A működésében akadályoztatott igazgatót általános jogkörrel az igazgatóhelyettes helyettesíti, kivételt képeznek a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdések, az igazgatóhelyettes akadályoztatása esetén eseti megbízással vezető nevelő látja el. Az igazgatóhelyettes munkakörét - akadályoztatása esetén - a feladatra külön megbízott vezető nevelő látja el. 4. A Gyermekotthon kontroll - rendszere Kontroll környezet: Az ellenőrzés összegyűjti a szervezet működési környezetében és folyamatiban történt változásokat a rendelkezésre álló információk szerint, mert ezek a kockázat azonosítás szempontjából kiemelten fontosak. A környezet változásának elsődleges forrásai: - magyar és európai uniós jogszabályi változások, - gazdaságpolitikai környezet változásai, - belső szervezeti változások, - a Gyermekotthon feladatainak, tevékenységének változása. Kockázat kezelés: Ennek során kell - azonosítani - elemezni - dokumentálni a Gyermekotthon működési folyamataiban és szervezeti egységeinél rejlő kockázatokat.

7 Azonosítás: A kockázatnak két jellemzője van: - oka pl. esemény, vagy mulasztás - hatása pl. pénzügyi vagy egyéb veszteség. 7 Elemzés: A kockázat bekövetkezésének valószínűségét és hatásait értékeli. Így megjelöli a kockázat súlyát. Kontroll tevékenységek: A belső ellenőrzés tervezése: - stratégiai tervet - éves költségvetési tervet kell készíteni. A stratégiai terv nem konkrét ellenőrzési programokat, hanem a belső ellenőrzés átfogó céljára, a folyamatok kockázataira és a belső ellenőrzés fejlesztésének irányára vonatkozó megállapításokat tartalmaz. Meghatározza a prioritásokat, ezeken belül az ellenőrzés gyakoriságát. Ez a tervezés konkrét részfeladatok lebontásáig nem megy el. Az éves ellenőrzési terv tartalmazza: - az ellenőrzési tervet megalapozó elemzéseket - a tervezett ellenőrzések tárgyát - az ellenőrzések célját - az ellenőrizendő időszakot - a szükséges kapacitás meghatározását - az ellenőrzések típusát, módszereit, ütemezését - az ellenőrzött szerv, illetve egységek megnevezését. Az ellenőrzésre való felkészülés során meghatározandó az ellenőrzés célja és tárgya, hogy rendelkezésre állnak-e az ellenőrzési források, és elkészült-e az ellenőrzési program. Az igazgató az ellenőrzött egység vezetőjét 3 munkanappal az ellenőrzést megelőzően írásban értesíti kivéve ha ez meghiusítaná az eredményességet. Az ellenőrzés végrehajtása nyitó megbeszéléssel indul. Az ellenőrzés során munkalapokat kell használni. Úgy kell vezetni, hogy általa végig lehessen követni a munkafolyamatot, s le lehessen vonni a következtetéseket. Munkalapként az erre rendszeresített iratmintát kell felhasználni. A folyamatok és kockázatok elemzésére interjúkat kell készíteni a folyamatban részt vevő munkatársakkal. Bizonyítékokat pl. eredeti dokumentum, másolat, kivonat, tanúsítvány stb. kell beszerezni. Az ellenőrzött szerv vezetőjétől teljességi nyilatkozatot kell kérni arra nézve, hogy valamennyi okmányt, információt az ellenőr rendelkezésére bocsátotta. A belső ellenőrzésről a megállapításokat, következtetéseket, javaslatokat, rögzítő jelentést kell írni az erre irányadó iratminták felhasználásával.

8 8 5. Képviseleti szervek A nevelőtestület A nevelőtestület tagja a gyermekotthon valamennyi pedagógus munkakört betöltő, továbbá a nevelő-gondozó munkát közvetlenül segítő felsőfokú végzettségű közalkalmazottja. Alapvető feladata a rájuk bízott ellátottak nevelése, oktatása. Kötelességük az ellátottak személyiség fejlődésének elősegítése és figyelemmel kísérése, valamint emberi méltóságuk, jogaik tiszteletben tartása. A pedagógust megilleti a jog, hogy - a szakmai program alapján a nevelés, oktatás módszereit megválassza, - kiválassza az alkalmazott taneszközöket, - irányítsa, és értékelje az ellátottak előrehaladását, - részt vegyen a szakmai program kidolgozásában, - szakmai ismereteit továbbképzés útján gyarapítsa. Egyetértési jogköre van a gyermekotthon szakmai programjának, valamint az SZMSZ elfogadásánál. Egyéb ügyekben tanácskozó, javaslattevő jogköre van, amit az igazgató felé gyakorol. A nevelőtestület értekezleteit szükség szerint, de legalább naptári évenként egy alkalommal az igazgató hívja össze. Érdekképviseleti Fórum Az Érdekképviseleti Fórum szavazási joggal rendelkező tagjai: - az Emberi Erőforrások Minisztériuma képviselője, - a Gyermekönkormányzat által az ellátottak közül választott személy, - az ellátottak gyámjai által megbízott személy, - az intézmény dolgozóinak képviselője. Jogköre: - véleményt nyilvánít a gyermekotthon igazgatója részére az ellátottakat érintő kérdésekben, - javaslatot tehet a gyermekotthon alaptevékenységével összhangban végzett szolgáltatásokról, - egyetértési jogot gyakorol a Házirend jóváhagyásánál. Szakmai munkaközösség Szakmai munkaközösséget a gyermekotthon pedagógus, és a pedagógiai munkát segítő munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottai hozhatnak létre. Szakmai, módszertani kérdésekben segítséget ad az intézményben folyó munka szervezéséhez, tervezéséhez, ellenőrzéséhez. Ezen kívül tanulmányi versenyeket készíthet elő, szakköröket szervezhet, stb. A szakmai munkaközösség tagjai által megválasztott vezető javaslatot tehet személyi és szakmai kérdésekben, a munkaközösség számára ütemtervet készíthet.

9 9 Közalkalmazotti Tanács A Közalkalmazotti Tanácsot - a közalkalmazotti testület nevében - a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései szerint együttdöntési jog illeti meg a Kollektív Szerződésben meghatározott jóléti célú pénzeszközök felhasználása, illetve az ilyen jellegű intézmények és ingatlanok hasznosítása tekintetében. A munkáltató döntése előtt a Közalkalmazotti Tanáccsal véleményezteti a kjt 16 (2) bekezdésében meghatározottakat. Az igazgató és a Közalkalmazotti Tanács közötti együttműködés részletes szabályait és formáit a hatályban levő Közalkalmazotti Szabályzat alapján gyakorolják. Szakszervezet A szakszervezet a gyermekotthon közalkalmazottait anyagi, szociális, kulturális, valamint élet- és munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelességeikről tájékoztatja. Képviseli tagjait a munkaviszonyt, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő körben a gyermekotthon vezetői, illetve az állami szervek előtt. A szakszervezet a gyermekotthon igazgatójával megköti a Kollektív Szerződést. Gyermekönkormányzat A gyermekotthonban elhelyezett ellátottak érdekeik képviseletére Gyermekönkormányzatot hoznak létre. Élén pedagógus elnök áll. Valamennyi gyermek képviseletében az a gyermekönkormányzat járhat el, amelyiket a gyermekek több mint 50 %-a választ meg. A Gyermekönkormányzatot egyetértési jog illeti meg a Házirend elfogadásánál. A Gyermekönkormányzat pedagógus elnökét, továbbá ellátottakból álló tagjait, póttagját, a gyermekotthon ellátottainak több mint 50 %-a tanévenként választja meg az ebből a célból összehívott teljes ülésen. A Gyermekönkormányzat ülését annak pedagógus elnöke szükség szerint, de legalább havonta egyszer összehívja. Az ülésen legalább évente egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban részt vesz a gyermekjogi képviselő, aki tájékoztatást ad a gyermekek jogairól, azok érvényesíthetőségéről és az ő elérhetőségéről. Az ülésről jegyzőkönyv készül, amit a pedagógus elnök, a jegyzőkönyvvezető és még egy tag aláírásával hitelesít. Az ülésen a szavazás nyílt. A határozatképességhez az elnök és legalább három tag jelenléte szükséges. A határozathozatal szótöbbséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Gyermekönkormányzat részéről a törvény által megkívánt véleményezési, illetve egyetértési jog gyakorlása a Gyermekönkormányzat ülésének rendkívüli összehívását teheti szükségessé.

10 10 Feladata: - a Gyermekönkormányzat tisztségviselőivel a közösség aktivizálása közös célok érdekében, - a közösségi magatartás követelményeinek kialakítása, - az önkormányzat éves munkatervének elkészítése, végrehajtása, értékelése - csoportközösségek és felelősök munkájának segítése, - a gyermekotthon hagyományainak ápolása, gazdagítása, - a tanulmányi munka, kulturális élet, játék és sport kibontakoztatásának segítése, - rendezvények koordinálása, - érdekképviselet és érdekvédelem. A Gyermekönkormányzat véleményt nyilváníthat a gyermekotthon igazgatójának a gyermekotthon működésével és az ellátottakkal kapcsolatos valamennyi kérdésben, amit a gyermekotthon igazgatójának figyelembe kell venni. A véleménykérés és - nyilvánítás módja a következő: - a gyermekotthon igazgatója a tervezett intézkedéseket megküldi a Gyermekönkormányzatnak elnökének, - a Gyermekönkormányzat ésszerű határidőn belül megvitatja a tervezetet, s egyszerű szótöbbséggel hozott határozatát írásban közli a gyermekotthon igazgatójával. A házirend jóváhagyásánál a Gyermekönkormányzat egyetértési jogot gyakorol, az tehát az igazgató és a Gyermekönkormányzat együttes döntésével lép hatályba. A gyermekjogi képviselő - előre egyeztetett időpontban, a - gyermekek számára - fogadóórát tart a gyermekotthon helyiségében. 6. A diagnosztikai és terápiás munka E tevékenység keretében történik az ellátottak magatartási és beilleszkedési zavarainak, tanulási nehézségeinek, továbbá ezek okainak feltárása - valamint ezek korrekciója. E tevékenységi kört a szakértői csoport és a nevelési egységek végzik. Szakértői csoport A szakértői csoport növendékügyi előadó, családgondozó, továbbá pszichológus, pszichiáter és orvos szakemberekből áll. Elkészíti - a nevelőtanár bevonásával - az ellátottakra vonatkozó komplex fejlesztési programot, az egyéni gondozási - nevelési tervet, gondoskodik a szak-specifikus ellátásról. A kiegészítő diagnosztikai tevékenységet követően az OGYSZB szakvéleményével összhangban, TEAM munkában meghatározza és dokumentálja a fejlesztési irányokat, majd 6 havonta vagy szükség esetén értékeli a fejlődés ütemét, és korrekciós javaslatokat tesz. Az értékelhető családi kapcsolatokat bevonja a fejlesztési program sikeréért. Az érintett területi gyermekvédelmi szakszolgálatoknak és gyámoknak rendszeres értékelést küld az ellátottak személyiségállapotáról és fejlesztési programjuk megvalósulásáról. A növendékügyi előadó A növendékügyi előadó feladata az ellátottak befogadása során a megküldött iratok nyilvántartásba vétele, aktualizálása. Az ellátottak iratait az adatvédelem előírásainak

11 11 megfelelően kezeli, azokról a törvényben feljogosítottaknak másolatot küld, az adatokról tájékoztatást ad. Gondoskodik a havi és az éves statisztikai adatszolgáltatásról, nyilvántartja a várólistán szereplők adatait, és folyamatosan karbantartja azt. A családgondozókat, a fejlesztő pedagógusokat és a nevelési egységeket folyamatosan tájékoztatja a hozzá beérkezett, és az ellátottakat érintő információkról. Vezeti a központi elektronikus nyilvántartást a szolgáltatást igénybe vevőkről. (KENYSZI). Az elbocsátáskor előkészíti a szükséges dokumentációt és megküldi az illetékes szerveknek. A családgondozók A családgondozók az ellátottak befogadását követően összegyűjtik a korábbi családi és egyéb környezetükre vonatkozó információkat. Feltárják azokat a lehetőségeket és kapcsolatokat, amelyek a terápiás munkát támogatják, és biztosítják a fiatalok rehabilitációját. Kapcsolatot tartanak az ellátottak képzését, oktatását, foglalkoztatását végző intézményekkel, szervezetekkel. Részt vesznek az ellátottakra vonatkozó gyámhatósági, egyéb államigazgatási, bűnügyi és polgári bírósági eljárásokban. Előkészítik és megszervezik az OGYSZB esedékes felülvizsgálatait. Elősegítik az ellátottak felkészülését a családi környezetbe való visszatérésre, valamint az önálló életvitelből adódó feladatok megoldását. Részt vesznek a fiatal és családja között felmerült konfliktusok rendezésében, feldolgozásában, terápiás összejöveteleket szerveznek. Pszichológus Feladata: - az intézménybe utalt fiatalok iratanyagának szak-specifikus értékelése, - a befogadási eljárás során vizsgálatok elvégzése, kihelyezési javaslat és szakvélemény készítése, - a korrekció folyamatában a terápiás háttér biztosítása, javaslat más terápiás ellátásokra, - tanácsadás a kollektíva számára, - esetelemzések, megbeszélések szervezése, - terápiás közösségek pszichológiai támogatása, - aktuális problémák kezelése, - a mentálhigiénés szemlélet képviselete. Egészségügyi szolgálat A terület feladata az intézményben elhelyezett gyermekek és fiatal felnőttek pszichés és szomatikus státuszának befogadáskori meghatározása, az akut és traumatikus állapotokra vonatkozó gondozási és gyógyítási programok elkészítése, kivitelezése. A szükségleteknek megfelelően külső szakellátásba történő irányítása.

12 12 Pszichiáter Feladata: - az intézménybe utalt fiatalok anyagának szak-specifikus értékelése, - az ellátottak pszichiátriai státus-meghatározása, gyógyszeres és/vagy pszichoterápiás ellátása, - a terápiás közösségek szakmai támogatása, - kapcsolattartás a pszichiátriai ellátórendszerrel, - esetelemzések szervezése, tanácsadás biztosítása. Orvos és szakápoló Feladata: - a beutalt fiatalok szomatikus státusának kontrollja, - betegségek megelőzése, gyógyítása, az ápolási feladatok meghatározása, - általános közegészségügyi feladatok ellátása. Ügyeletes nevelő A fejlesztő- és munkafoglalkoztató tevékenységeket ügyeletes nevelő szervezi, koordinálja és ellenőrzi. E feladatkörben reggeli szemle keretében elvégzi az ellátottak: - mentális és szomatikus állapotának aktuális felmérését, - személyi és környezetük tisztaságának ellenőrzését, - a foglalkozási rendnek megfelelő felszerelés meglétét. Szervezői jogköre keretében meggyőződik: - a foglalkozási feltételek személyi és tárgyi alkalmasságáról, - a foglalkozási rend betartásáról. Ellenőrzési jogköre keretében: - figyelemmel kíséri a foglalkozások menetét, szükség esetén intézkedéseket foganatosít, - elvégzi az engedély nélküli eltávozások körülményeinek vizsgálatát. Fejlesztő és foglalkoztató egység A gyermekotthon ellátottai általános iskolai tanulmányi kötelezettségüknek oly módon tesznek eleget, hogy magántanulói jogviszonyban állnak, vagy nappali tagozatos képzésben részesülnek. A foglalkoztatás keretében kell az intézmény környezetét tisztántartó, karbantartó, parkgondozó munka alapjaival megismertetni az ellátottakat, illetve a szakműhelyek segítségével fejlesztő, a finom-motorikumot erősítő, a maszkulin szerepben megjelenő alapvető barkácsolási, szerszámhasználati ismereteket fejleszteni, ezáltal segítve pályaorientációjukat. A vizsgákra a tanulókat fejlesztő pedagógusok készítik fel az anyaiskola szaktanárainak és oktatóinak közreműködésével. Az ismeret szint felmérését követően egyéni oktatási programot készítenek. A tanulókat segítik abban, hogy tanulmányi elmaradásaikat pótolják, és sikeres vizsgát tegyenek, kifejlesztik bennük az önálló ismeretszerzés iránti igényt. Az elért eredményekről, esetleges elmaradásokról szükség szerint tájékoztatják az igazgatót.

13 13 A fejlesztő pedagógusok munkájához az oktatáson és részképesség zavarok korrekcióján túlmenően szorosan illeszkedik a munkafoglalkoztatási tevékenység. Az egyéni képességek hatékony fejlesztése érdekében a munkafoglalkoztatók a fiatalok érdeklődésének figyelembe vételével foglalkoztatási köröket szerveznek. A nevelési egységek A gyermekotthon az elhelyezettek részére nevelési egységekben nyújt ellátást, sérülés specifikus csoport-szervezésben. A nevelési egység terápiás közösségként működik, segítve az ellátottak személyiség korrekcióját, fejlesztve a szociális képességeiket. Egyéni és közösségi foglalkoztatások rendszerében megvalósítják a gondozási - nevelési programban, valamint a komplex fejlesztési programban foglaltakat. Életgyakorlatok keretében az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek és készségek kialakítását végzik. A nevelési egységek közössége felelősséggel tartozik a fejlesztő pedagógusok tanulmányi felzárkóztató munkájának segítéséért. A nevelési egység önálló pedagógiai és pénzügyi ellátmánnyal gazdálkodó csoport. A nevelési egységben legfeljebb 8 ellátott helyezhető el. A nevelési egységekből egy közösséget befogadó csoportként működtetünk, speciális funkciókkal és módszerekkel, ami segíti az újonnan érkező növendékek illeszkedésének elősegítését és megismerésének folyamatát. A nevelési egységeket közvetlenül a vezető nevelő irányítja, nevelőtanár, asszisztens és gyermekfelügyelők segítik munkáját. A nevelési egységek munkaterv alapján működnek, együtt, vagy külön külön is tartanak megemlékezéseket az állami, társadalmi, családi ünnepek alkalmával, ápolják a hagyományokat. A nevelési egységek gazdálkodásáról külön szabályzat rendelkezik. 7. Igazgatási egységek Belső ellenőrzés A Munkamegosztási Megállapodás alapján az intézmény működésének és gazdálkodásának rendjét ellenőrzi. Feltáró és ellenőrző tevékenységével segíti az igazgatót a döntések előkészítésében, meghozatalában. Súlyos szabálytalanság feltárása esetén javaslatot tesz a felelősség megállapítására. Rendszeres kontrolljával hozzájárul a szabálytalanságok kialakulásának megakadályozásához, a helytelen gazdálkodási szabályok és pedagógiai módszerek rögzüléséhez. Megállapításairól az intézmény vezetőjének köteles beszámolni. A belső ellenőrzés méri a gyermekotthonban folyó pedagógiai munka hatékonyságát, feltárja, hogy mely területen szükséges erősíteni a pedagógusok munkáját, mely területen kell a meglévő felszereléseket felújítani, bővíteni, korszerűsíteni. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének ütemtervét az igazgató készíti el, a szakmai munkaközösség-vezetők bevonásával.

14 14 Az ellenőrzési terv végrehajtásáért az igazgató, illetőleg a helyettese felelnek. A belső ellenőrzés meghatározott munkaterv szerint folyik, de az intézmény igazgatójának rendelkezése alapján rendkívüli ellenőrzés is elrendelhető. Rendkívüli ellenőrzés megtartását kérheti a szakmai munkaközösség és a gyermekönkormányzat. A belső ellenőrzés folyamatában a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendjét kell kialakítani. Az előzetes vezetői ellenőrzés legfontosabb eszköze a dolgozók szabálytudatának megismerése, megbeszélés, beszámoltatás útján. Az utólagos vezetői ellenőrzés eszköze a szabályosság vonatkozásában a betartás ellenőrzése beszámoltatással, a dokumentumok áttekintésével, megbeszélésével. A közalkalmazott - munkájának segítése érdekében - kérheti szakmai tevékenységének minősítését. Ügyeleti szolgálat Az ügyeleti szolgálat helyszínei: - otthoniroda, - - porta. - - biztonsági szolgálat Az otthoniroda szolgálata hétköznap 12 órától 21 óráig, munkaszüneti napokon 10 órától 21 óráig tart. Feladata: Azt intézmény működési rendjének figyelemmel kísérése. A nevelési egységből engedéllyel, vagy anélkül távozók és visszaérkezők, valamint az észlelt jelenségek, történések rögzítése az e célra rendszeresített naplóba. Felügyeletet lát el személyesen, illetve a monitor rendszeren keresztül a nevelési felügyelet és az egészségügyi izolációban elhelyezett fiatalok felett. Figyelemmel kíséri az intézmény bejárati és parkoló területét, a videó-rendszeren keresztül. Intézkedéseket tesz az intézmény működését zavaró események megszüntetésére. Intézkedéseiről jelentési kötelezettsége van. Munkanapokon 13 órától, és munkaszüneti napokon a portaszolgálat feladatkörét is ellátja. Munkaszüneti napokon 0 24 óráig, munkanapokon óráig telefonközpontként is működik. A gyermekotthonban hétköznap 7,30 órától 13 óráig működik portaszolgálat. A gyermekotthon területén folyamatos munkarendben biztonsági szolgálat működik. Alapvető feladata az intézménybe való ki- és beléptetés rendjének biztosítása, valamint a szakszemélyzet rendtartó munkájának segítése. Titkárság Az igazgató közvetlen irányítása alapján a gazdasági előadó, gépkocsivezető, technikai személyzet és kapcsolt munkakörben a pénzügyi előadó és a növendékügyi előadó látja el az adminisztratív és humánpolitikai teendőket, a szükséges szállítási, karbantartási és működtetési feladatokat: - a központi ügyiratkezelés, iktatás, gépelés, számítógépes adattárolás, adatfeldolgozás, - a közalkalmazotti jogviszony keletkezése, fenntartása és megszűnésekor esedékes adminisztratív feladatok ellátása, - a dolgozókra vonatkozó nyilvántartások vezetése,

15 15 - a közalkalmazotti jogviszonyból eredő változások figyelemmel kísérése, a döntések előkészítése és ezzel kapcsolatos adminisztráció elvégzése. - munkanapokon óráig telefonközpontként működik. A gyermekotthon önállóan működő költségvetési szerv, a pénzügyi, gazdasági feladatokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, Esztergomi Gyermekotthon, Általános Iskola és Szakiskola pénzügyi, gazdasági szervezete látja el. A pénzügyi és gazdasági előadó látja el: - a költségvetésben megtervezett bevételek beszedésével, a kiadások teljesítésével kapcsolatos operatív feladatokat, - a készpénzkezeléssel, a bankszámlavezetéssel, a pénzellátással kapcsolatos teendőket, - az üzemeltetéssel, a fenntartással, működtetéssel, a vagyon használatával és hasznosításával, kapcsolatos teendőket, - a számviteli törvényből és a költségvetési szervek számviteli feladatait szabályozó kormányrendeletből adódó feladatokat, - a költségvetés módosításához és finanszírozásához kapcsolódó év közi feladatok ellátása. Külön szabályzat rendezi a feladatellátásnak a gyermekotthon kiadásait, bevételeit befolyásoló, a gazdálkodás előirányzatok keretei között tartását, a családi pótlék felhasználását biztosító: - feltétel-és követelmény rendszerét, - folyamatát és kapcsolatrendszerét, - a kötelezettségvállalások célszerűségét megalapozó eljárást, és dokumentumai tartalmát. A gépkocsivezető látja el: - a gyermekotthon használatában lévő gépjárművek üzemeltetési, karbantartási feladatait, - az intézmény működésével összefüggő szállítási és anyagbeszerzési feladatokat. A technikai személyzet látja el: - az intézmény működésével összefüggő kisebb karbantartási, javítási feladatokat, - az intézmény tulajdonában és használatában lévő parkok, külterületek gondozását. II. A GYERMEKOTTHON MŰKÖDÉSE 1. Az ellátottak befogadása A gyermekotthonba való elhelyezés alapja a gyámhivatal határozta, amelyet az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján hoz meg. A gyermekotthonban a gyermeket a családgondozó és a növendékügyi előadó fogadja, megállapítják a gyermek személyazonosságát, meggyőződnek a szükséges okmányok, iratok meglétéről, átveszik azokat. Ezen iratok a következők: - személyi okmányok, - határozat a gondozási hely megváltoztatásáról, - iskolai bizonyítvány,

16 16 - pedagógiai jellemzés, pszichológiai jellemzés, - átmeneti vagy tartós nevelést elrendelő határozat, - nevelésbe vételkor készített környezettanulmány és az - egészségügyi állapotra vonatkozó iratok. A családgondozó gondoskodik a gyermek egészségügyi vizsgálatának az egészségügyi részlegben való elvégzéséről, esetleges egészségügyi megfigyeléséről. Számítógépen rögzíti a szükséges adatokat, és kiállítja a köröző lapot. Elvégzi a gyermek értéktárgyainak leltár szerinti átadás-átvételét, és a befogadást követően a gyermeket a befogadó egységbe kíséri. A növendékügyi előadó gyermek befogadásáról elkészíti és elküldi az értesítéseket a szülőnek, gyámhivatalnak, a szakszolgálatnak, a szülő lakhelye szerinti gyermekjóléti szolgálatnak és a pártfogó felügyelőnek, ha a gyermek pártfogói felügyelet alatt áll. A gyermek ellátásával kapcsolatos adatokat rögzíti a KENYSZI rendszerben. 2. Nevelés A nevelési egység megszakítás nélkül működő szervezeti egység. Színtere az ellátottak személyiségfejlesztésének, viselkedési és tanulási korrekciójának. Szociális teret biztosít az életgyakorlatok készségszintű elsajátításához, biztosítja az életkori sajátosságoknak megfelelő ellátást. Egyéni szükségletek kielégítésének megfelelő programok szervezésével az optimálist megközelítő lehetőségeket biztosít neveltjeinek. Csoportos és egyéni foglalkozások biztosítanak lehetőséget a fejlesztési programok megvalósulásának. A közösségfejlesztés célja a terápiás közösségek megvalósítása. A fegyelmi felelősség A fegyelmi felelősség szabályait a HÁZIREND tartalmazza. A kötelezettségeit súlyosan megsértő ellátott fegyelmi vétséget követ el, melyet a vezető nevelőnek jelezni kell. Bűncselekmény elkövetéséről, vagy annak alapos gyanújáról az intézmény vezetőjét haladéktalanul értesíteni kell, aki feljelentést tesz az illetékes hatóságnál. Mindezek tényéről tájékoztatja a gyámot. A kapcsolattartás A Gyermekvédelmi Törvény határozza meg, hogy a gyermekotthon ellátottaival mely személyek jogosultak kapcsolattartásra. A kapcsolattartás konkrét módját a gyámhivatal határozza meg. A kapcsolattartás kulturált és zavartalan körülményeinek biztosításáért a gyermekotthon igazgatója felelős. A kapcsolattartás intézményi szabályait a HÁZIREND tartalmazza. Ellátás megszüntetése Az ellátás megszüntetését a gyermekotthon igazgatója kezdeményezi, ha az elhelyezés indokai már nem állnak fenn, ill. ha a gyermek a 18. életévét már betöltötte, vagy más intézetbe helyezik el.

17 17 A gyermekotthon az ellátást a gyámhivatalnak az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján hozott határozatára szünteti meg. Ezt követően a gyermekotthon az ellátottat a gyámhivatal határozatában megjelölt intézménynek, vagy személynek adja át. Az ellátás megszüntetéséről haladéktalanul értesítendő - a szülő, - gyám, - gyámhivatal, - szakszolgálat, - gyermekjóléti szolgálat (szülő lakhelye szerinti), - pártfogó felügyelő (ha az ellátott pártfogó felügyelet alatt áll). Az utógondozói ellátás A gyermekotthon ellátottai közé tartoznak azok a fiatal felnőttek is ( kivételesen 25 - év közti nagykorúak), akiknek utógondozói ellátását az illetékes gyámhivatal elrendelte, végrehajtásának helyeként a gyermekotthont, utógondozóként annak valamely pedagógus munkakörű közalkalmazottját kirendelte. Az ellátás keretében a gyermekotthon szállást és étkezést nyújt az ellátottnak, térítés ellenében. A gyermekotthon Házirendjét az utógondozói ellátottak is kötelesek betartani. Velük szemben azonban a jutalmazás és elmarasztalás fokozataira, valamint a fegyelmi felelősségre vonatkozó szabályok nem alkalmazhatók. A HÁZIREND megsértése esetén a gyermekotthon igazgatója dokumentummal (jegyzőkönyv, feljegyzés) alátámasztott javaslatot tesz az illetékes gyámhivatalnak az utógondozói ellátás megszüntetésére. Az utógondozói ellátás megszűnik: - az ellátott illetékes gyámhivatalának határozatával, - az ellátott 24. életéve betöltésekor a törvény erejénél fogva, - felsőfokú iskola nappali tagozatán tanulmányokat folytatott fiatal felnőtt esetén a tanulmányok befejezésekor, de legkésőbb 25. évének betöltésekor, a törvény erejénél fogva. A személyi térítési díj: Az utógondozói ellátott az ellátásért személyi térítési díjat fizet, amely a gyermekotthon és az ellátott közt kötendő megállapodásban kerül rögzítésre. A személyi térítési díjat az intézmény igazgatója állapítja meg az intézmény fenntartója által megállapított, és tárcaközlönyében közzé tett intézményi térítési díj alapján, az ellátott saját jövedelme figyelembe vételével napi és havi összegben. A személyi térítési díjat az utógondozói ellátott havonta egyszer, utólag, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig fizeti be a gyermekotthon pénztárába vagy elszámolási számlájára. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az utógondozói ellátott havi jövedelmének 30 %- át. A gyermekotthon ingyenes ellátásban részesíti az utógondozói ellátottat arra az időszakra, amely alatt nincs jövedelme.

18 3. Engedély nélküli eltávozás és rendkívüli események 18 A gyermekotthon működési rendjét az engedély nélküli eltávozás kisebb mértékben, a rendkívüli esemény számottevően megzavarja. Eljárás engedély nélküli eltávozás esetén Az ellátott felügyeletét ellátó közalkalmazott munkanapon, munkaidőben az engedély nélküli eltávozást azonnal jelenti munkahelyi vezetőjének a szökési jelentés átadásával egy időben. A gyermekotthon szolgálata lehetőségeinek tükrében - azonnal megkísérli az ellátott tartózkodási helyének felkutatását. Ennek sikertelensége esetén, vagy, ha az ellátott 14 éven aluli, a növendékügyi előadó a rendőrség ügyeletére a szökési bejelentést telefonon megteszi, majd a következő munkanapon az írásbeli bejelentést is megküldi a rendőrhatóságnak. Az ettől eltérő időben bekövetkező szökést az ellátott felügyeletét ellátó közalkalmazott közvetlenül telefonon jelzi a rendőrség ügyeletére és az ügyeletes vezetőnek. A legközelebbi munkanapon a szökésről tájékoztatja a növendékügyi előadót, - szökési jelentés átadásával -, aki az írásbeli bejelentést megküldi a rendőrhatóságnak. Az ellátott visszatérésekor a szökés körülményeiről és a távollét alatti eseményekről írásos feljegyzést készít az egység vezető nevelője. A növendékügyi előadó írásban értesíti a rendőrhatóságot, kérve a körözés visszavonását. A növendékügyi előadó akadályoztatása esetén a szökéssel kapcsolatos feladatokat a családgondozó látja el. Eljárás rendkívüli esemény bekövetkeztekor A rendkívüli események szerteágazók, minden olyan előre nem látott fejlemény ide tartozik, ami az intézmény működési rendjét jelentősen megzavarja. Ilyen: - az ellátott halála, - balesetveszély, egyéb szerencsétlenség, - az ellátottak által, vagy sérelmükre elkövetett súlyosabb bűncselekmény (pl. személy elleni erőszak). A rendkívüli eseményről tájékoztatni kell az igazgatót, akadályoztatása esetén helyettesét. Bűncselekmény megtörténtét azonnal be kell jelenteni a rendőrhatóságnak. Tűz esetén a Tűzvédelmi Szabályzat ide vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. Az ellátott haláláról gyámját, illetve az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatot is értesíteni kell. Közveszéllyel fenyegetést (pl. bombariadó) a rendőrhatóságnak nyomban be kell jelenteni. Ezt követően mindenben a rendőrhatóság utasításainak, intézkedéseinek megfelelően kell eljárni. A rendkívüli eseményről a fenntartót az intézmény igazgatója tájékoztatni köteles. 4. Adatkezelés, adatvédelem Az ellátott, a szülő és más törvényes képviselő valamint kapcsolattartásra jogosult közeli hozzátartozó adatait a gyermekotthon igazgatója által átruházott hatáskörben a növendékügyi előadó kezeli.

19 19 Gondoskodni kell arról, hogy - az érintett adataihoz hozzáférjen, gyakorolhassa a helyesbítéshez, illetve törléshez való jogát, - a tárolt adatokat töröljék, ha a tárolás oka megszűnt. Az adatok - személyi azonosító adatok nélkül - statisztikai célra továbbíthatók. Személyi azonosító adatokkal együtt az adatok csupán az évi XXXI. törvény XXI. fejezetében meghatározott szerveknek az ott írt okból, illetve célra továbbíthatók. Be kell tartani az SZMM szolgálati titokköri jegyzékében foglalt korlátozásokat, valamint a Közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. 2.sz. melléklete Adatkezelés a közoktatási intézményekben című részének előírásait. Minden dolgozóra vonatkozik a munkaköréből eredő titoktartási és nyilatkozattételi tilalmi kötelezettség. 5. Munkarend, munkaidő A gyermekotthon megszakítás nélkül működik, a közalkalmazottak konkrét munkarendjét a Kollektív Szerződés szabályozza. 6. Belépés a gyermekotthonba, a portaszolgálat A gyermekotthonba a fenntartó, továbbá a felügyeletet gyakorló szervek (gyámhatóság, ügyészség, közegészségügyi hatóság stb.) tisztviselői külön engedély nélkül léphetnek be. Büntető ügyekben eljáró hatóságok ügyintézői a gyermekotthonba az igazgatóval való egyeztetés után léphetnek be, az ellátottakat az erre kijelölt pedagógus munkakörű dolgozója jelenlétében hallgathatják ki, aki ez alkalommal az intézményi törvényes képviseletet átruházott jogkörben gyakorolja. Ugyancsak az igazgató engedélyével léphetnek a gyermekotthon területére a megrendelt munkákat végző vállalkozók, illetve ezek alkalmazottai. A munka cégszerű megrendelésével ezen engedélyt megadottnak kell tekinteni. A gyermekotthon közalkalmazottai munkaidő alatt csak az intézmény igazgatója, távollétében az általa megbízott vezető engedélyével hagyhatják el a gyermekotthon területét ( Távozási engedély ). A gyermekotthonból leltári felszerelést, anyagot csak az igazgató vagy helyettese engedélyével lehet elvinni. A törvény hatálya alá tartozó bódulatkeltő és aktiváló szerek behozatala és használata tilos a gyermekotthonban. Az ellátottakkal közvetlenül foglalkozók tudatmódosító szer hatása alatt nem állhatnak. A gyermekotthon területén a dohányzásra a jogszabályi előírások vonatkoznak, a gyermekotthon területén tilos a dohányzás.

20 20 Szakköri vagy karbantartó munkára használt szert bódulatkeltésre, vagy más rendeltetés ellenes módon igénybe venni tilos! Ennek ellenőrzése, a visszaélés megakadályozása, minden közalkalmazott feladata. Zalaegerszeg, augusztus 27. Szegedi János igazgató Záradék: A Szervezeti és Működési Szabályzattal a Gyermekotthon nevelőtestülete augusztus 29. napján tartott ülésén egyhangúlag egyetértett. Zalaegerszeg, augusztus 29. Szegedi János igazgató

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. február 24-ei közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L

2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L 2/2008. (IV. 24.) számú jegyzői utasítás VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK Ü G Y R E N D J É R Ő L A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008.

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK MÁJUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 852/2008. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések

5. Hatályon kívül helyező rendelkezések. 6. Hatályba léptető rendelkezések 89036 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 222. szám 29. E rendelet 15. (7) bekezdésétől eltérően a közigazgatási szerv 2014-ben a 2014. január 1-jei állapotnak megfelelően köteles adatot szolgáltatni legkésőbb

Részletesebben

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat

Pick Alapítványi Bölcsőde. Szervezeti és Működési Szabályzat Pick Alapítványi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Intézményt üzemeltető Alapítvány képviselője: Muhariné Bíró Mária Szakmai programért felelős: Muhariné Bíró Mária, Tatár Zsuzsanna

Részletesebben

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015.

Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. Az utógondozói elhelyezés Szabályzata 2015. A Szakmai Program 5. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Utógondozói elhelyezés Személyi hatálya Kiterjed az utógondozói elhelyezésben részesülő fiatalkorúakra

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI

Szervezeti és Működési Szabályzat ISZTI Szervezeti és Működési Szabályzat Innovációs Szakképző, Továbbképző Iskola Központ és Gimnázium ISZTI OM azonosító: 100 534 Készítette: Boldog István, igazgató Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2. A

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 29-ÉN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Madarász Imre Egyesített Óvoda

Madarász Imre Egyesített Óvoda Madarász Imre Egyesített Óvoda 5300 Karcag, Táncsics krt. 17. 59/503-323 ovikozpont@ovikarcag.hu www.ovikarcag.hu OM 202329 Madarász Imre Egyesített Óvoda Gyakornoki Szabályzata Intézmény OM azonosítója:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László

JAVASLAT NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 53-73/2011.ikt.sz. 6. sz. napirendi pont Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a HARMÓNIA Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon

Részletesebben

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II.

Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere II. Előadó: Kátainé Lusztig Ilona gyermekjogi képviselő 2013. október

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben!) Izsák Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 8. (5) bekezdése, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 37.

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1

A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 A Polgármesteri Hivatal ügyrendjéről 1 6. számú melléklet Az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 38.. (1) bekezdése értelmében: "A képviselőtestület egységes hivatalt hoz létre - polgármesteri

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Pick Alapítványi Bölcsőde 6725 Szeged Szabadkai út 18. Tel. /fax: 62/567-177 Tel.: 62/ 421-477 Fenntartó: Pick Gyermeknevelési Alapítvány Adószám: 18469910-1-06 E-mail: pickalapitvany@invitel.hu ÉRDEKKÉPVISELETI

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKÉTİL ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. augusztus 28-i ülésére Tárgy: Egyetértés a társulásban fenntartott Pedagógiai Szakszolgálat (Nyergesújfalu)

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2013. évi 57. szám 20401 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alá tartozó költségvetési szerv alapító okirata Az Oktatási Hivatal Alapító Okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I.

A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata. I. A Pollack Mihály Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szülői Munkaközösségének Szervezeti és Működési Szabályzata I. rész Általános rendelkezések A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Miniszter Szám: 4740-2/2003. A Csongrád Megyei Munkaügyi Központ ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések 1. A munkaügyi központ jogállása A Csongrád

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE

BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK INTÉZMÉNYE Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye 2600 Vác Kölcsey Ferenc u. 4. Tel./Fax.: (27)504-105 E-mail: bfi@bfi.vac.hu Egységes Szakmai program 7. sz. melléklet BÖLCSŐDÉK ÉS FOGYATÉKOSOK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám

ALAPÍTÓ OKIRAT. Neve: Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ. Bauer Sándor utca 4. szám ALAPÍTÓ OKIRAT A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (továbbiakban: közoktatási törvény) 3. (2) bekezdése értelmében Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA A GAZDASÁGI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI KÖZPONT GAZDASÁGI IRODÁJÁNAK ÜGYRENDJE Elfogadva: 2015. február 27., hatályba lép: 2015. március 2-án 1 I. AZ IRODA JOGÁLLÁSA A szervezeti egység

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása

TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Kardoskút Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Kardoskút Március 15. tér 3. T.: 68-429-000. F.: 68-429-050. TÓTH LAJOSNÉ szociális és gyámügyi főelőadó munkaköri leírása Munkakör megnevezése:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata

Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata Az Addetur Baptista Gimnázium, Szakközépiskola és Speciális Szakiskola Diákönkormányzatának szervezeti és működési szabályzata 2014. Tartalom 1. Általános rendelkezések... 3 2. A diákönkormányzat célja,

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd. 1/A. számú függelék. 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 1/A. számú függelék MUNKAKÖRI LEÍRÁS 1.) A munkakört betöltő neve: B o r b é l y Lénárd 2.) A munkakör megnevezése: alpolgármester 3.) A munkavégzés helye: 3.1.) Szervezet neve: Budapest XXI. Kerület Csepel

Részletesebben

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet

A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA. Közgyűjteményi Ellátó Szervezet A Közgyűjteményi Ellátó Szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény (a továbbiakban: Kt.) 2. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás

Részletesebben

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REVIP Hajléktalanok Átmeneti Szállója 1181 Budapest, Reviczky Gyula u. 72. Telefon: 294-74-15 A REVIP HAJLÉKTALANOK ÁTMENETI SZÁLLÓJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Jóváhagyta az intézmény fenntartója

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA A../2008. (VI. 26.) Kgy. határozat melléklete SOPRON és KÖRNYÉKE GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 8000 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. SZÜLŐI SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010. NOVEMBER 1 Általános rendelkezések Az Iskola Szülői Szervezete

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA

A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPÍTÁSÁNAK SZABÁLYAI, AZ ALAPÍTÓ OKIRATOK TARTALMI ELEMEI ÉS A KÖZÖSSÉGI TÉR HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYOZÁSA Egy kisvárosi önkormányzat önállóan tartja fenn művelődési házát és könyvtárát.

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR ALAPÍTÓ OKIRATA egységes szerkezetben Jelen alapító okirat a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak és a társadalombiztosítás szerveinek állami felügyeletéről

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Csokvaomány KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 3647 Csokvaomány, Széchenyi út 1. IDŐSEK KLUBJA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2015. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT IDŐSEK KLUBJA CSOKVAOMÁNY I. ÁLTALÁNOS ÉS BEVEZTŐ

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Tolna Megyei Önkormányzat Pedagógiai Szakszolgálata Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága 7100 Szekszárd, Szent István tér 15-17. Telefon/Fax: (74)510-188. Pf. 217. Ikt.szám:

Részletesebben

A Honvéd Sportrepülő Egyesület

A Honvéd Sportrepülő Egyesület A Honvéd Sportrepülő Egyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2005. I.ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása A Honvéd Sportrepülő Egyesület (továbbiakban: Sportegyesület) a sportról szóló

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE 1 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2001. (IV.27.) SZ. RENDELETE a gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. december 14. napján.) Siófok Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA

Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Általános Nevelési Központ Óvodája, Iskolája Kővágószőlős ALAPÍTÓ OKIRATA Az Államháztartásról szóló, módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a, továbbá a közoktatásról szóló, módosított 1993. évi LXXIX.

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A tankötelezettség teljesítéséről újra

A tankötelezettség teljesítéséről újra A tankötelezettség teljesítéséről újra 2012. március 22. dr. Rácz Julianna DMJV PH Családvédelmi Osztály vezetője Az iskola teendői igazolatlan mulasztás esetén a) első mulasztás: szülő értesítése b) ismételt

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

Diákönkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata Ikt.sz: Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István út 38- Diákönkormányzat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Gyermeki jogok. 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Gyermeki jogok 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Alapelvek A védelmet ellátó szervezetek (helyi önk., gyámhiv., bíróság, rendőrség, ügyészség, pártfogó felügyelői szolgálat

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva)

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Egységes Pedagógiai Szakszolgálatának ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Hatályos: 2012. május 1. Bődi Szabolcs Társulás elnöke

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

Óvodai szakmai nap III.

Óvodai szakmai nap III. Óvodai szakmai nap III. Működést meghatározó dokumentumok A jó vezető pontosan olyan, mint egy kertész: felelősséget kell vállalnia azért, amit elültetett. Néha ki kell kapálnia a vadhajtásokat, de a jövőért

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/1998.(II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/1998.(II.1.) számú r e n d e l e t e a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényből adódó feladatok végrehajtásáról (egységes

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben