ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) elválaszthatatlan részét képezik mindazon szolgáltatási keretszerződésnek (a továbbiakban: Keretszerződés) és erre tekintettel irányadóak a Keretszerződés alapján létrejövő mindazon egyedi szolgáltatási szerződésre (a továbbiakban: Szerződés), amelyet a Progressive Studio Informatikai és Média Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út ép. 2. em., cégjegyzékszám: , nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, adószám: ), mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Progressive) a 2.3. pontban meghatározott Szolgáltatás tárgyában a Szolgáltatóval szerződött partnerével (a továbbiakban: Partner) az I. fejezet szabályai szerint köt, vagy már megkötött. A Szolgáltató és a Partner együttesen a továbbiakban: a Felek, míg bármelyikük külön-külön nem nevesítve, a továbbiakban: a Fél megnevezés alatt szerepel(nek) az ÁSZF-ben. I. AZ ÁSZF IDŐBELI HATÁLYA, A KERETSZERZŐDÉS ÉS A SZERZŐDÉS ÁSZF-HEZ VALÓ VISZONYA, A KERETSZERZŐDÉS ÉS A SZERZŐDÉS EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYA A KERETSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK ÉS A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉNEK ALAKJA ÉS IDŐTARTAMA 1.1. Az ÁSZF időbeli hatálya A jelen ÁSZF április 1. napján kerül a Szolgáltató honlapján, vagyis a weblapon (a továbbiakban: Honlap) közzétételre Az ÁSZF az alábbi kivételektől eltekintve - a Honlapon történő közzététellel lép hatályba. Az ÁSZF rendelkezéseit kell alkalmazni a közzététel napján, vagy azt követően megkötött Keretszerződésre és az annak alapján létrejövő minden Szerződésre. Az ÁSZF a Honlapon való közzétételét megelőzően már megkötött Keretszerződés, illetve ezen Keretszerződés alapján létrejött bármely Szerződés esetében akkor lép hatályba és alkalmazható, ha a Szolgáltató és az érintett Partner erre vonatkozóan, akár a megkötött Keretszerződés módosításával, a Keretszerződés megkötésére megállapított alakban kifejezetten így állapodnak meg A Szolgáltató jogosult bármikor az ÁSZF-et egyoldalúan a Keretszerződés megkötésére meghatározott alakban módosítani. A Partner, akire az ÁSZF hatálya kiterjed, a módosult ÁSZF-ről való alábbiak szerinti értesítését követően a módosult ÁSZF-fel kapcsolatban a Szolgáltató irányába észrevételeket tehet, azzal, hogy amennyiben a Felek között ezen észrevételek alapján a módosult ÁSZF alkalmazása kapcsán nem jön létre a Keretszerződés megkötésére megállapított alakban, akár a Keretszerződés módosításával, megállapodás, jogosult a Keretszerződést a pont szabályai szerint az ott megadott határidőben felmondani. Azon Partner esetében, aki az ÁSZF hatálya alatt kötött Keretszerződést a Szolgáltatóval, vagy a Szolgáltató és a Partner között a Keretszerződés megkötésére megállapított alakban létrejött megállapodás alapján a Partnerre az ÁSZF-et alkalmazni kell, a módosult ÁSZF annak a Honlapon történt közzétételét követő 45. napon lép hatályba, feltéve, hogy a Szolgáltató a Partnert az ÁSZF módosításáról, a módosult ÁSZF Honlapon való közzétételét követő 15 napon belül a Szerződés létrejöttére megszabott alakban értesítette. A Partner részéről értesítendő(k) körét a Keretszerződés határozza meg. Az értesítés esetleges elmaradása vagy késedelmes teljesítése esetén a módosult ÁSZF az érintett Partner Keretszerződése és az annak alapján létrejött Szerződése kapcsán nem a Honlapon való közzétételt követő 45. napon, hanem a Partner erről történt értesítését követő 30. napon lép hatályba. A módosult ÁSZF hatálybalépésével egyidejűleg a módosult ÁSZF rendelkezései szerint ezen Partnerre, illetve Keretszerződésére és annak alapján létrejött Szerződésére irányadó korábban alkalmazott általános szerződési feltételek hatályukat vesztik, minthogy hatálybalépésével egyidejűleg a módosult ÁSZF-et kell alkalmazni. A módosult ÁSZF az pont szerinti esetekben pedig már a Honlapon való közzététellel hatályba lép és az pont szerinti szabályokat a módosult ÁSZF-re az ott meghatározottak szerint kell alkalmazni A Keretszerződés alapján létrejött minden egyes Szerződésre feltéve, hogy a Keretszerződésre a (módosult) ÁSZF-et alkalmazni kell minden esetben az a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező (módosult) ÁSZF az irányadó, amit a Keretszerződésre alkalmazni kell.

2 1.2. A Keretszerződés és a Szerződés ÁSZF-hez való viszonya Az ÁSZF és a Keretszerződés, amely Keretszerződés alatt a Keretszerződéshez csatolt mellékleteket is minden esetben érteni kell, a Keretszerződés vonatkozásában a Felek valamennyi nyilatkozatát tartalmazza, kivéve, ha a Felek a Keretszerződés kapcsán a Keretszerződés megkötésére meghatározott alakban további megállapodást kötnek. Amikor az ÁSZF a továbbiakban Keretszerződést említ, vagy arra utal, az alatt minden esetben a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et is érteni kell, kivéve, ha az ÁSZF eltérően rendelkezik, vagy az ÁSZF-ből más következik. A Keretszerződés megkötésével a Felek valamennyi, a Felek között megkötött Keretszerződésre vonatkozó és az adott Keretszerződés aláírását megelőző korábbi megállapodása és/vagy nyilatkozata az ÁSZF és a Felek között a Keretszerződéshez kapcsolódóan a Keretszerződés megkötésére meghatározott alakban létrejött egyéb megállapodás kivételével feltéve, hogy ez utóbbit a Felek kifejezetten alkalmazni rendelik -, hatályát veszti. Az ÁSZF, a Keretszerződés és a Szerződés, amely Szerződés alatt a Szerződéshez csatolt mellékleteket is minden esetben érteni kell, a Felek Szerződésre vonatkozó valamennyi nyilatkozatát tartalmazza, kivéve, ha a Felek a Szerződés kapcsán a Szerződés létrejöttére meghatározott alakban további megállapodást kötnek. A Szerződés létrejöttével a Felek valamennyi, a Felek között létrejött adott Szerződésre vonatkozó és az adott Szerződés létrejöttét megelőző korábbi megállapodása és/vagy nyilatkozata az ÁSZF, a Keretszerződés és a Felek között a Szerződéshez kapcsolódóan a Szerződés létrejöttére meghatározott alakban létrejött egyéb megállapodás kivételével feltéve, hogy ez utóbbit a Felek kifejezetten alkalmazni rendelik -, hatályát veszti. A Keretszerződéshez, illetve a Szerződéshez kapcsolódó bármely megállapodást, ahhoz hogy az érvényes legyen, olyan alakban kell megkötni, illetve létrehozni, mint amilyen alakot az ÁSZF a Keretszerződés megkötésére, illetve a Szerződés létrejöttére előír. Amennyiben a Felek a Keretszerződésben és/vagy az annak alapján létrejövő Szerződésben az ÁSZF-től kölcsönös akarattal eltérnek, úgy a Felek a Keretszerződésben és/vagy az annak alapján létrejövő Szerződésben foglaltakat tekintik irányadónak. A fenti rendelkezést megfelelően alkalmazni kell arra az esetre is, ha a már megkötött Keretszerződés és/vagy az annak alapján létrejött Szerződés után lép a módosult ÁSZF az pont szerint hatályba. Ez utóbbi esetben ugyanis az utóbb hatályba lépő módosult ÁSZF a Felek Keretszerződésbe és/vagy az annak alapján létrejövő Szerződésbe foglalt megállapodását a Felek eltérő megállapodása hiányában, amely megállapodásra attól függően, hogy a Keretszerződésre vagy a Szerződésre vonatkozik, a fenti alakszerűségek az irányadóak - nem módosíthatja, illetve nem változtathatja meg. Ha a Partner maga is rendelkezik általános vagy egyéb szerződési feltételekkel, akkor a Partner általános vagy egyéb szerződési feltételei a Felek jogviszonyában csak akkor alkalmazhatóak, ha a Partner a Szolgáltatót a Keretszerződés megkötése előtt tájékoztatta az általános vagy egyéb szerződési feltételeiről, és azokat a Szolgáltató megismerte, továbbá ennek eredményeként a Partner általános vagy egyéb szerződési feltételeit a Szolgáltató a Keretszerződés megkötésére meghatározott alakban kifejezetten elfogadta. Ebben az esetben a Feleknek rendelkeznie kell arról is, hogy ellentmondás esetén a Felek jogviszonyában az pontban meghatározott Felek megállapodása, avagy a Partner általános vagy egyéb szerződési feltételei közül melyiknek a rendelkezései irányadóak és alkalmazandóak Amennyiben a Keretszerződés és/vagy az annak alapján létrejövő Szerződés esetlegesen nem az ÁSZF-ben rögzített fogalmi meghatározásokat alkalmazza, azonban a Keretszerződés és/vagy az annak alapján létrejövő Szerződés és az ÁSZF között ellentmondás nincs, úgy a Keretszerződés és/vagy az annak alapján létrejövő Szerződés egyes fogalmait az ÁSZF-re, míg az ÁSZF fogalmi meghatározásait a Keretszerződésre és/vagy az annak alapján létrejövő Szerződésre megfelelően alkalmazni kell A Keretszerződés és/vagy a Szerződés az ÁSZF kifejezett eltérő rendelkezése hiányában - ráutaló magatartással vagy szóban nem módosítható, a ráutaló magatartással vagy a szóban történő módosítás érvénytelen, a Keretszerződés és/vagy a Szerződés módosításhoz az pont szerinti alakszerűségek szükségesek Amikor az ÁSZF a Felek megállapodását (a továbbiakban: Felek megállapodása) említi, vagy arra utal az alatt az adott Szerződést és a Szerződésre irányadó Keretszerződést és a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező ÁSZF-et, valamint, ha ilyen született, az adott Szerződésre irányadó Felek egyéb és az ÁSZF előírásainak megfelelő megállapodását kell együttesen érteni. 2

3 1.3. A Keretszerződés és a Szerződés egymáshoz való viszonya, a Keretszerződés megkötésének és a Szerződés létrejöttének alakja és időtartama Amennyiben a Keretszerződés, ide nem értve az ÁSZF-et, és az annak alapján létrejövő Szerződés között merül fel ellentmondás, úgy a Szerződés rendelkezései az irányadóak és alkalmazandóak A Keretszerződés és annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF alapján a Partnert és a Szolgáltatót Szerződés létrehozására irányuló kötelezettség nem terheli, figyelemmel arra is, hogy a Felek - többek között - a Szerződés tárgyát képező Szolgáltatást és annak fejében a Szolgáltatót illető, a Díjban megtestesülő ellenértéket a Szerződésben határozzák meg. Ebből következik az is, hogy a Keretszerződés megkötését követően a Szolgáltató jogosult a Partner 3.1. pont szerinti (akár újabb kiegészített) megrendelésével és/vagy (akár újabb) eltérő tartalmú visszaigazolásával kapcsolatban az ott meghatározott visszautasítással élni. A Partner a Keretszerződés megkötésével nem biztosít kizárólagosságot a Szolgáltató részére, vagyis a Partner a Keretszerződés megkötése esetére is jogosult a 2.2. pont szerinti szolgáltatások bármelyikét más szolgáltató igénybevételével is és saját belátása szerint szabadon igénybe venni, ami azonban nem mentesíti a Partnert a megkötött Keretszerződésben és az annak alapján létrejött Szerződésben vállalt kötelezettségei teljesítése alól A Keretszerződés minden esetben a Felek legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli megállapodása útján jön, illetve jöhet létre. A Keretszerződés határozott vagy határozatlan időtartamú lehet és amennyiben a Keretszerződés határozott időt nem jelöl meg, úgy a Keretszerződés határozatlan időre jön létre. A Szerződés a Felek között különböző formában, a Keretszerződés megkötésére meghatározott alakban, e- mailen vagy telefax útján határozott és határozatlan időtartamra is létre jöhet. Ha a Szerződés határozott vagy határozatlan időtartamot nem jelöl meg, úgy a Szerződés a Szerződésben meghatározott Szolgáltatás teljesítésére jön létre, amely esetben eltérő rendelkezés hiányában - a Szerződés, a Szerződésben meghatározott Szolgáltatás teljesítésével, és annak a Szolgáltatót illető Díjban megtestesülő ellenértéke megfizetésével, teljesítéssel szűnik meg Ha a Keretszerződés bármely okból kifolyólag megszűnik, úgy az önmagában nem érinti a Keretszerződés alapján létrejött Szerződéseket és azokra a megszűnt Keretszerződés rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását, és fordítva, vagyis, amennyiben egy adott Szerződés megszűnik, úgy az önmagában a Keretszerződés hatályát nem érinti, azonban a megszűnt Szerződésre a Keretszerződés rendelkezéseit már nem lehet alkalmazni, kivéve, ha a Keretszerződés rendelkezéseiből pl. a szerződésszegés jogkövetkezményei - más nem következik. A fenti szabály egyértelmű következménye az is, hogy amennyiben az ÁSZF a Szerződés megszűnésére vonatkozó rendelkezést tartalmaz, az alatt az adott Szerződést, illetve annak megszűnését kell érteni, amely Szerződésre a Keretszerződés és az annak elválaszthatatlan részét képező ÁSZF rendelkezései irányadóak, vagyis a Szerződésre vonatkozó rendelkezéseket ez esetben nem lehet kiterjesztően értelmezni, és a nevesített példa alapján úgy tekinteni, hogy a Szerződés megszűnése esetére a Keretszerződés is megszűnik. II. A SZOLGÁLTATÓ FILOZÓFIÁJA ÉS SZOLGÁLTATÁSAI 2.1. A Szolgáltató a Keretszerződés megkötésével, a Keretszerződés erre vonatkozó kifejezett rendelkezése hiányában is kijelenti, és úgy nyilatkozik, hogy egy olyan reklámügynökség, amely stratégiai, koncepcionális és kreatív tervezési, bonyolítási, kivitelezési, valamint tanácsadói szolgáltatásokat (együtt a továbbiakban: szolgáltatások) végez, illetve nyújt a Partnerei részére a hagyományos és a modern marketing eszközök területén, és a minőséget az üzleti siker alapvető tényezőjének tekinti, rendelkezik mindazzal az erőforrással, szakértelemmel és szellemmel, személyi, tárgyi, anyagi eszközzel és erőforrással, amely stabil, megbízható és hosszú távú szerződéses partnerré teszik, és aki folyamatosan a működése és az általa végzett, illetve nyújtott szolgáltatások javítására törekszik, a Szolgáltatónak szándékában áll a Partner növekedésével együtt növekedni, és képes a növekedéshez szükséges erőforrások előteremtésére és biztosítására, a Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy akik részt vesznek a Szolgáltató által végzett, illetve nyújtott szolgáltatások teljesítésében, az általuk végzett, illetve nyújtott tevékenység(rész) kapcsán megfelelő képesítéssel rendelkezzenek. 3

4 2.2. A Szolgáltató által végzett, illetve nyújtott Szolgáltatások, különösen, de nem kizárólagosan: marketing stratégia kialakítása, reklámkampányok tervezése és bonyolítása, promóciók, márkaaktivációk koncepciójának kidolgozása, bonyolítása, kreatív tervezés, szövegírás, hirdetések és reklámeszközök tervezése, reklámfilm készítés, rádióspot készítés animáció készítés, PR szolgáltatás nyújtása, médiavásárlás, közösségi média menedzsment, nyomdai tervezés és kivitelezés, adatbázis építés, honlap készítés és ehhez kapcsolódó szolgáltatások, digitális eszközök tervezése, kivitelezése és üzemeltetése, hosting szolgáltatás, rendezvényszervezés, kiállítási stand és egyéb installáció építése, reklámtárgyak és reklámajándékok tervezése, megvalósítása, beszerzése A Szolgáltató tevékenyégi körével érintett szolgáltatások közül a Partner által igényelt szolgáltatást (a továbbiakban: Szolgáltatás) a Szolgáltató eseti jelleggel a Felek közötti Szerződés létrejötte esetére a Felek megállapodása szerint végzi el, illetve nyújtja. Egy létrejött Szerződés szerinti Szolgáltatás kapcsán a Felek a Szerződésben különböző Szolgáltatás részeket (a továbbiakban: Szolgáltatásrész) nevesíthetnek, amelyekhez különböző részhatáridőket (a továbbiakban: Részhatáridő) kapcsolhatnak, azzal, hogy ez a körülmény önmagában sem a Szolgáltatás, sem pedig a Díj 6.1. pont szerinti jogi oszthatatlanságát nem érinti. A Felek a Szerződést egyidejűleg több Szolgáltatásra nézve is létrehozhatják, amely esetben a Szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a Szolgáltatásokat Szolgáltatásonként osztható szolgáltatásnak kell tekinteni, úgy mintha minden egyes Szolgáltatásra a Felek külön-külön Szerződést hoztak volna létre, azzal, hogy ez önmagában nem változtat egy adott Szolgáltatás jogi oszthatatlanságán A Szolgáltató Szolgáltatása jellegét tekintve főszabályként és általánosságban vállalkozás, amely megbízási elemeket is magában foglal(hat), de létrejöhet olyan Szerződés is, amelynél inkább vagy kizárólag a megbízás elemei dominálnak. A Szolgáltatás elvégzése és/vagy nyújtása együttesen, vagy bármelyikük külön a továbbiakban: a Szolgáltatás teljesítése. 4 III. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE 3.1. A Partner minden egyes Szolgáltatás igénybevétele érdekében külön egyedi megrendelést küld a Szolgáltatónak a fő specifikáció megjelölésével. A Szolgáltató a megrendelés alapján, a megrendelés jellegétől függően a. ajánlatot készít a megrendelésben meghatározott Szolgáltatás teljesítésére vonatkozóan, vagy pedig b. a megrendelést visszaigazolja, vagy visszautasítja, avagy c. a megrendelés hiányossága esetén, a Szolgáltató a megrendelés kiegészítésére a Partnert felhívja, ugyanis a Szolgáltató csak a kellő részletességgel kidolgozott megrendelés alapján kerül abba a helyzetbe, hogy a Megrendelőnek ajánlatot adhasson, vagy a megrendelést visszaigazolja. A Partner a Szolgáltató ajánlatát, annak a Partnerrel való közlését követően akár azonos tartalommal, akár eltérő tartalommal - visszaigazolja, vagy pedig az ajánlatot visszautasítja. Amennyiben az ajánlat a Partner által eltérő tartalommal kerül visszaigazolásra ami a Partner részéről új ajánlatnak minősül -, úgy az azzal kapcsolatos újabb szolgáltatói ajánlatot (az eltérő tartalmú partneri visszaigazolás elfogadását, módosított tartalommal való elfogadását), vagy visszautasítását a Szolgáltató a Partnerrel közöli, míg a Partner újabb szolgáltatói ajánlat esetén az újabb szolgáltatói ajánlattal kapcsolatos akár újabb eltérő tartalmú visszaigazolását vagy visszautasítását a Szolgáltatóval megint csak közli.

5 A fenti szabályokat megfelelően alkalmazni kell az újabb megrendelés kiegészítésére irányuló felhívásokra és az újabb kiegészített megrendelésekre, továbbá az újabb szolgáltatói ajánlatokra és az azokra vonatkozó újabb eltérő partneri visszaigazolásokra is. A Szerződés létrejöttéhez szükséges fenti jognyilatkozatokat, függetlenül attól, hogy arra az első vagy újabb alkalommal kerül-e sor, 5 munkanapon belül kell a másik Féllel közölni. Az 5 munkanapos határidő esetleges elmulasztása esetén, úgy kell tekinteni, hogy az érintett Fél a másik Fél nyilatkozata kapcsán szerződésszerűen visszautasítással élt, vagyis bármely a Szerződés létrejöttéhez szükséges nyilatkozat elmaradását nem lehet elfogadásnak tekinteni és erre tekintettel a Szerződés létrejötteként értékelni A Szerződés létrejöttének és egy Szerződésnek minősül a Partner részéről érkező minden egyes - akár korábban kiegészített - megrendelés alapján, vagy az pont szerinti alakban közölt megrendelés hiányában a Szolgáltató által tett ajánlat, és annak a Partner általi elfogadás útján történő visszaigazolása függetlenül attól, hogy arra esetlegesen az eltérő tartalmú partneri visszaigazolás újabb szolgáltatói ajánlat útján való elfogadásával kerül sor, vagy a Partner megrendelésének a Szolgáltató általi visszaigazolása, amely Szerződésre a Keretszerződés (ÁSZF és Keretszerződés) rendelkezéseit kell alkalmazni és alkalmazni kell A Szerződés legalább tartalmazza a Szolgáltatás és amennyiben ilyen meghatározásra kerül - a Szolgáltatásrészek pontos megjelölését, a Szolgáltatás teljesítése fejében a Szolgáltatót illető vállalási díjat (a továbbiakban: Díj), azzal, hogy amennyiben a Szerződésben külön és kifejezetten a Felek a Díjat nem határozzák meg, úgy a Díj alatt Felek között alkalmazott szokásos díjat kell érteni, és a Szerződést Felek között így létrejöttnek kell tekinteni, amennyiben a Díj több részletben (a továbbiakban: Díjrész, beleértve az Előleget is) kerül megfizetésre, annak fizetési ütemezését, azzal, hogy a Szerződés kifejezett eltérő rendelkezése hiányában a Szerződésben szereplő Díj alatt mindenkor a Szolgáltatót illető nettó vállalási Díjat kell érteni, amely után a Partner ÁFA fizetési kötelezettség felmerülése esetén - tartozik a felmerülő ÁFA összegét is megfizetni, a Szolgáltatás teljesítéséhez rendelt teljesítési határidőt (a továbbiakban: Teljesítési Határidő), vagy teljesítési időpontot (a továbbiakban: Teljesítési Időpont) és Szolgáltatásrészek meghatározása esetén az egyes Szolgáltatásrészekhez kapcsolt Részhatáridőket, úgy, hogy amennyiben a Szerződés eltérően nem rendelkezik, minden egyes Részhatáridő és a Teljesítési Határidő minden esetben a Szerződés létrejötte időpontjától számítódik, a Szolgáltatás teljesítési helyét (a továbbiakban: Teljesítési Hely), amennyiben a Szolgáltatás nem elektronikus úton kerül a Partner részére átadásra, és/vagy a Szolgáltatás teljesítésével érintett földrajzi területet, amennyiben az a Keretszerződésben nem került vagy a Keretszerződéstől elérően kerül a Felek által meghatározásra, a Felek által lényegesnek minősített bármely egyéb kérdést A Szerződés létrejöttével a Szolgáltató vállalja, hogy a Szolgáltatást a Felek megállapodása szerint teljesíti, amihez a Szolgáltató jogosult az 5.2. pont szerinti Teljesítési Segédet igénybe venni, illetve előre gyártott anyagokat és termékeket felhasználni, míg a Partner vállalja, hogy a Szolgáltatás teljesítése fejében a Szolgáltatót illető Díjat a Felek megállapodása szerint a Szolgáltató részére megfizeti, a Felek megállapodásában nevesített kötelezettségek és jogok Szolgáltató és Partner általi Felek megállapodásának megfelelő teljesítése, illetve gyakorlása mellett Abban a nem várt esetben, amennyiben akár a Szolgáltató, akár a Partner részéről nem arra jogosult küldi meg, illetve írja alá a megrendelést, az ajánlatot és/vagy a visszaigazolást, de azok egyébként a Szerződés létrejötte egyéb kívánalmainak megfelelnek és a Szolgáltató a Szolgáltatása teljesítését megkezdi, úgy a Szolgáltatásra vonatkozó Szerződés a Felek között ez esetben is létrejön. Akár a Szolgáltató, akár a Partner részéről a fentiek szerint eljáró személyt ez esetben ugyanis olyannak kell tekinteni, mint aki a Szolgáltató vagy a Partner ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben dolgozó alkalmazottja vagy tagja, akit az ott szokásos szerződések 5

6 megkötésénél és lebonyolításánál a Szolgáltató, vagy a Partner képviselőjének kell tekinteni. A fenti szabályt kell alkalmazni a megkötött Keretszerződéshez és az annak alapján létrejött bármely Szerződéshez kapcsolódóan a Szolgáltató vagy a Partner részéről eljáró személy(ek) jognyilatkozataira is, beleértve a Részteljesítési Igazolások és a Teljesítési Igazolás kiállítását is Ha a Felek között vita alakul ki egy Szerződés létrejötte, tartalma, vagy megszűnése vonatkozásában, úgy a. a Szerződés létrejöttét, tartalmát, vagy megszűnését az a Fél köteles igazolni és esetleges jogvita esetén bizonyítani, aki a Szerződés létrejöttére, meghatározott tartalmára, vagy bármely okból való megszűnésére hivatkozik, b. függetlenül attól, hogy a Szerződés a Keretszerződés megkötésére meghatározott alakszerűségekkel rendelkező nyilatkozatok (megállapodás), ek vagy faxok útján jött-e létre. Az a. alpont szerinti rendelkezéseket a Keretszerződésre is megfelelően alkalmazni kell. IV. A SZOLGÁLTATÁS TELJESÍTÉSÉNEK APVETŐ SZABÁLYAI 4.1. A Szolgáltatást, amennyiben az valamilyen dolog vagy dolog módjára hasznosítható eredmény létrehozására, beszerzésére irányul, a Szolgáltatás jellegétől függően elektronikus úton megküldve, vagy a Szerződés szerinti Teljesítési Helyen átadva köteles a Szolgáltató a Teljesítési Határidőn belül a Partner rendelkezésére bocsátani. Egyéb esetekben így rendezvény lebonyolítása, tanácsadás vagy hosting szolgáltatás nyújtása, stb. esetén a Szolgáltatást a Szerződés szerinti Teljesítési Időpontban a Teljesítési Helyen köteles a Szolgáltató teljesíteni. A Teljesítési Határidő megtartása szempontjából, ha a Szolgáltatás tárgya valamilyen dolog vagy dolog módjára hasznosítható eredmény létrehozására, beszerzésére irányul, a Szerződésnek megfelelő és a Szolgáltató által akár többször, a 4.5. pont rendelkezései figyelembevételével kijavított, illetve kicserélt Szolgáltatás Partner részére való átadási időpontja az irányadó. A Teljesítési Időpont pedig akkor minősül megtartottnak, ha a Szolgáltatás teljesítésére a Teljesítési Időpontban kerül sor. A Szolgáltató dolog vagy dolog módjára hasznosítható eredmény létrehozására, beszerzésére irányuló Szolgáltatás, vagy annak bármely Szolgáltatásrésze kapcsán jogosult az előteljesítésre, míg ha a Szolgáltatás, vagy annak bármely Szolgáltatásrésze a Szerződésben meghatározott Teljesítési Időpontban teljesítendő, úgy ez esetben a Szolgáltató részéről az előteljesítés lehetősége kizárt. A Szolgáltatás teljesítésére irányadó Teljesítési Határidő függetlenül attól, hogy azt a Keretszerződés vagy a Szerződés külön nem nevesíti - minden olyan esetben, amikor a Partner olyan szerződéses kötelezettsége teljesítésével esik késedelembe, amely a Szolgáltató Teljesítési Határidejére ténylegesen kihat, a Partner késedelme tartamával automatikusan, minden további jogcselekmény vagy jognyilatkozat és külön szerződésmódosítás nélkül meghosszabbodik. Ez a rendelkezés meghatározott Teljesítési Időpontban teljesítendő Szolgáltatásra, illetve Szolgáltatásrészre nem alkalmazható, de ha a Szolgáltatás, vagy a Szolgáltatásrész meghatározott Teljesítési Időpontban való teljesítése a Partner késedelme miatt nem teljesíthető, a Szerződés olyan okból, amelyért a Partner a felelős, lehetetlenül és köteles viselni annak a jogkövetkezményeit is A Felek kötelesek a Szolgáltatás, illetve annak bármely Szolgáltatásrésze Szolgáltató általi teljesítése során egymással mindvégig együttműködni és a Szolgáltató köteles a Szolgáltatást, illetve annak bármely Szolgáltatásrészét a Partner észrevételei vagy utasításai szerint teljesíteni, feltéve, hogy a Partner észrevételei vagy utasításai a Felek megállapodásával nem ellentétes. Amennyiben a Partner bármely észrevétele vagy utasítása esetlegesen a Felek megállapodásával ellentétes lenne, úgy az ilyen észrevétel vagy utasítás a Szolgáltató irányába nem hatályosul, így az joghatás kiváltására sem alkalmas és az olyan, mintha az észrevételt vagy az utasítást a Partner meg sem tette volna. Ha a Partner észrevételei vagy utasításai célszerűtlenek vagy szakszerűtlenek, úgy a Szolgáltató köteles a Partnert erre figyelmeztetni, azzal, hogy amennyiben a Partner észrevételéhez vagy utasításához e figyelmeztetés ellenére is ragaszkodik, úgy az észrevétel vagy utasítás végrehajtásából eredő károk a Partnert terhelik. A Szolgáltató a Partner észrevétele vagy utasítása szerint a Szolgáltatást nem teljesítheti, ha ez jogszabály vagy hatósági rendelkezés megsértéséhez, avagy az élet- és/vagy vagyonbiztonság veszélyeztetéséhez vezetne, amit a Partner a Keretszerződés megkötésével, a Keretszerződés erre vonatkozó kifejezett kikötése hiányában is, kifejezetten tudomásul vesz és elfogad. 6

7 4.3. A Partner a Szolgáltatás teljesítésének az akadályozása nélkül a Szolgáltatás teljesítése során jogosult, illetve a Szolgáltató felhívására köteles a Szolgáltatás teljesítésének folyamatával összhangban a Szolgáltató tevékenységét, ezen belül a Szolgáltató által felhasználásra kerülő anyagokat és termékeket vagy a Szolgáltató által készített vázlatokat, koncepciókat, megoldási javaslatokat, stb. ellenőrizni, illetve jóváhagyni, továbbá a Partner egyébként is jogosult a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban bármikor a Szolgáltató tájékoztatását kérni. A Szolgáltató a Partner által kezdeményezett ellenőrzést biztosítani, illetve a Partner által kért tájékoztatást részére megadni köteles. A Szolgáltató további feldolgozással, legyártással érintett termékeket, anyagokat (pl. nyomdai kivitelezés, reklámtárgy vagy reklámajándék készítése, illetve beszerzése esetén) akkor jogosult, illetve köteles további feldolgozásra, legyártásra átadni, ha azt a Partner előzetesen jóváhagyta, így e körben a Partnert terhelő ellenőrzés és jóváhagyás Partner általi teljesítése a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítésének egyik elengedhetetlen feltétele. Amennyiben a Szolgáltató a Partnert a fentiek szerinti ellenőrzésre, illetve jóváhagyásra hívja fel, úgy a Partner köteles legkésőbb a felhívásától számított 2 munkanapon belül a szükséges ellenőrzést lefolytatni, illetve jóváhagyásáról, vagy észrevételeiről a Szolgáltatót tájékoztatni. A Partner, amennyiben az szükséges, úgy a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos és a Szolgáltató által tervezett egyeztetést megelőzően legalább 2 munkanappal korábban kezdeményezett egyeztetéseken köteles megfelelő képviseleti joggal felruházott személy útján részt venni, és az egyeztetésen a Szolgáltatóval hatékonyan közreműködni. Az itt írtak esetleges elmulasztása miatt bekövetkező késedelem és kár kizárólag és kifejezetten a Partnert terheli A Szolgáltató a Partner által igényelt korrekciókat úgy köteles teljesíteni, hogy a Teljesítési Határidő, illetve a Teljesítési Időpont a Szolgáltató által tartható legyen, amely korrekciók ellenértékét amennyiben a Felek megállapodása eltérően nem rendelkezik -, legfeljebb három korrekció erejéig a Díj magában foglalja. A harmadik korrekciót követő további korrekció(k) - kivéve, ha a további korrekció(ka)t a Szolgáltató hibás teljesítése indokolja -, illetve amennyiben a Partner, akár Részteljesítési Igazolással, az általa korábban már jóváhagyottól eltérő javaslato(ka)t, vagy megvalósítási igény(eke)t fogalmaz meg, az(ok) indokolatlan partneri módosítási igény(ek)nek minősül(nek). Az indokolatlan partneri módosítási igény(ek) teljesítési idejével a Teljesítési Határidő automatikusan meghosszabbodik és az indokolatlan partneri módosítási igénynek minősülő korrigálásokért, eltérő javaslatok vagy megvalósítási igények teljesítésért a Partner külön térítés fizetésére köteles a 6.5. pont szabályai szerint Dolog vagy dolog módjára hasznosítható eredmény létrehozására, beszerzésére irányuló Szolgáltatás esetén a Partner a rendelkezésére bocsátott Szolgáltatásrészt, illetve Szolgáltatást a rendelkezésére bocsátását követő 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni és köteles ezen határidőn belül a Szolgáltatásrésszel, illetve a Szolgáltatással kapcsolatos esetleges kifogásait a Szolgáltatóval közölni. Amennyiben a Partner a 4.7. pont megfelelő alkalmazása mellett - a rendelkezésére bocsátott Szolgáltatásrészt, illetve Szolgáltatást szerződésszerű teljesítésre alkalmasnak találja, úgy a megvizsgálásra megállapított fenti 3 munkanapos határidőn belül köteles a Szolgáltatásrészt részteljesítési igazolással (a továbbiakban: Részteljesítési Igazolás) leigazolni, míg a Szolgáltatás szerződésszerű teljesítésére vonatkozó teljesítési igazolását (a továbbiakban: Teljesítésigazolás) kiállítani és kiadni, úgy, hogy azt a Szolgáltató kézhez is vegye. Amennyiben a Partner a kifogásait a megvizsgálásra megállapított fenti 3 munkanapos határidőn belül a Szolgáltatóval nem közli, úgy azt úgy kell tekinteni, hogy a 3 munkanapos határidő elteltének utolsó napján a Partner a Szolgáltatásrészt, illetve a Szolgáltatást mindenben szerződésszerű teljesítésre alkalmasnak hiba-és hiánymentesnek találta, így azt a teljesítés módjaként elfogadta, és köteles ugyanezen a napon a Részteljesítési Igazolást vagy Teljesítési Igazolást a Szolgáltató részére kiállítani és kiadni. Ha pedig a Szolgáltatásrésszel, illetve a Szolgáltatással kapcsolatban a Partner hiányosságokat vagy hibákat észlel, úgy köteles erről a Szolgáltatót a fenti határidőn belül, a hiányosságok és hibák egyidejű megjelölése mellett értesíteni, amit a Szolgáltató köteles az értesítését követő lehető legrövidebb és az általánosságban elvárható határidőn belül kijavítani, illetve kicserélni és az így kijavított, illetve kicserélt Szolgáltatásrészt, illetve Szolgáltatást a Partner rendelkezésére bocsátani. A fenti rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Szolgáltatásrész, illetve a Szolgáltatás esetlegesen szükségessé váló újabb megvizsgálására és kijavítására, illetve kicserélésére is. A kijavítás, illetve a kicserélés Szolgáltató általi teljesíthetetlensége esetén, vagy ha azt a Szolgáltató a fenti határidőn belül nem vállalja vagy a kijavítási, illetve a kicserélési kötelezettségének a fenti határidőn belül nem tesz maradéktalanul eleget, úgy a Partner a hiányosság vagy a hiba súlyára is tekintettel megfelelő mértékű, de legfeljebb 7

8 a teljes Díj 20 %-ának, (azaz húsz százalékának) megfelelő mértékű árleszállítás jogával élhet. Ha a Szolgáltatásrész, illetve a Szolgáltatás olyan jellegű hiányossággal vagy hibával bír, amely a Szerződés céljára való felhasználást figyelemmel az árleszállítás maximalizált mértékére is - a Partner számára nem teszi lehetővé, úgy a pont rendelkezései szerint a Partner a Szerződéstől elállhat. Amennyiben a Szolgáltatásrésznek, illetve a Szolgáltatásnak csak meghatározott része hiányos vagy hibás, úgy az elállási jogát a Partner kizárólag ezen hiányossággal vagy hibával érintett részre gyakorolhatja, feltéve, hogy a Szolgáltatásrész, illetve Szolgáltatás fennmaradó része a Szerződés céljára való felhasználásra alkalmas. Amennyiben valamely Szolgáltatásészt, illetve Szolgáltatást meghatározott Teljesítési Időpontban kell teljesíteni, úgy a Részteljesítési Igazolást, illetve a Teljesítési Igazolást a Teljesítési Időpont lejártát követő 5 munkanapon belül köteles a Partner kiállítani. Ha a Partner a Részteljesítési Igazolás vagy a Teljesítési Igazolás kiállításával késedelembe esik, úgy a Részteljesítési Igazolás vagy a Teljesítési Igazolás alapján a Szolgáltató által kiállítható számla összege után a Partner a késedelem idejére a 6.3. pont szerinti Késedelmi Kamatnak megfelelő késedelmi kötbér (a továbbiakban: Késedelmi Kötbér) Szolgáltató részére való megfizetésére köteles A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szolgáltatás teljesítése során felhasználandó, előzetesen meghatározott anyagok, termékek nem szerezhetők be, úgy a Szolgáltató a Partner előzetes kifejezett hozzájárulása birtokában jogosult azonos műszaki paraméterekkel és színvonallal rendelkező más anyag, termék felhasználására. Amennyiben a Partner a hozzájárulást esetlegesen megtagadja, úgy maga köteles helyettesítő anyagot, terméket javasolni, és a Szolgáltató által javasolthoz képest a Partner által kiválasztott helyettesítő anyag, termék felhasználásával járó többletköltségét viselni. Amennyiben a Szolgáltató a Partner által javasolt helyettesítő anyaggal, termékkel kapcsolatos kifogásait a Partnerrel közli, úgy a Partner által javasolt helyettesítő anyagért, termékért a Partner felel. A Partner jogosult a Szolgáltatónál kezdeményezni azt is, hogy a Szolgáltatás teljesítéséhez a Szolgáltató a Partner által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott anyagokat és termékeket amelyek alatt az ÁSZF-ben a képeket, grafikákat, hanganyagokat, videókat és szövegeket, márkajelzéseket és védjegyeket, stb. is minden esetben érteni kell használjon fel. Ennek a kezdeményezésnek a Szolgáltató köteles eleget tenni, feltéve, hogy ezen anyagok és termékek az 5.1. pontban támasztott követelményeknek maradéktalanul megfelelnek. A Szolgáltató a Partner által így rendelkezésére bocsátott anyagokat és termékeket jogosult a Partner 4.3. pont szerinti előzetes ellenőrzése és jóváhagyása mellett megfelelően módosítani, annak érdekében, hogy azok a Szolgáltatás teljesítésére alkalmasak, vagy alkalmasabbak legyenek A Partner nem tagadhatja meg bármely Szolgáltatásrész, illetve a Szolgáltatás kapcsán a Részteljesítési Igazolás, illetve a Teljesítési Igazolás kiállítását és kiadását, és dolog vagy dolog módjára hasznosítható eredmény létrehozására, beszerzésére irányuló Szerződés esetén a Szolgáltatásrész, illetve a Szolgáltatás átvételét a. jelentéktelen hiba vagy hiányosság miatt, vagy ha b. a hiba vagy hiányosság oka a Partner célszerűtlen vagy szakszerűtlen észrevételének vagy utasításának, illetve a Partner által szolgáltatott vagy választott helyettesítő anyag és/vagy termék felhasználásának a következménye, feltéve, hogy erre a Szolgáltató a Partner figyelmét előzetesen felhívta, vagy ha c. jogszabály egyébkén így rendelkezik. V. A PARTNER EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEI, A FELEK JOGVISZONYÁRA VONATKOZÓ EGYÉB LÉNYEGES SZABÁLYOK 5.1. A Partner köteles a megrendeléskor és a Szolgáltatás teljesítése során mindvégig a Szolgáltató részére pontos tájékoztatást adni és biztosítani, hogy a Partner által adott tájékoztatás mindenkor helyes legyen és megfeleljen a Felek megállapodásának és a Felek által alkalmazott gyakorlatnak és feltételeknek. A Partner köteles a megrendeléséhez kapcsolódóan, vagy a Szolgáltatás teljesítése során akár a Szolgáltató felhívására - minden olyan rendelkezésére álló információt, tényt, adatot, megoldási módot és dokumentumot (együtt a továbbiakban: Információ) és a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges minden olyan anyagot és terméket főszabályként elektronikus úton a Szolgáltató rendelkezésére bocsátani, amely a szolgáltatói ajánlat, illetve a 8

9 szolgáltatói visszaigazolás megtételéhez és/vagy a Szolgáltatás teljesítésének a megkezdéséhez és a szerződésszerű teljesítéséhez szükséges. Az Információ, illetve az anyag és a termék Szolgáltató részére való meg- és/vagy adásával a Partner, az erre vonatkozó külön nyilatkozata hiányában is, az Információ, illetve az anyag és a termék Szolgáltató részére való megés/vagy átadásával önmagában szavatolja, hogy azok bármely további engedély vagy hozzájárulás beszerzése, vagy bejelentés megtétele nélkül a Szolgáltató által a Szolgáltatás teljesítéséhez, úgy, ahogy azok a Szolgáltató részére átadásra kerültek maradéktalanul felhasználhatóak, és a valóságnak mindenben megfelelnek, továbbá nem sértik harmadik személyek jogait - beleértve a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) szerinti szerzői jogokat is -, illetve jogos érdekeit, továbbá nem ütköznek a jogszabályokba és/vagy az egyéb előírásokba foglalt tilalmakba és/vagy korlátozásokba, amely követelmények esetleges elmaradása folytán a Szolgáltatót érő kárt, függetlenült attól, hogy az milyen okból következik be, a Partner köteles a Szolgáltató részére maradéktalanul megtéríteni, figyelemmel arra is, hogy a Szolgáltató a meg- és/vagy átadott Információ, illetve anyag és termék azon jellegét nem köteles vizsgálni, amit a Partner a fentiek szerint a Szolgáltató irányába szavatol A Szolgáltató a Keretszerződés, illetve annak alapján létrejövő bármely Szerződés kapcsán jogosult teljesítési segédet (a továbbiakban: Teljesítési Segéd), így különösen alvállalkozót, vagy almegbízottat igénybe venni, illetve egyébként ennek részeként bármely Szolgáltatást, vagy Szolgáltatásrészt a Partner számára közvetítetni. A Szolgáltató az igénybe vett Teljesítési Segédért, illetve ennek részeként a közvetített Szolgáltatásért vagy Szolgáltatásrészért úgy felel, mintha az adott tevékenységet, munkarészt maga végezte vagy látta volna el és a Szolgáltató által igénybevett Teljesítési Segédek tevékenysége, illetve a közvetített Szolgáltatás vagy Szolgáltatásrész a Partnerre a 7.2. pont szerinti Mű vonatkozásában átszálló jogok tartalmát az alábbi kivételek figyelembevétele mellett - nem érintheti. A Szolgáltatás teljesítése során a Szolgáltató jogosult előre gyártott, és harmadik személy pont szerinti Rendelkezési Jogával érintett anyagokat és termékeket ide értve különösen a 4.6. pont rendelkezéseivel összhangban a képeket, a grafikákat, a hang- és szöveganyagokat, a videókat, stb. felhasználni. A Szolgáltatót a Szolgáltató által a Szolgáltatás teljesítéséhez így felhasznált anyagok és termékek vonatkozásában a Partner irányába ha a Felek megállapodása, így az ÁSZF másként nem rendelkezik - ugyanolyan szavatosság és kötelezettségvállalás terheli, mint amilyen szavatosság és kötelezettségvállalás az 5.1. pont szabályai szerint a Partner terhére a Szolgáltató irányába a Partner által szolgáltatott anyagok és termékek tekintetében előírásra került A Partner, a Keretszerződés erre vonatkozó kifejezett kikötése hiányában is, a Keretszerződés megkötésével hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató kommunikációs anyagaiban így többek között, de nem kizárólagosan különböző prezentációk és üzleti megbeszélések során, weblapokon, beleértve a Honlapot is, és referencia listák készítésekor, a szolgáltatások reklámozása kapcsán, stb. a Partnert, névvel és köztudomású és/vagy széles körben használt logójával, mint aki a Szolgáltató szerződött Partnere, a Keretszerződés hatálya alatt feltüntesse. A Szolgáltató a Partnerre való fentiek szerinti hivatkozás, utalás során köteles a Partner jó hírnevét tiszteletben tartani, illetve megóvni, a Szolgáltató a magatartásával és a tevékenységével a Partner jó hírnevét semmilyen módon nem sértheti meg, az ezzel okozott kárért a Szolgáltató a Felek megállapodása szerint helytállni tartozik. A Partner köztudomású és/vagy széles körben használt logója alapján a Partnerre való hivatkozás, utalás a jelen pontban szabályozott megjelenítési, hivatkozási lehetőségen túl - semmilyen jogot vagy engedélyt nem ruház át a logóval kapcsolatban, a logó ugyanis változatlan formában a Partnert illeti meg. VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK, A PÉNZÜGYI TELJESÍTÉSSEL KAPCSOLATOS LÉNYEGES SZABÁLYOK 6.1. A Szolgáltatót a Szolgáltatás teljesítéséért a Szerződés szerinti összegű Díj illeti meg. A Felek megállapodása eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás és az annak fejében a Szolgáltatót illető Díj külön-külön oszthatatlan szolgáltatásnak jogi oszthatatlanság minősül. Egy adott Szerződés szerinti Szolgáltatás és annak teljesítése fejében meghatározott Díj jogi oszthatatlanságán önmagában az a körülmény nem változtat, hogy a Felek a 9

10 Szerződésben a Szolgáltatásrészek meghatározásával részteljesítéseket, illetve Díjrész fizetési kötelezettséget kötnek ki. A Szerződésben rögzített Díj ha a Szerződés az ÁFA összegét külön nem jelöli meg, az ÁFA összege kivételével, amely ÁFA összegét a Partner köteles viselni és megfizetni - magában foglalja a Szolgáltatás teljesítése kapcsán a Szolgáltató oldalán felmerülő valamennyi költséget, kivéve, ha a Felek megállapodása, így az ÁSZF eltérően rendelkezik. Megrendelő a Díjat egy összegben, vagy ha a Felek a Szerződésben így rendelkeznek, a Szerződés szerinti részletekben köteles a Szolgáltató részére, a Szolgáltatásrész, illetve a Szolgáltatás teljesítését tanúsító Részteljesítési Igazolás, illetve Teljesítési Igazolás birtokában a Szolgáltató által a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított és a Keretszerződésben meghatározott fizetési határidejű számla ellenében, a számla Keretszerződésben meghatározott fizetési határidején belül megfizetni. Amennyiben a Szerződésben a Felek Előleg fizetésében is megállapodnak, a Partner az Előleget a fenti követelményeket kielégítő számla ellenében, a számla Keretszerződésben meghatározott fizetési határidején belül köteles a Szolgáltató részére megfizetni, minthogy Előleg fizetéséhez kapcsolódóan teljesítési igazolás kiállítására nem kerül sor. A Szolgáltató számlájának a Partner általi kézhezvételét követő 3 banki munkanapon belül és legkésőbb a számla kézhezvételét követő negyedik banki munkanapi értéknappal indított banki átutalás esetére a Partner a Díj, illetve annak esedékes Díjrésze, vagy az Előleg megfizetésével akkor sem esik késedelembe, ha a kérdéses számla megfizetési határideje esetlegesen már eltelt. A nem a jogszabályoknak megfelelően vagy az Előleg fizetése kivételével Részteljesítési Igazolás és/vagy Teljesítési Igazolás hiányában kiállított számla befogadását a Partner jogosult megtagadni, azzal, hogy a Szolgáltató számlája befogadásának a megtagadása a Partnert nem mentesíti a szerződésszegésért való felelőssége alól, különösen akkor, ha a Partner a Részteljesítési Igazolás vagy a Teljesítési Igazolás kiállítására vonatkozó kötelezettségét jogos ok nélkül megtagadta A Díj, avagy annak bármely Díjrésze, vagy a Szolgáltatót a Partnerrel szemben egyéb jogcímen megillető bármely követelés Ptk a szerinti beszámítással történő Partner általi teljesítésének a lehetőségét, a Szolgáltató kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása hiányában, a Szolgáltató kifejezetten kizárja. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra az esetre, ha a Partner által a Díjba, avagy annak bármely Díjrészébe, avagy a Szolgáltatót a Partnerrel szemben egyéb jogcímen megillető bármely követelésbe a Partner által beszámítani kívánt követelést a Szolgáltató a Keretszerződés megkötésére meghatározott alakban elismerte. A Szolgáltató által a Keretszerződés megkötésére meghatározott alakban elismert Partnert illető követelésnek a Díjba, avagy annak bármely Díjrészébe, vagy egyéb a Partnert a Szolgáltatóval szemben terhelő tartozásba való beszámítása a Szolgáltató Keretszerződés megkötésére meghatározott alakszerűségeknek megfelelő előzetes hozzájárulása hiányában is - megengedett Bármely fizetési kötelezettség banki átutalás útján való teljesítése esetén, az akkor minősül a másik Fél részére megfizetettnek, ha a kérdéses összeg a másik Fél bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került. Késedelmes fizetés esetén a késedelmesen teljesítő Fél a mindenkori Ptk. szerinti késedelmi kamat (a továbbiakban: Késedelmi Kamat) másik Fél részére való megfizetésére köteles. Amennyiben valamelyik Fél a másik Félnek költséggel és kamattal is tartozik, és a fizetett összeg a teljes tartozás kiegyenlítésére nem elegendő, úgy a fizetést elsősorban a költségre, azután a kamatra és végül a tartozásra kell elszámolni, a fizetésre kötelezett Fél ezzel ellentétes rendelkezése a Felek jogviszonyában hatálytalan Abban a nem várt esetben, amennyiben a. a Partner bármely Részteljesítési Igazolás vagy Teljesítési Igazolás kiállításával és kiadásával késedelembe esik és a késedelme a 30 napot meghaladja, b. a Partner a Szolgáltató által kibocsátott bármely számla befogadását jogszerűtlenül megtagadja, vagy ha c. a Partner bármely Díjat, avagy annak bármely Díjrészét, avagy a Szolgáltatót a Partnerrel szemben egyéb jogcímen megillető bármely követelést határidőben nem fizeti meg és a Partner fizetési késedelme a 30 napot meghaladja, úgy 10

11 11 az a./ alpont szerinti esetben a 30 napos késedelem bekövetkeztétől az adott Részteljesítési Igazolás vagy Teljesítési Igazolás Szolgáltató részére való kiállításáig és kiadásáig, a b./ alpont szerinti esetben bármely számla befogadásának jogszerűtlen megtagadása napját követően az adott számla befogadásáig, míg a c./ alpont szerinti esetben a 30 napos fizetési késedelem bekövetkeztétől a fizetési kötelezettség teljesítéséig eltelt időre a Szolgáltató jogosult bármely Szolgáltatása teljesítését felfüggeszteni (a továbbiakban: Szolgáltatói Felfüggesztés). Erre tekintettel a Szolgáltató a Szolgáltatói Felfüggesztést a Szolgáltató egyoldalú döntése alapján kizárólag a Szolgáltatói Felfüggesztésre okot adó Szerződés, vagy más egyidejűleg hatályban lévő Szerződés(ek) vonatkozásában is gyakorolhatja, de dönthet úgy is, hogy egyéb a Szolgáltatói Felfüggesztésre okot nem adó Szerződés(ek) vonatkozásában gyakorolja a Szolgáltatói Felfüggesztést, úgy, hogy egyébként a Szolgáltatói Felfüggesztésre okot adó Szerződés vonatkozásában a Szolgáltató a Szolgáltató Felfüggesztéssel nem él. A Felek megállapítják, hogy amennyiben bármely dolog vagy dolog módjára hasznosítható eredmény létrehozására irányuló Szerződés vonatkozásában a Szolgáltató a Szolgáltatói Felfüggesztés jogát gyakorolja, úgy a Szolgáltatói Felfüggesztés időtartamával az adott Szolgáltatás teljesítésének a Teljesítési Határideje a Felek minden további jogcselekménye vagy jognyilatkozata nélkül automatikusan meghosszabbodik. Amennyiben pedig a Szolgáltatói Felfüggesztés olyan Szolgáltatás teljesítését érinti, amelyet meghatározott Teljesítési Időpontban kell teljesíteni, és a Szolgáltatás a Szolgáltatói Felfüggesztés folytán a Teljesítési Időpontban már nem teljesíthető, úgy a Szerződés olyan okból, amelyért a Partner a felelős, lehetetlenül. A Szolgáltatói Felfüggesztés ideje alatt, amennyiben a Szolgáltatói Felfüggesztés már legalább 60 napja fennáll, a 60 nap elteltét követően a Szolgáltató bármikor jogosult szerződésszerűen a Szolgáltatói Felfüggesztés jogkövetkezményeinek az érvényesítése helyett a szerződésszegéshez fűződő másik jogkövetkezmény érvényesítésére áttérni és a Szerződés(ek) kapcsán az elállás jogát gyakorolni és ezzel egyidejűleg a Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani. Ez esetben a Felek kifejezett megállapodása folytán a Szerződés(ek)től való elállást már nem kell a pont szerinti Írásbeli Felhívásnak megelőznie, illetve az elállási jog egyidejűleg több Szerződés vonatkozásában is gyakorolható, függetlenül attól, hogy valamennyi elállással érintett Szerződés vonatkozásában a Szolgáltatói Felfüggesztés jogával a Szolgáltató nem élt A Szolgáltatót a Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban felmerülő többletmunkáért a Szerződésben meghatározott Díjon felül további díjazás nem illeti meg, míg a Szolgáltató a Szolgáltatás teljesítése vonatkozásában jelentkező pótmunka vagy indokolatlan partneri módosítási igény esetén a kialkudott Díjon felül további díjazásra jogosult a Szerződés szerinti Díj alapjául szolgáló árképzés figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett. Ha a Partner a Szolgáltatáshoz kapcsolódóan olyan további tevékenységek végzését és/vagy nyújtását igényli a Szolgáltatótól, amely a Szolgáltató ajánlatában, illetve visszaigazolásában és így a Szerződésben nem szerepelt, az pótmunkának minősül. A Szolgáltató köteles a pótmunka szükségességének vagy az indokolatlan partneri módosítási igénynek a felmerülését követően a Partnernek benyújtani tételes ajánlatát (a továbbiakban: kiegészítő ajánlat), a Teljesítési Határidő módosításának esetleges szükségessége megjelölése mellett, amely kiegészítő ajánlatot a Partner köteles annak a Partner rendelkezésére bocsátását követő 5 munkanapon belül felülvizsgálni. Elfogadott kiegészítő ajánlat hiányában a Szolgáltató a pótmunkát, illetve az indokolatlan partneri módosítási igényt nem köteles teljesíteni, amely esetben a Szolgáltató teljesítésére a Felek között létrejött eredeti Szerződés rendelkezései az irányadóak. Amennyiben a pótmunka szükségessége vagy az indokolatlan partneri módosítási igény olyan Szolgáltatás teljesítése kapcsán merül fel, amelyet meghatározott Teljesítési Időpontban kell a Szolgáltatónak teljesítenie, és a pótmunka vagy az indokolatlan partneri módosítási igény végrehajtása a Szolgáltató megítélése szerint - a Szolgáltatás Teljesítési Időpontban való szerződésszerű teljesítését veszélyeztetné, úgy azok bármelyike végrehajtását a Szolgáltató jogosult jogszerűen megtagadni A Szolgáltatót egy adott Szerződés alapján megillető Díj megfizetésének biztosítására zálogjog illeti meg a Partnernek azokon a vagyontárgyain, amelyek a Díj megfizetéssel érintett adott Szerződés kapcsán a birtokába kerültek A Partner és a Szolgáltató közötti, bármely eltérő álláspont, vagy esetleges jogvita esetén az alábbi kisegítő szabályt is figyelembe véve - a Partner nem jogosult bármely Részteljesítési Igazolás vagy Teljesítési Igazolás kiállítását, a Szolgáltató által kiállított bármely számla befogadását vagy bármely már befogadott számla kiegyenlítését jogszerűen megtagadni, ha egyébként a Részteljesítési Igazolás vagy a Teljesítési Igazolás

12 kiállításának, a számla befogadásának feltételei adottak és/vagy a befogadott számla esedékessé vált. A fenti rendelkezés megsértése a Partner részéről súlyos szerződésszegésnek minősül. Ha a Felek között nézeteltérés alakul ki a Partner által a Szolgáltató részére fizetendő Díj(rész) összegét illetően, vagy ha a véglegesített Díj(rész) összege meghatározásához azonnal nem végrehajtható újraszámítás szükséges, úgy a Partner köteles az általa elfogadott Díj(rész) összegéről a Részteljesítési Igazolást, vagy a Teljesítési Igazolást az ÁSZF vonatkozó rendelkezései szerint kiállítani, és a Szolgáltató által kiállított számla ellenében a Díj(részt) a Szolgáltató részére megfizetni, azzal, hogy a Szolgáltató által így kiállított számla Partner részére való megküldése nem minősül a Szolgáltató részéről elismerésnek, és amíg a Szolgáltatót illető tényleges Díj(rész) nem kerül a Partner által a Szolgáltató részére megfizetésre, függetlenül attól, hogy a Partner által elfogadott Díj(rész) a Partner által már megfizetésre került, a Szolgáltató jogosult a Szerződés megszegéséhez fűződő jogkövetkezményeket a Partnerrel szemben érvényesíteni, így akár elállási jogát gyakorolni Amennyiben bármely Szerződés hatálya alatt az ÁFA-ra vonatkozó jogszabályi rendelkezések módosulnak, azok a Szerződés szerint fizetendő és ÁFA fizetési kötelezettséggel érintett nettó összegeket nem érintik, míg a módosulások a nettó összegekre eső ÁFA összegek minden további jogcselekmény nélküli módosulását vonják maguk után, amelyeket a módosult jogszabályok szerint kell az érintett Félnek megfizetnie. Bármely Szerződés hatálya alatt az ÁFA tekintetében bekövetkező bármely jogszabályváltozás, amely a Szolgáltatóra és/vagy a Partnerre nézve hátrányos anyagi vagy egyéb jogkövetkezményekkel jár, a másik Félre nem hárítható át. 12 VII. SZERZŐI JOGI RENDELKEZÉSEK 7.1. A Partner által a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítéséhez átadott valamennyi Információ, 5.2. pont szerinti anyag és termék, stb. az átadás formájától függetlenül, a Partner tulajdonát képezi, illetve a Partner rendelkezése alatt áll és marad, úgy ahogy az a Partnert megilleti. A Szolgáltatás teljesítéséhez átadott valamennyi Információ, anyag és termék, stb. bármilyen módon való a Szolgáltatás teljesítésétől eltérő felhasználása, vagy hasznosítása a Partner tulajdon-, illetve rendelkezési jogának a megsértését jelenti, amelynek következményeit a Szolgáltató köteles az ÁSZF vonatkozó rendelkezései figyelembevétele mellett viselni A Partner a Díj megfizetése ellenében, annak maradéktalan kiegyenlítésével egyidejűleg külön jogcselekmény nélkül a dolog vagy a dolog módjára hasznosítható eredmény létrehozására, beszerzésére (is) létrejött Szerződés teljesítése során a Szolgáltató által elkészített és a Partnernek átadott, a Szolgáltatás részét képező mű (a továbbiakban: Mű) kapcsán a 7.3. pontban meghatározott Kivételtől eltekintve megszerzi a Szolgáltatás jellegétől függően az Szjt. szerinti vagyoni jogokat, vagy amennyiben a vagyoni jogok átruházása az adott Mű tekintetében az Szjt. szerint nem biztosított, úgy a Műre vonatkozó területi és időbeli megkötés nélküli korlátlan és kizárólagos felhasználási engedélyt (a továbbiakban: felhasználási engedély), a Díj megfizetéséig viszont a vagyoni jogok vagy a felhasználási engedély teljes egészében a Szolgáltatót illeti meg. A Mű tulajdonjoga a 7.3. pontban meghatározott Kivételtől eltekintve - a Partnerre kizárólag akkor száll át, ha az a Szerződés, amelynek alapján a Mű előállításra került, kifejezetten így rendelkezik és egyébként a Mű tulajdonjogának az átszállását az Szjt. szabályai lehetővé teszik, azzal, hogy a Szolgáltató ez esetben a Díj maradéktalan megfizetéséig a Műre vonatkozó tulajdonjogát fenntartja. A Szolgáltatás jellegétől függő a Műre vonatkozó vagyoni jogok vagy felhasználási engedély, és amennyiben a Mű tulajdonjoga a Partnerre átszáll, úgy a tulajdonjog teljes ellenértékét a Díj magában foglalja, a Díj ugyanis a Szerződésben erre tekintettel kerül a Felek által meghatározásra. A Szolgáltató a Műre vonatkozó vagyoni jogok vagy felhasználási engedély, és amennyiben a Mű tulajdonjoga a Partnerre átszáll, úgy a tulajdonjog átruházására hivatkozással a Díj megfizetése esetére a Partnerrel szemben semmilyen további ellenszolgáltatásra nem jogosult. A 7.3. pontban meghatározott Kivételtől eltekintve a vagyoni jogok, vagy a felhasználási engedély átruházása alapján a Partner a Művet felhasználhatja, részben vagy egészben átdolgozhatja, vagy harmadik személlyel átdolgoztathatja, többszörözheti, képfelvételen rögzítheti vagy számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra

13 másolhatja, a Partner részére biztosított jogosultságot harmadik személyre átruházhatja, továbbá a Művet oly módon használhatja vagy hasznosíthatja, ami a fenti jogosultság terjedelméből adódik, de kifejezetten e helyütt nincs nevesítve. A feni rendelkezéstől függetlenül a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatás részét képező Művet papír alapon és/vagy elektronikus formátumban a maga számára is megtartani, tekintet nélkül arra, hogy a Szerződés és/vagy a Keretszerződés már megszűnt-e és milyen okból szűnt meg. A Szolgáltató az így megtartott Művet nem jogosult a Partner kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása hiányában felhasználni, kivéve, ha annak a felhasználása a Keretszerződéshez és/vagy bármely Szerződés teljesítéséhez kapcsolódik, illetve a Szolgáltató jogosult a Művet harmadik félnek referenciaként bemutatni A 7.2. pontban rögzített szabály kivételeként (a továbbiakban: Kivétel) mivel azok a Szolgáltatás, de nem a Mű részét képezik a Partner által a Szolgáltatás teljesítéséhez a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott anyagok és termékek vagyoni jogainak vagy felhasználási engedélyének, illetve tulajdonjogának a Szolgáltató általi Partnerre való átruházása kizárt, minthogy azok, ahogy azt a 4.6. pont is rögzíti, a továbbiakban is a Partnert illetik meg, úgy ahogy azok felett a Partner jogot szerzett a Szolgáltató által a Szolgáltatás teljesítéséhez felhasznált előre gyártott anyagok és termékek kapcsán ide értve különösen a képeket, a grafikákat, a hang- és szöveganyagokat, a videókat, stb., függetlenül attól, hogy azok a Szolgáltatás meghatározó részévé vagy tartalmi elemévé vállnak, a. a Partner a Szolgáltatás Szerződés szerinti céljára való felhasználása, illetve felhasználhatósága kivételével b. semmilyen további licenszet, engedélyt, érdekeltséget, vagy jogi oltalomban részesíthető, avagy olyan jogot, amelyről külön jogszabályok nem rendelkeznek - ide sorolva többek között a tulajdonjogot és az Szjt. szerinti vagyoni jogokat, vagy felhasználási engedélyt, avagy a know-how-t is - (a továbbiakban: Rendelkezési Jog) nem szerez, a Rendelkezési Jog ugyanis a Szolgáltatás Szerződés szerinti céljára való felhasználása, illetve felhasználhatósága kivételével az eredeti jogosultakat illeti meg, amit a Partner köteles maradéktalanul tiszteletben tartani és bármely személy ezen Rendelkezési Joga Partner általi megsértése esetén az azzal felmerülő valamennyi kárt és költséget a Partner köteles viselni és akár a Szolgáltató részére, ha a Szolgáltatónál merül fel, vagy a Szolgáltatóval szemben érvényesítik megtéríteni. A Szolgáltatás teljesítéséhez felhasznált előre gyártott anyagok és termékek felett harmadik személyt megillető Rendelkezési Jog léte, illetve terjedelme kapcsán, amennyiben azzal a Partner a Szolgáltatás céljától eltérő módon kíván rendelkezni, a Szolgáltatást bármilyen jogcímen részben vagy egészben át kívánja ruházni, vagy meg kívánja terhelni, avagy harmadik személynek a Szolgáltatás felett bármilyen mérvű és jogcímű használati, vagy hasznosítási jogosultságot kíván biztosítani, köteles a Szolgáltató vagy a Rendelkezési Jog jogosultja előzetes tájékoztatását kérni, amely kötelezettség elmulasztása folytán bekövetkező valamennyi költség és kár a fentiek szerint szintén a Partnert terheli A Műre vonatkozó vagyoni jogoknak, vagy felhasználási engedélynek, illetve amennyiben a Mű tulajdonjoga a Partnerre átszáll, a tulajdonjognak a Partnerre való átruházása a. nem eredményezi a Szolgáltatás teljesítése során felmerült, illetve a Szolgáltató által alkalmazott elgondolások, megoldások, technológiai és műszaki ismeretek, gyártási folyamatok, stb., illetve b. a Szolgáltató által a Szerződés kapcsán létrehozott, a Partnernek bemutatott, de meg nem valósult ötletek, vázlatok, tervek, grafikai megjelenítések, kész produktumok, stb. feletti bármilyen Rendelkezési Jog Partnerre való átszállását, ezek tekintetében ugyanis a jellegének megfelelő Rendelkezési Jog a továbbiakban is Szolgáltatót illeti meg. Az a. és b. alpontba foglalt ismeretek vagy (rész)eredmények felhasználására a Partner kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása birtokában és a Szolgáltatóval megállapodott ellenértéknek a Szolgáltató részére való 13

14 megfizetése esetén és után jogosult, a Szolgáltató által meghatározott terjedelemben, amely rendelkezés megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Amennyiben a Partner az a. és a b. alpontban írt ismeretekről vagy (rész)eredményekről szerez tudomást, ezt a Szolgáltató hozzájárulása nélkül mással nem közölheti, illetve nem hozhatja nyilvánosságra, és a Szolgáltatás felhasználásától eltérő célra saját maga sem használhatja fel, és azokra egyébként a pont szerinti Üzleti Titokra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell A Keretszerződés megszűnése VIII. A KERETSZERZŐDÉS, ILLETVE A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE A határozott idejű Keretszerződés megszűnik annak határozott ideje lejártával, a határozott idejű Keretszerződés annak határozott idejére tekintettel -, az alábbi kivételtől eltekintve, rendes felmondás útján nem szűntethető meg, ami önmagában a Partner szerződéses érdekeit nem sérti, minthogy a Partnert a Keretszerződés alapján Szerződés létrehozására irányuló kötelezettség nem terheli. Ha a határozott vagy a határozatlan időre létrejött Keretszerződés hatálya alatt a Szolgáltató az ÁSZF-et módosítja, úgy a módosult ÁSZF pont szerinti hatálybalépéséig és legalább 8 napos felmondási idővel a Partner jogosult a határozott és a határozatlan idejű Keretszerződést is rendes felmondás útján megszűntetni, arra való hivatkozással, hogy a módosult ÁSZF hatályosulása esetére a Keretszerződést a Partner fenntartani nem kívánja, amely esetben a rendes felmondással így felmondott Keretszerződés kapcsán a módosult ÁSZF nem lép hatályba, arra ugyanis az annak elválaszthatatlan mellékletét képező még nem módosult ÁSZF marad a továbbiakban is irányadó. Ez utóbbi rendes felmondási jog a fenti határidőn belül a Partnert akkor is megilleti, ha a Szolgáltatóval a Partner az pont szabályai szerint észrevétel(eke)t nem közölt, vagy az észrevételek alapján a módosult ÁSZF alkalmazása kapcsán Felek között a fenti határidőn belül nem jön létre a Keretszerződés megkötésére megállapított alakban megállapodás. A A határozatlan idejű Keretszerződést egyébként a Felek bármelyike jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondani (megszűntetni). A Felek egyebekben jogosultak akár a határozott idejű, akár a határozatlan idejű Keretszerződést közös megegyezéssel bármikor, de csak olyan alakban, mint amit az ÁSZF a Keretszerződés megkötésére előír, megszűntetni A Keretszerződés azonnali hatályú írásbeli felmondás útján és kizárólag az adott Fél által csak akkor szűntethető meg, ha a másik Féllel kötött Szerződéstől az adott Fél a pont szerint eláll, az adott Szerződéstől való elállásával egyidejűleg. A Keretszerződés azonnali hatályú felmondását, a Keretszerződést felmondó Fél részéről nem kell külön a pont szerinti Írásbeli Felhívásnak megelőznie, illetve az Írásbeli Felhívásban a Keretszerződés azonnali hatályú felmondására utalni sem szükséges A Szerződés megszűnése Határozott idejű Szerződés létrehozása esetén, a Szerződés megszűnik annak határozott ideje lejártával, a határozott idejű Szerződés - annak határozott idejére tekintettel - rendes felmondás útján semelyik Fél által nem szüntethető meg. Ha az ÁSZF módosítása lenne a határozott idejű Szerződés Partner általi rendes felmondásának az indoka és a Partner a rendes felmondási jogát a pont szerint a Keretszerződésre gyakorolja, úgy a már létrejött határozott idejű Szerződés vonatkozásában a módosult ÁSZF nem lép hatályba és ezen Szerződésre a rendes felmondással megszűntetett Keretszerződés és annak elválaszthatatlan mellékletét képező még nem módosult ÁSZF marad a továbbiakban is irányadó, így a módosult ÁSZF Partnerre való alkalmazása hiányában az ÁSZF módosítása a Partner szerződéses érdekeit nem sérti, ezért a határozott idejű Szerződés rendes felmondása indokául sem szolgálhat. Amennyiben pedig a Felek határozatlan idejű Szerződést hoznak létre, úgy a határozatlan idejű Szerződést a Felek bármelyike jogosult a másik Félhez intézett egyoldalú nyilatkozatával 30 napos felmondási idővel indokolás nélkül felmondani (megszűntetni). 14

15 Ha Szerződés sem határozott, sem pedig határozatlan időt nem jelöl meg, a Szerződés főszabályként a Szolgáltatás teljesítésével szűnik meg, azzal, hogy a Felek egyebekben jogosultak bármely Szerződést közös megegyezéssel is bármikor, de csak a Keretszerződés megkötésére meghatározott alakban megszűntetni Bármely határozott vagy határozatlan időt meg nem jelölő, avagy határozott vagy határozatlan idejű Szerződés egyébként elállás útján szűntethető meg, azzal, hogy amennyiben a Szerződés lényeges megbízási elemeket is magában foglal, vagy a Szerződés kapcsán inkább a megbízás elemei dominálnak, úgy bármelyik Fél elállási jognyilatkozatát azonnali hatályú felmondásnak (is) kell tekinteni. Ebben az esetben a Partner köteles a Szolgáltató által a Szerződés kapcsán már elvállalt kötelezettségekért a megbízás szabályai szerint helytállni és költségeit megtéríteni, míg a Szolgáltató felmerült kárát beleértve a költségét és az elmaradt hasznát is a Partner annyiban köteles megtéríteni, amilyen mértékben a Szolgáltatás vállalkozásnak (is) minősül A Partner egy már létrejött Szerződéstől a pont szerinti kisegítő szabály alkalmazása mellett - a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú írásbeli nyilatkozatával bármikor jogosult indokolás nélkül elállni, azonban köteles a Szolgáltató felmerült kárát beleértve a Szolgáltató költségét és elmaradt hasznát is maradéktalanul megtéríteni Amennyiben a Felek bármelyike a Szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi és a kötelezettségszegését a. a másik Fél legalább 30 napos, míg súlyos szerződésszegés esetén a másik Fél legalább 8 napos póthatáridőt tartalmazó írásbeli felhívás ellenére (a továbbiakban: Írásbeli Felhívás) sem orvosolja, illetve a szerződésszerű állapotot nem állítja helyre, úgy b. az Írásbeli Felhívásban megszabott, de legalább 30 napos, míg súlyos szerződésszegés esetén legalább 8 napos póthatáridő eredménytelen elteltét követően a sérelmet szenvedett Fél a pont szerinti kisegítő szabály alkalmazása mellett - jogosult a Szerződéstől a szerződésszegő Félhez intézett egyoldalú írásbeli jognyilatkozatával elállni. Amennyiben a Felek között egyidejűleg több Szerződés van hatályban és c. az adott Fél bármelyik Szerződést súlyosan megszegi, úgy az - a pont af. és bg. alpontjaival egyezően a többi Szerződés súlyos megszegésének is minősül, míg amennyiben d. egy adott Szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegésnek nem minősülő egyéb kötelezettségszegés következik be, az a többi Szerződés vonatkozásában is súlyos szerződésszegésnek nem minősülő kötelezettségszegést eredményez, azzal, hogy a további Szerződés(ek) vonatkozásában az elállás jogát a sérelmet szenvedett Fél csak akkor gyakorolhatja, ha a sérelmet szenvedett Fél a fenti Írásbeli Felhívását ezen Szerződés(ek)re vonatkozóan is közölte a szerződésszegő Féllel. Erre tekintettel, amennyiben a Felek között több Szerződés van hatályban és az adott Fél bármelyik Szerződéstől a jelen pont szerint eláll, úgy jogosult valamennyi egyéb Szerződéstől is elállni, feltéve, hogy az Írásbeli Felhívásában a többi Szerződéstől való elállás lehetőségét is kilátásba helyezte. Amennyiben a Szolgáltató a 6.4. pont szabályai szerint a Szerződés(ek) kapcsán a Szolgáltatói Felfüggesztés jogkövetkezményeinek az érvényesítéséről az elállási jogának a gyakorlására tér át, úgy az elállási jog gyakorlását már nem kell külön Írásbeli Felhívásnak megelőznie, ugyanis ez esetben a Szolgáltatói Felfüggesztés ténye az Írásbeli Felhívással elérni kívánt célt valamennyi elállással érintett Szerződés vonatkozásában önmagában betölti, függetlenül attól, hogy a Szolgáltatói Felfüggesztés joga esetlegesen nem minden elállással érintett Szerződés vonatkozásában került Szolgáltató által gyakorlásra Ha bármely Szerződés vonatkozásában a Szolgáltató (súlyos) szerződésszegést követ el, és erre tekintettel a Partner a Szerződéstől jogszerűen eláll, úgy a Partner jogosult egyoldalúan meghatározni azt, hogy az elállási jog gyakorlásáig elkészült Szolgáltatásrész(ek)re igényt tart-e vagy sem, és amennyiben a. az elkészült Szolgáltatásrész(ek)re igényt tart, úgy köteles az elkészült Szolgáltatásrész(ek)re vonatkozó arányos Díjrész(eke)t a Szolgáltatónak, a Szolgáltató számlája ellenében megfizetni, és a Partner megszerzi a Szolgáltatásrész(ek)hez kapcsolódóan elkészült Mű részletekre vonatkozó, a 7.2. pontban meghatározott vagyoni jogokat vagy felhasználási engedélyt, és ha a tulajdon átszállása biztosított, úgy a tulajdonjogot is, míg ha 15

16 b. az elkészült Szolgáltatásrész(ek)re a Partner nem tart igényt, úgy a már elkészült Szolgáltatásrész(ek) a Szolgáltatót illetik meg, illetve a Szolgáltató részére visszajárnak, úgy, hogy a Partnert a Szolgáltató irányába Díj, illetve Díjrész fizetési kötelezettség sem terheli, amely a., vagy b. alpont szerinti esetben, az ott meghatározottakon túl a Partner a Szolgáltatóval szemben semmilyen igény semmilyen jogcímen így különösen kötbér, kártalanítás, kárpótlás, kompenzáció, bánatpénz, vagy elmaradt haszon jogcímén való érvényesítésére nem jogosult. Ha pedig a Partner (súlyos) szerződésszegése folytán a Szolgáltató áll el bármely Szerződéstől, úgy a Partnert a fenti választási lehetőség már nem illeti meg, és az elkészült Szolgáltatásrész(eke)t a Partner köteles az a. alpont szabályai szerint kárenyhítési kötelezettsége keretében - a Szolgáltatótól átvenni és annak, illetve azoknak a Díjrészét, illetve Díjrészeit a Szolgáltató részére megfizetni, a Szolgáltató Díjrésszel, illetve Díjrészekkel nem fedezett valamennyi költsége és kára beleértve a Szolgáltató elmaradt hasznát is egyidejű megtérítése mellett. A fenti szabályokat azon Szerződés esetében, amelyek lényeges megbízási elemeket is magában foglalnak, vagy amelyeknél inkább a megbízás elemei dominálnak, azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a Partner a Szolgáltató által elvállalt kötelezettségekért a megbízás szabályai szerint helytállni, és a Szolgáltató felmerült költségeit (is) megtéríteni köteles. A Keretszerződés bármely okból való megszűnése esetén a Felek egymással szemben semmilyen igény semmilyen jogcímen való érvényesítésére nem jogosultak, minthogy önmagában a Keretszerződés alapján sem a Szolgáltatót, Szolgáltatás teljesítési, sem pedig a Partnert Díj fizetési kötelezettség nem terheli Bármely Szerződés vonatkozásában a pont szerinti kisegítő szabály alkalmazása mellett elállási jog gyakorlását megalapozó súlyos szerződésszegésnek minősül, különösen, de nem kizárólagosan a. a Szolgáltató részéről, 16 aa. ha a dolog vagy a dolog módjára hasznosítható eredmény létrehozására, beszerzésére irányuló Szerződés esetén a Partner rendelkezésére bocsátott Szolgáltatás kapcsán a hibák, vagy a hiányosságok oka abban rejlik, hogy a Szolgáltatás a Szerződéssel elérni kívánt cél megvalósítására nyilvánvalóan alkalmatlan, vagy ab. amennyiben a Teljesítési Határidő lejárta, illetve a Teljesítési Időpont előtt nyilvánvalóvá válik, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatást előbbi esetben csak olyan számottevő késéssel tudja, míg az utóbbi esetben a Teljesítési Időpontban nem tudja teljesíteni, hogy emiatt a teljesítés a Partnernek már nem áll érdekében, vagy ac. ha a dolog vagy a dolog módjára hasznosítható eredmény létrehozására, beszerzésére irányuló Szerződés esetén a Szerződésnek megfelelő Szolgáltatás átadásával függetlenül attól, hogy a Szolgáltató a kijavítási kötelezettségét akár több alkalommal szerződésszerűen nem vagy szerződésszerűen teljesíti a Szolgáltató 30 napot meghaladó késedelembe esik, ad. amennyiben a Szolgáltató fizetésképtelen vagy azzá válik, és a Szolgáltatóval szemben jogerősen felszámolási-, vagy csődeljárás indul, a felszámolási- vagy csődeljárás kezdő időpontjában, ae. ha a Szolgáltató végelszámolási eljárás keretében történő jogutód nélküli megszűnéséről határoz, a végelszámolás kezdő időpontjában, feltéve, hogy a Keretszerződésből, illetve az annak alapján létrejött Szerződés(ek)ből fakadó jogait és kötelezettségeit a Partner pont szerinti tájékoztatása mellett előzetesen nem ruházta át, af. amennyiben a Felek között több Szerződés van hatályban és a Szolgáltató egy másik Szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegést követett el, b. míg a Partner részéről, ba. ha a Partner a Szolgáltatásrész, illetve a Szolgáltatás megvizsgálására, vagy a Részteljesítési Igazolás, illetve a Teljesítési Igazolás kiállítására vonatkozó kötelezettségével 30 napot meghaladó késedelembe esik, vagy bb. amennyiben a Partner a Szolgáltató által kibocsátott bármely számla befogadását jogszerűtlenül tagadja meg, vagy bc. ha a Szolgáltató által kibocsátott és a Partner által befogadott Számla alapján a Díjat, avagy annak egy Díj-részét a Partner határidőben nem fizeti meg, vagy egyébként a Partnert bármely jogcímen a

17 17 Szolgáltatóval szemben terhelő fizetési kötelezettségének a Partner határidőben nem tesz eleget és a Partner fizetési késedelme bármelyik esetben a 60 napot meghaladja, bd. amennyiben a Partner fizetésképtelen vagy azzá válik, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Partnerrel szemben jogerősen felszámolási-, vagy csődeljárás indul, a felszámolási- vagy csődeljárás kezdő időpontjában, be. ha a Partner végelszámolási eljárás keretében történő jogutód nélküli megszűnéséről határoz, a végelszámolás kezdő időpontjában, feltéve, hogy a Keretszerződésből, illetve az annak alapján létrejött Szerződés(ek)ből fakadó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató pont szerinti előzetes írásbeli hozzájárulása mellett előzetesen nem ruházta át, bf. amennyiben a Partner, az érdekkörében eljáró vagy a Partnerrel szerződött harmadik személy a Rendelkezési Joggal kapcsolatos szerződésszegést követ el, bg. ha a Felek között több Szerződés van hatályban és a Partner egy másik Szerződés vonatkozásában súlyos szerződésszegést követett el Bármely Szerződés esetleges idő előtti, illetve teljesítés nélküli megszűnése esetén, a megszűnésre okot adó körülmény bekövetkeztét így az erre vonatkozó jognyilatkozat másik Fél általi kézhezvételét követő 15 munkanapon belül a Felek egymással a Felek megállapodása szerint elszámolni kötelesek. IX. KÁRTÉRÍTÉS 9.1. A Szolgáltató jogszabály eltérő rendelkezése hiányában létrejött Szerződésenként a. kizárólag a Partner által megrendelt Szolgáltatás teljesítéséért felelős, és b. ha a Felek megállapodása másként nem rendelkezik, nem felel a Partner által megrendelt Szolgáltatás teljesítésének az esetleges elmaradása miatt keletkező károkért így az elmaradt haszonért, nem vagyoni károkért vagy más következményes károkért -, függetlenül attól, hogy ezek milyen módon következtek be, amit a Partner - a Keretszerződés vagy a Szerződés kifejezett rendelkezése hiányában is a Keretszerződés megkötésével tudomásul vesz és elfogad, míg bármely Szerződés létrejöttével kifejezetten megerősít. A szerződésszegésért való felelősség korlátozásával járó joghátrányt kifejezetten kiegyenlíti a Partner javára megállapított fizetési szabályokkal és a Szolgáltató Szolgáltatásának a Keretszerződés elválaszthatatlan részét képező jelen ÁSZF szerinti nyújtásával kapcsolatban a Partner javára jelentkező előny. Abban az esetben, ha a Szolgáltató által teljesített Szolgáltatás kapcsán a Partnert a Szolgáltató szerződésszegése folytán bármilyen kár éri szerzői jogi vagy egyéb hasonló jogalapon a Szolgáltató által felhasznált anyagok és termékek vonatkozásában, a Szolgáltató köteles a Partnert teljes mértékben kártalanítani A Szolgáltató a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja, amennyiben a Partner megvizsgálási kötelezettségeinek, vagy bármely megvizsgálási kötelezettségének nem tett maradéktalanul eleget, amit a Partner a Keretszerződés erre vonatkozó kikötése hiányában is, a Keretszerződés megkötésével a Szolgáltató teljesítése módjaként kifejezetten elfogad. Amennyiben a Szolgáltató bármely dolog vagy dolog módjára hasznosítható eredmény felhasználásának valamely módját kizárja, az adott dolog vagy dolog módjára hasznosítható eredmény ezzel ellentétes felhasználásából eredő valamennyi kárt a Partner köteles viselni, illetve megtéríteni, az azzal kapcsolatos felelősségét a Szolgáltató kifejezetten kizárja A Felek a Keretszerződés megkötésével, a Keretszerződés erre vonatkozó kifejezett rendelkezése hiányában is, akként rendelkeznek, hogy bármely Szerződésből fakadó kárigény érvényesítésének elévülési határidejét a Ptk (2) bekezdése alapján az adott Szerződés megszűnését követő 1 (azaz egy) évben határozzák meg A jelen fejezetben foglaltak olyan lényeges szerződési feltételek a Keretszerződés vagy a Szerződés kifejezett rendelkezése hiányában is, feltéve, hogy a Keretszerződés vagy a Szerződés eltérően nem rendelkezik -, amelyek kikötése hiányában a Szolgáltató a Keretszerződést a Partnerrel nem kötötte volna meg, illetve annak alapján a Szerződést a Partnerrel nem hozná létre. X. Titoktartási és az Üzleti Titokkal kapcsolatos egyéb kötelezettségek

18 10.1. Üzleti titok (a továbbiakban: Üzleti Titok) megjelenése formájától függetlenül a Felek gazdasági tevékenységéhez, pénzügyi vagy jogi helyzetéhez kapcsolódó minden olyan tény, adat, információ, megoldás, szerzői (személyhez fűződő és vagyoni) jog, ötlet, know-how vagy szerződési ajánlat és egyéb információ, amelynek nyilvánosságra hozatala, illetéktelenek által történő megszerzése vagy egyébként a felhasználása a másik Fél jogszerű pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekeit sértené vagy veszélyeztetné, és amelynek titokban tartása érdekében az érintett Fél a szükséges intézkedéseket megtette A Felek megállapodása eltérő rendelkezése hiányában a Felek a tudomásukra jutott Üzleti Titkot, az Üzleti Titok sajátosságainak figyelembe vétele mellett, kötelesek bizalmasan kezelni és megőrizni. Az Üzleti Titkot, illetve annak bármely részét, a Felek megállapodása eltérő rendelkezése hiányában, a Keretszerződés és/vagy a Szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges mértéken túl a Felek semmilyen formában, semmilyen eszközzel, illetve semmilyen célra nem jogosultak többek között, de nem kizárólagosan reprodukálni, visszafejteni, részben vagy egészben átdolgozni, illetve átdolgoztatni, többszörözni, különböző formában rögzíteni vagy másolni, nem jogosultak részben vagy egészben harmadik fél részére átadni, bármely formában hozzáférhetővé tenni, nyilvánosságra hozni, terjeszteni, vagy a saját céljaikra felhasználni Nem tartozik a pont szerinti tilalom alá a. az az Üzleti Titok, amely más úton már nyilvánosságra került vagy mások számára már szabadon megismerhetővé vált, b. azon nyilatkozatokra, amelyek megtételére bármelyik Felet jogszabály kötelezi, c. a pontban foglalt korlátozás figyelembe vétele és érvényre juttatása mellett a Felek oldalán eljáró jogi képviselőkre, könyvelőkre, könyvvizsgálókra, egyéb szakértőkre, illetve alvállalkozókra és megbízottakra (a továbbiakban: Teljesítési Segéd), feltéve, hogy ennek a szükségessége a Keretszerződés és/vagy a Szerződés teljesítése, vagy az adott Fél üzletszerű gazdasági tevékenységének végzése körében merült fel, és az adott Fél Teljesítési Segédje, aki az Üzleti Titok birtokába került, az Üzleti Titokkal kapcsolatban úgy jár el, ahogy a Keretszerződés és/vagy a Szerződés alapján az adott Fél, aki az Üzleti Titkot a Teljesítési Segéd rendelkezésére bocsátotta, eljárni köteles Az Üzleti Titokkal kapcsolatos rendelkezéseket a Felek az alkalmazottaikkal, tagjaikkal, és Teljesítési Segédjeikkel is kötelesek betartatni, illetve Felek a Teljesítési Segédjeik részére az Üzleti Titkot csak akkor adhatják át, amennyiben annak a pont c. alpontjában foglalt feltételei maradéktalanul teljesülnek Ha valamely Fél vagy az érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettségét esetlegesen megszegi, úgy az a Fél, aki vagy akinek az érdekkörében eljáró személy a titoktartási kötelezettséget megszegte, és akinek a magatartásáért az adott Fél felelős, köteles a másik Fél részére a titoksértéssel felmerülő valamennyi kárt ha a Felek megállapodása eltérően nem rendelkezik - megtéríteni A Feleket és/vagy az érdekkörükben eljáró bármely harmadik személyeket az Üzleti Titokra vonatkozó titoktartási kötelezettség a Keretszerződés hatálya alatt és a Keretszerződés megszűnését követően - függetlenül attól, hogy a Keretszerződés megszűnése önmagában a létrejött Szerződéseket, illetve azokra a Keretszerződés megfelelő alkalmazását az pont szabályai szerint nem érinti -, korlátlan ideig terheli, tekintet nélkül arra, hogy a Keretszerződés milyen okból szűnt meg Amennyiben a Felek megállapodása másként nem rendelkezik, az érintett Fél a Szerződés megszűnése esetére függetlenül attól, hogy a megszűnésre milyen okból került sor a Szerződés megszűnését követő 5 munkanapon belül köteles valamennyi a Szerződés kapcsán az Üzleti Titokkal kapcsolatban birtokába került dokumentumot, eszközt, adatot, információt, stb. a másik Fél részére visszaszolgáltatni, illetve az elektronikus rendszeréből törölni. A visszaszolgáltatási és/vagy törlési kötelezettség teljesítését a Szolgáltató jogosult mindaddig megtagadni, amíg a Partner a Szerződésből fakadó esetleges elszámolási kötelezettségét a Szolgáltató irányába nem teljesítette. A fenti rendelkezéseket a megszűnt Keretszerződés kapcsán azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a megszűnt Keretszerződés alapján az Üzleti Titokkal kapcsolatban az adott Fél birtokába került vagy birtokában tartott 18

19 dokumentumot, eszközt, adatot, információt, stb. az adott Fél azt követően köteles a másik Fél részére visszaszolgáltatni, illetve elektronikus rendszeréből törölni, hogy az a Szerződés is, amelyre a megszűnt Keretszerződés rendelkezéseit az pont szabályai szerint alkalmazni kell, szintén megszűnt, annak megszűnését, míg ilyen Szerződés hiányában pedig, a Keretszerződés megszűnését követő 5 munkanapon belül, azzal, hogy a Szolgáltató ez esetben is jogosult a visszaszolgáltatási és/vagy a törlési kötelezettsége teljesítését mindaddig megtagadni, amíg Partner bármely elszámolási kötelezettségét a Szolgáltató irányába maradéktalanul nem teljesítette. A visszaszolgáltatási és/vagy törlési kötelezettség az Üzleti Titokra vonatkozó egyéb rendelkezések megfelelő alkalmazása mellett nem vonatkozik azon dokumentumokra, eszközökre, adatokra, információkra, stb., illetve azok azon körére amely rendelkezést nem lehet kiterjesztően értelmezni -, amelyek a visszaszolgáltatásra, illetve törlésre köteles Fél jogszabályban előírt tájékoztatási, adatszolgáltatási, nyilatkozattételi, stb. kötelezettsége teljesítéséhez szükségesek, vagy amelyek az adott Fél jogainak vagy jogos érdekének a megóvásához nélkülözhetetlenek. 19 XI. KÉZBESÍTÉSI, KÖZLÉSI SZABÁLYOK Minden a Keretszerződésből, illetve a Szerződésből fakadó értesítés, tájékoztatás, közlés és minden egyéb a Keretszerződéssel, illetve a Szerződéssel összefüggő jognyilatkozat a Keretszerződés megkötésére és a Szerződés létrehozására, illetve bármelyikhez kapcsolódó egyéb megállapodás megkötésére és módosítására meghatározott alakszerűségek kivételével, amelyekre az és az pont rendelkezései az irányadóak, valamint a Keretszerződés, illetve bármely Szerződés megszűntetése és az azt esetlegesen megelőző Írásbeli Felhívás kivételével, amelyeket a c. és a d. alpontok szerint nem lehet a másik Féllel érvényesen és joghatályosan közölni -, csak akkor tekinthető érvényesnek, ha az írásos formában történik. Minden a Keretszerződéssel, illetve bármely Szerződéssel kapcsolatos közlést a fenti kivételek figyelembe vétele és megfelelő alkalmazása mellett - írásban kell megtenni és a. tértivevényes ajánlott levélként, továbbá, b. futár általi kézbesítéssel munkanapokon óra között, vagy c. telefaxon való küldéssel, avagy d. en a másik Fél címére megküldve, valamint e. személyes átvételt is igazoló nyilatkozattal, minősül szerződésszerűen közöltnek. A tértivevényes ajánlott levélként történő feladás esetén a közlés időpontja a tértivevényben átvételként feltüntetett időpont, faxon történő közlés esetén a sikeres leadást igazoló fax visszaigazolásban foglalt időpont, míg en való közlés esetén az megküldésének az időpontja, feltéve, hogy mind a fax, mind pedig az megküldését a másik, a címzett Fél utóbb valamilyen formában visszaigazolta. Az előbbiekben meghatározott adatok megváltozásáról az adott Fél a másik Felet a változás bekövetkeztét követő 5 napon belül írásban értesíteni köteles. Abban az esetben, ha a Felek bármelyike a fenti kivételek figyelembe vétele mellett - a b. - e. alpontokban meghatározott módon kétszer eredménytelenül kísérli meg bármely jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, avagy értesítésnek a közlését, úgy a második sikertelen közlést követő ötödik napon a jognyilatkozat, tájékoztatás, avagy értesítés kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő. Az a. alpont szerinti jognyilatkozat, tájékoztatás, avagy értesítés közlése kapcsán amennyiben a jognyilatkozatot, tájékoztatást, avagy értesítést az egyik Fél a másik Fél értesítési címére ajánlott, tértivevényes postai küldeményként postára adja, és a posta a tértivevényt nem kereste jelzéssel küldi vissza a küldő Félnek, úgy a Posta rendelet 29. (4) bekezdésében [a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet.] meghatározott ötödik munkanapon, vagy amennyiben az adott jognyilatkozat, tájékoztatás, vagy értesítés

20 átvételét a másik Fél esetlegesen megtagadja és a posta a tértivevényt az átvételt megtagadta jelzéssel küldi vissza a küldő Félnek, úgy az átvétel megtagadása napján, a kérdéses jognyilatkozat a másik Féllel kézbesítettnek, közöltnek és joghatályosnak tekintendő A Keretszerződésben, illetve a Szerződésben megállapított és a másik Féllel való közléshez kapcsolódó egyes határidők a kérdéses jognyilatkozatnak, tájékoztatásnak, avagy értesítésnek a másik Fél részére történt szerződésszerű kézbesítése, avagy annak a másik Féllel való közöltnek minősülése napját követő napon kezdődnek meg. 20 XII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK A Partner a Keretszerződésből, illetve az annak alapján létrejött Szerződés(ek)ből fakadó jogait és kötelezettségeit a Szolgáltató előzetes és kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül amit a Szolgáltató jogosult indokolás nélkül megtagadni - nem jogosult harmadik személyre átruházni. A Szolgáltató a Keretszerződésből, illetve az annak alapján létrejött Szerződés(ek)ből fakadó jogait és kötelezettségeit a Partner előzetes írásbeli tájékoztatása mellett csak annyiban és oly módon jogosult harmadik személyre átruházni, hogy az nem érintheti a Szolgáltató Keretszerződésből, illetve az annak alapján létrejött Szerződés(ek)ből fakadó kötelezettségeinek a teljesítését Ahol a Keretszerződés, illetve bármely Szerződés valamely kötelezettség teljesítésére - beleértve a jognyilatkozat-tételi, tájékoztatási, értesítési kötelezettséget is konkrét teljesítési határidőt nem állapít meg, ott ezen kötelezettségének az adott Fél az arra okot adó körülmény(ek) bekövetkeztét követő 10 napon belül köteles eleget tenni. Bármelyik Fél a másik Féllel közölt ajánlatához az ÁSZF, illetve az ajánlattevő Fél eltérő rendelkezése hiányában az ajánlat másik Féllel való közlését követő 30 napig van kötve, ezt követően az ajánlattevő Fél az ajánlati kötöttsége alól szabadul A Keretszerződés megkötésével, illetve bármely Szerződés létrehozásával, továbbá a Keretszerződés, illetve bármely Szerződés teljesítésével és egyébként a Keretszerződéssel, illetve bármely Szerződéssel összefüggésben egyéb okból a saját oldalukon felmerült költségeket, beleértve az ügyvédi- és könyvvizsgálói vagy egyéb szakértői megbízásokkal kapcsolatos költségeket is, eltérő rendelkezés hiányában, a Felek saját maguk viselik Ha a Felek bármelyike adatokat digitális adathordozón, vagy internet útján közöl a másik Féllel, köteles az adatok biztonságáról, biztonságosságáról és vírusmentességről megfelelő vírusvédelmi eszközzel gondoskodni. Amennyiben bármelyik Fél ezen kötelezettségét elmulasztja, és ezáltal a másik Fél bármely számítógépében vagy rendszerében kár keletkezik, a teljes kár megtérítése a fenti kötelezettségét megszegő Felet terheli Amennyiben a Keretszerződés, illetve a Szerződés egyes rendelkezései teljes egészében vagy részben érvénytelenek lennének, úgy az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, kivéve, ha e nélkül a Felek a Keretszerződést nem kötötték volna meg, illetve a Szerződést egymással nem hozták volna létre. Értelmezés vagy kiegészítés útján olyan szabályozást kell találni, amely az érvénytelen rendelkezéssel elérni kívánt gazdasági célt a törvényileg megengedett keretek között eléri, vagy ahhoz a lehető legközelebb esik, amely kikötés értelemszerűen vonatkozik az esetleges joghézagok megszüntetésére is A Keretszerződés, illetve bármely Szerződés egyes rendelkezéseit, függetlenül attól, hogy azok hol és milyen cím alatt kerültek elhelyezésre, a Felek megállapodása részeként és a tényleges tartalmuknak megfelelően kell a Feleknek megítélniük és alkalmazniuk A Feleket a Keretszerződés, illetve bármely Szerződés hatálya alatt fokozott együttműködési és folyamatos tájékoztatási kötelezettség terheli, továbbá a Felek a tevékenységük során kötelesek a másik Fél jogait és érdekeit szem előtt tartva, a másik Fél működését gátló, hátráltató magatartást mellőzve eljárni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy a Keretszerződéssel, illetve az adott Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő valamennyi jogvitát békés úton oldják meg.

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek 1. Az ÁSZF hatálya Jelen Általános szerződési feltétételek, ide értve annak mellékletét is (a továbbiakban együtt: ÁSZF) kifejezett eltérő írásos megállapodás hiányában

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek:

Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: BKV Zrt. 61-es villamos vonal Ördög-árok menti 1.sz. és 2.sz. támfal átépítésének és Riadó utcai KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS NYÚJTÁSA (4. sz.) Ajánlatkérőhöz az alábbi kérdések/észrevételek érkeztek: 1.) Kérdés/észrevétel:

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (tervezet) (építtető Cigándi Innovációs és Ifjúsági Sportegyesület Kiemelkedően Közhasznú Szervezet mint megrendelő és.. építőipari kivitelező gazdasági társaság mint vállalkozó

Részletesebben

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás

A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető. 1. Szolgáltatás A SZELLEMIVAGYON-AUDIT SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség)

KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) OTP BANK Nyrt. Szerződésszám: Előadó: KEZESSÉGVÁLLALÁSI MEGÁLLAPODÁS (készfizető kezesség) amely létrejött egyrészről az OTP BANK NYRT., (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16., nyilvántartásba vette a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25.-i ülésére Tárgy: A városi honlap készítésével kapcsolatos megbízási szerződés módosítása Előadó: Horváth László

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

A vállalkozási szerződés

A vállalkozási szerződés A vállalkozási szerződés 1. A vállalkozási szerződés általános 6:238. [Vállalkozási szerződés] szabályai Vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó tevékenységgel elérhető eredmény (a továbbiakban: mű)

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

Szolgáltatási Megállapodás

Szolgáltatási Megállapodás Szolgáltatási Megállapodás Jelen szolgáltatási megállapodás ( Megállapodás ) az alábbi felek között jött létre: (1) Radalko Technologies Limited (székhely: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Debrecen Megyei Jogú város Önkormányzata (4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.) képviseletében Kósa Lajos polgármester. mint Megrendelő, másrészről a Komplex-D

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása:

I.) Az Előfizetői Szerződés Felek általi, közös megegyezéssel történő módosítása: Tisztelt Flotta Ügyfelünk! I. Alaptarifa módosítás 1. Ezúton értesítjük a flotta tarifacsomaggal rendelkező Előfizetőket, hogy kezdeményezzük a Üzleti Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u

VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u VITALORG EGÉSZSÉGÜGYI VÁLLALKOZÁSOKAT SZERVEZŐ és SZOLGÁLTATÓ Kft 1131 Budapest, Göncöl u. 28-30. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK járóbeteg orvosi szolgáltatás ellátására Jóváhagyva: Budapest, 2016...

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

K I V O N A T ÁSZF: ...

K I V O N A T ÁSZF: ... K I V O N A T a NetKábel Kft hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

A fuvarozási szerződés

A fuvarozási szerződés További jogszabályok, adattárak, infók: www.stampede.hu XXXVIII. Fejezet (38.) A fuvarozási szerződés 6:257. [Fuvarozási szerződés] Fuvarozási szerződés alapján a fuvarozó a küldemény rendeltetési helyére

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A Silex Ipari Automatizálási Kft. továbbiakban: Silex Kft - Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Silex Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a Silex Kft. és

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

2013. évi keret megállapodás

2013. évi keret megállapodás 2013. évi keret megállapodás amely létrejött egyrészről a Savaria Turizmus Nonprofit Kft. (9700 Szombathely, Király u 1-3.), képviseletében Vörös Borsody Csilla ügyvezető, Szombathelyi TDM Szervezet menedzsere,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye:

1db 2 db 3db. e.) A szolgáltatás igénybe vételének (a hozzáférési pontnak) a helye: 2 3. A SZERZŐDÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSOK RÖVID LEÍRÁSA A MinDig TV Extra televízió szolgáltatás kódolt műsorterjesztési szolgáltatás az előfizető részére, díj ellenében a digitális földfelszíni

Részletesebben

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A SZABADALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek

A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek A Magyar Hírlap napilap és Magyar Hírlap Online kereskedelmi közleményeire vonatkozó általános hirdetési szerződési feltétek Jelen általános szerződési feltételek hatálya a Magyar Hírlap nyomtatott napilap

Részletesebben

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig

Beosztása: 2.) Igénybevétel ideje: 201. év hó.. napjától 201. év hó napjáig. .. órától..óráig EGYEDI SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A NEMZETI SPORTKÖZPONTOK VAGYONKEZELÉSÉBEN, ÜZEMELTETÉSÉBEN VAGY EGYÉB JOGCÍMEN HASZNÁLATÁBAN LÉVŐ RÉVFÜLÖPI VITORLÁSKIKÖTŐ LÉTESÍTMÉNY RENDEZVÉNY CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 1.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Megrendelőink szíves tájékoztatására közöljük, hogy a Nyomda termékeit és szolgáltatásait az alábbi feltételek szerint rendelhetik meg. 1. Árajánlat kérése I. A SZERZŐDÉS

Részletesebben

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére

Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére Számlacsomagok Általános Szerződési Feltételei mikro, kis- és középvállalkozások részére r Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2014. március 14. Hatályba lépésének időpontja:

Részletesebben

Építési alvállalkozói szerződés

Építési alvállalkozói szerződés Szerződésminta: Szerződés száma:./..év Építési alvállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről.. lakhelye (székhelye):... képviseli:... cégjegyzékszáma... regisztrációs száma 1 :... nyilvántartó cégbíróság...

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2

Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. v 2 Szoftver karbantartás és üzemeltetés ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK v 2 1. A Szolgáltató neve, székhelye, postacíme, cégbírósági bejegyzési száma A szolgáltató neve: Smartsector Kft. Székhely: 1087 Budapest

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS (Tervezet) Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA 1 a 69/2016. (IV. 29.) határozat 1. melléklete ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA melyet megkötöttek egyrészről: Kazincbarcika Város Önkormányzata (székhely: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4., adószám:

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48)

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS. Postai irányítószám 3700 Ország Magyarország Telefax 06 (48) AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐ HIVATALOS MEGNEVEZÉSE ÉS CÍME Szervezet Kazincbarcika Város Önkormányzata Cím Fő tér 4. Város/Község Kazincbarcika Telefon 06 (48) 514-731

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés

Gépjármű távfelügyeleti szolgáltatási szerződés Az (Székhely H-2251 Tápiószecső, Deák Ferenc utca 32. Adószám: 11680235-2-13, bankszámla szám: Unicredit bank 10918001-00000107-91020006, bejegyezte: Fővárosi bíróság mint Cégbíróság: Cg.: 13-09-133542)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz

Általános Szerződési Feltételek internet elérési szolgáltatáshoz K I V O N A T SZŰCS IMRE EV. hírközlési szolgáltató 2017.01.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban

Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban Új kereskedelmi szerződések a Ptk.-ban 1. FORGALMAZÁSI SZERZŐDÉS A forgalmazási szerződés fogalma A szállító meghatározott ingó dolognak (terméknek) a forgalmazó részére történő eladására, a forgalmazó

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK

SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK SZERZŐDÉSES KLAUZULÁK A JOHNSON CONTROLS KFT RÉSZÉRE Jelen szerződéses klauzulákat valamennyi a Johnson Controls Kft. által megkötni kívánt vállalkozási szerződésben rögzíteni szükséges, melyben a Johnson

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Általános rész 1. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok: Társaság cégneve: Vital Europe Egészségügyi és Szolgáltató Kft. Fióktelepe: 1113 Budapest, Nagyszőlős

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Molnár Ferenc egyéni vállalkozó mint Szolgáltató és az általa üzemeltetett Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó között a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó feltételeket,

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

Vállalkozási Szerződés

Vállalkozási Szerződés Vállalkozási Szerződés Iktatószám: AK-06-150/23009. amely létrejött egyrészről az Állami Számvevőszék Székhelye: 1052 Budapest, Apáczai Csere J. u. 10. Törzskönyvi szám: 324766 Bankszámlaszám: Magyar Államkincstár

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

(2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés részei)

(2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés részei) AMStudio Kft. - Üzletszabályzat és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2002.december 1-jétől (2010. június 1-jétől számítva az Üzletszabályzat és az Álatlános Szerződési Feltételek a Megbízási szerződés

Részletesebben

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft.

TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. TARJÁNHŐ Szolgáltató- Elosztó Kft. 3100 Salgótarján, Salgó út 52. tel.: 32/520-225 fax: 32/520-226 3101 Pf.: 243. Ikt. szám: 425

Részletesebben

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll:

KERETMEGÁLLAPODÁS. Megrendelő a Kbt. 18. címében meghatározott keretmegállapodásos eljárást folytatott le, mely két részből áll: KERETMEGÁLLAPODÁS Amely létrejött a Közbeszerzésekről szóló, többszörösen módosított 2003. évi CXXIX. Törvény (továbbiakban Kbt.) alapján a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság által lefolytatott

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Balatonfűzfő Város Önkormányzata levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe:

Részletesebben

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT

MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MVM OVIT MVM OVIT ORSZÁGOS VILLAMOSTÁVVEZETÉK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉSHEZ) MEGRENDELŐI POZÍCIÓJA ESETÉN ÁSZF Az Általános Szerződési Feltételek a

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek INCHEM ZRT. Industrial Chemicals 1. Ajánlat, megrendelés 1.1. Az Inchem ajánlatai kötelezettség nélkül és beszállítói partnerei teljesítésének fenntartásával értendők. 1.2.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ORVOSI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA Az Istenhegyi Géndiagnosztikai, Járóbetegellátó és Egynapos Sebészeti Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban:

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Pásztó Város Önkormányzata 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc. u. 35. Képviseli: Sisák Imre polgármester Tel: 0632-460-753 Fax: 0632-460-918 Adószám: 15450827-2-12

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság )

SZERZŐDÉS. cég:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) SZERZŐDÉS amely létrejött a és cég:. Cg:. Székhely: (a továbbiakban: Társaság ) Ungváriné Fenyves Beáta ( szül: Heves, 1961.03.22,an: Vona Veronika) 3360 Heves, Brassói út 36. (a továbbiakban: Könyvvizsgáló

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15.

TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS BESZERZÉSI FELTÉTELEK. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Első kibocsátás dátuma: 2014. május 15. Első hatálybalépés: 2014. május 15. Módosítás időpontja Módosítás készítője Módosítások összefoglalója Módosítás hatályba lépése 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1.

Részletesebben

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra

Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Új kockázatok és lehetőségek az Általános Szerződési Feltételek alkalmazása során, különös tekintettel az új Ptk.-ra Dr. Balázs Tamás irodavezető ügyvéd, egyetemi adjunktus Dr. Balogh Mónika jogász, ügyvédjelölt

Részletesebben