H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u. 4.) kapcsolódó szolgáltatásait az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 79. -ában, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényben (a továbbiakban: Pft.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendeletben (a továbbiakban: MNB rendelet), valamint az Áht. 80. (2) bekezdés felhatalmazása alapján a Kincstár által kiadott mindenkor hatályos Szabályzataiban (a továbbiakban: Kincstár szabályzatai) foglaltak alapján, és a jelen Hirdetményben közzétett feltételekkel nyújtja ügyfelei (a továbbiakban: Számlatulajdonos) részére. Kincstári körön kívüli számlatulajdonosok esetén a Kincstár és a Számlatulajdonos jogviszonyát keretszerződésként a Hirdetménnyel és a Kincstár szabályzataival együtt fentiek mellett a pénzforgalmi számlaszerződés szabályozza. 1. A Kincstár által biztosított forintszámla-vezetési szolgáltatások köre - forintszámla nyitása, vezetése - átutalás, ezen belül: - egyszerű átutalás, - csoportos átutalás, - hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés, - beszedés, ezen belül: - felhatalmazó levélen alapuló beszedés, - határidős beszedés - készpénz helyettesítő fizetési eszköz használatának, elszámolásának biztosítása, ezen belül: - kincstári kártya - készpénz befizetése fizetési számlára, ezen belül: - pénztárban, - (postai) készpénzátutalási megbízással teljesített befizetés elszámolása - készpénz kifizetése fizetési számláról, ezen belül: - pénztárban, - postai kifizetési utalvánnyal kezdeményezett tranzakció elszámolása. 2. A forintszámla-vezetési szolgáltatás ügyfélforgalmi helyei A szolgáltatást a Kincstár Megyei Igazgatóságainak Állampénztári Irodái nyújtják a számlavezetési körükbe tartozó Számlatulajdonosok részére az alábbi városokban: Budapest, Békéscsaba, Eger, Tatabánya, Miskolc, Salgótarján, Kaposvár, Nyíregyháza, Szolnok, 1

2 Szekszárd, Szombathely, Veszprém, Pécs, Szeged, Zalaegerszeg, Kecskemét, Székesfehérvár, Győr, Debrecen. 3. A megbízások benyújtásának ideje A Számlatulajdonosok - a megbízásokat munkanapokon 8:00 13:00 óráig - a VIBER megbízásokat Budapesten munkanapokon 8:00 10:00 óráig - a készpénzfizetési megbízásokat munkanapokon 8:00 13:00 óráig nyújthatják be. A papír alapú megbízások átvételének időpontjára a Kincstár érkeztető bélyegzője az irányadó. Adott munkanapon a fenti ügyfélfogadási időben átvett/érkeztetett megbízás következő munkanapon teljesül. Ügyfélfogadási időn kívül megbízásokat az Állampénztári Irodák nem fogadnak be. Az átvétel igazolásának igénye esetén a Számlatulajdonosnak két példányban kell benyújtania a megbízást. Teljesítési nap megjelölésével a Kincstár ügyfeleitől az alábbiakban felsorolt tárgynapi teljesítésre kérhető kivételektől eltekintve nem fogad be papír alapú forint átutalási megbízást. Teljesítési nap esetleges megjelölését a megbízáson a Kincstár nem írottnak tekinti. 4. Az Állampénztári Irodák pénztári nyitvatartási ideje Budapesten 8:00 13:00 óráig a többi Állampénztári Irodában 8:15 13:00 óráig 5. Fizetési számla nyitása A Kincstár által vezethető számlákat a Kincstár forintszámla-vezetési szolgáltatásokról szóló Szabályzata tartalmazza. Fizetési számla, illetve minden engedélyezett számlatípus nyitása a jogszabályi feltételekkel összhangban, a Kincstár által rendszeresített törzsadat-bejelentő/módosító nyomtatványon kezdeményezhető a Számlatulajdonos státuszának megfelelően vagy a Kincstár illetékes szakmai engedélyező szervezeténél, vagy az Állampénztári Irodában. A számlanyitást a jogszabályban rendelkezett esetekben a Kincstár illetékes szakmai engedélyező szervezete hagyja jóvá. A számlanyitásról a Számlatulajdonos írásbeli értesítést kap. A jogszabály szerinti kincstári körön kívüli számlatulajdonosokkal a Kincstár az Állampénztári Irodában pénzforgalmi számlaszerződést köt. 6. Rendelkezők bejelentése és rendelkezés a számlák felett Rendelkezés a számla felett a Kincstár által előírt módon teljesített bejelentés alapján történhet. A bejelentő a Számlatulajdonos szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosult vezető (együttes képviseleti jog esetén: vezetők) lehet, akinek jogosultságát alapítói okirattal/alapszabállyal/társasági szerződéssel, vagy a cégbíróság által érkeztetett 2

3 bejegyzési/változásbejegyzési kérelemmel, kinevezési okirattal és aláírási címpéldánnyal (ennek másolatát is befogadja a Kincstár közjegyzői felülhitelesítéssel) kell igazolnia. A számla feletti rendelkezési jog változása esetén annak írásbeli bejelentéséig a Kincstár a korábban bejelentettek szerint teljesíti a megbízásokat. A Kincstár a számlák feletti rendelkezési jognak megfelelő számú bejelentett személy aláírását és a bejelentett bélyegző használatát követeli meg. Első-másodhelyi megkülönböztetés, összegszerű korlátozás nem tehető. Elektronikus rendelkezés az Electra ügyfélprogramon küldött csoportos állományok és egyedi megbízások esetén alkalmazandó. Az elektronikus aláíráshoz szükséges kártyás tanúsítvány csak olyan személy részére igényelhető, aki az aláírás-bejelentő kartonon is bejelentésre került az adott számú számla feletti rendelkezésre jogosultként. A Kincstár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően végzi a Számlatulajdonos és a rendelkezők kötelező átvilágítását, azonosítását a jogszabályban meghatározott esetekben. A Kincstár a Számlatulajdonos belföldi forint fizetési megbízásait a jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi vizsgálatot követően kizárólag a számlaegyenleg erejéig teljesíti, részére hitelt nem nyújt. 7. A Számlatulajdonos tájékoztatása A Kincstár a számlán történt terhelésről, illetve jóváírásról, valamint a fedezetlen tranzakciókról papíron, vagy elektronikus formában összevont és tételes számlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost minden olyan napról, amikor a számlán pénzforgalmi tranzakció történt. A befogadásra alkalmatlan papír alapú megbízásokat a Kincstár levél kíséretében, a hiba megjelölésével visszaküldi a Számlatulajdonos részére. Amennyiben jogszabályi rendelkezés alapján egy Számlatulajdonosnak egy adott számla kivonatát a Kincstárnak két példányban kell elkészítenie, azt a törzsadat-bejelentő nyomtatványon a jogszabályhely és kézbesítési cím megjelölésével kell a Kincstártól igényelni. (A törzsadat-bejelentő nyomtatványokat a Számlatulajdonos, vagy a Számlatulajdonos felügyeletét ellátó szervezet állítja ki, írja alá és nyújtja be a Kincstárhoz.) A hazai pénz- és elszámolás-forgalomban a SEPA szabvány alapú napközbeni többszöri elszámolás-forgalmi rendszer (a továbbiakban: IG2) lehetőséget biztosít több adat közlésére és fogadására. Valamennyi IG2 rendszerből beérkező tranzakció a pénzforgalmi szolgáltatóktól kapott bővített adattartalommal kerül fogadásra és feldolgozásra. A Számlatulajdonosoknak lehetőségük van belső fejlesztéseiknek megfelelően a bővített adattartalmú kivonat elektronikus átvételére. Az egységes, bővített adattartalmat alkalmazó file-szerkezet a Kincstár honlapján a Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Kincstári forintszámla vezetés/ Kapcsolódó anyagok elérhetőségen található. Az IG2 rendszer lehetőséget teremt a pénzforgalmi szolgáltatóknak, hogy az ügyfelük által indított és a kincstári számlatulajdonos ügyfél számláján már jóváírt IG2 tételre visszahívás 3

4 (RECALL) üzenetet küldjön. A Kincstár az üzenetről külön levélben értesíti a Számlatulajdonost. A visszahívott IG2 tranzakció összegének visszautalásáról a kedvezményezett dönt. Forintszámla terhére/javára teljesített devizaforgalmi tranzakciók esetében a napi számlakivonat mellett a Kincstár a teljesített, elszámolt tranzakciókról terhelési/jóváírási értesítőt is küld a Számlatulajdonos részére. A hibás, nem teljesíthető megbízásokról a Kincstár a hibakód megjelölésével az elektronikus adatforgalmazásra jogosult Számlatulajdonosokat vonali úton, a többi Számlatulajdonost papír alapon, a napi számlakivonatban értesíti. A Kincstár és a Számlatulajdonos közötti mindennemű kapcsolattartás nyelve magyar. 8. A megbízások benyújtása 8.1. A megbízások benyújtásának módja A Számlatulajdonosok (a kincstári körbe tartozó számlatulajdonosok, valamint jogszabály alapján a kincstári körön kívüli számlatulajdonosoknak minősülő szervek) fizetési megbízásaikat és egyéb pénzügyi bizonylataikat papír alapon a Kincstárnál rendszeresített nyomtatványokon postai úton, az Állampénztári Irodában erre a célra rendelkezésre bocsátott gyűjtőládába történő bedobással (több bizonylat esetén azok széthullását megakadályozó kötéssel, vagy zárt borítékban), kizárólag ügyfélfogadási időben, a számlájukat vezető Állampénztári Irodában a kijelölt ügyintézőknél történő személyes leadással nyújthatják be a számlájukat vezető Állampénztári Irodához. A megbízásokat (bizonylatokat) a Kincstárnál bejelentett módon, az aláírás-bejelentő kartonokat kék színű tintával író tollal saját kezűleg kell aláírni, melyet a Kincstár ellenőriz. A Kincstár elektronikus formában, vonali úton az Electra ügyfélprogram alkalmazás segítségével a csoportos átutalási megbízásokat, a csoportos összevont rendszerű postai kifizetéseket, valamint az egyedi átutalási megbízásokat ide értve a devizafizetési megbízásokat is fogadja be teljesítésre. Ezen típusú megbízásokat a Számlatulajdonos az Electra ügyfélprogrammal mindazon számlája terhére továbbíthat, amelyre a tranzakciót elektronikusan aláírók az adott számla felett rendelkezési jogosultsággal bírnak. Belső köri csoportos fizetési megbízás állományok benyújtására nincs lehetőség. A csoportos átutalás tájékoztatója a Kincstár honlapján olvasható a Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Kincstári forintszámla vezetés/ Kapcsolódó anyagok elérési útvonalon. A Számlatulajdonos az Electra ügyfélprogrammal Az elektronikus forgalmazás feltétele a GIRODirect és GIROLock Szolgáltatási Szerződésnek a GIRO Zrt-vel történő megkötése, valamint a megfelelő kincstári regisztrációs adatlap benyújtása. 4

5 1.2. Az alkalmazható nyomtatványok A Kincstár a pénzforgalmi szolgáltatása során az MNB rendeletben, illetve a Szabályzatában foglalt nyomtatványokat alkalmazza, fogadja be. Ennek megfelelően január 1. napjától a Kincstár csak PFNY11 átutalási megbízásokat és PFNY41 beszedési megbízásokat fogad be teljesítésre. Határidős beszedési megbízás esetén a Kincstár az MNB rendelettel azonos adattartalmat követeli meg. 9. Előzetes bejelentési kötelezettség A Kincstár A számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről szóló Szabályzata 8. pontjában foglaltak szerint a meghatározott körbe tartozó, 500 millió, illetve a 2 milliárd forintot elérő forint, illetve forint számla terhére teljesítendő deviza-átutalási megbízásokat előzetesen be kell jelenteni a Kincstárba. A bejelentést a címre legkésőbb a jogszabályban megjelölt munkanapon 10:00 óráig kell megküldeni. 10. A megbízások teljesítése, könyvelése A Kincstár a megbízások teljesítése előtt jogosult telefonon a számla felett rendelkezésre jogosultaktól a megbízások tartalmával összefüggően információkat kérni. A Kincstár a megbízások befogadásakor ellenőrzi a fizető és a kedvezményezett adatait, a bejelentett rendelkezésre jogosultak aláírását. A papír alapú megbízások az átvételt követően a feldolgozás megkezdéséig csak bejelentett módon aláírt, konkrét indoklást tartalmazó hivatalos levélben vonhatók vissza A Kincstár az átvétel napján könyveli a számla terhére a következő megbízásokat: a Posta Elszámoló Központtól (PEK) érkezett terheléseket, a Magyar Nemzeti Banktól (a továbbiakban: MNB) érkezett devizaterheléseket, a terhelési és jóváírási megbízások MNB által továbbhárított díjait, jutalékait, az elektronikus úton 12:00 óráig benyújtott belföldi forint megbízásokat, a Kincstár pénztárainál teljesített készpénz kifizetéseket, a fedezettel rendelkező hatósági átutalásokat és átutalási végzéseket, a Számlatulajdonos saját számlái közötti, külön kérésére tárgynapi könyvelésre átvett megbízásokat, megállapodás alapján a VIBER közvetítésével teljesített tételeket, megállapodás alapján a közvetlen postai feladás céljából benyújtott kifizetési utalványok feladójegyzéket. Tárgynapi teljesítésre (könyvelésre) a Kincstár kizárólag az alábbi esetekben fogad be papíralapú megbízásokat: a Számlatulajdonos saját számlái közötti átvezetési megbízásokat, ideértve a feljogosított Számlatulajdonosok az Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatába tartozó szervezetek és a Magyar Művészeti Akadémia, Megyei Önkormányzatok, közalapítványok és nonprofit gazdasági társaságok Kincstárnál történő állampapír vásárlási/újrabefektetési megbízásait is, valamint az önálló kiegészítő szelvényeket, a 10:00 óráig benyújtott előirányzat-módosítást, azon megbízásokat, amelyek tárgynapi teljesítését külön megállapodás szabályozza, 5

6 a Kincstár külön rendelkezése alapján az évzárás-nyitás időszakában a zárlati köriratban meghatározottak szerint benyújtott megbízásokat. A fenti eseteken túl a Kincstár kizárólag a Számlatulajdonos írásos kérelme és részletes indoklása mellett, annak elbírálását követően fogad be papíralapú megbízásokat tárgynapi teljesítésre A Kincstár az átvétel napján könyveli a számla javára a következő megbízásokat: azokat a jóváírásokat, amelyeket a hitelintézetek ügyfelei a GIRO éjszakai feldolgozására (IG1) indítanak a Kincstár Számlatulajdonosai javára, A Kincstár az IG2 rendszeren más pénzforgalmi szolgáltatóktól beérkező tranzakciókat naponta öt elszámolási ciklusban fogadja és elszámolja, a VIBER rendszeren ügyfél üzemidőben forgalmazott forint tételeket, - a Kincstár pénztárainál teljesített készpénz befizetéseket, valamint - a PEK-től érkezett jóváírásokat. A jóváírást igazoló, PEK által küldött papír alapú kimutatásokat a számlavezető Állampénztári Iroda legkésőbb a beérkezést követő munkanapon továbbítja ügyfele részére A Kincstár az átvételt követő munkanapon könyveli a számla terhére a személyesen átvett, a gyűjtőládából a megjelölt ügyfélforgalmi időben kiürített és a postán beérkezett megbízásokat (a pontban foglaltak kivételével) A Kincstár az átvételt követő munkanapon könyveli a számla javára a más Állampénztári Irodából a számlavezető Állampénztári Iroda ügyfelei javára szóló, vagy az azonos számlavezető helyen belüli jóváírásokat, illetve külső körből érkezett tranzakciókat, amennyiben az átvétel napján azok nem kerültek könyvelésre A Kincstár a pályázatos támogatás esetében az előírásoknak megfelelően benyújtott okmányok alapján és a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén a fizetési megbízásokat a kifizetés kezdeményezését követő legfeljebb 10 munkanapon belül teljesíti A Kincstár a külső köri pénzforgalmi megbízásokat a számlák terhelésével egyidejűleg naponta egyszer a GIRO éjszakai elszámolás-forgalmi rendszeren (IG1) keresztül indítja. A Kincstár a napközbeni többszöri elszámolásra ügyfél megbízást nem fogad be és nem forgalmaz. 11. Készpénzes műveletek Készpénzfelvételi igény bejelentése Az Állampénztári Irodában történő forint készpénzfelvételkor a Számlatulajdonosok készpénzigényüket - vidéken történő készpénzfelvétel esetén: 500 ezer Ft-ot el nem érő összegű készpénzfelvételnél egy munkanappal, 6

7 500 ezer Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó összegű készpénzfelvételnél kettő munkanappal, Budapesten történő készpénzfelvétel esetén: 1 millió Ft-ot el nem érő összegű készpénzfelvételnél egy munkanappal, 1 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó összegű készpénzfelvételnél kettő munkanappal a készpénzfelvételt megelőzően kötelesek írásban, a Készpénzfelvételi igény bejelentő bizonylaton bejelenteni a számlavezető Állampénztári Iroda részére. Valuta felvételére az Állampénztári Irodákban az Állampénztári Iroda forint számlavezetési ügyfélkörébe tartozók részére van lehetőség a Kincstár által jegyzett és az árfolyamlistán közzétett valutanemekben. A Számlatulajdonosoknak valuta felvételi igényüket a készpénzfelvételt kettő munkanappal megelőzően 8:45 óráig írásban kell bejelenteniük összeghatárra tekintet nélkül. Az Állampénztári Irodák a jegyzett valutanemek közül az EUR és GBP valutanemek érméinek egy egységénél kisebb címletű váltópénzében nem teljesítenek kifizetést, egyéb valutanemben érme forgalmazást nem végeznek A Számlatulajdonosnak a készpénzfelvételre jogosult személyek nevét és azonosító adatait (születési név, anyja születési neve, személyazonosságot igazoló okmány száma) a Magyar Államkincstár pénztárában készpénzfelvételre jogosultak bejelentése elnevezésű nyomtatványon a számlavezető Állampénztári Iroda részére két eredeti példányban kell megadni. A bizonylatot a Kincstárnál bejelentett módon kell aláírni és bejelentett bélyegzővel ellátni. A készpénzfelvételre jogosult személyek bejelentésének elfogadásáról és érvénybelépésének pontos időpontjáról az Állampénztári Iroda írásban értesíti a Számlatulajdonost. A Számlatulajdonos felelőssége a megadott jogosultak személyében és/vagy adataiban bekövetkező változás időben történő írásos bejelentése. Amennyiben a forint felvételére jogosult személyek jogosultak valuta felvételére is, a bizonylaton fel kell tüntetni: forint és valuta felvételére jogosultak A Számlatulajdonosok írásban a Készpénzfelvételi igény-bejelentési bizonylat, valuta felvétel esetén a Valuta felvételi igény-bejelentési bizonylat kitöltésével és a számlavezető Állampénztári Irodába történő beküldésével tehetnek eleget forint, illetve valuta igény bejelentési kötelezettségüknek. A Készpénzfelvételi igény-bejelentési bizonylaton és a valuta felvételi igény-bejelentési bizonylaton készpénz felvételére csak olyan személyek jelölhetők meg, akik az Állampénztári Iroda felé készpénzfelvételre jogosultként előzetesen bejelentésre kerültek. A Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylat kitöltött eredeti példányát kell a Számlatulajdonosnak az Állampénztári Irodába továbbítania. A bejelentésre munkanapokon személyesen az Állampénztári Irodákban 8:45 óráig van lehetőség, amennyiben a bejelentési kötelezettség egy munkanappal korábbi, és általánosan 12:00 óráig, ha a bejelentési kötelezettség kettő munkanappal korábbi. A Számlatulajdonosok valutafelvételi igényüket a készpénzigényt kettő munkanappal megelőzően minden esetben 8:45 óráig kell bejelenteniük az Állampénztári Irodákban. 7

8 Postai úton történő bejelentéskor a bizonylatnak a kifizetés esedékességét megelőzően a pontban meghatározott határidőig kell az Állampénztári Irodába beérkeznie. Amennyiben a Számlatulajdonos idő hiányában az eredeti kitöltött nyomtatványt már nem tudja a pontban meghatározott határidőben eljuttatni az Állampénztári Irodába, akkor a határidőben történő bejelentési kötelezettségének saját felelősségére eleget tehet a nyomtatvány faxon történő megküldésével is, amelyre a fentiekben leírtak szerint 8:45 óráig, illetve 12:00 óráig van lehetőség. A 8:45 óra, illetve 12:00 óra után beérkezett bejelentést az Állampénztári Iroda csak akkor fogadja el, ha értéktári készpénzkészlete alapján biztosítani tudja az igényelt összeg esedékesség napján történő kifizetését. Valuta felvétele esetén a valutanemenként kitöltött Valutafelvételi igény bejelentési bizonylatot kell használni, amelynek továbbítása és kezelése megegyezik az ebben a pontban a forint igény bejelentésére vonatkozó eljárással. A forint- és valutaforgalmazáshoz szükséges nyomtatványok mintája megtalálható a Kincstár honlapján a Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Intézményi készpénzforgalom/ Kapcsolódó anyagok/ Bizonylatok elérési útvonalon A készpénzfelvételi igény bejelentésének napja a Számlatulajdonos által kiállított bejelentési bizonylat Állampénztári Irodába történő beérkezésének a napja, amelyet az Állampénztári Iroda dátumbélyegző használatával igazol a bizonylat felső részén. A készpénzfelvételi igény elfogadását, vagy visszautasítását az Állampénztári Iroda visszaigazolja Hiányosan kitöltött, javított, olvashatatlan, nem egyértelműen azonosítható aláírások, stb. esetén a bejelentést az Állampénztári Iroda visszautasítja. A bejelentést a Számlatulajdonosnak az előírt bejelentési határidők betartásával kell megismételnie Ha a készpénzfelvételi igény bejelentése ellenére esedékességkor a pénztári órák alatt a Számlatulajdonos nem vette fel az igényelt összeget, akkor a bejelentés automatikusan hatályát veszti és az erre vonatkozó mulasztási díj felszámításra kerül Az előre bejelentett és jóváhagyott bejelentési bizonylat adatainak módosítására (például összeg, átvevő személyek, készpénzfelvétel időpontja) csak egy új bejelentési bizonylat szabályos kitöltésével van lehetőség egy Kincstárnál bejelentett módon aláírt és bélyegzővel ellátott levél kíséretében, amelyben meg kell jelölni a módosításra kerülő bejelentés iktató számára történő hivatkozással az előző bejelentés hatályon kívül helyezését. Az új nyomtatványon az Állampénztári Iroda elvégzi az ellenőrzési feladatokat és a bejelentés visszaigazolását. A módosításra a készpénzfelvételt megelőző munkanap 15:00 óráig van lehetőség, a módosított összeg tekintetében azonban a pontban meghatározott bejelentési határidőket és összeghatárokat figyelembe kell venni Amennyiben a Számlatulajdonos bejelentési kötelezettségének faxon tett eleget, akkor gondoskodnia kell arról, hogy az eredeti bejelentési nyomtatványt az Állampénztári Iroda ügyintézője forint esetében legkésőbb a Készpénzfelvételi utalvány, valuta esetében a Valuta vételi és eladási bizonylat benyújtásával egy időben megkapja. A 8

9 készpénzfelvétel csak akkor teljesíthető, ha a faxon beérkezett és az eredeti bejelentési bizonylat adatai megegyeznek Az Állampénztári Irodák a számlatulajdonos által benyújtott eredeti, elfogadott és visszaigazolt bejelentési bizonylat nélkül készpénz kifizetést nem teljesíthetnek Amennyiben a Számlatulajdonos a meghatározott bejelentési határidőt lekésve, rendkívüli sürgősséggel szeretne felvenni készpénzt, akkor azt írásban a Kincstárnál bejelentett módon aláírt és megindokolt levélben kell kérni. A Készpénzfelvételi, illetve a Valutafelvételi igény bejelentési bizonylatot ebben az esetben is az előírtak szerint kell alkalmazni, és a levéllel együtt megküldeni. A készpénfelvételi igény bejelentésben meghatározott összeg címlet szerinti kifizetése abban az esetben teljesíthető, amennyiben az Állampénztári Iroda értéktári készpénzkészlete azt lehetővé teszi. Készpénz befizetése A Számlatulajdonosok forint számlájukra bármely Állampénztári Iroda pénztáránál teljesíthetnek forint befizetést a Kincstár honlapjáról a Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Intézményi készpénzforgalom/ Kapcsolódó anyagok/ Bizonylatok elérési útvonalon letölthető, két példányban kitöltött befizetési szelvényen, amennyiben a befizetés szükséges feltételeinek megfelelnek, azonosíthatók és a befizetés befogadható. A Számlatulajdonosokat a befizetést megelőző munkanapon bejelentési kötelezettség terheli az Állampénztári Iroda felé, amennyiben a befizetés összes (nem címletenkénti) darabszáma bankjegy esetén meghaladja a darabot és/vagy érme esetén a 300 darabot Valuta befizetésére a számlavezető Állampénztári Irodákban van lehetőség a Kincstár által jegyzett valutanemekben a Valuta eladási és vételi bizonylat, valamint a címletjegyzék számfejtőhöz történő benyújtásával. A Kincstár valutában kizárólag forgalomképes bankjegyet és érmét fogad be. A valutaforgalmazáshoz szükséges nyomtatványok mintája megtalálható a Kincstár honlapján a Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Intézményi készpénzforgalom/ Kapcsolódó dokumentumok/ Bizonylatok elérési útvonalon. Az Állampénztári Irodák a jegyzett valutanemek közül az EUR és GBP valutanemek érméinek egy egységénél kisebb címletét nem fogadják el befizetésként, egyéb valutanemben érme befizetés nem teljesíthető. A Kincstár címletváltást és valutakonverziót nem hajt végre. 12. A deviza-átutalási és a határon átnyúló forintfizetési megbízások teljesítésének speciális szabályai Forintszámla terhére a Kincstár a megbízásokat papír alapon és elektronikus módon is befogadja. A megbízás formanyomtatványa és kitöltési útmutatója a Kincstár honlapján a Központi intézmények/ Nyomtatványok,űrlapok/ Deviza-átutalási 9

10 nyomtatvány/ Kapcsolódó anyagok útvonalon érhető el. A megbízások elektronikus benyújtásáról az Electra kezelői kézikönyv ad tájékoztatást. A Kincstár tárgynapon azonos adattartalommal továbbítja feldolgozásra és teljesítésre a 9:00 óráig elektronikus úton benyújtott, befogadott deviza-átutalási és határon átnyúló forintfizetési megbízásokat az MNB-hez teljesítésre. Az ezt követő időponttól benyújtott megbízások a következő banki napon kerülnek továbbításra. Deviza-átutalási megbízásként nem nyújtható be olyan megbízás, amelyen mind a terhelendő, mind a kedvezményezett számla Kincstár által vezetett forintszámla, továbbá olyan átutalási megbízást, melynél az átutalás devizaneme nem szerepel a kitöltési útmutató mellékletében. A megbízások feldolgozhatóságot biztosító helyes kitöltése a Számlatulajdonos felelőssége. A téves tartalommal kitöltött megbízásból eredő károkért a Kincstár felelősséget nem vállal. A megbízásokat papír alapon a számlavezető Állampénztári Irodához kell benyújtani egy példányban a Kincstárnál bejelentett módon aláírva és bélyegzővel ellátva, a kitöltési útmutatóban foglaltak betartásával. A Kincstár az adott munkanapon elektronikus úton, valamint papír alapon befogadott és feldolgozott deviza-átutalási megbízásokat a benyújtást/átvételt követő munkanapon továbbítja az MNB-be teljesítésre kizárólag alaki ellenőrzést követően, fedezetvizsgálat nélkül. A forint számla terhére benyújtott euró megbízásokat (utalás devizaneme: EUR) T+1, egyéb fizetési megbízásokat T+2 értéknappal küldi a Kincstár az MNB felé teljesítésre. Az euro devizanemű fizetési megbízások T+1 napra szóló értéknapja nem csökkenthető, azaz soron kívüli teljesítési feltétel nem határozható meg. Az áthelyezett szombati munkanapok a Kincsár ügyfelei által összes devizanemben kezdeményezett devizaforgalmi és határon átnyúló forintfizetési megbízások szempontjából nem minősülnek elszámolási értéknapnak, így azok MNB-hez történő benyújtására a következő banki napon kerül sor. Az MNB az ellenőrzéseket követően a megfelelő megbízásokat teljesíti és az ellenértékkel megterheli a Kincstár MNB-nél vezetett forintszámláját (Kincstári Egységes Számla). A teljesült deviza-átutalási megbízások az MNB értesítése alapján utóterhelésként kerülnek a Számlatulajdonos Kincstárban vezetett számláján terhelésre. Az Európai Gazdasági Térségbe (az Európai Gazdasági Térséget az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia, Liechtenstein és Izland alkotják), valamint Svájcba irányuló, alaki és fedezeti követelményeknek megfelelő euró átutalási megbízásokat az MNB SEPA sztenderdnek megfelelő átutalásként teljesíti, amennyiben a megbízások kedvezményezettjének számlavezetője SEPA tag vagy más SEPA tagon keresztül címezhető a SEPA Directory alapján. Az MNB a TARGET2 rendszeren keresztül teljesíti az egyéb, előző bekezdésbe nem sorolható euró deviza átutalási megbízásokat, ha a megbízások kedvezményezettjének 10

11 számlavezetője TARGET2 tag vagy más TARGET2 tagon keresztül címezhető a TARGET2 Directory alapján. A SEPA, valamint a TARGET2 rendszeren teljesített devizaforgalmi megbízások tranzakciós jutaléka eltér a más elszámolás-forgalmi csatornán forgalmazott tételek után felszámított jutalékától. A SEPA átutalás benyújtásának feltétele, hogy mind a küldő és mind a fogadó fél számlavezető bankja tagja legyen a SEPA egyezménynek. Formai követelmény továbbá, hogy a megbízás beadásakor az utalást kezdeményező megadja: az IBAN-t (nemzetközi bankszámlaszám) mely saját, illetve partnere nemzetközi bankszámlaszáma, a BIC-t (bankazonosító kód), amely saját, illetve partnere bankjának azonosítója. (más néven SWIFT-kód), SHA (osztott költségvállalás) megjelölést költségviselési módként. A SEPA sztenderdnek megfelelő átutalások az elfogadás napját követő banki munkanapon jóváírásra kerülnek a kedvezményezett bankjának számláján. SEPA rendszeren érkező jóváírás esetében, bővített adattartalmú átutalások fogadására van lehetőség. Amennyiben a fogadott bejövő SEPA euró átutalás beazonosításához (kivonaton szereplő adattartalmon túl) a Számlatulajdonosnak további adatra van szüksége, az adatokról a számlavezető Állampénztári Irodák adnak tájékoztatást a Számlatulajdonos írásbeli a vonatkozó tranzakció pontos adatait tartalmazó kérésének megfelelően. A Számlatulajdonos javára történő deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek (amennyiben az nem kincstári Számlatulajdonos) minden esetben fel kell tüntetnie a Számlatulajdonos Kincstárnál (mint számlavezető bankjánál) vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető ( account with institution ) Magyar Államkincstár SWIFT kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező ( correspondent ) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank SWIFT kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni. A kincstári Számlatulajdonos által kezdeményezett deviza átutalás esetében, amennyiben a terhelendő forintszámla, valamint a kedvezményezett devizaszámla is a Magyar Államkincstárnál vezetett számla, a deviza átutalási megbízáson a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár: HUSTHUHB SWIFT - BIC kódját kell feltüntetni. 13. A hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés, illetve a beszedés/sorbaállítás speciális feltételei Hatósági átutalási megbízás kizárólag a bírósági végrehajtási eljárásban, a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban kezdeményezhető. A hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést csak forintban lehet benyújtani és teljesíteni. A hatósági átutalási megbízás kezdeményezése okmánycsatolás nélkül papíron és a GIRO-n keresztül is, okmánycsatolással csak papíron történhet. A Kincstár a hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést fedezethiány esetén a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a megbízás 11

12 átvételét követő naptól 35 napra sorba állítja, teljesítését, sorba állítását megelőzően nem értesíti a fizető felet. A hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése megelőzi az egyéb fizetési műveletek teljesítését. A Kincstár az átutalási végzésben rögzítettek szerint a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig a fizetési számlák terhére történő késedelmi kamat számításánál az alábbi képletet alkalmazza: Tőke*Napok*Kamat A hatósági átutalás benyújtása a PFNY71. számú nyomtatványon történhet. A munkanapon 13:00 óráig benyújtott, illetve postán érkezett beszedési megbízásokat az Állampénztári Irodák a benyújtást követő munkanapon továbbítják a GIRO közvetítésével a terhelendő fél számlavezető hitelintézetéhez, esetleges okmánycsatolás esetén legkésőbb a benyújtást követő munkanapon tértivevényes hivatalos irat küldeményként továbbítják, vagy közvetlen kézbesítéssel juttatják el a terhelendő fél számláját vezető hitelintézethez, számlavezető Állampénztári Irodához. Az elektronikus úton befogadott megbízások kezelése a 8.1. pont szerinti időkorlát figyelembe vételével történik. A Kincstár a Számlatulajdonosa ellen felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízásokat részleges, illetve teljes fedezethiány esetén - ellenkező megállapodás hiányában - 35 nap időtartamra sorba állítja. A benyújtás indoka 1. A felhatalmazó levél devizaszámla javára/ terhére is befogadható. A devizában kiállított, de forintban teljesítendő beszedési megbízást a terhelés napján érvényes MNB deviza-vételi árfolyamon (meghirdetett középárfolyam - 0,05%-os marge) számított forintösszeggel teljesíti a Kincstár. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés esetében a Kincstár Számlatulajdonosa a fizetési számlájára terhelt összeg tekintetében Kincstár általi visszatérítésre nem jogosult. A Kincstár a határidős beszedési megbízásokat a fizetési határidő utolsó napján teljesíti, amennyiben a fizetésre kötelezett PF 2K jelű nyomtatványon benyújtott kifogása a fizetési (kifogásolási) határidő utolsó napját megelőző munkanapon 10:00 óráig nem érkezett meg. A határidős beszedési nyomtatvány típusa PFNY51. Ezen megbízás benyújtásakor a konkrét nyomtatvány hiányában a Kincstár a nyomtatvány tartalmával azonos tartalmú megbízás benyújtását követeli meg. 14. Kamatozás A Kincstár a forintban vezetett fizetési számlák esetében kamatot nem térít. Az Áht. 79. (5) bekezdés értelmében, kivételként a Kincstár a felsőoktatási intézményekben állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók által fizetett önköltség és az államháztartáson kívülről érkező adományok elkülönített kezelésére a felsőoktatási intézmény számára vezetett fizetési számlára fizethet kamatot. A felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány elnevezésű számlára fizetendő kamat mértéke szeptember 1. napjától a mindenkori jegybanki alapkamat 50 %-a. 12

13 A kincstári körön kívüli számlatulajdonosok a megyei önkormányzatok önkormányzati hivatalai kivételével átmenetileg szabad pénzeszközeiket a Kincstár által értékesített állampapírok vásárlásával hasznosíthatják. 15. Díj-és jutalékszámítás A Kincstár a Számlatulajdonos pénzeszközeinek nyilvántartását és fizetési forgalmának bonyolítását az Áht. 79. (5) bekezdése alapján térítésköteles szolgáltatásként végzi, amelyről számlát bocsát ki. A díjszámla tartalmazza mindazon devizaszámláról indított, belső köri tételek Kincstár által felszámított díjait is, amelyek költségviselője forintszámla. A Kincstár az Áht. 79. (5) bekezdése alapján jogosult az általa vezetett fizetési számlák megterhelésével továbbhárítani a pénzforgalmi szolgáltatások díját, továbbá jogszabályban meghatározott más esetben azokat megterhelni. A díjterhelés és számlakibocsátás havonta, a tárgyhót követő első munkanapon történik. A Kincstár pénzforgalmi szolgáltatásaira vonatkozó aktuális díjstruktúráját és mértékét a Pénzforgalmi szolgáltatásai után felszámított díjakról, jutalékokról és egyéb költségekről szóló Szabályzata tartalmazza. A Kincstár a számlán könyvelt külső és belső köri devizaforgalmi tranzakciók után tételenként az MNB aktuális Hirdetményében foglaltaknak megfelelő kondíciók alapján felszámított jutalékot terheli a Számlatulajdonosra, valamint továbbhárítja a fizetési művelet teljesítésébe bevont közreműködő pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan felszámított díjakat, költségeket és jutalékokat. Deviza-átutalási megbízások kezdeményezése esetén amennyiben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye Svájcban, illetve EGT-állam területén található, és a fizetési művelet CHF-ben, illetve EGT-állam pénznemében történik az európai uniós előírásokkal összhangban csak osztott SHA költségviselési mód jelölhető. Hibás jelölés esetén a BEN, ill. OUR költségviselést az MNB SHA -re javítja. A mindenkor hatályos MNB kondíciók az MNB honlapján a Pénzforgalom/ Az MNB mint bank (bankszámla-vezetési szolgáltatások)/ Általános Üzleti Feltételek elérhetőségen megtalálhatók. az MNB-be a Kincstár által elektronikus úton benyújtott kimenő átutalások SEPA rendszerben történt teljesítés esetén jelenleg 900,- Ft, TARGET2-ben történt teljesítés esetén jelenleg 900,- Ft, egyéb esetben jelenleg: 2.850,- Ft, a deviza megbízás teljesítéséről külön kérésre kiadott MNB igazolás díja jelenleg 7.000,- Ft. 16. Pénzügyi tranzakciós illeték A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 7. (4) bekezdés értelmében a Kincstár, mint a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetésére kötelezett, az általa vezetett fizetési számlákat az illetékfizetési kötelezettség összegével 13

14 megterheli a Kincstár pénzforgalmi szolgáltatásai után felszámított díjakról, jutalékokról és egyéb költségekről szóló szabályzatának 6. pontjában leírtak szerint. A szabályzat megtalálható a Kincstár honlapján a Jogszabályok, szabályzatok/ A Kincstár szabályzatai elérhetőségen. A Kincstárban vezetett devizaszámlákon bonyolított fizetési forgalom esetében a pénzügyi tranzakciós illeték felszámítása forintban történik a teljesítési napon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történő átszámítással. Az illeték terhelése a fejezetek, intézmények nyilatkozatában megadott forintszámlákon (fejezeti illetékviselő számla esetében ÁHT-T is) történik. Egy Számlatulajdonos csak egy illetékviselő számláról nyilatkozhat. 17. Árfolyam-alkalmazás A megbízások teljesítése, elszámolása az MNB hivatalos devizaárfolyamából a Hirdetményében közzétett árréssel képzett vételi-, illetve eladási devizaárfolyamon történik. A kimenő átutalások elszámolása a tárgynapi árfolyammal, a bejövő devizaforgalom elszámolása előző napi, vagy tárgynapi árfolyammal történik (attól függően, hogy az MNB megképezte-e már a tárgynapi árfolyamot, vagy sem). A tárgynapi valutaforgalmat a Kincstár az MNB előző napi devizaárfolyamából általa képzett árfolyamokon számolja el. 18. Készpénz helyettesítő fizetési eszköz - kincstári kártya A kincstári kártyaforgalommal kapcsolatos részletes szabályokat a Kincstár A kincstári kártyaforgalomról szóló Szabályzata tartalmazza. A kincstári kártya használatára vonatkozó tájékoztatót a Kincstár a honlapján teszi közzé a következő cím alatt: Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Kincstári kártyarendszer 19. Adatkezelés A Kincstár a pénzforgalmi szolgáltatás körébe tartozó ügyletekre vonatkozó, az Ügyfelet érintő minden információt, adatot fizetési titokként kezel, s azt a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével csak a Számlatulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulásával hozza harmadik személy tudomására. 20. A Kincstár, mint pénzforgalmi szolgáltató (számlavezetői) felelőssége A késve, hiányosan benyújtott vagy téves adatokat tartalmazó megbízások esetén a felelősség a Számlatulajdonost terheli. A Kincstár által ellenőrizhető papír alapon benyújtott hiányos, hibás megbízásokat a Kincstár teljesítés nélkül visszaküldi a benyújtó részére. A Számlatulajdonos által benyújtott megbízások, bizonylatok jogszerűségéért a Kincstár 14

15 felelősséget nem vállal. A Kincstár a saját tévedésén alapuló jóváírások/terhelések helyesbítésére a Számlatulajdonos külön rendelkezése, hozzájárulása nélkül jogosult. 21. Panaszkezelés A Számlatulajdonos panaszával írásban, a szükséges okmányok, bizonylatok másolatának csatolásával a számlavezető Állampénztári Iroda vezetőjéhez fordulhat, aki a bejelentést kivizsgálja, és a panasz beérkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban válaszol annak elismeréséről, a rendezés módjáról, vagy elutasításáról. Amennyiben a Számlatulajdonos részére a válasz nem kielégítő, további megkereséssel a Kincstár Elnökéhez fordulhat. Jelen Hirdetmény január 20. napján lép hatályba. Budapest, január Magyar Államkincstár 15

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

1. számú melléklet SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ SAVARIA TAKARÉKSZÖVETKEZET ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FIZETÉSI SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ A SAVARIA Takarékszövetkezet (székhelye: 9700 Szombathely, Petőfi S.u. 18., cégjegyzék száma: 18-02-000131, felügyeleti

Részletesebben

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére

IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére IV. Általános Szerződési Feltételek Fogyasztó ügyfelek részére forintban nyilvántartott fizetési számlák vezetésére 1. Alapfogalmak, értelmező rendelkezések 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek

Részletesebben

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások D melléklet ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Jászárokszállás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére Hatályos: 2015. április 10. napjától 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások

Részletesebben

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu

Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu Buda Regionális Bank Zrt. 2053 Herceghalom, Zsámbéki u. 3 Telefon: +36-22-350-462 www.brbbank.hu kozpont@brbbank.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT PÉNZFORGALMI SZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK forintban nyilvántartott fizetési számla vezetéséhez természetes személy ügyfelek részére 1. A Számlatulajdonosok köre, fogalmi meghatározások A Fegyvernek és Vidéke Körzeti

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK külföldi, konvertibilis pénznemben nyilvántartott pénzforgalmi számlák és lekötött betét számlák vezetéséhez A DUNA TAKARÉK BANK Zrt. (székhelye: 9022 Győr, Árpád u. 93,

Részletesebben

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI TARTALOMJEGYZÉK A LAKOSSÁGI ÉS PÉNZFORGALMI BANKSZÁMLÁK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI... 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1.

Részletesebben

1. Bevezető rendelkezések

1. Bevezető rendelkezések A HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet Általános Szerződési Feltételei devizaszámla szolgáltatásokra lakossági ügyfelek részére Érvényes: 2011. március 21-től 1. Bevezető rendelkezések Jelen Általános Szerződési

Részletesebben

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI FORINTBAN NYILVÁNTARTOTT FIZETÉSI SZÁMLA (BANKSZÁMLA) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Tartalomjegyzék 1. Bevezető rendelkezések... 4 2. Fogalom meghatározások... 4 3. Keretszerződés... 7 3.1. Keretszerződés

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 Jogszabályi háttér... 3 Fogalom meghatározások... 3 Üzletszabályzat közzététele... 4 II. BETÉTELHELYEZÉS... 4 Betétszerződés... 4 Takarékbetét elhelyezése, kezelése...

Részletesebben

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13.

(A jelen Kondíciós Listában feltüntetett valamennyi időpont közép-európai idő (CET).) Hétköznapokon. for Files 15.30-13.00 13. Nagyvállalati Fizetési Számla Kondíciós Lista II. fejezet Érvényes 2014. február 1-től II. Általános feltételek A jelen Kondíciós Lista az adott szerződésre, szolgáltatásra vagy megbízásra vonatkozó rendelkezéseiben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2012. július 1. napjától 1 / 53 Tartalomjegyzék I. Általános Rendelkezések... 3 1. Bevezető rendelkezések... 3 2. Szerződéses fogalmak, meghatározások... 4 3.

Részletesebben

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról

Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról Üzletszabályzat a pénzforgalmi szolgáltatásról OTP Bank Nyrt. Tevékenységi engedély száma: 983/1997/F. sz. ÁPTF határozat Nyilvántartásba vette a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 01-10-041585 cégjegyzékszámon

Részletesebben

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról

Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Általános szerződési feltétek az IG1 (éjszakai elszámolás) és az IG2 (napközbeni többszöri elszámolás) keretében teljesítendő megbízásokról Az InterGiro1 és az InterGiro2 platformokon keresztül teljesítendő

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET ÜZLETSZABÁLYZATA Igazgatóság által jóváhagyva: 2013. április 19-én 42/2013. sz. határozattal Hatályba helyezve: 2013. május 01-től 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések

Részletesebben

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI BANKSZÁMLA ÉS KAPCSOLÓDÓ LEKÖTÖTT BETÉTEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Közzététel: 2013. július 01. Hatályos: 2013. szeptember 02. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. Számla

Részletesebben

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYÖNGYÖS-MÁTRA Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Az Igazgatóság a 10/2012.12.18. sz. határozatával elfogadta. Hatályba lépés napja: 2012.12.18. Módosítva a 15/2013.06.12. sz. Ig.hat.-tal Hatályos:

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2012. szeptember 10. 1 1 A Merkantil Bank Zrt. Igazgatóságának jóváhagyó határozata és felhatalmazása alapján történő

Részletesebben

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT

HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT HÉVÍZ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 8380 HÉVÍZ, SZÉCHENYI U. 66. Ig. 3/2015. (01.29.) számú ÜZLETSZABÁLYZAT Jelen Üzletszabályzatot a módosításokkal egységes szerkezetben a Takarékszövetkezet Igazgatósága

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Főnix Takarékszövetkezet 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Tel: (52)531-557 Fax: (52)535-921 Cégjegyzék sz.: 09-02-000063 Hajdú-Bihar megyei Cégbíróság Működési engedély: EN-I-466/2011. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sorszám: ÁLT 15/2011.12.20. Elfogadó igazgatósági határozat száma/dátuma: Ig. 145/2011.12.20. Hatályon kívül helyezve: ÁLT 14/2011.11.29. Hatályos: 2012.

Részletesebben

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK

[ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK [ORIGO] KLIKKBANK LAKOSSÁGI HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI- ÉS DIÁK SZÁMLACSOMAGOK ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK DÍJTÉTELEI SZEMÉLYI KÖLCSÖN KONDÍCIÓK KÖZZÉTÉTEL: 2009. 10. 16. NAPJÁN HATÁLYOS: 2009. NOVEMBER 01-JÉTŐL

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. június 15-től Pénzforgalmi Bankszámla Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a pénzforgalmi bankszámlák esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól.

DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. DRB Dél-Dunántúli Regionális Bank Zrt. Siklós. Felszabadulás u.46-48. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2013.04.23-tól. Az Igazgatóság a 16/2-2/2009.sz. határozattal jóváhagyta. Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől

Kondíciós lista magánszemélyek részére. Általános és speciális rendelkezések. Érvényes: 2015. április 1-jétől Kondíciós lista magánszemélyek részére Általános és speciális rendelkezések Tartalomjegyzék Bankszámlavezetés, szolgáltatáscsomagok és kapcsolódó szolgáltatások... 3 Betéti termékek... 25 Hitel termékek...

Részletesebben

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG KONDÍCIÓI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE Pénzforgalmi forint számlák díj- és jutaléktételei, valamint vállalkozói forint betétek és egyéb szolgáltatások kondíciói A Hirdetmény hatályos:

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE KONDÍCIÓS LISTA KDB ALAP SZÁMLACSOMAGRA VONATKOZÓAN VÁLLALATOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK RÉSZÉRE Érvényes: 2015. február 16ától Közzététel napja: 2015. február 13. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános kondíciók...

Részletesebben

...számú szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

...számú szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ...számú szabályzat ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A jelen Általános Üzletszabályzatot a Igazgatósága a IX/6/2014. (12.16.) számú határozatával egységes szerkezetben elfogadta, ezzel egyidejűleg a... számú

Részletesebben

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3.

Gádoros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2015. július 3. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.) Az Üzletszabályzat hatálya, a Hitelintézet és az Ügyfél jogviszonyát rendező egyéb előírások... 3 2.) Üzletszabályzat alkalmazása...

Részletesebben