H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól"

Átírás

1 H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u. 4.) kapcsolódó szolgáltatásait az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 79. -ában, a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló évi LXXXV. törvényben (a továbbiakban: Pft.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ávr.), a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII.6.) MNB rendeletben (a továbbiakban: MNB rendelet), valamint az Áht. 80. (2) bekezdés felhatalmazása alapján a Kincstár által kiadott mindenkor hatályos Szabályzataiban (a továbbiakban: Kincstár szabályzatai) foglaltak alapján, és a jelen Hirdetményben közzétett feltételekkel nyújtja ügyfelei (a továbbiakban: Számlatulajdonos) részére. Kincstári körön kívüli számlatulajdonosok esetén a Kincstár és a Számlatulajdonos jogviszonyát keretszerződésként a Hirdetménnyel és a Kincstár szabályzataival együtt fentiek mellett a pénzforgalmi számlaszerződés szabályozza. 1. A Kincstár által biztosított forintszámla-vezetési szolgáltatások köre - forintszámla nyitása, vezetése - átutalás, ezen belül: - egyszerű átutalás, - csoportos átutalás, - hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés, - beszedés, ezen belül: - felhatalmazó levélen alapuló beszedés, - határidős beszedés - készpénz helyettesítő fizetési eszköz használatának, elszámolásának biztosítása, ezen belül: - kincstári kártya - készpénz befizetése fizetési számlára, ezen belül: - pénztárban, - (postai) készpénzátutalási megbízással teljesített befizetés elszámolása - készpénz kifizetése fizetési számláról, ezen belül: - pénztárban, - postai kifizetési utalvánnyal kezdeményezett tranzakció elszámolása. 2. A forintszámla-vezetési szolgáltatás ügyfélforgalmi helyei A szolgáltatást a Kincstár Megyei Igazgatóságainak Állampénztári Irodái nyújtják a számlavezetési körükbe tartozó Számlatulajdonosok részére az alábbi városokban: Budapest, Békéscsaba, Eger, Tatabánya, Miskolc, Salgótarján, Kaposvár, Nyíregyháza, Szolnok, 1

2 Szekszárd, Szombathely, Veszprém, Pécs, Szeged, Zalaegerszeg, Kecskemét, Székesfehérvár, Győr, Debrecen. 3. A megbízások benyújtásának ideje A Számlatulajdonosok - a megbízásokat munkanapokon 8:00 13:00 óráig - a VIBER megbízásokat Budapesten munkanapokon 8:00 10:00 óráig - a készpénzfizetési megbízásokat munkanapokon 8:00 13:00 óráig nyújthatják be. A papír alapú megbízások átvételének időpontjára a Kincstár érkeztető bélyegzője az irányadó. Adott munkanapon a fenti ügyfélfogadási időben átvett/érkeztetett megbízás következő munkanapon teljesül. Ügyfélfogadási időn kívül megbízásokat az Állampénztári Irodák nem fogadnak be. Az átvétel igazolásának igénye esetén a Számlatulajdonosnak két példányban kell benyújtania a megbízást. Teljesítési nap megjelölésével a Kincstár ügyfeleitől az alábbiakban felsorolt tárgynapi teljesítésre kérhető kivételektől eltekintve nem fogad be papír alapú forint átutalási megbízást. Teljesítési nap esetleges megjelölését a megbízáson a Kincstár nem írottnak tekinti. 4. Az Állampénztári Irodák pénztári nyitvatartási ideje Budapesten 8:00 13:00 óráig a többi Állampénztári Irodában 8:15 13:00 óráig 5. Fizetési számla nyitása A Kincstár által vezethető számlákat a Kincstár forintszámla-vezetési szolgáltatásokról szóló Szabályzata tartalmazza. Fizetési számla, illetve minden engedélyezett számlatípus nyitása a jogszabályi feltételekkel összhangban, a Kincstár által rendszeresített törzsadat-bejelentő/módosító nyomtatványon kezdeményezhető a Számlatulajdonos státuszának megfelelően vagy a Kincstár illetékes szakmai engedélyező szervezeténél, vagy az Állampénztári Irodában. A számlanyitást a jogszabályban rendelkezett esetekben a Kincstár illetékes szakmai engedélyező szervezete hagyja jóvá. A számlanyitásról a Számlatulajdonos írásbeli értesítést kap. A jogszabály szerinti kincstári körön kívüli számlatulajdonosokkal a Kincstár az Állampénztári Irodában pénzforgalmi számlaszerződést köt. 6. Rendelkezők bejelentése és rendelkezés a számlák felett Rendelkezés a számla felett a Kincstár által előírt módon teljesített bejelentés alapján történhet. A bejelentő a Számlatulajdonos szervezet képviseletére jogszabály erejénél fogva jogosult vezető (együttes képviseleti jog esetén: vezetők) lehet, akinek jogosultságát alapítói okirattal/alapszabállyal/társasági szerződéssel, vagy a cégbíróság által érkeztetett 2

3 bejegyzési/változásbejegyzési kérelemmel, kinevezési okirattal és aláírási címpéldánnyal (ennek másolatát is befogadja a Kincstár közjegyzői felülhitelesítéssel) kell igazolnia. A számla feletti rendelkezési jog változása esetén annak írásbeli bejelentéséig a Kincstár a korábban bejelentettek szerint teljesíti a megbízásokat. A Kincstár a számlák feletti rendelkezési jognak megfelelő számú bejelentett személy aláírását és a bejelentett bélyegző használatát követeli meg. Első-másodhelyi megkülönböztetés, összegszerű korlátozás nem tehető. Elektronikus rendelkezés az Electra ügyfélprogramon küldött csoportos állományok és egyedi megbízások esetén alkalmazandó. Az elektronikus aláíráshoz szükséges kártyás tanúsítvány csak olyan személy részére igényelhető, aki az aláírás-bejelentő kartonon is bejelentésre került az adott számú számla feletti rendelkezésre jogosultként. A Kincstár a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló mindenkor hatályos jogszabálynak megfelelően végzi a Számlatulajdonos és a rendelkezők kötelező átvilágítását, azonosítását a jogszabályban meghatározott esetekben. A Kincstár a Számlatulajdonos belföldi forint fizetési megbízásait a jogszabályokban meghatározott alaki és tartalmi vizsgálatot követően kizárólag a számlaegyenleg erejéig teljesíti, részére hitelt nem nyújt. 7. A Számlatulajdonos tájékoztatása A Kincstár a számlán történt terhelésről, illetve jóváírásról, valamint a fedezetlen tranzakciókról papíron, vagy elektronikus formában összevont és tételes számlakivonattal értesíti a Számlatulajdonost minden olyan napról, amikor a számlán pénzforgalmi tranzakció történt. A befogadásra alkalmatlan papír alapú megbízásokat a Kincstár levél kíséretében, a hiba megjelölésével visszaküldi a Számlatulajdonos részére. Amennyiben jogszabályi rendelkezés alapján egy Számlatulajdonosnak egy adott számla kivonatát a Kincstárnak két példányban kell elkészítenie, azt a törzsadat-bejelentő nyomtatványon a jogszabályhely és kézbesítési cím megjelölésével kell a Kincstártól igényelni. (A törzsadat-bejelentő nyomtatványokat a Számlatulajdonos, vagy a Számlatulajdonos felügyeletét ellátó szervezet állítja ki, írja alá és nyújtja be a Kincstárhoz.) A hazai pénz- és elszámolás-forgalomban a SEPA szabvány alapú napközbeni többszöri elszámolás-forgalmi rendszer (a továbbiakban: IG2) lehetőséget biztosít több adat közlésére és fogadására. Valamennyi IG2 rendszerből beérkező tranzakció a pénzforgalmi szolgáltatóktól kapott bővített adattartalommal kerül fogadásra és feldolgozásra. A Számlatulajdonosoknak lehetőségük van belső fejlesztéseiknek megfelelően a bővített adattartalmú kivonat elektronikus átvételére. Az egységes, bővített adattartalmat alkalmazó file-szerkezet a Kincstár honlapján a Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Kincstári forintszámla vezetés/ Kapcsolódó anyagok elérhetőségen található. Az IG2 rendszer lehetőséget teremt a pénzforgalmi szolgáltatóknak, hogy az ügyfelük által indított és a kincstári számlatulajdonos ügyfél számláján már jóváírt IG2 tételre visszahívás 3

4 (RECALL) üzenetet küldjön. A Kincstár az üzenetről külön levélben értesíti a Számlatulajdonost. A visszahívott IG2 tranzakció összegének visszautalásáról a kedvezményezett dönt. Forintszámla terhére/javára teljesített devizaforgalmi tranzakciók esetében a napi számlakivonat mellett a Kincstár a teljesített, elszámolt tranzakciókról terhelési/jóváírási értesítőt is küld a Számlatulajdonos részére. A hibás, nem teljesíthető megbízásokról a Kincstár a hibakód megjelölésével az elektronikus adatforgalmazásra jogosult Számlatulajdonosokat vonali úton, a többi Számlatulajdonost papír alapon, a napi számlakivonatban értesíti. A Kincstár és a Számlatulajdonos közötti mindennemű kapcsolattartás nyelve magyar. 8. A megbízások benyújtása 8.1. A megbízások benyújtásának módja A Számlatulajdonosok (a kincstári körbe tartozó számlatulajdonosok, valamint jogszabály alapján a kincstári körön kívüli számlatulajdonosoknak minősülő szervek) fizetési megbízásaikat és egyéb pénzügyi bizonylataikat papír alapon a Kincstárnál rendszeresített nyomtatványokon postai úton, az Állampénztári Irodában erre a célra rendelkezésre bocsátott gyűjtőládába történő bedobással (több bizonylat esetén azok széthullását megakadályozó kötéssel, vagy zárt borítékban), kizárólag ügyfélfogadási időben, a számlájukat vezető Állampénztári Irodában a kijelölt ügyintézőknél történő személyes leadással nyújthatják be a számlájukat vezető Állampénztári Irodához. A megbízásokat (bizonylatokat) a Kincstárnál bejelentett módon, az aláírás-bejelentő kartonokat kék színű tintával író tollal saját kezűleg kell aláírni, melyet a Kincstár ellenőriz. A Kincstár elektronikus formában, vonali úton az Electra ügyfélprogram alkalmazás segítségével a csoportos átutalási megbízásokat, a csoportos összevont rendszerű postai kifizetéseket, valamint az egyedi átutalási megbízásokat ide értve a devizafizetési megbízásokat is fogadja be teljesítésre. Ezen típusú megbízásokat a Számlatulajdonos az Electra ügyfélprogrammal mindazon számlája terhére továbbíthat, amelyre a tranzakciót elektronikusan aláírók az adott számla felett rendelkezési jogosultsággal bírnak. Belső köri csoportos fizetési megbízás állományok benyújtására nincs lehetőség. A csoportos átutalás tájékoztatója a Kincstár honlapján olvasható a Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Kincstári forintszámla vezetés/ Kapcsolódó anyagok elérési útvonalon. A Számlatulajdonos az Electra ügyfélprogrammal Az elektronikus forgalmazás feltétele a GIRODirect és GIROLock Szolgáltatási Szerződésnek a GIRO Zrt-vel történő megkötése, valamint a megfelelő kincstári regisztrációs adatlap benyújtása. 4

5 1.2. Az alkalmazható nyomtatványok A Kincstár a pénzforgalmi szolgáltatása során az MNB rendeletben, illetve a Szabályzatában foglalt nyomtatványokat alkalmazza, fogadja be. Ennek megfelelően január 1. napjától a Kincstár csak PFNY11 átutalási megbízásokat és PFNY41 beszedési megbízásokat fogad be teljesítésre. Határidős beszedési megbízás esetén a Kincstár az MNB rendelettel azonos adattartalmat követeli meg. 9. Előzetes bejelentési kötelezettség A Kincstár A számlák feletti rendelkezési jogosultságról, fizetési módokról, fizetési megbízások teljesítési határidejéről szóló Szabályzata 8. pontjában foglaltak szerint a meghatározott körbe tartozó, 500 millió, illetve a 2 milliárd forintot elérő forint, illetve forint számla terhére teljesítendő deviza-átutalási megbízásokat előzetesen be kell jelenteni a Kincstárba. A bejelentést a címre legkésőbb a jogszabályban megjelölt munkanapon 10:00 óráig kell megküldeni. 10. A megbízások teljesítése, könyvelése A Kincstár a megbízások teljesítése előtt jogosult telefonon a számla felett rendelkezésre jogosultaktól a megbízások tartalmával összefüggően információkat kérni. A Kincstár a megbízások befogadásakor ellenőrzi a fizető és a kedvezményezett adatait, a bejelentett rendelkezésre jogosultak aláírását. A papír alapú megbízások az átvételt követően a feldolgozás megkezdéséig csak bejelentett módon aláírt, konkrét indoklást tartalmazó hivatalos levélben vonhatók vissza A Kincstár az átvétel napján könyveli a számla terhére a következő megbízásokat: a Posta Elszámoló Központtól (PEK) érkezett terheléseket, a Magyar Nemzeti Banktól (a továbbiakban: MNB) érkezett devizaterheléseket, a terhelési és jóváírási megbízások MNB által továbbhárított díjait, jutalékait, az elektronikus úton 12:00 óráig benyújtott belföldi forint megbízásokat, a Kincstár pénztárainál teljesített készpénz kifizetéseket, a fedezettel rendelkező hatósági átutalásokat és átutalási végzéseket, a Számlatulajdonos saját számlái közötti, külön kérésére tárgynapi könyvelésre átvett megbízásokat, megállapodás alapján a VIBER közvetítésével teljesített tételeket, megállapodás alapján a közvetlen postai feladás céljából benyújtott kifizetési utalványok feladójegyzéket. Tárgynapi teljesítésre (könyvelésre) a Kincstár kizárólag az alábbi esetekben fogad be papíralapú megbízásokat: a Számlatulajdonos saját számlái közötti átvezetési megbízásokat, ideértve a feljogosított Számlatulajdonosok az Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózatába tartozó szervezetek és a Magyar Művészeti Akadémia, Megyei Önkormányzatok, közalapítványok és nonprofit gazdasági társaságok Kincstárnál történő állampapír vásárlási/újrabefektetési megbízásait is, valamint az önálló kiegészítő szelvényeket, a 10:00 óráig benyújtott előirányzat-módosítást, azon megbízásokat, amelyek tárgynapi teljesítését külön megállapodás szabályozza, 5

6 a Kincstár külön rendelkezése alapján az évzárás-nyitás időszakában a zárlati köriratban meghatározottak szerint benyújtott megbízásokat. A fenti eseteken túl a Kincstár kizárólag a Számlatulajdonos írásos kérelme és részletes indoklása mellett, annak elbírálását követően fogad be papíralapú megbízásokat tárgynapi teljesítésre A Kincstár az átvétel napján könyveli a számla javára a következő megbízásokat: azokat a jóváírásokat, amelyeket a hitelintézetek ügyfelei a GIRO éjszakai feldolgozására (IG1) indítanak a Kincstár Számlatulajdonosai javára, A Kincstár az IG2 rendszeren más pénzforgalmi szolgáltatóktól beérkező tranzakciókat naponta öt elszámolási ciklusban fogadja és elszámolja, a VIBER rendszeren ügyfél üzemidőben forgalmazott forint tételeket, - a Kincstár pénztárainál teljesített készpénz befizetéseket, valamint - a PEK-től érkezett jóváírásokat. A jóváírást igazoló, PEK által küldött papír alapú kimutatásokat a számlavezető Állampénztári Iroda legkésőbb a beérkezést követő munkanapon továbbítja ügyfele részére A Kincstár az átvételt követő munkanapon könyveli a számla terhére a személyesen átvett, a gyűjtőládából a megjelölt ügyfélforgalmi időben kiürített és a postán beérkezett megbízásokat (a pontban foglaltak kivételével) A Kincstár az átvételt követő munkanapon könyveli a számla javára a más Állampénztári Irodából a számlavezető Állampénztári Iroda ügyfelei javára szóló, vagy az azonos számlavezető helyen belüli jóváírásokat, illetve külső körből érkezett tranzakciókat, amennyiben az átvétel napján azok nem kerültek könyvelésre A Kincstár a pályázatos támogatás esetében az előírásoknak megfelelően benyújtott okmányok alapján és a szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén a fizetési megbízásokat a kifizetés kezdeményezését követő legfeljebb 10 munkanapon belül teljesíti A Kincstár a külső köri pénzforgalmi megbízásokat a számlák terhelésével egyidejűleg naponta egyszer a GIRO éjszakai elszámolás-forgalmi rendszeren (IG1) keresztül indítja. A Kincstár a napközbeni többszöri elszámolásra ügyfél megbízást nem fogad be és nem forgalmaz. 11. Készpénzes műveletek Készpénzfelvételi igény bejelentése Az Állampénztári Irodában történő forint készpénzfelvételkor a Számlatulajdonosok készpénzigényüket - vidéken történő készpénzfelvétel esetén: 500 ezer Ft-ot el nem érő összegű készpénzfelvételnél egy munkanappal, 6

7 500 ezer Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó összegű készpénzfelvételnél kettő munkanappal, Budapesten történő készpénzfelvétel esetén: 1 millió Ft-ot el nem érő összegű készpénzfelvételnél egy munkanappal, 1 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó összegű készpénzfelvételnél kettő munkanappal a készpénzfelvételt megelőzően kötelesek írásban, a Készpénzfelvételi igény bejelentő bizonylaton bejelenteni a számlavezető Állampénztári Iroda részére. Valuta felvételére az Állampénztári Irodákban az Állampénztári Iroda forint számlavezetési ügyfélkörébe tartozók részére van lehetőség a Kincstár által jegyzett és az árfolyamlistán közzétett valutanemekben. A Számlatulajdonosoknak valuta felvételi igényüket a készpénzfelvételt kettő munkanappal megelőzően 8:45 óráig írásban kell bejelenteniük összeghatárra tekintet nélkül. Az Állampénztári Irodák a jegyzett valutanemek közül az EUR és GBP valutanemek érméinek egy egységénél kisebb címletű váltópénzében nem teljesítenek kifizetést, egyéb valutanemben érme forgalmazást nem végeznek A Számlatulajdonosnak a készpénzfelvételre jogosult személyek nevét és azonosító adatait (születési név, anyja születési neve, személyazonosságot igazoló okmány száma) a Magyar Államkincstár pénztárában készpénzfelvételre jogosultak bejelentése elnevezésű nyomtatványon a számlavezető Állampénztári Iroda részére két eredeti példányban kell megadni. A bizonylatot a Kincstárnál bejelentett módon kell aláírni és bejelentett bélyegzővel ellátni. A készpénzfelvételre jogosult személyek bejelentésének elfogadásáról és érvénybelépésének pontos időpontjáról az Állampénztári Iroda írásban értesíti a Számlatulajdonost. A Számlatulajdonos felelőssége a megadott jogosultak személyében és/vagy adataiban bekövetkező változás időben történő írásos bejelentése. Amennyiben a forint felvételére jogosult személyek jogosultak valuta felvételére is, a bizonylaton fel kell tüntetni: forint és valuta felvételére jogosultak A Számlatulajdonosok írásban a Készpénzfelvételi igény-bejelentési bizonylat, valuta felvétel esetén a Valuta felvételi igény-bejelentési bizonylat kitöltésével és a számlavezető Állampénztári Irodába történő beküldésével tehetnek eleget forint, illetve valuta igény bejelentési kötelezettségüknek. A Készpénzfelvételi igény-bejelentési bizonylaton és a valuta felvételi igény-bejelentési bizonylaton készpénz felvételére csak olyan személyek jelölhetők meg, akik az Állampénztári Iroda felé készpénzfelvételre jogosultként előzetesen bejelentésre kerültek. A Készpénzfelvételi igény bejelentési bizonylat kitöltött eredeti példányát kell a Számlatulajdonosnak az Állampénztári Irodába továbbítania. A bejelentésre munkanapokon személyesen az Állampénztári Irodákban 8:45 óráig van lehetőség, amennyiben a bejelentési kötelezettség egy munkanappal korábbi, és általánosan 12:00 óráig, ha a bejelentési kötelezettség kettő munkanappal korábbi. A Számlatulajdonosok valutafelvételi igényüket a készpénzigényt kettő munkanappal megelőzően minden esetben 8:45 óráig kell bejelenteniük az Állampénztári Irodákban. 7

8 Postai úton történő bejelentéskor a bizonylatnak a kifizetés esedékességét megelőzően a pontban meghatározott határidőig kell az Állampénztári Irodába beérkeznie. Amennyiben a Számlatulajdonos idő hiányában az eredeti kitöltött nyomtatványt már nem tudja a pontban meghatározott határidőben eljuttatni az Állampénztári Irodába, akkor a határidőben történő bejelentési kötelezettségének saját felelősségére eleget tehet a nyomtatvány faxon történő megküldésével is, amelyre a fentiekben leírtak szerint 8:45 óráig, illetve 12:00 óráig van lehetőség. A 8:45 óra, illetve 12:00 óra után beérkezett bejelentést az Állampénztári Iroda csak akkor fogadja el, ha értéktári készpénzkészlete alapján biztosítani tudja az igényelt összeg esedékesség napján történő kifizetését. Valuta felvétele esetén a valutanemenként kitöltött Valutafelvételi igény bejelentési bizonylatot kell használni, amelynek továbbítása és kezelése megegyezik az ebben a pontban a forint igény bejelentésére vonatkozó eljárással. A forint- és valutaforgalmazáshoz szükséges nyomtatványok mintája megtalálható a Kincstár honlapján a Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Intézményi készpénzforgalom/ Kapcsolódó anyagok/ Bizonylatok elérési útvonalon A készpénzfelvételi igény bejelentésének napja a Számlatulajdonos által kiállított bejelentési bizonylat Állampénztári Irodába történő beérkezésének a napja, amelyet az Állampénztári Iroda dátumbélyegző használatával igazol a bizonylat felső részén. A készpénzfelvételi igény elfogadását, vagy visszautasítását az Állampénztári Iroda visszaigazolja Hiányosan kitöltött, javított, olvashatatlan, nem egyértelműen azonosítható aláírások, stb. esetén a bejelentést az Állampénztári Iroda visszautasítja. A bejelentést a Számlatulajdonosnak az előírt bejelentési határidők betartásával kell megismételnie Ha a készpénzfelvételi igény bejelentése ellenére esedékességkor a pénztári órák alatt a Számlatulajdonos nem vette fel az igényelt összeget, akkor a bejelentés automatikusan hatályát veszti és az erre vonatkozó mulasztási díj felszámításra kerül Az előre bejelentett és jóváhagyott bejelentési bizonylat adatainak módosítására (például összeg, átvevő személyek, készpénzfelvétel időpontja) csak egy új bejelentési bizonylat szabályos kitöltésével van lehetőség egy Kincstárnál bejelentett módon aláírt és bélyegzővel ellátott levél kíséretében, amelyben meg kell jelölni a módosításra kerülő bejelentés iktató számára történő hivatkozással az előző bejelentés hatályon kívül helyezését. Az új nyomtatványon az Állampénztári Iroda elvégzi az ellenőrzési feladatokat és a bejelentés visszaigazolását. A módosításra a készpénzfelvételt megelőző munkanap 15:00 óráig van lehetőség, a módosított összeg tekintetében azonban a pontban meghatározott bejelentési határidőket és összeghatárokat figyelembe kell venni Amennyiben a Számlatulajdonos bejelentési kötelezettségének faxon tett eleget, akkor gondoskodnia kell arról, hogy az eredeti bejelentési nyomtatványt az Állampénztári Iroda ügyintézője forint esetében legkésőbb a Készpénzfelvételi utalvány, valuta esetében a Valuta vételi és eladási bizonylat benyújtásával egy időben megkapja. A 8

9 készpénzfelvétel csak akkor teljesíthető, ha a faxon beérkezett és az eredeti bejelentési bizonylat adatai megegyeznek Az Állampénztári Irodák a számlatulajdonos által benyújtott eredeti, elfogadott és visszaigazolt bejelentési bizonylat nélkül készpénz kifizetést nem teljesíthetnek Amennyiben a Számlatulajdonos a meghatározott bejelentési határidőt lekésve, rendkívüli sürgősséggel szeretne felvenni készpénzt, akkor azt írásban a Kincstárnál bejelentett módon aláírt és megindokolt levélben kell kérni. A Készpénzfelvételi, illetve a Valutafelvételi igény bejelentési bizonylatot ebben az esetben is az előírtak szerint kell alkalmazni, és a levéllel együtt megküldeni. A készpénfelvételi igény bejelentésben meghatározott összeg címlet szerinti kifizetése abban az esetben teljesíthető, amennyiben az Állampénztári Iroda értéktári készpénzkészlete azt lehetővé teszi. Készpénz befizetése A Számlatulajdonosok forint számlájukra bármely Állampénztári Iroda pénztáránál teljesíthetnek forint befizetést a Kincstár honlapjáról a Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Intézményi készpénzforgalom/ Kapcsolódó anyagok/ Bizonylatok elérési útvonalon letölthető, két példányban kitöltött befizetési szelvényen, amennyiben a befizetés szükséges feltételeinek megfelelnek, azonosíthatók és a befizetés befogadható. A Számlatulajdonosokat a befizetést megelőző munkanapon bejelentési kötelezettség terheli az Állampénztári Iroda felé, amennyiben a befizetés összes (nem címletenkénti) darabszáma bankjegy esetén meghaladja a darabot és/vagy érme esetén a 300 darabot Valuta befizetésére a számlavezető Állampénztári Irodákban van lehetőség a Kincstár által jegyzett valutanemekben a Valuta eladási és vételi bizonylat, valamint a címletjegyzék számfejtőhöz történő benyújtásával. A Kincstár valutában kizárólag forgalomképes bankjegyet és érmét fogad be. A valutaforgalmazáshoz szükséges nyomtatványok mintája megtalálható a Kincstár honlapján a Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Intézményi készpénzforgalom/ Kapcsolódó dokumentumok/ Bizonylatok elérési útvonalon. Az Állampénztári Irodák a jegyzett valutanemek közül az EUR és GBP valutanemek érméinek egy egységénél kisebb címletét nem fogadják el befizetésként, egyéb valutanemben érme befizetés nem teljesíthető. A Kincstár címletváltást és valutakonverziót nem hajt végre. 12. A deviza-átutalási és a határon átnyúló forintfizetési megbízások teljesítésének speciális szabályai Forintszámla terhére a Kincstár a megbízásokat papír alapon és elektronikus módon is befogadja. A megbízás formanyomtatványa és kitöltési útmutatója a Kincstár honlapján a Központi intézmények/ Nyomtatványok,űrlapok/ Deviza-átutalási 9

10 nyomtatvány/ Kapcsolódó anyagok útvonalon érhető el. A megbízások elektronikus benyújtásáról az Electra kezelői kézikönyv ad tájékoztatást. A Kincstár tárgynapon azonos adattartalommal továbbítja feldolgozásra és teljesítésre a 9:00 óráig elektronikus úton benyújtott, befogadott deviza-átutalási és határon átnyúló forintfizetési megbízásokat az MNB-hez teljesítésre. Az ezt követő időponttól benyújtott megbízások a következő banki napon kerülnek továbbításra. Deviza-átutalási megbízásként nem nyújtható be olyan megbízás, amelyen mind a terhelendő, mind a kedvezményezett számla Kincstár által vezetett forintszámla, továbbá olyan átutalási megbízást, melynél az átutalás devizaneme nem szerepel a kitöltési útmutató mellékletében. A megbízások feldolgozhatóságot biztosító helyes kitöltése a Számlatulajdonos felelőssége. A téves tartalommal kitöltött megbízásból eredő károkért a Kincstár felelősséget nem vállal. A megbízásokat papír alapon a számlavezető Állampénztári Irodához kell benyújtani egy példányban a Kincstárnál bejelentett módon aláírva és bélyegzővel ellátva, a kitöltési útmutatóban foglaltak betartásával. A Kincstár az adott munkanapon elektronikus úton, valamint papír alapon befogadott és feldolgozott deviza-átutalási megbízásokat a benyújtást/átvételt követő munkanapon továbbítja az MNB-be teljesítésre kizárólag alaki ellenőrzést követően, fedezetvizsgálat nélkül. A forint számla terhére benyújtott euró megbízásokat (utalás devizaneme: EUR) T+1, egyéb fizetési megbízásokat T+2 értéknappal küldi a Kincstár az MNB felé teljesítésre. Az euro devizanemű fizetési megbízások T+1 napra szóló értéknapja nem csökkenthető, azaz soron kívüli teljesítési feltétel nem határozható meg. Az áthelyezett szombati munkanapok a Kincsár ügyfelei által összes devizanemben kezdeményezett devizaforgalmi és határon átnyúló forintfizetési megbízások szempontjából nem minősülnek elszámolási értéknapnak, így azok MNB-hez történő benyújtására a következő banki napon kerül sor. Az MNB az ellenőrzéseket követően a megfelelő megbízásokat teljesíti és az ellenértékkel megterheli a Kincstár MNB-nél vezetett forintszámláját (Kincstári Egységes Számla). A teljesült deviza-átutalási megbízások az MNB értesítése alapján utóterhelésként kerülnek a Számlatulajdonos Kincstárban vezetett számláján terhelésre. Az Európai Gazdasági Térségbe (az Európai Gazdasági Térséget az Európai Unió tagállamai, valamint Norvégia, Liechtenstein és Izland alkotják), valamint Svájcba irányuló, alaki és fedezeti követelményeknek megfelelő euró átutalási megbízásokat az MNB SEPA sztenderdnek megfelelő átutalásként teljesíti, amennyiben a megbízások kedvezményezettjének számlavezetője SEPA tag vagy más SEPA tagon keresztül címezhető a SEPA Directory alapján. Az MNB a TARGET2 rendszeren keresztül teljesíti az egyéb, előző bekezdésbe nem sorolható euró deviza átutalási megbízásokat, ha a megbízások kedvezményezettjének 10

11 számlavezetője TARGET2 tag vagy más TARGET2 tagon keresztül címezhető a TARGET2 Directory alapján. A SEPA, valamint a TARGET2 rendszeren teljesített devizaforgalmi megbízások tranzakciós jutaléka eltér a más elszámolás-forgalmi csatornán forgalmazott tételek után felszámított jutalékától. A SEPA átutalás benyújtásának feltétele, hogy mind a küldő és mind a fogadó fél számlavezető bankja tagja legyen a SEPA egyezménynek. Formai követelmény továbbá, hogy a megbízás beadásakor az utalást kezdeményező megadja: az IBAN-t (nemzetközi bankszámlaszám) mely saját, illetve partnere nemzetközi bankszámlaszáma, a BIC-t (bankazonosító kód), amely saját, illetve partnere bankjának azonosítója. (más néven SWIFT-kód), SHA (osztott költségvállalás) megjelölést költségviselési módként. A SEPA sztenderdnek megfelelő átutalások az elfogadás napját követő banki munkanapon jóváírásra kerülnek a kedvezményezett bankjának számláján. SEPA rendszeren érkező jóváírás esetében, bővített adattartalmú átutalások fogadására van lehetőség. Amennyiben a fogadott bejövő SEPA euró átutalás beazonosításához (kivonaton szereplő adattartalmon túl) a Számlatulajdonosnak további adatra van szüksége, az adatokról a számlavezető Állampénztári Irodák adnak tájékoztatást a Számlatulajdonos írásbeli a vonatkozó tranzakció pontos adatait tartalmazó kérésének megfelelően. A Számlatulajdonos javára történő deviza átutalás kezdeményezésekor a fizető félnek (amennyiben az nem kincstári Számlatulajdonos) minden esetben fel kell tüntetnie a Számlatulajdonos Kincstárnál (mint számlavezető bankjánál) vezetett 28 karakter hosszúságú nemzetközi pénzforgalmi jelzőszámán (IBAN) túl a számlavezető ( account with institution ) Magyar Államkincstár SWIFT kódját: HUSTHUHB, valamint a Kincstár levelező ( correspondent ) bankjaként a Magyar Nemzeti Bank SWIFT kódját is: MANEHUHB. SEPA átutalás esetén a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár HUSTHUHB BIC kódját kell feltüntetni. A kincstári Számlatulajdonos által kezdeményezett deviza átutalás esetében, amennyiben a terhelendő forintszámla, valamint a kedvezményezett devizaszámla is a Magyar Államkincstárnál vezetett számla, a deviza átutalási megbízáson a kedvezményezett bankja BIC kódjaként a Kincstár: HUSTHUHB SWIFT - BIC kódját kell feltüntetni. 13. A hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés, illetve a beszedés/sorbaállítás speciális feltételei Hatósági átutalási megbízás kizárólag a bírósági végrehajtási eljárásban, a közigazgatási végrehajtási és adóvégrehajtási eljárásban kezdeményezhető. A hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést csak forintban lehet benyújtani és teljesíteni. A hatósági átutalási megbízás kezdeményezése okmánycsatolás nélkül papíron és a GIRO-n keresztül is, okmánycsatolással csak papíron történhet. A Kincstár a hatósági átutalási megbízást és átutalási végzést fedezethiány esetén a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban a megbízás 11

12 átvételét követő naptól 35 napra sorba állítja, teljesítését, sorba állítását megelőzően nem értesíti a fizető felet. A hatósági átutalási megbízás és átutalási végzés alapján történő átutalás teljesítése megelőzi az egyéb fizetési műveletek teljesítését. A Kincstár az átutalási végzésben rögzítettek szerint a késedelembe esés napjától a kifizetés napjáig a fizetési számlák terhére történő késedelmi kamat számításánál az alábbi képletet alkalmazza: Tőke*Napok*Kamat A hatósági átutalás benyújtása a PFNY71. számú nyomtatványon történhet. A munkanapon 13:00 óráig benyújtott, illetve postán érkezett beszedési megbízásokat az Állampénztári Irodák a benyújtást követő munkanapon továbbítják a GIRO közvetítésével a terhelendő fél számlavezető hitelintézetéhez, esetleges okmánycsatolás esetén legkésőbb a benyújtást követő munkanapon tértivevényes hivatalos irat küldeményként továbbítják, vagy közvetlen kézbesítéssel juttatják el a terhelendő fél számláját vezető hitelintézethez, számlavezető Állampénztári Irodához. Az elektronikus úton befogadott megbízások kezelése a 8.1. pont szerinti időkorlát figyelembe vételével történik. A Kincstár a Számlatulajdonosa ellen felhatalmazó levél alapján benyújtott beszedési megbízásokat részleges, illetve teljes fedezethiány esetén - ellenkező megállapodás hiányában - 35 nap időtartamra sorba állítja. A benyújtás indoka 1. A felhatalmazó levél devizaszámla javára/ terhére is befogadható. A devizában kiállított, de forintban teljesítendő beszedési megbízást a terhelés napján érvényes MNB deviza-vételi árfolyamon (meghirdetett középárfolyam - 0,05%-os marge) számított forintösszeggel teljesíti a Kincstár. Felhatalmazó levélen alapuló beszedés esetében a Kincstár Számlatulajdonosa a fizetési számlájára terhelt összeg tekintetében Kincstár általi visszatérítésre nem jogosult. A Kincstár a határidős beszedési megbízásokat a fizetési határidő utolsó napján teljesíti, amennyiben a fizetésre kötelezett PF 2K jelű nyomtatványon benyújtott kifogása a fizetési (kifogásolási) határidő utolsó napját megelőző munkanapon 10:00 óráig nem érkezett meg. A határidős beszedési nyomtatvány típusa PFNY51. Ezen megbízás benyújtásakor a konkrét nyomtatvány hiányában a Kincstár a nyomtatvány tartalmával azonos tartalmú megbízás benyújtását követeli meg. 14. Kamatozás A Kincstár a forintban vezetett fizetési számlák esetében kamatot nem térít. Az Áht. 79. (5) bekezdés értelmében, kivételként a Kincstár a felsőoktatási intézményekben állami részösztöndíjas és önköltséges tanulmányokat folytató hallgatók által fizetett önköltség és az államháztartáson kívülről érkező adományok elkülönített kezelésére a felsőoktatási intézmény számára vezetett fizetési számlára fizethet kamatot. A felsőoktatási intézmények hallgatói önköltség és adomány elnevezésű számlára fizetendő kamat mértéke szeptember 1. napjától a mindenkori jegybanki alapkamat 50 %-a. 12

13 A kincstári körön kívüli számlatulajdonosok a megyei önkormányzatok önkormányzati hivatalai kivételével átmenetileg szabad pénzeszközeiket a Kincstár által értékesített állampapírok vásárlásával hasznosíthatják. 15. Díj-és jutalékszámítás A Kincstár a Számlatulajdonos pénzeszközeinek nyilvántartását és fizetési forgalmának bonyolítását az Áht. 79. (5) bekezdése alapján térítésköteles szolgáltatásként végzi, amelyről számlát bocsát ki. A díjszámla tartalmazza mindazon devizaszámláról indított, belső köri tételek Kincstár által felszámított díjait is, amelyek költségviselője forintszámla. A Kincstár az Áht. 79. (5) bekezdése alapján jogosult az általa vezetett fizetési számlák megterhelésével továbbhárítani a pénzforgalmi szolgáltatások díját, továbbá jogszabályban meghatározott más esetben azokat megterhelni. A díjterhelés és számlakibocsátás havonta, a tárgyhót követő első munkanapon történik. A Kincstár pénzforgalmi szolgáltatásaira vonatkozó aktuális díjstruktúráját és mértékét a Pénzforgalmi szolgáltatásai után felszámított díjakról, jutalékokról és egyéb költségekről szóló Szabályzata tartalmazza. A Kincstár a számlán könyvelt külső és belső köri devizaforgalmi tranzakciók után tételenként az MNB aktuális Hirdetményében foglaltaknak megfelelő kondíciók alapján felszámított jutalékot terheli a Számlatulajdonosra, valamint továbbhárítja a fizetési művelet teljesítésébe bevont közreműködő pénzforgalmi szolgáltatók által a fizetési megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan felszámított díjakat, költségeket és jutalékokat. Deviza-átutalási megbízások kezdeményezése esetén amennyiben a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának székhelye Svájcban, illetve EGT-állam területén található, és a fizetési művelet CHF-ben, illetve EGT-állam pénznemében történik az európai uniós előírásokkal összhangban csak osztott SHA költségviselési mód jelölhető. Hibás jelölés esetén a BEN, ill. OUR költségviselést az MNB SHA -re javítja. A mindenkor hatályos MNB kondíciók az MNB honlapján a Pénzforgalom/ Az MNB mint bank (bankszámla-vezetési szolgáltatások)/ Általános Üzleti Feltételek elérhetőségen megtalálhatók. az MNB-be a Kincstár által elektronikus úton benyújtott kimenő átutalások SEPA rendszerben történt teljesítés esetén jelenleg 900,- Ft, TARGET2-ben történt teljesítés esetén jelenleg 900,- Ft, egyéb esetben jelenleg: 2.850,- Ft, a deviza megbízás teljesítéséről külön kérésre kiadott MNB igazolás díja jelenleg 7.000,- Ft. 16. Pénzügyi tranzakciós illeték A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló évi CXVI. törvény (a továbbiakban: Pti.) 7. (4) bekezdés értelmében a Kincstár, mint a pénzügyi tranzakciós illeték megfizetésére kötelezett, az általa vezetett fizetési számlákat az illetékfizetési kötelezettség összegével 13

14 megterheli a Kincstár pénzforgalmi szolgáltatásai után felszámított díjakról, jutalékokról és egyéb költségekről szóló szabályzatának 6. pontjában leírtak szerint. A szabályzat megtalálható a Kincstár honlapján a Jogszabályok, szabályzatok/ A Kincstár szabályzatai elérhetőségen. A Kincstárban vezetett devizaszámlákon bonyolított fizetési forgalom esetében a pénzügyi tranzakciós illeték felszámítása forintban történik a teljesítési napon érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon történő átszámítással. Az illeték terhelése a fejezetek, intézmények nyilatkozatában megadott forintszámlákon (fejezeti illetékviselő számla esetében ÁHT-T is) történik. Egy Számlatulajdonos csak egy illetékviselő számláról nyilatkozhat. 17. Árfolyam-alkalmazás A megbízások teljesítése, elszámolása az MNB hivatalos devizaárfolyamából a Hirdetményében közzétett árréssel képzett vételi-, illetve eladási devizaárfolyamon történik. A kimenő átutalások elszámolása a tárgynapi árfolyammal, a bejövő devizaforgalom elszámolása előző napi, vagy tárgynapi árfolyammal történik (attól függően, hogy az MNB megképezte-e már a tárgynapi árfolyamot, vagy sem). A tárgynapi valutaforgalmat a Kincstár az MNB előző napi devizaárfolyamából általa képzett árfolyamokon számolja el. 18. Készpénz helyettesítő fizetési eszköz - kincstári kártya A kincstári kártyaforgalommal kapcsolatos részletes szabályokat a Kincstár A kincstári kártyaforgalomról szóló Szabályzata tartalmazza. A kincstári kártya használatára vonatkozó tájékoztatót a Kincstár a honlapján teszi közzé a következő cím alatt: Központi intézmények/ Pénzügyi szolgáltatások/ Kincstári kártyarendszer 19. Adatkezelés A Kincstár a pénzforgalmi szolgáltatás körébe tartozó ügyletekre vonatkozó, az Ügyfelet érintő minden információt, adatot fizetési titokként kezel, s azt a külön jogszabályban meghatározott esetek kivételével csak a Számlatulajdonos kifejezett írásbeli hozzájárulásával hozza harmadik személy tudomására. 20. A Kincstár, mint pénzforgalmi szolgáltató (számlavezetői) felelőssége A késve, hiányosan benyújtott vagy téves adatokat tartalmazó megbízások esetén a felelősség a Számlatulajdonost terheli. A Kincstár által ellenőrizhető papír alapon benyújtott hiányos, hibás megbízásokat a Kincstár teljesítés nélkül visszaküldi a benyújtó részére. A Számlatulajdonos által benyújtott megbízások, bizonylatok jogszerűségéért a Kincstár 14

15 felelősséget nem vállal. A Kincstár a saját tévedésén alapuló jóváírások/terhelések helyesbítésére a Számlatulajdonos külön rendelkezése, hozzájárulása nélkül jogosult. 21. Panaszkezelés A Számlatulajdonos panaszával írásban, a szükséges okmányok, bizonylatok másolatának csatolásával a számlavezető Állampénztári Iroda vezetőjéhez fordulhat, aki a bejelentést kivizsgálja, és a panasz beérkezésétől számított 30 munkanapon belül írásban válaszol annak elismeréséről, a rendezés módjáról, vagy elutasításáról. Amennyiben a Számlatulajdonos részére a válasz nem kielégítő, további megkereséssel a Kincstár Elnökéhez fordulhat. Jelen Hirdetmény január 20. napján lép hatályba. Budapest, január Magyar Államkincstár 15

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár devizaszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól

H I R D E T M É N Y. a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól H I R D E T M É N Y a Magyar Államkincstár forintszámla-vezetési pénzforgalmi szolgáltatásairól A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár), mint pénzforgalmi szolgáltató (1054 Budapest, Hold u.

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A DEVIZASZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A DEVIZASZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A DEVIZASZÁMLA-VEZETÉSI SZOLGÁLTATÁSÁRÓL BUDAPEST, 2015. január 20. 1 4. Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. A Kincstár által biztosított szolgáltatások köre... 3

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei

Időszak VIBER-tagok ügyletei Egyéb ügyfelek ügyletei A Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákra, valamint a forint és devizaforgalmi elszámolásokra vonatkozó üzleti feltételek 2. számú melléklete Budapest, 2015.08.03. Tájékoztató a bankszámlát érintő

Részletesebben

Hatályos: 2015. szeptember 07-től

Hatályos: 2015. szeptember 07-től 4. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről A Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete Hatályos: 2015. szeptember

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról

HIRDETMÉNY. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett. devizabetét számla kondícióiról Nyúl és Vidéke Takarékszövetkezet 9023 Győr, Sport u. 4/a Érvényes: 2013. december 03-tól Közzétéve: 2013. december 03. Devizabelföldi / devizakülföldi természetes személyek részére vezetett HIRDETMÉNY

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ A devizában végzett műveletek teljesítési rendjéről Hatályos: 2012. január 2-től 1 I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től Az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás

HIRDETMÉNY. Devizaszámla-vezetés és valutaváltás HIRDETMÉNY számla-vezetés és valutaváltás Általános feltételek 1. A Takarékszövetkezet csak tartalmi, nyelvi és alaki szempontból pontos, a Takarékszövetkezetnél bejelentett módon aláírt deviza átutalási

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről

HIRDETMÉNY. a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről HIRDETMÉNY a fizetési megbízások átvételéről, teljesítési idejéről teljesítési idejéről 1 TARTALOMJEGYZÉK Hatályos: 2014.04.01-től 1. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK HUF SZÁMLÁRÓL... 3 1. Készpénzes

Részletesebben

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai

I. Fogalmak. Fizetési megbízások átvételének szabályai TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről HATÁLYOS: 2015. szeptember 07-től A Polgári Bank Zrt. (székhelye: 4090 Polgár,

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési rendjéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2010. június 01-től Értelmező rendelkezések: BIC

Részletesebben

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata

HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata HIRDETMÉNY 7/2015. Magánszemélyeknek szóló kivonata Érvényes: 2015. április 01től LAKOSSÁGI (FOGYASZTÓI) SZÁMLAVEZETÉS FORINTBAN Érvényes 2015.április 15től Forgalmi jutalék Külső köri papíros alapú megbízás

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói

HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói HIRDETMÉNY Devizakülföldi/devizabelföldi természetes/nem természetes személyek részére vezetett devizaszámla kondíciói Aktualizálva 2015.06.11-től a IV., VI., és VIII. pont. I. Általános feltételek A Takarékszövetkezet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

HIRDETMÉNY. a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről HIRDETMÉNY I.1. sz. melléklet a Számlatulajdonos fizetési számláját érintő pénzforgalmi megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015.szeptember 7.-től A Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja)

Megbízások benyújtásának, visszavonásának és teljesülésének időpontjai. benyújtás határideje T nap (banki munkanap záróidőpontja) HIRDETMÉNY hatályos 2013. június 29-től a hivatalosan közzétett változtatásig Megbízások benyújtásának, befogadásának, visszavonásának és teljesítésének időpontjai az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepénél,

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2

I. BELFÖLDI FORINT FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK 2 Hatályos 2015. május 15.-től (1503), közzététel napja 2015. május 15. Jelen dokumentum a Lakossági Kondíciós Lista elválaszthatatlan részét képzi. A Bank az alábbiak szerint rögzíti, hogy a fizetési megbízások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi/lakossági számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2015. szeptember 7-től A Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet

Részletesebben

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET

M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET M E C S E K V I D É K E TAKARÉKSZÖVETKEZET Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től

SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. u. 10 SZOLGÁLTATÁSI ÓRAREND Érvényes: 2015. szeptember 7-től I. Belföldi forint fizetési ok JÓVÁÍRÁS Megbízás típusa GIRO-IG1 GIRO IG2 VIBER TERHELÉS Takarékszövetkezetünk nostro

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29.

TÁJÉKOZTATÓ. HATÁLYOS: 2014. augusztus 01. Közzététel: 2014. július 29. TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonosok pénzforgalmi/fizetési számláját érintő fizetési ok benyújtásának és teljesítésének rendjéről, mely a Pénzforgalmi Keretszerződés melléklete HATÁLYOS: 2014. augusztus 01.

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET DEVIZASZÁMLAVEZETÉS, DEVIZAÜGYLETEK H I R D E T M É N YE VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE 1/2014. Közzététel: 2013. december 20. Hatályos: 2014. január 5-től I. BETÉTI KAMATOK 1. Devizaszámlák

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája. Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Kiváltó hitelhez nyitott fizetési számlák esetén Érvényes: 2015. április 1-jétől, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II.

Részletesebben

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI

LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI ERSTE Bank Hungary Zrt. Mikrovállalati Pénzforgalmi Hirdetmény 5. számú melléklet LETÉTI, ELKÜLÖNÍTETT SZÁMLA DÍJAI Közzététel: 2015. március 31. Hatályos: 2015. április 1. napjától Ügyvédi, közjegyzői,

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr

Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejér l, a költségviselésr Általános Üzletszabályzat 1. sz. melléklete TÁJÉKOZTATÓ A megbízások teljesítési határidejéről, a költségviselésről és az árfolyamok alkalmazásáról Hatályos: 2013. november 01-től Értelmező rendelkezések:

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Lakossági fizető számla vezetésével kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00%

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL B3 TAKARÉK SZÖVETKEZET TÁJÉKOZTATÓ A FIZETÉSI MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK RENDJÉRŐL Hatályos: 2015. szeptember 07-től 1 1. FORINT FORGALOMHOZ KAPCSOLÓDÓ MEGBÍZÁSOK BENYÚJTÁSÁNAK ÉS TELJESÍTÉSÉNEK

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi nem természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói Kiadás időpontja:

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Érvényes: Számlavezetési díj (minden megkezdett hónap után)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése

TÁJÉKOZTATÓ. A fizetési megbízások benyújtása és teljesítése A. Adatszolgáltatás, igazolás kérelem befogadása és tárgynapi teljesítése TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos fizetési/pénzforgalmi számláját érintő forint fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2014. január 06-tól A Hungária Takarék (továbbiakban:

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015.

HIRDETMÉNY. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ G/1/2015. Érvényben: 2015. március 9-től 1.) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG kondíciói: Számlanyitási díj Számlavezetési díj Havi zárlati

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája Lakossági ügyfelek és vállalkozások részére Érvényes: 2014. július 28-tól I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus Takarékszövetkezeti

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 14/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI SZÁMLAVEZETÉS Érvényes 2015.szeptember 01-től Az Ön vállalkozásának leginkább megfelelő számlavezetési csomagot nyújtjuk. A számlavezetési

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Mohácsi Takarék Bank Zrt. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról

I. Általános tudnivalók a fedezetkezelői számláról TÁJÉKOZTATÓ a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) hatálya alá nem tartozó, de a Kbt. szerinti közösségi értékhatárt elérő vagy azt meghaladó értékű építési beruházást

Részletesebben

HIRDETMÉNY. I.1. Jogi személyiségű vállalkozások számlavezetése során felszámított jutalékok és díjak: Hatályos: 2012.

HIRDETMÉNY. I.1. Jogi személyiségű vállalkozások számlavezetése során felszámított jutalékok és díjak: Hatályos: 2012. HIRDETMÉNY I.1. Jogi személyiségű vállalkozások számlavezetése során felszámított jutalékok és díjak: A pénzforgalmi számla vezetéséért felszámításra kerülő tárgyhavi számlavezetési díj: Számlanyitási

Részletesebben

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése)

Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Pénzforgalmi változások (SEPA), tapasztalatok (hatósági átutalások kezelése) Előadó: Dávid Sándor pénzforgalmi szakreferens Hitelintézetek felügyeleti főosztálya Budapest, 2013. május 15. Pénzforgalom

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY PASSZÍV ÜZLETÁG Vállalkozói kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 32/2012 Hatályba lépés: 2013. január 1. I. Vállalkozások és egyéb szervezetek számlái

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től.

HIRDETMÉNY. Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére. A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től. Tiszavasvári Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY Forint számlavezetés kondíciói Lakossági ügyfelek részére Tranzakció típus A hirdetmény hatályos: 2010. június 01-től Díj Számlanyitás díja: Kötelező elhelyezés

Részletesebben

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói

URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói URBIS számlavezetési Rendszerben kezelt külföldi és belföldi illetőségű ÜGYFELEK Lakossági bankszámláinak kondíciói Közzététel: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 1től A pénzforgalmi szolgáltatás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos!

TÁJÉKOZTATÓ. Tisztelt Számlatulajdonos! TÁJÉKOZTATÓ a Kincstár számlavezetési ügyfélkörébe tartozó számlatulajdonosok részére a csoportos fizetési megbízásokról, az átutalás eljárási rendjéről és alkalmazásának szabályairól Tisztelt Számlatulajdonos!

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata 2013. január 8. után nyitott Lakossági számla kamata Érvényes: 2013. július 25-től Éves kamat EBKM Látra szóló lakossági fizetési számla 0% 0,00% Látra szóló mentes, megtakarítási számla 0% 0,00% 1 2013.

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számla kamata Érvényes: 2013. július 25. Éves kamat EBKM Látra szóló pénzforgalmi számla 0% 0,00% Alapítványok, szakszervezetek, polgárőrség látra

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY

HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026. Debrecen, Bethlen u. 10-12. A. épület I/6. www.hajdutakarek.hu HIRDETMÉNY HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI ÜZLETÁG Passzív kamatkondíciói (Állományban lévő, de már nem forgalmazott termékek) Sorszám: 15/2012 Hatályba lépés: 2012. július 2. I. Vállalkozások és egyéb szervezetek számlái

Részletesebben

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása.

A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 1/12 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói A hirdetmény módosításának oka: a postai díjszabás 2013-as változása. 5/2013.01.24. számú ülés nélküli Eszköz

Részletesebben

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig

Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Egyházközösségi Számlavezetési Hirdetmény és kondíciós lista Érvényes: 2014. január 10-től visszavonásig Székhely:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16. Postacím:HU 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos u. 16.

Részletesebben

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére

Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Commerzbank Zrt. Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére 2. oldal Kondíciós lista a Commerzbank Zrt. vállalati ügyfelei részére Érvényes: 2011. június 6-tól. 3. oldal 1. Számlavezetés

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ 1/f. sz. melléklet HIRDETMÉNY PILLÉR Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 15-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban

Részletesebben

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói

A lakossági bankkártyákkal kapcsolatos egyéb díjakat a Lakossági forint betétek, forint számlavezetés, bankkártya és egyéb szolgáltatások kondíciói 1/11 Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2012.09.24. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2012.10.01-től 2/11 Már nem igényelhető,

Részletesebben

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY

DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY DEVIZA SZÁMLA HIRDETMÉNY 1 Deviza számla Hirdetmény Érvényes: 2013. április 15-től. Bankszámla megnyitásra jogosultak köre A lakossági fizetési számla nyitható: Nagykorú belföldi, valamint külföldi természetes

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI Számlacsomag neve Számlavezetés

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA

VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI DEVIZA SZÁMLA Vállalkozói/Önkormányzati devizaszámla Számlavezetés költségei Számlanyitás Számlavezetés díja/hó 10,8 EUR / hó / számla 18 CHF / hó / számla 8,4 GBP / hó / számla

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG

KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG KONDÍCIÓS LISTA (HIRDETMÉNY) ALL FINANCE ÜZLETÁG Élő de már nem nyitható Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személyek részére vezetett devizaszámlák kondíciói

Részletesebben

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Hatályos 2014. május 28 -tól VÁLLALATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. VÁLLALKOZÓI/ÖNKORMÁNYZATI FORINT SZÁMLACSOMAGOK Vállalkozói/Önkormányzati forint számlacsomagok STANDARD KOMFORT DINAMIKUS PRAXIS EGÉSZSÉGÜGYI

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17.

HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 2. sz. melléklete HIRDETMÉNY TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOKNÁL Hatályos: 2015. június 17. Tájékoztatjuk t. Ügyfeleinket, hogy a teljesítési

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA

LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA LAKOSSÁGI DEVIZA SZÁMLA Törzsbetét Számlavezetés díja/hó Azonnali EUR-utalás felára konverzió nélkül EGT tagállamba (benyújtási határidő: 11:00!) Lakossági devizaszámla Számlavezetés költségei 5.000 Ft-nak

Részletesebben

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY

SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY SZÁMLAVEZETÉS HIRDETMÉNY Meghirdetve: 2012. december 12. Hatályos: 2012. december 27. Jelenlegi ügyfeleink esetében a változások 2013. február 11-től érvényesek! 1 I. Lakossági folyószámlák Lakossági folyószámla

Részletesebben

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL

A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR SZABÁLYZATA A KÉSZPÉNZFORGALOM LEBONYOLÍTÁSÁRÓL Budapest, 2014. június Tartalom 1. Jogszabályi háttér... 3 2. Kincstári készpénzforgalom... 3 3. Forint és devizaszámla tulajdonosok

Részletesebben

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16.

0,50%, min. 20.- EUR számláról. + (0,30% max. 6.000.-Ft) Interneten benyújtott deviza utalás deviza. 0,40%, min. 16. AKCIÓS HIRDETMÉNY a külföldi, konvertibilis pénznemben vezetett pénzforgalmi bankszámláknál felszámított díj és költségtérítésről (EUR nemű számla) Érvényes: 2014. július 08-tól 2014.- augusztus 31-ig.

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K

H I R D E T M É N Y. Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K H I R D E T M É N Y Érvényes: 2014. február 10-től K A M A T O K I. LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA KAMATMÉRTÉKEI: Érvényes: 2014.02.10-től Éves kamatláb 1. Bankszámlabetét kamatmértéke (havi tőkésítéssel) EBKM

Részletesebben

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetéssel kapcsolatos díjtételek

H I R D E T M É NY. 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi számlavezetéssel kapcsolatos díjtételek 2013. január 8. után nyitott Vállalkozói pénzforgalmi vezetéssel kapcsolatos díjtételek Éves kamat EBKM Látra szóló pénzforgalmi 0% 0,00% 1% 1,00% Látra szóló mentes, megtakarítási 0% 0,00% Jogcím Mértéke

Részletesebben

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói

Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói Már nem forgalmazott lakossági, vállalkozói forint számlavezetés és betétek kondíciói 1/2011.01.17. számú Eszköz - Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2011. 03.21-től Már nem igényelhető,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről

H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről H I R D E T M É N Y a pénzforgalmi szolgáltatások keretében lebonyolított fizetési műveletek teljesítési rendjéről I. Belföldi forint és bankon belüli devizaforgalom I/A. Bankfiókban kezdeményezett bankon

Részletesebben

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE

NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE NONPROFIT SZERVEZETEK SZÁMLAVEZETÉSI HIRDEMÉNYE Hatályos: 2015. július 14-tól Meghirdetve: 2015. május 13-án Tisztelt Ügyfelünk! A Duna Takarék Bank Zrt. a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY LAKOSSÁGI ÜGYFELEK RÉSZÉRE VEZETETT FIZETÉSI SZÁMLÁK KAMAT, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2015. január 1. A módosítások dőlt betűvel kerültek megjelölésre. A hirdetmény változásának

Részletesebben

LAKOSSÁGI forint bankszámla vezetése befektetési szolgáltatásokhoz

LAKOSSÁGI forint bankszámla vezetése befektetési szolgáltatásokhoz LAKOSSÁGI forint bankszámla vezetése befektetési szolgáltatásokhoz A Hirdetmény módosítását a 2012. évi CXVI. a tranzakciós illetékről szóló törvénynek - a 2013. augusztus 1-től hatályos - 2013. évi CXXIII.

Részletesebben

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014

Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 1/2014 HIRDETMÉNY Devizában és valutában végzett műveletek Devizakülföldi/devizabelföldi természetes személy részére vezetett devizaszámlák kondíciói I. Valuta, deviza és vételi / közép / eladási árfolyamok a.)

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/7. Elektronikus Számlavezetési Üzletszabályzat I. Az Elektronikus Számlavezetés célja, lehetőségei: Az Elektronikus számlavezetés

Részletesebben

0,403% Pénzforgalmi jutalék Bankon belüli automatikus megbízás

0,403% Pénzforgalmi jutalék Bankon belüli automatikus megbízás Vállalkozói pénzforgalmi bankszámla csomagok TakAlap TakHalad TakPrémium Számlanyitási díj 1.217 3.662 6.104 10 000 Lekötött betét min. összege 100 000 367 Zárlati díj (havi) 1 217 3.049 5.494 Zárlati

Részletesebben

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói

Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói 1/7 Hirdetmény Vállalkozói forint számlavezetés kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! Fókusz Takarékszövetkezet Vállalkozói számlavezetés kondíciói 1. Vállalkozói számlavezetés 2/7 Éves betét kamatláb % EBKM %

Részletesebben

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak

Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak 1/d.sz. melléklet Érvényes: 215. április 1. Hirdetmény Lakossági számlakezelési jutalékok és díjak Induló betét minimális összege Számlanyítási díj Meghatalmazott, kedvezményezett bejelentése törlése,

Részletesebben

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl

Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Tájékoztató a devizában végzett mveletek teljesítés rendjérl Hatályos: 2013. szeptember 16-tól A Kinizsi Bank Zrt. (továbbiakban: Bank) kizárólag az alábbi nemekben fogad be megbízásokat: EUR, USD, GBP,

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez

H I R D E T M É N Y. A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez H I R D E T M É N Y A jogelıd Dél-pest megyei Takarékszövetkezet 2011. december 31. napja elıtt ügyfeleivel megkötött számla- és betétszerzıdésekhez Hatályos: 2012. október 1-jétıl HIRDETMÉNY TERMÉSZETES

Részletesebben

Számlavezetés aktualitásai 2013. december 03.

Számlavezetés aktualitásai 2013. december 03. Számlavezetés aktualitásai 2013. december 03. Tájékoztató az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 15. sz. mellékletében szereplő Egységes Rovatrendhez rendelt Egységes Rovat

Részletesebben