27. szám 126. évfolyam december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "27. szám 126. évfolyam 2011. december 16. magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM"

Átírás

1 27. szám 126. évfolyam december 16. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság TARTALOM Utasítás Oldal 7/2011. (XII. 16. MÁV Ért. 27.) GÁVIGH számú gazdasági általános vezérigazgató-helyettesi utasítás a külföldi kiküldetéshez biztosított útielőlegek elszámolásáról egyéb közlemények: A MÁV Zrt. Alapító Okirata 1837 Utasítások 7/2011. (XII. 16. MÁV ÉRT. 27.) GÁVIGH számú GAzdAsÁGI ÁLTALÁnOs VezÉRIGAzGATó-HeLyeTTesI UTAsíTÁs A külföldi kiküldetéshez biztosított útielőlegek elszámolásáról 1.0. Az UTAsíTÁs CÉLJA Jelen utasítás célja: az ideiglenes külföldi kiküldetésben résztvevők számára devizában biztosított útielőlegek juttatásának és elszámolási rendjének meghatározása, valamint a külföldi kiküldetésekkel kapcsolatos feladatok ellátására az érintett leányvállalatokkal kötött megbízási szerződések alapján a szerződéssel kapcsolatos teljesítések kiszámlázásának és a leányvállalatoknál a számla befogadásának szabályozása HATÁLy És felelősség MeGHATÁROzÁsA 2.1. Az utasítás szervezeti és személyi hatálya Az utasítás személyi (nem szervezeti) hatálya kiterjed a MÁV Zrt. és alapítói, illetve közgyűlési határozatban kiadott kötelezés alapján a MÁV-START Zrt., a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. valamennyi szervezeti egységére, és valamennyi munkavállalójára, akiknek a kiküldetése a társaságok belső szabályozásának megfelelően engedélyezésre került. Nem terjed ki személyi hatálya azon munkavállalókra, akik a Magyar Köztársaság határát munkavégzés céljából határátlépési igazolvánnyal lépi át Az utasítás tárgyi hatálya Az utasítás tárgyi hatálya kiterjed a MÁV Zrt. munkavállalói részére, valamint alapítói, illetve közgyűlési határozatban kiadott kötelezés alapján a MÁV-START Zrt., a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. munkavállalónak kiküldetéséhez biztosított úti előlegek elszámolásának feltételeire, valamint a MÁV Zrt.

2 1822 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám által a a MÁV-START Zrt., a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. és a MÁV-GÉPÉSZET Zrt. felé nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos megbízási díj kiszámlázására és elszámolására Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért felelős Az utasítás kidolgozásáért és karbantartásáért a MÁV Zrt Számviteli Szervezet vezetője felelős fogalmak MeGHATÁROzÁsA Ideiglenes külföldi kiküldetés (a továbbiakban: kiküldetés): a MÁV Zrt., illetve az érintett társaságok által elrendelt, a társaság tevékenységével összefüggő feladat ellátása érdekében a Magyar Köztársaság területén kívüli tartózkodás, ha annak időtartama nem haladja meg a 90 napot, továbbá az előzőekkel kapcsolatos külföldre történő utazás. kiküldött: a MÁV Zrt-vel vagy az érintett társaságokkal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében foglalkoztatott személy, aki a kiküldetésben részt vesz. Valuta: valamely ország törvényes tényleges fizetőeszköze egy másik ország fizetési forgalmában, azaz a tényleges külföldi pénz, a készpénz. deviza: Valamilyen valutára szóló követelést testesít meg, azaz a számlán lévő banki betét (számlapénz), folyószámla, utazási csekk, utalvány, átutalás, hitellevél. Utólagosan elszámolandó költségek: a. külföldi napidíj (továbbiakban: napidíj): A kiküldetésben lévő munkavállalónak a kiutazással kapcsolatos többletköltségei fedezetére a kiküldetés tartamára költségtérítés (napidíj) jár. A kiküldöttet arra a naptári napra, amelyiken a külföldi tartózkodás a nyolc órát meghaladja, teljes napidíj, arra a napra, amelyiken a külföldön töltött idő tartama meghaladja a négy órát, de kevesebb mint nyolc óra, a napidíj 50%-a illeti meg. Ha a külföldi tartózkodás négy óránál rövidebb, a kiküldöttet nem illeti meg a napidíj. A napidíj juttatásának módját és összegét a MÁV Zrt. és a MÁV-csoport külföldi utaztatási feladatainak ellátásáért felelős szervezet által kiadott, mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell megállapítani. Napidíj csak a kiküldetési ügyiratban engedélyezett napokra számolható el. A napidíj teljes összege után a kiküldöttet a hatályos jogszabályoknak megfelelően adóés járulékfizetési kötelezettség terheli. Az engedélyezettnél hosszabb (indokolt) kinn-tartózkodás esetén az elszámolást utólag a kiküldött munkavállaló munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjével engedélyeztetni kell. Vonattal és személygépkocsival történő utazás esetében a kiküldetés indulási és érkezési ideje a magyar határ átlépésének tényleges időpontja, repülőgéppel vagy hajóval történő utazásnál az indulás szerinti időpontot 1 órával megelőzően, illetve az érkezést egy órával követően kell alapul venni. b. szállásköltség: A kiküldetés során kereskedelmi szálláshely igénybevételéért fizetendő költség. A szállásköltség naponta elszámolható összegét a MÁV Zrt. és a MÁV-csoport külföldi utaztatási feladatainak ellátásáért felelős szervezet által kiadott, mindenkor hatályos utasítás határozza meg. Rendelkezésre bocsátása útielőlegként történik, amely összeggel a kiküldött köteles bizonylattal (számlával) elszámolni. A szállásköltség részét képezi a számlán feltüntetett kötelező reggeli költsége is. Az érvényesíthető szállásköltség túllépését indokolt esetben a kiküldött munkavállaló munkáltatói jogkört gyakorló vezetője engedélyezheti. c. Utazási költségek Taxiköltség: a) Belföldön: A kiküldött a lakásától vagy munkahelyétől a pályaudvarig vagy a repülőtérig, illetve onnan a lakásáig vagy munkahelyéig taxit vagy repülőtéri autóbuszjáratot vehet igénybe, amelynek díját számla alapján elszámolhatja. b) Külföldön: A kiküldött külföldre érkezésekor, átszálláskor, továbbá hazaindulásakor ugyancsak taxit vehet igénybe a szállás és a közlekedési eszköz érkezési/indulási helye között, amelynek díját számla vagy egyéb bizonylat (nyugta, menetjegy) alapján elszámolhatja. Közösségi közlekedési költségek: A külföldi közösségi közlekedés költségei számla vagy egyéb bizonylat (nyugta) alapján számolhatók el. Hálókocsi díjak ha a kiküldött felmutatóra szóló szabadjegyet kapott, az igazolt hálókocsi kezelési díjat, valamint egyéb kötelező szervízdíjat, pótdíjat elszámolhatja a tényleges igénybevételnek megfelelően, ha a kiküldött felmutatóra szóló szabadjegyet nem kapott, hálókocsijegy forint fizetés ellenében történő beszerzéséhez a kiküldő megrendelő levele szükséges, amelyben a kiküldő szerv cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatában igazolja az utazás szolgálati jellegét és közli a kiküldöttek nevét és útlevélszámát. A hálókocsijegy beszerzéséhez a kiküldött elszámolási előleg felvételére jogosult, amelyet a Számviteli Szervezet PFK-től ügyiratban kell igényelni. Az elszámolási előleget az elszámolási előlegekre vonatkozó általános szabályok szerint a MÁV Zrt. alkalmazottai részére a házipénztár forintban bocsátja rendelkezésre. A felvett összeggel az általános szabályok szerint bizonylattal igazoltan az elszámolási előleget igénylő ügyiratban kell elszámolni.

3 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1823 dologi kiadások: A szállás- és utazási költségen felül felmerült, a kiküldetéssel kapcsolatos indokolt kiadások, amelyeket a munkáltató utólag, bizonylattal (jellemzően számlával) történő elszámolás alapján a kiküldöttnek megtérít: - hivatalos távirati, fax és távbeszélő költség, - hivatalos csomagok szállítási költsége, - kiállításokhoz, szakmai rendezvényekhez kapcsolódó költségek (pl.: belépőjegy, készpénzben fizetett részvételi díj), - úti okmányok kiállítási költsége, beleértve a vízum kiállításának költségét is, illetve a kapcsolódó költségeket (pl. fénykép), - valuta váltásánál felmerült költségek, - repülőtéri parkolási díj, - egyéb, egyedi elbírálás alá eső költségek (pl. hivatalos célú internet használat). útielőleg: Jelen utasítás szempontjából hivatalos külföldi utazáshoz (kiküldetéshez) munkavállalók részére az utazás során felmerülő kiadások fedezetére valutában előzetesen rendelkezésre bocsátott összeg, mely tartalmazza mind a napidíjat, mind pedig a szállásköltségek fedezetére előzetesen rendelkezésre bocsátott összeget. útielőleg elszámolási és könyvelési bizonylat: A felvett útielőlegek és a kiküldetésekkel kapcsolatos költségek elszámolására bevezetett bizonylat, melynek kitöltése elektronikusan történik. A nyomtatvány három részből áll: A korábban önállóan használt Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás nyomtatvány az új utasítás követelményeihez igazodó, módosított változatából: kitöltését a kiküldött végzi a kiutazáshoz kapcsolódó bizonylatok alapján. A kiutazást követően készpénzben rendezendő összegek (visszafizetendő előleg, illetve a kiküldött részére kifizetendő összeg) ellenőrzésére szolgáló részből. A költségelszámolás adatait felhasználó könyvelési bizonylatból, melynek 3 típusát különböztetjük meg: MÁV Zrt. alkalmazottai esetében alkalmazandó bizonylat minta Leányvállalatok alkalmazottai esetében alkalmazandó bizonylat minta MÁV-START Zrt. alkalmazottai esetében alkalmazandó bizonylat minta, ha a MÁV Zrt. a költségek továbbszámlázását EUR-ban végzi. A nyomtatvány kitöltésének és a nyomtatványon szereplő adatok könyvelésének szabályait jelen utasítás 4.3. fejezete tartalmazza. A nyomtatvány jelen utasítás 2. számú melléklete. A nyomtatvány elektronikus változata letölthető a MÁV Zrt. Számviteli Szervezet honlapjáról (http://szamvitel.mavrt.hu). Valutapénztár: A MÁV Zrt. Számviteli Szervezet Pénzforgalmi Könyvelés által üzemeltetett házipénztár, mely a házipénztárra vonatkozó általános szabályok szerint a pénzforgalmát valutában bonyolítja le. új főkönyvi számla: Az utasításban előírt elszámolásokhoz a MÁV Zrt számlarendjében az alábbi új főkönyvi számla kerül megnyitásra: útielőleg elszámolás leányvállalatok munkavállalói esetén. Ezen a főkönyvi számlán kell elszámolni a leányvállalatok számára nyújtott útielőlegek leányvállalatokat terhelő, részükre kiszámlázandó összegét. A főkönyvi számla év végén egyenleget nem mutathat, egyenlegéért a Pénzforgalmi könyvelés felelős. Alkalmazott rövidítések: nko: MÁV Zrt. Stratégiai Igazgatóság Nemzetközi Kapcsolatok Osztály Pfk: Számviteli Szervezet Pénzforgalmi Könyvelés kszk: Kimenő Számla Könyvelés bk: Beszámolókészítés bszr: Bejövő Számlakezelő Rendszer IHIR: Integrált Humán Irányítási Rendszer sztv.: Számviteli törvény (2000. évi C. törvény) Mnb: Magyar Nemzeti Bank 4.0. Az UTAsíTÁs LeíRÁsA 4.1. útielőleg (valutaellátmány) megállapítása és utalványozása Az engedélyezett kiküldetéshez kapcsolódó útielőleg (valutaellátmány) összegének megállapítását a kiutazási ügyiratban engedélyezett napokra az érvényben lévő napidíj és szállásköltség alapján az NKO végzi. Az NKO ügyintézője a megállapított ellátmányról kiadási pénztárbizonylatot állít ki, melyhez mellékeli az Utaztatási program által előállított Pénzigénylés nyomtatványt (1. számú melléklet). A kiadási bizonylaton a Pénzigénylés szerinti valutaellátmány teljes összege szerepel. A Pénzigénylés nyomtatványnak tartalmaznia kell a kiküldött nevét, szolgálati helyét, a tárgyalás időpontját (rendelkezésre állás időpontja), átvételhez aláírás helyét, a kiutazás dátumát, országot, napidíj, szállás és összeg adatokat. Ez a nyomtatvány szolgál a valutaellátmány felvételének személyenkénti elismerésére is. A kiadási pénztárbizonylat utalványozására a NKO vezetője vagy a NKO vezetője által meghatalmazott munkatárs jogosultak. Az utalványozást követően a kiadási pénztárbizonylat tőlap példánya az NKO által kezelt pénztárbizonylat tömbben marad, a többi példányt mellékelve hozzá a ki-

4 1824 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám töltött Pénzigénylést, átadja a PFK valutapénztára részére. A PFK a kapott Pénzigénylés nyomtatványon jelzett valutaellátmány-igény alapján intézkedik a valuta rendelkezésre állásáról útielőleg kifizetése A valuta házipénztár a kiküldöttek ellátmányát a hivatalos pénztári órák alatt adja ki, de legkorábban az utazást megelőzően 5 nappal. Soron kívüli kiküldetés esetén köteles azt a hivatalos munkaidőben bármikor kiszolgáltatni. Hivatalos munkaidőn ilyen tekintetben a MÁV Zrt. Székházában érvényben levő törzsidő értendő. Az ettől való eltérést a kiküldött köteles a valuta házipénztárnak előre bejelenteni és egyeztetni. A kiküldött az ellátmányt személyesen, akadályoztatása esetén meghatalmazottja útján veheti fel (írásos megbízás alapján). A valuta házipénztár az ellátmány kiszolgáltatásakor tájékoztatja a kiküldöttet az átadott összegek jogcímek szerinti megoszlásáról költségelszámolás folyamata költség-elszámolási nyomtatvány kitöltése A kiküldött a hazaérkezést követő 3 munkanapon belül kitölti a külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás nyomtatványt. A nyomtatvány jelen utasítás 2. számú mellékletében szereplő Útielőleg elszámolási és könyvelési bizonylat első részében, annak I. és II. pontja alatt található: I. Kiküldetési utasítás II. Költségelszámolás. Az Útielőleg elszámolási és könyvelési bizonylat 3 különböző mintáját különböztetjük meg: 2.a. számú melléklet: Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat MÁV Zrt. dolgozók esetén 2.b. számú melléklet: Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat leányvállalatok dolgozói esetén 2.c. számú melléklet: Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat MÁV-START Zrt dolgozók esetén, EUR elszámolás esetén. A III. Előleg elszámolás részben a visszafizetendő/kifizetendő összegek a beépített függvények révén automatikusan töltődnek ki és az útielőleggel történő le- és elszámolás kontrolljául szolgálnak. Amennyiben a kiküldetés költségeit elkülönítetten kell elszámolni, a kiküldött az Egyéb feljegyzések mezőbe köteles az erre vonatkozó információt feltüntetni (pl. RNE keretében végzett munka). Mindhárom nyomtatvány minta kitöltése azonos, a kiküldött ugyanúgy köteles azt végezni, függetlenül attól, hogy a MÁV Zrt. vagy valamely leányvállalat alkalmazottja. A bizonylat IV. részébe a kiküldött nem írhat. Az I-II. pontokba beírt egyes adatokat a beépített függvények átemelik a III. és IV. részbe. A IV. Könyvelési bizonylat részbe a PFK munkatársai vezetik be a bizonylat fehér színű celláiba előírt adatokat. A könyvelendő összegek a manuálisan beírt adatok alapján automatikusan állnak elő. A nyomtatványt elektronikusan letölthető változatban a MÁV Zrt. Számviteli Szervezet honlapján (http://szamvitel.mavrt.hu) tesszük közé. Az elektronikusan letöltött bizonylatba épített függvényeket módosítani szigorúan tilos. Mind az NKO illetékes ügyintézője, mind a PFK ellenőrzi a beírt adatok, valamint az azok alapján előálló értékek helyességét. A kiküldött a Külföldi kiküldetési utasítás és költségelszámolás nyomtatványt következő módon tölti ki: I. Kiküldetési utasítás Sorszám: Minden kitöltött bizonylat egyedi megkülönböztetésére szolgáló azonosító. A valuta házipénztárban az útielőleg felvételének egyedi sorszáma, amelyet a házi pénztáros közöl a kiküldöttel. 1. Kiküldetésre vonatkozó rendelkezések: értelemszerűen töltendő 2. Valutapénztárban felvett előlegek: A pénzfelvétel pénztári bizonylata alapján kell kitölteni. Az előleg jogcímét a nyomtatvány már tartalmazza. 3. Forintban felvett előlegek: A pénzfelvétel pénztári bizonylata alapján kell kitölteni. A jogcím mezőben az egyszeri elszámolási előleg engedélyével összhangban kell megadni azt, hogy a kiküldött milyen célra kapta (pl. szervízdíj, szállásköltség stb.) A kiküldött köteles gondoskodni a nyomtatványon előírt engedélyek megszerzéséről is. II. Költségelszámolás 4. Indulási, érkezési, határátlépési adatok: értelemszerűen töltendő. A határátlépési adatok megadása a kiküldetés pontos időtartamának meghatározásához elengedhetetlen. 5. Napidíj elszámolás: A nyomtatványra beírt adatokkal és a kapcsolódó bizonylatokkal összhangban kell az adatokat beírni. (A nyomtatvány tartalmazza jelen utasítás kiadásának évében érvényes napidíj összegét.) A költségelszámolás alapjául szolgáló, csatolandó bizonylatokon szereplő összegeket EUR esetén EUR-ban, egyébként forintban kell feltüntetni. Az EUR összeget a nyomtatványon forintra átszámítani nem szabad, azt a PFK által beírt árfolyamadatok alapján a bizonylat automatikusan végzi. Külön kell feltüntetni az utólag forintban kifizetendő napidíj EUR összegét is.

5 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1825 Napidíj csak a kiküldetési ügyiratban engedélyezett napokra számolható el. Az engedélyezettnél hosszabb (indokolt) kint tartózkodás esetén az elszámolást utólag a kiküldött munkavállaló munkáltatói jogkört gyakorló vezetőjével engedélyeztetni kell. 6. Szállásköltség elszámolása, 7. Közlekedési költségek elszámolása és 8. Dologi kiadások elszámolása: A kiutazás során felmerült költségeket az azt alátámasztó bizonylatok adatai alapján kell feltüntetni. A költségelszámoláshoz csatolni kell annak alapjául szolgáló, a Sztv. és az adótörvények előírásainak alakilag és tartalmilag megfelelő bizonylatokat, illetve számlákat. Alakilag megfelelő a bizonylat, ha szerepel rajta az igénybevett szolgáltatás megjelölése, dátuma, szállodaszámlák esetében az igénybevevő vállalatának neve és székhelye az igénybevétel időtartama, a szálloda bélyegzője és a kifizetést igazoló pénztárgép ráütése, vagy a szálloda Fizetve jelzése. A kiküldöttnek a költségek utólagos megtérítéséhez számlát kell benyújtania (ez a bizonylat alkalmas ÁFAelszámolásra), indokolt esetben egyéb, a Sztv-ben előírt követelményeket teljesítő bizonylat is elfogadható. A költségelszámolás kitöltése után az Útielőleg elszámolási és könyvelési bizonylat III. részében megjelenik az az összeg, amellyel a kiküldött a házipénztárban köteles elszámolni. Ha a költség nem EUR-ban vagy HUF-ban merül fel, a költséget a költségelszámoláson EUR-ban kell feltüntetni, amennyiben az útielőlegként kapott EUR összegből kerül átváltásra. Az átszámításkor a valuta váltására vonatkozó bizonylaton szereplő árfolyamot kell alkalmazni. Az elszámolási bizonylat mellé a valutaváltást igazoló dokumentumot is mindig mellékelni kell. Abban az esetben, ha a számlán a kifizetett összeg nemcsak az adott ország valutájában, hanem EUR-ban is fel van tüntetve, a váltást igazoló bizonylat becsatolásától el lehet tekinteni. Amennyiben a valutaváltás bizonylata nem áll rendelkezésre, akkor a számla teljesítés napján érvényes MNB árfolyamon kell az átszámítást elvégezni. A felvett előleg összegéből megfelelő bizonylattal el nem számolt részt a kiküldött valutában köteles megtéríteni. A költségelszámolást a kiküldött köteles szolgálati főnökével aláíratni. A szolgálati főnök aláírásával igazolja a kint eltöltött idő szükségességét, a feladat elvégzését költség-elszámolási nyomtatvány átadása az nko részére a. A nyomtatvány kitöltése után a kiküldött a csatolandó bizonylatokat beszkenneli és valamennyi bizonylatot elküldi előzetes egyeztetésre az NKO részére MAV-International címre. A nyomtatványt a következő file névvel kell elmenteni és megküldeni: Kiküldetés_abcd_éééé.xls, ahol az abcd a bizonylat egyedi sorszáma, az éééé pedig a kiutazás éve. A sorszámot úgy kell megadni, hogy az mindig 4 karakterből álljon, az értékkel nem rendelkező helyekre 0-t kell írni (pl. a 42/2011. sorszám esetén a file név: Kiküldetés_0042_2011). b. Az NKO a költségelszámolást a rendelkezésére álló adatok és a csatolt bizonylatok alapján ellenőrzi. A felülvizsgálat eredményéről ben értesíti a kiküldöttet. c. A kiküldött ezt követően a házipénztárban befizeti a felvett előlegből fel nem használt összeget / felveszi a részére még pótlólag kifizetendő összeget. A költségelszámolás nyomtatvány megfelelő rovatába bejegyzi a bevételi és kiadási pénztárbizonylatok számát. d. A MÁV Zrt dolgozóknak lehetőségük van a külföldi napidíj adóját valutában befizetni a MÁV Zrt valutapénztárába. A befizetett SZJA-t a tárgyhóra vonatkozó bérszámfejtésben a Humán Szolgáltatás csak akkor tudja figyelembe venni, ha a befizetés legkésőbb a tárgyhó vége előtti harmadik munkanapig megtörténik. Az SZJA befizetést a kiküldöttnek a bizonylaton feltüntetni nem szabad, azt az NKO írja be a IV. Könyvelési bizonylat megfelelő rovatába. A kiküldött az SZJA befizetését igazoló bevételi pénztárbizonylatot a többi eredeti bizonylattal együtt küldi meg az NKO-nak. e. Ha az NKO visszaigazolja, hogy a költségelszámolás rendben van, a kiküldött kinyomtatja a költségelszámolás első oldalát, aláírja és aláíratja szolgálati vezetőjével. f. Az NKO gondoskodik arról, hogy az egyeztetéseket követően az általa jóváhagyott költségelszámolás kerüljön mentésre. g. A kiküldött az aláírt és szolgálati vezetővel láttamozott költségelszámolást beküldi az NKO részére. A kiküldött a költség-elszámolási nyomtatvány kitöltését úgy köteles intézni, hogy az előzetesen ellenőrzött és szolgálati vezetőjével aláíratott bizonylat legkésőbb a hazaérkezéstől számított 10 munkanapig az NKO-ra beérkezzen A költségelszámolás ellenőrzése az nko-n a. Az NKO érkezteti a kiküldött által beküldött költségelszámolást. Ellenőrzi, hogy a papír alapon beküldött bizonylat egyezik-e a korábban általa jóváhagyottal. A bevételi és kiadási pénztárbizonylatok számát (III. rész) és a befizetett SZJA összeget (IV. rész) utólag felvezeti az elektronikus bizonylatra. b. A költségelszámoláson szereplő adatokat szükség esetén felveszi saját nyilvántartásaiba, rögzíti az Utaztatás rendszerbe. c. Ezt követően kinyomtatja az Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat 2. oldalát (IV. Könyvelési bizonylat) és aláírja.

6 1826 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám d. Amennyiben a kiküldöttnek utólagos költségtérítést kell fizetni, az NKO kitölti a kiadási pénztárbizonylatot és utalványoztatja a kifizetést. e. Az Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat mindkét oldalához hozzácsatolja az eredeti bizonylatokat, majd papíron és elektronikus is továbbítja a PFK részére. f. Az Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat és a saját nyilvántartása alapján a leányvállalatok részére történő kiszámlázáshoz kiállítja az adatközlőt könyvelésfeladás a számvitelen a. A PFK a költségelszámolást a csatolt bizonylatokkal együtt érkezteti. b. A IV. Könyvelési bizonylat részbe felvezeti a dátum és árfolyamadatokat, melyet követően a könyvelési bizonylaton rendelkezésre áll valamennyi könyvelendő tétel a hozzá kapcsolódó kontírozással. c. Amennyiben a kiküldetéssel kapcsolatosan felmerült költségeket a Pályavasúthoz tartozó szervezeti egységre kell elszámolni, a PFK a kitöltött könyvelési bizonylat alapján az elszámolandó költségeket átszámítja a Pályavasút főkönyvébe. d. A leányvállatoknak továbbszámlázandó költségeket minden esetben, bruttó összegben, az újonnan megnyitott főkönyvi számlára kell könyvelni. e. A könyvelési bizonylat úgy került kialakításra, hogy a könyvelendő tételekhez rendelten megadja azok kontírozását és a könyvelésért felelős szervezeti egység nevét is. Megjelenik rajra az elszámolandó árfolyamkülönbözet is, annak jellegétől függően árfolyam-nyereségként vagy veszteségként. A PFK csak a hozzá rendelt könyveléseket végzi. Az IHIR és a KSZK a könyvelést nem az Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat alapján végzi. f. A könyvelésfeladást követően a PFK gondoskodik a bizonylatok megőrzéséről napidíj elszámolása a bérszámfejtésben A bérszámfejtés az NKO adatszolgáltatása alapján a bérszámfejtési rendszerben elszámolja annak adó és járulék vonzatait is: T: 4711 Jövedelemelszámolás - K: 462 SZJA fizetési kötelezettség 463 Költségvetési befizetési kötelezettség A napidíj az eddigiektől eltérően nem az IHIR által kerül költségként feladásra, csak az adóalap elszámolás miatt, átfuttatandó tételként kerül az IHIR-be beállításra. A bérszámfejtés az NKO adatközlése alapján a MÁV Zrt munkavállaló által valutában befizetett SZJA-t a befizetést megelőző hó 15-én érvényes MNB árfolyamon a bérbe bedolgozza és a főkönyvi számlára elszámolja az alábbiak szerint: T: Külföldi kiküldetéshez kapcsolódóan fizetett SZJA K: 4711 Jövedelemelszámolás 4.5. Az útielőlegek felhasználásához kapcsolódó rendszeres adatszolgáltatások Az nko részére teljesítendő adatszolgáltatás A PFK valutapénztár heti rendszerességgel név szerinti kimutatást ad át az NKO részére a kiadott és visszafizetett valuta összegekről, az alkalmazott árfolyam, valutanem és a munkavállaló szerinti társaság megjelölésével. A kimutatás alapul szolgál az NKO által teljesítendő adatszolgáltatások készítéséhez és a költségelszámolások ellenőrzéséhez A Humán szolgáltatás részére teljesítendő adatszolgáltatás Az NKO valamennyi kiküldöttre vonatkozóan, társaságonként, a tárgyhó utolsó napjáig tételes adatszolgáltatást ad át a Humán Szolgáltatás részére. Az adatszolgáltatást a kiutazások nyilvántartását végző informatikai program állítja elő. Az NKO ügyintézője végzi a deviza összegek átszámítását a tárgyhót megelőző hónap 15-i napján érvényes MNB árfolyamon, melyet a program összesít. Az adatszolgáltatást a következő adatokat tartalmazza: A kiküldött neve, törzsszáma Szolgálati helye A kifizetett bruttó napidíj és annak adóköteles része (HUF-ban) MÁV Zrt. alkalmazottak esetében az esetlegesen befizetett SZJA összege. Az NKO havonta, a főkönyvi zárást követően ellenőrzi a Humán Szolgáltatás részére teljesített adatszolgáltatás és a PFK által könyvelt személyi jellegű költségek egyezőségét A MÁV zrt. és a leányvállalatok közötti számlázás A felhasznált útielőlegről szóló számla kiállítása a leányvállalatok részére Leányvállalatok dolgozói esetén az NKO által ügyiratba helyezett adatközlő alapján a Kimenő Számla Könyvelés a számlákat a következő módon állítja ki: a) A kiutazásokkal kapcsolatosan felmerült költségek továbbszámlázása az NKO által kiállított adatközlő alapján kiküldöttenként és pénznemenként egyedileg történik. A számla kiállítása az elszámolt költségek pénznemétől függetlenül HUF-ban történik, kivéve a MÁV-START ZRt. kiküldöttei EUR-ban felmerült költségei esetében, ahol a kiszámlázás EUR-ban történik:

7 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1827 Az EUR-ban kiállított számla könyvelése az utazás (utolsó) napján mely egyben a kiállítandó számla teljesítési dátuma - érvényes MNB árfolyamon történik. A HUF-ban kiállított számla összegének meghatározása a költségelszámolásban szereplő költségek HUF összegének figyelembe vételével. A munkavállalókkal a költségelszámolás melléklete alapján elszámolandó költségek továbbszámlázása: T: Egyéb vevőkövetelés forintban, részesedéssel rendelkezőkkel szemben, Egyéb vevőkövetelés devizában, részesedéssel rendelkezőkkel szemben - K: Útielőleg elszámolás leányvállalatok munkavállalói esetén Az útielőleg felhasználásról szóló számla áthárított ÁFA-t nem tartalmazhat, ezért minden esetben B00_ANK adókódot kell használni. A KSZK az általa kiállított számlához csatolja a költségelszámoláshoz szükséges eredeti bizonylatokat A felhasznált útielőlegről szóló számla befogadása a MÁV-sTART és MÁV-TRAkCIó zrt-nél A MÁV Zrt által kiállított számlát a Bejövő Számla Könyvelés a BSZR rendszerben 007-es számlatípussal rögzíti és igazolásra küldi a leányvállalatok részére. A számla igazolásakor: - a számlával igazolt költségeket a csatolt készpénzfizetési számláknak megfelelően, - a napidíj összegét az 5243 főkönyvi számlára kell kontírozni. T: 51. Anyagjellegű ráfordítások 5243 Külföldi kiküldetési ellátmány (napidíj) elszámolási számla K: 4771 Szolgáltatásból származó kötelezettség, részesedéssel rendelkezővel szemben A leányvállalatoknál a MÁV zrt által biztosított ellátmány esetén a útielőlegek főkönyvi számlát használni nem szabad. A MÁV zrt. által kiállított számla leányvállalatoknál történő könyvelésekor társasági kódot használni nem szabad Az nko megbízási díjának számlázása a leányvállalatok részére A szerződés szerinti megbízási díjról szóló számlát a MÁV Zrt havonta egyszer, a tárgyhavi elszámolások lezárását követően, az NKO által készített adatközlő alapján állítja ki a leányvállalatok részére. A számlát forintban, időszakos elszámolással kell kiállítani, és az alábbi szerint könyvelni: T: Egyéb vevőkövetelés forintban, részesedéssel rendelkezőkkel szemben K: 921 / / 9132 Alaptevékenységen kívüli tevékenység belföldi árbevétele K: 467 Fizetendő általános forgalmi adó számla befogadása a MÁV-sTART és MÁV- TRAkCIó zrt-nél A MÁV Zrt által kiállított számlát a Bejövő Számla Könyvelés a BSZR rendszerben 001-es számlatípussal rögzíti és igazolásra küldi a leányvállalatok részére. A számla könyvelése: T: Megbízási díj 466 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó - K: 4771 Szolgáltatásból származó kötelezettség, részesedéssel rendelkezővel szemben 5.0. HIVATkOzÁsOk, MódOsíTÁsOk És HA- TÁLyOn kívül HeLyezÉsek 1) évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról 2) 46/2010. (VII. 23. MÁV Ért. 23.) EVIG sz. utasítás - MÁV Zrt. Értékelési szabályzata 3) A MÁV Zrt. munkavállalói ideiglenes külföldi kiküldetésének rendjéről szóló utasítás 4) 8/2008. (III.21. MÁV Ért.8.) VIG. B.3. számú házikézipénztári utasítás 6.0. HATÁLybA LÉPTeTÉs Az utasítás a MÁV Értesítőben történő megjelenést követő második hónap 1. napján lép hatályba. Az utasítás MÁV Zrt-nél történő hatályba lépését követően a Számviteli Szervezet a MÁV START Zrt-nél történő alkalmazás érdekében kezdeményezi a vonatkozó tulajdonosi határozat, a MÁV-TRAKCIÓ Zrt-nél és a MÁV GÉPÉSZET Zrt-nél történő alkalmazás érdekében közgyűlés tartása nélkül hozott határozat kiadását.

8 1828 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám 7.0. MeLLÉkLeTek 1) számú melléklet: Pénzigénylés minta 2) számú melléklet: Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylatok 2.a.: Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat MÁV Zrt. dolgozók esetén 2.b.: Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat leányvállalatok dolgozói esetén 2.c.: Útielőleg elszámolás és könyvelési bizonylat MÁV-START Zrt dolgozók és EUR elszámolás esetén 3) számú melléklet: Az útielőleg elszámolási folyamata a MÁV Zrt-nél Petrilla György s. k. gazdasági általános vezérigazgató-helyettes

9 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője sz. melléklet

10 1830 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám 2./a sz. melléklet

11 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1831

12 1832 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám 2./b sz. melléklet

13 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1833

14 1834 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám 2./c sz. melléklet

15 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1835

16 1836 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám 3. sz. melléklet

17 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1837

18 1838 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám

19 27. szám A MÁV Zrt. Értesítője 1839

20 1840 A MÁV Zrt. Értesítője 27. szám

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT

KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT 1051 Budapest, Arany János utca 1. Belföldi és külföldi kiküldetésének eljárásrendje 2013 Jóváhagyta: Dr. Monok István főigazgató ph. A kiküldetéssel

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2

A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 10/2002. (IV. 24.) önkormányzati rendelete 1 a külföldi kiküldetésekről - a módosítással egységes szerkezetben - 2 A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA

BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Budapest, Köves út 2. BELFÖLDI ÉS KÜLFÖLDI HIVATALOS KIKÜLDETÉS SZABÁLYZATA Hatályos: 2012. január 1. napjától Jóváhagyta: Dr. Ari Lajos elnök A kiküldetéssel

Részletesebben

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat

UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány. Kiküldetési szabályzat UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kiküldetési szabályzat 1 1.1 Jelen dokumentum az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány Kuratóriumának jóváhagyásával jött létre 2012. szeptember 6-án. Cél 2.1 Jelen dokumentum

Részletesebben

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK

SZOLNOKI FŐISKOLA. KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT (rektori utasítás) SZOLNOK 2012 SZOLNOKI FŐISKOLA KÜLFÖLDI KIUTAZÁSI SZABÁLYZAT Az SZMSZ-ben biztosított rektori jogkörömnél fogva a külföldi kiutazások

Részletesebben

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről

Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről Lengyeltóti Város Képviselő-testületének 19/2000./VII.27./ számú rendelete az ideiglenes külföldi kiküldetést teljesítők költségeinek megtérítéséről (egységes szerkezetben a módositására kiadott 21/2000./IX.28./

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola Kiküldetési szabályzata 2012. július 31. T A R T A L O M J E G Y Z É K A szabályzat hatálya... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 3 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás

14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás 14/2010. (OT 8.) ORFK utasítás az ideiglenes külföldi kiküldetéssel összefüggésben felmerülő kiadások kincstári kártyával történő finanszírozásának szabályairól Szám: 14/2010. Az ideiglenes külföldi kiküldetéssel

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Kiküldetési szabályzat Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Kiküldetési szabályzat Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától. Érvényes visszavonásig. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Budapesti

Részletesebben

49 4. melléklet: A Magyarország bíróságait hivatalos célú külföldi kiküldetésben képviselő személyek ellátásának szabályai A szabályzat tárgyi hatálya 1. (1) A szabályzat hatálya az OBH elnökének döntése

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 23. szám 127. évfolyam 2012. október 5. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítás TARTALOM Oldal Egyéb közlemény: Oldal 53/2012. (X. 05. MÁV Ért. 23.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata

Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata Az Alkotmánybíróság foglalkoztatottak egyéb költségtérítésének szabályzata 1 XXV-1/00036-0/2014. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT.. igazgató P.H. 1 KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet értelmében a

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatal 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz. KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2010. július 1. napjától KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT Az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat!

Kérjük, kitöltés előtt figyelmesen olvassa el az alábbi információkat! Pénzügyi és szakmai beszámoló és útmutató Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi Egészségügyi célú feladatok támogatása előirányzatból nyújtott támogatás felhasználásáról Támogatott szervezet

Részletesebben

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról

az ideiglenes külföldi kiküldetések rendjének szabályozásáról Készítette: MÁV-START Zrt. Kabinet; Humán Szervezet Grabant Anita, Dudás Karolina 01/73 25 Ulrichné Czihó Barbara 01/22-62 54650/2013/START../2013. (. MÁV-START Ért..) sz. vezérigazgatói utasítás az ideiglenes

Részletesebben

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet. 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás. A külföldi kiküldetések rendjéről

FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet. 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás. A külföldi kiküldetések rendjéről FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 3/2009. sz. Főigazgatói Utasítás A külföldi kiküldetések rendjéről Gödöllő, 2009 Az Intézet nemzetközi megítélése, a kutatók elismertségének növelése, a nemzetközi

Részletesebben

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet

Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Kiutazó neve: Lakcíme: A kiküldetés célja: A kiutazó feladata: A konferenciaelőadás címe: Rendezvény: Ország: Külföldi kiküldetés kérvény, engedély és utalványrendelet Iktatószám: Kitöltendők a sárga mezők,

Részletesebben

Elszámolási segédlet

Elszámolási segédlet Elszámolási segédlet A pályázat elszámolása két fő részből áll: 1. Tartalmi rész: Tartalmi beszámoló + mellékletek (fénykép, újságcikk, stb.) A tartalmi beszámoló szöveges összefoglaló, amelyben a támogatott

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. július 2-i változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink 2012.

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 9. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 9. LECKE 9. LECKE 37 6. KÉZI KÖNYVELÉS PÉNZTÁRKÖNYBEN A következőekben elkezdjük gyakorlati feladatok alapján elkészíteni a könyvelést. A még szükséges nyilvántartásokat menet közben fogjuk elkészíteni. A feladat

Részletesebben

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS 7 BUDAPESTI KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG /VU/2010. TERVEZET VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS Tárgy: A béren kívüli (továbbiakban természetbeni) juttatások választhatóságának részletes szabályai

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 3. szám 127. évfolyam 2012. január 27. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal 3/2012.(I.27.MÁVÉrt.3.)EVIGszámúelnök-vezérigazgatóiutasításazösszeférhetetlenségkezeléséről.

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT . SZ. FÜGGELÉK KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT GULYÁS PÁL KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM (0 Debrecen, Sumen u..) OM azonosító: 09 Érvényes 011. 07. 01.-től határozatlan időre, visszavonásig illetve módosításig Készítette:

Részletesebben

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek

ALAPADATOK* * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek ALAPADATOK* Szerződés száma: Kifizetési kérelem : * Az alapadatok kitöltésével az egyes összesítők alapadatai automatikusan kitöltődnek 1.sz. melléklet 500 Eft alatti támogatástartalmú számlák összesítője

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

ELSZÁMOLÓH. Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének, lebonyolításának és elszámolásának szabályzata Hatályos: 2014.április 1. A kiküldetési

Részletesebben

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat

Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Testnevelési Egyetem Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 44/2015. sz. határozatával 1 1. A Szabályzat célja A Nemzetközi Kiküldetési Szabályzat készítésének a

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2013 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács közalkalmazottai és doktoranduszai kiutazásait az Intézet vezetője engedélyezi.

Az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács közalkalmazottai és doktoranduszai kiutazásait az Intézet vezetője engedélyezi. Rektori utasítás a Szent István Egyetem hivatalos külföldi kiutazásairól és az ezzel kapcsolatos elszámolásokról, a külföldi vendégek fogadásának engedélyezéséről és ügyintézéséről 1. Bejelentési kötelezettség

Részletesebben

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor

Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Kitöltési útmutató a 2015. évre kiállítandó Adatlaphoz, a magánszemély munkaviszonyának (tagsági viszonyának) megszűnésekor Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 46. (5)

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT

GÉPJÁRMŰ HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET 5601 Békéscsaba, Pf.: 303. Székhely: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. Telefon: 06/66/643-991, 06/30/684-5697 E-mail: menta@internet-x.hu Honlap: www.bekesmenta.hu

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat

Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet Reprezentációs kiadásokra vonatkozó szabályzat Hatályos: 2014. március 1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 3. számú melléklet: Gépjármű-használati szabályzat Készítette: Nagy Gábor, elnök Jóváhagyta: Nagy Gábor, elnök 2010. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés... 3 II. A szabályzat

Részletesebben

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről

Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Öttevény Község Önkormányzata Szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

AZ ELSZÁMOLÁSRÓL. VALUTAVÁLTÁS: bizonyítani kell, hogy a valuta honnét származik: csatolni kell a valutaváltási bizonylatot, DE:

AZ ELSZÁMOLÁSRÓL. VALUTAVÁLTÁS: bizonyítani kell, hogy a valuta honnét származik: csatolni kell a valutaváltási bizonylatot, DE: AZ ELSZÁMOLÁSRÓL Az alábbi információkat a MOB és az EMMI által közösen kiadott Benchmark, valamint az elszámolás során összegyűjtött tapasztalataink alapján állítottuk össze Általánosságban: Mindenről

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN

ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL. Beszerzés, teljesítés megnevezésének jogcíme 7. Könyvelési sorszám 6. Nettó összege ÖSSZESEN 1. sz. melléklet Szerződés száma: Pályázó neve: Címe/székhelye: ELSZÁMOLÁS A TÁMOGATÁSI ÖSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRÓL A pályázatban megjelölt projekt/feladat megvalósításának költségei Sorszám kibocsátó neve

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról 1 Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2010. (XII. 21.) rendelete a helyi idegenforgalmi adóról Módosítás: a) 3/2011 (II. 3.) ör. b) 50/2011 (XI. 28.) ör. c) 15/2014.

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI E) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 E01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI

F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI F) AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ELSZÁMOLÁSÁNAK BIZONYLATAI Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Egyszerűsített adattartalmú számla (3 példányos) Sz.ny. 13-373 F01. 2. Számla (3 példányos)

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2015. ÉVI TAVASZI SPORTPÁLYÁZATÁHOZ 1. Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel tartozik!

Részletesebben

Szent György-hegy Hegyközség

Szent György-hegy Hegyközség Szent György-hegy Hegyközség ÜGYVITELI SZABÁLYZAT 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ Az Ügyviteli Szabályzat a Hegyközség Alapszabályára épül, és azon rendelkezéseket tartalmazza, amelyek az Alapszabályban létrehozott

Részletesebben

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember

MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA. Módosítva 2009. szeptember MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓI KAMARA KÖLTSÉGTÉRÍTÉSI SZABÁLYZATA Módosítva 2009. szeptember 2 az Országos Elnökség 16/2009. (09.07.) E. számú határozata A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Országos

Részletesebben

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA

BEL- ÉS KÜLFÖLDI KIKÜLDETÉSEK SZABÁLYZATA Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal, Dunaszeg, Dunaszentpál és Kunsziget Község Önkormányzata és költségvetési szerveik, valamint a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás és a Kunszigeti Gyermekellátó

Részletesebben

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS

Tájékoztató. a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Tájékoztató a kifizető (munkáltató) által magánszemély Biztosítottra kötött BEST DOCTORS Csoportos Egészségbiztosításra és (Euró Alapú) Kiegészítő Egészségbiztosításra vonatkozó, 2012-ben hatályos adózási,

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KIKÜLDETÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2015 TARTALOMJEGYZÉK A szabályzat hatálya... 3 Általános értelmezések... 3 A belföldi kiküldetések rendje... 4 A belföldi kiküldetések költségelszámolása...

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG. REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1 Hatályos: 2014. november 3.

Részletesebben

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla

Betegszabadság díja munkáltatót terhelő táppénz és táppénz kiegészítés. Költségvetési kiutalási igények. számla 19.) Határozza meg a jövedelem elszámolás alapfogalmait (béralap, jövedelemalap, levonások)! Ismertesse a vállalkozást terhelő járulékokat és elszámolásukat! Mutassa be a jövedelem elszámoláshoz kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére

Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére Tájékoztató jelölő szervezetek / független jelöltek részére I. Jelölő szervezetek nyilvántartásba vétele 1.) Azt a szervezetet, amely jelöltet vagy listát kíván állítani, a választás kitűzését követően

Részletesebben

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ

ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ AZ ELTE 2014/2015. ÉVI ŐSZI-TÉLI KULTURÁLIS PÁLYÁZATÁHOZ Az elszámolás szabályai A megítélt támogatásra vonatkozóan a Pályázónak elszámolási kötelezettsége van, melyért felelősséggel

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza

HIRDETMÉNY. Számlavezetési díj, a számlatulajdonos kérésére nyitott forint és deviza HIRDETMÉNY a Magyar Nemzeti Bank által vezetett bankszámlákhoz kapcsolódó, a készpénzben végzett műveleteken kívüli fizetési megbízásokra vonatkozó díjakról, különdíjakról, jutalékokról, postai és egyéb

Részletesebben

Diákigazolvány rendszer

Diákigazolvány rendszer Diákigazolvány rendszer Elektronikus igénylés 2011.09.12. Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1 A diákigazolványok igénylésének új, elektronikus ügyintézése... 3 1.1 A működési folyamatok vázlata... 3 1.2 A

Részletesebben

2010. évi 6. számú szabályzat a bírák és az igazságügyi alkalmazottak belföldi kiküldetése esetén fizetendő költségtérítés szabályairól A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI.

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához

ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához ÚTMUTATÓ a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által támogatott pályázati programok pénzügyi elszámolásához Az elszámolást az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény,

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

9/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL

9/2013. számú A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN. Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL Ikt.sz: 3003-23/2013/Sz. 9/201 számú Jegyzői-Polgármesteri Utasítás A SZUHAKÁLLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN A REPREZENTÁCIÓS CÉLÚ KIADÁSOK RENDJÉRŐL Érvényes: 201 március 1-jétől I. Általános Rész

Részletesebben

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár

ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár ELTE Rektori Kulturális pályázat ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2014. nyár Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a megítélt támogatásra vonatkozóan elfogadta a felhasználási és elszámolási szabályokat, melyért felelősséggel

Részletesebben

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról

Szabályzat. a saját gépjármű hivatalos célú használatáról Szabályzat a saját gépjármű hivatalos célú használatáról 23./2015. (VII. 30.) sz. elnökségi határozattal elfogadva 2 3 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A szabályzat célja a törvényi változásoknak / 1995. évi CXVII.

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni):

Naplófőkönyv zárása. A részletező nyilvántartások a következők (félkövér betűvel jelöltem, amit szakszervezet esetében el tudok képzelni): Naplófőkönyv zárása Az egyszeres könyvvitel alap- és részletező nyilvántartásokból áll. (Kettős könyvvitel esetében a részletező nyilvántartásokat a főkönyvi számlák analitikája adja, így ezért nincs szükség

Részletesebben

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9.

M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A. Érvényes: 2011. szeptember 9. M A G Y A R B I L I Á R D S Z Ö V E T S É G P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Érvényes: 2011. szeptember 9. 1 P É N Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A Magyar Biliárd Szövetség /továbbiakban:mbsz/

Részletesebben

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKKEZELÉSI SZABÁLYZAT A jelen Értékkezelési Szabályzat (a továbbiakban: a Szabályzat ) a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK Korlátolt Felelősségű Európai Szövetkezet SCE (a továbbiakban: a Szövetkezet ) Igazgatósága

Részletesebben

Vagyoni biztosíték letétek típusai

Vagyoni biztosíték letétek típusai Vagyoni biztosíték letétek típusai Szerződésben meghatározott vagy határozatlan futamidejű, az engedélyező hatóság javára elkülönítetten kezelt letéti összeg. A Bank elkülönítetten, nem pénzforgalmi típusú

Részletesebben

2.1 Szakmai ismeretek

2.1 Szakmai ismeretek 2 Általános ismeretek 2.1 1 2.1.1 Könyvvezetési kötelezettség Könyvvezetés: az a tevékenység, amelynek során a gazdálkodó a tevékenysége során felmerülő gazdasági eseményekről a törvényben rögzített általános

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2003. április 17. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. GAZDÁLKODÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2003. április 17. A gazdálkodás általános elvei A gazdálkodás célja: - az Egyesület alapszabályában

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele

Pénzügyi számvitel. VIII. előadás. A jövedelmek számvitele Pénzügyi számvitel VIII. előadás A jövedelmek számvitele A jövedelemelszámolási számlán elszámolt jövedelem értelmezése Adott vállalkozástól a vállalkozás alkalmazottjai, vagy más személyek részére valamilyen

Részletesebben

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni.

9. Év végén leltározás alapján kell a követelések állományát megállapítani, majd értékelni. 5. Amennyiben a szerv nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egyegy gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a főkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,

Részletesebben

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító

a Kormányrendelet igényelték. szervek és 2014./2014 használt a Kincstár tételek Azonosító TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Államkincstár szakrendszereiben az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) számú Kormányrendelet előírásai alapján végrehajtott változtatásokról Az államháztartás számviteléről

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG GÉPJÁRMŰVEK KÖLTSÉGELSZÁMOLÁSÁNAK 1.1.1.1. SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. április 15. BEVEZETÉS A tapasztalatok azt mutatják,

Részletesebben

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma:

1.10. Adószáma (11 hosszan): - - 1.11. Pénzforgalmi (átutalási) számlaszáma(i) és a számlavezető pénzintézet(ek) megnevezése, fiókja, számlaszáma: Kérelem benyújtásának időpontja: Kérelmet átvevő vámszerv megnevezése, aláírása: KÉRELEM vámhatósági nyilvántartásba vételhez a kereskedelmi gázolaj utáni adó-visszaigénylés érvényesítéséhez Új kérelem

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS

SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS SEGÉDLET A SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A HAJLÉKTALANOKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY ÁLTAL TÁMOGATOTT 2012-13-HEF KÓDÚ PÁLYÁZATI PROGRAMOKH OZ A támogatási szerződésben rögzített feladatok,

Részletesebben

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. TARTALOM. 3/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói 33. szám 124. évfolyam 2009. november 20. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 2/2009. (XI. 20. MÁV Ért. 33.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói utasítás a A

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

2. Eljárási rendelkezések. 3.

2. Eljárási rendelkezések. 3. S O N K Á D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 20/ 2011. ( X. 1 7. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e A Z I D E G E N F O R G A L M I A D Ó R Ó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi vagy fizetési számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012. július 2-tól A Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről

TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről TÁJÉKOZTATÓ a Számlatulajdonos pénzforgalmi számláját érintő fizetési megbízások benyújtásának és teljesítésének rendjéről Hatályos: 2012.07.02-től 3. sz. függelék A Szabadszállás és Vidéke Takarékszövetkezet

Részletesebben

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Pálosvörösmart Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2006. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Az idegenforgalmi adóról Egységes szerkezetben* Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz.

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a társadalombiztosítási kifizetőhelyek által folyósított ellátások elszámolására szolgáló EB11 számú nyomtatványhoz. I. fejezet Általános rendelkezések A társadalombiztosítás ellátásaira

Részletesebben

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok

A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok A LEADER Helyi Akció Csoportok kifizetési kérelmében kötelezően benyújtandó dokumentumok 1. Személyi jellegű kiadások (a jogcímspecifikus rendelet alapján, a támogatott célterület feladatainak ellátása

Részletesebben

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015.

Zsebpénzkezelési Szabályzat 2015. 2015. Szakmai Program 13. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. A Fiatalkorúak zsebpénzkezelési szabályzata: - a büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról

Részletesebben

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is,

- a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a nyilvántartás mellett el kell helyezni a kölcsönszerződés másolatát is, - a kölcsön törlesztésekre vonatkozóan alkalmazni kell a Bevételek analitikus nyilvántartási füzetét, mely segítségével nyomon

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba.

HIRDETMÉNY. a Tranzakciós Díj alkalmazásáról. Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. HIRDETMÉNY a Tranzakciós Díj alkalmazásáról Kihirdetés napja: 2013. 01. 22. A Hirdetmény a kihirdetés napján lép hatályba. I. Általános rendelkezések A pénzügyi tranzakciós illetékről szóló, többször módosított

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben