Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság január és december között végzett tevékenységét.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság 2002. január és 2003. december között végzett tevékenységét."

Átírás

1 A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2002 január 2003 december között végzett tevékenységéről szóló jelentés I. Bevezetés A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a Vöröskereszt és Vörösfélhold 26. Konferenciájának (1995) határozatában megfogalmazott ajánlás alapján jött létre. A Bizottság a Kormány májusában elfogadott 2095/2000. (V.9.) határozata alapján működik (lsd. csatolva), a tárgykörben érintett minisztériumok képviselőinek részvételével. Az alábbi jelentés összefoglalja a Bizottság január és december között végzett tevékenységét. II. A Bizottság tevékenységének főbb jellemzői A Bizottság az általa elfogadott munkaterv alapján az elmúlt két évben tizenegy alkalommal ülésezett. A megbeszélések napirendjén az alábbi témák szerepeltek: A Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának ratifikációs folyamata, a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának hatálybalépése és alkalmazása a belső jogban; Egyes nemzetközi humanitárius jogi egyezmények hazai ratifikációjának helyzete, különös tekintettel a Gyermek jogairól szóló Egyezménynek, a Gyermekek fegyveres konfliktusba történő bevonásáról szóló fakultatív jegyzőkönyve és a kulturális javak fegyveres összeütközés esetén való védelméről szóló évi Hágai Egyezmény II. Jegyzőkönyve vonatkozásában; A nemzetközi humanitárius jog magyarországi terjesztése, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) által kifejlesztett oktatási csomag hazai bevezetésének lehetőségei; A vöröskereszt embléma jogtalan magyarországi használatának kérdése, az ellene való fellépés lehetőségei; A Vöröskereszt és Vörösfélhold 28. Nemzetközi Konferenciájának (2003. december) előkészítése és határozatainak megvitatása; A menekültüggyel és a migrációval és a menekültügy hazai helyzetével összefüggő humanitárius jogi kérdések. III. Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1.) A humanitárius jogi ismeretek terjesztése és oktatása, valamint az ezzel kapcsolatos nemzetközi együttműködés A nemzetközi humanitárius jog szélesebb körű hazai megismertetésére előrelépés tapasztalható a vizsgált időszakban.

2 2 a) Felsőfokú oktatás A humanitárius jog oktatására általában a nemzetközi jogi tanulmányok keretén belül kerül sor a felsőfokú oktatási intézményekben. Elsősorban az egyetemek jogi karain, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen és a Rendőrtiszti Főiskolán folyik humanitárius jogi képzés. Általában a nemzetközi jogi tankönyvek egy-egy fejezete foglalkozik a kérdéskör leglényegesebb aspektusaival. A Bizottság 2001-ben felmérte az Oktatási Minisztériumhoz tartozó graduális és posztgraduális képzés keretén belül a humanitárius jog oktatásának helyzetét. (Az arról készített összefoglaló a évi jelentés mellékletét képezte.) Jelenleg kiemelésre méltó, hogy több felsőoktatási intézményben alternatív főkollokviumként a tanrendbe beépült a nemzetközi humanitárius jog. A Minisztérium támogatja a hallgatók intenzív nemzetközi részvételét a humanitárius jogi versenyeken. (Pl. a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága által szervezett Jean Pictet versenyen, szinte valamennyi jogi kar csapata részt vesz.) b) Középfokú oktatás A nemzetközi humanitárius jog főbb elveinek és szabályainak ismertetése a középfokú oktatásban egyelőre nem jelent meg. (Figyelemre méltó, hogy az emberi jogok oktatása már szerves részét képezi a középiskolai tanulmányoknak.) július 5. és 11. között Budapesten került megrendezésre A humanitárius jog felfedezése című nemzetközi konferencia, 39 ország képviselőinek részvételével, amely a nemzetközi humanitárius jogi alapismereteknek a középiskolai oktatásban történő bevezetésével foglalkozott. A Magyar Vöröskereszt bázisiskoláiban kezdeményezte a program hazai bevezetését tesztelés céljából. A Bizottság kész segítséget nyújtani az Oktatási Minisztériumnak a program bevezetésére irányuló tevékenységéhez. c) Az Oktatási Minisztérium, az Igazságügyi Minisztériummal és az ICRC-val együttmūködve nemzetközi konferenciát kíván szervezni a Római Statútum és a magyar Nemzetközi Büntetőtörvénykönyv alkalmazási és oktatási problémáiról. Konkrét kutatói programokat támogatnak ebben a témakörben (pl. a Deák Ferenc ösztöndíj keretében: Bűnösség a nemzetközi jogban című kutatás). Figyelemre méltó, hogy a Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karának Bűnügyi Tudományok Tanszékén létrejött a Minisztérium anyagi támogatásával az ország első Nemzetközi Büntetőjogi és Humanitárius Jogi Központja, amely már idén fogadott partnereket a Bécsi és Helsinki Egyetemekről, és e területen együttműködési szerződéseket készített elő. Kiemelendő továbbá, hogy a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága, a honvédelmi tárcával fenntartott hagyományosan jó kapcsolatok mellett, nagy hangsúlyt fektet a rendészeti szervekkel való együttműködésre is. Ennek egyik fontos eleme a humanitárius jogról a rendészeti munkatársaknak szóló kézikönyv magyar nyelvű megjelentetése. Célszerűnek látszik a kötet megjelentetésével megvárni a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának hazai kihirdetését, abból a célból, hogy a dokumentumba a hiteles magyar fordítás és feldolgozás kerülhessen be folyamán. 2.) Fejlemények a honvédelemre vonatkozó humanitárius jogi szabályozásban január 1-én lépett hatályba az első szabályozást (1996. évi XLIII. törvény) felváltó évi XCV törvény (Hjt), amely a hatályos törvények és más jogszabályok, valamint a nemzetközi jog elvárásoknak megfelelően szabályozza a Magyar Honvédség feladataihoz igazodó szakmai

3 3 ismeretek elsajátítását, és annak alapján történő közszolgálat teljesítését. Új szolgálati szabályzat megalkotása szerepel a tervekben, amely a jelenlegi minimális humanitárius jogi rendelkezést részletesebb összefoglalóval váltaná fel. 3.)A vöröskereszt embléma jogtalan magyarországi használata A Magyar Vöröskereszt több alkalommal jelezte a tanácsadó bizottságnak, hogy Magyarországon nem tartják tiszteletben a (nemzetközi) Vöröskereszt ismertetőjelét. A nemzetközi egyezményekben és a Vöröskereszt jogállásáról szóló jogszabályokban foglaltakkal össze nem egyeztethetően, a fogyasztókban nagyobb bizalmat ébresztő és ezzel megtévesztő módon, különböző árukon, szolgáltatások hirdetésein szerepeltetik a nemzetközi megkülönböztető jelvényt. A Bizottság megvizsgálta az emblémavédelem kérdését és megállapította, hogy az érvényes jogi szabályozás lehetővé teszi az embléma jogosulatlan használatával szembeni fellépést, azonban a jogalkalmazó szervek nem rendelkeznek a vonatkozó ismeretekkel. Ezzel összhangban a Bizottság tájékoztatót dolgozott ki a rendőrség számára a hatályos rendelkezésekről, amelyek egyrészt a Vöröskereszt embléma alkalmazását, másrészt pedig a jogosulatlan címhasználat szabálysértését szabályozzák. A Bizottság megítélése szerint a Vöröskereszt ismertető jel használatára vonatkozóan a Magyar Vöröskeresztnek engedélyeztetési eljárást lenne célszerű kidolgoznia. Hosszútávon azonban mindenképpen indokolt lenne, hogy a Magyar Vöröskeresztről szóló törvény módosításával kerüljön sor a kérdés rendezésére. A Bizottság kész felajánlani segítségét a törvénymódosítási javaslathoz. A Bizottság egy éven belül áttekinti a jogalkalmazási gyakorlatot, és annak tapasztalatait felhasználva javaslatot tesz a szükséges jogszabály-módosításra. A Bizottság ezúton indítványozza, hogy az emblémahasználatról szóló hatályos jogszabályokra vonatkozó tájékoztatást juttassák el az eljárásban részt vevő rendőrségi szervekhez, továbbá a munkájukat segítő, velük együttműködő társhatóságokhoz. IV. Részvétel rendezvényeken március Genf: Nemzeti Tanácsadó Bizottságok I. világtalálkozója június ICRC Regionális Iroda és a Külügyminisztérium közös rendezvénye a Nemzetközi Büntetőbíróság Statútumának alkalmazásáról június Pozsony: részvétel az új szlovák NTB első ülésén szeptember Genf: nemzeti társaságok jogi felelőseinek értekezlete november Budapest: szimpózium az évi Kiegészítő Jegyzőkönnyvek 25. évfordulója alkalmából; kiadvány megjelentetése március Ljubljana: regionális NTB-találkozó június Prága: a külügy- és honvédelmi minisztériumok humanitárius jogi tanácsadóinak regionális értekezlete július Budapest: A humanitárius jog felfedezése című nemzetközi konferencia az ICRC Regionális Iroda szervezésében szeptember Genf: a nemzeti társaságok jogi felelőseinek ülése december Genf: Vöröskereszt és Vörösfélhold 28. Nemzetközi konferenciája

4 4 V. A Vöröskereszt és Vörös Félhold 28. Nemzetközi Konferenciája (Genf, december 2-6.) december 2-6. között Genfben került megrendezésre a Nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold 28. Nemzetközi Konferenciája, amelyen részt vettek az évi, a háború áldozatai védelméről szóló négy Genfi Egyezmény részes államai, a nemzetközi Vöröskereszt és Vörös Félhold mozgalom (181 nemzeti Vöröskereszt és Vörös Félhold társaság, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága - ICRC - valamint a nemzeti társaságokat tömörítő Nemzetközi Föderáció - IFRCRC ) képviselői. A tanácskozáson részt vett a magyar kormány és a Magyar Vöröskereszt küldöttsége is. A konferencia fő témája az emberi méltóság védelme volt. Az ICRC elnöke, Jakob Kellenberger beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzetközi humanitárius jog, jelenlegi formájában minden vonatkozásban megfelelő jogi alapot biztosít napjaink fegyveres konfliktusai - beleértve a terrorizmust is - által kiváltott kihívásokra adandó válaszokhoz. Elsősorban az államok elkötelezett politikai akaratától függ a humanitárius jog szabályainak tiszteletben tartása és maradéktalan érvényre juttatása. A plenáris ülésen elhangzott felszólalások hangsúlyozták a nemzetközi humanitárius jog és a nemzetközi vöröskereszt mozgalom alapelvei melletti elkötelezettségüket. Súlyos aggodalommal szóltak arról, hogy a fegyveres konfliktusok áldozatainak egyre nagyobb hányada a polgári lakosság soraiból kerül ki. Elítélték a humanitárius segítségnyújtásban részt vevők elleni támadásokat, felhívták a figyelmet a nők és gyermekek fokozottabb védelmének szükségességére, valamint más, a legsebezhetőbb csoportokat sújtó hátrányos megkülönböztetés felszámolásának fontosságára. Bizottságokban kerültek megvitatásra a háborús konfliktusban érintett személyek védelme melletti elkötelezettség, valamint a katasztrófák és a betegségek, elsősorban a járványok okozta negatív következmények csökkentését célzó nemzetközi együttműködés kérdései: A fegyveres konfliktusokban eltűnt személyek és családjaik jogai. A polgári lakosság és a konfliktusban részt vevők fokozott védelme a fegyverek megkülönböztetés nélküli használatával szemben, valamint a betiltott fegyverek által okozott szükségtelen szenvedés csökkentése. A katasztrófák áldozatait sújtó hatások mérséklése a megfelelő katasztrófavédelmi eszközök használata és a fokozott védelmi készültségi mechanizmusok révén. A Konferencián egyhangúlag hagyták jóvá az Emberi méltóság védelméről szóló Nyilatkozatot és az ehhez kapcsolódó Cselekvési Tervet. A konferencián az Európai Unió közös felszólalásban és ún. vállalásokban tett kötelezettséget a nemzetközi humanitárius jogi normák tiszteletben tartása mellett. Az EU négy közös vállalása: A háborúból visszamaradt robbanószerkezetekkel kapcsolatos kiegészítő jegyzőkönyv (ERW) megerősítése; A humanitárius jog oktatásának különböző szintű elősegítése;

5 5 A Nemzetközi Büntetőbíróság hatékony működésének támogatása és Statútuma széleskörű ratifikálásának előmozdítása; A nemzetközi humanitárius jog szabályainak fokozottabb érvényesítése a békefenntartó műveletek során. A magyar küldöttség meghatározott mandátum alapján vett részt a konferencia munkájában. A plenáris ülésen elhangzott magyar felszólalás hangsúlyozta elkötelezettségünket a nemzetközi humanitárius jog erősítése mellett. Bejelentésre került, hogy a nemzetközi fejlesztési együttműködés keretén belül növeljük támogatásunkat a multilaterális humanitárius együttműködéshez. A Cselekvési Tervben meghatározott célok elérése érdekében négy vállalás beterjesztésére került sor, amelyekből az első kettő a Magyar Vöröskereszttel közös vállalás: A humanitárius jog oktatásának különböző szintű elősegítése (HM, BM, OM, MVK); A járványok és betegségek, beleértve a szándékos fertőzés elleni fellépés (EÜSZCSM, KüM, MVK); A Gyermek jogai Egyezményhez fűzött Gyermekek fegyveres konfliktusba való bevonásáról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyv ratifikálása (KüM); Az évi hágai egyezmény a kulturális értékek védelme háborús konfliktus esetén második jegyzőkönyve megerősítésének előmozdítása (NKÖM). A vállalások végrehajtásáról a következő konferencián, 2007-ben kell beszámolni. Budapest, január 30. (Dr. Prandler Árpád) elnök

Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata

Fentiek közül az alábbi témákat emeljük ki: 1. A vörös kereszt embléma jogosulatlan magyarországi használata I. Bevezetés A nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2005-ben végzett tevékenységéről szóló jelentése A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl

Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl Jelentés a nemzetközi humanitárius jog terjesztésével és érvényre juttatásával foglalkozó Nemzeti Tanácsadó Bizottság 2009-ben végzett tevékenységérıl I. Bevezetés A magyar Nemzeti Tanácsadó Bizottság

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről

Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről Az Európai Unió iránymutatásai a nők elleni erőszakról, valamint a nőkkel szembeni megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelemről 1. Az iránymutatások célkitűzése A nők elleni erőszakról szóló

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat. EU-Üzleti szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat EU-Üzleti szakirány KATASZTRÓFATURIZMUS, VALAMINT A NEMZETKÖZI KATASZTRÓFA-SEGÍTSÉGNYÚJTÁS RENDSZERE

Részletesebben

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013

Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 J/13837 Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2013 Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2014

Részletesebben

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén

Regionális és globális problémakezelés a kábítószerügy területén BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad információhozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illeti.

Részletesebben

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről

Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek. Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése. érdekében elfogadott intézkedésekről Magyarország 3-4-5. időszakos jelentése a Gyermek Jogairól Szóló Egyezményben elismert jogok érvényesítése érdekében elfogadott intézkedésekről Budapest, 2012. június 28. Tartalomjegyzék Pont Oldal Bevezetés

Részletesebben

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009.

KÜLÜGYMINISZTER. Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről. Budapest, 2009. KÜLÜGYMINISZTER Beszámoló a magyar nemzetközi fejlesztési együttműködés 2008-ban megvalósított tevékenységéről Budapest, 2009. március TARTALOM 1. A nemzetközi fejlesztési együttműködés helye a külkapcsolatokban...

Részletesebben

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz

Országjelentés Magyarországról. a fogyatékossággal élő gyermekekkel. foglalkozó tagállami szakpolitikákról szóló tanulmányhoz BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA C. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ÉS ALKOTMÁNYOS ÜGYEK ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGY Országjelentés Magyarországról a fogyatékossággal élő gyermekekkel

Részletesebben

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves

Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves Az Európai Unió által a 2014-2020. közötti uniós programozási időszakban létrehozásra kerülő Belső Biztonsági Alaphoz kapcsolódó hétéves szakpolitikai stratégia TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország

A részes államok által benyújtott jelentések vizsgálata az egyezmény 35. cikke értelmében. Magyarország Egyesült Nemzetek CRPD/C/HUN/CO/1 Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény Kapják: általános JAVÍTOTT, SZERKESZTÉS NÉLKÜLI VÁLTOZAT 2012. szeptember 27. Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival

Részletesebben

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa munkájának nemzetközi környezete (2007 2010), különös tekintettel a gyermeki jogokra Lux Ágnes Szabó Máté Sziklay Júlia Az ombudsmanok működésének az alapjogok

Részletesebben

GYERMEKJOGOK ÉS JOGTUDATOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN

GYERMEKJOGOK ÉS JOGTUDATOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN DR. RAJZINGER ÁGNES GYERMEKJOGOK ÉS JOGTUDATOSÍTÁS AZ OKTATÁSBAN az állampolgári jogok országgyûlési biztosának OBH 2096/2008. számú jelentésérõl A gyermeki jogokat a jogrendszer egészének biztosítania

Részletesebben

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS

MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS MAGYARORSZÁG AFGANISZTÁNI SZEREPVÁLLALÁSA KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI KITEKINTÉS BEVEZETŐ Magyarország a globális biztonsági kihívások kezelése, valamint a NATO- és EUtagságból adódó kötelezettségeinek teljesítése

Részletesebben

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN

A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN A MIGRÁCIÓ INTEGRÁLT TÁRSADALMI MEGKÖZELÍTÉSEI SZERKESZTETTE FÓNAI MIHÁLY PÉNZES MARIANN ÉSZAK-KELET MAGYARORSZÁGI SZENVEDÉLYBETEGSÉGEKET MEGELŐZŐ EGYESÜLET HUMAN-NET ALAPÍTVÁNY NYÍREGYHÁZA, 2009. A PROJEKT

Részletesebben

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012

Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 Figyeljetek ránk! A gyermekjogok helyzete Magyarországon 2006-2012 FIGYELJETEK RÁNK! 1 A kötet elkészítését az Open Society Foundation

Részletesebben

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek

Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Szegedi Tudományegyetem Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar Jogi és Igazgatási Ismeretek II. Emberi jogi alapismeretek Tanulási segédlet ÁJT0501E kurzushoz Szociális munkás és Szociálpedagógus alapszakos

Részletesebben

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon

Gondnokság és emberi jogok Magyarországon Gondnokság és emberi jogok Magyarországon A gondnokság jogintézményének és gyakorlatának elemzése 2007 Húsz évig voltam gondnokság alatt. Nem engedték, hogy használjam a saját pénzemet, vagy magam döntsem

Részletesebben

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről

J E L E N T É S. a Kormány részére. a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 13432-1/2006-SZMM TERVEZET J E L E N T É S a Kormány részére a 2005. évi magyarországi kábítószerhelyzetről Budapest, 2006. december Vezetői összefoglaló I. Tartalmi

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása

A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása DR. KOZMÁNÉ DR. SZIGETI ANDREA A szociális jogok európai egyezménye és magyarországi végrehajtása A jelenleg negyvenhat tagországot számláló, strasbourgi székhelyű Európa Tanácsot amelyet az Európai Unió,

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 A kiadvány megjelenését a Nemzeti Civil Alapprogram támogatta 2 Tartalomjegyzék Bevezető... 4 I. rész 1.) A Civil Térkép Témacsoportban résztvevő

Részletesebben

Magyarország. Lengyelország

Magyarország. Lengyelország Belarus Bevezetés Magyarország Csehország mint menedéket nyújtó ország Szlovákia Lengyelország Ukrajna Ausztria Budapest Magyarország Románia Szlovénia Horvátország Szerbia A menedékkérők és menekültek

Részletesebben

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott

Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Az 1698/2013. (X. 4.) Korm. határozattal elfogadott Migrációs Stratégia és az azon alapuló, az Európai Unió által a 2014-2020. ciklusban létrehozásra kerülő Menekültügyi és Migrációs Alaphoz kapcsolódó

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Varga János. Egy nemzetközi tudományos konferencia utóélete és reményteli jövője

Varga János. Egy nemzetközi tudományos konferencia utóélete és reményteli jövője A konferencia Varga János Egy nemzetközi tudományos konferencia utóélete és reményteli jövője A magyar Határőrség a rendszerváltás időszakában egy rendvédelmi szervtől szokatlan aktivitással vett részt

Részletesebben

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra.

Miskolci Egyetem. Állam- és Jogtudományi Kar. Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ. Készítette: Kanyó Edina. Konzulens: Dr. Jakab Nóra. Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrár- és Munkajogi Tanszék A REHABILITÁCIÓ Készítette: Kanyó Edina Konzulens: Dr. Jakab Nóra 2013 Miskolc University of Miskolc Faculty of Law Agricultural

Részletesebben