THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István"

Átírás

1 THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest

2 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje 4. A szerzők névsora 47. Tárgyszavak 52. 2

3 Köszöntő Mint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára, s így a Theologiai Szemle laptulajdonosának és szerkesztőségének képviselője, valamint e folyóirat főszerkesztője újabb öt esztendő elröpülte után - immáron az alapítás 85 éves évfordulóján - őszinte nagyrabecsüléssel emlékezem azokra, akik ez idő alatt e lapnak szerzői, szerkesztői, terjesztői és olvasói voltak. A kezdetekkor kifejezetten református, majd ezt követően hamarosan ökumenikus teológiai műhelymunka, egyrészt életre hívta e lapot 1925-ben, másrészt pedig újabb és újabb megtorpanások után újraindította és korszerű, tudományos igényű írások elérhető fórumává tette a teológiai hallgatók és tanárok, gyakorló lelkészek, és a teológia, valamint az egyházi élet iránt érdeklődő értelmiségiek számára. Az alapítás évében a trianoni határokkal is szétszabdalt magyar protestáns eszmélődés számára jelentett sokféle, határon felülemelkedő fórumot. Ma az európai integráció és a demokratikus változások önmagukban is falakat bontogatnak, de még mindig sok mindenen felül kell emelkedniük politikai és kulturális értelemben egyaránt. A lap ezt a hagyományát az elmúlt években különösen is az elmúlt öt esztendőben, az utolsó repertórium megjelenése óta a tudományok között lévő határok átlépésével, az úgynevezett interdiszciplináris megközelítéssel egészítette ki. Hazánk és egyházaink vérzivataros történelme okán kevés tudományos orgánum mondhatja, hogy bár megszakításokkal, de 85 éve szolgálja az olvasókat. Gazdag kincset halmozott föl, amely szisztematizálva megtalálható az érdeklődők számára és 1990 közötti időszak repertóriuma 18 esztendővel ezelőtt jelent meg kétkötetes könyv formájában. A technikai változások okán az 1991 és 2004 között megjelent írások könnyen kezelhető repertóriumát az interneten keresztül és CD-n bocsájtottuk a kutatók rendelkezésére. Ezt tesszük az elmúlt öt esztendő anyagával is. Az összeállítás tiszteletreméltó munkáját ez alkalommal is L. Kozma Borbála végezte. Hálás szeretettel köszönjük meg, hogy ez alkalommal is számíthattunk rá és pontos munkája révén az elmúlt öt esztendő anyaga is szisztematikus rendben, könnyű elérhetőséggel áll az olvasók, kutatók rendelkezésére. A repertóriumot az Október a Reformáció Hónapja rendezvénysorozat megnyitóján bocsátjuk útjára. Ébredj bizonyságtévő lélek! hangzik az idei rendezvénysorozat mottója. Az ébredésnek helye és ideje van a szellemi életünkben is. Talán éppen a jövő fejlődését tovább munkáló, holisztikus, interdiszciplináris, teológiai eszmélődés amely egyébként, ne szégyelljük kimondani, eddig is messze elől járt természeténél fogva sok tudományhoz képest és tudományos módszer az, ami újat jelentet a teológiai művelésében és a Theologiai Szemle szolgálatában. A 85 éves évfordulón Isten iránti hálával mondok köszönetet az elmúlt öt esztendőben tapasztalható gondviselésért, teológiai felismerésekért, ezek rendszeres és módszeres műveléséért, dokumentálásáért és nem utolsó sorban e repertórium elkészítéséért. A mindenható Isten további áldása kísérje a Theologiai Szemle jövőbeni szolgálatát. Dr. főtitkár 3

4 Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje Adventisták, Statisztika Rajki Zoltán A Hetednapi Adventista Egyház Magyarországon a rendszerváltozás után a statisztika tükrében évf. 1. sz p. Anyagi javak Ribár János A pénz, az anyagiak vonzerejéről évf. 3. sz p. Apokaliptikus váradalmak Tordai Balázs Az ókori zsidó eszkatológia korszakváltásai évf. 4. sz p. Augsburgi vallásbéke, Egyháztörténet Tonhaizer Tibor Augsburg szerepe a németországi protestantizmus kibontakozásában évf. 2. sz p. Az ember és világa Gaál Botond Az ember "fölfelé nyitott" világa évf. 2. sz p. Áthosz-hegyi szerzetesi közösség Nacsinák Gergely András Régi magyar szerzők Áthoszról évf. 3. sz p. Beszéd Anastasios érsek rövidített beszéde az EVT Nagygyűlésének nyitóistentiszteletén évf. 4. sz p. Békéltetés szolgálata, Nyilatkozat Vallások a Békéért Vallások a békéért - kihívás a terrorizmussal és az extremizmussal szemben évf. 2. sz p. Biblia Ágoston István György Hadifogságból hazatért Lorántffy-Biblia évf. 4. sz p. Csermely Péter Biblia 4

5 Közös kincsünk a Biblia évf. 4. sz p. Bibliafordítás Csomós Lídia Az Újfordítású Bibliánk évfordulói Az Újfordítású Bibliában (1975) fordítatlanul hagyott héber szavak megfeleltetése az Újfordítású Biblia revideált változatában (1990) évf. 3. sz p. Bibliafordítás Czirók Éva Szöveghűség és stílus viszonya az Újfordítású Biblia (1975) szövegének revideált változatában (1990) évf. 3. sz p. Bibliafordítás Éger Ádám Az Újfordítású Bibliánk évfordulói Észrevételek az Újfordítású Biblia (1975) revideált változatának (1990) exegetikai alapon végrehajtott módosításaihoz évf. 4. sz p. Bibliafordítás Kövendi Dénes Hogy is mondjuk magyarul? Az új bibliafordításra vonatkozó stiláris módosítási javaslataim elvei és tanulságai évf. 3. sz p. Bibliafordítás Nagy József Az אמר ige fordításának kérdése a modern kori bibliafordításokban, különös tekintettel a Károli-Biblia és az Újfordítású Biblia egymáshoz való viszonyára évf. 3. sz p. Bibliafordítás Petró László Exegetikai alapú szövegmódosítások az Újfordítású Biblia (1975) revideált változatában (1990) évf. 4. sz p. Bibliai bevezetés, ószövetségi Hecker Róbert A deuteronomium történelmi mű keletkezése és üzenete évf. 4. sz p. Bibliai kortörténet, Honfoglalás (zsidó) Albert András A zsidó honfoglalás történeti elemzése Józsué könyvében (Józs ) 5

6 évf. 2. sz p. Bibliai kortörténet Hodossy-Takács Előd Vezetés és társadalom a bírák korában évf. 2. sz p. Bibliai teológia, ószövetségi Molnár János A kerten kívül - Az istenfiak házassága évf. 1. sz p. Bibliatanulmány Abou, Nicolas Egyházak Együtt a Békéért és Igazságért a Közel-Keleten évf. 3. sz p. Bibliatanulmány Szirtes András Az Úrért égni vagy kiégni? Tamás és Péter Témaorientált bibliatanulmány évf. 4. sz p. Bizonyságtétel Gondos Ilona Hívő gyógyító - gyógyító hit évf. 1. sz p. Börtön-lelkigondozás, Kitekintés Burnside, Jonathan P.; ford. Békefi Lajos "A meglepő remény jeladásai" Hiten alapuló intervenciós körletek évf. 1. sz p. Darwinizmus Kovács Ábrahám Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak teológiai fogadtatása évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Gáll Károly Szemináriumi dolgozatok Jeremiás levele évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Jőrös Rozália Szemináriumi dolgozatok Bél és a sárkány évf. 3. sz p. 6

7 Deuterokanonikus könyvek Nátulyné Szabolcsik Eszter Szemináriumi dolgozatok Judit könyve évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Tar Zoltán Gyula Szemináriumi dolgozatok A Makkabeusok második könyve évf. 3. sz p. Dogmatika, Hitvallás Békési Sándor A hitvallás tartalma Az egyetemes hitvallások Isten-attributumainak kérdése évf. 1. sz p. Dogmatika Horváth Gáspár Az alak rejtettsége és elhibázása A Krisztus alak szemlélése Hans Urs von Balthasar és Karl Barth megközelítésében évf. 1. sz p. Dogmatika Hotorán Gábor Török István exegetikai útkeresése évf. 3. sz p. Dogmatika Pótor Imre A Szentháromság Isten és az egyház egysége évf. 1. sz p. Dogmatika Szathmáry Sándor Advent és karácsony teológiája évf. 4. sz p. Dogmatörténet Tóth-Mihala Veronika Kisajátítás évf. 1. sz p. Egyház és állam Egyház és állam kapcsolata évf. 2. sz p. Egyház és állam 7

8 Kiss Gyula A kálvini állameszme rövid bemutatása évf. 2. sz p. Egyház és társadalom A vidék lelke az egyház évf. 2. sz p. Egyház és társadalom Bölcskei Gusztáv "A civil társadalom és az egyházak" évf. 3. sz p. Egyház és társadalom Egyházak egy fenntartható Európáért évf. 3. sz p. Egyházak Világtanácsa A Nagygyűlés üzenete évf. 2. sz p. Egyházak Világtanácsa Chial, Douglas L. Hatvan éves az Egyházak Világtanácsa Köszöntés az Egyházak Világtanácsa nevében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa, Kisebbségek Erdélyi Géza Az EVT lehetőségei és korlátai a magyar nemzeti és vallási kisebbségek érdekképviseletében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa, Fiatalok és az ökumené Fedor Mónika A fiatalok látomása, mint az egység szolgálata évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Gáncs Péter "Nagy és sokat ígérő kapu nyílt" - immár hatvan éve, Amsterdamban évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Gáncs Péter Isten, kegyelmed szerint formáld át a világot! Az EVT teológiai és tartalmi munkája a 9. Nagygyűlés után évf. 1. sz p. 8

9 Egyházak Világtanácsa Kaulics Irén Az EVT célkitűzései a napi tevékenység tükrében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Tarr Zoltán A Nagygyűlés a globális és hazai ökumenikus mozgalom szempontjából évf. 1. sz p. Egyházépítés, Misszió Keveházi László Egyházépítés egykor és ma: reformáció és misszió [Díszdoktori értekezés] évf. 1. sz p. Egyházi élet Fekete Károly, ifj. Egyházi életkérdéseink és a hitvalló Bullinger válaszai évf. 4. sz p. Egyházi élet, Ekkléziológia Görözdi Zsolt Az 1561-es Genfi egyházrend néhány ekkléziológiai aspektusa évf. 3. sz p. Egyházlátogatás Görözdi Zsolt A vizitátorok tanítása a szász választófejedelemség lelkészei számára, "Unterricht der visitatoren an die pfarrherrn im kurfürstenthum zu Sachsen, 1528." évf. 1. sz p. Egyháztörténet Albert András Gróf Bethlen Miklós ( ) és a 17. századi erdélyi protestantizmus évf. 3. sz p. Egyháztörténet Albert András Gróf Bethlen Miklós ( ) és a 17. századi erdélyi protestantizmus évf. 4. sz p. Egyháztörténet Ágoston István György II. Rákóczi Ferenc európaisága évf. 1. sz p. Csohány János Egyháztörténet 9

10 Négyszázötven éves a Tiszántúli Református Egyházkerület Kálmáncsehi Sánta Márton (1500k.-1557) évf. 2. sz p. Egyháztörténet, Uniós törekvések Kertész Botond A református-evangélikus együttműködés története Magyarországon évf. 1. sz p. Egyháztörténet Radó Bálint Robert Baillie vitairata William Laud érsek arminianizmusa ellen (1640) évf. 3. sz p. Egyháztörténet Soós Árpád Nemzeti történelmünk és a koraközépkori európai történelemszemlélet mai szemmel évf. 2. sz p. Egyháztörténet Szombathy Gyula Kálvin János és Szervét Mihály évf. 4. sz p. Egyháztörténet Tőkés Zoltán Beteg úrvacsorai per a XIX. században a Nagykárolyi Egyházmegyéhez tartozó Mátészalkán évf. 2. sz p. Egységtörekvések Szénási Éva Az elképzelt Európától a megvalósulásig Az európai egységtörekvések és elméleti előzményei évf. 4. sz p. Ekléziológia Egyháztani alapirat: Egy egyházzá hivattunk el évf. 3. sz p. Ekléziológia Szűcs Ferenc Gondolatok az egyházról teológiatörténeti kontextusban évf. 1. sz p. Ekléziológia Tatai István Az Egyház látható egységének problematikája évf. 3. sz p. 10

11 Elmélkedés Bogárdi Szabó István Ettől fogva Máté 4, évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv "Testvéreimet keresem" évf. 3. sz p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv Egy szívet és egy utat adok nekik... Jer. 32, évf. 2. sz p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv Pünkösd évf. 2. sz. 63. p. Elmélkedés Csernák István Odaszánás, elkötelezett követés évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Derencsényi István "Hatok közt élve, határtalan reménységgel" évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Fabiny Tamás Rabok vagy szabadok? évf. 3. sz p. Elmélkedés Fazakas Sándor, ifj. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam! évf. 4. sz p. Elmélkedés Ittzés János Az Isten igéje pedig nincs bilincsbe verve 2 Tim. 2,9b évf. 4. sz p. Kádár Ferenc Elmélkedés 11

12 Az íródeák kijelentést kap évf. 3. sz p. Elmélkedés Kádár Zsolt Élő, erőteljes és éles évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Mészáros Kálmán Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet! évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Pecsuk Ottó "Boldog, aki olvassa..." évf. 1. sz p. Elmélkedés Steinbach József Boldogok az irgalmasok évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Szászfelvi László Kenyér - élet - jövő évf. 3. sz p. Elmélkedés Szebik Imre A vallás és az egyház ügye nyilvánvalóan közügy évf. 4. sz p. Elmélkedés Szebik Imre Megmondtam neked, óh ember Mikeás 6, évf. 4. sz p. Elmélkedés Szebik Imre Mit kíván az Úr? évf. 1. sz p. Etika Jakab István A természet értelmezése Bonhoeffer etikájában évf. 4. sz p. Európai Egyházak Konferenciája 12

13 "Krisztusban egy reménységre hivattunk el" Nagygyűlés Lyonban a KEK 50. évfordulója alkalmából évf. 1. sz. 37. p. Európai Egyházak Konferenciája, Vallásos nevelés A vallási nevelés fontos az európai értékek fejlesztése érdekében Az Európai Egyházak Konferenciájának (EEK) küldöttsége találkozott Barroso-val, az EU Bizottság elnökével évf. 1. sz. 61. p. Európai Egyházak Konferenciája Clemens, Keith Az Európai Egyházak Konferenciája főtitkárának nyilatkozata az új pápa megválasztása alkalmából Dr. Keith Clemens, az EEK főtitkára az alábbi nyilatkozatot tette az új pápa megválasztása alkalmából évf. 2. sz p. Európai Egyházak Konferenciája, Évforduló Clemens, Keith Az Európai Egyházak Konferenciájának közleménye a II. világháború európai befejezésének 60. évfordulója alkalmából évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés A világvallásokkal való kapcsolat és a 3. európai Ökumenikus Nagygyűlés évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Reflexiók a 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés zárónyilatkozatára és annak ajánlásaira évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Hess, Andreas; ford. Anca Tibor Attila A Nagyszebeni 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés margójára Holtponton az európai ökumenizmus évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés, Levél Wittenbergből Európa Keresztyéneihez évf. 1. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Williams, Colin 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés évf. 2. sz p. Európai Protestáns Egyházak Közössége, Beszámoló 13

14 Hüffmeier, Wilhelm Örömeim - Bánatom - Reménységem Az Európai Protestáns Egyházak Közössége főtitkári beszámolója évf. 4. sz. 253-[256]. p. Evangélikus-református párbeszéd Gaál Botond Új kilátások az evangélikus-református párbeszédben Nagygeresd, Leuenberg - Elértünk-e valamit, várhatunk-e valamit? évf. 1. sz p. Evolucióelmélet és hit Szentpétery Péter Bocsánat, Mr. Darwin! - A Darwin-évhez évf. 2. sz p. Evolucióelmélet Moltmann, Jürgen; ford. Szathmáry Sándor Evolucióelmélet és keresztyén teológia A természet háborújától a természetes kooperációig és a létért való harctól az embertársi elismerésig évf. 2. sz p. Exegézis Czövek Tamás Hálaadás évf. 1. sz p. Exegézis Enghy Sándor Zofóniás 1,11-15 a kutatásban évf. 4. sz p. Exegézis Koncz-Vágási Katalin A 79. zsoltár magyarázata Adalékok a bosszú fogalmának biblika-teológiai megítéléséhez évf. 2. sz p. Exegézis, Hermeneutika Kormos Erik Az αγνωστω θεω kérdése Pál apostol teológiájában Újszövetségi exegézis és hermeneutika a filozófia segítségével évf. 3. sz p. Exegézis Kormos Erik Mikeás könyve kulcskifejezéseinek vizsgálata a qumráni tekercsek vonatkozásában 14

15 évf. 3. sz p. Exegézis Kustár Zoltán "Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!" A Zsolt. 2 magyarázata évf. 2. sz p. Exegézis Kustár Zoltán Az akcentusok és az exegézis évf. 1. sz p. Exegézis, Retorikai analizis Loment Péter Malakiás könyve 2,10-16 retorikai analizise évf. 3. sz p. Exegézis Schmid, Konrad; ford. Kustár Zoltán Jób szenvedéseinek problémája - a könyv prológusának fényében évf. 1. sz p. Exegézis Somogyi Márta Az 51. zsoltár magyarázata Katharina Zell meditációja alapján évf. 3. sz p. Életmód Frenkl Róbert Életmódkultúrák évf. 3. sz p. Életrajz Siba Balázs "Kelet Keresztelő Jánosa", Toyohiko Kagawa évf. 3. sz p. Életrajz Wulfné Kinczler Zsuzsanna Paul Gerhard évf. 3. sz p. Évforduló Békefi Lajos Száz éve született Dag Hammarskjöld, az ENSZ második főtitkára Spirituális naplója, az ÚTJELZŐ évf. 2. sz p. Francia Protestáns Szövetség 15

16 A Francia Protestáns Szövetség centenáriumi ünnepsége évf. 1. sz p. Genfi Zsoltárok, Irodalomtörténet Szabó András A genfi zsoltárok a korabeli német és magyar irodalomban évf. 4. sz p. Gyászbeszéd, Homiletika Molnárné László Andrea A 19. sz. embereszménye a gyászbeszédek alapján évf. 2. sz p. Gyász Bodó Sára A vigasztalás mint a keresztyénség közös hitvallása és feladata - a gyász teológiai értelmezése évf. 1. sz p. Határ és határtalanság Vályi-Nagy Ágnes Rendelt határaink és Isten határtalansága évf. 3. sz p. Házasság Czövek Tamás Házasság a Bibliában: néhány szempont évf. 1. sz p. Hermeneutika, Exegézis Tóth Judit, D. Hermeneutika és exegézis Nüsszai Gergely műveiben évf. 4. sz p. Hit Németh Balázs; ford. Anca Tibor Attila A vallásosság próbaköve: atheizmus a kereszténység jegyében évf. 2. sz p. Hitvallás, Westminsteri hitvallás Kiss Gyula A Westminsteri hitvallás története évf. 1. sz p. Hollandiai ösztöndíjak Albert András Gróf Bethlen Miklós protestáns kancellár és a 18. század eleji hollandiai ösztöndíjak ( ) évf. 1. sz p. 16

17 Homiletika Jakab Sándor Az ige jelei Isten üzenete A szemiotika homiletikai alkalmazása évf. 2. sz p. Homiletika, Igehirdetés fiataloknak Szászi Andrea A fiatalok megközelítésének egy lehetősége: az igehirdetés évf. 2. sz p. Homiletikatörténet, Retorika Literáty Zoltán Augustinus, a keresztyén retorika atyja évf. 4. sz p. Identitás Kozma Zsolt Magyar protestáns önazonosságunk az új Európában évf. 1. sz p. Időszámítás, keresztény Kormos Erik A keresztény időszámítás eredete... "Szenthagyomány" és tények évf. 1. sz p. Igehirdetés fiataloknak, Homiletika Czagány Gábor A református ifjúsági istentisztelet formai kérdései - különös tekintettel az egyetemista közösségekre évf. 4. sz p. Igehirdetés Erdő Péter "Számunkra Krisztus az üdvösség sziklája" (Mt. 7:24-27) évf. 1. sz p. Igehirdetés Gáncs Péter Csak Vele és Általa - soha se nélküle! évf. 4. sz p. Igehirdetés Illés Dávid Feltámadt, nincsen itt! évf. 3. sz p. 17

18 Igehirdetés Szebik Imre Meglepetések kora évf. 1. sz p. Ikonográfia Pijnenburg, Chrysostomos Az Istenszülő-ikonok különböző típusai és üzenetük évf. 3. sz p. Ikonok Nagy Márta Szent István ereklyetartó ikonja a budapesti Nagyboldogasszony-székesegyházban évf. 3. sz p. Ikonosztáz Kalota József Ikon és szó - az ikonosztázion teológiája évf. 1. sz p. Internetes lelkigondozás Söreg Norbert A cybertér, mint az internetes lelkigondozás munkaszférája évf. 1. sz p. Irodalomtörténet, német Hubert Gabriella, H. Paul Gerhardt költészete évf. 4. sz p. Iszlám - keresztyén párbeszéd Tanuljuk meg együtt felfedezni a szeretetet Javaslatok a "Közös Szó"-ra való reflektáláshoz évf. 2. sz p. Jogtudomány Szathmáry Béla Keresztyén értékek az emberi jogok világában A jogtudomány tanításának lehetséges szempontjai egy egyházi fenntartású jogi karon évf. 3. sz p. Katechetika, Motiváció Fodorné Nagy Sarolta A motiváció teológiai vizsgálata és katechetikai vonatkozásai évf. 40. sz p. Katechetika, Iskoladráma Hodossi Sándor Református iskoladráma mint a katechézis eszköze a 18. században 18

19 Magyarországon évf. 2. sz p. Katolikus egyház Hafenscher Károly Cui prodest? Kísérlet XVI. Benedek pápa megértésére, különös tekintettel júliusára, az új dokumentumok publikálására évf. 3. sz p. Kálvin az irodalomban Ötvös László Kálvin az irodalomban évf. 4. sz p. Keresztyén élet Ágoston István György I. Rákóczi György Bibliái évf. 2. sz p. Keresztyén hit és ateizmus Krötke, Wolf Isten szava az Istent-felejtett világban Keresztyén igehirdetés és az ateizmus állandó kihívása évf. 1. sz p. Keresztyénség, Egyháztörténet Albert András A keresztyénség a római császárok korában - a Kr.u. I-III. századokban évf. 1. sz p. Kitekintés Mucsi András "Keresztyénség avagy Európa" A protestantizmus szerepe Novalis egységkoncepciójában évf. 2. sz p. Kitekintés Ötvös László József Attila biblikus versei évf. 3. sz p. Kitekintés, Országos Protestáns Napok Prőhle Gergely Országos Protestáns Napok "Menj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid" évf. 1. sz p. Kommunikáció (keresztyén) Mészáros Kálmán 19

20 Keresztyén értékrend közvetítése a médiában évf. 4. sz p. Konfliktus kezelés Fischl Vilmos Napjaink néhány nemzetközi konfliktusa A terrorizmus kialakulása és okai (szeptember 11 hatása a világra) évf. 3. sz p. Kortörténet, ószövetségi, Vallástörténet Kőszeghy Miklós A felső ciszterna vízvezetékénél évf. 4. sz p. Kortörténet, Vallástörténet Hecker Róbert Sámuel próféta életművének kortörténeti és vallástörténeti összefüggései évf. 1. sz p. Könyvszemle Ágoston István György Csohány János, Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról III. kötet évf. 1. sz p. Könyvszemle Benke György A magyarországi történelmi egyházak egymásról hittankönyveik tükrében évf. 3. sz p. Könyvszemle Bolyki János "Harminc-, hatvan-, százannyi" (Katrin Kusmierz, Nikolaus Peter: Dreissig-, sechzig-, hundertfältig". Basler Predigten aus sechs Jahrhunderten. - Theologischer Verlag Zürich, 2004.) évf. 1. sz p. Könyvszemle Bolyki János Miért kell kétszer ismertetést írni ugyanarról a könyvről? Balla Péter: Az újszövetségi teológiát ért kihívások. Kísérlet a tudományág igazolására. Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány évf. 3. sz p. Könyvszemle Csohány János Egy igazi tanár emlékirata (Balázs Győző: Jó utána lenni... A szöveget gondozta és jegyzetekkel ellátta Molnár Sándor Károly, Miskolc ) évf. 3. sz. [ ]. p. 20

21 Könyvszemle Csohány János Kovács Ábrahám: A Budapesti Evangélikus Református Németajkú Leányegyház eredete és története The History of the German-Speaking Reformed Affiliated Church of Budapest Debrecen, évf. 4. sz. [ ]. p. Könyvszemle Ferencz Árpád Recenzió Fazakas Sándor: Emlékezés és megbékélés című könyvéhez A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó, Budapest, ISBN , 180 old évf. 1. sz p. Könyvszemle Gaál Botond Debreceni ajándék a magyar kultúrának Kálnási Árpád cívis szótára évf. 1. sz. 61-[62]. p. Könyvszemle Gaál Botond Emlékkötet Albert Einstein életművéről Albert Einstein válogatott írásai; Válogatta és az előszót írta Székely László; Typotex, Budapest, évf. 4. sz p. Könyvszemle Gróz Andrea "Mélység és magasság" A Kovátsné Németh Mária és Egresits Ferenc által szerkesztett Mélység és Magasság című kötet 2002-ben látott napvilágot (Mélység és magasság. Szerkesztette: Kovátsné Németh Mária-Egresits Ferenc, Győr, NYME-ACSJTFK old.) évf. 2. sz p. Könyvszemle Hecker Frigyes Egy magyar dogmatikai szakkönyvről D.Dr. Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása II/I. kötet: A bűn lényege, eredete és következményei (Hamartiológia) évf. 1. sz. 51. p. Könyvszemle Hecker Róbert Recenzió Reinhard G. Kratz: Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments című könyvéhez évf. 1. sz p. 21

22 Könyvszemle Horváth Erzsébet Kálvin időszerűsége Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Bp. Kálvin Kiadó, o évf. 4. sz p. Könyvszemle Jakab Bálint Mihály Hitükért szenvedtek Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor I-II. é.n. ( ), a szerző kiadása évf. 4. sz p. Könyvszemle Kerepeszki András Az Ágostai hitvallás legújabb magyar kiadása Ágostai hitvallás. A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 2. Luther Kiadó, Budapest, o évf. 4. sz. [ ]. p. Könyvszemle Keveházi László Szembesítés a globalizációval évf. 2. sz p. Könyvszemle Kiss Georgina Orsolya "... kicsoda az ember a Szentírás szerint..." Gerd Theissen: Az őskeresztyénség élményvilága és magatartásformái. Kálvin Kiadó, Budapest, Fordította: Szabó Csaba évf. 4. sz p. Könyvszemle Kustár Zoltán A zsoltárok világa Paul Beauchamp: A zsoltárok világa. Bencés Kiadó, Pannonhalma, évf. 2. sz p. Könyvszemle Németh Tamás Rend és szabadság a mindenségben Tudomány és teológia sorozat. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Hatvani István Teológiai Kutatóközpont közös kiadása; Debrecen; szerk. Gaál Bontond és Végh László évf. 1. sz p. Könyvszemle Ötvös László A Szent Jób könyve 22

23 évf. 1. sz. [ ]. p. Könyvszemle Ötvös László Költemények a hitvesről évf. 3. sz. [187]. p. Könyvszemle Ötvös László Recenzió Csohány János: Az üdvtörténeti keresztyén ünnepek című könyvéhez évf. 1. sz. 58. p. Könyvszemle Rideg István Őszül a határ évf. 30. sz. 184-[192]. p. Könyvszemle, Ünnep, Teológiai esztétika Somhegyi Zoltán Az ünnep értelmezése Rudolf Bohren és Hans-Georg Gadamer gondolkodásában Elmélkedés a teológiai esztétika kapcsán évf. 4. sz p. Könyvszemle Szathmáry Sándor A szépség felfedezése az Igében és az igehirdetésben Fekete Károly: Példázatos szavak - életes példák. Kálvin Kiadó, Budapest, ISBN l évf. 4. sz. 253-[255]. p. Könyvszemle Szemle Dancs Ágnes A középkori exemplumok új megközelítése Les Exempla médiévaux: Nouvelles perspectives, dir. Jacques Berlioz, Marie-Anne Polo de Beaulieu, Paris, Honoré Champion, évf. 1. sz p. Könyvszemle Szentpétery Péter Az idő nem teremtő Boda László: A programozott evolúció. 1. Az ember megjelenéséig évf. 2. sz. 125-[127]. p. Krisztológia, Alázat Bácskai Károly Az alázat, mint bibliai paradigma évf. 1. sz p. Sőreg Norbert Lelkigondozás, Internetes lelkigondozás 23

24 Az internetes lelkigondozás kialakulása és működési struktúrája évf. 2. sz p. Liturgiatörténet, Puritánizmus Siba Balázs A "puritánus" mozgalom liturgiai reformjai évf. 4. sz p. Magyar Baptisták Világtalálkozója A Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójának Nyilatkozata évf. 4. sz p. Magyar Baptisták Világtalálkozója Összefoglaló közlemény a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójáról évf. 4. sz p. Magyar Evangéliumi Aliansz, Szlovák Evangéliumi Aliansz Garaj, Ondrej; Badiar, Lubomir; Szabó Dániel, D.; Szuhánszky T. Gábor A Szlovák és Magyar Evangéliumi Aliansz közös nyilatkozata Balassagyarmat október 14-én évf. 4. sz p. Magyar Református Egyház "Krisztus a jövő, együtt követjük žt" A Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának üzenete évf. 3. sz. [191]. p. Magyar Református Egyház, Köszöntő Koncsol László "... Isten gyermekei, alkotmányos királyságának szabad polgárai vagyunk" évf. 3. sz. 190-[191]. p. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Főtitkári jelentés az Ökumenikus Tanács november 29-i közgyűlésén évf. 1. sz p. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szebik Imre Elnöki jelentés az Ökumenikus Tanács november 29-i közgyűlésén évf. 1. sz p. Második bécsi döntés, Egyház és állam Lakatos Artúr A második bécsi döntés és a kolozsvári református egyház viszonya évf. 2. sz p. Megbékélés Fazakas Sándor, ifj. Igazság és kiengesztelődés 24

25 évf. 1. sz p. Megemlékezés Békefi Lajos Elhunyt II. Alekszij ortodox pátriárka évf. 2. sz p. Megemlékezés Fekete Károly, ifj. Kiss Ferenc professzori életműve gyakorlati teológiai szempontból évf. 2. sz p. Megemlékezés Zsidómentés Horváth Erzsébet Ravasz László és a zsidómentés évf. 4. sz p. Megemlékezés Karasszon Dezső Néhány megjegyzés Albrecht Alt munkamódszereiről évf. 2. sz p. Megemlékezés, Bibliográfia Kiss Endre József Dr. Szabó Lajos centenáriumán évf. 2. sz. 118-[124]. p. Megemlékezés, II. Világháború Kövy Zsolt "Akikért a harang szól" évf. 3. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Az erkölcs Ravasz László gondolatvilágában évf. 2. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Az erkölcs Ravasz László gondolatvilágában évf. 3. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Kantiánus elemek Ravasz László gondolkodásában évf. 4. sz p. Reuss András Megemlékezés 25

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b)

Ajánló. 2 Katalógus. Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Katalógus 2 Katalógus Ajánló Amit fülbe súgva hallotok, azt a háztetőkről hirdessétek. (Mt 10,27b) Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek 1996 és 2008 között

Részletesebben

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve

A Magyarországi Református Egyház éves jelentése. az Önkéntesség Éve A Magyarországi Református Egyház éves jelentése az Önkéntesség Éve 2011 A Magyarországi Református Egyház, 2011 1 A Zsinat Elnökségének köszöntője Bölcskei Gusztáv köszöntője Huszár Pál köszöntője 5 A

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA

EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA Dr. FISCHL Vilmos EGYHÁZ ÉS (ÁLLAM) POLITIKA THE CHURCH AND (STATE) POLITICS Fischl Vilmos evangélikus lelkész, külügyi szakértő, a hadtudomány (PhD) doktora, a Magyarországi Evangélikus Egyház alkalmazottja.

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A.

A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL A FORDULAT ÉVÉIG TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT DISSZERTÁCIÓ KHALED A. PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY KAR INTERDISZCIPLINÁRIS DOKTORI ISKOLA ÚJKORTÖRTÉNETI PROGRAM A MAGYARORSZÁGI METODIZMUS TÖRTÉNETE 1920 ÉS 1948 KÖZÖTT EGY VALLÁSI ALTERNATÍVA ESÉLYEI TRIANONTÓL

Részletesebben

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011)

IVÁNYI GÁBOR. irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) IVÁNYI GÁBOR irodalmi munkásságának bibliográfiája (1979-2011) Az összeállítást irányította és gondozta: Majsai Tamás Az Élet és Világosság című egyházi lapban megjelent írások feltárását végezte: Szabó

Részletesebben

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve

Együtt, egységben a Bibliával Ünnepi istentisztelettel vette kezdetét az ökumenikus imahét és a Biblia éve evangélikus hetilap 73. évfolyam, 4. szám 2008. január 27. Hatvanad vasárnap Ára: 199 Ft Luthert idézõ, mondhatnánk, veretes»lutheri«érveléssel találkozunk, s [a szerzõ] úgy véli, hogy az egyházra inkább

Részletesebben

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik

Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik MAGYAR REFORMÁTUS GYAKORLATI TEOLÓGIAI DISSZERTÁCIÓK A XX. SZÁZADBAN 165 Magyar református gyakorlati teológiai disszertációk a huszadik században Bevezetés A példázat szerint az egyszeri koldus húsz éven

Részletesebben

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise

Karikatúraháború. Templomszentelés Erdõkertesen. Háromszázharminc éve szabadultak a gályarab prédikátorok. Televíziós kamerák rögzítette Tamás-mise evangélikus hetilap 71. évfolyam, 7. szám 2006. február 12. Hetvened vasárnap Ára: 165 Ft A mai vasárnapon hordozzuk különösen is imádságunkban a világkereszténység közös bizonyságtételét, azon belül a

Részletesebben

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében

MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében MERRE TOVÁBB KÁNTORKÉPZÉS? Megjelent a Károli Gáspár Református Egyetem és a Kántorképző Intézet megalapításának 20. évében Károli Könyvek tanulmánykötet Sorozatszerkesztő: Dr. Sepsi Enikő A szerkesztőbizottság

Részletesebben

A Luther-szobortól a Luther-filmig

A Luther-szobortól a Luther-filmig A Luther-szobortól a Luther-filmig A hazai Luther-recepció utolsó negyedszázada (1983 2008) CSEPREGI ZOLTÁN I. 1983 1988: A POLITIKA KERETEI KÖZÉ SZORÍTVA Az első magyar Luther-szoborbizottság 1917-ben

Részletesebben

A VIGll.IA BESZÉLGETÉSE Makovecz Imrével (Dobszay László)... 451

A VIGll.IA BESZÉLGETÉSE Makovecz Imrével (Dobszay László)... 451 vigilia 53. ÉVFOLYAM, JúNIUS BÉKÉS GEllÉRT: A limai dokumentum magyar visszhangja FEHÉR MÁRTA: A tudományjanus-arca TATÁRGYÖRGY: Hádész kapujában.......... KAMARÁS IS1VÁN: Salto immortale. ALlNA KOZINSKA-SOMOIijAI

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG

XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. május 12 17. SAJTÓANYAG XXII. SZENT ISTVÁN KÖNYVHÉT 2014. MÁJUS 12 17., BUDAPEST V., FERENCIEK TERE (KÖNYVHETI TÁJÉKOZTATÓ) Megnyitó A Szent István Társulat szervezésében

Részletesebben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben

Beszélõ képek és prédikáló zene böjtben országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 7. szám 2005. február 13. Böjt 1. vasárnapja (Invocavit) Ára: 164 Ft a Mindentudás Egyetemén a vallási tematikájú elõadásokkal egy üzenetet fogalmaztunk meg arról,

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Fischl Vilmos ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM HADTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA Fischl Vilmos A NEMZETKÖZI EGYHÁZI SZERVEZETEK SZEREPE AZ ÁLLAMKÖZI VALAMINT CSOPORTOK KÖZÖTTI KONFLIKTUSOK ÉS VÁLSÁGOK KEZELÉSÉBEN Doktori

Részletesebben

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXVII. évf. 6. szám (37. Jg. Nr. 6) Az európai magyar katolikusok lapja 2005. június Dr. Kerekes Károly O. Cist. VAN-E MÉG SZĺVED, EURÓPA? XVI. BENEDEK PÁPA - AZ ELŐDÖK NYOMDOKÁN

Részletesebben

1. évfolyam heti 1 óra

1. évfolyam heti 1 óra 1. évfolyam heti 1 óra Bevezető órák Órakeret 1 óra Személyes elképzelések az iskoláról, tanulásról, a hittanóra kisebb közösségéről. Oldjuk fel az iskolakezdéssel járó szorongást. Teremtsünk bizalmi légkört

Részletesebben

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT

FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT FELELÕSSÉGÜNK A TEREMTETT VILÁGÉRT Egyházi dokumentumok az ökológiai válságról Felelõs szerkesztõ: Jávor Benedek 2004 Budapest 1 A kötet megjelenését a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatta

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS:

TARTALOMJEGYZÉK KIADJA FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: A KÉZIRATOT GONDOZTA: MEGRENDELHETÕ: BORÍTÓTERV, TIPOGRÁFIA, TÖRDELÉS: NYOMDAI KIVITELEZÉS: TARTALOMJEGYZÉK KIADJA a Magyarországi Evangélikus Egyház missziói bizottsága és az Evangélikus Missziói Központ Budapest, 2008 FELELÕS SZERKESZTÕ ÉS KIADÓ: Szeverényi János A KÉZIRATOT GONDOZTA: Dankuné

Részletesebben

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA

HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA HEIDELBERGI KÁTÉ A REFORMÁTUS KERESZTYÉN EGYHÁZ HITVALLÁSA E kiadás a Heidelbergi Káté megjelenésének 440. évfordulója alkalmából készült Kiadja az Erdélyi Református Egyházkerület Kolozsvár, 2003 Alapkiadás

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról

A Bolyai Műhely pannonhalmi napjairól Vanyó Tihamér atya 100 éves Beszámoló a pannonhalmi Szent Három Napról A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 1. szám 2005. tavasz II. JÁNOS PÁL PÁPA PANNONHALMI BESZÉDE 1996. szeptember 6-án Tisztelendő Püspök Testvéreim, Kedves Főapát Úr, Szeretett

Részletesebben

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez

Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez 1 Éjjel éneke volt velem, imádság az én életem Istenéhez (Zsolt 42,9b) Nagyböjti Énekes Liturgikus Hétvége 2015. március 12-15. között a budapesti Erdélyi Gyülekezet központjában (Reménység Szigete, 1106

Részletesebben

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából *

EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA. előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * Magyar Egyházzene XX (2012/2013) 405 415 Lehoczky Mária Magdolna EGYHÁZZENE-PEDAGÓGIA újat és ót előhozva a vallásos nevelés gyakorlatából * A beszédről és az éneklésről Ő pedig ezt mondta nekik: Tehát

Részletesebben

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA

LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére LOGOS TÉS AKOÉS AZ IGE MEGSZÓLALÁSA ÉS MEGSZÓLALTATÁSA Tanulmányok a 60 éves Vladár Gábor tiszteletére

Részletesebben

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola

A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Ajánlom szeretett családomnak. A Biblia: döntések sorozata, avagy mi van nyitva előttünk, a késői olvasók előtt? Szabó Xavér OFM, Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Akik félik az Urat, megtalálják

Részletesebben

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az

Élõ Gyülekezetek. 1999. December. Kcikk buzdítást ad a felsorolt tíz pont segítségével, hogy milyen módon lehetünk az És akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a tagok mind. 1 Korinthus 12,26 1999. December II. Évf. 6. Szám Élõ Gyülekezetek

Részletesebben

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

BENCÉS HÍRLEVÉL. Saját történelmünk a remény távlatában SZÁMUNK TARTALMÁBÓL BENCÉS HÍRLEVÉL XII. évfolyam 4. szám A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA 2010. tél Saját történelmünk a remény távlatában Pietro Vittorelli montecassinoi fõapát homíliája 2010. november 11-én,

Részletesebben