THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István"

Átírás

1 THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest

2 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje 4. A szerzők névsora 47. Tárgyszavak 52. 2

3 Köszöntő Mint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára, s így a Theologiai Szemle laptulajdonosának és szerkesztőségének képviselője, valamint e folyóirat főszerkesztője újabb öt esztendő elröpülte után - immáron az alapítás 85 éves évfordulóján - őszinte nagyrabecsüléssel emlékezem azokra, akik ez idő alatt e lapnak szerzői, szerkesztői, terjesztői és olvasói voltak. A kezdetekkor kifejezetten református, majd ezt követően hamarosan ökumenikus teológiai műhelymunka, egyrészt életre hívta e lapot 1925-ben, másrészt pedig újabb és újabb megtorpanások után újraindította és korszerű, tudományos igényű írások elérhető fórumává tette a teológiai hallgatók és tanárok, gyakorló lelkészek, és a teológia, valamint az egyházi élet iránt érdeklődő értelmiségiek számára. Az alapítás évében a trianoni határokkal is szétszabdalt magyar protestáns eszmélődés számára jelentett sokféle, határon felülemelkedő fórumot. Ma az európai integráció és a demokratikus változások önmagukban is falakat bontogatnak, de még mindig sok mindenen felül kell emelkedniük politikai és kulturális értelemben egyaránt. A lap ezt a hagyományát az elmúlt években különösen is az elmúlt öt esztendőben, az utolsó repertórium megjelenése óta a tudományok között lévő határok átlépésével, az úgynevezett interdiszciplináris megközelítéssel egészítette ki. Hazánk és egyházaink vérzivataros történelme okán kevés tudományos orgánum mondhatja, hogy bár megszakításokkal, de 85 éve szolgálja az olvasókat. Gazdag kincset halmozott föl, amely szisztematizálva megtalálható az érdeklődők számára és 1990 közötti időszak repertóriuma 18 esztendővel ezelőtt jelent meg kétkötetes könyv formájában. A technikai változások okán az 1991 és 2004 között megjelent írások könnyen kezelhető repertóriumát az interneten keresztül és CD-n bocsájtottuk a kutatók rendelkezésére. Ezt tesszük az elmúlt öt esztendő anyagával is. Az összeállítás tiszteletreméltó munkáját ez alkalommal is L. Kozma Borbála végezte. Hálás szeretettel köszönjük meg, hogy ez alkalommal is számíthattunk rá és pontos munkája révén az elmúlt öt esztendő anyaga is szisztematikus rendben, könnyű elérhetőséggel áll az olvasók, kutatók rendelkezésére. A repertóriumot az Október a Reformáció Hónapja rendezvénysorozat megnyitóján bocsátjuk útjára. Ébredj bizonyságtévő lélek! hangzik az idei rendezvénysorozat mottója. Az ébredésnek helye és ideje van a szellemi életünkben is. Talán éppen a jövő fejlődését tovább munkáló, holisztikus, interdiszciplináris, teológiai eszmélődés amely egyébként, ne szégyelljük kimondani, eddig is messze elől járt természeténél fogva sok tudományhoz képest és tudományos módszer az, ami újat jelentet a teológiai művelésében és a Theologiai Szemle szolgálatában. A 85 éves évfordulón Isten iránti hálával mondok köszönetet az elmúlt öt esztendőben tapasztalható gondviselésért, teológiai felismerésekért, ezek rendszeres és módszeres műveléséért, dokumentálásáért és nem utolsó sorban e repertórium elkészítéséért. A mindenható Isten további áldása kísérje a Theologiai Szemle jövőbeni szolgálatát. Dr. főtitkár 3

4 Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje Adventisták, Statisztika Rajki Zoltán A Hetednapi Adventista Egyház Magyarországon a rendszerváltozás után a statisztika tükrében évf. 1. sz p. Anyagi javak Ribár János A pénz, az anyagiak vonzerejéről évf. 3. sz p. Apokaliptikus váradalmak Tordai Balázs Az ókori zsidó eszkatológia korszakváltásai évf. 4. sz p. Augsburgi vallásbéke, Egyháztörténet Tonhaizer Tibor Augsburg szerepe a németországi protestantizmus kibontakozásában évf. 2. sz p. Az ember és világa Gaál Botond Az ember "fölfelé nyitott" világa évf. 2. sz p. Áthosz-hegyi szerzetesi közösség Nacsinák Gergely András Régi magyar szerzők Áthoszról évf. 3. sz p. Beszéd Anastasios érsek rövidített beszéde az EVT Nagygyűlésének nyitóistentiszteletén évf. 4. sz p. Békéltetés szolgálata, Nyilatkozat Vallások a Békéért Vallások a békéért - kihívás a terrorizmussal és az extremizmussal szemben évf. 2. sz p. Biblia Ágoston István György Hadifogságból hazatért Lorántffy-Biblia évf. 4. sz p. Csermely Péter Biblia 4

5 Közös kincsünk a Biblia évf. 4. sz p. Bibliafordítás Csomós Lídia Az Újfordítású Bibliánk évfordulói Az Újfordítású Bibliában (1975) fordítatlanul hagyott héber szavak megfeleltetése az Újfordítású Biblia revideált változatában (1990) évf. 3. sz p. Bibliafordítás Czirók Éva Szöveghűség és stílus viszonya az Újfordítású Biblia (1975) szövegének revideált változatában (1990) évf. 3. sz p. Bibliafordítás Éger Ádám Az Újfordítású Bibliánk évfordulói Észrevételek az Újfordítású Biblia (1975) revideált változatának (1990) exegetikai alapon végrehajtott módosításaihoz évf. 4. sz p. Bibliafordítás Kövendi Dénes Hogy is mondjuk magyarul? Az új bibliafordításra vonatkozó stiláris módosítási javaslataim elvei és tanulságai évf. 3. sz p. Bibliafordítás Nagy József Az אמר ige fordításának kérdése a modern kori bibliafordításokban, különös tekintettel a Károli-Biblia és az Újfordítású Biblia egymáshoz való viszonyára évf. 3. sz p. Bibliafordítás Petró László Exegetikai alapú szövegmódosítások az Újfordítású Biblia (1975) revideált változatában (1990) évf. 4. sz p. Bibliai bevezetés, ószövetségi Hecker Róbert A deuteronomium történelmi mű keletkezése és üzenete évf. 4. sz p. Bibliai kortörténet, Honfoglalás (zsidó) Albert András A zsidó honfoglalás történeti elemzése Józsué könyvében (Józs ) 5

6 évf. 2. sz p. Bibliai kortörténet Hodossy-Takács Előd Vezetés és társadalom a bírák korában évf. 2. sz p. Bibliai teológia, ószövetségi Molnár János A kerten kívül - Az istenfiak házassága évf. 1. sz p. Bibliatanulmány Abou, Nicolas Egyházak Együtt a Békéért és Igazságért a Közel-Keleten évf. 3. sz p. Bibliatanulmány Szirtes András Az Úrért égni vagy kiégni? Tamás és Péter Témaorientált bibliatanulmány évf. 4. sz p. Bizonyságtétel Gondos Ilona Hívő gyógyító - gyógyító hit évf. 1. sz p. Börtön-lelkigondozás, Kitekintés Burnside, Jonathan P.; ford. Békefi Lajos "A meglepő remény jeladásai" Hiten alapuló intervenciós körletek évf. 1. sz p. Darwinizmus Kovács Ábrahám Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak teológiai fogadtatása évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Gáll Károly Szemináriumi dolgozatok Jeremiás levele évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Jőrös Rozália Szemináriumi dolgozatok Bél és a sárkány évf. 3. sz p. 6

7 Deuterokanonikus könyvek Nátulyné Szabolcsik Eszter Szemináriumi dolgozatok Judit könyve évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Tar Zoltán Gyula Szemináriumi dolgozatok A Makkabeusok második könyve évf. 3. sz p. Dogmatika, Hitvallás Békési Sándor A hitvallás tartalma Az egyetemes hitvallások Isten-attributumainak kérdése évf. 1. sz p. Dogmatika Horváth Gáspár Az alak rejtettsége és elhibázása A Krisztus alak szemlélése Hans Urs von Balthasar és Karl Barth megközelítésében évf. 1. sz p. Dogmatika Hotorán Gábor Török István exegetikai útkeresése évf. 3. sz p. Dogmatika Pótor Imre A Szentháromság Isten és az egyház egysége évf. 1. sz p. Dogmatika Szathmáry Sándor Advent és karácsony teológiája évf. 4. sz p. Dogmatörténet Tóth-Mihala Veronika Kisajátítás évf. 1. sz p. Egyház és állam Egyház és állam kapcsolata évf. 2. sz p. Egyház és állam 7

8 Kiss Gyula A kálvini állameszme rövid bemutatása évf. 2. sz p. Egyház és társadalom A vidék lelke az egyház évf. 2. sz p. Egyház és társadalom Bölcskei Gusztáv "A civil társadalom és az egyházak" évf. 3. sz p. Egyház és társadalom Egyházak egy fenntartható Európáért évf. 3. sz p. Egyházak Világtanácsa A Nagygyűlés üzenete évf. 2. sz p. Egyházak Világtanácsa Chial, Douglas L. Hatvan éves az Egyházak Világtanácsa Köszöntés az Egyházak Világtanácsa nevében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa, Kisebbségek Erdélyi Géza Az EVT lehetőségei és korlátai a magyar nemzeti és vallási kisebbségek érdekképviseletében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa, Fiatalok és az ökumené Fedor Mónika A fiatalok látomása, mint az egység szolgálata évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Gáncs Péter "Nagy és sokat ígérő kapu nyílt" - immár hatvan éve, Amsterdamban évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Gáncs Péter Isten, kegyelmed szerint formáld át a világot! Az EVT teológiai és tartalmi munkája a 9. Nagygyűlés után évf. 1. sz p. 8

9 Egyházak Világtanácsa Kaulics Irén Az EVT célkitűzései a napi tevékenység tükrében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Tarr Zoltán A Nagygyűlés a globális és hazai ökumenikus mozgalom szempontjából évf. 1. sz p. Egyházépítés, Misszió Keveházi László Egyházépítés egykor és ma: reformáció és misszió [Díszdoktori értekezés] évf. 1. sz p. Egyházi élet Fekete Károly, ifj. Egyházi életkérdéseink és a hitvalló Bullinger válaszai évf. 4. sz p. Egyházi élet, Ekkléziológia Görözdi Zsolt Az 1561-es Genfi egyházrend néhány ekkléziológiai aspektusa évf. 3. sz p. Egyházlátogatás Görözdi Zsolt A vizitátorok tanítása a szász választófejedelemség lelkészei számára, "Unterricht der visitatoren an die pfarrherrn im kurfürstenthum zu Sachsen, 1528." évf. 1. sz p. Egyháztörténet Albert András Gróf Bethlen Miklós ( ) és a 17. századi erdélyi protestantizmus évf. 3. sz p. Egyháztörténet Albert András Gróf Bethlen Miklós ( ) és a 17. századi erdélyi protestantizmus évf. 4. sz p. Egyháztörténet Ágoston István György II. Rákóczi Ferenc európaisága évf. 1. sz p. Csohány János Egyháztörténet 9

10 Négyszázötven éves a Tiszántúli Református Egyházkerület Kálmáncsehi Sánta Márton (1500k.-1557) évf. 2. sz p. Egyháztörténet, Uniós törekvések Kertész Botond A református-evangélikus együttműködés története Magyarországon évf. 1. sz p. Egyháztörténet Radó Bálint Robert Baillie vitairata William Laud érsek arminianizmusa ellen (1640) évf. 3. sz p. Egyháztörténet Soós Árpád Nemzeti történelmünk és a koraközépkori európai történelemszemlélet mai szemmel évf. 2. sz p. Egyháztörténet Szombathy Gyula Kálvin János és Szervét Mihály évf. 4. sz p. Egyháztörténet Tőkés Zoltán Beteg úrvacsorai per a XIX. században a Nagykárolyi Egyházmegyéhez tartozó Mátészalkán évf. 2. sz p. Egységtörekvések Szénási Éva Az elképzelt Európától a megvalósulásig Az európai egységtörekvések és elméleti előzményei évf. 4. sz p. Ekléziológia Egyháztani alapirat: Egy egyházzá hivattunk el évf. 3. sz p. Ekléziológia Szűcs Ferenc Gondolatok az egyházról teológiatörténeti kontextusban évf. 1. sz p. Ekléziológia Tatai István Az Egyház látható egységének problematikája évf. 3. sz p. 10

11 Elmélkedés Bogárdi Szabó István Ettől fogva Máté 4, évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv "Testvéreimet keresem" évf. 3. sz p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv Egy szívet és egy utat adok nekik... Jer. 32, évf. 2. sz p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv Pünkösd évf. 2. sz. 63. p. Elmélkedés Csernák István Odaszánás, elkötelezett követés évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Derencsényi István "Hatok közt élve, határtalan reménységgel" évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Fabiny Tamás Rabok vagy szabadok? évf. 3. sz p. Elmélkedés Fazakas Sándor, ifj. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam! évf. 4. sz p. Elmélkedés Ittzés János Az Isten igéje pedig nincs bilincsbe verve 2 Tim. 2,9b évf. 4. sz p. Kádár Ferenc Elmélkedés 11

12 Az íródeák kijelentést kap évf. 3. sz p. Elmélkedés Kádár Zsolt Élő, erőteljes és éles évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Mészáros Kálmán Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet! évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Pecsuk Ottó "Boldog, aki olvassa..." évf. 1. sz p. Elmélkedés Steinbach József Boldogok az irgalmasok évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Szászfelvi László Kenyér - élet - jövő évf. 3. sz p. Elmélkedés Szebik Imre A vallás és az egyház ügye nyilvánvalóan közügy évf. 4. sz p. Elmélkedés Szebik Imre Megmondtam neked, óh ember Mikeás 6, évf. 4. sz p. Elmélkedés Szebik Imre Mit kíván az Úr? évf. 1. sz p. Etika Jakab István A természet értelmezése Bonhoeffer etikájában évf. 4. sz p. Európai Egyházak Konferenciája 12

13 "Krisztusban egy reménységre hivattunk el" Nagygyűlés Lyonban a KEK 50. évfordulója alkalmából évf. 1. sz. 37. p. Európai Egyházak Konferenciája, Vallásos nevelés A vallási nevelés fontos az európai értékek fejlesztése érdekében Az Európai Egyházak Konferenciájának (EEK) küldöttsége találkozott Barroso-val, az EU Bizottság elnökével évf. 1. sz. 61. p. Európai Egyházak Konferenciája Clemens, Keith Az Európai Egyházak Konferenciája főtitkárának nyilatkozata az új pápa megválasztása alkalmából Dr. Keith Clemens, az EEK főtitkára az alábbi nyilatkozatot tette az új pápa megválasztása alkalmából évf. 2. sz p. Európai Egyházak Konferenciája, Évforduló Clemens, Keith Az Európai Egyházak Konferenciájának közleménye a II. világháború európai befejezésének 60. évfordulója alkalmából évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés A világvallásokkal való kapcsolat és a 3. európai Ökumenikus Nagygyűlés évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Reflexiók a 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés zárónyilatkozatára és annak ajánlásaira évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Hess, Andreas; ford. Anca Tibor Attila A Nagyszebeni 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés margójára Holtponton az európai ökumenizmus évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés, Levél Wittenbergből Európa Keresztyéneihez évf. 1. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Williams, Colin 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés évf. 2. sz p. Európai Protestáns Egyházak Közössége, Beszámoló 13

14 Hüffmeier, Wilhelm Örömeim - Bánatom - Reménységem Az Európai Protestáns Egyházak Közössége főtitkári beszámolója évf. 4. sz. 253-[256]. p. Evangélikus-református párbeszéd Gaál Botond Új kilátások az evangélikus-református párbeszédben Nagygeresd, Leuenberg - Elértünk-e valamit, várhatunk-e valamit? évf. 1. sz p. Evolucióelmélet és hit Szentpétery Péter Bocsánat, Mr. Darwin! - A Darwin-évhez évf. 2. sz p. Evolucióelmélet Moltmann, Jürgen; ford. Szathmáry Sándor Evolucióelmélet és keresztyén teológia A természet háborújától a természetes kooperációig és a létért való harctól az embertársi elismerésig évf. 2. sz p. Exegézis Czövek Tamás Hálaadás évf. 1. sz p. Exegézis Enghy Sándor Zofóniás 1,11-15 a kutatásban évf. 4. sz p. Exegézis Koncz-Vágási Katalin A 79. zsoltár magyarázata Adalékok a bosszú fogalmának biblika-teológiai megítéléséhez évf. 2. sz p. Exegézis, Hermeneutika Kormos Erik Az αγνωστω θεω kérdése Pál apostol teológiájában Újszövetségi exegézis és hermeneutika a filozófia segítségével évf. 3. sz p. Exegézis Kormos Erik Mikeás könyve kulcskifejezéseinek vizsgálata a qumráni tekercsek vonatkozásában 14

15 évf. 3. sz p. Exegézis Kustár Zoltán "Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!" A Zsolt. 2 magyarázata évf. 2. sz p. Exegézis Kustár Zoltán Az akcentusok és az exegézis évf. 1. sz p. Exegézis, Retorikai analizis Loment Péter Malakiás könyve 2,10-16 retorikai analizise évf. 3. sz p. Exegézis Schmid, Konrad; ford. Kustár Zoltán Jób szenvedéseinek problémája - a könyv prológusának fényében évf. 1. sz p. Exegézis Somogyi Márta Az 51. zsoltár magyarázata Katharina Zell meditációja alapján évf. 3. sz p. Életmód Frenkl Róbert Életmódkultúrák évf. 3. sz p. Életrajz Siba Balázs "Kelet Keresztelő Jánosa", Toyohiko Kagawa évf. 3. sz p. Életrajz Wulfné Kinczler Zsuzsanna Paul Gerhard évf. 3. sz p. Évforduló Békefi Lajos Száz éve született Dag Hammarskjöld, az ENSZ második főtitkára Spirituális naplója, az ÚTJELZŐ évf. 2. sz p. Francia Protestáns Szövetség 15

16 A Francia Protestáns Szövetség centenáriumi ünnepsége évf. 1. sz p. Genfi Zsoltárok, Irodalomtörténet Szabó András A genfi zsoltárok a korabeli német és magyar irodalomban évf. 4. sz p. Gyászbeszéd, Homiletika Molnárné László Andrea A 19. sz. embereszménye a gyászbeszédek alapján évf. 2. sz p. Gyász Bodó Sára A vigasztalás mint a keresztyénség közös hitvallása és feladata - a gyász teológiai értelmezése évf. 1. sz p. Határ és határtalanság Vályi-Nagy Ágnes Rendelt határaink és Isten határtalansága évf. 3. sz p. Házasság Czövek Tamás Házasság a Bibliában: néhány szempont évf. 1. sz p. Hermeneutika, Exegézis Tóth Judit, D. Hermeneutika és exegézis Nüsszai Gergely műveiben évf. 4. sz p. Hit Németh Balázs; ford. Anca Tibor Attila A vallásosság próbaköve: atheizmus a kereszténység jegyében évf. 2. sz p. Hitvallás, Westminsteri hitvallás Kiss Gyula A Westminsteri hitvallás története évf. 1. sz p. Hollandiai ösztöndíjak Albert András Gróf Bethlen Miklós protestáns kancellár és a 18. század eleji hollandiai ösztöndíjak ( ) évf. 1. sz p. 16

17 Homiletika Jakab Sándor Az ige jelei Isten üzenete A szemiotika homiletikai alkalmazása évf. 2. sz p. Homiletika, Igehirdetés fiataloknak Szászi Andrea A fiatalok megközelítésének egy lehetősége: az igehirdetés évf. 2. sz p. Homiletikatörténet, Retorika Literáty Zoltán Augustinus, a keresztyén retorika atyja évf. 4. sz p. Identitás Kozma Zsolt Magyar protestáns önazonosságunk az új Európában évf. 1. sz p. Időszámítás, keresztény Kormos Erik A keresztény időszámítás eredete... "Szenthagyomány" és tények évf. 1. sz p. Igehirdetés fiataloknak, Homiletika Czagány Gábor A református ifjúsági istentisztelet formai kérdései - különös tekintettel az egyetemista közösségekre évf. 4. sz p. Igehirdetés Erdő Péter "Számunkra Krisztus az üdvösség sziklája" (Mt. 7:24-27) évf. 1. sz p. Igehirdetés Gáncs Péter Csak Vele és Általa - soha se nélküle! évf. 4. sz p. Igehirdetés Illés Dávid Feltámadt, nincsen itt! évf. 3. sz p. 17

18 Igehirdetés Szebik Imre Meglepetések kora évf. 1. sz p. Ikonográfia Pijnenburg, Chrysostomos Az Istenszülő-ikonok különböző típusai és üzenetük évf. 3. sz p. Ikonok Nagy Márta Szent István ereklyetartó ikonja a budapesti Nagyboldogasszony-székesegyházban évf. 3. sz p. Ikonosztáz Kalota József Ikon és szó - az ikonosztázion teológiája évf. 1. sz p. Internetes lelkigondozás Söreg Norbert A cybertér, mint az internetes lelkigondozás munkaszférája évf. 1. sz p. Irodalomtörténet, német Hubert Gabriella, H. Paul Gerhardt költészete évf. 4. sz p. Iszlám - keresztyén párbeszéd Tanuljuk meg együtt felfedezni a szeretetet Javaslatok a "Közös Szó"-ra való reflektáláshoz évf. 2. sz p. Jogtudomány Szathmáry Béla Keresztyén értékek az emberi jogok világában A jogtudomány tanításának lehetséges szempontjai egy egyházi fenntartású jogi karon évf. 3. sz p. Katechetika, Motiváció Fodorné Nagy Sarolta A motiváció teológiai vizsgálata és katechetikai vonatkozásai évf. 40. sz p. Katechetika, Iskoladráma Hodossi Sándor Református iskoladráma mint a katechézis eszköze a 18. században 18

19 Magyarországon évf. 2. sz p. Katolikus egyház Hafenscher Károly Cui prodest? Kísérlet XVI. Benedek pápa megértésére, különös tekintettel júliusára, az új dokumentumok publikálására évf. 3. sz p. Kálvin az irodalomban Ötvös László Kálvin az irodalomban évf. 4. sz p. Keresztyén élet Ágoston István György I. Rákóczi György Bibliái évf. 2. sz p. Keresztyén hit és ateizmus Krötke, Wolf Isten szava az Istent-felejtett világban Keresztyén igehirdetés és az ateizmus állandó kihívása évf. 1. sz p. Keresztyénség, Egyháztörténet Albert András A keresztyénség a római császárok korában - a Kr.u. I-III. századokban évf. 1. sz p. Kitekintés Mucsi András "Keresztyénség avagy Európa" A protestantizmus szerepe Novalis egységkoncepciójában évf. 2. sz p. Kitekintés Ötvös László József Attila biblikus versei évf. 3. sz p. Kitekintés, Országos Protestáns Napok Prőhle Gergely Országos Protestáns Napok "Menj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid" évf. 1. sz p. Kommunikáció (keresztyén) Mészáros Kálmán 19

20 Keresztyén értékrend közvetítése a médiában évf. 4. sz p. Konfliktus kezelés Fischl Vilmos Napjaink néhány nemzetközi konfliktusa A terrorizmus kialakulása és okai (szeptember 11 hatása a világra) évf. 3. sz p. Kortörténet, ószövetségi, Vallástörténet Kőszeghy Miklós A felső ciszterna vízvezetékénél évf. 4. sz p. Kortörténet, Vallástörténet Hecker Róbert Sámuel próféta életművének kortörténeti és vallástörténeti összefüggései évf. 1. sz p. Könyvszemle Ágoston István György Csohány János, Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról III. kötet évf. 1. sz p. Könyvszemle Benke György A magyarországi történelmi egyházak egymásról hittankönyveik tükrében évf. 3. sz p. Könyvszemle Bolyki János "Harminc-, hatvan-, százannyi" (Katrin Kusmierz, Nikolaus Peter: Dreissig-, sechzig-, hundertfältig". Basler Predigten aus sechs Jahrhunderten. - Theologischer Verlag Zürich, 2004.) évf. 1. sz p. Könyvszemle Bolyki János Miért kell kétszer ismertetést írni ugyanarról a könyvről? Balla Péter: Az újszövetségi teológiát ért kihívások. Kísérlet a tudományág igazolására. Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány évf. 3. sz p. Könyvszemle Csohány János Egy igazi tanár emlékirata (Balázs Győző: Jó utána lenni... A szöveget gondozta és jegyzetekkel ellátta Molnár Sándor Károly, Miskolc ) évf. 3. sz. [ ]. p. 20

21 Könyvszemle Csohány János Kovács Ábrahám: A Budapesti Evangélikus Református Németajkú Leányegyház eredete és története The History of the German-Speaking Reformed Affiliated Church of Budapest Debrecen, évf. 4. sz. [ ]. p. Könyvszemle Ferencz Árpád Recenzió Fazakas Sándor: Emlékezés és megbékélés című könyvéhez A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó, Budapest, ISBN , 180 old évf. 1. sz p. Könyvszemle Gaál Botond Debreceni ajándék a magyar kultúrának Kálnási Árpád cívis szótára évf. 1. sz. 61-[62]. p. Könyvszemle Gaál Botond Emlékkötet Albert Einstein életművéről Albert Einstein válogatott írásai; Válogatta és az előszót írta Székely László; Typotex, Budapest, évf. 4. sz p. Könyvszemle Gróz Andrea "Mélység és magasság" A Kovátsné Németh Mária és Egresits Ferenc által szerkesztett Mélység és Magasság című kötet 2002-ben látott napvilágot (Mélység és magasság. Szerkesztette: Kovátsné Németh Mária-Egresits Ferenc, Győr, NYME-ACSJTFK old.) évf. 2. sz p. Könyvszemle Hecker Frigyes Egy magyar dogmatikai szakkönyvről D.Dr. Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása II/I. kötet: A bűn lényege, eredete és következményei (Hamartiológia) évf. 1. sz. 51. p. Könyvszemle Hecker Róbert Recenzió Reinhard G. Kratz: Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments című könyvéhez évf. 1. sz p. 21

22 Könyvszemle Horváth Erzsébet Kálvin időszerűsége Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Bp. Kálvin Kiadó, o évf. 4. sz p. Könyvszemle Jakab Bálint Mihály Hitükért szenvedtek Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor I-II. é.n. ( ), a szerző kiadása évf. 4. sz p. Könyvszemle Kerepeszki András Az Ágostai hitvallás legújabb magyar kiadása Ágostai hitvallás. A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 2. Luther Kiadó, Budapest, o évf. 4. sz. [ ]. p. Könyvszemle Keveházi László Szembesítés a globalizációval évf. 2. sz p. Könyvszemle Kiss Georgina Orsolya "... kicsoda az ember a Szentírás szerint..." Gerd Theissen: Az őskeresztyénség élményvilága és magatartásformái. Kálvin Kiadó, Budapest, Fordította: Szabó Csaba évf. 4. sz p. Könyvszemle Kustár Zoltán A zsoltárok világa Paul Beauchamp: A zsoltárok világa. Bencés Kiadó, Pannonhalma, évf. 2. sz p. Könyvszemle Németh Tamás Rend és szabadság a mindenségben Tudomány és teológia sorozat. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Hatvani István Teológiai Kutatóközpont közös kiadása; Debrecen; szerk. Gaál Bontond és Végh László évf. 1. sz p. Könyvszemle Ötvös László A Szent Jób könyve 22

23 évf. 1. sz. [ ]. p. Könyvszemle Ötvös László Költemények a hitvesről évf. 3. sz. [187]. p. Könyvszemle Ötvös László Recenzió Csohány János: Az üdvtörténeti keresztyén ünnepek című könyvéhez évf. 1. sz. 58. p. Könyvszemle Rideg István Őszül a határ évf. 30. sz. 184-[192]. p. Könyvszemle, Ünnep, Teológiai esztétika Somhegyi Zoltán Az ünnep értelmezése Rudolf Bohren és Hans-Georg Gadamer gondolkodásában Elmélkedés a teológiai esztétika kapcsán évf. 4. sz p. Könyvszemle Szathmáry Sándor A szépség felfedezése az Igében és az igehirdetésben Fekete Károly: Példázatos szavak - életes példák. Kálvin Kiadó, Budapest, ISBN l évf. 4. sz. 253-[255]. p. Könyvszemle Szemle Dancs Ágnes A középkori exemplumok új megközelítése Les Exempla médiévaux: Nouvelles perspectives, dir. Jacques Berlioz, Marie-Anne Polo de Beaulieu, Paris, Honoré Champion, évf. 1. sz p. Könyvszemle Szentpétery Péter Az idő nem teremtő Boda László: A programozott evolúció. 1. Az ember megjelenéséig évf. 2. sz. 125-[127]. p. Krisztológia, Alázat Bácskai Károly Az alázat, mint bibliai paradigma évf. 1. sz p. Sőreg Norbert Lelkigondozás, Internetes lelkigondozás 23

24 Az internetes lelkigondozás kialakulása és működési struktúrája évf. 2. sz p. Liturgiatörténet, Puritánizmus Siba Balázs A "puritánus" mozgalom liturgiai reformjai évf. 4. sz p. Magyar Baptisták Világtalálkozója A Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójának Nyilatkozata évf. 4. sz p. Magyar Baptisták Világtalálkozója Összefoglaló közlemény a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójáról évf. 4. sz p. Magyar Evangéliumi Aliansz, Szlovák Evangéliumi Aliansz Garaj, Ondrej; Badiar, Lubomir; Szabó Dániel, D.; Szuhánszky T. Gábor A Szlovák és Magyar Evangéliumi Aliansz közös nyilatkozata Balassagyarmat október 14-én évf. 4. sz p. Magyar Református Egyház "Krisztus a jövő, együtt követjük žt" A Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának üzenete évf. 3. sz. [191]. p. Magyar Református Egyház, Köszöntő Koncsol László "... Isten gyermekei, alkotmányos királyságának szabad polgárai vagyunk" évf. 3. sz. 190-[191]. p. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Főtitkári jelentés az Ökumenikus Tanács november 29-i közgyűlésén évf. 1. sz p. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szebik Imre Elnöki jelentés az Ökumenikus Tanács november 29-i közgyűlésén évf. 1. sz p. Második bécsi döntés, Egyház és állam Lakatos Artúr A második bécsi döntés és a kolozsvári református egyház viszonya évf. 2. sz p. Megbékélés Fazakas Sándor, ifj. Igazság és kiengesztelődés 24

25 évf. 1. sz p. Megemlékezés Békefi Lajos Elhunyt II. Alekszij ortodox pátriárka évf. 2. sz p. Megemlékezés Fekete Károly, ifj. Kiss Ferenc professzori életműve gyakorlati teológiai szempontból évf. 2. sz p. Megemlékezés Zsidómentés Horváth Erzsébet Ravasz László és a zsidómentés évf. 4. sz p. Megemlékezés Karasszon Dezső Néhány megjegyzés Albrecht Alt munkamódszereiről évf. 2. sz p. Megemlékezés, Bibliográfia Kiss Endre József Dr. Szabó Lajos centenáriumán évf. 2. sz. 118-[124]. p. Megemlékezés, II. Világháború Kövy Zsolt "Akikért a harang szól" évf. 3. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Az erkölcs Ravasz László gondolatvilágában évf. 2. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Az erkölcs Ravasz László gondolatvilágában évf. 3. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Kantiánus elemek Ravasz László gondolkodásában évf. 4. sz p. Reuss András Megemlékezés 25

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN

TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori Iskola Gyakorlati Teológiai Tanszék TANÍTÁS ÉS TANULÁS FELNŐTTKORBAN: SZEMLÉLETVÁLTÁS A FELNŐTTKATEKÉZISBEN Doktori értekezés tézisei Pángyánszky Ágnes Témavezető:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009

Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 Brátán János Apológia Kutatóközpont Budapest, 2009 A sorozatról 1. Darwin, a bajok eredete? (szept. 26) 2. Evolúció: a természettudományos elmélet (okt. 10) 3. Evolúció hívőknek (okt. 24) 4. Értelmes tervezettség:

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET

IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT ORSZÁGOS MEGNYITÓ ISTENTISZTELET SZENT ISTVÁN BAZILIKA 2015. január 18. vasárnap 19 óra Szolgálattevők: Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek, MKPK

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2015: 24. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2015. március Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza)

A kezek összeérnek,/isten magyarnak teremtett (Koltay Gergely: A Zobor alji magyarok himnusza) EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 3300 EGER, Ifjúság u. 2.sz Tel: (36) 324-808 Fax: (36) 324-909 OM azonosító: 031598 Web: www.szilagyi-eger.hu, E-mail: eszeg@eszeg.sulinet.hu A kezek összeérnek,/isten

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire. Könyvek Állapot: 2011-09-21 407 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly műveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (30 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1. Vladár Gábor: Miért

Részletesebben

Akkreditáltak listája

Akkreditáltak listája Akkreditáltak listája Achilles Peklaris Athens Voice newspaper, Soul magazine Ambrus András PĂ cs.index Bakos Petra symposi-online közéleti kultúrmonitor Vajdaság www.symposion.org.yu Balassa Tamás Somma.hu

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005

Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 1. VIZSGALAP A vizsgalap a X. osztályban használt tankönyv: Nemes István, Római katolikus vallás. Tankönyv a X. osztály számára, Kolozsvár 2005 alapján készült. Célja: általános teológiai ismeretek felmutatása.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás

Tartalomjegyzék. Lelkigondozás Tartalomjegyzék Bevezetés Lelkigondozás A) A LELKIGONDOZÁS KIINDULÓPONTJA: A LÉTBIZONYTALANSÁG LEGYŐZÉSE 1) Példák a lelkigondozásra 1.1) Lelkigondozói találkozások 1.1.1) Beszélgetés az utcán 1.1.2) Beszélgetés

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika

VERSENYEREDMÉNYEK. Matematika VERSENYEREDMÉNYEK EGYÉNI VERSENYEK Matematika Általános iskola 1. osztály: 1. helyezett: Papik Petra Szent László Általános Iskola, Kisvárda Felkészítő tanár: Dancs Mónika 2. helyezett: Jenei Marcell Szent

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század)

MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) MEZÕVÁROS, REFORMÁCIÓ ÉS IRODALOM (16 18. század) A konferenciát rendezi Tudományos konferencia a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-Kutató Osztálya, a Károli Gáspár Református

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. Sz a b ó X a v ér. Salamon zsoltárai A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI Sz a b ó X a v ér Salamon zsoltárai B e v e z e t é s - f o r d ít á s - je g y z e t e k A Sapientia Szerzetesi Hittudományi

Részletesebben

Éves kutatási terv (2008 )

Éves kutatási terv (2008 ) SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Éves kutatási

Részletesebben

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈

Falak és választóvonalak a történelemben. Terminus Könyvek ⒈ Falak és választóvonalak a történelemben Terminus Könyvek ⒈ (A Nyíregyházi Főiskola Történettudományi és Filozófia Intézete Kiadványai) Sorozatszerkesztő: Kiss Lajos András falak és választóvonalak a

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeș - Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet Református Vallás- és Zenepedagógia 1.4 Szakterület

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat?

A REFORMÁCIÓ. 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? A REFORMÁCIÓ 1. A reformáció = a keresztény egyház megújulása (reform = újítás) 2. Miért kell megújítani az egyházat? Ok: a papság életmódja ellentétes a Biblia előírásaival a pénz kerül a középpontba

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság Alapítás: 1991-2014: 23. év A Keresztény-Zsidó Társaság a Nemzetközi Keresztény-Zsidó Tanács tagszervezete 2014. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI

A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI A II. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI ÉS ÍRÁSBELI TÉMAKÖREI Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 2014 Szlovákiai Református Keresztyén Egyház GYAKORLATI TEOLÓGIA I. A) Homiletika B) Liturgika

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. VÉDNÖKÖK XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZL ET ES P ROGRAMT ERVEZET IDŐ: 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása a Szakrális Kommunikáció és Gyógyítás EASA Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014. június 30. július 4. Rendező intézmények, szervezetek EASA (az Európai

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar A tantárgy adatlapja 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teolőgia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia

Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról. L'Harmattan - Sapientia Bakos Gergely OSB (szerk.) Teória és praxis között, avagy a filozófia gyakorlati arcáról L'Harmattan - Sapientia SCINTILLAE SAPIENTIAE A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Filozófia Tanszékének

Részletesebben

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA

OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA OSZTÁLYOK 2010-2011 1. OSZTÁLY ISKOLAOTTHON DR. SZABÓ JÁNOSNÉ VARGÁNÉ MOLNÁR ÉVA BAGA LAJOS BAKÓ ERZSÉBET KLÁRA BALOGH NORBERT CSANÁDI NIKOLETT DEÁK NIKOLETT GAZSÓ ZSANETT FÜLÖP GÁBOR DÁVID GYÖKERES MÁRIA

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA MELLÉKLET A SAPIENTIA KÖNYVTÁRÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁHOZ A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA KÖNYVTÁRÁNAK GYŰJTŐKÖRI SZABÁLYZATA A Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának,

Részletesebben

Járási tantárgyi vetélkedők

Járási tantárgyi vetélkedők Járási tantárgyi vetélkedők Magyar nyelv és irodalom 1. Belovics Alexandra 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 2. Darcsi Barbara 1 4.B (8.oszt) Hnatik-Riskó Márta 3. Homoki Eszter 2 4.A (8.oszt) Hnatik-Riskó

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar

A tantárgy adatlapja. 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem. 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1. A képzési program adatai A tantárgy adatlapja 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Református Tanárképző Kar 1.3 Intézet 1.4 Szakterület Biblika teológia 1.5 Képzési szint

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal

III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal III. Körösmenti Íjfeszítő Viadal Gyomaendrőd 2015.04.26. Pusztai Íj Poronty Leány 1. Palatinusz Petra Szolnok 238 24.8% 2. Tóth Rebeka Körösmenti Íjfeszítő Egylet 196 20.4% Poronty Fiú 1. Palatinusz Tamás

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

Előzetes programterv

Előzetes programterv Előzetes programterv Hadak útján Népvándorlás Kor Fiatal Kutatóinak XX. konferenciája Budapest Szigethalom, 2010. október 28-30. 2010. október 28. Csütörtök Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum, Lapidárium

Részletesebben

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem

Táblával, térképpel és vetítővel felszerelt terem A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Római Katolikus Teológia 1.3 Intézet Római Katolikus Didaktika Teológia 1.4 Szakterület

Részletesebben

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26.

TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT. Paks 2014. január 24-26. TOLNA MEGYEI DIÁKSPORT TANÁCS ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks 2014. január 24-26. 1 2013/2014. TANÉVI KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY VI. KORCSOPORT Paks, 2014. január

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai. A település neve. tér. Bocskai www.benedekel. 5. Nagy Dávid Hatvani István Általános Iskola Debrecen Hajdú-Bihar megye Az intézmény neve Benedek Elek Ímélcím A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányító A település Utca, Házszám Honlapcím -szám neve tér 4029 Bocskai www.benedekel 1 tér ekiskola.hu

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31.

80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága. Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. 80 éves a Magyar Higiénikusok Társasága Dr. Páldy Anna Elnök 2011. március 31. A múltat ünnepelni szép dolog, ha az embernek a jelent és a jövőt illetően rendben van a szénája. Kellemes az ősökre emlékezni,

Részletesebben