THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM 2005-2009. Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István"

Átírás

1 THEOLOGIAI SZEMLE REPERTÓRIUM Összeállította: L. Kozma Borbála Számítástechnika: Broczky István Budapest

2 Tartalomjegyzék Köszöntő 3. Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje 4. A szerzők névsora 47. Tárgyszavak 52. 2

3 Köszöntő Mint a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa főtitkára, s így a Theologiai Szemle laptulajdonosának és szerkesztőségének képviselője, valamint e folyóirat főszerkesztője újabb öt esztendő elröpülte után - immáron az alapítás 85 éves évfordulóján - őszinte nagyrabecsüléssel emlékezem azokra, akik ez idő alatt e lapnak szerzői, szerkesztői, terjesztői és olvasói voltak. A kezdetekkor kifejezetten református, majd ezt követően hamarosan ökumenikus teológiai műhelymunka, egyrészt életre hívta e lapot 1925-ben, másrészt pedig újabb és újabb megtorpanások után újraindította és korszerű, tudományos igényű írások elérhető fórumává tette a teológiai hallgatók és tanárok, gyakorló lelkészek, és a teológia, valamint az egyházi élet iránt érdeklődő értelmiségiek számára. Az alapítás évében a trianoni határokkal is szétszabdalt magyar protestáns eszmélődés számára jelentett sokféle, határon felülemelkedő fórumot. Ma az európai integráció és a demokratikus változások önmagukban is falakat bontogatnak, de még mindig sok mindenen felül kell emelkedniük politikai és kulturális értelemben egyaránt. A lap ezt a hagyományát az elmúlt években különösen is az elmúlt öt esztendőben, az utolsó repertórium megjelenése óta a tudományok között lévő határok átlépésével, az úgynevezett interdiszciplináris megközelítéssel egészítette ki. Hazánk és egyházaink vérzivataros történelme okán kevés tudományos orgánum mondhatja, hogy bár megszakításokkal, de 85 éve szolgálja az olvasókat. Gazdag kincset halmozott föl, amely szisztematizálva megtalálható az érdeklődők számára és 1990 közötti időszak repertóriuma 18 esztendővel ezelőtt jelent meg kétkötetes könyv formájában. A technikai változások okán az 1991 és 2004 között megjelent írások könnyen kezelhető repertóriumát az interneten keresztül és CD-n bocsájtottuk a kutatók rendelkezésére. Ezt tesszük az elmúlt öt esztendő anyagával is. Az összeállítás tiszteletreméltó munkáját ez alkalommal is L. Kozma Borbála végezte. Hálás szeretettel köszönjük meg, hogy ez alkalommal is számíthattunk rá és pontos munkája révén az elmúlt öt esztendő anyaga is szisztematikus rendben, könnyű elérhetőséggel áll az olvasók, kutatók rendelkezésére. A repertóriumot az Október a Reformáció Hónapja rendezvénysorozat megnyitóján bocsátjuk útjára. Ébredj bizonyságtévő lélek! hangzik az idei rendezvénysorozat mottója. Az ébredésnek helye és ideje van a szellemi életünkben is. Talán éppen a jövő fejlődését tovább munkáló, holisztikus, interdiszciplináris, teológiai eszmélődés amely egyébként, ne szégyelljük kimondani, eddig is messze elől járt természeténél fogva sok tudományhoz képest és tudományos módszer az, ami újat jelentet a teológiai művelésében és a Theologiai Szemle szolgálatában. A 85 éves évfordulón Isten iránti hálával mondok köszönetet az elmúlt öt esztendőben tapasztalható gondviselésért, teológiai felismerésekért, ezek rendszeres és módszeres műveléséért, dokumentálásáért és nem utolsó sorban e repertórium elkészítéséért. A mindenható Isten további áldása kísérje a Theologiai Szemle jövőbeni szolgálatát. Dr. főtitkár 3

4 Tárgyszavak betűrendje, azon belül a cikkek betűrendje Adventisták, Statisztika Rajki Zoltán A Hetednapi Adventista Egyház Magyarországon a rendszerváltozás után a statisztika tükrében évf. 1. sz p. Anyagi javak Ribár János A pénz, az anyagiak vonzerejéről évf. 3. sz p. Apokaliptikus váradalmak Tordai Balázs Az ókori zsidó eszkatológia korszakváltásai évf. 4. sz p. Augsburgi vallásbéke, Egyháztörténet Tonhaizer Tibor Augsburg szerepe a németországi protestantizmus kibontakozásában évf. 2. sz p. Az ember és világa Gaál Botond Az ember "fölfelé nyitott" világa évf. 2. sz p. Áthosz-hegyi szerzetesi közösség Nacsinák Gergely András Régi magyar szerzők Áthoszról évf. 3. sz p. Beszéd Anastasios érsek rövidített beszéde az EVT Nagygyűlésének nyitóistentiszteletén évf. 4. sz p. Békéltetés szolgálata, Nyilatkozat Vallások a Békéért Vallások a békéért - kihívás a terrorizmussal és az extremizmussal szemben évf. 2. sz p. Biblia Ágoston István György Hadifogságból hazatért Lorántffy-Biblia évf. 4. sz p. Csermely Péter Biblia 4

5 Közös kincsünk a Biblia évf. 4. sz p. Bibliafordítás Csomós Lídia Az Újfordítású Bibliánk évfordulói Az Újfordítású Bibliában (1975) fordítatlanul hagyott héber szavak megfeleltetése az Újfordítású Biblia revideált változatában (1990) évf. 3. sz p. Bibliafordítás Czirók Éva Szöveghűség és stílus viszonya az Újfordítású Biblia (1975) szövegének revideált változatában (1990) évf. 3. sz p. Bibliafordítás Éger Ádám Az Újfordítású Bibliánk évfordulói Észrevételek az Újfordítású Biblia (1975) revideált változatának (1990) exegetikai alapon végrehajtott módosításaihoz évf. 4. sz p. Bibliafordítás Kövendi Dénes Hogy is mondjuk magyarul? Az új bibliafordításra vonatkozó stiláris módosítási javaslataim elvei és tanulságai évf. 3. sz p. Bibliafordítás Nagy József Az אמר ige fordításának kérdése a modern kori bibliafordításokban, különös tekintettel a Károli-Biblia és az Újfordítású Biblia egymáshoz való viszonyára évf. 3. sz p. Bibliafordítás Petró László Exegetikai alapú szövegmódosítások az Újfordítású Biblia (1975) revideált változatában (1990) évf. 4. sz p. Bibliai bevezetés, ószövetségi Hecker Róbert A deuteronomium történelmi mű keletkezése és üzenete évf. 4. sz p. Bibliai kortörténet, Honfoglalás (zsidó) Albert András A zsidó honfoglalás történeti elemzése Józsué könyvében (Józs ) 5

6 évf. 2. sz p. Bibliai kortörténet Hodossy-Takács Előd Vezetés és társadalom a bírák korában évf. 2. sz p. Bibliai teológia, ószövetségi Molnár János A kerten kívül - Az istenfiak házassága évf. 1. sz p. Bibliatanulmány Abou, Nicolas Egyházak Együtt a Békéért és Igazságért a Közel-Keleten évf. 3. sz p. Bibliatanulmány Szirtes András Az Úrért égni vagy kiégni? Tamás és Péter Témaorientált bibliatanulmány évf. 4. sz p. Bizonyságtétel Gondos Ilona Hívő gyógyító - gyógyító hit évf. 1. sz p. Börtön-lelkigondozás, Kitekintés Burnside, Jonathan P.; ford. Békefi Lajos "A meglepő remény jeladásai" Hiten alapuló intervenciós körletek évf. 1. sz p. Darwinizmus Kovács Ábrahám Dapsy László szerepe a darwinizmus terjesztésében és annak teológiai fogadtatása évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Gáll Károly Szemináriumi dolgozatok Jeremiás levele évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Jőrös Rozália Szemináriumi dolgozatok Bél és a sárkány évf. 3. sz p. 6

7 Deuterokanonikus könyvek Nátulyné Szabolcsik Eszter Szemináriumi dolgozatok Judit könyve évf. 3. sz p. Deuterokanonikus könyvek Tar Zoltán Gyula Szemináriumi dolgozatok A Makkabeusok második könyve évf. 3. sz p. Dogmatika, Hitvallás Békési Sándor A hitvallás tartalma Az egyetemes hitvallások Isten-attributumainak kérdése évf. 1. sz p. Dogmatika Horváth Gáspár Az alak rejtettsége és elhibázása A Krisztus alak szemlélése Hans Urs von Balthasar és Karl Barth megközelítésében évf. 1. sz p. Dogmatika Hotorán Gábor Török István exegetikai útkeresése évf. 3. sz p. Dogmatika Pótor Imre A Szentháromság Isten és az egyház egysége évf. 1. sz p. Dogmatika Szathmáry Sándor Advent és karácsony teológiája évf. 4. sz p. Dogmatörténet Tóth-Mihala Veronika Kisajátítás évf. 1. sz p. Egyház és állam Egyház és állam kapcsolata évf. 2. sz p. Egyház és állam 7

8 Kiss Gyula A kálvini állameszme rövid bemutatása évf. 2. sz p. Egyház és társadalom A vidék lelke az egyház évf. 2. sz p. Egyház és társadalom Bölcskei Gusztáv "A civil társadalom és az egyházak" évf. 3. sz p. Egyház és társadalom Egyházak egy fenntartható Európáért évf. 3. sz p. Egyházak Világtanácsa A Nagygyűlés üzenete évf. 2. sz p. Egyházak Világtanácsa Chial, Douglas L. Hatvan éves az Egyházak Világtanácsa Köszöntés az Egyházak Világtanácsa nevében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa, Kisebbségek Erdélyi Géza Az EVT lehetőségei és korlátai a magyar nemzeti és vallási kisebbségek érdekképviseletében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa, Fiatalok és az ökumené Fedor Mónika A fiatalok látomása, mint az egység szolgálata évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Gáncs Péter "Nagy és sokat ígérő kapu nyílt" - immár hatvan éve, Amsterdamban évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Gáncs Péter Isten, kegyelmed szerint formáld át a világot! Az EVT teológiai és tartalmi munkája a 9. Nagygyűlés után évf. 1. sz p. 8

9 Egyházak Világtanácsa Kaulics Irén Az EVT célkitűzései a napi tevékenység tükrében évf. 1. sz p. Egyházak Világtanácsa Tarr Zoltán A Nagygyűlés a globális és hazai ökumenikus mozgalom szempontjából évf. 1. sz p. Egyházépítés, Misszió Keveházi László Egyházépítés egykor és ma: reformáció és misszió [Díszdoktori értekezés] évf. 1. sz p. Egyházi élet Fekete Károly, ifj. Egyházi életkérdéseink és a hitvalló Bullinger válaszai évf. 4. sz p. Egyházi élet, Ekkléziológia Görözdi Zsolt Az 1561-es Genfi egyházrend néhány ekkléziológiai aspektusa évf. 3. sz p. Egyházlátogatás Görözdi Zsolt A vizitátorok tanítása a szász választófejedelemség lelkészei számára, "Unterricht der visitatoren an die pfarrherrn im kurfürstenthum zu Sachsen, 1528." évf. 1. sz p. Egyháztörténet Albert András Gróf Bethlen Miklós ( ) és a 17. századi erdélyi protestantizmus évf. 3. sz p. Egyháztörténet Albert András Gróf Bethlen Miklós ( ) és a 17. századi erdélyi protestantizmus évf. 4. sz p. Egyháztörténet Ágoston István György II. Rákóczi Ferenc európaisága évf. 1. sz p. Csohány János Egyháztörténet 9

10 Négyszázötven éves a Tiszántúli Református Egyházkerület Kálmáncsehi Sánta Márton (1500k.-1557) évf. 2. sz p. Egyháztörténet, Uniós törekvések Kertész Botond A református-evangélikus együttműködés története Magyarországon évf. 1. sz p. Egyháztörténet Radó Bálint Robert Baillie vitairata William Laud érsek arminianizmusa ellen (1640) évf. 3. sz p. Egyháztörténet Soós Árpád Nemzeti történelmünk és a koraközépkori európai történelemszemlélet mai szemmel évf. 2. sz p. Egyháztörténet Szombathy Gyula Kálvin János és Szervét Mihály évf. 4. sz p. Egyháztörténet Tőkés Zoltán Beteg úrvacsorai per a XIX. században a Nagykárolyi Egyházmegyéhez tartozó Mátészalkán évf. 2. sz p. Egységtörekvések Szénási Éva Az elképzelt Európától a megvalósulásig Az európai egységtörekvések és elméleti előzményei évf. 4. sz p. Ekléziológia Egyháztani alapirat: Egy egyházzá hivattunk el évf. 3. sz p. Ekléziológia Szűcs Ferenc Gondolatok az egyházról teológiatörténeti kontextusban évf. 1. sz p. Ekléziológia Tatai István Az Egyház látható egységének problematikája évf. 3. sz p. 10

11 Elmélkedés Bogárdi Szabó István Ettől fogva Máté 4, évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv "Testvéreimet keresem" évf. 3. sz p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv Egy szívet és egy utat adok nekik... Jer. 32, évf. 2. sz p. Elmélkedés Bölcskei Gusztáv Pünkösd évf. 2. sz. 63. p. Elmélkedés Csernák István Odaszánás, elkötelezett követés évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Derencsényi István "Hatok közt élve, határtalan reménységgel" évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Fabiny Tamás Rabok vagy szabadok? évf. 3. sz p. Elmélkedés Fazakas Sándor, ifj. Falaidra, Jeruzsálem, őröket állítottam! évf. 4. sz p. Elmélkedés Ittzés János Az Isten igéje pedig nincs bilincsbe verve 2 Tim. 2,9b évf. 4. sz p. Kádár Ferenc Elmélkedés 11

12 Az íródeák kijelentést kap évf. 3. sz p. Elmélkedés Kádár Zsolt Élő, erőteljes és éles évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Mészáros Kálmán Jézus Krisztus az Út, az Igazság és az Élet! évf. 1. sz. 3. p. Elmélkedés Pecsuk Ottó "Boldog, aki olvassa..." évf. 1. sz p. Elmélkedés Steinbach József Boldogok az irgalmasok évf. 2. sz. 67. p. Elmélkedés Szászfelvi László Kenyér - élet - jövő évf. 3. sz p. Elmélkedés Szebik Imre A vallás és az egyház ügye nyilvánvalóan közügy évf. 4. sz p. Elmélkedés Szebik Imre Megmondtam neked, óh ember Mikeás 6, évf. 4. sz p. Elmélkedés Szebik Imre Mit kíván az Úr? évf. 1. sz p. Etika Jakab István A természet értelmezése Bonhoeffer etikájában évf. 4. sz p. Európai Egyházak Konferenciája 12

13 "Krisztusban egy reménységre hivattunk el" Nagygyűlés Lyonban a KEK 50. évfordulója alkalmából évf. 1. sz. 37. p. Európai Egyházak Konferenciája, Vallásos nevelés A vallási nevelés fontos az európai értékek fejlesztése érdekében Az Európai Egyházak Konferenciájának (EEK) küldöttsége találkozott Barroso-val, az EU Bizottság elnökével évf. 1. sz. 61. p. Európai Egyházak Konferenciája Clemens, Keith Az Európai Egyházak Konferenciája főtitkárának nyilatkozata az új pápa megválasztása alkalmából Dr. Keith Clemens, az EEK főtitkára az alábbi nyilatkozatot tette az új pápa megválasztása alkalmából évf. 2. sz p. Európai Egyházak Konferenciája, Évforduló Clemens, Keith Az Európai Egyházak Konferenciájának közleménye a II. világháború európai befejezésének 60. évfordulója alkalmából évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés A világvallásokkal való kapcsolat és a 3. európai Ökumenikus Nagygyűlés évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Reflexiók a 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés zárónyilatkozatára és annak ajánlásaira évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Hess, Andreas; ford. Anca Tibor Attila A Nagyszebeni 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés margójára Holtponton az európai ökumenizmus évf. 2. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés, Levél Wittenbergből Európa Keresztyéneihez évf. 1. sz p. Európai Ökumenikus Nagygyűlés Williams, Colin 3. Európai Ökumenikus Nagygyűlés évf. 2. sz p. Európai Protestáns Egyházak Közössége, Beszámoló 13

14 Hüffmeier, Wilhelm Örömeim - Bánatom - Reménységem Az Európai Protestáns Egyházak Közössége főtitkári beszámolója évf. 4. sz. 253-[256]. p. Evangélikus-református párbeszéd Gaál Botond Új kilátások az evangélikus-református párbeszédben Nagygeresd, Leuenberg - Elértünk-e valamit, várhatunk-e valamit? évf. 1. sz p. Evolucióelmélet és hit Szentpétery Péter Bocsánat, Mr. Darwin! - A Darwin-évhez évf. 2. sz p. Evolucióelmélet Moltmann, Jürgen; ford. Szathmáry Sándor Evolucióelmélet és keresztyén teológia A természet háborújától a természetes kooperációig és a létért való harctól az embertársi elismerésig évf. 2. sz p. Exegézis Czövek Tamás Hálaadás évf. 1. sz p. Exegézis Enghy Sándor Zofóniás 1,11-15 a kutatásban évf. 4. sz p. Exegézis Koncz-Vágási Katalin A 79. zsoltár magyarázata Adalékok a bosszú fogalmának biblika-teológiai megítéléséhez évf. 2. sz p. Exegézis, Hermeneutika Kormos Erik Az αγνωστω θεω kérdése Pál apostol teológiájában Újszövetségi exegézis és hermeneutika a filozófia segítségével évf. 3. sz p. Exegézis Kormos Erik Mikeás könyve kulcskifejezéseinek vizsgálata a qumráni tekercsek vonatkozásában 14

15 évf. 3. sz p. Exegézis Kustár Zoltán "Fiam vagy te, ma nemzettelek téged!" A Zsolt. 2 magyarázata évf. 2. sz p. Exegézis Kustár Zoltán Az akcentusok és az exegézis évf. 1. sz p. Exegézis, Retorikai analizis Loment Péter Malakiás könyve 2,10-16 retorikai analizise évf. 3. sz p. Exegézis Schmid, Konrad; ford. Kustár Zoltán Jób szenvedéseinek problémája - a könyv prológusának fényében évf. 1. sz p. Exegézis Somogyi Márta Az 51. zsoltár magyarázata Katharina Zell meditációja alapján évf. 3. sz p. Életmód Frenkl Róbert Életmódkultúrák évf. 3. sz p. Életrajz Siba Balázs "Kelet Keresztelő Jánosa", Toyohiko Kagawa évf. 3. sz p. Életrajz Wulfné Kinczler Zsuzsanna Paul Gerhard évf. 3. sz p. Évforduló Békefi Lajos Száz éve született Dag Hammarskjöld, az ENSZ második főtitkára Spirituális naplója, az ÚTJELZŐ évf. 2. sz p. Francia Protestáns Szövetség 15

16 A Francia Protestáns Szövetség centenáriumi ünnepsége évf. 1. sz p. Genfi Zsoltárok, Irodalomtörténet Szabó András A genfi zsoltárok a korabeli német és magyar irodalomban évf. 4. sz p. Gyászbeszéd, Homiletika Molnárné László Andrea A 19. sz. embereszménye a gyászbeszédek alapján évf. 2. sz p. Gyász Bodó Sára A vigasztalás mint a keresztyénség közös hitvallása és feladata - a gyász teológiai értelmezése évf. 1. sz p. Határ és határtalanság Vályi-Nagy Ágnes Rendelt határaink és Isten határtalansága évf. 3. sz p. Házasság Czövek Tamás Házasság a Bibliában: néhány szempont évf. 1. sz p. Hermeneutika, Exegézis Tóth Judit, D. Hermeneutika és exegézis Nüsszai Gergely műveiben évf. 4. sz p. Hit Németh Balázs; ford. Anca Tibor Attila A vallásosság próbaköve: atheizmus a kereszténység jegyében évf. 2. sz p. Hitvallás, Westminsteri hitvallás Kiss Gyula A Westminsteri hitvallás története évf. 1. sz p. Hollandiai ösztöndíjak Albert András Gróf Bethlen Miklós protestáns kancellár és a 18. század eleji hollandiai ösztöndíjak ( ) évf. 1. sz p. 16

17 Homiletika Jakab Sándor Az ige jelei Isten üzenete A szemiotika homiletikai alkalmazása évf. 2. sz p. Homiletika, Igehirdetés fiataloknak Szászi Andrea A fiatalok megközelítésének egy lehetősége: az igehirdetés évf. 2. sz p. Homiletikatörténet, Retorika Literáty Zoltán Augustinus, a keresztyén retorika atyja évf. 4. sz p. Identitás Kozma Zsolt Magyar protestáns önazonosságunk az új Európában évf. 1. sz p. Időszámítás, keresztény Kormos Erik A keresztény időszámítás eredete... "Szenthagyomány" és tények évf. 1. sz p. Igehirdetés fiataloknak, Homiletika Czagány Gábor A református ifjúsági istentisztelet formai kérdései - különös tekintettel az egyetemista közösségekre évf. 4. sz p. Igehirdetés Erdő Péter "Számunkra Krisztus az üdvösség sziklája" (Mt. 7:24-27) évf. 1. sz p. Igehirdetés Gáncs Péter Csak Vele és Általa - soha se nélküle! évf. 4. sz p. Igehirdetés Illés Dávid Feltámadt, nincsen itt! évf. 3. sz p. 17

18 Igehirdetés Szebik Imre Meglepetések kora évf. 1. sz p. Ikonográfia Pijnenburg, Chrysostomos Az Istenszülő-ikonok különböző típusai és üzenetük évf. 3. sz p. Ikonok Nagy Márta Szent István ereklyetartó ikonja a budapesti Nagyboldogasszony-székesegyházban évf. 3. sz p. Ikonosztáz Kalota József Ikon és szó - az ikonosztázion teológiája évf. 1. sz p. Internetes lelkigondozás Söreg Norbert A cybertér, mint az internetes lelkigondozás munkaszférája évf. 1. sz p. Irodalomtörténet, német Hubert Gabriella, H. Paul Gerhardt költészete évf. 4. sz p. Iszlám - keresztyén párbeszéd Tanuljuk meg együtt felfedezni a szeretetet Javaslatok a "Közös Szó"-ra való reflektáláshoz évf. 2. sz p. Jogtudomány Szathmáry Béla Keresztyén értékek az emberi jogok világában A jogtudomány tanításának lehetséges szempontjai egy egyházi fenntartású jogi karon évf. 3. sz p. Katechetika, Motiváció Fodorné Nagy Sarolta A motiváció teológiai vizsgálata és katechetikai vonatkozásai évf. 40. sz p. Katechetika, Iskoladráma Hodossi Sándor Református iskoladráma mint a katechézis eszköze a 18. században 18

19 Magyarországon évf. 2. sz p. Katolikus egyház Hafenscher Károly Cui prodest? Kísérlet XVI. Benedek pápa megértésére, különös tekintettel júliusára, az új dokumentumok publikálására évf. 3. sz p. Kálvin az irodalomban Ötvös László Kálvin az irodalomban évf. 4. sz p. Keresztyén élet Ágoston István György I. Rákóczi György Bibliái évf. 2. sz p. Keresztyén hit és ateizmus Krötke, Wolf Isten szava az Istent-felejtett világban Keresztyén igehirdetés és az ateizmus állandó kihívása évf. 1. sz p. Keresztyénség, Egyháztörténet Albert András A keresztyénség a római császárok korában - a Kr.u. I-III. századokban évf. 1. sz p. Kitekintés Mucsi András "Keresztyénség avagy Európa" A protestantizmus szerepe Novalis egységkoncepciójában évf. 2. sz p. Kitekintés Ötvös László József Attila biblikus versei évf. 3. sz p. Kitekintés, Országos Protestáns Napok Prőhle Gergely Országos Protestáns Napok "Menj és nézd meg, hogy jól vannak-e testvéreid" évf. 1. sz p. Kommunikáció (keresztyén) Mészáros Kálmán 19

20 Keresztyén értékrend közvetítése a médiában évf. 4. sz p. Konfliktus kezelés Fischl Vilmos Napjaink néhány nemzetközi konfliktusa A terrorizmus kialakulása és okai (szeptember 11 hatása a világra) évf. 3. sz p. Kortörténet, ószövetségi, Vallástörténet Kőszeghy Miklós A felső ciszterna vízvezetékénél évf. 4. sz p. Kortörténet, Vallástörténet Hecker Róbert Sámuel próféta életművének kortörténeti és vallástörténeti összefüggései évf. 1. sz p. Könyvszemle Ágoston István György Csohány János, Tanulmányok Debrecen és a reformátusság múltjáról III. kötet évf. 1. sz p. Könyvszemle Benke György A magyarországi történelmi egyházak egymásról hittankönyveik tükrében évf. 3. sz p. Könyvszemle Bolyki János "Harminc-, hatvan-, százannyi" (Katrin Kusmierz, Nikolaus Peter: Dreissig-, sechzig-, hundertfältig". Basler Predigten aus sechs Jahrhunderten. - Theologischer Verlag Zürich, 2004.) évf. 1. sz p. Könyvszemle Bolyki János Miért kell kétszer ismertetést írni ugyanarról a könyvről? Balla Péter: Az újszövetségi teológiát ért kihívások. Kísérlet a tudományág igazolására. Budapest, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány évf. 3. sz p. Könyvszemle Csohány János Egy igazi tanár emlékirata (Balázs Győző: Jó utána lenni... A szöveget gondozta és jegyzetekkel ellátta Molnár Sándor Károly, Miskolc ) évf. 3. sz. [ ]. p. 20

21 Könyvszemle Csohány János Kovács Ábrahám: A Budapesti Evangélikus Református Németajkú Leányegyház eredete és története The History of the German-Speaking Reformed Affiliated Church of Budapest Debrecen, évf. 4. sz. [ ]. p. Könyvszemle Ferencz Árpád Recenzió Fazakas Sándor: Emlékezés és megbékélés című könyvéhez A múlttal való szembesülés egyházi és teológiai kritériumai. Kálvin Kiadó, Budapest, ISBN , 180 old évf. 1. sz p. Könyvszemle Gaál Botond Debreceni ajándék a magyar kultúrának Kálnási Árpád cívis szótára évf. 1. sz. 61-[62]. p. Könyvszemle Gaál Botond Emlékkötet Albert Einstein életművéről Albert Einstein válogatott írásai; Válogatta és az előszót írta Székely László; Typotex, Budapest, évf. 4. sz p. Könyvszemle Gróz Andrea "Mélység és magasság" A Kovátsné Németh Mária és Egresits Ferenc által szerkesztett Mélység és Magasság című kötet 2002-ben látott napvilágot (Mélység és magasság. Szerkesztette: Kovátsné Németh Mária-Egresits Ferenc, Győr, NYME-ACSJTFK old.) évf. 2. sz p. Könyvszemle Hecker Frigyes Egy magyar dogmatikai szakkönyvről D.Dr. Nagy Gyula: Az egyház mai tanítása II/I. kötet: A bűn lényege, eredete és következményei (Hamartiológia) évf. 1. sz. 51. p. Könyvszemle Hecker Róbert Recenzió Reinhard G. Kratz: Die Komposition der erzählenden Bücher des Alten Testaments című könyvéhez évf. 1. sz p. 21

22 Könyvszemle Horváth Erzsébet Kálvin időszerűsége Tanulmányok Kálvin János teológiájának maradandó értékéről és magyarországi hatásáról. Bp. Kálvin Kiadó, o évf. 4. sz p. Könyvszemle Jakab Bálint Mihály Hitükért szenvedtek Papp Vilmos: Negyvenegy prédikátor I-II. é.n. ( ), a szerző kiadása évf. 4. sz p. Könyvszemle Kerepeszki András Az Ágostai hitvallás legújabb magyar kiadása Ágostai hitvallás. A Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallási iratai 2. Luther Kiadó, Budapest, o évf. 4. sz. [ ]. p. Könyvszemle Keveházi László Szembesítés a globalizációval évf. 2. sz p. Könyvszemle Kiss Georgina Orsolya "... kicsoda az ember a Szentírás szerint..." Gerd Theissen: Az őskeresztyénség élményvilága és magatartásformái. Kálvin Kiadó, Budapest, Fordította: Szabó Csaba évf. 4. sz p. Könyvszemle Kustár Zoltán A zsoltárok világa Paul Beauchamp: A zsoltárok világa. Bencés Kiadó, Pannonhalma, évf. 2. sz p. Könyvszemle Németh Tamás Rend és szabadság a mindenségben Tudomány és teológia sorozat. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Hatvani István Teológiai Kutatóközpont közös kiadása; Debrecen; szerk. Gaál Bontond és Végh László évf. 1. sz p. Könyvszemle Ötvös László A Szent Jób könyve 22

23 évf. 1. sz. [ ]. p. Könyvszemle Ötvös László Költemények a hitvesről évf. 3. sz. [187]. p. Könyvszemle Ötvös László Recenzió Csohány János: Az üdvtörténeti keresztyén ünnepek című könyvéhez évf. 1. sz. 58. p. Könyvszemle Rideg István Őszül a határ évf. 30. sz. 184-[192]. p. Könyvszemle, Ünnep, Teológiai esztétika Somhegyi Zoltán Az ünnep értelmezése Rudolf Bohren és Hans-Georg Gadamer gondolkodásában Elmélkedés a teológiai esztétika kapcsán évf. 4. sz p. Könyvszemle Szathmáry Sándor A szépség felfedezése az Igében és az igehirdetésben Fekete Károly: Példázatos szavak - életes példák. Kálvin Kiadó, Budapest, ISBN l évf. 4. sz. 253-[255]. p. Könyvszemle Szemle Dancs Ágnes A középkori exemplumok új megközelítése Les Exempla médiévaux: Nouvelles perspectives, dir. Jacques Berlioz, Marie-Anne Polo de Beaulieu, Paris, Honoré Champion, évf. 1. sz p. Könyvszemle Szentpétery Péter Az idő nem teremtő Boda László: A programozott evolúció. 1. Az ember megjelenéséig évf. 2. sz. 125-[127]. p. Krisztológia, Alázat Bácskai Károly Az alázat, mint bibliai paradigma évf. 1. sz p. Sőreg Norbert Lelkigondozás, Internetes lelkigondozás 23

24 Az internetes lelkigondozás kialakulása és működési struktúrája évf. 2. sz p. Liturgiatörténet, Puritánizmus Siba Balázs A "puritánus" mozgalom liturgiai reformjai évf. 4. sz p. Magyar Baptisták Világtalálkozója A Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójának Nyilatkozata évf. 4. sz p. Magyar Baptisták Világtalálkozója Összefoglaló közlemény a Magyar Baptisták Harmadik Világtalálkozójáról évf. 4. sz p. Magyar Evangéliumi Aliansz, Szlovák Evangéliumi Aliansz Garaj, Ondrej; Badiar, Lubomir; Szabó Dániel, D.; Szuhánszky T. Gábor A Szlovák és Magyar Evangéliumi Aliansz közös nyilatkozata Balassagyarmat október 14-én évf. 4. sz p. Magyar Református Egyház "Krisztus a jövő, együtt követjük žt" A Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának üzenete évf. 3. sz. [191]. p. Magyar Református Egyház, Köszöntő Koncsol László "... Isten gyermekei, alkotmányos királyságának szabad polgárai vagyunk" évf. 3. sz. 190-[191]. p. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Főtitkári jelentés az Ökumenikus Tanács november 29-i közgyűlésén évf. 1. sz p. Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Szebik Imre Elnöki jelentés az Ökumenikus Tanács november 29-i közgyűlésén évf. 1. sz p. Második bécsi döntés, Egyház és állam Lakatos Artúr A második bécsi döntés és a kolozsvári református egyház viszonya évf. 2. sz p. Megbékélés Fazakas Sándor, ifj. Igazság és kiengesztelődés 24

25 évf. 1. sz p. Megemlékezés Békefi Lajos Elhunyt II. Alekszij ortodox pátriárka évf. 2. sz p. Megemlékezés Fekete Károly, ifj. Kiss Ferenc professzori életműve gyakorlati teológiai szempontból évf. 2. sz p. Megemlékezés Zsidómentés Horváth Erzsébet Ravasz László és a zsidómentés évf. 4. sz p. Megemlékezés Karasszon Dezső Néhány megjegyzés Albrecht Alt munkamódszereiről évf. 2. sz p. Megemlékezés, Bibliográfia Kiss Endre József Dr. Szabó Lajos centenáriumán évf. 2. sz. 118-[124]. p. Megemlékezés, II. Világháború Kövy Zsolt "Akikért a harang szól" évf. 3. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Az erkölcs Ravasz László gondolatvilágában évf. 2. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Az erkölcs Ravasz László gondolatvilágában évf. 3. sz p. Megemlékezés Patkó Edina Kantiánus elemek Ravasz László gondolkodásában évf. 4. sz p. Reuss András Megemlékezés 25

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia

Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek B. Biblikumok C. Rendszeres teológia Osztályozási rend A. Bibliák, bibliai nyelvek A.1. Bibliák, bibliai részletek A.2. Konkordanciák A.3. Bibliai lexikonok, fogalmi szókönyvek A.4. Bibliai atlaszok A.5. Bibliai nyelvek A.5.1. Héber és arám

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014.

A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. A teológia szak záróvizsga tételsor 2014. 1. A: 5Móz 16,1 8 B: A trinitástan 2. A: Zsolt 2 B: A teremtés és gondviselés 3. A: Ézs 1,4 9 B: Az eredményes egyház 12 kulcsa 4. A: Jer 1,4 10 B: A Szentlélekről

Részletesebben

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november

Meghívó - KZST. Keresztény-Zsidó Társaság. 2012.november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2012.november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. szeptember Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek

HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire. Könyvek - 2009. 03. 28-i állapot: 219 db HIVATKOZÁSOK IDÉZETTSÉG Dr. Fekete Károly mőveire Könyvek Jakab apostol levelének magyarázata (16 db) Kálvin Kiadó. Budapest. 1994. ISBN 963 300 589 2 1.- Vladár Gábor:

Részletesebben

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ

TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ TEXTUÁRIUM AZ IGAZSÁG ÉS ÉLET 2007 2014-ES ÉVFOLYAMAIHOZ A -gal jelölt igeszakaszok nem kijelölt perikópák; kazuáliák, gyermek- és ifjúsági istentiszteletek textusai. 1,9 Suszter Szabolcs 11/3 528. 1,5c

Részletesebben

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései

Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Hit- és erkölcstanoktatás aktuális kérdései Előadók: Steinbach József (DREK püspöke), Dr. Papp Kornél (MRE Oktatási Iroda vezetője), Dr. Vladár Gábor (PRTA rektora, református lelkész - Sopron) Időpont:

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY

IV. MERCEDES-BENZ CLASSIC CSILLAGTÚRA 2006 - VÉGEREDMÉNY 1 51 Veégh Attila Gáspár Béla MB 450 SL R107 E45 1974 1 Man 0 489 489 Szakaszeredmények: 1. 3(3) 2. 7(5) 3. 52(9) 4. 32(19) 5. 25(16) 6. 2(2) 7. 42(3) 8. 81(7) 9. 14(2) 10. 43(33) 11. 61(5) 12. 5(1) 13.

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KATOLIKUS HITTAN I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINT Témakörök/ I. Biblia ÓSZÖVETSÉG 1. Az Ószövetségi üdvtörténet a kezdetektől a próféták aranykoráig 2. Ószövetségi üdvtörténet a próféták aranykorától

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák tematikája református hittan tantárgyból 9-12. évfolyam Református hittanból a tanulónak szóbeli osztályozó vizsgán kell részt vennie. A szóbeli vizsga időtartama 20 perc. A vizsgázónak.

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Dr. Bodó Sára publikációi

Dr. Bodó Sára publikációi Dr. Bodó Sára publikációi Könyv: 1. A gyász mint a keresztyén ember krízise, és a lelkigondozás lehetőségei. Dissertationes Theologicae 6. ISSN: 1219-9567; ISBN: 963 9322 11 3. Debreceni Református Kollégium,

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok Név Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Róth Csaba Baksay Sándor Református Gimnázium, Kunszentmiklós Kiss Attiláné 20 19 20 20 79 2. Rácz Viktor DRK Dóczy Gimnáziuma, Debrecen

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK

ADALÉKOK DOKUMENTUMOK ADALÉKOK a Magyarországi Református Egyházban az 1956-1951-es esztendőben történtekhez DOKUMENTUMOK a Református Megújulási Mozgalom és az Országos Intézőbizottság tevékenysége, valamint a megtorlások

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása

A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása A Szellem helyreállítása és a Föld gyógyítása Szakrális kommunikáció és gyógyítás Hálózat nyári akadémiája Nagykőrös, 2014 június 30 július 4. Rendező intézmények, szervezetek: Az Európai Szociálantropológusok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12.

Teológia alapszak képzési és kimeneti követelmények. Azonosító kód: SZ2 Verzió: 4. Dátum: 2011. 05. 12. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete u. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 Teológia alapszak

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Tantárgy kódja HE 1101. Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Ószövetségi bibliaismeret Tantárgy kódja HE 1101 I. félév Kreditpont 3 Óraszám (elm + gyak) 2 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) - Molnár Erzsébet megbízott előadó 1. A tantárgy általános célja és specifikus

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat. Közös tanegységek II. E+Gy+Sz+K MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak levelező tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek E+Gy+Sz+ K Egyetem

Részletesebben

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november

Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Meghívó - KZST Keresztény-Zsidó Társaság 2013. november Keresztény-Zsidó Társaság, 1052 Budapest, Deák tér 4. Ajánlja fel személyi jövedelemadója 1%át: Adószám: 19672964-1-41. Számlaszám: 11706016 20465717.

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Zöld OT 2014 Választási eredmények

Zöld OT 2014 Választási eredmények Zöld OT 2014 Választási eredmények Mozgalmi testületek Felügyelő és Etikai Bizottság maximum 2 fő Fidrich Róbert MTVSZ Greenpeace, E misszió 59 Lukács Attila IBBK Greenpeace, MTVSZ, E misszió 61 Koordinációs

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1

MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat 5/1 MINTATANTERV Pasztorális tanácsadás és szervezetfejlesztés mesterszak nappali tagozat Rövidítések: E = elmélet, Gy = gyakorlat, Sz = számonkérés módja, K = kredit Közös tanegységek Egyetem v. PTSZJNK-IL101-K3

Részletesebben

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu

Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Dr. Nagy István nagy.istvan@kre.hu Publikációs lista I. Könyvek 1. Az Újszövetség könyveinek ismertetése, Nagykőrös, 1995 2. Az Újszövetség kulcsfogalmai, Nagykőrös, 1999 3. Helyesen hasogatni az igazság

Részletesebben

A ZSOLTÁR A RÉGI MAGYAR IRODALOMBAN Tudományos konferencia Csurgó, 2007. május 24 26. A konferenciát rendezi a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz Osztálya és a Károli Gáspár

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK)

2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) PESTI BÖLCSÉSZ AKADÉMIA KULTÚRÁRA AKADVA 2013/2014 őszi és tavaszi szemeszter (Budapest, ELTE BTK) 2013. november 4., hétfő 18.00 A kétnyelvűségtől a többnyelvűségig I. Kétnyelvűség. Előny vagy hátrány?

Részletesebben

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI

KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI KÖZPONTI GYÚJTÁSÚ PISZTOLY 20 LÖVÉS FELNŐTT FÉRFI Név Szül. év Klub Keszthely Nagykanizs a Pécs Zeg. Összesen: Szabó Béla 1962 PLE Zeg 192 189 192 0 573 Lindenlaub Roland 1977 PVLK Pécs 187 190 180 0 557

Részletesebben

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17.

MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS 2011. NOVEMBER 17. EURÓPAI REGIONÁLIS ÜLÉS Levezető elnök: Brendus Réka Titkár: Tóth László Helyszín: Gobelin terem 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége Deák Ernő elnök 2. Magyarok Angliai Országos Szövetsége

Részletesebben

P u b l i k á c i ó k

P u b l i k á c i ó k HODOSSY-TAKÁCS ELİD PHD, DR. HABIL. egyetemi docens, rektorhelyettes Debreceni Református Hittudományi Egyetem Bibliai Teológiai és Vallástörténeti Tanszék 4044 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel. (52) 516-822,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi

II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - MTB Felnőtt Férfi 1 83 Csire Sándor - 01:40:30 00:00:00 2 59 Németh Miklós Sólyom Team 01:40:31 00:00:00 3 145 Jakab Csaba - 01:41:38

Részletesebben

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT

ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT 2013/2014. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG Hajdú Bihar MEGYE Helyszín: Gyulai István Atlétika Stadion -Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Időpont: 2014. május 14. A Versenybizottság

Részletesebben

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont

MATEMATIKA. Helyezés Név Osztály Pont MATEMATIKA 1 Szerőczei Filemon Simeon 6C 114,7 2 Soós Benjámin 6C 108,0 3 Molnár Eszter 6C 107,3 4 Bernát Ádám 6C 102,0 5 Molnár Dániel 6C 101,3 6 Jakab Dávid 6D 100,0 7 Horváth Ábel 6C 96,7 8 Török Barna

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY

MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY MAGYAR HONVÉDSÉG EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT II. TELEPHELY FÜL-ORR-GÉGÉSZETI SZAKAMBULANCIA RENDELÉSI IDŐ BEOSZTÁSA: C. épület U. szint, 007. vizsgáló, 81829 mellék 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30 07:30-13:30

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer. Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise TARTALOMJEGYZÉK Előszó A görög ábécé átírása Rövidítések és hivatkozási rendszer Bevezetés Exkurzus: John O Neill interpoláció-hipotézise IX XIII XV XVII XXX I. BEVEZETÉS: 1,1 5 3 Exkurzus: A Galata-levél

Részletesebben

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése

A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Európa-Mozgalom Németországi Hálózata Németországi Európa-Szövetség Európa-Mozgalom Magyar Tanácsa Európai Intézet, Budapest A Magyar-Német Fórum 21. éves közgyűlése Szakmai Fórum: Kisebbségek társadalmi

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi

II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1. II. Tisza-tó Maraton - Abszolút Férfi 1 174 Vígh Zoltán - 01:34:30 00:00:00 2 139 Nagy Gyula Alföld KS 01:34:32 00:00:01 3 152 Vízer Barnabás Team Katay 01:36:57

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

I. Debrecen Grappling Bajnokság

I. Debrecen Grappling Bajnokság I. Debrecen Grappling Bajnokság G4 Grappling Liga 2013-2014 4. forduló 2014.03.08 Végeredmény Gi Grappling leányok, nők Ifjúsági1 korosztály 48+ kg. 2 versenyző I. Tóth Anett Gracie Barra Orgovány II.

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely

Tájékoztató. a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól. Sorsz. Név Tudományág Munkahely Tájékoztató a 2015. évi Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyertes pályázatairól Sorsz. Név Tudományág Munkahely 1 Aliczki Manó Biológiai tudományok MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet 2 Almásiné Csoma

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45

Természetbarát. 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 Természetbarát BUDAI TRAPP teljesítménytúra táv 30 km 1 Pető Sándor Göd 3:38 2 Cserhalmi Pál Budapest 3:40 3 Patinszki Csaba Gyöngyös 3:45 1 Németh Emese Budapest 4:15 2 Kasza Erika Göd 4:30 3 Kovács Beáta

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Kp. tel.: 417-255, 522-900 Kp. fax: 310-838 www.salgotarjan.hu jegyzo@salgotarjan.hu VEZETŐK Dóra Ottó polgármester

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról

Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY. határozata. egyházkénti elismerés elutasításáról Az Országgyűlés /2012 ( ) OGY határozata 1`d% s Hivatala tromán zm : il 5dsij / 2012 FFOR 13, egyházkénti elismerés elutasításáról 1.Az Országgyűlés a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009.

Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. Magyar Erőemelő Szövetség Férfi erőemelő ranglista 2009. 56 kg 1. Krakter Erik 1991 Barcsi VSE 54,45 160,0 100,0 180,0 440,0 411,86 2009.11.28 29. ob '09 x 2. Kálé Csaba 1978 Família 54,95 135,0 82,5 152,5

Részletesebben

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés:

Curriculum Vitae. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel István református lelkipásztor). Intézmény: Időszak: Képesítés: Curriculum Vitae 1. Családnév: Püsök. 2. Keresztnév: Sarolta. 3. Születés helye és ideje: 18.09.1971., Kolozsvár. 4. Állampolgárság: Román. 5. Nemzetiség: Magyar. 6. Családi állapot: Házas (férje: Lengyel

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45

Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Reumatológia klinika tanterme Élettan 8:00-8:45 Bódy Péter Bordás János begs Boros Gábor Bendegúz es a=anatómia Cserháti Zoltán b=biokémia Farkas Dániel Márton e=élettan Fekete Ákos s=szövettan Gógl Aliz

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Kedves Lelkipásztor Testvérem!

Kedves Lelkipásztor Testvérem! Programfüzet 2002 Kedves Lelkipásztor Testvérem! Az elmúlt évtized során a társadalom minden területén fokozott jelentőséget és hangsúlyt kapott a szakmai továbbképzés. Célirányos és rendszeres továbbképzés

Részletesebben