TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy kódja Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Félévi követelmény Előfeltétel (tantárgyi kód) -"

Átírás

1 Mentori szerepek és feladatok ME1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK A tantárgy megismerteti a résztvevőkkel a mentori munka komplex feladatrendszerét, és lehetőséget nyújt a számukra, hogy a különböző feladatokat szerepdimenziókhoz kötve osztályozzák és rendszerezzék. A kurzus ismeretanyaga megpróbál segíteni az esetleges szerepkonfliktusok enyhítésében azáltal, hogy a mentori szereppel teljes egységében foglalkozik. A félév során a hallgatók a következő nagy témakörökkel ismerkednek meg: A mentori munka definíciója; A mentor helye és szerepe a gyakorlati tanárképzésben; A mentori szerepek dimenziói; Szervezési feladatok; A támogató szerepkör; Szakmai felelősség és a mentori munka; A mentor, mint a változás katalizátora; Szerepkonfliktusok a mentori munka során; A mentori munka tágabb területei: szaktanácsadás, szakértői szerepek. Konzultációs órákra lebontott, részletes tantárgyi program 1-2. A mentor fogalma, tulajdonságai szerepe és helye a gyakorlati tanárképzésben (Hozzáállás, szakmai kompetencia, kommunikációs készségek, interperszonális készségek) 3.-5 A mentori szerepek dimenziói. A Sampson és Yeomans féle szerepmodell és annak alkalmazhatósága a magyarországi gyakorlati tanárképzésben (Strukturális, támogató, szakmai szerepdimenziók, az ehhez kapcsolódó szerepelemek és meghatározó stratégiák) 6-7 Mentori készségek és tevékenységi formák (tervezés, egyeztetés, alkalmazás, szervezés, empátia, figyelem,, megfigyelés, elemzés, stb.) 8. Szakvezetési módok és eljárások ( A bíráló szakvezetés, a klinikai szakvezetés, a reflektív szakvezetés, a korlátozó szemléletű és az új, önfejlesztő szemléletű mentorálás) 9. A tanárjelöltek szakmai fejlődésének szakaszai (kezdeti idealizmus, személyes túlélés, a nehézségekkel való megbirkózás, kiegyensúlyozott teljesítmény, továbblépés) ; A mentor, mint a változás katalizátora; Szerepkonfliktusok a mentori munka során és azok kezelése 10. A mentori munka tágabb területei: szaktanácsadás, szakértői szerepek. Beszámolók, házi dolgozat. yakorlati jegy.

2 A hallgatóknak a félév során a mentori munka illetve szerep egy-egy aspektusáról kell beszámolót tartaniuk, illetve a félév végén egy házi dolgozatban kell beszámolniuk tudásukról. : Mivel magyar nyelvű szakirodalom a témában jelentősen limitált számban érhető el, a tananyagot az előadás jegyzetek, illetve az angol nyelvű szakirodalomból fordított szemelvények alkotják. Creating a Teacher Mentoring Program NEA Foundation for the Improvement of Education (NFIE) Fish, D Quality Mentoring for Student Teachers: A Principled Approach to Practice, London: David Fulton Publishers Furlong, J és maynard, T Mentoring Student Teachers: The rowth of Professional Knowledge, London: Routledge. Hake, C Partnership in Initial Teacher Training: Talk and Chalk, London: The Tuffnel Press McIntyre, D., H. Hagger and M. Wilkin (eds) Mentoring: Perspectives on School-based Teacher Education, London: Kogan Page Parsloe, E Coaching, Mentoring and Assessing: A Practical uide to Developing Competence, London: Kogan Page Whitehead és Fitzgerald, Professional learning through a generative approach to mentoring: lessons from a Training School partnership and their wider implications. In: Journal of Education for Teaching Vol.32, no , Yeomans, R. and J. Sampson (eds) Mentorship in the Primary School, London: The Falmer Press

3 Pszichológiai gyakorlat ME1002 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 2 Félévi kontakt óraszám 6 Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI A gyakorlat célja a mentor önismeretének és személypercepciós képességeinek fejlesztése, a divergens gondolkodási stílus gyakorlása és szociális-érzelmi intelligenciájának fejlesztése. Sajátélményű tréning a pszichodráma technikával. Tematikus egységek: önismeret, énkép; mások megismerése; kreatív attitűd fejlesztése; kapcsolatteremtő képesség fejlesztése. A decentrálás képességének szerepe a reális önismeret kialakulásában, a bizonytalanságok, a félelmek és a regresszív élmények feldolgozása. A szerepcsere technikájával az empátiás képesség fejlesztése. A csoport kapcsolati mezőjében a korábbi tudatos és nem tudatos történések érzelmi mintájának újra átélése, átdolgozása. Részvétel a foglalkozásokon. yakorlati jegy. Szóbeli beszámoló az élményekről. Nincs Mérei Ferenc, Ajkay Klára, Dobos Emőke, Erdélyi Ildikó (1981): A pszichodráma önismereti és terápiás alkalmazásai. Akadémiai Kiadó, Budapest. Bagdy Emőke Telkes József (1988): Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. Tankönyvkiadó, Budapest.

4 Mérés és értékelés I. ME1004 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Félévi kontakt óraszám 15 K Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI A mentortanár ismereteinek gazdagítása: - a mérés és értékeléshez kötődő, nemzetközileg meghatározó filozófiákkal, - a mérés, értékelés funkcióinak, és eszköztárának új elemeivel. Mindezek elősegítik, hogy korszerű mérési értékelési kultúrát közvetítsen a mentor. Alkalmassá válik a mentorált azon törekvéseinek tudatos irányítására, hogy új mérési értékelési technikákat alkalmazzon. Modellértékű értékelési kultúrájával alapozza meg azt az attitűdöt a mentoráltban, hogy eredményes, hatékony értékelési technika elképzelhetetlen kutatás-fejlesztés nélkül. Pedagógiai értékelés nemzetközi trendjei. Eredményes, hatékony iskola és kimeneti szabályozás. Külső értékelés és szerepe az intézményi értékelésben. Kompetenciamérés. Belső értékelés intézményi szintű sajátosságai. Tanulói teljesítmény mérése és értékelése osztályszinten a kompetenciaalapú pedagógiai folyamatokban. Fejlesztő értékelés. Befogadó értékelés, osztályozás nélküli értékelés. Diagnosztikus, kritériumra orientált, normára orientált mérés, értékelés. Individualizált, kooperatív szándékú értékelés technikái. Tanulói teljesítmény/ neveltség mérését értékelését segítő szoftverek, IKT felhasználása. Pedagógiai szakmai (szak)szolgálatok mérést segítő tevékenysége. Tanórai megfigyelés: egy tanár értékelési kultúrája. Konzultációs órákra lebontott, részletes tantárgyi program 1-3 Társadalomtudományi kutatás az emberi megismerésben. A pedagógiai értékelés nemzetközi trendjei. Eredményes és hatékony iskolai és kimeneti szabályozás. A külső értékelés szerepe az intézményi értékelésben. 4 7 A tudományos megismerés logikai rendszere. A kompetenciamérések Az okság és az oksági modell. A belső értékelés intézményi szintű sajátosságai. A tanulói teljesítmény mérése és értékelése osztályszinten a kompetencia-alapú pedagógiai folyamatban. Fejlesztő, befogadó, diagnosztikus, kritériumra illetve normára orientált, individualizált és kooperatív szándékú értékelés és mérés A kutatás és a kutatási folyamat A tanulói teljesítmény és a neveltségi szint mérését segítő szoftverek. Az IKT felhasználása. Pedagógiai szakmai szolgálatok mérést segítő tevékenysége. A tanár értékelési kultúrája.

5 A mentortanárok változatos szervezési módban (egyéni, csoport), mikrotanítási helyzetekben, csoport szintű vitákban, esetenként kolaboratív tanulási formában dolgozzák fel a témaköröket. Hospitálás tanórán, tanár értékelési kultúrájának megfigyelése. Kollokvium. Szóbeli vizsga. Tankönyvek, tesztgyűjtemények, szakfolyóiratok, szoftverek. Buda András-Buda Mariann-Sinka Edit: Pedagógiai eredményvizsgálatok. Elektronikus tankönyv, 2002 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000 Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 Hunyady yörgyné-m. Nádasi Mária: Osztályozás? Szöveges értékelés? Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2004 Fejlesztő értékelés (online,

6 Mérés és értékelés II. ME1005 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Félévi kontakt óraszám 15 K Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI A mentortanár mentorálási technikáinak, kompetenciáinak fejlesztése szimulációs helyzetben az értékelési kultúrájához kötődően. A kurzushoz kapcsolódó mentorálási cél: a mentor felkészülése arra, hogy hatékonyan fejleszthesse a mentorált mérési és értékelési eszköztárát. Járuljon hozzá a mentorálás a megfelelő értékrend, értékelési filozófia kibontakozásához. Mentori felkészítés tevékenységformái, feladatai: - Tanár értékelő kultúrájának megfigyelése tanórán: Tanórai megfigyelésekhez kategóriarendszeres/jelrendszeres megfigyelő lap kidolgozása, kipróbálása. A megfigyelés tárgya a tanár értékelő kultúrája. A megfigyelőlap alkalmassá tétele arra, hogy a mentorálás során a hallgató (mentorált) mérési és értékelési kultúráját rögzíthesse a mentortanár. (Megfigyelő lap kipróbálása mikro- és valódi tanórai helyzetekben.) - Mentorálási szerep gyakorlása mikrotanítási helyzetben. Mentorálási tevékenység szimulált mentorálttal valódi tanórai helyzetben: A mentortanárok legalább három bemutató órát tartanak. Kettő mikrotanítás ebből, mely úgy szerveződik, hogy a csoporttársak a tanulók, illetve egy pedagógusnak a mentorálás a szerepköre. A témát a mentor és a szimulált mentorált (szintén tanár) pedagógus együtt tervezi meg. Minden résztvevő minden szerepet kipróbál. A gyakorlatot vita, disszemináció követi. A bemutató órákra javasolt értékelési modellhelyzetek: A tanári kommunikáció, mint értékelés. Fejlesztő értékelés különböző technikáinak kipróbálása. Individuális értékelés. Kooperatív szándékú értékelés technikáinak kipróbálása. Mérőeszközök összehasonlító elemzése. A mentorok mérőeszköz-készítési gyakorlatának, tapasztalatainak megosztása. A jó gyakorlat multiplikálása. Felkészülés a hallgató mérési tevékenységének mentorálására. Mérést értékelést segítő eszközcsomagok, szoftverek, feldolgozást segítő digitalizált lehetőségek, a pedagógiai szakmai (szak)szolgálatok mérést segítő tevékenysége - a mentorok személyes tapasztalatainak tükrében. Közössé tett tudás, s ennek alkalmazása a mentorálásban. Konzultációs órákra lebontott, részletes tantárgyi program 1-3 A tanár értékelő kultúrájának megfigyelése tanítási órán. 4-9 A mentorállási szerep gyakorlása mikrotanítási helyzetben A mentorok mérőeszköz készítési gyakorlata. A kommunikációnak, mint értékelésnek és a fejlesztő értékelés különböző technikáinak kipróbálása, ezek alkalmazása a mentorálási folyamatban A mérést és értékelést segítő eszközök. Az adatok feldolgozása az SPSS statisztikai programcsomag segítségével. A megszerzett tudás alkalmazása a mentorálásban.

7 A feladatok megvalósításának értékelése révén valósul meg. Kollokvium. Szóbeli vizsga. Hagyományos és digitális információhordozók. Buda András-Buda Mariann-Sinka Edit: Pedagógiai eredményvizsgálatok. Elektronikus tankönyv, 2002 Falus Iván (szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2000 Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998 Hunyady yörgyné-m. Nádasi Mária: Osztályozás? Szöveges értékelés? Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 2004 Fejlesztő értékelés (online,

8 A tanítási-tanulási folyamat irányítása ME1006 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 6 Félévi kontakt óraszám 15 K Dr. Vallner Judit főiskolai docens TK A kurzus célja, hogy felkészítse a mentorokat a tanárjelöltekkel az iskolai gyakorlat során történő együttműködésre. Három nagyobb témakörre osztható a feldolgozandó anyag: felkészülés a tanításra (tervezés, együtt tervezés, egy óra részletének a kidolgozása, különböző opciók, lehetőségek megbeszélése), tanítás (órai megfigyelés); és a tanítás utáni feladatok (óra utáni megbeszélés, ezek fajtái/stílusai, értékelés). - Kollokvium. Írásbeli kollokvium. - a konzultáción kiadott szemelvények Káldi Tamás, Kádárné Fülöp Judit (1996): Tantervezés. Iskolaszolga Kft. Budapest Vass Vilmos (2003): A nemzeti alaptanterv felülvizsgálata. In: Új Pedagógiai Szemle 6.

9 Kommunikációs készségfejlesztés ME1007 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Szabó. Ferenc főiskolai tanár TK A hallgatókat megismertetni a kommunikációelmélet alapjaival, a kommunikáció elemi módszereivel, a hatékony kommunikálás formáival. A kommunikáció fogalma, kutatásának története, kommunikációs modellek; A kód szerepe a kommunikációban. A kommunikáció területei, terepei; a társadalmi kommunikáció típusai. A tömegkommunikáció fogalma, alapkérdései, hatásai. A csoportkommunikáció fogalma, jellemzői, sajátosságai, csoportstátusz. A társadalmi nyilvánosság kommunikációs rendszere. Az információszükségletet befolyásoló tényezők, szerepük. A közvetlen emberi kommunikáció csatornái, folyamatai, dinamikája. A metakommunikáció jelentősége és szerepe. A verbális és nonverbális kommunikációt javító lehetőségek. A kommunikáció hatékonyságát fokozó tényezők. A társas interakció. A meggyőző kommunikáció. A kommunikáció zavarai, káros megnyilvánulásai. 1 db zárthelyi dolgozat. yakorlati jegy. Írásbeli. Szakirodalom. Allan Pease: Testbeszéd. Park Könyvkiadó, Budapest, Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűsége. Aula, Carnegie, D: A hatásos beszéd módszerei. HV Kiadó, Budapest, Csermely Péter ergely Pál: A megismerés csapdái. Budapest, Fercsik Erzsébet Raátz Judit: Kommunikáció és nyelvhasználat. Budapest, Terestyéni Tamás: Kommunikációelmélet. A testbeszédtől az internetig. Akti-Typoket Kiadó. Budapest,.2006.

10 Szakmódszertani ismeretek I. ME1008 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Félévi kontakt óraszám 18 Dr. Czeglédy István főiskolai tanár TK A tantárgy elsődleges célja, hogy a mentorokat megismertesse a tantárgypedagógia legújabb eredményeivel és így képessé tegye őket arra, hogy szakmai tapasztalataikat a tudományág legújabb vívmányaival egyesítve megfelelő gyakorlati képzést nyújtsanak a tanárjelölteknek. Természetesen megfelelő hangsúlyt kell fektetni a kompetencia alapú oktatásra, illetve a reflektív tanulási folyamatokra. A tantárgyi programot az adott szaktanszékek állítják össze. Zárthelyi dolgozatok, projekt munka, egyéni reflektív tanulási napló vezetése. yakorlati jegy. Projektmunka. Az adott szakterület szakirodalma, internetes források. Az adott szaktanszék ajánlásával.

11 Szakmódszertani ismeretek II. ME1009 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Félévi kontakt óraszám 18 K Dr. Czeglédy István főiskolai tanár TK A tantárgy elsődleges célja, hogy a mentorokat megismertesse a tantárgypedagógia legújabb eredményeivel és így képessé tegye őket arra, hogy szakmai tapasztalataikat a tudományág legújabb vívmányaival egyesítve megfelelő gyakorlati képzést nyújtsanak a tanárjelölteknek. Természetesen megfelelő hangsúlyt kell fektetni a kompetencia alapú oktatásra, illetve a reflektív tanulási folyamatokra. A tantárgyi programot az adott szaktanszékek állítják össze. Zárthelyi dolgozatok, projekt munka, egyéni reflektív tanulási napló vezetése. Kollokvium. Projektmunka. Az adott szakterület szakirodalma, internetes források. Az adott szaktanszék ajánlásával.

12 A mentori munka megfigyelése ME1010 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Koi Balázs főiskolai tanár TI A képzésben résztvevőknek betekintést nyújtani a mentori munkába, lehetőséget biztosítani a sokrétű mentori feladat megélésére. A mentori munkához szükséges komplex látásmód kialakítása. Két mentor munkájának nyomon követése során ismerkedés a mentor szerepével és feladataival a gyakorlatban. A mentor szakmai felkészültsége, tudása, képességei, attitűdjei. Két különböző iskolatípusban megismerni a tanulók életkori sajátosságaival összefüggő mentori feladatokat. a mentori szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben. Esetleges konfliktus- és agressziókezelés (mentor>< jelölt, jelölt><diák között) a mentori munkában; megoldási lehetőségek. Hospitálási napló vezetése, a mentor oktató-nevelő munkájának megfigyelése. Aktív közreműködés a megbeszéléseken. A jelöltek munkáját a gyakorlóiskolai mentorok minősítik. A félév során végzett munka, aktivitás, a hospitálási napló, portfolió alapján gyakorlati jegyet kapnak. yakorlati jegy. A könyvtárban fellelhető szakirodalom: szakmódszertani folyóiratok, pedagógiai, pszichológiai szakkönyvek. Az internet adta lehetőségek. A gyakorlati képzés intézményi mutatója.

13 Mentori gyakorlat ME1011 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Félévi kontakt óraszám 15 Dr. Koi Balázs főiskolai tanár TI A mentori munkáról elsajátított elméleti, gyakorlati ismeretek kipróbálása. A képzésben résztvevő mentorjelöltek legyenek képesek eleget tenni a mentori munka kihívásainak, megfelelni a szerepükkel együtt járó különféle elvárásoknak. Önálló mentori munka, egy tanár/tanítójelölt iskolai gyakorlatának irányítása. Egyeztetés az elvégzendő (alap-, tanításon kívüli iskolai, iskolán kívüli tevékenységekről) feladatokról. A végzett munka szakszerű elemzése, a tapasztaltak hasznosíthatósága. Az esetleges egyénre szabott ifjúságvédelmi, szociális problémák, drogügyek kezelése. A mentori munka megtapasztalása. Új kompetenciák elsajátítása a felelősségteljes mentori munka, kritikai érzék, kollegalitás érdekében. Konzultáció a mentor tanárral. Hospitálási napló vezetése. Aktív közreműködés a megbeszéléseken. A félév során végzett munka, aktivitás, a hospitálási napló alapján gyakorlati jegyet kapnak. yakorlati jegy. A könyvtárban fellelhető szakirodalom: szakmódszertani folyóiratok, pedagógiai, pszichológiai szakkönyvek. Az internet adta lehetőségek. A gyakorlati képzés intézményi mutatója.

14 Tervezés, szervezés, koordináció a mentori munkában ME1012 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 10 Dr. Schmercz István főiskolai tanár TI A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókkal azokat a szervezési és koordinációs munkákat, amelyeket a mentoroknak az iskolai gyakorlat lebonyolítása során meg kell oldaniuk. Szintén betekintést nyernek a mentori szerep tágabban értelmezett fogalmaiba is, így képet nyerhetnek, hogy a mentor miként válhat az iskolai közösség pedagógiai katalizátorává. A félévi munka során a hallgatók a következő nagyobb témakörökkel ismerkednek meg: a tanítási gyakorlat szereplői; a mentor, mint koordinátor; a tanárképző szakember szerepe; a tanárjelölt; a felelősség kérdése a mentori munka során; mentori program elkészítése; egyénre szabott mentorálás; értékelés, dokumentáció; az iskola, mint a tanítási gyakorlat tágabb környezete; alapvető információk, iskolai mentor csomag készítése, a tanárjelölt tanórán kívüli munkájának szervezése, koordinálása. ÓRA FELDOLOZANDÓ ANYA 1-2 A tervezés szerepe és követelményei a mentori munkában. A szervezés alapelvei. A tanítási gyakorlat szereplői: a mentor, mint koordinátor és tanárképző szakember valamint a tanárjelölt. 3 5 A mentori munkaterv készítése. Különböző tervezési technikák. Az egyénre szabott mentorálás. A felelősség kérdése a mentorálás során. 6 8 A mentori értékelés tartalmi követelményei. Értékelés az iskolában. Az iskola, mint a tanítási gyakorlat tágabb környezete. A tanárjelölt tanórán kívüli munkájának szervezése, koordinálása Mentor csomag készítése. A mentor helye az iskola szervezetében. Pedagógusetika. Zárthelyi dolgozat, házi dolgozat.

15 yakorlati jegy. Írásbeli. Szakirodalom, esettanulmányok, internetes források. Brenner, erd (szerk.) (1997): Die Fundgrube für den Deutsch-Unterricht. Ab Klasse 5. Berlin: Cornelsen Hölscher, Petra / Rabitsch, Erich (szerk.) (1993): Methoden-Baukasten Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Berlin: Cornelsen Mezei yula (2006): Alkalmazott vezetéselmélet. BME, Budapest. Mérő László (1997): Észjárások. Tericum, Budapest.

16 Digitális pedagógia a mentori munkában ME1013 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Félévi kontakt óraszám 15 Dr. Buhály Attila főiskolai docens TK A kurzus megismerteti a hallgatókkal azokat az eszközöket és technikákat, melyek segítségével gazdagíthatják mentori technikáik repertoárját, és melyek segítségével hatékonyabbá tehetik a gyakorlati tanárképzést. A félév során a hallgatók a következő témakörökkel ismerkedhetnek meg: a web2.0- technológiák és az oktatás; blog- és honlapszerkesztési feladatok sablonok alapján; adatbázis kezelés; az internet; keresési stratégiák az interneten; szinkronizált és aszinkronizált kommunikáció; oktatási és távoktatási rendszerek; közösségi oldalak és azok moderálása. Elektronikus házi dolgozatok. yakorlati jegy. A hallgatók a félév során közös és / vagy egyéni tematikus honlapot, blogot állítanak össze, amelyen prezentálják a digitális tájékozottságukat, ill. online közösségi együttműködésüket. Szakirodalom, internet, open source programok. Biszterszky Elemér: A programozott oktatás tapasztalatai a felsőoktatásban. In: Tanulmányok a neveléstudomány köréből Budapest, 1985, Akadémiai Kiadó, p. Horz, Holger (2004): Lernen mit Computern. Interaktionen von Personen- und Programmmerkmalen in computergestützten Lernumgebungen. Münster/München. Hárs István: Számítástechnikával támogatott oktatás. Budapest, 1998, Talentum Kft. Hauser Zoltán-Kis-Tóth Lajos: Informatika + Technika In Módszertani Lapok, OKSZI, Budapest. 1. évf sz p. Henning, Peter A. (2007): Taschenbuch - Multimedia. München. Pintér János: Multimédia és oktatás. Magyar Informatikusok Világtalálkozója, 1997, p.

17 Szakmai menedzsment ME1014 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 5 Félévi kontakt óraszám 15 Dr. Márton Sára főiskolai docens TK A tantárgy keretén belül a továbbképzés résztvevői megismerkednek a modern vezetéstudomány alapvetéseivel. Betekintést nyernek a vezetés munkaformáiba, funkcióiba, az intézményi tervezés folyamatába. Megismerkednek a szervezés, a döntés, az intézményi ellenőrzés és értékelés módozataival, a marketing tevékenység elemeivel. Az iskola szervezetként történő definiálásával a hallgatók képessé válnak az iskolai folyamatokat tágabb kontextusban értelmezni. Vezetés és menedzsment. Menedzserek és szakemberek. A vezetői munka. Hatékonyság a menedzsment segítségével. A vezető hatása a szervezet működésére. Szervezetfejlesztés. Menedzser szemléletű iskolavezetés a gyakorlatban. A menedzser-szemlélet érvényesítésének feltételei a magyar oktatási rendszerben. Minőségfejlesztés a közoktatásban. Adminisztrációs munka az iskolában, alapvető iskolai dokumentumok, dokumentumkezelés. A mentorált hallgatókkal kapcsolatos jogszabályok. Feljegyzések készítése megadott szempontok alapján a mentorált hallgatók vezetéséről. yakorlati jegy szóbeli Balaton Károly (2001): A stratégia-alkotási folyamatok. Vezetéstudomány p. Bíró Ferenc- Farkas István et al. (é. n.): A szervezet kultúrája és a kultúra szervezete. Okker Kiadó, Budapest Kotler, Philipp-Fox, Karen F. A. (1998): Oktatásmarketing. In: Balázs Éva (szerk.): Oktatásmenedzsment. Okker Kiadó, Budapest p. Mezei Anna-Sipos Imre-Schmercz István (2010): Pedagógus a szervezetben. BME, Budapest

18 Szakdolgozat ME1015 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 5 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) - Dr. Szabó Antal főiskolai tanár TK : A szakdolgozat a szakirányú továbbképzési szak keretében oktatott témakörök és a hallgató szakképzettségének megfelelő, azok szakmai tartalmához kapcsolódó írásbeli, legalább 20 oldalas feladat, melynek elkészítésével a továbbképzésen résztvevő tanúsítja, hogy tanulmányaira alapozva a vonatkozó szakirodalmak feldolgozásával képes az elsajátított ismeretanyag gyakorlati alkalmazására, továbbá különös tekintettel a választott témakörben önálló munka végzésére. : A téma választása feleljen meg a hallgató érdeklődésének, eddig megszerzett ismeretinek, kapcsolódjon a szakirányú továbbképzés tartalmához, valamint tükrözze a magyar közoktatás aktuális prioritásait. A továbbképzésen résztvevők végezzenek forráskutatást, irodalmi feldolgozást, korrekt hivatkozásokkal fogalmazzák meg a téma általános elméleti hátterét, illetve - a szakképzettségüktől függően empirikus vizsgálatot hajtsanak végre a témavezetővel folytatott konzultációk beiktatásával. A tartalmi követelmények mellett, a szakdolgozatírás formai követelményeit is tartsák be. : A témavezetővel folytatott konzultáció, különböző formákban történő kapcsolattartás (személyes, -es). : yakorlati jegy A dolgozat értékelése, a szóbeli védés értékelése. : A választott témához kapcsolódó szakirodalmak,. A választott témához kapcsolódó szakirodalmak.

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA

Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szabó Antal A TANÁRI MESTERSZAK ÖSSZEFÜGGŐ SZAKMAI GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Tartalomjegyzék A tanárképzés intézményi fejlesztésének területei a Nyíregyházi Főiskolán... 3. 1. A képzés tartami fejlesztésének

Részletesebben

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS

Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgyi programok, tantárgy-leírások (család és gyermekvédő tanár) TANTÁRGYLEÍRÁS Társadalomismeret CSM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Tantárgyfelelős

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0

TANTÁRGYLEÍRÁS. Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 Gyógypedagógiai és gyógypedagógiai pszichológiai alapismeretek Tantárgy kódja INM1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont: 3 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) -

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot.

TANTÁRGYLEÍRÁS. 3. Évközi tanulmányi követelmények: Ajánlott részvétel az előadásokon. A félév során egy alkalommal írjanak zárthelyi dolgozatot. A nevelés történeti alapjai CGB1101 Meghirdetés féléve 2. Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+0 Kollokvium Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Pornói Imre főiskolai tanár SP A hallgatók megismertetése

Részletesebben

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE

A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE A TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYE 1.-10. A TANÁRI MESTERSZAK..5 1. A mesterképzési szak megnevezése: tanári szak (Teacher Education)... 5 2. A mesterképzési szakon szerezhető

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25

TARTALOMJEGYZÉK. Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei. Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok részére)...25 TARTALOMJEGYZÉK Szakirányú továbbképzések képzési és kimeneti követelményei Szakirányú továbbképzések Egészségfejlesztő mentálhigiéne...2 Gyakorlatvezető mentortanár...5 Kisgyermek pedagógia (óvodapedagógusok

Részletesebben

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat

2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK 5 SZINTJE (SZTENDERDEK) rövidített változat A TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázat 13. "Módszertani sztenderdek kidolgozása a pedagógusjelöltek pályaalkalmasságára és a képzés eredményességére irányuló kutatásokhoz" című alprojekt 2.2.1 A TANÁRI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA

ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR NEVELÉSTUDOMÁNYI TANSZÉK A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA ELTE TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR A BA SZINTŰ ÓVODAPEDAGÓGUS-KÉPZÉS TANTÁRGYI PROGRAMJA 2010 Tartalom AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA- ÉS KREDITTERVE PSZICHOLÓGIA... 3 AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZAK ÓRA- VIZSGA-

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL

JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL JAVASLATOK A TANÁRKÉPZÉS UTOLSÓ, GYAKORLATI FÉLÉVÉVEL KAPCSOLATOS SZAKMAI ÉS GYAKORLATI KÉRDÉSEKRŐL Az OKM Közoktatási és Felsőoktatási Főosztálya, valamint az OFI által koordinált munkaanyag Budapest,

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor)

Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés (moderátor) Kód: MODKFOKS1 Az írásos tanterv utolsó frissítésének ideje: 2013.08.07. 10:50:03 Az ezen időpont előtti utolsó tantervmódosítás ideje: 2013.07.22.

Részletesebben

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/

UEFA A. Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Az eredményes labdarúgó edző tulajdonságai, képességei /edzői kompetenciák/ Kompetencia: Meghatározott funkció teljesítésére való alkalmasság. Az alkalmasság a döntések és a kivitelezés által érvényesül.

Részletesebben

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve

V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK. TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve V. TANTÁRGYLEÍRÁSOK TANTÁRGYLEÍRÁS Személyiségfejlesztő tréning Tantárgy kódja MH 1101 Kreditpont 5 Féléves kontakt óraszám 16 Gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve és beosztása Vassné dr. Figula Erika

Részletesebben

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása

Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Mentortanár szakos hallgatók mentorképe, mentorszerep-felfogása Kovács Krisztina, Fáyné Dombi Alice SZTE JGYPK Tanító- és Óvóképző Intézet, Szeged kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu, dalice@jgypk.u-szeged.hu A

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata

ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata ÖSSZEGZÉS A pedagógiai rendszerek bevezetésének feltételei és folyamata A 6. alprojekt K+F tevékenysége a pedagógiai rendszerek bevezetésének folyamatát kutatta, és a kutatásra alapozva kifejlesztette

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú továbbképzési szak SZAKLÉTESÍTÉSI ÉS SZAKINDÍTÁSI KÉRELME Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar 2012. 1 Városfejlesztési társadalmi tanácsadó szakirányú

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK

MI MINDENT KELL TUDNI. 2010-2011. tanév. 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK MI MINDENT KELL TUDNI ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK ÉS TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK 2010-2011. tanév 14. évfolyam IDEGENFORGALMI SZAKMENEDZSER SZAK Közgazdasági Politechnikum 2010 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók

Részletesebben