J á s z o k Világtalálkozója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J á s z o k Világtalálkozója"

Átírás

1 XVII. évfolyam. 4. szám * 2007 * JÁSZSZENTANDRÁSI FALUÚJSÁG * 95,- Ft J á s z o k Világtalálkozója SZÉP HAZA Tűnődve állok partján a létnek, hol nincs más,csak messzi látóhatár, kinézek belőle, s érzem, élek, gondolatom gyakran a távolba jár... Vajh, mi lehet túl a jövőnk földjén? a tanyákon is túl s az akácsoron? ott szabadság él vagy kemény törvény? sorsom, mint a tengerit lemorzsolom... Itt élek szél-ütött sortanyákon, hetven éve őröl a löszhomok, e tág látóhatár az én világom, mint jász őseim a végeken posztolok, s tudom, mi van túl a látóhatáron: jövendő szép haza - s nemcsak homok! Donkó László T a r ta lom Testületi ülésről a Trianoni békeszerződésből Szentandrásiak baráti köre Akinek nem i nge Környezetszennyezés (?) 50 év után újra szülőföldemen Hazalátogatóban A gyermek felkészítése az iskolára Agrár-környezetgazdálkodási támogatás ellenőrzése Fejlődik a Foci-suli Beszámoló a községi Tűzoltó egyesület évi munkájáról JÁSZ-SZÓ F A L U Ú J S Á G Kiadja: Jász-Szó Alapítvány Főszerkesztő: Dávid Sándor Készült: Jászkisér Teleház Közeleg a világtalálkozó. Sokan úgy vélik, túl nagy a csend, mások azt mondják, van tenni való még bőven, de minden a szálán halad. Egy évvel ezelőtt, sokunkban megfogalmazódott, hogy az oly gyakran emlegetett jász öntudatunk vajon elegendő lesz-e arra, hogy valóban megmutassuk szellemi kultúránk értékeit, képességünket a jász egység megtartásában? Bár sajátos jász erkölcsünk erre kötelez bennünket, öreget és fiatalt, bennszülötett és bevándorlót egyaránt, de azt is tudjuk, ma már nem elegendő, de szükséges a múlt példája. Voltak nehéz évek, amikor e kis település képes volt összefogni, és tudott nagyot alkotni. Agyonhajszolt világunkban ismét újra kell gondolni azt a társadalomformáló erőt, amit jász öntudatnak nevezünk. A korábbi jász társadalom bizonyos vonásainak megmaradásával együtt, a lakosságcsere ellenére ez az etnikai tudat volt az, ami összetartotta, egyben el is határolta a szomszédoktól évszázadok során át a jászokat. Kitűnő alkalom egy ilyen rendezvény arra, hogy a családok, ismerősök találkozzanak, a települések képviseljék mindazt, ami a jász magatartásban megfogalmazódik. Reméljük a háromnapos rendezvényen mindenki jól érzi magát, legyen az vendég, vagy vendéglátó, vendégfogadó. Az előttünk álló hetet pedig használjuk arra, hogy településünket ünneplőbe öltöztetve, méltó szervezőjévé váljunk a jász nép találkozójának. Közös érdekünk, hogy vendégeink jól érezzék magukat, hogy gyermekeink hazaérkezvén büszkén vállalják jász mivoltukat, hogy cseperedő gyerekeink is elkötelezettjei legyenek a jászok ügyének. Dávidné

2 2 Jász-Szó Hírek a Képviselőtestület május 24-én megtartott üléséről. 1.) Megtörtént a házi orvosi körzetekről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata. A 2007 június 1-én életbe lépő módosítás egy háziorvosi házi gyermekorvosi körzet és egy fogorvosi körzet kialakítását hagyta jóvá. 2.) A testület tárgyalta a családsegítő és gyermekvédelmi feladatellátás társulásban történő ellátásának lehetőségét, figyelembe véve a Jászsági Többcélú Társulás fejlesztési tervét, az önkormányzat feladatellátási kötelezettségét az előírt személyi feltételekkel és az ellátásra rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet. Döntés ez ügyben nem született. 3.) Napirendi pontként szerepelt a Rehabit Komplex Kft. régióvezetőjének kérelme a évi bérleti díj elengedésére, melyet a testület elutasított. 4.) Szakértői vélemény hiányában az Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai programja nem került tárgyalásra. Az intézmény vezetőjét felszólították a hiány pótlására. 5.) Elfogadásra került az Andrástermál Kft évi mérlegbeszámolója. 6.) Gyarmati László SE elnök írásban tájékoztatta a Képviselőtestületet az SFC YOSHY_TRANS SE évi tevékenységéről. Már előző számunkban hírt adtunk arról, hogy án megalakult a JÁSZSZENTANDRÁSÉRT BARÁTI KÖR EGYESÜLET. Az egyesület célja, hogy szervezett keretekben adjon lehetőséget mindazon személyek számára, akik Jászszentandrás községhez tartozónak érzik magukat akár itt élnek, akár elszármaztak, akár átmenetileg tartózkodnak is itt -, hogy részt vehessenek a község és a hozzá tartozó élőközösségek formálásában, hagyományai megőrzésében, jövőjének alakításában. K Ö Z É R D E KŰ Részlet a Trianoni békeszerződésből Aláírtuk 1920 jún. 4.-én, életbelépett 1921 júl. 26.-án Magyarországra való jelentőségét legjobban jellemzi az, hogy a törvénytárban gyászkeret fogja körül. A Trianoni békeszerződésben az államterület változásaira vonatkozó rendelkezések a legfontosabbak, ezeknek az eredménye a Csonka- Magyarország. Az ország 282,870 km 2 területéből a békeszerződés csak 92,833 km 2 -t hagyott meg, főnyi lakosságából pedig csak maradt. A területváltozásokkal kapcsolatban szabályozást nyert a lakosságnak az állampolgársága is. E tekintetben az a döntő, hogy melyik országban van most az a község, város, amelyben az egyes személyeknek a lakóhelye, illetősége van. A területátcsatolásokkal kapcsolatban a nemzeti kisebbségeknek a lakosság többségével való egyenjogúságát is biztosítani óhajtja a szerződés, ez a rendelkezés, azonban csak papiroson maradt. A területváltozásokkal kapcsolatban a magyar állam vagyonából mindegyik állam megkapja azt a részt, amely a területére került. A Trianoni békeszerződés a megmaradó Magyarországra vonatkozólag kimondja ugyan elvileg, hogy függetlenek vagyunk, de egyéb rendelkezéseivel azonban lerontja ezt az elvet. Elsősorban a hadügy terén vagyunk megkötve. Katonaságunk zsoldos hadsereg, amelynek nagysága még Megalakult a Szentandrásiak baráti köre A Baráti Kör Egyesület által az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységek a következők: - kulturális tevékenység - kulturális örökség megóvása - műemlékvédelem - természetvédelem, állatvédelem - környezetvédelem - oktatás támogatása - a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység - euroatlanti integráció elősegítése a közbiztonság kívánalmainak is alig felel meg. Gazdasági téren, a kereskedelem, ipar és közlekedés terén a volt ellenséges államok polgárainak a jövőben is engedményeket vagyunk kötelesek nyújtani, pénzügyi téren pedig a jóvátételi bizottság ellenőrzése alatt állunk. Ennek a bizottságnak működése az úgynevezett, jóvátétellel függ össze, amely valójában, hadikárpótlás, amelyet volt ellenségeink a hadieseményektől okozott károkért kapnak. Részint természetbeni szolgáltatásokat, részint pedig készpénzfizetéseket tartozunk ezen a címen teljesíteni. Külön jár kártérítés az úgynevezett háborús kivételes intézkedések által ellenségeinknek okozott károkért. A jóvátételi kötelezettségek részbeni fedezetére a Trianoni békediktátum - a volt ellenséges államok területén levő magyar magánvagyon lefoglalását is, kivéve azt, amely a volt Osztrák-magyar monarchiából hozzájuk csatolt területen van. A Trianoni békediktátum sérelme az eltelt 87 év ellenére még mindig jelentékeny hatással bír a magyarság egy jelentős részére. Még mindig nem felejtették el, és remélhetően még sokáig megmarad emlékezetünkben ez a tragédia, mely a Magyar nemzet gyökereit, tépte szét. Valószínűleg rövidesen eljön az az idő, amikor ha jelképesen is de megkaphatják a Magyar állampolgárságot a jelenlegi, határainkon kívül élő Magyarok. Hegyi Zoltán Többen érdeklődtek már, hogy hol kell jelentkezni, hogyan lehet tagja valaki a baráti körnek? - Bárki tagja lehet (természetes és jogi személy), aki elfogadja az egyesület alapszabályát a velejáró kötelezettséggel (tagdíj). Hangsúlyozni szeretnénk, hogy az egyesület politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független! Tagfelvételi kérelmet az egyesület vezetőségénél írásban, vagy szóban lehet előterjeszteni (Levelezési cím: Jászszentandrás, Rákóczi út 94.). JÁSZSZENTANDRÁSÉRT BARÁTI KÖR EGYESÜLET

3 Jász-Szó 3 Hetek, sőt hónapok óta készülünk a Jászok Világtalálkozójára, amely most településünkön lesz megrendezve. 18 évenként kerül sor minden jász településre, éppen ezért természetes izgalom, félelem van sok emberben, akik szervezőkéntsegítőként részt vesznek a munkában. Aki nincs a dolgok közepében nem is gondolja, hány embernek mennyi munkája, segítsége van benne, és mennyi kis apró részletre kell odafigyelni és közben tudni azt, hogy biztos lesz olyan dolog, ami nem teljes egészében úgy sikerül, ahogy szerettük volna, biztos lesz esetleg kritika, jogos- vagy jogtalan és az is lehet olyan embertől, aki ha meg tehette volna sem nyújtott segítséget ötleteivel, munkájával, vagy bármi más módon. Már volt egy falutakarítás, ahol példaértékű létszámban vettek részt a lakosok, idősebbek fiatalabbak önzetlenül. Mondanom sem kell, hogy pár nap múlva már megint tele volt cigaretta csikkel, egy-egy eldobott papír-hulladékkal a buszmegálló, a két világháborús szobor környéke,szóval a falu központja. Kedves lakosok, kedves fiatalok! azok, akik a kis kukákat nem látják meg, és inkább a földre ejtik A fenti címen jelent meg az előző számban egy cikk, amelyet talán vitaindítónak is szánhatott az írója. Ezért sem változtattam a címen, a cikk írójának utólagos engedelmével. Naponta hallunk olyan esetekről, ahol embereket fenyegetnek meg, tartanak rettegésben. Azt gondolhatnánk, hogy ez nálunk - mármint a mi településünkön -, nem fordulhat elő. De előfordul. Csírája már az általános iskolában jelen van. Mindig vannak nagyok, akik úgy gondolják, nekik mindent szabad, nekik úgymond kijár. A kamaszok már kiterjesztik felségterületüket a felnőtt társadalomra, leginkább a védtelen idősekre és kevésbé válogatnak eszközökben. Van, amikor csak hepiből, máskor valami haszon tárgy, pénz stb. - megszerzése a cél. Később Akinek nem inge, ne vegye magára! szemetüket, odahaza is így tesznekígy tesztek? A Rákóczi úton szorgos kezek társadalmi munkában ásták fel a virágágyásokat és ültették be virággal, virágmaggal. Látom, többen gondozzák, locsolják még idős koruk, betegségük ellenére is, hogy szép legyen a fő utcánk, de - van olyan az önkormányzat tulajdonában lévő épület, ahol benőtte a gyom a virágágyat. A felét valaki megkapálta. Gondoltam hátha az ott lakók közül folytatják... Mellette látom a kis utcákban, hogy mindenki rendbe tartja (felkérés és megszólítás nélkül) környezetét. És elnézést kérek azoktól, akik az utóbbiak közé tartoznak, tudják - akinek nem inge ne vegye magára! A minap mondták el nekem azt, hogy a múlt szombaton a parkban cirkusz volt. Fiatalok randalíroztak, még tüzet is raktak a fák alatt. Nekik állt feljebb, amikor a környéken lakók megszólították őket. Sőt, átvonultak a most készülő Szent András Apostol szobor talapzatához és hangosan mondták, ezzel nem lesz gond, csak négy helyen lesz rögzítve. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS (?) számukra természetessé válik a módszer, már nemcsak az anyagi haszonszerzés a motiváló tényező, hanem a politikai erőfölény vezérelte társadalmi pozíció birtoklása is. Először az 1998-as önkormányzati választás kapcsán fenyegettek meg embereket és családjukat felnőtt emberek! Az meg különösen felháborító, ha kapitalizálódó társadalmi gazdaságunkban a nagyobb profit eléréséért károsítanak meg lakóközösségeket, veszélyeztetik más emberek egészségét. Erre is volt példa a 90-es évek elején is, amikor az állati hulladékot, tetemeket a településtől alig 2-3 kmre, az erdő közepén ásott nyitott gödörbe hordták. Más alkalommal a fekáliát ürítették a termőföldre. Napjainkban is hasonló történik. Az iskolás, a kamasz, a felnőtt Döntse el az olvasó jogos-e a felháborodásom?! Mindig keresi az ember azt, hogy ki a hibás, ha egy-egy diszkóskiruccanós hét vége után a szemetesek szétdobálva, a szemét szétszórva, a közúti jelzőtábla a helyéről kiemelve fekszik szanaszét a falu központjában. A fiatal? Csak a fiatal? Vagy a szülő, aki nevelte, neveli? Vagy esetleg még a pedagógusnak, a nevelőnek is lehet felelőssége? - hiszen gyermekeink fél életüket az iskolapadban töltik éves korukig. Vagy annak, aki az anyagi haszon miatt nem törődik azzal, hogy 18 év alatti fiatalok ittasan mászkálnak a hétvégi éjszakában? Kedves fiatalok! - egyszer Ti is felnőttök, nektek is lesznek gyermekeitek, akikért felelősséggel tartoztok. Ugye nem fogjátok őket rongálásra, randalírozásra tanítani?! Hát próbáljátok már meg Ti is a közös értéket megbecsülni, most! És megint elnézést kérek azoktól a fiataloktól, akik nemhogy nem tesznek ilyen dolgokat, de talán még meg is szólítják a rongáló, randalírozó társukat, tudjátok... - akinek nem inge ne vegye magára! csoni eldobálja a műanyag flakont, a cigarettás dobozt, az egyéb műanyag alapú szervetlen anyagokat. A szemetet kihordja a faluszélre, erdőbe, az útmenti árokba. Lassan mindennapossá válik a lopás, a betörés, akár világos nappal is. Hasznos tanács: hallgatni arany De valóban az? Hallgatnunk kell akkor, amikor minket károsítanak meg, amikor minket bántalmaznak? Ki véd meg? Ki szolgáltat igazságot? A rendőrség nem, - ezt már tudjuk. Az önbíráskodással én magam sem értek egyet. De azzal sem, hogy hallgatni kellene! Az ilyen fajta kiskirályoktól meg kell tisztítani társadalmi környezetünket! Összefogással valóban könnyebb. Szólítsuk meg embertársainkat, gyerekeink előtt jó példával járjunk! Tegyük közzé sérelmeinket! (Dne)

4 4 Jász-Szó 50 év után újra szülőföldemen Lakott a községünkben, még az 1800-as évek végén, a község északi részén egy Faragó János nevű kovács mesterlegény, a szüleivel évben elköltöztek Jászkisérre, ott lakott tíz évig, majd ben elhagyta a hazáját. Sok hányattatás után kiért Amerikába. Egy kikötővárosban a hajóról kiszállt és gonolkozott: ugyan merre, hova legyek? Egyszer csak megszólította egy ember - gyere, majd kirakjuk a hajóból az árut. Már ment is, pénzt kapott érte. Nehéz munka volt, de csinálni kellett. Egyszer még is gondolt egyet, otthagyta a rakodó munkát, fogta kiscsomagját a vándorbottal és kora reggel útnak indult. Útközben munka után érdeklődött. Már dél felé járt az idő, amikor egy kis községhez ért, arra lett figyelmes, hogy valahol verik a vasat. Gondolta, itt egy kovácsműhely van valahol - meg is találta a helyet. Kalapot emelve jó napot köszönt. Egy idős ember verte a vasat, felnézett és verte tovább. Végre megállt és pihent. Közben a vándor elkérte a kalapácsot és a vasat szépen kikalapálta. A mester csak nézte és megállapította, hogy ez az ember ért a kovácsmunkához. Mondta is néki, hogy maradjon ott, sok a munka és ő maga nem győzi csinálni. Meghívták ebédre is, amit egy szóra elfogadott. Délután kitakarítottak egy helyiséget, rendbe tették és ott lett néki a szállása. Teltek, múltak az évek, jól keresett, bár sokat kellett dolgozni, kora reggeltől késő estig. Dollárjait összerakosgatta, majd házat épített és megnősült. A házasságból született két fiú gyereke. Magyarságát, szülőhazáját azonban nem felejtette el. A honvágy sokszor kínozta őt is, és mind azokat, akik elhagyták a hazájukat. Az járt sokszor eszébe, csak még egyszer megláthatná a szülőföldjét, a szülőházat Jászszentandráson. Már nem a pénz volt az akadály, hogy hazajöjjön, hanem a 83 esztendő, bár ereje és egészsége kielégítő volt ben nekivágott a nagy útnak és Amerikából Bécsig repülővel, Bécstől Jászapátiig vonattal, Jászapátiból Szentandrásra buszszal. A buszon közel ültek egymáshoz Jurán tanító nénivel, akitől megkérdezte, hogy szentandrási lakos e? Mire a tanító néni azt felelte, bizony ő szentandrási őslakos, és azt is megkérdezte az idegentől, hogy miben lehet segítségére. Faragó úr elmondta, hogy ő is Szentandráson született, a község északi részén volt a házuk, és nagyon kíváncsi, megvan-e még? Elmondta, hogy ő most Amerikában él, ott van az otthona,. Juránéknál megpihent, megebédeltek és azon gondolkoztak, hol lehet az az öregház. Délután elmentek és megnézték a Fehér János bácsi házát a Járási iskola út 5. szám alatt. Amikor a külső kiskapuhoz értek, Faragó úr csak nézte-nézte a házat, míg végül felkiáltott: Ez az a ház, a szülőházam, amit én oly sokat emlegettem Amerikában! Itt neveltek fel drága jó szüleim! Mindig arra vágytam, még egyszer megláthassam, beszélhessek a régi gyerekkori játszótársaimmal, fiúkkal, lányokkal, akikkel együtt őriztük kint a legelőn az állatokat! Bementek az udvarba, a ház előtt megálltak, Jó napot! - köszöntek a háztulajdonosnak és elmondták, mi járatban vannak. János bácsi szívélyesen, barátságosan fogadta őket. Faragó úr rögtön megismerte a konyha külső bejáratát, és az istálló ajtaját. Elcsodálkozott rajta, hogy még hatvan év után is ilyen jó állapotban megvannak. Majd a szobába mentek, ott a kemencére volt nagyon kíváncsi. Elmondta, hogy az édesanyja milyen szép dombos kenyeret sütött benne és olajos mackot, hogy milyen jó íze is volt annak! Mennyit emlegette ő Amerikában is, amikor az asztalnál együtt ült a család. Felejthetetlen az életemben - mondta. A szurgyikban aludt gyerek korában. Ott aztán jó meleg volt! Édesanyja még este is befűtött ha nagyon hideg volt. A házon annyi változás volt csupán, hogy a nádtető helyett már cserép volt. Az ámbitus előtt már nem volt ott a deszka szegély, és a bejáraton a rostély, amelyiken gyerekkorában mindég csimpeszkedett. Délután elbeszélgettek János bácsival, és a régi szomszédokkal. Faragó ú elmondta az élete sorsát, jót, rosszat, hogyan él ott kint ő, és hogyan élnek ott az emberek. Ott is vannak problémák, ott sem gazdag mindenki. Elmondta, hogy sok karácsonykor, főleg az első tíz évben fájó szívvel gondolt haza, a meghalt szüleire és a gyerekkori karácsonyokra Szentandráson. Községünkről annyit mondott, sok tanya volt kint a határban, sok rét és legelő. A családok ott laktak kint, a gyerekek távolból jártak iskolába, be a községbe. Földműveléssel és állattenyésztéssel foglalkoztak az emberek, abból volt nekik pénzük. A községben a Szent János szobor helyén volt a kápolna, a keleti oldalán a temető. A csárda, a községháza, a parókja, a két öreg iskola megvolt már akkor is, ő is oda járt iskolába. Jászapátiba be akkor még nem volt kő út. János bácsi is elmondta, hogy itt is nehéz az élet, elvették a gazdálkodó emberektől a földet és az állataikat. Fiatal és idős embereknek akaratuk ellenére dolgozni kell a tsz-ben, Bekényszerítették őket, Már eltelt hét hónap, de a munkájukért még mindig nem kaptak egy vasat sem. Mesélt még a szovjet megszállásról, hogy amikor bejöttek az oroszok, utána felfordult a rend, zabrálni jártak, állatokat lövöldöztek le. Éjjelenként meg fiatal nőket kerestek, sokáig nem volt nyugodt éjszakájuk az embereknek. A katonák verték, rugdosták az ajtót, hogy nyissák ki, és egyre csak azt hajtogatták bárizsnya, bárizsnya Végül elköszöntek, jó egészséget kívántak egymásnak. Faragó úr a külső kiskapuból könnyes szemmel visszanézett és csak annyit mondott: Öreg házunk többé nem látlak már. Hálát adok Istennek, hogy még életemben, 50 év után a szülőföldemet, és 60 év után ezt a kisközséget, Jászszentandrást megláthattam, benne a házat, ahol felnevelkedtem. Felidézte a fiatal korában megtörtént eseményeket és örült, hogy elmondhatta. Egy pár évig még leveleztek Jurán tanító nénivel. Végül a halál közbe szólt A történetet Fehér János elmondása alapján Faragó Géza írta le

5 Jász-Szó 5 Sajnos, egyre ritkábban. Mintha megöregedtem volna De nem, az nem lehet, hiszen nem rég jártam első osztályba, az alsótanyai iskolában. Mikor elmegyek a kedves iskola hűlt helye mellett, majdnem kipottyan a könnyem. Tavaszszal letörök egy virágzó orgona ágacskát, a szüleim sírjára. Bizony, az enyémre nemigen tesz abból senki. Na, de minek is tenne? Úgyse tudnám megszagolni Bizony, kegyetlen nagy sár volt, már amikor esett az eső. Mert, ha nem esett, akkor meg por volt. Emlékszem, sáros időben a hevesi út felé lakók, gólyalábon jöttek iskolába. Megcsodáltuk őket, amint a hosszú léceken, ügyesen egyensúlyozva, tiszta cipővel megérkeztek. Aki nem így jött, az vakargathatta a sarat a cipőjéről! Mindenkinek volt egy fakése, azzal tisztogatták. Tavaszi, őszi napsütésben, hangos volt a kicsinyke udvar a nagytízpercben. A lányok, öten-hatan, egymásba karolva, polkáztak végig az udvaron. A fiúk pedig, adj király katonát, futó métát, vagy kinn a Az iskolára való felkészítés nem csupán a szükséges eszközök megvásárlásából áll. Gyermekünket lelkileg is rá kell hangolnunk az új helyzetre. El kell látnunk tanácsokkal, segítenünk kell a megfelelő viselkedési formák kialakulását. A legnagyobb hiba, amit a szülő vagy a beiskolázandó gyermek környezete elkövethet, az az, ha fenyegetik a leendő első osztályost az iskolával, esetleg a tanító személyével. - No, majd az iskolában elkapják a frakkodat! - Megmondom én a tanító néninek, hogy milyen rossz vagy! Ismerősen csengenek ezek a mondatok, hiszen sok szülő szájából elhangzanak. Ha jól utánagondolunk, ez a fegyelmezési mód egyáltalán nem alkalmas arra, hogy eltántorítsa a rosszalkodó gyermeket a csínytevéstől. Könnyen lehet viszont, hogy az iskolakezdés első napjaiban arra fordítja energiáit, hogy H a z a l á t o g a t ó b a n bárány, benn a farkast játszottak. Sajnos, nem tudtam beleszólni a játékukba, mert egy elsős mit kezdett volna a nagy ötödik-hatodikosokkal? Hanem volt egy emlékezetes esetem. Egyszer már futólagosan említettem. A konyhaablakból szépen lehetett látni, hogy nem messze, az égbolt lehajlik a földre. Gondoltam, hogy akkor oda kéne menni, és szépen felmászni rajta. Megláthatnám végre, hogy milyen a mennyország. E, én odamegyek! Te, Sanyika! szóltam a négy éves öcsémhez - gyere felmászunk az égbe. Tudod, oda, ahol este olyan szépen ragyognak a csillagok. Sanyika, engedelmesen ráállt. Elindultunk. Már jó messzire mehettünk, tán ötven métere is, de az ég, csak nem akart közelebb jönni. Közelebb jöttek viszont a nagyfiúk. - Hé, gyerekek! Álljatok meg azonnal! A tanító úr nagyon haragszik ám! Vissza kell jönnötök! - Mit tehettünk? Visszaballagtunk. Így aztán máig sem tudom, hogy milyen a mennyország. Talán nemsokára megtudom. A gyermek felkészítése az iskolára Viselkedési szabályok megtapasztalja, beválnak-e a szülői jóslatok. Provokálja majd a konfliktushelyzeteket, hogy megfigyelje, a tanítónál meddig mehet el a bajkeresésben. Ez a magatartás nem kedvez az épp alakulóban lévő tanuló-tanár viszonynak. Ne használjuk fel semmiképp a leendő iskolát, tanítót ijesztgetésre, fegyelmezésre! Ehelyett irányítsuk a gyermek viselkedését, szokásrendszerét úgy, hogy minél kevesebb konfliktussal, frusztrációval kezdje meg az iskolai munkát. Sok szülő számára gondot okoz a köszönés megtanítása. Gyerekeinkkel tudatosítanunk kell, hogy a köszönés az emberi érintkezés alapvető formája. A kis elsős gyakran nem érti, hogy miért kell folyton köszönni, hiszen mindennap látja a tanító nénit, társait. Készítsük fel arra is, hogy az első napokban be kell mutatkoznia! Látom magam, amint félve, udvariasan bekopogok a nagy, vasalt kapun. Péter bácsi egy résnyire megnyitja, kinéz. - Na, te pernahajder, megjöttél? - Igen, kedves Péter bácsi, megjöttem, én volnék az, ha be tetszene engedni. - Látom, nem vagyok vak, csak tudod, az ember mindig jobbat vár Azért csak beenged, nagy morgás közepette. Hűha! A mindenit! Mekkora fényesség! - Péter bácsi, itt mindig süt nap? - Hát mit gondoltál, hogy olyan feneketlen sár van, mint nálatok, az Alsótnyán? No, de ezt eddig igazán nem tudhattam, mert a fiúk akkor, régen, visszavittek. Hát, valahogy így képzelem Lám-lám, ez tényleg nem az Alsótanya! Pedig az Alsótanya is igazán nagyon szép! Ha nincs sár Na, Isten velük. Aztán majd írjanak! László Frenc Már nem lesz elég, ha annyit tud: - Pistike vagyok, anyukám az irodában dolgozik. Próbáljuk együtt megtanulni a szükséges adatait. Pl. Kiss Annának hívnak. Jászszentandráson lakom, a Napsugár utca 16. szám alatt május 10-én, Jászberényben születtem. Anyukám leánykori neve Kelemen Júlia, a Papp Kft-nél titkárnőként dolgozik. Édesapám Kiss János, hívatásos tűzoltó. Testvérem: Kiss Zsolt, 4 éves, óvodába jár. A kicsiket gyakran figyelmeztetni kell még a kérem, legyen szíves, köszönöm, köszönöm szépen szavak használatára. Ne hunyjunk szemet efelett. Ha a családban alkalmazzuk és gyermekeinktől megköveteljük ezen szavak használatát, úgy más szituációkban evidens módon alkalmazni fogja. (folytatjuk) Faragóné Ferncz Alica óvónő

6 6 Jász-Szó Agrár-környezetgazdálkodási támogatás ellenőrzéséhez A gazdálkodási naplót minden agrár-környezetgazdálkodási célprogramban, illetve a kedvezőtlen adottságú területek támogatásában résztvevő gazdálkodónak kötelessége naprakészen vezetni. Az MVH kockázatelemzéses és véletlen kiválasztási módszerrel jelöl ki ügyfeleket helyszíni ellenőrzésre. Az ellenőrzés adminisztratív (Gazdálkodási Napló, Permetezési Napló, naprakész bizonylatok vizsgálata), és helyszíni ellenőrzésből áll, ahol vizsgálják a területet, állatállományt is. A parcellák területének lemérése GPS műszerrel történik. Az Agrár-környezetgazdálkodási Program ellenőrzési szempontjait a 150/2004. FVM (X. 12.) rendelet tartalmazza, amely egy pontozási rendszer. A szempontok teljesítésekor van egy maximálisan adható pontérték, és az ellenőrzés során ehhez viszonyítottan az eltérések, szabálytalanságok figyelembevételével kerülnek meghatározásra a pontok. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ellenőrei az alábbi dokumentumokat kérhetik: Gazdálkodási napló a szeptember 1.-től augusztus 31.-ig tartó időszakra vonatkozóan. Hivatalos formáját a 67/2006. (IX. 15.) FVM rendelet határozza meg. A programokban vállalt kötelezettség szeptember 1.-vel kezdődött így a szeptember 1.-től vezetett gazdálkodási naplókat is be kell tudni mutatni Látva a szülők, kezdeményezte, és Nagy Ferenc valamint Zsákai Zsolt által vezetett foci suli igényességét, sikereit, több szülő, és felső tagozatos diák kezdeményezésére, csatlakozni kívántunk, illetve velük egyetértésben kívánjuk, megalapítani a foci suli felsős tagozatát. Ennek érdekében június 06.-án megbeszélést tartottunk a művelődési ház pinceklubjában, ahol a beszélgetés eredményeképp úgy döntöttünk, hogy a nyári szünet letelte után, szeptember hó első hetében ismételten permetezési napló: engedélyezett szerek, hatóanyagok kijuttatásának módja, ideje, dózisa, számlák, a növényvédelmi szakirányító hozzájárulása a kezelésekhez, a fel nem használt szerek tárolása, göngyöleg elszámolása amennyiben nem a tulajdonos a földhasználó, akkor a programokban résztvevő területre vonatkozóan a támogatási időszak, azaz 5 éves időtartamra érvényes haszonbérleti szerződés, illetve amennyiben a földhasználó a kérelmezett területre vonatkozóan a támogatási időszak nem teljes időtartamára érvényes haszonbérleti szerződéssel rendelkezik, úgy a föld tulajdonosának írásbeli nyilatkozata ahhoz, hogy a földhasználó (kérelmező) a kérelmezett terület vonatkozásában a támogatási időszak teljes időtartamára 150/2004. (X. 12.) FVM rendeletben foglaltak teljesítésére kötelezettséget vállalhat földhasználati lap személy igazolvány, vagy meghatalmazás gazdálkodással kapcsolatos dokumentumok: mezőgazdasági árbevétel igazolása, adásvételi szerződés, számlák, bizonylatok, felvásárlási jegy, őstermelői igazolvány betétlap a talajmintavételhez kapcsolódó talajvizsgálati eredmények, illetve az elkészített tápanyag gazdálkodási terv szerepeljen a FEJLŐDIK a FOCI SULI tartunk egy megbeszélést, és azt követően elkezdődhet a munka, hogy minél sikeresebb labdarúgó palánták kerülhessenek a helyi sportkör labdarúgó csapatába. Az edzői munkát egy fiatal igen tettre kész, leendő testnevelő tanár vállalta Kerek Krisztián személyében. A megalakulással kapcsolatban megkerestük a Jászszentandrás Község Tehetséges Gyermekeiért, Kultúrájáért, Művészetéért, és Időskorú Polgáraiért Közhasznú Alapítvány, képviseletében Szabó Lászlóné Anikót, valamint Banka Ferenc mellékletek között, a tápanyaggazdálkodási terv az adott évre és az eltelt gazdálkodási évre is legyen meg Az alábbi feltételekre is érdemes figyelni az AKG programban részvétel során: - a HGGY (Helyes Gazdálkodási Gyakorlat) betartása a gazdaság egész területén, nem csak a programba bevitt területeken - a kétévente tartandó kötelező képzéseken való részvétel (legyen meg a tanúsítvány) - az állatállomány szerepeljen az ENAR rendszer nyilvántartásában (szarvasmarha, juh, kecske), egyéb állatfajok esetében a célprogram feltételei teljesülnek-e - az állatnyilvántartás naprakész vezetése a Gazdálkodási Naplóban - a Gazdálkodási Napló naprakész vezetése, a mellékletek, bizonylatok megőrzése a program teljes időtartama alatt (2004. szeptember augusztus 31.) - a bejelentésekről, vis maior esetekről legyen írásos bizonyíték (tértivevényes, ajánlott levél, fax, fénymásolat) A gazdálkodási napló egy aláírt másolatát el kell küldenie minden év augusztus 31. és december 31. között a Növény- és Talajvédelmi Központi Szolgálat címére (1118 Budapest, Budaörsi u ). A napló vezetésével kapcsolatos további kérdésekkel keressék az NVT tanácsadót. Budai Gábor NVT tanácsadó polgármester urat, akik támogatásukról biztosították és a jövőben is elősegíteni kívánják a foci suli működését. Ezúton is szeretném megkérni azon szülőket, akik úgy gondolják, hogy gyermekük sportolása, hasznos szabadidő eltöltése érdekébe, beíratják gyermekeiket a foci suli -ba, illetve támogatni kívánják azt, jöjjenek el a szeptemberi megbeszélésre, amelyről értesítést fognak kapni. Hegyi Zoltán

7 Jász-Szó 7 Beszámoló a Községi Tűzoltó Egyesület évi munkájáról Az ötéves ciklus első éve eseménydúsan zajlott. Új vezetőségünk kéthetente ülésezett, azonban a sokasodó feladatok miatt többször kellett ezt sűríteni. Átalakítottuk a vonuló létszámot, miután már nyolc hivatásos sofőr riasztására lett lehetőségünk. A tűzesetekhez 20 fő bevetésére számíthatunk, akik részére biztosítást kötöttünk az esetleg előforduló balesetek miatt. 1 db. telepített rádióval rendelkezünk, de a kapcsolattartás, riasztás eszköze a mobiltelefon. Felszereléseink: Az alapvető tűzoltási eszközökkel rendelkezünk. A tavalyi évben vásárlásra nem került sor. Tűzoltóink közül 40 órás alapfokú képesítéssel 6 fő rendelkezik, 3 főnek van kisgépkezelői, 2 főnek kismotorfecskendő-kezelői képesítése. 1 fő végzett parancsnoki tanfolyamot. A vonulásban részt vevő tűzoltóink részére házi továbbképzést szerveztünk 15 fővel. Nagy Attila őrnagy úr tartott előadást a tűzeseteknél alkalmazott beavatkozási módszerekről. Téli szakmai továbbképzéseink is hasznosak voltak, hiszen olyan vendégeink voltak, mint Medve Beáta százados asszony, a hevesi tűzoltóság akkor megbízott parancsnoka, Fózer Tibor alezredes, a jászberényi tűzoltóság parancsnoka. Tűzesetekhez három alkalommal vonultunk: március 24-én a Mártírok úton a Ko-Bor Hús előtti erdősáv égett, fiatal nyárfacsemetéket veszélyeztetett. 5 fő vett részt az oltásban, hivatásos állomány segítségére nem volt szükség. Július 24-én tarlótűzhöz vonultunk 3 fővel. Kéziszerszámokkal eloltottuk a tüzet, ami az Aba Novák út végén volt. Akácfasort veszélyeztetett. Ez alkalommal sem kellett segítséget kérni március 10-én a Haladás úton Perlaki Ferencéknél volt kéménytűz, a hevesi hivatásos állomány vonult, minket nem riasztottak. Március 18-án Tóth István halastava körül száraz fű és nádas égett. Elsőként érkeztünk 4 fővel. Jászapáti és Jászkisér segítségével megfékeztük a tűz továbbterjedését, hiszen kivágott faanyagot, vadetetőt veszélyeztetett. Mindkét tűzoltó autót ki kellett vontatni a sárból. Köszönet Tajti Miklósnak a segítségért. Egy alkalommal vettünk részt belvízszivattyúzáson a Rákóczi úton 3 fővel. Egy alakalommal vezetési és tűzoltási gyakorlatot szerveztünk a Járási iskola és környékén. Megtörtént a garázs átrendezése, az önkormányzat biztosított egy épületet, melyben elhelyeztük a régi lajtos kocsinkat, az utánfutót, a 400-as és a 800-as kismotorfecskendőnket. Megszerveztük a településen található tűzcsapok ellenőrzését 6 fővel. Felmértük a hiányosságokat és az Andrástermál Kft-t kértük, hogy a hiányzó tűzcsapjelző táblákat, tűzcsapszekrényeket szerezze be és segítünk a hiányosságok megszüntetésében. A bejárás után 2 fő, Takács Attila és Kerek Csaba az 55 tűzcsapot egyenként karban tartotta, az elföldelteket feltárta. Terveink között szerepelt, hogy a Mávag tűzoltó autónknak méltó helyet biztosítsunk őszén bevontattuk a Polgármesteri Hivatal udvarába, a szertár mellé. A későbbiekben szeretnénk üzemképessé tenni. Jászsági Tűzoltó Verseny 2006: Egy hónapos felkészülés után 6 csapatot sikerült indítanunk. Eredményeink: Ifjúsági leány I. hely Gyermek fiú I. hely Gyermek leány II.hely Ifjúsági fiú III. hely Férfi 1-es csapat III. hely Férfi 2-es csapat V. hely Akadályváltó kategóriában a férfi 1- es csapat a legjobb időeredményt érte el. Köszönet minden csapattagnak az önzetlen munkáért. Köszönöm a felkészítőknek, hogy átadták tapasztalataikat a fiatalságnak. Közéleti tevékenységünk, az egyesület képviselete: március óta rendszeresen részt veszünk a községi rendezvényeken. Minden közéleti felkérést teljesítünk. Koszorúzások, ünnepségek, rendezvények biztosítása. Testületi ülésen 2006-ban beszámoltunk az egyesület megalakulása óta elért eredményekről, rövid áttekintésben. Kapcsolataink: A hivatásos önkormányzati tűzoltóságokkal évek óta jó kapcsolatunk van, különösen Hevessel javult a kapcsolattartásunk. Ugyancsak számíthatunk a katasztrófavédelmi igazgatóság és a tűzoltó szövetség segítségére. Szakmai továbbképzéseket szerveznek, pályázati lehetőségekről értesítenek. Hosszú évek óta tart az 5 ÖTE szoros összefogása. Egymás közgyűlésein rendszeresen részt veszünk, megosztjuk tapasztalatainkat, ha szakmai vagy más irányú segítségre van szükség a lehetőségeinkhez mérten segítjük egymást. Példaként említem, hogy Jászkisértől védősisakokat kaptunk, Jászapáti és Árokszállás az igazolványaink elkészítéséhez adtak útbaigazítást. Támogatóink: A fenntartó önkormányzat szerepe a meghatározó évben is biztosították a költségvetésből a támogatást. Bevételeink természetbeni vagy pénzbeni juttatásokkal minden évben bővülnek, melyek a tagság és a pártolók köréből kerültek ki. Összegszerűen erről a gazdasági ügyekért felelős, Antal László gazdasági vezetőnk tud tájékoztatást adni. Pályázataink: 1. Ötéves célkitűzéseink között szerepelt, hogy a Mávag tűzoltó autó, a vízszállító és a lóvontatású fecskendő fedett helyen való elhelyezése. Ehhez adódott a Leader+ keretén belül Az önkéntes tűzoltók a térség fejlesztéséért című pályázat. Ennek az lett volna a lényege, hogy háromszor, egy bemutató parkban lett volna kiállítva, mindenki számára elérhető legyen. Sajnos a pályázatunk nem nyert, a 2 millió forint más zsebében csörög. 2. Közös pályázatot írtunk Jászapátival, Jászkisérrel és Jászivánnyal, ugyancsak a Leader + keretein belül Az egyenlő esély a biztonságra-önkéntes tűzoltó egyesületek szakmai fejlesztése, együttműködése, lakossági kapcsolatuk erősítése címmel. Ez a pályázatunk sikeres lett. 3. A Biztonságos Magyarországért Közalapítvány által kiírt pályázatban is részt vettünk, eszköz és felszerelés beszerzése volt a cél. Szerettünk volna láncfűrészt és egy pár frisslevegős légzőkészüléket. Sajnos ez a próbálkozásunk sem sikerült, forráshiány miatt elutasították. 4. Az NCA, Nemzeti Civil Alapprogram II. körös működési célú pályázatát szintén elkészítettük. Tartalama: munkavédelmi eszközök, működési hely fenntartása, irodaszerek, irodabútorok, marketing. Ebben 500 ezer forint igényelhető. Ez a pályázatunk még versenyben van. (A beszámoló teljes tartalmát hely hiány miatt nem tudjuk közölni) A beszámolót összeállította: Kiss János egyesület elnöke

8 8 Jász-Szó Rendező: Jászszentandrás Község Önkormányzata, a Községi Tűzoltó Egyesület, valamint Jászberény Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága A rendezvény programja: Ünnepélyes megnyitó (Ea.: Banka Ferenc, Jászszentandrás község polgármestere) 7*55 méteres tűzoltóváltó 800liter/ perces kismotorfecskendő szerelés Eredményhirdetés, verseny zárása A versenyen a jászság 38 csapata mérte össze tudását. A rendezvény prominens vendége Hofman Imre dandártábornok úr, a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató helyettese volt. Megtisztelte a versenyt Járvás István országgyűlési képviselő is. Eredmények: Kismotorfecskendő szerelés: Öte Férfi I. Jászszentandrás 2-es cs. II. Jászárokszállás III. Jászapáti 1-es csapat 7*55 méteres váltó: Öte Férfi I. Jászszentandrás 1-es cs. II. Jászszentandrás 2-es cs. III. Jászapáti 1-es csapat Összesített Eredmények: Gyermek Fiú:1. Jászjákóhalma 2 Jászszentandrás 3 Pusztamonostor Gyermek Leány:1. Jászivány 2 Pusztamonostor 3 Jászjákóhalma Jászsági Tűzoltóversenyt május 26. Ifjúsági Leány:1. Jászszentandrás 2. Pusztamonostor 3. Jászkisér Ifjúsági Fiú:1. Jászszentandrás 1-es cs. 2. Jászkisér 3. Jászboldogháza Női: 1. Jászszentandrás 2. Jászivány 3. Jászárokszállás Férfi: 1. Jászszentandrás 2-es 2. Jászszentandrás 1-es 3. Jászárokszállás Létesítményi: 1. Aprítógépgyár Rt. 2. Elektrolux Lehel Kft. Külön díjzazásban Részesültek: a legjobb férfi felnőtt csapat részére az Agrowerk Szövetkezet egy paintball versenynapot ajánlott fel. A verseny legidősebb versenyzője (Urbán István, Jászivány) részére Gergely Zoltán úr, Jászárokszállás polgármestere ajánlott fel díjat Az utolsó helyen végzett férfi csapat részére (Jászágó) Járvás Itván úr ajánlott fel díjat Jászszentandrás vegyes gyermek csapata részére Banka Ferenc, polgármester úr adott át különdíjat Csomós Mátyás ezredes, a JNKSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adott át díjat a legjobb gyermek fiú és gyermek lány csapat részére (Jászjákóhalma és Jászivány) A Megyei Tűzoltó Szövetség díját Banka Ferenc polgármester úr vehette át a verseny színvonalas megrendezéséért Támogatóink: Banka Béláné, Banka Béla, Szántai Lajosné, Jász-Invest ZRT., Stuchlik László, Deli Kálmán, Antal József, Agrowerk Szövetkezet, Csúr Istvánné Kerek Emánuel, Fehér Attila, Herczeg Bt., Jászszentandrás Község Önkormányzata, JNSZM Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Jászberény Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, 3 Kiss Kft., Nagy Csaba, Club Dózis, Faragó Lajos, Gurító Büfé, Busa Csemege, Csontosné.Guba Edit, Toldi Istvánné, Kéri Jenő, Abonyi István, Miklós Imre Gyula, Torba Lászlóné, Kóczián Gyuláné, Szabó István, Góbor Albinné, JNSZM Tűzoltó Szövetség, Andrástermál Kft., Kovács Zsolt Az Egyesület nevében köszönjük támogatóink segítségét, hogy adományaikkal hozzájárultak ahhoz, hogy ez a verseny színvonalasan megrendezésre kerülhetett! Külön köszönjük azok munkáját, akik hajnaltól késő estig segítettek a kiszolgálásban, rendezvénybiztosításban! Végül, de nem utolsó sorban köszönjük a csapatok felkészülését és kiemelkedő szereplését! Községi Tűzoltó Egyesület Vezetősége (Szabó László) Tisztelt Lakosok! Tegyük szebbé, tisztábbá falunkat! Szeretettel várjuk lakosainkat faluszépítő napunkra, amelyet 2007.június 18-án, 19-én 9 órától tartunk, ezzel is készülve a XIII. JÁSZ VILÁGTALÁLKOZÓRA. Takarítandó közterületek: - Rákóczi út központi része (volt tsz-központtól pálinkafőzőig) - Mártírok út központi része (I.világháborús szobortól temetőig) - Parkjaink Gyülekező a Polgármesteri hivatal előtt. Kapát, gereblyét, seprűt, lapátokat kérjük, hozzanak magukkal4 Mindenkit várunk, aki csak egy kicsit is, de szebbé szeretné tenni Jászszentandrást! A XIII. Jász Világtalálkozó felvonulási útvonala: Rákóczi út Rózsa út Gárdonyi G. út Mártírok út

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes tűzoltó Egyesületének 2005. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába

Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes tűzoltó Egyesületének 2005. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Ezen dokumentum Jászárokszállás Város Önkéntes tűzoltó Egyesületének 2005. évi jelentősebb eseményeit, beavatkozásait, híreit foglalja magába Készítette: Tekse Csaba parancsnok-helyettes Rosszul végződött

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére

TÁJÉKOZTATÓ. A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére TÁJÉKOZTATÓ A Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Előadó : Tájékoztató az elmúlt időszak legfontosabb eseményeiről (2007. június 18 - augusztus 31-ig) Ottó

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Szakmai anyag A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader fejezetének végrehajtásához 2013- ban nyújtandó támogatások keretében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna

Jegyzőkönyv. Pusztazámor község részéről jelen vannak: Pátrovics Benedek polgármester, dr. Andrásfalvy András Ders képviselő. Bereczkiné Ulehla Anna Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. február 14-i Sóskút Község Képviselő-testületével közös testületi üléséről Helye: Sóskút tanácsterme Jelen vannak: csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről. Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. május 30-án tartott üléséről Határozatok mutatója 49/2013. (V. 30.) sz. határozat: Napirendi javaslat elfogadásáról. 50/2013. (V. 30.) sz. határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Készült Káva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22. napján megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. nyílt ülésének könyvéből. 52/2015.(IV.22.) határozat Káva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Monor Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság 2014. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Részletesebben

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére

A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére A vidékfejlesztési támogatások ellenőrzési tapasztalatai, különös tekintettel a fiatal gazda támogatás ellenőrzésére Fiatal gazda információs börze 2012. november 15-29. Borbényi György osztályvezető MVH

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 36 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 24. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA

ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA XIX. Iktatószám: 5-10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete ÜGYRENDI-JOGI-SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGA 2014. szeptember 8-i s o r o s, n y í l t üléséről 220/2014.(IX.8.)

Részletesebben

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva

IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva IV.ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ -SZERELÉSI BAJNOKSÁG 6. forduló- Tolcsva A Tolcsva Ö.T.E.kismotorfecskendő szerelési csapata által megrendezésre kerülő 6.fordulójának a versenykiírása. 1.A verseny célja:

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában.

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk a hatósági feladatok végrehajtásában. Magyarország szolgálatában a biztonságért! Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Fő Az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek helye, szerepe a mentő tűzvédelem rendszerében, lehetséges szerepvállalásuk

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg:

1.6. Igénybe vehető támogatás minimális és maximális összege: (kötelező adattartalom) Maximum támogatási összeg: LEADER Intézkedési Terv Intézkedések a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete LEADER Helyi Akciócsoport Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájának keretében 1. Számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése:

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 9/2014. sz. jegyzőkönyve. a 2014. október 2. án megtartott ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. sz. jegyzőkönyve a 2014. október 2. án megtartott ülésről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1.

JEGYZŐKÖNYV. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Sárpilis község Képviselő-testülete 7145 Béke tér 1. Tel/Fax: 74/ 496-556.sz. példány JEGYZŐKÖNYV Sárpilis Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 24-én 16.00 órakor megtartott testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.február 11.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. sz. Jegyzőkönyve 4/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. június 03. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Szátok Az ülés ideje: 2014. június 03. napja,

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 5/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet A képviselő-testület egyes hatásköreinek átruházásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014. március

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. május 10-én megtartott

Részletesebben

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: /2015. V E R S E N Y K I Í R Á S A ( továbbiakban: MTSZ ) a 2015. évi VI. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyt a Tolna Megyei

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-6/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. május 31. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 29/2010. (V.31.) C1 30/2010. (V.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 24-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester Dr. Balatoni Gyöngyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 26- án 19.

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 82-5/2014. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi március hó 26. napján, szerdán 10

Részletesebben

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén.

Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza polgármesteri irodjában tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 30-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 13-án tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből

Kivonat Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 13-án tartott rendkívüli üléséről készített jegyzőkönyvből 126/2009. (X.13.) számú képviselő-testületi határozat háziorvos tájékoztatójáról Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte dr. Kovács Éva helyettes háziorvos tájékoztatását a sióagárdi

Részletesebben

Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Adorjánháza Szám: 230-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza község képviselő-testületének 2013. szeptember 16-án 19 órától megtartott képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. 290/5/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 2- án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Határozat: 45/2015.(VI.2.)kt.határozat

Részletesebben

~IL. számú előterjesztés

~IL. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~IL. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: dr. Varga Tibor jegyző Előterjeszti:

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-17/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 28-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 26.-án (hétfőn) 10 órakor Segesd Község Önkormányzata házasságkötő termében megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/6/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 26. napján Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.)

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-6/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. július 10-én 16 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. *: 4001 Debrecen, Pf.: 155 Tel: (52) 521-920; 521-912 Fax: (52) 521-945; 521923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester

6./ Beszámoló a Falugondnoki Szolgálat 2014. évi tevékenységéről Előterjesztő: Kiss Lajos polgármester Bakonyság Község Önkormányzata 8557 Bakonyság, Béke u. 14. Szám: 33-5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonyság Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2015. április 30-án 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Szociális alapszolgáltatási feladatokat ellátó intézményi társulásból Ambrózfalva község Önkormányzatának kilépése Iktatószám: /2010. Kövegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. év november hó 29. napján 17.00 órakor tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E O K 88/2010.(XI.29.)Kt.h.

Részletesebben

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása

Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Horváth László Alapítvány módosított Alapító Okiratának elfogadása Községi Önkormányzat Lövő 6-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 40/2014.(VII.03.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 41/2014.(VII.03.) BETONÉPFOR Kft. többletmunkák kifizetésére

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V ikt.szám: 78-3/2013. Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 18 óra 00

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

EGRI TESTEDZŐ CLUB. 3300 Eger, Klapka György utca 1. etc2001@freemail.hu www.egritc.hu facebook.com/egritestedzoclub

EGRI TESTEDZŐ CLUB. 3300 Eger, Klapka György utca 1. etc2001@freemail.hu www.egritc.hu facebook.com/egritestedzoclub EGER 2013. június 29. VERSENYÉRTESÍTŐ Rendezőség: Egri Testedző Club Szeretettel köszöntjük a verseny valamennyi résztvevőjét! A verseny fővédnöke: Rázsi Botond Eger MJV alpolgármestere Dr. Juhász Attila

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére.

ELŐTERJESZTÉS. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12.-én tartandó ülésére. Körösladány Város Önkormányzatának Polgármestere 5516 Körösladány, Dózsa György út 2. Tel:06/66/475-100 Fax:06/66/475-155 www.korosladany.hu/e-mail: polgarmester@korosladany.hu ELŐTERJESZTÉS Körösladány

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 42 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2013. március 11- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: A községháza nagyterme. Jelen vannak: mellékelt

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 319/2000. (XII.18.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 319/2000. (XII.18.) számú h a t á r o z a t a a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság parancsnokának felmentéséről, pályázat kiírásáról A Közgyűlés a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Szilvai Renáta gazdálkodási ügyintéző JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. szeptember 19-én 14.00 órakor kezdődő a Balatonszemesi Községházának tanácskozó termében közösen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Háromfa községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 22-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Brantmüller Zoltán polgármester Tratnyek Gyula alpolgármester

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről

Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Közhasznúsági jelentés a 2011. évről Név: Piliscsaba Garancstető Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület Székhely: 2081 Piliscsaba, József liget u. 26. Bejegyző határozat száma: Pk60029./2006 Nyilvántartási szám:

Részletesebben

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e

2013. január 24-i. képviselőtestületi ülés. j e g y z ő k ö n y v e Bakonynána Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 24-i képviselőtestületi ülés j e g y z ő k ö n y v e Határozatok száma: 6. 11. 2 Jegyzőkönyv Készült: a Bakonynána Községi Önkormányzat

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S Magyar Tűzoltó Szövetség Békés Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: 7-3/2012. V E R S E N Y K I Í R Á S A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa 2012. április 26-án megtartott ülése határozatának megfelelően

Részletesebben

Meghiv6. Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ 13.00 6rakor ülést tart. Előadó: Farkas János polgármester

Meghiv6. Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ 13.00 6rakor ülést tart. Előadó: Farkas János polgármester Tordas Község Polgármestere Meghiv6 Értesitem, hogy képviselőtestületünk 1992.január 31-én /péntéken/ 13.00 6rakor ülést tart. Az ülés helye: Községháza N a p i r e n d : 1./ Vizmü átalakulásával kapcsolatos

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 35/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2015. január 23.-án (pénteken) 10 órakor a Községházán megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 43 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza polgármesteri iroda mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben