JELENTÉS. a Magyarok Világtalálkozója-Magyarok Világszövetségéért Alapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről április 141.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyarok Világtalálkozója-Magyarok Világszövetségéért Alapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1993. április 141."

Átírás

1 JELENTÉS a Magyarok Világtalálkozója-Magyarok Világszövetségéért Alapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről április 141.

2 Az ellenőrzést vezette: Matusek István számvevö-főtanácsos Az ellenőrzésben részt vett: Maklári Perenené számvevö-tanácsos

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-3-11/1993. Témaszám:l59 JELENTÉS a Magyarok Világtalálkozója-Magyarok Világszövetségéért Alapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről A Magyarok Világszövetsége az 6hazában, a Kárpát-medencében és a szétszórtságban élő magyarság találkozóinak, kongresszusainak, rendezvényeinek támogatása céljából "MAGYAROK VILÁGTALÁLKOZÓJA- MAGYAROK VlLÁGSZÖVETSÉGÉÉRT" néven Alapítványt hozott létre. Az Alapítvány kiemeit feladatának tekinti az anyaországgal való rendszeres kapcsolattartást, valamint a kulturális értékek cseréjének támogatását. Megkülönböztetett figyelmet fordít a magyarság értékeinek hazai és nemzetközi megismertetésére és népszerűsítésére. Az Alapítvány létrehozását elsősorban az indokolta, hogy a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) a feladatok elvégzésére nem volt pénzügyi fedezete. Miután sem a parlamenttől, sem pedig a kormánytól e célokra támogatást az MVSZ nem remélhetett, egy célalapítvány létrehozása vált szükségessé. Az alapítványi célok támogatói között két helyi önkormányzat is van. A Magyarok Világszövetsége a Magyarok III. Világkongresszusának előkészítésére Szervező Bizottságot is létrehozott, melyen belül megalakította az Arculati Bizottságot. Mind az Arculati Bizottság, mind az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke egyazon személy. A Magyarok Világszövetségének mindeddig ez az egyetlen működő alapítványa. A Kormány elnökének felkérésére lefolytatott ellenőrzés az alapítvány létrehozásának, működésének törvényességét, továbbá azt vizsgálta, hogy a gazdasági események számviteli rögzítése során betartják-e a számviteire vonatkozó törvényt és jogszabályokat. A vizsgálat a megalakulástól, június 3-tól december 31-ig terjedő időszakra irányult.

4 -2- I. MEGÁLLAPÍTÁSOK l) Az Alapítvány létrehozása, működésének szabályozottsága, belső ellenőrzési rendje A Magyarok Világszövetsége elkészítette az Alapítvány bejegyzéséhez, valamint működéséhez szükséges Alapító Okiratot, mely tartalmazza az Alapítvány nevét és székhelyét, működésének célját, intézkedik az 1 millió Ft alapítói vagyon befizetéséről, rendelkezik a támogatók felajánlásairól és adományairól, befogadja azokat, valamint kezeli az így jelentkező vagyont. Az Alapítvány kezelő szerveként a Knrat6riumot jelöli meg, nevesíti elnökét, alelnökét és négy tagját (legfeljebb öt tag lehet). Megbízatásuk négy éves ciklusra érvényes. Az Alapító Okirat a knratórium hatáskörébe tartozó feladatokat tisztségekre és tagokra lebontva részletezi. Szabályozza a döntések meghozatalának m6dját (knratóriumi ülések keretén belül), valamint azt, hogy a knrat6rium tagjait és tisztségviselőit munkájukért díjazás, illetve költségtérítés illeti meg. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság június ll-én bejegyezte és az Alapító Okiratot nyilvántartásba vette. Az Alapítvány működéséhez szükséges valamennyi okiratot ( l.sz. melléklet) valamivel több, mint egy hónap alatt megszerezték. Az idő rövidsége ellenére a knratórium elnöke és a knratórium tagjai, valamint az arculati bizottsági tagok gondoskodtak a Világtalálkozó megrendezéséről Mivel az Alapítvány vállalkozási jellegű tevékenységet is végez, ezért az APEH-hez történt bejelentést meg kellett ismételni, új adószámot kapott és ezzel ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezett. A Kereskedelmi és Hitelbanknál számlát nyitottak a pénzeszközök kezelésére. A Számviteli Törvény a vizsgált Alapítvány esetében "egyszerúsített mérleg" készítését írja elő. (Az Alapítvány folytat ugyan vállalkozási tevékenységet is, de alaptevékenységgel együtt az összes bevétele 50 millió Ft alatt maradt.) Az Alapítvány kötelező előírás hiányában információs rendszerét maga alakította ki, tekintettel bevételének nagyságára, a megalakulástól év végéig terjedő időszak rövidségére.

5 -3- Az Alapítvány működésének kezdetén elkészült a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), melyet az első kuratóriumi ülésen (1992. július 10-én) megtárgyaltak és átdolgozását javasolták, később ideiglenes jelleggel elfogadták. Véglegesítésére a 6. kuratóriumi ülésen, október 12 -én került sor. Az SZMSZ részletesen kitér a kuratórium szervezeti felépítésére, feladataira, a tagok tevékenységi körére. Maximálja a kuratórium elnökének pénzügyi kötelezettségvállalását A pénzkezelési szabályzat minden, a pénzmozgással kapcsolatos tevékenység szabályozására kiterjed, decemberében utólag készült el. Szigorúan nevesíti az utalványozási jogkörrel rendelkezőket az összeghatár megjelölésével, összhangban az SZMSZ előírásaival. A kuratórium tagjainak létszámáb61, valamint az elvégzendő feladat nagyságából következően a szabályzatban foglaltakat nem minden esetben tartották be (pl. a naplófőkönyvet vezető személy azonos a pénztárossal, a pénz kazetta kulcsát egy személy őrzi, nem nevesíthető másik felelős). A számviteli és pénzkezelési szabályok szerint összeférhetetlenség jelentkezik. Leltározási szabályzat nem készült, a tárgyi eszközök száma minimális (4 db). A belső ellenőrzés rendje vezetői, ill. folyamatba épített ellenőrzésre épül. Az Alapítvány megalakulásától szeptember végéig terjedő időszakban az ellenőrzés ad hoc jellegű volt, a Világkongresszus szervezése miatt háttérbe szorult. Az Alapítvány áttekinthető nyilvántartásokat vezet a vásárolt és átvett tárgyi eszközökről, a szigorú szárnadású nyomtatványokról, a beérkező és kimenő szárnlákról, a kifizetett megbízási díjakról, az SZJA levonásokról - TB befizetésekrőt valamint a pénztárkulcsokról és bélyegzőkről. Az Alapítványnál a kuratórium 6 fős taglétszáma következtében (most van folyamatban titkár felvétele) a kötelezettségvállalás célszerúségéről nem beszélhetünk. Az esetek zömében adott, hogy a Kuratórium Elnöke vállal kötelezettséget, az ó kezében összpontosulnak a teendők. Banki aláírásra minden kuratóriumi tag jogosult, együtt a Kuratórium Elnökével. A banki pénzfelvételekre vonatkozó előírásokat betartották. A gazdálkodás személyi feltételei Az Alapítvány kuratóriumának titkára és könyvelője az Alapítvány első gazdasági vezetője volt, akit a Magyarok Világszövetsége kikért határozott időre, teljes munkaidős

6 -4- foglalkoztatásra a Világkongresszus szervezésének és pénzügyi feladatainak ellátására. A gazdasági vezetővel az Alapítvány e célú feladatainak ellátására külön megbízási szerződést kötöttek. A gazdasági vezető feladatait hiányosan látta el, személyes mulasztásait a 2. sz. melléklet tartalmazza szeptember 18-án megbízási szerződését a gazdasági vezető felbontotta. Az szeptember 10-én tartott 5. kuratóriumi ülésen a tagok - feltételezhetően gazdasági-pénzügyi ismereteik hiányában ~ a gazdasági vezető "elvégzett" munkájáért a két hónapra járó 50 ezer Ft kifizetését megszavazták. A gazdasági vezető egyéni vállalkozói számlájára a pénzt felvette, a számlán - szabálytalanul - teljesítés igazolás, illetve kifizetés engedélyezése nem szerepel. A Kuratórium Elnöke és a volt gazdasági vezető között több alkalommal történt levélváltás. Legutóbb, már a vizsgálat ideje alatt tájékoztatták a gazdasági vezetőt az Állami Számvevőszék ellenőrzésérőt a munkája ellen tett észrevételekről A Kuratórium Elnöke megkérdőjelezte az 50 ezer Ft felvételének jogosultságát, kérte a szükséges következtetések levonására. Az új gazdasági vezető október 15-én átadás-átvételi jegyzőkönyvvel vette át az anyagot, ami a hiányosságak egy részének felsorolását tartalmazta. Megbízást kapott az eddigi könyvelési tevékenység felülvizsgálatára, a könyvelés, a bizonylati rend, a pénzügyi szabályzat elkészítésére. Tevékenységével a számviteli információs rendszer folyamatosan alakult ki. A bizonylatok rendezésétől kezdve, a könyvelésen, a szabályzatok elkészítésén át elvégezte az Alapítvány teljes időszakának pénzügyi-gazdasági feladatait. A vizsgálat idejére elkészült az Alapítvány egyszerűsített mérlege, ehhez a költségek felosztása, az eredmények meghatározása. Az új gazdasági vezető a hiányzó nyilvántartásokat is p6tolta. Megbízását január l-től a kuratórium meghosszabbította. A Kuratórium Elnöke egy adótanácsadó közgazdászt kért fel az Alapítványt érintő adójogszabályok tanulmányba foglalására (SZJA, ÁFA, Társasági Adó), hogy az a gazdasági vezető tevékenységének megítélésében segítségére legyen. A tanulmány novemberben készült el. 2) Az alapítvány bevételei A Magyarok Világszövetségének elnöke. felkérő levelet írt a pénzintézeteknek, jól gazdálkodó cégek vezetőinek, valarnint személyes ismerőseiknek, hogy támogatásaikkal segítsék a Világtalálkozó megrendezését, az Arculati Bizottság és az Alapítvány terveit és elképzeléseit, a Magyarok III. Világtalálkozója programját.

7 -5- A támogató szándékot jelző levelek és a magas összegű felajánlások gyorsan követték egymást. Ezek között egyaránt megtalálhatók voltak a készpénzt felajánjók (pl. bankok, Szerencse játék Rt) és azok, akik tevékenységükkel kívántak hozzájárulni a Világtalálkozó minél sikeresebb megszervezéséhez (pl. SASAD Mgtsz 200 ezer Ft értékű növénykompozíciót támogatásként szállított; a HUNGARDCARD Kft névkitűzőket 47.-Ft/db egységárral szemben 35.-Ft/db összegért számlázott; a Dorogi Nyomda bevezetett áraikon ugyan, de kifogástalan minőségben, szinte azonnali határidővel vállalta a szállítást). A kuratórium, valamint az Arculati Bizottság tagjai aktív tevékenységének is köszönhetően az Alapítvány ezer Ft bevételt realizált 1992-ben (3.a. sz. melléklet). Az alapítványi célú vállalkozáson kívüli tevékenység bevétele 21,8 millió Ft, eredménye év végén ezer Ft volt. Az alapítványi célú bevételek 99%-a ( ezer Ft) gazdálkodó szervezetektől, a székesfehérvári és esztergom önkormányzatoktól 100, ill. 30 ezer Ft, magánszemélyektől (4 fő) 18 ezer Ft származik. A Világtalálkozó két résztvevője USD támogatásban részesítette az Alapítványt augusztus hónapban. Az első gazdasági vezető "hogy a bevételt szabályossá tegye" bevételi pénztárbizonylatot állított ki a valutáról A gazdasági feladatok átadás-átvételekor a l 00 USD is átadásra került. Ezt követően az új gazdasági vezető a devizabevételt felajánlotta a banknak megvételre és az így kapott Ft november 18-án az Alapítvány egyszámláján jóváírásra került. Devizaszámlát - az összeg nagyságára tekintettel - nem volt indokolt megnyitni, az Alapítvány ezen felül csak forint támogatásban részesült, valutabevételek a továbbiakban sem várhatók. A Magyarok Világszövetsége, valamint az Országos Takarékpénztár Rt között megállapodás jött létre augusztus 6-án arról, hogy az OTP Rt 5 millió Ft-tal támogatja a Világkongresszust, amennyiben a Világszövetség reklámlehetőségeket biztosít számára a Világkongresszus során, valamint azt követően. Tekintettel arra, hogy a Világtalálkozó anyagi fedezetének biztosítása az Alapítvány feladata volt, az Országos Takarékpénztár Rt a felajánlott összeget az Alapítvány egyszámlájára utalta, a reklámtevékenység kiadásainak fedezetére. Ennek kapcsán az Alapítvány vállalkozói tevékenység folytatására kényszerült. Az OTP Rt egyidejűleg ezer Ft összegben ÁFA fedezetet is átutalt, amit az Alapítvány az APEH részére befizetett. Az Általános Forgaimi Adóról szóló évi XL. törvény 75. paragrafus (5) bekezdés al pontja szerint mód van arra, hogy a kulturális tevékenységet folytató Alapítvány visszakapja ezt az összeget és alapítványi célra fordítsa. A gazdasági vezetőnek

8 -6- javasoltuk, hogy fenti ügyben járjon el az APEH-nél, ami a vizsgálat ideje alatt rnegtörtént. A vállalkozási tevékenység fedezésére kapott 5 rnillió Ft-ot 1992-ben 9 ezer Ft terheli, rnint vállalkozási tevékenység költsége, ugyanis az Alapítvány vállalkozói és alapítványi célú bevételeinek arányában osztható az első gazdasági vezető részére kifizetett 50 ezer Ft díjazás. Az ebből adódó vállalkozási eredmény ezer Ft. A Társasági Adóról szóló évi LXXXVI. törvény alapján a vállalkozási tevékenység eredménye ut?jl adófizetési kötelezettség keletkezik, ha a vállalkozási bevétel meghaladja az összes bevétel l 0%-át. Az Alapítványnál az arány 18% volt, így társasági adó befizetési kötelezettsége ezer Ft. A tökeváltozás iránya az Alapítványnál pozitív előjelű júniusában alakult, akkor tőkével nem rendeikezett Az év végéig a növekedés - a társasági adó levonásának figyelembevételével ezer Ft. 3) A kiadások alakulása Az Alapítvány kiadásainak összege ezer Ft. (3.b. sz. rnelléklet, az arculati költségeket a 4. sz. rnelléklet részletezi.) A Világszövetség felkérése alapján márciusábanamahir koncepciót dolgozott ki a Magyarok III. Világkongresszusa Reklám karnpányához. Az árajánlat költségvetési végösszege 30,6 rnillió Ft volt, nyomdai költségek és általános forgalmi adó nélkül. Az Alapítvány tagjai szervezőkészségének eredményeként azonban jelentős rnegtakarítást értek el és 19 rnillió Ft-ból oldották meg a feladatot. A kuratóriurni tagok a vizuális arculati elemek leendő készítőitől ajánlatot kértek a bekerülési összeg, rninőség és idő megjelölésével, hogy a legmegfelelőbbet választhassák ki közülük. Likviditási tervet a bevételek és kiadások időbeliségéről nem készítettek. Részben a szervezésre rendelkezésre álló idő rövidsége, részben a támogatási pénzek azonnali beérkezése rniatt. Július végén több rnint 13 rnillió Ft állt az Alapítvány rendelkezésére, a nagyobb összegű számlák kiegyenlítése pedig augusztus-szepternberben történt. A támogatók részletes ismertető anyagot kaptak az Alapítvány június 3. és novernber 27. között végzett tevékenységéről. A kulturális értékek cseréjének támogatása szellernében a kuratóriurn más alapítványokat és egyéb szervezetek könyvkiadásait is támogatta.

9 -7- Így pl. 200 ezer Ft-ot a Kárpátaljai "Ötágú síp" rendezvényre, 50 ezer Ft-ot a Miniszterelnöki Hivatal által a menek:ült gyermekek számára rendezett karácsonyi ünnepségre fordítottak, ez utóbbit azzal a kikötéssel, hogy klasszikus magyar mesekönyvekkel ajándékozzák meg a gyerekeket. Szintén kuratóriumi döntés alapján támogatták a Dr. Hegedús Lóránt református püspökről szóló "Az Isten és ember titka" című könyv megjelentetését. (BRAIMANN Kft kiadásában, előzetes költségvetés alapján). A "Zsidók a Kárpátmedencében és Magyarországon" című kiállításról készült művészeti kivitelű katalógus költségeihez járultak hozzá, azzal a kikötéssel, hogy az Alapítvány neve a támogatók listáján szerepeljen. A kifizetések indokoltsága levelezésekkel alátámasztott, a felhasználás célja azonos az Alapítványéval. A Magyarok III. Világtalálkozójának fontos eseményei voltak az ország több pontján augusztus között megtartott kulturális, vallási, szakmai tudományos rendezvények és kiállítások. Ezeket a helyi önkormányzatok, szakmai szervezetek, a Magyarok Világszövetsége az Alapítvánnyal közösen támogatták. A pénzeszközöket a Magyarok Világszövetsége és az Alapítvány számlájára utalták a támogatók. A Székesfehérvári Önkormányzat l 00 ezer Ft-ot utalt át a vizuális arculati program helyi megvalósítására. A székesfehérváfiak a támogatást egyrészt a város feldíszítésére szánt keresztrudas (ún. londina) zászlókra, másrészt pedig a ''Vállalkozó Magyarok" néven, elsőízben megrendezett szakmai rendezvény vizuális arculatának kialakitására adományozták. Ezt a szakmai rendezvényt a VIDEOTON Oktatási Központjában tartották meg. Az Oktatási Központ 64 ezer Ft értékben kapott vizuális arculati elemeket. A fennmaradó 36 ezer Ft egyéb jelképi elemek (plakát, prograrnkönyv, meghívók, kitűzők stb) elkészíttetését fedezte. Az Esztergomi Önkormányzat 30 ezer Ft-ot adományozott az Alapítványnak, mivel Esztergom volt a házigazdája a VII. Anyanyelvi Konferenciának augusztusában. A város több pontján és a konferencia színhelyén - a Vitéz János Tanítóképző Főiskolán - plakátok és keresztrudas zászlók kerültek elhelyezésre. A fennmaradó 8 ezer Ft-ot szintén a vizuális arculat egyéb jelképi elemeinek elkészíttetésére fordították. A vizuális arculati jelek átvételéről szabályos elismervény készült. Mindkét önkormányzatot tájékoztatta a kuratórium az alapítványi pénzek felhasználásáról az éves zárójelentés megk:üldésével.

10 -8- Az önkormányzatok által átutalt összegek felhasználását az 5. sz. melléklet részletezi. Az Alapító Okirat szerint költségtérítés illeti meg a Kuratórium Tagjait és tisztségviselőit A III. Világkongresszus időtartama, illetve a szervezés periódusában felmerülő költségeket a tagok szabályosan elszámolták, a résziikre járó összegeket (mintegy 60 ezer Ft-ot) felvették. A későbbiek folyamán személyi okoktól indíttatva, valamint takarékoskodva az alapítványi pénzekkel. a felvett összegeket visszafizették. 4) Az Alapítvány vagyona, müködtetése, megőrzése Az Alapítvány év végi pénzeszköze ezer Ft, nagy részét elszámolási betétszámlán tartják. A bank a követelés havi átlaga alapján évi 10% kamatot fizet. (!992-ben!63 ezer Ft volt a kamatbevétel.) Véleményünk szerint ennél kedvezőbb feltételekkel is elhelyezhetők lettek volna az Alapítvány pénzeszközel Az Alapítvány tárgyi eszközei három nyomtatóból (384 ezer Ft) és egy OPEL KADETT személygépkocsiból tevődnek össze. (A Külkereskedelmi Bank Rt egy OPEL KADETT személygépkocsit adott át érték nélkül az Alapítványnak.) A tárgyi eszközökből, mint a vagyon működtetéséből az Alapítványnak nincs pénzbevétele. A Világkongresszus megszervezése idején és azóta is a Magyarok Világszövetségének számítógépeihez kötve közösen használják a nyomtatókat. A személygépkocsit!993. december 31-ig szintén a Világszövetség használja. Az eszközök átadásáról megállapodás készült, mely a költségviselőt is meghatározza. A tárgyi eszközökről előírás szerinti nyilvántartást vezetnek, mely a tényleges állapotot tükrözi, mind mennyiségben, mind értékben. Ezáltal a vagyon megfelelő müködése és megőrzése biztosított. A Világkongresszus befejezése után összegyűjtött vizuális arculati elemeket raktárban tárolják, további felhasználásra alkalmi jellegük Iniatt nincs lehetőség. A műsoros videokazettákat a Kuratórium Elnöke tárolja, majd a Duna TV-nek adják át. A fővárosban az augusztusi ünnepi napok alkalmából díszítésre használt zászlókból 136 db-ot ismeretlen tettesek elloptak. A reklámdíszítésért felelős V ÁROSDBKOR Kft az érintett kerületek rendőrkapitányságaihoz feljelentést tett. Az eltulajdonított zászlók értéke 303 ezer Ft decemberében a Magyarok Világszövetségéhez ismeretlen tettesek betörtek, a felfeszített páncélszekrényből az Alapítvány pénzkazettáját is elvitték, melyben 50 ezer

11 -9- Ft, egy db készpénz felvételi utalvány (nem volt aláírva) és egy db bélyegző (nem a banknál bejelentett) volt. Visszaélés így nem történhetett. Rendőrségi feljelentést tettek. 5) A bér- és egyéb személyi jellegű kifizetések Az Alapítványnál állományi létszámba tartozó dolgozókat nem foglalkoztattak, egy-egy feladat megoldására megbízási szerződést kötöttek, illetve a közreműködőket a kifizetés-e formájával díjazták Bérköltség terhére l O fő részére 306 ezer Ft került kifizetésre, ami az összes költség 1,6%-a. A megbízási szerződés mindig tartalmazta az elvégzendő feladatot, határidőt és a munkáért járó díj összegét. A teljesítés megtörténte után kuratóriumi ülésen engedélyezték a kifizetésekel A bérszámfejtés az előírásoknak megfelelően történt, a dolgozók nyilatkoztak a személyi jövedelemadó levonandó mértékéről, mely egy eset kivételével levonásra is került. Egy megbízási díj bruttó módon került kifizetésre Ft összeggel, melyre eső személyi jövedelemadót az új pénzügyi vezető fizette be a pénztárba az átvett anyagok rendezése után ( Ft -ot). A megbízást teljesítő személy adatai hiányoztak, így nem volt mód a befizettetésre. A kiadási pénztárbizonylat is elveszett. A legnagyobb összeget, 100 ezer Ft-ot, az MVSZ válogatás gyűjteményének és alapszabályzatának alkotói szerkesztésére, szedésére, nyomdaeredeti készítésére fizették ki. A Világkongresszus ideje alatt megnövekedett feladatok ellátásáért az MVSZ pénzügyi dolgozói közül két fő, valamint kulturális program és kiállítás szervezéséért l fő részesült az Alapítványtól díjazásban; A kifizetéseket nyugdíjjárulék levonás nem terhelte. A Magyarok Világszövetsége a Kuratórium Elnökével a Világtalálkozó megszervezésére, a vizuális arculat kialakítására megbízási szerződést kötött április l. és augusztus 31. közötti időszakra. A megbízási díj összege 500 ezer Ft, mely számlák alapján két részletben került kifizetésre a részfeladatok, illetve a feladatok teljesítésével összhangban. A pénzügyi fedezetet az MVSZ biztosította. Az Alapító Okirat 5. paragrafus 8. pontjaszerint a kuratórium tagjait és tisztségviselőit munkájukért díjazás illeti meg. Ezzel szemben a kuratóriumi tagok az július l O-én tartott első ülésükön úgy határoztak, hogy ügynöki jutalékban nem részesülnek. Számukra az Alapítványtól kifizetést nem eszközöltek.

12 -10- Egyéb személyi jellegű kifizetés egy esetben történt. Jogtalanul távolsági autóbuszbérletet vásároltak a Világtalálkozó ideje alatt egy személy részére, akit megbízási szerződéssel alkalmaztak. A bérlet ára visszafizetésre került. 6) A megkötött gazdasági szerződések értékelése A Világkongresszus vizuális arculati jeleinek elkészítésére egyrészt gazdálkodó szervezetekkel, másrészt egyéni vállalkozókkal kötöttek szerződéseket. A gazdálkodó szervezetektől előzetesen árajánlatot kért a Kuratórium Elnöke és a legmegfelelőbb (ár, határidő) kiválasztása után került sor a megrendelésre, abban visszahivatkozva az árajánlatban foglaltakra. Az egyéni vállalkoz6kkal- előzetes szóbeli megegyezés után - megbízási szerződéseket kötöttek. A nagyobb összegű árajánlatok, megrendelések, számlák, szállítólevelek szúrópr6baszerű ellenőrzése alapján megállapítható, hogy az árajánlatok és a számlázott összegek összhangban vannak. A levelezések az MVSZ levélpapírjain készültek, az Alapítvány ekkor még nem rendelkezett céges levélpapírral. A számlákon vevőként az MVSZ szerepelt az Alapítvány helyett, de ez utóbbi egyenlítette ki a tartozást. A kifizetéseket nem utalványozták, azok a kuratóriumi üléseken keretösszeg jelleggel kerültek jóváhagyásra. II. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Magyarok III. Világkongresszusának megszervezésére a Magyarok Világszövetsége megalakította az Arculati Bizottságot és a pénzfedezet biztosítására létrehozta a Magyarok Világtalálkozója-Magyarok Világszövetségéért Alapítványt. A Magyarok III. Világkongresszusának előkészítése során helyes lett volna az Arculati Bizottság és az Alapítvány vezetését külön személyre bízni, így elkerülhető lett volna, hogy a szervezési és a pénzügyi kérdésekben ugyanaz a személy döntsön. Az Alapítvány létrehozása megfelelt a törvényes előírásoknak. Az Alapítvány pénzeszközeinek felhasználása jogszerű volt, összhangban az alapítványi célokkal. Ugyanez állapítható meg az alapítványnak juttatott közpénzek felhasználásáról is.

13 -ll- Az Alapítvány támogatásból származó bevételének azt a részét, amelyet a Világtalálkozóra kívántak fordítani, egy összegben a Magyarok Világszövetsége számlájára lett volna célszerű utalni. Ezzel a megoldással könnyen és egyértelműen a számlákból megállapítható lenne, hogy ki a megrendelő, illetve a vevő. Jelenleg több ponton gazdaságilag összefonódik az Alapító és az Alapítvány. Az alapítás utáni időszak kezdetén a bizonylati fegyelmet többször megszegték (szabálytalan javítások a pénztárbizonylaton, hiányosan kitöltött bizonylatok, aláírások hiánya, stb). A gazdasági feladatokért felelős személyének cserélődése után rendeződtek a számviteli, pénzügyi és adószabályok megszegéséből eredő problémák, a korábbi hiányosságokat, hibákat megszüntették, jelenleg az Alapítvány gazdálkodása szabályos. Az ellenőrzés megállapításai alapján javaslataink a következők: l. A vezetői ellenőrzés és a folyamatba épített ellenőrzés javítása szükséges, így megvalósítható lesz a számlák és egyéb kifizetések utalványozása egyedileg is a kuratórium döntései alapján. 2. A Magyarok Világszövetsége és az Alapítvány kapcsolata rendezendő. A Magyarok Világszövetsége által létrehozott Alapítvány önálló jogi személy, annak vagyonáért a kuratórium felelős. Budapest, április 5. Melléklet: 5 db 21 lap t-j~u_~ Hagelmayer István {

14

15 L sz. melléklet a V-3-ll/l993.sz.hoz A törvényes működéshez szükséges akiratak beszerzése A Magyarak Világszövetsége alapította meg a Magyarak Világtalálkozója - Magyarak Világszövetségéért Alapítványt, az június 3-án kelt Alapító Okirat szerint Budapest, Benczúr u. 15. székhellyel. A Magyarak Világszövetségének Elnöke már májusában hatatalmazta fel írásban - az előzetes szóbeli megbízás és megállapodás után - a kuratórium jelenlegi elnökét és hét tagját a Hagyarak III. Világkongresszusának augusztus közötti időszakra történő megrendezésére. idő Az elkészült szükséges okiratok, illetve jóváhagyásuk rendi sorrend,j e : Alapító Okirat június 3, sorszáma Magyarak Világszövetségének kérelme a Fővárosi Birósághoz nyilvántartásba vételre, június 4. Fővárosi Bírósági végzés június /1992. iktatószámon Az APEH Fővárosi Igazgatósága Adóeljárási Főosztálya az Alapitvány június 23-i kérésére - határozatban járult hozzá ahhoz, hogy az Alapitvány kulturális, valamint a határokon túli magyarsággal kapcsolatos cél megvalósítására átadott pénzösszeg kifizetéséről /a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értékéről/ a társasági adóról szóló évi LXXXVI tr. 4. /2/ bele g/ pontjában - figyelemmel a törvény 4.. /3/ bele f/ pontjára és l. sz. melléklete 18.c./ pontjára is, - illetve a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló évi XC. tr /1/ bek. a/ pontjában meghatározott adóalap csökkentő kedvezmény igénybevételéhez a levonásra jogosító igazoláet adjon.

16

17 2 l sz. melléklet APEH Határozat adóalap csökkentő kedvezményre jogosító igazolás kiadásáról június 25. APEH Bejelentkezési lap június 26. Az Alapitvány vállalkozási tevékenységet is végzett. Ismételt bejelentkezés után az Alapítvány adószáma: 18004: re változott, általános forgalmi adó befizetési kötelezettsége keletkezett. Aláírási címpéldány 19f!2, július 7. Kereskedelmi Bank Rt, számlanyitás 1H92. július 8. Budapesti és Pest Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság Törzsszám október 21.

18 2. sz. melléklet a V-3-ll/1993. sz.hoz A volt gazdasági vezető személyes mulasztásai - Egyszerre három kiadási pénztárbizonylat-tömb került haslinálatba - Hiányosan töltötte ki a kiadási-, bevételi bizonylatokat Hiányzik a számú kiadási bizonylat és melléklete /2 nap munkadíj, szerződés szerint nettó Ft/ - A pénztárban tartott készpénz összege huzamosabb időn keresztül jelentősen meghaladta a megengedett mértéket, ami 50 ezer Ft /előfordult ezer Ft-nál nagyobb összeg is/ - A pénztárban külföldi fizető eszközt tároltak /100 USD/, amit a valuta pénzár hiánya miatt megvételre fel kellett volna ajánlani a pénzintézetnek - A kifizetésekből nem vont minden esetben személyi lemadót, illetve a levont adót nem fizette be az sághoz jövedeadóha tó- - A Társadalombiztosítási Igazgatóságnál nem az Alapítványt, nem kért SZTK törzsszámot, a társadalombiztosítási járulék bevallási kötelezettségének jelentette be nem tett eleget és befizetési - Nem fizette be az adóhatóságnak az általános forgalmi adót - A naplófőkönyv vezetése nem naprakész, a kifizetések felhasználás szerinti lekönyvelése elmaradt - A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása /készés bevételi pénzfelvételi utalvány, kiadási- pénztárbi-

19 2. sz. melléklet nyilvántar zonylat tömbök/. a pénztárkulcs és a bélyegző tása nem készült el - A bérkifizetésekhez kapcsolódó személyi nyilvántartó lapokat nem nyitotta meg jövedelemadó - A kifizetéseket a Kuratórium Elnökével nem utalványoztatta, a kuratóriumi jegyzőkönyvek jóváhagyása után fizet,ett - Két esetben előleg utalásáról döntött a kuratórium: a VAROSDEKOR Kft-nek e Ft, valamint a DOROGI NYO!'JDAnak l millió Ft összegben anyagköltségre. Ez utóbbi esetben nem figyelt az előleg levonására, túlfizetés történt, rendezésére csak az új könyvelő megbízásával került sor.

20

21 3.(LSZ. melléklet V-3~11/1993.sz.hoz KIMUTATÁS A MAGYAROK VILÁGTALÁLKOZÓJA MAGY A RO K V I L ÁG SZ ÖVE TS ÉCÉÉRr ALAP Í TV ÁNY l992.évi PÉNZFORGALMÁRÓL BEVÉTELEK:... KUlker. Bank Rt hozzájárulés-támogatás TAURUS Gumiipari V. támogatás Orsz.Keresk. és Hitelbank Rt támogatás Magyar Hitelbank Rt CONTIKAR Kft támogatás MOL Rt támogatás támogatás Főv. Távfűtő Múvek támogatás Magyar Távközlési Vállalat támogatás WIMNB Kft támogatás Generáli Biztosító Rt támogatás Székesfehérvári Önkormányzat támogatás Állami Pénzverő támogatás M Á ésf.{ J támogatás PUSKI Kiadó Kft támogatás Esztergom Városi Önkormányzat támogatás OTP Bank Rt Bankkamat II.n. évi reklámtevékenység G E és Ny J támogatás Szerencsejáték Rt támogatás. ' 2.ooo.ooo. loo.ooo. lo.ooo.ooo. l.5oo.ooo ooo.ooo.- 5o.ooo. l.ooo.ooo.- 5o.ooo.- 23.Boo.- loo.ooo.- 5o.ooo. lo.ooo. lo.ooo.- 3o.ooo o.ooo B.o?o.- 2.7oo.ooo.- z8.o73.l77.-

22

23 3 fsz. melléklet a V-3-ll/1993.sz.hoz KIADÁSOK: Dorogi Nyomda Városdekor Kft Hungaracord Kft Videobank Kft Spectrum Kft Art l. Stdes Ing Studió S t grafikus Derkó Studió Bp-i Grafikai Alkotóközösség (plakett tervezési dij előleg) p J" BRAINMAN Kft K J H. t ATELIER -lo (embléma, levélpapir, névjegykártya tervezés) Bank Systems Service Kft (állóeszköz beszerzés) Bérkifizetések Cs G CHadtörténeti Múzeum fogadás) Könyvelési tevékenységért Egyéb (banknyomtatvány,bélyegzők, nyomtatvány, üditők, ktg, stb) posta ktg.utazási Társadalombiztosítási járulék utalása ÁFA utalása BRAIMAN Kft támogtás Miniszterelnöki Hivatal támogatás (gyermekek ajándékozása) Kárpátaljai Magyarak Kulturális Szöv. támogatás Válaszút Alapítvány támogatás o5.- 3.o99.9l oo.- l.o5o.ooo.- 7oo.2oo.- l39.66o.- 75.ooo.- 2lo.ooo. l66.25o. l5o.ooo oo.- 75.ooo o.- 3o l74.8oo.- 5o.ooo l.25o.ooo. loo.ooo.- 5o.ooo.- 2oo.ooo. loo.ooo.- l oo.-

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február

JELENTÉS. a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről. 1207 2012. február JELENTÉS a Lehet Más a Politika 2009-2010. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről 1207 2012. február Állami Számvevőszék Iktatószám: V-3059-055/2011-2012. Témaszám: 1034 Vizsgálat-azonosító szám:

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának.

JELENTÉS. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának. JELENTÉS a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1993. évi központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 1994. szeptember 205. A vizsgálatot vezette: dr. Elek János osztályvezető

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok. pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 1 J JELENTÉS a Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány, valamint a helyi gyermek- és ifjúsági alapítványok pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről y j 1992. február 81. A vizsgálatot vezette: Rádfai Tibor főtanácsos

Részletesebben

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM

8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. TARTALOM 8. szám 124. évfolyam 2009. március 6. ÉRTESÍTÕ MAGYAR ÁLLAMVASUTAK ZÁRTKÖRÛEN MÛKÖDÕ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOM Utasítások 18/2009. (III. 6. MÁV Ért. 8.) VIG számú vezérigazgatói utasítás az alapítványok

Részletesebben

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről

ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről Zárszámadás B.) része SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Belső ellenőrzése Ikt. szám: 18/2014. Sajószentpéter Városi Önkormányzat Aljegyzője részére Helyben ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS 2013. évről 1. A BELSŐ

Részletesebben

Gazdálkodási szabályzat

Gazdálkodási szabályzat Gazdálkodási szabályzat ( A z M V S Z e l n ö k s é g e e l f o g a d t a a 2 8 / 2 0 1 3 ( 0 4. 1 6. ) s z. h a t á r o z a t á v a l, h a t á l y o s 2 0 1 3. 0 4. 1 6. n a p j á t ó l ) Budapest, 2013.

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011.

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2011. TARTALOM BEVEZETŐ...5 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS...6 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása.7 2. Bevételek...8 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek

JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az állami tulajdonban (résztulajdonban) lévő gazdálkodó szervezetek vagyonmegőrzési és gazdálkodási tevékenységének ellenőrzése Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Korlátolt

Részletesebben

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július

JELENTÉS. a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről. 0720 2007. július JELENTÉS a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0720 2007. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT SEMMELWEIS EGYETEM PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOM BEVEZETŐ... 6 I. KINCSTÁRI GAZDÁLKODÁS... 7 1. Költségvetési előirányzatok felhasználása... 8 2. Bevételek... 9 3. Finanszírozási tervekkel kapcsolatos

Részletesebben

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I.

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. Magyar Mozgókép Közalapítvány székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. bírósági bejegyző végzés száma: 9. Pk. 60105/1998/4. sorszám: 7122 működésével összefüggő

Részletesebben

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014

HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 1 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994 2014 2 HÚSZ ÉVES A HONVÉD NYUGDÍJPÉNZTÁR 1994-2014 A szervezet 1994. október 24-én HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár néven alakult meg, 1998. január

Részletesebben

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május

Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május Befektető-védelmi Alap JELENTÉS a Befektető-védelmi Alap 2012. évi tevékenységéről 2013. május 2 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 3 II. A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP SZABÁLYOZÁSA... 5 1. A JOGI SZABÁLYOZÁS...

Részletesebben

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban

Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Amit a civilekről tudni lehet, kell és érdemes Aktuális kérdések alapítványok, egyesületek adózási és számviteli szabályozásával kapcsolatban Gottgeisl Rita könyvvizsgáló Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli

Részletesebben

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006.

JELENTÉS. a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről. 0635 2006. JELENTÉS a Nemzeti Civil Alapprogramból civil szervezeteknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0635 2006. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2007. évi 8. szám 2007. május 11. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 59/2007. (IV. 19.) Ö.h. Beszámoló Debrecen

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-14/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELÕTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei

A vállalkozások ingatlanértékesítési ügyletei k l Számviteli és adózási szaktájékoztató IV. évfolyam 9. szám, 2012. szeptember T A R T A L O M Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna A vállalkozások 1 ingatlanértékesítési ügyletei Az ingatlanok csoportosítása

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság

Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 2009 Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság é v k ö n y v 2009 ÉVKÖNYV Kiadja az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság 1132 Budapest, Visegrádi u. 49. Postacím: 1392 Bp., Pf. 251. Telefon: +36 1

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának. ellenőrzéséről. 14098 2014. június ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ' a Magyar Aliarnkincstár működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről 14098 2014. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0119-088/2014. Témaszám: 1154 Vizsgálat-azonosító

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal

2011. november 14. - 2011. november 27. 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal 2011. november 14. - 2011. november 27. MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november 17. 32 648 oldal 294/2011. (XI. 17.) KE Határozat Egyetemi tanári kinevezésrõl 2.oldal MAGYAR KÖZLÖNY 134. szám 2011. november

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Sárospataki Református Kollégium Sárospatak, Rákóczi u. 1.sz. PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2012. július 1-jétől Jóváhagyta: a Sárospataki Református Kollégium Igazgatótanácsa 2012. június 28-ai ülésén.

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó

BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben