JELENTÉS. a Magyarok Világtalálkozója-Magyarok Világszövetségéért Alapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről április 141.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyarok Világtalálkozója-Magyarok Világszövetségéért Alapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1993. április 141."

Átírás

1 JELENTÉS a Magyarok Világtalálkozója-Magyarok Világszövetségéért Alapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről április 141.

2 Az ellenőrzést vezette: Matusek István számvevö-főtanácsos Az ellenőrzésben részt vett: Maklári Perenené számvevö-tanácsos

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-3-11/1993. Témaszám:l59 JELENTÉS a Magyarok Világtalálkozója-Magyarok Világszövetségéért Alapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről A Magyarok Világszövetsége az 6hazában, a Kárpát-medencében és a szétszórtságban élő magyarság találkozóinak, kongresszusainak, rendezvényeinek támogatása céljából "MAGYAROK VILÁGTALÁLKOZÓJA- MAGYAROK VlLÁGSZÖVETSÉGÉÉRT" néven Alapítványt hozott létre. Az Alapítvány kiemeit feladatának tekinti az anyaországgal való rendszeres kapcsolattartást, valamint a kulturális értékek cseréjének támogatását. Megkülönböztetett figyelmet fordít a magyarság értékeinek hazai és nemzetközi megismertetésére és népszerűsítésére. Az Alapítvány létrehozását elsősorban az indokolta, hogy a Magyarok Világszövetségének (MVSZ) a feladatok elvégzésére nem volt pénzügyi fedezete. Miután sem a parlamenttől, sem pedig a kormánytól e célokra támogatást az MVSZ nem remélhetett, egy célalapítvány létrehozása vált szükségessé. Az alapítványi célok támogatói között két helyi önkormányzat is van. A Magyarok Világszövetsége a Magyarok III. Világkongresszusának előkészítésére Szervező Bizottságot is létrehozott, melyen belül megalakította az Arculati Bizottságot. Mind az Arculati Bizottság, mind az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke egyazon személy. A Magyarok Világszövetségének mindeddig ez az egyetlen működő alapítványa. A Kormány elnökének felkérésére lefolytatott ellenőrzés az alapítvány létrehozásának, működésének törvényességét, továbbá azt vizsgálta, hogy a gazdasági események számviteli rögzítése során betartják-e a számviteire vonatkozó törvényt és jogszabályokat. A vizsgálat a megalakulástól, június 3-tól december 31-ig terjedő időszakra irányult.

4 -2- I. MEGÁLLAPÍTÁSOK l) Az Alapítvány létrehozása, működésének szabályozottsága, belső ellenőrzési rendje A Magyarok Világszövetsége elkészítette az Alapítvány bejegyzéséhez, valamint működéséhez szükséges Alapító Okiratot, mely tartalmazza az Alapítvány nevét és székhelyét, működésének célját, intézkedik az 1 millió Ft alapítói vagyon befizetéséről, rendelkezik a támogatók felajánlásairól és adományairól, befogadja azokat, valamint kezeli az így jelentkező vagyont. Az Alapítvány kezelő szerveként a Knrat6riumot jelöli meg, nevesíti elnökét, alelnökét és négy tagját (legfeljebb öt tag lehet). Megbízatásuk négy éves ciklusra érvényes. Az Alapító Okirat a knratórium hatáskörébe tartozó feladatokat tisztségekre és tagokra lebontva részletezi. Szabályozza a döntések meghozatalának m6dját (knratóriumi ülések keretén belül), valamint azt, hogy a knrat6rium tagjait és tisztségviselőit munkájukért díjazás, illetve költségtérítés illeti meg. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság június ll-én bejegyezte és az Alapító Okiratot nyilvántartásba vette. Az Alapítvány működéséhez szükséges valamennyi okiratot ( l.sz. melléklet) valamivel több, mint egy hónap alatt megszerezték. Az idő rövidsége ellenére a knratórium elnöke és a knratórium tagjai, valamint az arculati bizottsági tagok gondoskodtak a Világtalálkozó megrendezéséről Mivel az Alapítvány vállalkozási jellegű tevékenységet is végez, ezért az APEH-hez történt bejelentést meg kellett ismételni, új adószámot kapott és ezzel ÁFA befizetési kötelezettsége keletkezett. A Kereskedelmi és Hitelbanknál számlát nyitottak a pénzeszközök kezelésére. A Számviteli Törvény a vizsgált Alapítvány esetében "egyszerúsített mérleg" készítését írja elő. (Az Alapítvány folytat ugyan vállalkozási tevékenységet is, de alaptevékenységgel együtt az összes bevétele 50 millió Ft alatt maradt.) Az Alapítvány kötelező előírás hiányában információs rendszerét maga alakította ki, tekintettel bevételének nagyságára, a megalakulástól év végéig terjedő időszak rövidségére.

5 -3- Az Alapítvány működésének kezdetén elkészült a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ), melyet az első kuratóriumi ülésen (1992. július 10-én) megtárgyaltak és átdolgozását javasolták, később ideiglenes jelleggel elfogadták. Véglegesítésére a 6. kuratóriumi ülésen, október 12 -én került sor. Az SZMSZ részletesen kitér a kuratórium szervezeti felépítésére, feladataira, a tagok tevékenységi körére. Maximálja a kuratórium elnökének pénzügyi kötelezettségvállalását A pénzkezelési szabályzat minden, a pénzmozgással kapcsolatos tevékenység szabályozására kiterjed, decemberében utólag készült el. Szigorúan nevesíti az utalványozási jogkörrel rendelkezőket az összeghatár megjelölésével, összhangban az SZMSZ előírásaival. A kuratórium tagjainak létszámáb61, valamint az elvégzendő feladat nagyságából következően a szabályzatban foglaltakat nem minden esetben tartották be (pl. a naplófőkönyvet vezető személy azonos a pénztárossal, a pénz kazetta kulcsát egy személy őrzi, nem nevesíthető másik felelős). A számviteli és pénzkezelési szabályok szerint összeférhetetlenség jelentkezik. Leltározási szabályzat nem készült, a tárgyi eszközök száma minimális (4 db). A belső ellenőrzés rendje vezetői, ill. folyamatba épített ellenőrzésre épül. Az Alapítvány megalakulásától szeptember végéig terjedő időszakban az ellenőrzés ad hoc jellegű volt, a Világkongresszus szervezése miatt háttérbe szorult. Az Alapítvány áttekinthető nyilvántartásokat vezet a vásárolt és átvett tárgyi eszközökről, a szigorú szárnadású nyomtatványokról, a beérkező és kimenő szárnlákról, a kifizetett megbízási díjakról, az SZJA levonásokról - TB befizetésekrőt valamint a pénztárkulcsokról és bélyegzőkről. Az Alapítványnál a kuratórium 6 fős taglétszáma következtében (most van folyamatban titkár felvétele) a kötelezettségvállalás célszerúségéről nem beszélhetünk. Az esetek zömében adott, hogy a Kuratórium Elnöke vállal kötelezettséget, az ó kezében összpontosulnak a teendők. Banki aláírásra minden kuratóriumi tag jogosult, együtt a Kuratórium Elnökével. A banki pénzfelvételekre vonatkozó előírásokat betartották. A gazdálkodás személyi feltételei Az Alapítvány kuratóriumának titkára és könyvelője az Alapítvány első gazdasági vezetője volt, akit a Magyarok Világszövetsége kikért határozott időre, teljes munkaidős

6 -4- foglalkoztatásra a Világkongresszus szervezésének és pénzügyi feladatainak ellátására. A gazdasági vezetővel az Alapítvány e célú feladatainak ellátására külön megbízási szerződést kötöttek. A gazdasági vezető feladatait hiányosan látta el, személyes mulasztásait a 2. sz. melléklet tartalmazza szeptember 18-án megbízási szerződését a gazdasági vezető felbontotta. Az szeptember 10-én tartott 5. kuratóriumi ülésen a tagok - feltételezhetően gazdasági-pénzügyi ismereteik hiányában ~ a gazdasági vezető "elvégzett" munkájáért a két hónapra járó 50 ezer Ft kifizetését megszavazták. A gazdasági vezető egyéni vállalkozói számlájára a pénzt felvette, a számlán - szabálytalanul - teljesítés igazolás, illetve kifizetés engedélyezése nem szerepel. A Kuratórium Elnöke és a volt gazdasági vezető között több alkalommal történt levélváltás. Legutóbb, már a vizsgálat ideje alatt tájékoztatták a gazdasági vezetőt az Állami Számvevőszék ellenőrzésérőt a munkája ellen tett észrevételekről A Kuratórium Elnöke megkérdőjelezte az 50 ezer Ft felvételének jogosultságát, kérte a szükséges következtetések levonására. Az új gazdasági vezető október 15-én átadás-átvételi jegyzőkönyvvel vette át az anyagot, ami a hiányosságak egy részének felsorolását tartalmazta. Megbízást kapott az eddigi könyvelési tevékenység felülvizsgálatára, a könyvelés, a bizonylati rend, a pénzügyi szabályzat elkészítésére. Tevékenységével a számviteli információs rendszer folyamatosan alakult ki. A bizonylatok rendezésétől kezdve, a könyvelésen, a szabályzatok elkészítésén át elvégezte az Alapítvány teljes időszakának pénzügyi-gazdasági feladatait. A vizsgálat idejére elkészült az Alapítvány egyszerűsített mérlege, ehhez a költségek felosztása, az eredmények meghatározása. Az új gazdasági vezető a hiányzó nyilvántartásokat is p6tolta. Megbízását január l-től a kuratórium meghosszabbította. A Kuratórium Elnöke egy adótanácsadó közgazdászt kért fel az Alapítványt érintő adójogszabályok tanulmányba foglalására (SZJA, ÁFA, Társasági Adó), hogy az a gazdasági vezető tevékenységének megítélésében segítségére legyen. A tanulmány novemberben készült el. 2) Az alapítvány bevételei A Magyarok Világszövetségének elnöke. felkérő levelet írt a pénzintézeteknek, jól gazdálkodó cégek vezetőinek, valarnint személyes ismerőseiknek, hogy támogatásaikkal segítsék a Világtalálkozó megrendezését, az Arculati Bizottság és az Alapítvány terveit és elképzeléseit, a Magyarok III. Világtalálkozója programját.

7 -5- A támogató szándékot jelző levelek és a magas összegű felajánlások gyorsan követték egymást. Ezek között egyaránt megtalálhatók voltak a készpénzt felajánjók (pl. bankok, Szerencse játék Rt) és azok, akik tevékenységükkel kívántak hozzájárulni a Világtalálkozó minél sikeresebb megszervezéséhez (pl. SASAD Mgtsz 200 ezer Ft értékű növénykompozíciót támogatásként szállított; a HUNGARDCARD Kft névkitűzőket 47.-Ft/db egységárral szemben 35.-Ft/db összegért számlázott; a Dorogi Nyomda bevezetett áraikon ugyan, de kifogástalan minőségben, szinte azonnali határidővel vállalta a szállítást). A kuratórium, valamint az Arculati Bizottság tagjai aktív tevékenységének is köszönhetően az Alapítvány ezer Ft bevételt realizált 1992-ben (3.a. sz. melléklet). Az alapítványi célú vállalkozáson kívüli tevékenység bevétele 21,8 millió Ft, eredménye év végén ezer Ft volt. Az alapítványi célú bevételek 99%-a ( ezer Ft) gazdálkodó szervezetektől, a székesfehérvári és esztergom önkormányzatoktól 100, ill. 30 ezer Ft, magánszemélyektől (4 fő) 18 ezer Ft származik. A Világtalálkozó két résztvevője USD támogatásban részesítette az Alapítványt augusztus hónapban. Az első gazdasági vezető "hogy a bevételt szabályossá tegye" bevételi pénztárbizonylatot állított ki a valutáról A gazdasági feladatok átadás-átvételekor a l 00 USD is átadásra került. Ezt követően az új gazdasági vezető a devizabevételt felajánlotta a banknak megvételre és az így kapott Ft november 18-án az Alapítvány egyszámláján jóváírásra került. Devizaszámlát - az összeg nagyságára tekintettel - nem volt indokolt megnyitni, az Alapítvány ezen felül csak forint támogatásban részesült, valutabevételek a továbbiakban sem várhatók. A Magyarok Világszövetsége, valamint az Országos Takarékpénztár Rt között megállapodás jött létre augusztus 6-án arról, hogy az OTP Rt 5 millió Ft-tal támogatja a Világkongresszust, amennyiben a Világszövetség reklámlehetőségeket biztosít számára a Világkongresszus során, valamint azt követően. Tekintettel arra, hogy a Világtalálkozó anyagi fedezetének biztosítása az Alapítvány feladata volt, az Országos Takarékpénztár Rt a felajánlott összeget az Alapítvány egyszámlájára utalta, a reklámtevékenység kiadásainak fedezetére. Ennek kapcsán az Alapítvány vállalkozói tevékenység folytatására kényszerült. Az OTP Rt egyidejűleg ezer Ft összegben ÁFA fedezetet is átutalt, amit az Alapítvány az APEH részére befizetett. Az Általános Forgaimi Adóról szóló évi XL. törvény 75. paragrafus (5) bekezdés al pontja szerint mód van arra, hogy a kulturális tevékenységet folytató Alapítvány visszakapja ezt az összeget és alapítványi célra fordítsa. A gazdasági vezetőnek

8 -6- javasoltuk, hogy fenti ügyben járjon el az APEH-nél, ami a vizsgálat ideje alatt rnegtörtént. A vállalkozási tevékenység fedezésére kapott 5 rnillió Ft-ot 1992-ben 9 ezer Ft terheli, rnint vállalkozási tevékenység költsége, ugyanis az Alapítvány vállalkozói és alapítványi célú bevételeinek arányában osztható az első gazdasági vezető részére kifizetett 50 ezer Ft díjazás. Az ebből adódó vállalkozási eredmény ezer Ft. A Társasági Adóról szóló évi LXXXVI. törvény alapján a vállalkozási tevékenység eredménye ut?jl adófizetési kötelezettség keletkezik, ha a vállalkozási bevétel meghaladja az összes bevétel l 0%-át. Az Alapítványnál az arány 18% volt, így társasági adó befizetési kötelezettsége ezer Ft. A tökeváltozás iránya az Alapítványnál pozitív előjelű júniusában alakult, akkor tőkével nem rendeikezett Az év végéig a növekedés - a társasági adó levonásának figyelembevételével ezer Ft. 3) A kiadások alakulása Az Alapítvány kiadásainak összege ezer Ft. (3.b. sz. rnelléklet, az arculati költségeket a 4. sz. rnelléklet részletezi.) A Világszövetség felkérése alapján márciusábanamahir koncepciót dolgozott ki a Magyarok III. Világkongresszusa Reklám karnpányához. Az árajánlat költségvetési végösszege 30,6 rnillió Ft volt, nyomdai költségek és általános forgalmi adó nélkül. Az Alapítvány tagjai szervezőkészségének eredményeként azonban jelentős rnegtakarítást értek el és 19 rnillió Ft-ból oldották meg a feladatot. A kuratóriurni tagok a vizuális arculati elemek leendő készítőitől ajánlatot kértek a bekerülési összeg, rninőség és idő megjelölésével, hogy a legmegfelelőbbet választhassák ki közülük. Likviditási tervet a bevételek és kiadások időbeliségéről nem készítettek. Részben a szervezésre rendelkezésre álló idő rövidsége, részben a támogatási pénzek azonnali beérkezése rniatt. Július végén több rnint 13 rnillió Ft állt az Alapítvány rendelkezésére, a nagyobb összegű számlák kiegyenlítése pedig augusztus-szepternberben történt. A támogatók részletes ismertető anyagot kaptak az Alapítvány június 3. és novernber 27. között végzett tevékenységéről. A kulturális értékek cseréjének támogatása szellernében a kuratóriurn más alapítványokat és egyéb szervezetek könyvkiadásait is támogatta.

9 -7- Így pl. 200 ezer Ft-ot a Kárpátaljai "Ötágú síp" rendezvényre, 50 ezer Ft-ot a Miniszterelnöki Hivatal által a menek:ült gyermekek számára rendezett karácsonyi ünnepségre fordítottak, ez utóbbit azzal a kikötéssel, hogy klasszikus magyar mesekönyvekkel ajándékozzák meg a gyerekeket. Szintén kuratóriumi döntés alapján támogatták a Dr. Hegedús Lóránt református püspökről szóló "Az Isten és ember titka" című könyv megjelentetését. (BRAIMANN Kft kiadásában, előzetes költségvetés alapján). A "Zsidók a Kárpátmedencében és Magyarországon" című kiállításról készült művészeti kivitelű katalógus költségeihez járultak hozzá, azzal a kikötéssel, hogy az Alapítvány neve a támogatók listáján szerepeljen. A kifizetések indokoltsága levelezésekkel alátámasztott, a felhasználás célja azonos az Alapítványéval. A Magyarok III. Világtalálkozójának fontos eseményei voltak az ország több pontján augusztus között megtartott kulturális, vallási, szakmai tudományos rendezvények és kiállítások. Ezeket a helyi önkormányzatok, szakmai szervezetek, a Magyarok Világszövetsége az Alapítvánnyal közösen támogatták. A pénzeszközöket a Magyarok Világszövetsége és az Alapítvány számlájára utalták a támogatók. A Székesfehérvári Önkormányzat l 00 ezer Ft-ot utalt át a vizuális arculati program helyi megvalósítására. A székesfehérváfiak a támogatást egyrészt a város feldíszítésére szánt keresztrudas (ún. londina) zászlókra, másrészt pedig a ''Vállalkozó Magyarok" néven, elsőízben megrendezett szakmai rendezvény vizuális arculatának kialakitására adományozták. Ezt a szakmai rendezvényt a VIDEOTON Oktatási Központjában tartották meg. Az Oktatási Központ 64 ezer Ft értékben kapott vizuális arculati elemeket. A fennmaradó 36 ezer Ft egyéb jelképi elemek (plakát, prograrnkönyv, meghívók, kitűzők stb) elkészíttetését fedezte. Az Esztergomi Önkormányzat 30 ezer Ft-ot adományozott az Alapítványnak, mivel Esztergom volt a házigazdája a VII. Anyanyelvi Konferenciának augusztusában. A város több pontján és a konferencia színhelyén - a Vitéz János Tanítóképző Főiskolán - plakátok és keresztrudas zászlók kerültek elhelyezésre. A fennmaradó 8 ezer Ft-ot szintén a vizuális arculat egyéb jelképi elemeinek elkészíttetésére fordították. A vizuális arculati jelek átvételéről szabályos elismervény készült. Mindkét önkormányzatot tájékoztatta a kuratórium az alapítványi pénzek felhasználásáról az éves zárójelentés megk:üldésével.

10 -8- Az önkormányzatok által átutalt összegek felhasználását az 5. sz. melléklet részletezi. Az Alapító Okirat szerint költségtérítés illeti meg a Kuratórium Tagjait és tisztségviselőit A III. Világkongresszus időtartama, illetve a szervezés periódusában felmerülő költségeket a tagok szabályosan elszámolták, a résziikre járó összegeket (mintegy 60 ezer Ft-ot) felvették. A későbbiek folyamán személyi okoktól indíttatva, valamint takarékoskodva az alapítványi pénzekkel. a felvett összegeket visszafizették. 4) Az Alapítvány vagyona, müködtetése, megőrzése Az Alapítvány év végi pénzeszköze ezer Ft, nagy részét elszámolási betétszámlán tartják. A bank a követelés havi átlaga alapján évi 10% kamatot fizet. (!992-ben!63 ezer Ft volt a kamatbevétel.) Véleményünk szerint ennél kedvezőbb feltételekkel is elhelyezhetők lettek volna az Alapítvány pénzeszközel Az Alapítvány tárgyi eszközei három nyomtatóból (384 ezer Ft) és egy OPEL KADETT személygépkocsiból tevődnek össze. (A Külkereskedelmi Bank Rt egy OPEL KADETT személygépkocsit adott át érték nélkül az Alapítványnak.) A tárgyi eszközökből, mint a vagyon működtetéséből az Alapítványnak nincs pénzbevétele. A Világkongresszus megszervezése idején és azóta is a Magyarok Világszövetségének számítógépeihez kötve közösen használják a nyomtatókat. A személygépkocsit!993. december 31-ig szintén a Világszövetség használja. Az eszközök átadásáról megállapodás készült, mely a költségviselőt is meghatározza. A tárgyi eszközökről előírás szerinti nyilvántartást vezetnek, mely a tényleges állapotot tükrözi, mind mennyiségben, mind értékben. Ezáltal a vagyon megfelelő müködése és megőrzése biztosított. A Világkongresszus befejezése után összegyűjtött vizuális arculati elemeket raktárban tárolják, további felhasználásra alkalmi jellegük Iniatt nincs lehetőség. A műsoros videokazettákat a Kuratórium Elnöke tárolja, majd a Duna TV-nek adják át. A fővárosban az augusztusi ünnepi napok alkalmából díszítésre használt zászlókból 136 db-ot ismeretlen tettesek elloptak. A reklámdíszítésért felelős V ÁROSDBKOR Kft az érintett kerületek rendőrkapitányságaihoz feljelentést tett. Az eltulajdonított zászlók értéke 303 ezer Ft decemberében a Magyarok Világszövetségéhez ismeretlen tettesek betörtek, a felfeszített páncélszekrényből az Alapítvány pénzkazettáját is elvitték, melyben 50 ezer

11 -9- Ft, egy db készpénz felvételi utalvány (nem volt aláírva) és egy db bélyegző (nem a banknál bejelentett) volt. Visszaélés így nem történhetett. Rendőrségi feljelentést tettek. 5) A bér- és egyéb személyi jellegű kifizetések Az Alapítványnál állományi létszámba tartozó dolgozókat nem foglalkoztattak, egy-egy feladat megoldására megbízási szerződést kötöttek, illetve a közreműködőket a kifizetés-e formájával díjazták Bérköltség terhére l O fő részére 306 ezer Ft került kifizetésre, ami az összes költség 1,6%-a. A megbízási szerződés mindig tartalmazta az elvégzendő feladatot, határidőt és a munkáért járó díj összegét. A teljesítés megtörténte után kuratóriumi ülésen engedélyezték a kifizetésekel A bérszámfejtés az előírásoknak megfelelően történt, a dolgozók nyilatkoztak a személyi jövedelemadó levonandó mértékéről, mely egy eset kivételével levonásra is került. Egy megbízási díj bruttó módon került kifizetésre Ft összeggel, melyre eső személyi jövedelemadót az új pénzügyi vezető fizette be a pénztárba az átvett anyagok rendezése után ( Ft -ot). A megbízást teljesítő személy adatai hiányoztak, így nem volt mód a befizettetésre. A kiadási pénztárbizonylat is elveszett. A legnagyobb összeget, 100 ezer Ft-ot, az MVSZ válogatás gyűjteményének és alapszabályzatának alkotói szerkesztésére, szedésére, nyomdaeredeti készítésére fizették ki. A Világkongresszus ideje alatt megnövekedett feladatok ellátásáért az MVSZ pénzügyi dolgozói közül két fő, valamint kulturális program és kiállítás szervezéséért l fő részesült az Alapítványtól díjazásban; A kifizetéseket nyugdíjjárulék levonás nem terhelte. A Magyarok Világszövetsége a Kuratórium Elnökével a Világtalálkozó megszervezésére, a vizuális arculat kialakítására megbízási szerződést kötött április l. és augusztus 31. közötti időszakra. A megbízási díj összege 500 ezer Ft, mely számlák alapján két részletben került kifizetésre a részfeladatok, illetve a feladatok teljesítésével összhangban. A pénzügyi fedezetet az MVSZ biztosította. Az Alapító Okirat 5. paragrafus 8. pontjaszerint a kuratórium tagjait és tisztségviselőit munkájukért díjazás illeti meg. Ezzel szemben a kuratóriumi tagok az július l O-én tartott első ülésükön úgy határoztak, hogy ügynöki jutalékban nem részesülnek. Számukra az Alapítványtól kifizetést nem eszközöltek.

12 -10- Egyéb személyi jellegű kifizetés egy esetben történt. Jogtalanul távolsági autóbuszbérletet vásároltak a Világtalálkozó ideje alatt egy személy részére, akit megbízási szerződéssel alkalmaztak. A bérlet ára visszafizetésre került. 6) A megkötött gazdasági szerződések értékelése A Világkongresszus vizuális arculati jeleinek elkészítésére egyrészt gazdálkodó szervezetekkel, másrészt egyéni vállalkozókkal kötöttek szerződéseket. A gazdálkodó szervezetektől előzetesen árajánlatot kért a Kuratórium Elnöke és a legmegfelelőbb (ár, határidő) kiválasztása után került sor a megrendelésre, abban visszahivatkozva az árajánlatban foglaltakra. Az egyéni vállalkoz6kkal- előzetes szóbeli megegyezés után - megbízási szerződéseket kötöttek. A nagyobb összegű árajánlatok, megrendelések, számlák, szállítólevelek szúrópr6baszerű ellenőrzése alapján megállapítható, hogy az árajánlatok és a számlázott összegek összhangban vannak. A levelezések az MVSZ levélpapírjain készültek, az Alapítvány ekkor még nem rendelkezett céges levélpapírral. A számlákon vevőként az MVSZ szerepelt az Alapítvány helyett, de ez utóbbi egyenlítette ki a tartozást. A kifizetéseket nem utalványozták, azok a kuratóriumi üléseken keretösszeg jelleggel kerültek jóváhagyásra. II. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Magyarok III. Világkongresszusának megszervezésére a Magyarok Világszövetsége megalakította az Arculati Bizottságot és a pénzfedezet biztosítására létrehozta a Magyarok Világtalálkozója-Magyarok Világszövetségéért Alapítványt. A Magyarok III. Világkongresszusának előkészítése során helyes lett volna az Arculati Bizottság és az Alapítvány vezetését külön személyre bízni, így elkerülhető lett volna, hogy a szervezési és a pénzügyi kérdésekben ugyanaz a személy döntsön. Az Alapítvány létrehozása megfelelt a törvényes előírásoknak. Az Alapítvány pénzeszközeinek felhasználása jogszerű volt, összhangban az alapítványi célokkal. Ugyanez állapítható meg az alapítványnak juttatott közpénzek felhasználásáról is.

13 -ll- Az Alapítvány támogatásból származó bevételének azt a részét, amelyet a Világtalálkozóra kívántak fordítani, egy összegben a Magyarok Világszövetsége számlájára lett volna célszerű utalni. Ezzel a megoldással könnyen és egyértelműen a számlákból megállapítható lenne, hogy ki a megrendelő, illetve a vevő. Jelenleg több ponton gazdaságilag összefonódik az Alapító és az Alapítvány. Az alapítás utáni időszak kezdetén a bizonylati fegyelmet többször megszegték (szabálytalan javítások a pénztárbizonylaton, hiányosan kitöltött bizonylatok, aláírások hiánya, stb). A gazdasági feladatokért felelős személyének cserélődése után rendeződtek a számviteli, pénzügyi és adószabályok megszegéséből eredő problémák, a korábbi hiányosságokat, hibákat megszüntették, jelenleg az Alapítvány gazdálkodása szabályos. Az ellenőrzés megállapításai alapján javaslataink a következők: l. A vezetői ellenőrzés és a folyamatba épített ellenőrzés javítása szükséges, így megvalósítható lesz a számlák és egyéb kifizetések utalványozása egyedileg is a kuratórium döntései alapján. 2. A Magyarok Világszövetsége és az Alapítvány kapcsolata rendezendő. A Magyarok Világszövetsége által létrehozott Alapítvány önálló jogi személy, annak vagyonáért a kuratórium felelős. Budapest, április 5. Melléklet: 5 db 21 lap t-j~u_~ Hagelmayer István {

14

15 L sz. melléklet a V-3-ll/l993.sz.hoz A törvényes működéshez szükséges akiratak beszerzése A Magyarak Világszövetsége alapította meg a Magyarak Világtalálkozója - Magyarak Világszövetségéért Alapítványt, az június 3-án kelt Alapító Okirat szerint Budapest, Benczúr u. 15. székhellyel. A Magyarak Világszövetségének Elnöke már májusában hatatalmazta fel írásban - az előzetes szóbeli megbízás és megállapodás után - a kuratórium jelenlegi elnökét és hét tagját a Hagyarak III. Világkongresszusának augusztus közötti időszakra történő megrendezésére. idő Az elkészült szükséges okiratok, illetve jóváhagyásuk rendi sorrend,j e : Alapító Okirat június 3, sorszáma Magyarak Világszövetségének kérelme a Fővárosi Birósághoz nyilvántartásba vételre, június 4. Fővárosi Bírósági végzés június /1992. iktatószámon Az APEH Fővárosi Igazgatósága Adóeljárási Főosztálya az Alapitvány június 23-i kérésére - határozatban járult hozzá ahhoz, hogy az Alapitvány kulturális, valamint a határokon túli magyarsággal kapcsolatos cél megvalósítására átadott pénzösszeg kifizetéséről /a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értékéről/ a társasági adóról szóló évi LXXXVI tr. 4. /2/ bele g/ pontjában - figyelemmel a törvény 4.. /3/ bele f/ pontjára és l. sz. melléklete 18.c./ pontjára is, - illetve a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló évi XC. tr /1/ bek. a/ pontjában meghatározott adóalap csökkentő kedvezmény igénybevételéhez a levonásra jogosító igazoláet adjon.

16

17 2 l sz. melléklet APEH Határozat adóalap csökkentő kedvezményre jogosító igazolás kiadásáról június 25. APEH Bejelentkezési lap június 26. Az Alapitvány vállalkozási tevékenységet is végzett. Ismételt bejelentkezés után az Alapítvány adószáma: 18004: re változott, általános forgalmi adó befizetési kötelezettsége keletkezett. Aláírási címpéldány 19f!2, július 7. Kereskedelmi Bank Rt, számlanyitás 1H92. július 8. Budapesti és Pest Megyei Társadalombiztosítási Igazgatóság Törzsszám október 21.

18 2. sz. melléklet a V-3-ll/1993. sz.hoz A volt gazdasági vezető személyes mulasztásai - Egyszerre három kiadási pénztárbizonylat-tömb került haslinálatba - Hiányosan töltötte ki a kiadási-, bevételi bizonylatokat Hiányzik a számú kiadási bizonylat és melléklete /2 nap munkadíj, szerződés szerint nettó Ft/ - A pénztárban tartott készpénz összege huzamosabb időn keresztül jelentősen meghaladta a megengedett mértéket, ami 50 ezer Ft /előfordult ezer Ft-nál nagyobb összeg is/ - A pénztárban külföldi fizető eszközt tároltak /100 USD/, amit a valuta pénzár hiánya miatt megvételre fel kellett volna ajánlani a pénzintézetnek - A kifizetésekből nem vont minden esetben személyi lemadót, illetve a levont adót nem fizette be az sághoz jövedeadóha tó- - A Társadalombiztosítási Igazgatóságnál nem az Alapítványt, nem kért SZTK törzsszámot, a társadalombiztosítási járulék bevallási kötelezettségének jelentette be nem tett eleget és befizetési - Nem fizette be az adóhatóságnak az általános forgalmi adót - A naplófőkönyv vezetése nem naprakész, a kifizetések felhasználás szerinti lekönyvelése elmaradt - A szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása /készés bevételi pénzfelvételi utalvány, kiadási- pénztárbi-

19 2. sz. melléklet nyilvántar zonylat tömbök/. a pénztárkulcs és a bélyegző tása nem készült el - A bérkifizetésekhez kapcsolódó személyi nyilvántartó lapokat nem nyitotta meg jövedelemadó - A kifizetéseket a Kuratórium Elnökével nem utalványoztatta, a kuratóriumi jegyzőkönyvek jóváhagyása után fizet,ett - Két esetben előleg utalásáról döntött a kuratórium: a VAROSDEKOR Kft-nek e Ft, valamint a DOROGI NYO!'JDAnak l millió Ft összegben anyagköltségre. Ez utóbbi esetben nem figyelt az előleg levonására, túlfizetés történt, rendezésére csak az új könyvelő megbízásával került sor.

20

21 3.(LSZ. melléklet V-3~11/1993.sz.hoz KIMUTATÁS A MAGYAROK VILÁGTALÁLKOZÓJA MAGY A RO K V I L ÁG SZ ÖVE TS ÉCÉÉRr ALAP Í TV ÁNY l992.évi PÉNZFORGALMÁRÓL BEVÉTELEK:... KUlker. Bank Rt hozzájárulés-támogatás TAURUS Gumiipari V. támogatás Orsz.Keresk. és Hitelbank Rt támogatás Magyar Hitelbank Rt CONTIKAR Kft támogatás MOL Rt támogatás támogatás Főv. Távfűtő Múvek támogatás Magyar Távközlési Vállalat támogatás WIMNB Kft támogatás Generáli Biztosító Rt támogatás Székesfehérvári Önkormányzat támogatás Állami Pénzverő támogatás M Á ésf.{ J támogatás PUSKI Kiadó Kft támogatás Esztergom Városi Önkormányzat támogatás OTP Bank Rt Bankkamat II.n. évi reklámtevékenység G E és Ny J támogatás Szerencsejáték Rt támogatás. ' 2.ooo.ooo. loo.ooo. lo.ooo.ooo. l.5oo.ooo ooo.ooo.- 5o.ooo. l.ooo.ooo.- 5o.ooo.- 23.Boo.- loo.ooo.- 5o.ooo. lo.ooo. lo.ooo.- 3o.ooo o.ooo B.o?o.- 2.7oo.ooo.- z8.o73.l77.-

22

23 3 fsz. melléklet a V-3-ll/1993.sz.hoz KIADÁSOK: Dorogi Nyomda Városdekor Kft Hungaracord Kft Videobank Kft Spectrum Kft Art l. Stdes Ing Studió S t grafikus Derkó Studió Bp-i Grafikai Alkotóközösség (plakett tervezési dij előleg) p J" BRAINMAN Kft K J H. t ATELIER -lo (embléma, levélpapir, névjegykártya tervezés) Bank Systems Service Kft (állóeszköz beszerzés) Bérkifizetések Cs G CHadtörténeti Múzeum fogadás) Könyvelési tevékenységért Egyéb (banknyomtatvány,bélyegzők, nyomtatvány, üditők, ktg, stb) posta ktg.utazási Társadalombiztosítási járulék utalása ÁFA utalása BRAIMAN Kft támogtás Miniszterelnöki Hivatal támogatás (gyermekek ajándékozása) Kárpátaljai Magyarak Kulturális Szöv. támogatás Válaszút Alapítvány támogatás o5.- 3.o99.9l oo.- l.o5o.ooo.- 7oo.2oo.- l39.66o.- 75.ooo.- 2lo.ooo. l66.25o. l5o.ooo oo.- 75.ooo o.- 3o l74.8oo.- 5o.ooo l.25o.ooo. loo.ooo.- 5o.ooo.- 2oo.ooo. loo.ooo.- l oo.-

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Prohászka Ottokár Alapítvány 19177232-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Budakeszi, 2014. április 30. Készítette: Forró

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója

Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója 1 8 2 1 1 1 4-9 4 9 9-5 6 9-1 3 Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 211. május 23. - 211. december 31. 211 Kelt Fót, 212. május 2. P. H. A vállakozás beszámolóját készítette

Részletesebben

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT

SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT 9. számú melléklet az SZMSZ-hez NYUGÁLLOMÁNYÚ LÉGVÉDELMI TÜZÉREK BAJTÁRSI EGYESÜLETE SZÁMLAKEZELÉSI SZABÁLYZAT NAGYOROSZI 2012. 1. BEVEZETŐ (1) Jelen szabályozás célja, hogy az Egyesület által kibocsátott,

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat

Kötelező érvényű szabályzat sablonok. Pénzkezelési szabályzat Kötelező érvényű szabályzat sablonok Pénzkezelési szabályzat Tartalomjegyzék: 1. A készpénzben történő pénzforgalom lebonyolítási rendje 1.1. A leggyakrabban előforduló pénztári pénzmozgások 2. Bankszámlán

Részletesebben

BOT TYÁN EQUUS KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY

BOT TYÁN EQUUS KÖZHASZN Ú ALAPÍTVÁNY BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjeel leenttééss a 2010.. éévii gazzdál lkodássrról l 2010.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY 1181 BUDAPEST KONDOR BÉLA ST. 18. Közhasznúsági jelentés a 2008-es évről A Fővárosi Bíróság által 1993-ban 4308. Sorszám alatt nyilvántartásba vett Fénysugár Alapítvány Közhasznúvá

Részletesebben

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről.

Képviselő-testület a 118/2010.(V.21.) KT sz. határozatában döntött a Szentes-Liget KFT jogutód nélküli, végelszámolással történő megszűnéséről. Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. Tárgy: Szentes-Liget KFT végelszámolási záró mérlegének beterjesztése jóváhagyásra Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2014. év. Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. év Kelt: Hódmezővásárhely, 2015. február 17. 1 A SZERVEZET ALAPADATAI 1 Elnevezés: Aranyossy Ágoston Általános Iskola Alapítvány 2 Képviselő: Nagyné Laskai Nóra 3.Székhely:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata

Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Magyar Floorball Szakszövetség 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. Gazdálkodási, Pénz- és Munkaügyi Szabályzata Hatályos: 2001. április Budapest 2001. április Magyar Floorball Szakszövetség Gazdálkodási,

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2013. évi gazdálkodásról 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2013.. évii gazzdál lkodássrról l 2014 05 15 CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2005 Budapest, 2006. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EGYESÜLET NEVE: Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete Csongrád Megyei Helyi Csoport SZÉKHELYE: 6721 Szeged, Osztrovszky u. 6. BEJEGYZÉS SZÁM: KSH SZÁM: 18455405-199 9-529-06 ADÓSZÁMA : HATÁLYOS:

Részletesebben

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata

Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei. Reprezentációs kiadások szabályzata Budapesti Módszertani Szociális Központ és Intézményei Reprezentációs kiadások szabályzata Jóváhagyta: Pelle József igazgató Hatályos: az aláírás napjától Érvényes visszavonásig A Budapesti Módszertani

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Vizsgálati jegyzőkönyv

Vizsgálati jegyzőkönyv MAGYAR SÜRGŐSSÉGI ORVOSTANI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET Felügyelő Bizottsága 4401 Nyíregyháza Szent István u 68. Vizsgálati jegyzőkönyv 2010-10-27.-én gazdasági és pénzügyi ellenőrzést tartottunk, folyó

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT

az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ az ALAPÍTVÁNY AZ EGRESSY GÁBOR ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY 2011. évi tevékenységéről Budapest, 2012.május 10... a szervezet vezetője (képviselője) T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. Az Alapítvány

Részletesebben

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK

G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK G) EGYÉB PÉNZÜGYI NYOMTATVÁNYOK Sorszám Bizonylat megnevezése Bizonylat száma Azonosító 1. Szállítólevél B. 10-70/A/V. r.sz. G01. 2. Bevételi előírások és bevételek analitikus nyilvántartó lapja C. 318-29.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE)

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT 2013.. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és

Részletesebben

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata

Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Budapes( Kézilabda Szövetség Gazdálkodási Szabályzata Hatályos: 2010. január 1- től I. FEJEZET A gazdálkodás általános elvei 1. A gazdálkodás célja biztosítani, hogy a Budapes( Kézilabda Szövetség (továbbiakban:

Részletesebben

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna.

A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Bevezető ismertetés A Fényszóró Kulturális Alapítvány a szellemi fogyatékosokért 1995. szeptember 28-án alakult, melynek alapítója a Dr. Dobos Anna. Az alapítók 1998. december 28. napján az alapító okirat

Részletesebben

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához

Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához Szakmai követelmények az egyesületek pénzügyi támogatásához TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSI, ELSZÁMOLÁSI DOKUMENTÁCIÓJA Az Országos Polgárőr Szövetség közvetlenül, vagy a megyei szövetségeken keresztül közvetve

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. SZERETETBEN ÉS EGYSÉGBEN KATOLIKUS ALAPÍTVÁNY, SZEGED Székhely: 6724 Szeged, Rigó u. 16/a Adószám: 18464427-2-06 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2011. évi gazdálkodásról 2012. május CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2011. évi gazdálkodásról 2012. május CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2011.. évii gazzdál lkodássrról l 2012.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Berzsenyi Dániel Általános Iskola Pedagógium Alapítványa 7400 Kaposvár, Szent Imre u. 29/c 2011. évi Közhasznúsági jelentése Kaposvár, 2012.május 18. Kovács Zoltán Kuratórium elnöke A Berzsenyi Dániel

Részletesebben

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2012. évi gazdálkodásról 2013. május CHANCE AUDIT KFT

BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY Közhasznú jelentés a 2012. évi gazdálkodásról 2013. május CHANCE AUDIT KFT BOTTYÁN EQUUS KÖZHASZNÚ ALAPÍÍTVÁNY Közzhasszznú jjel lenttéss a 2012.. évii gazzdál lkodássrról l 2013.. májjuss CHANCE AUDIT KFT Tartalomjegyzék 1./ Számviteli beszámoló 3. oldal 2./ Költségvetési támogatás

Részletesebben

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 6772 Deszk, Móra F. u. 2. 18465239-1-06 PÉNZTÁRKEZELÉSI SZABÁLYZAT A DESZK KÖZSÉG KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY házi pénztári pénzkezelése a helyi adottságok figyelembevételével

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12.

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 II. évfolyam BA Név:

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011

Segítőszándék Alapítvány. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója 2011 Statisztikai számjel: Bejegyzés száma: 1 8 1 1 4 5 1 7 9 4 9 9 5 6 9 1 16.PK.6. 512/24/2.9277 A vállalkozás megnevezése: Segítőszándék Alapítvány A vállalkozás címe: 147. Budapest, Battyhyány utca 11/a.

Részletesebben

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból

SZÁMVITELI ALAPJAI tárgyból BEADANDÓ FELADAT Beadási határidő: Az első zárthelyi megírásakor hozza magával, ott kell beadnia. A zárthelyi megírásának (a félév elfogadásának) előfeltétele a beadandó feladat leadása. SZÁMVITELI ALAPJAI

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. 2012.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2013.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum

A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata. Preambulum A Pécsi Tudományegyetem [1] Bizonylati Szabályzata Preambulum A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól rendelkező

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14. MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Közhasznúsági Jelentés Mezei Menedék KHA ASZ:18210668-1-14 MEZEI MENEDÉK KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 2011. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2012. május 5. Mezei Erzsébet Bevezető A Mezei Menedék Közhasznú

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Budapest, 2011. május 20. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) ALAPÍTÓ OKIRAT (2014. május 9-i módosított változat, módosítások kiemelt formátumban) Alulírott, Borka Gyula (8000 Székesfehérvár, Gyár u. 4.) számítva természetes és jogi személyek csatlakozására Székesfehérvár

Részletesebben

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése

DUNAKANYARI LÁTÁSSÉRÜLTEK EGYESÜLETE 2011. évi Közhasznúsági jelentése Székhely : 26 Vác Földvári tér 14. Adószáma : 1879869-1-13 Fővárosi Bíróság Nyilvántartási száma : 4426 Közhasznú fokozatot bejegyezte a Fővárosi Bíróság 4.Pk.6.425/25/2 számú határozatával. 211. évi Közhasznúsági

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Moravcsik Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 Budapest, 2010. 2 T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 2. A Moravcsik Alapítvány számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév Elméleti kérdések 1. A 3171 A Külföldi vevő számla egyenlege 100e DEV 200 Ft/DEV árfolyamon,

Részletesebben

Kútvölgyi Klinika Alapítvány

Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1 8 0 5 0 4 1 9 8 6 9 0 5 6 9 0 1 Statisztikai számjel Kútvölgyi Klinika Alapítvány 1125 Budapest Kútvölgyi út 4. Nyilvántartási szám: 4172 Bírósági Végzés száma: 16. Pk. 60.809 / 1993 / 14 Adószám: 18050419-1-43

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 1146 Budapest. Hermina út 47.

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 1146 Budapest. Hermina út 47. 1 Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 1146 Budapest Hermina út 47. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: 2012. április 3. 2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3.

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18067295913352901 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2010. év Martin György Néptáncszövetség

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. SZENTGYÖRGYI ÓVODÁSOKÉRT Alapítvány 5054 Jászalsószentgyörgy, Rákóczi út 15. Adószám: 18829723-1-16 Jászalsószentgyörgy, 2011. május 31. a) Számviteli beszámoló 18829723949956916

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY

MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 MAGYAR NEMZETI SZÍVALAPÍTVÁNY székhely: 1146 Budapest, Cházár András u. 19. adószám: 18049471-2-42 közhasznúsági fokozat: kiemelkedően közhasznú szervezet

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5

Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot Papíralapú 5 megnevezése: Pályázati adatlapok Saját elhatározás Oktatási, kulturális Nem hatósági Nyilvántartott tételek száma: 20 A nyilvántartás tartalmi jellemzője a változások követésének módja szerint 4 Állapot

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk

Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz. I. Általános információk BOM egyesület Kiegészítő melléklet a 2010. január 1. december 31. egyszerűsített éves beszámolóhoz I. Általános információk A BOM Egyesület közhasznú szervezetként működik. A Fővárosi Bíróság 11.945. sorszám

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok

Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási Társulat. I.Alap-adatok Kiegészítő melléklet 2009.december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Lc: 2030 Érd, Radnai u. 75.. Érdi Csatornamű és Vízgazdálkodási

Részletesebben

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete (DÖKE) 7300 Komló, 48-as tér 1. Adószám: 18305898-1-02 KSH: 18305898949952902 PÉNZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. Cégszerű aláírás A pénzkezelési szabályzat a Név: Diák és Öntevékeny

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2010. május 31-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA

PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA I. sz. melléklet a CsMÉK Alapszabályához CSONGRÁD MEGYEI ÉPÍTÉSZ KAMARA PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA Elfogadva a 17/2013 Eln. Hat.(IX.19) számú elnökségi határozattal Módosítva a 28/2013 Eln. hat (X. 25.) számú

Részletesebben

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván.

Közhasznú jelentés 2010. Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Közhasznú jelentés 2010. Az alapítvány adószáma: 19671183-1-41 Az Alapítvány nyilvántartási száma: 1782 Az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 11. Pk. 66. 070/1991/8. számon tartja nyilván. Az Alapítvány az

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám egyszerűsített beszámolója A szervezet megnevezése: ARANY-BÁNYA Alapítvány A szervezet címe: 1105 Budapest, Bánya utca 32. egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI

SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI .' SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 7400. Kaposvár, Füredi út 180. KIEGÉszíTŐ MELLÉKLET SZOLIDARITÁS AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSI SZAKSZERVEZET 2011 ÉVI EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓjÁHOZ Kaposvár, 2012.

Részletesebben

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása

A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása A pénzforgalom kapcsolódhat: I. Beszerzéshez II. Értékesítéshez A pénzforgalom lebonyolítása (döntések és feladatok) I. A beszerzéshez kapcsolódó pénzforgalom lebonyolítása 1. Fizetési módok 2. Szervezeti,

Részletesebben

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 4-6. Számlaszám: OTP Bank 11705008-29902695 Tel: +36 (1) 361 4094, +36-(30) 640 4114 Közhasznú Szervezet Főv. Bíróság: 12.192

Részletesebben

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány

Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 18341670-1-03 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Szórakaténusz Európai Játékközpont Alapítvány 6000 Kecskemét, Gáspár András utca 11. Közhasznú alapítványok közhasznú egyszerűsített beszámolója

Részletesebben

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE

EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK KÖNYVELÉSÉNEK ALAPJAI 2013 www.gittairodaja.hu 8. LECKE 8. LECKE 31 5.6 VEVŐI, SZÁLLÍTÓI ANALITIKA A vevői követelésekről vagyis azokról az összegekről, amelyekkel a vevők tartoznak felénk valamint a szállítói tartozásokról vagyis amivel mi tartozunk beszállítóinknak

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet M A G Y A R K Á R M E N T Ő A L A P 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Kiegészítő melléklet a Magyar Kármentő Alap 2012. évi, egyszerűsített éves beszámolójához A Magyar Kármentő Alap bemutatása: I. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 21384095-2-42 Cégbíróság: Fővárosi Bíróság Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-920431 Nemzeti Filmszínház Nonprofit Kft. 1088 Budapest, Rákóczi út 21. Közhasznúsági jelentés 2009. Fordulónap: 2009.

Részletesebben

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése

A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése A Magyar Kórházszövetség Ellenőrző Bizottságának jelentése Általános rész A Magyar Kórházszövetség 1931-ben alakult, működési területe Magyarország. Székhelye: 1113 Budapest, Ibrahim u. 19. Elnök és képviselője:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010.ÉVRŐL. Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. 2010.ÉVRŐL Hajrá Tere! Alapítvány 1161 Budapest, Hősök tere 1. Budapest, 2011.03.31. I. Alapítvány adatai Alapítás éve: 1992.02.04 Bírósági bejegyzés száma: 9.Pk.67193/91. Helye: Fővárosi Bíróság Közhasznúsági

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről

Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről Közhasznúsági beszámoló kiegészítő melléklete A Kapernaum Csoport Alapítvány 2005. évi tevékenységéről I. Általános rész Alapítvány neve: Kapernaum Csoport Alapítvány Székhelye: 1126 Budapest, Hollósy

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről

A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY. Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről A KOSSUTH ÚTI ÓVODÁÉRT ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány 2011. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 13 Budapest Környéki Törvényszék 2 0 1 4 Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül) Előtag Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Zöld Liliom Alapítvány Székhely: 1114 Budapest, Villányi út 27. Adószám: 18696664-1-43 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági végzés: 2002.08.15. Budapest, 2012. május 22. Készítette: A kuratórium

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 2009. május 25-i ülésére Tárgy: Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány tájékoztatója a vagyon kezeléséről és felhasználásáról Előadó:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 KEIKO AIKIDÓ ALAPÍTVÁNY mint Közhasznú Szervezet székhely: 1046 Budapest, Bajza u. 42. adószám: 18107779-1-41 statisztikai számjel:18107779 9319 569 01 bírósági bejegyzés száma:

Részletesebben

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához

JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET a JELEN ÖNSEGÉLYEZŐ PÉNZTÁR 2007. évi mérlegbeszámolójához A JELEN Önsegélyező Pénztár (6722. Szeged, Kölcsey u. 1-3.) - alapításának időpontja: 2004. január 27. - a bírósági bejegyzés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés School of Business Vezetőképző és Tanácsadó Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 6720. Szeged Tisza Lajos krt. 12. Adószám: 18376926-1-06 Cégjegyzékszám: 06-09-013703 KSH szám: 18376926-8532-599-06 2011

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben