ÚJ GLOBÁLIS ETIKA: kihívások az Egyház számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ GLOBÁLIS ETIKA: kihívások az Egyház számára"

Átírás

1 ÚJ GLOBÁLIS ETIKA: kihívások az Egyház számára ÚJ GLOBÁLIS ETIKA: kihívások az Egyház számára E könyvecske azon kihívásokról ad áttekintést, ame lyekkel a keresztények találkoznak, amikor szembe-. sülnek azzal az Új globális etikával, amely a hidegháború vége óta nehezedik ránk. Közvetlenül a Berlini Fal lebomlását követően globális kulturális forradalom ment végbe. Olyan új szavak, paradig mák, normák, értékek, életsílusok, oktatási módsze rek és kormányzási folyamatok terjedtek el globálisan és arattak teljes győzelmet, amelyek egy bizonyos Új etika elemei. Annak az etikai rendszer nek, amellyel szembesülünk, az az Újdonsága, hogy posztmodern, és legfőbb nézőpontjai a zsidó-keresz ténység-utániak. Ráadásul giobálisan normatívicént jelenik meg: már uralkodik a világ kultúrái felett. Az értelmiség és a döntéshozók többsége anélkül kezdte el követni ezen Új normákat, hogy gondosan ele mezte volna eredetüket és mindazt ami szükségsze rűen következik e normákból, s közben egy fogyatkozó kisebbség reakcióssá vált. A megfelelő megkülönböztetések nem lettek megtéve a tisztánlá tás kedvéért. Marguerite A. Peeters INSTITUTE FOR INTERCULTURAL DIALOGUE DYNAMICS asbl MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET

2 Új globális etika: kihívások az Egyház számára Marguerite A. Peeters MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET

3 .. Osszefoglalás [ Uj globális etika: E könyvecske azon kihívásokról ad áttekintést, amelyekkel kihívások az Egyház számára a keresztények találkoznak, amikor szembe találják magukat azzal az új globális etikával, amely a hidegháború vége óta Írta: Marguerite A. Peeters Fordította: Dr. Juhász Gábor Lektorálta: Ryan Nagy Beáta Kiadja: MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET nehezedik ránk. Közvetlenül a Berlini Fal lebomlását követően globális kulturális forradalom ment végbe. Olyan új szavak, paradigmák, normák, értékek, életsílusok, oktatási módszerek és kormányzási folyamatok terjedtek el globáli san és arattak teljes győzelmet, amelyek egy bizonyos Új etika elemei. Annak az etikai rendszernek, amellyel szem besülünk, az az újdonsága, hogy posztmodern, és legfőbb nézőpontjai a zsidó-kereszténység-utániak. Ráadásul giobá lisa;i normatívként jelenik meg: már uralkodik a világ kul túrái felett. Az értelmiség és a döntéshozók többsége anélkül kezdte el követni ezen Új normákat, hogy gondosan elemezte volna eredetüket és mindazt ami szükségszerűen következik e normákból, s közben egy fogyatkozó kisebbség reakcióssá Marguerite A. Peeters 2006 vált. A megfelelő megkülönböztetések nem lettek megtéve a Minden jog fenntartva tisztánlátás kedvéért. Tördelés: Csupor Dániel, Corvinus Kiadó Nyomda: Cerberus Kft. Az, hogy mit jelent az új kultúra, nem magától értetődő. A puha egyetértés látszata mögött a globális etikának olyan antikrisztusi programja van, amely a Nyugat hitehagyásában gyökeredzik, és 1989 óta a globális világkormány kormánykerekénél nagy hata lommal rendelkező kisebb csoportok állnak. Számos keresztény. összekeveri az Új kultúra paradigmáit az Egyház szociális tanitásá val. Annak veszélye, hogy az új etika mögé keresztények is felso rakoznak különösen szembetűnő abban a fejlődő világban, amely napjainkban különösen is szembekerül a globalizáció hatásaival. Másrészt azonban a keresztények nem vonhatják kétségbe Isten gondviselő kormányzását a világ eseményeiben. Hivatásuk arra szó l.itja őket, bogy meglássák a Szentlélek tevékenységénekjeleit az Új kultúrában és evangelizálják azt, ezáltal alternatívát kínálva a poszt modern lebontásnak, dekonstrukciónak.

4 4 Új globe/s etika: kíhív&sok az Egyhjz szjm&a. Óriási a tudatlanság arról, hogy ml itt a tét, akár szocio-politikailag,. kulturálisan, vagy antropológiailag és teológiailag. A tudatlanság azonban mindig rossz tanácsadó. A globális forradalom komoly ta nulmányozása, mind tartalmát, mind folyamatát illetően, elenged hetetlen ahhoz, hogy a keresztények képesek legyenek felelősségük gyakorlására. Az erre fordított erőfeszítés hozzátartozik az Egyház evangelizációs küldetéséhez. A hidegháború vége óta sok Száz olyan Új fogalom terjedt cl hitó tűzként Földünk legeldugottabb zugáig is, amelyek Új nyelvezetet használva fejezik ki magukat. A rendszerezés igénye nélkül néz zünk néhány példát: emberarcú globalizáció, világpolgárság, fenntartható fej lődés, jó kormányzat, konszenzus építés, globális etika, kulturális sokféleség, kulturális szabadság, civilizációk kö zötti párbeszéd, életminőség, minőségi oktatás, oktatás mindenkinek, a választás joga, tudatos döntés, tudatos kon szenzus, informált döntés, informált beleegyezés, gender, egyenlő esélyek, egyenlőség elve, általános érvényesítés (mainstreaming), az önérvényesítés előmozdítása (empo werment), Nem-Kormányzati Szervezetek, polgári társa dalom, partnerség, átláthatóság, egész-társadalmi részvétel, számonkérhetőség, holizmus, széleskörfi konzultáció, könnyítés, befogadás, tudatosságnövelés, értéktisztázás, kapacitás növelés, női jogok, gyermeki jogok, reproduktív jogok, szexuális orientáció, biztonságos abortusz, bizton ságos anyaság, jogokon alapuló megközelítés, vesztes nél küli megoldás, kedvező környezet, egyenlő hozzáférés, életre nevelés, kortárs nevelés, testi integritás, intemalizá lás, tulajdonosnak lenni, változást segítők, legjobb gya korlati formák, a haladás jelzői, kulturálisan érzékeny megközelítés, szekuláris spiritualitás, Fiatalok Parlamentje, békére nevelés, a következő generációk jogai, vállalati tár sadalmi felelősség, tisztességes kereskedés, személyi biz tonság, elővigyázatosság elve, megelőzés... Többé senki sem tagadhatja, hogy e fogalmak uralkodóvá váltak korunk kultúrájában amelynek legfőbb jellemvonása, hogy glo bális.

5 Ó Új qiobjils etika: kih Tvjsok az Eqyhjz szjmji-a G/objíis kultu4íis Forradalom 7 A szavak és fogalmak ezen nyilvánvalóan rendszertelen egészében sem elítélni, sem helyeselni nem kell. Oszinte emberi vágyak ás örök értékek keverednek itt össze a Nyugat hitebagyásának keserű gyümölcseivel, melyek belülről rontották meg a globalizáció fo lyamatát. Az Új globális nyelv azonban hajlik rá, bogy kizárjon olyan sajá tosan a zsidó-kereszténység hagyományhoz tartozó szavakat, mint például: igazság, erkölcsiség, lelkiismeret, ész, szív, szüzesség, tisz taság, házastárs, férj, feleség, apa, anya, fia, lánya, kölcsönös. kiegészítés, szolgálat, segítség, tekintély, hierarchia, igazsá gosság, törvény, parancsolat, dogma, hit, karitász, remény, szenvedés, bűn, barát, ellenség, természet, megjelenítés... Vajon Jacques Derrida, a posztmodern dekonstrukcionalizmus atyja, nem javasolta egy a francia Le Monde-nak adott interjúban, 2004-ben, röviddel halála előtt, hogy töröljék ki a házasság szót a francia polgári kódexből, és így oldják meg a homoszexuális párok jogállásáról folyó vitát? Bizonyos szavak kizárása olyan té nyező, amelyet figyelembe kell venni a globális etika kihívásának elemzésekor. Az új fogalmak közül néhány globális paradigmává változott. Fo galmak spontán létrehozása Így norinateremtőfolyamattá lett, mely által a hatalmat birtokló kisebb csoportok mindenkire rákényszerí tették az új fogalmak ideologikus értelmezését: a normateremtő fo lyamathoz hozzátársult az ideologikus radikalizálódás folyamata. Például nyilvánosan úgy beszélni a homoszexualitásról mint bűnről, ma az új kultúra egyik legfőbb normájának megszegését jelenti, amely a következő: a választás abszolútjoga, vagy a nem-diszkri inánálás elve. Az új paradigmák olyan drámai paradigma eltolódásokat tükröznek, amelyek a nyugati társadalom átmenetét jelzik a moderniz musból a posztmodern izmusba. Az új posztmodern paradigmák kibillentik helyükből a réginek számító modem paradigmákat. Ime néhány példa ezekre az eltolódásokra: a fejlődéstől, mint növekedéstől a fenntartható fejlődés felé, a kormánytól a kormányzás felé, a képviseleti de mokráciától a részvételi demokrácia felé, a tekintélytől az egyéni autonómia és jogok felé, a házastársaktól a partne rek felé, a boldogságtól az életminőség, az adottól a szer kesztett felé, a családtól a család különböző formái felé, a szülőktől a nemzők felé, az objektív és mérhető anyagi szükségletektől az önkényességhez való jog szerinti meg közelítés felé, a karitásztól a jogok felé, a kulturális iden titástól a kulturális sokféleség felé, a többségi szavazástól a konszenzus felé, a konfrontációtól a párbeszéd felé, a nemzetközi biztonságtól a személyi biztonság felé, az egyetemes értékektől a globális etika felé stb. A hidegháború vége óta bekövetkezett kulturális változások oly nagy mértékűek, hogy egy globális kulturális forradalomnak fe lelnek meg. Következményeik mérhetetlenül összetettek, és mind egyiket külön-külön nagy gonddal kell tanulmányozni. Az új normák befolyása nem korlátozódik csupán az új fogalmi keretrendszer elfogadására: az új paradigmák olyan dinamikus cse lekvési elvekké váltak, amelyek már konkrét és visszafordíthatat lan átalakulásokhoz vezettek a társadalmi-gazdasági és a politikai élet minden területén. Ezek az átalakulások mindannyiunkat köz vetlenül érintenek ott, ahol vagyunk, mindennapi életünkben, kü lönösen azokon a területeken, amelyek a legfontosabbak a személyes ás társadalmi erkölcs számára, mint az oktatás és az egészségügy: új törvények és politikák, radikális változások a gon dolkodásmódban és az életstílusban, a cégek és intézmények vi selkedési kódexében, változások a tananyag és a tankönyvek tartalmában, új normák és döntéshozó módszerek a politikában, az egészségügyben és az oktatási rendszerekben, Új stratégiai pri oritások a nemzetközi együttműködés érdekében, a fejlődés radi kálisan Új megközelítése, a demokratikus alapelvek ás mechanizmusok alapvető átalakulása mindenkire egy új társa dalmi ethoszt kényszerítenek. A forradalmi folyamat annyira hatékony volt, hogy ma már min denütt jelen vannak ezek az új fogalmak. Athatják a nemzetközi

6 8 i2j qlobj/fs etíka: kfhívjsok ~z Eqyhjz szjm 1r~ CiobjIis kultur&/ís (on&a!orp 9 kultúrát, a nemzetekfeletti és regionális szervezeteket, a kormá nyok és a minisztériumaik, a politikai, mind jobb-, mind baloldali pártok ás a helyi vezetők kultúráját, a vállalati kultúrát, az egész ségügyi ás nevelési szervezetek kultúráját, a média kultúráját, a Nem-Kormányzati Szervezetek számtalan hálózatának és a nem zetekfeletti kormányzásnak a kultúráját. Az új nyelvezet külön böző fokokban a világvallásokat is átjárta a keresztény Nem-Kormányzati Szervezeteket és karitász szervezeteket is. A Földön mindenütt társadalmak ás nemzetek élnek abban a kul túrában, amelyet a konszenzus, sokféleség, partnerség, fenntart hatóság, holizmus, választás, nemi egyenlőség, egész-társadalmi részvétel stb. értékei kormányoznak. Jó vagy rossz, akarjuk vagy sem, tudunk ezekről, mert a globális kultúra mindannyiunkat nevel. Fontos megismételni, hogy ennek a kultúrának a tartalma míg külsőleg csábító, addig bensőleg egyáltalán nem magától ér tetődő. Ez a tartalom semmiképpen sem semleges azért sem, mert a semlegesség olyan mítosz, amit soha senki sem hitt őszin tén. Az új értékek ambivalensek, kettős értékűek. A minden ember őszinte konszenzusának, vagyis egyetértő beleegyezésének lehe tősége radikális programmal kapcsolódik egybe. Az ambivalencia nem jelent toleranciát vagy választási lehetőséget, bár az emberek többsége hajlik rá, hogy ezt higgye. Az ambivalencia a valóság és az igazság lebontásának (dekonstrukció) a folyamatát jelenti va lójában, amely a hatalom, az uralkodás ás az intolerancia önké nyes gyakorlásához vezet. A posztmodernitás paradoxona az, hogy miközben a hatalom gyakorlása modern útjainak lebontására tö rekszik, közben a hatalom-megragadás új, mesterkéltebb és kifi nomultabb útjait vezeti be. Az új kultúrába integrálva az új fogalmak nem zagyvaságok. Olyan dinamikával rendelkeznek, amelyet egy belső logika irá nyít. Az új fogalmak kölcsönös viszonyban vannak egymással, in teraktívak, egymástól rnggőek, elválaszthatatlanok ás kölcsönösen megerősítik egymást. Egy olyan rendszerhez, egészhez tartoznak, melyben minden benne van mindenben. Például, az új rendszerben ajó kormányzás amely előfeltételezi a konszenzus kialakítást és az egész-társadalmi Nem-Kormányzati Szervezetek általi részvé telt az az út, amely létrehozza ajknntartható fejlődést, amely a nemek egyenlőségén át történik, amelynek előfeltétele a i~epro duktív egészség egyetemes elérhetősége, amely a tudatos válasz tásra és a választáshoz való jogra (például az abortusz választásához valójogra) alapul. Maguk az új paradigmák annyira holisztikusak, hogy teljességgel magukba foglalják egymást. Az 4j etika az, ami az új paradigmáknak egyesítő ilakzatot ad. Ez az etika globális. A globális etika foglalta el azoknak az egyetemes értékeknek a helyét, amelyekre 1945-ben a nemzetközi rendet ala pozták, ás amelyet ma már idejétmúltnak tekintenek. A globális etika kezdő és végpontja nem az egyetemesség hagyományos fo galma: a globális etikát a radikalizálás rontotta meg. Ennek meg értése lehetetlen az új teológiával való viszonyának megértése nélkül, amely megelőzte a kulturális forradalmat. Ez az új teoló gia Isten transzcendenciáját úgy értelmezi, mintha Isten teljes séggel a másik oldalon lenne, és az immanens e világ, vagy szekularitás teljességgel az emberre lenne bízva. Az új normák legtöbbje még nem lett formálisan is nemzetközi törvénnyé, és ezértjogilag még nem kötelezőek. A forradalomnak azonban akkora.ereje van, hogy e normák más módon kötelezik nemcsak a kormányokat, hanem, és elsődlegesen, a világ minden kultúráján belül a gondolkodásmódokat és viselkedési formákat. Az új etika diktál. Hatás és hatásosság terminusaiban kifejezve, úgy tűnik, erősebb mint a jogok és nemzetközi törvények uralma. Melyik államfő javasolt, alakított ki ás fejezett ki bármilyen al ternatívát az új paradigmákhoz? Melyik szervezet vonta valaha is sikeresen kétségbe ezek rejtett alapelveit? Melyik kultúra tudott ezeknek ellenállni? Tény, hogy az egész világon egyetlen befo lyásos szociális vagy politikai szereplő sem állt ellen, sőt interna lizáiták ezeket a paradigmákat, és most már sajátjukként élnek ezekkel. Altalánosan felsorakoztak az új etika mellett. Pusztító erejű hatékonysága ellenére a kulturális forradalom szinte észrevétlenül haladt előre, csendes forradalom volt. Vérontás, nyílt konfrontáció, puccs ás az intézmények megbuktatása nélkül ment végbe. A világban soha sehol nem volt nyílt és hosszas demokra tikus vita az új fogalmak tartalmáról. Semmiféle szervezett ellen kezés vagy ellenállás nem mutatkozott. Minden lopakodva,

7 10 Új qiobji s etika: kíhívjsok az Eqyhjz szjmjra konszenzus teremtés, képviselet, támogatás, tudatosságot és érzé kenységet növelő kampányok által, hivatalos tájékoztatók, kortárs tanácsadás,jelentéstisztázás (a szakértő teszi, és egyben meg határozza, bogy mi a helyes),párbeszéd, partnerség, párhuzamos eljárások, a társadalom manipulálása (social engineering), kultu rális ráhangolás és a szociális változtatás más, olyan puha tech nikái által történt, amelyek Úgy manipuláltak, hogy a titkos program rejtve maradt, és egy kisebbség programját ráerőltették a többségre. A forradalom a nemzet számára egyrészt a nemzeti szint alatt (a Nem-Kormányzati Szervezeteken keresztül, amelyeket megté vesztően civil szervezeteknek hívnak), másrészt a nemzeti szint felett ment végbe (az ENSZ-ben). A program mögött a valódi ve zetők nem a kormányok és nem is az általuk képviselt potgárok, hanem olyan külön érdekeket szolgáló nyomást gyakorló csopor tok, amelyek, amint látni fogjuk, tolvaj módjára ragadták maguk hoz a globálisan kötelező, normatív hatalmat. Ezek a csoportok voltak a forradalom vezetői, az úttörők, a szakértők, akik megfor málták az új, manipulatív nyelvet; az érzékenységet növelők, akik a globális kampányokat vezették, a konszenzus teremtők, az elő mozdítók, a globális kormányzat elsődleges partnerei, a társada lom manipulálói, a globális etika bajnokai. A demokratikus elveket átlépve a forradalom nem forgatta fel a politikai intézmények külső szerkezetét. Még nem változtatta meg megbízatásukat. Nem hozott létre új politikai vezetést. Az intézményeken, vállalkozá sokon, iskolákon, egyetemeken, kórházakon, kultúrákon, kor mányzatokon és családokon belül és az Egyházon belül történt meg a gondolkodásmód és viselkedés gyökeres változása A hiva tal arculata ugyanaz marad, de már idegenek foglalják cl a szobá kat. Belül kell keresni az ellenséget: a harcmező belül van. Történelmi háttér Hogyan ment végbe ez a forradalom? A Berlini Fal leomlása után a történelmi körülmények megkönnyítették a forradalom ügynö keinek a hatalom megragadását. Történelmileg az ENSZ-nek ve zető, bár nem kizárólagos szerepe volt a globális kulturális változás elősegitésében az 1990-es évek első felében. Ma oly nagy számú partnere van a globális etikának, oly sokféle és Oly hatal mas, hogy programjuk valószínűleg akkor is tovább teijedne a tár sadalom szerkezetében, ha az ENSZ megszűnne. A hidegháború végén az emberek készek voltak a változásra. Bé kére, demokráciára, szabadságra, vallásszabadságra, népek közötti megbékélésre, őszinte Új egyetértésre, valódi fejlődésre, Eszak Dél szolidaritására, egész-társadalmi részvételre, a valóság egé szét megragadó (holisztikus) szemléletre, az államvezetésben az emberi és környezeti gondok tudatos integrálására, decentralizá cióra, szubszidiaritásra, méltányosságra, személyközpontú globa lizációs folyamatra, kultúrák között hiteles párbeszédre és kölcsönös tiszteletre vágytak. A fenntartható fejlődés, a nők önér vényesítésének előmozdítása, ajó korn~ányzás, a békére nevelés, a civilizációk közötti párbeszéd és a többi, az 1990-es években be fogadott Új paradigmák többsége Úgy tűnt, hogy válasz arra, amire az emberiség várt. De az emberiség vágyait eltérítették. A globá lis etika, a szolidaritás, az altruizmus és a humanitarianizmus ma legtöbbször arra szolgál, hogy elrejtse az emberi és társadalmi de konstrukció programját. A Kelet-Nyugat ellentét vége egybeesett a gazdasági globalizáció felgyorsulásával. A multinacionális vállalatok pénzügyi és gazda sági hatalma exponenciálisan nőtt, míg a nemzetállamok hatalma láthatóan csökkent. Az ENSZ törekedett megerősíteni az intéz ményeit és a globális kormányzat stratégiai központjává tette magát. Hirdetve, hogy etikai megbízatása van, magának követelte az etika fölötti monopóliumot a globalizáció korában, és olyan képet festett önmagáról, mintha ő lenne az egyetlen intézmény, amely képes emberségessé, etikussá ésfenntarthatóvá tenni a gb-

8 12 0~ qiob~iis etíka: kihtv~sok ~z Eqyhjz szjrnj ~ Töttépelmi hjit& 13 balizációt. Azt ígérte, hogy egyetemes morális tekintélyével el lensúlyozza a piac globális gazdasági erejét. Továbbá azzal érvelt az ENSZ, hogy a globális problémák nemcsak globális megol dásokat követelnek, hanem globális értékeket is olyan globális etikát, amelyet csak az ENSZ képes kialakítani és betartatni. Alig ért véget a hidegháború, amikor az ENSZ olyan kormány közi konferenciák sorozatát szervezte meg, amire még nem volt példa. A konferencia sorozat célja az volt, hogy kidolgozzák a világ új, egységesített jövőképét, az Új világrendet, az Új globális egyetértést, amely az Új korszak nemzetközi közösségének nor máira, értékeire és prioritásaira alapul: nevelés (Jomtien, 1990); gyermekek (New-York, 1990); környezet (Rio, 1992); emberi jogok (Bécs, 1993); népesedés (Kairó, 1994); szociális fejlődés (Koppenhága, 1995); nők (Beijing, 1995); lakásépítés (Isztambul, 1996); és élelmiszer biztonság (Róma, 1996). A konferenciákatjo lyamatként gondolták cl, és ezen belül Úgy képzelték el a globális egyetértést (konszeazuso, mint olyan csomagot, amely az összes új paradigmákat az Új kultúrában és etikai szintézisben egységesíti, integrálja. Csak hat év kellett ahhoz, hogy felépítsék az új egyetértést és gb bálisan jóváhagyják azt. A végrehajtási szakasz 1996-ban kezdő dött. Azóta a forradalom ügynökei gondoskodtak róla, hogy semmi olyan vita ne legyen, amely megkérdőjelezi az állítólagos egyetértést. Az 1990-es évek internet-forradalma, a társulások és informális nemzetekfeletti kormányzati hálózatok robbanásszerű sokasodása (sokmilliárdos alapítványok, azonos gondolkodású politikusok, Nem-Kormányzati Szervezetek, a pénzügyi világ képviselői, vál lalatok, akadémiák csoportosulásai), a globalizáeió a maga min denféle formáival, az ENSZ decentralizációs és regionalizáeiós stratégiája, hatékonyan kivitelezte a globális programot a regio nális, nemzeti és helyi szinteken. Megbízatása által az ENSZ kormányközi szervezet. A globális egyetértést Úgy kell elgondolni, mint ami a kormányok akaratát tükrözi, amelyek pedig a nép akaratát De facto (valójában) azonban a globális normákat olyan szakértők állították össze, akiket ideológiai beállítódottságuk és azonos gondolkodásuk miatt vá lasztottak ki. Hogy vált lehetségessé, bogy ideológusok ragadják meg a globá lis nonnatív hatalmat? 1989-ben mindenki úgy gondolta, bogy az ideológia vége a világot automatikusan az egyetértés állapotába helyezi. Azt állították, hogy az új gondolkodásmód minden prob lémát pusztán pragmatikus természetűvé változtat: a nemzetközi együttműködés középpontjában helyezett Új problémák semle gessége magától értetődőnek látszott: a természeti környezet pusztulása, a nemek egyenlőtlensége, a népesedés növekedése, az emberi jogokkal való visszaélés, növekvő szegénység, az oktatás és gyógyítás elérhetőségének hiánya stb. Sőt, az ENSZ azzal ér velt, bogy ezek a problémák globális természetűek. Ezen logika szerint a kormányoknak elsődlegesen nem demokratikus megbe szélésre, hanem technikai szakértelemre és a Nem-Kormányzati Szervezetek alulról Jövő tapasztalatára van szüksége. A társa dalmi többség tévedése az volt, bogy elfogadták a semlegesség mítoszát anélkül, bogy megvizsgálták volna e kérdések alapvető antropológiai tétjét. A valóságban 1968 májusának nemzedéke, a nagy hatalmú népe sedést kontrolláló lobbi és sok milliárd dolláros iparuk, a gazda sági feministák és más világi Nyugati Nem-Kormányzati Szervezetek és a posztmodern akadémikusok foglalták el a kulcspozíciókat az ENSZ-ben és specializált ügynökségeiben az as évek óta. Míg a nyugati kormányok azzal voltak elfoglalva, hogy a hidegháború idején féken tartsák a szovjet fenyegetést, az azonos-gondolkodású ideológusok kis csoportja nemzetközi bü rokráciák és hálózatok keretében dolgozva megkérdőjelezhetetlen szakértelemre tett szert azokon a társadalmi-gazdasági területe ken, amelyekről a konferenciák tárgyaltak után úgy jelentek meg, mint azon szakértők, akikre a nemzetközi közösségnek szük sége van a nemzetközi együttműködés új problémáinak kezelé sére. Ezek az ideológusok úgy gyakoroltak globális normatív vezetőszerepet szakértelmük álarca mögött, bogy nem találkoztak semmiféle ellenállással. Az ideológus technokraták kis csoportjá nak az volt a rejtett programja, hogy elérje azt a globális kulturá

9 14 17 g/objif5 etika: kihfvjsok az Eyyhjz szjrnj -a Tött&?elrni hju& 15 us változást, amelyet a társadalom manipulálására irányuló célja iban maga elé tűzött. Nyilvánvaló politikai tény, hogy a kulturális forradalom hatékony ellenőrzést szerzett önszerveződő polgári csoportokon (főleg Nem-Kormányzati Szervezeteken) keresztül az ENSZ gépezete fölött, és az ENSZ Titkárságán keresztül a tagállamok kormánya fölött A nagy hatalmú Nem-Kormányzati Szervezetek befolyása a globális politikai döntések meghozatalára a Berlini Fal leom lása után drámaian megnőtt. Allamot nem képviselő szereplők lettek a kulturális változás hatalmi központjai. Nem-Kormányzati Szervezetek (NKSz) lettek az ENSZ Titkárság és az ENSZ speci alizált testületeinek elsődleges partnerei a programtervezéstől az egyetértés kialakításon és a végrehajtáson át egészen az ellenőr zés kiépítéséig. Az ENSZ-NKSz együttműködés gyorsan kifejlesztett egy alapel vet, apartnerség elvét. Ez az elv leszögezi, hogy a kormányzati és nem-kormányzati szereplőket egyenlő partnerekkéízt kezelik. A partnerséghez csatlakozás feltétele az, hogy el kell ismerni a part nerség működtetőii~ek eleve-leszögezett világvízióját és stratégi áját: a partnereknek azonos-gondolkodásúnak kell lenniük. Akik nem hajlandók az adott feltételeket elfogadni, azok nyíltan ki van nak zárva. A partnerség kizárólagos. Gyakorlatilag mindenjelen leg létező partnerség egyetlen közös világvíziója a globális etikát és annak különböző részeit jelenti. véből, amely dej ~zcto a globális etikától függ. Ezek a mércék azért veszélyesek, mert a választott kormányok morális tekintélyét olyan nem-választott sajátos érdekcsoportokra ruházzák át, ame lyek nemcsak legitimáció nélkül vannak, de gyakran radikálisak is. A részvételi demokrácia és a jó kormányzat nem tartoznak hozzá a képviseleti demokráciához. Amikor a képviseleti demokrácia ki egészítőiként kezelik ezeket, akkor párhuzamosan futnak vele úgy, hogy a hagyományos eljárásokkal ezeket nem lehet ellenőrizni. A globális egyetértés, amint az ENSZ zsargonja mondja, sok résztvevős. Ez aztjelenti, hogy minden globális állampolgárnak részt kell benne vennie, sajátjának kell tudja a programot, meg kell védenie, tanítania, kiviteleznie és betartatnia kell: nemcsak a kor mányoknak, hanem a NKSz-eknek, a polgári társadalmi szerep lőknek, a női csoportoknak, az üzletnek és az iparnak, a tudományos és technológiai közösségeknek, a családoknak, a gyermekeknek és a fiataloknak, az akadémiáknak, az ernyő szer vezeteknek, a szakszervezeteknek, a szakértőknek, a helyi tekin télyeknek, a farmereknek, a bennszülötteknek, a médiának, az imámnak és a lelkipásztoroknak is. A globális etika a nemzeti ön állóságjölé helyezi magát, a szülők és a nevelők tekintélye fölé, sőt a világ vallásainak tanításafólé. Atlép minden törvényes hie rarchián. Közvetlen kapcsolatot létesít önmaga és az egyedi pol gárok között ez azonban a diktatúra sajátossága. A partnerség elvének logikájához tartozik, hogy mindig több Po litikai hatalmat követel a partnereknek a hatalom törvényes gya korlóinak kárára. Ezért nem ésszerűtlen a kérdés, hogy Vajon a partnerség elve nagyban hozzájárul-e a demokrácia lebontásához. Ez az elv azonban olyan erősen kényszerítő jellegű, hogy a part nerség globális kultúráját hozta létre. I 1 A partnerség elve viszont új politikai mércét hozott létre: többek között, ajó kormányzatot, a részvételi demokráciát, a so/crésztve vős egyetértést és a nemzetekfeletti kormányzati hálózatokat. Ezek a mércék nem a demokratikus képviselet elvéből indulnak ki (amely egyetemes értékekhez kötött), hanem a partnerség azon el

10 A posztmodernitás és a globális etika radikális programj a A kulturális forradalom a posztrnodernitásban találta meg egyensú lyát. A posztmodernitás mindenekelőtt a modernitást ingatja meg vagy bontja le, azt a kulturális szintézist, amely a Vesztfáliai Béke (1648) óta uralkodik Nyugaton. Amennyiben a posztmodernitás a modernitás visszaéléseit is lebontja vagyis a racionalizmi~st, az ins titucionalizmust, a formalizmust, az autoritarianizmust, a marxiz must és a liberális pesszimizmust, annyiban gondviselésszerű jellege van. De a posztmodemitás messzebb megy a Nyugat aposztáziájá ban mint a modernitás. A posztmodernitásban éppúgy mint a mo dernitásban nem minden fekete vagy fehér felfordulása, amely elvetette a moralitást és a tekintélyt, ra dikálisan felmagasztalta az egyéni szabadságot és a rákövetkező szekularizáció gyors folyamatát, siettette a nyugati társadalmak át menetét abba a nem-elnyomó civilizációba, amelyet Herbert Mar cuse hirdetett meg, a Nyugati kulturális forradalom posztmodern atyja. A posztmodernitás megingatja azt módot, ahogyan a valósá got, a férfinak és nőnek Jsten által adott antropológiai szerkezetét, az Isten által létrehozott világegyetem rendjét racionálisan és teo lógiailag felfogjuk. A posztmodernitás alapvető kijelentése az, hogy minden valóság lényegében valamilyen szociális szerkezet, hogy az igazság és a valóság nem rendelkezik szilárd és objektív tartalommal hogy ezek ténylegesen nem léteznek. A valóság csak egy értelmezendő szöveg. A posztmodern kultúrának lényegtelen, hogy egy szöveget így vagy úgy értelmezünk: minden értelmezés egyenlő értékű. Ha semmi sem adott, akkor a szociális, politikai, jogi, spirituális normák és struktúrák lebonthatók és újra építhetők saját akaratunk szerint, követve a pillanat szociális átalakulásait. A posztmodernitás felmagasztalja az egyén önkényes önállóságát, és

11 18 i2/ qiobjiis etika: kihívjsok az Eqyhjz sflngra A posztmo4erni&~s és a qiobalis etik~ ta4ikj/is ptoql-amja 19 a választáshoz való jogát. A globális posztmodern etika ünnepli a különbözőségeket, a választások különbözőségét, a kulturális kit lönbözővéget, a kulturális szabadságot, a szexuális különbözővéget (a különböző szexuális irányultságokat). Ez az ün.neplés tényle gesen a férfi és a nő felszabadításának szól létezésük azon felté telei alól, amelyekbe Isten helyezte őket. De a szabad akarat fogalma ellentmond a posztmodern értékek és különösen a választáshoz való jog normatív jellegének, amely jog az Új kultúra legfőbb értéke. A posztmodern radikalizmus azt kö veteli, bogy a választás jogának gyakorlása érdekében az egyén szabadítsa fel magát minden normatív keretrendszer alól legye nek azok akár szemantikai (világos definíciók), ontológiai (a lét, az adottság), politikai (az állam önállósága), morális (transzcen dens normák), szociális (tabuk, tiltott dolgok), kulturális (hagyo mányok) vagy vallási (dogma, az Egyház tanítása) jellegűek. Ez az állítólagos felszabadítás az Új etika parancsává vált. Csak az olyan dolgok megingatása és lebontása (destabilisation and de construction a posztmodernitás két kulcsszava) által történhet meg, mint amilyenek a tiszta definíciók, a nyelv tartalma, a ha gyományok, az intézmények, az objektív ismeret, az értelem, az igazság, a törvényes hierachiák, a tekintély, a természet, a növe kedés, az önazonosság (személyi, genetikai, nemzeti, kulturális, vallási...), minden olyan dolognak, amit egyetemesnek tartunk, és amit a zsidó-keresztény értékek és az isteni kinyilatkoztatás kö vetkezményének tekintünk. Amikor az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát 1948-ban el fogadták, a nyugati kultúra még javarészt elfogadta a természet törvény és a világegyetemnek adott rend (és ezért a rendet adó ) létezését: minden emberi lény szabadnak születik és egyenlő mél tósággal (1. szakasz). Ezért az Egyetemes Nyilatkozat az emberi ség családja minden tagjának veleszületett emberi méltóságáról beszél. Ha veleszületett, akkor csak az emberi méltóság elismeré sére, és az emberi jogok kijelentésére van szükség, nem a semmi ből való összebarkácsolására (fabricatio ex nihilo,) ban az egyetemesség fogalma kapcsolatban volt e jogok létezésének elis merésével. Az egyetemességnek transzcendens dimenziója, és ezért benső morális tartalma volt. Azóta azonban az egyetemes emberi jogok radikálisan önállóakká váltak, elszakadva minden objektív és transzcendens morális keret rendszertől. A választáshoz valójog tisztán immanens elve ennek az elszakadásnak a gyümölcse. A posztinodernitás jogot követel az ember számára ahhoz, hogy gyakorolhassa szabadságát a termé szettörvény ellen, a hagyomány és az isteni kinyilatkoztatás ellen. A jog uralmát és a demokráciát Új alapra, a választáshoz való jog alap jára helyezi, amelybe az Új etika nevében beleérti a lényegileg gonosz választásához valójogot: abortusz, homoszexualitás, szabad szerelem, eutanázia, asszisztált öngyilkosság, a törvényes tekintély vagy hierarchia bármilyen formájának elvetése, minden vélemény kötelező tolerálása, az engedetlenség azon szelleme, amely sokféle formában mutatkozik meg. Az így értelmezett választáshoz valójog olyan alapnormává vált, amely az összes emberi jog értelmezését irányítja, és a globális etika legfőbb referenciapontjává vált. Fölötte van és túllép (transzcendálja) az egyetemesség hagyományos fogal mán. Meta szintre helyezi önmagát. Erőszakosan lép fel és globális normatív tekintélyt követel magának. Az Új globális nyelv és minden posztmodern paradigma szavai nak és kifejezéseinek legfőbb sajátsága a tiszta definíciók hiánya. Azok a szakértők, akik az Új fogalmakat kialakították, kifejezetten megtagadták azok jelentésének tiszta meghatározását mondván, hogy a meghatározások lehatárolnák az egyén lehetőségét arra, hogy megválassza saját értelmezését, és ez ellentmondanak a vá lasztáshoz való jog normájának. Ennek következtében az új fo galmaknak nincs szilárdés egyedi tartalma: az állandó változás folyamatai, kitágítva önmagukat, amikor a társadalmi értékek vál toznak, amikor új választások lehetősége merül fel. A társadalom manipulálói azt mondják, hogy az Új paradigmák holisztikusak, mivel magukba foglalnak minden lehetséges választást. Nézzünk meg néhány példát: reproduktív egészség és gender (nem). A reproduktív egészség az 1994-es kairói konferenciának kulcsfogalma, amit a kairói dokumentum 72. paragrafusa deli niál. Ez az áldefiníció egy paragrafus hosszú, homályos, világos tartalom nélküli, kétértelmű és mindent magába foglaló. Az ér telmi tisztaság hiánya stratégiai és manipulatív. Az a célja, hogy le hetővé tegye a legellentmondóbb értelmezések együttlétezését:

12 20 L)7 qlöbj/is etika: kihfvjsok az Eqyh ~z szjmjra A posztmo jernitjs és a qlobjlis etika radikalis pi-oqtamfa 21 anyaság, fogamzásgátlás vagy abortusz; önkéntes sterilizáció vagy in vitro (mesterséges,) megtermékenyítés; szexuális kapcsolat há zasságon belül vagy kívül, bármely korban, bármilyen körülmé nyek között, amennyiben az egyén megtartja az Új etika hármas előírását: a partnerek egyetértenek; figyehek az egészségügyi biz tonságra; tisztelik a nő választáshoz való jogát. A reproduktív egészség az abortusz lobbi és a globális szexuális forradalom tró jai falova. Atmak ellenére, hogy kiugróan összefüggéstelen jel legű, paradox módon, a reproduktív egészség lett az egyik leggyakrabban alkalmazott normája az új etikának. A gender az 1995-ös Beijingi konferencia azon kulcsfogalma volt, amely, teljességgel magába építette a reproduktív egészség fogal mát. Ugy definiálták, bogy ez a férfi és a nő megváltoztatható szociális szerepeit jelenti, szemben a megváltoztathatatlan repro duktív (utódnemző) szerepükkel. E homályos definíció mögött a férfi és á nő antropológiai struktúrája, egymást kiegészítő volta, férfisége ás nősége lebontásának (dekonstrukciójának) programja rejtőzködik. A nő szerepe mint anya és házastárs, és maga a női természete semmi más, mint pusztán szociális szerkezet: nem nőnek születünk, hanem nővé válunk, mondta Simone de Bea uvoir. Az emberi személy, mint férfi és nő, lebontása aszexuális, semleges, férfiség és nőség nélküli társadalomhoz vezet, amely mégis a libidót (a nemi vágyat) helyezi a törvény szívébe, köze pébe. Ez a lebontási folyamat végül is olyan társadalomhoz vezet, amelyben nincs szeretet. A gender fogalma a nyugati feminista forradalom legradikálisabb nézőpontjának trójai falova annak a forradalomnak, amely sikeresen továbbterjedt a világ mind a négy égtája felé. A gender áll a globális fejlődés prioritásainak, és kü lönösen a Milleniumi Fejlődési Célok középpontjában. Közvetlen kapcsolat van a gender dekonstrukcionizmus ás a szexuális irányultság (biszexualitás, homoszexualitás, leszbikus ság, heteroszexualitás...) ideológiája között. A globális etika ezeket a választási lehetőségeket mind egy szintre helyezi. A kairói konferencia vezette be a család, annak mindenformájában fogal mát: ez az állítólag holisztikus fogalom magába foglalja a hagyo mányos családokat, az Újraszerkesztett családokat és az azonos nemű szülőkből alkotott családokat. Ugy tűnik, hogy a nyugati nemzetek egyre messzebb metmek a sokféleség (diversity) Útján. Aposztmodernitásban az egyén szabad teremtőjévé válik saját ren deltetésének és az Új szociális rendnek. Ma választhatja a homo szexualitást, holnap pedig a biszexualitást (szexuális irónyultság). A gyermekek megválaszthatják a saját véleményüket, függetlenül azoktól az értékektől, amelyeket a szüleiktől kapnak (a gyermekek jogai). Egyenlő állampolgárokként kezelve részt vesznek azon politikai döntések meghozatalában, amelyek hatással vamiak az életükre (Fiatalok Parlamentje). A tanulók az iskolában maguk választhatják meg, hogy milyen tárgyakat tanulnak, egymást ne velik és a tanár csak segítő (kor árs nevelés, oktatás mindenki nek, életre nevelés). A nők játsszák a férfiak szociális szerepeit (gender egyenlőség, uniszex társadalom). Nem-Kormányati Szer vezetek alkotják a globális vezérelveket és kormányok alkalmaz kodnak azok értékeihez (Jó kormányzás). Női csoportok tisztázzák az Egyház tanítását és demokratizálják az Egyházat (értékek tisztázása, részvételi demokrácia). Az eutanázia lobbi az emberi méltóság rendíthetetlen szószólójává válik. A reproduk tív egészség az utódlétrehozás megtagadásához való jogot jelenti (, biztonságos abortusz, a Jbgamzásgátlók legszélesebb köré nek egyetemes elérhetősége). Egyenlő polgárok vagyunk egyenlő jogokkal, akiket szeretet nélküli szerződéses viszonyok kötnek egymáshoz. A világ a feje tetején áll. Amit a globális etika lebont, az maga az emberi személy antropológiai struktúrája. A választás posztmodern etikája a hierarchiák felszámolásával di csekszik. Az önkényes választás transzcendenciájának globális erőltetésével azonban az értékek új hierarchiáját hozza létre. Ez a hierarchia az élvezetet a szeretet fölé, az egészséget és a jólétet az élet szentsége fölé, a külön érdekeket képviselő csoportoknak a kormányzásban való részvételét a demokratikus képviseletjölé, a nők jogait az anyaságjölé, az öaző egyének hatalommal felruhá zását a törvényes tekintély bármely formájafölé, az etikát a mo ralitás fölé, a választáshoz való jogot az emberi szívbe írt örök törvény fölé, a demokráciát és a humanizmust az isteni kinyilat koztatásjölé helyezi dióhéjban, az immanenst a transzcendens fólé, az embert az Jsten fólé, a világot a meimyek fölé.

13 22 Úf qiobjlís etik~: kíhívjsok az Eqyhjz szjtnjí-a Az új hierarchia a lelkiismeret fölötti hatalom formája ezt ne vezte megválasztása előtt XVI. Benedek pápa a relativizinus cit/c tatúrájának. Paradoxnak tűnhet ez a kifejezés: a diktatúra felülről lefelé történő ráerőszakolást jelent; míg a relativizmus az abszo lút dolgok tagadását foglalja magába, ás lázad minden olyan ellen, ami felülről lefelé irányuló erőszakot jelent, mint az igazság, a ki nyilatkoztatás, a valóság és a moralitás. A relativizmus diktatúrá jában emberségünk és hitünk radikális lebontását erőltetik ránk bizonyos nem-ijesztő módon kulturális átformálás által. A re lativizmus álarcot visel, de uralkodó ás romboló. Amit a múltban a Nyugat az ellenségnek nevezett (mint a Mar xizmus-leninizmust vagy véres diktatúrákat), világosan azonosít latók, egyediek, a nyugati demokráciákon kívüliek, erőszakosak, központosítottak, ideologikusak ás regionálisak. Az ellenség fe lülről lefelé irányuló olyan kegyetlen módszereket használt, mint a hatalom erőszakos megragadása, az elnyomó politikai kormáúy zat, a bebörtönzés ás a gyilkosság. Ennek eredményei voltak a nem zeti vagy regionális totalitárius rezsimek. A posztmodern világban az ellenség homályos, rejtett, sokaság, az intézményeken belüli, barátságos, elszórt, összefiiggéstelen, decentralizált, kifinomult, csendes és globális. Stratégiája lágy, alulról irányul felfelé, kultu rált, nem-hivatalos, belső. A relativizmus globális diktatúrájának végeredménye az ember ás a természet lebontása, ás az aposztázia kulturális terjesztése a világban, különösen a fejlődő országokban. A múlt ideologikus rendszereihez hasonlóan a globális etika vége is az lesz, hogy lebontja saját magát. Mivel tele van belső ellent mondásokkal, ezért nem fenntartható. A keresztényeknek azonban nem szabad azt feltételezniük, hogy ez a felemelkedő globális ci vilizáció önmagától visszatér a Józan észhez és a hagyományos értékekhez: az új kultúrát evangelizálni kell. A keresztény kérügma különlegessége A globális civilizációt a szeretet civilizációjának nevezik. Az új globális kultúra az a kultúra, amelynek evangelizálására az Egy háznak küldetése van. Amint Jézus mondja, a világban vagyunk, de nem a világból. A va lóságban azonban a keresztények az egész világon azzal a kísértés sel szembesühiek gyakran tudatlanságból hogy összetévesztik a globális etika paradigmáit ás értékeit az Egyház szociális tanítá sával, a kulturálisan érzékeny megközelítést a kultúra iránti tisz telettel, az új etika egyenlőség elvét az igazságosság zsidó-keresztény fogalmával, a tudatosság növelést és az érzé kenység növelését a lelkiismeret morális és teológiai nevelésével, a gender főáramlatot ás a nők hatalomhoz juttatását a férfinak ás a nőnek a zsidó-keresztény tanítás szerinti egyenlő méltóságá val, a pozitíven élni fogalmát a teológiai remény fogalmával, a szabad választás önkényét a Krisztusban való szabadsággal, az emberi méltóságot az ember szívébe írt örök törvénnyel, a repro duktív egészséget az egészséges gyermekvállalással, a biztonsá gos anyaságot az egészséges anyákkal ás gyerniekekkel (születés előtt ás után egyaránt), a magatartás változásra irányuló kampá nyokat (amelyek a fogamzásgátlás és az óvszer használatára ösztö nöznek) az önmegtartóztatásra ás hűségre neveléssel, az emberi Jogokat, a jogosultságot és a meg-nem-különböztetést Isten ir galmas szeretetének jóhírável, az ENSZ konferenciák és a Milleni unit Fejlődési Célok programját a népek értékeit és kultúráit tiszteletben tartó integrált fejlődéssel és így tovább. A keresztények néha nem látják meg a különbséget az új, össze tákolt, állítólag holisztikus etikai rendszer és Isten holisztikus ás örök üdvösségterve között, nem ismerik fel, hogy a kétféle lo

14 24 C7gIoh5íisetik ~: kihrvjsok az Eqyhjz sz~m í,~ gika két külön irányba vezet. Számtalan olyan partnerségben vesz nek részt, amelyek irányítói a globális etika ügynökei. Az Egy háznak kell legyen önbeesülése, ás meg kell őriznie függetlenségét e radikális globális programtól. Léfontosságú határ választja el a globális etika poszt-keresztény humanizmusát attól a hiteles ás igaz keresztény humanizmustól, amelyet a Krisztusban való üd vösség vezet és az Egyház előmozdít. A gyakorlatban ez a határ többé nem jelenik meg világosan. Az Egyház számára sürgető fel adat a keresztény önazonosság Újra felfedezése és megszabadítása a kétértelmű programoktól.. A keresztény kérügma ás a globális etika összekeverése kettős ve szélyt hordoz. Az első az, hogy az Új fogalmak azt a helyet törek szenek elfoglalni, amelyet az evangelizációnak kell elfoglalnia. Keresztények emberi jogokról, fenntarthatóságról és Millenniumi Fejlődési Célokrói prédikálnak, ahelyett, hogy az evangéliumot hirdetnék. A szekuláris értékek apránként elcsábítják őket, és el vesztik keresztény önazonosságukat. Vajon nem erről, az üdvös ség fokozatos szekularizációjáról beszélt II. János Pál pápa a Redemptoris Missio kezdetű enciklikájában? Másodszor, ha a keresztény vezetők Úgy használják az új etika fo galmait, hogy nem világítanak meg kifejezetten, hogy mi külön bözteti meg ezeket az Egyház szociális tanításától és az evangéliumtól, amint ez gyakran előfordul, akkor a hívek tanács talanná válnak ás egyre kevésbé lesznek képesek meglátni a kü lönbségeket. Az ebből származó összezavarodottság a keresztény nép hitének fokozatos gyengüléséhez vezethet. Novo Milenio Ineunte kezdetű enciklikájában H. János Pál pápa arra hív bennünket, hogy Krisztustól induljunk cl: erre az Újra in dulásra vagyunk most meghívva. További információért Az Institute for Intercultural Dialogue Dynamics (Kultúrák Közi Párbeszéd Dinamikájának Intézet& tanulmányozza a globalizá ció kulcsfogalmait, értékeit ás működési mechanizmusait. Az Intézet mélyreható elemzéseket készít ezen témákról, és ellen őrzi a sokoldalú ás globális szintű fej lődéseket. Az Intézet olyan tanító célzatú anyagokat is készít, amelyeket a szélesebb hallga tóságnak szán: kézikönyveket, modulokat, felkészitő csomagokat, egy oldalas tájékoztatókat, diákat, és folyamatosan naprakészen tartja a globális etika kulcsszavainak elemző lexikonát. Az Intézet konferenciákat, kerekasztal beszélgetéseket, tudatosságot növelő szemináriumokat ás szakértőket képző szemináriumokat szervez, ás ilyeneken részt vesz. Alkalmanként irányelveket készít. Miután kínos pontossággal beazonosította a globális loilturális vál tozás összetevőit, az Intézet fokozottabban koncentrálja figyelmét azon konkrét lehetőségek felkutatására, amelyek pozitív alternatí vát adhatnak a ma élő férűak ás nőkjogos vágyaira. Contact: iis(2~skynct.be 1. Befolyásos posztmodern filozófüsként a következőkre utalunk: Sigmund Freud, Frederic Nietzsche, Michel Foucault, Herbert Marcuse, Jean-Paul Sartre, Jürgen Habermas, Jean-Fran~ois Lyo tard, Richard Rorty, Jacques Derrida, Michel Onfray.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M

2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE T A R T A L O M XII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2006. AUGUSZTUS 31. 2006/2. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 25 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge 1012

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3.

Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió. 2012. október 3. Hatékony Népegészségügyi politikák kialakítása, Népegészségügyi érdekképviselet és az Európai Unió 2012. október 3. Szereplés az EU színpadán: az EU döntéshozatala és az érdekeltek szerepe Anne Hoel Európai

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája

Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Előreszentelt Adományok Isteni Liturgiája Egyéb nagyböjti énekek (hajnali istentisztelet) A Magyar Ortodox Egyházmegye tulajdona Tropárion a harmadik imaórán 6. hang U-ram, a - ki a Szent Lel-ke-det a

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

STRATÉGIAI TERV 2012-2016

STRATÉGIAI TERV 2012-2016 STRATÉGIAI TERV 2012-2016 Elfogadva: 25/2012 (X.10.) közgyűlési határozat www.lmbtszovetseg.hu BEVEZETŐ Ez a dokumentum a Magyar Leszbikus, Meleg, Biszexuális és Transznemű Szövetség stratégiai terve,

Részletesebben

A civilek szerepe a szociális innovációban

A civilek szerepe a szociális innovációban A civilek szerepe a szociális innovációban Ki a civil, mi a civil? A civil társadalom: az állampolgárok szabad akaraton alapuló, tudatos, egyéni és közösségi cselekvései, melynek célja a társadalom egészének

Részletesebben

A Magyar LMBT Szövetség

A Magyar LMBT Szövetség A Magyar LMBT Szövetség Stratégiai terve 2012-2016 1132 Budapest, Csanády u. 4/B. Telefon: (1) 6 333 302 Fax: (1) 6 333 303 info@lmbtszovetseg.hu www.lmbtszovetseg.hu facebook.com/magyarlmbtszovetseg Bankszámla:

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám

Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám Bu da pest, 2007. március 12. Ára: 1533 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK RENDELETEK 356/2006. (XII. 27.) Korm. r. 6/2007. (I. 24.) Korm. r. 1/2007. (I. 30.) PM-ÖTM e. r. 17/2007. (II. 2.) GKM-KvVM-PM

Részletesebben

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

15. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 31., csütörtök 15. szám TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 31.) OKM r. A szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeirõl szóló 10/2006.

Részletesebben

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2

A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 146 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Mu rá nyi Lász ló 1 A COOP-RENDSZER KIFEJLŐDÉSÉNEK STÁCIÓI, TOVÁBBRA IS A FOGYASZTÓK SZOLGÁLATÁBAN 2 Cselekvési változatok Az ál ta lá nos fo gyasz tá si

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2013. január 15. 2013. 1. szám AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 45/2012. (XII. 29.) AB ha tá ro zat Ma gyar or szág Alap tör vé nye át me

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 11. SZÁM 2011. nove mber T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 83/2011. (XI. 10.) AB ha tá ro zat Mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló al kot mány el le nes ség vizs gá la tá ról a kö te - le zõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek. 94. szám. Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 27., péntek 94. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 1585-1672. OLDAL 2007. május 16. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 30/2004. (XII. 30.) KvVM rendelete 16620 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/205. szám (2) Az R. 18. -ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont - tal egé szül ki: (Az OMMI biz to sít ja:) f) vá gó mar hák ra, vá gó ju hok ra és vá gó kecs

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez

ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez 1 ÚTMUTATÓ ÉS TANANYAGBEOSZTÁS Lányi András Jakab György ETIKA Tankönyv a középiskolák 11. évfolyama számára című tankönyvéhez Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2 A tankönyvről A tankönyv ismeretanyaga

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a

Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a Brundtland jelentés szerinti definíció: a fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is kielégíthessék

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2008. JANUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét az Értesítõ utol só ol

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal

159. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 399, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 22., csütörtök 159. szám Ára: 399, Ft TARTALOMJEGYZÉK 315/2007. (XI. 22.) Korm. r. A köztisztviselõi teljesítményértékelés és jutalmazás

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. április 5. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/14. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Kunszentmiklós

Részletesebben

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte?

Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Nık és férfiak egyenlısége miért jó és kinek kell tenni érte? Borbíró Fanni Magyar Nıi Érdekérvényesítı Szövetség Nık és Férfiak Társadalmi Egyenlısége Tanács Mi az a gender? Biológiai nem (sex) anatómiai,

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 210, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 20., péntek 96. szám Ára: 210, Ft TARTALOMJEGYZÉK 38/2007. (VII. 20.) IRM r. A belföldi Állami Futárszolgálat tevékenységének szabályozásáról

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7.

170. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Az egészségügyi miniszter 53/2007. (XII. 7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. de cem ber 7., péntek 170. szám TARTALOMJEGYZÉK 53/2007. (XII. 7.) EüM r. A gyógy szer ren de lés hez hasz ná lan dó szá mí tó gé pes prog ram mi nõ

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Felnőttek, mert felnőttek

Felnőttek, mert felnőttek Zolnai Erika Felnőttek, mert felnőttek Értelmi sérült felnőttek szexuálpedagógiai támogatása KLTE S z o c í o Í ő í í í ű Tanszék Könyvtára Leli, KEZEM FOGVA ÖSSZ EfO & K > Kézenfogva Alapítvány Budapest,

Részletesebben

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek

Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek Felsőoktatás: globális trendek és hazai lehetőségek A környezeti kihívások és válaszok A demográfiai változások, o Korábban a idények robbanásszerű növekedése o ezen belül jelenleg különösen a születésszám

Részletesebben

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal

107. szám KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. július 29., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 855 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. július 29., szerda 107. szám Ára: 855 Ft TARTALOMJEGYZÉK Oldal 156/2009. (VII. 29.) Korm. ren de let A köz úti áru fu va ro zás hoz, sze mély szál lí

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK

Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség ELTE ÁJK Az előítélet Előítéletesség ma, Magyarországon Krémer Ferenc: az előítéletről szóló minden elmélet csak adott korban és társadalomban igaz multikulturalizmus?

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László

Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Új értékrendek a cégeknél Dr. Radácsi László Cégvezetési trendek 2015 KKV- AKADÉMIA BKIK IX. Osztály Piac & Profit 2015. április 29. Bemutatkozás Akadémia Üzleti tanácsadás + execusve coaching Karitatív

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft

IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. Elõ fi ze té si díj: egy évre 14 112 Ft IV. ÉVFOLYAM 12. szám 2006. de cem ber 29. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 31., szerda 147. szám I. kö tet Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVIII. tv. A Bol gár Köz tár sa ság nak és Ro má ni á nak az Euró pai

Részletesebben

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II.

GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. GAZDASÁGSZOCIOLÓGIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének.

Gondolatok a DEKA-ról 1. Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. Gondolatok a DEKA-ról 1 Ferge Zsuzsa feljegyzése az Egyesület (KARD) alakuló ülésének. 1. A DEKA (Demokratikus Kerekasztal) társadalmi mozgalom Magyarország újrademokratizálásáért, a társadalmi párbeszéd

Részletesebben

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás

Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezetben tudatos gazdálkodás Egészséges környezet alatt azt az élõ és élettelen természeti környezetet összhangban a tevékenységi kör - kell érte nünk, amely ben a mikro és makro világ össz

Részletesebben

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft

22. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 14., csütörtök 22. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 25/2008. (II. 14.) Korm. r. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 260/2006.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ----------------------------------------

A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- A KERET Koalíció tevékenységei 2010-2012-ben: áttekintés ---------------------------------------- Gárdos Tódor (Amnesty International Magyarország) és Sáfrány Réka (MONA Alapítvány) Segítségnyújtás a szexuális

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM I. KÖTET 889-1032. OLDAL 2006. március 24. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok,

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról

Szakács Tamás. 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról 1. M. Ostrogorski, R. Michels, M. Weber a modern pártokról Ostrogorski - szerinte a szervezett párt megjelenése teljesen átalakította a hatalmi viszonyokat, így amit eddig a politikáról tudtunk, azt el

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban

IX. Híresvárosi Vigadalom 2011. szeptember 17. R é s z l e t e s p R o g R a m a 9. o l d a l o n. Régi és új csoportfoglalkozások a művelődési házban 1991 2011 20éves a ingyenes közéleti havilap XX. évfolyam 9. szám 2011 szeptember KMOP-5.2.1/A-09-2009-0014 Tura Városközpont rehabilitációja többfunkciós tér kialakításával FelAVATásrA Vár Az új FőTér

Részletesebben

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese

A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese A Nemzeti Alkalmazkodási Központ bemutatása Bencsik János a Nemzeti Alkalmazkodási Központ vezetője az MFGI igazgató-helyettese EGT Támogatási Alap Alkalmazkodás az Éghajlatváltozáshoz Program és Nemzeti

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

24. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 1., csütörtök 24. szám TARTALOMJEGYZÉK 13/2007. (III. 1.) FVM r. A zöldség-gyümölcs termelõi értékesítõ szervezetek támogatásáról 1202 14/2007.

Részletesebben

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak.

JÖVİKERESİ. www.nfft.hu. - In Search For The Future. Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács. jelentése a magyar társadalomnak. JÖVİKERESİ - In Search For The Future A Nemzeti Fenntartható Fejlıdési Tanács jelentése a magyar társadalomnak (Report of the National Council for the Sustainable Development to the Hungarian Society)

Részletesebben

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája

Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Az egészségügyi ellátási biznisz cégfilozófiája Nemrég, egy különféle szakterületeket képviselô, Kanada különbözô részeirôl érkezett 40 üzletember és üzletasszony részvételével tartott megbeszélésen az

Részletesebben