ÚJ GLOBÁLIS ETIKA: kihívások az Egyház számára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ GLOBÁLIS ETIKA: kihívások az Egyház számára"

Átírás

1 ÚJ GLOBÁLIS ETIKA: kihívások az Egyház számára ÚJ GLOBÁLIS ETIKA: kihívások az Egyház számára E könyvecske azon kihívásokról ad áttekintést, ame lyekkel a keresztények találkoznak, amikor szembe-. sülnek azzal az Új globális etikával, amely a hidegháború vége óta nehezedik ránk. Közvetlenül a Berlini Fal lebomlását követően globális kulturális forradalom ment végbe. Olyan új szavak, paradig mák, normák, értékek, életsílusok, oktatási módsze rek és kormányzási folyamatok terjedtek el globálisan és arattak teljes győzelmet, amelyek egy bizonyos Új etika elemei. Annak az etikai rendszer nek, amellyel szembesülünk, az az Újdonsága, hogy posztmodern, és legfőbb nézőpontjai a zsidó-keresz ténység-utániak. Ráadásul giobálisan normatívicént jelenik meg: már uralkodik a világ kultúrái felett. Az értelmiség és a döntéshozók többsége anélkül kezdte el követni ezen Új normákat, hogy gondosan ele mezte volna eredetüket és mindazt ami szükségsze rűen következik e normákból, s közben egy fogyatkozó kisebbség reakcióssá vált. A megfelelő megkülönböztetések nem lettek megtéve a tisztánlá tás kedvéért. Marguerite A. Peeters INSTITUTE FOR INTERCULTURAL DIALOGUE DYNAMICS asbl MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET

2 Új globális etika: kihívások az Egyház számára Marguerite A. Peeters MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET

3 .. Osszefoglalás [ Uj globális etika: E könyvecske azon kihívásokról ad áttekintést, amelyekkel kihívások az Egyház számára a keresztények találkoznak, amikor szembe találják magukat azzal az új globális etikával, amely a hidegháború vége óta Írta: Marguerite A. Peeters Fordította: Dr. Juhász Gábor Lektorálta: Ryan Nagy Beáta Kiadja: MAGYAR KATOLIKUS CSALÁDEGYESÜLET nehezedik ránk. Közvetlenül a Berlini Fal lebomlását követően globális kulturális forradalom ment végbe. Olyan új szavak, paradigmák, normák, értékek, életsílusok, oktatási módszerek és kormányzási folyamatok terjedtek el globáli san és arattak teljes győzelmet, amelyek egy bizonyos Új etika elemei. Annak az etikai rendszernek, amellyel szem besülünk, az az újdonsága, hogy posztmodern, és legfőbb nézőpontjai a zsidó-kereszténység-utániak. Ráadásul giobá lisa;i normatívként jelenik meg: már uralkodik a világ kul túrái felett. Az értelmiség és a döntéshozók többsége anélkül kezdte el követni ezen Új normákat, hogy gondosan elemezte volna eredetüket és mindazt ami szükségszerűen következik e normákból, s közben egy fogyatkozó kisebbség reakcióssá Marguerite A. Peeters 2006 vált. A megfelelő megkülönböztetések nem lettek megtéve a Minden jog fenntartva tisztánlátás kedvéért. Tördelés: Csupor Dániel, Corvinus Kiadó Nyomda: Cerberus Kft. Az, hogy mit jelent az új kultúra, nem magától értetődő. A puha egyetértés látszata mögött a globális etikának olyan antikrisztusi programja van, amely a Nyugat hitehagyásában gyökeredzik, és 1989 óta a globális világkormány kormánykerekénél nagy hata lommal rendelkező kisebb csoportok állnak. Számos keresztény. összekeveri az Új kultúra paradigmáit az Egyház szociális tanitásá val. Annak veszélye, hogy az új etika mögé keresztények is felso rakoznak különösen szembetűnő abban a fejlődő világban, amely napjainkban különösen is szembekerül a globalizáció hatásaival. Másrészt azonban a keresztények nem vonhatják kétségbe Isten gondviselő kormányzását a világ eseményeiben. Hivatásuk arra szó l.itja őket, bogy meglássák a Szentlélek tevékenységénekjeleit az Új kultúrában és evangelizálják azt, ezáltal alternatívát kínálva a poszt modern lebontásnak, dekonstrukciónak.

4 4 Új globe/s etika: kíhív&sok az Egyhjz szjm&a. Óriási a tudatlanság arról, hogy ml itt a tét, akár szocio-politikailag,. kulturálisan, vagy antropológiailag és teológiailag. A tudatlanság azonban mindig rossz tanácsadó. A globális forradalom komoly ta nulmányozása, mind tartalmát, mind folyamatát illetően, elenged hetetlen ahhoz, hogy a keresztények képesek legyenek felelősségük gyakorlására. Az erre fordított erőfeszítés hozzátartozik az Egyház evangelizációs küldetéséhez. A hidegháború vége óta sok Száz olyan Új fogalom terjedt cl hitó tűzként Földünk legeldugottabb zugáig is, amelyek Új nyelvezetet használva fejezik ki magukat. A rendszerezés igénye nélkül néz zünk néhány példát: emberarcú globalizáció, világpolgárság, fenntartható fej lődés, jó kormányzat, konszenzus építés, globális etika, kulturális sokféleség, kulturális szabadság, civilizációk kö zötti párbeszéd, életminőség, minőségi oktatás, oktatás mindenkinek, a választás joga, tudatos döntés, tudatos kon szenzus, informált döntés, informált beleegyezés, gender, egyenlő esélyek, egyenlőség elve, általános érvényesítés (mainstreaming), az önérvényesítés előmozdítása (empo werment), Nem-Kormányzati Szervezetek, polgári társa dalom, partnerség, átláthatóság, egész-társadalmi részvétel, számonkérhetőség, holizmus, széleskörfi konzultáció, könnyítés, befogadás, tudatosságnövelés, értéktisztázás, kapacitás növelés, női jogok, gyermeki jogok, reproduktív jogok, szexuális orientáció, biztonságos abortusz, bizton ságos anyaság, jogokon alapuló megközelítés, vesztes nél küli megoldás, kedvező környezet, egyenlő hozzáférés, életre nevelés, kortárs nevelés, testi integritás, intemalizá lás, tulajdonosnak lenni, változást segítők, legjobb gya korlati formák, a haladás jelzői, kulturálisan érzékeny megközelítés, szekuláris spiritualitás, Fiatalok Parlamentje, békére nevelés, a következő generációk jogai, vállalati tár sadalmi felelősség, tisztességes kereskedés, személyi biz tonság, elővigyázatosság elve, megelőzés... Többé senki sem tagadhatja, hogy e fogalmak uralkodóvá váltak korunk kultúrájában amelynek legfőbb jellemvonása, hogy glo bális.

5 Ó Új qiobjils etika: kih Tvjsok az Eqyhjz szjmji-a G/objíis kultu4íis Forradalom 7 A szavak és fogalmak ezen nyilvánvalóan rendszertelen egészében sem elítélni, sem helyeselni nem kell. Oszinte emberi vágyak ás örök értékek keverednek itt össze a Nyugat hitebagyásának keserű gyümölcseivel, melyek belülről rontották meg a globalizáció fo lyamatát. Az Új globális nyelv azonban hajlik rá, bogy kizárjon olyan sajá tosan a zsidó-kereszténység hagyományhoz tartozó szavakat, mint például: igazság, erkölcsiség, lelkiismeret, ész, szív, szüzesség, tisz taság, házastárs, férj, feleség, apa, anya, fia, lánya, kölcsönös. kiegészítés, szolgálat, segítség, tekintély, hierarchia, igazsá gosság, törvény, parancsolat, dogma, hit, karitász, remény, szenvedés, bűn, barát, ellenség, természet, megjelenítés... Vajon Jacques Derrida, a posztmodern dekonstrukcionalizmus atyja, nem javasolta egy a francia Le Monde-nak adott interjúban, 2004-ben, röviddel halála előtt, hogy töröljék ki a házasság szót a francia polgári kódexből, és így oldják meg a homoszexuális párok jogállásáról folyó vitát? Bizonyos szavak kizárása olyan té nyező, amelyet figyelembe kell venni a globális etika kihívásának elemzésekor. Az új fogalmak közül néhány globális paradigmává változott. Fo galmak spontán létrehozása Így norinateremtőfolyamattá lett, mely által a hatalmat birtokló kisebb csoportok mindenkire rákényszerí tették az új fogalmak ideologikus értelmezését: a normateremtő fo lyamathoz hozzátársult az ideologikus radikalizálódás folyamata. Például nyilvánosan úgy beszélni a homoszexualitásról mint bűnről, ma az új kultúra egyik legfőbb normájának megszegését jelenti, amely a következő: a választás abszolútjoga, vagy a nem-diszkri inánálás elve. Az új paradigmák olyan drámai paradigma eltolódásokat tükröznek, amelyek a nyugati társadalom átmenetét jelzik a moderniz musból a posztmodern izmusba. Az új posztmodern paradigmák kibillentik helyükből a réginek számító modem paradigmákat. Ime néhány példa ezekre az eltolódásokra: a fejlődéstől, mint növekedéstől a fenntartható fejlődés felé, a kormánytól a kormányzás felé, a képviseleti de mokráciától a részvételi demokrácia felé, a tekintélytől az egyéni autonómia és jogok felé, a házastársaktól a partne rek felé, a boldogságtól az életminőség, az adottól a szer kesztett felé, a családtól a család különböző formái felé, a szülőktől a nemzők felé, az objektív és mérhető anyagi szükségletektől az önkényességhez való jog szerinti meg közelítés felé, a karitásztól a jogok felé, a kulturális iden titástól a kulturális sokféleség felé, a többségi szavazástól a konszenzus felé, a konfrontációtól a párbeszéd felé, a nemzetközi biztonságtól a személyi biztonság felé, az egyetemes értékektől a globális etika felé stb. A hidegháború vége óta bekövetkezett kulturális változások oly nagy mértékűek, hogy egy globális kulturális forradalomnak fe lelnek meg. Következményeik mérhetetlenül összetettek, és mind egyiket külön-külön nagy gonddal kell tanulmányozni. Az új normák befolyása nem korlátozódik csupán az új fogalmi keretrendszer elfogadására: az új paradigmák olyan dinamikus cse lekvési elvekké váltak, amelyek már konkrét és visszafordíthatat lan átalakulásokhoz vezettek a társadalmi-gazdasági és a politikai élet minden területén. Ezek az átalakulások mindannyiunkat köz vetlenül érintenek ott, ahol vagyunk, mindennapi életünkben, kü lönösen azokon a területeken, amelyek a legfontosabbak a személyes ás társadalmi erkölcs számára, mint az oktatás és az egészségügy: új törvények és politikák, radikális változások a gon dolkodásmódban és az életstílusban, a cégek és intézmények vi selkedési kódexében, változások a tananyag és a tankönyvek tartalmában, új normák és döntéshozó módszerek a politikában, az egészségügyben és az oktatási rendszerekben, Új stratégiai pri oritások a nemzetközi együttműködés érdekében, a fejlődés radi kálisan Új megközelítése, a demokratikus alapelvek ás mechanizmusok alapvető átalakulása mindenkire egy új társa dalmi ethoszt kényszerítenek. A forradalmi folyamat annyira hatékony volt, hogy ma már min denütt jelen vannak ezek az új fogalmak. Athatják a nemzetközi

6 8 i2j qlobj/fs etíka: kfhívjsok ~z Eqyhjz szjm 1r~ CiobjIis kultur&/ís (on&a!orp 9 kultúrát, a nemzetekfeletti és regionális szervezeteket, a kormá nyok és a minisztériumaik, a politikai, mind jobb-, mind baloldali pártok ás a helyi vezetők kultúráját, a vállalati kultúrát, az egész ségügyi ás nevelési szervezetek kultúráját, a média kultúráját, a Nem-Kormányzati Szervezetek számtalan hálózatának és a nem zetekfeletti kormányzásnak a kultúráját. Az új nyelvezet külön böző fokokban a világvallásokat is átjárta a keresztény Nem-Kormányzati Szervezeteket és karitász szervezeteket is. A Földön mindenütt társadalmak ás nemzetek élnek abban a kul túrában, amelyet a konszenzus, sokféleség, partnerség, fenntart hatóság, holizmus, választás, nemi egyenlőség, egész-társadalmi részvétel stb. értékei kormányoznak. Jó vagy rossz, akarjuk vagy sem, tudunk ezekről, mert a globális kultúra mindannyiunkat nevel. Fontos megismételni, hogy ennek a kultúrának a tartalma míg külsőleg csábító, addig bensőleg egyáltalán nem magától ér tetődő. Ez a tartalom semmiképpen sem semleges azért sem, mert a semlegesség olyan mítosz, amit soha senki sem hitt őszin tén. Az új értékek ambivalensek, kettős értékűek. A minden ember őszinte konszenzusának, vagyis egyetértő beleegyezésének lehe tősége radikális programmal kapcsolódik egybe. Az ambivalencia nem jelent toleranciát vagy választási lehetőséget, bár az emberek többsége hajlik rá, hogy ezt higgye. Az ambivalencia a valóság és az igazság lebontásának (dekonstrukció) a folyamatát jelenti va lójában, amely a hatalom, az uralkodás ás az intolerancia önké nyes gyakorlásához vezet. A posztmodernitás paradoxona az, hogy miközben a hatalom gyakorlása modern útjainak lebontására tö rekszik, közben a hatalom-megragadás új, mesterkéltebb és kifi nomultabb útjait vezeti be. Az új kultúrába integrálva az új fogalmak nem zagyvaságok. Olyan dinamikával rendelkeznek, amelyet egy belső logika irá nyít. Az új fogalmak kölcsönös viszonyban vannak egymással, in teraktívak, egymástól rnggőek, elválaszthatatlanok ás kölcsönösen megerősítik egymást. Egy olyan rendszerhez, egészhez tartoznak, melyben minden benne van mindenben. Például, az új rendszerben ajó kormányzás amely előfeltételezi a konszenzus kialakítást és az egész-társadalmi Nem-Kormányzati Szervezetek általi részvé telt az az út, amely létrehozza ajknntartható fejlődést, amely a nemek egyenlőségén át történik, amelynek előfeltétele a i~epro duktív egészség egyetemes elérhetősége, amely a tudatos válasz tásra és a választáshoz való jogra (például az abortusz választásához valójogra) alapul. Maguk az új paradigmák annyira holisztikusak, hogy teljességgel magukba foglalják egymást. Az 4j etika az, ami az új paradigmáknak egyesítő ilakzatot ad. Ez az etika globális. A globális etika foglalta el azoknak az egyetemes értékeknek a helyét, amelyekre 1945-ben a nemzetközi rendet ala pozták, ás amelyet ma már idejétmúltnak tekintenek. A globális etika kezdő és végpontja nem az egyetemesség hagyományos fo galma: a globális etikát a radikalizálás rontotta meg. Ennek meg értése lehetetlen az új teológiával való viszonyának megértése nélkül, amely megelőzte a kulturális forradalmat. Ez az új teoló gia Isten transzcendenciáját úgy értelmezi, mintha Isten teljes séggel a másik oldalon lenne, és az immanens e világ, vagy szekularitás teljességgel az emberre lenne bízva. Az új normák legtöbbje még nem lett formálisan is nemzetközi törvénnyé, és ezértjogilag még nem kötelezőek. A forradalomnak azonban akkora.ereje van, hogy e normák más módon kötelezik nemcsak a kormányokat, hanem, és elsődlegesen, a világ minden kultúráján belül a gondolkodásmódokat és viselkedési formákat. Az új etika diktál. Hatás és hatásosság terminusaiban kifejezve, úgy tűnik, erősebb mint a jogok és nemzetközi törvények uralma. Melyik államfő javasolt, alakított ki ás fejezett ki bármilyen al ternatívát az új paradigmákhoz? Melyik szervezet vonta valaha is sikeresen kétségbe ezek rejtett alapelveit? Melyik kultúra tudott ezeknek ellenállni? Tény, hogy az egész világon egyetlen befo lyásos szociális vagy politikai szereplő sem állt ellen, sőt interna lizáiták ezeket a paradigmákat, és most már sajátjukként élnek ezekkel. Altalánosan felsorakoztak az új etika mellett. Pusztító erejű hatékonysága ellenére a kulturális forradalom szinte észrevétlenül haladt előre, csendes forradalom volt. Vérontás, nyílt konfrontáció, puccs ás az intézmények megbuktatása nélkül ment végbe. A világban soha sehol nem volt nyílt és hosszas demokra tikus vita az új fogalmak tartalmáról. Semmiféle szervezett ellen kezés vagy ellenállás nem mutatkozott. Minden lopakodva,

7 10 Új qiobji s etika: kíhívjsok az Eqyhjz szjmjra konszenzus teremtés, képviselet, támogatás, tudatosságot és érzé kenységet növelő kampányok által, hivatalos tájékoztatók, kortárs tanácsadás,jelentéstisztázás (a szakértő teszi, és egyben meg határozza, bogy mi a helyes),párbeszéd, partnerség, párhuzamos eljárások, a társadalom manipulálása (social engineering), kultu rális ráhangolás és a szociális változtatás más, olyan puha tech nikái által történt, amelyek Úgy manipuláltak, hogy a titkos program rejtve maradt, és egy kisebbség programját ráerőltették a többségre. A forradalom a nemzet számára egyrészt a nemzeti szint alatt (a Nem-Kormányzati Szervezeteken keresztül, amelyeket megté vesztően civil szervezeteknek hívnak), másrészt a nemzeti szint felett ment végbe (az ENSZ-ben). A program mögött a valódi ve zetők nem a kormányok és nem is az általuk képviselt potgárok, hanem olyan külön érdekeket szolgáló nyomást gyakorló csopor tok, amelyek, amint látni fogjuk, tolvaj módjára ragadták maguk hoz a globálisan kötelező, normatív hatalmat. Ezek a csoportok voltak a forradalom vezetői, az úttörők, a szakértők, akik megfor málták az új, manipulatív nyelvet; az érzékenységet növelők, akik a globális kampányokat vezették, a konszenzus teremtők, az elő mozdítók, a globális kormányzat elsődleges partnerei, a társada lom manipulálói, a globális etika bajnokai. A demokratikus elveket átlépve a forradalom nem forgatta fel a politikai intézmények külső szerkezetét. Még nem változtatta meg megbízatásukat. Nem hozott létre új politikai vezetést. Az intézményeken, vállalkozá sokon, iskolákon, egyetemeken, kórházakon, kultúrákon, kor mányzatokon és családokon belül és az Egyházon belül történt meg a gondolkodásmód és viselkedés gyökeres változása A hiva tal arculata ugyanaz marad, de már idegenek foglalják cl a szobá kat. Belül kell keresni az ellenséget: a harcmező belül van. Történelmi háttér Hogyan ment végbe ez a forradalom? A Berlini Fal leomlása után a történelmi körülmények megkönnyítették a forradalom ügynö keinek a hatalom megragadását. Történelmileg az ENSZ-nek ve zető, bár nem kizárólagos szerepe volt a globális kulturális változás elősegitésében az 1990-es évek első felében. Ma oly nagy számú partnere van a globális etikának, oly sokféle és Oly hatal mas, hogy programjuk valószínűleg akkor is tovább teijedne a tár sadalom szerkezetében, ha az ENSZ megszűnne. A hidegháború végén az emberek készek voltak a változásra. Bé kére, demokráciára, szabadságra, vallásszabadságra, népek közötti megbékélésre, őszinte Új egyetértésre, valódi fejlődésre, Eszak Dél szolidaritására, egész-társadalmi részvételre, a valóság egé szét megragadó (holisztikus) szemléletre, az államvezetésben az emberi és környezeti gondok tudatos integrálására, decentralizá cióra, szubszidiaritásra, méltányosságra, személyközpontú globa lizációs folyamatra, kultúrák között hiteles párbeszédre és kölcsönös tiszteletre vágytak. A fenntartható fejlődés, a nők önér vényesítésének előmozdítása, ajó korn~ányzás, a békére nevelés, a civilizációk közötti párbeszéd és a többi, az 1990-es években be fogadott Új paradigmák többsége Úgy tűnt, hogy válasz arra, amire az emberiség várt. De az emberiség vágyait eltérítették. A globá lis etika, a szolidaritás, az altruizmus és a humanitarianizmus ma legtöbbször arra szolgál, hogy elrejtse az emberi és társadalmi de konstrukció programját. A Kelet-Nyugat ellentét vége egybeesett a gazdasági globalizáció felgyorsulásával. A multinacionális vállalatok pénzügyi és gazda sági hatalma exponenciálisan nőtt, míg a nemzetállamok hatalma láthatóan csökkent. Az ENSZ törekedett megerősíteni az intéz ményeit és a globális kormányzat stratégiai központjává tette magát. Hirdetve, hogy etikai megbízatása van, magának követelte az etika fölötti monopóliumot a globalizáció korában, és olyan képet festett önmagáról, mintha ő lenne az egyetlen intézmény, amely képes emberségessé, etikussá ésfenntarthatóvá tenni a gb-

8 12 0~ qiob~iis etíka: kihtv~sok ~z Eqyhjz szjrnj ~ Töttépelmi hjit& 13 balizációt. Azt ígérte, hogy egyetemes morális tekintélyével el lensúlyozza a piac globális gazdasági erejét. Továbbá azzal érvelt az ENSZ, hogy a globális problémák nemcsak globális megol dásokat követelnek, hanem globális értékeket is olyan globális etikát, amelyet csak az ENSZ képes kialakítani és betartatni. Alig ért véget a hidegháború, amikor az ENSZ olyan kormány közi konferenciák sorozatát szervezte meg, amire még nem volt példa. A konferencia sorozat célja az volt, hogy kidolgozzák a világ új, egységesített jövőképét, az Új világrendet, az Új globális egyetértést, amely az Új korszak nemzetközi közösségének nor máira, értékeire és prioritásaira alapul: nevelés (Jomtien, 1990); gyermekek (New-York, 1990); környezet (Rio, 1992); emberi jogok (Bécs, 1993); népesedés (Kairó, 1994); szociális fejlődés (Koppenhága, 1995); nők (Beijing, 1995); lakásépítés (Isztambul, 1996); és élelmiszer biztonság (Róma, 1996). A konferenciákatjo lyamatként gondolták cl, és ezen belül Úgy képzelték el a globális egyetértést (konszeazuso, mint olyan csomagot, amely az összes új paradigmákat az Új kultúrában és etikai szintézisben egységesíti, integrálja. Csak hat év kellett ahhoz, hogy felépítsék az új egyetértést és gb bálisan jóváhagyják azt. A végrehajtási szakasz 1996-ban kezdő dött. Azóta a forradalom ügynökei gondoskodtak róla, hogy semmi olyan vita ne legyen, amely megkérdőjelezi az állítólagos egyetértést. Az 1990-es évek internet-forradalma, a társulások és informális nemzetekfeletti kormányzati hálózatok robbanásszerű sokasodása (sokmilliárdos alapítványok, azonos gondolkodású politikusok, Nem-Kormányzati Szervezetek, a pénzügyi világ képviselői, vál lalatok, akadémiák csoportosulásai), a globalizáeió a maga min denféle formáival, az ENSZ decentralizációs és regionalizáeiós stratégiája, hatékonyan kivitelezte a globális programot a regio nális, nemzeti és helyi szinteken. Megbízatása által az ENSZ kormányközi szervezet. A globális egyetértést Úgy kell elgondolni, mint ami a kormányok akaratát tükrözi, amelyek pedig a nép akaratát De facto (valójában) azonban a globális normákat olyan szakértők állították össze, akiket ideológiai beállítódottságuk és azonos gondolkodásuk miatt vá lasztottak ki. Hogy vált lehetségessé, bogy ideológusok ragadják meg a globá lis nonnatív hatalmat? 1989-ben mindenki úgy gondolta, bogy az ideológia vége a világot automatikusan az egyetértés állapotába helyezi. Azt állították, hogy az új gondolkodásmód minden prob lémát pusztán pragmatikus természetűvé változtat: a nemzetközi együttműködés középpontjában helyezett Új problémák semle gessége magától értetődőnek látszott: a természeti környezet pusztulása, a nemek egyenlőtlensége, a népesedés növekedése, az emberi jogokkal való visszaélés, növekvő szegénység, az oktatás és gyógyítás elérhetőségének hiánya stb. Sőt, az ENSZ azzal ér velt, bogy ezek a problémák globális természetűek. Ezen logika szerint a kormányoknak elsődlegesen nem demokratikus megbe szélésre, hanem technikai szakértelemre és a Nem-Kormányzati Szervezetek alulról Jövő tapasztalatára van szüksége. A társa dalmi többség tévedése az volt, bogy elfogadták a semlegesség mítoszát anélkül, bogy megvizsgálták volna e kérdések alapvető antropológiai tétjét. A valóságban 1968 májusának nemzedéke, a nagy hatalmú népe sedést kontrolláló lobbi és sok milliárd dolláros iparuk, a gazda sági feministák és más világi Nyugati Nem-Kormányzati Szervezetek és a posztmodern akadémikusok foglalták el a kulcspozíciókat az ENSZ-ben és specializált ügynökségeiben az as évek óta. Míg a nyugati kormányok azzal voltak elfoglalva, hogy a hidegháború idején féken tartsák a szovjet fenyegetést, az azonos-gondolkodású ideológusok kis csoportja nemzetközi bü rokráciák és hálózatok keretében dolgozva megkérdőjelezhetetlen szakértelemre tett szert azokon a társadalmi-gazdasági területe ken, amelyekről a konferenciák tárgyaltak után úgy jelentek meg, mint azon szakértők, akikre a nemzetközi közösségnek szük sége van a nemzetközi együttműködés új problémáinak kezelé sére. Ezek az ideológusok úgy gyakoroltak globális normatív vezetőszerepet szakértelmük álarca mögött, bogy nem találkoztak semmiféle ellenállással. Az ideológus technokraták kis csoportjá nak az volt a rejtett programja, hogy elérje azt a globális kulturá

9 14 17 g/objif5 etika: kihfvjsok az Eyyhjz szjrnj -a Tött&?elrni hju& 15 us változást, amelyet a társadalom manipulálására irányuló célja iban maga elé tűzött. Nyilvánvaló politikai tény, hogy a kulturális forradalom hatékony ellenőrzést szerzett önszerveződő polgári csoportokon (főleg Nem-Kormányzati Szervezeteken) keresztül az ENSZ gépezete fölött, és az ENSZ Titkárságán keresztül a tagállamok kormánya fölött A nagy hatalmú Nem-Kormányzati Szervezetek befolyása a globális politikai döntések meghozatalára a Berlini Fal leom lása után drámaian megnőtt. Allamot nem képviselő szereplők lettek a kulturális változás hatalmi központjai. Nem-Kormányzati Szervezetek (NKSz) lettek az ENSZ Titkárság és az ENSZ speci alizált testületeinek elsődleges partnerei a programtervezéstől az egyetértés kialakításon és a végrehajtáson át egészen az ellenőr zés kiépítéséig. Az ENSZ-NKSz együttműködés gyorsan kifejlesztett egy alapel vet, apartnerség elvét. Ez az elv leszögezi, hogy a kormányzati és nem-kormányzati szereplőket egyenlő partnerekkéízt kezelik. A partnerséghez csatlakozás feltétele az, hogy el kell ismerni a part nerség működtetőii~ek eleve-leszögezett világvízióját és stratégi áját: a partnereknek azonos-gondolkodásúnak kell lenniük. Akik nem hajlandók az adott feltételeket elfogadni, azok nyíltan ki van nak zárva. A partnerség kizárólagos. Gyakorlatilag mindenjelen leg létező partnerség egyetlen közös világvíziója a globális etikát és annak különböző részeit jelenti. véből, amely dej ~zcto a globális etikától függ. Ezek a mércék azért veszélyesek, mert a választott kormányok morális tekintélyét olyan nem-választott sajátos érdekcsoportokra ruházzák át, ame lyek nemcsak legitimáció nélkül vannak, de gyakran radikálisak is. A részvételi demokrácia és a jó kormányzat nem tartoznak hozzá a képviseleti demokráciához. Amikor a képviseleti demokrácia ki egészítőiként kezelik ezeket, akkor párhuzamosan futnak vele úgy, hogy a hagyományos eljárásokkal ezeket nem lehet ellenőrizni. A globális egyetértés, amint az ENSZ zsargonja mondja, sok résztvevős. Ez aztjelenti, hogy minden globális állampolgárnak részt kell benne vennie, sajátjának kell tudja a programot, meg kell védenie, tanítania, kiviteleznie és betartatnia kell: nemcsak a kor mányoknak, hanem a NKSz-eknek, a polgári társadalmi szerep lőknek, a női csoportoknak, az üzletnek és az iparnak, a tudományos és technológiai közösségeknek, a családoknak, a gyermekeknek és a fiataloknak, az akadémiáknak, az ernyő szer vezeteknek, a szakszervezeteknek, a szakértőknek, a helyi tekin télyeknek, a farmereknek, a bennszülötteknek, a médiának, az imámnak és a lelkipásztoroknak is. A globális etika a nemzeti ön állóságjölé helyezi magát, a szülők és a nevelők tekintélye fölé, sőt a világ vallásainak tanításafólé. Atlép minden törvényes hie rarchián. Közvetlen kapcsolatot létesít önmaga és az egyedi pol gárok között ez azonban a diktatúra sajátossága. A partnerség elvének logikájához tartozik, hogy mindig több Po litikai hatalmat követel a partnereknek a hatalom törvényes gya korlóinak kárára. Ezért nem ésszerűtlen a kérdés, hogy Vajon a partnerség elve nagyban hozzájárul-e a demokrácia lebontásához. Ez az elv azonban olyan erősen kényszerítő jellegű, hogy a part nerség globális kultúráját hozta létre. I 1 A partnerség elve viszont új politikai mércét hozott létre: többek között, ajó kormányzatot, a részvételi demokráciát, a so/crésztve vős egyetértést és a nemzetekfeletti kormányzati hálózatokat. Ezek a mércék nem a demokratikus képviselet elvéből indulnak ki (amely egyetemes értékekhez kötött), hanem a partnerség azon el

10 A posztmodernitás és a globális etika radikális programj a A kulturális forradalom a posztrnodernitásban találta meg egyensú lyát. A posztmodernitás mindenekelőtt a modernitást ingatja meg vagy bontja le, azt a kulturális szintézist, amely a Vesztfáliai Béke (1648) óta uralkodik Nyugaton. Amennyiben a posztmodernitás a modernitás visszaéléseit is lebontja vagyis a racionalizmi~st, az ins titucionalizmust, a formalizmust, az autoritarianizmust, a marxiz must és a liberális pesszimizmust, annyiban gondviselésszerű jellege van. De a posztmodemitás messzebb megy a Nyugat aposztáziájá ban mint a modernitás. A posztmodernitásban éppúgy mint a mo dernitásban nem minden fekete vagy fehér felfordulása, amely elvetette a moralitást és a tekintélyt, ra dikálisan felmagasztalta az egyéni szabadságot és a rákövetkező szekularizáció gyors folyamatát, siettette a nyugati társadalmak át menetét abba a nem-elnyomó civilizációba, amelyet Herbert Mar cuse hirdetett meg, a Nyugati kulturális forradalom posztmodern atyja. A posztmodernitás megingatja azt módot, ahogyan a valósá got, a férfinak és nőnek Jsten által adott antropológiai szerkezetét, az Isten által létrehozott világegyetem rendjét racionálisan és teo lógiailag felfogjuk. A posztmodernitás alapvető kijelentése az, hogy minden valóság lényegében valamilyen szociális szerkezet, hogy az igazság és a valóság nem rendelkezik szilárd és objektív tartalommal hogy ezek ténylegesen nem léteznek. A valóság csak egy értelmezendő szöveg. A posztmodern kultúrának lényegtelen, hogy egy szöveget így vagy úgy értelmezünk: minden értelmezés egyenlő értékű. Ha semmi sem adott, akkor a szociális, politikai, jogi, spirituális normák és struktúrák lebonthatók és újra építhetők saját akaratunk szerint, követve a pillanat szociális átalakulásait. A posztmodernitás felmagasztalja az egyén önkényes önállóságát, és

11 18 i2/ qiobjiis etika: kihívjsok az Eqyhjz sflngra A posztmo4erni&~s és a qiobalis etik~ ta4ikj/is ptoql-amja 19 a választáshoz való jogát. A globális posztmodern etika ünnepli a különbözőségeket, a választások különbözőségét, a kulturális kit lönbözővéget, a kulturális szabadságot, a szexuális különbözővéget (a különböző szexuális irányultságokat). Ez az ün.neplés tényle gesen a férfi és a nő felszabadításának szól létezésük azon felté telei alól, amelyekbe Isten helyezte őket. De a szabad akarat fogalma ellentmond a posztmodern értékek és különösen a választáshoz való jog normatív jellegének, amely jog az Új kultúra legfőbb értéke. A posztmodern radikalizmus azt kö veteli, bogy a választás jogának gyakorlása érdekében az egyén szabadítsa fel magát minden normatív keretrendszer alól legye nek azok akár szemantikai (világos definíciók), ontológiai (a lét, az adottság), politikai (az állam önállósága), morális (transzcen dens normák), szociális (tabuk, tiltott dolgok), kulturális (hagyo mányok) vagy vallási (dogma, az Egyház tanítása) jellegűek. Ez az állítólagos felszabadítás az Új etika parancsává vált. Csak az olyan dolgok megingatása és lebontása (destabilisation and de construction a posztmodernitás két kulcsszava) által történhet meg, mint amilyenek a tiszta definíciók, a nyelv tartalma, a ha gyományok, az intézmények, az objektív ismeret, az értelem, az igazság, a törvényes hierachiák, a tekintély, a természet, a növe kedés, az önazonosság (személyi, genetikai, nemzeti, kulturális, vallási...), minden olyan dolognak, amit egyetemesnek tartunk, és amit a zsidó-keresztény értékek és az isteni kinyilatkoztatás kö vetkezményének tekintünk. Amikor az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát 1948-ban el fogadták, a nyugati kultúra még javarészt elfogadta a természet törvény és a világegyetemnek adott rend (és ezért a rendet adó ) létezését: minden emberi lény szabadnak születik és egyenlő mél tósággal (1. szakasz). Ezért az Egyetemes Nyilatkozat az emberi ség családja minden tagjának veleszületett emberi méltóságáról beszél. Ha veleszületett, akkor csak az emberi méltóság elismeré sére, és az emberi jogok kijelentésére van szükség, nem a semmi ből való összebarkácsolására (fabricatio ex nihilo,) ban az egyetemesség fogalma kapcsolatban volt e jogok létezésének elis merésével. Az egyetemességnek transzcendens dimenziója, és ezért benső morális tartalma volt. Azóta azonban az egyetemes emberi jogok radikálisan önállóakká váltak, elszakadva minden objektív és transzcendens morális keret rendszertől. A választáshoz valójog tisztán immanens elve ennek az elszakadásnak a gyümölcse. A posztinodernitás jogot követel az ember számára ahhoz, hogy gyakorolhassa szabadságát a termé szettörvény ellen, a hagyomány és az isteni kinyilatkoztatás ellen. A jog uralmát és a demokráciát Új alapra, a választáshoz való jog alap jára helyezi, amelybe az Új etika nevében beleérti a lényegileg gonosz választásához valójogot: abortusz, homoszexualitás, szabad szerelem, eutanázia, asszisztált öngyilkosság, a törvényes tekintély vagy hierarchia bármilyen formájának elvetése, minden vélemény kötelező tolerálása, az engedetlenség azon szelleme, amely sokféle formában mutatkozik meg. Az így értelmezett választáshoz valójog olyan alapnormává vált, amely az összes emberi jog értelmezését irányítja, és a globális etika legfőbb referenciapontjává vált. Fölötte van és túllép (transzcendálja) az egyetemesség hagyományos fogal mán. Meta szintre helyezi önmagát. Erőszakosan lép fel és globális normatív tekintélyt követel magának. Az Új globális nyelv és minden posztmodern paradigma szavai nak és kifejezéseinek legfőbb sajátsága a tiszta definíciók hiánya. Azok a szakértők, akik az Új fogalmakat kialakították, kifejezetten megtagadták azok jelentésének tiszta meghatározását mondván, hogy a meghatározások lehatárolnák az egyén lehetőségét arra, hogy megválassza saját értelmezését, és ez ellentmondanak a vá lasztáshoz való jog normájának. Ennek következtében az új fo galmaknak nincs szilárdés egyedi tartalma: az állandó változás folyamatai, kitágítva önmagukat, amikor a társadalmi értékek vál toznak, amikor új választások lehetősége merül fel. A társadalom manipulálói azt mondják, hogy az Új paradigmák holisztikusak, mivel magukba foglalnak minden lehetséges választást. Nézzünk meg néhány példát: reproduktív egészség és gender (nem). A reproduktív egészség az 1994-es kairói konferenciának kulcsfogalma, amit a kairói dokumentum 72. paragrafusa deli niál. Ez az áldefiníció egy paragrafus hosszú, homályos, világos tartalom nélküli, kétértelmű és mindent magába foglaló. Az ér telmi tisztaság hiánya stratégiai és manipulatív. Az a célja, hogy le hetővé tegye a legellentmondóbb értelmezések együttlétezését:

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA

GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA GABRIELE KUBY A NEMEK FORRADALMA A GENDER FORRADALMA ~ A NEVELÉS ÁLLAMOSÍTÁSA KAIROSZ KIADÓ, 2008 Dr. Roska Péter, 2008 Kairosz Kiadó, 2008 Borítóterv: Zsengellér Zsolt

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA

JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA A KULTÚRA PÁPAI TANÁCSA A VALLÁSKÖZI PÁRBESZÉD PÁPAI TANÁCSA JÉZUS KRISZTUS, AZ ÉLŐ VÍZ HORDOZÓJA Keresztény reflexió a New Age -ről 2 A fordítás alapjául szolgáló kiadás: Pontifical Council for Culture

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai

AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI. Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ALAPELVEI Az egészségfejlesztés alapvető nemzetközi dokumentumai Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az egészségfejlesztés

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV*

AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* Ronald Dworkin AZ ALKOTMÁNY MORÁLIS ÉRTELMEZÉSE ÉS A TÖBBSÉGI ELV* ALKOTMÁNYOS ELLENTMONDÁSOK A legtöbb modern alkotmány nagyon széles és absztrakt megfogalmazásban deklarálja az állammal szembeni egyéni

Részletesebben

Mitôl jó egy házasság?

Mitôl jó egy házasság? 2. fejezet Mitôl jó egy házasság? A csoportokban, a találkozó elején beszéljétek meg a múlt alkalommal tett elhatározást: miként sikerült a tisztaság tanúinak lennetek? És miként sikerült a szeretet támadásával

Részletesebben

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára

Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára Miért és hogyan tanítsunk az antiszemitizmusról? Irányelvek tanárok számára 2010 december 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető. 3 2. Hogyan kezeljük az antiszemitizmust az iskolában... 5 3. Pedagógiai megközelítés

Részletesebben

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA

Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA Az iskolai demokrácia alternatívái A MA GYAR IS KO LA ÉS AZ ÚN. DE MOK RA TI KUS IS KO LÁK TA PASZ TA LA TA I NAK ÖSSZE HA SON LÍ TÁ SA A tanár, aki osztályát a büntetésektôl való félelemmel kormányozza,

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma

Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS BÉKE PÁPAI TANÁCSA Az Egyház társadalmi tanításának kompendiuma ŐSZENTSÉGE II. JÁNOS PÁL PÁPÁNAK A TÁRSADALMI TANÍTÁS TANÍTÓMESTERÉNEK, AZ IGAZSÁGOSSÁG ÉS A BÉKE EVANGÉLIUMA TANÚSÁGTEVŐJÉNEK

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés

Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés Szerzetesi élet ez is egy mód az Istennek szentelt élet megélésére, ezzel foglalkozunk a mostani számban. Istennek szentelt élet A kifejezés megdobogtatja a legtöbbünk szívét! Azt hiszem azért, mert mindannyian,

Részletesebben

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl

Győri Zsuzsanna. CSR-on innen és túl Győri Zsuzsanna CSR-on innen és túl Gazdaságetikai Központ témavezető: dr. Zsolnai László igazgató, egyetemi tanár Győri Zsuzsanna 2 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola CSR-on innen

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció?

Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? Fórika Éva Petrea, Bogdan Nemzeti szuverenitás és/vagy európai integráció? egy hosszú távú versenyrõl, melynek több, régi vagy új résztvevõje van, s amelybe még többen szeretnének beszállni Bevezetõ helyett

Részletesebben

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója

A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója 1. melléklet a /2012. (..) OGY határozathoz A fenntarthatóság felé való átmenet nemzeti koncepciója Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024 Elfogadta és az Országgyűlés elé terjesztését

Részletesebben

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más

Képzők könyve. t e i s m á s v a g y te sem vagy más t e i s m á s v a g y te sem vagy más Képzők könyve Ötletek, segédletek, módszerek és gyakorlatok fiatalok és felnőttek informális, iskolán kívüli interkulturális neveléséhez Második, átdolgozott kiadás

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán

Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Baritz Sarolta Laura: Az üzlet mint hivatás - utópia vagy realitás?; A vállalati spiritualitásról egy keresztény konferencia kapcsán Témák: bizalom, dogmatika, egyház, elosztás, enciklika, erkölcs, etika,

Részletesebben

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól!

WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! WAVE (Women Against Violence Europe, Európai Nők az Erőszak Ellen) El az erőszaktól! A menhelyek felállításának és fenntartásának minőségi standardja Bécs, 2004 Eredeti cím: Away from Violence! WAVE, 2004

Részletesebben

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök

Meghívó. Jelenlétére és együttmûködésére számítva, Szívélyes üdvözlettel: Dr. Sz. Tóth János elnök Tartalom Eldurvuló világkapitalizmus, vagy erõsödõ humanizmus és szolidaritás? 3 Születésnapi számvetés 6 Felnõttképzési Civil Hálózat 10 Hogyan tanulunk? 13 A mintakiválasztásra javasolt települések Pest

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig

-------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig -------------------------------- Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Biztonságpolitikai prognózis 2015-ig Megjelenik a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma támogatásával BHKKA 2010 1 Előszó... 3 dr. Erdős André: Az ENSZ előtt álló kihívásokról... 5 Dunay Pál: Takaréklángon.

Részletesebben

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE

AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE ETENIM KFT 2006 TARTALOMJEGYZÉK AZ INFORMÁLIS ÉS NEM-FORMÁLIS TANULÁSI KERETEK KÖZÖTT SZERZETT TUDÁS ELISMERTETÉSE TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

a jó kormányzás két értelme Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei

a jó kormányzás két értelme Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei a jó kormányzás két értelme Avagy a demokratikus kormányzás programja és feltételei A liberalizmus olyan, mint egy ingovány, lehet rajta ugyan járni, de ha egyszer bajba kerülsz, bizonyosan kapaszkodók

Részletesebben

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1

Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Halász Gábor Az oktatás kormányzásának jövője: válasz a komplexitás kihívására 1 Az elmúlt évtizedben az oktatás kormányzásának a kérdései nemcsak oktatáskutatók sokaságát foglalkoztatták, hanem az oktatási

Részletesebben

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ

2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja. Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ 2002. szeptember, XII. évf. 3. (31.) szám A Magyar Schönstatti Családmozgalom lapja Erõforrásunk a család Fotó: Varga Kata KOPOGTATÓ A házasság nem magánügy, hanem országépítõ közügy. Isten azt az építõkövet

Részletesebben

Jó kormányzás a sportban

Jó kormányzás a sportban Jó kormányzás a sportban Magyar Sportmenedzsment Társaság Magyar Sporttudományi Társaság A fizikai aktivitás és a sport magyarországi dimenzióinak feltárása TÁMOP-6.1.2/11/2-2012-0002 kódszámú projekt

Részletesebben