MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK"

Átírás

1 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre ( ) BUDAPEST

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai Tanszéke. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Hozott anyagról sokszorosítva AKAPRINT Nyomdaipari Kft. Budapest. F.v.: Dr. Héczey Lászlóné. 2

3 RÁCZ ENDRE ( ) 3

4 üres 4

5 RÁCZ ENDRE VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL Ifjúságomnak három nagy élménye, amely egész életpályámat meghatározta, a magyar neveléstörténet három progresszív kollégiumtípusához fűződik. Az ősi pápai református kollégium amelynek tízéves koromtól, 1932-től nyolc esztendőn át voltam a diákja anyagi támogatásával lehetővé tette, hogy egyáltalán tanulhattam. Kiváló tanáraival a tudományos érdeklődésnek, demokratikus önkormányzati intézményeivel pedig a közéleti gondolkodásmódnak a csíráit ültette belém. Az Eötvös Kollégium amelynek 1940-től 46-ig voltam a tagja mindenekelőtt a tudományos kutatás szenvedélyére nevelt, de nevelt politikailag is: a polgári antifasizmustól elvezetett egészen a marxista világnézetig után miközben több vidéki és budapesti középiskolában és általános iskolában tanárkodtam bekapcsolódtam a népi kollégium-mozgalomba, előbb vidéki középiskolás kollégium, majd budapesti bölcsészkollégium igazgatójaként és végül, a NÉKOSZ legfelsőbb vezetőségének a tagjaként. Itt kapcsolódott össze szakmai és ideológiai ismeretanyagom a gyakorlattal, edződött eleven nevelőmunkává, mindennapi politikai cselekvéssé. Így lett életem három elválaszthatatlan része a tudományos kutatás, az oktató nevelőmunka és a közéleti tevékenység. A tudományos búvárkodás iránti vonzalmat persze mindenekelőtt az Eötvös Kollégium oltotta belém. Mint magyar latin szakos tanárjelöltet itt kiváló nyelvészek oktattak, így például Bárczi Géza, Hadrovics László, Lakó György, aztán a fiatal Balázs János, s közéjük számítom az irodalomtörténész, nyelvészbarát Keresztury Dezsőt is. De mindenekelőtt Tosu tanár úr volt rám a legnagyobb hatással, azaz Pais Dezső professzor: ő vizsgáztatott a kollégiumi felvételin, az úgynevezett fejtapogatáson. Az egyetemen az ő tanítványai közé szegődtem, ő irányította szakdolgozatomat, disszertációm munkálatait. Mint a legtöbb Paistanítvány, magam is a névtudomány területéről indultam el ban szereztem bölcsészdoktori fokozatot, értekezésem a XIV. századi magyar becézőneveket vizsgálta okleveles anyag alapján. Ezután már az említett általános és középiskolai munkás és hasznos tanári évek következtek ben kineveztek a budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolára adjunktusnak, majd később docensnek. A tudományos érdeklődésem ettől kezdve a főiskolai oktatás kívánalmainak megfelelően elsősorban a leíró nyelvészet és a nyelvművelés felé fordult. Tudományos és oktatói pályámon újabb fordulatot jelentett, hogy a budapesti főiskolának 1955-ben történt indokolatlan és érthetetlen megszüntetése után a szegedi József Attila Tudományegyetem docense lettem, s itt tanítottam egészen 1963-ig. S bár első szerelmemmel, a névtudománnyal továbbra is kacérkodtam (számos ilyen tárgyú publikációm jelent meg), hű feleségem azonban most már a grammatika 5

6 maradt, mindenekelőtt a leíró és a történeti mondattan ben védtem meg kandidátusi értekezésemet, amelyben a magyar nyelv következményes mondatait vizsgáltam leíró és történeti szempontból. A Művelődésügyi Minisztérium 1963-ban Szegedről az Eötvös Loránd Tudományegyetemre helyezett át, ahol a legfőbb feladatom a leíró nyelvészeti oktatás és kutatás irányítása volt. Először az I. számú nyelvtudományi tanszéken dolgoztam (Pais Dezső egykori tanszékén), később, 1970-ben átkerültem az újonnan szervezett Mai Magyar Nyelvi Tanszékre ben kineveztek egyetemi tanárnak. Szerkesztésemben készült el a leíró nyelvtannak az egyetemi oktatás történetében legelső tankönyve, A mai magyar nyelv c. könyv, amelynek nagyobb mondattani részét magam írtam as megjelenése óta már három újabb kiadást ért meg. Szemere Gyulával együtt írtam a tantárgy második egyetemi tankönyvét, a Mondattani elemzések-et, ez 1972-ben jelent meg. A tanszéken tovább dolgozunk a leíró nyelvészeti kutatásnak és a leíró grammatikának a korszerűsítésén. Ennek a munkának az a célja, hogy kidolgozzunk egy új tudományos nyelvtant, s az előmunkálatok eredményei tanulmánykötetekben láttak már napvilágot. Ezeket együtt szerkesztem Szathmári Istvánnal. Már megjelent az alaktani és a szófajtani tanulmánykötet, valamint a mondattani kötet, sajtó alatt van a szójelentéstani és szókészlettani kötet, s végül az előkészület stádiumában van a szövegtani tanulmánygyűjte- mény. Említett tevékenységeimhez szervesen hozzátartozik az egyetemi nyelvészeti oktatás módszerére irányuló vizsgálódásom, amely elsősorban a kiscsoportos oktatás tantervi helyének és szerepének a megállapításával, valamint a számonkérés korszerű formáival foglalkozik. Fontos feladatköröm a tanári továbbképzés is. Vidéki középiskolai tanárok és a Nemzetközi Előkészítő Intézet tanárainak grammatikai továbbképzésében vettem részt egyetemi keretekben, s az egyetemi kereteken kívül továbbképzési előadásokat tartok rendszeresen fővárosi, sőt országos, illetőleg megyei továbbképző szervek rendezésében. Foglalkozom a leíró nyelvtan iskolai oktatásának a kérdéseivel is, részt vettem iskolai tankönyvek és módszertani segédletek írásában, lektorálásában, s részt veszek az akadémiai, Művelődésügyi Minisztériumnak az oktatás korszerűsítésére irányuló vizsgálataiban, az ún. hatos kutatási főirányban. Tudománynépszerűsítő tevékenységem eredménye egyebek között a Takács Etellel közösen írt Kis magyar nyelvtan, amelynek a közelmúltban jelent meg az 5. kiadása. Leíró nyelvészeti kutatásaim középpontjában jelenleg a mondat- és szövegszerveződés egyik legfontosabb eszközének, a kongruenciának a vizsgálata áll. Ebből a témakörből egy könyvnyi terjedelmű dolgozatot kívánok készíteni, s már több kisebb cikkem is jelent meg, sőt egy nagyobb tanulmányom, A mondatbeli egyeztetés főbb kérdései a magyarban címmel, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványainak a sorozatában. Leíró nyelvtani búvárkodásaimhoz kapcsolódnak nyelvtörténeti, stilisztikai és nyelvművelő kutatásaim, munkásságom is. Részt vettem ez ideig az új történeti grammatika kidolgozásában, stilisztikai vizsgálódásaim pedig főleg a 6

7 grammatikai és stilisztikai kategóriák összefüggésének a vizsgálatára irányulnak. A nyelvművelő mozgalomba annak megújhodásától, 1950-től kezdve kapcsolódtam be. Idevágó publikációim a nyelvművelő folyóiratok, szakfolyóiratok és a napilapok és hetilapok nyelvművelő rovatain kívül megjelentek reprezentatív nyelvművelő kötetekben, s részt veszek mint munkatárs az új, nagyméretű Nyelvművelő Kézikönyvnek a munkálataiban, ez már a kiadás előtt (áll), jövő könyvnapra fog megjelenni az első kötete; szerkesztőségi bizottsági tagja vagyok a Magyar Nyelvőrnek, rovatvezetője az Édes Anyanyelvünk című folyóiratnak és szerkesztője a Magyar Nemzet nyelvművelő rovatának. Ami társadalmi munkásságomat illeti, tudománynépszerűsítő, továbbképző és nyelvművelő előadásaimon kívül ide számítható tudományszervező, tudomány- és oktatáspolitikai tevékenységem. Tagja vagyok több akadémiai, minisztériumi és egyetemi bizottságnak (többnek éveken át titkára is voltam), vezetőségi tagja vagyok a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat budapesti, illetőleg országos nyelvi szakosztályának. Ami pályám további alakulásának a vezérelveit illeti, arról a következőket mondhatom. Nem szeretnék ezután sem teljesen szakítani a névtudománnyal, ahol a legfőbb teendő napjainkban az országos méretekben megindult anyaggyűjtésnek a kiteljesítése és a névtudomány mint komplex tudomány önálló kutatási elveinek a kidolgozása. Ezen a területen több tanítványom is dolgozik. Közülük a legbüszkébb Ördög Ferencre vagyok, aki a magyar névtudomány egyik vezéralakjává nőtte ki magát. Nem nélkülözhetem tanítványaim és munkatársaim segítségét a fő feladatban, az új, korszerű leíró grammatika megteremtésében. Ez a gárda, amely ezen a területen dolgozik, úgy jellemezhető, hogy azt az iskolát követi, amelyet így nevezünk: a klasszikus grammatika megújítása. Így látjuk ugyanis, hogy az új grammatikaelméleti irányzatok számos, igen nagy horderejű eredményt értek el, s kitűnő módszereket honosítottak meg, de még egyikük sem volt ez ideig képes a teljes nyelvi rendszer leírására, tehát arra a feladatra, amelyet a klasszikus grammatika, ha fogyatékosan is, a maga módján már betöltött, amelyet már megoldott. A magyar leíró grammatikai kutatások, amelyekre eleinte az új- grammatikus iskola tanításai, később Saussure nézetei voltak nagy hatással, éppen e tudománytörténeti meghatározottságuk révén úgy fejlődtek, hogy alkalmassá váltak az új irányzatok számos eredményének és módszerének, például a transzformációnak a beolvasztására. Természetesen a jelenlegi helyzetben nagyon fontosnak tartom a többi modern grammatikaelméleti irány támogatását, irányzat segítését is. Az igazság szerint a követendő dolog, hogy ezen a téren egészséges verseny alakuljon ki a különböző tudományos iskolák között. Amit a leíró nyelvtanról mondtam, az mutatis mutandis áll a történeti nyelvtudományra is. 7

8 A feladatok mind a két területen igen nagyok: meg kell teremtenünk egy új magyar leíró és egy új magyar történeti nyelvtant. De a végső cél még ennél is ígéretesebb: egyre közelebb kell kerülni e két szemlélet, a rendszerében vizsgált állapot és az ugyancsak a rendszerében vizsgált mozgás ábrázolásának a szintéziséhez. Jövőbeli munkásságommal elsősorban ezt a célt kívánom szolgálni. A videofelvétel június 15-én készült, szövegét Földi Éva. Jegyezte le. 8

9 RÁCZ ENDRE PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A magyar nyelvi becézés a XVI. században. Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat. Budapest. A -kó, (-kő) becéző képző első jelentkezései. MNy XLII, Helyesírási tankönyv. Budapest. Társszerző: Benkő Loránd, Takács Etel. Tájékoztató az általános iskolai magyar nyelvtankönyvhöz. Budapest. Társszerző: Takács Etel A magyar nyelv tanítása. Budapest. Társszerző: Fábián Pál, Kerékgyártó Imre. A magyar nyelv tankönyve. I. rész. Budapest. Társszerző: Takács Etel, Weber Mihály. Szeressük és ápoljuk anyanyelvünket. Íttörővezető VI/ A magyar nyelv tankönyve. II. rész. Budapest.Társszerző:Takács Etel, Weber Mihály. Ismertetés az újabban megjelent nyelvtudományi munkákról. Anyanyelvünk az iskolában I, Felszólalás a II. Országos Nyelvészkongresszuson. I. OK IV, = MNyTK Ady Csák Máté földjén című versének nyelvtani elemzéséhez. Anyanyelvünk az iskolában I, A hasonlító mellékmondatokról. Anyanyelvünk az iskolában I, Vitaindító beszámoló a "Nyelvművelésünk főbb kérdései" című tanulmánygyűjtemény vitáján. Nyr LXXVIII, A gimnáziumi tankönyv nyelvhelyességi megjegyzéseinek margójára. Anyanyelvünk az iskolában II, Hogyan lettek vezeték- és keresztnevekből közhasználatú szók? Élet és Tudomány IX/

10 1955. A III. országos nyelvészkongresszus és a nyelvtudomány egyetemi-főiskolai oktatása. Felsőoktatási Szemle IV, Megalkuvás vagy dialektikus szemlélet? (Nyelvművelő vitacikk.) Anyanyelvünk az iskolában II, Mondattani kérdésekről. Anyanyelvünk az iskolában II, A Magyar Nyelv jubileumára. Anyanyelvünk az iskolában II, Helyesírási kiegészítő "A magyar nyelv tankönyve " I. és II.részének anyagához. Budapest. Társszerző: Takács Etel. (Újabb kiadása: 1956.) Vita a "Magyar Nyelvőr"-ről. Vitaindító referátum. I. OK VII, A névadásról. A József Attila Szabadegyetem jegyzete. Soksz. kézirat. é.n. Budapest. A következményes mellékmondatok mondattani osztályozása. PaisEml. Budapest, Az ikerítéssel alakult becéző nevek történetéhez. MNy LII, ">>Megyek a Bánk bánba<< >>Megyek a Bánk bánra<<". Nyr LXXX, A határozói-jelzői mellékmondatok. Nyr LXXX, Hozzászólás az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának vitaülésén Tompa Józsefnek "Készülő leíró nyelvtanunk vitás kérdéseiről" című előadásához. I. OK IX, A becéző nevek megkülönböztető szerepéről. AUS Nyelv és Irodalom II, Az egyszerű mondat vizsgálata. I. rész. In: Magyar nyelvhelyesség. Budapest, A határozók osztályozásának kérdéséhez. Nyr LXXXI, Az értelmezői mellékmondat. MNy LIII, A személybeli egyeztetés a vonatkozó mellékmondatokban. AUS Néprajz és Nyelvtudomány I, Legyen vagy ne legyen? Nyr LXXXII, Az alárendelt mondatoknak egy sajátos csoportjáról. A magyar nyelv és irodalom tanítása I/ Lélekfa. Ujjbegy. Nyr LXXXII, Műhold. Nyr LXXXII, 511. p. Ikerítéssel alakult becéző neveinkről. AUS Néprajz és Nyelvtudomány II, = Nyelvészeti Dolgozatok 3. Szeged,

11 1959. A magyar megengedő és feltételes mellékmondatok kérdéséhez. MNy LV, A tárgyas ragozás használatáról. In: Iskolai nyelvművelő. Budapest, Kis magyar nyelvtan. Budapest. Társszerző: Takács Etel. (1991-ig 9 kiadásban) Beszámoló az új egyetemi magyar nyelvészeti tanterv vitájáról. MNy LV, Társszerző: Benkő Loránd, Sulán Béla Néhány szempont becéző keresztneveink vizsgálatához. In: Névtudományi vizsgálatok. Budapest, Anyanyelvi műveltségünk konferenciája. Nyr LXXXIV, Rövidüléssel alakult becéző nevek a XIV. században. AUS Néprajz és Nyelvtudomány III IV, = Nyelvészeti dolgozatok 11. Szeged. Vita a magyar nyelvtudomány egyetemi oktatásának megjavításáról. Felsőoktatási Szemle IX, "Boldog új évet" vagy "Boldog újévet"? Nyr LXXXIV, Nyelvtani elemzések II. Budapest. A következményes mondatok a mai magyar nyelvben. Nyelvészeti Dolgozatok 17. Szeged. Károly Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban. Nyr LXXXIV, Felszólalás a pécsi nyelvművelő konferencián. In: Anyanyelvi műveltségünk. Budapest, Tanulókocsival a játszóutcán át. In: Édes Anyanyelvünk. Szerk. Lőrincze Lajos. Budapest, A kocsi a nyelv országútján. Uo Mennyi is a harmadfél? Uo Erdő, mező ázik. Uo Az egri kávésnak két lányát ismérek. Uo Még néhány szó a tárgyas ragozásról más szempontból. Uo Az egyszerű mondat vizsgálata. I. rész. In: Magyar nyelvhelyesség. Szerk. Deme László Köves Béla. 2., mód. kiadás. Budapest, Csicsa és társai. AUS. In memoriam Gedeon Mészöly = Nyelvészeti Dolgozatok 20. Szeged. Az állítmány egyeztetése az értelmezős szerkezetekkel. Nyr LXXXV, Az azért kötőszó használata régebbi kódexeink következtető mondataiban. MNy LVII, A Dél-Magyarország c. napilap nyelvhasználatáról. Kiadja MUOSZ elnöksége mellett működő Nyelvművelő Bizottság. Soksz. kézirat. H., é. n. 11

12 Nyelvtani tanulmányok. Szerk. Sulán Béla. MTud LXIX, (új folyam: VII), A következményes mondatok stilisztikai szerepe. AUS Néprajz és Nyelvtudomány V VI, = Nyelvészeti Dolgozatok 27. Szeged. B. Lőrinczy Éva: Képző- és névrendszertani vizsgálódások. Nyr LXXXVI, Berrár Jolán: A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig. NyK LXIV, Hány kerület a három kerület? Élet és Tudomány XVIII/ p. A magyar nyelv következményes mondatai. NytudÉrt 39. Budapest. Az ismét "elfelejtett" hanem. Nyr LXXXVII, Megjegyzések a Helyesírási Tanácsadó Szótárhoz. MNy LIX, A magyar nyelv következtető mondatainak története a XVI. század elejéig. AUS Néprajz és Nyelvtudomány VII, = Nyelvészeti Dolgozatok 35. Szeged. A Katalin név kalotaszegi Tata becézőjéről. MNy LIX, A tehát (tahát) kötőszóvá fejlődésének kezdetei. NytudÉrt "A birtokos jelző és társának" alakja. Nyr LXXXVIII, Nyelvtani elemzések III. Budapest. Hadd legyen per! Nyr LXXXVIII, Két mondat elemzése. Magyartanítás VII, 234. p. Nyelvművelő jegyzetek a mondatszerkesztés köréből. AUS Néprajz és Nyelvtudomány VIII, = Nyelvészeti Dolgozatok 48. Szeged A többszörösen összetett mondat alaptípusai a magyar nyelvben. NytudÉrt Manci. MNyj XII, A névrövidítéses becézés újabb előfordulásairól. MNy LXII, Megjegyzések a magyar becézőnevek alakulásmódjairól. MNy LXIII, Az alany és az állítmány egyeztetésének néhány kérdése a mai magyar nyelvben. NytudÉrt Az állítmányi mellékmondat és az általános iskolai nyelvtantanítás. Magyartanítás XI,

13 A mai magyar nyelv. Egyetemi tankönyv. Szerk. Rácz Endre. Budapest. Társszerzők: Bencédy József, Fábián Pál, Velcsov Mártonné. (1991-ig 8 kiadásban jelent meg.) Az anyanyelvi ismeretek oktatásának tervezetei a Magyar Tanácsköztársaság idejéből. NytudÉrt Mikorra érvényes az ifjúsági mozibérlet? Élet és Tudomány XXIV, p. Hozzászólás Telegdi Zsigmondnak "Általános nyelvészetünk helyzete" című előadásához. Általános nyelvészetünk helyzete. Az alkalmazott nyelvészet helyzete Magyarországon. (A debreceni nyelvészaktíva ülésének előadásai és felszólalásai.) Szerk. Imre Samu. H. és é. n., Hozzászólás Herman Józsefnek "Az alkalmazott nyelvészet helyzete Magyarországon" című előadásához. Uo H. Molnár Ilona: Módosító szók és módosító mondatrészletek a mai magyar nyelvben. Nyr XCIII, Butik a Váci utcában? Élet és Tudomány XXV, 131. p. A rádió hírközlésének néhány sajátos nyelvhelyességi kérdése. Nyr XCIV, Mondatelemzések. Nyr XCIV, Adaptáció a becézőnév-képzésben. NytudÉrt A kiscsoportos oktatás a nyelvtudományban. FelsőoktSzemle XIX, József Tompa: Ungarische Grammatik. Nouvelles Études Hongroises IV V, A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Szerkesztette: Papp Ferenc. Mtud LXXVIII, Az állítmány számbeli egyeztetése több különböző számú alannyal a mai magyar nyelvben. MNy LXVII, , A Sírius csillag Pila nevéről. Nyr XCV, Rundó. Nyr XCV, 206. p. A Müncheni Kódex 1466-ból. Szerk. Nyíri Antal. Munkatársak: Bodnár Ferenc, Pálfalvi Etelka, Rácz Endre, Velcsov Mártonné, Végh József Mihály. Budapest. A kiscsoportos oktatás néhány kérdéséről. In: A magyar nyelv kutatásának és oktatásának módszertani kérdései. Szerk. Hajdú Mihály Pusztai Ferenc. NytudDolg 6. Budapest, Kutyaütő. Nyr XCVI, Mondattani elemzések. Budapest, Társszerző: Szemere Gyula. Újabb tanúvallomások az ami pörben. Nyr XCVI,

14 1973. Ezerkilencszázhetvenhárom év? In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Grétsy László. Budapest, 146. p. Vigyáznók? Uo p. Közlekedési és nyelvi balesetek. Uo p. "Lakájos" kollégium. Uo p. "Zsu" és társai. Somogyi Néplap júl p. Die Adaptation bei der Bildung von ungarischen Kosenamen. AUB SLingu IV, Megjegyzések Hadrovics Lászlónak "A funkcionális magyar mondattan alapjai" című művéről. ÁltNyT IX, Anyanyelvi nevelésünk korszerűsítéséről. Nyr XCVII, Függelék Deme Lászlónak "Magyar nyelvészeti kutatómunkánkról" c. tanulmányához. I. OK XXVIII, (Imre Samuval és Deme Lászlóval közösen.) Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Zalai Tükör 1974/I Elnöki bevezető. In: Anyanyelvünk az általános iskolában. Szerk. Szathmári István. Budapest, Rendbe hozott tudósok és egyéb furcsaságok. Magyar Nemzet ápr p. A határozatlan névelőről. Somogyi Néplap ápr p. Csöre. Magyar Nemzet júl p. Az értelmi egyeztetés a magyar nyelvben. NytudÉrt 83. Budapest, Fejenként száz üveg bor? Élet és Tudomány XXIX, p. A birtokos személyragozásnak a birtok többségét kifejező alakrendszere. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Szerk. Rácz Endre Szathmári István. Budapest, Tartózkodott munkások, alkotott művészek. Magyar Hírlap szept. 28. Hét vége c. melléklet III. p. Szerkesztői üzenetek helyett. Magyar Nemzet okt p. József Attila: Eső. Nyr XCVIII, Kerengő. Nyr XCVIII, 374. p. Magyar becenevek. A TIT kiadványa. Nyelvi Ismeretterjesztés 1974/2. Budapest. Intranzitív igék befejezett melléknévi igenevének jelzői használata. Nyr XCVIII, Söprögetés saját házunk táján. Élet és Tudomány XXIX, p. A klasszikus grammatika megújítása és az iskolai nyelvtanoktatás. MNy LXX, Őket vagy azokat? Nyelvünk és Kultúránk

15 Munkafüzetek az anyanyelvi nevelés szolgálatában. Pedagógiai Szemle XXV, Melyiket kedveli? Magyar Nemzet jan p. Anyanyelvi nevelésünk korszerűsítéséről. MNyTK 142. Budapest. Tranzitív igék befejezett melléknévi igenevének jelzői használata. Nyr XCIX, Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. Szerk. Szemere Gyula. Budapest. Összegyűjtötték Tolna megye földrajzi neveit. Hétfői Magyar Hírlap május p. Huszonéves. Nyr XCIX, 243. p. A befejezett melléknévi igenév jelzői használatáról. MNyTK 140. Budapest, = Zalai Tükör 1975/II, Über einige Fragen der Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat in der ungarischen Sprache. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars I, Tallinn, "Borozgatánk apámmal". Magyar Nemzet szept p. Nem mind arany, amely fénylik? Magyar Hírlap szept p Kongruencia és redundancia. MNy LXXII, Tréfás és komoly kétértelműségek. Magyar Nemzet jún p. A jugoszláviai magyar sportsajtó nyelvéről. In: Nyelvhasználati szintek és stilisztikai vétségek közéleti nyelvünkben. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Ada, 1976, Íjra közölve (rövidítésekkel): Nyelvművelő. Az újvidéki Magyar Szó melléklete. dec p., jan p., febr p., márc p., ápr p. Anyanyelvünk új szófűzése, mondatszerkezeti jelenségeinek bemutatása, értékelése. In: Mai magyar nyelvünk. Szerk. Grétsy László. Budapest, Nagyobb az apjától? Magyar Nemzet febr p. A nyelvtudomány jövőjéről. In: Vita a nyelvtudomány jövőjéről. Szerk. I. Gallasy Magdolna. ELTE NyelvtDolg 21. Budapest, Anyanyelvi nevelésünk grammatikai alapjáról. Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis Tomus 7/C, Magasság és mélység. (Emlékezés Gombocz Zoltánra.) Magyar Nemzet jún p. Az egyeztetés főbb kérdései a magyar nyelvben. Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Szerk. Rácz Endre Szathmári István. Budapest, = MNyTK 149. Budapest. Gombocz Zoltán magyar grammatikai munkássága. MNy LXXIII, Az állítmány egyeztetése a gyűjtőnévi alannyal. Nyr CI,

16 Csapdák a mondatszerkesztésben. In: Az anyanyelv az ember életében. Szerk. Bachát László. Budapest, A történeti nyelvtudomány kérdéséhez. MNy LXXIV, Kongruenz und Redundanz. AUB SLingu VIII, Felszólalás az MTA Anyanyelvi és Alkalmazott Nyelvészeti Bizottságának "A nyelvi-nyelvészeti ismeretterjesztés helyzete, feladata és lehetőségei" c. együttes ülésén. Nyr CII, Mai magyar nyelvi gyakorlatok II. Szerk. Szemere Gyula. Budapest. "Látványos" szürkeség. In: Nyelvünk világa. Szerk. Kovalovszky Miklós. Budapest, Orvoslásra szorul-e a fog? Uo Hová váltsunk jegyet? Uo Miután. Magyar Nemzet aug p. Ferenc Ördög, Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. [Untersuchungen über Personennamen in den Landschaften Göcsej und Hetés.] Onoma XXI, A jugoszláviai magyar nyelvű kémiatankönyvek nyelvhasználatáról. Oktatás és nevelés VI/26. (Szarvas Gábos Nyelvművelő Napok. Ada, 1978). Szabadka, = Nyr CIII, Éppen ellenkezőleg! Népszabadság nov p Édes Anyanyelvünk. Magyar Nemzet febr p. Farkasszem. Édes Anyanyelvünk Dobostorta a mackóból. Édes Anyanyelvünk p. Házfelügyelő meg a Gondnok. Élet és Tudomány XXXIV, 554. p. Hiba van a kréta körül. Nyr CIII, Móra Ferenc meg az ami. Édes Anyanyelvünk p. Rekontra. Magyar Nemzet okt p. Das Schaffen von Zoltán Gombocz auf dem Gebiet der ungarischen Grammatik. AUB SLingu IX, A gólt jelentő találat. Nyr CIII, Névészeti terminológiai megjegyzések. Névtani Értesítő Korszerűbben. Magyar Nemzet febr p. A homonimák szépirodalmi előfordulásairól. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Szerk. Rácz Endre Szathmári István. Budapest, Juhász Gyula: Szerelem? Édes Anyanyelvünk p. 16

17 "Információ"-özön. In: Új anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Felde Györgyi Grétsy László. Budapest, 113. p. Találat? Uo p. Rövid-i-tsünk! Uo p. Nyelvművelés és grammatika. Magyar Nemzet jún p. Grammatika és nyelvművelés. Magyar Nemzet jún p. Mindent megvalósíthatunk? Édes Anyanyelvünk p. Nyelvművelő Kézikönyv I. Budapest. (Munkatárs.) Az állítmány egyeztetése a mennyiségjelzős alannyal a mondategységen belül. Nyr CIV, Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének grammatikai megalapozásáról. Nyr CIV, A magyar leíró nyelvtani kutatások helyzete és feladatai. NytudÉrt 104. Budapest, Stand und Aufgaben der ungarischen deskriptiven grammatischen Forschungen. AUB SLingu XI, Tolerancia? Magyar Nemzet márc p. Töményebb lett a "feles"? Édes Anyanyelvünk p. Az állítmány egyeztetése a mennyiségjelzős alannyal a mondategység határán túl. Nyr CV, Alkotott és kiállított személyiségek. Édes Anyanyelvünk Egy új összegzés nyelvművelésünk történetéről és főbb kérdéseiről. Nyr CV, Számbeli egyeztetés halmozott jelzőjű főnevek mellett. In: Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Szerk. Hajdú Mihály Kiss Jenő. Budapest, A tulajdonnevek grammatikájáról. Névtani Értesítő Mondattani elemzések. 2., bőv. kiadás. Budapest, Társszerző: Szemere Gyula. Barla Gyula: Nyelvtan, stílus, iskola. Édes Anyanyelvünk p. A nyelvtudós Arany. Édes Anyanyelvünk p. Előszó. In: Dolgozatok a magyar leíró nyelvtan köréből. ELTE NyelvtDolg 33. Budapest, 3 5. "Fáj a lábaim". (Az állítmány egyeztetése a többes számú birtokszóval). In: Hagyományápolás és megújulás. Debreceni Magyar Nyelvészeti Napok. Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, A tulajdonnevek és az egyeztetés. In: Név és társadalom. Szerk. Hajdú Mihály Rácz Endre. MNyTK = Honismereti Tanulmányok VII,

18 1983. Komitativitáció és kongruencia. (Az állítmány egyeztetése a társhatározós alannyal). MNy LXXIX, Egyeztetés és szöveggrammatika. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerk. Rácz Endre Szathmári István. Budapest, Garmada. Magyar Nemzet aug p. Változó nyelvünk a változó világban. Édes Anyanyelvünk Egy nyelvjárási inkongruencia beütései a köznyelvbe. MNy LXXIX, A szenvedő jelentés felé? Nyr CVII, A tapolcai járás földrajzi nevei c. kötetről. Horizont XI/ Sziszifuszi tolerancia. Magyar Nemzet febr p. Szavak sajtóhibából. Édes Anyanyelvünk p. Tájékoztató "A magyar nyelv történeti nyelvtana" munkálatairól: III. Tájékoztató a mondattani részhez. IV. Tájékoztató a szöveggrammatikai részhez. MNy LXXX, Előszó "A szövegnyelvészet eredményei" című előadáshoz. In: Az új tantervek alapjai és tendenciái. Szerk. Bachát László Fülöp Lajos Szathmári István. OPI, Budapest, Utószó Nagy Ferenc szövegtani előadásához. Uo Diáknyelvünk történetéből: A szecska. Édes Anyanyelvünk p. Diáknyelvünk múltjából: A szekunda. Édes Anyanyelvünk p. Az igei állítmány egyeztetése az és/s kötőszóval kapcsolt két alany után. In: Studia in honorem J. Balázs offerta a collegis et discipulis. Szerk. Szathmári István Bencze Lóránt. Budapest, Die Kongruenz des nachstehenden verbalen Prädikats mit zwei durch die Konjunktion és/s gekoppelten Subjekten. AUB SLingu XV, Költői kétértelműségek. Édes Anyanyelvünk p. A gyes meg a gyed. Édes Anyanyelvünk p. A grammatika szerepe az anyanyelvi nevelésben. MNy LXXXI, Beszámoló az "Adalékok a magyar, illetőleg a magyarországi nyelvtudomány történetéhez" című pályázat eredményéről. MNy LXXXI, Az állítmány egyeztetése két vagy több egyes számú, halmozott alannyal a mondategység határán túl. Nyr CIX, Nyelvművelő Kézikönyv II. Budapest. (Munkatárs.) A magyar nyelvtudomány helyzete, eredményei és tervei, különös tekintettel az egyetemi oktatásra. In: Magyar nyelv külföldieknek. A VI. magyar lektori konferencia anyaga. Szerk. Giay Béla. Budapest,

19 1986. A csép, a maca meg a TESz. Névtani Értesítő A grammatika szerepe az anyanyelvi nevelésben. (Újraközlés). In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában. Szerk. Bachát László Fülöp Lajos Szathmári István. Budapest, Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének grammatikai megalapozásáról. In: Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Szerk. Szende Aladár. Budapest, Diáknyelvünk történetéből. A kicsapás. Édes Anyanyelvünk p. Tompa József köszöntése. MNy LXXXII, Egy képző karrierje. Édes Anyanyelvünk p. Aki színész. Édes Anyanyelvünk p. A mai magyar nyelv változásai. MNy LXXXIII, 1 7. Diáknyelv Pápán a harmincas években. MNy LXXXIII, "Jelenjél meg világosan." In: Nagy magyar nevelők. Rab István emlékezete. Veszprém, Kis magyar nyelvtan. 7. átdolg. kiadás. Budapest. Társszerző: Takács Etel. Redundáns formák a magyar nyelv grammatikai rendszerében. MNy LXXXIII, Számbeli egyeztetés a halmozott (mellérendelt) egyes számú főnevek névmásításában. Nyr CXI, A magyar nyelvbeli egyeztetés főbb sajátságai. MNy LXXXIII, Ki porából nőttél... Édes Anyanyelvünk p. Arany János különös egyeztetéséhez. Édes Anyanyelvünk p Kálmán Béla hetvenöt éves. Magyar Nemzet febr p. A pápai járás földrajzi nevei c. kötetről. Horizont XVI, Tárgyas vagy alanyi ragozás? Édes Anyanyelvünk Stílus és egyeztetés. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk. Kiss Jenő Szűts László. Budapest, Valóban remek rímek. Édes Anyanyelvünk p. Mit is mond a cinkeszó? Édes Anyanyelvünk Wortfolge und Kongruenz im Ungarischen. AUB SLingu XIX, Eredő: eredet vagy eredmény? Népszava márc p. "Életét vesztette, amikor..." (A baleseti híreknek egy újabb típusáról.) Édes Anyanyelvünk Meghalt Balázs János, a magyar és általános nyelvészet nagy tudósa. Magyar Nemzet márc p. 19

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek?

É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? É. Kiss Katalin: Mit adhat a magyar nyelv és a magyar nyelvészet az általános nyelvészetnek? Ajánló bibliográfia a Bölcsész Akadémia előadásához. Készítette Radványi Ferenc könyvtáros Magyar nyelvészeti

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG

2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 1 SZATHMÁRI ISTVÁN A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 2 A MAGYAR STILISZTIKA A KEZDETEKTÕL A XX. SZÁZAD VÉGÉIG 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXIX. SZATHMÁRI ISTVÁN

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 68. BENCÉDY JÓZSEF BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 408

Részletesebben

VÉGH JÓZSEF (1912 1997)

VÉGH JÓZSEF (1912 1997) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 49. VÉGH JÓZSEF (1912 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2003.9.23. HU 179 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra,

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 57. SUBOSITS ISTVÁN EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 1999 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Forgó Zoltán

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Változásmutató 2010. november válogatás

Változásmutató 2010. november válogatás Változásmutató 2010. november válogatás 6 Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpontjában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmutatóiban.

Részletesebben

./ (342) , ; -mail:

./ (342) , ; -mail: 2046 28 2008., 28.02.2008. 96-63-5905017458-04022010-089 4 2010. «.» 16 04 2010.»,.. 2010. ), :., 2.. 95/10-8. 20/10-9 : :., 2010. 20/10-9 2.. 20/10-9 3...4 1.....9 2.., 2 (1932-1941)...55 3. (1932-1941)...93...95

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949)

VIII. 53. Nagykőrösi és Dunamelléki Református Tanítóképző Intézet iratai (-1949) Raktári helye: Nagykőrös, vk. terem, 76-77. polc a) Igazgatótanácsi és tanárszéki jegyzőkönyvek 1904-1947 0,12 fm b) Ügyviteli iratok 1889-1948 (-1949) 0,14 fm c) Anyakönyvek 1865-1946 0,14 fm d) Évkönyvek

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

- - 2006. szeptemberétől

- - 2006. szeptemberétől - - Germanisztika alapszak - német szakirány mintatanterve - - 2006. szeptemberétől "A" típusú tantárgyak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tantárgy neve Tantárgy kódja Heti Tantárgyfelelős Meghirdetés kontakt Félévi

Részletesebben

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZILASSY ESZTER SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS okleveles magyar nyelv és irodalom 1998 Kossuth Lajos Tudományegyetem, történelem szakos tanár Bölcsészettudományi (okl. sz.: 7432/1998.B) Kar

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI

A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI A KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉCTUDOMÁNYI KUTATÓ INTÉZETÉNEK TÖRTÉNETI DEMOGRÁFIAI FÜZETEI 8. Dr.SCHNELLER KÁROLY / 1893-1953/ SCHNELLER KAROLY NÉPESSÉGTUDOMÁNYI ÉLETMŰVE Budapest 1990/1 KÖZPONTI

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.

KÖVETELMÉNYEK. Tantárgy neve. Szociolingvisztika Tantárgy kódja. MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak. Szociolingvisztika MAO1103 Meghirdetés féléve 2. Kreditpont 3 Heti kontaktóraszám (elm.+gyak.) 2+0 kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve és beosztása Tukacsné dr. Károlyi Margit

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2012. JÚLIUS VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített címmu

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

DOBI EDIT szakmai önéletrajza

DOBI EDIT szakmai önéletrajza DOBI EDIT szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelvészet német nyelv és 1996 Kossuth Lajos Tudományegyetem irodalom szakos tanár (6606/1996.E ) II.

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010.

Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Szemle 105 Szabó T. Attila: Erdélyi Történeti Helynévgyűjtése 1 11. Szabó T. Attila kéziratos gyűjtéséből közzéteszi: Hajdú Mihály et al. 2001 2010. Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 4236 lap +

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok

Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok KOORDINÁCIÓS ÉS SZERVEZÉSI FŐOSZTÁLY Szervre vonatkozó alapvető jogszabályok http://www.kormanyhivatal.hu/hu/dok?source=6&type=311#!documentbrowse 1. Egészségbiztosítási Pénztári Szakigazgatási Szerv Magyarország

Részletesebben

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996)

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 39. PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatársak: Andó

Részletesebben

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár

Szombathely, 2011. február 5. Dr. VÖRÖS FERENC PhD s.k. főiskolai tanár Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Jelentéstan című tárgyból Előadások 1. A jelentéstan tárgya, helye a nyelvtudományban. Rövid történeti előzmények 2. A jelentés fogalma: a

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok

A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok A Polgármesteri Hivatal alaptevékenységét meghatározó jogszabályok Törvények (2011.04.25.) Magyarország Alaptörvénye 1952. évi IV. 1959. évi IV. a házasságról, a családról és a gyámságról a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15

Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 Tanítóképzők, tanítók a 20. századi Magyarországon. A budai képző 100 éve. TBN08M15 2012. február 22. A félévi munka megbeszélése: tematika, ütemterv, követelmények. 2012. február 29. Tanítóképzők, tanítók

Részletesebben

Doktori értekezés tézisei A MAGYAR SEGÉDIGÉK ÍRTA MOLNÁR KATALIN

Doktori értekezés tézisei A MAGYAR SEGÉDIGÉK ÍRTA MOLNÁR KATALIN Doktori értekezés tézisei A MAGYAR SEGÉDIGÉK ÍRTA MOLNÁR KATALIN Budapest 1999 I. Hogyan elemezzük az alábbi mondatokat? Mi bennük az állítmány, illetve az alany, s az milyen szófajú? Vajon a hagyományos

Részletesebben

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK

Mészáros Ágnes TANULMÁNYOK Mészáros Ágnes Az egészségbiztosítás pénzügyi tevékenységét kifejező szakszókincs eredete II. rész. A járulékok és a pénzbeni juttatások összegének megállapítását kifejező szakszókincs kialakulása A PÉNZBENI

Részletesebben

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ

DOKTORI DISSZERTÁCIÓ Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar DOKTORI DISSZERTÁCIÓ LINTNER ANITA Fejezetek a kétnyelvűségről a két háború közti Csehszlovákiában (különös tekintettel Somorja nyelvi helyzetére)

Részletesebben

KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997)

KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997) MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 31. KOVALOVSZKY MIKLÓS (1910 1997) ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos

Részletesebben

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány

Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány Osztatlan tanári mesterképzés TNM 0002 II. Szigorlat / Komplex vizsga II. Magyar nyelvtudomány A Komplex vizsga II. (magyar nyelvtudomány) előfeltételei: TNM 2120 Leíró grammatika 3. Szintagmatan, mondattan;

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk

Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar os tanév III. év, II. félév. I. Általános információk Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár Bölcsészkar 2015 2016-os tanév III. év, II. félév I. Általános információk A tantárgy neve: Szintaxis II. Kódja: LLM6124 (MA), LLM6224 (MB), LLM6024 (MM) Kreditszáma:

Részletesebben

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve

Wacha Imre, Igényesen magyarul A helyes kiejtés kézikönyve Szemle 351 gek kissé nehezen választhatók el a szerző véleményétől, és a temérdek alternatív gondolkodó tárgyalása közben már kissé elmosódnak a tanulmány elején megrajzolt csoporthatárok, ebből az írásból

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos Péter ISBN 963

Részletesebben

A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége.

A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége. Hidasi Judit, Osváth Gábor, Székely Gábor A család a Magyar értelmező kéziszótár (ÉKsz. 2003) meghatározása szerint a szülők, a gyermek(ek) (és legközelebbi hozzátartozóik) közössége. A rokon olyan személy,

Részletesebben

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa június 24-i ülésének határozatai és jegyzőkönyve

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa június 24-i ülésének határozatai és jegyzőkönyve Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Kari Tanácsa 2010. június 24-i ülésének határozatai és jegyzőkönyve A KARI TANÁCS ÜLÉSÉNEK HELYE: ELTE BTK Kari Tanácsterem (Múzeum krt. 4/A) A

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév

Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III. évfolyam - I. félév Tematika az Anyanyelvi tantárgy-pedagógia III. című tantárgyhoz (A nyelvtan és a helyesírás, valamint a fogalmazás tanítása) ELTE TÓFK 2014/2015. tanév Tanítói szak - Általános - Nappali tagozat - III.

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 LEÍRÓ MAGYAR SZÓFAJTAN, ALAKTAN BTMAN203 Kabán Annamária nyelvész könyvtár 12.00-13.00 Fonetika szem. BTMAN111 Kecskés Judit XXVIII. 12.00-14.00 Régi magyar irodalomtörténet

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 15. FÁBIÁN PÁL

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 15. FÁBIÁN PÁL MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 15. FÁBIÁN PÁL ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISBN 963 463 231 9 Bolla

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 69. WACHA IMRE BUDAPEST 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra ISSN 1419 4481 ISBN 963 463 409 5 Bolla

Részletesebben

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS

ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS ME BTK MAGYAR SZAKOS OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS A Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara (ME BTK) magyar szakos képzéseinek megtervezésekor alapvetően két tényezőt vettünk figyelembe: a hagyományos magyar

Részletesebben

BA Magyar szak I. évfolyam

BA Magyar szak I. évfolyam BA Magyar szak I. évfolyam 10.00-12.00 Leíró magyar alaktan, szófajtan szem. BTMAN112 M. Kabán Annamária 10.00-12.00 Bevezetés az irodalomtudományba szem. BTMAN108 Tasi Réka 11.00-12.00 Fonetika szem.

Részletesebben

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC

SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. Szerkesztette KIEFER FERENC IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXVIII. IGÉK, FÕNEVEK, MELLÉKNEVEK Elõtanulmányok a mentális szótár szerkezetérõl Szerkesztette KIEFER FERENC TINTA KÖNYVKIADÓ

Részletesebben

PAPP FERENC ÉLETRAJZA Kiefer Ferenc, Magyar Tudomány, 2002/2. 216

PAPP FERENC ÉLETRAJZA Kiefer Ferenc, Magyar Tudomány, 2002/2. 216 PAPP FERENC OLVASÓKÖNYV Szerkesztette: Klaudy Kinga Előszó: Kiefer Ferenc Bibliográfia: Bolla Kálmán A szövegek gondozói Cs. Jónás Erzsébet É. Kiss Katalin Fenyvesi István Hell György Hidasi Judit Kiss

Részletesebben

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz

Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára Közös képzési szakasz Mintatanterv kód: M7+T76 201OOZN Mintatanterv magyartanár -- történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgatók számára özös képzési szakasz (/V/SZ) TÖRZSTÁRGYA - PEDAGÓGIA (13 REDIT) Tanári

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Bölcsészettudományi Kar 1.3 Intézet/Tanszék Magyar és Általános Nyelvészeti Tanszék 1.4

Részletesebben

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma

Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma Géptervezők és Termékfejlesztők XXXI. Szemináriuma 2015. november 5 (csütörtök) 6 (péntek) MTA Miskolci Akadémiai Bizottságának Székháza Miskolc, Erzsébet tér 3. Gépipari Tudományos Egyesület Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979.

1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. Dr. Czeglédy István PhD publikációs jegyzéke 1. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre I. OOK. Nyíregyháza, 1979. 2. Analízis gépi kollokviumi tételsor BCO-2 oktatógépre II. OOK. Nyíregyháza,

Részletesebben

Adatlap törzstagok számára

Adatlap törzstagok számára Adatlap törzstagok számára 1. Neve: Prof. Dr. Takács Péter 2. Születési éve: 1955 3. Felsőoktatási intézmény, amelynek Nemzeti Közszolgálati Egyetem teljes munkaidős oktatója: 4. Beosztása: Egyetemi tanár

Részletesebben

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban.

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 2. Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet anyanyelvi

Részletesebben

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből

MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből MA zárószigorlati tételek magyar nyelvből 1. A beszédprodukció és -percepció, hangképzés, a magyar beszédhangok rendszere, a hangok egymásra hatása KASSAI ILONA: Fonetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest,

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 42. szabó dénes (1913 1994) EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Fonetikai Tanszék 2002 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs:

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

MOB Sportiskolai Program évi forrás

MOB Sportiskolai Program évi forrás MOB Sportiskolai Program 2015. évi forrás sorszám támogatott szervezet támogatás célja támogatás összege (Ft) megvalósulás helye KLIK fenntartású intézmények támogatásai: 1. Sugovica Sportiskolai Általános

Részletesebben

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK

JOGSZABÁLY-ISMERTETİ TÖRVÉNYEK JOGSZABÁLY-ISMERTETİ Jelen ismertetı a 2011. február 16-a és 2011. március 22-e között a Magyar Közlöny 2011. évi 14-30. számaiban megjelent jogszabályokból tartalmaz válogatást. TÖRVÉNYEK 1. 2011. évi

Részletesebben

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével

SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1. Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével SZÁLLÁSI ÁRPÁD DIÓSADI ELEKES GYÖRGY (1905 1977) 1 Digitalizálták a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai Gazda István vezetésével ( ) Németh László írta a következő sorokat: az orvostörténetnek,

Részletesebben

ADALÉKOK A NYOMATÉKTALAN MONDATOK SZÓRENDJÉNEK KUTATÁSÁHOZ

ADALÉKOK A NYOMATÉKTALAN MONDATOK SZÓRENDJÉNEK KUTATÁSÁHOZ A magyar nyelv leírása RÉCZEI MARGIT ADALÉKOK A NYOMATÉKTALAN MONDATOK SZÓRENDJÉNEK KUTATÁSÁHOZ 1. A magyarnak idegen nyelvként történő oktatása a közvetítő nyelv alkalmazhatósága szempontjából két nagy

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

A kutatási eredmények ismertetése

A kutatási eredmények ismertetése Nyilvántartási szám: T 049158 A kutatási eredmények ismertetése A II. világháború után a kolozsvári nyelvészek nagyszabású népnyelvkutató munkát végeztek a romániai magyarság körében. Számos monográfiát,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Farkas Judit I. Személyi adatok Név: Farkas Judit Születési hely, idő:, 1979. 04. 01. Anyja neve: Mohai Margit Judit Személyi igazolvány száma: 335364SA Munkahely: MTA Nyelvtudományi

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János /23148 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Barancsuk János indian@ktk.pte.hu 72-501-599/23148 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: tudományos ösztöndíjas gyakornok

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950

VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 VIII. 52. Nagykanizsai Kegyesrendi Gimnázium iratai 1765-1948 Nagykanizsai Állami Gimnázium iratai 1948-1950 Nagykanizsai Irányi Dániel Gimnázium iratai 1951-1955 Elhelyezve: 34 1B 3-6, 1C 2-8, 1D 2-5

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3

Érvényes: 2015/2016. tanévtől. Angol nyelv és kultúra tanára. TNA v 3. TNA é 3. TNA 2210 *TNA v 3 Mintatanterv kód: AN74+MR7_2015OOZN Mintatanterv angol nyelv és kultúra tanára - magyartanár szakos hallgatók számára (nappali tagozat) özös képzési szakasz ( félév, 180 kredit) (74 kredit angol nyelv

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja

KÖVETELMÉNYEK. Dr. Pornói Imre főiskolai tanár Tantárgyfelelős tanszék kódja Szociális gondoskodás története B1401L Meghirdetés féléve 2 Heti kontaktóraszám (elm. + gyak.) koll Tantárgyfelelős neve és beosztása Tantárgy oktatója és beosztása A tantárgy elsajátításának célja: Annak

Részletesebben

A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI

A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 48. TOMPA JÓZSEF (1905 1990) ELTE Fonetikai Tanszék 1996 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Munkahelyek: 2004-től tanársegéd, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék Név: Szabó Szabolcs Születési hely: Gyula Születési idő: 1979. február 11. Végzettségek: Általános Iskola: Középiskola: Egyetem: Doktori Iskola: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 1986-1993, 4. sz. (Bay Zoltán) Általános

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 86. Keszler borbála

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 86. Keszler borbála MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 86. Keszler borbála Budapest 2009 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva ISSN 1419 4481 ISBN Bolla Kálmán Kiadja a Zsigmond Király

Részletesebben

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS

A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS A számítástechnika-oktatás kezdetei Magyarországon ÁTTEKINTÉS www.njszt.hu/files/neumann/infotortenet Projektek Sántáné-Tóth Edit santane.edit@gmail.com NJSZT ITF 2010.03.11. A projekt indulásáról Kiindulásként

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

NYELVESZET TÉMAB IB LIOGRAPIA. Hegjelent a magyar nyelv ünnepi hete alkalmából. Szolnok április

NYELVESZET TÉMAB IB LIOGRAPIA. Hegjelent a magyar nyelv ünnepi hete alkalmából. Szolnok április NYELVESZET TÉMAB IB LIOGRAPIA Hegjelent a magyar nyelv ünnepi hete alkalmából Szolnok 1972. április Összeállította: SZATHMÁET GYÖRGYRE a Szolnok Megyei Verseghy Ferenc Könyvtár olvasószolgálati csoportjának

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata

Jegyzőkönyv. Budapest, 2008. július 8. ... Dr. Inzelt György. 1. A pályázók rangsorolásánál figyelembe vettük az ELTE TTK Doktori Szabályzata Jegyzőkönyv Felvétetett az ELTE TTK Kémia Doktori Iskolába jelentkezett pályázókkal tartott felvételi beszélgetések alkalmából. A felvételi beszélgetés időpontja: 2008. július 7. és 8. helye: ELTE TTK

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben