MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK"

Átírás

1 MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 40. Rácz Endre ( ) BUDAPEST

2 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő Földi Éva ISSN Bolla Kálmán Kiadja az ELTE Fonetikai Tanszéke. Felelős kiadó: Dr. Bolla Kálmán. Hozott anyagról sokszorosítva AKAPRINT Nyomdaipari Kft. Budapest. F.v.: Dr. Héczey Lászlóné. 2

3 RÁCZ ENDRE ( ) 3

4 üres 4

5 RÁCZ ENDRE VALLOMÁSA PÁLYÁJÁRÓL Ifjúságomnak három nagy élménye, amely egész életpályámat meghatározta, a magyar neveléstörténet három progresszív kollégiumtípusához fűződik. Az ősi pápai református kollégium amelynek tízéves koromtól, 1932-től nyolc esztendőn át voltam a diákja anyagi támogatásával lehetővé tette, hogy egyáltalán tanulhattam. Kiváló tanáraival a tudományos érdeklődésnek, demokratikus önkormányzati intézményeivel pedig a közéleti gondolkodásmódnak a csíráit ültette belém. Az Eötvös Kollégium amelynek 1940-től 46-ig voltam a tagja mindenekelőtt a tudományos kutatás szenvedélyére nevelt, de nevelt politikailag is: a polgári antifasizmustól elvezetett egészen a marxista világnézetig után miközben több vidéki és budapesti középiskolában és általános iskolában tanárkodtam bekapcsolódtam a népi kollégium-mozgalomba, előbb vidéki középiskolás kollégium, majd budapesti bölcsészkollégium igazgatójaként és végül, a NÉKOSZ legfelsőbb vezetőségének a tagjaként. Itt kapcsolódott össze szakmai és ideológiai ismeretanyagom a gyakorlattal, edződött eleven nevelőmunkává, mindennapi politikai cselekvéssé. Így lett életem három elválaszthatatlan része a tudományos kutatás, az oktató nevelőmunka és a közéleti tevékenység. A tudományos búvárkodás iránti vonzalmat persze mindenekelőtt az Eötvös Kollégium oltotta belém. Mint magyar latin szakos tanárjelöltet itt kiváló nyelvészek oktattak, így például Bárczi Géza, Hadrovics László, Lakó György, aztán a fiatal Balázs János, s közéjük számítom az irodalomtörténész, nyelvészbarát Keresztury Dezsőt is. De mindenekelőtt Tosu tanár úr volt rám a legnagyobb hatással, azaz Pais Dezső professzor: ő vizsgáztatott a kollégiumi felvételin, az úgynevezett fejtapogatáson. Az egyetemen az ő tanítványai közé szegődtem, ő irányította szakdolgozatomat, disszertációm munkálatait. Mint a legtöbb Paistanítvány, magam is a névtudomány területéről indultam el ban szereztem bölcsészdoktori fokozatot, értekezésem a XIV. századi magyar becézőneveket vizsgálta okleveles anyag alapján. Ezután már az említett általános és középiskolai munkás és hasznos tanári évek következtek ben kineveztek a budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolára adjunktusnak, majd később docensnek. A tudományos érdeklődésem ettől kezdve a főiskolai oktatás kívánalmainak megfelelően elsősorban a leíró nyelvészet és a nyelvművelés felé fordult. Tudományos és oktatói pályámon újabb fordulatot jelentett, hogy a budapesti főiskolának 1955-ben történt indokolatlan és érthetetlen megszüntetése után a szegedi József Attila Tudományegyetem docense lettem, s itt tanítottam egészen 1963-ig. S bár első szerelmemmel, a névtudománnyal továbbra is kacérkodtam (számos ilyen tárgyú publikációm jelent meg), hű feleségem azonban most már a grammatika 5

6 maradt, mindenekelőtt a leíró és a történeti mondattan ben védtem meg kandidátusi értekezésemet, amelyben a magyar nyelv következményes mondatait vizsgáltam leíró és történeti szempontból. A Művelődésügyi Minisztérium 1963-ban Szegedről az Eötvös Loránd Tudományegyetemre helyezett át, ahol a legfőbb feladatom a leíró nyelvészeti oktatás és kutatás irányítása volt. Először az I. számú nyelvtudományi tanszéken dolgoztam (Pais Dezső egykori tanszékén), később, 1970-ben átkerültem az újonnan szervezett Mai Magyar Nyelvi Tanszékre ben kineveztek egyetemi tanárnak. Szerkesztésemben készült el a leíró nyelvtannak az egyetemi oktatás történetében legelső tankönyve, A mai magyar nyelv c. könyv, amelynek nagyobb mondattani részét magam írtam as megjelenése óta már három újabb kiadást ért meg. Szemere Gyulával együtt írtam a tantárgy második egyetemi tankönyvét, a Mondattani elemzések-et, ez 1972-ben jelent meg. A tanszéken tovább dolgozunk a leíró nyelvészeti kutatásnak és a leíró grammatikának a korszerűsítésén. Ennek a munkának az a célja, hogy kidolgozzunk egy új tudományos nyelvtant, s az előmunkálatok eredményei tanulmánykötetekben láttak már napvilágot. Ezeket együtt szerkesztem Szathmári Istvánnal. Már megjelent az alaktani és a szófajtani tanulmánykötet, valamint a mondattani kötet, sajtó alatt van a szójelentéstani és szókészlettani kötet, s végül az előkészület stádiumában van a szövegtani tanulmánygyűjte- mény. Említett tevékenységeimhez szervesen hozzátartozik az egyetemi nyelvészeti oktatás módszerére irányuló vizsgálódásom, amely elsősorban a kiscsoportos oktatás tantervi helyének és szerepének a megállapításával, valamint a számonkérés korszerű formáival foglalkozik. Fontos feladatköröm a tanári továbbképzés is. Vidéki középiskolai tanárok és a Nemzetközi Előkészítő Intézet tanárainak grammatikai továbbképzésében vettem részt egyetemi keretekben, s az egyetemi kereteken kívül továbbképzési előadásokat tartok rendszeresen fővárosi, sőt országos, illetőleg megyei továbbképző szervek rendezésében. Foglalkozom a leíró nyelvtan iskolai oktatásának a kérdéseivel is, részt vettem iskolai tankönyvek és módszertani segédletek írásában, lektorálásában, s részt veszek az akadémiai, Művelődésügyi Minisztériumnak az oktatás korszerűsítésére irányuló vizsgálataiban, az ún. hatos kutatási főirányban. Tudománynépszerűsítő tevékenységem eredménye egyebek között a Takács Etellel közösen írt Kis magyar nyelvtan, amelynek a közelmúltban jelent meg az 5. kiadása. Leíró nyelvészeti kutatásaim középpontjában jelenleg a mondat- és szövegszerveződés egyik legfontosabb eszközének, a kongruenciának a vizsgálata áll. Ebből a témakörből egy könyvnyi terjedelmű dolgozatot kívánok készíteni, s már több kisebb cikkem is jelent meg, sőt egy nagyobb tanulmányom, A mondatbeli egyeztetés főbb kérdései a magyarban címmel, a Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványainak a sorozatában. Leíró nyelvtani búvárkodásaimhoz kapcsolódnak nyelvtörténeti, stilisztikai és nyelvművelő kutatásaim, munkásságom is. Részt vettem ez ideig az új történeti grammatika kidolgozásában, stilisztikai vizsgálódásaim pedig főleg a 6

7 grammatikai és stilisztikai kategóriák összefüggésének a vizsgálatára irányulnak. A nyelvművelő mozgalomba annak megújhodásától, 1950-től kezdve kapcsolódtam be. Idevágó publikációim a nyelvművelő folyóiratok, szakfolyóiratok és a napilapok és hetilapok nyelvművelő rovatain kívül megjelentek reprezentatív nyelvművelő kötetekben, s részt veszek mint munkatárs az új, nagyméretű Nyelvművelő Kézikönyvnek a munkálataiban, ez már a kiadás előtt (áll), jövő könyvnapra fog megjelenni az első kötete; szerkesztőségi bizottsági tagja vagyok a Magyar Nyelvőrnek, rovatvezetője az Édes Anyanyelvünk című folyóiratnak és szerkesztője a Magyar Nemzet nyelvművelő rovatának. Ami társadalmi munkásságomat illeti, tudománynépszerűsítő, továbbképző és nyelvművelő előadásaimon kívül ide számítható tudományszervező, tudomány- és oktatáspolitikai tevékenységem. Tagja vagyok több akadémiai, minisztériumi és egyetemi bizottságnak (többnek éveken át titkára is voltam), vezetőségi tagja vagyok a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat budapesti, illetőleg országos nyelvi szakosztályának. Ami pályám további alakulásának a vezérelveit illeti, arról a következőket mondhatom. Nem szeretnék ezután sem teljesen szakítani a névtudománnyal, ahol a legfőbb teendő napjainkban az országos méretekben megindult anyaggyűjtésnek a kiteljesítése és a névtudomány mint komplex tudomány önálló kutatási elveinek a kidolgozása. Ezen a területen több tanítványom is dolgozik. Közülük a legbüszkébb Ördög Ferencre vagyok, aki a magyar névtudomány egyik vezéralakjává nőtte ki magát. Nem nélkülözhetem tanítványaim és munkatársaim segítségét a fő feladatban, az új, korszerű leíró grammatika megteremtésében. Ez a gárda, amely ezen a területen dolgozik, úgy jellemezhető, hogy azt az iskolát követi, amelyet így nevezünk: a klasszikus grammatika megújítása. Így látjuk ugyanis, hogy az új grammatikaelméleti irányzatok számos, igen nagy horderejű eredményt értek el, s kitűnő módszereket honosítottak meg, de még egyikük sem volt ez ideig képes a teljes nyelvi rendszer leírására, tehát arra a feladatra, amelyet a klasszikus grammatika, ha fogyatékosan is, a maga módján már betöltött, amelyet már megoldott. A magyar leíró grammatikai kutatások, amelyekre eleinte az új- grammatikus iskola tanításai, később Saussure nézetei voltak nagy hatással, éppen e tudománytörténeti meghatározottságuk révén úgy fejlődtek, hogy alkalmassá váltak az új irányzatok számos eredményének és módszerének, például a transzformációnak a beolvasztására. Természetesen a jelenlegi helyzetben nagyon fontosnak tartom a többi modern grammatikaelméleti irány támogatását, irányzat segítését is. Az igazság szerint a követendő dolog, hogy ezen a téren egészséges verseny alakuljon ki a különböző tudományos iskolák között. Amit a leíró nyelvtanról mondtam, az mutatis mutandis áll a történeti nyelvtudományra is. 7

8 A feladatok mind a két területen igen nagyok: meg kell teremtenünk egy új magyar leíró és egy új magyar történeti nyelvtant. De a végső cél még ennél is ígéretesebb: egyre közelebb kell kerülni e két szemlélet, a rendszerében vizsgált állapot és az ugyancsak a rendszerében vizsgált mozgás ábrázolásának a szintéziséhez. Jövőbeli munkásságommal elsősorban ezt a célt kívánom szolgálni. A videofelvétel június 15-én készült, szövegét Földi Éva. Jegyezte le. 8

9 RÁCZ ENDRE PUBLIKÁCIÓINAK JEGYZÉKE A magyar nyelvi becézés a XVI. században. Bölcsészdoktori értekezés. Kézirat. Budapest. A -kó, (-kő) becéző képző első jelentkezései. MNy XLII, Helyesírási tankönyv. Budapest. Társszerző: Benkő Loránd, Takács Etel. Tájékoztató az általános iskolai magyar nyelvtankönyvhöz. Budapest. Társszerző: Takács Etel A magyar nyelv tanítása. Budapest. Társszerző: Fábián Pál, Kerékgyártó Imre. A magyar nyelv tankönyve. I. rész. Budapest. Társszerző: Takács Etel, Weber Mihály. Szeressük és ápoljuk anyanyelvünket. Íttörővezető VI/ A magyar nyelv tankönyve. II. rész. Budapest.Társszerző:Takács Etel, Weber Mihály. Ismertetés az újabban megjelent nyelvtudományi munkákról. Anyanyelvünk az iskolában I, Felszólalás a II. Országos Nyelvészkongresszuson. I. OK IV, = MNyTK Ady Csák Máté földjén című versének nyelvtani elemzéséhez. Anyanyelvünk az iskolában I, A hasonlító mellékmondatokról. Anyanyelvünk az iskolában I, Vitaindító beszámoló a "Nyelvművelésünk főbb kérdései" című tanulmánygyűjtemény vitáján. Nyr LXXVIII, A gimnáziumi tankönyv nyelvhelyességi megjegyzéseinek margójára. Anyanyelvünk az iskolában II, Hogyan lettek vezeték- és keresztnevekből közhasználatú szók? Élet és Tudomány IX/

10 1955. A III. országos nyelvészkongresszus és a nyelvtudomány egyetemi-főiskolai oktatása. Felsőoktatási Szemle IV, Megalkuvás vagy dialektikus szemlélet? (Nyelvművelő vitacikk.) Anyanyelvünk az iskolában II, Mondattani kérdésekről. Anyanyelvünk az iskolában II, A Magyar Nyelv jubileumára. Anyanyelvünk az iskolában II, Helyesírási kiegészítő "A magyar nyelv tankönyve " I. és II.részének anyagához. Budapest. Társszerző: Takács Etel. (Újabb kiadása: 1956.) Vita a "Magyar Nyelvőr"-ről. Vitaindító referátum. I. OK VII, A névadásról. A József Attila Szabadegyetem jegyzete. Soksz. kézirat. é.n. Budapest. A következményes mellékmondatok mondattani osztályozása. PaisEml. Budapest, Az ikerítéssel alakult becéző nevek történetéhez. MNy LII, ">>Megyek a Bánk bánba<< >>Megyek a Bánk bánra<<". Nyr LXXX, A határozói-jelzői mellékmondatok. Nyr LXXX, Hozzászólás az MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának vitaülésén Tompa Józsefnek "Készülő leíró nyelvtanunk vitás kérdéseiről" című előadásához. I. OK IX, A becéző nevek megkülönböztető szerepéről. AUS Nyelv és Irodalom II, Az egyszerű mondat vizsgálata. I. rész. In: Magyar nyelvhelyesség. Budapest, A határozók osztályozásának kérdéséhez. Nyr LXXXI, Az értelmezői mellékmondat. MNy LIII, A személybeli egyeztetés a vonatkozó mellékmondatokban. AUS Néprajz és Nyelvtudomány I, Legyen vagy ne legyen? Nyr LXXXII, Az alárendelt mondatoknak egy sajátos csoportjáról. A magyar nyelv és irodalom tanítása I/ Lélekfa. Ujjbegy. Nyr LXXXII, Műhold. Nyr LXXXII, 511. p. Ikerítéssel alakult becéző neveinkről. AUS Néprajz és Nyelvtudomány II, = Nyelvészeti Dolgozatok 3. Szeged,

11 1959. A magyar megengedő és feltételes mellékmondatok kérdéséhez. MNy LV, A tárgyas ragozás használatáról. In: Iskolai nyelvművelő. Budapest, Kis magyar nyelvtan. Budapest. Társszerző: Takács Etel. (1991-ig 9 kiadásban) Beszámoló az új egyetemi magyar nyelvészeti tanterv vitájáról. MNy LV, Társszerző: Benkő Loránd, Sulán Béla Néhány szempont becéző keresztneveink vizsgálatához. In: Névtudományi vizsgálatok. Budapest, Anyanyelvi műveltségünk konferenciája. Nyr LXXXIV, Rövidüléssel alakult becéző nevek a XIV. században. AUS Néprajz és Nyelvtudomány III IV, = Nyelvészeti dolgozatok 11. Szeged. Vita a magyar nyelvtudomány egyetemi oktatásának megjavításáról. Felsőoktatási Szemle IX, "Boldog új évet" vagy "Boldog újévet"? Nyr LXXXIV, Nyelvtani elemzések II. Budapest. A következményes mondatok a mai magyar nyelvben. Nyelvészeti Dolgozatok 17. Szeged. Károly Sándor: Az értelmező és az értelmezői mondat a magyarban. Nyr LXXXIV, Felszólalás a pécsi nyelvművelő konferencián. In: Anyanyelvi műveltségünk. Budapest, Tanulókocsival a játszóutcán át. In: Édes Anyanyelvünk. Szerk. Lőrincze Lajos. Budapest, A kocsi a nyelv országútján. Uo Mennyi is a harmadfél? Uo Erdő, mező ázik. Uo Az egri kávésnak két lányát ismérek. Uo Még néhány szó a tárgyas ragozásról más szempontból. Uo Az egyszerű mondat vizsgálata. I. rész. In: Magyar nyelvhelyesség. Szerk. Deme László Köves Béla. 2., mód. kiadás. Budapest, Csicsa és társai. AUS. In memoriam Gedeon Mészöly = Nyelvészeti Dolgozatok 20. Szeged. Az állítmány egyeztetése az értelmezős szerkezetekkel. Nyr LXXXV, Az azért kötőszó használata régebbi kódexeink következtető mondataiban. MNy LVII, A Dél-Magyarország c. napilap nyelvhasználatáról. Kiadja MUOSZ elnöksége mellett működő Nyelvművelő Bizottság. Soksz. kézirat. H., é. n. 11

12 Nyelvtani tanulmányok. Szerk. Sulán Béla. MTud LXIX, (új folyam: VII), A következményes mondatok stilisztikai szerepe. AUS Néprajz és Nyelvtudomány V VI, = Nyelvészeti Dolgozatok 27. Szeged. B. Lőrinczy Éva: Képző- és névrendszertani vizsgálódások. Nyr LXXXVI, Berrár Jolán: A magyar hasonlító mondatok története a XVI. század közepéig. NyK LXIV, Hány kerület a három kerület? Élet és Tudomány XVIII/ p. A magyar nyelv következményes mondatai. NytudÉrt 39. Budapest. Az ismét "elfelejtett" hanem. Nyr LXXXVII, Megjegyzések a Helyesírási Tanácsadó Szótárhoz. MNy LIX, A magyar nyelv következtető mondatainak története a XVI. század elejéig. AUS Néprajz és Nyelvtudomány VII, = Nyelvészeti Dolgozatok 35. Szeged. A Katalin név kalotaszegi Tata becézőjéről. MNy LIX, A tehát (tahát) kötőszóvá fejlődésének kezdetei. NytudÉrt "A birtokos jelző és társának" alakja. Nyr LXXXVIII, Nyelvtani elemzések III. Budapest. Hadd legyen per! Nyr LXXXVIII, Két mondat elemzése. Magyartanítás VII, 234. p. Nyelvművelő jegyzetek a mondatszerkesztés köréből. AUS Néprajz és Nyelvtudomány VIII, = Nyelvészeti Dolgozatok 48. Szeged A többszörösen összetett mondat alaptípusai a magyar nyelvben. NytudÉrt Manci. MNyj XII, A névrövidítéses becézés újabb előfordulásairól. MNy LXII, Megjegyzések a magyar becézőnevek alakulásmódjairól. MNy LXIII, Az alany és az állítmány egyeztetésének néhány kérdése a mai magyar nyelvben. NytudÉrt Az állítmányi mellékmondat és az általános iskolai nyelvtantanítás. Magyartanítás XI,

13 A mai magyar nyelv. Egyetemi tankönyv. Szerk. Rácz Endre. Budapest. Társszerzők: Bencédy József, Fábián Pál, Velcsov Mártonné. (1991-ig 8 kiadásban jelent meg.) Az anyanyelvi ismeretek oktatásának tervezetei a Magyar Tanácsköztársaság idejéből. NytudÉrt Mikorra érvényes az ifjúsági mozibérlet? Élet és Tudomány XXIV, p. Hozzászólás Telegdi Zsigmondnak "Általános nyelvészetünk helyzete" című előadásához. Általános nyelvészetünk helyzete. Az alkalmazott nyelvészet helyzete Magyarországon. (A debreceni nyelvészaktíva ülésének előadásai és felszólalásai.) Szerk. Imre Samu. H. és é. n., Hozzászólás Herman Józsefnek "Az alkalmazott nyelvészet helyzete Magyarországon" című előadásához. Uo H. Molnár Ilona: Módosító szók és módosító mondatrészletek a mai magyar nyelvben. Nyr XCIII, Butik a Váci utcában? Élet és Tudomány XXV, 131. p. A rádió hírközlésének néhány sajátos nyelvhelyességi kérdése. Nyr XCIV, Mondatelemzések. Nyr XCIV, Adaptáció a becézőnév-képzésben. NytudÉrt A kiscsoportos oktatás a nyelvtudományban. FelsőoktSzemle XIX, József Tompa: Ungarische Grammatik. Nouvelles Études Hongroises IV V, A magyar nyelv szóvégmutató szótára. Szerkesztette: Papp Ferenc. Mtud LXXVIII, Az állítmány számbeli egyeztetése több különböző számú alannyal a mai magyar nyelvben. MNy LXVII, , A Sírius csillag Pila nevéről. Nyr XCV, Rundó. Nyr XCV, 206. p. A Müncheni Kódex 1466-ból. Szerk. Nyíri Antal. Munkatársak: Bodnár Ferenc, Pálfalvi Etelka, Rácz Endre, Velcsov Mártonné, Végh József Mihály. Budapest. A kiscsoportos oktatás néhány kérdéséről. In: A magyar nyelv kutatásának és oktatásának módszertani kérdései. Szerk. Hajdú Mihály Pusztai Ferenc. NytudDolg 6. Budapest, Kutyaütő. Nyr XCVI, Mondattani elemzések. Budapest, Társszerző: Szemere Gyula. Újabb tanúvallomások az ami pörben. Nyr XCVI,

14 1973. Ezerkilencszázhetvenhárom év? In: Anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Grétsy László. Budapest, 146. p. Vigyáznók? Uo p. Közlekedési és nyelvi balesetek. Uo p. "Lakájos" kollégium. Uo p. "Zsu" és társai. Somogyi Néplap júl p. Die Adaptation bei der Bildung von ungarischen Kosenamen. AUB SLingu IV, Megjegyzések Hadrovics Lászlónak "A funkcionális magyar mondattan alapjai" című művéről. ÁltNyT IX, Anyanyelvi nevelésünk korszerűsítéséről. Nyr XCVII, Függelék Deme Lászlónak "Magyar nyelvészeti kutatómunkánkról" c. tanulmányához. I. OK XXVIII, (Imre Samuval és Deme Lászlóval közösen.) Ördög Ferenc: Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. Zalai Tükör 1974/I Elnöki bevezető. In: Anyanyelvünk az általános iskolában. Szerk. Szathmári István. Budapest, Rendbe hozott tudósok és egyéb furcsaságok. Magyar Nemzet ápr p. A határozatlan névelőről. Somogyi Néplap ápr p. Csöre. Magyar Nemzet júl p. Az értelmi egyeztetés a magyar nyelvben. NytudÉrt 83. Budapest, Fejenként száz üveg bor? Élet és Tudomány XXIX, p. A birtokos személyragozásnak a birtok többségét kifejező alakrendszere. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szófajtana és alaktana köréből. Szerk. Rácz Endre Szathmári István. Budapest, Tartózkodott munkások, alkotott művészek. Magyar Hírlap szept. 28. Hét vége c. melléklet III. p. Szerkesztői üzenetek helyett. Magyar Nemzet okt p. József Attila: Eső. Nyr XCVIII, Kerengő. Nyr XCVIII, 374. p. Magyar becenevek. A TIT kiadványa. Nyelvi Ismeretterjesztés 1974/2. Budapest. Intranzitív igék befejezett melléknévi igenevének jelzői használata. Nyr XCVIII, Söprögetés saját házunk táján. Élet és Tudomány XXIX, p. A klasszikus grammatika megújítása és az iskolai nyelvtanoktatás. MNy LXX, Őket vagy azokat? Nyelvünk és Kultúránk

15 Munkafüzetek az anyanyelvi nevelés szolgálatában. Pedagógiai Szemle XXV, Melyiket kedveli? Magyar Nemzet jan p. Anyanyelvi nevelésünk korszerűsítéséről. MNyTK 142. Budapest. Tranzitív igék befejezett melléknévi igenevének jelzői használata. Nyr XCIX, Mai magyar nyelvi gyakorlatok I. Szerk. Szemere Gyula. Budapest. Összegyűjtötték Tolna megye földrajzi neveit. Hétfői Magyar Hírlap május p. Huszonéves. Nyr XCIX, 243. p. A befejezett melléknévi igenév jelzői használatáról. MNyTK 140. Budapest, = Zalai Tükör 1975/II, Über einige Fragen der Kongruenz zwischen Subjekt und Prädikat in der ungarischen Sprache. Congressus Tertius Internationalis Fenno-Ugristarum. Pars I, Tallinn, "Borozgatánk apámmal". Magyar Nemzet szept p. Nem mind arany, amely fénylik? Magyar Hírlap szept p Kongruencia és redundancia. MNy LXXII, Tréfás és komoly kétértelműségek. Magyar Nemzet jún p. A jugoszláviai magyar sportsajtó nyelvéről. In: Nyelvhasználati szintek és stilisztikai vétségek közéleti nyelvünkben. Szarvas Gábor Nyelvművelő Napok. Ada, 1976, Íjra közölve (rövidítésekkel): Nyelvművelő. Az újvidéki Magyar Szó melléklete. dec p., jan p., febr p., márc p., ápr p. Anyanyelvünk új szófűzése, mondatszerkezeti jelenségeinek bemutatása, értékelése. In: Mai magyar nyelvünk. Szerk. Grétsy László. Budapest, Nagyobb az apjától? Magyar Nemzet febr p. A nyelvtudomány jövőjéről. In: Vita a nyelvtudomány jövőjéről. Szerk. I. Gallasy Magdolna. ELTE NyelvtDolg 21. Budapest, Anyanyelvi nevelésünk grammatikai alapjáról. Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis Tomus 7/C, Magasság és mélység. (Emlékezés Gombocz Zoltánra.) Magyar Nemzet jún p. Az egyeztetés főbb kérdései a magyar nyelvben. Tanulmányok a mai magyar nyelv mondattana köréből. Szerk. Rácz Endre Szathmári István. Budapest, = MNyTK 149. Budapest. Gombocz Zoltán magyar grammatikai munkássága. MNy LXXIII, Az állítmány egyeztetése a gyűjtőnévi alannyal. Nyr CI,

16 Csapdák a mondatszerkesztésben. In: Az anyanyelv az ember életében. Szerk. Bachát László. Budapest, A történeti nyelvtudomány kérdéséhez. MNy LXXIV, Kongruenz und Redundanz. AUB SLingu VIII, Felszólalás az MTA Anyanyelvi és Alkalmazott Nyelvészeti Bizottságának "A nyelvi-nyelvészeti ismeretterjesztés helyzete, feladata és lehetőségei" c. együttes ülésén. Nyr CII, Mai magyar nyelvi gyakorlatok II. Szerk. Szemere Gyula. Budapest. "Látványos" szürkeség. In: Nyelvünk világa. Szerk. Kovalovszky Miklós. Budapest, Orvoslásra szorul-e a fog? Uo Hová váltsunk jegyet? Uo Miután. Magyar Nemzet aug p. Ferenc Ördög, Személynévvizsgálatok Göcsej és Hetés területén. [Untersuchungen über Personennamen in den Landschaften Göcsej und Hetés.] Onoma XXI, A jugoszláviai magyar nyelvű kémiatankönyvek nyelvhasználatáról. Oktatás és nevelés VI/26. (Szarvas Gábos Nyelvművelő Napok. Ada, 1978). Szabadka, = Nyr CIII, Éppen ellenkezőleg! Népszabadság nov p Édes Anyanyelvünk. Magyar Nemzet febr p. Farkasszem. Édes Anyanyelvünk Dobostorta a mackóból. Édes Anyanyelvünk p. Házfelügyelő meg a Gondnok. Élet és Tudomány XXXIV, 554. p. Hiba van a kréta körül. Nyr CIII, Móra Ferenc meg az ami. Édes Anyanyelvünk p. Rekontra. Magyar Nemzet okt p. Das Schaffen von Zoltán Gombocz auf dem Gebiet der ungarischen Grammatik. AUB SLingu IX, A gólt jelentő találat. Nyr CIII, Névészeti terminológiai megjegyzések. Névtani Értesítő Korszerűbben. Magyar Nemzet febr p. A homonimák szépirodalmi előfordulásairól. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szókészlettana és jelentéstana köréből. Szerk. Rácz Endre Szathmári István. Budapest, Juhász Gyula: Szerelem? Édes Anyanyelvünk p. 16

17 "Információ"-özön. In: Új anyanyelvi kaleidoszkóp. Szerk. Felde Györgyi Grétsy László. Budapest, 113. p. Találat? Uo p. Rövid-i-tsünk! Uo p. Nyelvművelés és grammatika. Magyar Nemzet jún p. Grammatika és nyelvművelés. Magyar Nemzet jún p. Mindent megvalósíthatunk? Édes Anyanyelvünk p. Nyelvművelő Kézikönyv I. Budapest. (Munkatárs.) Az állítmány egyeztetése a mennyiségjelzős alannyal a mondategységen belül. Nyr CIV, Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének grammatikai megalapozásáról. Nyr CIV, A magyar leíró nyelvtani kutatások helyzete és feladatai. NytudÉrt 104. Budapest, Stand und Aufgaben der ungarischen deskriptiven grammatischen Forschungen. AUB SLingu XI, Tolerancia? Magyar Nemzet márc p. Töményebb lett a "feles"? Édes Anyanyelvünk p. Az állítmány egyeztetése a mennyiségjelzős alannyal a mondategység határán túl. Nyr CV, Alkotott és kiállított személyiségek. Édes Anyanyelvünk Egy új összegzés nyelvművelésünk történetéről és főbb kérdéseiről. Nyr CV, Számbeli egyeztetés halmozott jelzőjű főnevek mellett. In: Tanulmányok a magyar nyelv múltjáról és jelenéről. Szerk. Hajdú Mihály Kiss Jenő. Budapest, A tulajdonnevek grammatikájáról. Névtani Értesítő Mondattani elemzések. 2., bőv. kiadás. Budapest, Társszerző: Szemere Gyula. Barla Gyula: Nyelvtan, stílus, iskola. Édes Anyanyelvünk p. A nyelvtudós Arany. Édes Anyanyelvünk p. Előszó. In: Dolgozatok a magyar leíró nyelvtan köréből. ELTE NyelvtDolg 33. Budapest, 3 5. "Fáj a lábaim". (Az állítmány egyeztetése a többes számú birtokszóval). In: Hagyományápolás és megújulás. Debreceni Magyar Nyelvészeti Napok. Szerk. Sebestyén Árpád. Debrecen, A tulajdonnevek és az egyeztetés. In: Név és társadalom. Szerk. Hajdú Mihály Rácz Endre. MNyTK = Honismereti Tanulmányok VII,

18 1983. Komitativitáció és kongruencia. (Az állítmány egyeztetése a társhatározós alannyal). MNy LXXIX, Egyeztetés és szöveggrammatika. In: Tanulmányok a mai magyar nyelv szövegtana köréből. Szerk. Rácz Endre Szathmári István. Budapest, Garmada. Magyar Nemzet aug p. Változó nyelvünk a változó világban. Édes Anyanyelvünk Egy nyelvjárási inkongruencia beütései a köznyelvbe. MNy LXXIX, A szenvedő jelentés felé? Nyr CVII, A tapolcai járás földrajzi nevei c. kötetről. Horizont XI/ Sziszifuszi tolerancia. Magyar Nemzet febr p. Szavak sajtóhibából. Édes Anyanyelvünk p. Tájékoztató "A magyar nyelv történeti nyelvtana" munkálatairól: III. Tájékoztató a mondattani részhez. IV. Tájékoztató a szöveggrammatikai részhez. MNy LXXX, Előszó "A szövegnyelvészet eredményei" című előadáshoz. In: Az új tantervek alapjai és tendenciái. Szerk. Bachát László Fülöp Lajos Szathmári István. OPI, Budapest, Utószó Nagy Ferenc szövegtani előadásához. Uo Diáknyelvünk történetéből: A szecska. Édes Anyanyelvünk p. Diáknyelvünk múltjából: A szekunda. Édes Anyanyelvünk p. Az igei állítmány egyeztetése az és/s kötőszóval kapcsolt két alany után. In: Studia in honorem J. Balázs offerta a collegis et discipulis. Szerk. Szathmári István Bencze Lóránt. Budapest, Die Kongruenz des nachstehenden verbalen Prädikats mit zwei durch die Konjunktion és/s gekoppelten Subjekten. AUB SLingu XV, Költői kétértelműségek. Édes Anyanyelvünk p. A gyes meg a gyed. Édes Anyanyelvünk p. A grammatika szerepe az anyanyelvi nevelésben. MNy LXXXI, Beszámoló az "Adalékok a magyar, illetőleg a magyarországi nyelvtudomány történetéhez" című pályázat eredményéről. MNy LXXXI, Az állítmány egyeztetése két vagy több egyes számú, halmozott alannyal a mondategység határán túl. Nyr CIX, Nyelvművelő Kézikönyv II. Budapest. (Munkatárs.) A magyar nyelvtudomány helyzete, eredményei és tervei, különös tekintettel az egyetemi oktatásra. In: Magyar nyelv külföldieknek. A VI. magyar lektori konferencia anyaga. Szerk. Giay Béla. Budapest,

19 1986. A csép, a maca meg a TESz. Névtani Értesítő A grammatika szerepe az anyanyelvi nevelésben. (Újraközlés). In: Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének áramában. Szerk. Bachát László Fülöp Lajos Szathmári István. Budapest, Az anyanyelvi nevelés korszerűsítésének grammatikai megalapozásáról. In: Program az anyanyelvi nevelés továbbfejlesztésére. Szerk. Szende Aladár. Budapest, Diáknyelvünk történetéből. A kicsapás. Édes Anyanyelvünk p. Tompa József köszöntése. MNy LXXXII, Egy képző karrierje. Édes Anyanyelvünk p. Aki színész. Édes Anyanyelvünk p. A mai magyar nyelv változásai. MNy LXXXIII, 1 7. Diáknyelv Pápán a harmincas években. MNy LXXXIII, "Jelenjél meg világosan." In: Nagy magyar nevelők. Rab István emlékezete. Veszprém, Kis magyar nyelvtan. 7. átdolg. kiadás. Budapest. Társszerző: Takács Etel. Redundáns formák a magyar nyelv grammatikai rendszerében. MNy LXXXIII, Számbeli egyeztetés a halmozott (mellérendelt) egyes számú főnevek névmásításában. Nyr CXI, A magyar nyelvbeli egyeztetés főbb sajátságai. MNy LXXXIII, Ki porából nőttél... Édes Anyanyelvünk p. Arany János különös egyeztetéséhez. Édes Anyanyelvünk p Kálmán Béla hetvenöt éves. Magyar Nemzet febr p. A pápai járás földrajzi nevei c. kötetről. Horizont XVI, Tárgyas vagy alanyi ragozás? Édes Anyanyelvünk Stílus és egyeztetés. In: A magyar nyelv rétegződése. Szerk. Kiss Jenő Szűts László. Budapest, Valóban remek rímek. Édes Anyanyelvünk p. Mit is mond a cinkeszó? Édes Anyanyelvünk Wortfolge und Kongruenz im Ungarischen. AUB SLingu XIX, Eredő: eredet vagy eredmény? Népszava márc p. "Életét vesztette, amikor..." (A baleseti híreknek egy újabb típusáról.) Édes Anyanyelvünk Meghalt Balázs János, a magyar és általános nyelvészet nagy tudósa. Magyar Nemzet márc p. 19

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK

KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK KÁRPÁTALJA TEMPLOMAI RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK UNGVÁR 1997 TARTALOM BEREGSZÁSZI JÁRÁS V Beregszász /EeperoBe Bakos/CBo6o,qa Szent László templom Bene/flo6pocinrm Jézus Szíve templom Bótrágy/EaTpaflb Szűz

Részletesebben

Tematika a Szókészlettan című tárgyból

Tematika a Szókészlettan című tárgyból Savaria Egyetemi Központ Magyar Nyelvészeti Tanszék Tematika a Szókészlettan című tárgyból 1. A szókészlet fogalma. Lexikológia és lexikográfia 2. Szókészlet és szókincs. Az egyén szókincse 3. A mai magyar

Részletesebben

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996)

PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások 39. PAPP LÁSZLÓ (1924 1996) ELTE Fonetikai Tanszék 1997 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatársak: Andó

Részletesebben

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől

specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Magyar alapképzési szak ügyvitel kiadványszerkesztő specializáció mintatanterve kreatív írás 2013. szeptemberétől Tantárgy neve Tantárgy oktató neve KÖTELEZŐ TANTÁRGYAK ALAPOZÓ ISMERETEK A KÖZÖS ISMERETEKET

Részletesebben

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal:

31997 R 0118: A Tanács 1996.12.2-i 118/97/EGK rendelete (HL L 28. szám, 1997.1.30., 1. o.), az alábbi módosításokkal: 2. A SZEMÉLYEK SZABAD MOZGÁSA A. SZOCIÁLIS BIZTONSÁG 1. 31971 R 1408: A Tanács 1971. június 14-i 1408/71/EGK rendelete a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban.

FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM. 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. FELHASZNÁLT ÉS AJÁNLOTT SZAKIRODALOM 1. Arató Csoma Tihanyi: A kifejezőképesség fejlesztése az általános I IV. osztályban. Tankönyvkiadó, Budapest, 1973. 2. Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet anyanyelvi

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 45. SZENDE ALADÁR ELTE Fonetikai Tanszék 1998 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Markó Alexandra Módos Péter ISBN 963

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 86. Keszler borbála

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 86. Keszler borbála MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 86. Keszler borbála Budapest 2009 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva ISSN 1419 4481 ISBN Bolla Kálmán Kiadja a Zsigmond Király

Részletesebben

Kis Tamás szakmai önéletrajza

Kis Tamás szakmai önéletrajza Kis Tamás szakmai önéletrajza I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS megnevezés évszám kibocsátó intézmény Magyar nyelv és irodalom szakos Kossuth Lajos Tudományegyetem 1988 középiskolai tanár és finnugor nyelvész BTK

Részletesebben

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla

Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Publikációs jegyzék Dr. Molnár Béla Könyv, kézirat Molnár Béla - Palásti Béla (1990): Az abonyi amatőr színjátszás története a kezdetektől napjainkig. Pest Megyei Levéltár, Kézirat Molnár Béla (2000):

Részletesebben

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN

NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN NYELVÜNK BÁR- ÉS AKÁR- ELEMEINEK BEMUTATÁSI PROBLÉMÁI A MAGYAR NYELV IDEGEN AJKÚ TANULÓINAK SZÁNT GRAMMATIKÁKBAN SZABÓ MARTINA KATALIN SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM, BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR NYELVTUDOMÁNYI DOKTORI

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 33. LŐRINCZE LAJOS (1915 1993) ELTE Fonetikai Tanszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: Andó Éva ISBN 963 462 940

Részletesebben

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp

Adatlapok összesítése Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés. bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp Bíróság V. kérdés VI. kérdés VII. kérdés VIII. kérdés IX. kérdés bírósági igen nem közjegyző igen nem igen nem igen nem npp JÁRÁSBÍRÓSÁG 6 354 3 2 92 259 141 220 22 336 Budapest Környéki Törvényszék Fővárosi

Részletesebben

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd

verebelyi.gabriella@atif.hu egyetemi tanársegéd Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK verebelyi.gabriella@atif.hu Születési dátum 1968. 09. 20. POZÍCIÓ/BEOSZTÁS egyetemi tanársegéd SZAKMAI TAPASZTALAT 2009. 09. 01. jelenleg tanársegéd Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga

fenyoimre@freemail.hu Középfokú C típusú állami nyelvvizsga Alapfokú C típusú állami nyelvvizsga Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK Név FENYŐ IMRE Munkahelyi telefon 52-512900/2233 Fax 52-512922 E-mail fenyoimre@freemail.hu KÉPZETTSÉG 1994-1999. 1996-2000. 1997. 1999-2002.. Filozófia (Kossuth Lajos Tudományegyetem)

Részletesebben

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228

Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna. Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 SZEMÉLYI ADATOK Dr. Novákné Dr. Plesovszki Zsuzsanna Magyarország 2750 Nagykőrös, Petőfi út 16. 0653348097 36205297228 novaknezsuzsi@freemail.hu Nő 1961.03.05. Magyar SZAKMAI TAPASZTALAT Érettségi vizsgaelnök

Részletesebben

Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 Szabadka tel: 024/548-136

Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 Szabadka tel: 024/548-136 Október 10. Általános Iskola Boze Šarčević 21 tel: 024/548-136, 2011.02.26. Simonyi Zsigmondról... Simonyi Zsigmond (Veszprém, 1853. jan. 1. Budapest, 1919. nov. 22.): nyelvtudós, egyetemi tanár, az MTA

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program

Darvai Tibor Önéletrajz. 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi Doktori Iskola Nevelésszociológia program Darvai Tibor Önéletrajz Személyes adatok: Név: Darvai Tibor Cím: 6724, Szeged, Kossuth Lajos sgt. 103. Telefon: 70/504-83-58 E-mail: darvai.tibor@gmail.com Tanulmányok: 2008 PTE Oktatás és Társadalom Neveléstudományi

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 77. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. június 26., kedd 77. szám Tartalomjegyzék 2012. évi LXXVI. törvény Egyes törvényeknek és törvényi rendelkezéseknek a jogrendszer túlszabályozottságának

Részletesebben

Imre Samu (1917 1990)

Imre Samu (1917 1990) A HETVENES ÉVEK MAGYAR NYELVÉSZEI Pályaképek és önvallomások Imre Samu (1917 1990) ELTE Fonetikai Ranszék 1994 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva ISBN 963 462 938 5 Copyright:

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Molnár Katalin főiskolai docens Munkahely: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Budapest, Hungária krt. 9-11. 1101 Telefon: 06 1 3 923 554 Lakcím: 2120 Dunakeszi, Illyés Gyula u. 10. fszt.

Részletesebben

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due.

A társaság levélcíme: 1364 Budapest, Pf. 107. ELTE BTK Folklore Tanszék E-mail: voigt@ludens.elte.hu, szemiotika@ludens.elte.hu, balazsge@due. SZEMIOTIKAI TÁJÉKOZTATÓ A szemiotika konferenciákon él (Thomas Sebeok, 1996.) A szemiotika összeköti a természetet és a kultúrát" (Guadalajara, 1997.) A szemiotika napfényes filológia (Szépe György, 2002.)

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely:

Szakmai önéletrajz. Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168. Munkahely: Szakmai önéletrajz Fehér Krisztina Debrecen, 4032 Görgey u. 18. II/23. krfeher@gmail.com 06-30-648-2312 06-52-741-168 Munkahely: 2005 a Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszékének tanársegédje

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Demjén Izabella Születési hely és idő: Ukrajna, Rát, 1989. május 5. Elérhetőség: demiza@gmail.com Tanulmányok: Alapfokú képzés: 1995 2004 Ráti Általános Iskola

Részletesebben

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis

Bevezetés a nyelvtudományba. 5. Szintaxis Bevezetés a nyelvtudományba 5. Szintaxis Gerstner Károly Magyar Nyelvészeti Tanszék Szintaxis Mondattan Hangok véges elemei a nyelvnek Szavak sok, de nyilván véges szám Mondatok végtelen sok Mi a mondat?

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26.

Dr. Kenyeres István. Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Dr. Kenyeres István Születési hely, idő Budapest, 1972. június 26. Adatok Szem. ig. szerinti név: Dr. Kenyeres István Tibor Lakcím: 1078 Budapest, István u. 26. II. 14. Telefon: 06-309190388 E-mail: kenyeresi@bparchiv.hu

Részletesebben

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY

MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY MAGYAR NYELVÉSZ PÁLYAKÉPEK ÉS ÖNVALLOMÁSOK 20. HAJDÚ MIHÁLY Budapest 2007 1 Sorozatszerkesztő: Bolla Kálmán Technikai szerkesztő: Földi Éva Munkatárs: ISBN 963 462 945? Bolla Kálmán Kiadja. Felelős kiadó:

Részletesebben

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC.

DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. DR. HUBAI LÁSZLÓ CSC. A TÖRTÉNELEMTUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA, HABILITÁLT DOKTOR FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK: TÖBBPÁRTI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TÖRTÉNETE ÉS VÁLASZTÁSI FÖLDRAJZA MAGYARORSZÁGON 1920-TÓL

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Személyi adatok. Varga István. Végzettség, minősítés SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Varga István Végzettség, minősítés 2007 Doktori Abszolutórium 2004-2007 Szociálpolitika Doktori Program (PhD) Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kar

Részletesebben

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás

8. osztály Országos döntő. Tollbamondás Tollbamondás Lotz Jánost Roman Jakobson javaslatára 1947-ben hívták meg a New York-i Columbia Egyetemre vendégtanárnak. Az egyetemen általános és magyar nyelvészetből, fonetikából, verstanból, magyar irodalom-

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára

Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA Hargitai Imre Antal István zongoraművész, a Zeneakadémia tanára c. DLA értekezés tézisei 1 Antal István egyik utolsó növendékeként vállalkoztam arra, hogy

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés

CSÁKÓ Mihály. 2600 Vác, Attila u. 3/c. mcsako@gmail.com magyar. 2008. szeptembere óta. egyetemi docens. Intézményfejlesztés Ö N É L E T R A J Z - SZEMÉLYI ADATOK Vezetéknév/utónév CSÁKÓ Mihály Cím 2600 Vác, Attila u. 3/c. Telefonszám (27) 31-41-51 ; (70) 551-4386 E-mail Állampolgárság Születési dátum Neme mcsako@gmail.com magyar

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7

TARTALOM. Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 TARTALOM Bevezetés 5 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 7 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY. SAJTÓ..7 Bibliográfia 7 Nyomdászat. Nyomdászattörténet 8 Bibliofília. Könyvművészet. Könyvritkaságok 8 KÖNYVKIADÁS

Részletesebben

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom

SYLLABUS. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom SYLLABUS I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar magyar nyelv és irodalom Kommunikációs gyakorlatok írásban A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM TANMENET MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ a Nemzeti Tankönyvkiadó (Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó) középiskolai magyar nyelv és kommunikáció tankönyvsorozata alapján (00931-1031/1)

Részletesebben

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012. MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára Résztvevők: 2 fős csapat/iskola Téma: Petőfi Sándor és Arany János költészete és kora Ebben a tanévben két költőhöz, műveikhez illetve korukhoz kapcsoljuk műveltségi

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként

1978-82 között az ELTE TTK Tudományos Szocializmus tanszékén tanársegédként Dr. Simon Mária Szakmai önéletrajz Középiskolai tanulmányaimat Budapesten az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló iskolájában végeztem 1965-ben. Ebben az évben felvettek az ELTE Bölcsészettudományi Kar történelem-orosz

Részletesebben

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola

Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola Az Angol- Magyar Képző és Továbbképző Központ Két Tanítási Nyelvű Idegenforgalmi és Nemzetközi Vendéglátó Szakközépiskola 2012-2013 es tanév Munkaterve (A munkaterv a tanév eseményeinek megvalósításakor

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea

Szakmai önéletrajz. dr. Cserba Andrea Szakmai önéletrajz dr. Cserba Andrea Tel.szám: 00-36/30-326-19-65 Személyes adatok Név: dr. Cserba Andrea Szül. hely, idő: Miskolc, 1987.05.02. E-mail: cserba.andrea@gmail.com Szakmai honlap: www.fontanaforditas.hu

Részletesebben

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001. projekt. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 projekt Nyitórendezvény 2012. augusztus 28-án, kedden, 11 órai kezdettel tartottuk

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN M E G H Í V Ó A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN címmel 2009. április 4-5-én két napos konferenciát rendez Helyszín: Rátkai Klub, Budapest, 1068 Városligeti

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben

Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő rendszerben Szak : Angol Nyelv és Irodalom tanári szak Tagozat: Levelező Képzési idő: 8 félév Az oktatás nyelve: angol Az Angol Nyelv és Irodalom tanári szak kredit alapú szakmai tanterve a 2003/2004 tanévtől, felmenő

Részletesebben

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében

Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében Digitalizálásra javasolt helyismereti dokumentumok a Szentesi Városi Könyvtár Kht. Helyismereti győjteményében helyismereti könyvtáros Tételes felsorolás témakörök szerint Helytörténet Sima László: Szentes

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.

Europass Önéletrajz. DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Europass Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Név Cím DR. KRISTON RENÁTA (PhD) MISKOLCI EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28. Telefon +36-46-565-111 Fax +36-46-363-865

Részletesebben

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK

REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK REFERENS ÉS FORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAKOK 1 Indított szakirányok: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): A szakért felelős kar: Képzési idő: FRANCIA NYELVI REFERENS

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08.

Sportiskolai támogatás a 2015. április 1-2015. augusztus 31. közötti időszakra. Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. Részarányos normál támogatás (5 Részarányos kiemelt támogatás (5 Támogatási időszak: 2015. 04. 01-től 2015. 08. 31-ig 5 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft 25 000 Ft Sorszám INTÉZMÉNY ÚJ NEVE

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája

A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája A Szemiotikai Tájékoztató (a Magyar Szemiotikai Társaság kiadásában) új folyamának bibliográfiája Új folyam 1 (5), 1991. 1. szám (A4-es méretben) Voigt Vilmos: A magyar szemiotikai terminológia általános

Részletesebben

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk

Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai. Publikációk Dr. Horváth László publikációs jegyzéke és tudományos rendezvényeken tartott előadásai Tankönyvek Publikációk 1. Neveléstörténeti Szöveggyűjtemény Bessenyei György Könyvkiadó Nyíregyháza 1994. Szerkesztette:

Részletesebben

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája. Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság A magyarságtudományok önértelmezései A doktoriskolák II. nemzetközi konferenciája Rendező: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság Szervezőbizottság: Dobos István (elnök) Bene Sándor Tuomo Lahdelma Monok

Részletesebben

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései *

FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * FEHÉR KRISZTINA publikációinak idézései * Műveire vonatkozó hivatkozások száma: 69 Szakfolyóiratban megjelent tanulmány (id.: 52) Magyarországon magyarul (id.: 52) 1. Grammatikaelmélet és kognitív pszichológia.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói

Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja adatai és mutatói Szakszolgálati feladatellátásunk a számadatok tükrében Baranya Megyei Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és

Részletesebben

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

TANULMÁNYOK: TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG: SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BOGDÁNDI ZSOLT 407062 Szucság 244. sz. Románia Tel: 004-0729-39-65-64 e-mail: zsbogdandi@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2011: doktori fokozat megszerzése a Debreceni Egyetemen, summa cum laude

Részletesebben

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet

PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet PPKE BTK, Nyelvészeti Intézet Magyar Nyelvészeti Tanszék MAGYAR ALAPSZAK (BA) MAGYAR NYELVÉSZET TANTÁRGYLEÍRÁSOK (a kurzusok sorrendje a mintatantervet követi) A tanegységek itt következő bemutatása során

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41.

É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és 2. személyű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. É. Kiss Katalin A szibériai kapcsolat - avagy miért nem tárgyasan ragozzuk az igét 1. és ű tárgy esetén Magyar Nyelvjárások 41. (2003) Nyirkos Istvánt, hajdani kedves finn- és magyarnyelvészet-tanáromat

Részletesebben

Az egynyelvű szótárak ismerete

Az egynyelvű szótárak ismerete Az egynyelvű szótárak ismerete Szótárnak nevezzük az olyan írásművet, amelynek a témája az egyes szavakhoz kapcsolódó ismeretek, elsősorban a szavak jelentése, és amely szavak sorrendje a szavak betűrendjében

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT. Debrecen, 2015. június 05-07. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ VÉGEREDMÉNY IV. KORCSOPORT Debrecen, 2015. június 05-07. 1 A KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA VERSENYPROGRAMJA RÉSZTVEVŐK, SORSOLÁS LEÁNYOK Ssz. Megye Iskola neve Település Testnevelő,

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

A HIÁNYOS MONDAT KÉRDÉSÉHEZ

A HIÁNYOS MONDAT KÉRDÉSÉHEZ DIENES DÓRA A HIÁNYOS MONDAT KÉRDÉSÉHEZ A. I.. A magyar nyelvre oly jellemző hiányos mondatok kérdéseivel mélyebben is érdemes foglalkoznunk. A szakirodalom többnyire csak más témák mellékkérdéseként említi

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről

9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről 9. sz. melléklet Kimutatás a Nógrád Megyei Levéltár dolgozóinak 2004. évi tudományos tevékenységéről Tanulmányok, recenziók, cikkek, kéziratok, kiadványszerkesztés Barthó Zsuzsanna 1. A salgótarjáni házicselédek

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei:

A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: A Tinta e-book könyvtár/lexikontár címei: Név / cím Részletes leírás az adatbázisoknál, lexikonoknál 1 Alakzatlexikon 196 klasszikus stiliszti fogalom magyarázata, értelmezése irodalmi példákkal szemléltetve

Részletesebben

1. nap: 2006. március 11. (szombat)

1. nap: 2006. március 11. (szombat) VI. AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA V-VI. kcs. ORSZÁGOS DÖNTŐ PAKS 1. nap: 2006. március 11. (szombat) ASE csarnok 11.00 FA/1-FA/2 Monor, József Barcs, Széchényi 57:35 11.50 FB/1-FB/2 Szécsény, Kőrösi Zalaegerszeg,

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA

. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA Szakmai önéletrajz Személyes adatok: Név: dr. MÁTYÁS-RAUSCH PETRA (lánykori név: Rausch Petra) Családi állapot: házas Születési hely, idő: Komló, 1984.03.04. Cím: 7300 Komló, Damjanich u. 13. Telefonszám:

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131

Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár NKA Közgyűjtemények Kollégiuma 3508/01131 SZAKMAI BESZÁMOLÓ A hagyaték. Konferencia a Nádasdy család mecénási tevékenységének eredményeiről Pályázati azonosító: 3508/01131 A sárvári Nádasdy Ferenc Múzeum pályázatot nyújtott be az NKA Közgyűjtemények

Részletesebben

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából

Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából Válogatás a tehetségfejlesztés irodalmából A Könyvtár hírei 1. Balogh László (szerk.): Tehetség és iskola. Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. 2. Balogh László, Bóta Margit, Dávid Imre, Páskuné Kiss

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben