AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELME ÉS A GAZDASÁGI STRATÉGIA 1

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELME ÉS A GAZDASÁGI STRATÉGIA 1"

Átírás

1 1 AZ ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG VÉDELME ÉS A GAZDASÁGI STRATÉGIA 1 CSABA László 2 KIVONAT: Ez az esszé öt tételben vizsgálja azt, hogy a magyarországi épített örökség miért jutott olyan rossz helyzetbe, s hogy a rendszerváltozás óta eltelt közel negyedszázad miért nem volt képes leküzdeni a háború és a szocializmus örökségét. Az írás második felében megkíséreljük fölvázolni azt, hogy milyen gazdasági stratégia mentén lenne elérhető az a cél, hogy a hazai épített örökség üzleti és társadalmi hasznosítása is megvalósuljon. Ekkor tehertétel helyett más országokban tapasztalt módon- a gazdasági fölemelkedés tartós tényezőjévé válhat. * * * * * A jelen kérdésfölvetés azért izgalmas, mert a legalább másfél-két évtizedes távlatokban gondolkodó várostervezés, építészet és fejlesztés, valamint a napi költséghatékonyság szorításában gondolkodó, távlatairól gyakran megfeledkező gazdasági-üzleti közelítés metszéspontjában van. Az itt előadott gondolatmenet természeténél fogva az épített örökségért joggal adódó szakmai és szélesebb közvéleményhez szól. Ezért nem is törekszünk arra, hogy a tudományos kifejtésben szokásos módon adatolva, dokumentálva és részleteiben igazolva jussunk el hipotézisek alátámasztásához vagy elvetéséhez. Ehelyett arra törekszünk, hogy nagy ívű, történeti és a gazdaság intézményeit és a gazdaságpolitikát érintő áttekintéssel hozzájáruljunk az adott szerény terjedelem és lehetőségek keretei közt a mai folyamatok előrevetítésénél jobb kimenet megalapozásához. Alaptézisünk a következő: bár korántsem szükségszerű, de lehetséges létrehozni azt a gazdasági közeget, ahol a távlatos kormányzati- és nemzetstratégia, az önkormányzatok 1 Az ICOMOS, az MTA Művészettörténeti Bizottsága és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Az épített örökség védelmében c konferenciáján tartott előadás alapján, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 2011.márc.1-2. Megjelenés alatt a SZIMA kiadásában, azonos címen, FRECH Magda szerkesztésében.. 2 Akadémikus, egyetemi tanár/ceu,de,bce/.

2 2 tervei, a civil szféra aktivitása és az üzleti élet együttesen az ország területén ma még meglévő, Európában sok tekintetben egyedülálló épített örökséget nemcsak önfenntartóvá, hanem a foglalkoztatás és a jövedelemtermelés tartósan fontos terepévé teheti, méghozzá évtizedes távon és környezetileg is fönntartható módon. A jelen konferencián bemutatott külföldi tapasztalatok megítélésem szerint önmagukban is igazolják, hogy efféle törekvések lehetségesek, és korántsem csak az álmodozások világában lehetnek sikeresek. Tegyük hozzá, hogy a posztindusztriális társadalmakban nem utolsó sorban a jóléti államok kiterjedése okán- a középosztályosodás erősödik, a közvetlen anyagi szükségletek kielégítése a jövedelmek egyre kisebb részét köti le 3. Megnő ezzel szemben az élettartam, egyre többen igénylik az életminőség javulását, és utóbbi részeként az idegenforgalom különféle ágai a világgazdaságban tartósan nagy és növekvő szerepre jutnak. Ez a folyamat- a szolgáltató gazdaság terjedése egyben a válságellenes gazdaságpolitika és a társadalmi stabilizáció fontos eleme is. Hiszen ma már a turizmus tömegeket kiszolgáló ágazat. S épp ezért, jövedelemtermelő képessége erőteljesen függ attól, hogy az iparhoz hasonlóan- a legigénytelenebb kör kiszolgálására épülő, olcsóságával versenyző ágazat marad-e, mint hazánkban ez megfigyelhető. Vagy sikerüle elmozdulni a kulturáltabb és egyben többet költő vendégforgalom irányába, ezzel pedig munkahelyeket és jövedelmet teremteni egy nyersanyagszegény és az ipari versenyben nem feltétlen előnyökkel bíró országban. Fontos mozzanat, hogy e trendek minden nyugat-európai országban a belföldi vendégforgalom jelentős növekedéséhez is vezetnek, ami a konjunkturális kilengések csökkentésének és így a tartós és produktív nem pusztán a segély ellenőrzött elköltését jelentő- foglalkoztatás fenntartásának is lényeges eszköze, Franciaországtól Svájcon át Németországig. Ugyanakkor kézenfekvő ellentmondás feszül a mennyiségi és a minőségi turizmus szempontjai, követelményei és következményei tekintetében, ami témánk szempontjából, mint még kibontjuk, perdöntő. A következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy az említett potenciált megalapozó épített örökség ma mennyiben képes- - 3 Ez a 19.század közepéről származó fölismerés az un Engel törvény.

3 3 avagy éppenséggel miért nem képes ezt a szerepet betölteni évtizedek óta Magyarországon. E téren különösen erőteljes az illúziók és a valóság közti meg nem felelés, ami az elmúlt években csak erősödött. 1.Az épített örökség jellege. Magyarországon a föntebb vázolt szempontból vizsgálva a római időkre visszamenőleg van történelmileg folytonos és feltárt/feltárható épített örökség. Ugyanakkor az sem kétséges, hogy az antik műemlékek tekintetében a Földközi tenger mellékével aligha lehetünk versenyképesek, akár most, akár a távolabbi jövőben. Hasonlóképp a középkor a maga idejében kimondottan jelentékeny - emlékei túlnyomó részben a török korban, valamint a Rákóczi szabadságharc idején és következtében jórészt elpusztultak. Néhány jelentős középkori emlékünk inkább a magyar nemzettudat egészséges fönntartásához, semmint a jelentékeny idegenforgalom megalapozásához járulhat hozzá. Ezek az emlékek inkább fontosak, mint látványosak. A jól látható, s eképp gazdaságilag is hasznosítható örökség túlnyomó része a török kűzését követő időszakból, mindenek előtt a 18. és a 19. századból származik. Ezt a 20. század első felének némely középületei és kimondottan a közérzület alakítását szolgáló műtárgyai- köztéri szobrok, emlékművek, középületek- teljesítik ki. Az anyag jelentősebb és látványosabb része döntően az közti évek termése. Az említett időszakban a magyar gazdaságfejlődés nem volt államvezérelt, a közhatalom némely alapfunkciókat látott el, mint a közúthálózat kiépítése, vagy a folyószabályozás. Az építmények- funkciójukból adódóan jellemzően magáncélúak voltak, a felső és a közép-osztályok, az egyházak céljait követték. Ebből is adódik területileg erőteljes szórtságuk, ami a modern ipart, kereskedelmet és tömegturizmust jellemző csoportos, egyenellátásra, a nagyüzemi rendszerű hasznoításra eleve nemigen ad alkamat. A kastélyszálló rajta lehet a világhálón, be is eshet egy-két vállalati csoport csapatéspítésre, jöhet egy-két lakodalom, de ebből a nagyvárosi szállodákat jellemző tartós, egész éves megélhetés nem biztosítható. Az immár

4 4 visszafordíthatatlan államosítással járó funkcióváltás következményei nem kerülhetők meg. Az eredeti funckió sosem lesz helyreállítható, hisz főhercegi ménesbirtok vélhetőleg nem jön már létre. A későbbi időszak- többynire szociális és egészségügyi célú hasznosítása pedig célszerűtlen, gazdaságtalan és egyben értelmetlen is, hisz annak az építmények helye és jellege korlátot szab. Az elmebetegeket vélhetőleg nem kastélyokban kell ellátni ez a pszichiátriai intézet fölszámolása után taláán nem igényel magyarázatot A szocializmus öröksége. Az 1945 és 1989 közti időszakot többféleképp szakaszolja a történettudomány. E sok tekintetben máig is vitatott és föltáratlan- időszak sajátossága szempontunkból az állami tulajdon, az állami irányítás majd az államosított gazdálkodás kiterjesztése, ami a történészek közti szakaszolási és értelmezési vitákon túlnyúló meghatározó irányzat. Igaz, hogy a klasszikus tervgazdaság és az ehhez alapot adó végletes, szovjetizált politikai berendezkedés alig négy évet élt nálunk, között. Ugyanakkor a gazdálkodásban az állam tartós és erősödő jelenléte nem kérdéses, az öntevékeny, spontán folyamatok felszámolása és a központi irányíthatóság erősítése a korszak egészében önérték. Igen fontos etekintetben, hogy a magántulajdon korlátozása már a szovjet megszállás első napjával elkezdődött, és korántsem korlátozódott a mezőgazdasági nagybirtok kisajátítására. A magántulajdon egyre szűkebb térre szorult, s a szocialista reformok évtizedeiben is jórészt a kvázi-magántulajdon, a közösségi eszközökön létrejövő magánkisajátítás vált normává- úgy, ahogy az a mai állami egészségügyben ismeretes. Ennek semmi köze a civilizált, szociális piacgazdasághoz, alapvetően rövid távú feszültségoldó, tüneti kezelés, mely elfödi a bajt. A magántulajdon köre, növekedési esélye, a hozzá kötődő rednelkezési jogok korlátozása az egész korszak ideológiai alapvetésének és gyakorlatformáló megoldásainak alaphangját adja meg. 4 Az újjáalakított intézet vezetői szerint nem bolondokháza minőségében működik majd a Lipóton.

5 5 Ezt azért is fontos kiemelnünk, mert az épített örökség sehol és soha nem alkalmas a gyors megtérülést és csekély elköteleződést igénylő bolhapiaci vagy a keleti bazárt idéző működési mód keretében való felfutásra. Ez természeténél fogva a hosszú távú befektetés, a nemzedékek egymásra épülő munkája és fölhalmozása, sőt, nem ritkán az úri passzió elemeinek, a játékosságnak és a fényűzésnek a mély emberi vágyát jeleníti meg kőbe-fába formált alakban. Vagyis ami a napi megélhetési gondok leküzdésében segíthetett a szovjet NEP korszakból ismert ügyeskedés, a szép orosz szóval nepperek világának is nevezett élelmesség több évtizede megfigyelhető szabadon engedése bizony e téren bizony semmi eredményt nem hozhatott. Érdemes felidéznünk azt, hogy ott és ahol az épített örökség a múlttal való természetes folytonosság legalább részbeni fölvállalására támaszkodhatott, helyzete erőteljes javulásnak indult. Ez volt a helyzet a honeckeri Kelet-Németországban. Itt a 80-as évtizedben- főként külpolitikai okokból- újrafölfedezték a porosz gyökereket, ami a korábban látványosan elhanyagolt műemlékek helyreállítása komoly lendületet kapott, a drezdai Semper Opertől a postdami kastélyon és kerten át egész a kelet-berlini belvárosig. Ugyanakkor nálunk a múltant végképp eltörölni törekvése egész a rendszerváltozásig, sőt azt követően is meghatározó alapélmény maradt. Igaz, a kezdeti időszak bosszúállástól és úgymond történelmi igazságtételtől sem ment- túlzásait nem halmozták, de nem is orovosolták. A fertődi kastélyban elhelyezett mezőgazdasági középiskolai kollégium, a kastélyokból kialakított aggok háza példáját mindenki tetszés szerint szaporíthatja. Mivel a tulajdonosi osztályok megsemmisültek, vagy külföldre kerültek, vagy kihaltak, és az épített örökségre különösen igazzá vált a szocialista tulajdon önmeghatározáása: mindenkié és egyben senkié. Ebből adódóan az építmények sorsa jórészt a kormányzat minőségéhez kötődött. Míg Csehországban egész 1989-ig jó állapotban őrződtek meg a már 1945-ben kisajátított német és osztrák főúri kastélyok és várak, nálunk a hasznosításban a véletle, az esetlegesség, az ötletszerűség szempontja uralkodott. A helyzetet évtizedeken át körüllengő ideiglenesség aurája vezetett oda természetesen a

6 6 számvitelben és a gazdálkodás egészében megjelenő elemi ésszerűtlenség mellett 5 hogy a fenntartás és megóvás költségei évtizedeken át sehol sem jelentek meg. Mintha az a tény, hogy a veszteséget nem mutatjuk ki cégünk könyvelésében, mentesíthetne annak tényleges következményei alól! Mindebből- az egészségügyből és az oktatásból sem ismeretlen képtelen gazdálkodási rendszerből, valamint az értékek megvetéséből és a kádárizmust általánosan jellemző buhera-vilából következett az épített örökség országunkat talán leginkább jellemző vonása, amit jobb híján a lelakottság fogalmával írhatunk le. A korábban meglévő közművek és állag leromlása, a fejlesztések sőt a szinten tartás elmaradása a kimutatotthoz képest sokszoros értékvesztést valósított meg. Az egykori bérházakban lakók számára nem szükséges további magyarázat ehhez. Több ezerre tehető az elhagyott, célszerűtlenül használt vagy épp hogy meglévő építmények száma. Ingatlankataszter különösen teljes körű és naprakész ismereteim szerint a mai napig sem készült. S ahogy a vagyonügynökség időnkénti nekibuzdulásaiban több száz ingatlant lel föl, amelyek vagy nem is szerepelnek a kimutatásban, vagy szerepelnek ugyan, de nem léteznek már, esetleg egész más célra használják őket, úgy a műemlékvédelem is polgári kezdeményezés alapján próbálja számba venni azt, amiről beszélnénk. A vicchez hasonlóan a mi mennyi kérdése egyáltalán nem tisztázott, még ezen írás lezárásakor sem. A naprakész számítógépes nyilvántartás lehetőségéről aligha szükséges bárkit fölvilágosítani, haszna még inkább kézenfekvő volna. 3. A rendszerváltozás két évtizede. E két évtizedről még inkább megoszlanak a vélemények 6, ezért ehelyütt ismét csak a téma szempontjából közvetlenül szükséges mozzanatokat vázolhatjuk föl. A korszak egészét a nem kis részben a közgazdász 5 Az amortizáció, a kockázati alap és a fenntartás valós költségeinek lecsippentése csak a közismertebb elemek közé tartozik. 6 Közgazdasági szempontból a legjobb összegzés a nemrég közreadott tanulmánykötet: MURAKÖZY László, szerk: Húsz év múlva. Budapest: Akadémiai Kiadó, A politikatudomány oldaláról ugyanezt kísérli meg a következő, reprezentatívnak nem mondható, de széles merítésű kötet: BAYER József- BODA Zsolt, szerk: A rendszerváltozás két évtizede. Budapest: L Harmattan Kiadó,2009.

7 7 szakma által is gerjesztett naív hit jellemzte: majd a piac megoldja. És kezenfekvő, hogy egy totálisan államosított, az önkorrekciót évtizedeken át nélkülözött, zárt országban a piac újraélesztése és a világpiacba való beépülés egyfajta elemi peremföltétele volt és maradt minden értelmes, szabad és fejlődőképes megoldásnak. Demint mondják- ebben messze nem merül ki a történet egésze, különösen ha a hatékony, méltányos és fönntartható, európai zsánerű szociális piacgazdaság eszméjét nem pusztán jelszónak tekintenénk. 7 Ugyanakkor nem kétséges és a fentiekből ki is derült hogy az épített örökség tekintetében a piac mechanizmusa, különösen az újraélesztési szakaszában, aligha tud tartós és jó megoldásokat nyújtani. Sőt, a NATO és EU csatlakozásig a helyzetet sokkal inkább az átmenetiség érzése jellemezte, ahol és amikor kialakult társadalmakban is inkább a kivárás, a rövid távú túlélő stratégiák válnak tömegessé. Tulajdoni és jogbiztonság híján, az áűllami és a versenytársi/szomszédi önkénnyel szembeni hathatós jogvédelem nélkül senki sem kezd jelentős beruházásba. A helyzetet súlyosbította, hogy az általános, gyors és azonnali föllendülés várakozása hiú ábrándnak bizonyult. A valóságban közt a nemzeti termék mintegy 20%-kal, azaz egy vesztett háborúnak megfelelő mértékben csökkent. Az 1989-ben egyszer már elért de különösebben magasnak akkor sem érzékelt- jövedelmi szintet csak egy évtized múltán tudta az ország elérni között a növekedés megközelítette a világátlagot, az 5 százalékot. Igen ám, de más országok eközben előre haladtak, s nem 2006 őszétől, hanem csak 2008 őszétől érkeztek a visszaesésbe. S ezt követően 2010-ben az amerikai gazdaság már 2,5%kal nőtt magasabb szintről -, míg a magyar csak 1,2%- kal. Mai ismereteink szerint Magyarország 2013 végén-2014 elején lesz ismét azon a szinten, ahol 2006-ban volt. S most nem az a szempont, hogy a többiek mire jutottak, hanem az, hogy a két évtized növekedési teljesítménye bizony kiábrándító ben abból kell kiindulnunk, hogy a megelőző évtized egészében az európai átlagértéknek megfelelően alig két százalékos volt a jövedelem bővülése, vagyis semmiféle 7 Jó kiindulópontot adhat a következő töredékes- válogatás: RÖPKE,Wilhelm: Emberséges társadalom, emberséges gazdaság.horváth J.Tamás válogatásda/. Budapest: Aula Kiadó, 2001.

8 8 fölzárkózásra nem került sor. Ez nem alapozhatott és nem is alapozott meg nagy léptékű, távlatos fejlesztéseket. Annál is kevésbé, mert ez a heylzet jó másfél évszázada jellemzőigaz, a kiegyezés idején a világfejlődés központját jelentő Németországgal, most meg egy szklerotikus EU-val tarjuk a lépést. 8 Magyarországon a kétezres évekre a gyenge állam- gyenge piac kettőse jött létre, ahol a két koordinációs mechanizmus hibái egymásra rakódva gyengítik a végeredményt. A konkrét döntésekben a lobbiérdekek melett a leggyakoribb hivatkozási alap a költséghatékonyság. Mivel legalább egy évtizede a politikai osztály beteges izgulékonyságban szenved, a döntésekben a rövid távú szempontok uralkodnak. Ez nyilván nem kedvez az oly távlatos területnek, mint az épített örökség védelme, ahol a megtérülés, különösen a gyors megtérülés szempontja akkor sem lenne perdöntő, ha nem kellene az évtizedek óta halmozódó mulasztások terhét cipelnünk. A korszak naivitásra jellemző módon az idegenforgalom lehetőségeit a bevezetőben már vázolt korlátok mellőzésével korlátlannak vélték. Ahogy időről-időre fölmerült, hogy hazánk pénzügyi és logisztikai régiós központ lesz, miközben a fejlesztéseket a szomszéd országok már rég megvalósították, úgy az idegenforgalommal kapcsolatban is túlzások és tévhitel uralják a döntéshozók gondolkodását. Egyfelől eltekintenek attól a szakirodalomban is kellően taglalt ténytől, hogy a turizmus különösen a mennyiségi szemléletű- sokféle veszély forrása is, a környezetrombolástól a bűnözésig. Másfelől nem illik emlékeztetni arra, hogy hazánkat felkeresők többnyire alig három napot töltenek itt, azt is egy körút keretében, és túlnyomó az egynapos vizitek aránya. Alacsony a költési szint, az európai átlag negyedét ha eléri/bár ezek nyilván becsült értékek/. A kispénzű, gyors lefutású turista nem keresi az ínyencségeket, a távoli kastélyokat, különösen, ha az azokban- vagy mellettük elérhető szolgáltatások színvonala alacsony, árfekvésük viszont a csekély forgalom okán magas. A jól fizető konferenciaturizmus viszont egyrészt ötcsillagos ellátást igényel ez többnyire nem 8 Alapos és meggyőző áttekintést ad e megállapítás igazolására TOMKA Béla: Gazdasági növekedés, fogyasztás és életminőség: Magyarország nemzetközi összehasonlításban az első világháborútól napjainkig. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2011 c kötete.

9 9 került kiépítésre. Másfelől ezen utasokért nagy verseny folyik. Végül hazánkban az utazásszervezés még mindíg inkább a kiutaztatás technikáját, semmint az országpropagandát és a belső szervezést, az egymásra épülő programok és tájak egybeszervezett bejáratását jelenti. Nyilván ez főleg nem állami föladat, de azért kellene hozzá a szakértő segítség és sokszor a pénz is/helyben hagyott közterhek formájában/. Mindezek okán nem csodálkozhatunk, hogy a kastélyprogram gazdasági értelemben nem bizonyult sikeresnek. És azon sem, hogy az idegenforgalom főváros-balaton tengelye nem mozdult, az országban szétszórt épített örökség gazdasági hasznosulása messze van a tervektől. Szólni kell a nem gazdasági tényezőkről is, főképp arról, hogy az épített örökség és annak védelme egyáltalán nem része a nemzetképnek és nem formálja az egybetartozás érzését. Márpedig az utóbbira múlhatatlanul nagy szükség van az ideológiailag megosztott, az anómia és a széttagolódás jeleivel egyre erőteljesebben szembesülő magyar társadalomban 9. Önmagában véve is, és talán sokakat meglepő módon- a gazdasági versenyképesség megőrzése és megerősítése érdekében is. 10 A föntebb már hiányolt naprakész kataszter hiánya nyilván azt is jelenti, hogy a hagyományosan túlhangsúlyozott jelképes építményeken túlmenően szinte senki nem tud semmiről, az épített kincsek nem hozzáférhetőek, és többynire célszerű hasznosításuk sincs biztosítva. Kézenfekvő lenne, hogy az efféle nem ideológikus, de az összetartozást erősítő élményeket a fenti helyzet orvoslásával, szervezett módon kell létrehozni, hisz magától ez nem jött létre a ma nagy idegenforgalmú Török- és Görögországban sem. Az előadottak miatt talán nem is meglepő, hogy az épített örökség állagvédelme, hasznosítása és fejlesztése egyetlen operatív kormányzati programban sem szerepelt, legföljebb az említések szintjén. És talán nem is ez a legfájóbb, hanem az, hogy nem ismeretes egyfajta távlatos ágazati stratégia, ami e terület sajátosságait figyelembe 9 TÓTH István György, szerk: Társadalmi Riport, Budapest: a TÁRKI kiadása./összefoglalója a cég honlapján online is olvasható, /. 10 Erről több elemzés is szólt, legutóbb pedig külön hangsúlyt kapott Chikán Attila Gazdasági versenyképesség és társadalmi jólét című akadémiai székfoglaló előadásában, MTA, 2011.febr.10- elérhető a IX.Osztály honlapján,

10 10 véve, a nyilvánosság előtt megjelenítve, és a szűkös erőforrásokért vívott harcban segítve tudná képviselni a távlatosabb szempontokat. Kézenfekvő, hogy ez csak több lábon álló stratégia lehet, amiben a gazdasági, építészeti, műemlékvédelmi, területfejlesztési, foglalkoztatási és nemzetpolitikai szempontok együttese érvényesülne. És az is kézenfekvő, hogy ez nem lehet pusztán kormányzati, pusztán önkormányzati, pusztán civil társadalmi vagy tisztán gazdasági feladat, a szereplők rendszeres összefogása és egybehangolt működése hozhatna eredményt. Épp az épített örkség romló állapota miatt nem túlzás arról szólni, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk, hamarost nem lesz mit megvédenünk. 4. A kétharmados kormányzás esélyei és eredményei. Lezáratlan folyamatról nehéz lenne tudományos igénnyel szólni. Mégis lehetetlen nem kitérni arra az esélyre, amit a magát a nemzeti ügyek kormányaként definiáló kormányzat, kétharmados törvényhozási többsége birtokában e területen tett illetve tehetne. Tisztában vagyunk azzal, hogy lezáratlan és folyamatában kibomló átalakulások és intézkedések sorozatáról van szó, amit már az első év után is részletes elemzésben lehet és kell vizsgálni. 11 Most csak néhány olyan lemre térünk ki, ami az épített örökség védelmét közvetlenül érintheti, leginkább a peremföltételek meghatározásával. A kormányzás középpontjában a közjogi és szimbolikus kérdések álltak, a gazdasági mozzanatok csak kényszeres jelleggel és külsődlegesen kerültek a döntéshozók szemhatárárs. A görög, majd az ír és a portugál fizetésképtelenség örvényében az ország fizetőképességének megőrzése, és az ehhez szükséges adósságmérséklő politika minden más szempontot maga alá gyűrt. Ez végső fokon eseti döntések sorából kirajzolódó, csak utólagosan stratégiává váló intézkedések sorából állt össze. A kormányzat egymás után meghírdetett tervei- a 29 pont, az Új Széchenyi Terv, majd a Széll Kálmán Terv fokozatosan közelítik azt, ami a vízió-stratégia- közép távú terv-operatív terv- pénzekfeleősök sorban szokásos az üzleti világban. 11 Erre a szerző A magyar gazdasági növekedés föltételrendszere.magyar Szemle, új folyam, 20.évf./3-4/.sz-2011 június c cikkében tesz kísérletet. A lap online is olvasható:

11 11 Mai ismereteink szerint a kormány a 2011.tavaszi konvegrenciaprogramban az elemzők többsége által immár reálisnak tartott 3% körüli növeekdés, némileg lassuló infláció, lassan csökkenő adósság, szigorú költségvetési politika pályáján halad. Ez elnyerte a nemzetközi piacok és intézmények, így az OECD és az EU elvi egyetértését, vagyis célját betöltötte. Ugyanakkor ez a pálya nem a sokak által várt bőségszaru azonnali megnyílása, és semmiképp se a nagy, államilag támogatott fejlesztések évadja. Ebből közvetlenül is következik, hogy az a hagyományos- és sok tekintetben szakmailag nem is kifogásolható- műemlékes közelítés, ami a központi államtól, különösen a központi költségvetéstől várná mindama forrásokat, amelyek a korábban részletezett, és évtizedek óta halmozódó nehézségeket véglegesen és távlatos szemléletben orvosolnák, nem megalapozott és nem is célravezető. Bizonyára elkerülhetetlen lesz az egyébként a korábbinál is erőteljesebben beszűkülő önkormányzati források 12 mellett a magántőke és különösen a külföldi befektetők mozgósítása, az uniós és más keretek megpályázásán túlmenően is 13. Érdemes rámutatni, hogy az Új Széchenyi Terv hét kiemelt területének egyike épp a turizmus. Ugyanakkor már egyszerű szövegelemzéssel is belátható, hogy ez a távlati terv az idegenforgalomról inkább általánosságban, semmint konkrét feladatokhoz konkrét felelősöket és pénzeket rendelő értelemben szól. Az idegenforgalom- különösen a gyógyturizmus megfelelő föltételek létrehozása 14 esetén valóban Magyarország komparatív előnyeinek kihasználására vezethet. Ilyen a gyógyvízkincs és az egészségipar 12 A 2011 áprilisában elfogadott alkotmány szigorú keretek közé szorítja az önkormányzatok hitelfölvételét. Emellett a konvergenciaprogram középtávon is kötöttebb gazdálkodást- konkrét feladatfinanszírozást- ír elő az önkormányzatok számára. 13 Tisztában vagyunk azzal, hogy hazánkban a magán- és közszféra együttműködését célzó PPP konstrukciók a lenyúlás szinonímájává váltak, és a Nemzeti Gazdaságfejlesztési Minisztérium külön programot dolgozott ki visszagöngyölésükre. Ugyanakkor szakértői elemzések kimutatták, hogy a szó nyugati- közvetlen értelmében hazánkban szinte egyetlen public-private-partnership se működött, inkább bérbeadásos vagy más egyszerűbb hitelezési megoldásokat és kiszervezéseket hívtak eképp- a jobb eladhatóság érdekében. A PPP lényege ugyanis a kockázat megosztása, amiről a botrányos ügyek egyikében sem volt szó/épp az a botrányos ezekben, hogy az adófizetői közösségre maradt a teljes kockázat/. 14 Ez az egészségügyi magánkínálat és az ehhez illeszkedő árazás elterjedését jelentené. A 2011.áprilisi fogászati turizmus-fejlesztő- a híradások szerint 35 Mrd-os keretű program ilyen lehet, és számos korábbi kezdeméynezés is ismert, különösen a gyógyvizek hasznosításához kötődve.

12 12 egésze, a wellness szolgáltatások és az idősödéssel járó többletszolgáltatások, mint tartós bevételi forrás mozgósítása. Ugyanakkor nem kérdéses, hogy az említettek csak távolról és érintőlegesen találkoznak azokkal a fejlesztési súlypontokkal, ami az épített örökség természetéből, védelmének föntebb taglalt szempontjaiból következne. Tegyük hozzá, hogy a régiók tervbe vett megszűntetése és a területi hatóságok jogkörének a központ rovására történő mérséklése bizonyára nem enyhíti, hanem súlyosbítja az általunk vázolt meg nem felelést. Központilag nehéz lenne lépni ott, ahol ismételjük hiteles és naprakész kataszter sincs, a hivatalok átszervezése viszont mindennapos. A kormányzati elképzeléseket konkretizáló második nagy dokumentum a 2011.márciusában kiadott Széll Kálmán Terv. Ez az első olyan tervezet, ami összerendezett formában, külső pénzügyi egyensúlyi szempontok alapján, konkrét intézkedésekkel támasztja azá azt a makropályát, amin a magyar gazdaság a kormányzati ciklus végéig haladhat. A terv kedvező fogadtatásra lelt a befektetők és a nemzetközi szervek részéről, ami a portugál, ír és görög válság árnyékában abszolút fontos, még ha rövid távú feladat megoldását jelenti is. Ugyanakkor jól látható, hogy az anyag készítői kizárólag egyetlen tárca, a Nemzetgazdasági Minisztérium korábbi meglehetősen öntörvényű elemzéseit vették alapul. Kevés jele van a társtárcákkal való egyeztetésnek, és eképp a részlet-intézkedések szakmai és pénzügyi oldlalai egymást nem mindíg fedik. A kutatóegyetemektől a rendvédelmi dolgozókig terjedő elégedetlenség bizonyára további finomításokat eredményez. Mégsem kétséges, hogy témánk szempontjából releváns ágazati-területi stratégiát nem találunk benne. Végül a tanulmány lezárásakor közreadott konvergenciaprogram egyértelműen az Európai Unión belüli táncrendet követi. Vagyis egyoldalúan a makropénzügyi mutatók állnak előtérben- e terveknek épp ez a sajátossága. És a korábbiaknál is kevesebb szó esik szakpolitikai, részterületi kérdésekről. A magunk részéről elismerjük a konvergenciaprogram pozitívumait, a nemzetgazdasági mutatók reális bemérését, a részterületi mértékek ezekből levezetett, egységes kezelését. Ugyanakkor a felsorolt

13 13 tervekből még mindíg nem látható egy távlatos kibonatkozási stratégia, amiben az épített örökség védelme egy szélesebb gazdasági program keretében válna megalapozhatóvá. 5. A kiút esélye és körvonalai. Nem lenne értelme hosszas fejtegetésekbe bocsátkoznunk, ha az előttünk álló föladatot eleve megoldhatatlannak vélnénk. Nem az, és ezért az ismert- részben konferenciánkon is bemutatott külföldi sikerek tanulságait levonva megkísérelhetünk egy hangsúlyozottan vázlatos iránymutatást. Minden válsághelyzet elemzését SWOT elemzéssel kezdjük. Ez a vezetéstudományban szokásos módszer, ami az erősségek/strenths/, a gyengeségek/weaknesses/, a lehetőségek/opportunities/ és a veszélyek/threats/ számbavételével kezdődik. Szándékunk szerint írásunk első három pontja e célt szolgálta. Ezt követően a közkeletű vízióstratégia-üzleti terv kimunkálása jönne, ami vélhetőleg nagyobb, interdiszciplináris csapat munkáját igényelné. A következőkben ehhez csak elemi lépéseket vázolhatunk. a/érdemes lenne- több változatban elkészíteni egy országos tervet arról, hogy a ma még meglévő épített örökségből mi az, ami föltétlen megőrzendő, mi az, ami a gazdasági körülmények kedvező alakulása mellett vagyis feltételesen megőrizhető, s mi az, amire belátható időn belül nem lesz idő, pénz és energia. Mivel a kárpótlás két évtizede kizárta azt a megoldást, aminek révén Szlovákiában és Romániában számos műemlék magánerőből menekült meg, e döntés következményeit bizony le kell vonni. Természetesen nem gondolhatunk merev, a tervgazdaságot idéző halállistákra és ugyancsak a régi korokat idéző presztízs- beruházásokra sem. A folyamatot a kísérlet és tévedés módszere kell, hogy jellemezze. És a szakma, a helyi közösségek, a vállalkozók és a széles közvélemény bevonása sem nélkülözhető. Jól látható a kultúrhistóriai műfaj újjáéledése és ezen keresztül bizony mind a képzeletet, mind az adakozó kedvet, netán a vállakozói hajlamot is meg lehet/ne mozgatni.

14 14 Pótolhatatlan lenne a kiemelt műemlékek körének megismertetése, hozzáérhetővé tétele és állagvédelme. Akkor is, ha a mai központi források ennek töredékére sem elegendőek ki ne hallott volna a fűtésüket 2011 telén is szüneteltető közgyűjteményekről. b/ Érdemes lenen terveket készíteni a magán- a helyi közösségi- az álami és a külföldi/köztük uniós/ források bevonásának arányára és mértékére. Ez nyilván nem független attól az alább taglalandó kérdéstől sem, hogy mennyiben lehet az építmények eredeti funkcióját visszaadni. Nem arra gondolnék, hogy hercegprímást ültessünk a hercegprímási palotába- hiszen ezt a pozíciót még VI.Pál pápa szűntette meg. Arra azonban lehet- és szakmai alapon kellene is konkrét terveket készíteni, hogy egy- egy reprezentatív épület miként válhat gazdaságilag hasznosíthatóvá. A külföldi példákból jól látható, hogy az egyes épület egyedi, különösen tisztán épületállagvédelmi szempontú, netán évfordulós-politikai célú, elszigetelt felkarolása a legtöbb szinten egyértelmű zsákutca. Minden sikeres megoldásban meghatározó szerepet játszik a térszerkezet egésze, a történelmi városrész integrált fejlesztése, a lakhatóság és a gazdasági működőképesség szempontjainak egybehangolt és a szűk egyéni érdeken túlmutató, rendezési tervbe szervezett biztosítása. Ez a megoldás a fizikai infrastuktúra, a kereskedelem, a környezetvédelem, a közlekedés és az idegenforgalom együttesébe ágyazza be az épített örökséget. Utóbbi esetben mint szerte Európában látjuk egyáltalán nem vágyálom csupán a történelmi városrészek rehabilitációja, sőt, gazdaságilag életképes, foglalkoztatást és jövedelmet gerjesztő működtetése sem. c/külön tanulmányokat érdemes készíttetni a fenntarthatóság különböző síkjairól. Ezek egyike csak a föntebb emltett fizikai fenntarthatóság. Bizony, a Várbazár vagy sok más, korábbról származó emlék mutatja: az anyag csak némely elméletben örök, a valóságban hamar eljön az az idő, amikor lebontása elkerülhetetlenné válik.

HALADÁS VAGY ELMARADÁS? AVAGY. MIÉRT MARAD LE MAGYARORSZÁG?

HALADÁS VAGY ELMARADÁS? AVAGY. MIÉRT MARAD LE MAGYARORSZÁG? 1 HALADÁS VAGY ELMARADÁS? AVAGY. MIÉRT MARAD LE MAGYARORSZÁG? /Megjelenés alatt in: MURAKÖZY László, szerk: Földobott kő? Tények és tendenciák a 21.században.Budapest: Akadémiai Kiadó, 2012., 282-312.old/.

Részletesebben

A magyar átalakulás és fejlődés néhány általánosítható elméleti tanulsága

A magyar átalakulás és fejlődés néhány általánosítható elméleti tanulsága Közgazdasági Szemle, LVIII. évf., 2011. október (813 831. o.) A magyar átalakulás és fejlődés néhány általánosítható elméleti tanulsága A világgazdasági válság óta eltelt nyolc évtizedben Magyarországon

Részletesebben

Gazdaság & Társadalom

Gazdaság & Társadalom Gazdaság & Társadalom 1. ÉVFOLYAM 2009. OKTÓBER 1. SZÁM TARTALOM Table of Contents and Abstracts in English: See page Köszöntő. Székely Csaba 3 Tanulmányok Újra itt a nagy válság?... Csaba László 5 Mi

Részletesebben

PÉNZÜGYI SZEMLE A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI A SZERKESZTÕSÉG

PÉNZÜGYI SZEMLE A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG TAGJAI A SZERKESZTÕSÉG Tartalom TANULMÁNYOK CSABA LÁSZLÓ: Keynesi reneszánsz? 5 GYÕRFFY DÓRA: Válság után felzárkózás? A költségvetési politika minõsége és a növekedés 23 TÓTH G. CSABA: Állami keresletélénkítés és automatikus

Részletesebben

A K Í N A I P A R A D O X O N. Csaba László 1

A K Í N A I P A R A D O X O N. Csaba László 1 1 A K Í N A I P A R A D O X O N Csaba László 1 KIVONAT: Ez az esszé azt a ritkán taglalt kérdést vizsgálja, hogy a szédítő ütemű kínai fejlődés mennyiben felel meg az újabban már a közgazdászok által is

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok

Az Új Széchenyi Terv vitairata. Vélemény és javaslatok GKI Gazdaságkutató Zrt. Az Új Széchenyi Terv vitairata Vélemény és javaslatok Az Új Széchenyi Terv hosszú távú gazdaságfejlesztési stratégiát előkészítő dokumentumként igyekszik elszakadni a választási

Részletesebben

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában

Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. július augusztus (719 726. o.) Muraközy László (szerk.): Fecseg a felszín és hallgat a mély Tudatok és tudatalattik a gazdaságpolitikában Akadémiai Kiadó, Budapest,

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT DE MOST RÖGTÖN?

EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT DE MOST RÖGTÖN? CSABA LÁSZLÓ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT DE MOST RÖGTÖN? Ez a tanulmány öt pontban vizsgálja meg, hogy a költségvetési és a bankunió azonnali megvalósítására vonatkozó uniós tervezetek mennyiben járulhatnak

Részletesebben

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT

ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT ÚJ SZÉCHENYI TERV VITAIRAT A TALPRA ÁLLÁS ÉS FELEMELKEDÉS FEJLESZTÉSPOLITIKAI PROGRAMJA 2010. JÚLIUS 28. 1 2 TARTALOM AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV 1. Tíz év után... 2 2. Tíz év után újra Széchenyi Terv... 5 3.

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007.

Az életminôség fogalmán túl. Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán. DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. Az életminôség fogalmán túl Elméletek, módszerek és gondolatok az életminôség kapcsán DEMOS Magyarország Alapítvány 2007. április Szerzôk: Ágoston László Imecs Orsolya Kollányi Zsófia Liska János Pulai

Részletesebben

Az aktív munkaerő-piaci programok nemzetközi tapasztalatai

Az aktív munkaerő-piaci programok nemzetközi tapasztalatai III. évfolyam (2008) 1. szám 3 37. oldal http://www.kormanyzas.hu Az aktív munkaerő-piaci programok nemzetközi tapasztalatai Hudomiet Péter és Kézdi Gábor A tanulmány az aktív munkaerő-piaci programok

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2

Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 Tartalom VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 1 BEVEZETŐ... 8 1.1. Az anyag célja és az információk forrásai... 8 1.2. A téma általános megközelítése... 9 2 AZ EGYES KÉPZÉSI FORMÁK JELLEMZŐI... 15 2.1. Közoktatás...

Részletesebben

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS?

NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? Védegylet füzetek 4. NÖVEKEDÉS VAGY FEJLŐDÉS? A Védegylet állásfoglalása Budapest jövőjéről A sorozatban eddig megjelent füzetek: 1. A jövő nemzedékek jogai 2. Magyarország a nagyvilágban 3. Gazdaság és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. 2007. június NEMZETI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIA 2007. június Verzió: NFFS 3.2 Oldalszám összesen: 64 Jóváhagyta: Dr. Vági Márton Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia 1. A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS...3 1.1. A

Részletesebben

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MMK Közlekedési Tagozat 2011. november hó MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez Készítette: Molnár László okl.

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020

Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztési Stratégia 2014-2020 Tartalom 1 Köszöntő... 4 2 Bevezetés... 6 3 Tervezési és végrehajtási alapelvek... 8 3.1 A tématerület pontos definiálása a tervezés során...

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

A tartalomból: L. évfolyam 2006/6 TARDOS MÁRTON. VOSZKA ÉVA: Uniós támogatások a redisztribúció új szakasza?

A tartalomból: L. évfolyam 2006/6 TARDOS MÁRTON. VOSZKA ÉVA: Uniós támogatások a redisztribúció új szakasza? A tartalomból: TARDOS MÁRTON VOSZKA ÉVA: Uniós támogatások a redisztribúció új szakasza? BENEDEK DÓRA SCHARLE ÁGOTA SZABÓ PÉTER: A magyar minimálbér nemzetközi összehasonlításban HAMAR JUDIT: Válságtól

Részletesebben

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A

N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A N E M Z E T I Ü G Y E K P O L I T I K Á J A 2 0 1 0 Tartalom Ajánlások... 7 Mádl Ferenc volt köztársasági elnök... 8 Járai Zsigmond korábbi MNB-elnök, pénzügyminiszter... 9 Kopp Mária egyetemi tanár...10

Részletesebben

A regionális együttműködés és formái

A regionális együttműködés és formái NKFP 2/021/2001 Az információs társadalom igényorientált informatikai eszközei és rendszerei Regionális, jogi-közigazgatási részprojektek kutatási anyaga Projektkoordinátor: Dr. Chikán Attila Részprojekt

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. Levelező tagozat. Szolgáltatás és nonprofit szakirány BGF KKFK Elektronikus Könyvtár Az elektronikus könyvtár teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz biztosítva a szabad Információ-hozzáférést. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát

Részletesebben