SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR"

Átírás

1

2

3 A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 90.

4

5 I. AdatoH az intézet 900/90. (Vi tort*- netthez. Az uj iskolai esztendőt szeptember 4-ik napján délelőtt 0 órakor nyitottuk meg. Molnár Imre h. vallástanár buzgó imája után Gönczi Lajos igazgató megnyitó beszédében az iskola nevelési munkájának nagy jelentőségét fejtegette s végül kitartó munkára buzdította a tanuló ifjúságot. Ezután a rendtartás értelmében felolvastattak az iskolai törvények s miután az igazgató ötven tanulónak egyenként 5Q jto^jáa J\is József-féle ösztöndijat a bizottsági kijelölés alapján nyilvánosan átadott, az ünnepély véget ért. Szeptember 5-ikén a tanitás megkezdődött és zavartalanul folyt, a megszabott szünnapok kivételével, az évzáró vizsgálatok kezdetéig, vagyis junius 7-ikéig. A szeptember 3. napjain lefolyt beírások eredménye teljesen kielégítőnek mondható; a nyolez osztályba 24 rendes és 2 magántanuló s így összesen 243, vagyis 9-el több növendék vétetett fel, mint a megelőző évben. Sajnálni lehet azonban, hogy az internátusi helyiségek szűk volta miatt nem lehetett minden jelentkezőt az együttlakásba befogadni. A konviktusban nyert ellátást az internátusban elhelyezett 63 növendék. Ezek közül 74 részesült kisebb-nagyobb kedvezményben. Teljes élelmezési díjra (80 kor.) felvétett 89, háromnegyedes (30 kor.) helyre 32, féldíjasnak (90 kor.) 25, negyeddijasnak (48 kor.) G és egészen ingyenes ellátásra tanuló. Az internatusban a felügyeletet Jánó Béla, Molnár Imre, Varga Dezső és Felméri Gábor h. tanárok gyakorolták, a kik *

6 közül a két utóbbi szeptember elsején lépett iskolánk kötelékébe. Ravasz Árpád r. tanár saját költségén külföldi egyetemeket látogatván ezen tanévben, az ő helyettesítője Felméri G. s a konviktusi gazda pedig Varga Dezső h. tanár volt. A tanári személyzetben más változás nem történt. A tanárok közül évfolytán betegség vagy más okok miatt helyettesítve voltak: Molnár Imre 7, Szabó András 8, Gönczi Lajos 9, Felméri Gábor 2, Szabó Árpád 2, Solymossy Endre 5, Fejes Áron 2, Kovács Dániel 4, Olasz Gyula 4 és Bod Károly 2 napon át. Év elején javitó vizsgálatot tett 34 növendék ; valamennyi elégséges eredménnyel állotta ki a vizsgálatot. Felvételi vizsgálatra jelentkezett két lv-ik osztályt végzett polgári iskolai tanuló, azonban az egyik csak a 3-ik, a másik pedig a 4-ik osztályba vétetett fel. A helybeli középiskolák közül a róm. kath. főgymnasiumból, a föreáliskolából 29 s igy összesen 40 tanuló járt be intézetünkbe hittani órákra és az ifjúsági istentiszteletekre, melyeket a téli hónapokban a vallástanár közreműködésével minden vasárnap délelőtt 0 órakor tartottunk a kollégium imatermében. A szombatesti házi istentiszteleteken (preces) a legatióba készülő 7. és 8. osztályú tanulók s a vallástanár végezték a szolgálatot. Ezen Ifjúsági istentiszteletek alkalmul szolgáltak az ifjúságnak az egyházi énekek együttes gyakorlására is. Konfirmáczióra készült s anyaszentegyházunk tagjai közé a pünköst előtti vasárnapon ünnepélyesen felvétetett iskolánknak 3 növendéke. A rendkívüli tantárgyak közül a zene tanulására év elején jelentkezett a kezdők csoportjába 22, a haladókéba 3, összesen 35 tanuló; franczia nyelvre 4, gyorsírásra 9 növendék; miiéneket tanultak 6-on. Az ifjúsági önképzőkörnek a VII. és VIII. osztályosok voltak működő tagjaj, összesen 43-an; a köri ülésekre az V. és VI. osztálybeliek is el-eljártak vendégekül. A rendkívüli tárgyakat szép sikerrel tanulták s az önképzőkörben is kedvvel és megfelelő eredménynyel működtek a növendékek. A testgyakorlat tanulása alól testi fogyatkozás miatt felmentést nyert egészen 6, részben 5 tanuló. Az egészségi állapot elég kedvező volt; ragályos betegség nem fordult elő sem a növendékeknél, sem a városon. A halál, szerető özvegy anyja és testvérei

7 karjai közül váratlanul elragadta Pálfy Zoltán III. osztályú kedves, jó tanítványunkat, a kit október 22-én nagy részvét mellett kisértünk korai sirjába. A fegyelmi állapot szintén jónak mondható. Nagyobb kihágás nem fordult elő. A tanári szék azonban néhány 6. és 7-ik osztálybeli bentlakó tanulót, kik az internátusi rendet és csendet egy-két izben tüntetőleg megzavarták, mint rossz példaadókat kénytelen volt szigorúan megbüntetni. Egy újonnan jött V-ik osztályos növendéket, mint a kit a rendelkezésünkre álló eszközökkel többszöri próbalgatás után sem sikerült az iskolai törvények határai közt megtartanunk, évközben consilium abcundival csendesen eltávolítottunk. Engedelmeskedni nem tudó, fegyelmezhetetlen fiu volt ez. Az állami főfelügyeletet ezen esztendőben is Kuncz Elek kir. tanácsos, kolozsvári kir. főigazgató ur gyakorolta, mint a nmélt. közoktatásügyi minisztérium megbízottja. November 2. és 3. napjain látogatta meg iskolánkat s figyelte meg iskolánk anyagi és szellemi ügyeit. Tapasztalatait s az intézet továbbfejlesztésére vonatkozó jóakaratú tanácsait bizalmas értekezleten közölte a tanári testülettel. Ennek a tanácskozásnak a következtében elöljáróságunk felterjesztést intézett a nmélt. közoktatási miniszter úrhoz nagyobb beruházási államsegély engedélyezése tárgyában, hogy mostani iskolaépületünk kibővittessék, illetőleg új épület emeltessék, mert sem a tantermek, sem az internátusi helyiségek ma-holnap nem lesznek elegendők a tanulók befogadására. Az érettségi vizsgáló bizottság elnökének dr. Mezei Ödön főgondnok ur neveztetett ki s a vizsgálat az ő vezetése mellett folyt le, Szöts Farkas budapesti ref. theol. akadémia tanár ur, mint a közokt. kormány képviselője jelenlétében. Iskolai ünnepélyt tartottunk október 27-ikén a reformáczió évfordulója és november 8-ikán Erzsébet királyné emlékére, alkalmi beszédet mindkét ünnepélyen Molnár Imre h. vallástanár mondott, az ének- és zenekar alkalmi darabok előadásával működvén közre. Április 2-ikén az 848. évi törvények szentesítése emlékére rendezett ünnepélyen szintén Molnár Imre h. tanár emlékezett meg a nap jelentőségéről. Igen szép és tanulságos ünnepélyt rendezett az ifjúsági önképzőkör Vörösmarty Mihály

8 születésének százéves évfordulója alkalmából, a mikor elnöki megnyitó beszédet Fejes Áron tanár mondott, Ravasz Árpád tanártól egy alkalmi költeményt szavaltak s a gazdag programm többi részét Vörösmarty életéről, müveiről szóló tanulmányok s kiválóbb munkáiból vett szemelvények előadása töltötte be az önképzőköri tagoktól. Márczius 5-ikén ugyancsak az önképzőkör tartott lélekemelő hazafias ünnepélyt a közönség rendkívül nagy érdeklődése mellett, a mikor az elnöki megnyitót Fejes Áron tanár mondotta, bezáró beszédet tartott s a Gidófalvy Gábor-féle ösztöndijakat kiosztotta Gönczi Lajos igazgató. Az ifjúsági ének- és zenekar hazafias darabokat adott elő s a tanuló ifjúság alkalmi beszéd és szavalatok tartásával működött közre. Az erdélyi ev. ref. egyházkerületi egyházi értekezlet közgyűlésének egy része szintén iskolánk falai közt folyt le az ima- és a tornateremben május 30. és 3. napjain. Körünkben tisztelhettük ekkor gróf Kitun Géza értek, elnök ur ő excellentiáját, dr. Bartók György püspök ur őméltóságát s egyházunk és társadalmunk több vezérférfiát, egyházközségeink sok derék papját, gondnokát. Az uj állami tanterv szerint ment a tanitás az III. osztályban, a többiekben a konventi tantervet követtük. Az állami tanterv behozatala több tankönyv változtatást vont maga után s teljes keresztülvitelével még több uj megfelelő iskolakönyvet kell használatba vennünk. A A játékdélutánokat a 4 alsó osztályban életbe léptettük. A tornatanárok az őszi és tavaszi hónapokban ingyen végezték egy-egy csoport vezetését. Az 90. évre a nmélt. közokt. ministerium 22,000 korona államsegélyt utalt ki, mit április hónapban a helybeli kir. adóhivataltól felvettünk s rendeltetésére fordítunk. Mint örvendetes tényt felemlítjük, hogy iskolánk végre-valahára új, díszes tornacsarnokhoz jutott. A mult évi május havában megkezdett tornaterem építése oly időben fejeztetett be, hogy november 7-ikén, a teljes felszereléssel mintegy 20,500 korona költségbe került épületet használatba vehettük. A költséget államsegélyből fedeztük. A felszerelést Oheroly János budapesti tanár ur eszközölte. Haberstumpf Károly épitész-vállalkozó urnák is dicséretére válik a jól sikerült épület. Minthogy az intézet hátulsó

9 udvarára került a tornacsarnok s igy az udvarból jókora területet elfoglalt, a szomszédos tanári lakás és konviktusi telek kertjének egy részét a kollégium udvarához kellett csatolni s azzal az épités miatt megszűkült udvart kibővíteni. Ilyen módon iskolánk az úgynevezett Bodrogi-utcza közvetlen szomszédságába jutván, melynek apró, düledező házikókkal borított udvaráról nem csak a szennyes víz talált utat iskolánk területére, de a szegénység nyomában járó tisztátalanság, a lakósok szünetnélküli perpatvarából eredő lárma s más okok is elodázhatatlan kötelességünkké tették ennek a kollégium és a Mária Valéria gyermekkert közé ékelt zsák-utczának megvásárlását s iskolánkhoz csatolását annyival inkább, mert későbbi építkezéseknél különben is nagy hasznát veheti ezen területnek az intézet. A tulajdonosok egy részével a szerződést főhatósági engedélyivel már meg is kötöttük, a többivel megtörtént az alku s igy rövid idő alatt megoldódik ezen kérdés. Hálásan kell megemlékeznünk mindazokról, a kik alapitványaikkal vagy adományaikkal támogatták iskolánkat kulturális működésében. Első sorban gróf Haller Louise őméltóságának szól köszönő elismerésünk, ennek az áldozatkészségben páratlan mágnásnőnek, a ki deczemberben 20 koronát kegyeskedett küldeni két szegénysorsu tanuló segélyezésére, juniusban pedig»néhai gróf Haller Ferencz jutalomdija«czimen 4 darab aranyat juttatott az igazgatósághoz a nemeslelkü ajándékozó által régebben meghatározott zenei és egyéb jutalmakra. A Székelyegyleti takarékpénztár a konviktusi alapra az idén is 00 koronát s egy jóigyekezetü tanuló segélyezésére 50 kor. adományozott. Hasonlóan 50 koronát ajánlott fel s szolgáltatott ki egy udvarhelymegyei jó tanuló ifjúnak az Udvarhelymegyei takarékpénztár igazgatósága is. A Székely Egyesület két növendéknek juttatott korona félkon viktusi ösztöndijat. Kollégiumunknak, az 890-ik évben érettségi vizsgálatot tett tanulói 900. junius 0-én az intézet kebelében tartott 0 éves találkozásuk alkalmával egyhangúlag elhatározták, hogy egy létesítendő kollégiumi»philologiai mtizenm«czéljaira alapítványt tesznek. Az erről szóló alapítólevelet s a találkozási jegyzőkönyvet az eddig befolyt 80 koronával együtt rendeltetési helyére beszolgáltatta az alapítványt tevők egyike:

10 Szabó András kollégiumi tanár. A közoktatási minisztérium és magánosok könyvadományokkal gyarapították könyvtárunkat. Fogadják mindannyian hálás köszönetünket. A jótékony adományok közül kiemelkedik Nagykedei Fekete Sámuel né szül. Kendi Kaniida, kir. udvari tanácsos özvegyének nagylelkű alapítványa, a ki 90, jun. 4-én 82 éves korában halt el Kolozsvárt s ugyanazon hó 7-én temették el Eteden iskolánk két képviselője jelenlétében. Az alapítványra vonatkozó végrendelet II. szakaszának a) pontjában ez áll:»a székelyudvarhelyi ev. ref. Collegiumnak 8000 (nyolczezer) forint névértékű magyarországi földtehermentesítési kötvényt hagyományozok azon czé!ra, hogy annak kamatait a Collegium tisztelt elöljárói minden tanév végével öt jóigyekezetii szegény tanuló között különös figyelemmel az árvákra egyenlő arányban oszszák ki.«boldogemlékü Fekete Sámuel, a ki egykor iskolánkban tanult, 868-ban, halála előtt két évvel, gazdag pénz- és éremgyüjteményét nejével egyetértőleg iskolánknak ajándékozta. A 3 évvel ezelőtt elhunyt férj intentiójának megfelelően következett most a nemesszivü feleség 6,000 koronás alapítványa. A jók között örökké élni fog emlékezete, nevét áldva említik a hálás utódok. Ugy legyen! Február elsején és május 4-ikén a tanuló ifjúság tanári felügyelet mellett tánczestélyt rendezett a kirándulási alap gyarapítására. Mindkettő jól sikerült. A végrendelet értelmében e helyen ís közöljük, mit a helybeli lapokban még április havában nyilvánosságra bocsátottunk, hogy a Gidófalvy Gábor-féle alapítvány az 900. év folyamán tőkésítés utján 2468 korona 48 fillérrel gyapodván, az alaptőke cselekvő állása 900. deczember 3-én volt 50,273 korona 67 fill. A Privigyei-alapitvány állása szintén közzé teendő lévén az Értesítőben, a számadás szerint ezen alap 900. végén 339 korona korona 36 fillérből állott. Az igazgató a Bethlen-szoborra az iskola körében és a városon 32 kor. gyűjtött s küldött el N.-Enyedre 900. nov.-ben. A junius 7-ikén kezdődött vizsgálatok azon hó 27-én véget érvén, azzal az iki tanév is Isten segedelmével befejeződött,

11 ft HolUjfton Kormányzata s a tanári teiltet.. Elöljáróság. Iskolánk főhatósága: az crd. ev. ref. egyházkerület s annak állandó Igazgató-Tanácsa Kolozsvárt. Az elöljáróság tagjai: Sebest Akos, kollégiumi főgondnok, az udvarhelyi ref. egyházmegyének hasonlóképpen főgondnoka, kir. közjegyző, lakik Segesvárt. Dr. Mezei Ödön, kollégiumi főgondnok és orvos, lakik Sz.-Udvarhelyt, Gyárfás Endre, kollégiumi gondnok, országgyűlési képviselő, lakik Budapesten és Székely-Kerszturon. Ugrón János, kollégiumi gondnok, országgyűlési képviselő, lakik Bögözben és Budapesten. Rendes tagok továbbá az összes rendes tanárok. Tanácskozó tagok : Ilyes István, kollégiumi pénztárnok, dr. Nagy Sámuel, kollégiumi ügyvéd és jogtanácsos, mint iskolai tisztviselők. 2. Tanári testület.. Bod Károly, r. tanár, tanított magyart a VII. és VIII. osztályban heti 3 3 órán, németet a IV. VI. és VIII. osztályban heti 4, 3 és 2 órán, összesen 5 órán. Törvényhatósági bizottsági tag, városi képviselő, a városi iskolaszék és felsőleányiskolai gondnokság tagja, egyházmegyei képviselő és egyházkerületi közgyűlési tag, a középiskolai Tanáregyesületnek és központi választmányának tagja, az udvarhelyi tanári kör egyik alelnöke, Az udvar-

12 helymegyei egyházi értekezlet elnöke, az egyházkerületi egyh. értekezlet egyik alelnöke. Helybeli tanár 29 év óta. 2. Gönczi Lajos, igazgató-tanár, tanított természetrajzot a II. IV. V. és VI. osztályban heti 2 és 3 3 órán, összesen órán. Törvényhatósági bizottsági tag, városi képviselő; az EMKE udvarhelyi választmányának tagja; az udvarhelymegyei tanítóegyesület Udvarhelyjárási fiókkörének és az Udvarhelymegyei népnevelési egyesület ^választmányának s a városi iskolaszéknek tagja; a Vöröskeresztegylet, a M. Paedagogiai Társ., Természettud. Társ., Orsz. Közegészségi Egyesület, Prot. írod. Társ., Orsz. Középisk. Tanáregyesület tagja; egyházkerületi közgyűlési tag, egyházmegyei képviselő; az erd. ref. egyházker. egyházi értekezlet igazgató választmányának tagja, a Székelyegyleti takp. igazgatóságának tagja; a kollégiumi irattár kezelője, a természetrajzi és vegytani gyűjtemény őre. Helybeli tanár 26 év óta. 3. Félegyházi Antal, r. tanár, tanított természettant a VII. és VIII. osztályban heti 4 4 órán, mennyiségtant a III. IV. és VI. osztályban heti 3 3 órán. összesen 7 órán. Törvényhatósági bizottsági tag, a Nőegylet pénztárnoka; a Mathemat. Társ., Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, Prot. írod. Társ., kolozsvári Orvos- Term. tud. Társ., Iparművészeti Társaság tagja; egyházkerületi közgyűlési tag; kollégiumi gazdasági felügyelő és tandij kezelő, a természettani szertár őre. Helybeli tanár 25 év óta. 4. Solymossy Endre, r. tanár, tanított földrajzot az I II. osztályban heti 3 3 és 2 órán, történelmet a III. VII. és VIII. osztályban heti 3 3 órán, összesen 7 órán. Az iparos önképzőkör és polgári zeneegylet elnöke, törvényhatósági bizottsági tag, városi és egyházmegyei képviselő, egyházkerületi közgyűlési tag; a felső leányiskola gondnokságának, a kő- és agyagipariskola felügyelőbizottságának, a ref. iskolaszéknek, az udvarhelymegyei takp. igazgatóságának és az Udvarhelymegyei népnevelési egyesület választmányának tagja; székely iparkamarai levelező tag; az Erd. Méhészeti Egyesület tagja, képesített gyümölcsészeti felügyelő ; a tanszertár, kép-, érem- és régiségtár őre. Helybeli tanár 20 év óta. 5. Olasz Gyula, r. tanár, tanított mértani rajzot az I IV. osztályban heti 3 3 és 2 2 órán, mennyiségtant az V. VII, és

13 VIII. osztályban heti 3 3 órán, összesen 9 órán. A Természettud. Társ., Orsz. Középisk. Tanáregyesület, Iparművészeti Társ., a Székelyegyleti takp. igazgatóságágak tagja; egyházkerületi közgyűlési tag, a kollégiumi rajzszertár őre. Helybeli tanár 6 év óta. 6. Kovács Dániel, r. tanár, tanított latint a II. osztályban heti 6 órán, magyart heti 5 órán, latint és görögöt a VIII. osztályban heti 5 és 4 órán, összesen 20 órán. Rendkivülileg egyházi éneket az I. és III. osztályban heti órán. A Philolog. társ., Orsz. Középisk. Tanáregyesület, a Székelyegyleti takp. igazgatóságának tagja, egyházmegyei képviselő, a Kaszinó választmányi tagja, a városi iskolaszék jegyzője, egyházkerületi közgyűlési tag, az alsófoku kereskedelmi és ipariskola igazgatója és óraadó tanára ; kollégiumi könyvtárnok. Helybeli tanár 3 év óta. 7. Fejes Áron, r. tanár, tanított németet a III. V. és VII. osztályban heti 4, 3 és 2 órán, magyart az V. és VI. osztályban heti 3 3 órán, vallást a VI. osztályban heti 2 órán, franczia nyelvet (önként vállalkozóknak) heti 2 órán, összesen 9 órán. Az EKE, EMKE, Orsz. Középisk. Tanáregyesület, M. Paedag. Társ. tagja, az udvarhelyi tanári kör titkára; egyházmegyei képviselő, egyházkerületi közgyűlési tag; az erdélyi ref. egyházi értekezlet választmányi tagja; tábori lelkész; az ifjúsági önképzőés olvasókör elnöke. Helybeli tanár 7 év óta. 8. Szabó András, r. tanár tanított latint az V. VI. és VII. osztályban heti 6 6 és 5 órán, gyorsírást (önként vállalkozóknak) heti 2 órán, összesen 9 órán. Rendkivülileg tanított a IV VIII. osztálynak tornát heti 4 órán és egyházi éneket a II. és IV. osztályban heti órán. Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület, a Philologiai és Paedagogiai társ., az Orsz. Magy. Gyorsiróegyesület tagja; tartalékos honvéd hadnagy, egyházkerületi közgyűlési tag; konviktusi elnök. Helybeli tanár 7 év óta. 9. Szabó Árpád, r. tanár, tanított történelmet IV VI. osztályban heti 3 3 órán, latint és magyart a IV. osztályban heti 6 és 3 órán, összesen 8 órán. Rendkivülileg tanított tornát az I III. osztályban heti 4 órán. Az Orsz. középisk. Tanáregyesület, Magy. Paed. Társ., a községi hitelszövetkezet felügyelő bizottságának tagja; egyházkerületi közgyűlési tag, a reáliskola óraadó tanára, előljárósági jegyző, a Nőegylet titkára, tartalékos honvédhadnagy. Helybeli tanár 6 év óta.

14 0. Ravasz Árpád, r. tanár, ez évben szabadságolva, külföldi tanulmányúton volt. Az EKE, Magy. Paed. Társ., Erdélyi Muzeumegylet, Orsz. Középisk. Tanáregylet tagja; az egyházkerületi közgyűlés tagja. Helybeli tanár 5 év óta.. Jánó Béla, h. tanár, tanított görögöt a VI. és VII. osztályban heti 5 és 4 órán, latint és magyart a III. osztályban heti 6 és 4 órán, összesen 9 órán. A M. Paed. Társ., az Orsz. Középisk. Tanáregyesület tagja, internátusi főnök. Tanit 3 év óta. 2. Mohtár Imre, papjelölt, h. vallástanár, tanította a vallást az I V., a VII. és VIII. osztályban heti 2 2 órán, a lélektant a VII., a logikát a VIII. osztályban heti 2 2 órán, összesen 8 órán. Az ifjúsági istentiszteletek vezetője, internátusi felügyelő. Tanit VJ 2 év óta. 3. Morascher Hugó, zene és énektanár, tanított az ifjúsági zenekarnak heti 4 órán zenét és az énekkarnak műéneket heti 2 órán, összesen 6 órán. Tanit 4 év óta. 4. Varga Dezső, h. tanár, tanított az I. és II. osztályban számtant heti 4 4 órán, az I. osztályban természetrajzot heti 2 órán, összesen 0 órán. Konviktusi gazda és internátusi felügyelő. Tanit év óta. 5. Felniéri Gábor, h. tanár, tanított az I. osztályban latint és magyart heti 6 és 5 órán, görögöt az V. osztályban heti 5 órán, szépírást az I. és II. osztályban heti órán, összesen 8 órán. A tanári szék jegyzője. Az ifjúsági ének- és zenekar felügyelője. Internátusi felügyelő. Tanit év óta. 3. Hitoktatók.. Vári Albert, kénos udvarhelyi unitárius lelkész, az unitárius tanulók hitoktatója. 2. Hann Károly, főreáliskolai r. tanár, az ág. hitvallásuak hitoktatója. 3. Sándor István, helybeli gör. kath. esperes, a gör. katholikusok vallásoktatója. 4. Dán János, sárdi gör. kel. lelkész, a görögkeletiek vallástan itója. 5. Stein Ábrahám, helybeli rabbi, az izraeliták hitoktatója.

15 A rórn. katholikus tanulók bejártak a helybeli főgymnasium megfelelő osztályaiba. * * * Iskolaszolgák: Benkő Sándor (894. márcz.), Pál Sándor (897. nov.), Csiszár Miklós (kisegitő 900. nov.) III. A Végzett tananyag ís a tankönyvck Kimutatása. I. osztály.* Osztályfőnök: Felméri Gábor.. Vallástan. Bibliai földrajz. A biblia. A biblia részei, az ó- és újszövetségi könyvek. A bibliai iratok eredeti szövege, története, forditásai a reformatio előtt s a reformatio után. Az ószövetségi könyvek ismertetése. Történeti, oktató és prófétai könyvek. A biblia megfelelő könyveinek olvasása és magyarázása. Tankönyv: Dr Bartók György»Biblia ismertetés.«heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Az egyszerű mondat és részei. Az alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. A mondatok megkülönböztetése tartalom, nagyság és viszony szempontjából. A beszédrészek, ragok, képzők, hangok. Kisebb elbeszélések, leírások és elbeszélő költemények olvasása és értelmes előadása. Az olvasmányok elemzése beszéd- és mondatrészek szerint. Vers-szavalás. Helyesírási gyakorlatok. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat a helyesírás, nyelvtan " A három alsó osztályban a revideált állami tantervet követtük, a többiekben még a konventit.

16 és fogalmazás gyakorlására. Tankönyv Szinnyeí József:»Iskolai magyar nyelvtana és olvasókönyve.«heti 5 órán. Felméri Gábor. 3. Latin nyelv. Hangsúlyos olvasás. Az alaktanból a főnevek neme, névragozás, melléknevek fokozása, határozószók és képzésük, elöljárók, névmások, számnevek. Az ige.»sum«segédige ragozása. A rendes igeragozás a cselekvő alakban. Praesens, perfectum és supinum tő. Megfelelő gyakorlatok és összefüggő olvasmányok fordítása latinból magyarra és viszont. Latin párbeszédek emlézése. Kéthetenkint írásbeli dolgozat magyarból latinra. Tankönyv : Pirchala Imre»Latin nyelvtana, olvasó- és gyakorlókönyve.«heti 6 órán. Felméri Gábor. 4. Számtan. Alapfogalmak, szám, egység, számnevek, számjegyek ; számsor, számrendszer; a számok kiírása, olvasása, római számirás. Alapmüveletek egész számokkal; tizedes törtekkel, közönséges törtekkel. A számok oszthatósága. Törzstényezők. A számok legkisebb közös többszörösének és legnagyobb közös osztójának kikeresése. Közönséges és tizedes törtek átalakítása. Pénzrendszer. Térfogat mérés; súlymérés, területmérés. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. Tankönyv: Mocnik-Schmidt: Számtan. Heti 4 órán. Varga Dezső. 5. Földrajz. Tájékozódás a földgömbön és térképen; térképolvasás. Földrajzi alapismeretek. Magyarország hegységeinek, síkságainak, vizeinek, éghajlatának, terményeinek és főbb helységeinek ismertetése, kapcsolatban a lakosság foglalkozásával és életmódjával. Kísérletek térképvázlatok készítésében. Kézikönyv; Jablovszky-Schwicker, Földrajzi tankönyve I-ső kötet. Heti 3 órán. Solymossy Endre. 6. Mértani rajz. Pont, vonal, szögek. A négy alapmívelet vonalakkal és szögekkel. Síkidomok ismertetése szemléltetve. Idomok területének kiszámítása. Rajzgyakorlatok Vonalzóval és körzővel. Tankönyv: Landau-Wohlrab»Rajzoló geometria«i. rész. Heti 3 órán. Olasz Gyula.. Természetrajz. Bevezetés a természeti tárgyak szemlélésébe. A közönségesebb gyümölcsformák; házi emlősök; fenyők; az emberi lakások közelében s az erdőn és mezőn élő emlős állatok ; házi szárnyasok; valami 0 virágos növény. Növénygyüj-

17 tés és szárítás. Tankönyv: Paszlavszky József»Kis természetrajz«i. rész. Héten át 2 órán. Varga Dezső. 8. Szépírás. Magyar folyóirás előírásos szépirási füzetekbe. Heti órán. Felméri Gábor. 9. Egyházi ének Dicséretek; Zsoltárok. A hangjegy elméletből a hangjegyek, azok értéke, a kulcs, vonal, vonalköz, kereszt,visszaállitójegy, természetes skála. Heti órán. Kovács Dániel. 0. Test gyakorlat. Szabadgyakorlatok; állások, támfekvések, járások, guggolások, terpeszugrások, tagszabadgyakorlatok. Műrendgyakorlatok. Rengyakorlatok; rendekbe és kettősrendekbe fejlődés ; viszakozások, fordulatok helyben és menetközben. Tornajátékok. Menetgyakorlatok, lapdázás, birkózás, kötélhúzás, versenyfutás, mászás, ugrás. Szergyakorlatok könnyebb nemei. Heti 2 órán. Szabó Árpád. II. osztály. Osztályfőnök: Kovács Dániel.. Vallástan. Jézus fellépésének történeti előzményei. Az Újszövetség történeti, oktató é9 prófétai könyvei. A biblia megfelelő részeinek olvasása és magyarázása. Tankönyv: Dr. Bartók György Biblia ismertetésének újszövetségi része. Heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Az egyszerű mondat mondattanának ismétlése után az összetett mondatok mondattana egészen. A szórend. A szóképzés. Olvasmányok. Költemények. írásbeli dolgozatok kéthetenként. Tankönyv: Szinnyei J. Magyar nyelvtan és Olvasókönyv. Heti 5 órán. Kovács Dániel. 3. Latinnyelv. Az alaktan befejezése. A névragozásnál, a fokozásnál eltérő alakok megismerése. A külömböző képzésű perfektumok és supinumok. Szenvedő igeragozás; deponens és semideponens igék; rendhagyó és hiányos igék; személytelen igék; határozók és praepositiók. Megfelelő gyakorlatok fordítása az alakok begyakorlására mondattani alapon. Kéthetenként Írásbeli dolgozat magyarból latinra. Tankönyv: Holzvveiszig-Székely, Latin nyelvtan és Gyakorlókönyv. Heti 6 órán. Kovács Dániel.

18 4. Földrajz. Európa országai és népei Magyarországból kiindulva és erre vonatkoztatva. Ázsia általános ismertetése, a nevezetesebb országok és európai gyarmatok kiemelésével. Vízszintes, függélyes tagoltságról és a folyamokról térképvázlatok készítése. Heti 3 órán a Jablonszky-Schwicker-féle kézikönyv szerint. Solymossy Endre. 5. Mennyiségtan. Előnyös számolási müveletek. Rövidített szorzás és osztás. Arányok és arány latok. Egyszerű hármasszabály. Százalék számítás. Ennek alkalmazása iparban és kereskedelemben. Kéthetenként egy-egy Írásbeli dolgozat. Heti 4 órán. Varga Dezső. 6. Mértani rajz. Stereometria. A testek axonometrikus ábrázolása. Rajzgyakorlatok. Tankönyv: Landau-Wohlrab»Rajzoló geometria«. Heti 3 órán. Olasz Gyula. 7. Természetrajz. Néhány őszszel virító növény. Majmok. Tengeri és erszényes emlősök. A ház környékén, réten, mezőn, erdőn és vizben tartózkodó madarak. Csúszómászók. Kétéltűek. Halak. Csigák. Kagylók. A rovarok nevezetesebb rendjeinek egykét képviselője. Pókok. Rákok. Férgek. Néhány tavaszszal nyiló lágyszárú virágos növény. Gyümölcsfáink. Erdei fáink és bokraink. Végül a növény- és állatország rövid összefoglaló áttekintése. Rovar és növény gyűjtés. Tankönyv: Paszlavszky József Kis Természetrajzának II. része. Heti 2 órán. Gönczi Lajos. 7. Szépírás. Magyar és németirás előiratos füzetek után. Heti órán. Felméri Gábor. 9. Egyházi ének. Dicséretek: , 9. Zsoltárok: A hangjegy elméletből: hangjegyek, hangközök, hanglépcső, c és g dur skála, hang felemelés és leszállítás. Heti órán. Szabó András. 0. Testgyakorlás. Mint az I-ső osztályban. Szabó Árpád. m. osztály. Osztályvezető: Jánó Béla.. Vallástan. Kiss József»Keresztyén hit- és efkolcstaná«- hak I. és II. része. Isten és az embernek Isten iránt való köte-

19 lésségei. Isten tulajdonságai. Az atya istennek tulajdonított munkák. A megváltóról és a felebaráti kötelességekről. Heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Rendszeres nyelvtan: hangtan, szótan és mondattan. Olvasmányok tartalma, tárgyi magyarázata és nyelvtani elemzése. Költemények szavalása. Tankönyv: Szinnyei József, Rendszeres magyar nyelvtana és olvasókönyve. Kéthetenként egy-egy Írásbeli dolgozat. Heti 4 órán. Jánó Béla. 3. Latin nyelv. Szemelvények Corn. Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Alcibiades és Epaminondas életrajzának fordítása megfelelő történelmi bevezetéssel ; Curtius Rufus Históriáiból a következő szemelvények: I. Alexander kettévágja a gordiusi csomót, II. Dárius számba veszi seregét, III. Alexander súlyosan megbetegszik, IV. Alexander Issus mellett legyőzi Dariust, V. Alexander bevonul Babylonba; Phaedrusból 6 mese. Az alaktan átismétlése után a mondattan bevezető része, az esettan. Kézikönyvek: Pirchala Imre, Latin olvasókönyve a gymnasium III. és IV. osztálya számára I. és II. kötet és Holzweiszig-Székely Latin nyelvtana. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. Heti 6 órán. Jánó Béla. 4. Német nyelv. Olvasás, irás; beszélgetési gyakorlatok. Könyvnélkülözés, fordítás. Hangok. Beszédrészek. Alany, állítmány. Mondatszerkesztés. Kötőige, nemek, fokozás. Főnevek és melléknevek ragozása. Számnevek, névmások. Segédigék. Igeragozás (gyenge és erős). Határozó szavak. Praepositiók. A szórend elemei. A beszélgetés alapjául a fordított olvasmányokon (elbeszélések, mondák, mesék, leírások, kisebb dalok s elbeszélő költemények) kivül felhasználtuk a Hölzel-féle nagy tavaszképet, mely az osztályban ki volt függesztve. írásbeli dolgozatok: 2. Sätze. 3. Fragen und antworten. 4. Die Familie. 5. Das Haus. 6. Das Vogelnest. 7. Der Abend. 8. Die Nahrungsmittel. 9. Der Rabe und der Fuchs. 0. Die Zeit.. Siegfried und Kriemhilde. 2. Lieber Freund. 3. Sätze. Kézikönyv: Endrei Ákos, Német nyelvkönyv I. rész. Heti 4 órán. Fejes Áron. 5. Történelem. A magyar nemzet történetének beható ismerete

20 52G-ig. Kézikönyv: Varga Ottó»A magyarok történelme«. Heti 3 órán. Solymossy Endre. 6. Földrajz. Afrika, Amerika és Ausztrália általános ismertetése. A mathematikai és phisikai földrajz alapismeretei. Kézikönyv : Laky Dániel»Természettani és csillagászati földrajza.«heti 2 órán. Solymossy Endre. 7. Mennyiségtan. Összetett hármasszabály. Kamatszámítás. Arányos osztás. Vegyítés és lánczszabály. Kamatos kamatszámítás. Lerovás. Középhatáridő számítás. Havonként egy Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Dr. Mocnik-Schmidt, Számtan. Heti 3 órán. Félegyházi Antal. 8. Mértani rajz. Szerkesztések az egyenes vonalú idomok köréből. Stilizált levelek. Tankönyv: Landau-Wohlrab, Rajzoló geometria III. rész. Heti 2 órán. Olasz Gyula. 9. Egyházi ének G4. GG Dicséretek; Zsoltárok. Hangjegy elméletből: a hangjegy elmélet elemei, a dur skálák. Kovács Dániel. 0. Testgyakorlás. Mint az I. osztályban. Szabó Árpád. IV. osztály. Osztályfőnök: Siabó Árpád.. Vallástan. Hit- és erkölcstan. A szentlélekről. Az öflmägtink iránti kötelességekről. Az első keresztyén gyülekezetről és istentiszteletről. A különböző keresztyén felekezetekről és azok rövid történetéről. A sacrümehtümokról Kézikönyv: Kis József»Keresztyén hit- és erkölcstan«. Heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Stilisztika, verstan, polgári ügyiratok. Olvasmányok a kézikönyv példatárából; az előirt jegyzék alapján iskolai és magán olvasmányok. Arany Toldija tartalmi és nyelvi elcinzése; szemelvények könyvnélkül az I. II. III. és IV. énekből. Írásbeli dolgozatok:. Hogy telt el a nyári szünidő? 2.»Kőmives Kelemenné«cz. költemény leírása irodalmi nyelven. 3. Példák a hungarismusra Arany»Toldija«-ból. 4. Az ősz (leírás, vázlat alapján). 5. Levél egy barátomhoz. 6. Példák a szóalakzatokra Arany»Toldi«-jából. 7. Ima (Berzsenyi Dániel»Fohászkodás«cz. költeménye alapján). 8. Karácsony estéje szüleim körében (leirás,

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

A SZÉKELY-UDVARHELYI EVANG. REFORM. ÉRTESÍTŐJE AZ 1890/91. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE IGAZGATÓ-TANÁR. SZÉKELY-UDVARHELYT, BSCSES DÁITIEL 1891.

A SZÉKELY-UDVARHELYI EVANG. REFORM. ÉRTESÍTŐJE AZ 1890/91. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE IGAZGATÓ-TANÁR. SZÉKELY-UDVARHELYT, BSCSES DÁITIEL 1891. A SZÉKELY-UDVARHELYI EVANG. REFORM. ÉRTESÍTŐJE AZ 1890/91. ISKOLAI ÉVRŐL. GÖNCZI SZERKESZTETTE LAJOS, IGAZGATÓ-TANÁR. SZÉKELY-UDVARHELYT, BSCSES DÁITIEL 1891. I Adatok az intézet történetéhez* Az 1890/91.

Részletesebben

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. A EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187 a /3-ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. unius 10-én SZAKÁCS nózek,

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László

LINGUA GAYA. A Lingua Gaya nyelv nyelvtana. 2002, Gajárszki László A Lingua Gaya nyelv nyelvtana 2002, Gajárszki László HANGTAN KIEJTÉS ÉS ÍRÁS A Lingua Gaya betűsor a következő betűkből áll: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y,

Részletesebben

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L.

(ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. Gymnasialis és reális oktatás. (ZüricM Mon-isMa.) JVLÁJAI J S T V Á N T Ó L. A svájczi lelkészi kör, a mult nyáron, aug. hó 17 és 18-ik napjain St. Gallenben tartotta meg évi rendes közgyűlését. A gyűlés

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Ä SZARVASI ÁS. HITV. EVANS. FÖSIMNÁZIUM. értesítője AZ 1910 IM K ÉVRŐL * KÖZZÉTESZI; * MOCSKONYI JÓZSEF * IGAZGATÓ-TANÁR. *

Ä SZARVASI ÁS. HITV. EVANS. FÖSIMNÁZIUM. értesítője AZ 1910 IM K ÉVRŐL * KÖZZÉTESZI; * MOCSKONYI JÓZSEF * IGAZGATÓ-TANÁR. * Ä SZARVASI ÁS. HITV. EVANS. FÖSIMNÁZIUM értesítője AZ 1910 IM K ÉVRŐL * KÖZZÉTESZI; * MOCSKONYI JÓZSEF * IGAZGATÓ-TANÁR. * A SZARVASI ÁG. HITV. EVANG. * FŐGIMNÁZIUM * ÉREE5IEŐJE 1910 1911. KÖZZÉTESZI:

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804)

Matematika. 9.osztály: Ajánlott tankönyv és feladatgyűjtemény: Matematika I-II. kötet (Apáczai Kiadó; AP-090803 és AP-090804) Matematika A definíciókat és tételeket (bizonyítás nélkül) ki kell mondani, a tananyagrészekhez tartozó alap- és közepes nehézségű feladatokat kell tudni megoldani A javítóvizsga 60 -es írásbeliből áll.

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást!

A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A 2015/2016. TANÉV TANKÖNYVEI A BRENNER JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUMBAN A tankönyvosztás helye az új iskolaépületben lesz. Az időpontról a későbbiekben adunk tájékoztatást! A tartós jelzés elsősorban

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA 1 SULINOVA PROGRAMTANTERVÉHEZ ILLESZKEDŐ TANMENET 9. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA Heti óraszám: 3 Éves óraszám: 37 x 3 = 111 A tanmenet 101 óra beosztását tartalmazza. A dolgozatok írása és javítása 10 órát foglal

Részletesebben

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra

Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat. Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Bemutató tanítás 2008-10-07 Vázlat Tanít: Nagy Györgyné Osztály: korrekció 8/a. Tantárgy: magyar nyelv Az óra típusa: készségfejlesztő óra Táblára felírt szöveg: Nem az a lényeg, amit néha napján megteszel,

Részletesebben

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév

Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 2012. augusztus 27. Tankönyvcsomagok 2012-2013. tanév 1. oldal, összesen: 20 1 a AP-010111 Arany ábécé 1.oszt. 970 Ft AP-010117 Szövegértést fejlesztő gyakorlatok 1.oszt. 780 Ft AP-012205 A képzelet világa

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tanított tárgyai 1. egyetem közgazdász tanár gazdasági ismeretek

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk írója, a Lónyay Utcai Református Gimnázium neves diákja

Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk írója, a Lónyay Utcai Református Gimnázium neves diákja Híres-neves iskolák Híres-neves tanítványok Molnár Ferenc, a Pál utcai fiúk írója, a Lónyay Utcai Református Gimnázium neves diákja Molnár Ferenc nevét mindenki ismeri. Leghíresebb könyve A Pál utcai fiúk

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 7. a osztály Óra Témakör, tananyag 1. Bevezető óra: ismerkedés az új taneszközökkel 2. Ismétlés: hangtan 3. 4. Ismétlés: a szófajok Ismétlés: szóalaktan 5. Ism.: Az igenevek Tollbamondás 6. Az év eleji tollbamondásértékelése

Részletesebben

megfelelő források keresésére, művelődéstörténeti anyagok online tanulmányozására és szótározáskor. Mindezek a tartalmak és tevékenységek együttesen

megfelelő források keresésére, művelődéstörténeti anyagok online tanulmányozására és szótározáskor. Mindezek a tartalmak és tevékenységek együttesen LATIN NYELV A latin nyelv tanítása során érvényesül a Nemzeti köznevelési törvényben és a NAT-ban megfogalmazott alapelv, amely az oktatás feladatát a nemzeti műveltség átadásában, az egyetemes kultúra

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Melléklet a Matematika című részhez

Melléklet a Matematika című részhez Melléklet a Matematika című részhez Az arányosság bemutatása Az első könyvsorozatban 7. osztály, Tk-2 és Tk-3-ban 6. osztály, Tk-3b-ben 5. osztály(!), Tk-4-ben ismét 6. osztály, és végül Tk-4b-ben 5-6.

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály

Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály Tankönyvek és taneszközök 2015/2016-os tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Száva utca 9ny (nyelvi) osztály 9ny ALAPCSOMAG KT-0320 Egységes érettségi feladatgyűjtemény. Matematika I. 1550 NT-15129/NAT Matematikai,

Részletesebben

1. évfolyam 2. évfolyam. Kiadói kód Cím Ár Kiadói kód Cím Ár

1. évfolyam 2. évfolyam. Kiadói kód Cím Ár Kiadói kód Cím Ár 1. évfolyam 2. évfolyam Svetits Katolikus Általános Iskola, Debrecen MK00146979 Matematika tk. I. félév AP 020113 Hétszínvarázs ok. 1 425 Ft MK00146997 Matematika tk. II. félév AP 020119 Hétszínvarázs

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. ÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MAJD JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA iratai RAKTÁRI JEGYZÉK JÓZSEF ATTILA ÁLLAMI ÁLTALÁNOS ISKOLA IRATAI 1922 1996. Terjedelme: 95

Részletesebben

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra

Tanmenet Heti 1 óra, évi 37 óra AJÁNLOTT SZEMPONTOK A TANULÓI TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉ- KELÉSÉHEZ Mind a szövegtani anyagot, mind a stilisztikát ajánlatos diagnosztizáló értékeléssel kezdeni, feltárni a tanulók előzetes tudását. A szövegtani

Részletesebben

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat

2015. Teológiai tárgyak. Nappali tagozat ZÁRÓVIZSGAI TÉTELEK A HITTANÁR-NEVELŐ SZAKON 2015. Teológiai tárgyak Nappali tagozat 1. Pál apostol élete (tételgazda: dr. Peres Imre) Irodalom: Saffrey, H.-D., Pál apostol története, 2001; Tarjányi Béla,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24.

TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL. 2014. április 24. TÁJÉKOZTATÓ A KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁRÓL 2014. április 24. Az kétszintű érettségi egyenértékű céljai: egységes és differenciált, továbbtanulási alapot ad, EU kompatibilis érettségi bizonyítványt ad.

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára.

Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. évfolyamosok számára. TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba Évfolyam Elsı 1. nap Innováció Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-8. osok számára. Tanulmányi kirándulások ütemterve 1-4.

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014.

A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Református Hittudomány Egyetem által működtetett, illetve az egyetemet kedvezményezettként kezelő alapítványok Debrecen, 2014. A Debreceni Lelkészképzésért Alapítvány Az 1999 őszétől bejegyzett

Részletesebben

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista Gimnázium. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Gimnázium 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához S. Végzettsége Szakképzettsége 1. egyetem magyar nyelv és

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI

OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI OSZTÁLYOZÓ- KÜLÖNBÖZETI- ÉS JAVÍTÓVIZSGÁK RÉSZLETES SZABÁLYAI Érvényes: 2012. január 24-től Jóváhagyta:.. igazgató OSZTÁLYOZÓ VIZSGÁK SZABÁLYZATA Az osztályozó vizsga lehetséges okai: az adott tanévet

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép,

Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból előírt felszerelést (körző, vonalzó, atlasz, táblázat, számológép, NYME ROTH GYULA GYAKORLÓ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SOPRON Javító- és pótló vizsgák 2015. augusztus 25-26. Helye: az iskola főépülete, Szent György u. 9. Általános tájékoztató: Íróeszközt, az egyes tantárgyakból

Részletesebben

Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály

Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály Tankönyvek és taneszközök 2013/2014-es tanév Bornemisza Péter Gimnázium, Újszász utca 9a osztály 9a (nyelvi) ALAPCSOMAG EX-027 Grammarway 3 2159 Egységes Érettségi Fgy. Matematika I. (szürke) 1550 KT-0320

Részletesebben

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat

5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat 5.2 Az iskolai munka részletes ütemterve Zölddel jelöltük a még bizonytalan programokat és időpontokat Hónap Nap Óra Felelős Esemény aug. 29. 8.00- Szlovák Keresztényné P.Zs. Szept. 06-07. 01.h 8.00 Szlovák

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája

Műszaki Könyvkiadó Kft. A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája A 2014/15-ös tanév tankönyvjegyzékére kérvényezett közismereti tankönyvek listája Cikkszám Cím CA 0230 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV, elsõ kötet CA 0231 MATEMATIKA 2. TANKÖNYV; második kötet CA 0501B-K MATEMATIKA

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

Kedves Szülők! 1. évfolyam

Kedves Szülők! 1. évfolyam Határidő: április 30. Oktatási azonosítója... 1. évfolyam KÓD Név Ár Kérem AP-010121 Az én ábécém 1. 950 Ft AP-010122 Első olvasókönyvem 1. 950 Ft AP-010124 Betűzgető 1. 800 Ft AP-010127 Az én ábécém munkáltató

Részletesebben

Zsoltáros magyarok. Az eredet

Zsoltáros magyarok. Az eredet Zsoltáros magyarok A fenti szép címet némileg pontosítanom kell. Nem általában lesz most szó zsoltárt forgató eleinkről, hanem csak a református magyarokról. Igaz számukra talán még fontosabbak voltak

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszá m Név Hol végzett Szakképzettség Tanított tantárgy Debreceni Ref. Hittudományi

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben