SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR"

Átírás

1

2

3 A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 90.

4

5 I. AdatoH az intézet 900/90. (Vi tort*- netthez. Az uj iskolai esztendőt szeptember 4-ik napján délelőtt 0 órakor nyitottuk meg. Molnár Imre h. vallástanár buzgó imája után Gönczi Lajos igazgató megnyitó beszédében az iskola nevelési munkájának nagy jelentőségét fejtegette s végül kitartó munkára buzdította a tanuló ifjúságot. Ezután a rendtartás értelmében felolvastattak az iskolai törvények s miután az igazgató ötven tanulónak egyenként 5Q jto^jáa J\is József-féle ösztöndijat a bizottsági kijelölés alapján nyilvánosan átadott, az ünnepély véget ért. Szeptember 5-ikén a tanitás megkezdődött és zavartalanul folyt, a megszabott szünnapok kivételével, az évzáró vizsgálatok kezdetéig, vagyis junius 7-ikéig. A szeptember 3. napjain lefolyt beírások eredménye teljesen kielégítőnek mondható; a nyolez osztályba 24 rendes és 2 magántanuló s így összesen 243, vagyis 9-el több növendék vétetett fel, mint a megelőző évben. Sajnálni lehet azonban, hogy az internátusi helyiségek szűk volta miatt nem lehetett minden jelentkezőt az együttlakásba befogadni. A konviktusban nyert ellátást az internátusban elhelyezett 63 növendék. Ezek közül 74 részesült kisebb-nagyobb kedvezményben. Teljes élelmezési díjra (80 kor.) felvétett 89, háromnegyedes (30 kor.) helyre 32, féldíjasnak (90 kor.) 25, negyeddijasnak (48 kor.) G és egészen ingyenes ellátásra tanuló. Az internatusban a felügyeletet Jánó Béla, Molnár Imre, Varga Dezső és Felméri Gábor h. tanárok gyakorolták, a kik *

6 közül a két utóbbi szeptember elsején lépett iskolánk kötelékébe. Ravasz Árpád r. tanár saját költségén külföldi egyetemeket látogatván ezen tanévben, az ő helyettesítője Felméri G. s a konviktusi gazda pedig Varga Dezső h. tanár volt. A tanári személyzetben más változás nem történt. A tanárok közül évfolytán betegség vagy más okok miatt helyettesítve voltak: Molnár Imre 7, Szabó András 8, Gönczi Lajos 9, Felméri Gábor 2, Szabó Árpád 2, Solymossy Endre 5, Fejes Áron 2, Kovács Dániel 4, Olasz Gyula 4 és Bod Károly 2 napon át. Év elején javitó vizsgálatot tett 34 növendék ; valamennyi elégséges eredménnyel állotta ki a vizsgálatot. Felvételi vizsgálatra jelentkezett két lv-ik osztályt végzett polgári iskolai tanuló, azonban az egyik csak a 3-ik, a másik pedig a 4-ik osztályba vétetett fel. A helybeli középiskolák közül a róm. kath. főgymnasiumból, a föreáliskolából 29 s igy összesen 40 tanuló járt be intézetünkbe hittani órákra és az ifjúsági istentiszteletekre, melyeket a téli hónapokban a vallástanár közreműködésével minden vasárnap délelőtt 0 órakor tartottunk a kollégium imatermében. A szombatesti házi istentiszteleteken (preces) a legatióba készülő 7. és 8. osztályú tanulók s a vallástanár végezték a szolgálatot. Ezen Ifjúsági istentiszteletek alkalmul szolgáltak az ifjúságnak az egyházi énekek együttes gyakorlására is. Konfirmáczióra készült s anyaszentegyházunk tagjai közé a pünköst előtti vasárnapon ünnepélyesen felvétetett iskolánknak 3 növendéke. A rendkívüli tantárgyak közül a zene tanulására év elején jelentkezett a kezdők csoportjába 22, a haladókéba 3, összesen 35 tanuló; franczia nyelvre 4, gyorsírásra 9 növendék; miiéneket tanultak 6-on. Az ifjúsági önképzőkörnek a VII. és VIII. osztályosok voltak működő tagjaj, összesen 43-an; a köri ülésekre az V. és VI. osztálybeliek is el-eljártak vendégekül. A rendkívüli tárgyakat szép sikerrel tanulták s az önképzőkörben is kedvvel és megfelelő eredménynyel működtek a növendékek. A testgyakorlat tanulása alól testi fogyatkozás miatt felmentést nyert egészen 6, részben 5 tanuló. Az egészségi állapot elég kedvező volt; ragályos betegség nem fordult elő sem a növendékeknél, sem a városon. A halál, szerető özvegy anyja és testvérei

7 karjai közül váratlanul elragadta Pálfy Zoltán III. osztályú kedves, jó tanítványunkat, a kit október 22-én nagy részvét mellett kisértünk korai sirjába. A fegyelmi állapot szintén jónak mondható. Nagyobb kihágás nem fordult elő. A tanári szék azonban néhány 6. és 7-ik osztálybeli bentlakó tanulót, kik az internátusi rendet és csendet egy-két izben tüntetőleg megzavarták, mint rossz példaadókat kénytelen volt szigorúan megbüntetni. Egy újonnan jött V-ik osztályos növendéket, mint a kit a rendelkezésünkre álló eszközökkel többszöri próbalgatás után sem sikerült az iskolai törvények határai közt megtartanunk, évközben consilium abcundival csendesen eltávolítottunk. Engedelmeskedni nem tudó, fegyelmezhetetlen fiu volt ez. Az állami főfelügyeletet ezen esztendőben is Kuncz Elek kir. tanácsos, kolozsvári kir. főigazgató ur gyakorolta, mint a nmélt. közoktatásügyi minisztérium megbízottja. November 2. és 3. napjain látogatta meg iskolánkat s figyelte meg iskolánk anyagi és szellemi ügyeit. Tapasztalatait s az intézet továbbfejlesztésére vonatkozó jóakaratú tanácsait bizalmas értekezleten közölte a tanári testülettel. Ennek a tanácskozásnak a következtében elöljáróságunk felterjesztést intézett a nmélt. közoktatási miniszter úrhoz nagyobb beruházási államsegély engedélyezése tárgyában, hogy mostani iskolaépületünk kibővittessék, illetőleg új épület emeltessék, mert sem a tantermek, sem az internátusi helyiségek ma-holnap nem lesznek elegendők a tanulók befogadására. Az érettségi vizsgáló bizottság elnökének dr. Mezei Ödön főgondnok ur neveztetett ki s a vizsgálat az ő vezetése mellett folyt le, Szöts Farkas budapesti ref. theol. akadémia tanár ur, mint a közokt. kormány képviselője jelenlétében. Iskolai ünnepélyt tartottunk október 27-ikén a reformáczió évfordulója és november 8-ikán Erzsébet királyné emlékére, alkalmi beszédet mindkét ünnepélyen Molnár Imre h. vallástanár mondott, az ének- és zenekar alkalmi darabok előadásával működvén közre. Április 2-ikén az 848. évi törvények szentesítése emlékére rendezett ünnepélyen szintén Molnár Imre h. tanár emlékezett meg a nap jelentőségéről. Igen szép és tanulságos ünnepélyt rendezett az ifjúsági önképzőkör Vörösmarty Mihály

8 születésének százéves évfordulója alkalmából, a mikor elnöki megnyitó beszédet Fejes Áron tanár mondott, Ravasz Árpád tanártól egy alkalmi költeményt szavaltak s a gazdag programm többi részét Vörösmarty életéről, müveiről szóló tanulmányok s kiválóbb munkáiból vett szemelvények előadása töltötte be az önképzőköri tagoktól. Márczius 5-ikén ugyancsak az önképzőkör tartott lélekemelő hazafias ünnepélyt a közönség rendkívül nagy érdeklődése mellett, a mikor az elnöki megnyitót Fejes Áron tanár mondotta, bezáró beszédet tartott s a Gidófalvy Gábor-féle ösztöndijakat kiosztotta Gönczi Lajos igazgató. Az ifjúsági ének- és zenekar hazafias darabokat adott elő s a tanuló ifjúság alkalmi beszéd és szavalatok tartásával működött közre. Az erdélyi ev. ref. egyházkerületi egyházi értekezlet közgyűlésének egy része szintén iskolánk falai közt folyt le az ima- és a tornateremben május 30. és 3. napjain. Körünkben tisztelhettük ekkor gróf Kitun Géza értek, elnök ur ő excellentiáját, dr. Bartók György püspök ur őméltóságát s egyházunk és társadalmunk több vezérférfiát, egyházközségeink sok derék papját, gondnokát. Az uj állami tanterv szerint ment a tanitás az III. osztályban, a többiekben a konventi tantervet követtük. Az állami tanterv behozatala több tankönyv változtatást vont maga után s teljes keresztülvitelével még több uj megfelelő iskolakönyvet kell használatba vennünk. A A játékdélutánokat a 4 alsó osztályban életbe léptettük. A tornatanárok az őszi és tavaszi hónapokban ingyen végezték egy-egy csoport vezetését. Az 90. évre a nmélt. közokt. ministerium 22,000 korona államsegélyt utalt ki, mit április hónapban a helybeli kir. adóhivataltól felvettünk s rendeltetésére fordítunk. Mint örvendetes tényt felemlítjük, hogy iskolánk végre-valahára új, díszes tornacsarnokhoz jutott. A mult évi május havában megkezdett tornaterem építése oly időben fejeztetett be, hogy november 7-ikén, a teljes felszereléssel mintegy 20,500 korona költségbe került épületet használatba vehettük. A költséget államsegélyből fedeztük. A felszerelést Oheroly János budapesti tanár ur eszközölte. Haberstumpf Károly épitész-vállalkozó urnák is dicséretére válik a jól sikerült épület. Minthogy az intézet hátulsó

9 udvarára került a tornacsarnok s igy az udvarból jókora területet elfoglalt, a szomszédos tanári lakás és konviktusi telek kertjének egy részét a kollégium udvarához kellett csatolni s azzal az épités miatt megszűkült udvart kibővíteni. Ilyen módon iskolánk az úgynevezett Bodrogi-utcza közvetlen szomszédságába jutván, melynek apró, düledező házikókkal borított udvaráról nem csak a szennyes víz talált utat iskolánk területére, de a szegénység nyomában járó tisztátalanság, a lakósok szünetnélküli perpatvarából eredő lárma s más okok is elodázhatatlan kötelességünkké tették ennek a kollégium és a Mária Valéria gyermekkert közé ékelt zsák-utczának megvásárlását s iskolánkhoz csatolását annyival inkább, mert későbbi építkezéseknél különben is nagy hasznát veheti ezen területnek az intézet. A tulajdonosok egy részével a szerződést főhatósági engedélyivel már meg is kötöttük, a többivel megtörtént az alku s igy rövid idő alatt megoldódik ezen kérdés. Hálásan kell megemlékeznünk mindazokról, a kik alapitványaikkal vagy adományaikkal támogatták iskolánkat kulturális működésében. Első sorban gróf Haller Louise őméltóságának szól köszönő elismerésünk, ennek az áldozatkészségben páratlan mágnásnőnek, a ki deczemberben 20 koronát kegyeskedett küldeni két szegénysorsu tanuló segélyezésére, juniusban pedig»néhai gróf Haller Ferencz jutalomdija«czimen 4 darab aranyat juttatott az igazgatósághoz a nemeslelkü ajándékozó által régebben meghatározott zenei és egyéb jutalmakra. A Székelyegyleti takarékpénztár a konviktusi alapra az idén is 00 koronát s egy jóigyekezetü tanuló segélyezésére 50 kor. adományozott. Hasonlóan 50 koronát ajánlott fel s szolgáltatott ki egy udvarhelymegyei jó tanuló ifjúnak az Udvarhelymegyei takarékpénztár igazgatósága is. A Székely Egyesület két növendéknek juttatott korona félkon viktusi ösztöndijat. Kollégiumunknak, az 890-ik évben érettségi vizsgálatot tett tanulói 900. junius 0-én az intézet kebelében tartott 0 éves találkozásuk alkalmával egyhangúlag elhatározták, hogy egy létesítendő kollégiumi»philologiai mtizenm«czéljaira alapítványt tesznek. Az erről szóló alapítólevelet s a találkozási jegyzőkönyvet az eddig befolyt 80 koronával együtt rendeltetési helyére beszolgáltatta az alapítványt tevők egyike:

10 Szabó András kollégiumi tanár. A közoktatási minisztérium és magánosok könyvadományokkal gyarapították könyvtárunkat. Fogadják mindannyian hálás köszönetünket. A jótékony adományok közül kiemelkedik Nagykedei Fekete Sámuel né szül. Kendi Kaniida, kir. udvari tanácsos özvegyének nagylelkű alapítványa, a ki 90, jun. 4-én 82 éves korában halt el Kolozsvárt s ugyanazon hó 7-én temették el Eteden iskolánk két képviselője jelenlétében. Az alapítványra vonatkozó végrendelet II. szakaszának a) pontjában ez áll:»a székelyudvarhelyi ev. ref. Collegiumnak 8000 (nyolczezer) forint névértékű magyarországi földtehermentesítési kötvényt hagyományozok azon czé!ra, hogy annak kamatait a Collegium tisztelt elöljárói minden tanév végével öt jóigyekezetii szegény tanuló között különös figyelemmel az árvákra egyenlő arányban oszszák ki.«boldogemlékü Fekete Sámuel, a ki egykor iskolánkban tanult, 868-ban, halála előtt két évvel, gazdag pénz- és éremgyüjteményét nejével egyetértőleg iskolánknak ajándékozta. A 3 évvel ezelőtt elhunyt férj intentiójának megfelelően következett most a nemesszivü feleség 6,000 koronás alapítványa. A jók között örökké élni fog emlékezete, nevét áldva említik a hálás utódok. Ugy legyen! Február elsején és május 4-ikén a tanuló ifjúság tanári felügyelet mellett tánczestélyt rendezett a kirándulási alap gyarapítására. Mindkettő jól sikerült. A végrendelet értelmében e helyen ís közöljük, mit a helybeli lapokban még április havában nyilvánosságra bocsátottunk, hogy a Gidófalvy Gábor-féle alapítvány az 900. év folyamán tőkésítés utján 2468 korona 48 fillérrel gyapodván, az alaptőke cselekvő állása 900. deczember 3-én volt 50,273 korona 67 fill. A Privigyei-alapitvány állása szintén közzé teendő lévén az Értesítőben, a számadás szerint ezen alap 900. végén 339 korona korona 36 fillérből állott. Az igazgató a Bethlen-szoborra az iskola körében és a városon 32 kor. gyűjtött s küldött el N.-Enyedre 900. nov.-ben. A junius 7-ikén kezdődött vizsgálatok azon hó 27-én véget érvén, azzal az iki tanév is Isten segedelmével befejeződött,

11 ft HolUjfton Kormányzata s a tanári teiltet.. Elöljáróság. Iskolánk főhatósága: az crd. ev. ref. egyházkerület s annak állandó Igazgató-Tanácsa Kolozsvárt. Az elöljáróság tagjai: Sebest Akos, kollégiumi főgondnok, az udvarhelyi ref. egyházmegyének hasonlóképpen főgondnoka, kir. közjegyző, lakik Segesvárt. Dr. Mezei Ödön, kollégiumi főgondnok és orvos, lakik Sz.-Udvarhelyt, Gyárfás Endre, kollégiumi gondnok, országgyűlési képviselő, lakik Budapesten és Székely-Kerszturon. Ugrón János, kollégiumi gondnok, országgyűlési képviselő, lakik Bögözben és Budapesten. Rendes tagok továbbá az összes rendes tanárok. Tanácskozó tagok : Ilyes István, kollégiumi pénztárnok, dr. Nagy Sámuel, kollégiumi ügyvéd és jogtanácsos, mint iskolai tisztviselők. 2. Tanári testület.. Bod Károly, r. tanár, tanított magyart a VII. és VIII. osztályban heti 3 3 órán, németet a IV. VI. és VIII. osztályban heti 4, 3 és 2 órán, összesen 5 órán. Törvényhatósági bizottsági tag, városi képviselő, a városi iskolaszék és felsőleányiskolai gondnokság tagja, egyházmegyei képviselő és egyházkerületi közgyűlési tag, a középiskolai Tanáregyesületnek és központi választmányának tagja, az udvarhelyi tanári kör egyik alelnöke, Az udvar-

12 helymegyei egyházi értekezlet elnöke, az egyházkerületi egyh. értekezlet egyik alelnöke. Helybeli tanár 29 év óta. 2. Gönczi Lajos, igazgató-tanár, tanított természetrajzot a II. IV. V. és VI. osztályban heti 2 és 3 3 órán, összesen órán. Törvényhatósági bizottsági tag, városi képviselő; az EMKE udvarhelyi választmányának tagja; az udvarhelymegyei tanítóegyesület Udvarhelyjárási fiókkörének és az Udvarhelymegyei népnevelési egyesület ^választmányának s a városi iskolaszéknek tagja; a Vöröskeresztegylet, a M. Paedagogiai Társ., Természettud. Társ., Orsz. Közegészségi Egyesület, Prot. írod. Társ., Orsz. Középisk. Tanáregyesület tagja; egyházkerületi közgyűlési tag, egyházmegyei képviselő; az erd. ref. egyházker. egyházi értekezlet igazgató választmányának tagja, a Székelyegyleti takp. igazgatóságának tagja; a kollégiumi irattár kezelője, a természetrajzi és vegytani gyűjtemény őre. Helybeli tanár 26 év óta. 3. Félegyházi Antal, r. tanár, tanított természettant a VII. és VIII. osztályban heti 4 4 órán, mennyiségtant a III. IV. és VI. osztályban heti 3 3 órán. összesen 7 órán. Törvényhatósági bizottsági tag, a Nőegylet pénztárnoka; a Mathemat. Társ., Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, Prot. írod. Társ., kolozsvári Orvos- Term. tud. Társ., Iparművészeti Társaság tagja; egyházkerületi közgyűlési tag; kollégiumi gazdasági felügyelő és tandij kezelő, a természettani szertár őre. Helybeli tanár 25 év óta. 4. Solymossy Endre, r. tanár, tanított földrajzot az I II. osztályban heti 3 3 és 2 órán, történelmet a III. VII. és VIII. osztályban heti 3 3 órán, összesen 7 órán. Az iparos önképzőkör és polgári zeneegylet elnöke, törvényhatósági bizottsági tag, városi és egyházmegyei képviselő, egyházkerületi közgyűlési tag; a felső leányiskola gondnokságának, a kő- és agyagipariskola felügyelőbizottságának, a ref. iskolaszéknek, az udvarhelymegyei takp. igazgatóságának és az Udvarhelymegyei népnevelési egyesület választmányának tagja; székely iparkamarai levelező tag; az Erd. Méhészeti Egyesület tagja, képesített gyümölcsészeti felügyelő ; a tanszertár, kép-, érem- és régiségtár őre. Helybeli tanár 20 év óta. 5. Olasz Gyula, r. tanár, tanított mértani rajzot az I IV. osztályban heti 3 3 és 2 2 órán, mennyiségtant az V. VII, és

13 VIII. osztályban heti 3 3 órán, összesen 9 órán. A Természettud. Társ., Orsz. Középisk. Tanáregyesület, Iparművészeti Társ., a Székelyegyleti takp. igazgatóságágak tagja; egyházkerületi közgyűlési tag, a kollégiumi rajzszertár őre. Helybeli tanár 6 év óta. 6. Kovács Dániel, r. tanár, tanított latint a II. osztályban heti 6 órán, magyart heti 5 órán, latint és görögöt a VIII. osztályban heti 5 és 4 órán, összesen 20 órán. Rendkivülileg egyházi éneket az I. és III. osztályban heti órán. A Philolog. társ., Orsz. Középisk. Tanáregyesület, a Székelyegyleti takp. igazgatóságának tagja, egyházmegyei képviselő, a Kaszinó választmányi tagja, a városi iskolaszék jegyzője, egyházkerületi közgyűlési tag, az alsófoku kereskedelmi és ipariskola igazgatója és óraadó tanára ; kollégiumi könyvtárnok. Helybeli tanár 3 év óta. 7. Fejes Áron, r. tanár, tanított németet a III. V. és VII. osztályban heti 4, 3 és 2 órán, magyart az V. és VI. osztályban heti 3 3 órán, vallást a VI. osztályban heti 2 órán, franczia nyelvet (önként vállalkozóknak) heti 2 órán, összesen 9 órán. Az EKE, EMKE, Orsz. Középisk. Tanáregyesület, M. Paedag. Társ. tagja, az udvarhelyi tanári kör titkára; egyházmegyei képviselő, egyházkerületi közgyűlési tag; az erdélyi ref. egyházi értekezlet választmányi tagja; tábori lelkész; az ifjúsági önképzőés olvasókör elnöke. Helybeli tanár 7 év óta. 8. Szabó András, r. tanár tanított latint az V. VI. és VII. osztályban heti 6 6 és 5 órán, gyorsírást (önként vállalkozóknak) heti 2 órán, összesen 9 órán. Rendkivülileg tanított a IV VIII. osztálynak tornát heti 4 órán és egyházi éneket a II. és IV. osztályban heti órán. Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület, a Philologiai és Paedagogiai társ., az Orsz. Magy. Gyorsiróegyesület tagja; tartalékos honvéd hadnagy, egyházkerületi közgyűlési tag; konviktusi elnök. Helybeli tanár 7 év óta. 9. Szabó Árpád, r. tanár, tanított történelmet IV VI. osztályban heti 3 3 órán, latint és magyart a IV. osztályban heti 6 és 3 órán, összesen 8 órán. Rendkivülileg tanított tornát az I III. osztályban heti 4 órán. Az Orsz. középisk. Tanáregyesület, Magy. Paed. Társ., a községi hitelszövetkezet felügyelő bizottságának tagja; egyházkerületi közgyűlési tag, a reáliskola óraadó tanára, előljárósági jegyző, a Nőegylet titkára, tartalékos honvédhadnagy. Helybeli tanár 6 év óta.

14 0. Ravasz Árpád, r. tanár, ez évben szabadságolva, külföldi tanulmányúton volt. Az EKE, Magy. Paed. Társ., Erdélyi Muzeumegylet, Orsz. Középisk. Tanáregylet tagja; az egyházkerületi közgyűlés tagja. Helybeli tanár 5 év óta.. Jánó Béla, h. tanár, tanított görögöt a VI. és VII. osztályban heti 5 és 4 órán, latint és magyart a III. osztályban heti 6 és 4 órán, összesen 9 órán. A M. Paed. Társ., az Orsz. Középisk. Tanáregyesület tagja, internátusi főnök. Tanit 3 év óta. 2. Mohtár Imre, papjelölt, h. vallástanár, tanította a vallást az I V., a VII. és VIII. osztályban heti 2 2 órán, a lélektant a VII., a logikát a VIII. osztályban heti 2 2 órán, összesen 8 órán. Az ifjúsági istentiszteletek vezetője, internátusi felügyelő. Tanit VJ 2 év óta. 3. Morascher Hugó, zene és énektanár, tanított az ifjúsági zenekarnak heti 4 órán zenét és az énekkarnak műéneket heti 2 órán, összesen 6 órán. Tanit 4 év óta. 4. Varga Dezső, h. tanár, tanított az I. és II. osztályban számtant heti 4 4 órán, az I. osztályban természetrajzot heti 2 órán, összesen 0 órán. Konviktusi gazda és internátusi felügyelő. Tanit év óta. 5. Felniéri Gábor, h. tanár, tanított az I. osztályban latint és magyart heti 6 és 5 órán, görögöt az V. osztályban heti 5 órán, szépírást az I. és II. osztályban heti órán, összesen 8 órán. A tanári szék jegyzője. Az ifjúsági ének- és zenekar felügyelője. Internátusi felügyelő. Tanit év óta. 3. Hitoktatók.. Vári Albert, kénos udvarhelyi unitárius lelkész, az unitárius tanulók hitoktatója. 2. Hann Károly, főreáliskolai r. tanár, az ág. hitvallásuak hitoktatója. 3. Sándor István, helybeli gör. kath. esperes, a gör. katholikusok vallásoktatója. 4. Dán János, sárdi gör. kel. lelkész, a görögkeletiek vallástan itója. 5. Stein Ábrahám, helybeli rabbi, az izraeliták hitoktatója.

15 A rórn. katholikus tanulók bejártak a helybeli főgymnasium megfelelő osztályaiba. * * * Iskolaszolgák: Benkő Sándor (894. márcz.), Pál Sándor (897. nov.), Csiszár Miklós (kisegitő 900. nov.) III. A Végzett tananyag ís a tankönyvck Kimutatása. I. osztály.* Osztályfőnök: Felméri Gábor.. Vallástan. Bibliai földrajz. A biblia. A biblia részei, az ó- és újszövetségi könyvek. A bibliai iratok eredeti szövege, története, forditásai a reformatio előtt s a reformatio után. Az ószövetségi könyvek ismertetése. Történeti, oktató és prófétai könyvek. A biblia megfelelő könyveinek olvasása és magyarázása. Tankönyv: Dr Bartók György»Biblia ismertetés.«heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Az egyszerű mondat és részei. Az alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. A mondatok megkülönböztetése tartalom, nagyság és viszony szempontjából. A beszédrészek, ragok, képzők, hangok. Kisebb elbeszélések, leírások és elbeszélő költemények olvasása és értelmes előadása. Az olvasmányok elemzése beszéd- és mondatrészek szerint. Vers-szavalás. Helyesírási gyakorlatok. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat a helyesírás, nyelvtan " A három alsó osztályban a revideált állami tantervet követtük, a többiekben még a konventit.

16 és fogalmazás gyakorlására. Tankönyv Szinnyeí József:»Iskolai magyar nyelvtana és olvasókönyve.«heti 5 órán. Felméri Gábor. 3. Latin nyelv. Hangsúlyos olvasás. Az alaktanból a főnevek neme, névragozás, melléknevek fokozása, határozószók és képzésük, elöljárók, névmások, számnevek. Az ige.»sum«segédige ragozása. A rendes igeragozás a cselekvő alakban. Praesens, perfectum és supinum tő. Megfelelő gyakorlatok és összefüggő olvasmányok fordítása latinból magyarra és viszont. Latin párbeszédek emlézése. Kéthetenkint írásbeli dolgozat magyarból latinra. Tankönyv : Pirchala Imre»Latin nyelvtana, olvasó- és gyakorlókönyve.«heti 6 órán. Felméri Gábor. 4. Számtan. Alapfogalmak, szám, egység, számnevek, számjegyek ; számsor, számrendszer; a számok kiírása, olvasása, római számirás. Alapmüveletek egész számokkal; tizedes törtekkel, közönséges törtekkel. A számok oszthatósága. Törzstényezők. A számok legkisebb közös többszörösének és legnagyobb közös osztójának kikeresése. Közönséges és tizedes törtek átalakítása. Pénzrendszer. Térfogat mérés; súlymérés, területmérés. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. Tankönyv: Mocnik-Schmidt: Számtan. Heti 4 órán. Varga Dezső. 5. Földrajz. Tájékozódás a földgömbön és térképen; térképolvasás. Földrajzi alapismeretek. Magyarország hegységeinek, síkságainak, vizeinek, éghajlatának, terményeinek és főbb helységeinek ismertetése, kapcsolatban a lakosság foglalkozásával és életmódjával. Kísérletek térképvázlatok készítésében. Kézikönyv; Jablovszky-Schwicker, Földrajzi tankönyve I-ső kötet. Heti 3 órán. Solymossy Endre. 6. Mértani rajz. Pont, vonal, szögek. A négy alapmívelet vonalakkal és szögekkel. Síkidomok ismertetése szemléltetve. Idomok területének kiszámítása. Rajzgyakorlatok Vonalzóval és körzővel. Tankönyv: Landau-Wohlrab»Rajzoló geometria«i. rész. Heti 3 órán. Olasz Gyula.. Természetrajz. Bevezetés a természeti tárgyak szemlélésébe. A közönségesebb gyümölcsformák; házi emlősök; fenyők; az emberi lakások közelében s az erdőn és mezőn élő emlős állatok ; házi szárnyasok; valami 0 virágos növény. Növénygyüj-

17 tés és szárítás. Tankönyv: Paszlavszky József»Kis természetrajz«i. rész. Héten át 2 órán. Varga Dezső. 8. Szépírás. Magyar folyóirás előírásos szépirási füzetekbe. Heti órán. Felméri Gábor. 9. Egyházi ének Dicséretek; Zsoltárok. A hangjegy elméletből a hangjegyek, azok értéke, a kulcs, vonal, vonalköz, kereszt,visszaállitójegy, természetes skála. Heti órán. Kovács Dániel. 0. Test gyakorlat. Szabadgyakorlatok; állások, támfekvések, járások, guggolások, terpeszugrások, tagszabadgyakorlatok. Műrendgyakorlatok. Rengyakorlatok; rendekbe és kettősrendekbe fejlődés ; viszakozások, fordulatok helyben és menetközben. Tornajátékok. Menetgyakorlatok, lapdázás, birkózás, kötélhúzás, versenyfutás, mászás, ugrás. Szergyakorlatok könnyebb nemei. Heti 2 órán. Szabó Árpád. II. osztály. Osztályfőnök: Kovács Dániel.. Vallástan. Jézus fellépésének történeti előzményei. Az Újszövetség történeti, oktató é9 prófétai könyvei. A biblia megfelelő részeinek olvasása és magyarázása. Tankönyv: Dr. Bartók György Biblia ismertetésének újszövetségi része. Heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Az egyszerű mondat mondattanának ismétlése után az összetett mondatok mondattana egészen. A szórend. A szóképzés. Olvasmányok. Költemények. írásbeli dolgozatok kéthetenként. Tankönyv: Szinnyei J. Magyar nyelvtan és Olvasókönyv. Heti 5 órán. Kovács Dániel. 3. Latinnyelv. Az alaktan befejezése. A névragozásnál, a fokozásnál eltérő alakok megismerése. A külömböző képzésű perfektumok és supinumok. Szenvedő igeragozás; deponens és semideponens igék; rendhagyó és hiányos igék; személytelen igék; határozók és praepositiók. Megfelelő gyakorlatok fordítása az alakok begyakorlására mondattani alapon. Kéthetenként Írásbeli dolgozat magyarból latinra. Tankönyv: Holzvveiszig-Székely, Latin nyelvtan és Gyakorlókönyv. Heti 6 órán. Kovács Dániel.

18 4. Földrajz. Európa országai és népei Magyarországból kiindulva és erre vonatkoztatva. Ázsia általános ismertetése, a nevezetesebb országok és európai gyarmatok kiemelésével. Vízszintes, függélyes tagoltságról és a folyamokról térképvázlatok készítése. Heti 3 órán a Jablonszky-Schwicker-féle kézikönyv szerint. Solymossy Endre. 5. Mennyiségtan. Előnyös számolási müveletek. Rövidített szorzás és osztás. Arányok és arány latok. Egyszerű hármasszabály. Százalék számítás. Ennek alkalmazása iparban és kereskedelemben. Kéthetenként egy-egy Írásbeli dolgozat. Heti 4 órán. Varga Dezső. 6. Mértani rajz. Stereometria. A testek axonometrikus ábrázolása. Rajzgyakorlatok. Tankönyv: Landau-Wohlrab»Rajzoló geometria«. Heti 3 órán. Olasz Gyula. 7. Természetrajz. Néhány őszszel virító növény. Majmok. Tengeri és erszényes emlősök. A ház környékén, réten, mezőn, erdőn és vizben tartózkodó madarak. Csúszómászók. Kétéltűek. Halak. Csigák. Kagylók. A rovarok nevezetesebb rendjeinek egykét képviselője. Pókok. Rákok. Férgek. Néhány tavaszszal nyiló lágyszárú virágos növény. Gyümölcsfáink. Erdei fáink és bokraink. Végül a növény- és állatország rövid összefoglaló áttekintése. Rovar és növény gyűjtés. Tankönyv: Paszlavszky József Kis Természetrajzának II. része. Heti 2 órán. Gönczi Lajos. 7. Szépírás. Magyar és németirás előiratos füzetek után. Heti órán. Felméri Gábor. 9. Egyházi ének. Dicséretek: , 9. Zsoltárok: A hangjegy elméletből: hangjegyek, hangközök, hanglépcső, c és g dur skála, hang felemelés és leszállítás. Heti órán. Szabó András. 0. Testgyakorlás. Mint az I-ső osztályban. Szabó Árpád. m. osztály. Osztályvezető: Jánó Béla.. Vallástan. Kiss József»Keresztyén hit- és efkolcstaná«- hak I. és II. része. Isten és az embernek Isten iránt való köte-

19 lésségei. Isten tulajdonságai. Az atya istennek tulajdonított munkák. A megváltóról és a felebaráti kötelességekről. Heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Rendszeres nyelvtan: hangtan, szótan és mondattan. Olvasmányok tartalma, tárgyi magyarázata és nyelvtani elemzése. Költemények szavalása. Tankönyv: Szinnyei József, Rendszeres magyar nyelvtana és olvasókönyve. Kéthetenként egy-egy Írásbeli dolgozat. Heti 4 órán. Jánó Béla. 3. Latin nyelv. Szemelvények Corn. Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Alcibiades és Epaminondas életrajzának fordítása megfelelő történelmi bevezetéssel ; Curtius Rufus Históriáiból a következő szemelvények: I. Alexander kettévágja a gordiusi csomót, II. Dárius számba veszi seregét, III. Alexander súlyosan megbetegszik, IV. Alexander Issus mellett legyőzi Dariust, V. Alexander bevonul Babylonba; Phaedrusból 6 mese. Az alaktan átismétlése után a mondattan bevezető része, az esettan. Kézikönyvek: Pirchala Imre, Latin olvasókönyve a gymnasium III. és IV. osztálya számára I. és II. kötet és Holzweiszig-Székely Latin nyelvtana. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. Heti 6 órán. Jánó Béla. 4. Német nyelv. Olvasás, irás; beszélgetési gyakorlatok. Könyvnélkülözés, fordítás. Hangok. Beszédrészek. Alany, állítmány. Mondatszerkesztés. Kötőige, nemek, fokozás. Főnevek és melléknevek ragozása. Számnevek, névmások. Segédigék. Igeragozás (gyenge és erős). Határozó szavak. Praepositiók. A szórend elemei. A beszélgetés alapjául a fordított olvasmányokon (elbeszélések, mondák, mesék, leírások, kisebb dalok s elbeszélő költemények) kivül felhasználtuk a Hölzel-féle nagy tavaszképet, mely az osztályban ki volt függesztve. írásbeli dolgozatok: 2. Sätze. 3. Fragen und antworten. 4. Die Familie. 5. Das Haus. 6. Das Vogelnest. 7. Der Abend. 8. Die Nahrungsmittel. 9. Der Rabe und der Fuchs. 0. Die Zeit.. Siegfried und Kriemhilde. 2. Lieber Freund. 3. Sätze. Kézikönyv: Endrei Ákos, Német nyelvkönyv I. rész. Heti 4 órán. Fejes Áron. 5. Történelem. A magyar nemzet történetének beható ismerete

20 52G-ig. Kézikönyv: Varga Ottó»A magyarok történelme«. Heti 3 órán. Solymossy Endre. 6. Földrajz. Afrika, Amerika és Ausztrália általános ismertetése. A mathematikai és phisikai földrajz alapismeretei. Kézikönyv : Laky Dániel»Természettani és csillagászati földrajza.«heti 2 órán. Solymossy Endre. 7. Mennyiségtan. Összetett hármasszabály. Kamatszámítás. Arányos osztás. Vegyítés és lánczszabály. Kamatos kamatszámítás. Lerovás. Középhatáridő számítás. Havonként egy Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Dr. Mocnik-Schmidt, Számtan. Heti 3 órán. Félegyházi Antal. 8. Mértani rajz. Szerkesztések az egyenes vonalú idomok köréből. Stilizált levelek. Tankönyv: Landau-Wohlrab, Rajzoló geometria III. rész. Heti 2 órán. Olasz Gyula. 9. Egyházi ének G4. GG Dicséretek; Zsoltárok. Hangjegy elméletből: a hangjegy elmélet elemei, a dur skálák. Kovács Dániel. 0. Testgyakorlás. Mint az I. osztályban. Szabó Árpád. IV. osztály. Osztályfőnök: Siabó Árpád.. Vallástan. Hit- és erkölcstan. A szentlélekről. Az öflmägtink iránti kötelességekről. Az első keresztyén gyülekezetről és istentiszteletről. A különböző keresztyén felekezetekről és azok rövid történetéről. A sacrümehtümokról Kézikönyv: Kis József»Keresztyén hit- és erkölcstan«. Heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Stilisztika, verstan, polgári ügyiratok. Olvasmányok a kézikönyv példatárából; az előirt jegyzék alapján iskolai és magán olvasmányok. Arany Toldija tartalmi és nyelvi elcinzése; szemelvények könyvnélkül az I. II. III. és IV. énekből. Írásbeli dolgozatok:. Hogy telt el a nyári szünidő? 2.»Kőmives Kelemenné«cz. költemény leírása irodalmi nyelven. 3. Példák a hungarismusra Arany»Toldija«-ból. 4. Az ősz (leírás, vázlat alapján). 5. Levél egy barátomhoz. 6. Példák a szóalakzatokra Arany»Toldi«-jából. 7. Ima (Berzsenyi Dániel»Fohászkodás«cz. költeménye alapján). 8. Karácsony estéje szüleim körében (leirás,

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA

FŐGIMNÁZIUM A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. ÉRTESÍTŐJE GÓBI IMRE BUDAPEST. a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA A BUDAPESTI ÁG. HITV. EVANG. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE a z 1907/1908-i k i i s k o l a i é v r ő l. KÖZZÉTESZI GÓBI IMRE IGAZGATÓ. BUDAPEST FRANKLIN-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1908. A BUDAPESTI ÁG. H. EVANG.

Részletesebben

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium.

ASZÓDI SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az aszódi ág. h. ev. Petöfi-reálgimnázium. A BANYAI Ag. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI p e t ő f i- r eal g im n Az iu m An a k / ^ f f értesítő JE AZ 1927-28. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: Dr ORAVECZ ÖDÖN az 1926 32. évkörre vél. igazgató. Kiadja az

Részletesebben

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium.

A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK SZERKESZTETTÉK: Kiadja az aszódi ág. hitv. ev. Petófi-reólgimnázium. A BÁNYAI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZKERÜLET ASZÓDI PETŐFI-REÁLGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1932 33. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTÉK: Dr ORAVECZ ÖDÖN SZEVER PÁL igazgató. igazgató-helyettes. Kiadja az aszódi ág. hitv.

Részletesebben

Rátz László tanár úr

Rátz László tanár úr STUDIA PHYSICA SAVARIENSIA XIII. Némethné Pap Kornélia Rátz László tanár úr Szombathely 2006 Dombormûves fehér márványtábla a Budapesti Evangélikus Gimnázium lépcsõházában NÉMETHNÉ PAP KORNÉLIA RÁTZ LÁSZLÓ

Részletesebben

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874.

SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ KATH. NAGYGYMNASIUM ÉRDEMSOROZATA. l873 74-iki T A N É V B E N. EGERBEN. 1874. A SZENT FERENCRENDIEK VEZETÉSE ALATT ÁLLÓ G Y Ö N G Y Ö S V Á R O S I KATH. NAGYGYMNASIUM TANULÓ IFJUSÁGÁNAK ÉRDEMSOROZATA AZ l87374-iki T A N É V B E N. EGERBEN. NYOMATOTT A.Z ÉRSEKI LYCEUMI 1874. KÖNYVNYOMDÁBAN.

Részletesebben

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002.

A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség rövid története 1577-2002. Összeállította: Dr. Molnár János nyugalmazott tanár A Balassagyarmati Evangélikus Egyházközség Kiadványa A reformáció elterjedése Magyarországon.

Részletesebben

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA.

JELENTÉS A KOLOZSVÁRI A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. JELENTÉS A KOLOZSVÁRI MÁTYÁS KIRÁLY SZOBORRÓL. A SZOBORBIZOTTSÁG MEGBIZÁSÁBÓL ÖSSZEÁLLITOTTA G. NAGY LAJOS UNITÁRIUS TANÁR ÉS ESPERES, MINT A SZOBOR-ALAP PÉNZTÁRNOKA. KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT GÁMÁN JÁNOS

Részletesebben

EV. REF. FŐGYMNASIUM

EV. REF. FŐGYMNASIUM A MISKOLCZI EV. REF. FŐGYMNASIUM IRTA D r KOVÁCS GÁBOR tanár. MISKOLCZ, KIADJA AZ EV. REF. FŐGYMNASIUM. 1885. 460193 Forster Rezső könyvnyomdájából Miskolczon. ELŐSZÓ. tanintézet történetének ismerete,

Részletesebben

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I.

SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. SZŐDI HELYTÖRTÉNETI FÜZETEK I. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula A sződi iskola története 1766-2007 Készült az új iskolaépület építésének 40. évfordulójára Ezt a könyvet az új iskolaépület építésének

Részletesebben

Jóltevök emlékünnepe.

Jóltevök emlékünnepe. 173 20. feiezet. Jóltevök emlékünnepe. Az egyházi és iskolai célokra a 18. szá>:ad elején, sőt már azelőll is megindult hagyományok, adományok, gyüjtések és kollektázások szakadatlan sora arra indítolia

Részletesebben

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK

KERESZTÉNY MAGVETŐ. 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM TANULMANYOK KERESZTÉNY MAGVETŐ 94. évfolyam 1988 4. szám KOLOZSVAR-NAPOCA TARTALOM A Köztársaság Napja 209 Dr. Kovács Lajos: Az egyház szolgálatában 211 TANULMANYOK Fred Ken worthy: Jézus 220 Dr. Erdő János: Mikor

Részletesebben

ÖTVEN ESZTENDŐ A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMTATÁS KÖZELMÚLTJÁBÓL IRTA FIRTINGER KÁROLY

ÖTVEN ESZTENDŐ A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMTATÁS KÖZELMÚLTJÁBÓL IRTA FIRTINGER KÁROLY ÖTVEN ESZTENDŐ A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMTATÁS KÖZELMÚLTJÁBÓL IRTA FIRTINGER KÁROLY O O O O O O O BUDAPEST O O O 0 o o o KIADJA A KÖNYVNYOMDÁSZOK SZAKKÖRE 1900 ÖTVEN ESZTENDŐ A MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMTATÁS

Részletesebben

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/

AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE. Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ AZ ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 1867-1919 KÖZÖTTI TÖRTÉNETE Írta: BITTÓ ZOLTÁN őri református lelkipásztor /1970/ A tanulmányt közreadja: a Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kollégiumi Levéltárban

Részletesebben

Kemenyfy, K. Dániel Vaszary Kolos

Kemenyfy, K. Dániel Vaszary Kolos Kemenyfy, K. Dániel Vaszary Kolos I Purchased for the Library of the University of Toronto from the Széchenyi-Canadian Trust Fund Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University

Részletesebben

Szemerjai Szász Károly

Szemerjai Szász Károly Egyszerű gondtalan élet, s függetlenség és aztán hogy dalolhassak ez a vágyam! 1 Szemerjai Szász Károly Gyermek- és ifjúkora Szász Károly 1829. június 15-én született Nagyenyeden. Apja, id. Szász Károly,

Részletesebben

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában

FEHÉR KATALIN. Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában FEHÉR KATALIN Fõbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztõ lapok, a nép felvilágosításának szolgálatában Magiszter, 2008. 3-4. 122-141. A haza jövõjét nagymértékben befolyásolta,

Részletesebben

Tebenned bíztunk eleinktől fogva

Tebenned bíztunk eleinktől fogva Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté Millisits-Szilágyi Erzsébet Szabó Lajos Szombathy Gyula Tebenned bíztunk eleinktől fogva Rákosmenti Egyháztörténeti Tanulmányok I. Dr. Dombóvári Antal Millisits Máté

Részletesebben

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE

A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE A NEW BRUNSWICKI SZÉCHENYI MAGYAR ISKOLA ÉS ÓVODA TANTERVE Összeállították: Balla Ágnes és Gorondi Enikő (Óvoda) Kovács Éva és Schlóder Eszter (Alsó és Felső Tagozat) 2001 1 BEVEZETŐ Iskolánk abban a szerencsés

Részletesebben

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék

ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék MAGYAR PEDAGÓGIA 101. évf. 3. szám 393 410. (2001) ÚJ KORSZAK KEZDETE AZ EURÓPAI PEDAGÓGIÁBAN: AZ ISKOLAI NÉPOKTATÁS KÖVETELMÉNYE 1 Szebenyi Péter Szegedi Tudományegyetem, Pedagógiai Tanszék Először is

Részletesebben

LVI. évfolyam 2003. február

LVI. évfolyam 2003. február LVI. évfolyam 2003. február Mátyás-napok 2003 Kecskeméthy István bibliafordítása Bocskor János énekeskönyve Tusnád 2003 A magyarszentmártoni csegézômû Népi építészeti örökség Hargita megyében Tartalom

Részletesebben

KOVÁTS KATALIN. Győr nyomdái a 19. század második felében

KOVÁTS KATALIN. Győr nyomdái a 19. század második felében KOVÁTS KATALIN Győr nyomdái a 19. század második felében "Már pedig az Apróság is néha nevezetes. El nem hinné az ember, miként oldatnak fel s világosítatnak meg sok idő múlva az efféle megtartott s' hátra

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság

Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Örökség Fehér Katalin Főbb okai a Köz-Nép tévelygéseinek, a tudatlanság Ismeretterjesztő lapok a nép felvilágosításának szolgálatában A haza jövőjét nagymértékben befolyásolta és befolyásolja ma is az

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG

NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET TÖRTÉNETE A SZÁZADFORDULÓTÓL 1947-IG KÉSZÍTETTE: JÓNÁS MIKLÓS V. ÉVFOLYAMOS HALLGATÓ TÉMAVEZETŐ TANÁR: MAJSAI TAMÁS WESLEY JÁNOS LELKÉSZKÉPZŐ FŐISKOLA 1996 A nyíregyházi

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA.

JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. JÓTEVŐINK ARCZKÉPCSARNOKA. ^ S ^ ^ - ÁCHIM ÁDÁM ÉLETE. 1830 SZEPT. 1. 1899 OKT. 23. ÍRTA DR. ZSILINSZKY MIHÁLY. BUDAPEST, LUTHER-TÁRSASÁG KÖNYVKIAD ÓH IVAT ALÁ. 1901. HORNYÁNSZKY V. CS. BS KIR. UDV. KÖNYVNYOMDÁJA

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus

III. évfolyam 3. szám. Kiadja a. 2008. augusztus 75 éve, 1933 augusztus 15-én hunyt el Szánthó Géza református lelkész, Rákoscsaba történetének kutatója III. évfolyam 3. szám 2008. augusztus Kiadja a Ádám Ferenc Szántó Géza művének helye a korabeli helytörténetírásban

Részletesebben

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel

Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Varga Papi László 1 Zsidó magyarok Szegeden Örülök, ha használhatónak találod, s ha hivatkozol e helyre, megköszönöm! Varga Papi László Zsidó magyarok Szegeden, Löw Lipót és Löw Immánuel Bába Kiadó Szeged

Részletesebben

Újpesti. Helytörténeti Értesítô

Újpesti. Helytörténeti Értesítô Az ajtók fölött mulatozó faragott puttók talán még emlékeznek a hosszú hajú idôs vendégre, aki rántott békacombot vacsorált, majd leült a zongorához. A háziak tudták, hogy mi a mûvész legkedvesebb eledele.

Részletesebben

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett.

Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. 120 budapest BUDAPEST OKTATÁSÜGYE A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Budapest lakossága a két világháború közötti időszakban tovább növekedett. Ezzel együtt erősödött a főváros ipari, kereskedelmi, közigazgatási

Részletesebben