SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1900 1901. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR"

Átírás

1

2

3 A SZÉKELYUDVARHEkYl ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REF. KOLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELY-UDVAFCHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 90.

4

5 I. AdatoH az intézet 900/90. (Vi tort*- netthez. Az uj iskolai esztendőt szeptember 4-ik napján délelőtt 0 órakor nyitottuk meg. Molnár Imre h. vallástanár buzgó imája után Gönczi Lajos igazgató megnyitó beszédében az iskola nevelési munkájának nagy jelentőségét fejtegette s végül kitartó munkára buzdította a tanuló ifjúságot. Ezután a rendtartás értelmében felolvastattak az iskolai törvények s miután az igazgató ötven tanulónak egyenként 5Q jto^jáa J\is József-féle ösztöndijat a bizottsági kijelölés alapján nyilvánosan átadott, az ünnepély véget ért. Szeptember 5-ikén a tanitás megkezdődött és zavartalanul folyt, a megszabott szünnapok kivételével, az évzáró vizsgálatok kezdetéig, vagyis junius 7-ikéig. A szeptember 3. napjain lefolyt beírások eredménye teljesen kielégítőnek mondható; a nyolez osztályba 24 rendes és 2 magántanuló s így összesen 243, vagyis 9-el több növendék vétetett fel, mint a megelőző évben. Sajnálni lehet azonban, hogy az internátusi helyiségek szűk volta miatt nem lehetett minden jelentkezőt az együttlakásba befogadni. A konviktusban nyert ellátást az internátusban elhelyezett 63 növendék. Ezek közül 74 részesült kisebb-nagyobb kedvezményben. Teljes élelmezési díjra (80 kor.) felvétett 89, háromnegyedes (30 kor.) helyre 32, féldíjasnak (90 kor.) 25, negyeddijasnak (48 kor.) G és egészen ingyenes ellátásra tanuló. Az internatusban a felügyeletet Jánó Béla, Molnár Imre, Varga Dezső és Felméri Gábor h. tanárok gyakorolták, a kik *

6 közül a két utóbbi szeptember elsején lépett iskolánk kötelékébe. Ravasz Árpád r. tanár saját költségén külföldi egyetemeket látogatván ezen tanévben, az ő helyettesítője Felméri G. s a konviktusi gazda pedig Varga Dezső h. tanár volt. A tanári személyzetben más változás nem történt. A tanárok közül évfolytán betegség vagy más okok miatt helyettesítve voltak: Molnár Imre 7, Szabó András 8, Gönczi Lajos 9, Felméri Gábor 2, Szabó Árpád 2, Solymossy Endre 5, Fejes Áron 2, Kovács Dániel 4, Olasz Gyula 4 és Bod Károly 2 napon át. Év elején javitó vizsgálatot tett 34 növendék ; valamennyi elégséges eredménnyel állotta ki a vizsgálatot. Felvételi vizsgálatra jelentkezett két lv-ik osztályt végzett polgári iskolai tanuló, azonban az egyik csak a 3-ik, a másik pedig a 4-ik osztályba vétetett fel. A helybeli középiskolák közül a róm. kath. főgymnasiumból, a föreáliskolából 29 s igy összesen 40 tanuló járt be intézetünkbe hittani órákra és az ifjúsági istentiszteletekre, melyeket a téli hónapokban a vallástanár közreműködésével minden vasárnap délelőtt 0 órakor tartottunk a kollégium imatermében. A szombatesti házi istentiszteleteken (preces) a legatióba készülő 7. és 8. osztályú tanulók s a vallástanár végezték a szolgálatot. Ezen Ifjúsági istentiszteletek alkalmul szolgáltak az ifjúságnak az egyházi énekek együttes gyakorlására is. Konfirmáczióra készült s anyaszentegyházunk tagjai közé a pünköst előtti vasárnapon ünnepélyesen felvétetett iskolánknak 3 növendéke. A rendkívüli tantárgyak közül a zene tanulására év elején jelentkezett a kezdők csoportjába 22, a haladókéba 3, összesen 35 tanuló; franczia nyelvre 4, gyorsírásra 9 növendék; miiéneket tanultak 6-on. Az ifjúsági önképzőkörnek a VII. és VIII. osztályosok voltak működő tagjaj, összesen 43-an; a köri ülésekre az V. és VI. osztálybeliek is el-eljártak vendégekül. A rendkívüli tárgyakat szép sikerrel tanulták s az önképzőkörben is kedvvel és megfelelő eredménynyel működtek a növendékek. A testgyakorlat tanulása alól testi fogyatkozás miatt felmentést nyert egészen 6, részben 5 tanuló. Az egészségi állapot elég kedvező volt; ragályos betegség nem fordult elő sem a növendékeknél, sem a városon. A halál, szerető özvegy anyja és testvérei

7 karjai közül váratlanul elragadta Pálfy Zoltán III. osztályú kedves, jó tanítványunkat, a kit október 22-én nagy részvét mellett kisértünk korai sirjába. A fegyelmi állapot szintén jónak mondható. Nagyobb kihágás nem fordult elő. A tanári szék azonban néhány 6. és 7-ik osztálybeli bentlakó tanulót, kik az internátusi rendet és csendet egy-két izben tüntetőleg megzavarták, mint rossz példaadókat kénytelen volt szigorúan megbüntetni. Egy újonnan jött V-ik osztályos növendéket, mint a kit a rendelkezésünkre álló eszközökkel többszöri próbalgatás után sem sikerült az iskolai törvények határai közt megtartanunk, évközben consilium abcundival csendesen eltávolítottunk. Engedelmeskedni nem tudó, fegyelmezhetetlen fiu volt ez. Az állami főfelügyeletet ezen esztendőben is Kuncz Elek kir. tanácsos, kolozsvári kir. főigazgató ur gyakorolta, mint a nmélt. közoktatásügyi minisztérium megbízottja. November 2. és 3. napjain látogatta meg iskolánkat s figyelte meg iskolánk anyagi és szellemi ügyeit. Tapasztalatait s az intézet továbbfejlesztésére vonatkozó jóakaratú tanácsait bizalmas értekezleten közölte a tanári testülettel. Ennek a tanácskozásnak a következtében elöljáróságunk felterjesztést intézett a nmélt. közoktatási miniszter úrhoz nagyobb beruházási államsegély engedélyezése tárgyában, hogy mostani iskolaépületünk kibővittessék, illetőleg új épület emeltessék, mert sem a tantermek, sem az internátusi helyiségek ma-holnap nem lesznek elegendők a tanulók befogadására. Az érettségi vizsgáló bizottság elnökének dr. Mezei Ödön főgondnok ur neveztetett ki s a vizsgálat az ő vezetése mellett folyt le, Szöts Farkas budapesti ref. theol. akadémia tanár ur, mint a közokt. kormány képviselője jelenlétében. Iskolai ünnepélyt tartottunk október 27-ikén a reformáczió évfordulója és november 8-ikán Erzsébet királyné emlékére, alkalmi beszédet mindkét ünnepélyen Molnár Imre h. vallástanár mondott, az ének- és zenekar alkalmi darabok előadásával működvén közre. Április 2-ikén az 848. évi törvények szentesítése emlékére rendezett ünnepélyen szintén Molnár Imre h. tanár emlékezett meg a nap jelentőségéről. Igen szép és tanulságos ünnepélyt rendezett az ifjúsági önképzőkör Vörösmarty Mihály

8 születésének százéves évfordulója alkalmából, a mikor elnöki megnyitó beszédet Fejes Áron tanár mondott, Ravasz Árpád tanártól egy alkalmi költeményt szavaltak s a gazdag programm többi részét Vörösmarty életéről, müveiről szóló tanulmányok s kiválóbb munkáiból vett szemelvények előadása töltötte be az önképzőköri tagoktól. Márczius 5-ikén ugyancsak az önképzőkör tartott lélekemelő hazafias ünnepélyt a közönség rendkívül nagy érdeklődése mellett, a mikor az elnöki megnyitót Fejes Áron tanár mondotta, bezáró beszédet tartott s a Gidófalvy Gábor-féle ösztöndijakat kiosztotta Gönczi Lajos igazgató. Az ifjúsági ének- és zenekar hazafias darabokat adott elő s a tanuló ifjúság alkalmi beszéd és szavalatok tartásával működött közre. Az erdélyi ev. ref. egyházkerületi egyházi értekezlet közgyűlésének egy része szintén iskolánk falai közt folyt le az ima- és a tornateremben május 30. és 3. napjain. Körünkben tisztelhettük ekkor gróf Kitun Géza értek, elnök ur ő excellentiáját, dr. Bartók György püspök ur őméltóságát s egyházunk és társadalmunk több vezérférfiát, egyházközségeink sok derék papját, gondnokát. Az uj állami tanterv szerint ment a tanitás az III. osztályban, a többiekben a konventi tantervet követtük. Az állami tanterv behozatala több tankönyv változtatást vont maga után s teljes keresztülvitelével még több uj megfelelő iskolakönyvet kell használatba vennünk. A A játékdélutánokat a 4 alsó osztályban életbe léptettük. A tornatanárok az őszi és tavaszi hónapokban ingyen végezték egy-egy csoport vezetését. Az 90. évre a nmélt. közokt. ministerium 22,000 korona államsegélyt utalt ki, mit április hónapban a helybeli kir. adóhivataltól felvettünk s rendeltetésére fordítunk. Mint örvendetes tényt felemlítjük, hogy iskolánk végre-valahára új, díszes tornacsarnokhoz jutott. A mult évi május havában megkezdett tornaterem építése oly időben fejeztetett be, hogy november 7-ikén, a teljes felszereléssel mintegy 20,500 korona költségbe került épületet használatba vehettük. A költséget államsegélyből fedeztük. A felszerelést Oheroly János budapesti tanár ur eszközölte. Haberstumpf Károly épitész-vállalkozó urnák is dicséretére válik a jól sikerült épület. Minthogy az intézet hátulsó

9 udvarára került a tornacsarnok s igy az udvarból jókora területet elfoglalt, a szomszédos tanári lakás és konviktusi telek kertjének egy részét a kollégium udvarához kellett csatolni s azzal az épités miatt megszűkült udvart kibővíteni. Ilyen módon iskolánk az úgynevezett Bodrogi-utcza közvetlen szomszédságába jutván, melynek apró, düledező házikókkal borított udvaráról nem csak a szennyes víz talált utat iskolánk területére, de a szegénység nyomában járó tisztátalanság, a lakósok szünetnélküli perpatvarából eredő lárma s más okok is elodázhatatlan kötelességünkké tették ennek a kollégium és a Mária Valéria gyermekkert közé ékelt zsák-utczának megvásárlását s iskolánkhoz csatolását annyival inkább, mert későbbi építkezéseknél különben is nagy hasznát veheti ezen területnek az intézet. A tulajdonosok egy részével a szerződést főhatósági engedélyivel már meg is kötöttük, a többivel megtörtént az alku s igy rövid idő alatt megoldódik ezen kérdés. Hálásan kell megemlékeznünk mindazokról, a kik alapitványaikkal vagy adományaikkal támogatták iskolánkat kulturális működésében. Első sorban gróf Haller Louise őméltóságának szól köszönő elismerésünk, ennek az áldozatkészségben páratlan mágnásnőnek, a ki deczemberben 20 koronát kegyeskedett küldeni két szegénysorsu tanuló segélyezésére, juniusban pedig»néhai gróf Haller Ferencz jutalomdija«czimen 4 darab aranyat juttatott az igazgatósághoz a nemeslelkü ajándékozó által régebben meghatározott zenei és egyéb jutalmakra. A Székelyegyleti takarékpénztár a konviktusi alapra az idén is 00 koronát s egy jóigyekezetü tanuló segélyezésére 50 kor. adományozott. Hasonlóan 50 koronát ajánlott fel s szolgáltatott ki egy udvarhelymegyei jó tanuló ifjúnak az Udvarhelymegyei takarékpénztár igazgatósága is. A Székely Egyesület két növendéknek juttatott korona félkon viktusi ösztöndijat. Kollégiumunknak, az 890-ik évben érettségi vizsgálatot tett tanulói 900. junius 0-én az intézet kebelében tartott 0 éves találkozásuk alkalmával egyhangúlag elhatározták, hogy egy létesítendő kollégiumi»philologiai mtizenm«czéljaira alapítványt tesznek. Az erről szóló alapítólevelet s a találkozási jegyzőkönyvet az eddig befolyt 80 koronával együtt rendeltetési helyére beszolgáltatta az alapítványt tevők egyike:

10 Szabó András kollégiumi tanár. A közoktatási minisztérium és magánosok könyvadományokkal gyarapították könyvtárunkat. Fogadják mindannyian hálás köszönetünket. A jótékony adományok közül kiemelkedik Nagykedei Fekete Sámuel né szül. Kendi Kaniida, kir. udvari tanácsos özvegyének nagylelkű alapítványa, a ki 90, jun. 4-én 82 éves korában halt el Kolozsvárt s ugyanazon hó 7-én temették el Eteden iskolánk két képviselője jelenlétében. Az alapítványra vonatkozó végrendelet II. szakaszának a) pontjában ez áll:»a székelyudvarhelyi ev. ref. Collegiumnak 8000 (nyolczezer) forint névértékű magyarországi földtehermentesítési kötvényt hagyományozok azon czé!ra, hogy annak kamatait a Collegium tisztelt elöljárói minden tanév végével öt jóigyekezetii szegény tanuló között különös figyelemmel az árvákra egyenlő arányban oszszák ki.«boldogemlékü Fekete Sámuel, a ki egykor iskolánkban tanult, 868-ban, halála előtt két évvel, gazdag pénz- és éremgyüjteményét nejével egyetértőleg iskolánknak ajándékozta. A 3 évvel ezelőtt elhunyt férj intentiójának megfelelően következett most a nemesszivü feleség 6,000 koronás alapítványa. A jók között örökké élni fog emlékezete, nevét áldva említik a hálás utódok. Ugy legyen! Február elsején és május 4-ikén a tanuló ifjúság tanári felügyelet mellett tánczestélyt rendezett a kirándulási alap gyarapítására. Mindkettő jól sikerült. A végrendelet értelmében e helyen ís közöljük, mit a helybeli lapokban még április havában nyilvánosságra bocsátottunk, hogy a Gidófalvy Gábor-féle alapítvány az 900. év folyamán tőkésítés utján 2468 korona 48 fillérrel gyapodván, az alaptőke cselekvő állása 900. deczember 3-én volt 50,273 korona 67 fill. A Privigyei-alapitvány állása szintén közzé teendő lévén az Értesítőben, a számadás szerint ezen alap 900. végén 339 korona korona 36 fillérből állott. Az igazgató a Bethlen-szoborra az iskola körében és a városon 32 kor. gyűjtött s küldött el N.-Enyedre 900. nov.-ben. A junius 7-ikén kezdődött vizsgálatok azon hó 27-én véget érvén, azzal az iki tanév is Isten segedelmével befejeződött,

11 ft HolUjfton Kormányzata s a tanári teiltet.. Elöljáróság. Iskolánk főhatósága: az crd. ev. ref. egyházkerület s annak állandó Igazgató-Tanácsa Kolozsvárt. Az elöljáróság tagjai: Sebest Akos, kollégiumi főgondnok, az udvarhelyi ref. egyházmegyének hasonlóképpen főgondnoka, kir. közjegyző, lakik Segesvárt. Dr. Mezei Ödön, kollégiumi főgondnok és orvos, lakik Sz.-Udvarhelyt, Gyárfás Endre, kollégiumi gondnok, országgyűlési képviselő, lakik Budapesten és Székely-Kerszturon. Ugrón János, kollégiumi gondnok, országgyűlési képviselő, lakik Bögözben és Budapesten. Rendes tagok továbbá az összes rendes tanárok. Tanácskozó tagok : Ilyes István, kollégiumi pénztárnok, dr. Nagy Sámuel, kollégiumi ügyvéd és jogtanácsos, mint iskolai tisztviselők. 2. Tanári testület.. Bod Károly, r. tanár, tanított magyart a VII. és VIII. osztályban heti 3 3 órán, németet a IV. VI. és VIII. osztályban heti 4, 3 és 2 órán, összesen 5 órán. Törvényhatósági bizottsági tag, városi képviselő, a városi iskolaszék és felsőleányiskolai gondnokság tagja, egyházmegyei képviselő és egyházkerületi közgyűlési tag, a középiskolai Tanáregyesületnek és központi választmányának tagja, az udvarhelyi tanári kör egyik alelnöke, Az udvar-

12 helymegyei egyházi értekezlet elnöke, az egyházkerületi egyh. értekezlet egyik alelnöke. Helybeli tanár 29 év óta. 2. Gönczi Lajos, igazgató-tanár, tanított természetrajzot a II. IV. V. és VI. osztályban heti 2 és 3 3 órán, összesen órán. Törvényhatósági bizottsági tag, városi képviselő; az EMKE udvarhelyi választmányának tagja; az udvarhelymegyei tanítóegyesület Udvarhelyjárási fiókkörének és az Udvarhelymegyei népnevelési egyesület ^választmányának s a városi iskolaszéknek tagja; a Vöröskeresztegylet, a M. Paedagogiai Társ., Természettud. Társ., Orsz. Közegészségi Egyesület, Prot. írod. Társ., Orsz. Középisk. Tanáregyesület tagja; egyházkerületi közgyűlési tag, egyházmegyei képviselő; az erd. ref. egyházker. egyházi értekezlet igazgató választmányának tagja, a Székelyegyleti takp. igazgatóságának tagja; a kollégiumi irattár kezelője, a természetrajzi és vegytani gyűjtemény őre. Helybeli tanár 26 év óta. 3. Félegyházi Antal, r. tanár, tanított természettant a VII. és VIII. osztályban heti 4 4 órán, mennyiségtant a III. IV. és VI. osztályban heti 3 3 órán. összesen 7 órán. Törvényhatósági bizottsági tag, a Nőegylet pénztárnoka; a Mathemat. Társ., Orsz. Középiskolai Tanáregyesület, Prot. írod. Társ., kolozsvári Orvos- Term. tud. Társ., Iparművészeti Társaság tagja; egyházkerületi közgyűlési tag; kollégiumi gazdasági felügyelő és tandij kezelő, a természettani szertár őre. Helybeli tanár 25 év óta. 4. Solymossy Endre, r. tanár, tanított földrajzot az I II. osztályban heti 3 3 és 2 órán, történelmet a III. VII. és VIII. osztályban heti 3 3 órán, összesen 7 órán. Az iparos önképzőkör és polgári zeneegylet elnöke, törvényhatósági bizottsági tag, városi és egyházmegyei képviselő, egyházkerületi közgyűlési tag; a felső leányiskola gondnokságának, a kő- és agyagipariskola felügyelőbizottságának, a ref. iskolaszéknek, az udvarhelymegyei takp. igazgatóságának és az Udvarhelymegyei népnevelési egyesület választmányának tagja; székely iparkamarai levelező tag; az Erd. Méhészeti Egyesület tagja, képesített gyümölcsészeti felügyelő ; a tanszertár, kép-, érem- és régiségtár őre. Helybeli tanár 20 év óta. 5. Olasz Gyula, r. tanár, tanított mértani rajzot az I IV. osztályban heti 3 3 és 2 2 órán, mennyiségtant az V. VII, és

13 VIII. osztályban heti 3 3 órán, összesen 9 órán. A Természettud. Társ., Orsz. Középisk. Tanáregyesület, Iparművészeti Társ., a Székelyegyleti takp. igazgatóságágak tagja; egyházkerületi közgyűlési tag, a kollégiumi rajzszertár őre. Helybeli tanár 6 év óta. 6. Kovács Dániel, r. tanár, tanított latint a II. osztályban heti 6 órán, magyart heti 5 órán, latint és görögöt a VIII. osztályban heti 5 és 4 órán, összesen 20 órán. Rendkivülileg egyházi éneket az I. és III. osztályban heti órán. A Philolog. társ., Orsz. Középisk. Tanáregyesület, a Székelyegyleti takp. igazgatóságának tagja, egyházmegyei képviselő, a Kaszinó választmányi tagja, a városi iskolaszék jegyzője, egyházkerületi közgyűlési tag, az alsófoku kereskedelmi és ipariskola igazgatója és óraadó tanára ; kollégiumi könyvtárnok. Helybeli tanár 3 év óta. 7. Fejes Áron, r. tanár, tanított németet a III. V. és VII. osztályban heti 4, 3 és 2 órán, magyart az V. és VI. osztályban heti 3 3 órán, vallást a VI. osztályban heti 2 órán, franczia nyelvet (önként vállalkozóknak) heti 2 órán, összesen 9 órán. Az EKE, EMKE, Orsz. Középisk. Tanáregyesület, M. Paedag. Társ. tagja, az udvarhelyi tanári kör titkára; egyházmegyei képviselő, egyházkerületi közgyűlési tag; az erdélyi ref. egyházi értekezlet választmányi tagja; tábori lelkész; az ifjúsági önképzőés olvasókör elnöke. Helybeli tanár 7 év óta. 8. Szabó András, r. tanár tanított latint az V. VI. és VII. osztályban heti 6 6 és 5 órán, gyorsírást (önként vállalkozóknak) heti 2 órán, összesen 9 órán. Rendkivülileg tanított a IV VIII. osztálynak tornát heti 4 órán és egyházi éneket a II. és IV. osztályban heti órán. Az Orsz. Középisk. Tanáregyesület, a Philologiai és Paedagogiai társ., az Orsz. Magy. Gyorsiróegyesület tagja; tartalékos honvéd hadnagy, egyházkerületi közgyűlési tag; konviktusi elnök. Helybeli tanár 7 év óta. 9. Szabó Árpád, r. tanár, tanított történelmet IV VI. osztályban heti 3 3 órán, latint és magyart a IV. osztályban heti 6 és 3 órán, összesen 8 órán. Rendkivülileg tanított tornát az I III. osztályban heti 4 órán. Az Orsz. középisk. Tanáregyesület, Magy. Paed. Társ., a községi hitelszövetkezet felügyelő bizottságának tagja; egyházkerületi közgyűlési tag, a reáliskola óraadó tanára, előljárósági jegyző, a Nőegylet titkára, tartalékos honvédhadnagy. Helybeli tanár 6 év óta.

14 0. Ravasz Árpád, r. tanár, ez évben szabadságolva, külföldi tanulmányúton volt. Az EKE, Magy. Paed. Társ., Erdélyi Muzeumegylet, Orsz. Középisk. Tanáregylet tagja; az egyházkerületi közgyűlés tagja. Helybeli tanár 5 év óta.. Jánó Béla, h. tanár, tanított görögöt a VI. és VII. osztályban heti 5 és 4 órán, latint és magyart a III. osztályban heti 6 és 4 órán, összesen 9 órán. A M. Paed. Társ., az Orsz. Középisk. Tanáregyesület tagja, internátusi főnök. Tanit 3 év óta. 2. Mohtár Imre, papjelölt, h. vallástanár, tanította a vallást az I V., a VII. és VIII. osztályban heti 2 2 órán, a lélektant a VII., a logikát a VIII. osztályban heti 2 2 órán, összesen 8 órán. Az ifjúsági istentiszteletek vezetője, internátusi felügyelő. Tanit VJ 2 év óta. 3. Morascher Hugó, zene és énektanár, tanított az ifjúsági zenekarnak heti 4 órán zenét és az énekkarnak műéneket heti 2 órán, összesen 6 órán. Tanit 4 év óta. 4. Varga Dezső, h. tanár, tanított az I. és II. osztályban számtant heti 4 4 órán, az I. osztályban természetrajzot heti 2 órán, összesen 0 órán. Konviktusi gazda és internátusi felügyelő. Tanit év óta. 5. Felniéri Gábor, h. tanár, tanított az I. osztályban latint és magyart heti 6 és 5 órán, görögöt az V. osztályban heti 5 órán, szépírást az I. és II. osztályban heti órán, összesen 8 órán. A tanári szék jegyzője. Az ifjúsági ének- és zenekar felügyelője. Internátusi felügyelő. Tanit év óta. 3. Hitoktatók.. Vári Albert, kénos udvarhelyi unitárius lelkész, az unitárius tanulók hitoktatója. 2. Hann Károly, főreáliskolai r. tanár, az ág. hitvallásuak hitoktatója. 3. Sándor István, helybeli gör. kath. esperes, a gör. katholikusok vallásoktatója. 4. Dán János, sárdi gör. kel. lelkész, a görögkeletiek vallástan itója. 5. Stein Ábrahám, helybeli rabbi, az izraeliták hitoktatója.

15 A rórn. katholikus tanulók bejártak a helybeli főgymnasium megfelelő osztályaiba. * * * Iskolaszolgák: Benkő Sándor (894. márcz.), Pál Sándor (897. nov.), Csiszár Miklós (kisegitő 900. nov.) III. A Végzett tananyag ís a tankönyvck Kimutatása. I. osztály.* Osztályfőnök: Felméri Gábor.. Vallástan. Bibliai földrajz. A biblia. A biblia részei, az ó- és újszövetségi könyvek. A bibliai iratok eredeti szövege, története, forditásai a reformatio előtt s a reformatio után. Az ószövetségi könyvek ismertetése. Történeti, oktató és prófétai könyvek. A biblia megfelelő könyveinek olvasása és magyarázása. Tankönyv: Dr Bartók György»Biblia ismertetés.«heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Az egyszerű mondat és részei. Az alany, állítmány, tárgy, határozó, jelző. A mondatok megkülönböztetése tartalom, nagyság és viszony szempontjából. A beszédrészek, ragok, képzők, hangok. Kisebb elbeszélések, leírások és elbeszélő költemények olvasása és értelmes előadása. Az olvasmányok elemzése beszéd- és mondatrészek szerint. Vers-szavalás. Helyesírási gyakorlatok. Kéthetenkint Írásbeli dolgozat a helyesírás, nyelvtan " A három alsó osztályban a revideált állami tantervet követtük, a többiekben még a konventit.

16 és fogalmazás gyakorlására. Tankönyv Szinnyeí József:»Iskolai magyar nyelvtana és olvasókönyve.«heti 5 órán. Felméri Gábor. 3. Latin nyelv. Hangsúlyos olvasás. Az alaktanból a főnevek neme, névragozás, melléknevek fokozása, határozószók és képzésük, elöljárók, névmások, számnevek. Az ige.»sum«segédige ragozása. A rendes igeragozás a cselekvő alakban. Praesens, perfectum és supinum tő. Megfelelő gyakorlatok és összefüggő olvasmányok fordítása latinból magyarra és viszont. Latin párbeszédek emlézése. Kéthetenkint írásbeli dolgozat magyarból latinra. Tankönyv : Pirchala Imre»Latin nyelvtana, olvasó- és gyakorlókönyve.«heti 6 órán. Felméri Gábor. 4. Számtan. Alapfogalmak, szám, egység, számnevek, számjegyek ; számsor, számrendszer; a számok kiírása, olvasása, római számirás. Alapmüveletek egész számokkal; tizedes törtekkel, közönséges törtekkel. A számok oszthatósága. Törzstényezők. A számok legkisebb közös többszörösének és legnagyobb közös osztójának kikeresése. Közönséges és tizedes törtek átalakítása. Pénzrendszer. Térfogat mérés; súlymérés, területmérés. Kéthetenként egy írásbeli dolgozat. Tankönyv: Mocnik-Schmidt: Számtan. Heti 4 órán. Varga Dezső. 5. Földrajz. Tájékozódás a földgömbön és térképen; térképolvasás. Földrajzi alapismeretek. Magyarország hegységeinek, síkságainak, vizeinek, éghajlatának, terményeinek és főbb helységeinek ismertetése, kapcsolatban a lakosság foglalkozásával és életmódjával. Kísérletek térképvázlatok készítésében. Kézikönyv; Jablovszky-Schwicker, Földrajzi tankönyve I-ső kötet. Heti 3 órán. Solymossy Endre. 6. Mértani rajz. Pont, vonal, szögek. A négy alapmívelet vonalakkal és szögekkel. Síkidomok ismertetése szemléltetve. Idomok területének kiszámítása. Rajzgyakorlatok Vonalzóval és körzővel. Tankönyv: Landau-Wohlrab»Rajzoló geometria«i. rész. Heti 3 órán. Olasz Gyula.. Természetrajz. Bevezetés a természeti tárgyak szemlélésébe. A közönségesebb gyümölcsformák; házi emlősök; fenyők; az emberi lakások közelében s az erdőn és mezőn élő emlős állatok ; házi szárnyasok; valami 0 virágos növény. Növénygyüj-

17 tés és szárítás. Tankönyv: Paszlavszky József»Kis természetrajz«i. rész. Héten át 2 órán. Varga Dezső. 8. Szépírás. Magyar folyóirás előírásos szépirási füzetekbe. Heti órán. Felméri Gábor. 9. Egyházi ének Dicséretek; Zsoltárok. A hangjegy elméletből a hangjegyek, azok értéke, a kulcs, vonal, vonalköz, kereszt,visszaállitójegy, természetes skála. Heti órán. Kovács Dániel. 0. Test gyakorlat. Szabadgyakorlatok; állások, támfekvések, járások, guggolások, terpeszugrások, tagszabadgyakorlatok. Műrendgyakorlatok. Rengyakorlatok; rendekbe és kettősrendekbe fejlődés ; viszakozások, fordulatok helyben és menetközben. Tornajátékok. Menetgyakorlatok, lapdázás, birkózás, kötélhúzás, versenyfutás, mászás, ugrás. Szergyakorlatok könnyebb nemei. Heti 2 órán. Szabó Árpád. II. osztály. Osztályfőnök: Kovács Dániel.. Vallástan. Jézus fellépésének történeti előzményei. Az Újszövetség történeti, oktató é9 prófétai könyvei. A biblia megfelelő részeinek olvasása és magyarázása. Tankönyv: Dr. Bartók György Biblia ismertetésének újszövetségi része. Heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Az egyszerű mondat mondattanának ismétlése után az összetett mondatok mondattana egészen. A szórend. A szóképzés. Olvasmányok. Költemények. írásbeli dolgozatok kéthetenként. Tankönyv: Szinnyei J. Magyar nyelvtan és Olvasókönyv. Heti 5 órán. Kovács Dániel. 3. Latinnyelv. Az alaktan befejezése. A névragozásnál, a fokozásnál eltérő alakok megismerése. A külömböző képzésű perfektumok és supinumok. Szenvedő igeragozás; deponens és semideponens igék; rendhagyó és hiányos igék; személytelen igék; határozók és praepositiók. Megfelelő gyakorlatok fordítása az alakok begyakorlására mondattani alapon. Kéthetenként Írásbeli dolgozat magyarból latinra. Tankönyv: Holzvveiszig-Székely, Latin nyelvtan és Gyakorlókönyv. Heti 6 órán. Kovács Dániel.

18 4. Földrajz. Európa országai és népei Magyarországból kiindulva és erre vonatkoztatva. Ázsia általános ismertetése, a nevezetesebb országok és európai gyarmatok kiemelésével. Vízszintes, függélyes tagoltságról és a folyamokról térképvázlatok készítése. Heti 3 órán a Jablonszky-Schwicker-féle kézikönyv szerint. Solymossy Endre. 5. Mennyiségtan. Előnyös számolási müveletek. Rövidített szorzás és osztás. Arányok és arány latok. Egyszerű hármasszabály. Százalék számítás. Ennek alkalmazása iparban és kereskedelemben. Kéthetenként egy-egy Írásbeli dolgozat. Heti 4 órán. Varga Dezső. 6. Mértani rajz. Stereometria. A testek axonometrikus ábrázolása. Rajzgyakorlatok. Tankönyv: Landau-Wohlrab»Rajzoló geometria«. Heti 3 órán. Olasz Gyula. 7. Természetrajz. Néhány őszszel virító növény. Majmok. Tengeri és erszényes emlősök. A ház környékén, réten, mezőn, erdőn és vizben tartózkodó madarak. Csúszómászók. Kétéltűek. Halak. Csigák. Kagylók. A rovarok nevezetesebb rendjeinek egykét képviselője. Pókok. Rákok. Férgek. Néhány tavaszszal nyiló lágyszárú virágos növény. Gyümölcsfáink. Erdei fáink és bokraink. Végül a növény- és állatország rövid összefoglaló áttekintése. Rovar és növény gyűjtés. Tankönyv: Paszlavszky József Kis Természetrajzának II. része. Heti 2 órán. Gönczi Lajos. 7. Szépírás. Magyar és németirás előiratos füzetek után. Heti órán. Felméri Gábor. 9. Egyházi ének. Dicséretek: , 9. Zsoltárok: A hangjegy elméletből: hangjegyek, hangközök, hanglépcső, c és g dur skála, hang felemelés és leszállítás. Heti órán. Szabó András. 0. Testgyakorlás. Mint az I-ső osztályban. Szabó Árpád. m. osztály. Osztályvezető: Jánó Béla.. Vallástan. Kiss József»Keresztyén hit- és efkolcstaná«- hak I. és II. része. Isten és az embernek Isten iránt való köte-

19 lésségei. Isten tulajdonságai. Az atya istennek tulajdonított munkák. A megváltóról és a felebaráti kötelességekről. Heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Rendszeres nyelvtan: hangtan, szótan és mondattan. Olvasmányok tartalma, tárgyi magyarázata és nyelvtani elemzése. Költemények szavalása. Tankönyv: Szinnyei József, Rendszeres magyar nyelvtana és olvasókönyve. Kéthetenként egy-egy Írásbeli dolgozat. Heti 4 órán. Jánó Béla. 3. Latin nyelv. Szemelvények Corn. Neposból: Miltiades, Themistocles, Aristides, Pausanias, Cimon, Lysander, Alcibiades és Epaminondas életrajzának fordítása megfelelő történelmi bevezetéssel ; Curtius Rufus Históriáiból a következő szemelvények: I. Alexander kettévágja a gordiusi csomót, II. Dárius számba veszi seregét, III. Alexander súlyosan megbetegszik, IV. Alexander Issus mellett legyőzi Dariust, V. Alexander bevonul Babylonba; Phaedrusból 6 mese. Az alaktan átismétlése után a mondattan bevezető része, az esettan. Kézikönyvek: Pirchala Imre, Latin olvasókönyve a gymnasium III. és IV. osztálya számára I. és II. kötet és Holzweiszig-Székely Latin nyelvtana. Kéthetenként Írásbeli dolgozat. Heti 6 órán. Jánó Béla. 4. Német nyelv. Olvasás, irás; beszélgetési gyakorlatok. Könyvnélkülözés, fordítás. Hangok. Beszédrészek. Alany, állítmány. Mondatszerkesztés. Kötőige, nemek, fokozás. Főnevek és melléknevek ragozása. Számnevek, névmások. Segédigék. Igeragozás (gyenge és erős). Határozó szavak. Praepositiók. A szórend elemei. A beszélgetés alapjául a fordított olvasmányokon (elbeszélések, mondák, mesék, leírások, kisebb dalok s elbeszélő költemények) kivül felhasználtuk a Hölzel-féle nagy tavaszképet, mely az osztályban ki volt függesztve. írásbeli dolgozatok: 2. Sätze. 3. Fragen und antworten. 4. Die Familie. 5. Das Haus. 6. Das Vogelnest. 7. Der Abend. 8. Die Nahrungsmittel. 9. Der Rabe und der Fuchs. 0. Die Zeit.. Siegfried und Kriemhilde. 2. Lieber Freund. 3. Sätze. Kézikönyv: Endrei Ákos, Német nyelvkönyv I. rész. Heti 4 órán. Fejes Áron. 5. Történelem. A magyar nemzet történetének beható ismerete

20 52G-ig. Kézikönyv: Varga Ottó»A magyarok történelme«. Heti 3 órán. Solymossy Endre. 6. Földrajz. Afrika, Amerika és Ausztrália általános ismertetése. A mathematikai és phisikai földrajz alapismeretei. Kézikönyv : Laky Dániel»Természettani és csillagászati földrajza.«heti 2 órán. Solymossy Endre. 7. Mennyiségtan. Összetett hármasszabály. Kamatszámítás. Arányos osztás. Vegyítés és lánczszabály. Kamatos kamatszámítás. Lerovás. Középhatáridő számítás. Havonként egy Írásbeli dolgozat. Tankönyv: Dr. Mocnik-Schmidt, Számtan. Heti 3 órán. Félegyházi Antal. 8. Mértani rajz. Szerkesztések az egyenes vonalú idomok köréből. Stilizált levelek. Tankönyv: Landau-Wohlrab, Rajzoló geometria III. rész. Heti 2 órán. Olasz Gyula. 9. Egyházi ének G4. GG Dicséretek; Zsoltárok. Hangjegy elméletből: a hangjegy elmélet elemei, a dur skálák. Kovács Dániel. 0. Testgyakorlás. Mint az I. osztályban. Szabó Árpád. IV. osztály. Osztályfőnök: Siabó Árpád.. Vallástan. Hit- és erkölcstan. A szentlélekről. Az öflmägtink iránti kötelességekről. Az első keresztyén gyülekezetről és istentiszteletről. A különböző keresztyén felekezetekről és azok rövid történetéről. A sacrümehtümokról Kézikönyv: Kis József»Keresztyén hit- és erkölcstan«. Heti 2 órán. Molnár Imre. 2. Magyar nyelv. Stilisztika, verstan, polgári ügyiratok. Olvasmányok a kézikönyv példatárából; az előirt jegyzék alapján iskolai és magán olvasmányok. Arany Toldija tartalmi és nyelvi elcinzése; szemelvények könyvnélkül az I. II. III. és IV. énekből. Írásbeli dolgozatok:. Hogy telt el a nyári szünidő? 2.»Kőmives Kelemenné«cz. költemény leírása irodalmi nyelven. 3. Példák a hungarismusra Arany»Toldija«-ból. 4. Az ősz (leírás, vázlat alapján). 5. Levél egy barátomhoz. 6. Példák a szóalakzatokra Arany»Toldi«-jából. 7. Ima (Berzsenyi Dániel»Fohászkodás«cz. költeménye alapján). 8. Karácsony estéje szüleim körében (leirás,

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály

Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Magyar nyelvtan tanmenet 4. osztály 2013/2014 Tanítók: Tóth Mária, Buruncz Nóra Tankönyvcsalád: Nemzeti Tankönyvkiadó Anyanyelvünk világa 4. osztály

Részletesebben

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam

Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam Osztályozóvizsga és javítóvizsga témakörei Matematika 9. évfolyam 1. félév Gondolkozás, számolás - halmazok, műveletek halmazokkal, intervallumok - racionális számok, műveletek racionális számokkal, zárójel

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 7 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

A vizsga szerkezete és jellemzői:

A vizsga szerkezete és jellemzői: A vizsga szerkezete és jellemzői: Tantárgy A vizsga jellemzői A vizsga részei A vizsga értékelése Írásbeli Szóbeli Gyak. Tanév végi osztályozó Egyéb osztályozó Javító Latin Időtartam 45 perc 10 perc -

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1911/912-IK TANÉVRŐL.

A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1911/912-IK TANÉVRŐL. A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 1911/912-IK TANÉVRŐL. KÖ ZZÉ T E SZ I: GYAüOG ISTVÁN IGAZGATÓ. ( * {< Üj a jp j NYOMATOTT

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály

MATEMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA. 9. Nyelvi előkészítő osztály MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség 2013. 01. 01. kezdete: Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 MATEMATIKA

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez

TANMENETJAVASLAT. Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA. tankönyv ötödikeseknek. címû tankönyvéhez TANMENETJAVASLAT Dr. Korányi Erzsébet MATEMATIKA tankönyv ötödikeseknek címû tankönyvéhez A heti 3 óra, évi 111 óra B heti 4 óra, évi 148 óra Javaslat témazáró dolgozatra: Dr. Korányi Erzsébet: Matematika

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN.

EGYHÁZI IRODALMUNK 1925-BEN. EGYHÁZI IRODALMUNK 1 925-BEN 155 Tanügyi jelentések újra sok kívánalmat tártak fel, minthogy azonban a tanügy helyzete a napi kérdések legégetőbbje, s minthogy e téren elhatározások előtt állunk, e kérdések

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv

Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv és a Magyar nyelv és irodalom Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására,

Részletesebben

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II.

2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. 2015 2016-OS TANÉVBEN ÉRVÉNYES TANTÁRGYI PROGRAM LATIN NYELV I., LATIN NYELV II. Tantárgy teljes neve: Latin nyelv I., Latin nyelv II. Képzés: gyógyszerész-tudományi osztatlan képzés Munkarend: nappali

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

TANMENET. Matematika

TANMENET. Matematika Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 6800 Hódmezővásárhely, Szőnyi utca 2. Telefon: +36-62-241-703 www.bgrg.hu OM: 029736 TANMENET Matematika 2016/2017 9. B tagozat Összeállította:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. December HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV December a hónap folyamán Történelem háziverseny harmadik fordulója a 9-10. évfolyam számára a második világháború témaköréből felelős: Hartmann Mónika Kirándulás a bécsi

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

2012/2013. tanév rendje (kivonat)

2012/2013. tanév rendje (kivonat) 2012/2013. tanév rendje (kivonat) Első tanítási nap: Őszi szünet: Téli szünet: Első félév: Tavaszi szünet: Utolsó tanítási nap: Tanítási napok száma: 2012. szeptember 3. /hétfő/ 2012. október 29-től november

Részletesebben

2016/2017. Matematika 9.Kny

2016/2017. Matematika 9.Kny 2016/2017. Matematika 9.Kny Gondolkodási módszerek 1. Számhalmazok: N, Z, Q, Q*, R a számhalmazok kapcsolata, halmazábra 2. Ponthalmazok: o 4. oldal K I. fejezet: 172-178., 180-185., 191. feladat távolsággal

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája

Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája Spanyol kezdőtől középfokig gigapack csomag részletes tematikája A1 tanfolyam 1. A spanyol ABC 2. A spanyol főnév 3. Egyeztetés a spanyolban, melléknevek 4. Hangsúlyozás a spanyolban 5. A SER ige 6. Köszönések,

Részletesebben

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873.

EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. A EV. REF. FŐTANODA KÖZ VIZSGÁLATAINAK REXDJE, A TANTÁRGYAK, TANÍTÓ- ÉS TANULÓ-SZEMÉLYZET KIMUTATÁSÁVAL AZ 187 a /3-ik ISKOLAI ÉV MÁSODIK FELÉBEN KIADTA : Sz.-Udvarhelyit, 1873. unius 10-én SZAKÁCS nózek,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

A SZÉKELY-UDVARHELYI EVANG. REFORM. ÉRTESÍTŐJE AZ 1890/91. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE IGAZGATÓ-TANÁR. SZÉKELY-UDVARHELYT, BSCSES DÁITIEL 1891.

A SZÉKELY-UDVARHELYI EVANG. REFORM. ÉRTESÍTŐJE AZ 1890/91. ISKOLAI ÉVRŐL. SZERKESZTETTE IGAZGATÓ-TANÁR. SZÉKELY-UDVARHELYT, BSCSES DÁITIEL 1891. A SZÉKELY-UDVARHELYI EVANG. REFORM. ÉRTESÍTŐJE AZ 1890/91. ISKOLAI ÉVRŐL. GÖNCZI SZERKESZTETTE LAJOS, IGAZGATÓ-TANÁR. SZÉKELY-UDVARHELYT, BSCSES DÁITIEL 1891. I Adatok az intézet történetéhez* Az 1890/91.

Részletesebben

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz)

6. OSZTÁLY. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése Feladatok a 6. osztály anyagából. Halmazok Ismétlés (halmaz megadása, részhalmaz) 6. OSZTÁLY Óraszám 1. 1. Az évi munka szervezése, az érdeklõdés felkeltése a 6. osztály anyagából Tk. 13/elsõ mintapélda 42/69 70. 96/elsõ mintapélda 202/16. 218/69. 2 3. 2 3. Halmazok Ismétlés (halmaz

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése.

4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. 4. A jog- és társadalomtudományi szakosztály jelentése. Tisztelt Közgyűlés! Szakosztályunknak elmúlt évi működéséről szóló jelentésemnek elkészítése be kell vallanom nehéz feladatot teremtett részemre.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI 1 4. ÉVFOLYAM MATEMATIKA - számfogalom húszas számkörben - nyitott mondatok, hiányos műveletek, relációk - egyszerű szöveges feladatok - összeadás, kivonás, bontás, pótlás

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember

MATEMATIKA TANMENET. 9. osztály. 4 óra/hét. Budapest, 2014. szeptember MATEMATIKA TANMENET 9. osztály 4 óra/hét Budapest, 2014. szeptember 2 Évi óraszám: 144 óra Heti óraszám: 4 óra Ismerkedés, év elejei feladatok, szintfelmérő írása 2 óra I. Kombinatorika, halmazok 13 óra

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI

AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI AZ ISKOLA TULAJDONOSA 1877-TŐL 1892-IG NEGYEDI SZABÓ ALAJOS, 1892-TŐL 1929-IG WÁGNER MANÓ, 1929-TŐL 1948-IG WÁGNER AURÉL AZ ISKOLA IGAZGATÓI negyedi Szabó Alajos 1877-1892 Wágner Manó 1892-1894 Köpesdy

Részletesebben

6. évfolyam követelményei

6. évfolyam követelményei Tartalom Természetismeret...2 Történelem...3 Matematika...4 ANGOL NYELV...5 MAGYAR IRODALOM...6 MAGYAR NYELVTAN...7 Természetismeret Magyarország - földrajzi helyzete - éghajlata - tájai - vízrajza - mezőgazdasága,

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE

A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE A 2012/2013. TANÉV RENDJE ÉS MUNKATERVE Szorgalmi időszak: Szakközépiskola nappali tagozat: 9-11. osztályok 2012. szeptember 3. - 2013. június 14. 12.B, G és a 13. A osztályok 2012. szeptember 3. - 2013.

Részletesebben

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek

Mondatkiegészítés adott. Az írásmódtól eltérô. Mondatalkotás. pótlása. Hosszú mássalhangzós. Másolás. Mondatvégi írásjelek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Felmérés a tanév elején Az alsó és felsô ívelésû betûcsoportok Felsô hurkolású betûk C-s kapcsolás alsó ívelés után Kis horogvonallal kapcsolódó betûk Kis horogvonal után c-s kapcsolás

Részletesebben

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei

A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei A természetismeret II. kurzus teljesítésének követelményei Oktató Dávid János főiskolai docens Elérhetőségek: E-mail: davidjanos@gmail.com Tel.: 82/505-844 belső mellék: 5706 Szoba: Új tanügyi épület 126.

Részletesebben

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak

Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Matematika szóbeli érettségi témakörök 2016/2017-es tanév őszi vizsgaidőszak Halmazok Halmazok egyenlősége Részhalmaz, valódi részhalmaz Üres halmaz Véges és végtelen halmaz Halmazműveletek (unió, metszet,

Részletesebben

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra)

Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Matematika tanmenet 12. osztály (heti 4 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 12. középszint Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: Érettségi feladatgyűjtemény

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra.

KÜLÖNFÉLÉK. Püspöki vizsgálat. Főt. Ferencz József püspök ur folyó évi julius hó 6-án a toroczkói egyházba száll ki vizsgálatra. KÜLÖNFÉLÉK. Miiiisteri látogatás Kolozsvárt. Gróf Csáky Albin vallás- és közoktatásügyi minister városunkat f. évi junius hó 16-án dr. Markuschowszky min. tanácsos kíséretében látogatásával szerencséltetvén,

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Iskola ESEMÉNYNAPTÁR 2016/2017-es tanév Óvoda Dátum Esemény Esemény 2016. augusztus 22-26 Nevelőtestületi értekezletek Nevelőtestületi értekezletek 24 Nyitás összevont csoporttal 29 Javító- és osztályozó

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra

Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) A gyökvonás 14 óra Matematika tanmenet 10. osztály (heti 3 óra) Tankönyv: Ábrahám Gábor Dr. Kosztolányiné Nagy Erzsébet Tóth Julianna: Matematika 10. Példatárak: Fuksz Éva Riener Ferenc: É rettségi feladatgyűjtemény matematikából

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet 23 alapján I. PEDAGÓGUSOK iskolai végzettsége 1. főiskola 2. főiskola 3. főiskola 4. főiskola 5. főiskola 6. főiskola 7. főiskola 8. főiskola 9. főiskola 10. főiskola KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 229/2012 Kormányrendelet

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK

BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SE G ÉL Y E Z E T T BONYNÁPI FŐGIMNÁZIUMÁNAK Ér t e s ít ő j e AZ 1910 911-1K TANÉVRŐL. KÖZZÉ T E S Z I: GYBüOG ISTVÁN IGAZGATÓ. NYOMATOTT RRUBITSCHEK

Részletesebben

A tanév munkarendje SZEPTEMBER

A tanév munkarendje SZEPTEMBER A tanév munkarendje 2016. SZEPTEMBER 01. csütörtök munkanap 1 Első tanítási nap 02. péntek munkanap 2 03. szombat pihenőnap 04. vasárnap pihenőnap 05. hétfő munkanap 3 Jelentkezési határidő az őszi érettségire

Részletesebben

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint

Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Gedeon Márta Barátka Agnieszka Varsói Tudományegyetem, Magyar Tanszék Ötletek a magyar mint idegen nyelv tanításához feladattípusok szerint Minden nyelvtanár általában valamilyen taneszköz segítségével

Részletesebben

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember

A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája szeptember A Verseghy Ferenc Gimnázium különös közzétételi listája 2016. szeptember A 11/1994. évi Kormányrendelet a közoktatási intézmények számára 2009. augusztus 31-étől Különös közzétételi lista elkészítését

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA 1/4. számú melléklet HELYI TANTERV ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ENYHE ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK SZÁMÁRA ELŐKÉSZÍTŐ SZAKISKOLA 9-10. ÉVFOLYAM 2 TANTÁRGYI

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév

Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / tanév 9. évfolyam I. Halmazok Osztályozó- és javítóvizsga témakörei MATEMATIKA tantárgyból 2016 / 2017. tanév 1. Halmaz, részhalmaz fogalma, részhalmazok száma, jelölések 2. Intervallumok 3. Halmazműveletek

Részletesebben

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés

Tagolatlan mondat szavakra tagolása, helyes leírása Ellenőrzés táblák:layout 1 2008.06.13. 6:37 Oldal 18 1. Ismétlés A 2. osztályos szóanyag szavainak másolása írott és nyomtatott betűkről Tollbamondás Szógyűjtés képről, a gyűjtött szavak leírása 2. Ismétlés A 2.

Részletesebben

ÉRTESÍTŐJE F Ő G I M N Á Z I U M Á N A K ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE. Az 1913/914-ik TANÉVRŐL.

ÉRTESÍTŐJE F Ő G I M N Á Z I U M Á N A K ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE. Az 1913/914-ik TANÉVRŐL. A TOLNA-BARANYA-SOMOGYI ÁG. HITV. EV. EGYHÁZMEGYE ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT B O N Y H Á P I F Ő G I M N Á Z I U M Á N A K ÉRTESÍTŐJE Az 1913/914-ik TANÉVRŐL. K Ö Z Z É T E S Z I: G Y A L O G IS T V A f l IGAZGATÓ.

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Hajdu Anita. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában

Hajdu Anita. A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában Hajdu Anita A Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium története a dualizmus korában A dolgozat témájául a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium dualizmuskori történetét választottam.

Részletesebben

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató

Statisztika 1. Tantárgyi útmutató Módszertani Intézeti Tanszék Nappali tagozat Statisztika 1. Tantárgyi útmutató 2015/16 tanév II. félév 1/6 Tantárgy megnevezése: Statisztika 1. Tantárgy kódja: STAT1KAMEMM Tanterv szerinti óraszám: 2+2

Részletesebben

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA

MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA MATEMATIKA TANMENET 9.B OSZTÁLY FIZIKA TAGOZAT HETI 6 ÓRA, ÖSSZESEN 216 ÓRA A TÁMOP 3.1.4. EU-s pályázat megvalósításához a matematika (9. b/fizika) tárgy tanmenete a matematika kompetenciaterület A típusú

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014

ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 ESEMÉNYNAPTÁR 2013/2014 augusztus 22. 9:00 Alakuló értekezlet augusztus 23-26. 8:00 Javító-, és osztályozóvizsgák augusztus 29. 8:00 Tanévnyitó értekezlet szeptember 02. 8:00 A szorgalmi idő első napja

Részletesebben

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015

Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban. Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Anyanyelvi nevelés a tudományos játékban Készítette: R. Toma Kornélia főiskolai docens Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar Sárospatak, 2015 Comenius anyanyelvi nevelés terén megfogalmazott állításai,

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged.

Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. Hivatkozások Adamikné Jászó Anna Hangay Zoltán 1995. Nyelvi elemzések kézikönyve. Mozaik Oktatási Stúdió. Szeged. A. Jászó Anna (szerk.) 2004. A magyar nyelv könyve. Trezor Kiadó. Ágosoton Mihály 1971.

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában.

A tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. A 2016-2017. tanév fontosabb iskolai szintű eseményei: Időpont Esemény 2016. 08.31. Tanévnyitó értekezlet. (nevelőtestület) 2016. 09. 01. Első tanítási nap tanévnyitó az első órában. 2016. 09. 05-ig Jelentkezés

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben