I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév"

Átírás

1 I R Á N Y T Ű 2015/2016-os tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa

2 TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz tartozó intézmények Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola Csillaghegyi Általános Iskola Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Fodros Általános Iskola Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Óbudai Harrer Pál Általános Iskola Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium Dr Béres József Általános Iskola Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Pais Dezső Általános Iskola Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Óbudai Nagy László Általános Iskola Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Budapest III. kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, EGYMI Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, EGYMI Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola, EGYMI Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola Egyházi, alapítványi fenntartású intézmények Laborc Általános Iskola Andor Ilona Ének - Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola MUSTÁRMAG Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Általános iskolák utcajegyzéke / körzete / 3. oldal 7. oldal 8. oldal 17. oldal 19. oldal 21. oldal 23. oldal 25. oldal 27. oldal 29. oldal 31. oldal 33. oldal 35. oldal 37. oldal 39. oldal 41. oldal 43. oldal 45. oldal 47. oldal 49. oldal 51. oldal 53. oldal 55. oldal 57. oldal 59. oldal 61. oldal 63. oldal 65. oldal 67. oldal 69. oldal 2

3 Jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) Nkt.: Tankötelezettség 45. (1) Magyarországon - az e törvényben meghatározottak szerint - minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. (2) A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik. Az a gyermek, akinek esetében azt a szakértői bizottság javasolja, további egy nevelési évig az óvodában részesül ellátásban, és ezt követően válik tankötelessé. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. Ha a gyermek az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget korábban eléri, a kormányhivatal a szülő kérelmére szakértői bizottság véleménye alapján engedélyezheti, hogy a gyermek hatéves kor előtt megkezdje tankötelezettségének teljesítését. (4) A tankötelezettség kezdetéről a) az óvoda vezetője, b) ha a gyermek nem járt óvodába az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság, c) az óvoda, az iskola vezetője vagy a szülő kezdeményezésére az iskolaérettségi vizsgálat alapján a szakértői bizottság dönt. Rendelet: 21. (1) A tankötelezettség megkezdésének feltétele a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megléte, annak igazolása. A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének jellemzőit az Óvodai nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló kormányrendelet határozza meg. (2) Az óvoda a tanköteles életkorba lépéskor a gyermek fejlettségével kapcsolatban a) amennyiben a gyermek elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget, ezt igazolja, b) dönt a hatodik életévét augusztus 31-ig betöltő gyermek óvodai nevelésben való további részvételéről, c) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából, ha ca) a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettsége egyértelműen nem dönthető el a gyermek fejlődésének nyomon követéséről szóló óvodai dokumentumok alapján, cb) a gyermek nem járt óvodába, cc) a szülő nem ért egyet az a) pont szerint kiállított óvodai igazolással vagy a b) pont szerinti döntéssel, vagy d) szakértői bizottsági vizsgálatot kezdeményez a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából annak eldöntésére, hogy az augusztus 31-ig a hetedik életévét betöltött gyermek részesülhet-e további óvodai nevelésben. (3) A gyermeke iskolába lépéséhez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szülő is kezdeményezhet szakértői bizottsági vizsgálatot. (4) Az iskola igazgatója a gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségének megállapítása céljából a szakértői bizottság vizsgálatát kezdeményezi, ha a) a szülő nem ért egyet a (2) bekezdés a) pontja szerint kiállított óvodai igazolással vagy a (2) bekezdés b) pont szerinti döntéssel, és arról az iskola igazgatója tudomást szerez, feltéve, hogy a kérdésben a szakértői bizottság korában nem hozott döntést, 3

4 b) szükséges a gyermek sajátos iskolai nevelésben-oktatásban való részvételről dönteni és arra az óvoda javaslatot tesz, vagy a szülő kéri, és e kérdésben a szakértői bizottság korábban nem hozott döntést. A tanulói jogviszony keletkezése Nkt.: 50. (1) A tanuló - beleértve a magántanulót is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvétel és az átvétel jelentkezés alapján történik. A felvételről vagy átvételről az iskola igazgatója dönt. A tanulói jogviszony a beíratás napján jön létre. A tanuló a tanulói jogviszonyon alapuló jogait az előbbi időponttól kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, továbbá az iskola házirendje egyes jogok gyakorlását az első tanév megkezdéséhez kötheti. 50. (6) Az általános iskola köteles felvenni, átvenni azt a tanköteles tanulót, aki életvitelszerűen az általános iskola körzetében lakik. (a továbbiakban: kötelező felvételt biztosító iskola). Felvételi vizsga-alkalmassági vizsga Nkt.: 50. (3) Nem szervezhető a) felvételi vizsgára előkészítő tanfolyam térítési díj ellenében, b) általános iskolában felvételi vizsga. (5) Sport- és művészeti emelt szintű oktatás esetében az iskola pedagógiai programja szerint alkalmassági vizsga szervezhető általános iskolában is. Rendelet: 22. (5) A felvételi eljárásban az Nkt. 50. (3) bekezdés b) pontjában szabályozott felvételi vizsgának számít - a szervezés formájától és elnevezésétől függetlenül - a jelentkező minden olyan beszámoltatása, megmérettetése, mérése, értékelése, amelynek célja a tárgyi tudás, a tudásszint, készség megismerése. Nemzetiségi oktatás Nkt.: 51. (6) A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt azonos feltételek esetében előnyben kell részesíteni, a nemzetiségi nevelés-oktatást is folytató iskolába vagy osztályba fel vagy át kell venni. Rendelet: 24. (4) A nemzetiséghez tartozó jelentkezőt - ha a felvételi követelményeknek megfelel - a nemzetiség nyelvén vagy a nemzetiség nyelvén és magyarul tanító iskolába, tagozatra, osztályba, csoportba fel vagy át kell venni. Nkt.: A sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele 47. (1) A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges bánásmód keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően, hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges bánásmódnak megfelelő ellátást a szakértői bizottság szakértői véleményében foglaltak szerint kell biztosítani. (2) A szülő választja ki a sajátos nevelési igényű tanuló számára megfelelő ellátást nyújtó nevelési-oktatási intézményt az illetékes szakértői bizottság szakértői véleménye alapján, a szülő és a gyermek igényeinek és lehetőségeinek figyelembevételével. 4

5 (6) A gyermek, tanuló érdekében a járási hivatal kötelezheti a szülőt, hogy gyermekével jelenjen meg szakértői vizsgálaton, továbbá a szakértői vélemény alapján gyermekét a megfelelő nevelési-oktatási intézménybe írassa be. A járási hivatal döntése elleni fellebbezést a kormányhivatal bírálja el. Ha a szülő a járási hivatal felhívása ellenére kötelezettségének ismételten nem tesz eleget, a járási hivatal a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálatot értesíti. A szakértői bizottság nem jelölhet ki olyan intézményt, amely helyhiány miatt nem tudná felvenni a gyermeket, tanulót. Nkt.: Az iskolák felvételi körzete 50. (8) A kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét, továbbá - a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban - a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. Rendelet: 24. (5) Ha az általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi, átvételi kérelmeket is teljesíteni tud, köteles először a hátrányos helyzetű tanulók kérelmét teljesíteni a (2) bekezdésben foglalt arányok figyelembevételével. A további felvételi lehetőségről szóló tájékoztatót a helyben szokásos módon - legalább tizenöt nappal a felvételi, átvételi kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszak első napja előtt - nyilvánosságra kell hozni. (6) Ha az általános iskola - a megadott sorrend szerint - az összes felvételi kérelmet helyhiány miatt nem tudja teljesíteni, az érintett csoportba tartozók között sorsolás útján dönt. A sorsolásra a felvételi, átvételi kérelmet benyújtókat meg kell hívni A hátrányos helyzetű és a sajátos nevelésű igényű tanulók felvételi, átvételi kérelmének teljesítése után sorsolás nélkül is felvehető az a tanuló, akinek ezt különleges helyzete indokolja. (7) Különleges helyzetnek minősül, ha a tanuló a) szülője, testvére tartósan beteg vagy fogyatékkal élő, vagy b) testvére az adott intézmény tanulója, vagy c) munkáltatói igazolás alapján szülőjének munkahelye az iskola körzetében található, vagy d) az iskola a lakóhelyétől, ennek hiányában tartózkodási helyétől egy kilométeren belül található. Nkt.: 37. (3) A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést a) a jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással benyújtott kérelem, továbbá b).a tanulói jogviszony, valamint a kollégiumi tagsági viszony létesítésével, megszüntetésével,.. kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. (4) A (3) bekezdésben szabályozott eljárásban állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben a fenntartó vezetője, más fenntartó esetén jogi és igazgatási képzési területen szerzett felsőfokú végzettséggel rendelkező személy járhat el. 5

6 Nkt.: Beiratkozás 50. (7) Az iskolába a tanköteles tanulókat az első évfolyamra - az állami intézményfenntartó központ véleményének kikérésével - a kormányhivatal által meghatározott időszakban kell beíratni. A beiratkozásra meghatározott időt a helyben szokásos módon közzé kell tenni. Rendelet: 22. (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal. (2) Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között - a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban - köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. (3) Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a járási hivatal jogerős határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába. (4) Az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást. 23. (1) Az alapfokú művészeti iskolába külön jelentkezési lap benyújtásával kell jelentkezni. A felvételi eljárás rendjét az iskolaigazgatója határozza meg. A beiratkozás időpontját a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal korábban a helyben szokásos módon nyilvánosságra kell hozni. (2) Az alapfokú művészeti iskolában, ha az igazgató másképp nem rendelkezett, a jelentkező képességeit az iskola-adott művészeti ágnak megfelelő végzettségű és szakképzettségűpedagógusaiból álló bizottság méri fel. Nkt.: Felvett tanulók osztályba sorolása 51. (4) Az iskolába felvett tanulók osztályba vagy csoportba való beosztásáról - a szakmai munkaközösség, annak hiányában a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt. 6

7 KEDVES SZÜLŐK! Szeretettel köszöntöm Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük hamarosan iskolás lesz. A kerületünkben működő iskolákat szeretnénk bemutatni az Iránytű című tájékoztatónk segítségével. Kívánom, találják meg azt az iskolát, amely az elkövetkezendő években gyermekük második otthonává válhat. Intézményeink sokszínű oktatási programjai lehetővé teszik, hogy a különböző iskolák közül megtalálják gyermekük tudásához, neveléséhez legközelebb állót, mely leginkább tükrözi elképzeléseik megvalósítását. Ezek a programok eltérőek lehetnek, de minden esetben a gyermeket helyezik az intézmény középpontjába. A kerület iskoláiban tapasztalt, jól felkészült pedagógusok várják gyermekeiket. Válasszanak egyéni igényük és elképzelésük szerint úgy, hogy döntésük több évre szóljon és egy boldog gyermekkor lehetőségét kínálják fel gyermeküknek. Üdvözlettel: Tamás Ilona sk. tankerületi igazgató 7

8 ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKRŐL Iskola neve, évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap, , telefon Intézményvezető Aquincum Angol- Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 8 évfolyam 1031 Arató E. tér 1. angol angol társalgás, angol kultúra, angol nyelvű földrajz, drámajáték, matematika, énekkar, ECDL felkészítő, kémia, kézműves, környezetvédelem, rajz, technika kézműves, sakk, kosárlabda, dráma, úszás, taekwondo szüreti vigadalom, Mesék éjszakája, Luca napi vásár, Suli gála, adventi kézműves és alkotó napok, Mikulás, Halloween, farsang, angol nyelvű osztályok záróműsora, projekt napok, erdei iskola, Gyermeknapok Tel.: Baginé Kovács Klára Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 8 évfolyam 1039 Bárczi Géza u.2. angol német néptánc,színjátszó, drámajáték, könyvbarát, csillagászat,újságíró, énekkar, kézműves, rajz, életmód-életvitel, filmklub, ECDL (7-8 évf.) sportkörök tűzzománc, úszás, asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, divattánc, aikido, judo, kosárlabda, zenei oktatás bográcsfesztivál, szüreti bál, Márton napi vigasságok, Luca napi vásár, karácsonyi műsor (szülőknek, óvodásoknak), Iskolanap, farsang, Bárczi gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári napközis tábor, Tel.: , Sisa Péterné Csillaghegyi Általános Iskola 8 évfolyam 1038 Dózsa Gy. u. 42. angol rajz, történelem, fizika, kémia, igény szerint bármelyik tantárgyból úszás, foci, mazsorett, küzdősport, akrobatikus rock and roll, fejlesztő torna, zene oktatás mazsola hét, bolhapiac csillagtanoda, terményünnep szemétszüret, szüreti bál,48- as emlékhely felkeresése, játékos délutáni foglalkozások,adventi és húsvéti kézművesnap, Mikulás, Halloween/Christmas party, SZÖSZ nap, Sulinap, Suli Gála, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári napközis és sóstói tábor, sítábor, sulitársas, nemzetiségi nap, téma napok, meseszínház, nyílt nap Tel.: Kurilla Györgyi 8

9 Iskola neve, évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap, , telefon Intézményvezető Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8 évfolyam 1037 Erdőalja út 5. angol rajz, kézműves, informatika, sport, tanulásmódszertan, énekkar úszás, akrobatikus rock & roll, korcsolya, foci, karate gólyatábor, suli-buli, Rákóczi-nap, táborok, Luca-nap, adventi készülődés, iskolai karácsonyi ünnepély, színházlátogatások,suli váró foglalkozások Tel.: Nagy Árpád Fodros Általános Iskola 8 évfolyam 1039 Fodros u angol, német dráma, színjátszó, rajz, kézműves, angol, informatika úszás, vívás, karate, judo, aerobic, futball, szivacskézilabda, kosárlabda, szertorna, családi nap, szüreti mulatság, Mikulás, karácsonyi koncert, cserebere, alapítványi est, farsang, suli-buli, DÖK nap, ÖKO napok, Fodros napok, nyári táborok, szöszmötölő leendő elsősök részére, állatkerti vetélkedő, múzeumi vetélkedő, külföldi tanulmányi kirándulások, erdei iskola jellegű kirándulások Tel.: , Havas Thyra Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol- Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 8 évfolyam 1037 Gyógyszergyár u angol matematika, énekkar, néptánc, hitoktatás, kézműves foci, kosárlabda (3.-tól), korcsolyázás, művészeti kör, drámafoglalkozás, művészi torna, balett, informatika, sakk, német nyelv halloween, családi délután, bolhapiac, karácsonyi ünnepváró műhelyfoglalkozások, karácsonyi hangverseny, farsang, tökfaragó verseny, nemzetiségi napok, ÖKO-napok, projekt-napok krudyiskola.hu Tel.: Aulechla Anna 9

10 Iskola neve, évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap, , telefon Intézményvezető Óbudai Harrer Pál Általános Iskola 8 évfolyam 1033 Harrer P. 7. angol Harrer Tehetséggondozó Műhely: - Alsós Kobaktörő (kreativitásfejlesztés) - Harrer Hírek - EnglisT opic - Képzőművész - Felsős Kobaktörő (kreativitásfejlesztés) - Szín-Ész (Dráma- és színjáték) - Otthonunk a Föld - Harrer Kórus - Vegykonyha További lehetőségek: -angol szakkör alsósoknak anyanyelvi tanárral, - sakk, - ECDL Start, - néptánc úszás, karate, játékos torna, foci, röplabda, akrobatikus rock and roll, jóga képzőművészeti és zeneoktatás az iskolán belül az Aelia Sabina Zeneiskolával együttműködésben gitár, furulya, oboa, zongora Tehetséggondozás: Tehetségnap Tanulmányi és sportversenyek Bendegúz Akadémia levelező verseny, MOZAIK internetes verseny, ÖKO-hét, Kreatív játszóház ovisoknak. Színvonalas ünnepségek és szabadidős programok: családi sportnap, farsang, Iskola nap, Harrer Gála, színházlátogatások, klubnapközi erdei iskola, projekt hetek külföldi kapcsolatok a Comenius 1 program keretében, nyári és téli táborok Tel: Fax: Balogh Éva Budapest III. Kerületi Kerék Általános Iskola és Gimnázium 8+4 (5) évfolyam 1035 Kerék u angol, német labdás előkészítő, rajz szakkör, dráma szakkör, hangszeres zene tanulása, úszás, tánc, karate, kézilabda, kosárlabda edzés mozi-, és színházlátogatás nyári táborok, erdei iskola, sítábor, családi programok (iskolanap gyermeknap, karácsonyi koncert, farsang, 24 órás sport és egészségnap) hagyományőrző programok (akadályverseny, szüreti mulatságok, karácsony, farsang, Tel.: Kocsisné Hodosi Eszter 10

11 Iskola neve, évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap, , telefon Intézményvezető Dr Béres József Általános Iskola 8 évfolyam székhely:1031 Keve u. 41. telephely: 1039 Királyok útja 178/e (alsó tag.) angol, német rajz,labdarúgás, lányfoci, zsonglőr, énekkar,furulya, néptánc, dráma, aerobic, kosárlabda, gyerektorna, sakk,labdarúgás,szorobán, görög, tehetséggondozás, kézműves, túraszakkör Aeila Szabina Zeneiskola, (szolfézs, hegedű, zongora, fúvósok), angol, aikido, harcművészet, akrobatikus rock and roll, úszás, kajak-kenu, ECDL előkészítő, judo, karate, aerobik Történelmi Nap, Szülők Bálja, Gálaműsor, farsang, Mikulás napja, Betlehemezés, Szülői Önkéntes Nap, ballagás, Luca napi vásár, Béres-nap, Vándortábor, Vízi vándortábor, Sítábor, Suliváró, erdei iskola, Hungaricum, Határtalanul, napközis tábor, nemzeti ünnepek interaktívmódon, Nemzeti Összefogás Napja, színházlátogatások, múzeum napok, anyák napja, Madarak és fák napja, Tel: ; Bánhegyi Ferenc Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola /Ferenc Medgyessy Deutsche Nationalitätengrundschule/ 8 évfolyam 1039 Medgyessy F. u német, angol bontott csoportokban gazdasági ismeretek, rajz, drámajáték, német, magyar irodalom, magyar nyelvtan, angol, matematika, énekkar, szivacs-kézilabda, kosárlabda, atlétika, zenés torna, labdarúgás, tehetséggondozó műhelyek: természettudományos-, nyelvi-, sport- és művészeti területen néptánc, zenei előképző, szolfézs, hangszeres zenetanulás, művészi torna,, kosárlabda, asztali tenisz, kung-fu, akrobatikus torna Népmese Napja, Állatkerti látogatás, Egészségnap, bolhapiac, Német Kultúra Napja, Luca-napi kirakodó vásár, iskolai karácsonyi ünnepség,mikulás,magyar Kultúra Napja, farsang, Könyvmoly akadályverseny,magoncképző a leendő elsősök részére, Madarak Fák Napja, Gyermeknap, Medgyessy-nap, Medgyessy Gála, Kortárs Képzőművészeti Kiállítás, családi iskolaszépítő napok, német nyelvi tábor, Tel: ; dr. Bertókné Daróczi Marianna 11

12 Iskola neve, évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap, , telefon Intézményvezető Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 8 évfolyam 1033 Szérűskert u. 40. Óbudai Nagy László Általános Iskola 8 évfolyam + kis létszámú fejlesztő osztályok Székhely: 1032 Zápor u. 90. Telephely: 1035 Váradi u. 15/b. 8 évfolyam + felmenő rendszerben magyar-angol két tanítási nyelvű és kéttannyelvű angol osztályok angol 4. évfolyamtól angol, német angol angol (1.évf.-tól) néptánc (alsóban) dráma (alsóban) rajz ECDL számítástechnika sport: kézilabda, foci, floorball kézműves, angol és magyar nyelvi tehetséggondozás természettudományi ECDL START matematika dráma német, mint idegen nyelv úszás, zeneiskolai órák, zongora, szolfézs, kerámia-rajznemez judo, középiskolai előkészítő (matematika, magyar) úszás, korcsolya, röplabda, kosárlabda, asztalitenisz, sakk, középiskolai előkészítő (matematika, magyar) suli gyűlés, Luca-napi vásár, adventi, húsvéti alkotódélután, erdei iskola, nyári táborok, sítábor, kiállítások a gyerekek munkáiból, mindenki karácsonya, Socrates-Comenius project, jótékonysági bál, nyílt napok; erdei iskola; kirándulások és túrák; téli, őszi és tavaszi játszóház; szak- és vándortáborok; ünnepélyek, Nagy Lászlónapok, Mikulás, Luca napi vásár, farsangi bál, szüreti mulatság, halloween, egészség- és sportnap, sportdélutánok, anyák napja, kerületi versenyek, DÖK-nap, hősök napja, karácsonyi kirakodóvásár, karácsonyi ünnepély és gálaműsor, mozi- és színházlátogatások, kiállítások, ballagás projektnapok, iskolacsalogató programok, Pöttöm parti, önkéntes programok, olvasó maraton, múzeumi nap, szülői bál, kulturális bemutató, ballagás Tel tel: , fax: tel, fax: Parcz Ildikó Szilágyiné Debreczeni Mária 12

13 Iskola neve, évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap, , telefon Intézményvezető Pais Dezső Általános Iskola 8 évfolyam 1039 Pais D. u Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola /Erste Altofener Nationalitätenschule/ 8 évfolyam 1033 Vörösvári u. 93. angol német nemzetiségi nyelv kézműves, természetjárás, sport, drámajáték, Szép magyar beszéd, olvasó és szövegértő szakkör, kémia, angol, énekkar, informatika, sakk,színjátszó, Tudorkaklub, Szitakötő szakkör, Bendegúz nyelvész német beszédkészségfejlesztő, nyelvvizsgára előkészítő, magyar, drámajáték; kobaktörő, matematika szakkör, zöldőr természetvédelmi szakkör, képzőművész szakkör, háztartási szakkör, énekkar, sportkörök sakk, úszás, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, judo, ECDL felkészítő sakk, angol nyelv, úszás, képző-és zeneművészeti órák az Aelia Sabina Műv. Isk. keretében, klasszikus és modern táncok, vívás suli-túra, projekt napok, Pais Nap, bolhavásár, karácsonyi napközis délutánok, Márton nap, osztálykarácsony, óvodások köszöntése: (karácsony, Gergely járás, anyák napi ünnepség), tanulmányi és sportversenyek, Challege day, állatkerti látogatások múzeumi nap, alapítványi nap Márton-napi felvonulás és ünnepség, művészeti szemlék, Jeles nap, Iskola nap, Projekt hét, tanulmányi és művészeti versenyek, nyelvi és szabadidős táborok, iskolai kirándulások, nemzeti ünnepek megtartása, karácsonyi, anyák-napi ünnepélyek, játszóházak Tel.: Tel.: Fax: Eördöghné Árva Ildikó Fetterné Szőnyi Éva Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola 8 évfolyam 1039 Zipernowsky u angol számítástechnika, dráma angol, kézműves, énekkar origami, úszás sport, néptánc, aerobic, háztartási táborok, erdei iskola, Zipernowsky napok, Zipihivogató, irodalmi teaház, egészségnap ziperzki.obuda.hu Tel.: Horváth Bors Rudolfné 13

14 Iskola neve, évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap, , telefon Intézményvezető Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, EGYMI óvoda enyhén, középsúlyosan értelmileg akadályozott és autista gyermekeknek; általános iskola tanulásban akadályozott, értelmileg akadályozott és autista tanulók részére 1035 Bp. Szellő u Budapest III. Kerületi Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon 12 évfolyam 1034 Bp. San Marco u angol néptánc, zene, sport, agyagos, kézimunka szövő, főző kézműves, tánc és illem, petanqe, énekkar, túra és kerékpár, biliárd Állatkert, Skanzen, Márton nap, Luca nap Mikulás, karácsony, farsang, húsvét, Madarak-fák napi kirándulás, művészeti, kulturális versenyek (vers-, prózamondó, kulturális szemle),szellő nap Csalogány nap, tanévnyitó és tanévzáró Tajói táborok, Ünnepeinkhez kapcsolódó megemlékezések, Gyermeknap, Karácsony és Mikulás ünnepély, Nyílt napok Tel.: T.: Elek Zsuzsanna Ritókh Tamásné Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola, EGYMI 12 évfolyam 1038 Bp. Ráby Mátyás u. 16. Élménypedagógiai napok Házi Ki mit tud? Csillagház Ügyességi Verseny, Boccia verseny, Ünnepek T.: Horváthné Illés Barbara 14

15 Iskola neve, évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap, , telefon Intézményvezető Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon 1-8. évfolyam 1033 Bp. Miklós tér 5. német 7-8. évfolyam nyelvművelő, színjátszó, sport, énekkar, informatika, zeneterápia Fővárosi Szegregált Általános Iskolák Szavalóversenye, Kulturális Fesztiválja madarak fák világnapja, egészségnap,mikulás és karácsonyi ünnepváró, farsang,nyílt nap, tavaszi hangverseny, névnapok, születésnapok ünneplése,megemlékezés nemzeti ünnepeinkről, DÖKnap, színházlátogatá-sok, otthongyűlés, kulturális integrációt segítő országjárások, lovas tábor, sporttábor, T.: Marton Tiborné Laborc Általános Iskola 8 évfolyam 1035 Vihar u. 31. angol játékos angol 1-3. dráma, néptánc népi játék, képzőművészeti műhely dob, gitár, fejlesztő torna, Társas-Játék szüreti fesztivál, Lucanap, karácsonyi színdarab, farsang, erdei iskola, kalandtábor Fikár Ildikó Andor Ilona Ének-Zenei Általános és Alapfokú Művészeti Baptista Iskola általános iskola 8 évfolyam, művészeti oktatás 12 évfolyam (6-18 évig) 1036 Mókus u.2. angol, német kémia, biológia, nyelvi, tehetséggondozó, foglalkozások, sportkörök hittan, sakk, foci, korfball, modern tánc, balett, judo erdei iskola, táborok, sportrendezvények, koncertek, hangverseny-látogatások, művészeti és kulturális vetélkedők, honismereti témanapok, ünnepköröktémahetek, iskolanap, farsang, környezetvédelem Tel.: Ribáné Horváth Enikő 15

16 Iskola neve, évfolyam Nyelvek Szakkörök Tanfolyamok Hagyományok Honlap, , telefon Intézményvezető Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 8 évfolyam + 4 osztály 1038 Templom u. 5. angol német rajz és kézműves, angol, német énekkar, informatika, matematika, magyar, játékos torna, kosárlabda, röplabda, labdarúgás úszás érettségi felkészítő (emelt és középszint) Mustármag nap, lelki napok éneklő osztályok versenye, szalagavató, Luca-napi vásár, karácsonyi műsor, karitatív munkák, farsang, nyári táborok, Tel.: Hajna Ákos Gábor Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda 8 évfolyam 1036 Bp. Fényes Adolf u.10. angol német Természetjáró - felső Rajz - alsó és felső Sportkör - alsó és felső Kosárlabda - alsó és felső Sakk alsó és felső Katolikus hitéleti szokásoknak megfelelően Tel.: Kissné Kasovitz Mária Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola évfolyam 1037 Budapest Bécsi út 375. angol, német Gitár és húros hangszer oktatás, Színjátszó kör, Játékklub, Magonc együttes autóvezetői tanfolyam Néphagyomány (Regölés), Keresztény ünnepek, Szent György napi vásár Tel.: Szecsődi Attila 16

17 Partneriskola AQUINCUM ANGOL-MAGYAR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1031 Budapest, Arató Emil tér 1. Telefon/fax: (36-1) , Kedves Szülők! Iskolánk a Római úti lakótelepen, a Duna közelében, az aquincumi romkert szomszédságában található 8 évfolyamos általános iskola. Az iskola épületét övező árnyas fák, a játszóvár, a sportudvar, a műfüves pálya és a sportudvar kedvelt helye a gyerekeknek és a pedagógusoknak az óraközi szünetek, a szabadtéri órák és a szabadidő kellemes és hasznos eltöltésére. A háromszintes panel épületben tágas, világos folyosók, pihenősarkok és barátságos osztálytermek fogadják a gyerekeket, ahol jól elkülönülve kapnak helyet az alsó és felső tagozatosok. Tanulóink tudását, személyiségét felelősséggel átgondolva, nyugodt és biztonságos légkörben, egyéni bánásmód alkalmazásával gazdagítjuk. A nevelésben és oktatásban meghatározott céljainkat és feladatainkat igényes, szakmailag jól felkészült, egységes szemléletű, együttműködő tantestület valósítja meg. Arra törekszünk, hogy a gyerekek örömmel járjanak iskolába, és alkotó módon vegyenek részt az iskola életében. A pedagógiai módszerek gazdag választékával a rendszerességre, az együtt alkotásra, a kölcsönös segítésre és a konfliktusok kulturált kezelésére neveljük a gyerekeket. Induló első osztályaink Tanulóink általános tantervű vagy magyar angol két tanítási nyelvű osztályokban sajátíthatják el a tananyagot. A 2015/2016. tanévben 4 első osztály indítását tervezzük: 1.a általános tantervű osztály 1.b, 1.c, 1.d két tanítási nyelvű osztály Az olvasást hangoztató elemző összetevő módszerrel tanítjuk. A betűtanítás sorrendjét a hangzók gyakorisága határozta meg, ezáltal minél előbb értelmes szavakat, rövid mondatokat alkothatunk. Egyidejűleg valósítjuk meg a kis és nagy nyomtatott betűforma megismerését, olvasását, és a kisbetűk írását. A matematika oktatás kiemelt feladata a logikai készség fejlesztése, a biztos matematikai kompetencia megalapozása. Az általános tantervű osztályokban emelt óraszámban tanítjuk az anyanyelvet és a matematikát. A két tanítási nyelvű első osztályokban heti 5 órában, csoportbontásban tanítjuk az angol nyelvet, heti 3 órában a technika és a rajz, valamint heti 5 órában a testnevelés órákat speciális tanterv szerint, angol nyelven. A szavak értelmének elsajátításához játékos szituációk során jutnak el a gyerekek. A nyelvi jártasság megszerzését anyanyelvi tanárok is segítik. Délutáni tevékenységeink 16:45 óráig biztosítunk programot tanulóinknak, melynek keretében lehetőségük van a másnapi felkészülés mellett, a szabadidő értékes eltöltésére is. Felső tagozatosaink tanulószobán szakos tanárok segítségét vehetik igénybe a tananyag elmélyítéséhez, a nehézségek leküzdésére. 17

18 Délutánonként az igények, illetve az iskolai lehetőségeknek figyelembevételével szakköröket szervezünk: angol kultúra, angol nyelvű földrajz, angol társalgás, drámajáték, ECDL felkészítő, énekkar, kémia, kézműves, környezetvédelem, matematika, rajz, technika. Alsó tagozatosainknak évfolyamonként szervezünk játékos sportfoglalkozásokat, testnevelő tanár irányításával, biztosítva a mindennapos testnevelést. Önköltséges tanfolyamokon is részt vehetnek a gyerekek úm.: sakk, kosárlabda, dráma, úszás, taekwondo. Zenei képzésre, hangszertanulásra - az Aelia Sabina Zene-, Képző és Táncművészeti Iskola zenetanárai által - iskolánkban van lehetőség. Sajátosságaink Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, melynek eredményei a továbbtanulási mutatókban és a versenyeredményekben is tükröződnek. Növendékeink a kerületi versenyeken kimagaslóan szerepelnek, a hatosztályos és a nyolcosztályos gimnáziumba eredményesen felvételiznek. Nyolcadikosaink szinte mindegyike bekerül az általa elsőként választott középiskolába. A tanulási kudarc elkerülése érdekében a tanulók fejlesztését az alsó tagozaton fejlesztő pedagógus végzi. Fontosnak tartjuk és őrizzük az évek alatt kialakult hagyományainkat: szüreti vigadalom, adventi kézműves alkotó napok, angol nyelvű osztályok záróműsora, erdei iskola, farsang, Gyermeknap, Halloween, Luca napi vásár, Mesék éjszakája, Mikulás, Suli gála, projekt napok. Nyáron táborok - napközi, sport, angol nyelvi - szervezésével színesítjük tanítványaink pihenését. Az angol nyelv gyakorlására Angliába szervezünk nyelviskolai kurzusokat. Intézményünk 2011-től tagja a nemzetközi Ökoiskola Hálózatnak. Átgondoltan, rendszerszerűen és mindennapi gyakorlatként, megfelelő élményekre és tapasztalatokra építve foglalkozunk a környezettudatossággal, a fenntarthatóságra és egészséges életmódra neveléssel ben a British Council Magyarországon elindította Kiválóság az angol nyelv oktatásában partneriskola programját, melyben országosan 11 iskola vesz részt. A projekt célja az angol nyelv tanításával és tanulásával kapcsolatos szakmai fejlődés támogatása az iskolákban. Intézményünk elsőként kapcsolódott be a programba. A szülők és a pedagógusok által létrehozott Aquincum Iskoláért Alapítvány segíti az oktatás-nevelés színvonalas megvalósítását tárgyi eszközök biztosításával, illetve kulturális programok, táborok, osztálykirándulások támogatásával. Ismerkedési lehetőség iskolánkkal Iskolanyitogató foglalkozás óvodásoknak február 04. és február :00-18:00 óráig Nyílt nap szülőknek március :00-11:45 óráig Szülői fórum március 5. 12: óráig Személyes találkozóra is szeretettel várjuk telefonon történő bejelentkezés alapján. A beiratkozással kapcsolatban felvilágosítást nyújt Baginé Kovács Klára igazgató és Demeter Péter igazgatóhelyettes. Iskolánk honlapján - naponta frissített hírekkel, dokumentumokkal, fényképekkel várjuk az érdeklődő szülőket. Baginé Kovács Klára intézményvezető 18

19 Kedves Szülők! Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest 03 Tankerület Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola Budapest, Bárczi Géza utca 2. Tel: Fax: Köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2015/2016-os tanévben tanköteles lesz. Iskolánk a békásmegyeri hegyek lábánál, Csillaghegy határában található. Intézményünket a nyugodt, elfogadó, aktív munkára serkentő légkör jellemzi. Igyekszünk mindent megtenni azért, hogy a gyerekek szívesen járjanak iskolába, biztonságban érezzék magukat nálunk, elsajátítsák a megfelelő ismereteket, készségeket, fontos legyen számukra a tanulás, önmaguk megvalósítása. Kiemelt feladatunk alsó tagozaton az alapkészségek minél hatékonyabb elsajátítása a fokozatosság és a játékos gyermekkor megőrzésével, felső tagozaton tanulóink felkészítése a továbbtanulásra. Különösen fontos a tanuláshoz való pozitív hozzáállás, a helyes tanulási szokások, az elmélyült, minőségre törekvő tanulási morál kialakítása. A tanítási órán való differenciált fejlesztéssel különös figyelmet fordítunk a hátránykompenzálásra, a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Ezt pedagógusaink magas szintű felkészültsége, szakmai ismerete teszi lehetővé, és az eddigi beiskolázási eredmények mindezt vissza is igazolják. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyerekek szabadidejüket - mind a napköziben, mind a szakkörökön - a lehető legaktívabban töltsék. Várjuk azokat a szülőket, akik gyermeküket elfogadó közösségben szeretnék tudni, és fontosnak tartják, hogy a gyerekek megfelelő segítséget kapjanak az iskolai munkához, és lényegesnek tartják, hogy az iskola a felhőtlen gyerekkor, az örömszerzés színtere legyen. Intézményünk egyedi sajátossága: a komplex tehetséggondozás és felzárkóztatás. A fejlesztés célja, eljuttatni a tanulókat a képességeikhez mért lehető legjobb teljesítmény szintjére a tanulási környezet optimális szervezésével. A korai tehetséget mutató tanítványainknak rendszeres tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk a lehetőségeinkhez képest (pl. órarendbe szervezetten, szakkörökön ). A részképesség-zavarral küzdő gyerekeket integráltan oktatjuk, normál létszámú osztályokban. Alsó és felső tagozaton egyaránt fejlesztő pedagógusaink vezetésével egyéni és kiscsoportos képességfejlesztésen vesznek részt. Első osztálytól a tantervi kereteken belül az anyanyelvet és a matematikát magasabb óraszámban tanítjuk. Harmadik osztálytól biztosítjuk az informatika tantárgy oktatását bontott csoportban. Nyelvoktatás: Tanított idegen nyelvek: angol, német. Az idegen nyelv oktatása a helyi tantervünkben leírtaknak megfelelően 3. évfolyamtól történik. Az első 2 évfolyamon szülői igény esetén szakköri/tanfolyami formában nyílik lehetőség nyelvtanulásra. Szabadidős tevékenységek: Iskolánkban nagy hangsúlyt fektetünk a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. Alsó tagozaton a napközis foglalkozás keretében a tanítók változatos programokat biztosítanak a 19

20 gyerekeknek (kézműves, kulturális, sportfoglalkozások, játéktanítás, könyvtár- és színházlátogatás, ). A nyolc év során délutánonként az igényekhez igazodva és a lehetőségekhez mérten változatos szakköröket és egyéb foglalkozásokat biztosítunk. Az igényeknek és lehetőségeknek megfelelően a következő szakköröket szervezzük: néptánc, színjátszó, drámajáték, csillagászat, könyvbarát, újságíró, énekkar, kézműves, rajz, életmód-életvitel, ECDL (7-8. évf.), sportkörök. Önköltséges lehetőségek: tűzzománc, úszás, asztalitenisz, akrobatikus rock and roll, divattánc, aikido, judo, kosárlabda, zenei oktatás. Zenei oktatás: Helyet biztosítunk az Aelia Sabina Zeneiskola zenepedagógusainak hangszer és szolfézs tanításra. Napközi, tanulószoba, étkezés, ügyelet: Az alsó és felső tagozaton is igény szerint minden gyermeknek biztosítani tudjuk az étkezést, a napközis ellátást ig és felső tagozaton a tanulószobát ig. Előzetes igényfelmérés alapján pedagógus felügyelettel ügyeletet biztosítunk, reggel: ig és délután: ig. Hagyományőrző programjaink: Nevelő-oktató munkánk fontos szerepet szán a meglévő hagyományok ápolására: Bográcsfesztivál, szüreti bál, Márton napi vigasságok, Luca napi vásár, karácsonyi műsor (szülőknek, óvodásoknak), Iskolanap, farsang, Bárczi Gála, témahét, intenzív hét, tanulmányi kirándulás, erdei iskola, nyári napközis tábor. A 2015/2016-os tanévben az alábbiak szerint három első osztályt tervezünk indítani. 1.a osztály: Általános tantervű - angol tehetségfejlesztés Simainé Fenyvesi Judit Németh Veronika 1.b osztály: Általános tantervű - anyanyelvi tehetségfejlesztés Takács Ágota Balonyiné Deák Tímea 1.m osztály: Általános tantervű - matematika tehetségfejlesztés Víg Balázsné Török Renáta Barátságos, jól felszerelt tantermekkel, szaktantermekkel várjuk a gyerekeket. A tanév első hónapjában óvoda-iskola jelleggel szoktatjuk gyermekeinket az új közösségbe és az iskolás életmódhoz. Mindhárom első osztályunkban biztosítjuk a mindennapos matematika és testnevelés oktatást. Szeretettel várjuk Önöket Iskolanyitogató programjainkra gyermekükkel együtt, hogy iskolánkkal és a leendő elsős tanító nénikkel megismerkedhessenek! Szülői Fórum: január Délutáni játszóházak: február március Nyílt nap: április Intézményvezető fogadó órája: hétfő A beiskolázásért felel: Demény Gabriella intézményvezető helye Sisa Péterné intézményvezető 20

21 Csillaghegyi Általános Iskola 1038 Budapest, Dózsa György utca 42. Tel/Fax (1) (1) Web: Iskolánk 1965-ban épült Csillaghegyen, a Budai Tájvédelmi Körzethez tartozó Rókahegy lábánál. Családi házas környezettel, nagy udvarral, sportpályákkal, családias, humánus légkörével ideális hely a kisiskolásoknak. Ilyen természeti-környezeti adottságokkal nem véletlen, hogy több éves hagyományai vannak a környezeti nevelésnek iskolánkban, melynek eredményeképpen 2012-ben elnyertük az ÖKO iskola címet. Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, 2013 szeptemberétől regisztrált tehetségpont, évfolyamonként általában két párhuzamos osztállyal, emelt óraszámú angol nyelvoktatás lehetőségével. Célunk olyan iskolai légkör és tartalmi munka megteremtése, ahol jól és biztonságosan érzi magát a tanuló és a pedagógus, ahol a tanuló aktív részese a tanítási folyamatnak. Fontos hogy, minden gyerek megkaphassa a tehetségének, képességének, érdeklődésének megfelelő képzést. Iskolánk minden gyermek számára nyitva áll, akiknek szülei elfogadják Pedagógiai Programunkban megfogalmazott egységes nevelési elveinket. Alsó tagozat: 1-4. osztály, alapozó szakasz Olyan egységes módszert és tankönyvcsaládokat alkalmazunk, amellyel biztosíthatjuk az egyenletes, magas színvonalat. Az oktató-nevelő munka egymásra épülése hatékonyan segíti az alapkészségek kialakulását, folyamatos fejlesztését. Az anyanyelvi tárgyakat a hangoztató elemző - összetevő módszerrel szótagolva tanítjuk, és alapozzuk a helyesírási készséget. A matematikatanításban a logikus gondolkodás fejlesztése kiemelt feladat, amelyre több időt biztosítunk. Mivel a gyerekek képessége különböző, fontosnak tartjuk a differenciálást. Az egyéni ütemben való fejlődés lehetőségének megteremtését fejlesztő foglalkozással és tehetséggondozással oldjuk meg. Iskolapszichológus és fejlesztőpedagógus segíti ezt a munkát. Az első és második osztályok külön épületben tanulnak, mely megkönnyíti az óvodából iskolába történő átmenetet. A os tanévben két, esetleg három első osztályt indítunk. Mindegyik osztályban a tapasztalati és értelmező tanulás elsajátítása, a gondolkodási készség fejlesztése, erősítése a fő célunk, támaszkodva a gyermekek kreativitására. Kívánságra az osztályokban tánc tanulására is van lehetőség. Felső tagozaton az oktatás színvonalának emelése és a továbbtanulás segítése érdekében a tehetséggondozás és a felzárkóztatás fontos feladat. Az olvasóvá nevelésben komoly segítséget nyújt az iskola minden igényt kielégítő könyvtára és szakképzett könyvtárosa. Nyelvoktatás: Egy idegen nyelvet - amely angol lehet - alapszinten a gyermekek negyedik osztálytól tanulnak. 21

22 Tanulóink 5o%-a harmadik osztálytól az angol nyelvet emelt óraszámban sajátítja el a Pedagógiai Programunkban szabályozott módon. A közös munka eredményességét tükrözi, hogy végzős tanulóink 99 %-a középiskolában tanul tovább, 65 % gimnáziumban érettségizik sok tanuló nyer felvételt hat és nyolcosztályos gimnáziumba. A tanítási időn kívül szervezett programok eredményesen segítik a felzárkóztatást, a tehetséggondozást. A versenyeken elért eredményekben jelentős szerepük van. A jól működő szabadon választható, tömegsport foglalkozások változatos tartalmukkal eredményesen szolgálják a személyiség sokoldalú fejlesztését, a szabadidő hasznos eltöltését. A gyermekeknek - igény szerint - délutáni foglalkozást és ellátást biztosítunk. Reggeli ügyelet 6 45 kor kezdődik, esti ügyelet kor végződik. A diákönkormányzat a programjait úgy szervezi, hogy minden gyerek találjon magának megfelelő szabadidős tevékenységet, és segítségükkel erősítse az iskolához és egymáshoz tartozás érzésének kialakulását. Hagyományinkat úgy alakítottuk ki, hogy rendezvényeinken a gyerekek szüleikkel együtt vehessenek részt. Iskolánkban az Aelia Sabina Zeneiskola kihelyezett foglalkozásokat tart (szolfézs, zongora, furulya, gitár). Igény és szükség szerint lehetőséget biztosítunk hitoktatásra, gyógytestnevelésre. Tanév végén a 4. évfolyamon legkiemelkedőbb eredményt elért két tanulót a Bölcs bagoly és Kisokos díjjal, a végzős 8. osztályosok legkiválóbbját Arany medál - lal jutalmazzuk. Mivel iskolánk közösségének fontos tagjai a szülők, szükségesnek érezzük elégedettségüket is, ezért véleményüket, javaslataikat szívesen fogadjuk. Bevonjuk Őket az iskola életének minden részébe. Ezt a célt szolgálja az 1994-ben alakult iskolaszék. Tagjai rendszeresen tájékoztatást kapnak az iskola életéről, programjairól, fejlesztési terveiről. A szülők többsége támogatja az iskola főbb célkitűzéseit, ugyanakkor a nevelőtestület is igyekszik megfelelni a szülők jogos elvárásainak a nevelés-oktatás minden területén. A szülők által létrehozott A Dózsa György utcai Általános Iskolát Támogató alapítvány segíti az oktatást színvonalasabbá, a tanulók szabadidejét színesebbé tenni. Részletesebben is tájékozódhat honlapunkról: Szeretettel várjuk az óvodásokat, és szüleiket programjainkra Csillagtanoda: január óra. Bemutatjuk az iskolát február óra Játékiskola Nyílt napot tartunk március 25-én, 8-10 óra között. Tanítók nevelők: 1.a Tóthné Deák Zsuzsa, Major Zsuzsa 1.b Kelemenné Wolf Gabriella, Humayer Ildikó Harmadik osztály indítása esetén: 1.c Kerekesné Zsombor Annamária Kurilla Györgyi intézményvezető 22

23 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti III. Tankerület Óbudai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1037 Budapest, Erdőalja út 5. Tel./fax: Iskolánk Budapest legszebb természeti környezetében, a Táborhegy város felőli oldalán található. Építése szülői kezdeményezésre kezdődött 1942-ben, a tanítás 1949-ben indult meg. Az elmúlt 65 év alatt fokozatos hozzáépítések következtében vált 8 évfolyamos, magas színvonalú alapképzést nyújtó, korszerű intézménnyé. Kis iskolánk minden gyermek számára jó hagyományokra épülő szellemiségével megfelelő alapismereteket nyújt a továbbtanuláshoz, példát nyújt a helyes magatartásformák elsajátítására és gyakoroltatására. Belépve a virágos udvarra, azonnal megérinti a látogatót az iskola varázsa, mely a családias légkörből, a jó hangulatból, a gyermekközpontú szemléletből adódik. Az elmúlt nyáron sor került a 65 éves épület energetikai korszerűsítésére, és ennek keretében egységes külsőt kapott az iskola. Ősszel a felső sportudvarra került korszerű műanyag borítás. Az írás és olvasás tanítása az 1. osztályban a legeredményesebb hangoztató, elemző, összetevő módszerrel, szótagolva történik. Ez elősegíti a helyes olvasástechnika elsajátítását és a jó helyesírást. Tanítóink nagy hangsúlyt fektetnek a kompetenciák fejlesztésére, a tehetség felismerésére és gondozására, a szabadidő hasznos eltöltésére. Pedagógiai munkánkat fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus segíti. Augusztus utolsó hetében gólyatáborba hívjuk a kicsiket, ezzel is megkönnyítve számukra az iskolakezdés nehéz napjait. Tanulóink a 3. évfolyamon heti 2 órában kezdik megismerni az angol nyelvet, 4. osztályban 3 tanítási órában, míg a felső tagozaton heti 5 órában, kiscsoportos formában folytathatják tanulmányaikat. Igény szerint az első osztályosok is elkezdhetik fakultatív módon, szakköri formában az angol nyelv tanulását. Számítógépparkunk: 2x15 db hálózatba kötött tanulói számítógépen gyarapítják tudásukat a gyerekek. A szervezett tanórai oktatás 4. osztályban kezdődik, és csoportbontásban folyik. A magasabb óraszámban tanulható informatikai ismeretek elsajátítása után tanulóink évek óta a 7. és a 8. osztályban ECDL vizsgát tesznek. Az alsó tagozatosok részére napközis, a felső tagozatosoknak pedig tanulószobai foglalkozások nyújtanak segítséget a tanulásban, és sokféle változatos tevékenységi formát a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Reggel 7.00 és 7.30 óra és délután és óra között összevont felügyeletet biztosítunk. A tanulókat a tanórán kívüli tevékenységek sokasága várja már első osztálytól kezdve. 23

24 Színvonalas szakkörök (rajz, kézműves, informatika, tanulásmódszertan, énekkar), változatos sportfoglalkozások (úszás, foci, korcsolyázás, akrobatikus rock & roll) várják az érdeklődőket. Az élénk sporttevékenység helyszíne tornatermünk és sportudvarunk. A gumitéglával borított focipályát füves részek, örökzöld növények veszik körül. Hagyományőrző programjaink: tanévnyitó, évnyitó suli-buli, nemzeti ünnepek tiszteletére rendezett ünnepségek, Luca napi kirakodó-vásár, adventi készülődés, iskolai karácsonyi ünnepély, farsang, Rákóczi-nap, közös iskolai kirándulások, vetélkedők, tanévzáró, ballagás. Rendszeresek a színház-, mozi-, hangverseny- és múzeumi látogatások is. A kirándulni, táborozni vágyók részére túrákat, erdei iskolát, külföldi tanulmányutat, télen sí-, nyáron sóstói és kenus tábort szervezünk. A szülők által létrehozott Erdőalja Alapítvány segíti az oktatás-nevelés színvonalas megvalósítását, illetve kiemelkedő teljesítmények jutalmazásához is támogatást nyújt. Iskolahívogató programokat tartunk a leendő első osztályosoknak 16-tól 17 óráig: február március március 30. (bemutató óra 8.00-tól) Az érdeklődő szülőknek március 30-án 17 órakor szülői fórumon adunk bővebb felvilágosítást. További információt szerezhetnek az érdeklődők a honlapon. Itt tájékozódhatnak az alapdokumentumainkban megfogalmazottakról, és az itt található információk segítségével kellő betekintést nyerhetnek az iskola mindennapjaiba. Kérdéseikre tájékoztatást telefonon a számon, vagy személyesen kaphatnak iskolánk vezetőitől. Komjáthyné Ignácz Klára intézményvezető helyettes Nagy Árpád intézményvezető 24

25 FODROS ÁLTALÁNOS ISKOLA 1039 Budapest, Fodros u Honlap: OM azonosító: Iskolánk Csillaghegyen, a gyerekek számára ideális, nyugodt, családi házas környezetben található. Az ötszintes épületben külön épületszárnyban kapnak helyet az alsó és felső tagozat osztályai. A tetőtérben szaktantermek, a földszinten tornaterem, az alagsorban konditerem és tágas ebédlő fogadja az ifjúságot. A tanórák közötti szünetekben az udvar és a tágas folyosók adnak mozgásteret a gyerekeknek. Kicsik és nagyok kedvelt tartózkodási helye a nagyméretű, többfunkciós kert. A kimeríthetetlen mozgásigényt sportpálya, műfüves pálya, játszótér szolgálja. Romantikus romkert és park szépíti és teszi hangulatossá a környezetet. A szabadtéri órák tartására ÖKO pavilon áll a pedagógusok és tanulók rendelkezésére. A tanulólétszám 532 fő, évfolyamonként három párhuzamos osztály a jellemző. Az alsó tagozaton tíz, az ötödik és hatodik évfolyam tanulói számára három napközis csoport működik. A hetedikesek és nyolcadikosok tanulószobán készülnek a másnapi órákra. A tanulóknak 17 óráig ügyeletet biztosítunk. A gyerekek túlnyomó többsége tanulmányi kötelezettségeit színvonalasan teljesíti. A személyiségés képességfejlesztést a szakmailag kiválóan felkészült, igényes és korszerűségre törekvő nevelőtestület biztosítja. A pedagógusokra a gyermekszeretet, a jó együttműködő-képesség, a segítőszándék a legjellemzőbb. A nevelő-oktató tevékenység napi gyakorlatát a pedagógiai program prioritásaival és a szülői elvárásokkal összhangban az alábbiak jellemzik: A személyiség, a jellem, a képességek sokoldalú fejlesztése Színvonalas oktatás, személyre szabott fejlesztés Teljesíthető követelmények, eredményes tanulási szokások megalapozása A gyerek önmagához mért fejlődésének értékelése, sikerélmény Erkölcsi ismeretek közvetítése, szabálykövetés, önállóság Igényességre, az értékek tiszteletére, gyarapítására nevelés, a művészeti tárgyak hatásának erősítése Környezettudatos magatartás kialakítása 2008 júniusától iskolánk büszkén viseli az Ökoiskola Címet től büszke tulajdonosai vagyunk az Örökös Ökoiskolai Cím-nek Hagyományőrzés, a közösséghez tartozás örömének átélése Boldog gyermekkor lehetőségeinek szélesítése. Az intézmény által képviselt szellemiséget Eötvös József szavai érzékeltetik: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogyan tanítjuk. Amit az iskolában tanulunk, annak legnagyobb részét elfejeltjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad. 25

26 A tanítók a szülők együttműködésével családias légkört teremtenek az iskolai élethez. Az első évfolyamon a szótagoló, elemző, összetevő módszerrel tanítjuk az olvasás-írást. Könyvtárhasználat, olvasó éj segítik az olvasás-élmény örömét. Játékos, cselekedtető matematikaoktatás szolgálja a problémamegoldó gondolkodás fejlesztését. Az angol vagy a német nyelv már első osztályban választható. A kezdő évfolyamokon a tanulás játékossága van előtérben. Negyedikben emelkedik az óraszám, a tanulás intenzívebb formát ölt (csoportbontás). A mindennapos testnevelés keretében heti egy alkalommal néptánc oktatáson vesznek rész tanulóink. A képesség- és készségfejlesztést fejlesztőpedagógus és pszichológus is segíti. Tanévenként szinte minden tantárgyból versenyeken mérhetik össze tudásukat a gyerekek, s bekapcsolódhatnak a különféle feladatmegoldó levelező versenyekbe is. A felső tagozatban a tanév végén egy-egy tantárgyból kötelező vizsga van. Az informatikaoktatás az Alapítvány támogatásával működik, a két informatika teremben professzionális számítógépek állnak a gyerekek rendelkezésére. A szervezett tanórai oktatás a negyedik osztályban kezdődik, és csoportbontásban folyik. A differenciált tanulásszervezést 2 interaktív tábla segíti. A továbbtanulásra való felkészítést segíti a magyar és matematika csoportbontás hetedik és nyolcadik évfolyamon. A kötelező tanítási órákat sokféle szabadidős tevékenység követi. Színvonalas szakkörök (dráma, színjátszó, rajz, angol, zenei, számítástechnika), változatos sportfoglalkozások (úszás, vívás, karate, judo, futball, szivacskézilabda, kosárlabda, atlétika, aerobic, szertorna, tömegsport) várják az érdeklődőket. Korrepetálások és tehetségfejlesztő foglalkozások is segítik a gyerekeket. Közösségeink rendszeresen részt vesznek kulturális programokon: színház és mozi látogatásokon, állatkerti sétákon, múzeumi vetélkedőn és interaktív múzeumpedagógiai órákon. Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Intézmény keretein belül iskolánkban művész tanár vezetésével képzőművészeti oktatás folyik. A hagyományápolás keretében ünnepélyek, közösségi programok tesznek emlékezetessé egy-egy tanévet (évnyitó, szüreti mulatság, tökfesztivál, sulibuli, Mikulás, karácsonyi vásár és koncert, cserebere, farsang, Alapítványi est, anyák napja, ÖKO napok, Fodros napok, akadályverseny, kirándulás, pódium, családi nap, évzáró-ballagás). Külföldi tanulmányi kirándulások, kézműves- és sporttáborok színesítik a tanévet. A Fodros Általános Iskola szeretettel várja az érdeklődő gyerekeket és szüleiket az iskola bemutatkozó és ismerkedő programjaira: január 19. hétfő Szülői értekezlet 17 óra január 31. szombat Szöszmötölő óráig március 7. szombat Szöszmötölő óráig március 19. csütörtök Nyílt nap A beíratáskor, áprilisban, örömmel fogadjuk az új elsősöket. További információk a titkárságon óráig, fogadó óra minden hónap első hétfőjén ig. Havas Thyra intézményvezető 26

27 Budapest III. Kerületi Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 1037 Budapest, Gyógyszergyár u Tel.: , fax: Honlap: Iskolánk 1988-ban épült Budapest III. kerületének családi házas, zöldövezeti környezetében, a Zay utcai lakótelep szomszédságában. Az épülethez hatalmas udvar tartozik, kosárlabda- és műfüves focipályával, valamint játszó udvarral. Évről-évre igyekszünk tárgyi feltételeinken javítani. Tantermeinket folyamatosan felújítjuk, törekszünk az esztétikus, gyermekbarát környezet kialakítására ben vettük fel Krúdy Gyula író nevét, aki hozzánk hasonlóan szorosan kötődött Óbudához. Pedagógiai alapelvünk, hogy m i n d en d i ák t ehetséges v al am iben. E tehetség kibontakoztatásához igyekszünk minden személyi és tárgyi feltételt biztosítani. Szeretnénk elérni, hogy tanítványaink örömmel járjanak iskolába és mindenki megtalálja azt a tevékenységet, amiben sikeresnek, eredményesnek érezheti önmagát, legyen az tanóra vagy tanórán kívüli szabadidős program. A magyartanítás során fontosnak tartjuk az olvasás megszerettetését. Alapos előkészítő szakasz után a betűk felismerését, tanítását kezdjük, majd a betűk összeolvasását tanítjuk. Olvasástanítási módszerünk a hangoztató-elemző-összetevő. A matematikát minden osztályunkban Az én matematikám c. tankönyvcsaládból oktatjuk. A pedagógiai munkát könyvtáros, fejlesztőpedagógus, és pszichológus segíti. Mindent megteszünk azért, hogy tanulóinknak egyenlő arányban biztosítsunk lehetőséget a tudományok és művészetek megismerése mellett a sportolásra, játékra is. Napköziotthonos ellátást és étkezési lehetőséget az alsó tagozatban a szülők igényei szerint biztosítunk; ügyelet: reggel óráig, délután óráig kérhető. A szabadidő hasznos eltöltését az alábbi programokkal segítjük: Szakköreink, tanfolyamaink: Hagyományőrző programjaink: Táboraink: -foci -kosárlabda -korcsolyázás -művészi torna - néptánc -akrobatikus rock and roll -művészeti kör (3. osztálytól) -matematika, informatika, sakk -kézműves foglalkozások -énekkar, -hitoktatás, német nyelv Halloween -Családi délután -Karácsonyi ünnepváró műhelyfoglalkozások -Karácsonyi hangverseny -Farsang -Bolhapiac -ÖKO-napok -Projekt-napok -Nemzetiségi napok -Tökfaragó verseny -Erdei iskola -Sport táborok -Napközis táborok -Nyelvi táborok -Művészeti tábor 27

28 Jó a kapcsolatunk az Aelia Sabina Zeneiskolával. Több kihelyezett tagozatuk működik iskolánkban: zenei előképző, hegedű, gitár. Minden évben 3 első osztály indul iskolánkban. Az,, " osztályban angol-magyar kétnyelvű programot valósítunk meg a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvánnyal (www.szoloto.hu) együttműködve. Az emelt óraszámú angol, mint idegen nyelv tanórák mellett a magyar nyelv és irodalmon kívül minden tantárgyat két nyelven tanítunk angol anyanyelvűek részvételével, az alapítvány akkreditált tanterve alapján. A " két tanítási nyelvű osztályban heti öt órában tanítjuk az angolt, s angol nyelven a testnevelést, a rajzot és a technikát. A osztályunkban a hagyományok ápolására fektetünk nagyobb hangsúlyt, tanítunk néptáncot, bábozást. Emellett lehetőséget adunk az idegen nyelvvel való ismerkedésre is. kétnyelvű és két tanítási nyelvű osztályainkban tanító angol anyanyelvi pedagógusok aktívan részt vesznek az iskolai élet valamennyi eseményén. Az osztályokba jelentkező gyermekek részére j á t é k o s f o g l a l k o z á s o k a t szervezünk annak érdekében, hogy a gyerekek megismerkedhessenek tanítóikkal és leendő osztálytársaikkal. foglalkozások 2015-ben (2 alkalommal) február 25., március 11. órától kezdődnek az alábbi napokon: Az első osztályaink iránt érdeklődő szülőknek február 18-án 17 órakor, szülői tájékoztatón adunk bővebb felvilágosítást, illetve részletesebben megismerkedhetnek a nálunk folyó pedagógiai munkával. Nyílt órákat tartunk február 25-én és március 11-én, 9 órától. Kérdéseikre további tájékoztatást telefonon, vagy személyesen kaphatnak iskolánk vezetőitől. Fogadóórák: Aulechla Anna igazgató: kedd 8-12 óráig, és óráig Holdampf Ágnes igazgatóhelyettes: szerda óráig Urbán Zoltánné iskolatitkár: naponta óráig Elérhetőségeink: Tel.: Fax: Honlap: Aulechla Anna intézményvezető 28

29 ÓBUDAI HARRER PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA az Országos Tehetségpont Hálózat Akkreditált Kiváló Tehetségpontja 1033 Budapest, Harrer Pál u. 7 TEL./FAX.: , , HONLAP: Kedves Szülők! Sok szeretettel köszöntjük Önöket abból az alkalomból, hogy gyermekük a 2015/2016-os tanévben lesz iskoláskorú. Iskolánk, az Óbudai Harrer Pál Általános Iskola, Óbuda szívében, a Fő tér mellett található. Nevelőtestületünk célkitűzései: 1. Emberközpontú iskola megvalósulását szeretnénk elérni, amit alapvetően a gyerekek érdeke határoz meg. 2. A konstruktív életvezetésre nevelést tekintjük tanítványaink nevelésében alapvetően fontosnak. 3. A partnerközpontú gondolkodás és tevékenységrendszer megvalósítására törekszünk. Oktatási célkitűzéseink: 1. Tanulóink számára a korszerű és magas színvonalú oktatás megvalósítása. 2. A Tartalomalapú angolnyelv-oktatás emeltszintű rendszerének magas színvonalú működtetése iskolánkban. 3. A tehetségazonosítás, a tehetség-tanácsadás és tehetséggondozás folyamatát biztosítani minden tanulónk számára. E l s ő o s z t á l y a i n k r ó l : Osztályainkban alapvetően fontos feladatunk az olvasás, írás, számolás differenciált tanítása, a kompetenciák fejlesztése mellett. Szeretnénk, hogy a gyerekeink szívesen járjanak iskolába és kialakuljon a megfelelő szintű kötelességtudatuk is. Első osztályainkban magas színvonalú angol nyelvi oktatást biztosítunk. A Tartalomalapú angolnyelv-oktatás Program keretében - (heti 5 órában) angol nyelvoktatásban részesülnek gyermekeink. Ez azt jelenti, hogy az angol nyelvi órákon felül az alsó tagozatos gyerekek készségtárgyakat- rajz, ének, testnevelés, ill. természetismeret- 50%-ban angol nyelven tanulhatják. Lehetőség van anyanyelvi tanár által vezetett szakkör jellegű foglalkozáson való részvételre is. 29

30 A digitális kompetenciákat gazdagító programok keretében sajátíthatják el tanulóink. Iskolánk az Országos Tehetségpont Hálózat Akkreditált Kiváló Tehetségpontja. A Harrer Tehetséggondozó Műhely rendszerében délutánonként foglalkozunk a jó képességű gyerekekkel. Mentorunk az ELTE Pedagógiai Tanszéke. Az Aelia Sabina Művészeti Iskola helyben biztosít zenei, művészeti képzést délutánonként, amiről külön bizonyítványt kapnak a gyerekeink. Iskolánkban Élő idegen nyelvek közül az angolt tanulja mindenki. Tehetséges és szorgalmas tanulóink B1 szintű ismerettel rendelkeznek, amellyel az alapfokú nyelvvizsgát tudják teljesíteni. A számítástechnika oktatásra nagy hangsúlyt fektetünk. 7-8.osztályos tanulóink ECDL vizsgát tehetnek. Kiemelt sportolási lehetőségeink: foci, röplabda, úszás stb. Rendkívül gazdag szabadidős tevékenységet biztosítunk tanulóinknak: színház, mozi, múzeumlátogatás, kirándulások. Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti Iskola zeneórái. Tehetséges gyerekeink számára a Harrer tehetséggondozó rendszere 5-14 éves korig projektet biztosítjuk. Felzárkóztató foglalkozást igény szerint fejlesztő pedagógus végzi. Korszerű könyvtárunk 8000 kötetes. Táborozási lehetőségeink: télen síelés (Ausztria) nyáron hagyományos balatoni, természetjáró, angol nyelvi tábor. Minden tanuló felekezete szerinti hitoktatásban részesülhet. Fontos tudnivalók: Iskolalátogató programjaink: Időpont Szombat 9-12 h Hétfő tól Hétfő tól Hétfő tól Foglalkozások Nyílt nap (matematika, magyar, Világ-Nyelv angol) Mackóságok Ismerkedés, rajzolás Észforgató Játékos logikai feladatok Infó-World Játékos angol és informatika Balogh Éva igazgató fogadóórája: Szerda: Zachár Györgyi igazgatóhelyettes fogadóórája: Kedd: Mátrai Mónika igazgatóhelyettes fogadóórája: Csütörtök: Mindenkit szeretettel várunk! A Harrer nevelőtestülete Balogh Éva intézményvezető 30

31 BUDAPEST III. KERÜLETI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 1035 BUDAPEST KERÉK UTCA Távbeszélő/Távmásoló: Távbeszélő: Villámposta: OM azonosító: Világháló: SZERETSZ SPORTOLNI? SZÍVESEN ALKOTSZ? Hetente klubnapközi-foglalkozásokon vehetsz részt, alkothatsz kedved, ügyességed szerint! Délutánonként kézi-, és kosárlabdaedzéssel, focival, labdás előkészítő edzéssel, karate edzéssel, tánccal, néptánccal, úszáslehetőséggel várunk! SZERETED A TERMÉSZETET? SZÍVESEN KIRÁNDULSZ? 1.a SZERETNÉL ANGOLUL, NÉMETÜL TANULNI,VAGY A SZÁMOK VILÁGÁBAN JÓL ELIGAZODNI? Már első osztályban lehetőséged van nyelvi tagozaton heti két nyelvórára, vagy tanulhatsz matematika tagozaton! SZERETSZ SZÍNHÁZBA, MOZIBA, MÚZEUMBA JÁRNI? Osztályaink havonta színházi-, bábszínházi-, és mozi-előadásokat, múzeumot látogatnak! Második osztálytól erdei iskolába járunk, Télen-nyáron táborokat szervezünk!..a csillagos ég fölöttem és az erkölcsi törvény bennem.. Kedves iskolát választó Szülők! Tudjuk, nehéz feladat olyan iskolát választani gyermeküknek, amelynek nevelési elvei, értékrendje megfelel az Önök elvárásainak, s ahol gyermekük testi és szellemi fejlődését is biztosítva látják. Az iskolánkban tanuló diákoknak és családjaiknak egyaránt érték a műveltség, a tudás. Az ismeretek megszerzése mellett a szülői házzal karöltve a fegyelmezett munka, a kíváncsiság, a tanulni akarás folyamatos fenntartására törekszünk. A kerekes szellem sok volt diákunk hozzánk járó gyermekében él tovább. 31

32 Intézményünkben a tehetséggondozás három pilléren nyugszik: az angol és a német nyelv oktatása mellett az anyanyelv és a matematika kiemelt szerepével; valamint a testnevelés és az informatika oktatásán. Nyelvoktatásunk elismerten eredményes: módszerünkkel a nyelvtanulás összhangban van a gyermekek magyar nyelvi, nyelvtani tudásával. Ezáltal biztosabb alapokon állnak idegen nyelvi ismereteik is. Minden osztályunkban az 1-3. évfolyamon heti 2, a 4. évfolyamon heti 4, felső tagozaton heti 5 órában, csoportbontásban tanulják az idegen nyelveket. A 2015/2016-os tanévtől egyik osztályunkban a matematikát emelt óraszámban tanítjuk, felmenő rendszerben, angol nyelv tanulása mellett. Egyedülálló lehetőség a magyar, mint idegen nyelv tanulása a nem magyar anyanyelvű diákok számára már általános iskolában is. Nagyon fontosnak tartjuk az egészséges életmódra való nevelést. Ezért minden tanuló számára képességeihez és igényeihez mérten helyben biztosítunk sportolási lehetőségeket. Edzők segítségével, egyesületekhez való irányítással biztosítjuk a mindennapos testnevelést, ennek keretein belül a differenciált oktatás és a tehetséggondozás által a siker örömeit. A Négy muskétás SE tánccsoportjai, és a néptánccsoportok fellépési lehetőséget biztosítanak az alsó tagozatosoknak. A 2015/2016-os tanévben három első osztály indítását tervezzük: Az a osztályban emelt óraszámban tanítjuk a matematikát, mellette angol nyelvet tanulnak a gyerekek, már első osztálytól. Tanító: Vörösné Rácz Réka A b osztályban emelt óraszámban oktatjuk az angol nyelvet. Tanító: Krémer Csilla A c osztályban emelt óraszámban oktatjuk a német nyelvet. Tanító: Weipert Judit 1. osztálytól 4. osztályig úgynevezett nagyfelmenő rendszerben tanulnak a gyerekek, a 4 év egységet képez. Az anyanyelvet az Apáczai Kiadó tankönyveiből tanítjuk, az olvasást szótagoló módszer szerint. A gyermekek sikeres fejlődését, tanulásban való előrejutásukat, a közösségbe való zökkenőmentes beilleszkedésüket fejlesztőpedagógus és iskolapszichológus is segíti, egyéni vagy csoportfoglalkozás keretében. Az iskolai étkezés minden tanuló számára biztosított. Alsó tagozaton az egy osztály-egy napközi elvét követjük. Ügyeletet a szülők időbeosztását, munkahelyi kötöttségeiket figyelembe véve- reggel 7 órától este 18 óráig tartunk az iskolában. Tanórán kívül változatos programok várják diákjainkat: Szakkörök az igények és lehetőségek figyelembevételével; az Aelia Sabina Zeneiskola kihelyezett tagozatai (zenei előképző, cselló, hegedű, cimbalom, zongora, gitár); rendszeres mozi- és színházlátogatás, erdei iskola, nyári táborok, családi programok (Iskolanap, karácsonyi koncert, 24 órás sport-és egészségnap); hagyományőrző programok (szüreti mulatság, farsang, húsvéti népszokások..) Kiemelt feladatunknak tekintjük az egészséges életmódra nevelést. Három tornatermünk, két sportpályánk áll a gyerekek rendelkezésére, a Darnyi Úszóiskolával úszni járhatnak, sítáborokat szervezünk Ausztriába kötetes könyvtárunkban szakképzett könyvtáros segíti a tanulást és a szabadidő kulturált eltöltését február 3-án 17 órakor tájékoztató szülői értekezletet tartunk a leendő elsősök szülei részére. Márciusban nyílt napokat is tarunk iskolánkban, ahol a leendő elsős tanító nénikkel is megismerkedhetnek. Időpontok: március 10. kedd 7:30-12 óráig március 7. kedd 7:30-11 óráig. Az első osztályokba jelentkezni Kovács Éva igazgatóhelyettesnél, a megfelelő adatlap kitöltésével lehet. További információkat a fenti elérhetőségeken, vagy személyesen kaphatnak. Fogadó órája minden kedden ig. Az igazgató, Kocsisné Hodosi Eszter fogadóórája: minden csütörtökön ig. 32

33 DR. BÉRES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA Honlap: BP. KEVE U. 41. Tel. fax: Iskolánk Pedagógiai Programja: Olyan nyitott gondolkodású fiatalokat szeretnénk kibocsátani az iskolából, akik be tudnak illeszkedni a szűkebb és tágabb lakóhely életébe, de legyenek birtokában a nemzeti tudatnak, népünk történelmének iránymutató értékének. Célunk, hogy a tanár és a diák érezze jól magát az iskolában, a szülő pedig tudja biztonságban a gyermekét. Iskolánk a Keve utcában és két telephelyen működik. Az Emőd utcában (egy alsó tagozatos osztály) és a Kiserdőben (nyolc alsó tagozatos osztály). Mind a három helyen az iskola épülete zöldövezetben működik, s jellemzi a jó hangulatú, családias légkör. A környezeti adottságok mellett nagy szerepet kapnak közösségépítő programjaink, melyeknek a szülők is részesei. (Hagyományőrző nap, Betlehemezés, Szülők Bálja, Önkéntes Nap, Luca Nap, farsang, Madarak és fák napja, Vándortábor, Sítábor) Az 5 testnevelés óra közül 1 óra úszás, 1 óra néptánc. Iskolánk a Béres csepp felfedezőjének, Dr. Béres Józsefnek a nevét viseli. Ez kötelezettséget ró ránk, az egészséges életmód, a sport, a mozgás fejlesztése tekintetében. A tanulók felzárkóztatásában segítségükre van a pszichológus a logopédus és a fejlesztő pedagógus. A fejlesztés súlyát jelzi, hogy iskolánk 2013-ban az Országos Tehetségpont Hálózat Akkreditált Tehetségpontja lett. Az új tantárgyak (heti 1 óra néptánc), testnevelés (5 óra, mindennapos), erkölcstan (1-2. és 5-6. osztály, továbbá a 3. és 7. osztályban) beilleszkedtek az iskola vérkeringésébe. A gyerekek szeretnek ide iskolába járni, mert az 1929-ben épült patinás épület barátságos légköre párosul a gyermekszerető és szülőbarát pedagóguskar elhivatottságával. Induló első osztályaink (1/a) a Keve utcában (1031 Budapest, Keve u. 41.): 1/a osztály Osztályfőnök: Belos Ibolya Napközis nevelő: Farkas Piroska Judit Osztályainkban délelőtt tanítás és délután napközis foglalkozás folyik. Az olvasás tanítása hangoztató-elemző-összetevő módszerrel történik, szótagolással. Differenciált munkával, egyénre szabottan tanulunk. Osztályainkban törekszünk az óvodából-iskolába átmenet zökkenőmentességére. Délután a napközi jól kiegészíti a gyerekek napját. Ebéd után kötetlen játék, levegőzés, majd közös tanulás következik. Iskolai hagyományaink erősítik a gyerekekben az összetartozás érzését. A tanulókkal logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus foglalkozik igény szerint. Tehetséggondozás és sportfoglalkozások, (igény szerinti úszásoktatás), Aeila Sabina Zeneiskola foglalkozásai. Ügyelet: 7 00 órától óráig 33

34 Hagyományok: Komolyzenei foglalkozások; kirándulások; kézműves foglakozások; néptánc; Mikulás nap; Luca nap; hagyományőrző (történelmi) nap; Béres névadó nap; Betlehemezés; farsang; anyák napja; osztálykirándulások. Tájékoztató szülői értekezlet: január 21. (szerda) Keve u óra Iskolaváró foglalkozás: február 18. (szerda) óra Nyílt nap: március 19. (csütörtök) óra Elérhetőség: Bánhegyi Ferenc igazgató Mártonné András Mária igazgatóhelyettes (Tel: ) Induló első osztályaink (1/c, 1/d) a Kiserdőben (1039 Budapest, Királyok útja 178/e.): 1/c osztály Osztályfőnök: Tóthné Klica Lambrini Napközis nevelő: Süle Gyöngyi 1/d osztály Osztályfőnök: Putz Erzsébet Egyedi sajátosságok: szorobán oktatás 1-4. osztályig, 3. osztálytól informatika Tanított idegen nyelv: angol (3. osztálytól) Fejlesztő pedagógus, logopédus foglalkozik az egyéni foglalkoztatást igénylő gyermekekkel. Tehetséggondozás: angol, görög, sakk, furulya, kézműves szakkör Sportfoglalkozások: foci, aerobic, karate, judo, délutáni időszakban osztályonként megszervezzük az úszás-oktatást Reggeli ügyelet: 6 45 től, délutáni ügyelet (16 30 után) ig, igény esetén ig. Hagyományok: Közös kirándulás októberben (a kiserdős 8 osztály); Mikulás műsor; Luca napi vásár; Karácsonyi műsor; Farsang; Területi szorobán verseny; Anyák-napi műsorok; Iskolai gála; Madarak, fák, gyermekek napja; osztálykirándulások. Tájékoztató szülői értekezlet: január 21. (szerda) Keve u óra Iskolaváró foglalkozás: február 4. (szerda) óra Nyílt nap: március 18. (szerda) óra Elérhetőség: Bakó Vilma igazgatóhelyettes (Tel: ) Bánhegyi Ferenc intézményvezető 34

35 Nyitott kapuk, megbízható értékek, megalapozott jövő! Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola /Ferenc Medgyessy Deutsche Nationalitätengrundschule/ Címe: 1039 Budapest, Medgyessy Ferenc u.2-4. Telefon/FAX Honlap: Kedves Szülők! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket iskolánk pedagógusai és magam nevében. Szeretném néhány sorban bemutatni az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkát, ezzel is segítve iskolaválasztásukat. Iskolánk nevelési és oktatási céljai Iskolánk egyik legfontosabb célja, hogy a tanulók a 8. osztály végére rendelkezzenek azokkal a kulcskompetenciákkal, amelyek képessé teszik őket az önálló tanulásra, a megszerzett ismeretek alkalmazására. Célunk, hogy tanulóinkban kialakuljon az egész életen át tartó tanulás igénye és képessége. Gondolkodásuk váljon rugalmassá, legyenek képesek az együttműködésre, a bizonytalanság kezelésére, saját sorsuk és életpályájuk alakítására. Pedagógiai programunk fő területei: 1. Idegen nyelv oktatása o a német nyelv oktatása a nemzetiségi nyelvoktató program szerint, heti 5 órában, ismerkedés a német kultúrával, művészettel, bontott csoportokban, o az angol nyelv oktatása elsőtől harmadik évfolyamig heti 2 óra, harmadik évfolyamtól heti 3 órában. 2. Tehetséggondozás o tehetséggondozó műhelyek: matematika, természettudományos, nyelvi, sport és művészeti területen. 3. Egészséges életmódra nevelés o a mozgáskultúra kialakítása a mindennapos testneveléssel, a heti úszással 1-4. évfolyamon o sportkörök, versenyek szervezése o néptánc-oktatás 4. A szabadidő hasznos és kulturált eltöltésének megszervezése o szakkörök o színház és múzeumlátogatások o rendszeres, hagyományőrző rendezvények szervezése a szülőkkel együtt o nemzetiségi és nyári táborok szervezése Oktató-nevelő munkánk célja, hogy tanulóink minél teljesebben, sokoldalúbban bontakoztassák ki személyiségüket. E célok elérése érdekében választják ki pedagógusaink - tapasztalataik alapján - a tanulók számára legmegfelelőbb, színes, érdekes, vonzó módszereket, és az azokhoz kapcsolódó tankönyveket. Írás- és olvasástanításunkban a hangoztató- elemző- összetevő- szótagoló módszert használjuk. 35

36 Oktató-nevelő munkánk feladata: Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll, az egyéni képességek maximális kibontakoztatására törekedve, ezt szolgálja szakképzett könyvtárosunk segítségével a jól felszerelt könyvtárunk. Iskolánk tanulóinak 16 óráig biztosítjuk a sokoldalú képességfejlesztéshez szükséges foglalkozásokat. Minden rászoruló tanuló számára ügyeletet biztosítunk ½ 7-től 17 óráig.párhuzamos osztályaink oktatási kínálata: 1.a német - heti 5 +1 órában, bontott csoportban tanítunk a német nemzetiségi nyelvoktató programmal, - nyelvi táborokat szervezünk, - 7. osztálytól második idegen nyelvként angolt tanulnak heti 1 órában - a 8. évfolyam befejezése után kéttannyelvű gimnáziumban folytathatják tanulmányaikat, - heti úszásoktatás 1.b normál tanterv mellett - heti 2 órában bontott csoportban angol nyelvet tanulnak 1-3.évfolyamon, 4. osztálytól heti 3 órában - 4. osztálytól heti 5 órában tanulják a matematikát, - 3. osztálytól informatika oktatásban részesülnek, bontott csoportokban, 7-8. osztályban ECDL vizsgát tesznek, - heti úszásoktatás A tehetséggondozás a versenyekre, pályázatokra való felkészülést is segíti. Ennek eredményei a kerületi, fővárosi versenyeken tükröződnek. Tanulóink készségeiket szakkörökön és a tehetséggondozó foglalkozásokon fejleszthetik. Szakköreink: gazdasági ismeretek, rajz, drámajáték, matematika, magyar nyelv- és irodalom, angol, énekkar, szivacskézilabda, kosárlabda, zenés torna, labdarúgás, asztalitenisz, atlétika, röplabda. Tanfolyamaink: néptánc, szolfézs, hangszeres zenetanulás a Zeneiskola szervezésében, művészi torna, kosárlabda, asztalitenisz, kung-fu, akrobatikus torna. Hagyományaink: Népmese Napja, állatkerti látogatás, egészségnap, bolhapiac, Német Kultúra Napja, Mikulás, Luca-napi kirakodóvásár, iskolai karácsonyi ünnepély, Magyar Kultúra Napja, farsang, Könyvmoly akadályverseny, Magoncképző a leendő elsősök részére, Madarak Fák Napja, Gyermeknap, Medgyessy-nap, Medgyessy Gála, Kortárs Képzőművészeti Kiállítás, Családi iskolaszépítő napok, német nyelvi tábor, színházlátogatás, macikiállítás, ásványkiállítás, tökfaragó verseny, nyári tábor. Fontos tudnivalók: A leendő elsősök részére idén is folytatódik a Magoncképző, amely áprilisig tart. Foglalkozásaink időpontjai: , , , , ig Nyílt napok: március német, angol nyelvi órák március közismereti tantárgyak Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, és ellátogatnak hozzánk az Önök és gyermekeik számára szervezett programjainkra. Bővebb felvilágosítást telefonon vagy személyesen kaphatnak, vagy honlapunkon tájékozódhatnak (www.medgyessyf.sulinet.hu). dr. Bertókné Daróczi Marianna intézményvezető fogadóórája: hétfőn a 3. órában, Végh Marianna intézményvezető- helyettes fogadóórája: hétfő 2. óra 10:00-10:45 óráig Dr. Bertókné Daróczi Marianna intézményvezető 36

37 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ III. tankerület Pais Dezső Általános Iskola 1038 Budapest, Pais Dezső utca 1-3. telefon: következetesen, szeretve nevelni Pedagógiai programunkban meghatározott oktatási, nevelési céljaink: A tanulók teljes személyiségének formálása, készségeik, képességeik folyamatos fejlesztése. Integrált nevelés biztosítása a tanulási nehézségekkel, részképesség-zavarral küzdő tanulók számára (fejlesztő pedagógusok, logopédus, pszichológus segítségével). Az egyéni képességekhez alkalmazkodó oktatás: differenciálás a tanórákon, felzárkóztató és tehetséggondozó foglalkozások biztosítása. A tanítási órákba és a szabadidős tevékenységekbe beépülő komplex feladatok projektek megvalósítása; kompetenciafejlesztés. A tanuláshoz szükséges megfelelő, biztonságos és esztétikus környezet kialakítása. ÖKO- programunk tervszerű építése, folytatása, tudatos környezetvédő magatartás formálása. Egészséges életmódra nevelés, testi-szellemi edzettség kialakítása. Elemi magatartási, társadalmi normák megismertetése, gyakoroltatása. Iskolai hagyományaink ápolása, a szabadidő hasznos, aktív eltöltése. Bevezető és kezdő szakaszban kiemelt célunk, hogy megkönnyítsük az óvoda játékos tevékenységéből az átmenetet az iskola tanulási tevékenységébe. A tanítás-tanulás játékos formában történik, építve a tanulók aktivitására. A terhelést a tanulók képességeihez igazítjuk. Egyedi sajátosságaink: 1./ Írás-olvasás tanításunk módszere a hangoztató elemző - összetevő, /szótagoló olvasás/, mely tapasztalataink alapján leginkább megfelel a magyar nyelv sajátosságainak, s megalapozza a hatékonyságát a helyesírás tanításának. Első osztályainkban a Meixner - féle diszlexia prevenciót segítő módszerrel tanítjuk a magyar nyelv és irodalmat. 2./ Tankönyveink kiválasztásánál elsődleges szempont az egységesség iskolai szinten, az egymásra épülés. Alsó tagozaton magyar nyelv és irodalomból az Apáczai, a Nemzeti Tankönyvkiadó Meixner tankönyvcsaládját, matematikából a Hajdu-féle tankönyvcsaládot alkalmazzuk, a környezetismeretet az Apáczai tankönyvcsaládból tanítjuk. 3./ A 2015/2016. tanévben egy logopédiai osztályt is indítunk. 4./ Minden napos testnevelés oktatás: A tanulók egészséges életmódra nevelését mindennapos sporttevékenységgel biztosítjuk. A testnevelés órákat első osztálytól kezdve szaktanár tartja. A testnevelés órán túl a gyermekek 9 szakosztály /asztalitenisz, atlétika, labdarúgás, kézilabda, kerékpár, kosárlabda, röplabda, természetjárás/ foglalkozásain vehetnek részt. Ezeken kívül térítéses sakk, illetve judo oktatásban is részesülhetnek. Az óvodákban már működő judo és a Kaszások- kosárlabda foglalkozásait iskolánkban tovább folytatjuk. 37

38 5./ Választható foglalkozásaink alsó tagozaton: Nyelvoktatás: Az angol nyelvet már első osztályban tanulhatják tanulóink. Felső tagozaton bontott csoportban folyik a nyelvtanítás. Kézügyesség és kreativitás: Kézműves foglakozások keretében különböző technikákkal ismerkedünk. 6./ Zenei oktatás: Iskolánkban énekkar működik, alsós és felsős tanulóink egyaránt részt vesznek a munkában. 7./ Egyéni fejlesztést valamennyi évfolyamon biztosítunk tanulási nehézséggel küzdő, vagy egyéb okok miatt lemaradó tanulónk felzárkóztatására, illetve a kiemelkedően jó képességű gyermekek tehetségének kibontakoztatására. 8./ Tanórán kívüli nevelés: a./ Délután igény szerinti napközis és tanulószobai ellátást biztosítunk az egész napos iskola keretében, ahol tehetséggondozás és felzárkóztatás is folyik. b./ Szakköreink: kézműves, természetjárás, matematikai fejtörő klub, sport, drámajáték, Szép magyar beszéd, Jonatán szövegértő szakkör, kémia, angol, természetismeret, énekkar, sakk, Tudorka-klub, Szitakötő szakkör. c./ Táboraink: sóstói iskolai tábor, ÖKO tábor, erdei iskola. d./ Igény szerint minden tanuló részére biztosítjuk az étkezést. e./ Reggeli és esti ügyeletet biztosítunk ( ig, óráig) PAIS HÍVOGATÓ: PROGRAMJAINK, BEMUTATÓINK: Játékos ismerkedő foglalkozások leendő első osztályos gyermekek és szüleik részére február 10. kedd Maszkabál március 10. kedd Kikelet április 14. kedd 17: 00 Szabad-e locsolni? NYÍLT ÓRÁK tanórai foglalkozások megtekintése leendő első osztályosoknak és szüleiknek március 19. /csütörtök/ ig. Igazgatói fogadó óra: Hétfőnként óráig Ügyintéző elérhetősége: 06-1/ Eördöghné Árva Ildikó intézményvezető 38

39 Minden gyermek tehetséges valamiben, a mi kötelességünk ezt felismerni és fejleszteni. Szent-Györgyi Albert Budapest III. Kerületi Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Cím: 1033 Budapest Szérűskert utca 40. Telefon: ; Fax: Honlap: drszent-gyorgyi.hu Iskolánk névadója Dr. Szent-Györgyi Albert, Nobel-díjas professzor, filozófus. Sokoldalú személyiség volt, aki művészként, sportolóként, sőt íróként is méltán lehet példaképünk. Tőle származik jelmondatunk: AHOGY MA TANÍTUNK, OLYAN LESZ A HOLNAP! Céljaink: A tanulás váljon minden gyerek természetes szükségletévé. A tanulási technikák elsajátítása. Tanulási képesség-csoportok folyamatos, hatékony fejlesztése. (Egyéni fejlesztés fejlesztőpedagógusok segítségével.) Kulturált és egészséges életvitel. A lokálpatriotizmus, magyarság- és nemzettudat fejlesztése. Helyes beállítódás kialakítása a természeti környezettel, kisebb és nagyobb közösségekkel, nemzetünkkel, a nemzeti kisebbségekkel, a hazával, a hagyományokkal, a vallásokkal és az állammal szemben. Egyedi sajátosságaink: Idegen nyelv (angol) tanítása: 1. osztálytól differenciált kezdést biztosítunk szakkör formájában heti 4 alkalommal, majd a 4. osztálytól kötelezően oktatjuk az angol nyelvet nyelvi laborban. Az információs kultúra megalapozása: a számítástechnika tantárgy tanítása során jól felszerelt számítástechnika teremben történik. Az Aelia Sabina Zene- és Művészeti Iskola partneriskolája vagyunk: kerámia-rajznemezelés, szolfézs, hangszeres (zongora) foglalkozásokon vehetnek részt tanítványaink helyben. Emelt szintű művészeti képzést biztosítunk az alsó tagozatosok számára dráma-, néptánc-, rajzfoglalkozások (szakörök) keretében. Emelt szintű oktatást biztosítunk testnevelésből, kiváló sportlétesítmények és eszközök segítségével és szakos tanárok alkalmazásával már az alsó tagozaton. Iskolánk a kerületben egyedülálló módon Tanuszodával rendelkezik. Azoknak a gyerekeknek, akik a testnevelés specialitást választják, képességvizsgálatot tartunk. Az olvasás és írás tanításában alkalmazott módszereink: Olvasás: szótagoló olvasás tanítása (hangoztató-elemző-összetevő módszer) Írás: hagyományos (vázolás, betűírás, betűkapcsolás, szövegírás) A tehetség, képesség kibontakoztatása terén segítő tevékenységeink a következők: szakkörök, sportkörök, tanulmányi versenyek, sportversenyek, vetélkedők, pályázatok, egyéni foglalkozás, óra alatti differenciált foglalkozás, kiállítások, táborok, erdei iskola, a továbbtanulás előkészítése, személyiségfejlesztő tréningek. A tanulási nehézséggel küszködő (a Pedagógiai Szakszolgálat szakvéleményével rendelkező) tanulók felzárkóztatását fejlesztő pedagógusok segítik személyre szabott egyéni fejlesztés 39

40 keretében. Ezen kívül egyéni foglalkozásokat tartunk, korrepetálunk, szaktanári és/vagy pszichológusi segítséggel. Csoportbontás: angol, technika, informatika tantárgyaknál 20 fő felett. Nívócsoportos oktatás: angol, matematika, testnevelés tantárgyak esetén. Tanórán kívüli nevelés keretében választható foglalkozások: napközi, tanulószoba sportköri foglalkozások (kézilabda, labdarúgás, floorball) szakkörök, korrepetálások tanulmányi versenyek, vetélkedők (kulturális, sport, játékos), iskolanap, prevenciós napok (drog, egészség-környezetvédelem) Tanfolyamok: úszás Hagyományos iskolai programok: Szent-Györgyi-nap (iskolanap), adventi illetve húsvéti alkotódélután, Luca-napi kirakodóvásár, Mindenki karácsonya (színdarabbal), farsang, mesedélután, évszakokhoz kapcsolódó népszokások felelevenítése, suligyűlés, stb. erdei iskola nyári táborok: sport-, életmód-, honismereti kiállítások az aulában Socrates-Comenius1. Iskolai Együttműködési Project programjai jótékonysági bál Reggel 6.30-tól 7.30-ig reggeli ügyeletet, óráig délutáni ügyeletet tartunk. Iskolai díjak: Iskoladíjaink összeállításánál arra törekedtünk, hogy reál és humán téren egyaránt értékelhessük diákjaink munkáját. Jó tanuló, jó sportoló díj: kitűnő tanulmányi eredményt és kiváló sporteredményeket elért diákjainknak Napraforgó díj: kiváló tanulmányi eredményt és az iskolai rendezvényeken való aktív és eredményes részvételt elért diákjainknak Iskolánk pedagógusai évekkel ezelőtt létrehozták a Gyermekekért Alapítványt, mely a kezdetek óta tovább gyarapodik a szülők adójának 1%-os felajánlásából és egyéb támogatásokból. A befolyt összeget a rászoruló gyerekek, családok támogatására fordítja a kuratórium (pl. táboroztatás, tanulmányi versenyek nevezési díja, kulturális belépők, erdei iskola, stb.) ill. kiemelkedő teljesítmények jutalmazásához is segítséget nyújt (pl. iskoladíjak). Nyílt napok óvodások és szüleik részére: január 26. (hétfő) 17 óra Téli szöszmötölő február 19. (csütörtök) 16 óra Apróka tornapróba március 17. (kedd) 17 óra Tavaszköszöntő Csak ovis szülőknek szóló programjaink a következők: január 14. (szerda) 17 óra Szülői értekezlet február 11. (szerda) 1., 2. óra ( ig) Nyílt órák Az igazgató fogadó órája: előzetes telefonos egyeztetés után hétfőnként óráig Az iskolatitkár telefonszáma: /111-es mellék vagy /111-es mellék Parcz Ildikó intézményvezető 40

41 Ó b u d a i N a g y L á s z l ó Á l t a l á n o s I s k o l a Székhely: 1032 Zápor utca 90. Tel.: , fax: Telephely: 1035 Váradi utca 15/b. Tel/fax: , Az Óbudai Nagy László Általános Iskola több mint 30 éve működik Budapest III. kerületében, a 2008/2009-es tanévtől két épületben 8 osztályos általános iskolaként. Iskolánk székhelye a Zápor utca 90. szám alatt, telephelye a Váradi utca 15/b. szám alatt található. Célunk olyan széleskörű általános műveltség biztosítása, amely jó alapot ad a középiskolában történő helytálláshoz, az életben való eligazodáshoz. A Zápor utcai székhely elsődleges profilja az alapképzésen túl, a beilleszkedési és magatartási nehézségekkel küzdő, valamint sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése. Kiemelten fontos számunkra a Nevelési Tanácsadó javaslatai és a Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértői Bizottságok által irányított tanulók kisebb létszámú, fejlesztő osztályban történő oktatása. A középfokú továbbtanulás menedzselése érdekében megfelelő igény esetén magyar nyelv és irodalom, valamint angol nyelvből külön tehetséggondozó foglalkozásokat biztosítunk. A Váradi utcai épületünkben a tehetséggondozás számtalan formájával találkozhatnak tanulóink, ezek közül kiemelkedik az angol nyelvi, a képzőművészeti és informatikai képzés. A gyerekek minimum heti négy órában elsajátítják a rajzolás, festés, mintázás alapjait. Főleg alsó tagozaton a népi kismesterségekkel ismerkednek meg, mint nemezelés, csuhézás, kosárfonás, textilfestés, gyöngyfűzés és gyertyaöntés. Több fazekaskoronggal, nyújtópaddal és kemencével felszerelt tanműhelyünkben a diákok kerületünkben elsőként sajátítják el a fazekas mesterség alapjait. A nagyobbak műtermünkben olajfestményeket is készítenek. Az Aelia Sabina Alapfokú Művészeti iskolával együttműködve a gyerekeknek lehetőségük nyílik művészeti iskolai bizonyítvány megszerzésére is zenei és képzőművészeti oktatás térítés ellenében. A es tanévtől kezdődően a Váradi utcai épületben a Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvánnyal (www.szoloto.hu) együttműködve felmenő rendszerben angol magyar kétnyelvű programot valósítunk meg. Minden tanévben indítunk kéttannyelvű első osztályt is, ahol az angol tanítás mellett három készségtárgy oktatása is a célnyelven folyik. Harmadiktól évfolyamtól angol és német nyelv emelt szintű kiscsoportos oktatására biztosítunk lehetőséget. Informatikát órarendbe építetten, a harmadiktól tanítunk. A vállalkozó hetedikesek, nyolcadikosok számára biztosítjuk az ECDL-Start tanúsítvány megszerzését. Mindkét épületben az alsó tagozatos oktatás egész napos iskolai rendszerben történik, míg az 5-6. évfolyamon napköziben, 7-8. évfolyamon tanulószobai formában zajlik a gyermekek délutáni elfoglaltsága. 41

42 Mindkét épületben az olvasás-írás tanítás - a már hagyományosnak számító - szótagoló módszer szerint történik. Pedagógusaink alkalmazzák a Meixner-módszert, tanórákon és a szabadidős tevékenységek során gyakran használjuk a drámapedagógiát, projekt- és kooperatív oktatást, kéttanítós modellt. A minél magasabb szintű tanítás és nevelés érdekében a pedagógiai munkát utazó gyógypedagógusok, pszichológusok, logopédusok, mozgásterapeuták, fejlesztő pedagógusok, szabadidő szervező és pedagógiai asszisztensek segítik. Intézményeinkben kiemelt szerepet kap a sport, a mindennapos testedzés. A Zápor utcai székhely alsós tanulói órarendbe építetten judo oktatásban vesznek részt, közülük a legjobbak az Óbudai Judo Klub utánpótlás bázisát képezik. A Váradiban a III. kerületi TUE Sportegyesülettel együttműködve labdarúgó utánpótlást nevelünk. Emellett választhatnak diákjaink olyan sportágak közül is, mint röplabda, kosárlabda, floorball, asztalitenisz, sakk, művészi torna, korcsolya, úszás. A sportsikereket segíti mindkét épület udvarán épült műfüves focipálya, amelyet az iskola tanulói testnevelés órákon és a délután folyamán is használhatnak. Jó együttműködést ápolunk az iskola diáksport egyesületével, mely segíti a testedzés lehetőségeinek maximális kihasználását. Az Óbudai Nagy László Általános Iskola pedagógusai gazdag és változatos tanórán kívüli programokat szerveznek az idejáró gyerekeknek. Szakköreinkben diákjaink kibontakoztathatják tehetségüket, felkészülhetnek kerületi, fővárosi, országos versenyekre, pályázatokra. Közös rendezvényeink a múzeumi napok, szüreti bál, Halloween, egészségnap, Mikulás, karácsony, nemzetiségi napok, farsang, Nagy László-nap, kulturális bemutató, projektnapok, színház, múzeum- és mozi látogatások. Egyedi programunk: Olvasd át az éjszakát! és a Sportold át az éjszakát! Mindkét épületünkben sokat segít az iskola életének változatossá tételében a diákönkormányzat. Iskolánk nagy gondot fordít a megfelelő környezeti kultúra kialakítására, az egészséges életmódra nevelésre. Tanítványaink minden év tavaszán erdei iskolában vesznek részt, vagy osztálykiránduláson töltenek el néhány napot Magyarország különböző tájain. A sokféle nyári tábor (Siófok- Sóstó, alkotó, kézműves, dráma, sport, egészséges életmód, napközis- és vándortábor) aktív pihenést és igazi élményt kínál a kikapcsolódni vágyó diákok részére. Nyílt napjainkon az általános bemutatkozás után a szülők és gyermekeik részt vehetnek magyar, matematika és angol tanórákon, bepillanthatnak hétköznapjainkba. Március 5-én a Zápor utcai székhelyen, március 6-án 8 órától a Váradi utcai telephelyen várjuk Önöket! Aktuális rendezvényeinkről, a nagycsoportos óvodásokat érintő programjainkról rendszeresen tájékozódhatnak iskolánk honlapjáról, illetve telefonon keresztül. Szilágyiné Debreczeni Mária intézményvezető 42

43 KLIK Budapest III. tankerület Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule alapítva Budapest, Vörösvári út 93. Telefon: (06-1) Fax: (06-1) A 145 éve alapított Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola a Vörösvári út egyik patinás épületében helyezkedik el. A vöröstéglás, múlt századi intézmény tágas, világos tantermei, boltíves bejáratú folyosói kellemes, barátságos környezetet biztosítanak tanulóinknak. Intézményünk nyolc évfolyamos, évfolyamonként párhuzamos osztályokkal működő általános iskola, tanulói létszámunk 475 fő. Az elmúlt években sokat javultak az intézmény tárgyi feltételei, rendelkezünk a korszerű szemléltetéshez szükséges eszközökkel, folyamatosan bővítjük informatikai eszközparkunkat. A tanulási tevékenységben növekvő szerepet kapott az információs és kommunikációs technika felhasználása. Az iskolában korszerű oktatástechnikai eszközök segítik a munkát (nyelvi labor, számítógépes tanterem és interaktív táblák). A pedagógiai programunkban meghatározott célok azt szolgálják, hogy a diákok adottságaikkal, fejlődésükkel, minél teljesebben bontakoztathassák ki személyiségüket. Ennek érdekében a pedagógusok fontos feladatuknak tekintik a kompetenciafejlesztő módszerek alkalmazását a tanórákon, valamint a tanórán kívüli foglalkozásokon és a szabadidős tevékenységek során. Az oktatás-nevelés terén törekszünk a gyerekek minél alaposabb megismerésére, s az ennek megfelelő pedagógiai módszerek differenciált alkalmazására, a személyiség egészének fejlesztése érdekében (korrepetálási lehetőségek; fejlesztő pedagógiai munka, pszichológus munkája, szakkörök működtetése). Korszerű és változatos oktatási formákat alkalmazunk - kooperatív tanulási technikák, páros- és csoportmunka, projekthét egy-egy témában - melyek alapvetően eltérnek a hagyományos módszerektől, így nagyobb sikerrel, eredményességgel kecsegtetnek. Minden tanévben az épület adottságait figyelembe véve - két első osztály indítását tervezzük. A tanulók oktatása német nemzetiségi tanterv szerint folyik. Ez alapján valósítjuk meg az iskolai nevelés és oktatás általános céljait és feladatait, és emellett biztosítjuk a német kisebbség nyelvének tanulását, történelmének, szellemi és tárgyi kultúrájának megismerését, és a hagyományőrzést. A heti hat német nyelvű órából melyet csoportbontásban tartunk - öt német nyelv és irodalom, egy német népismeret óra; valamint egyes tantárgyak tananyagrészeit is németül tanítjuk, így a gyerekek mindennap részt vesznek német nyelvű foglalkozásokon. Nyelvtanításunkra a beszédközpontúság jellemző, tehát kiemelten kezeljük a kommunikációs készségek fejlesztését. Iskolánk DSD I. (Deutsches Sprachdiplom I. fokozat) vizsgáztatói jogot kapott, melynek alapján nyolcadikos tanulóink egynyelvű, nemzetközileg elismert nyelvvizsgát tehetnek; ez megfelel a közös európai referenciakeret B1 szintjének és igazolja, hogy e diploma birtokosa olyan szintű nyelvtudással rendelkezik, amely elegendő akár egy németországi gimnáziumi felvételhez. 43

44 A nemzetiségi oktatásban alkalmazott sajátos módszerek átadása, terjesztése érdekében, ben iskolánk elnyerte a Mentoráló Intézmény címet. Alsó tagozaton nagy hangsúlyt kap a matematikai, anyanyelvi készségek fejlesztése. Az olvasástanítási program megvalósításában elsődleges szempontunk az olvasás megszerettetése. Iskolánk tanítói a hagyományos, az első hónapokban még szótagoló módszert alkalmazzák, mely elősegíti a helyes olvasástechnika elsajátítását és a helyesírást. Arra törekszünk, hogy a gyerekek képességeiknek megfelelő ütemben haladjanak. Ez az órákon történő differenciálással, korrepetálással és egyéni fejlesztéssel valósul meg. A tanítás reggel 8 órakor kezdődik, a gyerekeket 7 órától tudjuk fogadni. A délutáni napközi és tanulószoba 16 óráig tart, igény szerint 17 -ig ügyeletet biztosítunk. A különböző tanórán kívüli foglalkozások lényeges szerepet töltenek be nevelési céljaink elérésében; elmélyítik, továbbfejlesztik a tanórák nevelő hatását. A tanítási órákhoz alsó tagozaton hagyományos napközis foglalkozás, felső tagozaton tanulószoba kapcsolódik, ahol pedagógusaink segítségével készülhetnek a gyerekek a másnapi órákra. Napközis nevelőink a másnapra való felkészülés mellett sok közös programot szerveznek (játszóház, múzeum-, mozi-, színházlátogatás, különböző pályázatokon való részvétel, vetélkedők, stb). Tanulmányi versenyeinket minden évben 2-8. évfolyamig hirdetjük meg. Tehetséges tanulóink képességének, kitartó szorgalmának, valamint a pedagógusok lelkiismeretes felkészítő munkájának köszönhetően diákjaink kiváló eredményeket érnek el tanulmányi és művészeti versenyeken kerületi, fővárosi és országos szinten egyaránt. Évek óta első helyen állunk a III. kerületi tanulmányi versenyek eredményeinek összesítésében - a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Intézet adatai alapján. Az Aelia Sabina Zene-, Képző- és Táncművészeti Iskolával történt megállapodás szerint, a tanítási órákhoz kapcsolódó képzőművészeti és zenei foglalkozásokon magasabb óraszámú művészeti nevelésben részesülhetnek a gyerekek. Az itt elért eredményről az intézmény tanévenként bizonyítványt állít ki. Felső tagozaton tanfolyam keretében - 5. évfolyamtól lehetőséget biztosítunk az angol nyelv tanulására. Tornatermünkben délutánonként sportköri, játékos ügyességfejlesztő foglalkozások, valamint gyeplabda és teremfociedzések zajlanak. Diákjaink részére rendszeresen szervezünk Magyarországon és német anyanyelvű országokban nyelvi táborokat, melyek keretén belül lehetőség nyílik arra, hogy tanulóink játékosabb, kötetlenebb formában gyakorolják a nyelvet, fejlesszék beszédkészségüket. A tanév folyamán a következő hagyományos programokat szervezzük: Márton-napi lampionos felvonulás és ünnepség, projekt hét különböző témákban, Mikulás ünnepség, téli vásár, karácsonyi ünnepség, iskolai farsang, sportnapok, játszóházak, Diákparlament, Iskolanap, Jeles nap, közös iskolai kirándulások, vetélkedők. Az érdeklődők részére február 7-én nyílt napot tartunk. Iskolánkba történő jelentkezésről bővebb felvilágosítást az alábbi elérhetőségen tudunk nyújtani: Telefon: Honlapunk: Igazgatói fogadóóra: hétfőnként, Fetterné Szőnyi Éva intézményvezető 44

45 Budapest III. Kerületi Zipernowsky Károly Általános Iskola 1039 Bp. Zipernowsky u.1-3. Honlap: Telefon: Fax: A Zipernowsky Károly Általános Iskola február 13-án ünnepli alapításának 37. évfordulóját. Nyolc évfolyamos általános iskolaként működünk ben szereztük meg először az ÖKO iskola címet, amelyet 2013-ban újítottunk meg további három évre. Ez a minősítés intézményünket még tudatosabb oktató-nevelő munkára kötelezi, kiemelten a tanulók egészséges életmódra történő nevelésében és a környezettudatos szemlélet kialakításában. Intézményünk Pedagógiai Programjának mottója: Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyermekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az iskolában tanítunk annak a legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amit egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségünkre gyakorol, megmarad. (Eötvös József) Iskolánk megújított modern nevelési célokkal kiegészített pedagógiai programjának lényege: - az alapfokú tanulási készségek kialakítása - a helyes magatartásformák megismertetése és gyakoroltatása - az önálló tanulás és az önművelés megalapozása - az ismeretek tapasztalati elsajátítása, a kreativitás fejlesztése - a differenciált fejlesztés, tehetséggondozás és felzárkóztatás - a test és lélek igényeinek harmonikus erősítése - egészséget és környezetet védő szemlélet kialakítása Fő pedagógiai elvünk minden tanulási szakaszban a közismereti, gyakorlati, testi és művészeti készségek fejlesztésének egyensúlya, melyet egységes szemléletű, lendületes pedagógus csapatunk valósít meg. Intézményünk a 2015/2016. tanévben három első osztály indítását tervezi, melyek közül Angol orientációs oktatással várjuk az 1.a osztályba beiratkozó gyermekeket. Ebben az osztályban magasabb óraszámban tanítjuk az angol nyelvet a négy alapkészség elsajátíttatása hallott szövegértés, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség céljából. Az osztályban a magyar nyelv tanítása drámapedagógiai játékokkal egészül ki. Ebbe az osztályba Reznyikné Gnoll Beáta osztályfőnök várja szeretettel az új elsősöket. Az 1.b osztály Montessori, művészeti és angol orientációval fogadja a leendő elsősöket. Az itt tanuló gyermekek az osztály profilját erősítő szabadon választható órák keretéből részesülnek magasabb óraszámú képzésben. Az érdeklődő szülőket és gyermekeket Fausztné Szabó Tímea fogadja. Az 1.e osztályban felmenő rendszerben egészségtudatos, reál - angol osztályt szervezünk. Célunk, hogy a matematika óraszámok megemelésével a gyermekek logikai készségfejlesztését támogassuk. Ebben az osztályban Szikra Éva Beáta leendő osztályfőnök várja az érdeklődőket. 45

46 Egyedi sajátosságaink, hagyományaink: Iskolánkban angol, informatika, sport, énekkar, furulya és sport szakkörök, továbbá kézműves, origami, konyhaművészet, néptánc, judo,röplabda, kosár, úszás és művészi torna tanfolyam működik. Minden hónapban irodalmi teaház és olvasókuckó, programot szervezünk az iskola könyvtárában. A délutánokat intézményünkben töltő tanulók számára a tanulószoba mellett tematikus tantárgyi foglalkozásokat tartunk. - Az írás-olvasás módszereinek s az ehhez kapcsolódó taneszközök kiválasztásában alapszempontunk az életkori jellemzők figyelembevétele mellett az ismeretek tapasztalati megalapozása, a felfedezés lehetősége. A hagyományos szótagolással történő olvasás elsajátítása a legfőbb célunk. - Ha a szülők elfoglaltsága miatt a kisgyermeknek hosszabb felügyeletre van szüksége, akkor igénybe vehető a reggeli 6 órától délután17 óráig tartó ügyeletünk. - A körzetünkbe tartozó tanulási, magatartási problémákkal küzdő gyermekek felzárkóztatását integrált oktatás keretében gyógypedagógusaink, fejlesztő pedagógusaink és utazó logopédusunk segítségével látjuk el. - A szabadidős foglalkozások legváltozatosabb formái teszik színessé iskolai életünket: színházlátogatások, kirándulások, korcsolyázás, erdei- és nyári táborok szervezése, az iskola születésnapja, műsoros bemutatkozó est rendezése tavasszal és a békási konyhakertünk közös gondozása. - Minden év februárjában különleges programokkal ünnepeljük intézményünk alapításának évfordulóját, ekkor emlékezünk névadónkra, Zipernowsky Károly tudósra, a transzformátor egyik feltalálójára, akinek életpályája, munkássága szellemiségünk egyik fő meghatározója. - Már két nemzetközi iskolai együttműködési projektnek voltunk résztvevői, amelynek keretében iskolánk tanulói és diákjai angol nyelvtudásukat és kulturális ismereteiket fejleszthették az Európai Unió országaiban. A pályázatok programja az egészséges életmód köré szerveződött. A közeljövőben újabb külföldi együttműködés megkötését tervezzük a Visegrádi Négyek országaival közösen. - Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munka segítségével végzős diákjaink a visszajelzések alapján a középfokú intézményekben sikeresen állják meg helyüket. Büszkék vagyunk arra, hogy tanulóink rendszeresen szereznek neves helyezéseket a kerületi tanulmányi, műveltségi és sportversenyeken. - Családias légkörben, minden gyermek számára egyéni törődést és képességeikhez, ambíciójukhoz igazodó oktatást biztosítunk a Békásmegyer Duna felőli oldalán, kellemes környezetben, zöld fákkal körülvett iskolánkban, melynek környezetét a jövő évben újítja meg Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata. Az iskolánkat bemutató rendezvényeinket januárjától májusáig 4 alkalommal szervezzük meg, melyekre szeretettel várjuk a leendő első osztályos gyermekeket szüleikkel együtt. A témák és az időpontok: január 20. kedd Kézműves foglalkozások, ismerkedés a tanítókkal február 24. kedd Sportolási lehetőségek a Ziperben- bemutató március 10. kedd Nyílt nap- óralátogatási lehetőségek március 31. kedd Tavaszváró Előzetesen telefonon bejelentkező érdeklődőknek szívesen bemutatjuk iskolánkat. Az intézményvezető hétfőn 8 és 9 óra, valamint 14 és 15 óra között tartja fogadóóráit. Pásztor Zsuzsa iskolatitkár és az intézmény elérhető a telefonszámon. Horváth Bors Rudolfné intézményvezető 46

47 Budapest III. Kerületi Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény cím: 1035 Budapest, Szellő u tel.: web: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményünk a 2013/2014-es tanévben ünnepli 40 éves évfordulóját. Negyven éve foglalkoznak az itt dolgozó szakemberek Óbuda, Békásmegyer és a környező kisebb települések tanulásban és értelmileg akadályozott, beszédfogyatékos gyermekeivel, segítenek az autizmus spektrumzavar és a különböző egyéb sajátos nevelési igényből fakadó hátrányok enyhítésén. Bázisintézményünk a Szellő utcában található, de az utazó gyógypedagógusi hálózat útján szakembereink a kerület minden intézményébe eljutnak. Ezen a szakterületen nagyon sok szép feladat vár pedagógusainkra, szakembereinkre, akik odaadó szakmai munkájuk révén képesek megteremteni az esélyegyenlőség lehetőségét az itt nevelkedő, tanuló gyermekek életében. Fő célunk a tanítványaink adottságaihoz és korlátaihoz rugalmasan alkalmazkodó mennyiségű és minőségű műveltségi tartalmak elsajátíttatása, sérülésspecifikus módszerek, személyiségfejlesztés alkalmazásával, a kiegyensúlyozottság, a harmonikusság, az eredményes szocializáció érdekében. Pedagógusaink a gyermekeket egészleges (holisztikus) szemlélettel és szeretettel nevelik, fejlesztik, oktatják a fizikum, a lélek és az intellektus együttes figyelembe vételével. Nagy hangsúlyt fektetünk az erkölcsi nevelésre, hitoktatásra, hon és népismeretre, hazaszeretetre, egészség és környezeti nevelésre, valamint a mindennapos testnevelésre, gyógytestnevelésre. A habilitáció, rehabilitáció az élet zavartalan működéséhez szükséges alapvető készségekre, képességekre, attitűdökre irányul, valamint a sérült pszichikus funkciók, fejletlen gondolkodási műveletek célzott, direkt terápiájára törekszik. Igyekszünk életszerű, gyakorlatias, sokoldalú, tapasztalati úton történő nevelést és oktatást nyújtani, örömteli légkört, sikerélményt biztosítani gyermekeinknek. Távlati célunk 47

48 az egyéni képességek fejlettségi szintjén elérhető legjobb felnőttkori adaptáció és önállóság feltételeinek megteremtése ban intézményünk Akkreditált Kiemelt Tehetségpont lett, ami köszönhető az itt működő szakkörök, terápiák sokszínű alkalmazásának. Nagyon sok tanórán kívüli program ügyesíti és teszi örömtelivé a diákok életét, amelybe szakembereink beépítik a terápiák nyújtotta fejlesztő hatásokat, mint a zeneterápiás foglalkozás az ének szakkörön belül, a vizuális művészeti nevelés a szövő, kézimunka szakkör keretén belül, a néptánc a mozgásfejlesztésen túl pozitív énképet segít erősíteni. Kiváló habilitációs, rehabilitációs lehetőség az állatasszisztált terápia, az augmentatív kommunikáció, az euritmia, a szenzomotoros fejlesztés, a delfin-hangterápia. A személyiség harmonikus fejlődését, a képességek és a tehetség kibontakozását segítik ezek a programok. Nyitva tartás: (iskola) (óvoda) Nyílt nap: április első hetében Elek Zsuzsanna intézményvezető 48

49 Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon Cím: 1034 Budapest, San Marco u Igazgató: Ritókh Tamásné Tel.: Fax: Igazgató helyettesek: Sztaniszlavszky Márta (Ált.Igh.,Óvoda) Honlap: Konczné Juhász Andrea (Kollégium) Katona Beáta (Gyermekotthon) Intézményünk rövid története A "gyógypedagógia" kifejezést először az 1880-as években használták, a német nyelvterületről származó: "heilerziehung" (gyógyító nevelés) mintájára. Az első gyógypedagógiai intézmény hazánkban a Frim Jakab nevéhez köthető Munka nevű, 1875-ös alapítású intézet volt, az ő vezetését követően 1896-ban Berkes János rakta le itt a kisegítő iskola alapjait ben az intézményt átköltöztették a Csalogány utcai létesítménybe ahol Gyógypedagógiai Nevelőintézet elnevezéssel a Frim-intézet jogutódjaként működött. Az intézet igazgatóinak sorában hazánk gyógypedagógiai oktatásának nagyjai követték egymást, mint például Szabó Károly valamint Bárczi Gusztáv, aki később a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Igazgatója lett. A 60-as években a Csalogány utcai épületben működött az önálló gyógypedagógiai iskola is, tanulásban akadályozott gyermekek számára, ahol tankönyveket próbáltak ki. Ekkor dolgozták ki például a beszédfejlesztés és környezetismeret tantárgyak anyagát ben választották szét az - akkori szakszavakkal imbecillis és debilis tanulókat, hogy az eltérő oktatási módszerek célzottabbá válhassanak óta létezik ének-zenei oktatás ebben az iskolatípusban, és nagyjából ebben az időben alakult ki a mai testnevelés illetve a gyógytestnevelés elmélete és gyakorlata. A jelenlegi épületet San Marco hercegné irgalomháznak építette 1901-ben az óbudai San Marco utcában, mely végső stádiumban lévő emberek ápolását vállalta. Az épület 1949-ben állami tulajdonba került, felcserképző volt majd Egészségügyi Iskola, később az Egészségügyi Főiskolai Kar (a leendő Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem) kapott helyet falai közt. Iskolánk a es tanévet már a jelenlegi helyén, a San Marco utcai felújított és kibővített épületben kezdte meg, új neve Csalogány Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon lett. A jelenlegi igazgató Ritókh Tamásné. Iskolánk középsúlyos értelmi fogyatékos (IQ 50 alatt) gyermekeket nevel - oktat. Tanítványaink a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakértőinek javaslatára kerülnek felvételre. Többcélú intézmény vagyunk. 49

50 Óvodánk 4 csoporttal működik, ahová 3 éves kortól nyerhetnek a gyermekek felvételt. Az egészségügyi és csecsemő otthonokból érkező gyermekek nagy része a korai fejlesztés ellenére is hospitalizált. Általában nem szobatiszták, többségük nem beszél, vannak akik az óvodában tanulnak meg járni, itt szoknak át a pépes étel fogyasztásáról a darabosra. Általános iskolánk 8 évfolyammal működik, amit a nyújtott képzésű első osztállyal kezdenek meg gyermekeink. Képzési modulok: alsó tagozat 1-4. évfolyam; felső tagozat 5-8. évfolyam. Középfokú képzésünk 4 évfolyamos. A Készségfejlesztő Speciális Szakiskolába előképző csoport a évfolyamon működik. A Készségfejlesztő Speciális Szakiskola évfolyamán udvaros illetve árufeltöltő modult tanulnak a gyermekek. Az egyes csoportok a évi. CXL törvény 4-es számú mellékletében meghatározott létszámok szerint működnek. A törvény által előírt kötelező és nem kötelező, tanórai és tanórán kívüli, valamint habilitációs és rehabilitációs célú foglalkozásokat szervezünk. Ezek keretében egyéni fejlesztésben részesülnek gyermekeink. Az óvodához, az általános iskolához, és a készségfejlesztő speciális szakiskolához kapcsoltan 90 fős kollégium és 40 fős gyermekotthon és 8+4 fős lakásotthon működik. Az iskolában a tanulást hétfőtől péntekig a délelőtti órákban gyógypedagógusok végzik. Csoportbontásra (egyéni és kiscsoportos) a munka tevékenység tantárgyainál, a logopédia, a gyógytestnevelés, valamint a korrekciós és a fejlesztő foglalkozások során van lehetőség. Délután (az utolsó óra után) kollégiumi és napközis nevelőtanárok vezetésével folynak a foglalkozások. A gyermekotthonban és a kollégiumban reggel és délután és az esti órákban, lakóegység szerinti beosztásban a törvényben előírt végzettséggel rendelkező dolgozók látják el a gyermekeket. Nyílt napot tavasszal és ősszel tartunk. Állandó nyári táborunk az iskola tanyáján, Tajón működik. Gyermekotthonos tanulóink már a gyermekvédelmi hivatal által szervezett táborokban is üdülhetnek. Hagyományosan tartunk tanévnyitót és tanévzárót, az ünnepekhez kapcsolódó megemlékezéseket, karácsonyi és Mikulás ünnepélyt, Csalogány Napot és Gyermeknapot. Ballagási ünnepélyeink igen meghatóak, hiszen nem egy tanítványunk, több mint 12 esztendőt tölt védőszárnyaink alatt. Igazgató fogadó órája: Előzetes telefonos megbeszélés alapján. Ügyintéző elérhetősége: Mata Anikó iskolatitkár:

51 Budapest III. Kerületi Csillagház Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 1038 Budapest Ráby Mátyás u. 16. Tel: , , Fax: A Csillagház Általános Iskola jogelőd intézménye 1973-ban jött létre szülői kezdeményezésre a Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola kísérleti iskolájaként. Szervezetileg 1981-ig a III. kerületi Kisegítő Iskolához tartozott, június 30-ig pedig a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, EGYMI és Diákotthon (korábban Mozgásjavító Általános Iskola és Nevelőotthon) tagozata volt július 1-től önálló intézmény, majd január 1-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ intézményegysége. Az iskola nappali rendszerű iskolai nevelést-oktatást biztosít a halmozottan fogyatékos, mozgáskorlátozott gyermekek számára. Az iskola tanulóit a mozgáskorlátozottság különböző súlyosságú megjelenési formái mellett a társuló enyhe vagy középsúlyos értelmi fogyatékosság, a beszédfogyatékosság, a látás-, hallás- és magatartászavar jellemzi. Jelenleg az intézményben a gyermekek mintegy fele nem beszél, és szinte minden tanulót érint a beszéd valamilyen rendellenessége. A felsoroltak miatt a diákok speciális iskolai feltételrendszert igényelnek ahhoz, hogy a köznevelés szolgáltatásaihoz hozzáférjenek. A sérülés-specifikus oktatás és mozgásfejlesztés mellett - a sokoldalú megsegítés érdekében a pedagógiai programban megtalálhatók olyan terápiák is, melyek iskolai körülmények között megvalósíthatók óta előminősített referencia-intézmény, Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referencia hely referenciaterületen, valamint Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely, partner intézmény. Az intézmény pedagógiai programjában meghatározott küldetésnyilatkozat: Olyan komplex intézmény működtetése, amely fővárosi szinten ellátja a legsúlyosabban mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos halmozottan fogyatékos tanulókat is, ezzel a közoktatásban való részvételüket biztosítja. Az intézmény biztosítja a legkorszerűbb sérülés-specifikus nevelést-oktatást, a különböző terápiákat, a mozgásfejlesztést, a gondozást, az egészségügyi ellátást. Mindezt felkészült, a legújabb ismeretekkel rendelkező, megújulásra képes szakemberekkel. 1 Képzési specialitások a Csillagház Általános Iskolában 1. Speciális tantárgyak A mozgásnevelés a gyógytorna mozgásanyagára épül, segíti a károsodott tartási és mozgásfunkciók helyreállítását, ugyanakkor a mindennapos testnevelés törvényi előírásaival összhangban feladata az egészségnevelés, a motoros készségek fejlesztése és a mindennapos tevékenységre nevelés is. A munkatevékenység az ergoterápia egyik fontos színtere. Kiemelt célja a manipuláció fejlesztése, a percepciós zavarok korrekciója és az önkiszolgálásra, önállóságra nevelés. Módszere a funkcionális foglalkoztatás, speciális feladatai közé tartozik a hasznos munkavégzésre való felkészítés. A komplex művészeti nevelés (KMN) esztétikai, humán értékeket közvetít. A sérült szenzoros, pszichomotoros, kommunikációs és kognitív képességeket komplex módon fejleszti. Területei a vizuális nyelv, kifejezés, képzőművészet, vizuális kommunikáció, drámajátékok, tárgy- és környezetkultúra, ének, játék és zene hangszerekkel, zenehallgatás, zenetörténet, tánc- és mozgáskultúra. A gépírás és informatika nemcsak a számítógép-kezelés, szövegszerkesztés és táblázatkezelés alapelemeinek elsajátítását jelenti. Az IKT eszközök használata lehetőséget ad a kézi írás kiváltására, a betűtanulás elsajátításának megsegítésére, valamint a súlyosan beszédfogyatékos, beszédképtelen gyermekek kezében a kommunikáció feltételeinek megteremtésére. 2. Speciális foglalkozások Az Augmentatív és Alternatív Kommunikáció (AAK) Az AAK olyan kiegészítő, vagy kisegítő kommunikációs módszerek, eszközök, technikák összessége, amelyek segítségével a súlyos beszédzavarral küzdő személy kommunikációjának lehetősége megteremthető, illetve a meglévő eszköztár bővíthető. A Csillagházba bekerülő, kommunikációjukban is akadályozott, vagy beszédképtelen gyermekek többsége nem rendelkezik semmilyen kommunikációs lehetőséggel, AAK eszközzel 1 Pedagógiai Program Csillagház Általános Iskola, Budapest,

52 (pl. fotó-, kép-, grafikus-, jelkép tábla, kommunikátor stb.). Az iskolai AAK oktatás célja, hogy ők is megtanulják, hogyan tudják szükségleteiknek megfelelően, aktívan kifejezni magukat. A beszédterápia a mozgásterápia és logopédia eszközrendszerével korrigálja a sérült beszédet, ezzel elősegíti a gyermek beilleszkedését szűkebb és tágabb környezetébe. A mozgásterápiából átvett elemek: megfelelő testhelyzet megkeresése, kóros reflexek gátlása, lazítás, egyensúlyfejlesztés, fejkontroll kialakítása. Az evésterápia szorosan kapcsolódik a beszéd- és mozgásneveléshez. Az evésterápia az egészséges fejlődésmenet lépésein vezeti végig a gyermekeket, megtanítja a szabályos harapást, rágást, nyelést, és a száj izmainak tréningjén keresztül elősegíti a beszédfejlődést is. Szervezési specialitások Az élménypedagógia multiszenzoros tanítás, mely a tanítás-tanulás folyamatába bevonja a résztvevőket, életközeli gyakorlatokat végeztet velük. A tanulók felfedezéseket tesznek, és a tudással ők maguk kísérleteznek, ahelyett, hogy mások tapasztalatait vennék át. A Csillagházban egész napos nevelés-oktatás zajlik. Az óratervi órák, iskolaotthonos foglalkozások, mozgásnevelés és egyéni foglalkozások váltakozva épülnek be a napirendbe, arányos terhelést biztosítva a tanulók számára az egész nap folyamán. Párhuzamos óratervezéssel válik lehetővé a képesség szerinti csoportosítás, a különböző évfolyamokra járó, de hasonló képességű tanulók azonos csoportba kerülése bizonyos foglalkozásokon, ami lehetővé teszi a képességekhez igazított fejlesztést. Speciális osztályok Felzárkóztató évfolyam A felzárkóztató év beiktatásával lehetővé válik, hogy az első két évfolyam anyagát az iskola tanulói 3 év alatt végezzék el. A felzárkóztató évfolyam beiktatása a halmozottan fogyatékos gyermekek korlátozott ismeretszerzési lehetőségeinek és lelassult haladási ütemének kompenzációját teszi lehetővé. Terápiás fejlesztő csoport A Csillagházban tanulmányaikat megkezdő, azon gyermekek számára létesült csoport, akik sérülésük összetettsége miatt nem tudják elsajátítani az iskolai tananyagot, a komplexmegsegítés ellenére sem. Az ebben a csoportban tanuló gyermekek a Terápiás fejlesztő program, és egyéni fejlesztési tervek szerint haladnak. Személyi feltételek Az iskola tanulói létszáma jelenleg 62 fő. Az oktató-nevelő munkát 29 gyógypedagógus tanár, 8 mozgásnevelő és 3 szakszolgálati terapeuta látja el. 13 gyógypedagógiai asszisztens segíti a pedagógusok munkáját. Az intézmény alkalmazásában áll még 1 iskolatitkár, egy részmunkaidős pszichológus, egy rendszergazda és két részmunkaidős szakorvos (gyermek-neurológus és ortopéd szakorvos). A technikai munkatársak a Fővárosi Önkormányzat által működtetett Gyógypedagógiai Intézmények Gazdasági Szervezetének alkalmazásában állnak. Az intézmény külső gyakorló helye az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának és a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar gyógytornász szakra járó hallgatóinak. Tárgyi feltételrendszer A Csillagház Általános Iskola az 1998-ban felépült Csillagház épületben működik. Az épület korszerű, teljes mértékben akadálymentes. A gyermekek egy részét iskolabuszok szállítják az iskolába. A buszok tulajdonosa és működtetője Budapest Főváros Önkormányzata. Horváthné Illés Barbara intézményvezető 52

53 Budapest III. Kerületi Szent Miklós Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon OM-azonosító: (1035 Budapest, Miklós tér 5. tel.: {kp.} tel./fax: honlap: Intézményünk Óbuda szívében, lakótelepi környezetben, zöld területek közelében (Hajógyárisziget, Margitsziget) helyezkedik el. Környezetében iskolák, játszóterek, könyvtárak, sportlétesítmények nyújtanak rekreációs, fejlődési lehetőséget az itt nevelkedőknek. A Szent Miklós Általános Iskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon sajátos nevelési igényű (tanulásban akadályozott, integráltan nevelhető értelmileg akadályozott és autista) gyermekek alapiskoláztatását végzi 1-8. évfolyamszinteken. Valljuk, hogy intézményünk létének és munkálkodásának az adja meg az alapját, és jelentőségét, hogy a sokszorosan sérült intellektusú és személyiségű, különlegesen nehéz sorsú növendékeink nálunk kapják meg azt az egyéni szükségleteikhez igazodó ellátást és gondoskodást, nevelést és oktatást, egyénre szabott sérülésspecifikus fejlesztést, amely felkészíti őket a kiegyensúlyozott, szociálisan értékes többnyire önálló életvitelre. Férőhelyek megoszlása iskola: 90 fő kollégium: 31 fő gyermekotthon: 40 fő lakásotthon: 14 fő Felvétel a következők szerint: Az iskolába: - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára - Szülő kérésére A kollégiumba: - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára - Szülő kérésére A gyermek és lakásotthonba: - Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság javaslatára - Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat javaslatára, valamint az illetékes Gyámhivatal határozata alapján A gyermek és lakásotthonok otthont nyújtó ellátást biztosítanak azon gyermekvédelmi gondoskodásba vett gyermekek számára, akik: jelenleg iskolánk tanulói, vagy iskolánk tanulói voltak. Alapvető céljaink: a sajátos nevelési igényű gyermekek szükségleteinek megfelelő gyógypedagógiai oktatása, nevelése, fejlesztése a gyermekek harmonikus személyiségének kialakítása az általános emberi értékek és normák befogadására és betartására nevelés a kiegyensúlyozott, tartalmas életre felkészítés az iskola 1-8. évfolyamán a továbbépíthető alapműveltség és kulturális eszköztudás kialakítása a lehetséges szintig továbbtanulás, pályairányítás, tehetség- és képességfejlesztés, környezettudatosságra nevelés, szociális hátrányok enyhítése. 53

54 Alapszolgálatatásaink Az iskolában: ingyenes alapiskoláztatás, olyan tantervvel, amely a tanulók állapotából és helyzetéből adódó speciális tanulási szükségletekre épül, gyermekeink képességeihez illeszkedő és sajátos nevelési igényüket figyelembe vevő Meixner módszerrel dolgozunk. gyógytestnevelés iskolapszichológiai ellátás környezettudatos magatartásra nevelés és egészségnevelés logopédia, habilitáció és rehabilitáció, dyslexia prevenció és reedukáció felzárkóztatás és tehetséggondozás, családi életre nevelés, felkészítés önálló életvitelre A kollégiumban: kollégiumi ellátás és nevelés étkezési térítési díj fejében, olyan gyermekek számára, akiknek családi helyzete ezt indokolttá teszi. szociális hátrányok enyhítése kulturális integrációt segítő programokon való részvétel a Kollégiumi Pedagógiai Programban foglaltak megvalósítása A gyermekotthonban és a lakásotthonokban: ingyenes, a gyermek életkorához, állapotához és helyzetéhez igazodó teljes ellátás, gondozás, nevelés állandóságot és érzelmi biztonságot nyújtó légkör felkészítés az önálló életvezetésre és társadalmi beilleszkedésre családgondozás, esetkezelés, nevelési szempontú és rekreációs életgyakorlat biztosítása a gyermekek érdekeinek jogi képviselete Speciális szolgáltatásaink: Az iskolában: kliensorientált, speciális, differenciált, individualizált, tevékenységközpontú, gyakorlat irányultságú, eszközjellegű és konvertálható ismeretszerzés, készség, képesség és kulcskompetencia fejlesztés A kollégiumban, gyerekotthonban és lakásotthonokban: egyéni szükségletekhez igazodó, terápiás, szocializációs, mentálhigiénés, magatartás és személyiségfejlesztés, sérülésspecifikus ellátás korrektív, kompenzáló, integratív, rehabilitációs, habilitációs nevelés Nyílt napot évente egy alkalommal februárban tartunk, melyre szeretettel várjuk a leendő elsősöket és szüleiket, de egyéni érdeklődés szerint lehetőséget biztosítunk bepillantást nyerni iskolai életünkbe. Igazgatónő fogadó órája: előzetes telefonos egyeztetés után szerdánként Iskolatitkár elérhetősége: 06/ , cím: Nyitrai-Kovács Katalin intézményvezető 54

55 Klebelsberg Intézményfenntartó Aelia Sabina Alapfokú Központ 03 tankerület Művészeti Iskola 1033 Budapest, 1033 Budapest, Harrer Pál u. 7. Fő tér 1. Telefon/fax: Iskolánk alapítója az Emberi Erőforrások Minisztériuma, fenntartója a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ. Iskolánk több mint négy évtizede látja el a kerület iskoláiban tanuló diákok zenei és néptánc oktatását. Az utolsó években a zene és néptánc kiegészült a képzőművészeti oktatással. Kerületszerte az idei évben 15 kihelyezett tagozaton, helyi általános iskolában tanítunk. Ennek célja, hogy a kisdiákok ott végezhessék művészeti tanulmányaikat is, ahol a közismeretit is teljesítik. Így nem kell külön más intézménybe vinni a szülőknek gyermekeiket, hanem helyben, alkalmanként a délutáni iskolai foglalkozások idején járhatnak a művészeti iskolai órákra. A tanulmányok a zenei tanszakokon előképzővel indulnak, ahol képességfejlesztés, a tehetség kibontakoztatása kezdődik. Ez szolgál arra is, hogy az adottságok ismeretében a megfelelő hangszer kiválasztását segítsük. Ezután kerül sor a tanév májusának elején a hangszeres felvételire, melyet hangszerbemutató előz meg, mely segít a hangszer megismerésében és kiválasztásában. A néptánc és a képzőművészeti tárgyak felvételije a tanév elején azokban az iskolákban történik, ahol ezek oktatása lehetséges. Itt főként azok a gyerekek tanulnak, akik az általános iskolai tanulmányaikat is ebben az intézményben folytatják. Az órák látogatása szinte kizárólag így oldható meg. Az iskolák és tanszakok, ahol művészeti képzés folyik: Óbudai Harrer Pál Általános Iskola Harrer Pál u. 7. Zenei lehetőségek: fagott, furulya, fuvola, gitár, gordonka, hegedű, kamarazene, klarinét, oboa, szaxofon, zongora, zeneismeret (szolfézs), zenekar. Képzőművészet: kerámia. Aquincum Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Arató Emil tér 1. Zenei lehetőségek: fagott, furulya, gitár, gordonka, hegedű, zongora, zeneismeret (szolfézs). Bárczi Géza Általános Iskola Bárczi Géza u. 2. Zenei lehetőségek: Zongora, zeneismeret (szolfézs). Csillaghegyi Általános Iskola - Dózsa György u. 42. Zenei lehetőségek: furulya, gitár, zongora, zeneismeret (szolfézs). Fodros Általános Iskola - Fodros u Képzőművészet: grafika. Kerék Általános Iskola és Gimnázium - Kerék u Zenei lehetőségek: gitár, gordonka, hegedű, zongora, zeneismeret (szolfézs), kamarazene. Krúdy Gyula Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Gyógyszergyár u Zenei lehetőségek: furulya, gitár, hegedű, zongora, zeneismeret (szolfézs). Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Vörösvári út 93. Zenei lehetőségek: furulya, gitár, oboa, zongora, zeneismeret (szolfézs). Képzőművészet: festészet. 55

56 Dr. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szérűskert u. 40. Zenei lehetőségek: zongora, zeneismeret (szolfézs). Képzőművészet: kerámia. Dr. Béres József Általános Iskola Keve u. 41., illetve Királyok útja 178/E Zenei lehetőségek: fagott, furulya, gitár, hegedű, zongora, zeneismeret (szolfézs). Medgyessy Ferenc Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Medgyessy F. u Zenei lehetőségek: hegedű, zongora, zeneismeret (szolfézs) Néptánc. Mustármag Keresztény Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Templom u. 5. Zenei lehetőségek: furulya, zeneismeret (szolfézs). Óbudai Nagy László Általános Iskola Zápor u. 90., illetve Váradi u. 15/b. Zenei lehetőségek: furulya, gordonka, harsona, kamarazene, trombita, zongora, zeneismeret (szolfézs). Képzőművészet: festészet, grafika, szobrászat. Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola és Óvoda Fényes Adolf u. 10. Zenei lehetőségek: furulya, fuvola, gitár, gordonka, hárfa, hegedű, kamarazene, kürt, magánének, orgona, ütő, zongora, zeneismeret (szolfézs, zeneelmélet, zenetörténet), zenekarok. A hangszereseknek az egyéni órák mellett ún. kötelező tárgyat is tanulniuk kell. Így nekik hetente 2x30 perc hangszeres óra van, valamint a kicsiknek 2x45 perc, a nagyoknak 1x90 perc zeneismeretre (szolfézsra) kell járniuk. Iskolánkban közel nyolcvan pedagógus végzi az oktató-nevelő munkát. Hagyományaink: A diákok minden évben decemberben és május első napjaiban hangversenyen szerepelnek, a néptáncosok egy ünnepi gálaműsoron lépnek fel karácsony előtt (sok egyéb fellépés mellett), a képzőművészek tanév végén kiállításon mutatják be alkotásaikat, továbbá a Vörösvári úti Szakrendelőben rendszeresen kiállítást tartanak. Ugyancsak a diákok szerepelnek a Társaskörben az októberi Szabina-napi és a májusi évzáró hangversenyen. A tanárok két alkalommal adnak hangversenyt: október elején a Szent Péter és Pál Főplébánia-templomban, január-februárban pedig az Óbudai Társaskörben. A társasköri hangverseny idején a képzőművésztanárok kiállítást tartanak a ház aulájában. Azok a diákok, akik jól felkészültek, zenei versenyeken, fesztiválokon vesznek részt tanáraik javaslata alapján. Eredményeik iskolánk jó hírnevét öregbítik. Nyaranta zenei, néptánc és képzőművészeti táborokat szervezünk. Ezek az egyhetes alkalmak kiváló lehetőséget adnak a gyakorlásra, alkotásra tanáraik vezetésével. Hangszerbemutató április 23. csütörtök, 16:30 az Óbudai Szent Péter és Pál Szalézi Általános Iskola tornatermében. Zenei, hangszeres felvételik: május 4-6-ig a Harrer Pál Iskola 2. emeletén. Ennek részleteiről mindenki tájékozódhat áprilistól az iskola honlapján (www.aeliasabina.hu). Az Iskola alapdokumentumai a honlapon megtalálhatók! Kenessey László intézményvezető 56

57 Óbudai Népzenei Alapfokú Művészeti Iskola 1035 Budapest Mókus u Tel.: web: AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA - a magyar zenei anyanyelv iskolája A 23 éve alapított Óbudai Népzenei Iskola a népzeneoktatás legrégebbi hazai műhelye, Európában máig az egyetlen olyan állami fenntartású alapfokú zeneiskola, ahol kizárólag énekes és hangszeres népzenét tanítanak. Története a hetvenes évek közepére nyúlik vissza, ekkor jött létre a legendás zeneiskola igazgató, Till Ottó kezdeményezésére, Béres János furulyaművész vezetésével a népzenei tanszak, amely a kezdeti három hangszer után a Táncházmozgalom olyan emblematikus egyéniségeinek bekapcsolódásával, mint ifj. Csoóri Sándor, Jánosi András, vagy a Tékás Havasréti Pál és Lányi György, illetve a népi ének tanár Bodza Klára tanította az egyre népszerűbb erdélyi vonószenét, de olyan hangszereket is, mint a tekerő vagy a duda. A tanszak kezdetben a Fő téri Zichy kastélyban működött, és éppen harminc esztendeje, ban került a Nagyszombat utca 27 alatti lakóházba, egy óvoda helyére. Népszerűségét a nyolcvanas évekbeli 300-as létszám bizonyította. Az iskola tehát nélkülözhetetlen feltétele volt a Táncházmozgalom kiteljesedésének, és a nyolcvanas évek közepétől mintát adott más zeneiskoláknak is a népzene tanítására (ma már több, mint ötezer diák tanul népzenét Magyarországon művészeti iskolákban). Olyan egyéniségek fordultak meg itt, mint pl. Sebestyén Márta, - vagy Fábián Éva, Juhász Zoltán, utóbbiak ma az iskola tanárai - és szinte mindegyik mai fővárosi népzenei együttesben vannak olyan fiatalok, akik itt végezték népzenei tanulmányaikat. Az iskola történetében fordulópontot jelentett az 1991-es év, amikor a tanári kar kezdeményezte a III. kerületi Zeneiskolából való kiválást, egy önálló intézmény megalakítását. Így jött létre 1991 január elsején az Óbudai Népzenei Iskola, amelynek első igazgatója Kobzos Kiss Tamás lett, aki azóta is vezeti az intézményt. Az elmúlt több, mint két évtizedben az iskola számos országos és nemzetközi konferencia szervezésében vett részt, nemzetközi kapcsolatai kiterjedtek. Rendszeres látogatók voltak pl. a norvégiai Rauland Népművészeti Egyetemének hallgatói, de Európa számos országából és Japánból, Kínából, Ausztráliából, Dél-Amerikából, Thaiföldről is érkeztek szakemberek a magyarországi népzeneoktatás tanulmányozására. Az Óbudai Népzenei Iskola két ízben is részt vett az ISME (International Society for Music Education) nemzetközi konferenciáin, 1998-ban a Dél-afrikai Pretoriában, és 2012-ben Thessalonikiben mutatkoztak be nagy sikerrel az iskola tanulói. Az intézményt 2008-ban Príma-díj -jal tüntették ki. Jelenleg 200 növendéket 17 tanár tanít, köztük vannak olyanok is, akik a Táncházmozgalom nagy öregjei, mint pl. a nemrég Arany Érdemkereszttel kitüntetett (ezt a kitüntetést eddig négyen kapták meg az iskola tanárai közül) Virágvölgyi Márta, vagy Jánosi András, Budai Ilona, Fábián Éva, Juhász Zoltán, de olyanok is, akik nemrég fejezték be felsőfokú tanulmányaikat. Az iskola rendszeresen szerepel a médiában, a Katolikus Rádió pl. egy 14 részes sorozatban mutatta be az iskola tanárait (ez könyv alakban is kapható Hagyományok éltetői címmel). Számos, a tanítást segítő kiadványt jelentetett meg az intézmény, és több CD-t is az iskola növendékeinek és tanárainak közreműködésével. 57

58 A zeneiskola kapcsolatokat ápol a szomszédos országok kisebbségben élő magyar gyermekeivel, tíz esztendeje a Felvidékről járnak ide növendékek, és 2003-ban már az ötödik tábort rendezték meg a moldvai Pusztinában, Nyisztor Ilonával közösen. Az idei táborban több, mint 80 gyermek tanulta vissza saját hangszeres zenei anyanyelvét az iskola tanárainak segítségével a Magyar Házban. Újabb mérföldkő volt az iskola életében a 2013 szeptemberi költözés, amikor - az Önkormányzat jóvoltából az Óbudai Népzenei Iskola megkapta az Építészeti Múzeum volt székhelyét, a Mókus u. 20 szám alatti szépen felújított épületet.. Az Óbudai Népzenei Iskolában választható tanszakok: citera, furulya, tambura, népi ének, hegedű, szolfézs,koboz, népzenei alapismeretek, duda,tekerő, bőgő, cimbalom, zenekar, kamarazene, Az iskola május elején tart felvételi meghallgatást, a pontos időpont egyéb információkkal együtt az iskola honlapján (www.nepzeneiskola.hu) megtalálható Kobzos Kiss Tamás intézményvezető 58

59 III. kerületben működő alapítványi, egyházi fenntartású intézmények Laborc Általános Iskola 1035 Budapest, Vihar u.31. OM: Tel: , 30/ ; Fax: web: Általános iskolánk 2007 szeptembere óta működik Óbudán a Megérted Alapítvány fenntartásában. Iskolánk gyermekközpontú, humánus közösség, inklúzív, befogadó iskola. A közoktatás szerves részeként átjárható az ország általános iskoláival, de szemléletében, módszereiben, feltételeiben alternatívát nyújt: Családias légkörű, fős kis létszámú osztályainkban két-két osztályfőnök, egy-egy pszichopedagógus, és az alsó tagozaton osztályonként egy-egy asszisztens együttműködve vezeti az osztályokat. Tantestületünk a tanítók és szaktanárok, logopédusok, terapeuták, iskolapszichológusok, szakedzők szoros szakmai együttműködésével dolgozik. Módszereink alapja a személyre szabott tanulási utak biztosítása, differenciálás; a képességfejlesztés és tehetségkibontakoztatás egysége; élménypedagógia és változatos kooperatív tevékenységek. Művészettel nevelés: Fontos és kiemelt szerepe van az alkotó tehetség-kibontakoztató foglalkozásoknak és a művészetterápiás foglalkozásoknak egyaránt. Folyamatosan sikeresen veszünk részt különböző rajzpályázatokon. Az ének-zene órák hangszerekkel támogatottak. Az érdeklődő gyerekek számára dob- és gitároktatás. Az alsó tagozatosoknak néptánc és népi játék foglalkozások. Minden évfolyamon a dráma órákon a szociális készségek fejlesztése mellett a fellépésekre is készülnek a gyerekek. Az érdeklődők számára dráma szakkör is működik. Mozgásfejlesztés, sport: Az alsó tagozaton mozgásterápiák elemei beépülnek a mindennapos testnevelés órákba. Heti 2 testnevelés órát futball szakedző tart, ahol a kisiskolásoknak kifejlesztett futballoktatásban részesülnek a gyerekek. A felső tagozaton a mindennapos testnevelés órákba épített keleti harcművészet alapú mozgásformák / MediBall edzések szerepelnek. A sportkörökön külön az alsósok és külön a felsősök sportjátékokkal ismerkedhetnek. Az érdeklődő gyerekeknek további sportolási lehetőségeket is találhatnak: futball, aikido, úszás. Informatikai kompetenciák fejlesztése: Első osztálytól nyolcadikig az informatika tantárgyat is tanítunk. Az infokommunikációs eszközöket a többi tanórákon is tudatosan alkalmazzuk. Idegen nyelvi kompetenciák fokozatos kialakítása: Az 1-3. évfolyamon választható játékos angol nyelvi alapozás után 4. osztálytól tanítunk angol nyelvet heti 3 órában. Szociális- és kommunikációs készségek fejlesztése: Reggeli és napközbeni beszélgető-kör minden évfolyamon; Kooperatív tanulási technikák; Dráma óra az órarendbe építve első osztálytól; Fellépési, szereplési lehetőségek; Specifikus szociális- és kommunikációs 59

I R Á N Y T Ű 2016/2017-es tanév

I R Á N Y T Ű 2016/2017-es tanév I R Á N Y T Ű 2016/2017-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest III. Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapest IX. Kerületi Szent Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS tankerületi. tankerületi

BEISKOLÁZÁS tankerületi. tankerületi ISKOLAKEZDÉS SZÜLETÉSI STÁTUSZ LEHETŐSÉGEK LEHETSÉGES DÖNTÉSI JOG EGYÉB IDŐ IDŐPONTJAI tankerületi kormányhivatal engedélyezi SZB. véleménye alapján nem tanköteles iskolakezdés 2016. szeptember 2010.09.01.

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév

I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév I R Á N Y T Ű 2014/2015-ös tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről Klebelsberg

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév

I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév I R Á N Y T Ű 2013/2014-es tanév KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Budapest 03 Tankerület kiadványa TARTALOM Jogszabályi háttér Bevezető Általános tájékoztató az oktatási intézményekről 3. oldal 7.

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1.

Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV. Első tanítási nap szeptember 1. Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Iskola MUNKANAPTÁR 2016/2017. TANÉV Tanév rendje Tanévnyitó ünnepség 2016. szeptember 1. (csütörtök) 8.00 óra Első tanítási nap 2016. szeptember

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Humán Erőforrás Bizottság 2015. március 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s

Részletesebben

I R Á N Y T Ű 2012/2013-as tanév

I R Á N Y T Ű 2012/2013-as tanév I R Á N Y T Ű 2012/2013-as tanév Budapest III. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Főosztályának kiadványa TARTALOM Fontos tudnivalók Bevezető Általános tájékoztató

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat TÁJÉKOZTATÓ az óvodai felvételekről A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az óvoda a gyermek három

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola. Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az első évfolyamra jelentkezők sorsolással történő felvételi szabályzata Tartalom 1. Törvényi hivatkozások... 2 2. A nem körzetünkbe lakó tanulók a következőképpen juthatnak

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu

Név: Bolyai János Általános Iskola Cím: 1195 Budapest Árpád u. 14. E-mail: bolyai@iskola.kispest.hu Iskolánk programja az elsõ osztályba készülõ gyerekeknek és szüleiknek Nov. Ismerkedés az iskolával: óvodás csoportok részvétele Dec. 7. Mikulás ünnepség: óvodás csoportok részvételével Dec. 10. Luca napi

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2016/2017. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Az I. Béla Gimnázium Tehetséggondozó Középiskola Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Pénziránytű

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás

HÉTFŐ KEDD SZERDA CSÜTÖRTÖK PÉNTEK SZOMBAT VASÁRNAP. Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek. Német Nemzetiségi kirándulás 2016 szeptember 01 02 03 04 Tanévnyitó ünnepély Schultüte Elsős szülői értekezletek 8.b Tanulmányi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi 05 06 07 08 09 10 11 Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi Német Nemzetiségi

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanév Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanév A L SÓ TAGOZAT P edagógiai programunkban célul tűztük ki, hogy minden tanulónkat képességének megfelelő szinten

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2016/17.

A tanév helyi rendje 2016/17. A tanév helyi rendje 2016/17. Az énekkari próbák rendje: : 13.50-14-30 : 13.50-14.30. Szeptember 1. 7. 6. 5-8. 12. 17. 24. 26. Tanévnyitó ünnepély: 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek:17.00 Tűzriadó próba

Részletesebben

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium?

Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Mit kínál a Szekszárdi I. Béla Gimnázium? Helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk (Illyés Gyula) Szekszárdi I. Béla Gimnázium Akkreditált Kiváló Tehetségpont Ökoiskola, Madárbarát Iskola, Mentoráló intézmény

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 6323 Dunaegyháza Iskola u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet alapján 1. Felvételi

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT III. TANKERÜLETÉBEN 2015-2016. tanévben 1 Tartalom Versenyeink a 2015/2016-os tanévben... 3 Versenyeken résztvevő

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket.

Kedves Szülők! A leendő első osztályos, tanköteles gyermekek beíratásával kapcsolatos információkra szeretnénk felhívni a figyelmüket. Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola OM: 032351 KLIK 122013 Cím: 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. / : (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu Kedves Szülők!

Részletesebben

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31.

Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet 2015. október 26. október 30. Téli szünet 2015. december 21. - 2015. december 31. Tanév rendje Tanévnyitó 2015. szeptember 1. (kedd) 8.00 óra Első tanítási nap 2015. szeptember 1. Őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2015. október 22. (csütörtök) Munkaszüneti nap 2015. október 23.

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető

SZEPTEMBER Feladatok Felelős szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézményvezető SZEPTEMBER Feladatok Felelős 2016. szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély, balesetvédelmi és tűzvédelmi intézmény oktatás 2016. szeptember 5. Zeneiskola első tanítási nap zeneisk. mkk 2016. szeptember 9. Tanítás

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév

Gimnáziumi felvételi tájékoztató. 2017/2018. tanév Gimnáziumi felvételi tájékoztató 2017/2018. tanév Miért érdemes gimnáziumunkat választani? Jó hangulatú iskola. Értéket közvetítő hagyományok, rendezvények, sportolási lehetőségek (úszás, kézilabda, szertorna).

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola

A tanév tervezett ütemterve. A 2016/2017. tanév rendje. művészeti iskola A tanév tervezett ütemterve A 2016/2017. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév utolsó tanítási napja általános iskola 2017.

Részletesebben

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista 2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Tanító speciális képesítéssel: Tartósan távol: 1 igazgató, 2

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) KORMÁNYRENDELET 23. ALAPJÁN

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) KORMÁNYRENDELET 23. ALAPJÁN KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) KORMÁNYRENDELET 23. ALAPJÁN 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. 2. A nevelő és oktató munkát

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

4. A tanév helyi rendje 2015/2016.

4. A tanév helyi rendje 2015/2016. 4. A tanév helyi rendje 2015/2016. Szeptember 1. Tanévnyitó ünnepély 8.00 1. évfolyam szülői értekezletek 17.00 3. Tűzriadó próba 2. óra 4. Bombariadó próba 2. óra 7-10. Szülői értekezletek 2-4. és 5-8.

Részletesebben

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web: 36(1) ;

1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM: web:  36(1) ; LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 web: http://www.lazaraltisk.hu/, 36(1)369-3180; e-mail: lazaraltisk@gmail.com A 2016/2017-es tanév munkarendje A 2016/17-es tanév rendje

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben