Nevelési programja A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelési programja 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 A keresztény hit csak közösségben születik és növekszik. Az iskola azért tanít, hogy neveljen, hogy belülről alakítsa az embert. Elkerülhetetlen, hogy az iskola határozott világnézetre hivatkozzon. Az iskola feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. (A katolikus iskola, Róma 1977) A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Nevelési programja 2010.

2 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...5 A nevelési program forrásai...6 I. Alapvetések...7 I.1. Hitvallásunk...7 I.2. Iskolakoncepciónk...7 I. 3. Alapértékeink...8 II. Helyzetelemzés...8 II.1. Iskolánk története...8 b) Az intézet jelene:...9 II.2. Beiskolázási területek...10 II.3. Az iskola sajátos arculata...10 III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III.1. Pedagógiai alapelvek...11 III. 2. Nevelési-oktatási célok...12 III.3. Feladatok...12 III.3.1. Általános nevelési feladatok...12 III Konkrét nevelési feladatok...13 A keresztény hitéletre való nevelés...13 Erkölcsi nevelés...13 III. 4. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai...14 III A vallási nevelés módja...14 III Az erkölcsi nevelés módja...15 III Az oktatás módja...15 III Az alapműveltség továbbépítése...16 III.4.5. A tanulási stratégiák megválasztása...16 IV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök IV.1. A helyi taneszközök meg- és kiválasztásának elvei...17 IV.2. Eszközigény, fejlesztési törekvések...17 V. Személyiségfejlesztés V.1. Nevelési elvek...18 V.2. Személyisgfejlesztés értékelése...18 V.4. A személyiségfejlesztés irányítása...19 V.4.1. Tanórán kívüli tevékenységek...19 VI. Közösségfejlesztés VI.1. szinterei...21 VI.2. Céljai és feladatai...22 VI.2.1. Hon- és népismeret...22 VI.2.2. Nyitottság a különböző életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt...22 VI.2.3. Környezeti értékek megőrzése...22 VI.2.4. Kommunikáció...23 VI.2.5. Elfogadó és segítőkész magatartás...24 VI.2.6. Hagyományok

3 VII. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek.. 27 VII.1. Orvoslásuk és az ezzel kapcsolatos feladatok:...28 VII.1.1. Orvoslásuk...28 VII.1.2. Feladatok...29 VIII. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység VIII. 1. A tehetséggondozás szinterei...30 IX. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok X. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program XI. Szociális hátrányok enyhítése XI.1. Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézményekkel...33 XI.2. Tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása...33 XI.3. Táborozási hozzájárulások...34 XII. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködése XIII. Az átmenet problémáinak megoldása XIII.1. Átmenet az általános iskola a gimnázium között...35 XIII.2. Átmenet a középiskola és a felsőoktatási intézmények között...36 Óraterv hat évfolyamos gimnáziumi osztályok számára Óraterv négy évfolyamos gimnáziumi osztályok számára... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hitelesítés Helyiség, felszerelés és eszközlista A egészségnevelési és környezeti nevelési programja Elfogadási nyilatkozat... Módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának egységes méréséhez és minősítéséhez 59 Az oktatás területén Az egészségügy területén A) Egységes minőségellenőrzés...63 B) Egységes minőségbiztosítás...63 C) Folyamatos visszacsatolás...64 Kollégium A kollégiumi nevelés alapelvei, célkitűzései A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elve A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását elősegítő tevékenység elvei A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén a nemzeti, etnikai kisebbség kulturális és anyanyelvi nevelésének feladatai A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és az együttműködés formái A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések Elfogadó nyilatkozat Jegyzőkönyv

4 AZ INTÉZMÉNY ADATAI NEVELÉSI PROGRAM Preambulum Az intézmény neve: Az intézmény jellege: (Székhely, levelezési cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.) többcélú intézmény (gimnázium és kollégium) Az intézmény alapítása: A gimnáziumot Academicum et Universitatis Collegium néven hozta létre Szécheny György esztergomi érsek március 19-én. Módosító okirat: iskola: Az Alapító okiratot módosító okirat kelt február 7-én, aláírója Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek. kollégium: Kelt július 25., aláírója Dr. Kiss Rigó László, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) Főigazgatója. Újramódosító okirat: Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt április 15-én, aláírója Snell György EKIF igazgató Újramódosító okirat: Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt május 14- Én, aláírója Snell György EKIF igazgató Az intézmény fenntartója: Az intézmény státusza: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (1035 Budapest, Kórház utca 37.) A gimnázium és kollégium a Magyar Katolikus Egyházon belül működő jogi személy, önállóan gazdálkodik és vagyonával ugyanígy rendelkezik. Működési engedély: iskola kollégium Kelte: augusztus december 19. Száma: / /8/2001 Kibocsátó: Budapest Főváros főjegyzője megbízásából Spengler Györgyné oktatási ügyosztályvezető. Egyházi nyilvántartás: iskola kollégium Kelte: február november 30. Száma: Kibocsátó: Spányi Antal érseki általános helynök, Esztergom- Budapesti Főegyházmegyei Hivatal. 5

5 A nevelési program forrásai Jelen pedagógiai program a hatályos jogszabályok, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és a Szécheny György Katolikus Kollégium alapvető iskolai és kollégiumi dokumentumai alapján készült, az újraindulás óta végzett munka tapasztalatait összegző helyzetelemzések figyelembe vételével. Jogszabályok: A közoktatásról szóló 1993/LXXIX.tv.; A 11/1994.(VI.8.)sz. MKM rendelet; Egyházi Törvénykönyv (CIC) kánon; Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati rendelkezései 1994: Iskolai dokumentumok: A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Pedagógiai Programja (Budapest, 1997.; ); Szécheny György Katolikus Kollégium Pedagógia Programja (Budapest, 2004.) 6

6 I.1. Hitvallásunk NEVELÉSI PROGRAM I. Alapvetések A pedagógiája az európai keresztény humanizmus és a magyar nemzeti műveltség értékeinek tiszteletén, elsajátításán, hagyományainak ápolásán, gyarapításán és továbbadásán alapul. Iskolánk tanárai ebben a szemléletben hivatásszerűen végzik a legszebb és legfelemelőbb munkát, az ember szolgálatát. Nagy felelősséget ró ez nevelőinkre. A pedagógus, az iskola hatása ugyanis emberi sorsokat befolyásol, dönt el. Arra törekszünk, hogy iskolánk belső világa - erkölcsi értékrendünknek megfelelően - gyermek és emberközpontú legyen, hogy egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére épüljön. I.2. Iskolakoncepciónk Az iskola koncepciója a klasszikus és keresztény emberi értékekre épül. Tevékenységünk külső tényezői: társadalmi folyamatok, oktatáspolitikai változások, fenntartói hozzáállás stb. csupán a kerete annak a filozófiának, melynek a vezérlője Krisztus, alanya a gyermek, hisz iskolánk szintjén minden őérte történik. Célunk, hogy baráti légkörben, jó hangulatban érjünk el a neveltség és a tudás csúcsára tanítványainkkal, hogy testben és lélekben egészséges, tisztességes magyar, katolikus keresztény, a világ sodrásának ellenállni tudó, erkölcseiben megalapozott fiatalokat bocsássunk ki az életbe. Munkánk aktív részese és alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermeki személyiség fejlődésének a folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelősséget viseli. Az iskola a szülő partnere ebben a folyamatban, támasza, ha csüggedni látszik feladata végzésében, társa a gyermek tudásának gyarapításában, a személyiségének formálásában. Szoros együttműködésünk vezérlője az a tény, miszerint az iskola önmagban, a szülő, a család nélkül, vagy annak ellenében nem képes teljesíteni feladatát. Munkánk csak úgy lehet eredményes, ha szülő és pedagógus azonos elvek szerint, azonos értékek alapján nevelik a gyermeket. A diákok, a szülők és a pedagógusok együttműködve, és csak együttműködve képesek az eredményes oktatónevelő munkára. Nevelésünk hármas célkitűzése: római katolikus valláserkölcsi nevelés, az egyetemes európai és nemzeti műveltség korszerű oktatása, a felelős köz-, magánéletre és továbbtanulásra való felkészítés. Iskolánk növendéke lehet minden olyan diák, aki: vallását gyakorló keresztény életet él, elfogadja az iskola Nevelési programjában foglaltakat, és azzal azonosulni tud, eleget tesz a Helyi tanterv követelményeinek, eleget tesz az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben foglaltaknak. 7

7 I. 3. Alapértékeink NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai programunk alapja egy olyan értékrend, amelynek megfogalmazása - s egyben tudatosítása - közös munkánk eredménye. Alapértékeknek tekintjük a következőket: a krisztusi szereteten alapuló kapcsolatteremtés, gyermekközpontúság, nyitottság, korszerűség, klasszikus értékközvetítés a műveltség és az erkölcs területén, képességek szerinti fejlesztés (a szervezeti lehetőségeken belül), a kultúra, mint létmód, humán szocializáció, tudatos életvitel, harmonikus személyiségfejlesztés, hagyományőrzés és teremtés, élő kapcsolat a határon túli magyarokkal, Európa más népeivel. II. Helyzetelemzés II.1. Iskolánk története A Magyarország fővárosának legrégebbi középiskolája. Szécheny György esztergomi érsek március 19- én alapította meg. Megkülönböztetés nélkül nyitott mindazon családok gyermekei előtt, akik az iskola által képviselt nevelési elveket és értékeket tiszteletben tartották. Az intézet sorsa valóságos hely- és pedagógiatörténeti regény. A gimnázium a várnegyedben számos épületben működött. Az iskola 1876-ban otthonra talált a kifejezetten számára épített épületben, az Ilona (ma Szabó Ilonka) utcában. Az évi kommunista hatalomátvétel során államosítják, megfosztva alapítója által adományozott nevétől, vagyonától, katolikus, vallási és pedagógiai alapállásától. Az újjászervezés lehetőségét a diktatúra bukása hozta meg. A rehabilitáció hivatalosan nyarán indult meg januárjában megtörtént a jogi, februárjában megkezdődött a pedagógiai rehabilitáció, és júliusában pedig az iskola újból birtokba vehette az épületet. Nem szabad azonban megfeledkezni az iskola örökségéről sem. Iskolánk létrehozta az első gimnáziumi Magyar Nyelv és Irodalom tanszéket (1843), elsőként dolgozta ki a szaktárgyi oktatás rendszerét (1848), az első modern diákkör (Budai Önképző Egylet) megszervezője (1862), az első tudományos pedagógiai műhely (Budapesti Középiskolai Tanári Egylet) kezdeményezője (1866), az első magyar iskolai futball-mérkőzés lebonyolítója (1885) és az első cserkészcsapat megalakítója ( ). 8

8 Az iskola tanárai tervezték a mai Hilton szálló épületét, a Szentháromság emlékművet és Buda első modern vízvezetékét. A tehát fontos szerepet játszott a budai vár-negyed arculatának kialakításában. A gimnázium növendékei tartották az első újkori színielőadásokat Budán, 1751-től már magyar nyelvű darabokkal. Az iskola tanítványai közül sokan Európa-, sőt világszerte ma is ismert személyiségekké váltak, mint pl.: Koncsog Nándor jezsuita, a Colorádó torkolatvidéke, ill. a Kaliforniai-félsziget felfedezője és első térképezője, báró Eötvös József író és államtitkár, az első magyar kultuszminiszter, József Ferenc királyi herceg, a híres nádor leszármazottja, Babesius Viktor román orvosprofesszor, a kolozsvári tudományegyetem névadója, Gyulai Ágost, Fináczy Ernő és Prohászka Lajos, a magyar és egyetemes pedagógiatudomány nagy alakjai, Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz kórokának és megelőzésének felfedezője b) Az intézet jelene: Az intézet újjászervezésére a lehetőség a magyar Alkotmány módosításával és az Egyház jogainak helyreállításával nyílt meg. A csaknem két évig tartó eljárás után az intézet jogi rehabilitálása januárjában megtörtént. Pedagógiai és vagyoni rehabilitációja viszont még évekig elhúzódott. Az ezzel kapcsolatos döntés csak decemberében született meg, s így szeptemberétől egy kilencedik és két hetedik évfolyamos osztállyal végre megkezdődhetett a tanítás júliusig a gimnázium a Schulek Frigyes Építőipari Szakközépiskolával egy épületben, nehéz körülmények közepette működött. Az iskola kiemelten kezeli a pedagógiai munka színvonalának emelését, és ennek folyamatos ellenőrzését, a külső kapcsolatrendszer helyreállítását, valamint a nevelés tárgyi feltételeinek biztosítását. A pedagógiai munka színvonalát a tanárok és a diákok tehetsége, felkészültsége és szorgalma mellett az iskola kiemelt hármas célkitűzése is determinálja. a vallásos szellemű nevelés; korszerű általános műveltség nyújtása, különös tekintettel a nyelvtanulásra; felkészítés az itthoni vagy külföldi továbbtanulásra, illetve a családi- és közéletre. A gimnázium hat, illetve négy évfolyamos osztályokban neveli a fiatalokat. A gimnázium újraindításakor (1997.) preferált volt a hat évfolyamos képzés ig csak ilyen osztályok indultak, külön fiú és leány osztályokkal ben úgy érzékeltük, hogy környezetünk igényli a négy évfolyamos képzést is. Az ekkor elindított egy négy évfolyamos osztály koedukált volt, s az azt követő évben jelentkező megnövekedett igény kiszolgálására indított immáron két kilencedik osztály megőrizte a koedukált formát. A hat illetve négy évfolyamos képzés óraterve és nevelési céljai, feladatai egyformák. Ez részben a kerettantervi átjárhatóság szempontjaiból, másrészt az iskola egységes nevelési rendszeréből következik. A két különböző oktatási forma működtetését a társadalmi elvárások indokolják. 9

9 A tanulók felvételi kérelmeinek elbírálásakor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: vallását gyakorló családi háttérrel rendelkező, elsősorban katolikus (egyéb keresztény felekezetű) diák plébánosi (lelkészi) ajánlás jó tanulmányi átlag példás vagy jó magatartás osztályzat az iskola nevelési és oktatási programjának elfogadása Felvételiztetés módja: Írásbeli: matematika, magyar, hittan Szóbeli: beszélgetés (gyerekkel és szülővel egyaránt) II.2. Beiskolázási területek: Budapest Budapest vonzáskörzete A főváros vonzáskörzetén kívül eső vidéki nagyvárosok és kisebb települések Iskolánk tanulóinak jelentős részét képezik a főváros különböző kerületeiben lakó diákok. Beiskolázási körzetünk nem korlátozódik az iskola telephelyéhez közel eső kerületekre, hanem kiterjed a teljes fővárosra. A budapesti diákokon kívül 10 %-ban vannak jelen a főváros vonzáskörzetéhez tartozó településekről bejáró tanulók. II.3. Az iskola sajátos arculata Keresztény Jézus Krisztus szeretetének, tanításának és életpéldájának tehetségünkhöz mért elsajátítását és követését jelenti. Humanisztikus a személy méltóságára, a közösség erejére és az egyetemes emberi kultúra központi pedagógiai jelentőségére utal. Európai a görög világszemlélet, a latin műveltség, a keresztény hit és a modern technika történelmileg is egymásra épülő egzisztenciális egysége. Nemzeti kultúrára alapozó történelmünk, évezredes államiságunk során megismert, magyar vonásokkal gyarapított európai keresztény humanista műveltség adására törekszik. A fent megfogalmazott sajátosságok gyakorlatban való megnyilvánulása a tantervbe beépített hittanórák, a felső évfolyamokon (9-12.) kötelezően tanított latin nyelv, a történelem, s azon belül is a magyar történelem hangsúlyozott oktatásában, valamint diákjaink személyiségformálásának előtérbe állításában figyelhető meg. 10

10 III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III.1. Pedagógiai alapelvek A II.3. pontban megfogalmazottakon (keresztény, humanisztikus, európai, nemzeti kultúrára alapozó) túl: Komplexitás elve biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatos és együttes hatásának figyelembe vétele és összehangolása a nevelés és oktatás folyamatában. A következetesség elve igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben. Lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve a tanulók fejlődésének mindenkor a maga fejlődési fokához mérten való biztosítása. Egyenrangúság elve a pedagógus és a tanulók egyenrangú félként való részvétele a nevelés-oktatás folyamatában. (A tanuló a nevelés alanya.) Bizalom elve bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. A pedagógus vezető szerepének elve az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető szerepének hangsúlyozása a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. A külső hatások elve a pedagógusoknak a tanulók iskolán kívül, a mindennapi életben szerzett tapasztalataira, információira, ismereteire való támaszkodása. A tapasztalatszerzés elve a tanulók saját tapasztalatainak megszerzésének, megértésének, általánosításának biztosítása. A tanulók különböző közösségek tagjainak elve a tanulók mindig szűkebb (család, osztály, iskola, egyházközség, cserkészcsapat) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés-oktatás az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembe vételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak szerepet a pedagógusok vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. 11

11 III. 2. Nevelési-oktatási célok NEVELÉSI PROGRAM A célja, hogy tanárai Jézus Krisztus útmutatását követve (Máté: ), Szécheny György esztergomi érsek 1687.III.19-ei alapítói akaratának, valamint Paskai László bíboros, prímás, érsek 1997.II.7-ei rendelkezéseihez híven iskolánk diákjait a mai kor követelményeinek megfelelő módon együttműködve Istennek és a Hazának nevelje és oktassa. A fenti cél voltaképpen három egymástól elválaszthatatlan mozzanatot jelent: 1. Római katolikus valláserkölcsi nevelést o hitoktatás o megfelelő lelkiség kialakítása o szereteten alapuló lét- és értékrend kialakítása o keresztény világnézet kialakítása 2. Az egyetemes európai és nemzeti műveltség korszerű oktatását o az egyetemes emberi kultúrának személyre szóló megfogalmazása o napjaink történéseinek a múlt megismerésén történő magyarázata o a magyar gyökerekhez való kötődés, azonosságtudat kialakítása 3. A felelős köz-, magánéletre és továbbtanulásra való felkészítést o felkészítés a továbbtanulásra o értékóvó, értékteremtő magatartásforma kialakítása o a magán- és a közéletben egyaránt felelősséggel bíró, és felelősséget vállalni tudó személyiség kialakítása III.3. Feladatok III.3.1. Általános nevelési feladatok a személyiség pszichikus komponenseinek a fejlesztése, a tanulás tanításának középpontba állítása, az anyanyelv helyes használata, a kommunikációs képességek fejlesztése, az egyéni tudat, az önértékelési motívumok fejlesztése, egészséges lelki és testi életmód szemléletének kialakítása a mozgás, a szabad levegőn való sport, a játékos sporttevékenységek elsajátíttatása, gyakoroltatása által, a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, a hátránykompenzálás és tehetséggondozás az iskolai élet minden területén, az információk, ismeretek minél szélesebb körből való gyűjtésének megismerési folyamata, a könyvtárhasználat fontossága. 12

12 III Konkrét nevelési feladatok: A keresztény hitéletre való nevelés a keresztény hit szavakkal és tettekkel való megvallásának gyakorlása vallási kötelességek teljesítésének életformává alakítása minden szaktárgy tanítása során az isteni teremtés jelenlétére való rávilágítással az Istenre figyelés szemléletének életformává alakítása Erkölcsi nevelés önismeret, önuralom, önnevelés képességének kialakítása a jó példával való nevelés megvalósítása cselekedeteink következményeinek felelősségteljes felvállalásának, értékelésének, a változtatni tudás erkölcsi képességének kialakítása a kötelességtudás, kötelességteljesítés képességének kialakítása a szerénység, alázat, engedelmesség, igazságosság, okosság, mértékletesség, lelki erő erényeinek kialakítása Színvonalas oktatás szakmáját hivatásként szerető, értő, művelő pedagógusok alkalmazása érdeklődő, feladatait kötelességtudóan, képességeihez mérten elsajátító diákok iskolába való felvétele és megtartása egymást segítő tanár-tanár; tanár-diák; diák-diák kapcsolatok kialakítása életkornak megfelelő tananyag elrendezés életkornak megfelelő tanítási módszerek alkalmazása a színvonalas tanításhoz elengedhetetlen tárgyi feltételek előteremtése Nevelési színterek tanórák óraközi szünetek szakkörök versenyre felkészítő foglalkozások korrepetálások felvételi előkészítők egyéni feladatmegoldó versenyek személyes beszélgetések iskolán kívüli programok, foglalkozások Nevelési feladatok tantárgyi programok szerint: tantervek, tanmenetek szaktantárgyak nevelési céljai egyéb tevékenységi formák 13

13 III. 4. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai III A vallási nevelés módja A vallási nevelés célja a keresztény lét- és értékrendet felismerő, elfogadó és képviselő fiatal személyiség lehető legteljesebb kibontása. E cél elérésének feladata és feltétele a szervezett hitoktatás, hitélet és vallásos nevelés. III A hitoktatás: Az iskolai hitoktatás a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia által elrendelt, elfogadott és hatályba léptetett tanterv alapján, a megyéspüspök engedélyezte tankönyvek felhasználásával folyik. Mint a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium órarendjébe illesztett egyik tantárgyra, az oktatás későbbiekben ismertetésre kerülő pedagógiai módszerei rá is vonatkoznak. III Az iskolai hitélet: Kiegészíti a hittan órán tanultakat. A rendszeres iskolai és osztálymisék, adventi Roráték, adventi és nagyböjti lelki napok, nagyböjti keresztútjárás, októberi Rózsafüzér imádkozás, reggeli zsolozsmák, ima tanítás kezdetén és végén, étkezés előtt és utáni imák, a tanárok és a szülők számára tartott lelkigyakorlatok, a nyári hittantábor, a zarándoklatok, kirándulások alkalmával történő templom- és kegyhelylátogatások, mind a diák hitéletének gazdagodását és elmélyülését szolgálja. III Vallásos szellemű nevelés: A hitoktatás és a hitélet közvetlenségén túlmenően elengedhetetlen, hogy a gimnázium egész életét közvetve is megalapozza a keresztény világszemlélet. Ennek fontos kelléke, hogy: legyen gondunk a fizikai realitások mögött rejtőzködő mélyebb valóság bemutatására; törekedjünk arra, hogy a fizikai jelenségek okait metafizikai okokra is visszavezessük. 14

14 III Az erkölcsi nevelés módja Az erkölcsi nevelés módja: az erkölcsi nevelés keresztény vallási alapkora helyezése, az akarat helyes irányba terelésével történő jellemformálás. Előbbit szolgálja a hitoktatás, hitélet és vallásos pedagógia, mely által Krisztushoz vezetni törekszik a gyermekeket. Az akarat helyes irányba terelése a diák hajlamainak megismerésével indul; jó szokások és a helyes fegyelem kialakításával folytatódik; majd a fiatal személyiségnek az erkölcsi erényekre való készségének kiformálásával, azaz a jellemneveléssel zárul. Az erkölcsi nevelés, majd önnevelés a hit gyakorlásának természetéből adódóan is egész életre szóló és egész életen át tartó folyamat, ill. feladat, melynek részei: A diák hajlamainak megismerése önismeret önnevelés Jó szokások és a helyes fegyelem kialakítása Házirend ismerete és betartása feladatok elvégzése, szabályok betartása szeretet, engedelmesség, önzetlenség kialakítása baráti tanács adása és elfogadása önkontroll, önértékelés kialakítása Jellemformálás erények gyakorlására való készség kötelességtudás, engedelmesség alázat A tanárnak elöl kell járnia az erények gyakorlásában, állandóan szem előtt tartva, hogy a legtöbb diák esetében a jellemformálást csak megalapozni tudjuk. III Az oktatás módja Az oktatatás során alkalmazott pedagógiai eszközök, eljárások. Célja: helyes szemlélet értelmezés megértés alkalmazás tanulói képességek, jártasságok, készségek kialakítása Folyamata: Élményszerű témabemutatás (tanár) megtapasztalás (diák) megfontolás (diák) 15

15 Érthető magyarázat (tanár) elsajátítás (diák) Begyakoroltatás (tanár) alkalmazás (diák) Pedagógiai ellenőrzés (tanár) III Az alapműveltség továbbépítése a differenciálódó tantárgyi rendszerben a mentális képességek céltudatos fejlesztése az önálló tanulás és az önművelés alapozása, gyakoroltatása a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése közvetett kommunikáció írásbeliség, vizuális kommunikáció, számítógépes érintkezés, a nem anyanyelven folyó kapcsolatteremtés III.4.5. A tanulási stratégiák megválasztása az életkori jellemzők figyelembe vétele az ismeretek tapasztalati megalapozása, és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló fejlesztő értékelés az együttműködésre építő tanulási technikák és tanulásszervezési módok szerepének megnövekedése az aktív részvételt igénylő ismeretszerzési módok arányának növekedése az ismeretek tapasztalati megalapozása a kreativitás fejlesztése differenciált fejlesztés 16

16 IV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök IV.1. A helyi taneszközök megválasztásának elvei Az iskolában kötelezően használandó tankönyvek, egyéb taneszközök kiválasztásánál maximálisan szem előtt tartjuk helyi tantervünket, a tantárgyi struktúránkkal való megfelelőséget, a vételi árukat, esetlegesen több éven át való használhatóságukat, valamint az osztályok és az iskolák közötti átjárhatóságot. IV.2. Eszközigény, fejlesztési törekvések A gimnáziumra vonatkozó kötelező eszközök és felszerelések jegyzéke (11/1994.VI.8.) alapján mérhető fel, hogy mi az, amit be kell szereznünk. Iskolánk aktuális eszközigényét a Nevelési program 1. sz. melléklete tartalmazza. V. Személyiségfejlesztés Célja: Az egyes diákok testi, lelki alkatának, valamint szellemi képességeinek és tevékenységének teljes, harmonikus kibontakoztatása. Feladatai: Fizikai feltételek fejlesztése, a test nevelése, ápolása A lelki életfolyamatok természetének szem előtt tartása, pszichikai fejlődés szakaszainak ismerete Az intelligencia fejlesztése Értelem fogalmak, ítéletek, következtetések alkotása köznapi és szaktudományos nyelv helyes használata szaktárgyak közötti tárgyi és logikai kapcsolatteremtés Akarat akaraterő növelés 17

17 Érzelem ösztöneink megismerése ösztöneink felülbírálata, akaratunk irányítása tudatunk által Magasabbrendű hit Istenbe vetett feltétel nélküli bizalom kialakítása V.1. Nevelési elvek Az értelmes fegyelem, az önállóság, a szabadság, a szabad gondolkodás kialakítása. Felelősségérzet kialakítása önmaguk és társaik iránt fizikai, erkölcsi, szellemi téren. Együttműködési és konfliktuskezelési technikák kialakítása. Tolerancia gyakoroltatása etnikai, vallási, világnézeti, egészségi, anyagi, értelmi téren. Az általánosan elfogadott erkölcsi értékek beépítése a viselkedésbe és a gondolkodásba. V.2. Személyiségfejlesztés értékelése Osztálykonferenciákon A rendszeresen megtartott konferenciákon az osztályban tanító tanárok értékelik a tanulók előrehaladását Osztályfőnöki feljegyzések A tanuló személyiségfejlődésének alakulásáról. Az osztályfőnökök belátásuk szerint feljegyzéseket vezetnek önmaguk, illetve a tantestület számára, hogy a tanuló életének, személyiségfejlődésének meghatározó fontosabb mozzanatai ne merüljenek feledésbe. 18

18 V.4. A személyiségfejlesztés irányítása V.4.1. Tanórán kívüli tevékenységek Tanulószoba Azon tanulóink részére, akik, vagy akiknek szülei ezt igénylik, akinek az otthoni zavartalan tanulása nem biztosított, aki az iskolától távol lakik, aki a tanítás vége és a délutáni elfoglaltsága közötti időben nem tud hazamenni, akinek rossz tanulmányi előmenetele miatt szaktanárai ajánlják, aki félévkor valamely tantárgyból megbukott tanulószobát szervezünk. A tanulószoba célja és feladata, hogy a gyermek szakszerű segítséget kapjon önálló tanulásához, a tanórákra való felkészüléshez, az önműveléshez. Az iskola biztosítja a tanulószobára jelentkező tanulók részére a tanítási órák után a kultúrált étkezési lehetőséget, majd a délutáni tanári felügyeletet. Szakkörök Tehetséggondozást szolgálják (szaktárgyi szakkörök, színjátszókör, számítástechnika, újságírás, rajz, énekkar). Ezen felül egyéb, a tanulók érdeklődésének megfelelő szakkörök indítását vállaljuk megfelelő számú jelentkező esetén. Differenciált képességfejlesztő foglakozások Feladatuk az indulási hátrányok csökkentése, a lemaradók felzárkóztatása, közép- és emeltszintű érettségi vizsgára való előkészítés, versenyeztetés. Könyvtár A szorgalmi feladatok elkészítéséhez és az önképzéshez nyújt segítséget. Lehetővé teszi tanulóink számára a könyvekhez való közvetlen hozzáférést. 19

19 Tanulmányi és tehetségkutató versenyek, pályázatok A versenyekre való odafigyelés, az azokra való felkészítés által lehetőséget teremtünk arra, hogy az érdeklődő, tehetséges tanulók iskolai, kerületi, budapesti és egyéb pályázatok által meghirdetett versenyeken eredményesen vegyenek részt. Tanulmányi kirándulások A gyerekek életkorának, értelmi fejlettségének megfelelően tervezik és szervezik a pedagógusok. Az iskola biztosítja egyes osztályok számára az évente egyszeri alkalommal megszervezésre kerülő tanulmányi kirándulás lehetőségét, az iskolai szülői szervezet (SZMK), illetve a Diákönkormányzat (DÖK) meghatározza azt a legmagasabb összeget, melyet a program megvalósításánál nem lehet túllépni. Ezeken a programokon való részvétel nem kötelező jellegű. A programon részt venni nem kívánó tanulók számára tanítást, vagy más szervezett elfoglaltságot biztosít az iskola. Iskolaszintű kulturális megmozdulás Évente egy alkalommal iskolaszintű kulturális megmozdulást szervezhető (színház-, mozi- stb. látogatás), melynek finanszírozása a szülőt terheli. Osztálykeretben történő tanulmányi és kulturális megmozdulások A tanév folyamán a szaktárgyak jobb és könnyebb elsajátítása érdekében a szakórák keretében iskolán kívüli programok szervezhetők (színház-, mozi-, múzeum-, kiállítás-, állatkert- stb. látogatások), melyek finanszírozása a szülőt terheli. Ezt szaktanárok és az osztályfőnökök egyaránt kezdeményezhetik. Táborok Az elmúlt évek hagyományainak és a szülők igényeinek megfelelően a tanítási szünetekben éves rendszerességgel az alábbi táborok szervezését vállaljuk megfelelő számú jelentkező esetében: hittan tábor vándortábor kerékpáros tábor sítábor vízi tábor külföldi táborozás 20

20 Diákönkormányzat Tevékenységi körét működési szabályzata rögzíti. A Diákönkormányzatot az osztályonként megválasztott három képviselő alkotja, feladatuk év elején az elnök ill. elnökség megválasztása, javaslattevés az éves program összeállításához, a diáktanács segítése. Üléseit évente minimum három alkalommal tartja, ezen felül, csak szükség esetén ül össze. A Diákönkormányzatot az iskola vezetősége, az elnök illetve az azt segítő tanár hívhatja össze. VI. Közösségfejlesztés VI.1. szinterei Diákközösségek osztályok Diákönkormányzat szak- és diákkörök, színjátszókör az Iskolai Sportkör, 5.sz. Cserkész-csapat az iskolai énekkar Tanári közösségek nevelőtestület szaktárgyi munkaközösségek osztályfőnöki munkaközösség iskolavezetőség Szülői munkaközösségek osztályszintű iskolai szintű 21

BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai program I. rész Nevelési program

BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Pedagógiai program I. rész Nevelési program A keresztény hit csak közösségben születik és növekszik. Az iskola azért tanít, hogy neveljen, hogy belülről alakítsa az embert. Elkerülhetetlen, hogy az iskola határozott világnézetre hivatkozzon. Az

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI

A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 2015-2016-os TANÉV RENDJE, FELADATAI A 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet a 2015/2016. tanév rendjéről alapján. 1. A TANÉV A tanítási év első tanítási napja 2015. szeptember 1. A tanítási év első féléve

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre

Magyar László Gimnáziuma eseménynaptára a 2015-2016. tanévre A Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium eseménynaptára a 2015-2016. tanévre Eseménynaptár 2015-2016. tanév Augusztus Aug. 17. 9 h Dátum Esemény Tantárgyfelosztás,

Részletesebben

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B 2016-2017. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Gimnázium 7300 Komló, Alkotmány u. 2/B OM azonosító: 201286 Telephely kód: 001 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482-367 E-mail: gimnazium@nagylaszlo-komlo.sulinet.hu

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Petőfi Sándor Tagiskola Komoró Közzétételi Lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Tanító Fejlesztő pedagógus /szakvizsga/

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista Különös Közzétételi Lista 2013/2014. tanév Kisboldogasszony Katolikus Általános iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. OM 201747 1. A felvételi lehetőségek Az intézmény az alábbiak szerint határozza meg a felvételi

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés

A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés A 2012-2013-as tanév helyi rendje a Szent László ÁMK Középiskolájában Dátum Esemény Megjegyzés 2012.08.24. 2012.08.27. Javító, pótló és osztályozóvizsgák Kezdési idő: 8:00 2012.09.03. Veni Sancte Kezdési

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ

TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ TEHETSÉGPROGRAM HAJÓS ALFRÉD ÁLTALÁNOS ISKOLA GÖDÖLLŐ 2010. A magyar iskolai tehetséggondozásnak jelentős értékei vannak, ezzel Európa élvonalában vagyunk a nemzetközi értékelések alapján, de ahhoz, hogy

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév

Könyvtári munkaterv. 2015/2016. tanév Könyvtári munkaterv 2015/2016. tanév Olvassunk tehát minél többet, hiszen az irodalom az örökkévalóság távcsöve: felébreszti bennünk létünk rejtett erőit, amelyek átsegítenek minket sorsunk nagy viharain

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény

Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája. esemény dátum tanítási nap sorszáma tanítás nélküli munkanap sorszáma Kecskeméti Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Szakközépiskolája és Szakiskolája nap egyéb esemény időpont (óra:perc) felelős 2015. augusztus

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

A 2014/2015. tanév helyi rendje

A 2014/2015. tanév helyi rendje A 2014/2015. tanév helyi rendje A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló EMMI rendelet (3. ) előírja, hogy a nevelési-oktatási intézmények munkatervükben hatátozzák meg a tanév helyi rendjét.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127.

Különös közzétételi lista Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Mezőszemerei Általános Iskola 3378 Mezőszemere, Szabadság út 127. Tel: 06-36-490-005 E-mail: mezisko@gmail.hu Ikt.sz:1074/2013.12.02. Ügyintéző: Bartók István ig. Különös közzétételi lista Mezőszemerei

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 31 1 2 3 4 5 6 1. szept. 1-6 tantestületi munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák osztályfőnöki munkaközösség e 7 8 9 10 11

Részletesebben