Nevelési programja A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelési programja 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 A keresztény hit csak közösségben születik és növekszik. Az iskola azért tanít, hogy neveljen, hogy belülről alakítsa az embert. Elkerülhetetlen, hogy az iskola határozott világnézetre hivatkozzon. Az iskola feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. (A katolikus iskola, Róma 1977) A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Nevelési programja 2010.

2 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...5 A nevelési program forrásai...6 I. Alapvetések...7 I.1. Hitvallásunk...7 I.2. Iskolakoncepciónk...7 I. 3. Alapértékeink...8 II. Helyzetelemzés...8 II.1. Iskolánk története...8 b) Az intézet jelene:...9 II.2. Beiskolázási területek...10 II.3. Az iskola sajátos arculata...10 III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III.1. Pedagógiai alapelvek...11 III. 2. Nevelési-oktatási célok...12 III.3. Feladatok...12 III.3.1. Általános nevelési feladatok...12 III Konkrét nevelési feladatok...13 A keresztény hitéletre való nevelés...13 Erkölcsi nevelés...13 III. 4. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai...14 III A vallási nevelés módja...14 III Az erkölcsi nevelés módja...15 III Az oktatás módja...15 III Az alapműveltség továbbépítése...16 III.4.5. A tanulási stratégiák megválasztása...16 IV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök IV.1. A helyi taneszközök meg- és kiválasztásának elvei...17 IV.2. Eszközigény, fejlesztési törekvések...17 V. Személyiségfejlesztés V.1. Nevelési elvek...18 V.2. Személyisgfejlesztés értékelése...18 V.4. A személyiségfejlesztés irányítása...19 V.4.1. Tanórán kívüli tevékenységek...19 VI. Közösségfejlesztés VI.1. szinterei...21 VI.2. Céljai és feladatai...22 VI.2.1. Hon- és népismeret...22 VI.2.2. Nyitottság a különböző életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt...22 VI.2.3. Környezeti értékek megőrzése...22 VI.2.4. Kommunikáció...23 VI.2.5. Elfogadó és segítőkész magatartás...24 VI.2.6. Hagyományok

3 VII. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek.. 27 VII.1. Orvoslásuk és az ezzel kapcsolatos feladatok:...28 VII.1.1. Orvoslásuk...28 VII.1.2. Feladatok...29 VIII. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység VIII. 1. A tehetséggondozás szinterei...30 IX. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok X. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program XI. Szociális hátrányok enyhítése XI.1. Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézményekkel...33 XI.2. Tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása...33 XI.3. Táborozási hozzájárulások...34 XII. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködése XIII. Az átmenet problémáinak megoldása XIII.1. Átmenet az általános iskola a gimnázium között...35 XIII.2. Átmenet a középiskola és a felsőoktatási intézmények között...36 Óraterv hat évfolyamos gimnáziumi osztályok számára Óraterv négy évfolyamos gimnáziumi osztályok számára... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hitelesítés Helyiség, felszerelés és eszközlista A egészségnevelési és környezeti nevelési programja Elfogadási nyilatkozat... Módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának egységes méréséhez és minősítéséhez 59 Az oktatás területén Az egészségügy területén A) Egységes minőségellenőrzés...63 B) Egységes minőségbiztosítás...63 C) Folyamatos visszacsatolás...64 Kollégium A kollégiumi nevelés alapelvei, célkitűzései A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elve A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását elősegítő tevékenység elvei A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén a nemzeti, etnikai kisebbség kulturális és anyanyelvi nevelésének feladatai A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és az együttműködés formái A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések Elfogadó nyilatkozat Jegyzőkönyv

4 AZ INTÉZMÉNY ADATAI NEVELÉSI PROGRAM Preambulum Az intézmény neve: Az intézmény jellege: (Székhely, levelezési cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.) többcélú intézmény (gimnázium és kollégium) Az intézmény alapítása: A gimnáziumot Academicum et Universitatis Collegium néven hozta létre Szécheny György esztergomi érsek március 19-én. Módosító okirat: iskola: Az Alapító okiratot módosító okirat kelt február 7-én, aláírója Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek. kollégium: Kelt július 25., aláírója Dr. Kiss Rigó László, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) Főigazgatója. Újramódosító okirat: Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt április 15-én, aláírója Snell György EKIF igazgató Újramódosító okirat: Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt május 14- Én, aláírója Snell György EKIF igazgató Az intézmény fenntartója: Az intézmény státusza: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (1035 Budapest, Kórház utca 37.) A gimnázium és kollégium a Magyar Katolikus Egyházon belül működő jogi személy, önállóan gazdálkodik és vagyonával ugyanígy rendelkezik. Működési engedély: iskola kollégium Kelte: augusztus december 19. Száma: / /8/2001 Kibocsátó: Budapest Főváros főjegyzője megbízásából Spengler Györgyné oktatási ügyosztályvezető. Egyházi nyilvántartás: iskola kollégium Kelte: február november 30. Száma: Kibocsátó: Spányi Antal érseki általános helynök, Esztergom- Budapesti Főegyházmegyei Hivatal. 5

5 A nevelési program forrásai Jelen pedagógiai program a hatályos jogszabályok, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és a Szécheny György Katolikus Kollégium alapvető iskolai és kollégiumi dokumentumai alapján készült, az újraindulás óta végzett munka tapasztalatait összegző helyzetelemzések figyelembe vételével. Jogszabályok: A közoktatásról szóló 1993/LXXIX.tv.; A 11/1994.(VI.8.)sz. MKM rendelet; Egyházi Törvénykönyv (CIC) kánon; Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati rendelkezései 1994: Iskolai dokumentumok: A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Pedagógiai Programja (Budapest, 1997.; ); Szécheny György Katolikus Kollégium Pedagógia Programja (Budapest, 2004.) 6

6 I.1. Hitvallásunk NEVELÉSI PROGRAM I. Alapvetések A pedagógiája az európai keresztény humanizmus és a magyar nemzeti műveltség értékeinek tiszteletén, elsajátításán, hagyományainak ápolásán, gyarapításán és továbbadásán alapul. Iskolánk tanárai ebben a szemléletben hivatásszerűen végzik a legszebb és legfelemelőbb munkát, az ember szolgálatát. Nagy felelősséget ró ez nevelőinkre. A pedagógus, az iskola hatása ugyanis emberi sorsokat befolyásol, dönt el. Arra törekszünk, hogy iskolánk belső világa - erkölcsi értékrendünknek megfelelően - gyermek és emberközpontú legyen, hogy egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére épüljön. I.2. Iskolakoncepciónk Az iskola koncepciója a klasszikus és keresztény emberi értékekre épül. Tevékenységünk külső tényezői: társadalmi folyamatok, oktatáspolitikai változások, fenntartói hozzáállás stb. csupán a kerete annak a filozófiának, melynek a vezérlője Krisztus, alanya a gyermek, hisz iskolánk szintjén minden őérte történik. Célunk, hogy baráti légkörben, jó hangulatban érjünk el a neveltség és a tudás csúcsára tanítványainkkal, hogy testben és lélekben egészséges, tisztességes magyar, katolikus keresztény, a világ sodrásának ellenállni tudó, erkölcseiben megalapozott fiatalokat bocsássunk ki az életbe. Munkánk aktív részese és alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermeki személyiség fejlődésének a folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelősséget viseli. Az iskola a szülő partnere ebben a folyamatban, támasza, ha csüggedni látszik feladata végzésében, társa a gyermek tudásának gyarapításában, a személyiségének formálásában. Szoros együttműködésünk vezérlője az a tény, miszerint az iskola önmagban, a szülő, a család nélkül, vagy annak ellenében nem képes teljesíteni feladatát. Munkánk csak úgy lehet eredményes, ha szülő és pedagógus azonos elvek szerint, azonos értékek alapján nevelik a gyermeket. A diákok, a szülők és a pedagógusok együttműködve, és csak együttműködve képesek az eredményes oktatónevelő munkára. Nevelésünk hármas célkitűzése: római katolikus valláserkölcsi nevelés, az egyetemes európai és nemzeti műveltség korszerű oktatása, a felelős köz-, magánéletre és továbbtanulásra való felkészítés. Iskolánk növendéke lehet minden olyan diák, aki: vallását gyakorló keresztény életet él, elfogadja az iskola Nevelési programjában foglaltakat, és azzal azonosulni tud, eleget tesz a Helyi tanterv követelményeinek, eleget tesz az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben foglaltaknak. 7

7 I. 3. Alapértékeink NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai programunk alapja egy olyan értékrend, amelynek megfogalmazása - s egyben tudatosítása - közös munkánk eredménye. Alapértékeknek tekintjük a következőket: a krisztusi szereteten alapuló kapcsolatteremtés, gyermekközpontúság, nyitottság, korszerűség, klasszikus értékközvetítés a műveltség és az erkölcs területén, képességek szerinti fejlesztés (a szervezeti lehetőségeken belül), a kultúra, mint létmód, humán szocializáció, tudatos életvitel, harmonikus személyiségfejlesztés, hagyományőrzés és teremtés, élő kapcsolat a határon túli magyarokkal, Európa más népeivel. II. Helyzetelemzés II.1. Iskolánk története A Magyarország fővárosának legrégebbi középiskolája. Szécheny György esztergomi érsek március 19- én alapította meg. Megkülönböztetés nélkül nyitott mindazon családok gyermekei előtt, akik az iskola által képviselt nevelési elveket és értékeket tiszteletben tartották. Az intézet sorsa valóságos hely- és pedagógiatörténeti regény. A gimnázium a várnegyedben számos épületben működött. Az iskola 1876-ban otthonra talált a kifejezetten számára épített épületben, az Ilona (ma Szabó Ilonka) utcában. Az évi kommunista hatalomátvétel során államosítják, megfosztva alapítója által adományozott nevétől, vagyonától, katolikus, vallási és pedagógiai alapállásától. Az újjászervezés lehetőségét a diktatúra bukása hozta meg. A rehabilitáció hivatalosan nyarán indult meg januárjában megtörtént a jogi, februárjában megkezdődött a pedagógiai rehabilitáció, és júliusában pedig az iskola újból birtokba vehette az épületet. Nem szabad azonban megfeledkezni az iskola örökségéről sem. Iskolánk létrehozta az első gimnáziumi Magyar Nyelv és Irodalom tanszéket (1843), elsőként dolgozta ki a szaktárgyi oktatás rendszerét (1848), az első modern diákkör (Budai Önképző Egylet) megszervezője (1862), az első tudományos pedagógiai műhely (Budapesti Középiskolai Tanári Egylet) kezdeményezője (1866), az első magyar iskolai futball-mérkőzés lebonyolítója (1885) és az első cserkészcsapat megalakítója ( ). 8

8 Az iskola tanárai tervezték a mai Hilton szálló épületét, a Szentháromság emlékművet és Buda első modern vízvezetékét. A tehát fontos szerepet játszott a budai vár-negyed arculatának kialakításában. A gimnázium növendékei tartották az első újkori színielőadásokat Budán, 1751-től már magyar nyelvű darabokkal. Az iskola tanítványai közül sokan Európa-, sőt világszerte ma is ismert személyiségekké váltak, mint pl.: Koncsog Nándor jezsuita, a Colorádó torkolatvidéke, ill. a Kaliforniai-félsziget felfedezője és első térképezője, báró Eötvös József író és államtitkár, az első magyar kultuszminiszter, József Ferenc királyi herceg, a híres nádor leszármazottja, Babesius Viktor román orvosprofesszor, a kolozsvári tudományegyetem névadója, Gyulai Ágost, Fináczy Ernő és Prohászka Lajos, a magyar és egyetemes pedagógiatudomány nagy alakjai, Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz kórokának és megelőzésének felfedezője b) Az intézet jelene: Az intézet újjászervezésére a lehetőség a magyar Alkotmány módosításával és az Egyház jogainak helyreállításával nyílt meg. A csaknem két évig tartó eljárás után az intézet jogi rehabilitálása januárjában megtörtént. Pedagógiai és vagyoni rehabilitációja viszont még évekig elhúzódott. Az ezzel kapcsolatos döntés csak decemberében született meg, s így szeptemberétől egy kilencedik és két hetedik évfolyamos osztállyal végre megkezdődhetett a tanítás júliusig a gimnázium a Schulek Frigyes Építőipari Szakközépiskolával egy épületben, nehéz körülmények közepette működött. Az iskola kiemelten kezeli a pedagógiai munka színvonalának emelését, és ennek folyamatos ellenőrzését, a külső kapcsolatrendszer helyreállítását, valamint a nevelés tárgyi feltételeinek biztosítását. A pedagógiai munka színvonalát a tanárok és a diákok tehetsége, felkészültsége és szorgalma mellett az iskola kiemelt hármas célkitűzése is determinálja. a vallásos szellemű nevelés; korszerű általános műveltség nyújtása, különös tekintettel a nyelvtanulásra; felkészítés az itthoni vagy külföldi továbbtanulásra, illetve a családi- és közéletre. A gimnázium hat, illetve négy évfolyamos osztályokban neveli a fiatalokat. A gimnázium újraindításakor (1997.) preferált volt a hat évfolyamos képzés ig csak ilyen osztályok indultak, külön fiú és leány osztályokkal ben úgy érzékeltük, hogy környezetünk igényli a négy évfolyamos képzést is. Az ekkor elindított egy négy évfolyamos osztály koedukált volt, s az azt követő évben jelentkező megnövekedett igény kiszolgálására indított immáron két kilencedik osztály megőrizte a koedukált formát. A hat illetve négy évfolyamos képzés óraterve és nevelési céljai, feladatai egyformák. Ez részben a kerettantervi átjárhatóság szempontjaiból, másrészt az iskola egységes nevelési rendszeréből következik. A két különböző oktatási forma működtetését a társadalmi elvárások indokolják. 9

9 A tanulók felvételi kérelmeinek elbírálásakor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: vallását gyakorló családi háttérrel rendelkező, elsősorban katolikus (egyéb keresztény felekezetű) diák plébánosi (lelkészi) ajánlás jó tanulmányi átlag példás vagy jó magatartás osztályzat az iskola nevelési és oktatási programjának elfogadása Felvételiztetés módja: Írásbeli: matematika, magyar, hittan Szóbeli: beszélgetés (gyerekkel és szülővel egyaránt) II.2. Beiskolázási területek: Budapest Budapest vonzáskörzete A főváros vonzáskörzetén kívül eső vidéki nagyvárosok és kisebb települések Iskolánk tanulóinak jelentős részét képezik a főváros különböző kerületeiben lakó diákok. Beiskolázási körzetünk nem korlátozódik az iskola telephelyéhez közel eső kerületekre, hanem kiterjed a teljes fővárosra. A budapesti diákokon kívül 10 %-ban vannak jelen a főváros vonzáskörzetéhez tartozó településekről bejáró tanulók. II.3. Az iskola sajátos arculata Keresztény Jézus Krisztus szeretetének, tanításának és életpéldájának tehetségünkhöz mért elsajátítását és követését jelenti. Humanisztikus a személy méltóságára, a közösség erejére és az egyetemes emberi kultúra központi pedagógiai jelentőségére utal. Európai a görög világszemlélet, a latin műveltség, a keresztény hit és a modern technika történelmileg is egymásra épülő egzisztenciális egysége. Nemzeti kultúrára alapozó történelmünk, évezredes államiságunk során megismert, magyar vonásokkal gyarapított európai keresztény humanista műveltség adására törekszik. A fent megfogalmazott sajátosságok gyakorlatban való megnyilvánulása a tantervbe beépített hittanórák, a felső évfolyamokon (9-12.) kötelezően tanított latin nyelv, a történelem, s azon belül is a magyar történelem hangsúlyozott oktatásában, valamint diákjaink személyiségformálásának előtérbe állításában figyelhető meg. 10

10 III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III.1. Pedagógiai alapelvek A II.3. pontban megfogalmazottakon (keresztény, humanisztikus, európai, nemzeti kultúrára alapozó) túl: Komplexitás elve biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatos és együttes hatásának figyelembe vétele és összehangolása a nevelés és oktatás folyamatában. A következetesség elve igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben. Lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve a tanulók fejlődésének mindenkor a maga fejlődési fokához mérten való biztosítása. Egyenrangúság elve a pedagógus és a tanulók egyenrangú félként való részvétele a nevelés-oktatás folyamatában. (A tanuló a nevelés alanya.) Bizalom elve bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. A pedagógus vezető szerepének elve az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető szerepének hangsúlyozása a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. A külső hatások elve a pedagógusoknak a tanulók iskolán kívül, a mindennapi életben szerzett tapasztalataira, információira, ismereteire való támaszkodása. A tapasztalatszerzés elve a tanulók saját tapasztalatainak megszerzésének, megértésének, általánosításának biztosítása. A tanulók különböző közösségek tagjainak elve a tanulók mindig szűkebb (család, osztály, iskola, egyházközség, cserkészcsapat) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés-oktatás az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembe vételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak szerepet a pedagógusok vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. 11

11 III. 2. Nevelési-oktatási célok NEVELÉSI PROGRAM A célja, hogy tanárai Jézus Krisztus útmutatását követve (Máté: ), Szécheny György esztergomi érsek 1687.III.19-ei alapítói akaratának, valamint Paskai László bíboros, prímás, érsek 1997.II.7-ei rendelkezéseihez híven iskolánk diákjait a mai kor követelményeinek megfelelő módon együttműködve Istennek és a Hazának nevelje és oktassa. A fenti cél voltaképpen három egymástól elválaszthatatlan mozzanatot jelent: 1. Római katolikus valláserkölcsi nevelést o hitoktatás o megfelelő lelkiség kialakítása o szereteten alapuló lét- és értékrend kialakítása o keresztény világnézet kialakítása 2. Az egyetemes európai és nemzeti műveltség korszerű oktatását o az egyetemes emberi kultúrának személyre szóló megfogalmazása o napjaink történéseinek a múlt megismerésén történő magyarázata o a magyar gyökerekhez való kötődés, azonosságtudat kialakítása 3. A felelős köz-, magánéletre és továbbtanulásra való felkészítést o felkészítés a továbbtanulásra o értékóvó, értékteremtő magatartásforma kialakítása o a magán- és a közéletben egyaránt felelősséggel bíró, és felelősséget vállalni tudó személyiség kialakítása III.3. Feladatok III.3.1. Általános nevelési feladatok a személyiség pszichikus komponenseinek a fejlesztése, a tanulás tanításának középpontba állítása, az anyanyelv helyes használata, a kommunikációs képességek fejlesztése, az egyéni tudat, az önértékelési motívumok fejlesztése, egészséges lelki és testi életmód szemléletének kialakítása a mozgás, a szabad levegőn való sport, a játékos sporttevékenységek elsajátíttatása, gyakoroltatása által, a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, a hátránykompenzálás és tehetséggondozás az iskolai élet minden területén, az információk, ismeretek minél szélesebb körből való gyűjtésének megismerési folyamata, a könyvtárhasználat fontossága. 12

12 III Konkrét nevelési feladatok: A keresztény hitéletre való nevelés a keresztény hit szavakkal és tettekkel való megvallásának gyakorlása vallási kötelességek teljesítésének életformává alakítása minden szaktárgy tanítása során az isteni teremtés jelenlétére való rávilágítással az Istenre figyelés szemléletének életformává alakítása Erkölcsi nevelés önismeret, önuralom, önnevelés képességének kialakítása a jó példával való nevelés megvalósítása cselekedeteink következményeinek felelősségteljes felvállalásának, értékelésének, a változtatni tudás erkölcsi képességének kialakítása a kötelességtudás, kötelességteljesítés képességének kialakítása a szerénység, alázat, engedelmesség, igazságosság, okosság, mértékletesség, lelki erő erényeinek kialakítása Színvonalas oktatás szakmáját hivatásként szerető, értő, művelő pedagógusok alkalmazása érdeklődő, feladatait kötelességtudóan, képességeihez mérten elsajátító diákok iskolába való felvétele és megtartása egymást segítő tanár-tanár; tanár-diák; diák-diák kapcsolatok kialakítása életkornak megfelelő tananyag elrendezés életkornak megfelelő tanítási módszerek alkalmazása a színvonalas tanításhoz elengedhetetlen tárgyi feltételek előteremtése Nevelési színterek tanórák óraközi szünetek szakkörök versenyre felkészítő foglalkozások korrepetálások felvételi előkészítők egyéni feladatmegoldó versenyek személyes beszélgetések iskolán kívüli programok, foglalkozások Nevelési feladatok tantárgyi programok szerint: tantervek, tanmenetek szaktantárgyak nevelési céljai egyéb tevékenységi formák 13

13 III. 4. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai III A vallási nevelés módja A vallási nevelés célja a keresztény lét- és értékrendet felismerő, elfogadó és képviselő fiatal személyiség lehető legteljesebb kibontása. E cél elérésének feladata és feltétele a szervezett hitoktatás, hitélet és vallásos nevelés. III A hitoktatás: Az iskolai hitoktatás a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia által elrendelt, elfogadott és hatályba léptetett tanterv alapján, a megyéspüspök engedélyezte tankönyvek felhasználásával folyik. Mint a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium órarendjébe illesztett egyik tantárgyra, az oktatás későbbiekben ismertetésre kerülő pedagógiai módszerei rá is vonatkoznak. III Az iskolai hitélet: Kiegészíti a hittan órán tanultakat. A rendszeres iskolai és osztálymisék, adventi Roráték, adventi és nagyböjti lelki napok, nagyböjti keresztútjárás, októberi Rózsafüzér imádkozás, reggeli zsolozsmák, ima tanítás kezdetén és végén, étkezés előtt és utáni imák, a tanárok és a szülők számára tartott lelkigyakorlatok, a nyári hittantábor, a zarándoklatok, kirándulások alkalmával történő templom- és kegyhelylátogatások, mind a diák hitéletének gazdagodását és elmélyülését szolgálja. III Vallásos szellemű nevelés: A hitoktatás és a hitélet közvetlenségén túlmenően elengedhetetlen, hogy a gimnázium egész életét közvetve is megalapozza a keresztény világszemlélet. Ennek fontos kelléke, hogy: legyen gondunk a fizikai realitások mögött rejtőzködő mélyebb valóság bemutatására; törekedjünk arra, hogy a fizikai jelenségek okait metafizikai okokra is visszavezessük. 14

14 III Az erkölcsi nevelés módja Az erkölcsi nevelés módja: az erkölcsi nevelés keresztény vallási alapkora helyezése, az akarat helyes irányba terelésével történő jellemformálás. Előbbit szolgálja a hitoktatás, hitélet és vallásos pedagógia, mely által Krisztushoz vezetni törekszik a gyermekeket. Az akarat helyes irányba terelése a diák hajlamainak megismerésével indul; jó szokások és a helyes fegyelem kialakításával folytatódik; majd a fiatal személyiségnek az erkölcsi erényekre való készségének kiformálásával, azaz a jellemneveléssel zárul. Az erkölcsi nevelés, majd önnevelés a hit gyakorlásának természetéből adódóan is egész életre szóló és egész életen át tartó folyamat, ill. feladat, melynek részei: A diák hajlamainak megismerése önismeret önnevelés Jó szokások és a helyes fegyelem kialakítása Házirend ismerete és betartása feladatok elvégzése, szabályok betartása szeretet, engedelmesség, önzetlenség kialakítása baráti tanács adása és elfogadása önkontroll, önértékelés kialakítása Jellemformálás erények gyakorlására való készség kötelességtudás, engedelmesség alázat A tanárnak elöl kell járnia az erények gyakorlásában, állandóan szem előtt tartva, hogy a legtöbb diák esetében a jellemformálást csak megalapozni tudjuk. III Az oktatás módja Az oktatatás során alkalmazott pedagógiai eszközök, eljárások. Célja: helyes szemlélet értelmezés megértés alkalmazás tanulói képességek, jártasságok, készségek kialakítása Folyamata: Élményszerű témabemutatás (tanár) megtapasztalás (diák) megfontolás (diák) 15

15 Érthető magyarázat (tanár) elsajátítás (diák) Begyakoroltatás (tanár) alkalmazás (diák) Pedagógiai ellenőrzés (tanár) III Az alapműveltség továbbépítése a differenciálódó tantárgyi rendszerben a mentális képességek céltudatos fejlesztése az önálló tanulás és az önművelés alapozása, gyakoroltatása a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése közvetett kommunikáció írásbeliség, vizuális kommunikáció, számítógépes érintkezés, a nem anyanyelven folyó kapcsolatteremtés III.4.5. A tanulási stratégiák megválasztása az életkori jellemzők figyelembe vétele az ismeretek tapasztalati megalapozása, és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló fejlesztő értékelés az együttműködésre építő tanulási technikák és tanulásszervezési módok szerepének megnövekedése az aktív részvételt igénylő ismeretszerzési módok arányának növekedése az ismeretek tapasztalati megalapozása a kreativitás fejlesztése differenciált fejlesztés 16

16 IV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök IV.1. A helyi taneszközök megválasztásának elvei Az iskolában kötelezően használandó tankönyvek, egyéb taneszközök kiválasztásánál maximálisan szem előtt tartjuk helyi tantervünket, a tantárgyi struktúránkkal való megfelelőséget, a vételi árukat, esetlegesen több éven át való használhatóságukat, valamint az osztályok és az iskolák közötti átjárhatóságot. IV.2. Eszközigény, fejlesztési törekvések A gimnáziumra vonatkozó kötelező eszközök és felszerelések jegyzéke (11/1994.VI.8.) alapján mérhető fel, hogy mi az, amit be kell szereznünk. Iskolánk aktuális eszközigényét a Nevelési program 1. sz. melléklete tartalmazza. V. Személyiségfejlesztés Célja: Az egyes diákok testi, lelki alkatának, valamint szellemi képességeinek és tevékenységének teljes, harmonikus kibontakoztatása. Feladatai: Fizikai feltételek fejlesztése, a test nevelése, ápolása A lelki életfolyamatok természetének szem előtt tartása, pszichikai fejlődés szakaszainak ismerete Az intelligencia fejlesztése Értelem fogalmak, ítéletek, következtetések alkotása köznapi és szaktudományos nyelv helyes használata szaktárgyak közötti tárgyi és logikai kapcsolatteremtés Akarat akaraterő növelés 17

17 Érzelem ösztöneink megismerése ösztöneink felülbírálata, akaratunk irányítása tudatunk által Magasabbrendű hit Istenbe vetett feltétel nélküli bizalom kialakítása V.1. Nevelési elvek Az értelmes fegyelem, az önállóság, a szabadság, a szabad gondolkodás kialakítása. Felelősségérzet kialakítása önmaguk és társaik iránt fizikai, erkölcsi, szellemi téren. Együttműködési és konfliktuskezelési technikák kialakítása. Tolerancia gyakoroltatása etnikai, vallási, világnézeti, egészségi, anyagi, értelmi téren. Az általánosan elfogadott erkölcsi értékek beépítése a viselkedésbe és a gondolkodásba. V.2. Személyiségfejlesztés értékelése Osztálykonferenciákon A rendszeresen megtartott konferenciákon az osztályban tanító tanárok értékelik a tanulók előrehaladását Osztályfőnöki feljegyzések A tanuló személyiségfejlődésének alakulásáról. Az osztályfőnökök belátásuk szerint feljegyzéseket vezetnek önmaguk, illetve a tantestület számára, hogy a tanuló életének, személyiségfejlődésének meghatározó fontosabb mozzanatai ne merüljenek feledésbe. 18

18 V.4. A személyiségfejlesztés irányítása V.4.1. Tanórán kívüli tevékenységek Tanulószoba Azon tanulóink részére, akik, vagy akiknek szülei ezt igénylik, akinek az otthoni zavartalan tanulása nem biztosított, aki az iskolától távol lakik, aki a tanítás vége és a délutáni elfoglaltsága közötti időben nem tud hazamenni, akinek rossz tanulmányi előmenetele miatt szaktanárai ajánlják, aki félévkor valamely tantárgyból megbukott tanulószobát szervezünk. A tanulószoba célja és feladata, hogy a gyermek szakszerű segítséget kapjon önálló tanulásához, a tanórákra való felkészüléshez, az önműveléshez. Az iskola biztosítja a tanulószobára jelentkező tanulók részére a tanítási órák után a kultúrált étkezési lehetőséget, majd a délutáni tanári felügyeletet. Szakkörök Tehetséggondozást szolgálják (szaktárgyi szakkörök, színjátszókör, számítástechnika, újságírás, rajz, énekkar). Ezen felül egyéb, a tanulók érdeklődésének megfelelő szakkörök indítását vállaljuk megfelelő számú jelentkező esetén. Differenciált képességfejlesztő foglakozások Feladatuk az indulási hátrányok csökkentése, a lemaradók felzárkóztatása, közép- és emeltszintű érettségi vizsgára való előkészítés, versenyeztetés. Könyvtár A szorgalmi feladatok elkészítéséhez és az önképzéshez nyújt segítséget. Lehetővé teszi tanulóink számára a könyvekhez való közvetlen hozzáférést. 19

19 Tanulmányi és tehetségkutató versenyek, pályázatok A versenyekre való odafigyelés, az azokra való felkészítés által lehetőséget teremtünk arra, hogy az érdeklődő, tehetséges tanulók iskolai, kerületi, budapesti és egyéb pályázatok által meghirdetett versenyeken eredményesen vegyenek részt. Tanulmányi kirándulások A gyerekek életkorának, értelmi fejlettségének megfelelően tervezik és szervezik a pedagógusok. Az iskola biztosítja egyes osztályok számára az évente egyszeri alkalommal megszervezésre kerülő tanulmányi kirándulás lehetőségét, az iskolai szülői szervezet (SZMK), illetve a Diákönkormányzat (DÖK) meghatározza azt a legmagasabb összeget, melyet a program megvalósításánál nem lehet túllépni. Ezeken a programokon való részvétel nem kötelező jellegű. A programon részt venni nem kívánó tanulók számára tanítást, vagy más szervezett elfoglaltságot biztosít az iskola. Iskolaszintű kulturális megmozdulás Évente egy alkalommal iskolaszintű kulturális megmozdulást szervezhető (színház-, mozi- stb. látogatás), melynek finanszírozása a szülőt terheli. Osztálykeretben történő tanulmányi és kulturális megmozdulások A tanév folyamán a szaktárgyak jobb és könnyebb elsajátítása érdekében a szakórák keretében iskolán kívüli programok szervezhetők (színház-, mozi-, múzeum-, kiállítás-, állatkert- stb. látogatások), melyek finanszírozása a szülőt terheli. Ezt szaktanárok és az osztályfőnökök egyaránt kezdeményezhetik. Táborok Az elmúlt évek hagyományainak és a szülők igényeinek megfelelően a tanítási szünetekben éves rendszerességgel az alábbi táborok szervezését vállaljuk megfelelő számú jelentkező esetében: hittan tábor vándortábor kerékpáros tábor sítábor vízi tábor külföldi táborozás 20

20 Diákönkormányzat Tevékenységi körét működési szabályzata rögzíti. A Diákönkormányzatot az osztályonként megválasztott három képviselő alkotja, feladatuk év elején az elnök ill. elnökség megválasztása, javaslattevés az éves program összeállításához, a diáktanács segítése. Üléseit évente minimum három alkalommal tartja, ezen felül, csak szükség esetén ül össze. A Diákönkormányzatot az iskola vezetősége, az elnök illetve az azt segítő tanár hívhatja össze. VI. Közösségfejlesztés VI.1. szinterei Diákközösségek osztályok Diákönkormányzat szak- és diákkörök, színjátszókör az Iskolai Sportkör, 5.sz. Cserkész-csapat az iskolai énekkar Tanári közösségek nevelőtestület szaktárgyi munkaközösségek osztályfőnöki munkaközösség iskolavezetőség Szülői munkaközösségek osztályszintű iskolai szintű 21

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV

A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A KOLLÉGIUM MUNKATERVE 2014/15. TANÉV A nevelőtestület összetétele, feladatai A nevelőtestület létszáma 14 fő, csoportok száma 13 Név Szak óraszám feladat Kurinszky László földrajz - népművelő munkaközösség-vezető,

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve

A Madách Imre Kollégium. éves munkaterve A Madách Imre Kollégium éves munkaterve a 2014 / 2015. tanévre Készítette: Magyar Zoltán Balassagyarmat 2014. augusztus 1 A tanév helyi rendje: A tanév kezdő napja: 2014. szeptember 1. A tanév záró napja:

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK

2014-2015. TANÉVBEN INDULÓ OSZTÁLYOK Kökönyösi Szakközépiskola Nagy László Gimnáziuma 7300 Komló, Alkotmány u. 2. OM azonosító: 201286 Telephely kódja: 013 Igazgató: Vámos Ágnes Pályaválasztási felelős: Varga Margit Telefon: 72/482367 E-mail:

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Különös Közzétételi Lista Középiskola. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista Középiskola 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Sorszám Végzettsége Szakképzettsége 1. Egyetem Történelem

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító:

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika

1 fő főiskola matematika - kémia szak 1 fő főiskola matematika - rajz szak 1 fő főiskola matematika - fizika szak. Matematika Az iskola neve: Terézvárosi Magyar-Angol, Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola Az iskola címe: 1065 Budapest, Pethő S. u. 4. Az iskola OM azonosítószáma: 03564 Tanév megnevezése: 014/015.tanév A

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015)

Szülők és pedagógusok körében végzett. vezetői értékelés (2015) Szülők és pedagógusok körében végzett vezetői értékelés (2015) A közoktatási intézmények vezetőinek munkáját a megbízatásuk során két alaklommal kell az intézmény pedagógusainak és a tanulók szüleinek

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv

Gyermekvédelmi munkaterv DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÓVODAI,BÖLCSŐDEI INTÉZMÉNYEGYSÉG 5510 Dévaványa, Eötvös út 2. Telefon/fax: 06-66/483-149 E-mail: devaovik@gmail.com BÖLCSŐDEI Gyermekvédelmi munkaterv Készítette:Diósné

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

A 2015/2016-os tanév munkaterve

A 2015/2016-os tanév munkaterve Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Kiskunfélegyházi PG Tagintézménye A 2015/2016-os tanév munkaterve Készítette: Rokolya Csaba igazgató A nevelőtestület 2015. augusztus 31-i ülésén

Részletesebben

Szeptember udvar osztályterem tantermek

Szeptember udvar osztályterem tantermek szept. 1. hétfő 1. óra 2-4. óra 5-7. óra Tóth Árpád Gimnázium Ünnepélyes tanévnyitó Osztályfőnöki óra Szeptember udvar osztályterem tantermek Várallyainé B.J szept. 1. hétfő 6-7. óra Első emelt szintű

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER ÉS A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

2013/2014. tanév ütemterve

2013/2014. tanév ütemterve 2013/2014. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet Munkaközösség-vezetők megbeszélése 27. 8,00 Írásbeli javítóvizsga 28. 8,00 Szóbeli javítóvizsga 31. 10,00 Tanévnyitó ünnepély, az iskola

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben