Nevelési programja A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nevelési programja 2010. A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM"

Átírás

1 A keresztény hit csak közösségben születik és növekszik. Az iskola azért tanít, hogy neveljen, hogy belülről alakítsa az embert. Elkerülhetetlen, hogy az iskola határozott világnézetre hivatkozzon. Az iskola feladata, hogy feltárja a műveltség erkölcsi és vallási dimenzióit. (A katolikus iskola, Róma 1977) A BUDAPESTI EGYETEMI KATOLIKUS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM Nevelési programja 2010.

2 TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...5 A nevelési program forrásai...6 I. Alapvetések...7 I.1. Hitvallásunk...7 I.2. Iskolakoncepciónk...7 I. 3. Alapértékeink...8 II. Helyzetelemzés...8 II.1. Iskolánk története...8 b) Az intézet jelene:...9 II.2. Beiskolázási területek...10 II.3. Az iskola sajátos arculata...10 III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III.1. Pedagógiai alapelvek...11 III. 2. Nevelési-oktatási célok...12 III.3. Feladatok...12 III.3.1. Általános nevelési feladatok...12 III Konkrét nevelési feladatok...13 A keresztény hitéletre való nevelés...13 Erkölcsi nevelés...13 III. 4. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai...14 III A vallási nevelés módja...14 III Az erkölcsi nevelés módja...15 III Az oktatás módja...15 III Az alapműveltség továbbépítése...16 III.4.5. A tanulási stratégiák megválasztása...16 IV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök IV.1. A helyi taneszközök meg- és kiválasztásának elvei...17 IV.2. Eszközigény, fejlesztési törekvések...17 V. Személyiségfejlesztés V.1. Nevelési elvek...18 V.2. Személyisgfejlesztés értékelése...18 V.4. A személyiségfejlesztés irányítása...19 V.4.1. Tanórán kívüli tevékenységek...19 VI. Közösségfejlesztés VI.1. szinterei...21 VI.2. Céljai és feladatai...22 VI.2.1. Hon- és népismeret...22 VI.2.2. Nyitottság a különböző életmódok, kultúrák, vallások, a másság iránt...22 VI.2.3. Környezeti értékek megőrzése...22 VI.2.4. Kommunikáció...23 VI.2.5. Elfogadó és segítőkész magatartás...24 VI.2.6. Hagyományok

3 VII. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek.. 27 VII.1. Orvoslásuk és az ezzel kapcsolatos feladatok:...28 VII.1.1. Orvoslásuk...28 VII.1.2. Feladatok...29 VIII. A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység VIII. 1. A tehetséggondozás szinterei...30 IX. Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok X. A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program XI. Szociális hátrányok enyhítése XI.1. Kapcsolatfelvétel a szakszolgáltató intézményekkel...33 XI.2. Tankönyvtámogatás elveinek, mértékének meghatározása...33 XI.3. Táborozási hozzájárulások...34 XII. A szülő, tanuló, iskolai pedagógus együttműködése XIII. Az átmenet problémáinak megoldása XIII.1. Átmenet az általános iskola a gimnázium között...35 XIII.2. Átmenet a középiskola és a felsőoktatási intézmények között...36 Óraterv hat évfolyamos gimnáziumi osztályok számára Óraterv négy évfolyamos gimnáziumi osztályok számára... Hiba! A könyvjelző nem létezik. Hitelesítés Helyiség, felszerelés és eszközlista A egészségnevelési és környezeti nevelési programja Elfogadási nyilatkozat... Módszertani szakanyag a tanulók fizikai állapotának egységes méréséhez és minősítéséhez 59 Az oktatás területén Az egészségügy területén A) Egységes minőségellenőrzés...63 B) Egységes minőségbiztosítás...63 C) Folyamatos visszacsatolás...64 Kollégium A kollégiumi nevelés alapelvei, célkitűzései A tanulók életrendje, tanulása, szabadideje szervezésének pedagógiai elve A tanulók fejlődését, tehetséggondozását, felzárkóztatását, pályaválasztását elősegítő tevékenység elvei A nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók kollégiumi nevelése esetén a nemzeti, etnikai kisebbség kulturális és anyanyelvi nevelésének feladatai A hátrányos helyzetű tanulóknak szervezett felzárkóztató, tehetséggondozó, társadalmi beilleszkedést segítő foglalkozások A kollégiumi közösségi élet fejlesztésének módszerei, eszközei, a művelődési és sportolási tevékenység szervezésének elvei A gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő tevékenység A kollégium hagyományai és továbbfejlesztésének terve Az iskolával, a szülővel való kapcsolattartás és az együttműködés formái A Pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések Elfogadó nyilatkozat Jegyzőkönyv

4 AZ INTÉZMÉNY ADATAI NEVELÉSI PROGRAM Preambulum Az intézmény neve: Az intézmény jellege: (Székhely, levelezési cím: 1015 Budapest, Szabó Ilonka u. 2-4.) többcélú intézmény (gimnázium és kollégium) Az intézmény alapítása: A gimnáziumot Academicum et Universitatis Collegium néven hozta létre Szécheny György esztergomi érsek március 19-én. Módosító okirat: iskola: Az Alapító okiratot módosító okirat kelt február 7-én, aláírója Paskai László bíboros, prímás, Esztergom-Budapesti érsek. kollégium: Kelt július 25., aláírója Dr. Kiss Rigó László, Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság (EKIF) Főigazgatója. Újramódosító okirat: Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt április 15-én, aláírója Snell György EKIF igazgató Újramódosító okirat: Az Alapító okiratot újra módosító okirat kelt május 14- Én, aláírója Snell György EKIF igazgató Az intézmény fenntartója: Az intézmény státusza: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye (1035 Budapest, Kórház utca 37.) A gimnázium és kollégium a Magyar Katolikus Egyházon belül működő jogi személy, önállóan gazdálkodik és vagyonával ugyanígy rendelkezik. Működési engedély: iskola kollégium Kelte: augusztus december 19. Száma: / /8/2001 Kibocsátó: Budapest Főváros főjegyzője megbízásából Spengler Györgyné oktatási ügyosztályvezető. Egyházi nyilvántartás: iskola kollégium Kelte: február november 30. Száma: Kibocsátó: Spányi Antal érseki általános helynök, Esztergom- Budapesti Főegyházmegyei Hivatal. 5

5 A nevelési program forrásai Jelen pedagógiai program a hatályos jogszabályok, a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és a Szécheny György Katolikus Kollégium alapvető iskolai és kollégiumi dokumentumai alapján készült, az újraindulás óta végzett munka tapasztalatait összegző helyzetelemzések figyelembe vételével. Jogszabályok: A közoktatásról szóló 1993/LXXIX.tv.; A 11/1994.(VI.8.)sz. MKM rendelet; Egyházi Törvénykönyv (CIC) kánon; Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Zsinati rendelkezései 1994: Iskolai dokumentumok: A Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium Pedagógiai Programja (Budapest, 1997.; ); Szécheny György Katolikus Kollégium Pedagógia Programja (Budapest, 2004.) 6

6 I.1. Hitvallásunk NEVELÉSI PROGRAM I. Alapvetések A pedagógiája az európai keresztény humanizmus és a magyar nemzeti műveltség értékeinek tiszteletén, elsajátításán, hagyományainak ápolásán, gyarapításán és továbbadásán alapul. Iskolánk tanárai ebben a szemléletben hivatásszerűen végzik a legszebb és legfelemelőbb munkát, az ember szolgálatát. Nagy felelősséget ró ez nevelőinkre. A pedagógus, az iskola hatása ugyanis emberi sorsokat befolyásol, dönt el. Arra törekszünk, hogy iskolánk belső világa - erkölcsi értékrendünknek megfelelően - gyermek és emberközpontú legyen, hogy egymás elfogadására, megbecsülésére, szeretetére épüljön. I.2. Iskolakoncepciónk Az iskola koncepciója a klasszikus és keresztény emberi értékekre épül. Tevékenységünk külső tényezői: társadalmi folyamatok, oktatáspolitikai változások, fenntartói hozzáállás stb. csupán a kerete annak a filozófiának, melynek a vezérlője Krisztus, alanya a gyermek, hisz iskolánk szintjén minden őérte történik. Célunk, hogy baráti légkörben, jó hangulatban érjünk el a neveltség és a tudás csúcsára tanítványainkkal, hogy testben és lélekben egészséges, tisztességes magyar, katolikus keresztény, a világ sodrásának ellenállni tudó, erkölcseiben megalapozott fiatalokat bocsássunk ki az életbe. Munkánk aktív részese és alakítója a szülő, aki a nevelés, a gyermeki személyiség fejlődésének a folyamatában a legfontosabb szerepet játssza, s a legnagyobb felelősséget viseli. Az iskola a szülő partnere ebben a folyamatban, támasza, ha csüggedni látszik feladata végzésében, társa a gyermek tudásának gyarapításában, a személyiségének formálásában. Szoros együttműködésünk vezérlője az a tény, miszerint az iskola önmagban, a szülő, a család nélkül, vagy annak ellenében nem képes teljesíteni feladatát. Munkánk csak úgy lehet eredményes, ha szülő és pedagógus azonos elvek szerint, azonos értékek alapján nevelik a gyermeket. A diákok, a szülők és a pedagógusok együttműködve, és csak együttműködve képesek az eredményes oktatónevelő munkára. Nevelésünk hármas célkitűzése: római katolikus valláserkölcsi nevelés, az egyetemes európai és nemzeti műveltség korszerű oktatása, a felelős köz-, magánéletre és továbbtanulásra való felkészítés. Iskolánk növendéke lehet minden olyan diák, aki: vallását gyakorló keresztény életet él, elfogadja az iskola Nevelési programjában foglaltakat, és azzal azonosulni tud, eleget tesz a Helyi tanterv követelményeinek, eleget tesz az iskola Szervezeti és Működési Szabályzatában, valamint a Házirendben foglaltaknak. 7

7 I. 3. Alapértékeink NEVELÉSI PROGRAM Pedagógiai programunk alapja egy olyan értékrend, amelynek megfogalmazása - s egyben tudatosítása - közös munkánk eredménye. Alapértékeknek tekintjük a következőket: a krisztusi szereteten alapuló kapcsolatteremtés, gyermekközpontúság, nyitottság, korszerűség, klasszikus értékközvetítés a műveltség és az erkölcs területén, képességek szerinti fejlesztés (a szervezeti lehetőségeken belül), a kultúra, mint létmód, humán szocializáció, tudatos életvitel, harmonikus személyiségfejlesztés, hagyományőrzés és teremtés, élő kapcsolat a határon túli magyarokkal, Európa más népeivel. II. Helyzetelemzés II.1. Iskolánk története A Magyarország fővárosának legrégebbi középiskolája. Szécheny György esztergomi érsek március 19- én alapította meg. Megkülönböztetés nélkül nyitott mindazon családok gyermekei előtt, akik az iskola által képviselt nevelési elveket és értékeket tiszteletben tartották. Az intézet sorsa valóságos hely- és pedagógiatörténeti regény. A gimnázium a várnegyedben számos épületben működött. Az iskola 1876-ban otthonra talált a kifejezetten számára épített épületben, az Ilona (ma Szabó Ilonka) utcában. Az évi kommunista hatalomátvétel során államosítják, megfosztva alapítója által adományozott nevétől, vagyonától, katolikus, vallási és pedagógiai alapállásától. Az újjászervezés lehetőségét a diktatúra bukása hozta meg. A rehabilitáció hivatalosan nyarán indult meg januárjában megtörtént a jogi, februárjában megkezdődött a pedagógiai rehabilitáció, és júliusában pedig az iskola újból birtokba vehette az épületet. Nem szabad azonban megfeledkezni az iskola örökségéről sem. Iskolánk létrehozta az első gimnáziumi Magyar Nyelv és Irodalom tanszéket (1843), elsőként dolgozta ki a szaktárgyi oktatás rendszerét (1848), az első modern diákkör (Budai Önképző Egylet) megszervezője (1862), az első tudományos pedagógiai műhely (Budapesti Középiskolai Tanári Egylet) kezdeményezője (1866), az első magyar iskolai futball-mérkőzés lebonyolítója (1885) és az első cserkészcsapat megalakítója ( ). 8

8 Az iskola tanárai tervezték a mai Hilton szálló épületét, a Szentháromság emlékművet és Buda első modern vízvezetékét. A tehát fontos szerepet játszott a budai vár-negyed arculatának kialakításában. A gimnázium növendékei tartották az első újkori színielőadásokat Budán, 1751-től már magyar nyelvű darabokkal. Az iskola tanítványai közül sokan Európa-, sőt világszerte ma is ismert személyiségekké váltak, mint pl.: Koncsog Nándor jezsuita, a Colorádó torkolatvidéke, ill. a Kaliforniai-félsziget felfedezője és első térképezője, báró Eötvös József író és államtitkár, az első magyar kultuszminiszter, József Ferenc királyi herceg, a híres nádor leszármazottja, Babesius Viktor román orvosprofesszor, a kolozsvári tudományegyetem névadója, Gyulai Ágost, Fináczy Ernő és Prohászka Lajos, a magyar és egyetemes pedagógiatudomány nagy alakjai, Semmelweis Ignác, a gyermekágyi láz kórokának és megelőzésének felfedezője b) Az intézet jelene: Az intézet újjászervezésére a lehetőség a magyar Alkotmány módosításával és az Egyház jogainak helyreállításával nyílt meg. A csaknem két évig tartó eljárás után az intézet jogi rehabilitálása januárjában megtörtént. Pedagógiai és vagyoni rehabilitációja viszont még évekig elhúzódott. Az ezzel kapcsolatos döntés csak decemberében született meg, s így szeptemberétől egy kilencedik és két hetedik évfolyamos osztállyal végre megkezdődhetett a tanítás júliusig a gimnázium a Schulek Frigyes Építőipari Szakközépiskolával egy épületben, nehéz körülmények közepette működött. Az iskola kiemelten kezeli a pedagógiai munka színvonalának emelését, és ennek folyamatos ellenőrzését, a külső kapcsolatrendszer helyreállítását, valamint a nevelés tárgyi feltételeinek biztosítását. A pedagógiai munka színvonalát a tanárok és a diákok tehetsége, felkészültsége és szorgalma mellett az iskola kiemelt hármas célkitűzése is determinálja. a vallásos szellemű nevelés; korszerű általános műveltség nyújtása, különös tekintettel a nyelvtanulásra; felkészítés az itthoni vagy külföldi továbbtanulásra, illetve a családi- és közéletre. A gimnázium hat, illetve négy évfolyamos osztályokban neveli a fiatalokat. A gimnázium újraindításakor (1997.) preferált volt a hat évfolyamos képzés ig csak ilyen osztályok indultak, külön fiú és leány osztályokkal ben úgy érzékeltük, hogy környezetünk igényli a négy évfolyamos képzést is. Az ekkor elindított egy négy évfolyamos osztály koedukált volt, s az azt követő évben jelentkező megnövekedett igény kiszolgálására indított immáron két kilencedik osztály megőrizte a koedukált formát. A hat illetve négy évfolyamos képzés óraterve és nevelési céljai, feladatai egyformák. Ez részben a kerettantervi átjárhatóság szempontjaiból, másrészt az iskola egységes nevelési rendszeréből következik. A két különböző oktatási forma működtetését a társadalmi elvárások indokolják. 9

9 A tanulók felvételi kérelmeinek elbírálásakor az alábbi szempontokat vesszük figyelembe: vallását gyakorló családi háttérrel rendelkező, elsősorban katolikus (egyéb keresztény felekezetű) diák plébánosi (lelkészi) ajánlás jó tanulmányi átlag példás vagy jó magatartás osztályzat az iskola nevelési és oktatási programjának elfogadása Felvételiztetés módja: Írásbeli: matematika, magyar, hittan Szóbeli: beszélgetés (gyerekkel és szülővel egyaránt) II.2. Beiskolázási területek: Budapest Budapest vonzáskörzete A főváros vonzáskörzetén kívül eső vidéki nagyvárosok és kisebb települések Iskolánk tanulóinak jelentős részét képezik a főváros különböző kerületeiben lakó diákok. Beiskolázási körzetünk nem korlátozódik az iskola telephelyéhez közel eső kerületekre, hanem kiterjed a teljes fővárosra. A budapesti diákokon kívül 10 %-ban vannak jelen a főváros vonzáskörzetéhez tartozó településekről bejáró tanulók. II.3. Az iskola sajátos arculata Keresztény Jézus Krisztus szeretetének, tanításának és életpéldájának tehetségünkhöz mért elsajátítását és követését jelenti. Humanisztikus a személy méltóságára, a közösség erejére és az egyetemes emberi kultúra központi pedagógiai jelentőségére utal. Európai a görög világszemlélet, a latin műveltség, a keresztény hit és a modern technika történelmileg is egymásra épülő egzisztenciális egysége. Nemzeti kultúrára alapozó történelmünk, évezredes államiságunk során megismert, magyar vonásokkal gyarapított európai keresztény humanista műveltség adására törekszik. A fent megfogalmazott sajátosságok gyakorlatban való megnyilvánulása a tantervbe beépített hittanórák, a felső évfolyamokon (9-12.) kötelezően tanított latin nyelv, a történelem, s azon belül is a magyar történelem hangsúlyozott oktatásában, valamint diákjaink személyiségformálásának előtérbe állításában figyelhető meg. 10

10 III. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III.1. Pedagógiai alapelvek A II.3. pontban megfogalmazottakon (keresztény, humanisztikus, európai, nemzeti kultúrára alapozó) túl: Komplexitás elve biológiai, fiziológiai, pszichológiai és társadalmi törvényszerűségek folyamatos és együttes hatásának figyelembe vétele és összehangolása a nevelés és oktatás folyamatában. A következetesség elve igényesség, határozott követelmények támasztása a tanulókkal szemben. Lehetőség nyújtása a tanuló önállóságának, kezdeményezőkészségének, kreativitásának kibontakoztatására. Életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételének elve a tanulók fejlődésének mindenkor a maga fejlődési fokához mérten való biztosítása. Egyenrangúság elve a pedagógus és a tanulók egyenrangú félként való részvétele a nevelés-oktatás folyamatában. (A tanuló a nevelés alanya.) Bizalom elve bizalom, megértés, tisztelet a tanuló személyisége iránt, törekvés a személyes kapcsolatok kialakítására. A pedagógus vezető szerepének elve az egyenrangúság elvével összhangban a pedagógusnak vezető szerepének hangsúlyozása a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységének megszervezésében, személyiségük fejlesztésében. A külső hatások elve a pedagógusoknak a tanulók iskolán kívül, a mindennapi életben szerzett tapasztalataira, információira, ismereteire való támaszkodása. A tapasztalatszerzés elve a tanulók saját tapasztalatainak megszerzésének, megértésének, általánosításának biztosítása. A tanulók különböző közösségek tagjainak elve a tanulók mindig szűkebb (család, osztály, iskola, egyházközség, cserkészcsapat) és tágabb (környezet, társadalom) közösség tagjai. A nevelés-oktatás az emberi viszonyokban gazdag közösségek hatásrendszerén át, a közösségekben, a közösségek életének, céljainak, érdekeinek figyelembe vételével, a közösség aktív részvételével történik. A közösségek biztosítanak szerepet a pedagógusok vezető, irányító, kezdeményező szerepe mellett a tanulók önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához. 11

11 III. 2. Nevelési-oktatási célok NEVELÉSI PROGRAM A célja, hogy tanárai Jézus Krisztus útmutatását követve (Máté: ), Szécheny György esztergomi érsek 1687.III.19-ei alapítói akaratának, valamint Paskai László bíboros, prímás, érsek 1997.II.7-ei rendelkezéseihez híven iskolánk diákjait a mai kor követelményeinek megfelelő módon együttműködve Istennek és a Hazának nevelje és oktassa. A fenti cél voltaképpen három egymástól elválaszthatatlan mozzanatot jelent: 1. Római katolikus valláserkölcsi nevelést o hitoktatás o megfelelő lelkiség kialakítása o szereteten alapuló lét- és értékrend kialakítása o keresztény világnézet kialakítása 2. Az egyetemes európai és nemzeti műveltség korszerű oktatását o az egyetemes emberi kultúrának személyre szóló megfogalmazása o napjaink történéseinek a múlt megismerésén történő magyarázata o a magyar gyökerekhez való kötődés, azonosságtudat kialakítása 3. A felelős köz-, magánéletre és továbbtanulásra való felkészítést o felkészítés a továbbtanulásra o értékóvó, értékteremtő magatartásforma kialakítása o a magán- és a közéletben egyaránt felelősséggel bíró, és felelősséget vállalni tudó személyiség kialakítása III.3. Feladatok III.3.1. Általános nevelési feladatok a személyiség pszichikus komponenseinek a fejlesztése, a tanulás tanításának középpontba állítása, az anyanyelv helyes használata, a kommunikációs képességek fejlesztése, az egyéni tudat, az önértékelési motívumok fejlesztése, egészséges lelki és testi életmód szemléletének kialakítása a mozgás, a szabad levegőn való sport, a játékos sporttevékenységek elsajátíttatása, gyakoroltatása által, a tehetség kibontakozásának a segítése, a differenciálással történő fejlesztés, a hátránykompenzálás és tehetséggondozás az iskolai élet minden területén, az információk, ismeretek minél szélesebb körből való gyűjtésének megismerési folyamata, a könyvtárhasználat fontossága. 12

12 III Konkrét nevelési feladatok: A keresztény hitéletre való nevelés a keresztény hit szavakkal és tettekkel való megvallásának gyakorlása vallási kötelességek teljesítésének életformává alakítása minden szaktárgy tanítása során az isteni teremtés jelenlétére való rávilágítással az Istenre figyelés szemléletének életformává alakítása Erkölcsi nevelés önismeret, önuralom, önnevelés képességének kialakítása a jó példával való nevelés megvalósítása cselekedeteink következményeinek felelősségteljes felvállalásának, értékelésének, a változtatni tudás erkölcsi képességének kialakítása a kötelességtudás, kötelességteljesítés képességének kialakítása a szerénység, alázat, engedelmesség, igazságosság, okosság, mértékletesség, lelki erő erényeinek kialakítása Színvonalas oktatás szakmáját hivatásként szerető, értő, művelő pedagógusok alkalmazása érdeklődő, feladatait kötelességtudóan, képességeihez mérten elsajátító diákok iskolába való felvétele és megtartása egymást segítő tanár-tanár; tanár-diák; diák-diák kapcsolatok kialakítása életkornak megfelelő tananyag elrendezés életkornak megfelelő tanítási módszerek alkalmazása a színvonalas tanításhoz elengedhetetlen tárgyi feltételek előteremtése Nevelési színterek tanórák óraközi szünetek szakkörök versenyre felkészítő foglalkozások korrepetálások felvételi előkészítők egyéni feladatmegoldó versenyek személyes beszélgetések iskolán kívüli programok, foglalkozások Nevelési feladatok tantárgyi programok szerint: tantervek, tanmenetek szaktantárgyak nevelési céljai egyéb tevékenységi formák 13

13 III. 4. A nevelő-oktató munka eszközei és eljárásai III A vallási nevelés módja A vallási nevelés célja a keresztény lét- és értékrendet felismerő, elfogadó és képviselő fiatal személyiség lehető legteljesebb kibontása. E cél elérésének feladata és feltétele a szervezett hitoktatás, hitélet és vallásos nevelés. III A hitoktatás: Az iskolai hitoktatás a Magyar Katolikus Püspökkari Konferencia által elrendelt, elfogadott és hatályba léptetett tanterv alapján, a megyéspüspök engedélyezte tankönyvek felhasználásával folyik. Mint a Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium órarendjébe illesztett egyik tantárgyra, az oktatás későbbiekben ismertetésre kerülő pedagógiai módszerei rá is vonatkoznak. III Az iskolai hitélet: Kiegészíti a hittan órán tanultakat. A rendszeres iskolai és osztálymisék, adventi Roráték, adventi és nagyböjti lelki napok, nagyböjti keresztútjárás, októberi Rózsafüzér imádkozás, reggeli zsolozsmák, ima tanítás kezdetén és végén, étkezés előtt és utáni imák, a tanárok és a szülők számára tartott lelkigyakorlatok, a nyári hittantábor, a zarándoklatok, kirándulások alkalmával történő templom- és kegyhelylátogatások, mind a diák hitéletének gazdagodását és elmélyülését szolgálja. III Vallásos szellemű nevelés: A hitoktatás és a hitélet közvetlenségén túlmenően elengedhetetlen, hogy a gimnázium egész életét közvetve is megalapozza a keresztény világszemlélet. Ennek fontos kelléke, hogy: legyen gondunk a fizikai realitások mögött rejtőzködő mélyebb valóság bemutatására; törekedjünk arra, hogy a fizikai jelenségek okait metafizikai okokra is visszavezessük. 14

14 III Az erkölcsi nevelés módja Az erkölcsi nevelés módja: az erkölcsi nevelés keresztény vallási alapkora helyezése, az akarat helyes irányba terelésével történő jellemformálás. Előbbit szolgálja a hitoktatás, hitélet és vallásos pedagógia, mely által Krisztushoz vezetni törekszik a gyermekeket. Az akarat helyes irányba terelése a diák hajlamainak megismerésével indul; jó szokások és a helyes fegyelem kialakításával folytatódik; majd a fiatal személyiségnek az erkölcsi erényekre való készségének kiformálásával, azaz a jellemneveléssel zárul. Az erkölcsi nevelés, majd önnevelés a hit gyakorlásának természetéből adódóan is egész életre szóló és egész életen át tartó folyamat, ill. feladat, melynek részei: A diák hajlamainak megismerése önismeret önnevelés Jó szokások és a helyes fegyelem kialakítása Házirend ismerete és betartása feladatok elvégzése, szabályok betartása szeretet, engedelmesség, önzetlenség kialakítása baráti tanács adása és elfogadása önkontroll, önértékelés kialakítása Jellemformálás erények gyakorlására való készség kötelességtudás, engedelmesség alázat A tanárnak elöl kell járnia az erények gyakorlásában, állandóan szem előtt tartva, hogy a legtöbb diák esetében a jellemformálást csak megalapozni tudjuk. III Az oktatás módja Az oktatatás során alkalmazott pedagógiai eszközök, eljárások. Célja: helyes szemlélet értelmezés megértés alkalmazás tanulói képességek, jártasságok, készségek kialakítása Folyamata: Élményszerű témabemutatás (tanár) megtapasztalás (diák) megfontolás (diák) 15

15 Érthető magyarázat (tanár) elsajátítás (diák) Begyakoroltatás (tanár) alkalmazás (diák) Pedagógiai ellenőrzés (tanár) III Az alapműveltség továbbépítése a differenciálódó tantárgyi rendszerben a mentális képességek céltudatos fejlesztése az önálló tanulás és az önművelés alapozása, gyakoroltatása a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése közvetett kommunikáció írásbeliség, vizuális kommunikáció, számítógépes érintkezés, a nem anyanyelven folyó kapcsolatteremtés III.4.5. A tanulási stratégiák megválasztása az életkori jellemzők figyelembe vétele az ismeretek tapasztalati megalapozása, és az ismeretszerzés deduktív útjának bemutatása az írásbeliség és a szóbeliség egyensúlyára való törekvés a tanulók egészséges terhelése, érési folyamatuk követése, személyre szóló fejlesztő értékelés az együttműködésre építő tanulási technikák és tanulásszervezési módok szerepének megnövekedése az aktív részvételt igénylő ismeretszerzési módok arányának növekedése az ismeretek tapasztalati megalapozása a kreativitás fejlesztése differenciált fejlesztés 16

16 IV. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő eszközök IV.1. A helyi taneszközök megválasztásának elvei Az iskolában kötelezően használandó tankönyvek, egyéb taneszközök kiválasztásánál maximálisan szem előtt tartjuk helyi tantervünket, a tantárgyi struktúránkkal való megfelelőséget, a vételi árukat, esetlegesen több éven át való használhatóságukat, valamint az osztályok és az iskolák közötti átjárhatóságot. IV.2. Eszközigény, fejlesztési törekvések A gimnáziumra vonatkozó kötelező eszközök és felszerelések jegyzéke (11/1994.VI.8.) alapján mérhető fel, hogy mi az, amit be kell szereznünk. Iskolánk aktuális eszközigényét a Nevelési program 1. sz. melléklete tartalmazza. V. Személyiségfejlesztés Célja: Az egyes diákok testi, lelki alkatának, valamint szellemi képességeinek és tevékenységének teljes, harmonikus kibontakoztatása. Feladatai: Fizikai feltételek fejlesztése, a test nevelése, ápolása A lelki életfolyamatok természetének szem előtt tartása, pszichikai fejlődés szakaszainak ismerete Az intelligencia fejlesztése Értelem fogalmak, ítéletek, következtetések alkotása köznapi és szaktudományos nyelv helyes használata szaktárgyak közötti tárgyi és logikai kapcsolatteremtés Akarat akaraterő növelés 17

17 Érzelem ösztöneink megismerése ösztöneink felülbírálata, akaratunk irányítása tudatunk által Magasabbrendű hit Istenbe vetett feltétel nélküli bizalom kialakítása V.1. Nevelési elvek Az értelmes fegyelem, az önállóság, a szabadság, a szabad gondolkodás kialakítása. Felelősségérzet kialakítása önmaguk és társaik iránt fizikai, erkölcsi, szellemi téren. Együttműködési és konfliktuskezelési technikák kialakítása. Tolerancia gyakoroltatása etnikai, vallási, világnézeti, egészségi, anyagi, értelmi téren. Az általánosan elfogadott erkölcsi értékek beépítése a viselkedésbe és a gondolkodásba. V.2. Személyiségfejlesztés értékelése Osztálykonferenciákon A rendszeresen megtartott konferenciákon az osztályban tanító tanárok értékelik a tanulók előrehaladását Osztályfőnöki feljegyzések A tanuló személyiségfejlődésének alakulásáról. Az osztályfőnökök belátásuk szerint feljegyzéseket vezetnek önmaguk, illetve a tantestület számára, hogy a tanuló életének, személyiségfejlődésének meghatározó fontosabb mozzanatai ne merüljenek feledésbe. 18

18 V.4. A személyiségfejlesztés irányítása V.4.1. Tanórán kívüli tevékenységek Tanulószoba Azon tanulóink részére, akik, vagy akiknek szülei ezt igénylik, akinek az otthoni zavartalan tanulása nem biztosított, aki az iskolától távol lakik, aki a tanítás vége és a délutáni elfoglaltsága közötti időben nem tud hazamenni, akinek rossz tanulmányi előmenetele miatt szaktanárai ajánlják, aki félévkor valamely tantárgyból megbukott tanulószobát szervezünk. A tanulószoba célja és feladata, hogy a gyermek szakszerű segítséget kapjon önálló tanulásához, a tanórákra való felkészüléshez, az önműveléshez. Az iskola biztosítja a tanulószobára jelentkező tanulók részére a tanítási órák után a kultúrált étkezési lehetőséget, majd a délutáni tanári felügyeletet. Szakkörök Tehetséggondozást szolgálják (szaktárgyi szakkörök, színjátszókör, számítástechnika, újságírás, rajz, énekkar). Ezen felül egyéb, a tanulók érdeklődésének megfelelő szakkörök indítását vállaljuk megfelelő számú jelentkező esetén. Differenciált képességfejlesztő foglakozások Feladatuk az indulási hátrányok csökkentése, a lemaradók felzárkóztatása, közép- és emeltszintű érettségi vizsgára való előkészítés, versenyeztetés. Könyvtár A szorgalmi feladatok elkészítéséhez és az önképzéshez nyújt segítséget. Lehetővé teszi tanulóink számára a könyvekhez való közvetlen hozzáférést. 19

19 Tanulmányi és tehetségkutató versenyek, pályázatok A versenyekre való odafigyelés, az azokra való felkészítés által lehetőséget teremtünk arra, hogy az érdeklődő, tehetséges tanulók iskolai, kerületi, budapesti és egyéb pályázatok által meghirdetett versenyeken eredményesen vegyenek részt. Tanulmányi kirándulások A gyerekek életkorának, értelmi fejlettségének megfelelően tervezik és szervezik a pedagógusok. Az iskola biztosítja egyes osztályok számára az évente egyszeri alkalommal megszervezésre kerülő tanulmányi kirándulás lehetőségét, az iskolai szülői szervezet (SZMK), illetve a Diákönkormányzat (DÖK) meghatározza azt a legmagasabb összeget, melyet a program megvalósításánál nem lehet túllépni. Ezeken a programokon való részvétel nem kötelező jellegű. A programon részt venni nem kívánó tanulók számára tanítást, vagy más szervezett elfoglaltságot biztosít az iskola. Iskolaszintű kulturális megmozdulás Évente egy alkalommal iskolaszintű kulturális megmozdulást szervezhető (színház-, mozi- stb. látogatás), melynek finanszírozása a szülőt terheli. Osztálykeretben történő tanulmányi és kulturális megmozdulások A tanév folyamán a szaktárgyak jobb és könnyebb elsajátítása érdekében a szakórák keretében iskolán kívüli programok szervezhetők (színház-, mozi-, múzeum-, kiállítás-, állatkert- stb. látogatások), melyek finanszírozása a szülőt terheli. Ezt szaktanárok és az osztályfőnökök egyaránt kezdeményezhetik. Táborok Az elmúlt évek hagyományainak és a szülők igényeinek megfelelően a tanítási szünetekben éves rendszerességgel az alábbi táborok szervezését vállaljuk megfelelő számú jelentkező esetében: hittan tábor vándortábor kerékpáros tábor sítábor vízi tábor külföldi táborozás 20

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja

A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja A bajai Bereczki Máté Szakképző Iskola pedagógiai programja Baja, 2010. BEVEZETŐ Az iskola ünnepélyes megnyitására 1904. február 24-én került sor, a várostól e célra kapott 46 kh-on. Az iskola céljaira

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda Pedagógiai Program 2013 Tar Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... I.BEVEZETŐ... 5 Küldetésnyilatkozatunk... 5 Intézményünk küldetése a társadalom felé... 5 Küldetésünk a pedagógusok felé... 5 Intézményünk küldetése a gyermek felé...

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA MINERVA ÉRETTSÉGIZETTEK SZAKKÖZÉPISKOLÁJA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Véleményem szerint az országnak, a hazának egyik legfontosabb kérdése az, hogy ki neveli, és hogy neveli eljövendő generációit. Füst

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben