Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZEPTEMBER 1-TŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL"

Átírás

1 Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZEPTEMBER 1-TŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai alapelvei céljai, feladatai eszköz, eljárásai tanulói jogviszony képzés rendje II.A./2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok II.A./3.A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok II.A./4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek II.A./5 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

3 II.A./6 A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok II.A./7 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok II.A./8 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek II.A./9. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszköz és felszerelések jegyzéke II.A./10. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei II./B Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja III. ISKOLÁNK HELYI TANTERVE III./1. Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, -kötelező és választható foglalkozások és azok óraszámai -az élőírt tananyag és követelményei III./2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei III./3. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei III./4. Az iskolai beszámoltatás formái (írásbeli, szóbeli), rendje, korlátai, az ismeretek számonkérésének követelménye

4 Az otthoni ( napközis ) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai. III./5. A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái III./6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek IV. Mellékletek

5 . PREAMBULUM (Az iskola tömör bemutatása) I Az iskola hivatalos elnevezése: MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐÖRS címe: 8227 Felsőörs Úttörő u. 5. Tel.: Az iskola fenntartója: Felsőörs Önkormányzat A feladat ellátását szolgáló vagyon:. számú tulajdoni lapon hzsz alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő.. m2 nagyságú természetben Felsőörs, Úttörő u. 5. szám alatti ingatlanvagyon. Az iskola beiskolázási körzete: Felsőörs Intézmény alapító szerve: Felsőörs Önkormányzat Intézmény jogállása: Önálló jogi személy Intézmény gazdálkodási formája: Részben önálló gazdálkodó csak a dologi előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Intézményünk vállalkozói tevékenységet nem végez Tanulócsoportok (osztályok) száma: 4 napközis csoportok száma: 2 Az iskolai oktatás szerkezete: 1-4 osztályos ált. iskola. Az intézmény képviseletére az iskola igazgató jogosult. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással Felsőörs Önkormányzat közgyűlése nevezi ki.

6 Az iskola tömör, emblémaszerű bemutatása: 6-10 éves tanulók négy tanulócsoportban való oktatása. Falusi kisiskola mely a tanulók szülőfalujukhoz való szeretetét és tiszteletét igyekszik elmélyíteni, valamint felkészíteni őket a felső tagozatos oktatásra. Általános jellemzők iskolánkról és környezetéről Helyi sajátosságok Felsőörs Veszprém megye Balaton-parti települése. Az állandó lakosok száma alig haladja meg az ezer főt, mégsem hátrányos helyzetű település, mert a városból egyre többen költöznek ki, főként a fiatalok. Így a 18 év alatti korosztály a lakosság egyötöde. A fejlődés ütemét felismerve és a falu közösségmegtartó szerepét hangsúlyozva 1993-ban a helyi önkormányzat új iskolaépület létesítését határozta el. (Ennek előtte összevont osztályos iskola működött csak a faluban, ami a kor igényeit nem kellőképpen tudta kielégíteni. Boldogan vettük birtokunkba 1995 januárjában a gyönyörű természeti környezetben elhelyezkedő új iskolánkat, mely minden igényt kielégít. Négy osztályos, alsó tagozattal rendelkező iskolánk a környező településekről is csábítja a gyerekeket. Barátságos, családias környezetben tudjuk nevelni, tanítani a fős osztályokat. A délutáni napközi foglalkozást is sok tanuló veszi igénybe. A pedagógusok megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és többen posztgraduális képzés szakoklevelével. A tantestület felkészültsége, rátermettsége alakítja a mindennapokat úgy, hogy sok érdekes programmal gazdagítjuk, a tanulók tudását, érdeklődését. Figyelembe véve a helyi

7 sajátosságokat: így a környező dombok, patak, háztáji gazdaságok kellő gyakorlati tapasztalatgyűjtésre adnak módot. Célunk ezekben az esetekben is a játszva tanítás. Így a tanulóinknak kellemes élményeik vannak az iskolába járásról és összetartó, egymásra odafigyelő osztályközösségek alakulnak ki. Így tehát iskolánk nemcsak egy oktatási intézmény, hanem a falu életébe szervesen beépülő kulturális, sport és egyéb szabadidős tevékenységet nyújtó központ is. Ehhez hozzájárul, hogy a szülők is mindenben támogatják az elképzeléseinket, bár Felsőörsön is megtalálhatók a nehéz anyagi körülményekkel rendelkező családok, de ők is igyekeznek a gyerekeknek maximálisan biztosítani minden pluszfoglalkozást, lehetőséget pl.: úszásoktatás, tánctanfolyam... Az önkormányzat megfelelő szociálpolitikája segíti a rászorulókat. Az iskolai könyvtár kétezer kötetes. Iskolánk alapítványára a vállalkozók adományaiból befolyt pénzekből valamint az adók 1%-ából befolyt összegekből az iskolai úszásoktatást szervezzük meg. A kis falusi környezetnek próbáljuk az előnyeit kihasználni, így ma már 49 tanulónk van és reméljük a létszám tovább gyarapszik, hiszen a község fejlődésével egyre több fiatal család települ be a faluba. Az fő alsós tanuló pedig indokolja, hogy továbbra is fennmaradjon egy jó feltételekkel működtetett alsó tagozatos iskola, ami bebizonyította életképességét, hagyományteremtő lehetőségeit. A negyedik osztályból elkerült tanulóink a veszprémi vagy alsóörsi iskolában is megállják helyüket, többen tagozatos általános iskolába nyertek felvételt.

8 Helyzetelemzés: a tanulók szociokultúrális helyzete: A tanulók 25%-a 3 vagy több gyermeket nevelő családból származik. A szülők 90 %-a valamilyen szakképeítéssel rendelkezik, de igen kevés a felsőfokú végzettségű szülő. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül az iskolánkba járó gyermekek családjának 17%-a. Lakáskörülmények: A községben családi házakban, de sok esetben több generáció lakik együtt. A jegyző által veszélyeztetettség által védelembe vett gyermekek csak egy családból vannak. A személyi feltételek szöveges bemutatása: Jó tanerő képes a program elvégzésére. Feladat: folyamatos továbbképzésekre van szükség. Különös szakképesítéssel rendelkezik 3 fő: -közokt. vezető,számítógép kez. okl. -mentálhigiénés, számítógép kez. okl. - nyelv- és beszédfejl. ped. árgyi-dologi feltételek: T 1.Az iskola épületének legfőbb jegyei: január 1-jén vettük birtokunkba az új 4 tantermes iskolát. Komfortfokozata: gázfűtés, víz, villany, melegítőkonyha, étkező Tantermeinek száma: 4 Nem tanterem típusú helységek száma: 4 (ebédlő, tornaterem, zsibongó, melegítőkonyha)

9 2.Eszközrendszer: 3 PENTIUM típusú számítógép kerti szerszámok video, oktatófilmek, írásvetítő, fénymásoló applikációs képek, térképek, Tornaterem felszereltsége megfelelő: bordásfalak, zsámolyok, tornaszőnyegek, szánkók (csúszkák), labdák, kötelek rendelkezésre állnak. A tanítás 4 osztályteremben folyik. Az egyik napközis csoport délután az ebédlőben írja a házi feladatot, mivel létszámuk miatt a tanterembe nem férnek be. Intézményünk a törvény által meghatározott eszközjegyzéknek még nem felel meg melyet az (VII.24) OM rendelet módosítása után a 11/1994 (VI. 8) MKM rendelet 7. sz. melléklete határozza meg a minimális eszközkészlet meglétét. A Közoktatási Törvény 124 (20) bekezdés írja elő a kötelező eszközkészlet jegyzékét! A fenntartó július 31.ig kell, hogy megvalósítsa a már elkészített ütemtervet. Az intézmény tevékenységei: 1. Ellátandó alaptevékenység: -Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (tanköteles korúak iskolai oktatása). -Az általános műveltség megalapozása. -A társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, az ötödik évfolyamba való továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességek kialakítása. -Az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni fejlesztésről történő gondoskodás.

10 -A gyermek és ifjúságvédelem területén megelőző és feltáró tevékenység. Az iskola nevelési és oktatási tevékenységét az oktatási törvény előírásai, a nevelési-oktatási tervek, illetve az intézmény pedagógiai programja, az önkormányzat fejlesztési terve és az intézmény szervezeti és működési szabályzata előírásai szerint végzi. -Napköziotthoni ellátás az általános iskolások tanítási időn kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való felkészülésének szakszerű segítése a törvényben meghatározott keretek között. -Iskolaegészségügyi ellátás - Gyermekintézmény orvosi ellátása. - Iskolai intézményi étkeztetés - az alapfokú iskolai oktatásban részesülő tanulóknak biztosított étkeztetés. ( tízórai, ebéd, uzsonna ) 2.Kiegészítő és kisegítő tevékenység: -Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatások: A beszédhibás tanulók részére logopédiai foglalkozások szervezése, a közoktatási törvényben előírtaknak megfelelően, a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet bevonásával. A közösségbe nehezen illeszkedő, különleges nevelési módszereket igénylő tanulók iskolai neveléséhez, a tanulók fejlettségi képességi- és teljesítményvizsgálatához a Nevelési Tanácsadó Szakszolgálatának igénybevétele. Tanulmányi vagy magatartási problémákkal küzdő tanulók iskolai neveléséhez a Nevelési Tanácsadó igénybevétele.

11 Az iskola irányítási-szervezeti struktúrája: -Igazgató Feladat - és hatásköre: munkáltatói jogkör, beiskolázás -Munkaközösség vezető -Gazdasági vezető: Felsőörs Önkormányzat feladata az iskola gazdasági működtetése. -Iskolavezetés tagjai: igazgató, munkaközösség vezető SZM elnök Az iskola hagyományrendszere A nemzeti ünnepeket a községgel közösen ünnepeljük.(márc.15, október 23.) Hagyományos iskolai ünnepélyek: tanévnyitó, tanévzáró nemzeti ünnepek Mikulás karácsony Anyák napja Egyéb iskolai rendezvények: farsang szavalóverseny idősek köszöntése tavaszi erdei iskola gyalogtúra " Madarak és fák napján tanulmányi kirándulás ( évi egy alkalom)

12 Szűkebb környezetünk védelme érdekében: Takarítási világnap alkalmából az isk. udvarának és az épület környékének rendbetételében való aktív részvétel Nagycsoportos óvodások fogadása minden évben legalább 1 alkalommal. Ilyenkor ajándékkal várjuk őket és megtekintenek egy tanítási órát is. Egyéb iskolai rendezvényekre is meghívót küldünk a nagycsoportos óvodásoknak, hogy ezzel is segítsük az iskolába való beilleszkedésüket. Óvodai szülőértekezleten való részvétel minden tavasszal, osztálykereten belül megünnepeljük a tanulók születés vagy névnapját. Tanév végén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalomkönyvet, ill. elismerő oklevelet kapnak.

13 II.ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II./A.1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI II./A.1/1. Alapelveink pillérjei: -NAT-KÖVETELMÉNYEK-KERETTANTERVEK -KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY -ISKOLAFENNTERTÓ OKTATÁSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA -ÖNÉRTÉKELÉS: -az iskolahasználók véleménye, elvárásai, szándékai, értékrendje -a tantestület véleménye, elvárásai, szándékai, értékrendje, adottságai -ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapelvek: -Általános körzeti kötelességeink teljesítése mellett vállaljuk a körzeten kívülről jelentkező gyermekek oktatását, nevelését, amennyiben ez a fenntartónak nem jelent többlet anyagi terhet. -Alapelvünk, hogy az egyén szuverenitása csak azáltal valósulhat meg, ha fejlődik az önismerete, ha elsajátítja azokat az értékeket, normákat, szabályokat, ismereteket, amelyek szükségesek a társadalomba való beilleszkedésekhez. -Alapelvünk, hogy az egyén szuverenitását csak csoportban, közösségben nyerheti el, továbbá ehhez elsődlegesen a tevékenység, a cselekvés vezet. -Tanulóink életkori sajátosságainak figyelembe vételével hazafias szemlélet és magatartás kialakítására vállalkozunk.

14 -Alapelvünk a nyitottság más kultúrák, civil és társadalmi szervezetek, oktatási intézmények iránt. - Iskolánk a hagyományos pedagógiai módszerek megújításának alternatíváját kínálja. - Gyermekcentrikus iskola. Intézményünk a gyermekekért van. Személyközpontú és teljesítmémyközpontú pedagógiát alkalmazunk a felzárkóztatásra szoruló tanulók számára a tehetséggondozó programunkkal. - Alapelvünk, hogy a tárgyi tudás jelentős része csak akkor válik használhatóvá, ha annak birtokosa megfelelő kommunikációs készséggel rendelkezik. Ezért szóbeli számonkérést legalább olyan fontosnak tartjuk, mint az írásbelit. -A tehetséggondozásban az általános műveltség és kreativitás fejlesztése mellett nagy gondot fordítunk a népi hagyományok megőrzésére. (népzene, néptánc) -Fontos követelmény minden pedagógus számára, hogy a rábízott tanulóval annak képességei és adottságai figyelembevételével foglalkozzon, és mindent megtegyen a meglévő képességek, tehetségek feltárására, a gyermek személyiségének kibontakoztatása céljából. -A versenyszellem, a fejlődni, nyerni akarás, mint érték közvetítése. (tanulmányi versenyek) A versenyhelyzetet és versenyeztetést egyéneknek és csoportoknak is kínáljuk. A versenyhelyzetből adódó negatív hatásokra is figyelemmel kell lennünk -A tanítás-tanulás folyamatát, az ismeretszerzést, készségfejlesztést, értékközvetítést modern a tanulói aktivitásra épülő pedagógiai módszerekkel, eljárásokkal végezzük. - -Egészséges életmódra nevelés. Biztosítjuk a tanulók életkori sajátosságaiból adódó mozgási igényüknek megfelelő testedzést. Igyekszünk kialakítani a rendszeres sportolási és az egészséges életmód iránti igényt. Az egészséges életmódra nevelés magába foglalja a harmonikus élet értékként való tiszteletét is. A tanulókat fel kell készíteni az egészséges életvitel kialakítására is.

15 - -Nevelésünk eredményeként fogadják el a beteg, sérült embertársak másságát és tanúsítanak velük szemben segítőkész magatartást, toleranciát. - -A napközi az iskola komplex pedagógiai tevékenységének szerves része. A napközinek biztosítania kell a gyermekek számára a tanórákra való szakszerű felkészülést. A napközinek részt kell vállalnia abban, hogy a tanulók személyiségének, képességeinek azon területeit fejlessze, amelyekre a tanítási órák nem adnak lehetőséget. - -Alapelvünk, hogy iskolánk olyan magas szintű oktatást végezzen, hogy biztosítva legyen a tanulók számára a következű iskolafokozatba való bejutás és annak sikeres elvégzése. - -Alapelvünk, hogy a célok megvalósításához jól képzett, önmagát szakmailag folyamatosan fejlesztő, társadalmilag megbecsült és anyagilag elismert pedagógusközösségre van szükség. -A demokratikus értékek erősítésének elve. Olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, amelyekben az egész és a köz érdekei egyaránt szerephez jutnak. -Hátrányos helyzetűek negatív megkülönböztetésének tilalma, az esélyegyenlőtlenség csökkentése -Fontos alapelvünk az iskolai, községi és a nemzeti hagyományok ápolása. -Az iskolában amíg az épületben gyermek tartózkodik, politikai tevékenység nem végezhető! (39 ) -Alapelvünk a világnézeti és lelkiismereti szabadság elve.

16 II./A.1/2.az oktatás-nevelés alapelveinken alapuló céljai és feladatai 1. Célunk a közösségfejlesztés. Ennek érdekében feladataink: - Tanulóink legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, másságok iránt, becsüljék meg ezeket. - A pedagógusok fejlesszék ki az elfogadó és segítőkész - -magatartást a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránt. - A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat a konfliktusok kezelésére és megoldására. - A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe. - Becsüljék meg közös eszközeinket, értékeinket. Elégedettek leszünk ha: - Elérjük, hogy amennyiben iskolánkba beteg, sérült, vagy gyenge képességű gyermek kerül, Őt társai elfogadják és nem közösítik ki, hanem ellenkezőleg, segítőkész magatartást tanúsítanak vele szemben. - Ha látjuk, hogy a gyerekek között a konfliktusok felnőtt bevonása nélkül megegyezéssel megoldódnak. - Ha tapasztaljuk, hogy jobban vigyáznak a közös játékszerekre és a közös javaikra, vigyáznak az udvar tisztaságára, nem szemetelnek. 2.Célunk a személyiségfejlesztés. Ennek érdekében feladataink: - Iskolánk teret adjon sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, játéknak és munkának. - Hozzásegítjük tanulóinkat a helyes szokásrendszerek kialakításához, a valódi értékekkel történő azonosuláshoz.

17 Feltételek: Helyes iskolai napirend kialakítása. 3. Célunk a szociális hátrányok enyhítése. Ennek érdekében feladataink: - Rendszeres korrepetálásokkal, egyéni foglalkozásokkal és fejlesztőpedagógiai foglalkozásokkal. - Felvilágosító munkát végzünk a szociális juttatásokról a szülői értekezleten. - A problémákkal küszködő tanulóknak javasoljuk a napközis foglalkozás igénybevételét. - Szoros kapcsolatot tartunk fel a szolgáltató intézményekkel. (MPI, Nevelési tanácsadó, Képességvizsgáló Int.) Feltételek: - érintett szülőkkel való személyes találkozás - napközi működtetése - egyéni foglalkozások, fejlesztő pedagógia, korrekciós foglalkozások megszervezése, beépítése az iskolai napirendbe. 4. Környezetvédelemre, egészséges életmódra nevelés. Ennek érdekében feladataink: - Igyekszünk, hogy környezetünk tárgyi kultúrája igényes legyen - Biztosítjuk az egészséges életmódhoz szükséges feltételeket, tanulóink testi nevelését fejlődésük, egészségük érdekében. - Igyekszünk tanulóinkban kialakítani azt a gondolkodásmódot, hogy az ember a természettel harmonikus kapcsolatban kell, hogy éljen. A természetvédelem az emberi faj fennmaradásának is a feltétele. - Tiszta rendezett környezet, rend napközben a zsibongóban. - Az iskola és környékének rendben tartása. Céljaink elérését szolgáló feladatok:

18 - Tantermek, zsibongó ízléses dekorálása együtt a tanulókkal folyamatosan egész tanévben. - Fokozottan figyelünk a kabátok, tornazsákok felakasztásának és a cipők polcokra helyezésének rendjére. - A tanórák alatt a zsibongó padlózatát, ha az időjárási viszonyok, megkívánják meg kell tisztítani. - Az udvar rendszeres rendezése (fűnyírás, levélgereblyézés stb.) - A tanórákon elsajátított környezet-és természetvédelmi ismereteket bővítjük, az élő környezetben, gyakorlatban is alkalmazzuk, elősegítjük a természeti és társadalmi környezetbe való tájékozódást.(erdei iskola, tanulmányi séta) - Káros szenvedélyektől mentes iskolai környezet biztosítása a tanulóknak jó példa mutatása. - Az egészséges életre nevelés témáit a környezetismereti, technika, osztályfőnöki, olvasás és testnevelés órákon megosztva, de összehangoltan tanítjuk. Elégedettek leszünk, ha: - A rendezvényeink elégedettségi átlaga 75% felett van. - Az erdei iskola programunkról a tanulók és a szülők részéről is elérjük a 70%-os elégedettséget. - -A napi ellenőrzések során a tanulók 80%-a rendet hagy maga után figyelmeztetés nélkül. A célok megvalósításához szükséges feltételek: - Tárgyi feltételek: adottak - Személyi feltételek: pedagógusok, technikai személyzet, szülők, tanulók. - Eszközök, fórumok: rajzpályázatok, kirándulások, túrák, erdei iskola, sportrendezvények. - Költségvetési feltételek: - tanulói jutalmazás - pályázati díjak

19 - anyagszükséglet. 5. Tanulóink legyenek képesek az önálló ismeretszerzésre. Ennek érdekében feladataink: - Tegyük hatékonyabbá a tanulást! - Tanulni tanulás! Tanulási stratégiák kialakítása egyénre szólóan. - Legyenek képesek az olvasott tananyag megértésére, a lényeg kiemelésére. - Járjanak könyvtárba, ahol a tananyaghoz szorosan kapcsolódó ismeretanyagokkal találkozhatnak és ezzel bővíthetik tudásukat. - Önművelődési igény kialakítása! - Alapfokon tudják használni a számítógépet a programok elindításához. Feladatok: - Rendszeresen mérni az olvasás-értést a osztályban évi 3 alkalommal. - Könyvtárlátogatás a helyi könyvtárba évi legalább 1 alkalommal. - Számítástechnikai szakkör heti 1 alkalom, ahol minden tanuló lehetőséget kap a számítógép használatára. - A magyar órák keretében lehetőséget adunk az önálló felkészülésekre kiselőadás formájában. Feltétel: számítógépek 6. A nyelvoktatás eredményessége: Fejlesszük a nyelvi igényességet. Célunk, hogy a tőlünk 5. osztályba kerülő tanulók bármely iskolába kerülnek is, zökkenőmentesen tudjanak bekapcsolódni az ottani nyelvoktatásba.

20 Ennek érdekében feladataink: - Rendszeres számonkérés szóban és írásban. - A közoktatási megállapodás alapján működő iskolával egyeztetjük, hogy milyen szintre kell eljutniuk a tanulóknak a 4. osztály végére. 7 Diákjaink állják meg helyüket 5. osztályban, bárhol tanulnak is tovább. Ennek érdekében feladataink: - felzárkóztatás - fejlesztő pedagógiai oktatás - egyéni foglalkozás - iskolalátogatások szervezése a környékbeli iskolákkal a 4. osztályos tanulók és szüleik részére. - Szoros kapcsolattartás a közoktatási megállapodás alapján működő iskolával. 8. Népi hagyományok őrzése, ápolása. Ennek érdekében feladataink: - A technika és rajz órák keretében a régi szokásokkal kapcsolatos tevékenységek megvalósítása. (tojásfestés, szalmadíszek stb.) - Környezetismereti órán a szüreti szokásokról és a Balatonfelvidéki régi szokásokról halljanak a tanulók! - A közösség hagyományteremtő munkájában való aktív részvétel. 9. Kultúrákra orientálódó ember nevelése. Ennek érdekében feladataink: - Évente vers-és prózamondó verseny szervezése az iskolában. - Más iskolák által szervezett kulturális bemutatókon, versenyeken való részvétel. - Színházlátogatások megszervezése évi 2 alkalommal.

21 - Könyvtári órák tervezése osztályonként évi legalább 1 alkalom. - Rajzpályázatokon való részvétel. 10. Helyes értékrend kialakulása. Ennek érdekében feladataink: -Egységes koncepció kialakítása a nevelő-oktató munkában.(testi-lelki egészség, kommunikációs kultúra) - Családtípusok feltérképezése: felhalmozó család, vállalkozói család, tanulásra orientálódó család, halmozottan hátrányos helyzetű család. 11. Az környezetismereti órák kiemelt céljai és feladatai : A tanulók ismerjék meg társadalmi környezetük, iskolájuk, lakóhelyük, szülőföldjük, hazájuk jellemzőit és nevezetességeit. A környezetismereti órák segítenek a tanulóknak az alapvető magatartási normák, közösségi szabályok elsajátításában. A közvetlen és tágabb társadalmi környezet célirányos megismerésével, a múlt és a jelen értékeinek felmutatásával, az ezek megbecsülésére, hagyományainak őrzésére való nyitottság és pozitív viszonyulás alakításával erősíti a családhoz, és szülőföldhöz, hazához való kötődést, alapozza a nemzeti identitástudatot. A tanulók megismerik nemzeti jelképeinket, nemzeti ünnepeinket. 12. Közösségi tapasztalatok szerzésével (tanulmányi kirándulás, túra, erdei iskola, színházlátogatás, iskolai programok) megtanulnak eligazodni az emberi kapcsolatok rendszerében. Tapasztalatokat szereznek a mindennapi élethelyzetekben való ésszerű viselkedésről, együttműködésről. A műveltségterület tartalmának feldolgozása sokrétű, összetett feladat. Sok szállal szövődnek bele más területekbe. Például a lakóhely népművészete, helytörténet, ünnepek. A tanító feladata olyan metodikai megoldások kidolgozása, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók társadalmi

22 tapasztalatainak feldolgozása során összefüggéseket fedezzenek fel, következtetésekhez jussanak, formálódjon jellemük, jó irányban fejlődjön magatartásuk, környezetükhöz való viszonyuk. 13. A gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése érdekében az egyéni eltérésekhez igazodó, fejlesztő pedagógiai megvalósítását tűzzük ki célként. 14 A jelentősen különböző egyéni adottságok, képességek, tulajdonságok és hátrányos helyzetű tanulók optimális fejlesztésére iskolánk kis csoportokban való felzárkóztatást végez. III./A.1/2 A képzés rendje ( a pedagógiai folyamat szakaszai): Az alapfokú nevelés-oktatás szerkezeti szakaszai alsó tagozatban: o. bevezető o. kezdő A képzés belső szakaszai a gyermek életkori szakaszainak megfelelően: 1. fejlődési szakasz, kisiskoláskor 1-3 évfolyam 2. fejlődési szakasz, pubertáskor kezdete 4. évfolyam. 1-3 iskolai év (latenciakor):

23 A személyiségfejlődés alakulásának egyik legjelentősebb szakasza. A gyermek őszinte nyitottsággal fordul a külvilág, az őt körülvevő valóság felé. Analízisre-szintézisre már képes, de gondolkodása még nem absztrahál. Emlékezete leginkább konkrét tartalmakhoz, szemléletes jelenségekhez kötődik. Figyelme, koncentrációja még rövid időtartamra korlátozott. Mozgás és játékigénye nagy, de a finommozgások fejlettségi szintje egyénenként eltérést mutat. Tudásvágya erősödik. Alkotásra törekszik. Személyek közötti (interperszonális) kapcsolatait a felnőttekhez (szülőkhöz, tanítóhoz) erős kötődés jellemzi. Megfelelési késztetése van a felnőttek által kívánt normákhoz.

24 4. iskolai év: Kiskamaszkor. A pubertás kor kezdete (prepubertás kor). Az előző életkori szakasz jellemzői részben tovább élnek, részben átalakulnak, újak keletkeznek. A gondolkodás elvontabbá válik, de még domináns a konkrét gondolkodás. Kritikai szemlélete főként másokkal szemben erősödik. Nő az önállósága, igénye és a kortárscsoport szerepe egyre nagyobb teret nyer. Intézményünk a nagyfelmenő rendszerben való oktatást valósítja meg. Vagyis egy pedagógus 4 éven keresztül oktatja ugyanazt az osztályközösséget. Ennek előnye, hogy a kisiskoláskorban a fontos személyhez fűződő kötődés nem szűnik meg 2. osztály után. A pubertás kor kezdete 4. osztályban könnyebben kezelhető, hiszen az osztályfőnök már jól ismeri a gyermeket és szociális körülményeit. Az esetleges személyváltás egy újabb kötődés kialakítása nehézséget jelentene a gyermek számára. Így mentesül egy másik személyhez való alkalmazkodás nehézségei alól. 1. szakasz: Célok, prioritások az egyes életkori szakaszokban: - Az óvodáskorból megmaradt a kisiskoláskorra is még jellemző ős kreativitás megőrzése, fejlesztése. - A sikerélmény megélése, az alkotás lehetősége minden tanuló számára. - Az életkorra jellemző felnőttekhez (szülőkhöz, tanítóhoz) való erős kötődés segítségével az iskolai értékrend elfogadtatása. 2. szakasz: - Az önálló problémamegoldás fejlesztése. - Közösségi szabályok, normák elfogadtatása.

25 - Önálló tanulás képességének kialakítása. Célok a szerkezeti szakaszban 1. szakasz: 1-2 osztály /bevezető/ - Az alapvető eszköz jellegű ismeretek elsajátítása (szemléletesség elve) - A tanulási nehézségekkel küzdők és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a szociokulturális különbségek csökkentése. 2. szakasz: 3-4. osztály /kezdő/ - Hatékony tanulási technikák elsajátítása. - Önálló ismeretszerzés. - Elvont gondolkodás, absztraháló képesség fejlesztése Képességcsoportokban: A.) Átlagosnál gyorsabb fejlődést mutató tanulóknál: 1. életkori szakaszban: Az eltérő egyéni képességek feltárása. 2. életkori szakaszban: Versenyhelyzet kialakítása, kreativitásuk fejlesztése B.) Átlagos fejlődési ütemű tanulóknál: 1. életkori szakasz: Szigorúan az életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztés. 2. életkori szakasz: Az általános műveltség megalapozása. C.) Átlagosnál lassúbb fejlődési ütemű tanulóknál: 1. életkori szakasz: Kompenzációs programmal hátránykezelés.

26 2. életkori szakasz: Alapvető a gyakorlatban alkalmazható praktikus ismeretek elsajátítása. Szocializációs folyamat korrekciója. II/A.1.3.A nevelő oktató-munka eszközei és eljárásai Eszközök Eljárások Hívóképek Hangoztató- elemző olv. Szótagkártyák tan. módszer Szótagoló ólv. tanító tk. Applikációs képek Szemléltetés Mérőeszközök Új ism. anyag feldolg. Könyvtárlátogatás Múzeumi óra Tanulmányi kirándulás Erdei iskola Szervezett színházlátogatás Környezetvédelemre nevelő versenyek Helyes szokásrendek kialakítása Iskolai ünnepélyek Pedagógus szociális technikái Mérés tevékenységgel Csoportmunka Egyéni felkészülés Önálló órai munk. Frontális oszt. munk. Kiegészítő nyújtása Személyes tapasztalatszerzés ismeretek Irodalmi alkotások megismertetése iskolán kívül Gyűjtési akciók: papír, szárazelem Rendezettség ellenőrzése, értékelése Hagyományőrzés megjelenés, tekintet, mimika, gesztus, testtartás Serkentés, kényszerítés, gátlás Értelmi és érzelmi befolyásolás Követelés Meggyőzés

27 Játék, munka, versengés, életrend, napirend Helyeslés, dicséret, Helytelenítés, dorgálás figyelmeztetés, tiltakozás Gyakoroltatás, szoktatás jutalmazás büntetés II./A Tanulói jogviszony Felvétel az intézménybe: -Első osztályba kötelezően felvételt nyer az iskola körzetébe tartozó valamennyi tanuló, aki abban a naptári évben, május 31- ig betülti hatodik életévét és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri (az iskola igazgatója dönt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről, az óvoda, illetve nevelési tanácsadó, vagy a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján). -A szülő kérelmére az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése esetén, az iskola igazgatójának döntése alapján felvételt nyerhet az az iskola körzetében élő gyermek is, aki a naptári év december 31. napjáig betölti a hatodik életévét. - Az iskolával a tanuló- a beíratás napjától- tanulói jogviszonyban áll. Tanulói jogviszony megszűnése Az 1-4. osztályos általános iskola szerkezetének megfelelően tanköteles tanulóink jogviszonyának megszűnése iskolaváltás miatt történhet: - a tanuló lakhelyének változása - a szülő egyéni kérelme alapján másik iskola választása, ha a tanulót a másik iskola átvette, az átvétel napján - a kötelességeit súlyosan megszegő tanuló fegyelmi tárgyalása után /76. 3./ - a másik iskola igazgatójával történt egyeztetést követően. - Ennek eljárási módját az iskola pedagógiaai programjának mellékletében szereplő Házirend tartalmazza. Rendkívüli esetekben a jogszabály szerinti eljárást alkalmazzuk.

28 A tanulói jogviszony iskolánkban a 4. évfolyam befejezési után az utolsó évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításával, a következő iskolafokozatra beiratkozással szűnik meg. Továbbhaladás feltételeit lásd a helyi tantervnél III./3. Integráció: Intézményünk vállalja a sajátos nevelésü igényű gyermekek integrált oktatását, ha a szakértői vélemény ezt állapítja meg, és az iskola rendelkezik az integrálz oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái

A Egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások formái A napközi otthoni, tanulószobai ellátás, és az egyéb (tanórán kívüli) foglalkozások kérelmezésének rendje a) Általános iskolában a nevelés-oktatást a délelőtti és délutáni tanítási időszakban olyan módon

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE GYÓGYPEDAGÓGIAI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2011/2012 Készítette: Jantek Lászlóné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Munkaközösség tagjai: Bárányné Szaxon Szilvia Jantek Lászlóné Halász Lászlóné ŐSZI IDŐSZAK:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: )

1. Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda (OM azonosító: ) ALAPÍTÓ OKIRAT A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008.évi CV. tv.,továbbá a közoktatásról szóló többször módosított 1993.évi LXXIX.tv. felhatalmazása alapján Mezőzombor Község

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA

PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA PERBÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ALAPÍTÓ OKIRAT ISKOLA Perbál Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok és a Magyar Köztársaság 2008. évi CV. törvény 2..(2) bekezdése és a 4.

Részletesebben

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást.

Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Egész napos iskola szervezésekor figyelembe kell venni az alábbi szabályozást. Köznevelési törvény 27. (1) Az iskolában a nevelés-oktatást ha e törvény másképp nem rendelkezik a nappali oktatás munkarendje

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015.

IPR AKCIÓTERV. IPR alkalmazása tanév. Bárna, szeptember 1. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Bárnai Általános Iskola 3126 Bárna, Petőfi út 15. Iksz: 149/130/2015. Tárgy : Megrendelés IPR AKCIÓTERV 2015-2016. tanév IPR alkalmazása Bárna, 2015. szeptember 1. I.Helyzetelemzés Gyermekek/tanulók és

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33

A tételsor a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. 2/33 A vizsgafeladat megnevezése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA

PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA AZ ÉRSEKVADKERTI PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA PROGRAMJA OM azonosító: 032189 Intézményi azonosító: 112008 Készítette: Fábián Attila igazgató 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...4 2.

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév)

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve. (2016/2017. tanév) A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola Humán munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Dr. Fábiánné Balogh Edina tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán igazgató Fertőszentmiklós,

Részletesebben

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E

A Petőfi Sándor Általános Iskola. a 2010/2011-es tanévre. Petőfiszállás, 2010. szeptember M U N K A T E R V E A Petőfi Sándor Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2010/2011-es tanévre Petőfiszállás, 2010. szeptember Petőfiszállás 2. oldal, összesen: 8 A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A közoktatásról

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT ISTVÁN KÖRÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jászberény 2016 Érvényes: 2016/2017. tanév Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények

Részletesebben