Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZEPTEMBER 1-TŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL"

Átírás

1 Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZEPTEMBER 1-TŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai alapelvei céljai, feladatai eszköz, eljárásai tanulói jogviszony képzés rendje II.A./2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok II.A./3.A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok II.A./4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek II.A./5 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

3 II.A./6 A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok II.A./7 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok II.A./8 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek II.A./9. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszköz és felszerelések jegyzéke II.A./10. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei II./B Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja III. ISKOLÁNK HELYI TANTERVE III./1. Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, -kötelező és választható foglalkozások és azok óraszámai -az élőírt tananyag és követelményei III./2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei III./3. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei III./4. Az iskolai beszámoltatás formái (írásbeli, szóbeli), rendje, korlátai, az ismeretek számonkérésének követelménye

4 Az otthoni ( napközis ) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai. III./5. A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái III./6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek IV. Mellékletek

5 . PREAMBULUM (Az iskola tömör bemutatása) I Az iskola hivatalos elnevezése: MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐÖRS címe: 8227 Felsőörs Úttörő u. 5. Tel.: Az iskola fenntartója: Felsőörs Önkormányzat A feladat ellátását szolgáló vagyon:. számú tulajdoni lapon hzsz alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő.. m2 nagyságú természetben Felsőörs, Úttörő u. 5. szám alatti ingatlanvagyon. Az iskola beiskolázási körzete: Felsőörs Intézmény alapító szerve: Felsőörs Önkormányzat Intézmény jogállása: Önálló jogi személy Intézmény gazdálkodási formája: Részben önálló gazdálkodó csak a dologi előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Intézményünk vállalkozói tevékenységet nem végez Tanulócsoportok (osztályok) száma: 4 napközis csoportok száma: 2 Az iskolai oktatás szerkezete: 1-4 osztályos ált. iskola. Az intézmény képviseletére az iskola igazgató jogosult. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással Felsőörs Önkormányzat közgyűlése nevezi ki.

6 Az iskola tömör, emblémaszerű bemutatása: 6-10 éves tanulók négy tanulócsoportban való oktatása. Falusi kisiskola mely a tanulók szülőfalujukhoz való szeretetét és tiszteletét igyekszik elmélyíteni, valamint felkészíteni őket a felső tagozatos oktatásra. Általános jellemzők iskolánkról és környezetéről Helyi sajátosságok Felsőörs Veszprém megye Balaton-parti települése. Az állandó lakosok száma alig haladja meg az ezer főt, mégsem hátrányos helyzetű település, mert a városból egyre többen költöznek ki, főként a fiatalok. Így a 18 év alatti korosztály a lakosság egyötöde. A fejlődés ütemét felismerve és a falu közösségmegtartó szerepét hangsúlyozva 1993-ban a helyi önkormányzat új iskolaépület létesítését határozta el. (Ennek előtte összevont osztályos iskola működött csak a faluban, ami a kor igényeit nem kellőképpen tudta kielégíteni. Boldogan vettük birtokunkba 1995 januárjában a gyönyörű természeti környezetben elhelyezkedő új iskolánkat, mely minden igényt kielégít. Négy osztályos, alsó tagozattal rendelkező iskolánk a környező településekről is csábítja a gyerekeket. Barátságos, családias környezetben tudjuk nevelni, tanítani a fős osztályokat. A délutáni napközi foglalkozást is sok tanuló veszi igénybe. A pedagógusok megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és többen posztgraduális képzés szakoklevelével. A tantestület felkészültsége, rátermettsége alakítja a mindennapokat úgy, hogy sok érdekes programmal gazdagítjuk, a tanulók tudását, érdeklődését. Figyelembe véve a helyi

7 sajátosságokat: így a környező dombok, patak, háztáji gazdaságok kellő gyakorlati tapasztalatgyűjtésre adnak módot. Célunk ezekben az esetekben is a játszva tanítás. Így a tanulóinknak kellemes élményeik vannak az iskolába járásról és összetartó, egymásra odafigyelő osztályközösségek alakulnak ki. Így tehát iskolánk nemcsak egy oktatási intézmény, hanem a falu életébe szervesen beépülő kulturális, sport és egyéb szabadidős tevékenységet nyújtó központ is. Ehhez hozzájárul, hogy a szülők is mindenben támogatják az elképzeléseinket, bár Felsőörsön is megtalálhatók a nehéz anyagi körülményekkel rendelkező családok, de ők is igyekeznek a gyerekeknek maximálisan biztosítani minden pluszfoglalkozást, lehetőséget pl.: úszásoktatás, tánctanfolyam... Az önkormányzat megfelelő szociálpolitikája segíti a rászorulókat. Az iskolai könyvtár kétezer kötetes. Iskolánk alapítványára a vállalkozók adományaiból befolyt pénzekből valamint az adók 1%-ából befolyt összegekből az iskolai úszásoktatást szervezzük meg. A kis falusi környezetnek próbáljuk az előnyeit kihasználni, így ma már 49 tanulónk van és reméljük a létszám tovább gyarapszik, hiszen a község fejlődésével egyre több fiatal család települ be a faluba. Az fő alsós tanuló pedig indokolja, hogy továbbra is fennmaradjon egy jó feltételekkel működtetett alsó tagozatos iskola, ami bebizonyította életképességét, hagyományteremtő lehetőségeit. A negyedik osztályból elkerült tanulóink a veszprémi vagy alsóörsi iskolában is megállják helyüket, többen tagozatos általános iskolába nyertek felvételt.

8 Helyzetelemzés: a tanulók szociokultúrális helyzete: A tanulók 25%-a 3 vagy több gyermeket nevelő családból származik. A szülők 90 %-a valamilyen szakképeítéssel rendelkezik, de igen kevés a felsőfokú végzettségű szülő. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül az iskolánkba járó gyermekek családjának 17%-a. Lakáskörülmények: A községben családi házakban, de sok esetben több generáció lakik együtt. A jegyző által veszélyeztetettség által védelembe vett gyermekek csak egy családból vannak. A személyi feltételek szöveges bemutatása: Jó tanerő képes a program elvégzésére. Feladat: folyamatos továbbképzésekre van szükség. Különös szakképesítéssel rendelkezik 3 fő: -közokt. vezető,számítógép kez. okl. -mentálhigiénés, számítógép kez. okl. - nyelv- és beszédfejl. ped. árgyi-dologi feltételek: T 1.Az iskola épületének legfőbb jegyei: január 1-jén vettük birtokunkba az új 4 tantermes iskolát. Komfortfokozata: gázfűtés, víz, villany, melegítőkonyha, étkező Tantermeinek száma: 4 Nem tanterem típusú helységek száma: 4 (ebédlő, tornaterem, zsibongó, melegítőkonyha)

9 2.Eszközrendszer: 3 PENTIUM típusú számítógép kerti szerszámok video, oktatófilmek, írásvetítő, fénymásoló applikációs képek, térképek, Tornaterem felszereltsége megfelelő: bordásfalak, zsámolyok, tornaszőnyegek, szánkók (csúszkák), labdák, kötelek rendelkezésre állnak. A tanítás 4 osztályteremben folyik. Az egyik napközis csoport délután az ebédlőben írja a házi feladatot, mivel létszámuk miatt a tanterembe nem férnek be. Intézményünk a törvény által meghatározott eszközjegyzéknek még nem felel meg melyet az (VII.24) OM rendelet módosítása után a 11/1994 (VI. 8) MKM rendelet 7. sz. melléklete határozza meg a minimális eszközkészlet meglétét. A Közoktatási Törvény 124 (20) bekezdés írja elő a kötelező eszközkészlet jegyzékét! A fenntartó július 31.ig kell, hogy megvalósítsa a már elkészített ütemtervet. Az intézmény tevékenységei: 1. Ellátandó alaptevékenység: -Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (tanköteles korúak iskolai oktatása). -Az általános műveltség megalapozása. -A társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, az ötödik évfolyamba való továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességek kialakítása. -Az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni fejlesztésről történő gondoskodás.

10 -A gyermek és ifjúságvédelem területén megelőző és feltáró tevékenység. Az iskola nevelési és oktatási tevékenységét az oktatási törvény előírásai, a nevelési-oktatási tervek, illetve az intézmény pedagógiai programja, az önkormányzat fejlesztési terve és az intézmény szervezeti és működési szabályzata előírásai szerint végzi. -Napköziotthoni ellátás az általános iskolások tanítási időn kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való felkészülésének szakszerű segítése a törvényben meghatározott keretek között. -Iskolaegészségügyi ellátás - Gyermekintézmény orvosi ellátása. - Iskolai intézményi étkeztetés - az alapfokú iskolai oktatásban részesülő tanulóknak biztosított étkeztetés. ( tízórai, ebéd, uzsonna ) 2.Kiegészítő és kisegítő tevékenység: -Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatások: A beszédhibás tanulók részére logopédiai foglalkozások szervezése, a közoktatási törvényben előírtaknak megfelelően, a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet bevonásával. A közösségbe nehezen illeszkedő, különleges nevelési módszereket igénylő tanulók iskolai neveléséhez, a tanulók fejlettségi képességi- és teljesítményvizsgálatához a Nevelési Tanácsadó Szakszolgálatának igénybevétele. Tanulmányi vagy magatartási problémákkal küzdő tanulók iskolai neveléséhez a Nevelési Tanácsadó igénybevétele.

11 Az iskola irányítási-szervezeti struktúrája: -Igazgató Feladat - és hatásköre: munkáltatói jogkör, beiskolázás -Munkaközösség vezető -Gazdasági vezető: Felsőörs Önkormányzat feladata az iskola gazdasági működtetése. -Iskolavezetés tagjai: igazgató, munkaközösség vezető SZM elnök Az iskola hagyományrendszere A nemzeti ünnepeket a községgel közösen ünnepeljük.(márc.15, október 23.) Hagyományos iskolai ünnepélyek: tanévnyitó, tanévzáró nemzeti ünnepek Mikulás karácsony Anyák napja Egyéb iskolai rendezvények: farsang szavalóverseny idősek köszöntése tavaszi erdei iskola gyalogtúra " Madarak és fák napján tanulmányi kirándulás ( évi egy alkalom)

12 Szűkebb környezetünk védelme érdekében: Takarítási világnap alkalmából az isk. udvarának és az épület környékének rendbetételében való aktív részvétel Nagycsoportos óvodások fogadása minden évben legalább 1 alkalommal. Ilyenkor ajándékkal várjuk őket és megtekintenek egy tanítási órát is. Egyéb iskolai rendezvényekre is meghívót küldünk a nagycsoportos óvodásoknak, hogy ezzel is segítsük az iskolába való beilleszkedésüket. Óvodai szülőértekezleten való részvétel minden tavasszal, osztálykereten belül megünnepeljük a tanulók születés vagy névnapját. Tanév végén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalomkönyvet, ill. elismerő oklevelet kapnak.

13 II.ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II./A.1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI II./A.1/1. Alapelveink pillérjei: -NAT-KÖVETELMÉNYEK-KERETTANTERVEK -KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY -ISKOLAFENNTERTÓ OKTATÁSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA -ÖNÉRTÉKELÉS: -az iskolahasználók véleménye, elvárásai, szándékai, értékrendje -a tantestület véleménye, elvárásai, szándékai, értékrendje, adottságai -ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapelvek: -Általános körzeti kötelességeink teljesítése mellett vállaljuk a körzeten kívülről jelentkező gyermekek oktatását, nevelését, amennyiben ez a fenntartónak nem jelent többlet anyagi terhet. -Alapelvünk, hogy az egyén szuverenitása csak azáltal valósulhat meg, ha fejlődik az önismerete, ha elsajátítja azokat az értékeket, normákat, szabályokat, ismereteket, amelyek szükségesek a társadalomba való beilleszkedésekhez. -Alapelvünk, hogy az egyén szuverenitását csak csoportban, közösségben nyerheti el, továbbá ehhez elsődlegesen a tevékenység, a cselekvés vezet. -Tanulóink életkori sajátosságainak figyelembe vételével hazafias szemlélet és magatartás kialakítására vállalkozunk.

14 -Alapelvünk a nyitottság más kultúrák, civil és társadalmi szervezetek, oktatási intézmények iránt. - Iskolánk a hagyományos pedagógiai módszerek megújításának alternatíváját kínálja. - Gyermekcentrikus iskola. Intézményünk a gyermekekért van. Személyközpontú és teljesítmémyközpontú pedagógiát alkalmazunk a felzárkóztatásra szoruló tanulók számára a tehetséggondozó programunkkal. - Alapelvünk, hogy a tárgyi tudás jelentős része csak akkor válik használhatóvá, ha annak birtokosa megfelelő kommunikációs készséggel rendelkezik. Ezért szóbeli számonkérést legalább olyan fontosnak tartjuk, mint az írásbelit. -A tehetséggondozásban az általános műveltség és kreativitás fejlesztése mellett nagy gondot fordítunk a népi hagyományok megőrzésére. (népzene, néptánc) -Fontos követelmény minden pedagógus számára, hogy a rábízott tanulóval annak képességei és adottságai figyelembevételével foglalkozzon, és mindent megtegyen a meglévő képességek, tehetségek feltárására, a gyermek személyiségének kibontakoztatása céljából. -A versenyszellem, a fejlődni, nyerni akarás, mint érték közvetítése. (tanulmányi versenyek) A versenyhelyzetet és versenyeztetést egyéneknek és csoportoknak is kínáljuk. A versenyhelyzetből adódó negatív hatásokra is figyelemmel kell lennünk -A tanítás-tanulás folyamatát, az ismeretszerzést, készségfejlesztést, értékközvetítést modern a tanulói aktivitásra épülő pedagógiai módszerekkel, eljárásokkal végezzük. - -Egészséges életmódra nevelés. Biztosítjuk a tanulók életkori sajátosságaiból adódó mozgási igényüknek megfelelő testedzést. Igyekszünk kialakítani a rendszeres sportolási és az egészséges életmód iránti igényt. Az egészséges életmódra nevelés magába foglalja a harmonikus élet értékként való tiszteletét is. A tanulókat fel kell készíteni az egészséges életvitel kialakítására is.

15 - -Nevelésünk eredményeként fogadják el a beteg, sérült embertársak másságát és tanúsítanak velük szemben segítőkész magatartást, toleranciát. - -A napközi az iskola komplex pedagógiai tevékenységének szerves része. A napközinek biztosítania kell a gyermekek számára a tanórákra való szakszerű felkészülést. A napközinek részt kell vállalnia abban, hogy a tanulók személyiségének, képességeinek azon területeit fejlessze, amelyekre a tanítási órák nem adnak lehetőséget. - -Alapelvünk, hogy iskolánk olyan magas szintű oktatást végezzen, hogy biztosítva legyen a tanulók számára a következű iskolafokozatba való bejutás és annak sikeres elvégzése. - -Alapelvünk, hogy a célok megvalósításához jól képzett, önmagát szakmailag folyamatosan fejlesztő, társadalmilag megbecsült és anyagilag elismert pedagógusközösségre van szükség. -A demokratikus értékek erősítésének elve. Olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, amelyekben az egész és a köz érdekei egyaránt szerephez jutnak. -Hátrányos helyzetűek negatív megkülönböztetésének tilalma, az esélyegyenlőtlenség csökkentése -Fontos alapelvünk az iskolai, községi és a nemzeti hagyományok ápolása. -Az iskolában amíg az épületben gyermek tartózkodik, politikai tevékenység nem végezhető! (39 ) -Alapelvünk a világnézeti és lelkiismereti szabadság elve.

16 II./A.1/2.az oktatás-nevelés alapelveinken alapuló céljai és feladatai 1. Célunk a közösségfejlesztés. Ennek érdekében feladataink: - Tanulóink legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, másságok iránt, becsüljék meg ezeket. - A pedagógusok fejlesszék ki az elfogadó és segítőkész - -magatartást a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránt. - A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat a konfliktusok kezelésére és megoldására. - A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe. - Becsüljék meg közös eszközeinket, értékeinket. Elégedettek leszünk ha: - Elérjük, hogy amennyiben iskolánkba beteg, sérült, vagy gyenge képességű gyermek kerül, Őt társai elfogadják és nem közösítik ki, hanem ellenkezőleg, segítőkész magatartást tanúsítanak vele szemben. - Ha látjuk, hogy a gyerekek között a konfliktusok felnőtt bevonása nélkül megegyezéssel megoldódnak. - Ha tapasztaljuk, hogy jobban vigyáznak a közös játékszerekre és a közös javaikra, vigyáznak az udvar tisztaságára, nem szemetelnek. 2.Célunk a személyiségfejlesztés. Ennek érdekében feladataink: - Iskolánk teret adjon sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, játéknak és munkának. - Hozzásegítjük tanulóinkat a helyes szokásrendszerek kialakításához, a valódi értékekkel történő azonosuláshoz.

17 Feltételek: Helyes iskolai napirend kialakítása. 3. Célunk a szociális hátrányok enyhítése. Ennek érdekében feladataink: - Rendszeres korrepetálásokkal, egyéni foglalkozásokkal és fejlesztőpedagógiai foglalkozásokkal. - Felvilágosító munkát végzünk a szociális juttatásokról a szülői értekezleten. - A problémákkal küszködő tanulóknak javasoljuk a napközis foglalkozás igénybevételét. - Szoros kapcsolatot tartunk fel a szolgáltató intézményekkel. (MPI, Nevelési tanácsadó, Képességvizsgáló Int.) Feltételek: - érintett szülőkkel való személyes találkozás - napközi működtetése - egyéni foglalkozások, fejlesztő pedagógia, korrekciós foglalkozások megszervezése, beépítése az iskolai napirendbe. 4. Környezetvédelemre, egészséges életmódra nevelés. Ennek érdekében feladataink: - Igyekszünk, hogy környezetünk tárgyi kultúrája igényes legyen - Biztosítjuk az egészséges életmódhoz szükséges feltételeket, tanulóink testi nevelését fejlődésük, egészségük érdekében. - Igyekszünk tanulóinkban kialakítani azt a gondolkodásmódot, hogy az ember a természettel harmonikus kapcsolatban kell, hogy éljen. A természetvédelem az emberi faj fennmaradásának is a feltétele. - Tiszta rendezett környezet, rend napközben a zsibongóban. - Az iskola és környékének rendben tartása. Céljaink elérését szolgáló feladatok:

18 - Tantermek, zsibongó ízléses dekorálása együtt a tanulókkal folyamatosan egész tanévben. - Fokozottan figyelünk a kabátok, tornazsákok felakasztásának és a cipők polcokra helyezésének rendjére. - A tanórák alatt a zsibongó padlózatát, ha az időjárási viszonyok, megkívánják meg kell tisztítani. - Az udvar rendszeres rendezése (fűnyírás, levélgereblyézés stb.) - A tanórákon elsajátított környezet-és természetvédelmi ismereteket bővítjük, az élő környezetben, gyakorlatban is alkalmazzuk, elősegítjük a természeti és társadalmi környezetbe való tájékozódást.(erdei iskola, tanulmányi séta) - Káros szenvedélyektől mentes iskolai környezet biztosítása a tanulóknak jó példa mutatása. - Az egészséges életre nevelés témáit a környezetismereti, technika, osztályfőnöki, olvasás és testnevelés órákon megosztva, de összehangoltan tanítjuk. Elégedettek leszünk, ha: - A rendezvényeink elégedettségi átlaga 75% felett van. - Az erdei iskola programunkról a tanulók és a szülők részéről is elérjük a 70%-os elégedettséget. - -A napi ellenőrzések során a tanulók 80%-a rendet hagy maga után figyelmeztetés nélkül. A célok megvalósításához szükséges feltételek: - Tárgyi feltételek: adottak - Személyi feltételek: pedagógusok, technikai személyzet, szülők, tanulók. - Eszközök, fórumok: rajzpályázatok, kirándulások, túrák, erdei iskola, sportrendezvények. - Költségvetési feltételek: - tanulói jutalmazás - pályázati díjak

19 - anyagszükséglet. 5. Tanulóink legyenek képesek az önálló ismeretszerzésre. Ennek érdekében feladataink: - Tegyük hatékonyabbá a tanulást! - Tanulni tanulás! Tanulási stratégiák kialakítása egyénre szólóan. - Legyenek képesek az olvasott tananyag megértésére, a lényeg kiemelésére. - Járjanak könyvtárba, ahol a tananyaghoz szorosan kapcsolódó ismeretanyagokkal találkozhatnak és ezzel bővíthetik tudásukat. - Önművelődési igény kialakítása! - Alapfokon tudják használni a számítógépet a programok elindításához. Feladatok: - Rendszeresen mérni az olvasás-értést a osztályban évi 3 alkalommal. - Könyvtárlátogatás a helyi könyvtárba évi legalább 1 alkalommal. - Számítástechnikai szakkör heti 1 alkalom, ahol minden tanuló lehetőséget kap a számítógép használatára. - A magyar órák keretében lehetőséget adunk az önálló felkészülésekre kiselőadás formájában. Feltétel: számítógépek 6. A nyelvoktatás eredményessége: Fejlesszük a nyelvi igényességet. Célunk, hogy a tőlünk 5. osztályba kerülő tanulók bármely iskolába kerülnek is, zökkenőmentesen tudjanak bekapcsolódni az ottani nyelvoktatásba.

20 Ennek érdekében feladataink: - Rendszeres számonkérés szóban és írásban. - A közoktatási megállapodás alapján működő iskolával egyeztetjük, hogy milyen szintre kell eljutniuk a tanulóknak a 4. osztály végére. 7 Diákjaink állják meg helyüket 5. osztályban, bárhol tanulnak is tovább. Ennek érdekében feladataink: - felzárkóztatás - fejlesztő pedagógiai oktatás - egyéni foglalkozás - iskolalátogatások szervezése a környékbeli iskolákkal a 4. osztályos tanulók és szüleik részére. - Szoros kapcsolattartás a közoktatási megállapodás alapján működő iskolával. 8. Népi hagyományok őrzése, ápolása. Ennek érdekében feladataink: - A technika és rajz órák keretében a régi szokásokkal kapcsolatos tevékenységek megvalósítása. (tojásfestés, szalmadíszek stb.) - Környezetismereti órán a szüreti szokásokról és a Balatonfelvidéki régi szokásokról halljanak a tanulók! - A közösség hagyományteremtő munkájában való aktív részvétel. 9. Kultúrákra orientálódó ember nevelése. Ennek érdekében feladataink: - Évente vers-és prózamondó verseny szervezése az iskolában. - Más iskolák által szervezett kulturális bemutatókon, versenyeken való részvétel. - Színházlátogatások megszervezése évi 2 alkalommal.

21 - Könyvtári órák tervezése osztályonként évi legalább 1 alkalom. - Rajzpályázatokon való részvétel. 10. Helyes értékrend kialakulása. Ennek érdekében feladataink: -Egységes koncepció kialakítása a nevelő-oktató munkában.(testi-lelki egészség, kommunikációs kultúra) - Családtípusok feltérképezése: felhalmozó család, vállalkozói család, tanulásra orientálódó család, halmozottan hátrányos helyzetű család. 11. Az környezetismereti órák kiemelt céljai és feladatai : A tanulók ismerjék meg társadalmi környezetük, iskolájuk, lakóhelyük, szülőföldjük, hazájuk jellemzőit és nevezetességeit. A környezetismereti órák segítenek a tanulóknak az alapvető magatartási normák, közösségi szabályok elsajátításában. A közvetlen és tágabb társadalmi környezet célirányos megismerésével, a múlt és a jelen értékeinek felmutatásával, az ezek megbecsülésére, hagyományainak őrzésére való nyitottság és pozitív viszonyulás alakításával erősíti a családhoz, és szülőföldhöz, hazához való kötődést, alapozza a nemzeti identitástudatot. A tanulók megismerik nemzeti jelképeinket, nemzeti ünnepeinket. 12. Közösségi tapasztalatok szerzésével (tanulmányi kirándulás, túra, erdei iskola, színházlátogatás, iskolai programok) megtanulnak eligazodni az emberi kapcsolatok rendszerében. Tapasztalatokat szereznek a mindennapi élethelyzetekben való ésszerű viselkedésről, együttműködésről. A műveltségterület tartalmának feldolgozása sokrétű, összetett feladat. Sok szállal szövődnek bele más területekbe. Például a lakóhely népművészete, helytörténet, ünnepek. A tanító feladata olyan metodikai megoldások kidolgozása, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók társadalmi

22 tapasztalatainak feldolgozása során összefüggéseket fedezzenek fel, következtetésekhez jussanak, formálódjon jellemük, jó irányban fejlődjön magatartásuk, környezetükhöz való viszonyuk. 13. A gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése érdekében az egyéni eltérésekhez igazodó, fejlesztő pedagógiai megvalósítását tűzzük ki célként. 14 A jelentősen különböző egyéni adottságok, képességek, tulajdonságok és hátrányos helyzetű tanulók optimális fejlesztésére iskolánk kis csoportokban való felzárkóztatást végez. III./A.1/2 A képzés rendje ( a pedagógiai folyamat szakaszai): Az alapfokú nevelés-oktatás szerkezeti szakaszai alsó tagozatban: o. bevezető o. kezdő A képzés belső szakaszai a gyermek életkori szakaszainak megfelelően: 1. fejlődési szakasz, kisiskoláskor 1-3 évfolyam 2. fejlődési szakasz, pubertáskor kezdete 4. évfolyam. 1-3 iskolai év (latenciakor):

23 A személyiségfejlődés alakulásának egyik legjelentősebb szakasza. A gyermek őszinte nyitottsággal fordul a külvilág, az őt körülvevő valóság felé. Analízisre-szintézisre már képes, de gondolkodása még nem absztrahál. Emlékezete leginkább konkrét tartalmakhoz, szemléletes jelenségekhez kötődik. Figyelme, koncentrációja még rövid időtartamra korlátozott. Mozgás és játékigénye nagy, de a finommozgások fejlettségi szintje egyénenként eltérést mutat. Tudásvágya erősödik. Alkotásra törekszik. Személyek közötti (interperszonális) kapcsolatait a felnőttekhez (szülőkhöz, tanítóhoz) erős kötődés jellemzi. Megfelelési késztetése van a felnőttek által kívánt normákhoz.

24 4. iskolai év: Kiskamaszkor. A pubertás kor kezdete (prepubertás kor). Az előző életkori szakasz jellemzői részben tovább élnek, részben átalakulnak, újak keletkeznek. A gondolkodás elvontabbá válik, de még domináns a konkrét gondolkodás. Kritikai szemlélete főként másokkal szemben erősödik. Nő az önállósága, igénye és a kortárscsoport szerepe egyre nagyobb teret nyer. Intézményünk a nagyfelmenő rendszerben való oktatást valósítja meg. Vagyis egy pedagógus 4 éven keresztül oktatja ugyanazt az osztályközösséget. Ennek előnye, hogy a kisiskoláskorban a fontos személyhez fűződő kötődés nem szűnik meg 2. osztály után. A pubertás kor kezdete 4. osztályban könnyebben kezelhető, hiszen az osztályfőnök már jól ismeri a gyermeket és szociális körülményeit. Az esetleges személyváltás egy újabb kötődés kialakítása nehézséget jelentene a gyermek számára. Így mentesül egy másik személyhez való alkalmazkodás nehézségei alól. 1. szakasz: Célok, prioritások az egyes életkori szakaszokban: - Az óvodáskorból megmaradt a kisiskoláskorra is még jellemző ős kreativitás megőrzése, fejlesztése. - A sikerélmény megélése, az alkotás lehetősége minden tanuló számára. - Az életkorra jellemző felnőttekhez (szülőkhöz, tanítóhoz) való erős kötődés segítségével az iskolai értékrend elfogadtatása. 2. szakasz: - Az önálló problémamegoldás fejlesztése. - Közösségi szabályok, normák elfogadtatása.

25 - Önálló tanulás képességének kialakítása. Célok a szerkezeti szakaszban 1. szakasz: 1-2 osztály /bevezető/ - Az alapvető eszköz jellegű ismeretek elsajátítása (szemléletesség elve) - A tanulási nehézségekkel küzdők és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a szociokulturális különbségek csökkentése. 2. szakasz: 3-4. osztály /kezdő/ - Hatékony tanulási technikák elsajátítása. - Önálló ismeretszerzés. - Elvont gondolkodás, absztraháló képesség fejlesztése Képességcsoportokban: A.) Átlagosnál gyorsabb fejlődést mutató tanulóknál: 1. életkori szakaszban: Az eltérő egyéni képességek feltárása. 2. életkori szakaszban: Versenyhelyzet kialakítása, kreativitásuk fejlesztése B.) Átlagos fejlődési ütemű tanulóknál: 1. életkori szakasz: Szigorúan az életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztés. 2. életkori szakasz: Az általános műveltség megalapozása. C.) Átlagosnál lassúbb fejlődési ütemű tanulóknál: 1. életkori szakasz: Kompenzációs programmal hátránykezelés.

26 2. életkori szakasz: Alapvető a gyakorlatban alkalmazható praktikus ismeretek elsajátítása. Szocializációs folyamat korrekciója. II/A.1.3.A nevelő oktató-munka eszközei és eljárásai Eszközök Eljárások Hívóképek Hangoztató- elemző olv. Szótagkártyák tan. módszer Szótagoló ólv. tanító tk. Applikációs képek Szemléltetés Mérőeszközök Új ism. anyag feldolg. Könyvtárlátogatás Múzeumi óra Tanulmányi kirándulás Erdei iskola Szervezett színházlátogatás Környezetvédelemre nevelő versenyek Helyes szokásrendek kialakítása Iskolai ünnepélyek Pedagógus szociális technikái Mérés tevékenységgel Csoportmunka Egyéni felkészülés Önálló órai munk. Frontális oszt. munk. Kiegészítő nyújtása Személyes tapasztalatszerzés ismeretek Irodalmi alkotások megismertetése iskolán kívül Gyűjtési akciók: papír, szárazelem Rendezettség ellenőrzése, értékelése Hagyományőrzés megjelenés, tekintet, mimika, gesztus, testtartás Serkentés, kényszerítés, gátlás Értelmi és érzelmi befolyásolás Követelés Meggyőzés

27 Játék, munka, versengés, életrend, napirend Helyeslés, dicséret, Helytelenítés, dorgálás figyelmeztetés, tiltakozás Gyakoroltatás, szoktatás jutalmazás büntetés II./A Tanulói jogviszony Felvétel az intézménybe: -Első osztályba kötelezően felvételt nyer az iskola körzetébe tartozó valamennyi tanuló, aki abban a naptári évben, május 31- ig betülti hatodik életévét és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri (az iskola igazgatója dönt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről, az óvoda, illetve nevelési tanácsadó, vagy a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján). -A szülő kérelmére az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése esetén, az iskola igazgatójának döntése alapján felvételt nyerhet az az iskola körzetében élő gyermek is, aki a naptári év december 31. napjáig betölti a hatodik életévét. - Az iskolával a tanuló- a beíratás napjától- tanulói jogviszonyban áll. Tanulói jogviszony megszűnése Az 1-4. osztályos általános iskola szerkezetének megfelelően tanköteles tanulóink jogviszonyának megszűnése iskolaváltás miatt történhet: - a tanuló lakhelyének változása - a szülő egyéni kérelme alapján másik iskola választása, ha a tanulót a másik iskola átvette, az átvétel napján - a kötelességeit súlyosan megszegő tanuló fegyelmi tárgyalása után /76. 3./ - a másik iskola igazgatójával történt egyeztetést követően. - Ennek eljárási módját az iskola pedagógiaai programjának mellékletében szereplő Házirend tartalmazza. Rendkívüli esetekben a jogszabály szerinti eljárást alkalmazzuk.

28 A tanulói jogviszony iskolánkban a 4. évfolyam befejezési után az utolsó évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításával, a következő iskolafokozatra beiratkozással szűnik meg. Továbbhaladás feltételeit lásd a helyi tantervnél III./3. Integráció: Intézményünk vállalja a sajátos nevelésü igényű gyermekek integrált oktatását, ha a szakértői vélemény ezt állapítja meg, és az iskola rendelkezik az integrálz oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAM Dunavarsányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Szigetszentmiklósi Tankerület OM-032 538 Szervezeti egység kód: 132002 cím: 2336 Dunavarsány Árpád utca 12. Tel: 06 24 511 150; Fax: 06 24 511 151 E-mail:

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben