Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZEPTEMBER 1-TŐL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2004. SZEPTEMBER 1-TŐL"

Átírás

1 Felsőörs MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA SZEPTEMBER 1-TŐL

2 TARTALOMJEGYZÉK I. Preambulum II. ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II/A.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka : -1.1.pedagógiai alapelvei céljai, feladatai eszköz, eljárásai tanulói jogviszony képzés rendje II.A./2. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok II.A./3.A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok II.A./4. A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek II.A./5 A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek

3 II.A./6 A gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos iskolai feladatok II.A./7 A tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatását segítő programok II.A./8 A szociális hátrányok enyhítését segítő tevékenységek II.A./9. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelőoktató munkát segítő eszköz és felszerelések jegyzéke II.A./10. A szülő, tanuló, pedagógus együttműködésének formái, továbbfejlesztésének lehetőségei II./B Az iskola egészségnevelési és környezeti nevelési programja III. ISKOLÁNK HELYI TANTERVE III./1. Az iskola egyes évfolyamán tanított tantárgyak, -kötelező és választható foglalkozások és azok óraszámai -az élőírt tananyag és követelményei III./2. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei III./3. Az iskola magasabb évfolyamába lépés feltételei III./4. Az iskolai beszámoltatás formái (írásbeli, szóbeli), rendje, korlátai, az ismeretek számonkérésének követelménye

4 Az otthoni ( napközis ) felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai. III./5. A tanuló teljesítménye, magatartása és szorgalma értékelésének, minősítésének formái III./6. A tanulók fizikai állapotának méréséhez szükséges módszerek IV. Mellékletek

5 . PREAMBULUM (Az iskola tömör bemutatása) I Az iskola hivatalos elnevezése: MALOMVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA FELSŐÖRS címe: 8227 Felsőörs Úttörő u. 5. Tel.: Az iskola fenntartója: Felsőörs Önkormányzat A feladat ellátását szolgáló vagyon:. számú tulajdoni lapon hzsz alatt található kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő.. m2 nagyságú természetben Felsőörs, Úttörő u. 5. szám alatti ingatlanvagyon. Az iskola beiskolázási körzete: Felsőörs Intézmény alapító szerve: Felsőörs Önkormányzat Intézmény jogállása: Önálló jogi személy Intézmény gazdálkodási formája: Részben önálló gazdálkodó csak a dologi előirányzatok feletti teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. Intézményünk vállalkozói tevékenységet nem végez Tanulócsoportok (osztályok) száma: 4 napközis csoportok száma: 2 Az iskolai oktatás szerkezete: 1-4 osztályos ált. iskola. Az intézmény képviseletére az iskola igazgató jogosult. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással Felsőörs Önkormányzat közgyűlése nevezi ki.

6 Az iskola tömör, emblémaszerű bemutatása: 6-10 éves tanulók négy tanulócsoportban való oktatása. Falusi kisiskola mely a tanulók szülőfalujukhoz való szeretetét és tiszteletét igyekszik elmélyíteni, valamint felkészíteni őket a felső tagozatos oktatásra. Általános jellemzők iskolánkról és környezetéről Helyi sajátosságok Felsőörs Veszprém megye Balaton-parti települése. Az állandó lakosok száma alig haladja meg az ezer főt, mégsem hátrányos helyzetű település, mert a városból egyre többen költöznek ki, főként a fiatalok. Így a 18 év alatti korosztály a lakosság egyötöde. A fejlődés ütemét felismerve és a falu közösségmegtartó szerepét hangsúlyozva 1993-ban a helyi önkormányzat új iskolaépület létesítését határozta el. (Ennek előtte összevont osztályos iskola működött csak a faluban, ami a kor igényeit nem kellőképpen tudta kielégíteni. Boldogan vettük birtokunkba 1995 januárjában a gyönyörű természeti környezetben elhelyezkedő új iskolánkat, mely minden igényt kielégít. Négy osztályos, alsó tagozattal rendelkező iskolánk a környező településekről is csábítja a gyerekeket. Barátságos, családias környezetben tudjuk nevelni, tanítani a fős osztályokat. A délutáni napközi foglalkozást is sok tanuló veszi igénybe. A pedagógusok megfelelő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek és többen posztgraduális képzés szakoklevelével. A tantestület felkészültsége, rátermettsége alakítja a mindennapokat úgy, hogy sok érdekes programmal gazdagítjuk, a tanulók tudását, érdeklődését. Figyelembe véve a helyi

7 sajátosságokat: így a környező dombok, patak, háztáji gazdaságok kellő gyakorlati tapasztalatgyűjtésre adnak módot. Célunk ezekben az esetekben is a játszva tanítás. Így a tanulóinknak kellemes élményeik vannak az iskolába járásról és összetartó, egymásra odafigyelő osztályközösségek alakulnak ki. Így tehát iskolánk nemcsak egy oktatási intézmény, hanem a falu életébe szervesen beépülő kulturális, sport és egyéb szabadidős tevékenységet nyújtó központ is. Ehhez hozzájárul, hogy a szülők is mindenben támogatják az elképzeléseinket, bár Felsőörsön is megtalálhatók a nehéz anyagi körülményekkel rendelkező családok, de ők is igyekeznek a gyerekeknek maximálisan biztosítani minden pluszfoglalkozást, lehetőséget pl.: úszásoktatás, tánctanfolyam... Az önkormányzat megfelelő szociálpolitikája segíti a rászorulókat. Az iskolai könyvtár kétezer kötetes. Iskolánk alapítványára a vállalkozók adományaiból befolyt pénzekből valamint az adók 1%-ából befolyt összegekből az iskolai úszásoktatást szervezzük meg. A kis falusi környezetnek próbáljuk az előnyeit kihasználni, így ma már 49 tanulónk van és reméljük a létszám tovább gyarapszik, hiszen a község fejlődésével egyre több fiatal család települ be a faluba. Az fő alsós tanuló pedig indokolja, hogy továbbra is fennmaradjon egy jó feltételekkel működtetett alsó tagozatos iskola, ami bebizonyította életképességét, hagyományteremtő lehetőségeit. A negyedik osztályból elkerült tanulóink a veszprémi vagy alsóörsi iskolában is megállják helyüket, többen tagozatos általános iskolába nyertek felvételt.

8 Helyzetelemzés: a tanulók szociokultúrális helyzete: A tanulók 25%-a 3 vagy több gyermeket nevelő családból származik. A szülők 90 %-a valamilyen szakképeítéssel rendelkezik, de igen kevés a felsőfokú végzettségű szülő. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesül az iskolánkba járó gyermekek családjának 17%-a. Lakáskörülmények: A községben családi házakban, de sok esetben több generáció lakik együtt. A jegyző által veszélyeztetettség által védelembe vett gyermekek csak egy családból vannak. A személyi feltételek szöveges bemutatása: Jó tanerő képes a program elvégzésére. Feladat: folyamatos továbbképzésekre van szükség. Különös szakképesítéssel rendelkezik 3 fő: -közokt. vezető,számítógép kez. okl. -mentálhigiénés, számítógép kez. okl. - nyelv- és beszédfejl. ped. árgyi-dologi feltételek: T 1.Az iskola épületének legfőbb jegyei: január 1-jén vettük birtokunkba az új 4 tantermes iskolát. Komfortfokozata: gázfűtés, víz, villany, melegítőkonyha, étkező Tantermeinek száma: 4 Nem tanterem típusú helységek száma: 4 (ebédlő, tornaterem, zsibongó, melegítőkonyha)

9 2.Eszközrendszer: 3 PENTIUM típusú számítógép kerti szerszámok video, oktatófilmek, írásvetítő, fénymásoló applikációs képek, térképek, Tornaterem felszereltsége megfelelő: bordásfalak, zsámolyok, tornaszőnyegek, szánkók (csúszkák), labdák, kötelek rendelkezésre állnak. A tanítás 4 osztályteremben folyik. Az egyik napközis csoport délután az ebédlőben írja a házi feladatot, mivel létszámuk miatt a tanterembe nem férnek be. Intézményünk a törvény által meghatározott eszközjegyzéknek még nem felel meg melyet az (VII.24) OM rendelet módosítása után a 11/1994 (VI. 8) MKM rendelet 7. sz. melléklete határozza meg a minimális eszközkészlet meglétét. A Közoktatási Törvény 124 (20) bekezdés írja elő a kötelező eszközkészlet jegyzékét! A fenntartó július 31.ig kell, hogy megvalósítsa a már elkészített ütemtervet. Az intézmény tevékenységei: 1. Ellátandó alaptevékenység: -Nappali rendszerű, általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás (tanköteles korúak iskolai oktatása). -Az általános műveltség megalapozása. -A társadalmi együttéléshez, az önműveléshez, az ötödik évfolyamba való továbbtanuláshoz szükséges alapvető képességek kialakítása. -Az eltérő ütemben fejlődő tanulók képességeinek egyéni fejlesztésről történő gondoskodás.

10 -A gyermek és ifjúságvédelem területén megelőző és feltáró tevékenység. Az iskola nevelési és oktatási tevékenységét az oktatási törvény előírásai, a nevelési-oktatási tervek, illetve az intézmény pedagógiai programja, az önkormányzat fejlesztési terve és az intézmény szervezeti és működési szabályzata előírásai szerint végzi. -Napköziotthoni ellátás az általános iskolások tanítási időn kívüli ellátása, felügyelete, szervezett foglalkoztatása, korrepetálása, az iskolai munkára való felkészülésének szakszerű segítése a törvényben meghatározott keretek között. -Iskolaegészségügyi ellátás - Gyermekintézmény orvosi ellátása. - Iskolai intézményi étkeztetés - az alapfokú iskolai oktatásban részesülő tanulóknak biztosított étkeztetés. ( tízórai, ebéd, uzsonna ) 2.Kiegészítő és kisegítő tevékenység: -Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatások: A beszédhibás tanulók részére logopédiai foglalkozások szervezése, a közoktatási törvényben előírtaknak megfelelően, a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet bevonásával. A közösségbe nehezen illeszkedő, különleges nevelési módszereket igénylő tanulók iskolai neveléséhez, a tanulók fejlettségi képességi- és teljesítményvizsgálatához a Nevelési Tanácsadó Szakszolgálatának igénybevétele. Tanulmányi vagy magatartási problémákkal küzdő tanulók iskolai neveléséhez a Nevelési Tanácsadó igénybevétele.

11 Az iskola irányítási-szervezeti struktúrája: -Igazgató Feladat - és hatásköre: munkáltatói jogkör, beiskolázás -Munkaközösség vezető -Gazdasági vezető: Felsőörs Önkormányzat feladata az iskola gazdasági működtetése. -Iskolavezetés tagjai: igazgató, munkaközösség vezető SZM elnök Az iskola hagyományrendszere A nemzeti ünnepeket a községgel közösen ünnepeljük.(márc.15, október 23.) Hagyományos iskolai ünnepélyek: tanévnyitó, tanévzáró nemzeti ünnepek Mikulás karácsony Anyák napja Egyéb iskolai rendezvények: farsang szavalóverseny idősek köszöntése tavaszi erdei iskola gyalogtúra " Madarak és fák napján tanulmányi kirándulás ( évi egy alkalom)

12 Szűkebb környezetünk védelme érdekében: Takarítási világnap alkalmából az isk. udvarának és az épület környékének rendbetételében való aktív részvétel Nagycsoportos óvodások fogadása minden évben legalább 1 alkalommal. Ilyenkor ajándékkal várjuk őket és megtekintenek egy tanítási órát is. Egyéb iskolai rendezvényekre is meghívót küldünk a nagycsoportos óvodásoknak, hogy ezzel is segítsük az iskolába való beilleszkedésüket. Óvodai szülőértekezleten való részvétel minden tavasszal, osztálykereten belül megünnepeljük a tanulók születés vagy névnapját. Tanév végén a kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanulók jutalomkönyvet, ill. elismerő oklevelet kapnak.

13 II.ISKOLÁNK NEVELÉSI PROGRAMJA II./A.1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA ALAPELVEI, CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI II./A.1/1. Alapelveink pillérjei: -NAT-KÖVETELMÉNYEK-KERETTANTERVEK -KÖZOKTATÁSI TÖRVÉNY -ISKOLAFENNTERTÓ OKTATÁSPOLITIKAI KONCEPCIÓJA -ÖNÉRTÉKELÉS: -az iskolahasználók véleménye, elvárásai, szándékai, értékrendje -a tantestület véleménye, elvárásai, szándékai, értékrendje, adottságai -ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapelvek: -Általános körzeti kötelességeink teljesítése mellett vállaljuk a körzeten kívülről jelentkező gyermekek oktatását, nevelését, amennyiben ez a fenntartónak nem jelent többlet anyagi terhet. -Alapelvünk, hogy az egyén szuverenitása csak azáltal valósulhat meg, ha fejlődik az önismerete, ha elsajátítja azokat az értékeket, normákat, szabályokat, ismereteket, amelyek szükségesek a társadalomba való beilleszkedésekhez. -Alapelvünk, hogy az egyén szuverenitását csak csoportban, közösségben nyerheti el, továbbá ehhez elsődlegesen a tevékenység, a cselekvés vezet. -Tanulóink életkori sajátosságainak figyelembe vételével hazafias szemlélet és magatartás kialakítására vállalkozunk.

14 -Alapelvünk a nyitottság más kultúrák, civil és társadalmi szervezetek, oktatási intézmények iránt. - Iskolánk a hagyományos pedagógiai módszerek megújításának alternatíváját kínálja. - Gyermekcentrikus iskola. Intézményünk a gyermekekért van. Személyközpontú és teljesítmémyközpontú pedagógiát alkalmazunk a felzárkóztatásra szoruló tanulók számára a tehetséggondozó programunkkal. - Alapelvünk, hogy a tárgyi tudás jelentős része csak akkor válik használhatóvá, ha annak birtokosa megfelelő kommunikációs készséggel rendelkezik. Ezért szóbeli számonkérést legalább olyan fontosnak tartjuk, mint az írásbelit. -A tehetséggondozásban az általános műveltség és kreativitás fejlesztése mellett nagy gondot fordítunk a népi hagyományok megőrzésére. (népzene, néptánc) -Fontos követelmény minden pedagógus számára, hogy a rábízott tanulóval annak képességei és adottságai figyelembevételével foglalkozzon, és mindent megtegyen a meglévő képességek, tehetségek feltárására, a gyermek személyiségének kibontakoztatása céljából. -A versenyszellem, a fejlődni, nyerni akarás, mint érték közvetítése. (tanulmányi versenyek) A versenyhelyzetet és versenyeztetést egyéneknek és csoportoknak is kínáljuk. A versenyhelyzetből adódó negatív hatásokra is figyelemmel kell lennünk -A tanítás-tanulás folyamatát, az ismeretszerzést, készségfejlesztést, értékközvetítést modern a tanulói aktivitásra épülő pedagógiai módszerekkel, eljárásokkal végezzük. - -Egészséges életmódra nevelés. Biztosítjuk a tanulók életkori sajátosságaiból adódó mozgási igényüknek megfelelő testedzést. Igyekszünk kialakítani a rendszeres sportolási és az egészséges életmód iránti igényt. Az egészséges életmódra nevelés magába foglalja a harmonikus élet értékként való tiszteletét is. A tanulókat fel kell készíteni az egészséges életvitel kialakítására is.

15 - -Nevelésünk eredményeként fogadják el a beteg, sérült embertársak másságát és tanúsítanak velük szemben segítőkész magatartást, toleranciát. - -A napközi az iskola komplex pedagógiai tevékenységének szerves része. A napközinek biztosítania kell a gyermekek számára a tanórákra való szakszerű felkészülést. A napközinek részt kell vállalnia abban, hogy a tanulók személyiségének, képességeinek azon területeit fejlessze, amelyekre a tanítási órák nem adnak lehetőséget. - -Alapelvünk, hogy iskolánk olyan magas szintű oktatást végezzen, hogy biztosítva legyen a tanulók számára a következű iskolafokozatba való bejutás és annak sikeres elvégzése. - -Alapelvünk, hogy a célok megvalósításához jól képzett, önmagát szakmailag folyamatosan fejlesztő, társadalmilag megbecsült és anyagilag elismert pedagógusközösségre van szükség. -A demokratikus értékek erősítésének elve. Olyan demokratikus magatartás alapjait rakjuk le, amelyekben az egész és a köz érdekei egyaránt szerephez jutnak. -Hátrányos helyzetűek negatív megkülönböztetésének tilalma, az esélyegyenlőtlenség csökkentése -Fontos alapelvünk az iskolai, községi és a nemzeti hagyományok ápolása. -Az iskolában amíg az épületben gyermek tartózkodik, politikai tevékenység nem végezhető! (39 ) -Alapelvünk a világnézeti és lelkiismereti szabadság elve.

16 II./A.1/2.az oktatás-nevelés alapelveinken alapuló céljai és feladatai 1. Célunk a közösségfejlesztés. Ennek érdekében feladataink: - Tanulóink legyenek nyitottak, megértők a különböző szokások, életmódok, kultúrák, vallások, másságok iránt, becsüljék meg ezeket. - A pedagógusok fejlesszék ki az elfogadó és segítőkész - -magatartást a beteg, sérült és fogyatékos emberek iránt. - A tanulók szerezzenek személyes tapasztalatokat a konfliktusok kezelésére és megoldására. - A tanulók kapcsolódjanak be a közvetlen környezetük értékeinek megőrzésébe. - Becsüljék meg közös eszközeinket, értékeinket. Elégedettek leszünk ha: - Elérjük, hogy amennyiben iskolánkba beteg, sérült, vagy gyenge képességű gyermek kerül, Őt társai elfogadják és nem közösítik ki, hanem ellenkezőleg, segítőkész magatartást tanúsítanak vele szemben. - Ha látjuk, hogy a gyerekek között a konfliktusok felnőtt bevonása nélkül megegyezéssel megoldódnak. - Ha tapasztaljuk, hogy jobban vigyáznak a közös játékszerekre és a közös javaikra, vigyáznak az udvar tisztaságára, nem szemetelnek. 2.Célunk a személyiségfejlesztés. Ennek érdekében feladataink: - Iskolánk teret adjon sokoldalú iskolai életnek, a tanulásnak, játéknak és munkának. - Hozzásegítjük tanulóinkat a helyes szokásrendszerek kialakításához, a valódi értékekkel történő azonosuláshoz.

17 Feltételek: Helyes iskolai napirend kialakítása. 3. Célunk a szociális hátrányok enyhítése. Ennek érdekében feladataink: - Rendszeres korrepetálásokkal, egyéni foglalkozásokkal és fejlesztőpedagógiai foglalkozásokkal. - Felvilágosító munkát végzünk a szociális juttatásokról a szülői értekezleten. - A problémákkal küszködő tanulóknak javasoljuk a napközis foglalkozás igénybevételét. - Szoros kapcsolatot tartunk fel a szolgáltató intézményekkel. (MPI, Nevelési tanácsadó, Képességvizsgáló Int.) Feltételek: - érintett szülőkkel való személyes találkozás - napközi működtetése - egyéni foglalkozások, fejlesztő pedagógia, korrekciós foglalkozások megszervezése, beépítése az iskolai napirendbe. 4. Környezetvédelemre, egészséges életmódra nevelés. Ennek érdekében feladataink: - Igyekszünk, hogy környezetünk tárgyi kultúrája igényes legyen - Biztosítjuk az egészséges életmódhoz szükséges feltételeket, tanulóink testi nevelését fejlődésük, egészségük érdekében. - Igyekszünk tanulóinkban kialakítani azt a gondolkodásmódot, hogy az ember a természettel harmonikus kapcsolatban kell, hogy éljen. A természetvédelem az emberi faj fennmaradásának is a feltétele. - Tiszta rendezett környezet, rend napközben a zsibongóban. - Az iskola és környékének rendben tartása. Céljaink elérését szolgáló feladatok:

18 - Tantermek, zsibongó ízléses dekorálása együtt a tanulókkal folyamatosan egész tanévben. - Fokozottan figyelünk a kabátok, tornazsákok felakasztásának és a cipők polcokra helyezésének rendjére. - A tanórák alatt a zsibongó padlózatát, ha az időjárási viszonyok, megkívánják meg kell tisztítani. - Az udvar rendszeres rendezése (fűnyírás, levélgereblyézés stb.) - A tanórákon elsajátított környezet-és természetvédelmi ismereteket bővítjük, az élő környezetben, gyakorlatban is alkalmazzuk, elősegítjük a természeti és társadalmi környezetbe való tájékozódást.(erdei iskola, tanulmányi séta) - Káros szenvedélyektől mentes iskolai környezet biztosítása a tanulóknak jó példa mutatása. - Az egészséges életre nevelés témáit a környezetismereti, technika, osztályfőnöki, olvasás és testnevelés órákon megosztva, de összehangoltan tanítjuk. Elégedettek leszünk, ha: - A rendezvényeink elégedettségi átlaga 75% felett van. - Az erdei iskola programunkról a tanulók és a szülők részéről is elérjük a 70%-os elégedettséget. - -A napi ellenőrzések során a tanulók 80%-a rendet hagy maga után figyelmeztetés nélkül. A célok megvalósításához szükséges feltételek: - Tárgyi feltételek: adottak - Személyi feltételek: pedagógusok, technikai személyzet, szülők, tanulók. - Eszközök, fórumok: rajzpályázatok, kirándulások, túrák, erdei iskola, sportrendezvények. - Költségvetési feltételek: - tanulói jutalmazás - pályázati díjak

19 - anyagszükséglet. 5. Tanulóink legyenek képesek az önálló ismeretszerzésre. Ennek érdekében feladataink: - Tegyük hatékonyabbá a tanulást! - Tanulni tanulás! Tanulási stratégiák kialakítása egyénre szólóan. - Legyenek képesek az olvasott tananyag megértésére, a lényeg kiemelésére. - Járjanak könyvtárba, ahol a tananyaghoz szorosan kapcsolódó ismeretanyagokkal találkozhatnak és ezzel bővíthetik tudásukat. - Önművelődési igény kialakítása! - Alapfokon tudják használni a számítógépet a programok elindításához. Feladatok: - Rendszeresen mérni az olvasás-értést a osztályban évi 3 alkalommal. - Könyvtárlátogatás a helyi könyvtárba évi legalább 1 alkalommal. - Számítástechnikai szakkör heti 1 alkalom, ahol minden tanuló lehetőséget kap a számítógép használatára. - A magyar órák keretében lehetőséget adunk az önálló felkészülésekre kiselőadás formájában. Feltétel: számítógépek 6. A nyelvoktatás eredményessége: Fejlesszük a nyelvi igényességet. Célunk, hogy a tőlünk 5. osztályba kerülő tanulók bármely iskolába kerülnek is, zökkenőmentesen tudjanak bekapcsolódni az ottani nyelvoktatásba.

20 Ennek érdekében feladataink: - Rendszeres számonkérés szóban és írásban. - A közoktatási megállapodás alapján működő iskolával egyeztetjük, hogy milyen szintre kell eljutniuk a tanulóknak a 4. osztály végére. 7 Diákjaink állják meg helyüket 5. osztályban, bárhol tanulnak is tovább. Ennek érdekében feladataink: - felzárkóztatás - fejlesztő pedagógiai oktatás - egyéni foglalkozás - iskolalátogatások szervezése a környékbeli iskolákkal a 4. osztályos tanulók és szüleik részére. - Szoros kapcsolattartás a közoktatási megállapodás alapján működő iskolával. 8. Népi hagyományok őrzése, ápolása. Ennek érdekében feladataink: - A technika és rajz órák keretében a régi szokásokkal kapcsolatos tevékenységek megvalósítása. (tojásfestés, szalmadíszek stb.) - Környezetismereti órán a szüreti szokásokról és a Balatonfelvidéki régi szokásokról halljanak a tanulók! - A közösség hagyományteremtő munkájában való aktív részvétel. 9. Kultúrákra orientálódó ember nevelése. Ennek érdekében feladataink: - Évente vers-és prózamondó verseny szervezése az iskolában. - Más iskolák által szervezett kulturális bemutatókon, versenyeken való részvétel. - Színházlátogatások megszervezése évi 2 alkalommal.

21 - Könyvtári órák tervezése osztályonként évi legalább 1 alkalom. - Rajzpályázatokon való részvétel. 10. Helyes értékrend kialakulása. Ennek érdekében feladataink: -Egységes koncepció kialakítása a nevelő-oktató munkában.(testi-lelki egészség, kommunikációs kultúra) - Családtípusok feltérképezése: felhalmozó család, vállalkozói család, tanulásra orientálódó család, halmozottan hátrányos helyzetű család. 11. Az környezetismereti órák kiemelt céljai és feladatai : A tanulók ismerjék meg társadalmi környezetük, iskolájuk, lakóhelyük, szülőföldjük, hazájuk jellemzőit és nevezetességeit. A környezetismereti órák segítenek a tanulóknak az alapvető magatartási normák, közösségi szabályok elsajátításában. A közvetlen és tágabb társadalmi környezet célirányos megismerésével, a múlt és a jelen értékeinek felmutatásával, az ezek megbecsülésére, hagyományainak őrzésére való nyitottság és pozitív viszonyulás alakításával erősíti a családhoz, és szülőföldhöz, hazához való kötődést, alapozza a nemzeti identitástudatot. A tanulók megismerik nemzeti jelképeinket, nemzeti ünnepeinket. 12. Közösségi tapasztalatok szerzésével (tanulmányi kirándulás, túra, erdei iskola, színházlátogatás, iskolai programok) megtanulnak eligazodni az emberi kapcsolatok rendszerében. Tapasztalatokat szereznek a mindennapi élethelyzetekben való ésszerű viselkedésről, együttműködésről. A műveltségterület tartalmának feldolgozása sokrétű, összetett feladat. Sok szállal szövődnek bele más területekbe. Például a lakóhely népművészete, helytörténet, ünnepek. A tanító feladata olyan metodikai megoldások kidolgozása, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulók társadalmi

22 tapasztalatainak feldolgozása során összefüggéseket fedezzenek fel, következtetésekhez jussanak, formálódjon jellemük, jó irányban fejlődjön magatartásuk, környezetükhöz való viszonyuk. 13. A gyermekek harmonikus, egészséges fejlődése érdekében az egyéni eltérésekhez igazodó, fejlesztő pedagógiai megvalósítását tűzzük ki célként. 14 A jelentősen különböző egyéni adottságok, képességek, tulajdonságok és hátrányos helyzetű tanulók optimális fejlesztésére iskolánk kis csoportokban való felzárkóztatást végez. III./A.1/2 A képzés rendje ( a pedagógiai folyamat szakaszai): Az alapfokú nevelés-oktatás szerkezeti szakaszai alsó tagozatban: o. bevezető o. kezdő A képzés belső szakaszai a gyermek életkori szakaszainak megfelelően: 1. fejlődési szakasz, kisiskoláskor 1-3 évfolyam 2. fejlődési szakasz, pubertáskor kezdete 4. évfolyam. 1-3 iskolai év (latenciakor):

23 A személyiségfejlődés alakulásának egyik legjelentősebb szakasza. A gyermek őszinte nyitottsággal fordul a külvilág, az őt körülvevő valóság felé. Analízisre-szintézisre már képes, de gondolkodása még nem absztrahál. Emlékezete leginkább konkrét tartalmakhoz, szemléletes jelenségekhez kötődik. Figyelme, koncentrációja még rövid időtartamra korlátozott. Mozgás és játékigénye nagy, de a finommozgások fejlettségi szintje egyénenként eltérést mutat. Tudásvágya erősödik. Alkotásra törekszik. Személyek közötti (interperszonális) kapcsolatait a felnőttekhez (szülőkhöz, tanítóhoz) erős kötődés jellemzi. Megfelelési késztetése van a felnőttek által kívánt normákhoz.

24 4. iskolai év: Kiskamaszkor. A pubertás kor kezdete (prepubertás kor). Az előző életkori szakasz jellemzői részben tovább élnek, részben átalakulnak, újak keletkeznek. A gondolkodás elvontabbá válik, de még domináns a konkrét gondolkodás. Kritikai szemlélete főként másokkal szemben erősödik. Nő az önállósága, igénye és a kortárscsoport szerepe egyre nagyobb teret nyer. Intézményünk a nagyfelmenő rendszerben való oktatást valósítja meg. Vagyis egy pedagógus 4 éven keresztül oktatja ugyanazt az osztályközösséget. Ennek előnye, hogy a kisiskoláskorban a fontos személyhez fűződő kötődés nem szűnik meg 2. osztály után. A pubertás kor kezdete 4. osztályban könnyebben kezelhető, hiszen az osztályfőnök már jól ismeri a gyermeket és szociális körülményeit. Az esetleges személyváltás egy újabb kötődés kialakítása nehézséget jelentene a gyermek számára. Így mentesül egy másik személyhez való alkalmazkodás nehézségei alól. 1. szakasz: Célok, prioritások az egyes életkori szakaszokban: - Az óvodáskorból megmaradt a kisiskoláskorra is még jellemző ős kreativitás megőrzése, fejlesztése. - A sikerélmény megélése, az alkotás lehetősége minden tanuló számára. - Az életkorra jellemző felnőttekhez (szülőkhöz, tanítóhoz) való erős kötődés segítségével az iskolai értékrend elfogadtatása. 2. szakasz: - Az önálló problémamegoldás fejlesztése. - Közösségi szabályok, normák elfogadtatása.

25 - Önálló tanulás képességének kialakítása. Célok a szerkezeti szakaszban 1. szakasz: 1-2 osztály /bevezető/ - Az alapvető eszköz jellegű ismeretek elsajátítása (szemléletesség elve) - A tanulási nehézségekkel küzdők és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása, a szociokulturális különbségek csökkentése. 2. szakasz: 3-4. osztály /kezdő/ - Hatékony tanulási technikák elsajátítása. - Önálló ismeretszerzés. - Elvont gondolkodás, absztraháló képesség fejlesztése Képességcsoportokban: A.) Átlagosnál gyorsabb fejlődést mutató tanulóknál: 1. életkori szakaszban: Az eltérő egyéni képességek feltárása. 2. életkori szakaszban: Versenyhelyzet kialakítása, kreativitásuk fejlesztése B.) Átlagos fejlődési ütemű tanulóknál: 1. életkori szakasz: Szigorúan az életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztés. 2. életkori szakasz: Az általános műveltség megalapozása. C.) Átlagosnál lassúbb fejlődési ütemű tanulóknál: 1. életkori szakasz: Kompenzációs programmal hátránykezelés.

26 2. életkori szakasz: Alapvető a gyakorlatban alkalmazható praktikus ismeretek elsajátítása. Szocializációs folyamat korrekciója. II/A.1.3.A nevelő oktató-munka eszközei és eljárásai Eszközök Eljárások Hívóképek Hangoztató- elemző olv. Szótagkártyák tan. módszer Szótagoló ólv. tanító tk. Applikációs képek Szemléltetés Mérőeszközök Új ism. anyag feldolg. Könyvtárlátogatás Múzeumi óra Tanulmányi kirándulás Erdei iskola Szervezett színházlátogatás Környezetvédelemre nevelő versenyek Helyes szokásrendek kialakítása Iskolai ünnepélyek Pedagógus szociális technikái Mérés tevékenységgel Csoportmunka Egyéni felkészülés Önálló órai munk. Frontális oszt. munk. Kiegészítő nyújtása Személyes tapasztalatszerzés ismeretek Irodalmi alkotások megismertetése iskolán kívül Gyűjtési akciók: papír, szárazelem Rendezettség ellenőrzése, értékelése Hagyományőrzés megjelenés, tekintet, mimika, gesztus, testtartás Serkentés, kényszerítés, gátlás Értelmi és érzelmi befolyásolás Követelés Meggyőzés

27 Játék, munka, versengés, életrend, napirend Helyeslés, dicséret, Helytelenítés, dorgálás figyelmeztetés, tiltakozás Gyakoroltatás, szoktatás jutalmazás büntetés II./A Tanulói jogviszony Felvétel az intézménybe: -Első osztályba kötelezően felvételt nyer az iskola körzetébe tartozó valamennyi tanuló, aki abban a naptári évben, május 31- ig betülti hatodik életévét és az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget eléri (az iskola igazgatója dönt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről, az óvoda, illetve nevelési tanácsadó, vagy a tanulási képességet vizsgáló szakértői és rehabilitációs bizottság véleménye alapján). -A szülő kérelmére az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérése esetén, az iskola igazgatójának döntése alapján felvételt nyerhet az az iskola körzetében élő gyermek is, aki a naptári év december 31. napjáig betölti a hatodik életévét. - Az iskolával a tanuló- a beíratás napjától- tanulói jogviszonyban áll. Tanulói jogviszony megszűnése Az 1-4. osztályos általános iskola szerkezetének megfelelően tanköteles tanulóink jogviszonyának megszűnése iskolaváltás miatt történhet: - a tanuló lakhelyének változása - a szülő egyéni kérelme alapján másik iskola választása, ha a tanulót a másik iskola átvette, az átvétel napján - a kötelességeit súlyosan megszegő tanuló fegyelmi tárgyalása után /76. 3./ - a másik iskola igazgatójával történt egyeztetést követően. - Ennek eljárási módját az iskola pedagógiaai programjának mellékletében szereplő Házirend tartalmazza. Rendkívüli esetekben a jogszabály szerinti eljárást alkalmazzuk.

28 A tanulói jogviszony iskolánkban a 4. évfolyam befejezési után az utolsó évfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány kiállításával, a következő iskolafokozatra beiratkozással szűnik meg. Továbbhaladás feltételeit lásd a helyi tantervnél III./3. Integráció: Intézményünk vállalja a sajátos nevelésü igényű gyermekek integrált oktatását, ha a szakértői vélemény ezt állapítja meg, és az iskola rendelkezik az integrálz oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004.

RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA. Iskolai Egészségnevelési Program 2004. RÉDE-BAKONYBÁNK KÖRZETI ÁLTALÁNOS ISKOLA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA Iskolai Egészségnevelési Program 2004. 2 Tartalomjegyzék 1. Az iskolai egészségnevelési program törvényi háttere 2. Bevezetés 3. Az

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre

AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre AZ ÖKO MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE a 2014/2015-ös tanévre A munkaközösség tagjai Molnár Rózsa Ábriné Nagy Judit Salzer Gabriella Lovasné Virányi Zsuzsa Tóbiás Rita Enyedyné Horváth Réka Kiss Brigitta Fazekas

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK

A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS FELADATOK A nevelő-oktató intézmények gyermekvédelmi feladatait alapvetően a többször módosított 1993. évi LXXIV tv. a közoktatásról tartalmazza. A törvény alapelvei

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az egészséges gyerekekért

Az egészséges gyerekekért Wesley János Családi Napközi, Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő és Speciális Szakiskola, Kollégium és Szakképző Iskola Az egészséges gyerekekért című projekt I. A projekt célja A tantestület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÖNYVTÁR- PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. A könyvtár főbb adatai: Az oktatási intézmény neve:szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános

Részletesebben

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA

NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA NAPKÖZIS FOGLALKOZÁSI TERV VÁZLATA FEJLÉC A foglalkozás időpontja: A foglalkozást tartó neve: Csoport, korosztály: A foglalkozás fajtája: játék, kézműves foglalkozás, zenei foglalkozás, sportfoglalkozás,

Részletesebben

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója, mint munkáltató,

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév

Somssich Imre Általános Iskola, Hetes Különös Közzétételi lista. Somssich Imre Általános Iskola. Különös Közzétételi Lista. Hetes. 2015/2016-os tanév Somssich Imre Általános Iskola Különös Közzétételi Lista Hetes 2015/2016-os tanév - 1 - 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Munkakör

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda. Esélyegyenlőségi Program Jakabszálás-Fülöpjakab Álatános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Napközi Otthonos Óvoda Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az óvoda tanulóinak összlétszáma: 70 fő Halmozottan

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása A Krúdy Gyula Általános Iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása 1. Az intézmény bemutatása Iskolánk nyolc évfolyamos általános iskola, amelyben általános műveltséget megalapozó alapfokú nevelés és

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység

IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI. IX/1. Cél, feladat, tevékenység IX. A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM LEGFONTOSABB FELADATAI A nevelési és oktatási intézmények - és ifjúságvédelmi feladatait: a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és módosításai, az iskolák működését

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján TÓSZEGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 5091. TÓSZEG RÁKÓCZI U. 30. KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 229/2012. (VIII.28. Kormányrendelet 23. (1) alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS ISKOLA ECSER OM- azonosító: 032 496 2233 Ecser, Rákóczi u. 1-3. Tel/Fax: 06-29- 335-164; e-mail: iskola@ecser.hu GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2007 A GYERMEKKOR SORÁN MINDIG VAN EGY PILLANAT, AMIKOR

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS

ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS ÓVODAPEDAGÓGUS ÉS TANÍTÓKÉPZÉS OKTATÁS A SPORTBAN SPORT AZ OKTATÁSBAN II. SZAKMAI KONFERENCIA ELTE Kihívások az új köznevelési és felsőoktatási törvény koncepciói alapján

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek.

Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Mit tehet a pedagógus a gyermek egészsége érdekében? Jogszabályi keretek, intézményi pedagógiai lehetőségek. Brassói Sándor főosztályvezető 2014. október 3. Az iskola és a jóllét, az iskolához való kötődés

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

1. BEVEZETŐ Pedagógiai Programunk a a 2004-ben módosított, és a 2004/2005-ös tanévben - az 1. osztályban felmenő rendszerben - életbe lépett Pedagógiai Programunk átdolgozása. A program újabb felülvizsgálatának

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak 2. A szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév

JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tájékoztató 2015/2016-os tanév JÓKAI MÓR NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA Kedves Szülők! 1125. Budapest, Diana u. 4. Igazgató: Hellnerné Nádor Ildikó 06-1-395-81-67

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő:

Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról. Az intézmény minőségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elő: MINÔSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DÉLEGYHÁZA 2007. SZEPTEMBER 25. BEVEZETÉS JOGI HÁTTÉR: Az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Az intézmény minőségirányítási program elkészítését

Részletesebben