Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program"

Átírás

1 BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai III. A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok IV. A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok V. A személyiségfejlesztés és a közösségfejlesztés feladatainak megvalósítását szolgáló tevékenységi rendszer és szervezeti formák VI. A beilleszkedési, magatartási nehézségek enyhítését szolgáló tevékenységek VII. A tehetség, képesség kibontakoztatását az alábbi tevékenységek segítik VIII. A gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok IX. A tanulási kudarcoknak kitett tanulók felzárkóztatását segítő program X. A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek XI. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű tanulók felzárkóztatása XII. Az iskolai drog-stratégia programja Helyzetkép XIII. A pedagógiai program végrehajtásához szükséges nevelő-oktató munkát segítő kötelező és választható eszközök és felszerelések jegyzéke XIV. A szülők, a tanulók és a pedagógusok együttműködésének formái B.) HELYI TANTERV I. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és követelményeik II. Az alkalmazható tankönyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei Környezeti és egészségnevelési program Feladat, szerepkör A tanulók felvételi követelményei és az iskola magasabb évfolyamára lépés feltétele 91 A tanulók tanulmányi munkájának értékelése A tanulói teljesítmények mérésének és értékelésének célja: a diagnosztikus visszajelzés Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai A tanulók magatartásának és szorgalmának értékelése, minősítése A tanulók fizikai állapotának mérésére használt módszerek C.) A PEDAGÓGIAI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB INTÉZKEDÉSEK D.) A PEDAGÓGIAI PROGRAM ELFOGADÁSA ÉS JÓVÁHAGYÁSA Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

2 BEVEZETŐ Pedagógiai programunk: A 2007-es tanévben átdolgozott és én életbe lépett pedagógiai programunk átdolgozása. A program újabb felülvizsgálata és átdolgozása a partneri elvárások, és a társadalmi változások miatt vált szükségessé: Közoktatási törvény változásai Piaci igények figyelembe vétele Tantestület javaslatai Az iskolánkban folyamatosan követjük a törvényi és társadalmi változásokat, elvárásokat. Az oktatás piacosodik, gazdasági versenytényezővé válik. Elvárják az iskolától, hogy a gyerekekben társadalmilag hasznos képességeket alakítson ki: környezettudatos magatartásra, konstruktív életvezetésre való igényt, folyamatos tanulásra, önálló ismeretszerzésre és önfejlesztésre való igényt, a tolerancia képességét, kommunikációs és együttműködési képességeket, idegen nyelvi kommunikáció képességét, kezdeményező és vállalkozói képességet. Az iskolának alkalmazkodnia kell ezekhez az igényekhez, folyamatos megújulásra készen. Ezért állandóan figyelni és értékelni kell az iskola legfontosabb partnereinek (szülők, tanulók, fenntartó) igényeit és elvárásait. A Kölcsey Ferenc Általános Iskola értékes hagyományaira építve, széles tevékenységkínálattal, a gyerekek sokoldalú fejlesztésével törekszik a gyorsan változó, fejlődő kor kihívásainak megfelelni. Kölcsey Ferenc Általános Iskola -2- Pedagógiai Program

3 A közoktatási törvény szeptember 1-jétől hatályos módosítása a nem szakrendszerű oktatás, az intézményi értékelés, minősítés korábbi előírásainak változása miatt módosítottuk a pedagógiai programunkat. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozatunk: Olyan iskolát szeretnénk biztosítani: - ahová a gyermekek szívesen járnak, mert megértő, motiváló, biztonságos és szerető légkör veszi körül őket - ahol a természetes gyermeki kíváncsiságot megőrizve, az életkori sajátosságaiknak megfelelő módszerekkel, élményeken keresztül sajátítják el ismereteiket - ahol a széleskörű tevékenységkínálat segítségével, tapasztalati úton képességeik sokoldalúan fejlődhetnek, és a tanulás motivációs alapja a sikerélmény - ahol mindenki fontosnak tartja tanulóink testi, lelki egészségének fejlesztését, környezettudatos magatartás kialakítását - ahová a szülők szívesen hozzák gyermekeiket, mert úgy érzik az iskola megfelelő módon bánik velük - ahol a tantestület minden tagja fontosnak érzi magát, megtalálja azt a tevékenységet, amelyhez a legjobban ért és alkotói szabadsága kibontakozhat - amelyik rugalmasan képes alkalmazkodni a társadalmi elvárásokhoz, a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeihez Az intézményi adatai: Az intézmény neve: Kölcsey Ferenc Általános Iskola Székhelye: 1161 Budapest, Hősök tere 1. Típusa: 8 évfolyamos általános iskola Jogállása: Önálló jogi személy Az intézmény működési területe: Budapest XVI. kerületének a fenntartó által kijelölt területe OM azonosító: Kölcsey Ferenc Általános Iskola -3- Pedagógiai Program

4 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői: Iskolánkat zöldövezeti, kertes családi házak, illetve emberi léptékű mikro lakótelepek övezik. Nem forgalmas a környéke, s bár jól megközelíthető tömegközlekedési eszközökkel is, mégis sok szülő hozza autóval gyermekét. Az épület előtt kellemes parkban lehet pihenni. Napköziseink gyakran levegőznek, játszanak, mozognak a parkban, a parkot körülvevő földút pedig a futáshoz nyújt lehetőséget testnevelés órákon. Az iskola fő épülete /Hősök tere 1./ a századforduló táján épült, jegyzői hivatalként működött. Patinás, egyemeletes, sajátos hangulatú téglaépület. Folyosóin, lépcsőházán csak használat közben látszik, hogy nem gyermekek számára épült. Az 1950-es évek közepétől folyik benne iskoláskorú gyermekek oktatása. Az U alakú épület belső udvara játék és sportolási célokra lett kialakítva, minden tenyérnyi helyet kihasználva óta pályavilágítás is működik. Az udvart és az épület környékét ősplatánok és vadgesztenyefák árnyékolják. Az iskola külső- belső képe, környezete nyugalmat, biztonságot sugároz. Az intézmény önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmény, amely egy feladat-ellátási helyen, jelenleg 16 osztállyal működik, átlagosan 420 tanulóval. A sajátos nevelési igényű gyermekek, a hátrányos helyzetű, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatásban, nevelésben részesülnek. A működéshez a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosítottak, szinten tartásuk, fejlesztésük, minőségileg magasabb szintre emelésük kiemelkedő szerepet kap az iskola életében. Az iskola nyitott, szolgáltató, általánosan képző iskola, speciális programjai között szerepel a testnevelés, illetve ének-zenei képzés. A szűkös anyagi körülmények ellenére is az intézmény igyekezett gazdálkodását hatékonyan folytatni. Igyekszünk a rendelkezésre álló anyagi forrásokat tanulóik nevelésére, fejlesztésére, az oktató munka hatékonyabbá tételére, az ügyviteli munka célszerűsítésére, a munkakörülmények jobbá tételére fordítani. A belső szabályzataink megfelelnek a törvényességnek. Készítésük során arra törekedtünk, hogy ne legyenek az élettől idegenek, hanem az iskolai hagyományokat, szokásrendszert is tükrözzék. Szabályzataink koherensek, a mindennapos iskolai tevékenységek során valóban szabályozóként működnek. Az intézmény fő épületéhez két melléképület tartozik, ahol kisebb- nagyobb tantermek biztosítják a csoportbontás lehetőségét. Az osztálytermek a fő épületben két szinten helyezkednek el. Tantermeink világosak, tágasak, jól felszereltek. Kölcsey Ferenc Általános Iskola -4- Pedagógiai Program

5 Ezt az intézményt ugyanolyan feltételek, keretek határolják be, mint amelyek között a társadalom valamennyi önkormányzati fennhatóság alá tartozó oktatási intézménye működik. Működési keretet szolgáltatnak általános gazdasági és politikai feltételek, az országos oktatásirányítás, a jogszabályok, rendeletek, annak módosításai, a finanszírozási feltételek, a széles körű társadalmi értékek és normák, az iskolákkal kapcsolatos általános elvárások. Az iskola környezetének hatásai, elvárásai meghatározó tényezői az intézményi stratégia kialakításának. Az ének-zene oktatás, a változatos sportélet, a színvonalas oktatás, szabadidős programok sokasága, az iskola közvetlen légköre miatt sokan íratták és íratják be ide gyermekeiket. A kerületben az egyik népszerűbb, gyermekközpontú, családcentrikus intézmény hírében állunk. Gyakran hívják tanulóikat különböző kerületi rendezvényekre Minden részt vevő, gyermek és pedagógus szívügyének tartja, hogy a meghívás jellegének megfelelő módon, színvonalasan tegyen eleget a partnerek elvárásainak. Az intézmény szoros kapcsolatban áll Napraforgó Gyermekjóléti Központ Családsegítő szolgálat és Nevelési tanácsadóval, kerületi kulturális intézményekkel. Kevés a hátrányos helyzetű, veszélyeztetett tanuló. Az iskolába lépő gyermekek nagy része megfelelő szinten rendelkezik azokkal a részképességekkel, amelyek birtokában sikeresek lesznek az iskolai életben. Az intézmény illetékességi és működési köre Az iskola feladat-ellátási kötelezettsége elsősorban a fenntartó által meghatározott körzetben, másodlagosan Budapest Főváros XVI. kerület közigazgatási területén lakó vagy tartózkodó tanköteles gyermekek nevelésére és oktatására terjed ki. Ezt meghaladóan üres férőhelyeivel a szabad iskolaválasztás érvényesítését szolgálja. Iskolánk személyi és tárgyi feltételei: Személyi feltételek: Tantestület Iskolánk tantestülete szakmailag jól képzett, munkájuk iránt elkötelezett emberekből áll. Jól összeszokott, fontos törekvése, hogy egységes pedagógiai értékeket közvetítő oktatói - nevelői Kölcsey Ferenc Általános Iskola -5- Pedagógiai Program

6 közösséget alkosson. Igénylik a folyamatos továbbképzést, megújulást. Szakos ellátottságunk teljességére mindig ügyelünk. Oktató-nevelő munkát segítők Iskolánkban az oktató-nevelő munkát segítőknek logopédus, könyvtáros, fejlesztő pedagógus, pszichológus- nagy szerepe van abban, hogy évek óta nem fordult elő lemorzsolódás. Az egyénre szabott fejlesztés abban segít, hogy a tanulók az osztályközösségbe jobban beilleszkedjenek, sikeresebben teljesítsenek. Technikai dolgozóink: Az iskolában folyó oktató-nevelő munkához a rendkívül fontos hátteret technikai dolgozóink biztosítják. Megteremtik a zavartalan működés feltételeit, ők tárgyi feltételeink gondozói és mindennapjaink segítői. Tárgyi feltételek: A tanítás 3 épületben folyik: Hősök tere1. Műemlék jellegű épület, az alsó szintje az alsó tagozatos osztályoknak, az étkezőknek, a tornateremnek és az öltözőknek, második szintje néhány alsós, ill. a felsős osztályoknak ad otthont. Épületünket folyamatosan újítgatjuk lehetőségeink függvényében. Földszintjén működő könyvtárunk és tanulószobánk a gyerekek kedvelt helye. Alagsorában pince-színház működik. A folyosón elhelyezett tárlókban iskolánk büszkeségeinek fotói, kupái, ill. kiállítási tárgyak találhatók. Osztálytermeink nagysága változó, az osztályok elhelyezése ezért a létszámok függvényében történik. Termeink barátságosak, otthonosak, ízlésesen dekoráltak. Tanterem 16db Számítástechnika terem 1 Nyelvi szobák 2 Könyvtár 1 Olvasószoba 1 Tornaterem 1 Irodák 3 Tanári 2 Kölcsey Ferenc Általános Iskola -6- Pedagógiai Program

7 Melegítő-tálaló konyha 1 Étkező helyiség 2 Hősök tere 3. Technika terem 2 Logopédiai szoba 1 Orvosi szoba 1 Hősök tere 4. Természettudományi előadó 1 Matematika szaktanterem 1 Digitális technikával, internetes hozzáféréssel felszerelt termeinkben biztosítjuk tanulóinknak az információszerzéshez, a tanuláshoz szükséges feltételeket. Eszközeink, felszerelési tárgyaink beszerzése elsősorban az Önkormányzat anyagi lehetőségeinek függvénye. A könyvtár fejlesztése folyamatosan történik. A vásárolt termékek az oktatás színvonalának korszerű műszaki eszközökkel való segítését szolgálják, valamint az önálló gazdálkodási feladatokkal járó zökkenőmentes munkát segítik elő. Tárgyi feltételeink otthonos és egészséges környezetet biztosítanak tanulóink egész napos foglalkoztatásához. Iskolánk hagyományai: - Tanévnyitó- és tanévzáró ünnepélyek, az első osztályosok ünnepélyes fogadásával, ill. nyolcadikos tanulóink búcsúztatásával. - Műsoros iskolai ünnepséggel emlékezünk a nemzeti ünnepekre. - Iskolánk névadóját tanulmányi versenyekkel, megemlékezéssel ünnepeljük a Himnusz születése napján. - Karácsonykor hangversenyt adunk jelenlegi és régi diákjaink közreműködésével - Farsangi rendezvényünket iskolanap keretében tartjuk, amely nagyon népszerű tanulóink és hozzátartozóik körében is. - Közös iskolai kirándulást tartunk évente legalább egy alkalommal, melynek célja természeti értékeink megismerése. Kölcsey Ferenc Általános Iskola -7- Pedagógiai Program

8 - 2-3 napos tanulmányi kiránduláson vesznek részt tanulóink májusban. - Természetjáró táborokat, erdei iskolákat szervezünk. - Kiemelten támogatjuk a tanulói önkormányzat (DÖK) működését, a tanulók önállóságra való felkészítését segítjük, közéletiségre nevelünk. - Tanulmányi versenyeket és rendezvényeket szervezünk, és tevékenyen részt veszünk kerületi, fővárosi és országos pályázatokon, versenyeken, vetélkedődön. - Iskolaváró programot szervezünk a leendő elsőosztályos gyermekeknek és szüleiknek a beiskolázás előtt. - Megtekintjük a Galiba színjátszó csoport előadásait. - Karácsonyi klubdélutánt tartunk. - Családi napokat tartunk. - DÖK rendezvényeket szervezünk. - Gyermeknapra változatos és színes programokkal készülünk. - Ballagáson búcsúzunk végzős diákjainktól. A felsoroltakon kívül számos iskolai, vagy osztályszintű program gazdagítja tanulóink iskolai életét. Programjaink nyitottak, amelyeken a szülők is szívesen részt vesznek. Ezen felül iskolánk folyamatosan jelen van lakóhelyünk közösségi életében, programjaiban. Kölcsey Ferenc Általános Iskola -8- Pedagógiai Program

9 A.) NEVELÉSI PROGRAM I. Pedagógiai alapelveink Pedagógiai nevelő-oktató munkánk során az előírásokban rögzített és a tantestület tagjai által közösen meghatározott értékek közvetítését alapfeladatnak tekintjük, és a nevelő-oktató munkánkat ezen értékek mentén végezzük. Nevelő-oktató munkánk alapelveit kialakító értékek: - egymás tisztelete, megbecsülése - humanizmus, szeretet, elfogadás, tolerancia - az egyéni képességek figyelembe vétele - becsületesség, igazságosság, őszinteség, bizalom - a természet tisztelete, védelme, környezetünk megóvása - önfegyelem, önismeret, példamutatás - pontosság, igényesség és kitartás a munkában - a tudás, a munka, az erőfeszítés megbecsülése - önállóság, szabadság, mások szabadságának tisztelete - esztétikai, művészeti értékek, az egyetemes és nemzeti kultúra tisztelete - derű, humor, mely átsegít a nehézségeken. Pedagógiai alapelveink: - iskolánk nevelő oktató munkájában a demokratizmus, a humanizmus, az egyén tisztelete, a lelkiismereti szabadság, a személyiség fejlődése, az alapvető közösségek (család, nemzet, az európai nemzetek közössége, az emberiség) együttműködésének kibontakoztatása, a népek, nemzetek, nemzetiségi, etnikai csoportok és a nemek egyenlősége, a szolidaritás és a tolerancia értékei hatják át a tanítási-tanulási folyamatokat; - alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességek kiművelésének; - kiemelt figyelmet fordítunk az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra; - a nevelés két alapvető tényezője: a pedagógus és a tanuló egyenrangú félként vesz részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van; Kölcsey Ferenc Általános Iskola -9- Pedagógiai Program

10 - a nevelő vezető, irányító, kezdeményező szerepe érvényesül a pedagógiai légkör kialakításában, a tanulók aktivitásának kibontakoztatásában, tevékenységük megszervezésében, személyiségük fejlesztésében; - a közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához; - az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi méltóságát; - minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek okos szeretete hatja át; - iskolánk a fiatalokat felkészíti az önálló ismeretszerzésre és önművelésre, ennek feltétele a tanulási képességek és szilárd alapkészségek kialakítása; - a tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére; - minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét; - az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez; - minden támogatást megadunk ahhoz, hogy tanítványaink elsajátítsák az élethosszig tartó tanulás alapjait, valamint a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és kompetenciákat: a szövegértési - szövegalkotási, matematikai - logikai, szociális, életviteli és környezeti, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat; - a kompetencia alapú oktatás során az ismereteket - készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük; - hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez; - iskolánk segíti a világban való eligazodást az idegen nyelvek oktatásával; - az általános társadalmi modernizációt követve lépést tartunk az informatikai forradalommal; - az egyéni adottságokat figyelembe véve kialakítjuk tanítványainkban a teljesítményorientált beállítódást, az önálló tanulás képességét; - a nevelési - oktatási folyamatokban következetes emberléptékű követelményeket támasztunk; - megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód készségét; - reális önismeret és életszemlélet kialakításával segítjük a megfelelő továbbtanulási irány kiválasztását; Kölcsey Ferenc Általános Iskola -10- Pedagógiai Program

11 - a kommunikációs - és viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességét; - alapvető értéknek tekintjük a szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését; - a képesség-kibontakoztató felkészítés a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyének növeléséhez; - a gyermekek egész személyiségének, képességeinek fejlesztése áll a középpontban; - minden gyermek megkapja a lehetőséget ahhoz, hogy megtalálja azt, amiben tehetséges; - sajátíttassuk el tanulóinkkal, a mindenki számára nélkülözhetetlen általános műveltségnek azokat a szilárd alapjait, amelyekre biztonságosan építhetik további tanulmányaikat; - mutassunk utat ahhoz, hogyan bővítsék önállóan ismereteiket, felhasználva az írott ismerettárak és a kommunikációs eszközök lehetőségeit; - széleskörű tevékenységkínálattal minél több területen képezzük diákjainkat, megadva a lehetőségét a későbbi, érettebb korban történő pályaválasztásnak; - nagy figyelmet fordítunk az emberiség jövőjét meghatározó közös problémákra; - az egész világot átfogó kérdésekre vonatkozóan hangsúlyozzuk: o az egyén és az állam felelősségét; o az egyén és a társadalmak lehetőségeit, feladatait a problémák megoldásában; o környezetünket, a Földet, az emberiséget, az egyes közösségeket fenyegető veszélyek csökkentésének fontosságát. II. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Pedagógiai munkánk alapvető feladata, hogy a gyermeki nyitottságra, fogékonyságra, érdeklődésre és aktivitásra építve a személyiségfejlődés szempontjából kiemelten fontos értékeket tanulóink elsajátítsák, ezek képviselete váljon bennük meggyőződéssé és határozza meg viselkedésüket, magatartásukat. Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi - erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja. Az a gyermek, aki az iskolában megtanul gondolkodni, tanulni, megismeri a felfedezés örömét, az felnőttként munkájában is hatékonyabban fog gondolkodni, cselekedni. A diákokat fel kell készítenünk a jövő kihívásaira, ki kell Kölcsey Ferenc Általános Iskola -11- Pedagógiai Program

12 bennük alakítani az élethosszig tartó tanulás lifelong - learning szemléletét. A tudás értékét, a siker, az erőfeszítés örömét kell megismertetnünk tanítványainkkal. A kulcskompetenciák: az ismereteknek, képességeknek és attitűdöknek egy átadható, többfunkciós csoportját jelentik, amelyekre minden embernek szüksége van személyes kibontakozása és fejlődése, a társadalmi részvétel és a sikeres munkavállalás érdekében. A kulcskompetenciáknak ki kell alakulniuk a kötelező oktatás végére, és az egész életén át tartó tanulás biztosítása érdekében a további tanulás alapját kell képezniük. Kiemelt kompetenciafejlesztési területek: Anyanyelvi kommunikáció Idegen nyelvi kommunikáció Matematikai kompetenciák Természettudományos kompetenciák Digitális kompetencia Hatékony és önálló tanulás kompetenciája Szociális és állampolgári kompetenciák Kezdeményezőképesség és vállalkozási kompetenciák Esztétikai és művészeti kompetenciák Anyanyelvi kommunikáció Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékenységek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben, és a szabadidős tevékenységekben. A kommunikációs kultúra a megismerést, az eligazodást a tanulást, a tudást az emberi kapcsolatokat, az együttműködést a társadalmi érintkezést szolgáló információk megtalálása, felfogása, megértése, szelektálása, elemzése, értékelése, felhasználása, közvetítése, alkotása. A kommunikációs kultúra részben az egyén szocializációjának, a társadalmi érintkezésnek, az egyéni és közösségi érdek érvényesítésének, egymás megértésének elfogadásának megbecsülésének döntő tényezője. Anyanyelvünk kiemelkedő szerepet játszik felnövekvő diákjaink személyiségének, gondolkodásmódjának fejlesztésében. Ebből következik, hogy az iskolai nevelésben-oktatásban alapvető szerepe van. Az anyanyelvi képzés átszövi a teljes oktatási-nevelési folyamatot. Keretében Kölcsey Ferenc Általános Iskola -12- Pedagógiai Program

13 mindazokat az ismereteket tudatosítjuk, rendszerezzük és fejlesztjük, amelyeket a diák az iskolában és az iskolán kívül megszerzett. Az anyanyelvi képzés meghatározóan hat a többi tantárgy tanítására és elsajátításának színvonalára. A különböző ismeretek tanításának-tanulásának szintje pedig visszahat az anyanyelvi képzés eredményességére. Ezért az anyanyelvi nevelésnek sajátos jelleggel minden tárgyban jelen kell lennie. Az anyanyelvi nevelés alapvető feladata az értelmes, kifejező beszéd, az olvasás és írás igényes használatának, az ehhez szükséges képességeknek a fejlesztése. Az alsó tagozatban a fejlesztés kiemelt területei között szerepel az elemi műveltségbeli alapok feltételrendszerének megteremtése: a biztonságos szó- és írásbeli nyelvhasználat az alapvető képességek, készségek elsajátíttatásával. A tanulási kudarcok, az értés- meg nem értés gazdaságtalan időráfordításai alapvetően a magyar nyelv alapos ismeretének hiányából adódnak. Arra kell törekedni, hogy az olvasás értékeit és hasznát ismerjék meg a tanulók. A pedagógusok feladata az igényességre nevelés, az olvasás előtérbe helyezése a túlzott televíziózással és videózással szemben. A felső tagozaton az önálló szövegfeldolgozás, szövegértés erősítése valamennyi tantárgy keretén belül kiemelt szerepet kap. Feladatunk még, hogy hozzájáruljunk az írásbeli képességek színvonalának emeléséhez, valamint az értő olvasás segítségével tudományos ismeretek megszerzéséhez. Fontos feladatunk, hogy tanulóink ismerjék meg az anyanyelv gazdagságát, a tájnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv egymásra hatását. Mindezt tudják alkalmazni a természeti és ember alkotta környezettel való kapcsolatteremtésben. Törekedjenek az anyanyelv védelmére, tudjanak egymással kultúrált párbeszédet, vitát folytatni. Az olvasási szokások erősítése és az olvasóvá nevelés érdekében könyvtári órákat tartunk, napközis csoportjaink rendszeresen kerületi könyvtárlátogatáson vesznek részt. Kötelező és ajánlott olvasmányaink kiválasztásánál figyelembe vesszük az értékeket közvetítő könyveket, ill. a tanulók érdeklődési körét. Az idegen nyelvi kommunikáció: A kommunikáció fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények megértése, kifejezése és értelmezése szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg értése, szövegalkotás), a társadalmi és kulturális tevékenységek megfelelő keretein belül oktatás, képzés, munka, családi élet, Kölcsey Ferenc Általános Iskola -13- Pedagógiai Program

14 szabadidős tevékenységek -, az egyén szükségleteinek megfelelően. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességeket is igényel, mint például a közvetítés, más kultúrák megértése. Az egyén nyelvtudásának szintje változhat a négy dimenzió (hallott szöveg értése, beszédkészség, olvasott szöveg értése és íráskészség), az egyes nyelvek és az egyén társadalmi-kulturális háttere, környezete és igényei/érdeklődése szerint. Oktató-nevelő munkánkban mi is arra törekszünk, hogy tanulóinknak olyan biztos alapot adjunk általános iskolai tanulmányaik során, amire építhetnek a későbbiekben. A hatékony, intenzív nyelvtanulás alapvetően gyakorlás kérdése szókincsbővítés, nyelvtan biztos használatának elsajátítása - stb. Ahhoz, hogy tanulóink az általános iskolai tanulmányaik végére biztos alap-nyelvtudáshoz jussanak, használniuk kell a nyelvet. Ennek érdekében: - A nyelvtanulás csoportbontásban történik. Így több lehetőség van az intenzív gyakorlásra és az idegen nyelven való megszólalásra. - Igyekszünk kihasználni a csoportbontásból fakadó előnyöket: differenciálás, tehetséggondozás, felzárkóztatás. - Célunk a nyelvoktatási módszerek adott körülmények és lehetőségek közötti fejlesztése, terjesztése, hozzáférhetővé tétele, a bevált módszerek és a nyelvoktatással kapcsolatos tapasztalatok közzététele. - A délelőtti kötelező foglalkozások mellett tehetséggondozás céljából szakköröket szervezünk. - Érdeklődés esetén külföldi tanulmányutat szervezünk érdeklődő tanulóink számára. Nemzetközi programokban való részt vételünk elősegíti tanulóink ismeretszerzését a körülöttünk lévő világról, alkalmuk nyílik a nyelv használatára. Testvériskola keresésével, levelezéssel, valamint csereprogramok szervezésével kívánjuk szélesíteni a nyelvgyakorlás lehetőségét. Iskolánk a társadalmi és a szülői igényeknek megfelelő szintre kívánja emelni az angol és a német nyelv oktatását. Iskolánk angol, német nyelv oktatásán felül igény és lehetőség szerint más nyelvek tanítását is vállalja. Ehhez a megfelelő képzettségű pedagógusokat biztosít. A matematikai kompetencia A matematikai gondolkodás fejlesztésének és alkalmazásának képessége, felkészítve ezzel az egyént a mindennapok problémáinak megoldására is. A kompetenciában és annak alakulásában a folyamatok és a tevékenységek éppúgy fontosak, mint az ismeretek. A matematikai kompetencia - el- Kölcsey Ferenc Általános Iskola -14- Pedagógiai Program

15 térő mértékben - felöleli a matematikai gondolkodásmódhoz kapcsolódó képességek alakulását, használatát, a matematikai modellek alkalmazását (képletek, modellek, struktúrák, grafikonok/táblázatok), valamint a törekvést ezek alkalmazására. Társadalmunk gyors technikai fejlődése, a gyors változások az alkalmazásképes tudást igénylik minden embertől. A matematika oktatása során a legfontosabb, hogy felkészítsük tanulóinkat a mindennapok problémáinak megoldására a matematikai gondolkodás segítségével. Ennek érdekében: - Törekszünk a biztos számolási készség kialakítására. - Problémahelyzetekben a kreatív és logikus gondolkodás fejlesztésére. - Gyakorlati problémákra matematikai megoldások keresése. - Adatgyűjtés, feldolgozás, grafikonok, táblázatok készítése, értelmezése, elemzése. Alsó tagozaton az elemi számolási készség elsajátítása és a logikus gondolkodás fejlesztése zajlik, sok szemléltetéssel, gyakorlati példákkal. A felső tagozaton az 5-6. osztályban lehetőség szerint a nem szakrendszerű oktatás módszereivel folytatjuk az oktatást. A matematikai fogalmak kialakítása és az elvonatkoztatási készségek fejlesztése a legtöbb gyermeknél csak 7-8. osztályban válik lehetővé. A matematika és a magyar nyelvi készségek fejlesztése nem csak a matematika és a magyaróra feladata. Ennek a két alapkompetenciának a fejlesztésére minden tanítási helyzetben és tanítási órán adódik lehetőség. A matematika iránt érdeklődő és tehetséges gyermekeinket versenyeken szerepeltetjük, amelyet felkészítés előz meg. (Bolyai, Zrínyi, Kerületi versenyek, levelezős versenyek stb.) A természettudományos kompetencia Készséget és képességet jelent arra, hogy ismeretek és módszerek sokaságának felhasználásával magyarázatokat és előrejelzéseket tegyünk a természetben, valamint az ember és a természeti világ közti kölcsönhatásban lejátszódó folyamatokkal kapcsolatban, s ennek megfelelően irányítsuk cselekvéseinket. Ennek a tudásnak az emberi vágyak és szükségletek kielégítése érdekében való alkalmazását nevezzük műszaki kompetenciának. E kompetencia magában foglalja az emberi Kölcsey Ferenc Általános Iskola -15- Pedagógiai Program

16 tevékenység okozta változások megértését és az ezzel kapcsolatos, a fenntartható fejlődés formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősséget. A szép és egészséges környezet önmagában is nevel a környezet védelmére, megóvására. ( műemlék jellegű épület, iskola előtti park, esztétikus tantermek) A mi feladatunk, hogy a gyerekek bevonásával ezt a környezetet megóvjuk, tovább szépítsük. Környezeti értékeink, és egészségünk védelme az emberiség jövője szempontjából egyre fontosabbá válik. Ennek érdekében: - megismertetjük tanulóinkkal az egészséges életmód előnyeit és lehetőségeit, - a káros szenvedélyek leküzdésének módjait, - az emberiség előtt álló ökológiai problémákat, - az egészséges környezet kialakításának és védelmének lehetőségeit. A mindennapi tevékenységünkben, a környezettudatos szokásrend kialakításában, példamutatással és mindennapi gyakoroltatással végezzük ezt a feladatot. A digitális kompetencia Az informatika átszövi egész életünket, az információ társadalmi szerepe megnőtt, ezáltal felértékelődött az információszerzés képessége. Az egyén érdeke, hogy időben hozzájusson a munkájához, életvitele alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelően feldolgozni és alkalmazni. Ehhez el kell sajátítania a megfelelő technikai fejlődéssel lépést tartó - információszerzési, feldolgozási, adattárolási, szervezési és átadási technikákat. Fő célunk tehát az információs társadalomban otthonosan mozgó, az információt munkája során felhasználni és létrehozni tudó ember képzése. Ennek eléréséhez fontos, hogy a tanulók folyamatos sikerélményben részesüljenek, mert különben áttörhetetlen idegenkedés alakulhat ki a modern információs eszközökkel szemben. Ebből következik, hogy az informatika tanulása nem lehet öncélú. A tanítása során a felhasználási lehetőségekre, a lehetséges alkalmazásokra mindig rá kell mutatnunk, s a tanulók elé ilyen komplex feladatokat kell kitűzni, és meg kell teremteni a tantárgyak közötti átmeneteket, kompetenciákat is. A különböző tudományterületek, tevékenységek ma már feltételezik a gép készségszintű használatát, vagyis a géphasználat nem cél, hanem eszköz jellegű legyen. Az ismeretátadó és számon kérő pedagógus az ismeretek közötti eligazodást segítő, tanácsadó, Kölcsey Ferenc Általános Iskola -16- Pedagógiai Program

17 az információt értékelni, abban kételkedni tudó tanulók nevelőjévé váljon. A tanulókat fel kell készíteni a problémamegoldó gondolkodásra, mint a feladatmegoldás magasabb szintjére. A leírt készségek elsajátítása akkor igazán eredményes, ha lehetőség szerint minél előbb elkezdődik a munka, az oktatás. A nyolcadik osztályig heti egy órában tanulják a tantárgyat a diákok. A digitális kompetencia fejlesztését szolgálhatják más tantárgyak feladatai, amennyiben géphasználatot (alkalmazás, internet), vagy csak egyszerűen problémamegoldó gondolkodást, kreativitást igényelnek. Gondolunk azokra a tanulókra is, akiknek otthon nincs lehetőségük a gép használatára. Ezért az iskolai könyvtárban két-három gép áll a gyerekek rendelkezésére, ezért kiemelt feladat a könyvtár és az informatika tantárgy szorosabb együttműködése. A játékos oktató programok, CD-k a kezdeti bevezetésre kínálnak megfelelő megoldást. A kisebbek ezt más tantárgyak, vagy délutáni foglalkozások keretén belül vehetik igénybe. A tanórákat nagyobb érdeklődés esetén kiegészíthetik a különféle szakkörök, amik a differenciált oktatást segítik elő. A szakkörök beindítását előzetes felmérések előzik meg. A hatékony, önálló tanulás Az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való hatékony gazdálkodást is. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira építve tudását és képességeit helyzetek sokaságában használja, otthon, a munkában, a tanulási és képzési folyamataiban egyaránt. A motiváció és a magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. Ennek érdekében: - az alapvető képességeket: olvasás, írás, számolás, IKT eszközök használatának megalapozása, - a saját tanulási stratégia kialakításának megalapozása, - a motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, - tanulók képessé tétele a közös munkára, tudásának másokkal való megosztására, - saját munkájának értékelésére nevelés, - szükség esetén tanács, információ és támogatás kérésére nevelés. Kölcsey Ferenc Általános Iskola -17- Pedagógiai Program

18 Szociális és állampolgári kompetencia Felöleli a magatartás minden olyan formáját, amely révén az egyén hatékony és építő módon vehet részt a társadalmi és szakmai életben és konfliktusokat is meg tud oldani. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy a társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudását alkalmazni tudja. Ennek érdekében: - megalapozzuk a várható problémák kialakulása iránti fogékonyságot, - az alternatív cselekvési lehetőségek elgondolását, - a cselekvések következményeinek és a viselkedésben megmutatkozó ok-okozati hatás iránti érzékenységet. A szociális kompetencia élmény alapú tanulását szolgálják a különböző kollektív munkaformák alkalmazásai az oktatás során. A tanulók együttműködése, a csoportmunka, az együttes megbeszélések, a viták során elősegítjük a társadalmi és erkölcsi nevelést. Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia A mindennapi életben segíti az egyént, hogy jobban megismerje környezetét, kreativitásával megoldja a problémákat, képes legyen a kockázatvállalásra. Megalapozza azokat a speciális ismereteket és képességeket, amelyekre a gazdasági tevékenységek során lesz szüksége. Ennek érdekében: - feladataink közé tartozik a kezdeményezőkészség megalapozása, - a lehetőségek megláttatása és kihasználása, - a kitartás; az elkötelezettség a magas színvonalú munkára, - az önbizalom erősítése, - a folyamatok figyelemmel követése, kontrollálás, - a munka kapcsolatok tudatos építése és kihasználása. Kölcsey Ferenc Általános Iskola -18- Pedagógiai Program

19 Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség Az esztétikai megismerés, élmények és érzések kreatív kifejezése fontosságának elismerését mind a tradicionális művészetek nyelvein, illetve a média segítségével, ideértve különösen az irodalmat, a zenét, a táncot, a drámát, a bábjátékot, a vizuális művészeteket, a tárgyak, épületek, terek kultúráját, a modern művészeti kifejezőeszközöket, a fotót s a mozgóképet. A művészeti nevelés is elengedhetetlenül, kiemelkedően fontos területe iskolánknak. Tanulóinknak sokféle lehetőségük van tehetségük kibontakoztatására. Nem csak a művészeti szakórák, hanem a szabadidős tevékenységek változatos formái során gyakorolhatják a művészeti tevékenységeket és élhetik át a befogadás élményét. Meghatározó az egyéni alkotótevékenység, de a művészeti nevelés lehetőséget ad csoportos munkára, közösségfejlesztésre is. Pedagógusaink egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a művészeti tárgyak igényes oktatására, a tehetséggondozásra. Minderről színvonalas szerepléseink, kiállításaink, a versenyeken elért eredményeink tesznek tanúbizonyságot. A művészeti nevelés területei: - Ének-zene - Drámapedagógia- színjátszás - Tánc - Rajz és vizuális kultúra - Média ismeret Iskolánk több évtizedes hagyománya az ének-zene kiemelt fontosságú oktatása. A zene a leginkább érzelmekre ható és legnemzetközibb művészeti ág. Minden gyermek, aki iskolánkba jár részesül a zene szépségéből, érzelmileg gazdagító hatásából. NAT KIEMELT FEJLESZTÉSI FELADATOK RENDSZERE A Nemzeti Alaptanterv kiemelt fejlesztési feladatai a kulcskompetenciákra épülnek. Kölcsey Ferenc Általános Iskola -19- Pedagógiai Program

20 Kiemelt fejlesztési feladatok 1. Énkép, önismeret 2. Hon- és népismeret 3. Európai azonosságtudat- egyetemes kultúra 4. Aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés 5. Gazdasági nevelés 6. Környezettudatosságra nevelés 7. A tanulás tanítása 8. A testi és lelki egészség 9. Felkészülés a felnőtt lét szerepeire 1. Énkép, önismeret: Iskolánkban a tanulók teljes személyiségének fejlesztése, valamint a tanulók alapismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása és megszilárdítása majd fejlesztése a legfontosabb pedagógiai feladat. Így a NAT énkép, az önismeret kialakítása, a saját személyiség kibontakoztatásának igénye szervesen illeszkedik iskolánk saját pedagógiai célkitűzéseibe. Fejleszteni kívánjuk minden gyermek önbecsülését, önbizalmát. Azt akarjuk elérni, hogy kialakuljon önállóságuk, kitartásuk, szorgalmasak legyenek s adottságaiknak megfelelően kreatívak. Nyitottak az élményekre, a tevékenységekre, az esztétikum befogadására és létrehozására. Olyan egyre táguló tanítási- tanulási környezetet alakítunk ki a gyermekek számára, mely fokozza a bennük kialakított érzékenységet, az alapvető erkölcsi értékek iránti fogékonyságot. A tanulók maguk is aktív részesei lesznek -a tanulás során- ezen értékek megnevezésének, azonosításának. Énképükbe egyre újabb és újabb értékeket integrálnak. Arra is törekednünk kell, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját nevelésük, személyes biztonságuk, sorsuk és életpályájuk alakításában. A tanuló ember szempontjából megközelítve törekszünk a tanulók ön- és világképének folyamatos formálására. 2. Hon- és népismeret: A szülőföld és Magyarország megismerése, szeretete, megóvása. A nemzeti kultúra ápolása: a nemzeti múlt megismerése, megértése, emlékeinek, hagyományainak, jelképeinek tisztelete, ápolása, megbecsülése. A tanulók ismerjék meg a történelem, a tudomány, művészet, kultúra, sport nagy magyar alakjait, munkásságukat! Ismerjék meg Magyarország földrajzát, irodalmát, mindennapi életét! Az iskolai tevékenységek során alakuljon ki a tanulókban az egészséges nemzeti önbecsülés és hazaszeretet, a kisebbségben élő magyarságért érzett felelősség - és közösségvállalás. A hazánkban élő kisebbségek és más népek, nemzetek jogainak tisztelete, kultúrájuk, hagyományaik tiszteletben tartása. Kölcsey Ferenc Általános Iskola -20- Pedagógiai Program

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal

102. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 4557, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 31., kedd 102. szám Ára: 4557, Ft TARTALOMJEGYZÉK 202/2007. (VII. 31.) Korm. r. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetésérõl és alkalmazásáról

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014.

AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. AZ ERŐSS LAJOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA (Püspökladány, Kálvin tér 1-3.) PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. I. BEVEZETÉS 1 I.1. Bevezető gondolatok Nem lehet eredményes nevelőmunkát végezni anélkül, hogy a pedagógus

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben