FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012."

Átírás

1 FELHASZNÁLÓI SEGÉDLET A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR KEZELŐPROGRAMJÁHOZ MAGYAR KÖZLÖNY LAP- ÉS KÖNYVKIADÓ 2012.

2 E l őszó A Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a magyarországi jogalkotás kiadójaként nemcsak a közlönykiadás hagyományos igényeinek, hanem a mai kor gyorsan változó követelményeinek is meg kell, hogy feleljen. Vállaljuk annak felelősségét, hogy a jogalkalmazók minden téren a hiteles és autentikus forrás igényével fordulnak felénk, ezért a közlönykiadásra épülve, a hiteles szövegállományok kezelőjeként fejlesztettük ki a (beállítástól függően akár) napi frissítésű elektronikus jogszabály-gyűjteményünket. A saját fejlesztésű, idestova két évtizedes múltra visszatekintő Magyar Hivatalos Jogszabálytár ma a Közlönykiadó integrált adatbázisokat tartalmazó vezető elektronikus terméke, amelyen megtalálhatjuk a jogszabályok hatályos adatbázisát (a hivatalos lapokban megjelent jogszabályokat és közjogi szervezetszabályozó eszközöket, valamennyi időállapotukat, módosításaikkal egységes szerkezetben), a jogalkalmazást segítő egyéb joganyagokat, mint például a jogegységi és a bírósági határozatokat, az adózói kérdéseket, KSH-nómenklatúrákat, a társadalmi-gazdasági élet fontos területeit szabályozó törvények használatát segítő, az elmélet és gyakorlat elismert szakemberei által jegyzett kommentárokat, a napi munkavégzést, ügyintézést megkönnyítő adatbázisokat, mint az Iratmintatárat, az Űrlapkitöltőt vagy a Témakörök jegyzékét, a jogrendszerben való eligazodást, a szakkifejezések megértését segítő szolgáltatásként a Jogi fogalomtárat. A Jogszabálytár használatát nagyban megkönnyíti, hogy kezelési megoldásai hasonlóak a Windows rendszerben alkalmazottakéhoz. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - 2 -

3 Tartalom K E Z E L Ő F E L Ü L E T... 6 A b l a k k e r e t... 6 M e n ü s o r... 6 Menüpontok kezelése billentyűzetről... 7 Funkciók azonnali kiválasztása billentyűzetről (gyorsbillentyűk)... 7 E s z k ö z s o r... 7 M u n k a t e r ü l e t... 8 A b l a k k e z e l ő... 8 Segéd... 8 Ablakok rendezése... 9 Megnyitott ablakok listája... 9 Váltás az iratfülek között S t á t u s z s o r A M U N K A M E G K E Z D É S E S e g é d ( K e z d ő m ó d ) h a s z n á l a t a Segéd ki- és bekapcsolása N a p t á r Az időállapotok jelzése Váltás a jogszabály időállapotai között Különböző időállapotok összehasonlítása Egyes rendelkezések hatályának jelzése B e á l l í t á s o k K E R E S É S K e r e s é s a t e l j e s c í m l i s t á b a n K e r e s é s a z E l ő z m é n y e k k ö z ö t t K e r e s é s a K e d v e n c e k k ö z ö t t K e r e s é s a j o g s z a b á l y o k k ö z ö t t E g y j o g s z a b á l y k i k e r e s é s e T á r g y s z a v a s k e r e s é s R ö v i d í t é s s z e r i n t i k e r e s é s K ö z l ö n y k e r e s é s T é m a k ö r s z e r i n t i k e r e s é s S z ö v e g e n b e l ü l i k e r e s é s C Í M L I S T A T e l j e s c í m l i s t a S z ű k í t e t t c í m l i s t a K ö z l ö n y t a r t a l o m j e g y z é k T é m a k ö r R ö g z í t e t t c í m l i s t a A c í m l i s t a k e z e l ő f e l ü l e t e Címlista Funkciósor Címlista Címsor Címlista Információsor Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - 3 -

4 Címlista Hatályosságjelzők Találatok száma S Z Ö V E G M E G J E L E N Í T É S E A j o g s z a b á l y s z ö v e g é n e k e l ő h í v á s a L á b j e g y z e t e k M e g v á l t o z o t t / m e g v á l t o z ó r e n d e l k e z é s e k j e l z é s e K a p c s o l ó d ó a n y a g o k T a r t a l o m K e r e s é s a j o g s z a b á l y b a n a t a r t a l m i f a s e g í t s é g é v e l T á r g y s z a v a k, k e r e s é s a j o g s z a b á l y b a n t á r g y s z ó a l a p j á n A j o g s z a b á l y k a p c s o l a t a i K e r e s é s a j o g s z a b á l y s z ö v e g é b e n Meghatározott -ra ugrás Szöveg(részlet) keresése Egyéb keresések S z ö v e g ( r é s z l e t ) k i j e l ö l é s e M á s o l á s v á g ó l a p r a N Y O M T A T Á S A Z I N T E G R Á L T A D A T B Á Z I S O K H A S Z N Á L A T A I r a t m i n t a t á r A s s z i s z t e n s Elérhető kiadványok Az alkalmazásablak ismertetése Az adattáblaablakok kezelése Fájl menü parancsai Keresés menü parancsai Beállítások menü parancsai Ablak menü parancsai CD-alkalmazások menü parancsai Vámtarifa-kapcsolódások menü parancsai Súgó menü parancsai S z a k - J o g á s z Elérhető kiadványok A Szak-Jogász alkalmazásablak Szűrés végrehajtása Dokumentum megnyitása Navigáció a megnyitott dokumentumban Fejléc megjelenítése/elrejtése Nagyítás/kicsinyítés Lapozás Szöveg keresése Szövegrész kijelölése Másolás vágólapra Nyomtatás Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - 4 -

5 Dokumentumnézetben elérhető menüparancsok J o g s z ó t á r Alkalmazásablak ismertetése Bevezető dokumentumablak ismertetése Jogi fogalomtár dokumentumablak ismertetése Böngészés a Szótár segítségével Keresési lehetőségek a Jogi fogalomtárban Szövegablak kezelése Fájl menü parancsai Szerkesztés menü parancsai Nézet menü parancsai Ablak menü parancsai Súgó menü parancsai Ű r l a p k i t ö l t ő Az űrlapdokumentum Alkalmazásablak ismertetése Űrlapdokumentum ablakának ismertetése Fájl menü parancsai Szerkesztés menü parancsai Nézet menü parancsai Oldalak menü parancsai Scriptbasic menü parancsai Ablakok menü parancsai Súgó menü parancsai Űrlapkitöltő alkalmazás: Scripbasic ismertetése K A P C S O L A T A Z E U J O G S Z A B Á L Y T Á R R A L M E L L É K L E T E s z k ö z t á r a k a J o g s z a b á l y t á r b a n Az általános eszköztár A Szövegrészlet-kereső eszköztár A Szolgáltatás eszköztár B i l l e n t y ű p a r a n c s o k a J o g s z a b á l y t á r b a n E s z k ö z t á r a k a z A s s z i s z t e n s b e n E s z k ö z t á r a k a S z a k - J o g á s z b a n Fejléc-eszközsor Dokumentum-eszközsor B i l l e n t y ű p a r a n c s o k a S z a k - J o g á s z b an E s z k ö z t á r a k a J o g s z ó t á r b a n Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - 5 -

6 Kezelőfelület A program kezelőfelülete a megszokott Windows-alkalmazásokhoz igazodik. Az alapképernyőn, amely a Jogszabálytár indításakor megjelenik, megtalálhatók a Jogszabálytár funkcióinak elérését biztosító szabványos elemek, úgymint menü- és eszközsor, információs (státusz) sor, munkaterület. Menüsor Eszközsor Ablakkeret Munkaterület Ablakkezelő Státuszsor A kezelőfelület egyes elemei a következők: A b l a k k e r e t A grafikus operációs rendszerek vagy kezelőfelületek sajátossága, hogy a különböző alkalmazásokat (programokat) egy keretben, ún. ablakban jelenítik meg. A grafikus kezelőrendszer általános beállításai szabják meg, hogy ezek az ablakok a monitoron hol és milyen méretben jelennek meg, és az áthelyezés és átméretezés szabványos kezelését is a használt operációs rendszer biztosítja. A Jogszabálytár keretablaka induláskor a teljes képernyőn jelenik meg. M e n ü s o r A program ablakának felső részén helyezkedik el a menüsor. Célja, hogy a Jogszabálytár funkcióit csoportokba foglaltan kínálja fel a felhasználó számára. A csoportokat a fő funkciók és az általános (mindenhol használható) funkciók alkotják. A funkció megnevezése (pl. Nyomtatás) fölé vezetve az egérkurzort a funkció megnevezése a Windows beállításainak megfelelően elszíneződik. A bal egérgombbal egyszer kattintva a kívánt funkció aktiválódik vagy megjelenik a funkcióhoz rendelt tevékenységek listája (almenü). A megjelenő listából a kívánt tevékenység az előbb ismertetett módon, a bal egérgombbal egyszer kattintva választható ki. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - 6 -

7 A menüsor az alábbi funkciócsoportokat tartalmazza: Címlista, Előzmények, Kedvencek, Keresés, Naptár, Szöveg, Nyomtatás, Beállítások, Szolgáltatások, Nézet, Súgó, Kilépés. Fontos tudni, hogy a menüsor mindig csak azokat a csoportokat tartalmazza, amelyek az aktív ablakban használhatók. A fenti listában vastag, dőlt betűvel szedett funkciók a Jogszabálytár használata során mindig elérhetők. Az almenüben az egérkurzort a funkció megnevezése fölé vezetve a státuszsoron megjelenik a funkció részletesebb leírása. Menüpontok kezelése billentyűzetről A menüsoron feltüntetett funkciók gyors kiválasztását teszi lehetővé az ún. gyorsbillentyűk használata. Az Alt billentyű egyszeri lenyomásával a menüsoron látható funkciók megnevezésében aláhúzással megjelenik az a betű, amelyet a klaviatúrán a menüpont aktivizálására használhatunk. Az Alt gomb és az aláhúzott karakter szerinti betű egyidejű lenyomása tehát egyenértékű az egérkurzor menüpont fölé vezetésével és bal egérgombbal történő aktiválásával. Hasonlóan kezelhetők a billentyűzet segítségével az almenük, de itt már nincs szükség az Alt gomb lenyomására. Példa: a Témakör szerinti keresés megnyitásához az alábbi billentyűkombinációt kell alkalmazni: Alt+K (Témakör szerinti keresés megnyitása), majd T (és az enter billentyű lenyomása a Témakörök megnyitásához). Funkciók azonnali kiválasztása billentyűzetről (gyorsbillentyűk) Az almenük funkcióinak megnevezése után a legtöbb esetben látható a billentyű kombinációjának megjelölése. Ezt a billentyűkombinációt, az ún. gyorsbillentyűket alkalmazva az adott funkció a menü nélkül is elindítható. Példa: az Iratmintatár a Ctrl+I billentyűk kombinációját alkalmazva közvetlenül megnyitható. Ügyelni kell azonban arra, hogy a gyorsbillentyűk csak ott működtethetők, amely alkalmazásban a funkció ténylegesen kiválasztható, használható. E s z k ö z s o r A főbb funkciók a menüsor alatt található eszközsoron kis ábrák (ikonok) formájában is megjelennek. Hasonlóan a menühöz, bármely ábrára egyszer kattintva a hozzá tartozó funkció elindul. Az egérkurzort az ikon felett tartva egy lebegőablakban megjelenik a funkció megnevezése. Az eszközsor az egyes funkciókat további csoportokban kínálja fel. A fő csoportok a következők: teljes címlista előzmények keresési lehetőségek naptár szövegrészletkeresés általános jogszabályinfók Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - 7 -

8 Az eszközsoron külön figyelmet érdemel a naptár csoport és a szövegrészlet-keresést biztosító csoport. A naptár beállításai minden megnyitott dokumentumra hatással vannak, a naptár átállításával a megnyitott ablakok adattartalma megváltozhat. (A funkcióról részletesen a Naptár címszó alatt olvashatunk.) A szövegrészlet-keresés csoport elemei minden olyan ablakban használhatóak, amelyben szövegek jelennek meg, így nem csak a jogszabályszöveg ablakban, de már a címlistákban is. A keresendő szöveget az eszközsoron található adatmezőbe kell begépelni. (A szövegkeresésről részletesen a Szövegrészlet keresés címszó alatt olvashatnak.) Az eszközsoron mindig csak az éppen használható ikonok aktívak. Azon funkciók ikonjai, amelyek éppen nem elérhetők, szürkén jelennek meg. A Keresés, az Egy jogszabály kikeresése, a Tárgyszavak, a Rövidítések, a Közlöny keresés és az Asszisztens ikonokkal párhuzamosan (ha ezeket megnyitottuk) más funkció nem indítható. M u n k a t e r ü l e t A képernyő középső területét a munkaterület foglalja el. Itt nyílnak meg a különböző funkciókhoz tartozó ablakok, amelyek vagy teljes képernyős módban, vagy tetszőlegesen méretezhető, áthelyezhető ablakokban jelennek meg. Ez a két megjelenési mód egyszerre vonatkozik minden megnyitott ablakra, azaz nem lehetséges, hogy amíg az egyik teljes képernyős, addig a másik alkalmazás kisebb ablakban jelenjen meg. A munkaterületen jelennek meg az ún. párbeszédablakok is. Ezek vagy valamilyen adatbeviteli lehetőséget biztosítanak (pl. a keresési funkcióknál), vagy a rendszer üzeneteit (pl. a nyomtatás megkezdéséről) jelenítik meg. A párbeszédablakok bezárásáig más funkció nem aktiválható sem a menüsorról, sem az eszközsorról. Ilyenkor a gyorsbillentyűk sem alkalmazhatók. A párbeszédablakoknak mindig meghatározott méretük van, azok nem nagyíthatók teljes képernyőssé, illetve nem kicsinyíthetők. A b l a k k e z e l ő Hasonlóan az eszközsorhoz, az Ablakkezelő is csoportosítva kínálja funkcióit. Az Ablakkezelővel a munkaterületen lévő megnyitott ablakokat lehet egyszerűen kezelni. fülek görgetése ablakok rendezése megnyitott ablakok listája Segéd Segéd Kezdő felhasználók számára hasznos az Ablakkezelő bal oldalán elérhető Segéd funkció, amely elvezeti a használót a számára legmegfelelőbb keresési funkcióhoz. Részletes ismertetése a Munka megkezdése címszó alatt található. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - 8 -

9 Ablakok rendezése Ha két ablak tartalmának párhuzamos megjelenítése szükséges, ezt támogatja az Ablakkezelő két gombja. A funkció elérhető a Nézet menüből is. Az Ablakok rendezése használatával a kiválasztott ablakot a képernyő bal vagy jobb oldalára helyezhetjük. Teljes képernyős nézetből a kijelölt ablak a kívánt oldalon a munkaterület felét foglalja el, míg (amennyiben kettőnél több ablak volt használatban) a többi megnyitott ablak megtartja eredeti, nagyítás előtti méretét és helyét. A Nézet menü használatával a tetszőleges számú megnyitott ablakokat további lehetőségek szerint is elrendezhetjük (egymás mögé, mellé, alá). Az ily módon elrendezett ablakok bármelyikét teljes képernyőre téve megszűnik az ablakok korábbi elrendezése, és mindegyik megnyitott ablak teljes képernyőn érhető el. A Nézet menüben állíthatjuk be továbbá, hogy az Eszközsort és a Státuszsort a képernyőn meg kívánjuk-e jeleníteni. Megnyitott ablakok listája Minden megnyitott ablakhoz egy iratfül jön létre az Ablakkezelőn. Teljes képernyős nézetben ez a regiszteres iratmappákhoz hasonló áttekintést biztosít. A létrejött fül mindaddig látható, amíg a hozzá tartozó ablak bezárásra nem kerül. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó - 9 -

10 A fülön az ablak rövid címe, jogszabályok esetében a jogszabály száma látható. Az egérkurzort a megfelelő fül fölé vezetve, egy lebegőablakban megjelenik az ablak teljes megnevezése, jogszabályok esetében a teljes cím. Váltás az iratfülek között Ha annyi ablak van egyidejűleg megnyitva, hogy már nem jeleníthető meg minden iratfül a képernyőn, akkor válnak aktívvá a görgető gombok, amelyek segítségével a kiválasztófülek jobbra-balra eltolhatók, így található meg valamennyi megnyitott ablak. Arra is lehetőség van, hogy az iratfülek sorrendjét az egérkurzor segítségével tetszőlegesen megváltoztassuk: az éppen aktív (megnyitott ablakot jelző) iratfülön a bal egérgombot lenyomva tartva tudjuk elmozgatni az iratfület. S t á t u s z s o r A program ablakának legalsó sávja az információk közlésére szolgáló Státuszsor. A sor bal oldali részén jelenik meg az almenük funkcióinak rövid leírása (ha az egérkurzorral az egyes almenükre állunk), míg a jobb oldalon egy keretezett mezőben különböző információk jelenhetnek meg. A Státuszsor jobb szélén található sárga ablak tartalmazza a Jogszabálytár megjelenési sorszámát, például 2010/1. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

11 A mu n ka me g ke zdése Ebben a fejezetben a program elindulása utáni első lépéseket foglaljuk össze annak érdekében, hogy a felhasználó pontosan tudja, melyik funkciót kell kiválasztania egy adott tevékenység elvégzéséhez. Ezt a célt szolgálja többek közt a Menüsor és az Eszközsor funkciók szerinti tagolása és a Segéd használata. S e g é d ( K e z d ő m ó d ) h a s z n á l a t a Ha nem biztos a dolgában, hívja a Segédet az Ablakkezelő bal oldalán található Mit tegyek? ikonra kattintva ( Kezdő mód használata). A megjelenő panelen a főbb keresési lehetőségek egyszerűsített formában érhetők el: Az egér mozgatásával a menükhöz hasonlóan választható ki a megfelelő tevékenység. A kiválasztott kérdésre történő kattintással elindul az a programfunkció, amely a legjobban igazodik a felhasználó igényéhez. A képernyőre a feladatnak megfelelő párbeszédablak kerül, vagyis a Segéd által feltett kérdésnek megfelelő keresési funkciót ajánlja fel a Jogszabálytár. A Segéd által javasolt funkció kiválasztása és használatának befejezése után, ha minden ablak be lett zárva, a Segéd ismételten megjelenik (amennyiben a Beállítások/Indulás menüben a Kezdő mód be van kapcsolva) és várja a következő utasítást. A Segéd használata a párbeszédablak legalsó Nem kérek segítséget lehetőség választásával függeszthető fel. A Segéd használata mindaddig ajánlott, amíg nem válik gyakorlattá, hogy mikor melyik keresési mód alkalmazása a célravezető. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

12 A Segéd használata megváltoztatja a jogszabály szövegablakának megjelenését, ezzel is megkönnyítve a kevésbé gyakorlott felhasználók számára a munkát. A jogszabály szövegablaka ilyenkor úgy jelenik meg, hogy azonnal láthassuk a jogszabály felépítését, tárgyszavait és kapcsolatait megjelenítő ablakrészt (amelyet aztán a jogszabályszöveg ablak saját eszközsorán található Tartalom ki/be ikonra kattintással tudunk bezárni, illetve újranyitni), valamint a jogszabály szövegváltozatai közötti váltást lehetővé tevő jogszabály info ablakot. (A jogszabály info ablakból nemcsak a szövegváltozatok dátumát, hanem a jogszabály számát és címét, típusát és kibocsátóját, hatályossági adatait, valamint megjelenési helye[i]t is megismerhetjük. Az ablakot a Jogszabály info Segéd ki- és bekapcsolása ikon használatával tudjuk bezárni, illetve újranyitni). Kattintson a Beállítások menüpontra (vagy Alt+B billentyűkombináció alkalmazása). A megjelenő párbeszédablak Indulás csoportjában kiválasztható, hogy a program indításakor melyik funkció legyen azonnal aktív, így a Segéd is bekapcsolható. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

13 A Kezdő mód kijelölésével a Segéd a Jogszabálytár valamennyi indításakor automatikusan megjelenik. Ha már nem kívánja tovább használni a Segédet, újabb kattintással veheti ki a pipát a jelölőnégyzetből. Naptár A Naptár funkció a Jogszabálytárban általános programfunkcióként működik és nem csak a kereséshez kötődik. Beállításának változtatása a funkció általános jellege miatt egyes jogszabály-szövegablakokban nem lehetséges (a jogszabályok egyes szövegállapotai között a Jogszabály info ikon használatával lehet váltani). A Naptár beállításának változtatása azonnal érvényesül az összes megnyitott ablakban. A Naptár funkció legördülő menüjéből választható: - a Nincs hatályosság vizsgálat szempontja: a Jogszabálytárban található valamennyi, hatályos és már nem/még nem hatályos jogszabály megjelenik a (teljes) címlistában, - a mai nap szerinti címlista megjelenítése: az aktuális (használat szerinti) napon hatályos jogszabályokat jeleníti meg a program (tehát kimaradnak az adott napon már nem hatályos és a kihirdetett, de még nem hatályos jogszabályok), Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

14 - a Lezárás szerinti címlista megjelenítése: a Jogszabálytár DVD lezárása (napi frissítés 1 esetén az utolsó frissítés időpontja!) szerinti napon hatályos jogszabályokat jeleníti meg a program (tehát kimaradnak az adott napon már nem hatályos és a kihirdetett, de még nem hatályos jogszabályok), - a Kihirdetések szempontja: az előző Jogszabálytár DVD lezárása óta kihirdetett jogszabályok jelennek meg a címlistában, - a Hatálybalépések szempontja: az előző Jogszabálytár DVD lezárása óta eltelt időszakban hatályba lépett jogszabályok jelennek meg a címlistában, - a Hatályon kívül helyezések szempontja: azon jogszabályok jelennek meg a címlistában, amelyek az előző Jogszabálytár DVD lezárása óta eltelt időszakban vesztették hatályukat, - a Módosítások szempontja: az előző Jogszabálytár DVD lezárása óta eltelt időszakban módosult (új szövegállapottal rendelkező) jogszabályok jelennek meg a címlistában. A Naptár ki/be ikon használatával a mai nap (vagyis a használat napján) hatályos jogszabályokat láthatjuk csak a címlistákban. A funkció kikapcsolásával a Nincs hatályosság vizsgálat szerint rendezett címlista jelenik meg (tehát a hatályos és nem hatályos jogszabályok egyaránt), ekkor a megnyitott jogszabályok szövegablakaiban a jogszabály használat napja szerint hatályos szövegállapota nyílik meg automatikusan (például december 30-án a Polgári Törvénykönyv későbbi szövegállapot híján október 1- jétől hatályos szövege). Ahogyan már szó volt róla, a Naptár funkció általános programfunkció és a beállításának változtatása azonnal kihat valamennyi megnyitott ablakra. Ezért teszi lehetővé a program, hogy ha egy jogszabály meghatározott szövegváltozatát a további munkavégzéshez meg kívánjuk tartani, azt rögzíthessük. Erre a célra a szövegablak eszközsorán a Rögzítés ikon szolgál. A Naptár átállítása egy meghatározott napra (például november 20-ára) azt eredményezi, hogy valamennyi már korábban megnyitott jogszabály ehhez a dátumhoz fog automatikusan igazodni, tehát a program az ezen a napon hatályos szövegváltozatukat jeleníti meg. Ha azonban egy jogszabály adott időállapotú (például január 1-jei) szövegét rögzítettük, az nem fog az átállított naphoz igazodó hatályosságú szövegváltozatára váltani. Az időállapotok jelzése Az egyes jogszabályok hatályosságára vonatkozó információk a címlistából és a jogszabályok szövegablakaiból egyaránt megállapíthatók. A címlistából első ránézésre kiolvasható a jogszabály hatályosságára vonatkozó alapvető információ: azt jól megkülönböztethető módon, eltérő színek jelzik. A hatályos jogszabályok címe (az alapértelmezett színbeállításnál) fekete betűkkel, a hatályon kívül helyezett jogszabályok címe szürke betűkkel, a hatályba még nem lépett jogszabályok címe pedig zöld betűkkel jelenik meg. 1 Intézményi felhasználóknál a napi frissítés beállítása központilag történik! A Jogszabálytár önálló változatú előfizetése esetén a menüsoron található Frissítés menüpont kiválasztásával indítható az adatbázis frissítése. Ennek kiválasztásakor a program a Jogszabálytárat a frissítés idejére bezárja, majd a frissítés végeztével automatikusan újraindítja. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

15 A címlistában az egyes jogszabálycímeken állva az ablak fejlécében megjelennek az adott jogszabály főbb hatályossági adatai: hatálybalépésének és ha van hatályon kívül helyezésének időpontja. Már a címlistában lehetőség van a jogszabály valamennyi adatának megjelenítésére a Jogszabály info ikon használatával. Az ikonra kattintva a felugró ablakban a jogszabály száma és címe, típusa és kibocsátója, hatályossági adatai, megjelenési helye(i) és szövegváltozatainak dátuma ismerhető meg. Kifejezés keresés esetén zöld háttérrel jelöljük, hogy az adott kifejezés mely szövegváltozatokban található meg. A jogszabályok szövegablakaiban a hatályossági adatok megjelenítésére külön fejlécsáv szolgál. Itt nemcsak a jogszabály (adott szövegállapotának) hatályossági időtartama jelenik meg, hanem egyúttal a fejlécsáv háttérszíne is információt szolgáltat a hatályosságról (zöld: hatályos, piros: már nem hatályos, kék: még nem hatályos). A Jogszabály info ikon a megnyitott jogszabály szövegablak esetén is használható a jogszabály adatainak megjelenítésére. Váltás a jogszabály időállapotai között A Jogszabály info ikon szolgál a jogszabály egyes szövegállapotai közötti váltásra is. Az ikonra kattintással megnyíló párbeszédablakból válasszuk ki a jogszabály kívánt időállapotát (a kiválasztott időállapot-dátum kék háttérszínt kap) és a Megnyit gombra kattintással vagy az egérkurzorral a kívánt időállapot dátumán állva dupla kattintással a választott szövegállapot megnyílik. A szövegállapotok közötti váltásnál a kurzor automatikusan a jogszabály azon szerkezeti egységére ugrik, ahol az előzőleg megnyitott szövegállapotban állt. Különböző időállapotok összehasonlítása Egy jogszabály tetszőleges két szövegállapotának összehasonlítására a Jogszabály info ikon használatával van lehetőségünk. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

16 Az összehasonlításban alapul használni kívánt jogszabályszöveget nyissuk meg (lásd a Szöveg megjelenítése címszó A jogszabály szövegének előhívása alcímét). Az ehhez hasonlítani kívánt másik szövegállapotot a Jogszabály info ikonra kattintva a felnyíló párbeszédablakban válasszuk ki az egérkurzorral történő egy kattintással, majd nyomjuk meg a Hasonlít gombot. Példa: ha a Polgári Törvénykönyv január 1-jei szövegállapotához hasonlítjuk a július 1-jei szövegét, akkor a program a szöveg-összehasonlítás eredményeként azokat a szövegrészeket emeli ki (áthúzással, illetve a bal margón piros sávval), amelyek július 1-jéhez képest január 1-jére megváltoztak (bármely típusú módosítás eredményeként). Egyes rendelkezések hatályának jelzése A jogalkalmazó munkát nagyban megkönnyítheti, hogy egy jogszabály szövegének minden bekezdéséről lekérdezhető, adott szövegével mióta hatályos (a rendelkezések hatályosságát lábjegyzetben nem jelezzük). A hatályossági információt a szövegben az egérkurzorral a megfelelő rendelkezés fölé állva, a jobb egérgomb egyszeri, hosszan tartó lenyomásával jeleníti meg a program, kék színű lebegőablakban. Az információ mindaddig látható, amíg a jobb egérgombot lenyomva tartjuk. B e á l l í t á s o k Mind a Jogszabálytár indításakor, mind használata közben lehetőség van arra, hogy a program egyes funkcióit a felhasználó saját igényeihez igazítsa. Erre a Menüsor Beállítások menüpontja szolgál. Az indulásra vonatkozóan meghatározható, hogy a Jogszabálytár használatának megkezdésekor automatikusan megjelenjen a bejelentkező képernyő (megmutatja melyik megjelenési számú és milyen hatályosságú adatbázist használ a rendszer), elinduljon a Kezdő mód (ezzel a Segéd használata aktiválódik), megjelenjen a jogszabályok teljes címlistája vagy a keresőablak, továbbá megjelölhető, hogy teljes képernyős ablakokat használjon a Jogszabálytár. A véletlen programbezárást megelőzendő, javasolt a Jogszabálytárból való kilépési szándék megerősítésére szolgáló automatikus kérdés megjelenítése, amelyet szintén a Beállítások menü indulásra vonatkozó részében állíthatunk be. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

17 Alapvető beállításként adható meg a keresés szempontjainak rendezettsége is. Itt határozható meg, hogy a keresőablakokban a keresési feltételként meghatározható szempontok (jogszabály kibocsátója, jogszabály típusa) jogforrási hierarchia, rövidítés vagy név szerint rendezett sorrendben jelenjenek meg. A keresési feltételek megjegyzése és a keresés eredményének azonnali megjelenítése az egyes adatmezők kitöltése után szintén itt választható ki. A jogszabálylista (címlista) beállításai adják meg, hogy a keresés eredményeként előálló találati lista milyen módon jelenjen meg. Meghatározható a jogszabályok listában való megjelenési sorrendje (pl. a jogforrási hierarchia szerint), a címek betűmérete (a listában és a nyomtatásban egyaránt), valamint a címek betűinek és a lista hátterének a színe. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

18 A jogszabályok szövegablakaiban a szöveg megjelenítése szintén általános beállításként igazítható a felhasználó igényéhez. Meghatározható a szöveg betűmérete a képernyőn és a nyomtatón külön-külön, továbbá meghatározható a képernyőn megjelenő szövegben a betűk és a szöveg hátterének a színe. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

19 Itt van lehetőség továbbá a kapcsolódó anyagok szövegbe épülten történő megjelenítésének beállítására ha ezt az opciót választjuk, a bírósági határozatok, versenytanácsi határozatok, jogegységi határozatok, kollégiumi vélemények és az adózói kérdések, a törvényindokolások és a kommentárok a jogszabály szövegébe ágyazottan jeleníthetők meg. A Sémák beállítása ad módot arra, hogy elmentsük az aktuális beállításainkat, illetve betölthessük a korábban elmentett beállítási állapotot. Lehetőség van arra is, hogy visszatérjünk az alkalmazás eredeti beállításaihoz. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

20 Az Internet beállítása keretében meghatározhatjuk, hogy a Jogszabálytár milyen feltételekkel kapcsolódhat, illetve kapcsolódhat-e egyáltalán a használat során az Internethez. A Nyomtatás beállításánál alapvető, minden Jogszabálytárból történő nyomtatás során érvényesülő paramétereket adhatunk meg: a felső, a bal és jobb oldali, illetve az alsó margó mértékét határozhatjuk meg. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

21 A Telepítés beállítás egyrészt lehetőséget ad a program indítását megkönnyítő Start menü bejegyzések és asztali indítóikon létrehozására és törlésére, másrészt megadja a program telepítésekor beállított, működéséhez szükséges könyvtárakat. Kere s é s A Jogszabálytár sokféle keresési funkcióval rendelkezik, amelyek annak megfelelően használhatók, hogy a felhasználó milyen pontosságú információkkal rendelkezik a megtalálni kívánt jogszabályról. A kilencféle keresési lehetőség az általános kereséstől (amikor alig rendelkezünk némi információval a jogszabályról) az egy konkrét jogszabály kereséséig (amikor a jogszabály valamennyi adatát ismerjük) lehetővé teszi, hogy a megfelelő módszer alkalmazásával a keresett jogszabályt minél egyszerűbben és gyorsabban megtaláljuk. A keresés funkciói a menüsoron a Keresés menüből, valamint (az almenük megnevezése mellett megjelölt) billentyűkombinációk alkalmazásával érhetők el. Az egyes keresési típusok az eszközsoron ikonokkal kiemelten is szerepelnek, ami lehetővé teszi, hogy a jogszabályokat akár néhány kattintással elérjük. K e r e s é s a t e l j e s c í m l i s t á b a n Ha a Beállítások között az indulás mezőben így állítottuk be, a Jogszabálytár használatának megkezdésekor a munkaterületen a teljes címlista jelenik meg. A teljes címlista a menüsorról a Címlista menüből, továbbá az eszközsorról is elérhető, a Teljes címlista használatával. A teljes címlistában a Page Up/Page Down billentyűk, a nyilak vagy a görgetősáv használatával lapozgatva kereshetünk. A szövegrészlet keresés a teljes címlistában a jogszabályok címében előforduló szavak, illetve szótöredékek megtalálását teszi lehetővé. A szövegrészlet keresés természetesen nemcsak a teljes címlistában, hanem a valamely keresés eredményeként előállt szűkített címlistában is lehetővé teszi a jogszabályok címében előforduló szavak, illetve szótöredékek keresését. ikon Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

22 K e r e s é s a z E l ő z m é n y e k k ö z ö t t Ha már használtuk a Jogszabálytárat, a program az Előzményekben tárolja a korábban megnyitott jogszabályok számát és címét. Ha ismét a már használt jogszabályra van szükség, az a listából egyszerűen előhívható. Az Előzményekben tárolt lista a menüsor Előzmények pontjában vagy az Előzmények ikon használatával megnézhető, annak elemei egyenként, illetve a teljes lista is törölhető. Mivel az Előzmények lista címlistaként jelenik meg, tetszőleges ideig nyitva hagyhatjuk és több megnyitott szövegablak esetén az iratfüle segítségével bármikor visszatérhetünk rá. K e r e s é s a K e d v e n c e k k ö z ö t t A Felhasználó a Hozzáadás a Kedvencekhez ikon használatával saját címlistát állíthat össze, amit Kedvencek ikonra kattintással megjeleníthet. A Kedvencek listájából egyes jogszabályok törlése a menüsor Kedvencek pontjából elérhető Törlés a Kedvencekből parancs használatával, a teljes lista megszüntetése a Kedvencek lista törlése parancs használatával lehetséges. K e r e s é s a j o g s z a b á l y o k k ö z ö t t A Keresés a jogszabályok között a legáltalánosabb keresést biztosító funkció. Ennek a keresésnek a használata ajánlott, ha csak néhány információval rendelkezünk a keresett jogszabályról, mert ebben a keresőablakban a jogszabály valamennyi azonosító adatára, továbbá a jogszabályban (akár csak a címében) előforduló szóra, szótöredékre is kereshetünk anélkül, hogy minden adatmezőt ki kellene töltenünk a keresés megindításához. A Keresés a jogszabályok között funkciót a Keresés menüből, vagy a Crtl+K billentyűkombinációval, vagy a Keresés... ikon használatával érhetjük el. A Keresés a jogszabályok között általános használhatósága azt is lehetővé teszi, hogy egy adott évben, meghatározott jogalkotó által kibocsátott valamennyi vagy csak meghatározott típusú jogi normát kilistáztassunk (például a 2009-es kormányrendeleteket), vagy meghatározott évben kihirdetett valamennyi meghatározott típusú jogszabályt megnézhessünk (például a 2009-ben kihirdetett valamennyi rendeletet), illetve további keresési szempontok megadásával azok között tovább kereshessünk. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

23 A Keresés a jogszabályok között funkció adatmezői a következők: a) Azonosító adatok, amelyek a jogszabály egyedi azonosítását teszik lehetővé, ide tartoznak: - kibocsátási év a mezőben lehetőség van több, egymást követő év tartományként történő megadására is (pl ) vagy felsorolásra (pl. 1994,1998), - jogszabály száma törvények esetében nemcsak arab, hanem római számok is használhatók, - kibocsátó a lista lenyitott állapotában a jobb egérgomb megnyomásával megjeleníthető menüből kiválasztható, milyen sorrend szerint szeretnénk látni a kibocsátókat (név szerint vagy rövidítés szerint rendezetten a lista lenyitásával egérkattintással jelölhetjük meg a kibocsátót, akár többet is, ha a kibocsátó megnevezésének rövidítését ismerjük, azt beírhatjuk, ekkor nem szükséges a lista lenyitása. - típus a lista lenyitott állapotában a jobb egérgomb megnyomásával megjeleníthető menüből kiválasztható, milyen sorrend szerint szeretnénk látni a típusokat (rövidítés vagy név szerint rendezetten). a lista lenyitásával egérkattintással jelölhetjük meg a keresett jogszabály típusát, akár többet is, a típus rövid megnevezésének ismeretében, azt beírhatjuk, nem szükséges a lista lenyitása. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

24 b) Szövegkeresés: az adatmezőbe tetszőlegesen beírhatjuk a jogszabályban előforduló szót, több szót, illetve szótöredéket. Kifejezés keresést választva lehetőség van pontos szöveg előfordulásra keresni választható szótávolságon belül. A találati listából megnyitott szövegben a kurzor automatikusan az első előfordulásra ugrik. Szókereső funkciónál használható operátorok: Operátor négyzetes nyitójel ([) Operátor helye szó előtt * szó után szóköz (space), vagy plusz (+) vessző (,) mínusz ( ) szavak között szavak között szavak között Eredmény A [ jel után beírt kifejezésre csak a jogszabálycímekben történik keresés. Az első szó előtt csak ez a jel szerepelhet. Olyan jogszabályok keresése, amelyekben a megadott szótöredékkel kezdődő szavak szerepelnek. (Beírása nélkül is a keresett szó, több keresett szó esetén az utolsó szó után automatikusan * kerül.) Olyan jogszabályok keresése, amelyek szövegében mindegyik keresett szó megtalálható. Olyan jogszabályok keresése, amelyek szövegében bármelyik keresett szó előfordul. Az operator ( ) előtt szereplő keresési feltételeknek megfelelő olyan jogszabályok keresése, amelyekben az operátor után szereplő kifejezés nem szerepel. Amennyiben az adott szó után áll, akkor a szónak a pontos alakjára keres, a ragozott alakok kimaradnak. Kifejezés kereső funkciónál használható operátor: Operátor Operátor helye * utolsó szó után Eredmény Olyan jogszabályok keresése, amelyekben a megadott kifejezés töredékkel kezdődő szavak szerepelnek. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

25 A szövegkeresésben segítségünkre van a Szótár funkció, amely a Jogszabálytáron található valamennyi jogi norma szavait felsorolja. A Szótár aktiválásával megjelenő párbeszédablakban a szavak listájából a bal egérgombbal duplán kattintva tudunk szót kiválasztani, majd a Beír gombra kattintva kerül a kiválasztott szó a Szövegkeresésbe, egyidejűleg a Szótár párbeszédablaka automatikusan bezárul. Ha azt szeretnénk, hogy a beírt szövegrészt a program csak a jogszabály-címekben keresse, a Szövegkeresés ablakban a Csak a címekben keres feltételt pipáljuk ki. A Csak a naptár szerint lehetőség kizárja azokat a szövegváltozatokat, amelyek már nincsenek hatályban. Ez azt jelenti, hogy e lehetőség mellőzésével a szövegkereséskor találatként kapjuk azon jogszabályokat is, amelyeknek egy korábbi vagy egy jövőbeli szövegállapotában fordul elő a megadott kifejezés. A gyakorlatban ez úgy jelentkezik, hogy a találati listából megnyitott jogszabályszövegen belül keresve nem találjuk meg a keresett kifejezést. Egy-egy keresési mező kitöltése után, a másik mezőbe átlépéskor a program a Keresés eredménye keretben megmutatja az aktuális keresőfeltételeknek megfelelő találatok számát. A keresés eredményeként előálló szűkített címlista a Szűkítés gomb megnyomása után jelenik meg a munkaterületen. Ha a keresés eredményeként megjelenő címlista túl sok találatot tartalmaz, akkor ajánlott további keresési szempontok megadásával a címlistát tovább szűkíteni. A Keresés a jogszabályok között funkció kétféle választást tesz lehetővé: közelíthetjük úgy a találati listát a keresett jogszabályhoz, hogy az új szempont tovább szűkítse a címlistánkat (a listán szereplő jogszabályok közül csak a további feltételeknek megfelelők maradnak a címlistán), vagy úgy, hogy az új szempontnak megfelelő jogszabályok kimaradnak az újabb címlistából. Ha a Keresés a jogszabályok között párbeszédablak minden mezőjét törölni szeretnénk (például egy új keresés indításakor), akkor a Törlés gomb megnyomásával ezt megtehetjük. A párbeszédablak minden egyes kitölthető mezője mögött találunk továbbá egy törlésre szolgáló gombot, amelynek megnyomásával csak az adott adatmező tartalmát töröljük. A Keresés a jogszabályok között funkció azt is lehetővé teszi, hogy (tetszőleges számú) keresőkérdést (megadott keresési feltételeket) elmentsünk. Erre a párbeszédablak menüsorában a Ment menüből van lehetőség, ahol az általunk megadott néven tárolja majd a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

26 program a keresőkérdést. Az elmentett keresőkérdést a Betölt menü segítségével, nevének megadásával hívhatjuk újra elő. Lehetőség van az elmentett keresőkérdés törlésére, ehhez hívjuk be a keresőkérdést, majd használjuk a Töröl menüt. E g y j o g s z a b á l y k i k e r e s é s e Amikor a keresett jogszabály adatait pontosan ismerjük, feleslegesnek tűnhet a Keresés a jogszabályok között funkció sok adatmezője és azok használata. Az Egy jogszabály kikeresése funkció csak azokat a legszükségesebb adatmezőket tartalmazza, amelyek kitöltése azonnal és egyértelműen azonosítja a keresett jogszabályt. Az Egy jogszabály kikeresése funkciót a Keresés menüből, vagy a Ctrl+J billentyűkombinációval, vagy az Egy jogszabály kikeresése ikon használatával érhetjük el. A jogszabályok megjelölése csak meghatározott adatokkal és formában történhet. Ehhez igazodik az Egy jogszabály kikeresése párbeszédablakának elrendezése. A párbeszédablak kétféle, vagylagos keresést tesz lehetővé, amelyek a jogszabálytípusok megjelöléséhez igazodnak. Az egyik keresés a Törvény/Törvényerejű rendelet keret, amely törvények és törvényerejű rendeletek keresését könnyíti meg azzal, hogy az adatmezők az évszám- és sorszámsorrendnek megfelelően jelennek meg. A másik keresés a Rendeletek, határozatok stb. keret, amely ezen joginorma-típusok keresését könnyíti meg azzal, hogy az adatmezők a sorszám- és évszámsorrendnek megfelelően jelennek meg, továbbá tartalmazza a kibocsátó- és a típuspárosításokat (legördülő listából választhatóan, ahol a kibocsátó kezdőbetűjének megadásával a találatra ugrik a program). Ha a kívánt jogszabálynak megfelelő adatmezők kitöltését megkezdjük, a másik csoporthoz tartozó adatmezők elszürkülnek. A kezdőállapot bármikor visszaállítható a Törlés gomb segítségével. Törvény keresése esetén ebben a párbeszédablakban is tetszőlegesen használhatók akár római, akár arab számok. Ha ismerjük a törvény rövidítését, akkor a Törvény keret melletti Lista gombra kattintással felugró ablakban található listából kikeresve szintén előhívhatjuk a jogszabályszöveget. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

27 Amikor az utolsó adatmezőt is kitöltöttük, a párbeszédablak középső részén megjelenik a jogszabály címe, amelynek alapján azonnal ellenőrizhető, hogy jól írtuk-e be az adatokat. A párbeszédablak azt is lehetővé teszi, hogy ha általunk ismert már a keresésnél megadjuk a jogszabály meghatározott szakaszát, és így a jogszabály szövegablakának megnyitásakor a program közvetlenül a választott -ra ugrik. A jogszabály szövegét a Rendben gomb megnyomásával hívhatjuk elő. T á r g y s z a v a s k e r e s é s Önálló keresési módként, közvetlenül az eszközsorról is elérhető a jogszabályokba beágyazott tárgyszavakra történő keresés, a Tárgyszavak ikon használatával. A menüsorból a Keresés menüből, valamint a Ctrl+G billentyűkombináció használatával szintén elérhető a keresés. A tárgyszó keresése nem azonos a szövegrészlet-kereséssel, illetve a Szótár funkcióval! Míg ez utóbbi két lehetőség a jogszabályban előforduló szavakra, szótöredékekre biztosít keresést, addig a tárgyszó keresése az adatbázis építése során a jogszabályszövegbe kerülő címkéket mutatja meg, amelyek nem feltétlenül azonosak a jogszabályban szereplő szavakkal. A Keresés a tárgyszavak között keret ad lehetőséget arra, hogy egy szó beírásával, majd a Keres gombra kattintással a Tárgyszavak keretbe a megadott szót tartalmazó tárgyszavak szűkített találati listája kerüljön. A tárgyszavak teljes listájához a Tárgyszavak keretben a Teljes lista gombra kattintással jutunk vissza. A keresett tárgyszót magában foglaló jogszabályok listáját a Tárgyszavak keretben az adott tárgyszón állva a Szűkítés gombra kattintva hívhatjuk elő. R ö v i d í t é s s z e r i n t i k e r e s é s A Rövidítés szerinti keresés nemcsak az Egy jogszabály kikeresése funkció részeként, hanem önállóan is elérhető keresési mód. A menüsorról a Keresés menüből, vagy a Ctrl+R billentyűkombináció használatával, vagy a Rövidítések ikon használatával érhető el. A Rövidítés szerinti keresés az egyik leggyorsabb keresési mód, amely a jogszabályok rövidítése alapján történő előhívását teszi lehetővé. A listában azokat a rövidítéseket találhatjuk meg, amelyeket maguk a jogalkotók határoztak meg, vagy amelyek a köznapi Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

28 életben is elterjedtek és ismertek (például Áfa. tv.). A rövidítés mögött szereplő + vagy ++ jel azt jelenti, hogy a jogszabály már nem hatályos. A rövidítéslistában a nyilak, a görgetősáv vagy az egér használatával egyaránt tudunk haladni, keresni. Gyorsabb haladást tesz lehetővé, ha a billentyűzeten az adott rövidítés betűit begépeljük: ekkor a program közvetlenül az adott rövidítésre ugrik és az Enter billentyű lenyomására azonnal megnyitja a keresett jogszabályt. A billentyűleütések közötti időintervallumot egyedileg beállíthatjuk a Beállítások menü Időzítések almenüjében! (Ha az egyes betűk leütése között több idő telik el, mint ami a beállított érték, az addig begépelt szöveg nullázódik és az utolsó leütéssel kezdődik újra a keresés.) A párbeszédablakban a listán valamely rövidítésen állva külön keretben a jogszabály száma és címe azonnal láthatóvá válik, így a jogszabály előhívása előtt eldönthető, hogy a keresett jogszabályt találtuk-e meg. A párbeszédablak azt is lehetővé teszi, hogy ha általunk ismert már a keresésnél megadjuk a jogszabály meghatározott szakaszát, és így a jogszabály szövegablakának megnyitásakor a program közvetlenül a választott -ra ugrik. A keresett jogszabály címére állva annak szövege a bal egérgombbal történő dupla kattintással vagy a Rendben gombra kattintással hívható elő. A listában szereplő jogszabályok sorrendjét a Rövidítések keretben lévő táblázat fejlécében a Rövidítés vagy a Cím oszlop szürke sorára kattintva változtathatja meg (a Rövidítés a rövidítések szerint, a Cím a címek szerint rendezi ábécérendbe a listát). Ha a rövidítés szerinti listában mégsem találjuk a keresett jogszabályt, de annak pontos adatait ismerjük, nem szükséges a párbeszédablakot bezárni a Törlés gombra kattintva az Egy jogszabály kikeresése funkció jelenik meg. K ö z l ö n y k e r e s é s A jogszabályok megjelenési helye szerinti keresését teszi lehetővé ez a funkció. A menüsorról a Keresés menüből, vagy a Ctrl+L billentyűkombináció használatával, vagy a Közlöny keresés ikonra kattintással érhető el. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

29 A lenyíló listából nemcsak a Magyar Közlöny, hanem a Hivatalos Értesítő, a Határozatok Tára, valamint az ún. ágazati közlönyök és egyéb (hivatalos) lapok tartalma érhető el. A kiadvány legördülő listából történő kiválasztása után a program az évszám mező mögött zárójelek közé téve megmutatja azt az időtartományt, amelyben az adott lap megtalálható. Az évszám mező kitöltése után a szám mező mögött zárójelben a kiadványnak az abban az évben megjelent lapszámainak száma válik láthatóvá. Mindkét esetben csak a jelzett tartományba eső számot fogadja el a program (illetve a szám mezőbe 0-t írva az adott év összes lapszámának tartalmát megjeleníti a program). A kiválasztott lapszám tartalmát a Rendben gomb megnyomása után tekinthetjük meg. A közlöny szerinti keresésben lehetőség van az egyes lapszámok közötti váltásra (mintha a kezünkben tartott tartalomjegyzékeket lapozgatnánk). Ehhez a címlista eszközsorában található előre-hátra gombokat kell használnunk, továbbá a Címlista menü Előző közlönyszám/következő közlönyszám funkció használatával érhetjük el. A kiválasztott lapszámból a keresett jogszabály címére állva annak szövege a bal egérgombbal történő dupla kattintással vagy az eszközsoron található Szöveg ikon használatával hívható elő. Figyeljünk azonban arra, hogy mivel a közlönyt néztük, ezért a jogszabálynak is a közlönyállapota fog megjelenni! (Másik szövegállapot kiválasztásához használjuk a Jogszabály info ikont!) A program azt is lehetővé teszi, hogy egy kiadvány adott évfolyamának valamennyi számát egy listában megjelenítsük. Ehhez a kiadvány kiválasztása után csak az évszám mezőt kell kitölteni és a Rendben gombra kattintással megtekinthető a találati lista. Egyes jogszabályok több hivatalos lapban is közzétételre kerülnek. Erről információt az eszközsoron található Jogszabály info ikonra kattintással kaphatunk: a Megjelenési helyek keretben láthatjuk azon közlönyök megjelölését, amelyekben a jogszabályt megtalálhatjuk. Lehetőség van arra, hogy bármely megjelenési helyet (közlönyt) kiválasztva, a Közlöny gombra kattintással annak tartalomjegyzékét megtekintsük. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

30 T é m a k ö r s z e r i n t i k e r e s é s A Témakör szerinti keresés elsősorban a nem jogász felhasználók számára kíván segítséget nyújtani egy jogszabály megtalálásához. A témakörök a különböző jogterületeket szabályozó legfontosabb jogszabályokat, valamint a jogalkalmazást segítő egyéb joganyagokat tartalmazzák (a szabályozás természetétől függően előfordulnak átfedések egyes témakörök között). A Témakör szerinti keresés a menüsoron a Keresés menüből, vagy a Ctrl+T billentyűkombináció, vagy a Témakörök ikon használatával érhető el. A Témakör funkció megnyitása az Ablakkezelőn egy újabb iratfület hoz létre. A korábbi (teljes vagy szűkített) címlistát a témakörlista nem írja felül, így az Ablakkezelőn a címlista fülére kattintva az bármikor előhívható. A témakörök teljes jegyzékét a munkaterület bal oldalán találhatjuk, ábécérendbe rendezetten, míg jobb oldalán a kiválasztott témakörhöz tartozó jogszabályok listája jelenik meg. A munkaterület két részének megoszlása (például a témakörök jegyzékének jobb olvashatóságához) a Windows-rendszerekben ismert megoldással állítható (a két keret közötti elválasztó sáv bal egérgombbal történő megfogásával és jobbra-balra történő mozgatásával). A témakörjegyzékben a nyilak, a görgetősáv vagy az egér használatával egyaránt tudunk keresni. Gyorsabb haladást tesz lehetővé, ha a billentyűzeten a megfelelő kezdőbetűt (például a közoktatás témakör megtalálásához a k-t) lenyomjuk, a program ekkor az első azonos betűvel kezdődő rövidítésre ugrik (több betű megadására nincs lehetőség). A témakörök teljes jegyzékében az egyes témakörök kiválasztása a bal egérgombbal történő kattintással vagy a fel és le nyilak használatával történhet. A témakör jogszabálylistájának megjelenítése hasonlóan a címlistákéhoz változtatható, részletesen lásd a Címlista nézetváltás pontban. A témakör jogszabálylistájában egy jogszabály címére állva a rá vonatkozó legfontosabb információkat menüsoron a Témakör menü Jogszabály info használatával, vagy az Alt+I billentyűkombinációval, vagy az eszközsoron található Jogszabály info ikon használatával hívhatjuk elő. A Jogszabály info párbeszédablakából azonnal kiválaszthatjuk az adott jogszabály kívánt szövegállapotát is amennyiben az eltér az általános Naptár Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

31 beállítástól (például nem a jelenleg hatályos szövegét keressük, hanem egy korábbi szövegállapotát). A témakör jogszabálylistájában a keresett jogszabály címére állva annak szövege a bal egérgombbal történő dupla kattintással, a menüsoron a Témakör menü Szöveg megjelenítése használatával, a Ctrl+S billentyűkombinációval vagy az eszközsoron található Szöveg ikon használatával hívható elő. Ha a kiválasztott témakörben további keresést szeretnénk végezni, lehetőség van a témakör jogszabálylistáját egy új címlistába másolni, részletesen lásd a Címlista másolása pontban. S z ö v e g e n b e l ü l i k e r e s é s A szövegen belüli keresés leírását lásd a Szöveg megjelenítése címszónál. C í ml i s t a A címlista szolgál az adatbázisban szereplő jogszabályok valamilyen szempont szerinti megjelenítésére. A lista a jogszabályok azonosításához szükséges információkat: számukat és címüket tartalmazza. A címlistában szereplő találatok száma a státuszsor jobb oldalán található. Az alábbi címlistákat láthatjuk: T e l j e s c í m l i s t a A teljes címlista az adatbázisban szereplő valamennyi jogszabályt és egyéb joganyagot tartalmazza. A teljes címlista a Menüsor Címlista menüjéből, vagy az eszközsor gombjával, vagy Ctrl+A billentyűkombinációval érhető el és bármikor megnyitható. Ha a munkaterületen lévő címlista egy keresés eredményét (szűkített címlistát) vagy egy közlöny tartalomjegyzékét tartalmazza, a teljes címlista választása lecseréli a lista tartalmát a valamennyi jogszabályt tartalmazó teljes címlistára. (A korábbi szűkített címlista vagy közlöny tartalomjegyzék megtartásáról lásd a Rögzített címlista pontban leírtakat.) S z ű k í t e t t c í m l i s t a Azon jogszabályok listáját tartalmazza, amelyek eleget tettek a legutolsó keresési feltételeknek. K ö z l ö n y t a r t a l o m j e g y z é k Közlönyök keresésekor egy megadott közlönyszám vagy a közlöny teljes évfolyamának jogszabálylistáját, azaz a keresett közlöny(ök) tartalomjegyzékét mutatja. T é m a k ö r Az egy témakörbe tartozó jogszabályok listáját tartalmazza. Ez a címlista nem törölhető, részleteket lásd a Témakör szerinti keresés címszónál. A címlisták nyomtatási lehetőségeit lásd a Nyomtatás címszónál! Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

32 R ö g z í t e t t c í m l i s t a Bármelyik címlista rögzíthető, vagyis tartalma későbbi használatra félretehető. A címlista rögzítésével az új keresés vagy a teljes címlista lekérése nem írja felül a rögzített címlistát, hanem az külön ablakban jelenik meg, így a rögzített címlistához bármikor (az iratfülek segítségével) egy ablakváltással visszatérhetünk. A c í m l i s t a k e z e l ő f e l ü l e t e A címlisták egységes külalaki és kezelési tulajdonságokkal bírnak. funkciósor címsor információsor címlista hatályosság jelző találatok száma Címlista Funkciósor A címlista funkciósorában különböző, csak a listára vonatkozó egyedi funkciók kaptak helyet, a program eszközsorához hasonló módon. Teljes képernyős nézetben ez a funkciósor közvetlenül az eszközsor alatt, mintegy második eszközsorként jelenik meg. Mindig csak a címlista típusának megfelelő funkciógombok aktívak, a használaton kívüli gombok szürkén jelennek meg, tehát azok nem kiválaszthatók. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

33 A funkciósoron a következő ikonokat láthatjuk: Rögzít Nézetek Sorrend Előző a címlista rögzítése a címlista megjelenítési módjai közötti váltás a címlistában szereplő jogszabályok sorrendjének megváltoztatása (Közlöny szerinti keresésnél) az előző közlönyszám tartalomjegyzékére ugrás Következő (Közlöny szerinti keresésnél) a következő közlönyszám tartalomjegyzékére ugrás Másol a kiválasztott témakör jogszabálylistájának új címlistába másolása Címlista rögzítése Ha a címlista tartalmát (a keresés eredményét) későbbi felhasználásra meg kívánja őrizni, használja ezt a funkciót! Ebben az esetben a további keresések eredménye egy új címlista ablakban jelenik meg. A funkció a Címlista menüből a Rögzít funkció használatával vagy a Címlista funkciósoron a Rögzít ikon használatával működtethető. Címlista nézetváltás A címlista nézetváltási funkciója teszi lehetővé, hogy igényeinknek megfelelően testre szabjuk, hogyan szeretnénk a találati listákat látni. Eldönthetjük: az a fontosabb, hogy a jogszabály címe teljes egészében olvasható legyen, vagy az, hogy minél több jogszabály jelenjen meg egyszerre a képernyőn. A funkció a Címlista menüből a Nézetváltás funkció használatával vagy a Címlista funkciósoron a Nézetek ikon használatával működtethető. A nézetváltás segítségével három nézet közül választhatunk. Az alapértelmezett nézetben a jogszabály száma és a teljes cím egymás alatt jelenik meg. Ez a megjelenítés nagyobb képernyőfelbontáshoz (1024x768) ajánlott. A második nézet egy jogszabály egy sor módon mutatja a listát. A harmadik nézet ez előző két megjelenítési mód kombinációja. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

34 Címlista sorrendváltás A címlistában az alapértelmezett sorrend a jogszabályok dátum szerint csökkenő (legfrissebb jogszabály található legelöl) és ezen belül jogszabályi hierarchiába történő rendezése. A funkció a Címlista menüből a Sorrendváltás funkció használatával vagy a Címlista funkciósoron a Sorrend ikon használatával működtethető. A Címlista sorrendváltással az alapértelmezetten túl további két sorrend választható. Címlista előző, következő Ez a funkció csak a közlönyök címlistáiban aktív tehát amikor az előálló címlistánk egy hivatalos lap tartalomjegyzékét mutatja, akár a Közlöny szerinti keresés funkció használatának, akár a Jogszabály info párbeszédablakban más megjelenési hely kiválasztásának eredményeként. A funkció a Címlista menüből az Előző közlönyszám/következő közlönyszám funkció használatával vagy a Címlista funkciósoron az Előző és a Következő ikon használatával működtethető. A funkció segítségével az egyes közlönyszámok közötti váltás ( lapozgatás ) a keresés megismétlése nélkül lehetséges. Címlista másolása Ez a funkció csak a Témakörökben érhető el, a Címlista funkciósoron található Másol ikon használatával. A funkció lehetővé teszi egy témakör jogszabálylistájának külön címlistába való áthelyezését. Ez az újabb címlista azonban a korábban megnyitott teljes vagy valamely keresés eredményeként előállt szűkített címlistát felülírja! Ha a korábbi címlistát meg akarjuk tartani, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

35 rögzítsük azt! Ebben az esetben a témakör átmásolt jogszabálylistája egy újabb címlistát hoz létre, amely egy újabb iratfülön érhető el. Ennek a funkciónak a segítségével megoldható, hogy az adott témakörbe tartozó jogszabályok között tovább keressünk, amelyet a címlista továbbszűkítésével lehet megtenni. Ehhez a Keresés a jogszabályok között párbeszédablakában az Az új szempont keretben található jelölőnégyzeteket lehet használni. Részletesen lásd a Keresés címszónál leírtakat. Címlista Címsor A címsor a címlistáról a legfontosabb információkat közli. Vastag betűs szedése hívja fel a figyelmet arra, hogy éppen melyik típusú (teljes vagy szűkített) címlistát nézzük. A címsor jelzi továbbá, hogy a címlista rögzített-e. Közlönyök keresése esetén itt jelenik meg a választott közlöny címe és megjelenési száma, a Témakörök funkcióban pedig a kiválasztott témakör címe. Címlista Információsor A címlista információsora a címlistában kiválasztott jogszabály adatai közül a hatályosságra vonatkozó alapinformációkat mutatja meg. Itt látható az adott jogszabály hatálybalépésének dátuma (tehát nem az éppen hatályos szövegváltozat dátuma, hanem eredeti hatálybalépésének időpontja!). Amennyiben két dátum szerepel az információsorban, akkor a jogszabályt a második dátumnak megfelelő időponttal hatályon kívül helyezték. Címlista A címlista ablakának középső részén kerülnek felsorolásra a választott keresési feltételnek eleget tevő jogszabályok, illetve itt jelenik meg a teljes címlista. A Nézetváltás funkcióval a lista megjelenése háromféle nézet között változtatható (lásd a Címlista nézetváltás címszónál), míg a Sorrendváltás funkcióval a jogszabályok különböző sorrendje állítható be (lásd a Címlista sorrendváltás címszónál). Hatályosságjelzők A hatályosságjelzők a címlistában szereplő jogszabályok hatályosságára vonatkozó alapvető információt közlik egyértelmű és azonnal beazonosítható módon: a jogszabály hatályos, még nem lépett hatályba vagy hatályon kívül helyezték. A hatályban lévő jogszabály címe előtt az ábra, a még hatályba nem lépett jogszabály címe előtt az ábra, míg a hatályon kívül helyezett jogszabály címe előtt az ábra látható. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

36 (Ahogyan az Az időállapotok jelzése címszóban is szerepel, az egyes jogszabályok hatályosságának megállapítását segíti továbbá a címlistában a jogszabályok címének színei is.) Figyeljünk arra, hogy a Naptár funkció beállításától függően jelennek meg az eltérő hatályosságjelzők a címlistában! Ha a Naptár beállítása szerint meghatározott napon hatályos szövegeket keresünk (például a használat napja vagy az adatbázis lezárásának napja), akkor a címlistában csak az adott naptári napon hatályos szöveggel bíró jogszabályok jelennek meg, tehát csak a hatályos szövegeket jelző ábrát fogjuk látni a listán! Találatok száma A Címlista ablak alsó keretében a jobb oldalon mind a teljes címlista megnyitásakor, mind az egyes keresések eredményeként előálló lista esetén láthatjuk, hogy a lista hány jogszabályt tartalmaz. A találatok száma automatikusan megjelenik minden címlistán és két számból áll. Az első szám annak a jogszabálynak a listában elfoglalt helyét mutatja, amelyiken a kurzor áll, a második szám pedig a listában szereplő összes találat számát jelenti. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

37 S zö v e g me g j e lenítése A j o g s z a b á l y s z ö v e g é n e k e l ő h í v á s a A teljes vagy egy keresés eredményeként előálló szűkített címlistából a jogszabály szövegét többféle módon is megjeleníthetjük. A Naptár beállításának megfelelő szövegállapotot nyitja meg a program, ha a listában a jogszabály címén állva a bal egérgombbal történő dupla kattintással vagy az eszközsoron a Szöveg ikonra kattintással hívjuk elő a szöveget. Amennyiben a jogszabálynak a Naptár beállításától eltérő időpontban hatályos szövegét kívánjuk elővenni, azt a Jogszabály info párbeszédablakban az egérkurzorral a kívánt szövegváltozatra állva a Megnyit gombra kattintással tehetjük meg. A megnyíló jogszabályszöveg ablakban a jogszabály integráltan jelenik meg, tehát a jogszabályszövegben szereplő képek, táblázatok, valamint a jogszabály mellékletei ugyanazon ablakban láthatók. Egyes nagyméretű, a jogszabály mellékleteként megjelenő szövegek kicsatoltan jelenhetnek meg pdf formátumban. Ezt a szövegben található pdf ikon jelzi. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

38 A jogszabályszöveg megjelenésének többféle tulajdonsága a felhasználó igényéhez igazítható. A Beállítások menüben a Szövegmegjelenítés fülön meghatározhatjuk egyrészt a betűméretet (alapértelmezettként 100%), másrészt a háttér (alapértelmezettként fehér) és a szöveg (alapértelmezettként fekete) színét is. A betűméret kizárólag az éppen nézett jogszabály esetén is változtatható: a jogszabályszöveg ablak saját menüsorán szereplő Nagyítás és Kicsinyítés ikonok alkalmazásával, illetve a + és gombok használatával. A megnyitott jogszabályszövegben a görgetősáv, a Nyíl billentyűk és az egérgörgő segítségével egyaránt tudunk mozogni. A jogszabályszövegben hivatkozott jogszabályok száma előtt ugróikon szerepel, amelynek használatával egyszerűen, egy dupla kattintással előhívható a hivatkozott jogszabály szövege. A hivatkozott jogszabály új szövegablakban nyílik meg. Ugyanígy, ha a jogszabály szövegében valamely európai uniós jogi normára történik hivatkozás, annak száma előtt szintén egy ugróikon található. Ha a felhasználó rendelkezik EU Jogszabálytár előfizetéssel és az uniós jogi adatbázis a számítógépére telepítve van, az ugróikonra történő dupla kattintással az EU Jogszabálytár automatikusan megnyílik és a hivatkozott jogi normát jeleníti meg. L á b j e g y z e t e k A jogszabályszöveghez kapcsolódó lábjegyzet jelzése zöld háttérszínnel kiemelten jelenik meg a képernyőn. A lábjegyzet szövege az egérkurzort a lábjegyzet jelölése fölé vezetve, egy kattintással hívható elő. A lábjegyzet a jogszabályszöveg ablak alján jelenik meg. A lábjegyzet tartalma megváltozott rendelkezés esetén nemcsak arról ad információt, hogy az adott rendelkezés miként és mely jogszabályi rendelkezés következtében változott, hanem arról is, ha a jogalkotó átmeneti rendelkezést fűzött hozzá. A teljes alkalmazási utasítást vagy az azt tartalmazó jogszabályi helyre utalást a lábjegyzetek mindig tartalmazzák, ezzel is jelentősen megkönnyítve a jogalkalmazó munkát. Az ún. lásd lábjegyzetek pedig kiegészítő Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

39 információkkal szolgálnak, az adott rendelkezésben csak tárgya szerint hivatkozott jogszabály pontos megnevezésével vagy például felhatalmazást adó rendelkezésnél a rendelkezés alapján megalkotott jogszabály pontos megnevezésével. A lábjegyzetben hivatkozott jogszabályok megtekintése szintén egyszerű: a jogszabály száma mellett a lábjegyzetszövegben található ugróikonra történő dupla kattintással nyitható meg. A lábjegyzet szövegének mérete a jogszabályszöveg méretéhez igazodik, önállóan nem változtatható. Nagyobb betűméret eléréséhez a jogszabályszöveg betűméretét kell növelni a Nagyítás ikon, illetve a + billentyű használatával. Kisebb betűmérethez a Kicsinyítés ikon vagy a billentyű alkalmazása szükséges. M e g v á l t o z o t t / m e g v á l t o z ó r e n d e l k e z é s e k j e l z é s e A jogszabályok szövegében az előző időállapothoz képest megváltozott rendelkezéseket a bal margón megjelenő piros sáv jelzi. Ha a megváltozott rendelkezéseket meg kívánjuk tekinteni, azokat a Ctrl+PageUp/PageDown billentyűkombináció segítségével követhetjük. A jogszabályok szövegében a következő időállapotban megváltozó rendelkezéseket a bal margón megjelenő zöld sáv jelzi. Ha a megváltozó rendelkezéseket meg kívánjuk tekinteni, azokat a Ctrl+Alt+PageUp/PageDown billentyűkombináció segítségével követhetjük. K a p c s o l ó d ó a n y a g o k Ha a jogszabályi rendelkezéshez másik jogi dokumentum kapcsolódik, azt a szövegben ugróikon jelzi. Amennyiben a szövegbe beépülés funkció be van kapcsolva, akkor a szövegbe ágyazottan jelennek meg a kapcsolódó anyagok. Ezek a külső dokumentumok és jelzéseik a következők lehetnek: kapcsolódó jogszabály a jogszabály szövegében hivatkozott nemzeti jogi aktus Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

40 bírósági határozat kollégiumi vélemény az adott rendelkezéshez kapcsolódó bírósági határozat az adott rendelkezéshez kapcsolódó kollégiumi vélemény versenytanácsi határozat határozat az adott rendelkezéshez kapcsolódó versenytanácsi adózói kérdés az adott rendelkezéshez kapcsolódó adózói kérdésre adott válasz jogegységi határozat törvényindokolás az adott rendelkezéshez kapcsolódó jogegységi határozat az adott törvényhez kapcsolódó indokolás EU-hivatkozás a jogszabály szövegében hivatkozott európai uniós jogi aktus kommentár az adott jogszabályhoz kapcsolódó magyarázat A kapcsolódó külső anyag megjelenítése az ugróikonjára történő dupla kattintással lehetséges. Ha adott rendelkezéshez több külső dokumentum (például több BH vagy több versenytanácsi határozat) tartozik, a dupla kattintásra a Hivatkozások elnevezésű, külön ablakban felnyíló kis menü sorolja fel azokat. Ekkor a kívánt kapcsolódó anyagra állva, dupla kattintással nyitható meg annak szövege. A jogszabály szövegében lehetséges az ún. hivatkozáskeresés, vagyis a jogszabályban hivatkozott külső dokumentumok egyszerű és gyors megtalálása. A jogszabály szövegében bárhol állva a jobb egérgomb egyszeri lenyomásával megjelenő kis menüből válasszuk a Hivatkozáskeresés menüpontot. Ekkor megnyílik a Hivatkozáskereső panel párbeszédablak, felkínálva az adott jogszabályban előforduló, külső jogi dokumentumokra mutató hivatkozásokat. Amely hivatkozástípus nem szerepel az adott jogszabályban, az kiszürkítve jelenik meg, a funkció nem aktív, azaz nem választható ki keresésre. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

41 A kívánt külső jogi dokumentum keresését a megnevezése előtt található kis négyzet kipipálásával aktiválhatjuk (egyszerre több hivatkozástípus is kijelölhető). A Rendben gomb megnyomásával a program a keresési feltételeket tárolta, a keresés megindítására az Alt+PgDown (a szövegben előre) és Alt+PgUp (a szövegben visszafelé) billentyűkombináció szolgál. A bírósági határozatok, versenytanácsi határozatok, jogegységi határozatok, kollégiumi vélemények és az adózói kérdések, a törvényindokolások és kommentárok esetén választható azoknak nem ugróikonnal való jelzése, hanem a jogszabályszövegbe beépülten történő megjelenítése is. A Beállítások menü Szövegmegjelenítés almenüjében pipáljuk ki a szövegbe épülő anyagok opciót. A kapcsolódó anyagok megjelenítése ekkor is az ugróikonra történő dupla kattintással lehetséges, de nem a külön ablakban felnyíló kis menüben látjuk azok címsorát, hanem a program megjeleníti azokat. Ez a megoldás lehetőséget nyújt arra, hogy csak a használt jogszabályhelyhez kapcsolódó anyagokat mutassa a program, ezzel meggyorsítva a jogszabály szövegének megjelenítését és jelentősen megkönnyítve a szövegben történő tájékozódást és keresést. Meg kell jegyezni, hogy a törvényindokolás és a kommentár esetén csak akkor látjuk az azokat jelző ugróikont, ha az adott jogszabályi rendelkezés hatályosságának kezdete nem későbbi az indokolás/kommentár hatályosságánál. T a r t a l o m A jogszabály felépítése, tárgyszavai és kapcsolatai a felhasználó választása szerint jeleníthető meg, illetve rejthető el a képernyőn. A jogszabályszöveg ablak saját eszközsorán található Tartalom ki/be ikon használatával jeleníthető meg a képernyő bal oldalán az ablakrész, amely a három funkciót iratfülekkel elérhetően jeleníti meg. A Tartalom bekapcsolásával a jogszabályszöveg a képernyő jobb felén lévő ablakrészbe kerül, és ha a jogszabályszövegben szeretnénk dolgozni (keresni, kijelölni, nyomtatni stb.), akkor a jobb oldali ablakrészbe kell átkattintanunk. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

42 A munkaterület két ablakrészének megoszlása a Windows-rendszerekben ismert megoldással változtatható (a két keret közötti elválasztó sáv bal egérgombbal történő megfogásával és jobbra-balra történő mozgatásával). K e r e s é s a j o g s z a b á l y b a n a t a r t a l m i f a s e g í t s é g é v e l A Tartalom bekapcsolása a jogszabály (kommentár, indokolás) tartalmi felépítését, vagyis szerkezeti egységeit (rész, fejezet, alcím, szakasz) mutatja meg. Az egyes szerkezeti egységek előtt látható + jel utal arra, hogy az egység további részekre tagolódik. A tartalmi fa a jogszabály felépítését szakasz ( ) szintig tagoltan képezi le. A tartalmi elemek között a bal oldali ablakrészben a görgetősáv használatával mozoghatunk mind függőleges, mind oldalirányban. Végrehajtási rendeletével egységes szerkezetbe foglalt jogszabály esetén a tartalmi fa az egységes szerkezetben megtalálható valamennyi jogszabály szerkezeti egységeit megmutatja. A Tartalom funkció egyúttal a jogszabályszövegen belüli keresés egyik módját is lehetővé teszi. A tartalmi fa kívánt elemére (például egyik alcímére) a bal egérgombbal duplán kattintva a képernyő jobb oldalán a jogszabályszöveg megfelelő része jelenik meg. T á r g y s z a v a k, k e r e s é s a j o g s z a b á l y b a n t á r g y s z ó a l a p j á n A jogszabályszöveg ablak saját eszközsorán található Tartalom ki/be ikon használatával a képernyő bal oldalán megjelenő ablakrészben az adott jogszabály tárgyszavai is megjeleníthetők. Válasszuk a Tárgyszavak iratfület. A képernyő bal oldalán lévő ablakrészben ekkor a jogszabályban található tárgyszavak ábécérendben felsorolva jelennek meg. A bal ablakrészben állva a billentyűzeten a megfelelő betű leütésével azonnal eljuthatunk egyes kezdőbetűkre, illetve a görgetősáv használatával mozoghatunk az ablakrészben mind függőleges, mind oldalirányban. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

43 Ha egy tárgyszó a jogszabályszövegben többször fordul elő, azt a tárgyszó előtt lévő + jel, valamint a tárgyszó mögött zárójelben szereplő szám jelzi. A + jelre kattintva láthatjuk az előfordulások számát. Ez a funkció a jogszabályszövegen belüli keresés egy másik módját teszi lehetővé. A keresett tárgyszót tartalmazó rendelkezés megtalálásához a tárgyszóra a bal egérgombbal duplán kattintva a képernyő jobb oldalán a jogszabályszöveg megfelelő része jelenik meg. A j o g s z a b á l y k a p c s o l a t a i A jogszabályszöveg ablak saját eszközsorán található Tartalom ki/be ikon használatával a képernyő bal oldalán megjelenő ablakrészben az adott jogszabály kapcsolatai is megjeleníthetők. Válasszuk a Kapcsolatok iratfület, ezzel a bal oldali ablakrészben a jogszabály más jogszabályokkal való kapcsolatai jelennek meg. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

44 A jogszabály kapcsolatai azt mutatják meg, kapcsolódnak-e hozzá más jogszabályok, és ha igen, milyen minőségben. A kapcsolattípusok és jelentésük a következő: Hivatkozás a jogszabályra másik jogszabály hivatkozik, akár mert az adott jogszabály rendelkezéseit az általa nem szabályozott kérdésben alkalmazni rendeli ( Alk lásd jelzésű kapcsolat), akár mert az adott jogszabály felhatalmazása alapján került megalkotásra ( Lásd jelzésű kapcsolat) Hatályon kívül helyezés a jogszabályt másik jogszabály hatályon kívül helyezte ( Hat kív jelzésű kapcsolat) Helyesbítés a jogszabályhoz helyesbítés került közzétételre ( Hely jelzésű kapcsolat) Megsemmisítés a jogszabályt az Alkotmánybíróság megsemmisítette ( Megs jelzésű kapcsolat) Módosítás a jogszabály szövegét más jogszabály megváltoztatta: a szövegcserés módosítás, az újraszabályozás és a kiegészítés, illetve mindezek és a jogszabály egyes rendelkezései hatályon kívül helyezésének együttese tartozik ide ( Mód jelzésű kapcsolat) Részleges hatályon kívül helyezés a jogszabály egyes rendelkezéseit más jogszabály hatályon kívül helyezte ( R hat kív jelzésű kapcsolat) Részleges megsemmisítés a jogszabály egyes rendelkezéseit az Alkotmánybíróság megsemmisítette ( Rmegs jelzésű kapcsolat) Végrehajtás a jogszabály valamely rendelkezésének végrehajtására, a jogszabály által adott felhatalmazás alapján másik jogszabály került megalkotásra ( Vh jelzésű kapcsolat) A kapcsolatok megjelenítése választható: valamennyi kapcsolat időrendben felsorolva vagy a kapcsolatok a fenti típusok szerint elkülönítve tekinthetők meg. Amennyiben a jogszabályhoz nem kapcsolódik más jogszabály, az ablakrészben a Nincsenek kapcsolatok felirat látható. A bal ablakrészben állva a billentyűzeten a megfelelő szám leütésével eljuthatunk az azzal a számmal kezdődő jogszabályokhoz, ami megkönnyíti a keresést, ha a jogszabály kapcsolati listája hosszú. A program a kapcsolatként megjelenő jogszabály címét is megmutatja: a bal ablakrész szélességének változtatásával, illetve e nélkül, ha az egérkurzort az adott jogszabályszám fölé vezetjük, lebegőablakban. A kapcsolati fában megjelenő jogszabályokra a bal egérgombbal duplán kattintva azok szövege előhívható. A jogszabály új szövegablakban jelenik meg. K e r e s é s a j o g s z a b á l y s z ö v e g é b e n Meghatározott -ra ugrás A szövegablak eszközsorán található Paragrafusra ugrás ikonra kattintva vagy az Alt+P billentyűkombináció használatával, és a megjelenő párbeszédablakba a keresett paragrafus számának beírásával elérhető funkció. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

45 A -ra ugrást a program a párbeszédablak Rendben gombjának vagy a billentyűzeten az Enter gomb lenyomására végzi el. Szöveg(részlet) keresése Az eszközsoron található Szövegrészlet keresés funkció nem csak a címlistákban való keresésre, de a jogszabályok szövegében történő keresésre is szolgál. Ez a kereső teljes szavak, valamint kifejezések, továbbá szórészletek keresését egyaránt lehetővé teszi. Az eszközsoron található adatmezőbe írhatjuk be a keresett szövegrészletet, majd a mellette található Előző szó vagy Következő szó ikonra kattintással vagy az Enter billentyű lenyomásával aktiválhatjuk a keresést. Az Előző szó a kurzor helyzetéhez képest a szövegben visszafelé (a jogszabály címe irányába), a Következő szó pedig a szövegben előrefelé (a jogszabály vége irányába) keresi a megadott szövegrészletet. A keresésnek megfelelő szavak, kifejezések, szórészletek a szövegben inverz hátteret kapnak. Az egyes találatokra előrefelé a Következő szó ikonra kattintással, illetve az Enter billentyű további lenyomásaival, vagy az F3, vagy a szóköz billentyű használatával tudunk ugrani; míg a szövegben visszafelé az Előző szó ikonra kattintással vagy a Shift+F3 billentyűkombinációval tudunk ugrani. Ha a keresett szó a jogszabály szövegében nem szerepel, a Keresési eredmény párbeszédablak jelenik meg, tájékoztatva a felhasználót erről a tényről. A párbeszédablakot az OK gomb Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

46 megnyomásával vagy az ablak bezárásával zárhatjuk be. A Jogszabálytárból való kilépésig a szövegrészlet keresőbe beírt szavakat a program tárolja, így ha azokra ismét szükség van, a legördülő menü segítségével azokat újra előhívhatjuk. A program az ún. kapcsolódó anyagok közül a törvényindokolások és a kommentárok szövegében automatikusan keres ha a Beállítások menü Szöveg megjelenítésében ezek szövegbe épülten való megjelenítését választottuk. Ha arra van szükségünk, hogy csak a jogszabályszövegben fusson a szöveg(részlet) keresése, a menüsoron a Szövegrészlet keresés funkció mellett található Kiterjesztett keresés be/ki változtathatunk a keresés hatókörén. ikonra kattintással esetileg Szöveg(részlet) keresésére a menüből is lehetőség van. Válasszuk a Keresés menü Szövegen belüli keresés funkcióját vagy használjuk a Ctrl+F billentyűkombinációt. Ekkor a Szó vagy szótöredék keresése párbeszédablak jelenik meg. A keresendő szöveg adatmező kitöltése után tovább pontosíthatjuk a keresést: kiválaszthatjuk, hogy csak a beírt szónak megfelelő teljes szavakat keresse a program (ekkor szótöredékként a beírt szöveget nem keresi, tehát a ragozott alakjait sem!), tegyen-e különbséget a kis- és nagybetűk között (tulajdonnevek, mozaikszavak keresésénél lehet jelentősége). Megválaszthatjuk továbbá a keresés irányát (az aktuálisan a képernyőn szereplő szöveg tetejétől vagy aljától vagyis a szövegben előre vagy hátrafelé keressen). Azt is eldönthetjük a keresés megkezdése előtt, hogy a szövegablakban található valamennyi keresett szó inverz háttérben jelenjen-e meg (ezt kínálja automatikusan a program) vagy csak az aktuális találat. A keresés automatikusan attól a pozíciótól indul, ahol éppen a szövegben a kurzorral álltunk (ha már belekattintottunk a jogszabályszövegbe). Ha a jogszabály elejétől kívánjuk keresni a szövegrészt, válasszuk a Dokumentum elejétől opciót. A keresést Keresés gombra kattintással indíthatjuk. A keresésnek megfelelő szavak, kifejezések, szórészletek a szövegben inverz hátteret kapnak. Az egyes találatokra a Keresés gombra kattintással tudunk ugrani. A Befejezés gombra kattintással tudjuk befejezni a keresést, amely a párbeszédablakot is bezárja. Egyéb keresések A jogszabály szövegében a tartalmi fa, a tárgyszó, a hivatkozás szerinti keresésről lásd a megfelelő címszavaknál leírtakat. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

47 S z ö v e g ( r é s z l e t ) k i j e l ö l é s e Vágólapra helyezéshez vagy nyomtatáshoz szükséges lehet a jogszabály egyes részeinek vagy egészének kijelölése. A kijelölés többféle módon történhet: a Windows-alkalmazásokban megszokott módon a Shift billentyű és a Nyíl billentyűk valamelyikének egyidejű nyomva tartásával vagy a bal egérgomb nyomva tartásával és az egér egyidejű mozgatásával. Mindkét módszerrel nemcsak egész bekezdések, hanem tetszőleges szövegrészlet kijelölhető, akár több, a jogszabályban máshol elhelyezkedő, független szövegrészlet is. Teljes bekezdést az egérkurzorral a bekezdésre állva, a bal egérgombbal történő dupla kattintással tudunk kijelölni. A jogszabály teljes szövegét legegyszerűbben a jogszabály szövegében bárhol állva a jobb egérgomb egyszeri lenyomásával megjelenő kis menüből a Mindent kijelöl menüpont kiválasztásával jelölhetjük ki. Ha a jogszabály már módosult, tehát tartalmaz a kihirdetett szövegéhez képest változott rendelkezéseket, akkor ebben a kis menüben aktívvá válik a Változások kijelölése menüpont, amelyre kattintással a jogszabály megnyitott szövegállapotát megelőző változathoz képest megváltozott bekezdések kerülnek kijelölésre. Ha már nincs szükségünk a kijelölésre, a jogszabály szövegében bárhol állva a jobb egérgomb egyszeri lenyomásával megjelenő kis menüből válasszuk a Kijelölések megszüntetése menüpontot. M á s o l á s v á g ó l a p r a A szöveg(részlet) kijelölése után a vágólap segítségével a kijelölt szöveget más alkalmazásokba exportálhatjuk. Ehhez használhatjuk az eszközsor Vágólapra ikonját, vagy a Szöveg menü Vágólapra másolás parancsát, vagy egyszerűen a Ctrl+C és Ctrl+V billentyűkombinációt. A jogszabályszöveget a program alapértelmezetten lábjegyzet nélkül helyezi a vágólapra, ha azonban a lábjegyzetekre is szükségünk van, használjuk a Szöveg menü Másolás lábjegyzettel parancsát vagy a Ctrl+Insert billentyűkombinációt. Lehetőség van az aktuális címlista vágólapra másolására is, a rendszer ezt a maximum 5000 elemet tartalmazó lista (tehát már egy keresés eredményeként előállt szűkített címlista) esetén teszi lehetővé. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

48 N y o mt a t á s A Jogszabálytárban lehetőség van mind a címlisták (ideértve az egyes témakörök címlistáját is), mind a jogszabály szövegének nyomtatására. A jogszabály szövegét a Nyomtatás menü Nyomtatás almenüjéből, vagy a Ctrl+P billenytűkombináció, vagy az eszközsoron a Nyomtatás ikon használatával tudjuk kinyomtatni. A Nyomtatás párbeszédablak tájékoztatást nyújt a használható nyomtatóról, amelynek tulajdonságait, illetve más nyomtató kiválasztását a Beállítások gombra kattintva érhetjük el. Ha a jogszabály szövegében nincs kijelölés, a Nyomtatási határok keretben automatikusan a Teljes dokumentum opció van bejelölve, és ekkor a program a jogszabály teljes szövegét fogja kinyomtatni. Ha nincs szükségünk az egész jogszabály nyomtatott szövegére, választhatjuk meghatározott oldalak kinyomtatását is. Ahhoz, hogy meghatározhassuk, mely oldalak tartalmazzák a kinyomtatni kívánt jogszabályrészt, válasszuk a Nyomtatás menü Előnézet almenüjét. Az Előnézet menüsorán egyoldalas és kétoldalas nézetből választhatunk. Lapozni a Következő lap/előző lap gombokra kattintással tudunk, továbbá lehetőség van a nyomtatási kép nagyítására és kicsinyítésére a megfelelő gombokra kattintással. A Nyomtatás gombra kattintással a Nyomtatás párbeszédablak nyílik meg. Az Előnézetből a Kilépés gombra kattintva visszatérünk a jogszabályszöveg ablakba. Ha a jogszabályszövegben kijelöltünk szövegrész(eke)t, akkor a Nyomtatás párbeszédablakban automatikusan a Kijelölés opció választódik ki, és ekkor a program a kijelölt szövegrészeket nyomtatja ki. A nyomtatási példányszámot a Másolat keretben a példányszám közvetlen beírásával vagy a felfelé és lefelé nyilak használatával adhatjuk meg. Itt lehet továbbá a Beállítások menüben Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

49 megadott értéktől eltérő egyedi nyomtatási szövegméretet is megadni, a Nagyítás adatmezőbe történő beírással. Ha a nyomtatás megkezdése előtt tudni szeretnénk, hány oldal lesz a nyomtatott szöveg, kattintsunk az Oldalak számolása gombra. A program értelemszerűen, a nyomtatni kívánt és bejelölt opciónak megfelelően a teljes dokumentumban vagy a kijelölt szövegrészekben számolja meg a nyomtatásra kerülő oldalakat. A Nyomtatás párbeszédablak Egyéb opciók keretében állítható tulajdonságok: fejléckép kijelölésével a hagyományos, nagy fejléckép jelenik meg a nyomtatott szövegen, a szöveg forrása és a gyűjtemény megnevezésével, a jogszabály és a hatályosság pontos megjelölésével és a lekérdezés idejével két hasáb kijelölésével a jogszabályszöveg két hasábba tördelten kerül nyomtatásra változások kiemelése kijelölésével a jogszabály korábbi szövegállapotához képest megváltozott bekezdések előtt a bal margón piros függőleges sáv kerül nyomtatásra mellékletek nélkül kijelölésével a jogszabály szövege mellékletei nélkül kerül kinyomtatásra lábjegyzetek nélkül kijelölésével a jogszabály szövege lábjegyzetek nélkül kerül kinyomtatásra. Hosszabb jogszabályok nyomtatott változatának könnyebb kezelését teszi lehetővé, ha a nyomatásnál a jogszabály szövegét tartalomjegyzékkel nyomtatjuk ki. Ehhez kattintsunk a Nyomtatás párbeszédablak Tartalomjegyzékkel adatmezőjébe! A tartalomjegyzékes nyomtatás a teljes dokumentum vagy a jogszabály egyes részeinek nyomtatásakor egyaránt alkalmazható. (A tartalomjegyzék nyomtatása a jogszabályszöveg után, külön oldalakra történik.) Lehetőség van továbbá a jogszabály szerkezeti egységei listájának nyomtatására. (A jogszabály felépítése, vagyis a szerkezeti egységei a jogszabály szövegablak saját eszközsorán található Tartalom ki/be ikon használatával jeleníthetők meg a képernyő bal oldalán megnyíló ablakrészben. Ez az ún. tartalmi fa, amely a jogszabály felépítését szakasz szintig tagoltan képezi le.) A tartalmi fa nyomtatásához válasszuk a Nyomtatás párbeszédablak Csak tartalomjegyzék opcióját! A lehetőség kiválasztásával annak Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

50 érdekében, hogy szembetűnő legyen: nem a jogszabály szövegét, hanem csak annak tartalmi fáját készülünk kinyomtatni a Nyomtatás párbeszédablakból eltűnnek a jogszabályszöveg nyomtatásakor választható egyéb opciók adatmezői: A Nyomtatás egyéb beállítási lehetőségeiről lásd a Beállítások címszónál leírtakat! A Jogszabálytár lehetővé teszi a címlisták nyomtatását is, a parancs kiadása a fentebb leírt általános módon (menüből, eszközsorról vagy billentyűkombinációval) történik. A szűkített címlisták nyomtatására a rendszer akkor ad lehetőséget, ha a lista maximum ezer elemből áll. A Témakör címlistája minden esetben nyomtatható. Ha a címlista többoldalas, a Nyomtatás párbeszédpanelen a Nyomtatási tartomány panelrészen láthatjuk a lista oldalterjedelmét, ahol egyúttal a kívánt oldalak kiválasztására is lehetőségünk van. A teljes címlista nyomtatása (tehát a Jogszabálytáron található valamennyi jogi dokumentum címét tartalmazó, közel másfélszázezer elemű lista nyomtatása) nem megengedett! Ennek leginkább környezeti okai vannak (energia és papír megtakarítás), emellett ugyanakkor a vélhetően véletlen kattintással elindított nyomtatás (amelynek végrehajtása jelentős szerkesztési és forrásigénnyel bír, amely hosszabb időre megállítja a Jogszabálytár használatát) kivédése is cél. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

51 A z integrált adatbázisok használata A Magyar Hivatalos Jogszabálytár a hatályos jogszabályok adatbázisa mellett különböző egyéb alkalmazásokat és adatbázisokat is kínál, amelyek a Jogszabálytár szerves részeként jelennek meg, azok eléréséért és használatáért külön előfizetési díjat nem kell fizetni. Azokat a hasznos alkalmazásokat gyűjtöttük össze, amelyekre a munkavégzés során leggyakrabban szükség lehet. A teljes körűen elérhető Iratmintatár, az Asszisztens keretében megtalálható adatbázisok, a Szak-Jogász kiadványgyűjteménye (amelyben Törvényalkotási Örökségünk címen egészen Szent István törvényeitől 1990-ig megtalálhatjuk a törvényeket), az Űrlapkitöltő és a Jogszótár mind segítségünkre lehet munkánkban. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

52 I r a t m i n t a t á r Az Iratmintatár alkalmazásban nem csak a tízféle jogterület szerint rendezett szerződés- és egyéb dokumentummintákat használhatjuk, itt találhatunk még különféle tematikus összeállításokat, így az Adónaptárt és a jegybanki alapkamat változásának követését lehetővé tevő összefoglalót. Az Adónaptár az aktuális hónapban (például a 2010/7-es DVD a július hónapban) határidőnként csoportosítva hívja fel a figyelmet a különböző, adó- és járulékfizetési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésére. Az Adónaptár valamennyi adót és járulékot, illetve az azokkal kapcsolatos kötelezettségeket összefogja. (Az Adónaptár forrása az Adó és Vám Értesítő.) A jegybanki alapkamat ismerete sokféle jogviszonyban szükséges lehet. Ezen alapul például a szerződéses kapcsolatok kamata és a késedelmi kamat mértéke, különböző jogviszonyokban, különböző támogatásokkal kapcsolatosan a szankciók mértéke. A Jegybanki alapkamat változásai dokumentumból október 15-étől tájékozódhatunk a jegybanki alapkamat mértékéről és változása időpontjáról. Az Iratmintatár több mint 1200 szerződés, formanyomtatvány és egyéb dokumentum mintáját kínálja, ezzel segít eligazodni az egyes iratokra jogszabályban meghatározott tartalmi követelmények között. A mintákat gyakorló ügyvédek készítik, a jogszabályváltozásokat, továbbá a felhasználók igényeit szem előtt tartva, a mintatár havonta frissül. Az egyes iratminták nemcsak egy fiktív jogviszony szereplőinek adataival kitöltve jelennek meg (ezzel a nem szakmai felhasználók számára nyújtva segítséget), hanem az irat végén a vonatkozó jogszabályhelyekre, a fontosabb bírósági gyakorlatra történő utalást és a mintához kapcsolódó jogviszony vonatkozásában egy rövid magyarázatot is tartalmaznak. Az iratmintákat Word-dokumentumként egy kattintással megnyithatjuk és így azonnal szerkeszthetővé válnak. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

53 A könnyebb eligazodás érdekében az iratminták a következő jogterületek szerint csoportosítva érhetők el: polgári jog gazdasági jog polgári peres eljárások családi jog (kapcsolódó peres iratmintákkal) peren kívüli eljárások szabálysértési eljárás közigazgatási eljárás munkajog önkormányzati iratminták (rendeletmintákkal) közszolgálati (közalkalmazotti és köztisztviselői) jog. Ahol a jogág további területekre tagolható és ez segíti a tájékozódást, ott az iratminták további alcsoportosítás szerint találhatók meg (például a polgári jog területén a tulajdonjoggal kapcsolatos szerződések csoportja vagy az örökléssel kapcsolatos szerződések csoportja, avagy a munkajog területén a munkaviszonyra, ezen belül létesítésére, megszüntetésére vonatkozó minták csoportja vagy a munkaügyi kapcsolatokra vonatkozó minták csoportja). Azon jogágak iratmintáinál, amelyek ily módon továbbtagoltak, a nem szakmai felhasználók számára a kívánt iratminta megtalálását az iratminták ábécérend szerinti felsorolása segíti. Az Iratmintatár az eszközsoron található Iratmintatár billentyűzetkombinációval hívható elő. ikonnal vagy a Ctrl+I Az alkalmazás saját eszközsorral rendelkezik, amelynek elemei és funkcióik a következők: Mindent kinyit Mindent bezár a képernyő bal oldalán látható strukturált tartalom minden alkönyvtárát kinyitja a képernyő bal oldalán látható tartalmi struktúra elemeit becsukja (a főbb kategóriák szintjéig) Szerkesztés szerkesztésre Wordben megnyitja az aktuális iratmintát Hozzáadás Törlés dokumentumokat vehetünk fel a saját iratmintáink közé törölhetjük a saját iratmintákat Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

54 Az egyes iratminták a képernyő bal oldalán látható tartalmi struktúrában az egérkurzorral a kívánt elemre állva tekinthetők meg, tartalmuk a képernyő jobb oldalán jelenik meg. Ahogyan a jogszabályszöveg ablakban láttuk, a Nagyítás és a Kicsinyítés ikonra kattintva itt is lehetőség van a szöveg betűméretének változtatására. Az alkalmazás saját iratminták létrehozását és tárolását is lehetővé teszi. A Saját iratminta hozzáadásakor megjelenő párbeszédablakban megadható az iratminta címe, a dokumentum elérési útja, illetve élhetünk a lehetőséggel, hogy a program fizikailag is bemásolja a dokumentumot saját alkönyvtárába. Az.rtf kiterjesztésű dokumentumoknak az Iratmintatárban is megjelenik a tartalma, a.doc kiterjesztésűeket a Szerkesztés gombbal, Wordben hívhatjuk elő. Az így felvett iratminták a Saját iratminták ABC szerint tartalmi egységbe kerülnek. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

55 A s s z i s z t e n s A könnyebb és gyorsabb kezelhetőség érdekében a Jogszabálytár Asszisztens alkalmazása az adatbázisszerűen feldolgozható adatokat az erre a célra fejlesztett kezelőprogrammal szolgáltatja. Az Asszisztensben különböző, a jogalkalmazáshoz szükséges, táblázatos formában megjelenített kiadványok (mint a Vámtarifajegyzék vagy a statisztikai nómenklatúrák) és a jogalkalmazást, a változó jogi környezetben való eligazodást segítő, a Kiadó által összeállított dokumentumok (mint az Újdonságfigyelő vagy a Jogi Bibliográfia) találhatók. Az egyes adattáblákban különböző műveleteket hajthatunk végre, kereshetünk szavakat, szótöredékeket, az adatokat különféle szempontok szerint rendezhetjük vagy szűrhetjük, tetszőleges részeket nyomtathatunk. Az Asszisztens alkalmazást a Jogszabálytár Szolgáltatások menü Asszisztens almenüjének kiválasztásával vagy az eszközsoron található Asszisztens Elérhető kiadványok ikonnal tudjuk elindítani. Az Assszisztens alkalmazásban jelenleg a következő kiadványok, adattáblák érhetőek el: Változás-jelentés az összeállítás célja, hogy az új jogszabályokat, illetve a módosító jogszabályok következtében beálló változásokat egyszerűen és gyorsan követhetővé tegye; az összeállítás a jobb áttekinthetőség érdekében aktuális és előző évi összeállításra bontva jelenik meg Újdonság-figyelő a Jogszabálytár zárása hónapjának nagyobb közérdeklődést kiváltott vagy a jogalanyok széles körét érintő jogszabályainak rövid tartalmi ismertetése Jogszabályváltozások valamennyi, a Jogszabálytár zárása hónapjában megjelent jogszabály-módosítás pontos listája, az egyes változások hatálybalépésének megjelölésével Kereskedelmi Vámtarifajegyzék Jogi Bibliográfia a jogi és jogtörténeti témájú szakkönyvek listája, a kiadványok legfontosabb adatainak megjelölésével a leggyakrabban (adatgyűjtéseknél, besorolásoknál és nyilvántartásoknál) használt statisztikai nómenklatúrák (osztályozások) - Szolgáltatások jegyzéke - TEÁOR 03 angol és magyar nyelvű változat - TEÁOR 08 magyar nyelvű változat - FEOR 93 és FEOR 08 - Építményjegyzék - Gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerint osztályozása (GFO 11 és 12) - TESZOR 08 - Ipari termékosztályozás (ITO 10) - Mezőgazdasági termékek osztályozása (METO 08) - Szakmakódjegyzék Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke 2012 Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

56 Az alkalmazásablak ismertetése Az alkalmazásablak főbb részei: Menüsor Eszköztár a Jogszabálytárhoz hasonlóan, innen érhetjük el az egyes funkciókat a Jogszabálytárhoz hasonlóan, az ikonok segítségével innen érhetjük el a leggyakrabban használt funkciókat Adattáblaablak a megnyitott táblázat adatainak megjelenítésére szolgál (egyszerre több adattáblaablak is nyitva lehet) Menüsor Alkalmazásablak Adattáblaablak Eszköztár Státuszsor Az adattáblaablakok kezelése Az adattábla-dokumentumok ablakai megjelenésükben és kezelésük szerint több csoportra oszthatók. Adattáblaablak típusai Az adattáblaablak első típusába (lásd a fenti képet) a Változás-figyelő, az Újdonság-figyelő, a Jogszabályváltozások, a GFO és az Építményjegyzék adattáblája tartozik. Ezek az ablakok két részből állnak, a képernyő bal oldalán a fejléccel ellátott listaablak, jobb oldalán pedig egy szöveges megjelenítő látható, amelyben a kiválasztott táblázatsorban lévő adathoz tartozó kiegészítő adatok vagy rövid ismertető olvasható. A Változás-figyelő és az Újdonság-figyelő adattábláiban használhatjuk a jogszabályok azonnali elérését biztosító funkciót: ha egy adatsoron duplán kattintunk a bal egérgombbal, az alkalmazás elindítja a Hivatalos Jogszabálytár programot (ha az Asszisztens alkalmazást a Jogszabálytár megnyitása nélkül indítottuk), amelyben az adott joganyag azonnal megjelenítésre kerül. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

57 Az adattáblaablak másik típusának felépítését láthatjuk a következő képen: Ilyen felépítésű dokumentumok: - Kereskedelmi Vámtarifa jegyzék - Szolgáltatások jegyzéke - TEÁOR 03 angol és magyar nyelvű változat, TEÁOR 08 - FEOR 93 és FEOR 08 - TESZOR 08 - ITO - METO 08 - Szakmakódjegyzék Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke 2012 Ennél az adattáblaablak-típusnál a bal oldalon egy navigálást segítő fejezeteket tartalmazó, faszerkezetű megjelenítő található. Az egyes fejezetek során állva a bal egérgombbal duplán kattintva, illetve a szóköz (space) billentyű lenyomásával nyithatjuk ki vagy zárhatjuk be a fejezet alá tartozó elemeket. A bal oldalon kiválasztott elem alapján a jobb oldali adattáblában is kiválasztódik a megfelelő adatsor. A Kereskedelmi Vámtarifajegyzékhez a Vámtarifa-leírások ikon használatával a vámtarifa leírását tartalmazó dokumentummelléklet-ablak nyitható meg. A statisztikai nómenklatúrák adattábláinál a kiválasztott sorokat vágólapra helyezhetjük a Ctrl+Insert billentyűkombinációval. Az adattáblaablak harmadik típusa csak az adattáblázatot tartalmazza. Ide a Jogi Bibliográfia adattábla tartozik. Az adattábla fejlécén végezhető műveletek Az adattáblafejléc elemeire a bal egérgombbal kattintva tehetjük aktívvá az adott oszlopot kereséshez, szűkítéshez, vagy rendezhetjük a táblázatban szereplő adatokat. Az adattáblafejléc bármelyik elemére kattintva, a megnevezés mellett egy zöld háromszög jelenik meg, mutatva egyrészt, hogy az adott oszlopot aktiváltuk, másrészt hogy az rendezhető adatokat tartalmaz. Bármelyik oszlopra a bal egérgombbal kattintva, az adott oszlop adatai szerint rendezzük az adattábla tartalmát: a zöld háromszög csúcsa jelzi a rendezés irányát (ha felfelé mutat, akkor növekvő, ha lefelé, akkor csökkenő). Például az Újdonság-figyelőben az első oszlop a jogszabály kihirdetésének helyét (a Magyar Közlöny vagy a Hivatalos Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

58 Értesítő lapszámát) tartalmazza, az oszlop fejlécére kattintva a megjelenési hely szerinti növekvő vagy csökkenő sorba rendezhetjük a listát. Az oszlopok szélessége tetszés szerinti méretre állítható. Ennek elvégzéséhez húzzuk az egérkurzort a méretezni kívánt fejlécelem jobb oldali választóvonala fölé, egészen addig, amíg a kurzor fekete, vízszintes kétirányú nyílra változik. Ekkor a bal egérgomb lenyomva tartásával húzzuk jobbra vagy balra az egérkurzort az oszlop megfelelő méretéig. A Státuszsor ismertetése A Státuszsor az adattáblaablak alján található. A Státuszsor első mezője tartalmazza a lista elemszámával és a kijelölésekkel kapcsolatos információkat. Az első szám a teljes elemszámot jelöli, ha azonban valamelyik oszlopon vagy több oszlopon szűkítő feltételt adtunk meg, akkor a szűkített lista elemszámát jelzi. A kettőspont után a kijelölt elem sorszámát láthatjuk. Például az 1248 : 396 azt jelenti, hogy 1248 elem (azaz sor) van a listában és a 396. elem van kijelölve. Az 1248 : szöveg pedig azt jelenti, hogy a 396. elemtől a 423. elemig vannak kijelölve az elemek folyamatos kijelöléssel. A Státuszsor második mezőjében jelenik meg az eszköztár egyes ikonjai funkcióinak rövidített leírása (ha az egérkurzorral valamelyik ikon fölé állunk). Fájl menü parancsai Ez a menü a dokumentumok megnyitásával, bezárásával, nyomtatásával, valamint az alkalmazás ablakának bezárásával kapcsolatos parancsokat teszi elérhetővé. Dokumentum megnyitása menüparancs A menüpont kiválasztásával vagy az eszköztár Dokumentum megnyitása ikonjának használatával egy legördülő menü jelenik meg a dokumentumok felsorolásával, amelyek közül kiválaszthatjuk a megnyitni kívánt adattáblát. A legördülő menüben az Elérhető kiadványok címszónál felsorolt adattáblák közül választhatunk (ahol a Változás-jelentés menüponton állva egy újabb legördülő menüből tudjuk kiválasztani a változás-jelentés típusú dokumentumokat: a és évi Változás-figyelőt, az Újdonság-figyelőt és a Jogszabályváltozások című adattáblát). Aktív ablak bezárása menüparancs Az éppen használt adattábla-dokumentum ablakát a menüből a Bezárás funkciót választva vagy az eszközsoron az Aktív ablak bezárása ikon használatával zárhatjuk be. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

59 Nyomtatóbeállítások menüparancs A menüparancs kiválasztásával egy párbeszédablak jelenik meg a képernyőn. A program az alapértelmezett nyomtatót kínálja használatra, a legördülő menüből azonban kiválaszthatjuk a számítógépre telepített egyéb nyomtatók bármelyikét. A választást az OK gomb lenyomása véglegesíti. A SETUP gomb használatával a kiválasztott nyomtató beállítópanelje jelenik meg a képernyőn, amelyben egyéb, a nyomtatással kapcsolatos paramétereket (papírméret, nyomtatási minőség stb.) állíthatunk be. A CANCEL gombra kattintással a program az eredetileg felkínált (alapértelmezett) nyomtatót használja. Nyomtatás menüparancs A Fájl menü Nyomtatás funkcióját használva az adattábla dokumentumban kiválasztott sorok nyomtathatók ki. A sorok kijelölése a Windows alkalmazásokban megszokott módon, akár a billentyűzetről (a Shift és a Nyíl billentyűk vagy a Shift és a Page Up/Page Down billentyűk együttes használatával), akár az egér segítségével történhet. A kiválasztott területnek nem kell egybefüggőnek lenni, a Ctrl billentyű és a bal egérgomb együttes használatával bármelyik táblázatsort hozzáadhatjuk, illetve kivehetjük a kijelölések közül. A nyomtatás párbeszédablakot a Választott sorok nyomtatása megnyithatjuk, és az OK gombra kattintva elindíthatjuk a nyomtatást. Kilépés menüparancs ikon használatával is Ha a Fájl menü Kilépés parancsát választjuk, a program az összes nyitott adattábladokumentumot bezárja, majd az Asszisztens alkalmazás is befejezi futását, azaz bezárul az alkalmazásablak is. Keresés menü parancsai A Keresés menü parancsai közül mindig csak azok elérhetők, amelyeket a megnyitott dokumentumon használni lehet. A keresés elvégzéséhez a megnyitott adattábla valamelyik oszlopát aktívvá kell tenni. Ezt az adattáblafejléc valamely elemére (valamelyik oszlop fejlécére) a bal egérgombbal kattintva tehetjük meg. Az aktív oszlopot a fejlécen zöld színű korong megjelenése, ha pedig az oszlop rendezhető adatokat tartalmaz, zöld színű háromszög megjelenése jelzi (a háromszög csúcsa a rendezés irányát mutatja). A keresés menüben nemcsak keresést, hanem szűkítést is tudunk végezni. A szűkítés azt jelenti, hogy csak a megadott feltételnek megfelelő adatsorok jelennek meg az adattáblában, és a többi adatsort ideiglenesen elrejti a program. Keresésnél viszont mindig látható marad az összes elem, és a találatok között lehet lépegetni. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

60 Szűkítés az aktív oszlopban menüparancs Az elvégzett szűkítést a szűkítő feltételt tartalmazó oszlop fejlécén megjelenő piros keret jelöli. A szűkítés eredményeként előálló listán további szűkítéseket is elvégezhetünk, ekkor a további szűkítő feltételeket tartalmazó oszlopok fejléce is piros keretben jelenik meg. A szűkítést az eszközsorról a Feltétel megadás az aktív oszlopra elindíthatjuk. ikon használatával is Attól függően, hogy melyik oszlopot aktiváltuk, tehát melyik oszlopra, adattartalomra futtatjuk a szűkítést, a képernyőn többféle párbeszédablak jelenhet meg. Szűkítés jogszabály szám szerint A megadott évszám- és sorszámintervallumba eső jogszabályok jelennek meg a szűkített listán. A lista szűkítése a Rendben gombra kattintással indítható. A Törlés gombra kattintással az utoljára megadott szűrési feltételt szüntetjük meg az adatmezők nem ürülnek ki, de a találati lista azonnal, a párbeszédablak bezárása nélkül visszaáll a törölt szűrési feltétel előtti állapotára, és így újabb feltételt adhatunk meg. A Bezár feliratú gomb lenyomásával a párbeszédablak bezáródik, és a kijelölt típusokra nem készül szűkített lista. Szűkítés jogszabálytípus szerint A jogszabálytípus előtti kis jelölőnégyzetre duplán kattintva kijelölhető a kívánt elem, illetve amennyiben már ki volt jelölve, ugyanígy törölhető is a mező. Több jogszabálytípust is ki lehet jelölni a szűkítéshez, a kijelölt típusok a lista feletti mezőben megjelennek. A lista szűkítése a Rendben gombra kattintással indítható. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

61 A Törlés gombra kattintással az utoljára megadott szűrési feltételt szüntetjük meg az adatmező kijelölése megszűnik, a találati lista azonnal, a párbeszédablak bezárása nélkül visszaáll a törölt szűrési feltétel előtti állapotára, és így újabb feltételt adhatunk meg. A Bezár feliratú gomb lenyomásával a párbeszédablak bezáródik, és a kijelölt típusokra nem készül szűkített lista. Szűkítés szöveg(részlet)re A Teljes szóra opció kiválasztásával a fulltext adatbázis alapján történik a szűkítés a keresett szóra. Csak azok a szavak szerepelnek a találatok között, ahol a keresett szó nem egy másik szó részeként jelenik meg. Figyeljünk arra, hogy így a megadott szó ragozott alakjait sem fogja megtalálni a program! A Szótöredékre is opcióval a szavak ragozott alakjai, valamint bármilyen szórészlet kereshető, legyen az a szó elején, végén vagy akár a közepén. Például az alma szótöredékes szűkítéssel megtaláljuk azokat a sorokat, amelyekben szerepelnek a hatalma vagy a közalkalmazott szavak. A mező kitöltése után a szűkítést a Rendben gombra kattintással indítjuk el. A Törlés gombra kattintással az utoljára megadott szűrési feltételt szüntetjük meg az adatmező nem ürül ki, de a találati lista azonnal, a párbeszédablak bezárása nélkül visszaáll a törölt szűrési feltétel előtti állapotára, és így újabb feltételt adhatunk meg. A Bezár feliratú gomb lenyomásával a párbeszédablak bezáródik, és a kijelölt típusokra nem készül szűkített lista. Szűkítés számokra Szám típusú oszlopok szűkítésénél jelenik meg ez a párbeszédablak, amelynek segítségével adott értékhatárba eső számtalálatokra szűkíthető a lista. Keresés az aktív oszlopban menüparancs Az almenü kiválasztásával vagy az eszközsor Keresés párbeszédablak jelenik meg. ikonjára kattintva a Keresés Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

62 A bal oldali adatmezőbe kell írni a keresendő szót vagy szótöredéket. A keresést a Következő gombra kattintással indíthatjuk. A program alapértelmezésként szótöredékre keres, de a Teljes szóval megegyező opció bekapcsolásával kiválaszthatjuk, hogy csak a beírt szóval megegyező szavakat keresse a program. Figyeljünk arra, hogy a kis- és nagybetűk nem kerülnek megkülönböztetésre. Ha az Összes előfordulás keresése opció bekapcsolt állapotban van, a program valamennyi találatot kikeresi, és a párbeszédablakban meg is jeleníti a találatok számát. Az egyes találatok között a Következő és az Előző gombokra kattintással navigálhatunk. A Lépésenkénti keresés opció kiválasztásával a program az aktuális sortól kezdődően, csak a következő találatig keres, és automatikusan a találatot tartalmazó sorra ugrik. A találatok száma nem kerül kijelzésre. A Következő és az Előző gombokra kattintással tudunk a következő találatot tartalmazó sorra ugrani. Feltétel megszüntetése menüparancs A menüparancs csak akkor elérhető, ha a használatban lévő dokumentum aktív oszlopára szűkítő feltételt adtunk meg. A parancs kiválasztásával az oszlopra érvényes szűkítési feltétel megszűnik. A funkciót az eszköztár Feltétel törlés az aktív oszlopban elérhetjük. Összes feltétel megszüntetése menüparancs ikonjára kattintással is A menüparancs csak akkor elérhető, ha a használatban lévő dokumentum valamely oszlopára szűkítő feltétel(eke)t adtunk meg. A parancs kiválasztásával az adatoszlopokon beállított szűkítő feltételek törlődnek, és újra az adattábla teljes adattartalma jelenik meg. A funkciót az eszköztár Feltétel törlés az összes oszlopon használhatjuk. ikonjára kattintva is Beállítások menü parancsai A Beállítások menü használatával az adatoszlopok és az eszköztár elhelyezésével kapcsolatos műveletek hajthatók végre. Adatoszlopok beállítása menüparancs A Beállítások menü Adatoszlopok beállítása parancsának kiválasztásával vagy az eszköztár Adatoszlopok beállítása ikonjának használatával az alábbi párbeszédablak jelenik meg. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

63 A párbeszédablak bal oldalán az Adat oszlopok feliratú listában a dokumentumban szereplő oszlopok megnevezését láthatjuk. A jobb oldali Megjelenített oszlopok című listában pedig az adattábla azon oszlopai találhatók, amelyek a képernyőn is megjelenítésre kerülnek. A lista legfelső eleme felel meg az adattábla első oszlopának, a következő a második oszlopnak és így tovább, míg a legalsó elem a táblázat utolsó oszlopának felel meg. Alapértelmezésként valamennyi adatoszlopot megjeleníti a program. Az Adatoszlopok beállítása funkcióval nemcsak a megjelenítés sorrendje, hanem a megjelenítésre kerülő oszlopok is megváltoztathatók. Adatoszlopok kihagyása a megjelenítésből Ha a megjelenített adattáblából valamelyik adatoszlopot nem kívánjuk megjeleníteni, a párbeszédablak jobb oldali listájából az egérkurzor használatával válasszuk ki az eltávolítani kívánt oszlopot, majd kattintsunk a << Kivesz gombra. Adatoszlopok hozzáadása a megjelenítéshez Ha egy adattáblában annyi a megjelenítendő oszlop vagy egy-egy oszlop szélessége olyan nagy, hogy a táblázat nem fér el a képernyőn és a teljes adattábla csak az ablak vízszintes görgetésével látható, de egy adatoszlop mellett a táblázat másik részén látható adatokat szeretnénk megjeleníteni, avagy korábban a megjelenítésből kivett oszlopokat kívánunk újra megjeleníteni, akkor lehet szükség adatoszlopok hozzáadására. A hozzáadáshoz a párbeszédablak bal oldali listájából az egérkurzor használatával válasszuk ki a megjeleníteni kívánt oszlopot, majd kattintsunk a Hozzáad >> gombra. A hozzáadott adatoszlop a lista végére kerül. Egy adatoszlop többször is szerepelhet a megjelenített adattáblában. Adatoszlopok sorrendjének megváltoztatása Az adatoszlopok megjelenítési sorrendjét kétféleképpen is beállíthatjuk. Vagy töröljük a párbeszédablak jobb oldali listájából az oszlopok megnevezését addig az elemig, amíg a sorrend nem megfelelő, azután a kívánt sorrendben adjuk hozzá újra az elemeket, vagy az egérkurzor segítségével kiválasztjuk a számunkra nem megfelelő helyen lévő oszlopot a jobb oldali listában, és a Ctrl billentyű nyomva tartása mellett a Nyíl billentyűk használatával a lista megfelelő helyére mozgatjuk az oszlop megnevezését. Alapértelmezett lista A menüparancs kiválasztásával vagy az eszközsor ikonjának használatával törlődik az adatoszlopokon megadott valamennyi szűkítési feltétel, rendezés és kijelölt státusz. Az adatoszlopok elrendezését a funkció nem változtatja meg. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

64 Eszköztár felül menüparancs A parancs az eszközsort az alkalmazásablak felső részéhez igazítja, a menüsor alá. Bal oldali eszköztár menüparancs A parancs az eszközsort az alkalmazásablak bal széléhez függőleges irányítottsággal helyezi el. Jobb oldali eszköztár menüparancs A parancs az eszközsort az alkalmazásablak jobb széléhez függőleges irányítottsággal helyezi el. Ablak menü parancsai A menü az adattábla ablakok elrendezésével, valamint a táblák közti váltogatással kapcsolatos parancsokat tartalmazza. Lépcsőzetes elrendezés menüparancs A parancs használatával a megnyitott adattáblaablakok az alkalmazásablak bal felső részétől kezdődően a jobb alsó része felé lépcsőzetesen csúsztatva rendeződnek el, részben letakarva a korábban nyitott adattáblaablakok tartalmát. Az aktív adattáblaablak teljes egészében látható marad. Vízszintes mozaik elrendezés menüparancs A parancs a megnyitott adattáblaablakokat az alkalmazás teljes területét lefedve, vízszintesen, takarásmentesen, egyenlő nagyságú területtel osztja el. Függőleges mozaik elrendezés menüparancs A parancs a megnyitott adattáblaablakokat az alkalmazás teljes területét lefedve, függőlegesen, takarásmentesen, egyenlő nagyságú területtel osztja el. Ikonok igazítása menüparancs A parancs a nyitott, de rendszermenü Kis méret parancsával ikonállapotba zárt adattáblaablakokat rendezi el az alkalmazásablak alsó területén. Minden ablak bezárása menüparancs A parancs használatával tudjuk az összes megnyitott adattáblaablakot bezárni. 1, 2, 3 stb. menüparancs A megnyitott adattáblaablakok megnyitási sorrendben kapnak egy sorszámozott menüparancsot az Ablak menü végén. Ezekre a menüparancsokra kattintással egyszerűen válthatunk a megnyitott dokumentumok között. CD-alkalmazások menü parancsai Ha az Asszisztens alkalmazást a Jogszabálytár megnyitása nélkül, közvetlenül nyitottuk meg, lehetőségünk van e parancsok használatával a Jogszabálytár egyes programjainak megnyitására. Fakszimile megjelenítő menüparancs A menüparancs kiválasztásával vagy az eszköztár alkalmazást indíthatjuk el. ikonjára kattintással a Szak-Jogász Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

65 CDJogszabálytár menüparancs A menüparancs kiválasztásával vagy az Eszköztár indíthatjuk el. ikonjára kattintással a Jogszabálytárat Vámtarifa-kapcsolódások menü parancsai Vámtételeknél alkalmazandó ÁFA törvény menüparancs A parancs kiválasztásával a Jogszabálytárban megjelenik a kapcsolódó joganyag. Ha a Jogszabálytár alkalmazás még nem volt elindítva, elindítja a programot is. Súgó menü parancsai A Súgó információkat szolgáltat az Asszisztens alkalmazásról, valamint segítséget nyújt a használatában. Tartalom menü parancs Az Asszisztens alkalmazás súgóját érhetjük el a paranccsal vagy az Eszköztár használatával. Adatoszlopok magyarázata menüparancs ikonjának A parancs kiválasztásával vagy az eszköztár Adatoszlopok értelmezése ikonjára kattintással megnyíló ablakból az aktív adattábla-dokumentum adatoszlopaiban szereplő adatokról szerezhetünk információt. Súgó használata menüparancs A Súgó alkalmazás kezelési útmutatóját érhetjük el a parancs segítségével. Névjegy menüparancs Az Asszisztens program névjegyét jeleníti meg a parancs. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

66 S z a k - Jogász A Szak-Jogász alkalmazás azt a célt szolgálja, hogy a mindennapi munkában hasznos, nem jogszabályban megjelenő szakmai anyagokhoz hozzáférést biztosítson. A multimédiás megjelenítőprogram a képernyőn, fakszimile módon mutatja a dokumentumot, azaz ugyanaz látható, mint ami a papíron is megjelenik nyomtatáskor. A nyomdai minőségű, esztétikus dokumentumokkal nő a hatékonyság, mert kényelmesebb és gyorsabb a munka a vizuálisan könnyebben feldolgozható anyagokkal. A Szak-Jogász alkalmazás egyszerűen kezelhető, amelyben kiadványjegyzék segíti az egyes dokumentumok kiválasztását. Például néhány egérkattintással kiválasztható a Jogtanácsadó, az Adó és Ellenőrzési Értesítő vagy valamilyen más kiadvány, ezt követően ezek valamelyik lapszáma. A kiadványokban szavakat, szótöredékeket lehet keresni. A Szak-Jogász alkalmazást a Jogszabálytár Szolgáltatások menü Szak-Jogász almenüjének kiválasztásával vagy az eszközsoron található Szak-Jogász Elérhető kiadványok A Szak-Jogász programban a következő kiadványcsoportok érhetők el: ikonnal tudjuk elindítani. Antikvárium (az érdeklődésre számot tartható, egyes 1945 előtti törvények, fontosabb törvényjavaslatok szövegét mutatja be) Adó és Ellenőrzési Értesítő lapszámai ( évfolyam) Mutató az EU Hivatalos Lapjának magyar nyelvű kiadásában megjelent jogi aktusokról ( évfolyam) Jogtanácsadó lapszámai (2009. évfolyam) a leggyakrabban (adatgyűjtéseknél, besorolásoknál és nyilvántartásoknál) használt statisztikai nómenklatúrák (osztályozások) Magyar Közlöny és Hivatalos Értesítő aktuális havi (lezárás hónapja szerinti) lapszámai Magyar Törvényalkotási Örökségünk (a magyar jogalkotást mutatja be egészen től, Szent István törvényeitől 1990-ig) Folyamatban lévő törvényjavaslatok (az Országgyűlés elé beterjesztett, még el nem fogadott törvényjavaslatok gyűjteménye) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

67 A Szak-Jogász alkalmazásablak Az alkalmazásablak három fő részből (nézetből) áll. A fő részek között a fejléc eszközsorában található ikonokkal közlekedhetünk: Megtekinthető dokumentumok listája ebben a nézetben megtekinthetjük az alkalmazásból elérhető dokumentumok listáját Aktív dokumentum ez a nézet a dokumentumlistából vagy a szűrés eredményeként kapott listából kiválasztott dokumentumot mutatja Szűrés a megadott szűrési (keresési) feltételek alapján kiválogatja azokat a dokumentumokat, amelyek megfelelnek a keresési feltételeknek Előző a szűrés találataiban a szűrés eredménylista találatai alapján az előző bejegyzéshez tartozó oldalt jeleníti meg Következő a szűrés találataiban a szűrés eredménylista találatai alapján a következő bejegyzéshez tartozó oldalt jeleníti meg. Az alkalmazásablak fejléceszközsorának bal oldalán található négy gomb a Windowsrendszerekben megszokott ablakműveletekre (Kis méret, Teljes méret, Kilépés), illetve a Súgó megnyitására szolgál. Szűrés végrehajtása A Szűrés segítségével a Szak-Jogász alkalmazás valamennyi kiadványcsoportjában található dokumentum között kereshetünk. Válasszuk az ablak fejléceszközsorából a Szűrés ikont. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

68 A keresendő szó csak betűkből állhat (nem tartalmazhat szóköz karaktert sem) és legalább három karakter hosszúnak kell lennie. A keresett szó beírása után az ENTER billentyű megnyomásával vagy a Keresés nyomógombra kattintással indíthatjuk a szűrést. A keresés eredménye a találati listában jelenik meg. Amennyiben nincs találat a találati lista üres lesz. A találat helyét a listában a találat kiválasztása után a Megjelenítés gombra kattintással, vagy az ENTER billentyű lenyomásával, vagy a találatra történő dupla kattintással lehet megjeleníteni. A keresett szót tartalmazó dokumentum megtekintéséről a találati listához a Szűrés történő ismételt kattintással juthatunk vissza. ikonra A szűrési feltételek szűkíthetők a Keresés a találatokban opció kijelölésével. Ilyenkor a keresés csak a találati listában szereplő dokumentumokban, illetve oldalakon folytatódik. Dokumentum megnyitása A megtekinteni kívánt dokumentumhoz vagy Szűrés eredményeként, vagy közvetlenül a megfelelő kiadványcsoportra kattintással juthatunk el. Dokumentumot kétféleképpen tudunk megnyitni: a megnyitandó dokumentum egérkurzorral történő kijelölése után az ENTER billentyű megnyomásával vagy a megnyitandó dokumentumtípust szimbolizáló ikon felé mozgatva az egérkurzort (ilyenkor a kurzor ábrára vált), a listaelemre történő dupla kattintással. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

69 Navigáció a megnyitott dokumentumban Az alkalmazásablak e nézetében végrehajtható parancsok kétféleképpen érhetők el. Egyik lehetőségként az ablak bal oldalán látható függőlegesen elhelyezkedő dokumentum-eszközsor megfelelő gombjára kattintunk, a másik mód, hogy a munkaterületen bárhol állva a jobb egérgombbal történő kattintásra megjelenő menüből választunk. Fejléc megjelenítése/elrejtése A címsor elrejtésével további területet nyerhetünk a képernyőn a megnyitott dokumentum megjelenítésére. Erre szolgál a fejléceszközsoron a Fejléc elrejtése és a Fejléc megjelenítése gomb, vagy a Ctrl+T billentyűkombináció. Nagyítás/kicsinyítés A megjelenített oldal képének méretét befolyásolhatjuk az ablak bal oldalán látható függőleges dokumentum-eszközsor Nagyítás, Kicsinyítés, Oldalszélesség, Egész oldal, Aktuális méret ikonjainak használatával. A nagyítási érték változásának hatására (a Nagyítás és a Kicsinyítés ikon használatával vagy a numerikus billentyűzeten a + és a jel használatával) az oldalon található tartalom is arányosan változni fog. A skálázás mértéke léptetésnél duplázódik (kicsinyítésnél feleződik), mértéke % között változtatható. Az Aktuális méret ikon (vagy Ctrl+1 billentyűkombináció), az Oldalszélesség ikon (vagy Ctrl+2 billentyűkombináció), illetve az Egész oldal ikon (vagy Ctrl+0 billentyűkombináció) segítségével a programablak méretétől függően fog változni a nagyítás mértéke. Az Oldalszélesség parancsnál az alkalmazásablak munkaterületének szélességéhez Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

70 igazítja az oldal szélességét, míg az Egész oldal parancsnál úgy változik a nagyítás mértéke, hogy az egész oldal látható legyen. Lapozás Az ablak bal oldalán látható függőleges dokumentum-eszközsor lapozás ikonjainak segítségével, továbbá billentyűkombinációk használatával navigálhatunk a dokumentumban. Az első oldalra az Első oldal oldalra az Előző oldal oldal ikon vagy a Ctrl+Home billentyűkombináció, az előző ikon vagy a Page Up billentyű, a következő oldalra a Következő ikon vagy a Page Down billentyű, a dokumentum utolsó oldalára az Utolsó oldal ikon vagy a Ctrl+End billentyűkombináció segítségével ugorhatunk. Ezen kívül lépkedhetünk az utoljára megjelenített két oldal között is a Vissza billentyűkombináció és az Előre használatával. Szöveg keresése ikon vagy a Ctrl + ikon vagy a Ctrl + billentyűkombináció Ennek a parancsnak a segítségével szövegrészt kereshetünk a megnyitott dokumentumban. A keresett szöveg megadásánál bármilyen karakter használata megengedett. A szövegkeresést az ablak bal oldalán látható függőleges dokumentum-eszközsor Keresés ikonjára kattintva vagy a Ctrl+F billentyűkombinációval indíthatjuk el. A képernyőn az alábbi párbeszédablak jelenik meg: A párbeszédablakban megadható keresési feltételek a következők: Teljes szóval megegyező: csak azok a szavak szerepelnek a találatok között, ahol a keresett szó nem egy másik szó részeként jelenik meg Kis- és nagybetűk megkülönböztetése: a keresés folyamán megkülönbözteti a kis- és a nagybetűket Irány: az aktuális oldalhoz viszonyítva előre vagy hátra keres (egy oldalon belül a keresés mindig az oldal tetejétől az alja felé halad). A feltételek megadása után a keresést a párbeszédablakban a Keresés gombra kattintással indíthatjuk el. A végrehajtás során az egérkurzor ábrára vált. A keresés végrehajtását bármikor megszakíthatjuk az Esc billentyű lenyomásával vagy a párbeszédablakban a Mégse gombra kattintással. Találat esetén a program a keresett szövegrészt inverzen jeleníti meg. Tovább folytathatjuk a keresést a Keresés gombot felváltó Következő keresése gombra kattintva. A párbeszédablak bezárása után az F3 gomb segítségével tovább folytathatjuk a keresést. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

71 Szövegrész kijelölése Vágólapra helyezéshez szükséges lehet egy megnyitott dokumentumban szövegrész kijelölése. Ezt a bal egérgomb lenyomása mellett az egérkurzor mozgatásával tehetjük meg: a kijelölés végrehajtása során egy szaggatott vonallal ábrázolt téglalap folyamatos megjelenítése segítséget nyújt a kijelölendő szövegrész meghatározásához. Kijelölést a Ctrl+A billentyűkombinációval is végezhetünk, ez az egész oldalon található szöveget jelöli ki. A szöveg sikeres kijelölését annak inverz megjelenése mutatja. Másolás vágólapra A kijelölt szövegrészt tudjuk vágólapra másolni. Ehhez az ablak bal oldalán látható függőleges dokumentum-eszközsor Másolás billentyűkombinációt használhatjuk. ikonját, vagy a Ctrl+C, vagy a Ctrl+Insert A fakszimile szövegkezelés sajátosságaként a kijelölés tartalma nem formázott szövegként másolódik a vágólapra, vagyis formátumát nem őrzi meg! Nyomtatás A Szak-Jogász alkalmazásban a dokumentum meghatározott vagy összes oldalának kinyomtatására van lehetőségünk. A funkciót az ablak bal oldalán látható függőleges dokumentum-eszközsor Nyomtatás ikonjára kattintással vagy a Ctrl+P billentyűkombinációval érhetjük el. A párbeszédablak Nyomtató keretében beállíthatjuk, hogy melyik nyomtatót kívánjuk használni a nyomtatáshoz (a Tulajdonságok gomb a kiválasztott nyomtató tulajdonságainak beállítására szolgál, a Windows-rendszerekben megszokott módon). Mivel a Szak-Jogász alkalmazásban a dokumentum meghatározott oldalainak nyomtatására van lehetőségünk, a Nyomtatási tartomány keretben a Minden oldal (ekkor a dokumentumot alkotó minden oldal kinyomtatásra kerül), az Aktuális oldal (csak az aktuális, Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

72 a képernyőn éppen látott oldal kerül kinyomtatásra) és az Oldalak (ekkor csak az általunk megadott oldalak kerülnek kinyomtatásra) opciók közül választhatunk. Lehetőség van egymást nem követő egyes oldalak, oldaltartományok nyomtatására is, ekkor az Oldalak adatmezőben a - karakter segítségével adhatjuk meg az intervallumot, illetve egyes oldalakat a ; (pontosvessző) karakter segítségével sorolhatunk fel. Ezenkívül megengedett az említett két formátum együttes használata is. A Nyomatok és igazítás keretben a Példányszám adatmező kitöltésével a nyomtatandó oldalak példányait adhatjuk meg. A több példány nyomtatása esetén aktívvá váló Leválogatás adatmező kijelölésével az egyes példányok szétválogatását kérhetjük. Az Oldal középre igazítása opció megjelölésével a program a nyomtatandó oldalakat az oldal közepére igazítja, míg a Felbontás opció használatával a nyomtatás minőségét és sebességét befolyásolhatjuk (minél nagyobbra állítjuk a nyomtatandó oldalak felbontását, annál jobb lesz a nyomtatott oldal minősége, viszont a nyomtatás sebessége annál jobban csökken). A nyomtatást az OK gombra kattintással indíthatjuk, illetve a Mégse gombra kattintással kiléphetünk a Nyomtatás párbeszédablakból. Dokumentumnézetben elérhető menüparancsok A dokumentumnézet ablakon a dokumentumban bárhol állva, a jobb egérgomb kattintásával a következő, a fentebb magyarázott parancsokat tartalmazó legördülő menü jelenik meg: Címsor Fejléceszköztár elrejtése/megjelenítése Másolás Kijelölt rész másolása a vágólapra Keresés Keresés a dokumentumban Következő keresése Következő találat keresése a dokumentumban Nyomtatás Nyomtatás Első oldal Ugrás az első oldalra Előző oldal Ugrás az előző oldalra Következő oldal Ugrás a következő oldalra Utolsó oldal Ugrás az utolsó oldalra Ugrás oldalra Ugrás megadott oldalra Vissza Lépés előre (a dokumentum vége irányába) a megjelenített oldalak között Előre Lépés vissza (a dokumentum eleje irányába) a megjelenített oldalak között Nagyítás Oldal nagyítása Kicsinyítés Oldal kicsinyítése Egész oldal Teljes oldalra vált a nézet Aktuális méret Aktuális méretre (100%) vált a nézet Oldalszélesség Oldalszélesség Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

73 Jogszótár A Jogszótár alkalmazás keretében Hargitai József Jogi fogalomtára érhető el. A szakkifejezések megértését segítő szolgáltatásként a kiadvány Jogszabálytárban történő hozzáférhetővé tétele az elektronikus jogszabálygyűjtemények között egyedi módon teszi lehetővé a jogrendszerben való eligazodást. A Jogi fogalomtár a szakembereknek készült olyan összeállítás, amelynek célja a magyar jogban használt és elsősorban jogi normákban (jogszabályokban) definiált jogi fogalmak, továbbá a jogszabályban elrejtett meghatározások tartalmának bemutatása és jogágankénti tartalmi eltéréseinek elemzése. A Jogi fogalomtár közel szócikke átfogja valamennyi jogág, valamint az európai jog, továbbá a nemzetközi jog által használt szakkifejezéseket, tartalmazza nemcsak magukat a fogalmakat, hanem ahol indokolt részletesen magyarázza egy-egy fogalom jelentését is. Az alkalmazásban a fogalmakat dőlt vastag betűk, a fogalomkörhöz tartozó összetételeket aláhúzott kiemelés jeleníti meg. A szó szerinti idézeteket dőlt betű jelzi. Az összetett fogalmaknál a jelzett szó alkotja a betűrend alapját, ettől az elvtől eltérés azokban az esetekben történt, amikor a szóösszetétel egy lexémának értelmezhető. A címszavak mögött zárójelben a fogalmat tartalmazó jogszabály rövidítése és a száma látható. Az egyes fogalmak összefüggéseit a jel utáni tárgyszó jelzi. A Jogszótár alkalmazást a Jogszabálytár Szolgáltatások menü Jogszótár almenüjének kiválasztásával vagy az eszközsoron található Jogszótár Alkalmazásablak ismertetése ikonnal tudjuk elindítani. Az alkalmazásablak főbb részei: Menü sor Eszköztár sor Bevezető dokumentumablak Jogi fogalomtár dokumentumablak Státuszsor a Jogszabálytárhoz hasonlóan, innen érhetjük el az egyes funkciókat a Jogszabálytárhoz hasonlóan, innen érhetjük el a leggyakrabban használt parancsokat itt olvashatjuk Hargitai József Jogi Fogalomtárhoz írt Bevezetését itt nézhetjük meg a Jogi Fogalomtár hasznos funkciókkal támogatott dokumentumait a Jogszabálytárhoz hasonlóan, az eszköztár ikonjairól, a menüparancsokról szóló és egyéb információk megjelenítésére szolgáló sor Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

74 Az alkalmazásablak képe: Eszköztár Menüsor Alkalmazásablak Bevezető dokumentumablak Jogi fogalomtár dokumentumablak Státuszsor Bevezető dokumentumablak ismertetése A dokumentum a Fájl menü Bevezetés menüparancsával vagy az eszköztár Bevezető ikonjára kattintással érhető el. A dokumentum Hargitai József Jogi fogalomtár című művének bevezetését tartalmazza, amelyben a fogalomtárban használt jogszabály-rövidítéseket is megtaláljuk. A Fájl menü Nyomtatási kép parancsával vagy az eszköztár Nyomtatási kép ikonjára kattintással a dokumentum nyomtatási előnézetét láthatjuk, amelynek segítségével a kinyomtatni kívánt oldalt ki tudjuk választani. A szövegben a Windows-alkalmazásokban megszokott módon tetszőleges részeket jelölhetünk ki. A kijelölt szövegrészeket vágólapra másolhatjuk a Szerkesztés menü Másolás vágólapra menüparancsával, vagy az Eszköztár ikonjára kattintással, vagy a Ctrl+C, illetve Ctrl+Insert billentyűkombinációk valamelyikével. Jogi fogalomtár dokumentumablak ismertetése A dokumentumablak két fő részből áll: A képernyő bal oldalán található panelen a kifejezések közti navigációt és keresést segítő funkciókat érhetjük el, a jobb oldalán található panelen pedig a szöveges dokumentummegjelenítőt láthatjuk, amely a kifejezések meghatározását mutatja. A jobb olvashatóság érdekében lehetőségünk van a navigáló és a szövegmegjelenítő panelek méretének állítására. Húzzuk az egérkurzort a paneleket elválasztó függőleges osztóvonal fölé addig a pontig, ahol a kurzor formája fekete vízszintes kétirányú nyílra változik. Ekkor az egér bal gombját lenyomott állapotban tartva, az egér mozgatásával állíthatjuk be a panelek kívánt méretét. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

75 Méretező nyíl egérkurzor Méretező vonal Böngészés a Szótár segítségével A dokumentumablak bal oldali navigáló panelén a Szótár fület választva a jogi kifejezések között navigálhatunk a Nyíl billentyűkkel vagy a lista jobb oldalán található görgetősáv segítségével. Gyorsabb navigálás érdekében használjuk a lista feletti adatmezőt: ahogy ide elkezdjük a keresett kifejezés begépelését, a listában azonnal a beírt szórészletet legjobban megközelítő kifejezésre ugrik a kurzor. Például, ha az árvízi védekezés kifejezést keresnénk (amelyet nem tartalmaz a szótár), a listában a begépelésnek megfelelően először az árvíz, majd ahogy haladunk tovább a keresett kifejezés beírásában, a következő árvíz- kezdetű szóra ugrik a kurzor, de mert az általunk beírt kifejezést a szótár nem tartalmazza, az utolsó, a beírt szót legjobban megközelítő kifejezésen megáll a kurzor. A listában a kívánt kifejezésen állva a jobb oldali panelen automatikusan megjelenik annak meghatározása. A jobb átláthatóság érdekében a kiválasztott kifejezés leírása az ablak tetejéhez igazodik. Figyeljünk arra, hogy az éppen kiválasztott kifejezés kezdőbetűjével megegyező betűvel kezdődő kifejezések érhetők el a jobb oldali megjelenítőben (fenti példánkban az a á betűs kifejezések), ezért ha másik betűvel kezdődő kifejezést keresnénk a jobb oldali panelen haladva, először a szótár adatmezőbe kell beírnunk a megfelelő betűt (vagy használjuk a teljes keresést biztosító Szerkesztés menü Szöveg keresése Ctrl+F billentyűkombinációval szintén elérhető parancsát). Keresési lehetőségek a Jogi fogalomtárban A bal oldali navigáló panelen a Keresés fülre kattintva egy úgynevezett fulltext szókereső segítségével kereshetünk a jogi fogalmak között. Ha kiválasztjuk a Teljes szövegben keres opciót, akkor a kifejezések leírásaiban is keres a program. Ez utóbbira akkor lehet szükség, ha adott szóösszefüggésekhez keresünk jogi fogalmakat. Annak érdekében, hogy minél pontosabb találati eredményt kapjunk, a keresési feltételek finomításához négyféle műveleti jel (operátor) használható: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

76 * (csillag karakter) operátor: közvetlenül a szó vagy szótöredék végén helyezhető el, joker karakterként használva. A csillag mindig a szó, szótöredék részét képzi. Hatására minden olyan kifejezés keresésre kerül, amelyek a csillag előtti szöveggel kezdődnek. Csillag operátor nélkül az adott szóalak egzaktul kerül keresésre., (vessző karakter) operátor: a szó vagy szótöredék elején szerepelhet. Hatására minden olyan jogi fogalom a keresési eredményekhez adódik, amelyekben a vessző karakter mögé írt szöveg előfordul. + (plusz karakter) operátor: több szóból álló kifejezés keresésekor használjuk, az egyes szavak közé beírva. A keresési eredmények közül csak azok a találatok jelennek meg, amelyekben a pluszjel mögötti szó is szerepel. (mínusz karakter) operátor: több szóból álló kifejezés keresésekor használjuk. Egy szó elé beírva, a keresési eredmények közül minden olyan találatot kivesz, amelyekben a mögötte szereplő szó megtalálható. A keresőkifejezés szerinti keresést a beírt szavakon, szótöredékeken balról jobbra haladva hajtja végre a program. Például a fenti képen látható TELEV*,RADIÓ*+TÁRSAS* NYILV* kifejezés keresése a következő módon történik (a Teljes szövegben keres opció kiválasztása mellett): 1. minden olyan jogi kifejezés, ahol a fogalomban vagy a magyarázatában a TELEV kezdetű szavak találhatóak, felkerül a találati listára 2. minden olyan jogi kifejezés, ahol a fogalomban vagy a magyarázatában a RADIÓ kezdetű szavak találhatóak, hozzáadódnak a találati listához 3. az eddig elkészült találati listában kizárólag azok a fogalmak maradnak meg, ahol a fogalomban vagy a magyarázatában a TÁRSAS kezdetű szavak is megtalálhatóak 4. az eddig elkészült találati listából kikerül minden olyan jogi kifejezés, ahol a fogalomban vagy a magyarázatában a NYILV kezdetű szavak megtalálhatók. A példából láthatjuk, hogy a vessző operátorral megadott szavak minden esetben bővítik a találati listát, az előjeles, azaz a + és a operátorral megadott szavak pedig mindig szűkítik a listát. Ebből következik az is, hogy egy operátorral megadott szó hatását megszünteti a mögötte vessző operátorral megadott kifejezés, tehát a mínusz karakterrel megadott szavakat a keresősorozat végén érdemes kiadni. Amennyiben kizárólag olyan jogi kifejezéseket keresünk, amelyekben egy adott szó vagy szótöredékkel kezdődő kifejezés nem található meg, a keresősor indítható mínuszjellel. A keresőkifejezés elején a (mínusz karakter) operátor kivételével minden más operátor figyelmen kívül marad, és az első szó, szótöredék előfordulásai határozzák meg az első találati halmazt! A keresés eredménye a keresőkifejezések teljes kiértékelése után jelenik meg a listában. Ebben a listában a talált jogi kifejezések közül bármelyiket kiválasztva, a leírása azonnal betöltődik a jobb oldali szövegmegjelenítőbe. Szövegablak kezelése A dokumentumablak jobb oldali panelén láthatjuk a szövegmegjelenítő ablakot, amelyben RTF típusú dokumentumok kerülnek megjelenítésre. A Jogi fogalomtár több ilyen dokumentumból épül fel. Egy-egy dokumentum a magyar ABC egy-egy betűjének megfelelő jogi kifejezéseket tartalmazza (ez az oka, hogy az éppen Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

77 kiválasztott kifejezés kezdőbetűjével megegyező betűvel kezdődő kifejezések érhetők csak el a jobb oldali megjelenítőben). A navigáló panelen kiválasztva egy kifejezést, automatikusan a kifejezés kezdőbetűjéhez tartozó RTF-dokumentum töltődik be a jobb oldali megjelenítőbe. A jobb oldali megjelenítőablakhoz tartozó szövegkeresési lehetőség (Keresés fül) használatakor ezért figyelni kell arra, hogy ellentétben a fulltext keresési lehetőséggel, ez csak az aktuálisan megjelenített dokumentumban keres. (A szövegmegjelenítő ablak keresőjéről lásd még a Szöveg keresése menüparancs címszónál írtakat.) A szövegablakban lehetőség van tetszés szerinti szövegrészek kijelölésére, a Windowsalkalmazásokban megszokott módokon. Egész bekezdést a bekezdés szövegén állva dupla kattintással is kijelölhetünk. A kijelölt szövegrészeket vágólapra másolhatjuk a Szerkesztés menü Másolás vágólapra menüparancsával, vagy az eszköztár Másolás illetve Ctrl+Insert billentyűkombinációval. Fájl menü parancsai ikonjával, billentyűzetről pedig a Ctrl+C, A dokumentumok megnyitási és bezárási parancsait, valamint a nyomtatással kapcsolatos parancsokat érhetjük el ebből a menüből. Bevezető menüparancs A parancs egy szövegmegjelenítő ablakot nyit, amelyben a Jogi fogalomtárhoz íródott Bevezetést olvashatjuk. Ha a Bevezetés már meg van nyitva, de nem ez az aktív ablak, a Bevezető menüparancsra a dokumentumablak aktívvá válik (úgy változik az ablakok elrendezettsége, hogy ezt a szövegmegjelenítőt fogjuk látni). A Bevezetést elérhetjük az eszköztár sor Bevezető Szótár menüparancs ikonjáról is. A parancs a Jogi fogalomtár dokumentumot nyitja meg egy ablakban. Ha a dokumentum már meg van nyitva, de nem ez az aktív ablak, a dokumentumablak aktívvá válik. A Szótárat az eszköztár sorról a Szótár Bezár menüparancs ikonra kattintással is elérhetjük. A parancs, amely a Ctrl+F4 billentyűkombinációval is elérhető, az aktív dokumentumablakot zárja be. Nyomtatás menüparancs A funkció akkor érhető el, amikor valamelyik dokumentummegjelenítő aktív (ehhez a bal egérgombbal kattintsunk a dokumentum területére). A parancs elindítja a Windows-rendszerben telepített nyomtatópanelt, amelynek segítségével részben vagy egészben kinyomtathatjuk a dokumentum tartalmát. A Nyomtatás az eszköztárról a Nyomtatás billentyűkombinációval is elérhető. ikonra kattintással vagy a Ctrl+P Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

78 Nyomtatási kép menüparancs A parancs kiválasztásával vagy az eszköztár Nyomtatási kép ikonjára kattintva az alkalmazásablak átvált nyomtatási nézetet kezelő ablakká, amelyben az aktív dokumentum nyomtatási előnézetét láthatjuk. Az oldalak nyomtatási képei között az alkalmazásablak tetején lévő gombsorral navigálhatunk. A nyomógombok funkciói: Nyomtatás a Windows rendszerben telepített nyomtatópanelt jeleníti meg, amelynek segítségével kinyomtathatjuk a kívánt oldalakat Következő a következő oldal nyomtatási képére lapoz Előző az előző oldal nyomtatási képére lapoz Egy lap/két lap egy- és kétlapos nézet között válthatunk; a kétlapos nézetet csak a legkisebb nagyítás esetén lehet használni Nagyítás az oldal nyomtatási képét nagyított nézetben mutatja; ha a kétoldalas nézet be volt kapcsolva, a program a nagyított nézet idejére átvált egyoldalas megjelenítésre Kicsinyítés az oldal nyomtatási képét kicsinyített méretben mutatja a program; ha be volt kapcsolva a kétoldalas nézet, a Kicsinyítés aktiválásával a megjelenítő visszavált a két oldal mutatásához Bezárás bezárja a nyomtatási nézetet, azaz az alkalmazásablak visszavált normál nézetre A nyomtatási nézetet bezárhatjuk az alkalmazásablak jobb felső sarkában található rendszergombbal is (X), mert annak hatására csak a nyomtatási nézet fog megszűnni, az az alkalmazásablakot nem zárja be. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

79 A nyomtatási nézet segítségével kiválaszthatjuk azokat az oldalakat, amelyek a kívánt információt tartalmazzák. Így nem kell az egész dokumentumot kinyomtatni, ha csak egyetlen oldalra van szükségünk. Ha a Jogi fogalomtár dokumentumának nyomtatási nézetét választottuk, figyelni kell arra, hogy csak a kiválasztott kifejezés kezdőbetűjével megegyező kezdőbetűs kifejezéseket tartalmazó dokumentum nyomtatását tudjuk elvégezni! Ha több olyan jogi kifejezést is nyomtatni szeretnénk, amelyek kezdőbetűje eltér egymástól, akkor a normál nézetnél válasszuk ki a másik kifejezést és kapcsoljunk ismét nyomtatási nézetre. Nyomtató beállítása menüparancs A Windows rendszerben telepített nyomtatóbeállító paneljét indítja el. Kilépés menüparancs Ezzel a paranccsal a Jogszótár alkalmazás használatát fejezzük be. Elérhető még az Alt+F4 billentyűkombináció használatával is. Szerkesztés menü parancsai A Szerkesztés menüből azokat a parancsokat érhetjük el, amelyek a dokumentummegjelenítő használatát segítik. Másolás vágólapra menüparancs A dokumentumban kijelölt szöveget vágólapra másolja. Elérhető az eszköztár Másolás ikonjával vagy a Ctrl+C, illetve a Ctrl+Insert billentyűkombinációk használatával. Szöveg keresése menüparancs A parancs hatására egy általános szövegkeresési párbeszédablak jelenik meg a dokumentumok szövegében történő kereséshez. A funkció elérhető az eszköztár Szöveg keresése ikonjával vagy a Ctrl+F billentyűkombinációval is. Új RTF-dokumentum megnyitásához (vagyis a szótárban új kezdőbetűhöz ugráshoz) nem kell bezárnunk a keresőablakot. Elég, ha a keresőablakból a bal egérgombbal kikattintunk, ezzel az ablak inaktívvá válik és így használhatjuk a szótárt. Új RTF-dokumentum (az új kezdőbetűs kifejezések ablaka) esetén elegendő újból a Keresés párbeszédablak Keresés gombjára kattintani, és máris az aktív dokumentumablakban folytathatjuk a keresést. A keresőablak beállításai: Csak teljes szavakat keres opció bekapcsolt állapotban a Keresendő szöveg adatmezőbe gépelt szöveget egzaktul keresi, azaz szóhatároló jelig megegyező szöveget keres; kikapcsolt állapotában szótöredékeket is kereshetünk Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

80 Kis- és nagybetűk megkülönböztetése opció bekapcsolt állapotban a beviteli mezőbe gépelt kis- és nagybetűket kereséskor figyelembe veszi, annak megfelelő találatokat keres; kikapcsolt állapotban a betűméretet figyelmen kívül hagyja Csak az aktuális találat legyen kijelölve opció aktív állapotában a találatok közül mindig az aktuális találat lesz jelölve a szövegben Minden találat legyen kijelölve az ablakban opció az összes találatot bejelöli az aktív dokumentumban Dokumentum elejétől opció bekapcsolt állapotban a keresés a dokumentum elejétől kezdve indul Az ablak tetejétől lefelé opció aktív állapotában az RTF-dokumentum ablakában legfelül megjelenített sortól indul a keresés a dokumentum vége felé Az ablak aljától felfelé opció aktív állapotában az RTF-dokumentum ablakában legalul megjelenített sortól indul a keresés a dokumentum eleje felé Keresés gomb első rákattintással és dokumentumváltáskor elindítja a keresést, és a képernyőn a dokumentumot úgy pozícionálja, hogy az első találat a dokumentumablak legfelső sorában legyen; további rákattintással a soron következő talált szövegrészt pozícionálja a megjelenítőablak legfelső sorába Befejezés nyomógomb bezárja a kereső párbeszéd panelt Ha a keresendő szöveg mezőbe szóközzel elválasztott szövegrészt írunk, arra kell ügyelni, hogy a szöveget a program szó elején fogja keresni, és csak ezek a találatok lesznek megjelenítve. Abban az esetben, amikor egyetlen szót vagy szótöredéket írunk a keresőmezőbe, a program megkeresi azokat az előfordulásokat is, amelyek szó középen találhatók. Nézet menü parancsai Eszköztár kapcsoló menüparancs A parancs segítségével az eszköztárat rejthetjük el és jeleníthetjük meg. Státuszsor kapcsoló menüparancs A parancs segítségével a státuszsort rejthetjük el és jeleníthetjük meg. Ablak menü parancsai A menü a dokumentumablakok elrendezésével, valamint az ablakok közötti váltással kapcsolatos parancsokat tartalmazza. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

81 Lépcsőzetes elrendezés menüparancs A parancs hatására a megnyitott dokumentumablakok az alkalmazásablak bal felső részétől kezdődően lépcsőzetesen a jobb alsó része felé csúsztatva rendeződnek el, részben letakarva a korábban nyitott dokumentumablakok tartalmát. Az aktív dokumentumablak teljes egészében látható marad. Vízszintes mozaik elrendezés menüparancs A parancs a megnyitott dokumentumablakokat az alkalmazás teljes területét lefedve, vízszintesen takarásmentesen, egyenlő nagyságú területtel osztja el. Függőleges mozaik elrendezés menüparancs A parancs a megnyitott dokumentumablakokat az alkalmazás teljes területét lefedve, függőlegesen takarásmentesen, egyenlő nagyságú területtel osztja el. Ikonok igazítása menüparancs A parancs a megnyitott, de rendszermenü Kis méret parancsával ikonállapotba zárt dokumentumablakokat rendezi el az alkalmazásablak alsó területén. 1, 2, 3 stb. menüparancs A megnyitott dokumentumablakok megnyitási sorrendben sorszámozott menüparancsot kapnak, amelyek az Ablak menü alján jelennek meg. Ezekre a sorokra kattintással egyszerűen válthatunk a megnyitott dokumentumok között. Súgó menü parancsai Névjegy menüparancs Az alkalmazás névjegyét jeleníti meg, amelyet az eszköztár Névjegy is elérhetünk. ikonjára kattintással Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

82 Űrlapkitöltő Az űrlapdokumentum Az űrlapdokumentum a jogszabályok által meghatározott formanyomtatványok elektronikusan kezelhető, kitölthető és kitöltés után nyomtatható változata. Az űrlapdokumentumok kezeléséhez szükséges legalább egy nyomtatótípus telepítése, még akkor is, ha az fizikailag nincs a géphez csatlakoztatva. Ha nincs nyomtató csatlakoztatva a gépen, akkor is használhatjuk a programot, ha a Sajátgép mappába telepítjük azt a nyomtatót, amellyel a későbbiekben kinyomtatjuk a formanyomtatványt. A dokumentumok megnyitása egy dokumentumkezelő párbeszédablak segítségével történik, amelynek a listájában a formanyomtatványok hivatalos megnevezésükkel szerepelnek. A dokumentum adatbeviteli mezői között az egérrel és a billentyűzettel is lehetséges közlekedni. (Mivel a dokumentum többféle beviteli mezőt különböztet meg, azok speciális kezelését lásd a hozzájuk tartozó leírásoknál.) Az űrlapdokumentumok többféle típusú adatbeviteli mezőt tartalmaznak, amelyek elősegítik az űrlap helyes kitöltését. A mezőkbe írható karakterek számát a kiválasztott nyomtató típusa befolyásolja annak érdekében, hogy már kitöltéskor láthassuk, mennyi szöveget lehet beírni az egyes sorokba (az alkalmazás ügyel arra, hogy a beírt szövegek egyike se lógjon túl a számára a formanyomtatványon fenntartott helyen). Az űrlapdokumentumba begépelt szövegeket az aktuálisan kiválasztott nyomtató figyelembevételével már szerkesztéskor is olyan formában látjuk, ahogyan az nyomtatásra kerül. Mindig az az adatbeviteli mező aktív, amelyben a szövegkurzor található. Az adatbeviteli mezőkben a Windows-alkalmazásokban megszokott kivágás, másolás, beillesztés parancsok is működnek. Ha a beilleszteni kívánt szöveg a beviteli mező típusától függően nem megfelelő karaktert tartalmaz, az alkalmazás egy üzenetablak formájában értesíti a felhasználót a sikertelen műveletről. Akkor is megjelenik a figyelmeztetés, ha a beillesztendő adat hosszabb mint amekkora az az adatbeviteli mezőben elfér. Az Űrlapkitöltő alkalmazást a Jogszabálytár menüsorán a Szolgáltatások menü Űrlapkitöltő almenüjére kattintással vagy az eszközsoron az Űrlapkitöltő ikonra kattintással indíthatjuk el. Alkalmazásablak ismertetése Az alkalmazás főbb részei: Menüsor Eszköztársor a Jogszabálytárhoz hasonlóan, innen érhetjük el a leggyakrabban használt funkciókat Űrlapdokumentum ablaka űrlapdokumentum kitöltésére szolgáló ablak Státuszsor a Jogszabálytárhoz hasonlóan, innen érhetjük el a funkciókat a Jogszabálytárhoz hasonlóan, az eszköztár ikonjairól, a menüparancsokról szóló és egyéb információk megjelenítésére szolgáló sor Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

83 Alkalmazásablak képe: Alkalmazásablak Menüsor Eszköztár Űrlapdokumentum ablaka Navigáló panel Űrlap Az alkalmazás kétféle dokumentumtípust használ. Az egyik az űrlapdokumentum sablonja, amelyet megnyitva egy ideiglenes dokumentumot készít az alkalmazás. A sablon fájlkiterjesztése.udc. Amikor a sablon másolatával dolgozunk, természetesen nem lesz menthető a dokumentum. Abban az esetben tudjuk ezt a módszert használni, ha az űrlapot csak kitölteni és kinyomtatni szeretnénk, de nincs szükség a kitöltött dokumentum mentésére. A másik típusú dokumentum a sablonból készített űrlapdokumentum, amelyet a Fájl menü Ügyfelek menüparancsával hozhatunk létre, ennek a fájlkiterjesztése UDD. Ezt a típusú dokumentumot a kitöltés után menteni tudjuk. Az alkalmazás indításkor az űrlapdokumentum-típusok kiterjesztéséhez társítja az Űrlapkitöltő alkalmazást: a Windows Intézőben a dokumentum nevére a bal egérgombbal történő dupla kattintással az Űrlapkitöltő alkalmazás elindul (ha még nem volt megnyitva), és az űrlap típusának megfelelő dokumentumablakban jelenik meg. Ha az Űrlapkitöltő alkalmazást korábban már elindítottuk, akkor a Windows Intézőben a dokumentum nevére a bal egérgombbal történő kattintással és az egérgomb lenyomva tartásával a dokumentumot behúzhatjuk az alkalmazásablakba. Űrlapdokumentum ablakának ismertetése Az űrlapdokumentum ablaka két panelt tartalmaz. A bal oldalon a nyomtatvány oldalai között lehet navigálni, választani. A jobb oldalon pedig a nyomtatvány kiválasztott oldala jelenik meg. A két panel között az F6 funkcióbillentyűvel lehet váltani vagy a bal egérgombbal az adott panelre kell kattintani. Navigálás az elektronikus nyomtatvány oldalai között A bal oldali panel segítségével egyszerűen lapozhatunk a nyomtatvány oldalai között: a nyomtatvány miniatürizált oldalai között egyrészt a Nyíl billentyűkkel tudunk mozogni, amelynek hatására a jobb oldalon betöltődik a nyomtatvány kiválasztott oldala; az ENTER billentyű lenyomására a jobb oldali panel aktívvá válik, és a nyomtatvány kitöltését megkezdhetjük a bal oldalon a bal egérgombbal egyszer kattintva választhatunk a nyomtatvány oldalai között; a miniatűrre történő dupla kattintással pedig a jobb oldalon aktívvá válik a kiválasztott nyomtatványoldal. A jobb oldali panel használata közben a billentyűzet Page Up és Page Down gombjaival tudunk lapozni az oldalak között. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

84 A navigáláshoz az Eszköztár oldalvezérlő ikonjait is használhatjuk: Első oldal Előző oldal ikon, Ugrás ikon, Következő oldal, Utolsó oldal ikon. A nyomtatvány adatmezői és jelölőmezői ikon, A nyomtatványokon különféleképpen kell választásokat jelölni. A jelölés lehet négyzetbe írt X-jel, karikázás, szövegaláhúzás stb. A jelölésre szolgáló mezőket a bal egérgombbal rákattintva vagy a szóközbillentyű lenyomásával ki-be kapcsolhatjuk. A nyomtatványban kitölthető adatmezőknek többféle megjelenése is lehet: beviteli négyzetbe írható adatok (például irányítószám) vagy egy segédvonal fölé írható szövegmező. A többsoros adatmezőket egyetlen adatbeviteli mezőként kezeli a program. Az aktív mezőt egy villogó kurzor jelzi a nyomtatványon. Az egysoros adatmezőkbe gépelésnél az ENTER billentyű lenyomására a következő adatmezőre ugrik a kurzor. A felfelé mutató Nyíl billentyűvel vagy a Shift+Tab billentyűkombinációval visszaléptethetjük a kurzort az előző adatmezőre, míg a lefelé mutató Nyíl billentyűvel vagy a Tab billentyűvel a következő adatmezőre lépteti a kurzort. Többsoros adatmezőben ENTER hatására a következő sorba ugrik a kurzor, és ott tudjuk folytatni az adatbevitelt. (Tehát nincs szükség arra, hogy a szóközbillentyűvel rengeteg szóközt gépeljünk be a sor végéig, amennyiben a következő sorban szeretnénk folytatni az adatok bevitelét!) A Nyíl billentyűkkel a szöveg sorai között közlekedhetünk. A többsoros adatmezőből a következő elemre a Tab billentyűvel, az előző adatmezőre pedig a Shift+Tab billentyűzet kombinációval ugorhatunk, vagy pedig az egérrel átkattintunk egy másik szerkesztőmezőbe. Az adatmező tartalmát a Windows-alkalmazásokban megszokott Ctrl+C vagy Ctrl+Insert billentyűkombinációkkal a vágólapra másolhatjuk, és a vágólapról szöveget illeszthetünk be a Ctrl+V vagy Shift+Insert billentyű kombinációkkal. Fájl menü parancsai Megnyitás menüparancs A funkció az eszköztárról a Megnyitás billentyűkombinációval is elérhető. ikonra kattintással vagy a Ctrl+O Ezt a parancsot abban az esetben használjuk, ha valamelyik sablont szeretnénk megnyitni gyors kitöltés és nyomtatás céljából. Figyeljünk arra, hogy az innen nyitott sablont nem lehet elmenteni! A parancs kiadására egy listaablak jelenik meg, amelyből a sablonok közül választhatunk. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

85 A listában a kiválasztott elemen a bal egérgombbal történő dupla kattintással, vagy az ENTER billentyű lenyomásával, vagy az OK gombra kattintással nyithatunk meg űrlapsablont. Ügyfelek menüparancs A funkciót az eszköztár Ügyfelek ikonjára kattintással is elérhetjük. (Ha az ügyfélkezelő fő munkakönyvtárat már beállítottuk a Fájl menü Új ügyfélmappa választás parancsával, akkor azonnal az Ügyfelek nyilvántartása ablak jelenik meg.) Az Ügyfelek parancs első használatakor a párbeszédablakban meg kell adnunk vagy ki kell választanunk egy mappát az ügyfelek kezeléséhez, ahová a nyomtatványokat menti a program. Első lépésként ki kell választani azt a meghajtót, ahol az űrlapokat tárolni szeretnénk. Ehhez a meghajtó ikonján a bal egérgombbal duplán vagy az előtte lévő + jelre egyet kell kattintani. Ennek hatására a meghajtó tartalma kilistázódik annak ikonja alatt. Itt az előző módszerrel válaszhatunk a mappák közül vagy akár új mappát is létrehozhatunk. Új mappa létrehozásához válasszuk ki a megfelelő mappa ikonját. Amennyiben a meghajtó gyökérkönyvtárában szeretnénk elhelyezni az új mappát, akkor a meghajtó ikonja legyen kijelölve. Ezután a mappa létrehozásához kattintsunk az Új mappa gombra. Ekkor a kiválasztott könyvtárban megjelenik egy Új mappa nevű mappa, amelynek a neve szerkeszthető állapotban van. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

86 Gépeljük be a mappa nevét. Bármelyik mappa neve meg is változtatható. Ehhez a mappa nevére állva a bal egérgombbal egyet kattintva megnyíló szerkeszthető módban megjelenő név átírásával van lehetőség. Ha más helyre kattintunk a bal egérgombbal vagy lenyomjuk az ENTER billentyűt (és a Windows szabályainak megfelelő nevet adtunk meg), akkor a mappa neve megváltozik, és a szerkesztési mód megszűnik. (Ha nem megfelelő nevet írtunk be, azt a program jelezni fogja és az eredeti nevet kínálja fel újra.) Amennyiben a mappa nevét mégsem szeretnénk megváltoztatni az újonnan begépelt névre, nyomjuk le az Esc billentyűt. A szerkesztő mód ebben az esetben is megszűnik és a mappa neve az eredeti marad. Ha véletlenül nem jó helyre készítettünk új mappát, lehetőségünk van a törlésére is. Jelöljük ki a törölni kívánt mappát, a mappa és teljes tartalmának a Windows Lomtárába helyezéséhez nyomjuk le a Delete billentyűt. Ha véglegesen törölni szeretnénk, akkor használjuk a Shift+Delete billentyűkombinációt. Figyeljünk oda ez utóbbi törlés használatára, mert az így törölt tartalom többé nem lesz visszaállítható! A Frissítés gombot akkor használjuk, ha külső alkalmazásból, például a Windows Intézőből megváltoztattuk a könyvtárszerkezetet az adott meghajtón, miközben ez a mappaválasztó párbeszédablak nyitva van, mert a könyvtárszerkezet automatikusan nem követi a Windows rendszerbeli változásokat. A gombra kattintás hatására a meghajtókat és könyvtárszerkezetüket a program újraolvassa. Ha mégsem akarunk most munkakönyvtárat beállítani az űrlapok részére, kattintsunk a Mégsem gombra, vagy nyomjuk le az Esc billentyűt. Amikor végeztünk a mappa elkészítésével válasszuk azt ki, és kattintsunk az OK gombra vagy nyomjuk le az ENTER billentyűt. Ekkor az Ügyfelek nyilvántartása párbeszédablakot jeleníti meg az alkalmazás, ahol ügyfelek és ügyek szerint csoportosíthatja az űrlapokat. Az Ügyfelek menüparancs későbbi használatakor már azonnal az Ügyfelek nyilvántartása párbeszédablak jelenik meg. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

87 Az ügyfelek nyilvántartására szolgáló ablak három részből áll. A bal oldali ablakrész az ügyfél- és a hozzájuk rendelt ügyiratmappákat tartalmazza. A jobb oldali ablakrészben az egyes mappákban tárolt űrlapdokumentumok listája jelenik meg. Az alsó ablakrészben az ügyfélmappákhoz írhatunk tetszés szerinti megjegyzéseket. A mappakezelő ablak tetején az előzőleg űrlapok tárolására választott könyvtár neve jelenik meg. Ez lesz a gyökérkönyvtár, így ennek neve itt nem változtatható meg. Egy ügyfél űrlapdokumentumainak kezeléséhez hozzunk létre egy ügyfélmappát úgy, hogy a bal egérgombbal rákattintunk az Új ügyfél gombra. A gomb használatával bármikor létrehozhatunk további ügyfélmappákat is, függetlenül attól, hogy melyik elem van kijelölve, mert azok minden esetben a fő munkakönyvtárunk alatt jönnek létre. A gombra kattintással tehát a bal oldalon megjelenik egy új mappa, és az előzőekben ismertetett módszerrel átnevezhetjük például az ügyfelünk nevére. Az alsó ablakrészbe azonnal beírhatunk az ügyféllel kapcsolatos megjegyzéseket. Amikor létrehoztuk az ügyfélmappát, kattintsunk az Új ügy gombra, de előtte győződjünk meg arról, hogy az új ügyfélmappa legyen kiválasztva. Az Új ügy funkció létrehoz egy új ügyirattár mappát, amelyet szintén tetszés szerint elnevezhetünk. Ha nincs szükség valamelyik ügyirattár- vagy ügyfélmappára, azt a Windows Lomtárba dobhatjuk teljes tartalmával együtt a Lomtárba dob gombra kattintással vagy a Delete billentyű lenyomásával. Végleges törlésre a Shift billentyű nyomva tartása mellett használjuk a Lomtárba dob gombot vagy a Delete billentyűt. Ha az adott ügyfélhez már rendelkezünk ügyirattár mappával, válasszuk azt ki, és adjuk hozzá a kívánt űrlapdokumentumokat. Űrlapdokumentum hozzáadásához kattintsunk az Új dokumentum gombra. Ennek hatására egy listaablak jelenik meg, amiből kiválaszthatunk egy sablont. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

88 A listából elemet a bal egérgombbal történő dupla kattintással, vagy a kijelölt elem esetén az ENTER billentyű lenyomásával, vagy az OK gombra kattintással választhatunk. Ha mégsem akarunk dokumentumsablont választani, az Esc billentyű lenyomásával, vagy a Mégsem gombra, vagy az ablak jobb felső sarkában látható X jelre kattintással kiléphetünk a listából. Ha a sablont kiválasztottuk, az Ügyfélkezelő párbeszédablakban megjelenik a sablonból készült űrlapdokumentum, amelyet tetszés szerint átnevezhetünk. Az űrlapdokumentumot szerkesztésre a Megnyitás gombra kattintva nyithatjuk meg. Megnyithatjuk még a dokumentumot annak nevén vagy ikonján duplán kattintva, avagy kijelölt állapotában az ENTER billentyű lenyomásával. A dokumentum megnyitásával egy időben az Ügyfelek nyilvántartása párbeszédablak bezárul. Űrlapdokumentum nem csak az ügyirattár mappában hozható létre, hanem a fő munkakönyvtárban és az ügyfélmappákban is. A dokumentumokat törölhetjük a mappakezelésnél fentebb leírt módokon. Űrlapdokumentumok mozgatását a mappák között ez az ablak nem támogatja, használjuk e célra a Windows Intézőt. Figyeljünk arra, hogy ha az áthelyezést akkor tesszük, amikor az Ügyfélkezelő ablak nyitva van, az ablak automatikusan nem frissül, hanem a Frissítés gombra kattintva frissítenünk kell az ablakban megjelenített könyvtárszerkezetet. A mappakezelő ablakban és a dokumentumkezelő ablakban az egér jobb gombjával kattintva egy felbukkanó menüt kapunk, amelyből a fent leírt főbb tevékenységekhez tartozó parancsokat érhetjük el. Amennyiben befejeztük a munkát az Ügyfelek nyilvántartása párbeszédablakban, a Bezárás gombra vagy az ablak jobb felső sarkában lévő X jelre kattintva zárhatjuk be ezt az ablakot. Új ügyfélmappa választás menüparancs Az űrlapdokumentumaink kezelésének helyét tudjuk változtatni ennek a menüparancsnak a segítségével. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

89 Az ablak kezelését lásd az Ügyfelek menüparancs leírásánál. Bezárás menüparancs A parancs kizárólag megnyitott űrlapdokumentum vagy űrlapsablon esetén aktív a menüben. Hatására a megnyitott dokumentum bezáródik. Mentés menüparancs A funkció elérhető az eszköztár Mentés ikonjára kattintással is. A parancs kizárólag megnyitott űrlapdokumentum esetén aktív a menüben és a dokumentumban létrehozott változtatások elmentésére használható. Ügyeljünk arra, hogy űrlapsablon nem menthető, csak nyomtatható kitöltés után, ezért ha az aktív dokumentumunk űrlapsablon, ez a menüparancs nem elérhető. Nyomtatás menüparancs A funkció az eszköztárról a Nyomtatás ikonról, valamint a Ctrl+P billentyűkombinációval is elérhető. A parancs a Windows operációs rendszerben telepített nyomtató Nyomtatás paneljét aktiválja. A panel segítségével a kitöltött űrlapdokumentumot vagy sablont nyomtathatjuk ki. Nyomtató beállítása menüparancs A parancs a Windows operációs rendszerben telepített nyomtató paneljét jeleníti meg, ahol a nyomtató beállításokat megtaláljuk. 1, 2, 3, 4 menüparancsok A megnyitott űrlapok a megnyitás sorrendjében számozott menüparancsot kapnak, amelyek a Fájl menüben láthatók. Ezekre a sorokra kattintással egyszerűen válthatunk a megnyitott dokumentumok között. A négy legutóbb használt dokumentumot nyithatjuk meg a parancsok alkalmazásával. Kilépés menüparancs Az Űrlapkitöltő alkalmazás futását fejezhetjük be a parancs segítségével. Elérhető az Alt+F4 billentyűkombináció segítségével is. Szerkesztés menü parancsai A szerkesztés menü csak nyitott dokumentum esetén érhető el a menüsoron. Kivágás menüparancs A funkció az eszköztár Kivágás billentyűkombinációval is elérhető. ikonjára kattintással vagy a Ctrl+X, vagy a Shift+Delete Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

90 A menüparancs abban az esetben aktív, ha a dokumentumban szöveget jelöltünk ki. A parancs hatására a szöveg kivágásra kerül a dokumentumból és a vágólapra helyeződik. Másolás menüparancs A funkció az eszköztár Másolás billentyűkombinációval is elérhető. ikonjára kattintással vagy a Ctrl+C, vagy a Ctrl+Insert A menüparancs abban az esetben aktív, ha a dokumentumban szöveget jelöltünk ki. A parancs hatására a szöveg a vágólapra másolódik. Beillesztés menüparancs A funkció az eszköztár Beillesztés ikonjára kattintással vagy a Ctrl+V, vagy a Shift+Insert billentyűkombinációval is elérhető. A menüparancs abban az esetben aktív, ha a vágólapra szöveget másoltunk (nemcsak az Űrlapkitöltő-alkalmazásban, hanem bármely más alkalmazásban, tehát szöveget például egy Word-dokumentumból is tudunk átemelni). A parancs hatására a szöveg a vágólapról az űrlapra másolódik. Nézet menü parancsai Eszköztárak almenü parancsai A különböző funkciókra csoportosított eszköztársorok elrejtésére és megjelenítésére használhatók a parancsok. A Szokásos menüparancs az alkalmazások által leggyakrabban használt gombokat, az Oldalvezérlő menüparancs az oldalak közötti váltogatást segítő gombokat, a Nagyítás menüparancs az űrlap kicsinyítésére, nagyítására használt gombokat, végül a Scriptbasic menüparancs a scriptbasic kódfájlok kezelését segítő gombokat tartalmazó eszköztárat kapcsolgatja. Állapotsor menüparancs Az alkalmazásablak alján található állapotsor elrejtésére és megjelenítésére szolgáló parancs. Szerkeszthető mezők mutatása menüparancs A funkció az eszköztár Mezők mutatása ikonjára kattintással is elérhető. A parancs használatával a szerkeszthető mezők színes háttérrel történő megjelenítése és kikapcsolása között váltogathatunk. A mezők kiemelése a nyomtatásra nincs hatással, kizárólag a képernyőn változik meg a szerkeszthető mezők képe. Nagyítás menüparancs A funkció az eszköztár Nagyítás ikonjára kattintással aktiválható. A menüparancs csak nyitott dokumentum esetén érhető el a menüben. A parancs használatával a dokumentum képét nagyíthatjuk a képernyőn. Kicsinyítés menüparancs A funkció az eszköztár Kicsinyítés ikonjára kattintással aktiválható. A menüparancs csak nyitott dokumentum esetén érhető el a menüben. A parancs használatával a dokumentum képét kicsinyíthetjük a képernyőn. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

91 Oldalak menü parancsai A menü kizárólag nyitott dokumentum esetén aktív a menüsorban. A menü parancsaival az űrlapok oldalai között lépkedhetünk. Lapozás adott oldalra A funkció az eszköztár Ugrás ikonjára kattintással is elérhető. A parancs hatására megnyíló párbeszédablak segítségével beállíthatjuk, hogy melyik dokumentumoldal jelenjen meg a képernyőn. Az adatbeviteli mezőben az aktuális oldal számát láthatjuk, mellette pedig azt, hány oldalból áll a dokumentum. E határon belül bármelyik oldalt beírhatjuk és az Ugrás gombra kattintva vagy az ENTER billentyű lenyomására a megadott oldal jelenik meg a képernyőn. A Mégsem gombra kattintva vagy az Esc billentyűt lenyomva a párbeszédablakot bezárhatjuk oldalváltás nélkül. Lapozás az első oldalra menüparancs A funkció az eszköztár Első oldal ikonjára kattintással is elérhető. Használatával a dokumentum első oldala jelenik meg a képernyőn. Lapozás az előző oldalra menüparancs A funkció az eszköztár Előző oldal ikonjára kattintással is elérhető. A program a dokumentum előző oldalát jeleníti meg a képernyőn. Lapozás a következő oldalra menüparancs A funkció az eszköztár Következő oldal A program a dokumentum következő oldalára lapoz. Lapozás az utolsó oldalra menüparancs A funkció az eszköztár Utolsó oldal ikonjára kattintással is elérhető. ikonjára kattintással is elérhető. Használatával a dokumentum utolsó oldala jelenik meg a képernyőn. Scriptbasic menü parancsai Az űrlapok kitöltésének segítéséhez kifejlesztettünk egy nem túl bonyolult script nyelvet. Az ezen a nyelven írt script fájlokat tölthetjük be az űrlapdokumentumok oldalaihoz. A scriptek használatáról a Scriptbasic ismertetése címszónál olvashatunk bővebben. A menü kizárólag megnyitott dokumentum esetén aktív. Fájl betöltése menüparancs A parancs az eszköztárból a Scriptbasic betöltése ikonról is aktiválható. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

92 A parancs hatására a Windows fájlmegnyitás párbeszédablaka jelenik meg, amelyben kiválaszthatja a betöltendő scriptbasic fájlt vagy annak előfordított azonnal futtatható scriptkód változatát. Fájl bezárása menüparancs A parancs az eszköztárból a Scriptbasic bezárása ikonról is elérhető. A parancs hatására a dokumentumoldal és a script fájl kapcsolata megszűnik. Futtatás engedélyezése menüparancs A parancs az eszköztárból a Scriptbasic be/ki ikonról is elérhető. A parancs a dokumentumoldalhoz betöltött script fájl futását engedélyezi a dokumentum kitöltése alatt. Ablakok menü parancsai A menü a dokumentumablakok elrendezésével, valamint az azok közötti váltással kapcsolatos parancsokat tartalmazza. Lépcsőzetes elrendezés menüparancs A parancs hatására a megnyitott dokumentumablakok az alkalmazásablak bal felső részétől kezdődően lépcsőzetesen a jobb alsó része felé csúsztatva rendeződnek el, részben letakarva a korábban nyitott dokumentumablakok tartalmát. Az aktív dokumentumablak teljes egészében látható marad. Mozaik elrendezés menüparancs A parancs a nyitott dokumentum-ablakokat az alkalmazás teljes területét lefedve, vízszintesen takarásmentesen, egyenlő nagyságú területtel osztja el. Ikonok igazítása menüparancs A parancs a nyitott, de a rendszermenü Kis méret parancsával ikonállapotba zárt dokumentumablakokat rendezi el az alkalmazásablak alsó területén. 1, 2, 3 menüparancs A megnyitott dokumentumablakok megnyitási sorrendben kapnak egy sorszámozott menüparancsot, amelyek az Ablak menü végén jelennek meg. Ezekkel a parancsokkal egyszerűen válthatunk a megnyitott dokumentumok között. Súgó menü parancsai Tartalom menüparancs Az alkalmazás súgóját indítja el a parancs. Névjegy menüparancs Az alkalmazás névjegyét jeleníti meg a parancs. Űrlapkitöltő alkalmazás: Scripbasic ismertetése Az Űrlap scriptbasic-ről általában Az űrlapok kitöltési mechanizmusának gyorsítása érdekében saját scriptbasic nyelv került kifejlesztésre az Űrlapkitöltő alkalmazáshoz. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

93 Egyszerű szerkezetű kódblokkal ellenőrző, vezérlő rutinok készíthetők az űrlap beviteli elemeihez. A gyors kezelés és a hibák megelőzése érdekében ajánlott script rutinokat készíteni a gyakran használt űrlapokhoz, így a kitöltési idő jelentősen csökkenthető, és a kitöltési mód automatizálható. Például - ha egy jelölőnégyzetbe X-jelet kell tenni, de az űrlap kitöltésénél specifikáltak szerint ezzel egy időben több másik négyzetet is be kell jelölni, akkor ezt a scriptprogram automatikusan elvégezheti a felhasználó helyett, - ha az egyik mezőbe be kell írni a bevételek összegét, a másik mezőbe a kiadások összegét, ezek után a harmadik mezőbe az egyenleget, majd a végösszeget szövegesen is rögzíteni kell, akkor a script segítségével ez sokkal gyorsabban elvégezhető, hiszen elegendő az első két mezőbe begépelni a kívánt értékeket, a többit a scriptprogram automatikusan elvégezheti, - ha meghatározott kitöltési sorrendet kell követni különböző szempontok alapján, a scripttel végignavigálható a kitöltő személy a kitöltés sorrendjében akár úgy is, hogy a program ellenőrizze a beírt értéket, és a hibás tartalmú mezőt újból felkínálja kitöltésre. Az adatbeviteli mezők két eseményéhez kapcsolható kódblokk: 1. a billentyűzetinput megszerzésekor, miután a billentyűzetkurzort a beviteli elem megszerezte 2. a mező elhagyásakor, mielőtt még egy másik beviteli mező szerezné meg az inputot. Az Űrlap Scriptbasic programfájlok megírásához külön szoftveres támogatás nem szükséges. Egyszerű szövegeditorral (például a Windows Jegyzettömbbel) elkészíthető a scriptbasic fájl. Az Űrlapkitöltő alkalmazásban az aktív dokumentumhoz a Scriptbasic\Fájl betöltése menüpont kiválasztásával vagy a Scriptbasic betöltése ikonra kattintva rendelhető az űrlaphoz az elkészített scriptfájl. Az alkalmazás a script forrásállományt egymenetes fordítással futtatható kóddá alakítja. Ha a használt mezőnév hivatkozások nem egyeznek meg az űrlap mezőneveivel vagy egyéb szintaktikai hibát tartalmaz a forrás, akkor a fordítás az első hibánál leáll, és a scriptkód nem kerül betöltésre. A scriptbasic program írásánál figyelni kell a szerkezetek betartására. A felépítési szerkezetet, a használható adattípusokat, függvényeket a leírás további része tartalmazza. (Ha további kérdés merül föl, a Jogszabálytár 06/ as zöldszámán vagy a címen kérhet segítséget.) Szintaktika Szimbólumok Számjegyek, kis- és nagybetűk, aláhúzás-karakter: 0 9, a z, A Z, _ Egykarakteres szimbólumok:! = < > ~ + - * / % & ^ ( ) { } ; :, Kétkarakteres szimbólumok: <<, >>,!=, ==, <=, >=, &&, Fenntartott szavak Fenntartott szavak közé tartoznak az alábbiak: bool, int, uint, string, char, dim, struct if, else, endif, goto, for, to, next, downto, while, repeat, until valamint az összes függvénynév Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

94 Programsorok Azonosító Címke A programsorok kötött szintaktikát igényelnek. Egy programsor a lezáró pontosvesszőig tart (;). A függvények, változók neveinél a kis- és nagybetűk nincsenek megkülönböztetve, ugyanaz a név tetszés szerint írható, például str2val, Str2val, Str2Val A programszerkezet elemeit mindig nagybetűvel kell írni, és sorzáró jel nem követheti. A függvények, változók neveit azonosítónak nevezzük. Tartalmazhatnak betűket, számokat, aláhúzás karaktert. Az azonosítóknak mindig betűvel vagy aláhúzásjellel kell kezdődnie, utána tetszőleges variáció lehet: _Szoveg1 => jól megadott azonosító szo_veg => jól megadott azonosító 15darab => hibás azonosító (számmal kezdődik) A címke a vezérlésátadás helyét jelöli ki a kódban. Nem szerepelhet két azonos elnevezésű címke egy kódblokkon belül, mert nem lesz egyértelmű a vezérlésátadás helye. A címke tartalmazhat aláhúzás-karaktereket, betűket, számokat, de csak betűvel aláhúzásjellel kezdődhet. A címke végén kettőspontnak (:) kell állnia, és nem szerepelhet utána pontosvessző (;)! Szám konstans A szám konstans + és jeleket és 0 9 számjegyeket tartalmazhat: Szöveg konstans Alsó határ: Felső határ: A szöveg konstansok (karakterláncok) idézőjelek közé írt karakterek. A szöveg konstans belsejében az idézőjelet dupla idézőjellel kell elhelyezni. Például megadás: Ez egy konstans karakterlánc tárolás: megadás: tárolás: A karakterláncok hossza elvileg korlátlan. Logikai konstans Ez egy konstans karakterlánc Ez egy idézőjelet tartalmazó szöveg Ez egy idézőjelet tartalmazó szöveg A logikai konstansokat pontok közé kell írni szóközkarakterek nélkül. A logikai konstans tartalmazhat kis- és nagybetűket is..true. - igaz - érték: nem nulla Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

95 .True. - igaz - érték: nem nulla.true. - igaz - érték: nem nulla.false. - hamis - érték: nulla.false. - hamis - érték: nulla.false. - hamis - érték: nulla Kifejezés A kifejezés különböző műveletek és operandusok sorozata. Az operandusok konstansok, változók és visszatérési értékkel rendelkező függvények lehetnek. kifejezés => <operandus><értékadás művelet><kifejezés> kifejezés => <[unáris művelet]operandus><[unáris művelet] művelet><[unáris művelet] operandus>[<[unáris művelet] művelet><kifejezés>] Háromféle kifejezéstípust lehet használni, és ezek értelemszerűen egymásba ágyazhatók úgy, hogy a típusuk megegyező legyen. a) Logikai, ha a kifejezés logikai értéket eredményez: (a == b) && (c!= d) b) Aritmetikai, ha a kifejezés egész típust eredményez: a+b*(c+a/3) c) Értékadó, ha a bal oldalon változó szerepel és ehhez az értékadó operátorral kifejezés vagy operandus értéket rendelünk: Függvényhívás a = b+c*3-str2val(value({edit1})) A függvények hívása a függvényazonosítók beírásával történik, amelyet zárójelekben megadott paraméterek követnek. Ha egy függvény több paraméterrel is rendelkezik, azokat vesszővel kell elválasztani: <függvényazonosító> (paraméter1[,paraméter2...]) Paraméterek lehetnek visszatérési értékkel rendelkező függvények, konstansok, változók és kifejezések. De vannak olyan függvények, amelyeknek kötött paraméterei vannak. Ezeket az adott függvény leírása tartalmazza. Eseményblokkok A scriptprogram egyik fő szerkezete az eseményblokk. Ezek a blokkok egy-egy űrlapbeviteli mezőhöz tartoznak. Két típusa van: az input megszerzési eseményblokk és az input elvesztési eseményblokk. Az eseményblokk kötött formátumú. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

96 Az input megszerzési blokk: firstblock(<beviteli mező azonosító>) utasítás... utasítás endfblokk(<beviteli mező azonosító>) Az input elvesztési blokk: lastblock(<beviteli mező azonosító>); utasítás;... utasítás; endlblokk(<beviteli mező azonosító>); Választó szerkezet A választó szerkezet a program elágaztatására szolgál. A feltétel teljesülésekor az if és else vagy endif közé írt utasítássorozat végrehajtódik. Az else ágra akkor kerül a vezérlés, ha a feltétel nem teljesül. Szintaktikája: if (<logikai kifejezés vagy logikai érték>); utasítás;... utasítás; endif; Vezérlés átadás vagy: if (<logikai kifejezés vagy logikai érték>); utasítás;... utasítás; else; utasítás;... utasítás; endif; A választó szerkezeten kívül rendelkezésre áll még egy utasítás a program elágaztatásának vezérlésére. Ez az ugró utasítás, mely a címkével jelölt programsorra adja a vezérlést. Szintaktikája:... goto <cimke>; Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

97 ... <cimke>:... [goto <cimke>] Egy címkéhez több goto utasítás is tartozhat. az egy eseményblokkon belül minden címkének egyedi azonosítóval kell rendelkeznie, és csak egyszer szerepelhet. Különben az vezérlésátadás helye nem lenne egyértelmű. Program felépítése A scriptprogram kötött szerkezeti felépítésű: VARDECLARE <változó típusazonosító> <változó azonosító>;... CODEBLOCKS <eseményblokk>... A VARDECLARE kulcsszó alatti sorokban a változók definiálását kell elvégezni. A változók mindig globálisak lesznek, és bármelyik eseményblokkból elérhetőek. A CODEBLOCKS kulcsszó alatt az eseményblokkok kerülnek kifejtésre. Adattípusok és műveletek Egész típusok Előjeles egész INT Előjeles egész értékeket tároló változó. Értékhatárok: Deklarálása: int <változó azonosító>; Típus kompatibilitás: uint típust értékül kapva előjeles értékké konvertálja logikai típust értékül kapva: false nullává konvertálja true nullától különböző előjeles értékké konvertálja Pozitív egész UINT Pozitív egész értékeket tároló változó. Értékhatárok: Deklarálása: uint <változó azonosító>; Típus kompatibilitás: int típust értékül kapva pozitív értékké konvertálja logikai típust értékül kapva: false nullává konvertálja Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

98 Logikai típus BOOL Logikai értékeket tároló változó. Értékhatárok: true - false /igaz - hamis/ Deklarálása: bool <változó azonosító>; Típus kompatibilitás: true nullától különböző pozitív értékké konvertálja uint és int típust értékül kapva: a 0-át FALSE, minden más értéket TRUE értékre konvertálja Karakterlánc típus STRING Műveletek Karaktereket tartalmazó változó. Minden esetben a 0-ás karakter zárja le, amely automatikusan a string végére kerül. Deklarálása: string <változó azonosító> Precedenciatáblázat jelmagyarázat Expression (), [], {} kifejezéshatároló, UControl Unary ~,!, +, - bin.nem, log.nem, pozitív, negatív Multiplicative *, /, % szorzás, osztás, osztási maradék Additive +, - összeadás, kivonás Bitwise shift <<, >> bitenkénti eltolás balra, jobbra Relational <, >, <=, >= kisebb, nagyobb, kisebb-egyenlő, nagyobb-egyenlő Equality ==,!= egyenlő, nem egyenlő Bitwise AND & bitenkénti ÉS Bitwise XOR ^ bitenkénti KIZÁRÓ VAGY Bitwise OR bitenkénti VAGY Logical AND && logikai ÉS Logikal OR logikai VAGY Assignment = értékadás operátor Kifejezés kiértékelés A kiértékelésnél először mindig a zárójelezett kifejezéstagok értékelődnek ki. A műveletek kiértékelése a precedenciatáblázat alapján történik. Aritmetikai kifejezés keletkezik, ha a kifejezés nem zárójelezett része kizárólag aritmetikai műveleteket tartalmaz. Ha a nem zárójelezett rész tartalmaz logikai műveletet is, akkor a kifejezés logikai értéket fog eredményezni. Ha a nem zárójelezett rész tartalmaz értékadó műveletet, akkor a kifejezés értékadás lesz, visszatérési értéke az értéket kapó változó lesz. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

99 Az aritmetikai kifejezésben használt zárójelezett logikai kifejezés mindig 0 vagy 1 eredményt szolgáltat. A logikai kifejezésben az aritmetikai kifejezés értéke a logikai típusnál leírtak szerint konvertálódik. Beviteli mező Függvények A beviteli mező speciális változó, amely egy adott űrlaphoz közvetlenül kapcsolódik. A beviteli mezők tulajdonságainak elérése függvények segítségével történik. Hivatkozás beviteli mezőre: {<mezőazonosító>} check (<jelölődoboz típusú beviteli mező>) Jelölőnégyzetet bekapcsolja. uncheck (<jelölődoboz típusú beviteli mező>) Jelölőnégyzetet kikapcsolja. togglecheck (<jelölődoboz típusú beviteli mező>) Jelölőnégyzet állapotát az ellenkezőjére váltja. bool ischecked (<jelölődoboz típusú beviteli mező>) Visszatérési értéke TRUE, ha bekapcsolt, FALSE, ha kikapcsolt állapotú. bool empty (<típusú beviteli mező>) Visszatérési értéke TRUE, ha a beviteli mező üres, egyébként FALSE. Jelölődoboznál az állapotát adja vissza. bool notempty (<beviteli mező>) Visszatérési értéke FALSE, ha a beviteli mező üres, egyébként TRUE. Jelölődoboz kikapcsolt állapotánál FALSE, egyébként TRUE. clear (<beviteli mező>) Törli a beviteli mező tartalmát. nextcnt (<beviteli mező>) Kilép az aktuális beviteli mező eseményblokkjából, és az inputot a paraméterül adott beviteli mezőre állítja. bool value (<jelölődoboz típusú beviteli mező>) Visszatérési értéke FALSE, ha a jelölődoboz üres, egyébként TRUE. string value (<beviteli mező>) Karakterlánc típusú visszatérési értéket szolgáltat a beviteli mező tartalmával. Üres string, ha beviteli mező üres ( ). string nstr2str (<string paraméter>) Visszatérési értéke üres string, ha a string paraméter nem karakteres számokat tartalmaz. Egyébként azt szövegesen írt számmá konvertálja és azt adja vissza. Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

100 PL.: {Numedit1} mező tartalma: "2104"... string str; str = nstr2str(value({numedit1})); az str változó tartalma: Kettőezer-egyszáznégy string nint2str (<pozitív egész típusú paraméter>) Visszatérési érték üres string 0 esetén, egyébkent ugyanaz mint az nstr2str függvénynél. string val2str (<egész típusú paraméter>) Visszatérési értéke a paraméterként kapott érték karakteressé konvertálva. Pl.: val2str(-1452) visszatérési értéke: int str2val (<string paraméter>) A val2str függvény ellentéte. Visszatérési értéke 0, ha a string üres vagy a konverzió nem sikerült. int strlen (<string paraméter>) Visszatérési értéke a paraméterül kapott string hossza. strupper (<string paraméter>) A paraméter nem lehet konstans! A paraméterként kapott stringet nagybetűssé konvertálja. strlower (<string paraméter>) A paraméter nem lehet konstans! A paraméterként kapott stringet kisbetűssé konvertálja. set (<jelölődoboz típusú beviteli mező>, <bool paraméter>) A jelölődoboz állapotát állítja be a második paraméter értékére. set (<beviteli mező>, <string paraméter>) A beviteli mező szövegét a paraméterül kapott szövegre cseréli. Üres szövegparaméter esetén a függvény hatástalan. int strcmp (<string paraméter>, <string paraméter>) Összehasonlítja a két paraméter értékét a kis- és nagybetűk megkülönböztetésével. Visszatérési érték: -1, ha a második paraméter nagyobb 0, ha a két string megegyezik 1, ha az első paraméter nagyobb int stricmp (<string paraméter>, <string paraméter>) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

101 Ugyanaz mint az strcmp függvény esetében, de a kis- és nagybetűk nincsenek megkülönböztetve. strcat (<string változó paraméter>, <string paraméter>) Az első paraméter végéhez hozzáfűzi a második paraméterben kapott stringet. string leftstr (<string source>, <int count>) Visszaadja az első paraméterben kapott string (source) első count darab karakterét. string rightstr(<string source>, <int count>) Visszaadja az első paraméterben kapott string (source) utolsó count darab karakterét. insert (<string változó paraméter>, <string paraméter>, <int paraméter>) Az első paraméterben hivatkozott string változóba a harmadik paraméterben kapott pozíciótól kezdődően beszúrja a második paraméterben kapott stringet. delete (<string változó paraméter>, <int paraméter>, <int paraméter>) Az első paraméterben hivatkozott string változóból a második paraméterben kapott pozíciótól kezdődően töröl a harmadik paraméterben kapott darabszámú karaktert. string midstr (<string paraméter>, <int paraméter>, <int paraméter>) Visszaadja első paraméterben kapott stringnek a második paraméterben kapott pozíciótól kezdődően a harmadik paraméterben kapott darabszámú karakterét. Melléklet Az Űrlapkitöltő programhoz kifejlesztettünk egy saját scriptbasic nyelvet, amely lehetőséget biztosít az űrlapok kitöltésének automatizálásához. A scriptbasic nyelv leírása honlapunkról (www.mhk.hu) letölthető. A script fájlok tetszőleges szövegszerkesztővel írhatók, de mentésnél ügyelni kell, hogy a fájl formátuma szöveges legyen. Egy scriptbasic programot egy adott űrlaphoz lehet elkészíteni, legegyszerűbben a Windows Jegyzettömb (Notepad) program segítségével Tippek script fájl előállítására Első lépésben az Űrlapkitöltő programban a Fájl/Ügyfelek menüpontot választva készíteni kell egy dokumentumot. Az így elkészített dokumentumot a Jegyzettömb (Notepad.exe) programmal meg kell nyitni. Ez a dokumentumfájl tartalmazza az adott űrlap beviteli mezőinek azonosítóit, amelyeket a script írásakor fel kell használni. A Jegyzettömb programmal létre kell hozni egy üres szövegfájlt. Nevezzük át a dokumentum nevére, a későbbi egyértelmű azonosíthatóság érdekében. Fontos, hogy a fájl kiterjesztése USB legyen (például Dok1.usb). Ezek után elkészíthetők a beviteli mezőkhöz a kívánt kódblokkok. A script fájl betöltése, futtatása Meg kell nyitni egy olyan dokumentumot, amelyhez már készült script fájl. A Scriptbasic/Fájl betöltése menüpont kiválasztására egy fájlnyitás párbeszédablakban ki kell választani a megfelelő script fájlt. Ha ezután hibaüzenet jelzi a betöltés sikertelenségét, az azt jelenti, hogy a fordító szintaktikai hibát talált, és a script nem került betöltésre. Abban az esetben, ha hibaüzenet nem érkezik, a script fájl betöltésre került, és a Scriptbasic menüpont Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

102 Fájl bezárása és Futtatás engedélyezése almenüpontjai aktívvá válnak. Az utóbbi a script program futásának engedélyezésére illetve letiltására szolgál. Ezek a parancsok az eszköztáron is elérhetők. Egyszerű Scriptbasic példák 1. példa Az első példában szereplő script-részletben a NumEdit1 azonosítóval rendelkező számbeviteli mezőbe írt irányítószám első karakterét vizsgáljuk. Amennyiben az első karaktere 1, akkor automatikusan beírja a Budapest szót az Edit3 azonosítóval rendelkező szöveges mezőbe: VARDECLARE string s1 string s2 CODEBLOCKS lastblock( {NumEdit1} ); if ( empty( {NumEdit1} ) ); goto _Label1; endif; s2 = value( {NumEdit1} ); s1 = midstr( s2, 0, 1 ); if ( s1 == 1 ); set( {Edit3}, Budapest ); endif; _Label1: endlblock( {NumEdit1} ); 2. példa A második példában két szöveges mezőbe számkarakterekkel írt szám szorzatának szöveges megfelelőjét írja ki egy többsoros szöveges mezőbe. VARDECLARE uint val1; uint val2; uint sum; CODEBLOCKS lastblock( {EDIT2} ); val1 = str2val( value( {EDIT2} ) ); val2 = str2val( value( {EDIT3} ) ); sum = val1 * val2; if (sum == 0) goto _Label1; endif; set( {MULTIEDIT1}, nint2str( sum ) ); _Label1: endlblock( {EDIT2} ); lastblock( {EDIT3} ); val1 = str2val( value( {EDIT2} ) ); val2 = str2val( value( {EDIT3} ) ); sum = val1 * val2; if (sum == 0) Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

103 goto _Label1; endif; set( {MULTIEDIT1}, nint2str( sum ) ); _Label1: endlblock( {EDIT2} ); Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

104 Kapcsola t a z EU Jogsza b ály t á rral Ahogyan arról már a Jogszabály szövegének előhívása címszónál szó volt, a Jogszabálytárból az európai uniós jogi normák is elérhetők. Ehhez az szükséges, hogy az EU Jogszabálytár (amely külön előfizetés keretében érhető el) a számítógépre telepítve legyen. Ha valamely nemzeti jogszabályunk szövegében egy európai uniós jogi normára történik hivatkozás, annak száma előtt az ugróikon található. Az ugróikonra történő dupla kattintással az EU Jogszabálytár automatikusan megnyílik és a hivatkozott jogi normát jeleníti meg. kattintásra átlépés az EU Jogszabálytárba dupla kattintásra EU-kapcsolat Az EU Jogszabálytár az eszközsoron található EU Jogszabálytár előhívható. ikonra kattintással is Az EU Jogszabálytárban egy jogi norma megnyitásakor a szövegablak bal oldali részében a norma kapcsolatait tartalmazó listát láthatjuk. A kapcsolatok között megjelennek azok a nemzeti (magyar) jogszabályok, amelyek az adott uniós jogi aktusnak való megfelelést valósítják meg. Ezek a kapcsolatok fekete színű betűkkel jelennek meg és ikonnal jelzettek. Hasonlóan a Jogszabálytárhoz, a kapcsolati sorra történő dupla kattintással hívhatjuk elő a hivatkozott jogszabályt (ha még nem volt nyitva a Jogszabálytár, a program automatikusan megnyitja azt). Az EU Jogszabálytár eszközsorából szintén át tudunk lépni a Jogszabálytárba, kattintsunk a Jogszabálytár ikonra. kattintásra átlépés a Jogszabálytárba dupla kattintásra Jogszabálytár-kapcsolat Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv A ForteMap használatához 1 T a r talomjegyzék 1. AZ ALKALMAZÁS ELINDÍTÁSA... 3 1.1. A KEZELŐFELÜLET ISMERTETÉSE... 3 1.2. NAVIGÁLÁS A TÉRKÉPEN... 3 1.2.1. Térkép nagyítása... 4 1.2.2.

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

Választó lekérdezés létrehozása

Választó lekérdezés létrehozása Választó lekérdezés létrehozása A választó lekérdezés egy vagy több rekordforrásból származó adatokat jelenít meg. A választó lekérdezések a táblák, illetve az adatbázis tartalmát nem változtatják meg,

Részletesebben

Ablak és ablakműveletek

Ablak és ablakműveletek Ablak és ablakműveletek 1. Jelölje meg az igaz állításokat! A. A képen egy ablakot lehet látni. B. A Windows operációs rendszerben a mappák és programok ablakokban nyílnak meg. C. Egyszerre csak egy ablakot

Részletesebben

Windows mappaműveletek

Windows mappaműveletek Windows mappaműveletek Windows 7 / 10 Források: http://www.akonyv.hu/windows_elemei/windows_7_mappa_allomany_es_lemezkezeles_minta.pdf http://www2.akg.hu/info/erettsegi/szobeli/10.html Windows Intéző felépítése

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató

Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013. Használati útmutató Közoktatási Statisztika Tájékoztató 2012/2013 Tartalomjegyzék 1. Technikai információk... 2 2. Publikus felület... 2 2.1 Bejelentkezés... 2 2.2 Összesítés... 3 2.2.1 Statisztikai tábla megtekintése...

Részletesebben

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÖNYVTÁRI KATALÓGUS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Mi az OPAC? Az OPAC az Online Public Access Catalogue rövidítése. Jelentése olyan számítógépes katalógus, mely nyilvános, bárki számára közvetlenül, általában ingyen

Részletesebben

DebitTray program Leírás

DebitTray program Leírás DebitTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy kintlévőséghez tartozó határidő elmulasztásának komoly következménye lehet. Éppen ezért a Kintlévőség kezelő program főmenü ablakában a program

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet

Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet Alapvető beállítások elvégzése Normál nézet A Normál nézet egy egyszerűsített oldalképet mutat. Ez a nézet a legalkalmasabb a szöveg beírására, szerkesztésére és az egyszerűbb formázásokra. Ebben a nézetben

Részletesebben

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0

Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Belföldi Termékosztályozás V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

Táblázatos adatok használata

Táblázatos adatok használata Táblázatos adatok használata Tartalomjegyzék 1. Az adatok rendezése...2 2. Keresés a táblázatban...2 3. A megjelenő oszlopok kiválasztása...3 4. Az oszlopok sorrendjének meghatározása...4 5. Az oszlopok

Részletesebben

ContractTray program Leírás

ContractTray program Leírás ContractTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés Egy-egy szerződéshez tartozó határidő elmulasztásának komoly gazdasági következménye lehet. Éppen ezért a Szerződés kezelő program főmenü ablakában a

Részletesebben

Készlet nyilvántartó

Készlet nyilvántartó Készlet nyilvántartó Szécsy Számítáatechnika 4080 Hajdúnánás, Ady krt. 21. 06 30 34 54 101 06 52 381 163 info@szecsy.hu www.szecsy.hu Belépés A lista lenyítása. A lenyíló listából az adatrögzítést végző

Részletesebben

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása

Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Szakrendelések nyitva tartásának nyilvántartása Alapok, Munkahelyek nyitva tartás sorra kattintva megjelenik az alábbi ablak: A Lista fülön, jelöljük ki azt a munkahelyet, amelynek a nyitvatartási rendjén

Részletesebben

ServiceTray program Leírás

ServiceTray program Leírás ServiceTray program Leírás Budapest 2015 Bevezetés szerviz munkalapok státuszai a Törölve és Lezárva státuszt leszámítva a munkalap különböző nyitott állapotát jelzik, melyek valamilyen tevékenységet jeleznek.

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

ClicXoft programtálca Leírás

ClicXoft programtálca Leírás ClicXoft programtálca Leírás Budapest 2015 Bevezetés A ClicXoft programok bár önálló programok közös technológia alapon lettek kifejlesztve. Emellett közös tulajdonságuk, hogy a hasonló funkciókhoz ugyanaz

Részletesebben

1.A. feladat: Programablakok

1.A. feladat: Programablakok 1.A. feladat: Programablakok Nyisd meg sorban a Sajátgép mappát, Hálózatok mappát, indítsd el az Internet Explorer programot. Ehhez kattints kettőt mindegyik asztalon lévő ikonjára. Ha egy ablak teljes

Részletesebben

Angol szótár V2.0.0.0

Angol szótár V2.0.0.0 Angol szótár V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355 - 712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu. Internet: www.szis.hu.

Részletesebben

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv

Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Minőségellenőrzési kérdőív kitöltő program Felhasználói kézikönyv Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2010. augusztus 18. Tartalom A program főablaka... 3 A fejléc, a felső menüsor valamint az eszköztár... 4

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez. 2. A könyvespolc. 3. Az olvasó nézet

Tartalomjegyzék. 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez. 2. A könyvespolc. 3. Az olvasó nézet Tartalomjegyzék 1. Belépés a www.akademiai.hu-n vásárolt e-könyvek eléréséhez 2. A könyvespolc 3. Az olvasó nézet 3.1. A lapozás, a helyi menü megjelenítése 3.2. A helyi menü opciói 3.3. Hivatkozások és

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba

CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba CADcat. Bevezetés a program főbb funkcióiba Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1 Telepítési útmutató...3 2 Alkatrész kiválasztása (példa: DIN 912, M5x30, 8.8, fémtiszta)...5 2.1 1. lehetőség: Az alkatrészek

Részletesebben

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek

Prezentáció, Prezentáció elkészítése. Nézetek Microsoft Power Point 2003 program esetén Különböző nézetek közül választhatunk, melyeket többféleképpen érhetünk el: kattinthatunk a Nézet menüre, és onnan választjuk ki a használni kívánt nézetet; a

Részletesebben

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések

Dokumentáció. IT Worx. Web eszközök Hír box. 1. Első lépések Dokumentáció IT Worx Web eszközök Hír box 1. Első lépések A szöveg melletti háromszögre kattintva rendezhetjük a hír boxokat abc szerinti növekvő vagy csökkenő sorrendbe: Ha rákattintunk az egyik hír box

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7

OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7 OPERÁCIÓS RENDSZER MODUL KÉRDÉSEI ÉS VÁLASZAI WIN7 Ablak és ablakműveletek: A számítógép képernyőjén, az asztalon, ablakokban jelennek meg a megnyitott programok, és a mappák. Egyszerre több ablak is meg

Részletesebben

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon:

Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: Dokumentum létrehozása/módosítása a portálon: 1. Belépés a szerkesztőfelületre A következő webcímre belépve - http://www.zalaegerszeg.hu/licoms/login - megjelenik a szerkesztőfelület beléptető ablaka,

Részletesebben

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők.

Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Bizonylatok felvitele Bizonylatok felvitele mindig a gazdasági eseménnyel kezdődik, majd ezután attól függően jelennek meg dinamikusan a további adatmezők. Fej Gazdasági esemény Kezdjük el begépelni a

Részletesebben

POSZEIDON dokumentáció (1.2)

POSZEIDON dokumentáció (1.2) POSZEIDON dokumentáció (1.2) Bevezetés a Poszeidon rendszer használatába I. TELEPÍTÉS Poszeidon alkalmazás letölthető: www.sze.hu/poszeidon/poszeidon.exe Lépések: FUTTATÁS / (FUTTATÁS) / TOVÁBB / TOVÁBB

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

Térkép megjelenítése

Térkép megjelenítése Térkép megjelenítése VUE-nek több eszköze is van, hogy rendszerezzen és megmutasson térkép tartalmat, képet és csomópontot. Zoom opció, térkép beállítások és metszés a következőekben lesz tárgyalva. Zoom

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék létrehozása

Kézikönyv. Szelekciós jegyzék létrehozása Kézikönyv Szelekciós jegyzék létrehozása Tartalomjegyzék 1 OBJEKTUM KIVÁLASZTÁS - VEVŐ MEGJELENÍTÉS... 4 2 VEVŐ - ÜRES... 6 3 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 8 4 VEVŐ - ÜRES... 9 5 ABAS-ERP MASZKINFÓ... 11 6 VEVŐ

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. omunáldata

Felhasználói kézikönyv. omunáldata Elhagyott Hulladék Nyilvántartó Program Felhasználói kézikönyv omunáldata Tartalomjegyzék Illetékes Hatóságok Adatkapcsolati Alrendszer... 3 Bejelentkezés... 4 Elfelejtett jelszó... 4 Felhasználói Központ...

Részletesebben

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán

Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán Bevezetés Bevezetés a QGIS program használatába Összeálította dr. Siki Zoltán A QGIS program egy nyiltforrású asztali térinformatikai program, mely a http://www.qgis.org oldalról tölthető le. Ebben a kis

Részletesebben

FEOR szám kereső V2.0.0.0

FEOR szám kereső V2.0.0.0 FEOR szám kereső V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet: www.szis.hu

Részletesebben

Online naptár használata

Online naptár használata Online naptár használata WEB: https://www.google.com/calendar A Google naptár egy olyan Google-fiókhoz kötött szolgáltatás, melynek használatával a felhasználók egy ingyenes, online rendszerben tárolhatják

Részletesebben

EDInet Connector telepítési segédlet

EDInet Connector telepítési segédlet EDInet Connector telepítési segédlet A cégünk által küldött e-mail-ben található linkre kattintva, a következő weboldal jelenik meg a böngészőben: Az EdinetConnectorInstall szövegre klikkelve(a képen pirossal

Részletesebben

3. modul - Szövegszerkesztés

3. modul - Szövegszerkesztés 3. modul - Szövegszerkesztés Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 3. modul (Szövegszerkesztés) syllabusát, amely a gyakorlati vizsga alapját képezi. A modul célja Ezen a vizsgán

Részletesebben

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom

Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához. szakembereknek számára. Tartalom Kezdeti Útmutató a Szolgáltatáselemző Rendszer használatához szakembereknek számára Tartalom 1. Bejelentkezés... 2 2. Főoldal... 2 3. Jelszó szerkesztése... 3 4. Akadálymentesített nézet... 4 5. Kijelentkezés...

Részletesebben

Parlagfű Bejelentő Rendszer

Parlagfű Bejelentő Rendszer Parlagfű Bejelentő Rendszer felhasználói útmutató A rendszer elérése: Elérési cím: www.govcenter.hu/pbr Felhasználói funkciók: 1. Regisztráció Új felhasználói fiókot az oldalsó menüben a [Regisztráció]-ra

Részletesebben

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok

CÍMLISTA HASZNÁLATA. Címlista alapok CÍMLISTA HASZNÁLATA Címlista alapok Címlista elemnek hívunk minden személyt és céget amit a címlista modulban tárolunk. Két típusát különböztetjük meg: cég és személy. Személyekhez és a cégekhez különböző

Részletesebben

ivms-4200 kliensszoftver

ivms-4200 kliensszoftver ivms-4200 kliensszoftver Felhasználói segédlet v1.02 2012.11.21. HU 1. TARTALOM 1. Tartalom... 2 2. Bevezető... 2 2.1. Felhasználás... 2 2.2. Hardverigény... 2 3. Használat... 3 3.1. Vezérlőpult... 3 3.2.

Részletesebben

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás.

ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. ElektrO-ParT elektronikai alkatrész nyilvántartó program leírás. 1. ábra A program, indítás után az 1. ábra szerint fog megjelenni. Ebben az ablakban tudunk új alkatrészt felvinni vagy meglévőt módosítani.

Részletesebben

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP /B kiemelt projekt megvalósítása

Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP /B kiemelt projekt megvalósítása Építésügyi Monitoring Rendszer (ÉMO) komplex működését biztosító településrendezési tervek digitalizálása EKOP 1.2.17./B kiemelt projekt megvalósítása Felhasználói kézikönyv ÉMO Területrendezési modul

Részletesebben

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza.

Bóra Adatcsere. A webes modul működésének részletesebb leírását a csatolt dokumentum tartalmazza. Bóra Adatcsere A Bóra Adatcsere a Bóra bérprogram webes modulja, ami a http://adatcsere.globo.hu címen érhető el. Természetesen a modult szeretnénk az Önök igényei alapján tovább fejleszteni, ezért kíváncsian

Részletesebben

Belépés Éles és Demo számlára

Belépés Éles és Demo számlára Belépés Éles és Demo számlára Gépelje be felhasználó nevét és jelszavát. Ha nem emlékszik az azonosítókra lépjen kapcsolatba Ügyfélszolgálatunkkal. E-mail: : concordetrader@con.hu Telefon: : (+36 1) 489

Részletesebben

Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása

Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása Az RP-info (Rendeletek, Protokollok, Gyógyszer információk) szoftver bemutatása Az RP-info egy orvosok számára kifejlesztett információs rendszer, amely a betegellátás során felmerülő szakmai kérdések

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01.

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.3 KELT: 2012.02.01. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BODROGKOZ.COM / HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1. Adminisztrációs felület elérhetősége: http://www.bodrogkoz.com/wp-admin/ vagy http://www.bodrogkoz.com/wp-login.php A honlap tesztidőszak alatt az alábbi címen érhető

Részletesebben

1 Rendszerkövetelmények

1 Rendszerkövetelmények 1 Rendszerkövetelmények 1.1 Operációs rendszer Az i-deal2 ajánlatadó alkalmazás a Microsoft.Net és Click Once technológiáin alapul. Ezek használatához legalább Microsoft Windows XP SP2 (Szervízcsomag 2),

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ 0.1v. GYŰJTŐI TÉGLÁK LISTÁZÁSA A listázó elérése menüből: Téglák/Gyűjtői téglák Mielőtt lekérnénk egy listát, lehetőség van bizonyos szűrési feltételek megadására a Listázás keretrészen

Részletesebben

VarioFace dokumenta cio

VarioFace dokumenta cio VarioFace dokumenta cio Tartalom Felhasználói dokumentáció... 2 1. A program felépítése... 2 1.1. Vario csatlakoztatása... 2 1.2. Főablak... 3 1.3. Képkijelölő ablak... 4 2. A program használata... 4 2.1.

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv - Android kliens

Felhasználói kézikönyv - Android kliens Felhasználói kézikönyv - Android kliens Tartalom Telepítés Indítás Fő képernyők Térkép Rétegválasztó ablak Kilépés Keresés Lista Részletek Telepítés Az Élő Berek Android alkalmazás letölthető a www.e-berek.hu

Részletesebben

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei

Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Microsoft Office PowerPoint 2007 fájlműveletei Program megnyitása Indítsuk el valamelyik tanult módszerrel a 2007-es verziót. Figyeljük meg, hogy most más felületet kapunk, mint az eddigi megszokott Office

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben

Szolgáltatások jegyzéke 03 V

Szolgáltatások jegyzéke 03 V Szolgáltatások jegyzéke 03 V2.0.0.0 Bemutató Verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu Internet:

Részletesebben

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata

PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata PTR - Pénzbeli és Természetbeni ellátások Rendszere Migrációs RGYK-s ügyek Módosítása és törlése funkció használata Felhasználói kézikönyv 2015. 02. 14. TÁMOP 5.4.2-12/1-2012-0001 Nemzeti Rehabilitációs

Részletesebben

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS

TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS TANSZÉKI ADMINISZTRÁTORI SEGÉDLET: NEPTUN TÁRGYKEZELÉS, KURZUSKEZELÉS Kurzus meghirdetése adott félévre Adott félév kurzusainak a meghirdetése a TÁRGYAK 46800 felületen történik. Elérési útvonal a jobboldali

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához

Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához Felhasználói kézikönyv a WEB EDInet rendszer használatához A WEB EDInet rendszer használatához internet kapcsolat, valamint egy internet böngésző program szükséges (Mozilla Firefox, Internet Explorer).

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE)

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV XMAP (EXTENDED MAP) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (TATABÁNYA VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1. Bevezető Az XMap egy korszerű, internetes, böngésző alapú, térképes utastájékoztató szoftver. Jelenleg Tatabánya

Részletesebben

A számítógép beállításainak megváltoztatása

A számítógép beállításainak megváltoztatása Megjelenés és témák Először tekintsük át, hogy hogyan lehet a képernyőn megjelenő elemek küllemét módosítani. Válasszuk a Start menü Vezérlőpultban a Megjelenés és témák hivatkozást. Itt kattintsunk a

Részletesebben

Gyári alkatrészek rendelése modul

Gyári alkatrészek rendelése modul Gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

TEÁOR kód Kereső - nyilvántartó program V2.0.0.0

TEÁOR kód Kereső - nyilvántartó program V2.0.0.0 TEÁOR kód Kereső - nyilvántartó program V2.0.0.0 Bemutató verzió Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Tel \ Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87. E-mail: info@szis.hu

Részletesebben

Ismerkedés a Word 2007 felületével

Ismerkedés a Word 2007 felületével Ismerkedés a Word 2007 felületével A Word 2007 használata A Microsoft Word első, Windows operációs rendszerhez készült változata 1989 novemberében jelent meg. Az eredeti és az újabb verziók, illetve a

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pázmány Péter Katolikus Egyetem Levelezőrendszere Felhasználói segédlet (Kiegészítés) Tartalom Bevezetés... 3 Általános ismertető... 4 Levelezés... 5 Levelek írása... 6 Aláírás... 7 Mellékletek csatolása...

Részletesebben

NightHawk AccessControl

NightHawk AccessControl NightHawk AccessControl Poker Edition Version: 2.0 2012. január 1 Tartalomjegyzék Rendszer elemei... 3 Felhasználói felület... 3 Nap nyitása, zárása... 4 Új játékos felvitele... 4 Ki és beléptetés... 5

Részletesebben

RDC alapok Navigálás az RDC-környezetben Az RDC honlapján négy navigációs fül található: Kezdőlap Esetnapló Áttekintés Jelentések Ezek a globális hivatkozások lehetővé teszik, hogy kijelentkezzen a rendszerből,

Részletesebben

Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány)

Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány) Speciális kötegelt nyomtatványok kezelése a java-s nyomtatványkitöltő programban (pl.: 0953-1042 kötegelt nyomtatvány) A speciális kötegelt nyomtatványok olyan típusú nyomtatványok, amelyek alnyomtatványai

Részletesebben

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT:

AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: AZ N-WARE KFT. ÁLTAL ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT PDF DOKUMENTUMOK HITELESSÉGÉNEK ELLENŐRZÉSE VERZIÓ SZÁM: 1.1 KELT: 2010.08.18. Tartalom 1. A dokumentum célja... 3 2. Akiknek segítséget kívánunk nyújtani...

Részletesebben

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv

Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Duál Reklám weboldal Adminisztrátor kézikönyv Dokumentum Verzió: 1.0 Készítette: SysWork Szoftverház Kft. 1. oldal Felület elérése Az adminisztrációs felület belépés után érhető el. Belépés után automatikusan

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Közzétételek portál

Felhasználói kézikönyv Közzétételek portál Felhasználói kézikönyv Közzétételek portál KÉSZÍTETTE: Magyar Nemzeti Bank 1 TARTALOM 1 Tartalom... 2 2 Publikus felületek... 3 2.1 A közzétételek portál főoldala... 3 2.2 Tőkepiaci közzétételek... 3 Felelősségvállalási

Részletesebben

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás

TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás TERKA Törvényességi Ellenőrzési Rendszer Kiegészítő Alkalmazás Felhasználói kézikönyv 1.0.0.8 verzió A dokumentum készült: 2004. május 28. Utolsó módosítás időpontja: 2005. június. 21. E-Group Magyarország

Részletesebben

Humor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V

Humor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V Humor Parádé Vicc Gyűjtemény Program V2.0.0.0 Szabadon felhasználható, FREEWARE program. Felhasználói Kézikönyv Készítette: Szűcs Zoltán. 2536 Nyergesújfalu, Pala u. 7. Fax: 33-355-712. Mobil: 30-529-12-87.

Részletesebben

Térinformatikai alkalmazások térképi adatbázisok

Térinformatikai alkalmazások térképi adatbázisok TeIR Térinformatikai alkalmazások térképi adatbázisok Felhasználói útmutató Budapest, 2015. április BEVEZETŐ A TeIR NYILVÁNOS ALKALMAZÁSAI között található a Térinformatikai alkalmazások menüpont, melyben

Részletesebben

Képek és grafikák. A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása

Képek és grafikák. A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása Képek beszúrása A Beszúrás/Kép parancsot választva beszúrhatunk képet ClipArt gyűjteményből, vagy fájlból. 1. ábra Kép beszúrása Az eszköztárról is beszúrhatunk ClipArt képeket, ha kihúzzuk a ClipArt ikont,

Részletesebben

Főkönyvi elhatárolások

Főkönyvi elhatárolások Főkönyvi elhatárolások MGS-Cégadat Törzsadatok / Számlatükör karbantartó A számlatükörben jelölhető, ha a főkönyvi szám elhatárolás típusú. Az aktív és passzív külön elkülöníthető, de működés szempontjából

Részletesebben

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához

Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Felhasználói segédlet a Scopus adatbázis használatához Az adatbázis elérése, regisztrálás, belépés Az adatbázis címe: http://www.scopus.com Az adatbázis csak regisztrált, jogosultsággal rendelkező intézmények,

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver

Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Kormányzati Elektronikus Aláíró és Aláírás-ellenőrző Szoftver Felhasználói leírás verzió: 1.0 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 3 2. ALAPKÉPERNYŐ... 3 3. MENÜSZERKEZET... 3 4. DOKUMENTUM ALÁÍRÁSA... 4

Részletesebben

HVK Adminisztrátori használati útmutató

HVK Adminisztrátori használati útmutató HVK Adminisztrátori használati útmutató Tartalom felöltés, Hírek karbantartása A www.mvfportal.hu oldalon a bejelentkezést követően a rendszer a felhasználó jogosultsági besorolásának megfelelő nyitó oldalra

Részletesebben

Digitális aláírás általános telepítése és ellenőrzése

Digitális aláírás általános telepítése és ellenőrzése Digitális aláírás általános telepítése és ellenőrzése A digitális aláírásból (tanúsítványból) két fajta létezik! Egyik az úgynevezett hardveres tanúsítvány, amelynél az ügyfél rendelkezik fizikailag egy

Részletesebben

Óranyilvántartás (NEPTUN)

Óranyilvántartás (NEPTUN) Óranyilvántartás (NEPTUN) 1. NEPTUN web felületén az óranyilvántartás elérése Az óranyilvántartás adminisztrálására az oktatónak lehetősége van az oktatói weben az Oktatás / Kurzusok menüponton. A beállított

Részletesebben

A szövegszerkesztő program (MS Word)

A szövegszerkesztő program (MS Word) A szövegszerkesztő program (MS Word) A Word szövegszerkesztő a Microsoft Office programcsomag része. A csomag telepítése után általában a Start menü/minden program/microsoft Office menü alatt találjuk

Részletesebben

Nem gyári alkatrészek rendelése modul

Nem gyári alkatrészek rendelése modul Nem gyári alkatrészek rendelése modul 1. Bevezetés... 2 2. Menüpontok... 3 2.1. Törölhető tételek... 3 2.2. Szűrések... 4 3. Új megrendelés felvitele... 5 3.1. Rendelés készletfoglalásból... 6 3.2. Készletfeltöltő

Részletesebben

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet

Thermo1 Graph. Felhasználói segédlet Thermo1 Graph Felhasználói segédlet A Thermo Graph program a GIPEN Thermo eszközök Windows operációs rendszeren működő grafikus monitorozó programja. A program a telepítést követően azonnal használható.

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról

Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Pénzintézetek jelentése a pénzforgalmi jelzőszám változásáról Felhasználói Segédlet MICROSEC Kft. 1022 Budapest, Marczibányi tér 9. telefon: (1)438-6310 2002. május 4. Tartalom Jelentés készítése...3 Új

Részletesebben

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel

Több oldalas dokumentum készítése. MS Word 2010 szövegszerkesztővel Több oldalas dokumentum készítése MS Word 2010 szövegszerkesztővel Egy többoldalas dokumentummal szemben támasztott követelmények (példa feladaton keresztül bemutatva) Készítsünk hat oldalas dokumentumot,

Részletesebben

Internet bank felhasználói leírás v1.1

Internet bank felhasználói leírás v1.1 Internet bank felhasználói leírás v1.1 Miután az Internet Bank használatára leadta igénylését, 5 munkanapon belül E- mailben megkapja a Csoport, illetve a Felhasználó nevét, SMS-ben pedig az első belépéshez

Részletesebben

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe

Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe Netlock Kft. által kibocsátott elektronikus aláírás telepítése Windows XP SP3 Internet Explorer 8 böngészőbe 1. Indítsa el az Internet Explorer 8-as böngészőt. (Windows XP esetén: Start menü > Internet

Részletesebben

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot!

Lapműveletek. Indítsuk el az Excel programot és töröljük ki a Munka1 nevű munkalapot! Bevezetés Ebben a fejezetben megismerkedünk az Excel munkalapjainak beszúrásával, törlésével, másolásával, valamint áthelyezésével, illetve csoportos kezelésével. Képesek leszünk különböző munkafüzetek

Részletesebben

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz

Kifizetések kezelése. 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz Kifizetések kezelése 1 Kifizetési dátumok megadása pénzügyi kódokhoz 1.1 Pénzügyi kódok menüponttól indulva Pénzügyek (kék menüpont, csak lenyitni + jelnél)(78600)/kifizetési jogcímek (jogcím kiválasztása)

Részletesebben

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv

HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő. Felhasználói kézikönyv HF-DVR H.264 Hálózati Rögzítő Felhasználói kézikönyv Bevezető Ez a felhasználói kézikönyv a HF-DVR5704T 4 csatornás H.264 tömörítésű hálózati rögzítő használatát mutatja be. Nem tér ki az eszköz telepítésére,

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Operációs rendszerek Tanmenet Operációs rendszerek TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows XP ismeretek-

Részletesebben

ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE

ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE Országos Bírósági Hivatal ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE FUNKCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA 1.1. ANONIMIZÁLT HATÁROZATOK KERESÉSE Az alábbi fejezetekben részletesen, képernyő kivágások illusztrálásával kívánjuk

Részletesebben

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés

Diákigazolvány. Belépés> Adminisztráció> Iskolai oktatás képes menü> diákigazolvány> diákigazolvány igénylés Tartalom Új diákigazolvány igénylés folyamata... 2 1. IAR feltöltéshez szükséges jogosultságok beállítása... 2 2. Token kérés... 2 3. Új igénylés feladása... 2 Igénylések keresése, szinkronizálása... 4

Részletesebben