1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program. LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához."

Átírás

1 1. sz. melléklet SZAKMAI PROGRAM ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program LHH Kistérségek projektjei c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP /1/A és TÁMOP /1/B 1

2 Tartalom 1. Általános és konkrét célok bemutatása Projekt átfogó célja Projekt közvetlen célja A probléma meghatározása és bemutatása, amelyre a projekt megoldást kíván nyújtani Gazdasági környezet bemutatása Társadalmi környezet bemutatása Fiatalok helyzetének bemutatása A célcsoport és a célcsoport körében végzett szükségletfelmérés bemutatása tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése- foglalkoztatása /B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem A projekt szakmai tartalma és módszertani megvalósításának feltételei Tevékenység konkrét helyszínei Tevékenységet megvalósító szervezetek bemutatása A projekt megvalósításához szükséges együttműködések, külső feltételek bemutatása, az együttműködés komplexitása Rendelkezésre álló és szükséges erőforrások A projekt szakmai tartalmának leírása, indoklása, a tevékenységek közötti kapcsolódások tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése- foglalkoztatása Kötelezően megvalósítandó tevékenységek Szabadon választott tevékenységek /B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem Előkészítő tevékenységek Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda működtetése

3 Egyéni és közösségi kompetenciákat fejlesztő foglalkozások Komplex, értékteremtő szabadidő foglalkozásokat Egyéb szakmai tevékenységek A projekt kiterjesztettsége A projekt megvalósulása helyszínének egészén nyújtandó szolgáltatás Az egyes célcsoport-részekre korlátozódó szakmai szolgáltatások Képzések munkaerő-piaci szempontú alátámasztása A projekt pénzügyi erőforrás szükséglete Egyes tevékenységekhez kapcsolódó költségek részletes bemutatása és a szakmai tartalomhoz való kapcsolódása tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzésefoglalkoztatása /B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem Infrastrukturális beruházás bemutatása Eszközbeszerzés bemutatása: A szakmai program megvalósításának várható eredményei, a hatások, indikátorok tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése- foglalkoztatása /B. Tevékenységcsoport: Gyermekvédelmi és ifjúságvédelmi tevékenységcsoport Projekt menedzsment szervezet és szakmai megvalósítók bemutatása Projekt kockázatainak és azok kezelésének bemutatása A projekt illeszkedése a helyi/kistérségi fejlesztési stratégiákhoz és az esélyegyenlőségi terv(ek)hez A projekt szakmai tevékenységeinek időbeli ütemezése Mellékletek- Tematikák tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése-foglalkoztatása Diák-szülő együtt : digitális tanulása az informatika órán 4.b osztályos gyermekek szüleinek program tematikája

4 Általános iskolai végzettség megszerzése programelem tematikája GYED-en, GYÁS-on lévők és 35 év alatti hátrányos helyzetűek alapfokú informatikai képzése programelem tematikája Tartósan csökkent munkaképességűek alap informatikai képzése programelem tematikája év felettiek, öregségi nyugdíjban nem részesülők E - felhasználói képzése programelem tematikája ECDL FULL képzés programelem tematikája ECDL START képzésen programelem tematikája A Klubfoglalkozásokon előtérbe kerülő témák Élet és pályatervezés tréning /B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem A képzési rendszerbe való belépés motiválása programelem tematikája Munkaerő piacra visszatérést megerősítő tréning program: Pszichés problémával küzdők mentálhigiénés csoportja: Szülők iskolája csoportfoglalkozás a szülői kompetencia erősítése érdekében: Középiskola elvégzését segítő felzárkóztató foglalkozások Alapfokú informatikai ismereteket fejlesztő program "Legyünk együtt" klub működtetése

5 1. Általános és konkrét célok bemutatása A konzorcium két tevékenységcsoport megvalósítására ad be pályázatot. Mindkét projektelemnek ugyanaz a célja: a halmozottan hátrányos helyzetű emberek felzárkóztatása, munkaerő-piaci helyzetének javítása. A két tevékenységcsoport tevékenységei egymást kiegészítik, illetve erősítik a kitűzött cél érdekében. Programunk ezért lehet a kistérségben modell értékű Projekt átfogó célja A 21. század világgazdaságának és így az ország gazdasági versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel rendelkező, motivált munkaerő álljon rendelkezésre. A jelenlegi gyors gazdasági folyamatok változásaihoz való alkalmazkodás elősegítésének és a gazdasági-szerkezetváltási folyamatok kezelésének legfontosabb alkotóeleme a képzés. Nagy jelentőséggel bír, hogy az egyének felismerjék a tudás és a készségek folyamatos fejlesztésének fontosságát saját életszínvonaluk és munkaerő-piac adta lehetőségeik javítása szempontjából. Alapvető cél a projekt keretében hozzájárulni és segíteni a térségi társadalmi kohézió erősítését és a helyi közösségek fejlesztését, valamint az egyre növekvő szegénységben és mélyszegénységben élők és más alulképzettségből és kompetenciákból fakadó hátrányok miatt a társadalomból való perifériára kerülés további megakadályozását. Ezen célok megvalósulása érdekében a projekt lehetőséget teremt az egyik leghátrányosabb helyzetű Jánoshalmai kistérségekben élők komplex felzárkóztatására, a gyermekek esélyeinek növelésére, valamint segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját. A projektben megnevezett programok, ezáltal segítik az önszerveződést, a közösségi szemlélet kialakítását, a helyi civil társadalom fejlődését. A projekt során nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek és fiatalok egyéni és társas kompetenciáinak növelésére olyan preventív és intervenciós célú programokkal, amelyek kompenzálják a hátrányaikat, csökkentik a devianciáikat, segítik a megfelelő társadalmi és családi szocializációt, elősegítik az iskolai karrierjüket, a munka világára való felkészülésüket, és erősítik a társadalmi részvételüket. Ezzel hozzájárulunk hátrányos 5

6 helyzetű fiatalok integrációjának elősegítéséhez, szocializációs valamint munkaerő-piaci esélyeinek javulásához Projekt közvetlen célja 3. tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése- és foglalkoztatása Intézményünk a Hunyadi János Általános Iskola Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium az általános iskolát el nem végzetteknek biztosítani kívánja az oktatási szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, sőt célul tűztük ki az esélyteremtést, támogató lépések, szolgáltatások megvalósítását a településen élő hátrányos helyzetű gyerekek szülei számára, hátrányainak kompenzálása és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében. Az intézményünk minden tevékenysége során, így az informatikai képzésben, ismeretközvetítésben, a képzésben résztvevők egyéni fejlesztésében, a tananyag kiválasztásában, alkalmazásában és fejlesztésében, a humánerőforrás-fejlesztésben, pedagógusok szakmai továbbképzésében, a partnerségépítésben és kapcsolattartásban a szülőkkel, segítőkkel, a szakmai és társadalmi környezettel az együttműködésre törekszik. Prioritást élvez a közoktatás terén megvalósuló esélyegyenlőség elősegítése a társulás közoktatási intézményeiben. Az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségének kiszűrésére törekszünk, emellett cél az egyenlő hozzáférés biztosítása a minőségi oktatáshoz, valamint a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség elősegítése. A célkitűzések között szerepel az átlagos tanulók mellett a roma, a HH, a HHH, a tanulásban akadályozott tanulók képességfejlesztése, az általános műveltség megalapozása. A projektbe 6 célcsoportot kívánunk bevonni. Cél a jelentkezők további tanulmányainak folytatása, az oktatási esély növelése, munkavállalási esély megteremtése. A képzéseket különböző turnusokban, életkor, előképzettség és szakcsoporti bontásban kívánjuk megvalósítani. A képzésben résztvevők bizonyítványt/tanúsítványt kapnak a különböző témájú és időtartamú oktatásról. A bizonyítvány megszerzéséhez vizsgát tesznek. 1/B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem A fiatalok (elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetűek) számára információs és tanácsadó szolgáltatás biztosítása a társadalmi integrációjuk segítése érdekében. A cél, hogy a részt vevő fiatalok esetén mérhető eredmények legyenek az egyéni, illetve társas kompetenciák elsajátítása területén. A programba bevont fiatalok elhelyezkedési, illetve továbbtanulási esélyei mérhetően javuljanak. Az egyes tevékenységek a családsegítés alapellátása szakmai kultúrájának részévé válhatnak, és az érintett családok számára 6

7 könnyen elérhető lesz. Cél, hogy a program multiplikátor hatásaként a célcsoport közvetlen környezetében a pozitív motiváció erősödjön meg. A célok bővebb kifejtése A projekt célja egyrészt az ügyfelek információs szükségleteinek kielégítése, másrészt várható problémáik megelőzése, hiányzó készségeik feltérképezése, megismerése és fejlesztése. A projektnek hozzá kell járulnia a célcsoporthoz tartozó fiatalok társas kapcsolatainak erősítéséhez és életpálya-tudatosságuk erősítéséhez is. Gyakorlati segítséget kell nyújtani a projektben közreműködő szakembereknek a fiatalok álláskeresése során is. A megvalósítandó projekt során különös hangsúlyt kapnak az alábbi elemek: a kommunikációs képességek javítása, az érdekérvényesítő képesség javítása, vitakultúra fejlesztése, az önálló tanulási képesség fejlesztése, a pénzzel kapcsolatos ismeretek bővítése, az életszférák közötti átjárhatóság javítása, a helyes időkezelés elsajátítása, a viselkedés biztonságának megteremtése, pszichés zavarok kezelése, szenvedélybetegség terápiás kezelése. A projekt célkitűzése között nem csupán a halmozottan hátrányos helyzetből fakadó problémák mérséklése kell, hogy szerepeljen, hanem a meglévő erősségek kiaknázása, aktivizálása is. A felsorolt lehetőségek szakszerű biztosításához a jelenlegi gyakorlatnál jóval hatékonyabb és újszerűbb partnerségre van szükség a város érintett szereplői részéről. A szakmai tartalmak megvalósításán túl a projekt csak akkor lehet sikeres, ha a különböző programok megvalósítása révén sikerül a tágabb közösségben is egyfajta attitűdváltást is generálni. A projekt sikerességének egyik fontos eleme a célcsoport képviselőivel való folyamatos kapcsolattartás, a szükségletek pontos felmérése és az egyéni sajátosságok maximális figyelembevétele. 7

8 2. A probléma meghatározása és bemutatása, amelyre a projekt megoldást kíván nyújtani 2.1. Gazdasági környezet bemutatása Jánoshalma város Bács-Kiskun megye déli részén az országhatár közelségében helyezkedik el. A település a 64/2004-es kormányrendelet által deklarált leghátrányosabb kistérségben található, a jánoshalmai kistérség központja. A megalapozott városfejlesztés és az elkövetkező sikeres beruházások következtében cél, hogy a város kikerüljön a halmozottan hátrányos helyzetű települések köréből és folytassa sikeres felzárkózási folyamatát a régió, hasonló nagyságrendű kistérségi központi funkciókkal rendelkező településeihez. Jánoshalma város vonzáskörzetében nincs olyan kiemelkedő természeti kincs vagy jelentősebb ipari, szolgáltatási tevékenység, amely a fejlődés motorja lehetne, kivéve a mezőgazdaságot. Ezért a kistérség gazdasági életében a mezőgazdasági árutermelés, termékfeldolgozás és piacra juttatás alapvető jelentőségű ma is és a jövőben is. Ennek oka elsősorban abban lelhető fel, hogy a nyolcvanas évek végén abbamaradt az Alföld iparosítása, és ennek következtében csak a kis- és középvállalkozások fejlődtek, amelyeknek a lehetőségeit döntően a mezőgazdaság és az élelmiszeripar fejlődése határozta, határozza meg. Jánoshalma és körzete hasznosítani tudta Kiskunhalas és Baja közelségét. Korábban a kistérség településein kevés ipari és egyéb gazdasági termeléssel, szolgáltatással foglalkozó vállalat volt. A nagyobbrészt egyéni vállalkozásban működő, jogi személyiséggel nem rendelkező vállalkozások az élelmiszeripar, a mezőgazdasághoz kapcsolódó szolgáltatások, a könnyűipar és az építőipar területén tevékenykednek. A kistérségben emellett a legtöbb munkalehetőséget az önkormányzatok, illetve azok intézményei nyújtják. Kisebb-nagyobb egyéni és társas vállalkozásokat is találunk a foglalkoztatók között, amelyek leginkább szakmunkás és betanított munkás munkakörben alkalmaznak dolgozókat. Turizmus terén a kistérséget a rövid tartózkodás, a szezonalitás, a rendezvényekhez kapcsolódó látogatás jellemzi. A jelenleg meglévő turizmus, idegenforgalom meglehetősen speciális, szűk körű. SWOT ANALÍZIS: erősségek - mezőgazdasági vállalkozások, gazdasági társaságok megléte - iparterület céljára alkalmas területek megléte - a sporthoz, az ifjúsági korosztályhoz lehetőségek - a gazdaság fejlesztését szolgáló hazai és uniós források megszerzése - befektetők megnyerése, ipari üzemek betelepítésére 8

9 és a településfejlesztéshez kapcsolódó civil szervezetek megjelenése - aktív roma közösségek - a meglévő szociális szakosított és alapellátási formák kiépültsége - innovatív munkatársak a szociális ágazatban - integrált oktatási, nevelési intézmények - térségben az önkormányzatok és intézményeik stabil foglalkoztatók gyengeségek - ipari foglalkoztatók alacsony számú jelenléte - ritka közlekedési hálózat, összekötő és elkerülő utak kiépítettlensége, parkolók hiánya - iskolázottság alacsony szintje - képzett fiatalok elvándorlása - kisebbség alacsony integrációs képessége, befogadásra való társadalmi nyitottság hiánya - új típusú szociális problémák megjelenése - devianciák tartósan növekvő előfordulása - 3H és SNI gyerekek magas aránya - tartós munkanélküliek magas arány - romák munkaerő piacon való versenyképtelensége - az agrártermelők becsatlakozása a működő beszerző és értékesítő szervezetekbe - a felzárkóztató, esélyegyenlőségi és foglalkoztató programok jó gyakorlatának átvétele veszélyek - a pénzügyi és gazdasági válság elmélyülése - az LHH program támogatási rendszerében olyan feltételek jelennek meg, melyet a kistérség szereplői nem képesek teljesíteni Társadalmi környezet bemutatása Jánoshalma, mint város, és mint ellátási feladataiban gyarapodó kistérségi központ időben és térben tervszerűen szervezheti fejlesztési tevékenységét. A városnak egyre több területen saját lakosságán túl, a központba telepített társulási feladatokon keresztül, Jánoshalmai kistérség további három településének lakosságáról is feladata gondoskodni. A központi státusz megerősítése akkor válik igazán hatékonnyá, ha a város a szükséges fejlesztéseket meg tudja valósítani, amely egyben a kistérség növekedési pályára történő állítását is elősegíti. A település fejlődése lassú, az iskolázottság szintjének növelése elsődleges. 9

10 A városból elvándorolnak a fiatalok, sok a megüresedett lakás, kereslet nincs, így az ingatlanok ára jóval a reális érték alá csökkent. Ennek hozadéka az, hogy az eladhatatlan ingatlanokba mélyszegénységben élő, többgyermekes családok költöztek/költöznek be. Az iskolai végzettségen túl az egyén életminőségét jelentősen meghatározó tényező a foglakoztatási helyzet. A munkanélküliség szempontjából ez az egyik leghátrányosabb térség, a foglalkoztatási gondok már évtizedek óta jellemzik a térséget. Ezt jelzi, hogy az utóbbi években is ebben a kistérségben volt a legalacsonyabb (40, 31%) az aktív népesség aránya. Az elmúlt évek megyei adatait lényegesen meghaladja a helyben regisztrált munkanélküliek aránya. Az ellátottak között a járadékosok száma jóval nagyobb az önkormányzat által jövedelempótló támogatásban részesítettek számánál. A munkanélküliségi adatok szerint Jánoshalmán a munkanélküliség relatív mutató értéke 10,35% volt. A regisztrált álláskeresők száma 603 fő, de a munkanélküliek száma a településen 1011 fő. A munkanélküliek 40%-a mintegy 406 fő tartósan, több mint 180 napja regisztrált munkanélküli. Míg a megyei, régiós és országos értékek stagnáltak az elmúlt 2-3 évben, Jánoshalma és kistérsége munkanélküliségi értékei növekedtek. A magas munkanélküliség értéket enyhíti időszakosan az, hogy a közmunkaprogram keretén belül jelenleg is mintegy 66 embert foglalkoztat az önkormányzat, akik közül többen az iskolában dolgoznak. Az aktív korú lakosságon belül a rendszeres munkajövedelemmel nem rendelkezők aránya Jánoshalmán 18, 1%. A pénztelenség az egyént megfosztja a jövő tervezésének és megvalósításának lehetőségétől, meggátolja a cselekvésben, nem biztosít eszközöket, elbátortalanít, alkalmatlanság érzését kelti. Stressz reakciók súlyosbodása és a lelki egészség hanyatlása, öngyilkossági kísérletek, függőségi állapot o A bűnözésre, erőszakos cselekedetekre való hajlam erősödése o A közösségi és politikai aktivitás csökkenése o A testi egészségre gyakorolt hatás o Csökkenő társas aktivitás, szociális izoláció o A családi kapcsolatok romlása o A munkahelyen maradók elkötelezettségének csökkenése ( túlélési szindróma ) A közcélú dolgozók közel 40%-ának (15 évestől nyugdíjas korig) nincs meg a nyolc általános iskolai bizonyítványa, ezért nem tud szakmát szerezni sem. Az általános iskolai korosztályba tartozók létszáma jelenleg 576 fő, első osztályban a romák aránya több mint 32%. Az intézmény, jelentős számú sajátos nevelési igényű 10

11 (SNI), hátrányos helyzetű (HH), valamint halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek nevelését valósítja meg. Jelenleg a tanköteles diákok 10-15%-a nem fejezi be általános iskolai tanulmányait. Jánoshalmán a LHH kistérségben a roma és mélyszegénységben élőket még inkább sújtja a lemaradás veszélye is. A nagy munkanélküliség oka, hogy nincsenek munkahelyek, vállalkozások, de oka a célcsoport alulképzettsége és motiválatlansága egyaránt. Közel 10 % roma nem fejezi be az általános iskolai tanulmányait, számukra munka világába történő elhelyezkedés lehetetlen. Az egészséges identitástudat, a helyes önismeret és önértékelés kialakításának érdekében hoztuk létre a lovári nyelvi tagozatunkat, ami a felsorolt célokon kívül az iskola és a szülők bizalmi alapú kapcsolatát is eredményezte. A cigány kisebbségi oktatás szülői beleegyezéssel valósul meg Fiatalok helyzetének bemutatása Az első tevékenységcsoport közvetlen célcsoportja: a 16 és 29 év közötti fiatalok, illetve fiatal felnőttek, közülük is elsősorban a különböző súlyos problémákkal küszködő, hátrányos helyzetűek. A célcsoportot alaposan ismerjük, hiszen az önkormányzat által biztosított közszolgáltatások ügyfélköréről van szó, akikkel közvetlen kapcsolatban vagyunk. Ugyanakkor a probléma meghatározásánál több módszert is alkalmaztunk. Egyrészt elemeztük a meglévő kistérségi statisztikai adatokat, tervezési dokumentumokat. Másrészt fókuszcsoportos interjút készítettünk szakemberekkel, illetve a célcsoport (hátrányos helyzetű fiatalok) tagjaival. Az elemzés eredményeként egyrészt elkészült Jánoshalma kistérségre vonatkozó SWOT analízis, másrészt megfogalmazásra kerültek e pályázat célcsoportjainak alapvető problémái. Mindezek nyomán elmondható, hogy a programunk közvetlen célcsoportjának minden tagjára jellemző a következő tényezők közül legalább négy: alacsony életszínvonalon élnek, alacsony jövedelemmel rendelkeznek; hosszú távon munkanélküliséggel vagy szegénységgel kell szembenézniük; társadalmi beilleszkedési problémákkal küszködnek; deviáns viselkedésiformák a meghatározóak; egyedülálló szülők, árvák, vagy egyszülős családban élnek; tanulási nehézségekkel küzdenek, illetve korán kikerülnek a formális oktatás rendszeréből, alacsony képzettségűek; jelentős arányuk a roma kisebbséghez tartozik; súlyos mentális, egészségügyi problémákkal küzdenek. 11

12 A fiatalok helyzetére elkészítettünk egy SWOT analízist szakemberek bevonásával. Ez az elemzés jól tükrözi a kistérségi helyzetet: SWOT ANALÍZIS Erősségek - a bácskai identitás-tudat - önkormányzati mintaadó szerep a közpolitikák terén - két középiskola a kistérségi központban - kollégiumok Jánoshalmán - a születésszám enyhe növekedése - a sporthoz, az ifjúsági korosztályhoz és a településfejlesztéshez kapcsolódó civil szervezetek megjelenése - a meglévő szociális szakosított és alapellátási formák kiépültsége (elsősorban az előző három éves programnak köszönhetően) - innovatív munkatársak a szociális ágazatban Lehetőségek: - a szociális gazdaság fejlesztése - a prevenciós és a kurációs lehetőségek bővítése - a társadalmi esélyegyenlőséget növelő programok - szakmunkások és a betanított munkások számára foglalkoztatási esély biztosítása az elsődleges munkaerőpiacon - a lakóépületek és a települési környezet megújítása - felnőttképzési decentrumok létrehozása - bölcsődei, óvodai, illetve közoktatási modernizáció - civil szervezetek fejlesztése, abszorpciós képességén növelése - - az egyház szerepének emelése a szociális ellátásokban Gyengeségek: - a kistérségi központ centrum szerepe nem elég markáns - foglalkoztatottság/foglalkoztathatóság alacsony szintje - fiatalok pozitív jövőképének hiánya - alacsony népsűrűség - kevésbé előnyös korosztályi szerkezet, elöregedés - a külterületek állapota, integráltsága - új típusú szociális problémák (hajléktalanság), megjelenése - devianciák (szenvedélybetegségek) tartósan növekvő előfordulása - a család-és a háztartásszerkezetben (nagycsaládosok és az egyszülős családok, illetve egyedül élők száma) gyökerező szegénységcsapdák - a középiskolák agrárorientáltsága - mortalitási mutatók - alacsony iskolai végzettség Veszélyek - a népességmegtartó képesség további romlása - az önkormányzati szint, és ezzel párhuzamosan a már működő szociális ellátások ellehetetlenülése - az idősellátás területén prognosztizált változások/megszorítások tovább fokozzák az egyre növekvő számú rászoruló idős ellátatlanságát - a szociális kohézió fenntarthatósága még problematikusabbá válik 12

13 Az analízis alapján jól látható, hogy a tervezett programunk hatékony válaszokat tud adni a kistérség problémáinak egy részére, hiszen a lehetőségek között említett esélynövelő programról van szó. Azzal, hogy a fiatalok részt vehetnek felzárkóztató, mentálhigiénés, elhelyezkedési esélyeket erősítő programokon segíteni kívánunk a munkaerő-piaci esélyhátrányaik felszámolásában, ezzel hozzájárulunk a pozitív jövőkép kialakulásához, a családok anyagi és lelki felemelkedéséhez, a viselkedési formák visszaszorításához. A hátrányos helyzetű fiatalok problémáinak összefoglalása Az alábbiakban részletesebben térünk ki azon jellemzőkre, amelyek véleményünk szerint leginkább akadályát képezik a leendő projektünk célcsoportját alkotó éves jánoshalmi fiatalok társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának. A fiatalok jelenlegi hátrányai a nem megfelelő módon lezajlott szocializációra vezethetők vissza leginkább. A gyermekek a környezetükkel folytatott személyes kapcsolataikon és saját élményeiken keresztül alakítják értékrendjüket és céljaikat, az ebben az életszakaszban átélt élmények kihatnak az adott egyén későbbi életének minden aspektusára. A halmozottan hátrányos helyzetű fiataloknál sem az elsődleges (család), sem a másodlagos szocializációs közeg (az oktatási intézmény) sem tudta betölteni az elvárt funkcióit. Az utóbbi esetben ennek hátterében az áll, hogy a jánoshalmi hátrányos helyzetű családok gyermekeinek többsége nem jár óvodába, az általános iskola látogatása pedig gyakori hiányzásokkal, konfliktusokkal terhelten zajlik. A családsegítő szolgálat ügyfélkörébe tartozók esetében a fiataloknak nincsenek értelmes cselekvésre késztető céljaik, illetve ha vannak is elképzeléseik, a megvalósításukhoz nem rendelkeznek a megfelelő eszközrendszerrel. A fiatalok nagyon összetett szocializációs, műveltségi-művelődési hátránnyal érkeznek az oktatási intézményekbe. Többségük egyszülős családdal rendelkezik, ha van is nevelőszülő, ez a tény az esetek többségében újabb konfliktusok forrása, semmint támogató tényező. Az egyszülős családban nevelkedett fiatal felnőttek gyermekkorukban az esetek többségében munkanélküli, különböző devianciákkal küzdő, leginkább alkoholista szülői-mintát láttak, amelyek egyben a folyamatos konfliktusok lehetőségét kínálták a számukra. Az ilyen konfliktushelyzetekben a felnőtt sem rendelkezett az azok feloldásához szükséges eszközrendszerrel. Jellemző a fiatalokra, hogy a problémás, értékeket közvetíteni képtelen családi miliő miatt maguk is marginális értékek mentén kezdték felépíteni a saját életüket, gyakorta saját érdekeik ellen cselekedve. Amennyiben pedig voltak kitörési kísérleteik, azt a környezetük többnyire regresszíven befolyásolta. Sem a család, sem az egyéb szocializációs közeg nem tudta megadni számukra azt az orientációt, 13

14 amely mind a magán-, mind a szakmai életükben kapaszkodót jelenthetett volna a számukra. A helyzetüket súlyosbította/súlyosbítja az a tény is, hogy elmondásuk szerint a kisebbnagyobb bűnelkövetéseik során a közvetlen család nem megrovó, hanem támogató attitűddel kezelte az ilyen típusú cselekedeteiket. Mindezek a folyamatok oda vezettek, hogy a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű személyek többsége már az alapfokú képzésből is kimaradt, nem fejezték be az általános iskolát sem. A társadalom mobilizációs csatornája viszont a továbbtanulás, amely számukra a fentiek következtében eltömődött. Ezen hátterek, történések pedig automatikusan ahhoz vezettek, hogy a munkaerőpiaci megjelenésük is csak újabb és újabb konfliktusok forrását jelentik a számukra. Iskolai végzettség hiányában maximum az alkalmi munkák kiszámíthatatlan, újabb kiszolgáltatottságot jelentő világa várja őket. A éves külterületi és roma származású fiatal felnőttek körében a nyelvi és a szocializációs hátrány az esetek többségében összeadódik. A megkérdezett szakemberek nagy része is a kommunikációs képességeik alulfejlettségében látja az egyik legnagyobb hátrányukat. A sikeres munkaerő piaci integrációhoz szükséges hátterekkel, mint iskolázottság, szakképzettség, vállalkozó kedv és képesség, alkalmazkodó-készség, munkahelyi adaptációs készség nem rendelkezik az érintett fiatalok többsége. Ebből következően a külvilággal való érintkezés során keletkezett kudarcok kezeléséhez szükséges képességek sem alakulnak ki náluk, így amennyiben munkához jutnak, az első munkahelyi probléma alkalmával megválnak a foglalkoztatójuktól. Esetenként a roma származású fiataloknál, és közülük is a lányoknál a sikeres munkaerőpiaci integrációt akadályozó tényezők között szerepelnek a túlzottan erős családi kötelékek. Egyrészt a szülők gyakoribb betegsége, másrészt pedig a család által sugallt, klasszikus női szerepek megtartását sugalló minta, és az ezzel szorosan összefüggő idő előtti gyermekvállalás megakadályozza a munkaerőpiacra való belépést. A roma fiúk körében is nagyobb szerepet kap a családalapítás, mint a nem romák esetében. A külterületen élő és fogyatékkal élő fiatalok esetében pedig a külső kapcsolatok hiánya, a fizikai elszigeteltség hat rendkívül negatívan a társadalmi és munkaerő-piaci integrációra. 14

15 3. A célcsoport és a célcsoport körében végzett szükségletfelmérés bemutatása tevékenységcsoport: Hátrányos helyzetűek képzése- foglalkoztatása A célcsoport jellemzése Elsődleges célcsoport a településen élő, aktív korú, nem foglalkoztatott személyek. Az iskola képzési lehetőségeiből kiindulva informatikai képzést és általános iskola befejezését biztosító oktatást kívánunk tartani, amihez több, elsősorban korban különböző és képzési igénynek megfelelő csoportokat generálunk, érdeklődésnek megfelelően. Így választottunk ki 6 féle célcsoportot: 1. 4.b osztály tanulóinak (cigány kisebbségi) szülei: 16 fő 2. Az általános iskolát be nem fejezettek: 15 fő 3. Gyermekvédelmi kedvezményben részesülők, GYED-en, GYÁS-on lévő szülők, 35 év alatti hátrányos helyzetűek, munkanélküli várandós fiatalok: 3x12 fő 4. Tartósan csökkent munkaképességűek és munkanélküliek: 3x12 fő év feletti munkanélküli és öregségi nyugdíjban nem részesülők: 3x12 fő 6. ECDL FULL és START képzésen résztvevő vegyes csoport (akik nincsenek kizárva az útmutató szerint): 2 x 12 fő Ami az iskolai kudarcot illeti, célszerű hangsúlyozni, hogy viszonylagos fogalommal állunk szemben. Tapasztalataink szerint az iskolai kudarcnak még a szakemberek többsége is csak az iskola idő előtti elhagyását (régebbi szóhasználattal: a lemorzsolódást) tartja igazán kudarcnak, míg például a tanuló képességei alapján elvárható iskolai (tanulmányi) eredmények (esetleg tömeges) nem teljesülése sem az iskola, sem a pedagógus teljesítményét semmilyen szempontból nem minősíti. Miért jelentenek az elmondottak komoly problémát? Ha a tanulók a fenti okok egyike (vagy az okok összegződése) miatt az általános vagy a középiskolát idő előtt elhagyják, az azt jelenti, hogy befejezetlen vagy alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. Ez sajnos nagyon jellemző az általános iskolai tagozatunkon, itt 199 gyermek 3hás, mely szerint szüleinek iskolai végzettsége esetleg 8 általános iskolai osztály. 15

16 Nem sokkal jobb a helyzet abban az esetben sem, ha az iskola elhagyása középfokon következik be, hiszen ebben az esetben is csak általános iskolai végzettségűként (esetleg befejezett 10. évfolyamosként) válik regisztrálhatóvá a tanuló. Ehhez a problémakörhöz sorolható az is, amikor a tanuló iskolai életútjában több alkalommal törés (évismétlés) következik be, amely túlkorossághoz vezet. A túlkoros tanulók esetében jelentősen megnő az esélye: o az iskola elhagyásának, o az iskola (esetleges) befejezése esetén a tanulmányok (végleges) abbahagyásának vagy nagy kockázattal járó felfüggesztésének, o a magántanulóvá válásnak ( minősítésnek ), ami a kimaradás kockázatát növeli. Településünkön az iskolából kimaradt tanulók túlnyomó többsége Jánoshalma perifériáin, vagy a szegényebbnek mondható utcákban él. Szüleik iskolai végzettsége csekély kivételtől eltekintve alacsony, többségük általános iskolával vagy (kevéssé piacképes) szakmai végzettséggel rendelkezik. A szülők munkaerő-piaci pozíciói gyengék, ami azt jelenti, hogy közöttük éppen az iskolai végzettség hiánya miatt sokan munkanélküliek vagy legalábbis a munkanélküliségtől fenyegetett helyzetben vannak. A szülők alacsony iskolázottsága, a tanulással kapcsolatos motiválatlansága, az inaktív státusz nem alkalmas arra, hogy a tanulók számára olyan tanulási környezetet biztosítson, amely a jelenben és jövőben tanulásra inspirálja őket. Az iskolából kimaradt tanulók családjait éppen az elmondottak miatt a szegénység (is) sújtja, amely nem kedvez a további tanulmányok folytatásának. Az igazi problémát azok a háztartások jelentik, ahol a szegénységtípusok halmozódása, ún. mélyszegénység jelenik meg. Az is megállapítható, hogy a szegénység mélyebbi okai az elmúlt tíz évben gyakorlatilag nem változtak (munkanélküliség, a bérek alacsony volta, települési hátrányok stb.), ezért itt a problémát az okozza, hogy becslések szerint a szegény családok negyede 250 család csak segélyekből él. A szegénységben élő gyermekek száma ezért jelentős. Az alacsony iskolázottsággal együtt jár az alacsony jövedelem és a bizonytalan munkaerő-piaci helyzet. A szegénység legfőbb oka a háztartásfő alacsony iskolázottsága és munkaerő-piaci helyzet, majd ezt követi a magas gyermekszám. Már 1-2 gyermek esetén is magas a kockázat, ha a háztartásban csak egyetlen szülő él. A roma felnőttek, akik maguk is számos esetben fiatalok, éppen hogy túllépték a tankötelezettségi életkort, csak akkor juttathatók stabil munkaerő-piaci pozíciókhoz, ha egyszerre valósul meg a 16

17 foglalkoztatás és a képzés mozzanata. Vagy a képzést kell beágyazni a foglalkoztatásba, vagy a képzéssel párhuzamosan kell a foglalkoztatást biztosítani. Mára már elmondható, hogy nem csak a munkahelyen, hanem a mindennapi életben is elvárás, hogy mindenki értsen bizonyos szinten az informatikához. Több nemzetközi kutatás szerint öt év múlva az állások 90 százalékának betöltéséhez szükség lesz infokommunikációs-készségekre. A digitális (számítógépes) írástudás egy összetett fogalom. Tartalmazza azokat a készséggé fejlesztett ismereteket, amik lehetővé teszik a felhasználó számára a számítógép által nyújtott lehetőségek kihasználását, pl. szövegszerkesztő, táblázatkezelő és egyéb alkalmazói szoftverek ismeretét, alkalmazását. Ehhez szorosan hozzátartozik még az internet, és általában a hálózatok ismerete, és egyre inkább nő a multimédiás alkalmazások jelentősége is. Fokozatosan nő az e-közigazgatás, e-önkormányzatok szerepe is. Azon szülők, akiknek gyermekei iskoláskorúak sokszor szembesülnek azzal a problémával, hogy a gyermekük sokkal többet tud a számítógépekről és az informatikáról, mint ő maguk. Úgy érezhetik, hogy nem tudnak lépést tartani a mai korral és a fiatalokkal. A 90-es években Jánoshalmán is megnövekedett a tartósan csökkent munkaképességűek száma. A munka világába való elhelyezkedésükhöz/visszatérésükhöz számítógépes ismeret birtokában nagyobb az esélyük. A leghátrányosabb korosztály az 50 év felettiek, akiknek feladatunk a még élő szüleik gondozása illetve gyerekeik taníttatása. Számukra sokszor gondot jelent még az is, hogy hol kell bekapcsolni a gépet, hogyan kell mozgatni az egeret, stb. A mai világban nagyon sok család kénytelen elszakadni, mert a gyerekek, unokák az ország másik felében, vagy a világ egy másik pontján élnek. A távolság leküzdésének egyik legjobb módja a modern informatikai eszközök használata. Az ECDL képzés a mai világban már egyet jelent a megfelelő informatikai írástudás elsajátításával. Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógéphasználói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni. A képzés során a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja, konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent, az EU által támogatott, a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt a vizsgarendszer. 17

18 A célcsoport körében végzett felmérések Már a projekt ötlet megfogalmazódása idején látható volt, hogy az intézmény által tartani kívánt képzésekre szükség van. Egyrészt az általános iskolai bizonyítvány megléte nélkülözhetetlen alapkövetelmény munkavállalás szempontjából. Másrészt a digitális tudás megléte alapkövetelmény a 21. században, mint otthoni munkavégzés, kapcsolattartás, mint ügyintézés, mint munkahelyi elhelyezkedés szempontjából. A szóban forgó képzésekre igény van, melyet elsősorban a szülőkkel való beszélgetés alapján szűrtünk le. A tanfolyamokat végzőknek jelentkezési lapot kell kitölteniük, s kötelezettséget vállalniuk, a képzésen való részvételre. A jelentkezési lapon jelzi a célcsoport a szükségleteit és a körülményeit első félévében az adott célcsoportoknál helyzetelemzést és toborzást végzünk január 4-én a cigány, és a HHH-s szülőknek fórumot rendeztünk, ahol tájékoztattuk, milyen lehetőségeket tud kínálni az iskola a pályázat keretein belül februárjában a cigány kisebbségi osztály valamint a mélyszegénységben élő tanulók beiskolázásának kezdete egybe esik a toborzással. A mentorok csoportokban, Jánoshalma különböző szegregátumaiban családlátogatást, környezettanulmányt, felmérést készítenek a tényleges helyzetelemzéshez március én előzetes beiratkozást hirdetünk, a projekt különböző célcsoportjainak augusztus 23-án pótbeiratkozást hirdetünk a célcsoportoknak az esetleges üres helyek feltöltésére. Ezen kívül hirdetések megjelentetésével toborzást szervezünk a különböző célcsoportok létszámának összeállítására május-és június hónapban, hogy a tanévkezdésre minden célcsoport maximális létszámmal indulhasson. A fórum eredménye: A megkérdezett, megszólított potenciális résztvevők elmondták, hogy mindenképp nagy lehetőség számukra a különböző képzéseken való térítésmentes részvétel és élnek is a lehetőséggel saját és családjuk jövője, megélhetése érdekében. Általános tapasztalat volt a nagyfokú érdeklődés és pozitív visszajelzéseket kaptunk. A megkérdezettek elmondása alapján kiértékelhető, hogy egyre fontosabbnak tartják az általános iskolai végzettség és a szakmunkás képzettség meglétét a jelenlegi és a jövőbe mutató tendenciák alapján várható munkaerő-piaci igényeknek megfelelően. A 18

19 megszólított szülők a nagyfokú munkanélküliség és kilátástalanság ellenére többségében (80%-ában) szeretnék a projektben való részvételt, egyrészt hogy gyermeküknek példát mutassanak, másrészt, hogy a 21. századi felgyorsult világhoz felzárkózzanak /B. tevékenységcsoport: Gyermekvédelem és ifjúságvédelem A célcsoport jellemzése A rendszerváltozást követően, a kistérségben a helyi termelőszövetkezetek megszűntek - ez a gazdasági ág biztosította elsősorban a megélhetést az itt élők számára - melyek komoly foglalkoztatási problémákat okoztak, hiszen helyettük jelentős létszámot foglalkoztatni képes vállalkozások nem jöttek létre. Ma a privatizációval földhöz jutott gazdák kisparcellákon és közepes agrárvállalkozásban működnek. Ezen területeken idénymunkában jelenleg foglalkoztatottak száma századrészét sem teszi ki annak a népességnek, amit a mezőgazdasági termelőszövetkezetek előtt foglalkozattak. A munkavállalók korlátozott számú kisebb-nagyobb egyéni és társas vállalkozásoknál tudnak elhelyezkedni. A regisztrált munkanélküliek száma a kistérség 4 településén 2003-ban 541 fő, 2006-ban 969 fő, június hónapban 1453 fő, február hónapban 1854 fő volt. A legnagyobb a regisztrált munkanélküliek száma Jánoshalmán: 1011 fő. A pályakezdők és a fiatal felnőttek munkanélkülisége is egyre nagyobb problémát jelent a kistérségben. Súlyos problémaként merül fel az oktatásból kikerült fiatal pályakezdők ellátatlansága. Ők azok, akik a Munkaügyi központtal történő egy éves együttműködési kötelezettség megszerzéséig semmiféle pénzbeli ellátásban nem részesülnek. Teljesen a családjuk eltartó erejére vannak utalva, ahol nem ritkán mindkét szülő munkanélküli, de csak egyikük részesülhet rendelkezésre állási támogatásban február hónapban a kistérségben regisztrált pályakezdők száma 214 fő, ebből rendelkezésre állási támogatásban részesül 98 fő, teljesen ellátatlan 116 fő. A célcsoport körében végzett felmérések Fontos vizsgálnunk, hogy mi a legfőbb akadálya a munkába állásnak, hiszen a programunk végső célja éppen ezen akadályok leküzdésére irányul. A legfontosabb akadályozó tényezőket megkérdezéssel, a célcsoport körében végzett fókuszcsoportos 19

20 beszélgetésen, illetve a mindennapi munkánk során szerzett tapasztalatokkal mértük fel, illetve becsültük meg az arányukat, súlyukat. A felsorolt tényezők mögött lévő százalék az adott problémával küzdő emberek arányát, azaz a tényező fontosságának a súlyát jelzi: Iskolai végzettség (100%) Ez a probléma a célcsoport sajátossága, maximum nyolc általános osztály végzettség egyértelműen jelenti a szakképzettség hiányát. Megfelelő tudás nélkül pedig csak betanított munkára van esély, amely lehetőségek nagyon beszűkültek, az elhelyezkedés lehetősége minimális. Ebből adódóan programunk egyik legfontosabb eleme a képzések lebonyolítása, illetve a képzésben való részvétel elősegítése. Életvezetési problémák (40-45%) Az akadályozó tényezők közül az egyik legjelentősebb. A pénztelenség, a negatív szocializációs hatások komoly életvezetési problémákhoz vezet. A célcsoport környezetében nem érték a tanulás, kimondott cél, hogy egy fiatal minél hamarabb pénzt keressen, a tényleges létfenntartáshoz nincs köze. Ezzel párhuzamosan komoly önértékelési problémával küszkődnek az érintett emberek, tele vannak kudarcélménnyel, tétova és sikertelen kitörési kísérlettel. Cselekedeteik nagy része nem a belsőleg megalapozott pozitív értékek által irányítottak, hanem külső nyomás által. Ez gyakran szélsőséges, deviáns viselkedésiformákat jelentenek: alkohol és drogfogyasztás, kisebbnagyobb bűncselekmények (lopás, rongálás, testi sértés), korai és gyakori partnerváltoztatással járó szexuális élet. A pozitív motiváció hiánya, szorongás, önbizalomvesztés, lassúság, figyelmetlenség, kudarcok sorozata jellemzi őket. Hiányzik sok családból a pozitív példaadás, az akarat és a kitartás a felemelkedéshez. A szülői munkanélküliség, egyszülős családok, italozás a rossz szülői példamutatás rontja a gyermekek integrációs esélyeit, így a problémák nemzedékről nemzedékre fennmaradnak, átöröklődnek. Ezért fontos, hogy a társadalmi problémákat integráltan kezeljük, a gyermekeknek és felnőtteknek szóló, képzést és munkába állást, infrastruktúrát és humánágazatot fejlesztő programok egyszerre jelenjenek meg a kistérségben. Több éve munkanélküli, kötött munkától elszokott (55-60%) Látszólag nagyobb súlyú probléma, mint az előző, de attól el nem választható, hiszen a tartós munkavégzést felvállalni képtelen emberek problémája életvezetési jellegű. Ugyanakkor ennek a kezelése prioritást kell élvezzen, hiszen ha ebben nincs előre lépés, akkor minden eredmény csak rövidtávúnak tekinthető. Ebből eredendően kiemelt 20

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.

Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3. Életreval(l)ó Hajdúhadházi térségben élő hátrányos helyzetű, inaktív nők komplex önálló életvitelre való felkészítése TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0102 PÁLYÁZÓ: Segítők Innovatív Közössége Közhasznú Egyesület

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben

KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben KIÚT A HÁTRÁNYOS HELYZETBŐL Modell értékű program a Zalaegerszegi kistérségben Molnár Máté programigazgató X. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia Debrecen, 2012. október 24. I. Előzmények Alapítási

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén!

Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Köszöntjük programunk nyitórendezvényén! Salgótarján, 2011. június 29. Körmendy Éva, programvezető Kik vagyunk? Kik vagyunk? ILS Nyelviskola / KATEDRA Salgótarján a 21. tanévét zárta SEAGULL Szakképző

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT

TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT TÁMOP-1.4.3-12/1/-2012-0027 KÉPZETT FIATALOK PÜSPÖKLADÁNY VÁROS FEJLŐDÉSÉÉRT A TÁMOGATÁS RÉSZCÉLJA A TÁMOP 1.4.3 pályázati kiírás keretében olyan kezdeményezéseket támogattak amelyek innovatív megoldásokkal

Részletesebben

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004

Baba-ház családintegrációs szolgáltatás TÁMOP-5.1.1.-09/2-2009-0004 BABA-HÁZ CSALÁDINTEGRÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS célja: Az iskolarendszeren kívüli támogató-segítő szolgáltatás kialakítása, a HH/3H főként roma gyerekek, családok felzárkózását elősegítő programmal. A többgenerációs

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület projektjének eredményei Társadalmi Megújulás Operatív Program Első lépés alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10.

2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. 2010. Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai támogatására 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/

TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ TÁMOP 1.1.2 A hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása /Decentralizált programok a konvergencia régiókban/ Gyula, 2013. október 17. Készítette: Szabó Imre Békés Megyei Kormányhivatal Szeghalmi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5.

Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései. a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. Foglalkoztathatóság ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztései a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5. prioritásában 2014. május 28. I. Európai Szociális Alapból tervezett

Részletesebben

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.

Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel. Beszámoló az iskolai gyermekvédelmi munkáról Abádszalók Város Gyermekvédelmi Tanácskozására 2013. márc.25. Készítette: Oláh Imréné (isk. gyv. fel.) 2010/2011. % 2011/2012. % 2012/2013. % Tanulói létszám

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089

TÁMOP -5.2.5-08/1-2008-0089 Ismertető a ReFoMix Nonprofit Közhasznú Kft. Fecske Családok Átmeneti Otthona Gyermekek és fiatalok integrációs programja TÁMOP -5.2.5 / 08 /1 / A Gyermekvédelmi komponens pályázatáról TÁMOP- 5.2.5-08/1-2008-0089

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01

TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2011-07- 01 1 SZAKFELADATAINK 10 Területi Igazgatóságot tömörítő, országos állami felnőttképzési és kutatás-módszertani intézmény. Elsődleges célja a hátrányos helyzetű

Részletesebben

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató Az élethosszig tartó tanulás megalapozása: a regionális képző központok közreműködése a foglalkoztatási rehabilitációban Az oktatás a jövőről való gondoskodás Arisztotelész Dr. Fodor Imréné PRKK igazgató

Részletesebben

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere?

József Attila Tagintézmény. Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? József Attila Tagintézmény Jó gyakorlat? Jó gyakorlatok? Jó gyakorlatok rendszere? Tanulónépesség jellemzői SNI tanulók nagy száma (51%) BTMN tanulók számának folyamatos növekedése (5%) Túlkorosság Többszörös

Részletesebben

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1

Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése. Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások, képzések nyújtása és megismertetése című pályázati kiírásához Kódszám: HEFOP 2.3.3-09/1 A projektek

Részletesebben

EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1

EQUAL és ÉRTÉKMŰHELY 08-05-14 ÉRTÉKMŰHELY 1 EQUAL és "ÉRTÉKMŰHELY" 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 1 Fő témáink EQUAL program bemutatása ÉRTÉKMŰHELY ismertetése 08-05-14 "ÉRTÉKMŰHELY" 2 Az EQUAL program háttere A Strukturális Alapokból támogatott közösségi

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:...

TÁMOP-5.3.1.B-1-11/1-2012-0001. Akkr. szám.: AL 0008 Nyilv. sz.: 01-0790-04 Ügyletkód:... SZOCIÁLIS GONDOZÓ ÉS ÁPOLÓ A képzésbe jelentkező hallgatóinknak - akik a szociális ellátás, ápolás, idősgondozás területén szeretnének tevékenykedni kívánunk olyan szakmai ismereteket közvetíteni, melyek

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

TÁMOP 1.1.1-12/1. Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése TÁMOP 1.1.1-12/1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése A projekt célja TÁMOP-1.1.1-12/1-2012-0001 Megváltozott munkaképességű személyek rehabilitációjának

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatás Versenyképes munkaerő Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 5-6. prioritás Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiaci Programok Főosztály Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1

Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 Pályázat célja Társadalmi Megújulás Operatív Program Tranzitfoglalkoztatás az építőiparban TÁMOP-1.4.6-13/1 A munkanélküliek, álláskeresők csoportjaiban javarészt szakképzettséget nem szerzett vagy elavult

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA

A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA A TERMELŐISKOLAI MODELL mint a hátrányos helyzetű munkanélküli fiatalok munkaerő piaci re integrációjának KOMPLEX PROGRAMJA MUTASS UTAT! Budapest, 2013. november 28. Alapítás: 1993 Cél: A Zala megyében

Részletesebben

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása

kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása kiadvány bemutatása Lépéselőny Egyesület Huri Beáta, elnök 2011.11.15. Agora kiadvány bemutatása Összegzés A női életpálya sajátosságai A nők munkaerő-piacra való visszatérését akadályozó tényezők Civil

Részletesebben

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai

Melléklet A 2013. július 3-án közzétett TÁMOP-2.2.7.A-13/1 Út a szakmaválasztáshoz c. kiemelt projekt tervezési útmutató változásai Módosítás történt az Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban Módosítás történt a TÁMOP-2.2.7.A-13/1 jelű, Út a szakmaválasztáshoz című kiemelt felhívásban. Melléklet A 2013. július 3-án közzétett

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052

TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 TÁMOP 5.3.1-08/2-2009-0052 A projekt célja és létrejötte A projekt olyan tartós, alacsony végzettségű, munkanélküli csoportot célzott meg, melynek tagjai a Gyulai Kistérségben hátrányos helyzetük miatt

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése

Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Életminőség Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány 424 Debrecen, Rákóczi utca 42. 28. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 29. február 18. Stercel Károly Kuratóriumi elnök Az Életminőség Alapítvány

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi Tanácskozás 2012 év tapasztalatairól Ellátási terület, személyi feltételek Debrecen város északi része Székhely: 4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:.

Társadalmi vállalkozás fejlesztése a műemléki topográfiai feladatok ellátására. Toborzó lap. anyja neve:... születési hely és idő: lakcím:. Toborzó lap Tájékoztató: A pályázati program célja a műemléki topográfiák elkészítését segítő szakmai szolgáltatások társadalmi vállalkozási formában való megteremtése Magyarországon egy fenntartható innovatív

Részletesebben

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia

Szerkesztette: Varga Júlia. A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Szerkesztette: Varga Júlia A kötet szerzői Hajdu Tamás Hermann Zoltán Horn Dániel Varga Júlia Kutatási asszisztens: Tir Melinda Olvasószerkesztő: Patkós Anna Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... III Ábrajegyzék...

Részletesebben

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk.

Szent Kinga Katolikus Óvoda 5062 Kőtelek, Zrínyi út 10-12. Tel: (56) 496-003 e-mail: sztkingaovoda@gmail.com, sztkingakatovi@petrovaykataltisk. A esélyegyenlőségi ségi terve 2014-2015. 2015. 1 A esélyegyenlőségi terve a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelésének-oktatásának, fejlesztésének

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE

GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁS INTÉZMÉNYRENDSZERE Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ 2015. MÁRCIUS TÁMOP 5.5.7-08/1-2008-0001 Betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi képviselői

Részletesebben

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11.

PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. PÉCS ÉS KISTÉRSÉGE FOGLALKOZTATÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁMOP-1.4.5-2012/1-2012-0008 ZÁRÓ KONFERENCIA PÉCS-TUDÁSKÖZPONT 2014. DECEMBER 11. és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás A alapfilozófiája; Szakképzéssel,

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM PROJEKTTERVEI (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes

ZÁRÓRENDEZVÉNY. Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás. Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei. Sasvári Gábor igazgató-helyettes ZÁRÓRENDEZVÉNY Pécs és Kistérsége Foglalkoztatási Megállapodás Az Ifjúsági Garancia Program lehetőségei Sasvári Gábor igazgató-helyettes Pécs, 2014. december 11. A GDP alakulása Az ipari termelés volumenindexe

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019

TÁMOP-1.4.1-11/1-2012-0019 Társadalmi Megújulás Operatív Program Közösségi feladatokhoz kapcsolódó munkaerő-piaci programok támogatása című pályázati felhívásához a konvergencia régiók területén Kódszám: TÁMOP-1.4.1-11/1 Hátrányos

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal

6. A tevékenység gyakorisága 2 Nagyecsed, Mérk,Fábiánháza, Nyírcsaholy,Győrtelek,Ököritófülpös, Hodász heti 2 alkalommal . A tevékenység megnevezése Ovi-suli program A tevékenység sorszáma és elnevezése (összhangban a pályázati útmutató C pontjával) 2. A tevékenység időtartama (hónap) 20 hónap 3. A tevékenység kezdetének

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10.

A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. A fiatalok munkaerő-piaci helyzete 2013.10.10. Kugler Krisztián osztályvezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Mozgásban az ifjúság Európa 2020 stratégia része a Mozgásban

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 24. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 24. A program szakmai háttere A hátránykezelés új irányai, eszközei Európában Beilleszkedés helyett

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za

A Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Nonprofit Kft. és a Centar za HÍREK GPS- Alternatív munkaerő-piaci i program a Dráva mentén A projekt leírása A GPS projekt hivatalos nyitókonferenciájára 2013. április 25-én került sor, Pécsett a Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési

Részletesebben

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP-

Pályázat. Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- Második esély program TÁMOP-3.3.9 D-12-2012-0008 Pályázat Második esély típusú programok megvalósítása az Apáczai Oktatási Centrumban (TÁMOP- 3.3.9.D-12-2012-0008) Pályázat adatai Pályázat száma TÁMOP-3.3.9.D-12-2012-0008

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

VÁLTS jegyet az életbe! program

VÁLTS jegyet az életbe! program VÁLTS jegyet az életbe! program - Budapest, 2013. november 28. - Program célja Vas megyében hatékony megoldásokkal segíteni a hátrányos helyzetű 16-24 éves munkanélküli fiatalok foglalkoztatását, akinek

Részletesebben

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton...

Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... Internetes ügyintézésben otthon, az emagyarország Ponton... emagyarország Hálózat Az emagyarország Pontok hálózata: Közel 2000 emagyarország Ponttal, ahol az eközszolgáltatások igénybevételéhez az internet

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ

ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ ÚTMUTATÓ A DAOP-2007-4.2.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek meg

Részletesebben

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást

a szociális szolgáltatások kiépítettsége, működése és a társadalmi igények (szükséglet, fizetőképesség) nem fedik egymást A szociális támogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása társadalmi vita koncepció Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2008. július. Szociális támogatási rendszer sokféle élethelyzetre, sokféle pénzbeli

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés az önkormányzat

Részletesebben

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24.

TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum. Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Kistérségi munkaerő-piaci fórum Ráckevei kirendeltség, Ráckeve 2013. április 24. TÁMOP 1.1.4 Munkaerő-piaci program a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK

VÁLLALKOZÁSOK, KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK, NONPROFIT SZERVEZETEK AJÁNLAT 2012 I. negyedévében a kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok, önkormányzatok, valamint nonprofit szervezetek számára kínált fejlesztési lehetőségek az Új Széchenyi Terv keretében IR Intelligens

Részletesebben