A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZABÁLYZATA 2009."

Átírás

1 A MÓRA FERENC GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰ KÖDÉSI SZABÁLYZATA

2 I. Bevezet ő rendelkezések A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, valamint végrehajtási rendeleteiben foglaltak érvényre jutása, az intézmény jogszer ű működésének biztosítása, a zavartalan mű ködés biztosítása, a, tanulói jogok érvényesülése, a szülő k, tanulók és pedagógusok közötti kapcsolat erősítése, az intézményi mű ködés demokratikus rendjének garantálása érdekében a Móra Ferenc Gimnázium nevelő testülete a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 40. -ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következ ő szervezeti és mű ködési szabályzatot fogadta el: A szervezeti és mű ködési szabályzat feladata, hogy megállapítsa a Móra Ferenc Gimnázium működésének szabályait, a jogszabályok által biztosított keretek között, illető leg azokban a kérdésekben, amelyeket nem rendeznek jogszabályok. A szervezeti és mű ködési szabályzatban foglaltak megismerése, megtartása és megtartatása feladata és kötelessége az iskola minden vezető jének, pedagógusának, egyéb alkalmazottjának, az iskola tanulóinak. A szervezeti és mű ködési szabályzatban foglaltak megismerése és megtartása azoknak is kötelessége, akik kapcsolatba kerülnek az iskolával, részt vesznek feladatainak megvalósításában, illető leg igénybe veszik, használják helyiségeit, létesítményeit. A szervezeti és mű ködési szabályzatban foglalt rendelkezések megtartása mindenkinek közös érdeke, ezért az abban foglaltak megszegése esetén a) az alkalmazottakkal szemben az igazgató, illető leg illetékes helyettese munkáltatói jogkörben eljárva hozhat intézkedést; b) a tanulóval szemben fegyelmez ő intézkedés, illető leg fegyelmi büntetés kiszabására van lehetőség; c) a szülő t vagy más, nem az iskolában dolgozó, illetve tanuló személyt az iskola dolgozójának tájékoztatnia kell a szabályzatban foglaltakra, kérve annak megtartását, s ha ez nem vezet eredményre, az igazgatót kell értesíteni, aki felszólítja, hogy hagyja el az iskola épületét. Az SZMSZ alapjául szolgáló rendeletek, jogszabályok, dokumentumok. Különösen: a) Kiskunfélegyháza Város Önkormányzati Testülete mint fenntartó... sz. testületi határozatával jóváhagyott Alapító Okirat; b) jogszabályok: - az évi LXXIX. törvény a közoktatásról; - az évi XXII. törvény a Munka törvénykönyvéről; - az évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról; - a 138/1992. (X. 8.) korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben; - a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről. - 1/1994. (II. 3.) MKM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, tankönyvtámogatás, iskolai tankönyvellátás rendjéről; - a 2008 évi CV.számú törvény a költségvetési intézmények jogállásáról és gazdálkodásáról. - a évi C. törvény a számvitelről, 2

3 - a 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet az államháztartás működési rendjéről, - a 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól, c) pedagógiai program - az intézmény tartalmi mű ködését a pedagógiai program határozza meg, amely a Nemzeti alaptantervhez kapcsolódva tartalmazza a feladatellátás szakmai alapjait. Az intézmény egy tanévre szóló munkaterve a feladatok megvalósításának konkrét tevékenységeit és munkafolyamatait tartalmazza az időpontok és a határidők kitűzésével valamint a felelősök megjelölésével. A munkatervet a nevelőtestület a tanévnyitó értekezleten véglegesíti. 3

4 II. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ALAPÍTÓ OKIRAT Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 66. -a, a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 37. -a, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló évi CV. törvény 1. -a alapján az alábbi egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki: 1. Az intézmény neve 1.1 Az intézmény hivatalos neve: Móra Ferenc Gimnázium 1.2 Az intézmény rövidített neve: MFG 1.3 Elektronikus rövid név: 2. Az intézmény OM azonosítója: Az intézmény törzsszáma: Az intézmény alapításának időpontja: Közvetlen jogelőd intézménye nincs. 6. Az intézmény típusa: gimnázium 7. Az intézmény székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u Az intézmény feladatellátást szolgáló ingatlana: Név Székhely/Telephely Helyrajzi Terület szám (m 2 ) Móra Ferenc Gimnázium 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u Az intézmény működési területe: Kiskunfélegyháza és közigazgatási területe, továbbá közigazgatási területen kívül. 10. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 11. Az intézmény alapítójának neve, címe: Kiskunfélegyháza Városi Tanács 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u Az intézmény fenntartójának neve, címe: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u Az intézmény irányító szervének neve, címe: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth Lajos u Képzési forma: nappali, esti, levelező tagozat (távoktatásban) 4

5 15. Az intézmény képzési rendszere: 6 osztályos gimnáziumi képzés 4 évfolyamos gimnáziumi képzés 5 évfolyamos gimnáziumi képzés (nyelvi előkészítő) felnőttoktatás, felnőttképzés iskolarendszeren kívüli tanfolyami oktatás, képzés, vizsgáztatás akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzés 16. Tevékenységek: Szakágazat száma és megnevezése: 8531 Általános középfokú oktatás Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam) Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam) Szakágazat száma és megnevezése: 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült étkezése Szakfeladat száma és megnevezése Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam) Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) Iskolai intézményi étkeztetés Szakfeladat részletezése 4 évfolyamos gimnázium: speciális angol/német nyelvi oktatás emelt szintű idegen nyelvi oktatás emelt szintű biológia, matematika-informatika oktatás általános tantervű oktatás 5 évfolyamos gimnázium, nyelvi előkészítő évfolyammal 6 évfolyamos gimnázium iskolai könyvtár működtetése integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű tanulók ellátása gyógypedagógiai feladatellátás: mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos, súlyos tanulási, beilleszkedési és magatartási zavaros tanulók ellátása diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, mutizmus, hiperkinetikus zavarok. 5

6 17. Egyéb tevékenységek kiegészítő feladatok: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése Munkahelyi étkeztetés Iskolai, diáksport-tevékenység és -támogatása Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 18. Az intézmény vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat, de anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenységet végezhet. 19. Az intézmény munkarendje: Nappali, levelező, esti oktatás: Az intézmény által felvehető maximális tanulólétszám a nappali rendszerű oktatásban: 760 fő a felnőttoktatásban: igény szerint 21. Az intézmény évfolyamainak száma: 23 ÉVFOLYAM NÉGYOSZTÁLYOS ÖTOSZTÁLYOS HATOSZTÁLYOS össz Az intézményvezető megbízási/kinevezési rendje: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete bízza meg magasabb vezetői álláshely pályáztatásával a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény és a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet, továbbá a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadott 138/1992. (X.8.) Korm. rendelet 5. -ában foglaltak szerint 5 éves határozott időre. 23. Az intézményben foglalkoztatott dolgozókra vonatkozó jogviszony: alapesetben közalkalmazotti jogviszony (a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény) egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény) 24. Az intézmény gazdálkodása a feladat ellátásához gyakorolt funkció szerint: Önállóan működő intézmény. A gazdálkodási feladatok ellátását a Képviselő-testület által elfogadott megállapodás alapján, szellemi és fizikai tevékenységgel végzi. Önálló pénzügyi és számviteli egységgel nem rendelkezik.. 6

7 Pénzügyi gazdasági feladatait ellátja: GESZ 6100 Kiskunfélegyháza, Dr. Holló Lajos u. 16. A munkáltatói jogkör felett az intézmény vezetője rendelkezik. Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 25. A tevékenység jellege alapján: a) közszolgáltató közintézmény b) a költségvetési szerv közfeladata a közoktatási törvény szerint: közoktatási feladatokat ellátó közintézmény 26. Az intézmény feladatellátására szolgáló vagyona, vagyon feletti rendelkezési joga: Rendelkezésre álló vagyontárgyait az Önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak alapján kezeli, hasznosítja. 27. Záró rendelkezések: a) Felülvizsgálat rendje: az intézmény által ellátott feladatok változását megelőzően, illetve az alapító okiratot érintő jogszabályváltozást követően 60 napon belül b) Az intézményi dokumentumok elkészítésének, módosításának felelőse: magasabb vezető. c) Bankszámlaszám: d) Az intézmény adóigazgatási azonosító száma: e) Az intézmény ÁFA alany. Kiskunfélegyháza, szeptember 30. Záradék: Jelen alapító okiratot a Képviselő-testület a../2009. sz. határozatával elfogadta. 7

8 III. Az SZMSZ hatálya 1. Az intézmény szervezeti felépítésére és mű ködésére vonatkozó szabályzatot az intézmény vezetőjének előterjesztése alapján a nevelő testület évi december hó 21. napján fogadta el. Az elfogadáskor a jogszabályban meghatározottak szerint egyetértési jogot gyakorolt az iskolaszék, iskolai DÖK. 2. A szervezeti és mű ködési szabályzat az intézmény fenntartója év december hó 21. napján történt jóváhagyásával lépett hatályba, és ezzel az ezt megelőz ő Szervezeti és Működési Szabályzatok érvénytelenné váltak. IV. Az SZMSZ és az intézmény más bels ő szabályzatainak összefüggései, kapcsolata 1. Az évi LXXIX. tv. a közoktatásról 40. -a alapján az intézmény működésére, bels ő és küls ő kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket az SZMSZ határozza meg, melyet az intézmény vezetője készít el. 2. A Munka törvénykönyve és a Közalkalmazotti törvény alapján az intézményben közalkalmazotti tanácsot (KT) kell választani, melynek szabályzatát a közalkalmazotti tanács elnöke készíti el. 3. A munkáltató és a képviselettel rendelkez ő szakszervezet Kollektív Szerződést köt. 4. A hatáskörökbe tartozó jogosítványok összefüggései, kapcsolatai: Megnevezés Közalkalmazotti tanács Szakszervezet - Kollektív Szerződés véleményez köt ő fél - közalkalmazotti szabályzat köt ő fél - munkavédelmi szabályzat véleményező véleményez - munkaidő-beosztás, módosítás véleményező köt ő fél - jogellenes munkáltató jogkörét érint ő jogellenesség intézkedés (nem egyedi vita esetén bíróság előtti megtámadás esetén) vétó - szociális juttatások KSZ-ben megjelölt juttatások tekintetében együttdöntési joga van köt ő fél - jóléti pénzeszközök KSZ-ben megjelölt juttatások tekintetében együttdöntési joga van köt ő fél - információkérés joga általában minden esetben megilleti minden esetben megilleti - képviselet egyedi ügyekben nem illeti meg szakszervezeti tagok képviseletét ellátja 8

9 V. Az intézmény szervezeti felépítése, vezetési szerkezete, a vezető k közötti feladatmegosztás 1. Az intézményben a vezetéssel kapcsolatos feladatokat az intézmény igazgatója és az igazgatóhelyettesek látják el. 1.1 Az intézmény vezetősége Az intézményvezetés tagjai: igazgató igazgatóhelyettesek gazdasági vezető Az intézmény vezetősége mint testület: konzultatív, véleményező és javaslattevő joggal rendelkezik. Tagjai ellenőrzési feladatokat is ellátnak. Az intézmény vezetősége rendszeresen (általában kéthetente egyszer) megbeszéléseket tart, melyről írásban emlékeztető feljegyzés készül. Az intézményvezetőség tagjai kötelesek: az intézményvezetőség ülései után tájékoztatni az irányításuk alá tartozó pedagógusokat az ülés döntéseiről, határozatairól; az irányításuk alá tartozó pedagógusok kérdéseit, véleményét, javaslatait közvetíteni az igazgatóság, az intézményvezetőség felé. 1.2 Az intézmény igazgatója Az intézmény felelős vezetője az igazgató, aki munkáját jogszabályok, a fenntartó, valamint az intézmény belső szabályzatai által előírtak szerint végzi. Megbízatása a magasabb jogszabályokban megfogalmazott módon és időtartamra történik. Feladatai különösen: felel a vezetői feladatok szakszer ű ellátásáért és összehangolásáért; gondoskodik az intézmény pedagógiai programja megvalósításának személyi, tárgyi, valamint módszertani feltételeiről; gyakorolja a munkáltatói jogkört; gyakorolja a kötelezettségvállalási jogkört; irányítja és ellenő rzi az intézmény gazdálkodását, figyelemmel kíséri az üzemelés folyamatosságát és gazdaságosságát; gondoskodik a tanulói és gyermekbalesetek megelő zésével kapcsolatos, valamint a munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásáról; 9

10 dönt az intézményen belül felmerül ő hatásköri és egyéb vitákban, ha azokat jogszabály vagy az SZMSZ nem utalja más szerv hatáskörébe; eleget tesz a jogszabályban elő írt egyeztetési kötelezettségeinek a szakszervezettel, közalkalmazotti tanáccsal; ellátja a jogszabályok által a vezet ő hatáskörébe utalt és át nem ruházott feladatokat. 1.3 Az igazgató munkáját az alábbi vezetők segítik: 1. igazgató helyettes (magasabb vezetői beosztású vezetőként) az igazgató általános helyettese. - megbízására a pályázatot az igazgató írja ki. - megbízását az igazgató adja, - a megbízás határozatlan időre szól. 2. igazgató helyettes - megbízását az igazgató adja. - a megbízás határozatlan időre szól. 3. igazgató helyettes - megbízását az igazgató adja. - a megbízás határozatlan időre szól. - gazdasági vezető - munkaközösségek vezetői Az igazgatóhelyettesek megbízását határozatlan időre, a nevelő testület véleményének kikérése után az igazgató adja. Igazgatóhelyettes csak az intézmény határozatlan idő re kinevezett pedagógusa lehet. Feladataik különösen: részt vesznek a pedagógiai program, pedagógiai munkaterv előkészítésében; segítik az igazgató ellenőrzési munkáját; ellenőrzik a pedagógiai adminisztráció határidejének betartását; szakmai segítséget nyújtanak a beosztott kollégáknak; megszervezik, ellenőrzik a helyettesítéseket; figyelemmel kíséri és segíti az SZMK munkáját; összefogják a munkaközösség-vezetők munkáját; szervezik és lebonyolítják a továbbképzéseket; véleményükkel, javaslattételükkel segítséget adnak a vezető nek a dolgozók béremelése, jutalmazása, feljebbsorolása, kitüntetése során; jelzik a szükséges javítási munkákat, javaslatot tesznek a selejtezésre; előkészítik a szabadságolási tervet; 10

11 segítik a munkarend és az órarend kialakítását; részt vesznek a szülői értekezleteken, nyílt napokon; aktívan részt vesznek a beszerzésekben; kapcsolatot tartanak a társintézményekkel. 1.4 A hatáskörök átruházása Az intézmény igazgatója egyszemélyi felelősségének érvényesülése mellett a következő hatásköröket ruházza át: a) a képviseleti jogosultság köréből esetenként az igazgatóhelyettesekre, munkaközösségvezetőkre b) munkáltatói jogkörébő l igazgatóhelyettesekre, intézményegység vezető re a Kollektív Szerződés szerint c) munkavédelmi tevékenységet a munkavédelmi felelősre 1.5 A helyettesítés rendje A nevelési-oktatási intézmény vezetője az alábbiak szerint köteles gondoskodni arról, hogy ő, vagy helyettesének akadályoztatása esetén a: - vezetői, - vezetőhelyettesi feladatokat ellássák. Ha egyértelművé válik, hogy a) az intézmény vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat kötelezettségvállalási jogkör és az intézmény gazdálkodásának irányítása és ellenő rzése, az üzemelés folyamatosságának és gazdaságosságának figyelemmel kísérése kivételével az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia; a b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezetőhelyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte, stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat az alábbiak szerint kell ellátni: A vezető megnevezése, akit helyettesíteni kell Rosta Ferenc - igazgató A helyettesítő megnevezése (munkakör és név) Nagy Lajos igazgató helyettes Mohosné Kothencz Irén igazgató helyettes 11

12 Nemcsok Erika igazgató helyettes, tagozatvezető A vezető, illetve a vezetőhelyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások: - a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezetőhelyettes helyett, - a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására felhatalmazást kapott, - a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet. 1.6 A gazdasági feladatok ellátása, a gazdasági szervezet 1.6.l A gazdasági szervezet Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik. E szervezetnek kell megoldania a tervezéssel, az előirányzat felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját szervezetére kiterjedő feladatokat A gazdasági vezető A gazdasági szervezet élén - magasabb vezető munkakörben, határozatlan időre szóló kinevezéssel a gazdasági vezető áll. Feladatai különösen: a) közvetlenül irányítja és ellenőrzi a gazdasági szervezetet, b) a szakmai szervezeti egységek gazdasági munkájához iránymutatást ad, ellenőrzi azt, c) gazdasági intézkedéseket hoz, d) felelős az pontban részletezett feladatok jogszabályoknak megfelelő ellátásáért. A gazdasági vezető felelőssége nem érinti a költségvetési szerv vezetőjének és az egyes ügyekért felelős dolgozók felelősségét. A gazdasági vezető vagy az általa írásban kijelölt a megfelelő iskolai végzettséggel, illetve képesítéssel rendelkező személy ellenjegyzése nélkül a költségvetési szervet terhelő gazdasági 12

13 kihatású kötelezettség nem vállalható, követelés nem írható elő, és ilyen intézkedés nem tehető Gazdasági-pénzügyi dolgozók: Munkaügyi-, bérügyi- és személyügyi előadó Feladata: Bér, munka és személyi ügyek intézése - változó bérek ellenőrzése, számfejtése, jelentése, - munkabér változások jelentése a TÁH felé, - gondoskodik a tiszteletdíjak, megbízási díjak, alkalmi munkabérek, valamint egyéb eseti kifizetések számfejtéséről, jelentéséről, - illetmény előlegekről és letiltásokról nyilvántartást vezet és jelenti a TÁH-nak, - intézi a dolgozók szülési szabadság, GYED, GYES, családi pótlék járandósággal kapcsolatos teendőit, - továbbítja a táppénzes igazolásokat, - a dolgozók távolmaradásáról jelentést készít a TÁH-nak, - tanári állomány - átsorolása, - továbbképzési kötelezettségének figyelemmel kísérése, - személyi anyagának naprakészsége, - alkalmazások, felmentések, átsorolások. Gazdasági feladatok adminisztrációjának irányítása (költségvetés előkészítése). A vezetőség adminisztrációjának segítése. - a közalkalmazotti törvényben foglaltakon túl, munkaköréből adódó kötelezettsége a hivatali titok megőrzése, - ügyel a személyiségi jogok betartására, - az információkat a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli. Gazdasági ügyintéző 1 Feladata: - gondnoki teendők ellátása, - technikai személyzet irányítása, vezeti a technikai dolgozók szabadság-nyilvántartását, - a mindenkori érvényes pénzkezelési előírások szerint ellátja az intézmény pénzkezelési teendőit, - vezeti az ellátmányról a jelentést, - felel a kiállított bizonylatok alaki és tartalmi helyességéért, - a pénztárral kapcsolatban közvetlen ügyintézői tevékenységet lát el, - az ellátmányt önállóan, teljes anyagi és büntetőjogi felelősséggel kezeli, ezt a tényt írásbeli nyilatkozatban is tudomásul veszi, - végzi a Gazdasági Ellátó Szervezettel kapcsolatos pénzforgalmat és ügyintézést, gondoskodik a pénzeszközök felvételéről és az előírt biztonsági rendszabályok betartásáról, - a pénzt a páncélszekrényben őrzi, hetente pénteken, valamint hónap végén pénztárzárlatot készít, 13

14 - felel a járandóságok, az étkezési utalvány adminisztrációjáért az intézmény dolgozói tekintetében, - feladata a szigorú számadású nyomtatványok kezelése, kiadása, raktározása, nyilvántartása, felvezetése, igénylése, - elvégzi a menzai díjak beszedését és az azzal kapcsolatos teljes adminisztrációt, - gondoskodik a beszedett pénzeszköz OTP-be történő eljuttatásáról, - kapcsolatot tart az étkezési szolgáltatóval, - az intézményvezető megbízásából elvégzi a beérkező bizonylatok érvényesítését, - ellátja a nagy értékű tárgyi eszközök nyilvántartását, - részt vesz a gazdasági feladatok ellátásában, - a leltározás szervezése, segítése. - a közalkalmazotti törvényben foglaltakon túl, munkaköréből adódó kötelezettsége a hivatali titok megőrzése, - ügyel a személyiségi jogok betartására, - az információkat a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli. Gazdasági ügyintéző 2 Feladata: Titkárnői teendők ellátása - postabontás, ügykezelés, az intézmény leveleinek postára történő előkészítése, postakönyv-vezetés, - fogadja, rendszerezi és szétosztja a naponta érkező postai küldeményeket, - megjelöli az iktatandó anyagokat és elvégzi az iktatást az erre a célra rendszeresített iktatókönyvben, Minden diáksággal kapcsolatos ügyintézés - tanulói nyilvántartás, létszámváltozás beírások, - iskolába felvételt nyert tanulókat és iskoláikat kiértesíti, - gondoskodik minden tanévben az iskolába érkező 7. és 9. osztályos tanulók beírásának körülményeiről, biztosítja a zavartalan adminisztrációs feltételeket, - a beírási lapokat az illetékes helyekre továbbítja, - anyakönyvek naprakész kezelését elvégzi, - gondoskodik azok évenkénti beköttetéséről, - tanulókkal, illetve az iskola működésével kapcsolatos nyomtatványokat megrendeli, nyilvántartja, rendszerezi, kiadja, - a tanulók részére a diákigazolványokat, azok kezelését a jogszabályban meghatározottak szerint végzi. - A pedagógus igazolvánnyal kapcsolatos teendőek ellátása: érvényesítés, nyilvántartás, visszavonás, vasúti igazolványok érvényességének figyelemmel kísérése. - A leltározás szervezése, segítése. - a közalkalmazotti törvényben foglaltakon túl, munkaköréből adódó kötelezettsége a hivatali titok megőrzése, - ügyel a személyiségi jogok betartására, - az információkat a jogszabályokban előírtaknak megfelelően kezeli. 14

15 Tanulmányi ügyintéző, nem pedagógus munkakörben dolgozó pedagógiai asszisztens Feladata: - Naprakészen vezeti a tanuló-nyilvántartást, - Intézi a Felnőttoktatási Tagozatra beiratkozó tanulók ügyeit, - Kapcsolatot tart a regionális konzultációs központokkal (Kecskeméttel, Szegeddel, Kistelekkel és Veszprémmel) faxon, telefonon és ben. - Koordinál a tutorok és a regionális központokban tanulók között, - Gondoskodik az elektronikus levelek bontásáról, szaktanárokhoz, tutorokhoz való eljuttatásáról, - Felvilágosítást ad beiratkozási és oktatási rend választásával kapcsolatos kérdésekben, - A csatolandó dokumentumokról hivatalos másolatot készít, adatokat egyeztet, - A tanulmányi osztály nyitva tartásának idejében fogadja és intézi a hallgatói kéréseket: - A levelező és esti tagozatosok vizsgahalasztásait, - A távoktatás módszerével tanulók vizsgára jelentkezését, - A tanulók részére a diákigazolványokat kezeli és eljuttatja, megfelelő időközönként érvényesíti azokat, - A térítési díjak befizetését nyilvántartja - Nyilvántartja és rendezi a hallgatói kérvényeket, azokat eljuttatja a tagozatvezetőhöz, - Nyilvántartja az osztályozó és javítóvizsgák jegyzőkönyveit, - Összesíti a szaktanári nyilvántartólapokat, - Anyakönyvek naprakész vezetése, beköttetése, - Tevékenyen besegít a túlóra-összesítések előkészítésében, - Közreműködik a munkáltatói intézkedések pontos és szabályszerű dokumentálásában, - A munkavégzés során a tudomására jutott információkat hivatali titokként kezeli A kiadmányozási (aláírási) jogkör gyakorlása Az intézmény nevében aláírásra az intézmény igazgatója jogosult. A pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével egymagában ír alá. Távollétében vagy akadályoztatása esetén az azonnali vagy sürgő s intézkedéseket tartalmazó iratokat, - a pénzügyi kötelezettséget vállaló iratok kivételével - helyette az igazgatóhelyettesek írják alá. Az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettséget vállaló iratokban az aláírás érvényességéhez két jogosult személy aláírása szükséges. Az ellenjegyző a gazdasági vezető. 15

16 VI. Az intézmény közösségei, ezek kapcsolata egymással és a vezetéssel 1. Az intézményi közösség Az intézményi közösséget az iskolaközösség alkotja. Az iskolaközösséget az iskolában dolgozó közalkalmazottak, az iskola tanulói és a nappali tagozatos tanulók szülei alkotják. 2. A szülők közösségei 2.1. Az iskolában a szülőknek az oktatási törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében iskolaszék működik A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás rendje A vezetők és az iskolaszék közötti kapcsolattartás Az intézményben a nevelő és oktató munka segítésére iskolaszék működik, amelybe a szülők, a nevelőtestület és a diákönkormányzat azonos számú képviselőt küldhet. A fenntartó is delegálja megbízottját. Az iskolaszék maga állapítja meg működésének rendjét, munkaprogramját és megválasztja tisztségviselőit. Az iskolaszéket az elnök képviseli. A nevelési-oktatatási intézmény vezetőjének feladata az iskolaszékkel való együttműködés Az együttműködés és kapcsolattartás során: - a vezetők feladata az iskolaszék jogainak gyakorlásához szükséges: - információs bázis megadása (Az információ bázis megadása alatt kell érteni valamennyi nyilvános, az intézmény működésével kapcsolatos irat, dokumentum hozzáférésének biztosítását, illetve meghatározott dokumentumok közvetlen rendelkezésre bocsátását. Közvetlenül rendelkezésre kell bocsátani azokat az iratokat, dokumentumokat, melyek az iskolaszék jogainak /pl. véleményezési, javaslattevő, illetve egyetértési/ gyakorlásához szükségesek.), - iskolai helyiség biztosítása a szükséges berendezési tárgyakkal; - az iskolaszék feladata, hogy éljen a jogszabály és az iskola más, belső szabályzataiban megadott jogosítványaival, s jogainak gyakorlásával: - segítse az intézmény hatékony működését, - támogassa a vezetők irányítási, döntési tevékenységét Az iskolaszék kiemelt feladata, hogy: 16

17 a) javaslatot tegyen az intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, különösen: - az intézmény irányítását érintő kérdésekben, - a vezető személyével kapcsolatos kérdésekben, - az intézmény egészét, vagy a tanulók nagyobb csoportját érintő kérdésekben; b) egyetértési jogot gyakoroljon az iskolai pedagógiai program elfogadásakor. E jog gyakorlásához az iskola vezetője, illetve az általa kijelölt pedagógus köteles tájékoztatást adni a programhoz. Az iskolaszék egyetértési jogot gyakorol még - SZMSZ elfogadásakor - a házirend elfogadásakor is. Az iskolaszék és a vezetők kapcsolattartásának egyik speciális eszköze a nevelőtestület összehívásának kezdeményezési joga. Az iskolaszék által a nevelőtestület összehívására tett kezdeményezésről a nevelőtestület dönt. Az iskolaszék és a vezetők kapcsolattartási formái: - szóbeli személyes megbeszélés, - értekezletek, - írásbeli tájékoztatók, - az iskolaszék nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek, - dokumentum, irat az iskolaszék által gyakorolt jogok írásba foglalásával. 2.2 Iskolai szülői szervezet A Móra Ferenc Gimnázium minőségi munkájának érdekében fontosnak tartotta az Iskolai Szülői Szervezet létrehozását. Ez a szervezet december 03-án megalakult. Az intézménybe járó tanulók szülei létrehoztak egy szervezetet, hogy képviseljék a tanulók ügyeit. Tájékoztatást kérhetnek és adhatnak a tanulókat érintő kérdésekről. Működési rendje: évente 2 alkalommal ülésezik (november és március) illetve egyéb fontos kérdés megtárgyalására kitűzhetnek rendkívüli értekezletet, amelyet összehívhat az osztályfőnöki mk. vezetője, kezdeményezheti bármely szülő is. Az Iskolai Szülői Szervezet elnököt választott. Az Iskolai Szülői Szervezet mellett iskolaszék is működik az intézményben. Az Iskolai Szülői Szervezet figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a pedagógiai munka eredményességét. Megállapításairól tájékoztatja a nevelőtestületet és a fenntartót. A tanulók nagyobb csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet az intézmény vezetőjétől, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet a nevelőtestületi értekezleteken. 17

18 3. Az alkalmazotti közösség, az összalkalmazotti értekezlet a) Az alkalmazotti közösséget az intézményben foglalkoztatott valamennyi dolgozó (közalkalmazott) alkotja. b) Az alkalmazotti közösséget véleményezési jog illeti meg az intézmény átszervezésével (megszüntetésével), feladatának megváltozásával, nevének megállapításával, költségvetésének meghatározásával és módosításával, az intézményvezető i megbízással összefügg ő döntésekben. A véleményezési jog gyakorlásának fóruma az összalkalmazotti értekezlet. c) Az összalkalmazotti értekezletet a véleményezési jogkörébe tartozó fenntartói döntések meghozatala előtt kell összehívni. d) Az összalkalmazotti értekezleten a dolgozók legalább 2/3-os jelenléte szükséges. Az összalkalmazotti értekezlet maga határozza meg, hogy milyen módon alakítja ki véleményét. 4. A nevelők közösségei 4.1. A nevelőtestület A nevelőtestület tagja az intézmény valamennyi pedagógus-munkakört betöltő alkalmazottja, valamint a nevelő-oktató munkát közvetlenül segít ő felsőfokú végzettségű dolgozók A nevelőtestület a magasabb jogszabályok alapján a következ ő döntési jogkörökkel rendelkezik: - a foglalkozási, illetve pedagógiai program és módosításának elfogadása; - a szervezeti és működési szabályzat és módosításának elfogadása; - a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; - a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; - a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; - a házirend elfogadása; - a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; - a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; - az alapító okiratban foglaltak szerint, a nevelési-oktatási intézmény alapfeladatán kívüli anyagi haszonszerzésre irányuló tevékenység (vállalkozás) indítása, igénybevétele feltételeinek meghatározása, a bevétel felhasználási jogcímének megállapítása; 18

19 - a foglalkozási, illetve a pedagógiai program, valamint a szervezeti és mű ködési szabályzat jóváhagyásának megtagadása esetén a döntés ellen a bírósághoz történő kereset benyújtásáról; - arról, hogy a nevelési-oktatási intézmény helyiségeit használatra kinek engedi át; - jogszabályban meghatározott más ügyek A nevelőtestület véleményét ki kell kérni a magasabb jogszabályok alapján a következő esetekben: - a tantárgyfelosztás elfogadása előtt; - az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során; - az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt; - a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megtervezésében; - a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában; - jogszabályban meghatározott más ügyekben. A nevelőtestület véleményt nyilváníthat vagy javaslatot tehet az iskola mű ködésével kapcsolatos valamennyi kérdésben Ezen jogkörök közül a nevelőtestület az alábbiakat ruházza át: A nevelőtestület egyes jogköreinek gyakorlását átruházhatja: - a szakmai munkaközösségre, - az iskolaszékre vagy a diákönkormányzatra. A nevelőtestület nem ruházhatja át a következő jogköreit: - pedagógiai program elfogadása, - a szervezeti és működési szabályzat elfogadása. A nevelőtestület átruházhatja a következő jogköreit: - döntési jogkörét: a) a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elkészítése; b) a nevelési-oktatási intézmény munkáját átfogó elemzések, értékelések, beszámolók elfogadása; c) a nevelőtestület képviseletében eljáró pedagógus kiválasztása; d) a házirend elfogadása; e) a tanulók magasabb évfolyamba lépésének megállapítása; f) a tanulók fegyelmi ügyeiben való döntés, a tanulók osztályozóvizsgára bocsátása; 19

20 g) az intézményvezetői, intézményegység-vezetői pályázathoz készített vezetési programmal összefüggő szakmai vélemény kialakítása; h) jogszabályban meghatározott más ügyek. - Véleménynyilvánítási jogkörét: a) a nevelési-oktatási intézmény működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben, b) a tantárgyfelosztás elfogadása előtt, c) az egyes pedagógusok külön megbízásainak elosztása során, d) az igazgatóhelyettesek megbízása, illetve a megbízás visszavonása előtt, e) a nevelési-oktatási intézmény költségvetésében szakmai célokra rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználásának megszervezésében, f) a nevelési-oktatási intézmény beruházási és fejlesztési terveinek megállapításában, g) az iskolai felvételi követelmények meghatározásnál, h) más, a fenti pontokban nem szereplő, de jogszabályban meghatározott esetekben. - Javaslattételi jogkörét a nevelési-oktatási intézmény működösével kapcsolatos valamennyi kérdésben. A nevelőtestület feladat - és jogkörének részleges átadásával bizottságokat hozhat létre tagjaiból. a) Felvételi Bizottság feladata: - az iskolába jelentkező tanulók adottságainak, tudásának és neveltségi szintének megítélése - a tanulói jogviszony létesítésének javaslata és annak indoklása b) Fegyelmi Bizottság feladata: - a házirendet súlyosan megszegő tanuló fegyelmi ügyeinek vizsgálata - az érintettek meghallgatása után tárgyilagos döntés hozatala Tagjai: - az intézmény vezetője (vagy helyettese) - az érintett tanuló osztályfőnöke - egy, a fegyelmi ügyben független pedagógus - egy, a tanuló által felkért pedagógus - a diákönkormányzat képviselője c) A nevelőtestület a tanév félévenkénti értékelésén kívül az osztályközösségek tanulmányi, magatartási és szorgalmi problémáinak megvitatását és megoldását az érintett közösséggel közvetlenül foglalkozó pedagógusokra ruházza át. d) A nevelőtestület szakmai munkaközösségekre ruházott jogai: 20

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Táncsics Mihály Közgazdasági, Ügyviteli, Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Szakközépiskola és Szakiskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA érvényes 2014. szeptember 9-től 1 A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32

9. Ünnepélyek, megemlékezések rendje, az iskolai hagyományok 32 ápolása 9.1. A pedagógusok jutalmazása és kitüntetése 32 Tartalomjegyzék 1. A célja és feladata 2 2. A alapjául szolgáló jogszabályok 2 3. Az SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 2 4. Az intézmény meghatározása az Alapító Okirat szerint 3 5. Az intézmény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Zipernowsky Károly 1039 BUDAPEST Zipernowsky utca 1-3. 388-6556 OM 034846 2013. 0 Tartalom BEVEZETŐ... 3 1. A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK...

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011.

A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. A KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2011. H A T V A N, G É Z A F E J E D E L E M U T C A 2. Tartalom I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 I.1. AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNY... 3 I.2.

Részletesebben

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM

AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM AZ ANGOL-MAGYAR KÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ KÖZPONT KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ IDEGENFORGALMI ÉS NEMZETKÖZI VENDÉGLÁTÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA és GIMNÁZIUM Szervezeti és Működési Szabályzata 2012. 45/1 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Jóváhagyta: 2013. március 27. PH.. Mravcsik Sándor igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1 A szervezeti

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XII. Tankerülete N Y I T O T T V I L Á G F E J L E S Z T Ő I S K O L A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2013. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT TARTALMA A Nebuló Általános Iskola alapítványi fenntartású alapfokú intézmény, a város oktatási palettájának színesítésére. Gyermekközpontú pozitív megerősítéssel nevel,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Eszterházy György Gyermekotthon Általános Iskola és Speciális Szakiskola Bakonyoszlop Szervezeti és Működési Szabályzat 8418 Bakonyoszlop, Kossuth u. 1. Tel./Fax: 88/435-001 Email cím: gyermekotthon@bnevi.sulinet.hu

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014.

A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. A SZOLNOKI TISZAPARTI RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium érvényes

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet az államháztartás működési rendjéről és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZILVÁSI NEVELÉSI-OKTATÁSI KÖZPONT ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Érvényes: 2008. szeptember 1-től Módosítva: 2010. szeptember 1-től Tartalom I. RÉSZ...

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készült: 2011. 1 Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona 1147 Budapest, Miskolci u. 77. Tel./Fax: 252 90 15, 468

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat Kardos István Általános Iskola és Közgazdasági Szakközépiskola 2014. Tartalomjegyzék: I. rész Bevezető 1. Hatályos jogszabályok 2. A szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata

A Türr István Gazdasági Szakközépiskola. Szervezeti és Működési. Szabályzata 6500 Baja, Bácska tér 1 A Türr István Gazdasági Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 6500 Baja, Bácska tér 1 Tartalom I Általános rendelkezések 6 1 A szervezeti és működési szabályzat célja,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola

Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Szervezeti és működési szabályzat Szent Miklós Görögkatolikus Kéttannyelvű Általános Iskola Edelény, 2011. szeptember 01. Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. A Szervezeti és működési szabályzat

Részletesebben

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA

SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KERTVÁROSI ÓVODA Intézmény OM azonosítója:027000 Készítette: Weizer Józsefné Intézményvezető TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 II. AZ INTÉZMÉNY,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT N y í r e g y h á z i M ó r i c z Z s i g m o n d Á l t a l á n o s I s k o l a OM 033423 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kertvárosi Tagintézmény Váci Mihály Tagintézmény Vécsey Károly Tagintézmény NYÍREGYHÁZA

Részletesebben

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58

Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola. Szervezeti és Működési Szabályzata 1/58 A Gundel Károly Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013 1/58 Tartalom 1. Bevezető rész 6 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, elfogadása, jóváhagyása

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben