DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29)

2 I. SZEMÉLYI-TÁRGYI FELTÉTELEK II. III. IV. A TANÉV FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS A NAPKÖZI MUNKATERVE DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE V. SPORT MUNKATERV VI. VII. ELLENŐRZÉSI MUNKATERV GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV VIII. A 2013/2014-ES TANÉV ÜTEMTERVE 2

3 I. SZEMÉLYI-TÁRGYI FELTÉTELEK Iskolánkban a 2013/2014-es tanév 9 osztályban 193 tanulóval indult. Az iskolaotthonos oktatási formában, 53 diák második és harmadik évfolyamon kimenőrendszerrel folytatja tanulmányait. Az első osztályban 28 fő egész napos oktatásban részesül. A tanulószobai foglalkozáson egy csoportban 23 tanuló vesz részt. A tanév megkezdése előtt jelentős személyi változások történtek az intézményben. Baranyi Béla igazgató 2012 novemberétől a Dabasi KLIK igazgatója lett, helyette a munkát az SZMSZ szerint Ordasiné Kovács Erzsébet igazgatóhelyettes látta el augusztus 16-tól Bukodi Jánosné kapott öt évre megbízást az intézmény vezetésére. A tanévvégén lejárt Beri Gábor helyettesítő tanár szerződése. A megüresedett álláshelyet a Dabasi KLIK (tankerület) összefogó segítségével oldjuk meg. A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolából Papp Györgyné kémia, Morva Ágnes rajz, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumból Lang Otília ének, Gyóni Géza Általános Iskolából Fazakas Éva történelem, a Bugyi Kazinczy Ferenc Általános Iskolából Bukovszkiné Sallai Edit 7-8. évfolyamosoknak informatika oktatásra jön iskolánkba. Dr. Szabó József János nyugalmazott tanár, hadtörténész pedig 5-7. osztályosoknak tanít történelmet és vezeti a hadtörténeti szakkört. Keserű Szilviát tartós távolléte miatt 0,25%-ban, Rusnák Atila szlovák nyelvszakos tanár helyettesíti, Szilvia pedig április 15-ig 75%-ban GYES mellett ismét tanít. Illy Noémi tartós távolléte miatt, a történelem- szakot helyettesítő tanárok, a könyvtárral kapcsolatos feladatokat pedig Kurta Józsefné látja el. Az intézményben a szakszolgálati feladatok (logopédus, gyógytornász, ) ellátása még folyamatban van. Az intézményben engedélyezett álláshelyek száma 20 pedagógus és 1fő iskolatitkár. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat Fazekasné Deák Andrea és Bukovszki Józsefné látja el. A tanév indulásakor minden osztályunkat megfelelő tanteremben tudtuk elhelyezni. Az elmúlt évi fejlesztések, (számítástechnika terem padlózatának cseréje) az iskola külső és belső tárgyi feltételrendszere lehetővé teszi a minőségi szakmai munkát. A jelentős változások ellenére is elmondható, hogy a 2013/2014-es tanév indításához szükséges személyi és tárgyi feltételek adottak. 3

4 II. A TANÉV FŐ FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA A nevelő-oktató munkát, a 2013-ban jóváhagyott Pedagógiai Programunk, valamint a szeptember 1-jén éltbe lépett új nemzeti köznevelési törvényben (2011. évi CXC. törvény), illetve a tanév indulása előtt megjelent rendeletekben (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; 47/2013 (VII.4.), ÚJ Kormány rendeletben előírtak alapján végezzük. A tanév főbb feladatait a szakmai alapdokumentumaink, a jogszabályi változások, a tanév rendje, valamint az iskola változó környezeti elvárásainak alapján határoztuk meg. Kiemelt célok és feladatok a tanévben: Cél: A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés. Feladat: Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása (PP; SZMSZ; Házirend), megtörtént, kisebb korrekciók, módosítások szükségessé teszik ismételt felülvizsgálatukat. Cél: A jogszabályi változások ismertetése a tantestülettel. A mindennapos testnevelés bevezetése az 1.; 2.; 3. és az 5.; 6. évfolyamon. A tankötelezettségre vonatkozó szabályok alkalmazása. Az erkölcstan tantárgy oktatásának bevezetése 1.;5. évfolyamon. Az egész napos oktatási forma bevezetése és megszilárdítása. Az iskolaotthonos oktatási forma folytatása 2.; 3.évfolyamon felmenő rendszerben. Feladat: Kollégák munkavégzésének arányos beosztása. Cél: Délutáni időszakra színvonalas programok biztosítása. Az iskolaotthonban tanító kollégák szoros együttműködése, a tapasztalatok megosztása. Az egész napos oktatás és az iskolaotthon működése feleljen meg a szülők elvárásainak is. A szlovák nyelv oktatásának erősítése. Feladat: Nyelvi órák bontásával, 1. és 5. évfolyam óraszámának 5 óra szlovák nyelv és irodalom,+1 óra szlovák népismeret óra biztosításával. Cél: Együttműködés kialakítása egy besztercebányai iskolával. Feladat: Kapcsolat felvétele az iskolával. Közös programok indítása (verseny meghirdetése az iskolák között szlovák nyelven; tanulói adatbázisok létrehozása, levelezés szlovák nyelven). 4

5 Cél: Erdei iskola szervezése Szlovákiában. Tanulók és tanárok látogatása a partneriskolában. A szlovák nyelv és a nemzetiségi hagyományok ápolása, fejlesztése. Feladat: Felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások indítása szlovák nyelvből az alsó és a felső tagozaton. Tanulóink felkészítése az országos szlovák nyelvi versenyekre, valamint a középfokú nyelvvizsgára. Cél: Nemzetiségi hét, nemzetiségi nap, szlovák mesedélután szervezése az iskolában. Részvétel a 2014-es Sári-Napok rendezvényein. A határon túli magyar lakta területek megismerése, az összetartozás további erősítésére. Feladat: Részvétel a határtalanul programban. A 7. osztályos tanulók kirándulásának megszervezése, lebonyolítása Erdélyben. Cél: Javuljon az iskola tanárainak és tanulóinak mentális állapota. Feladat: Mentálhigiénés fejlesztő program folytatása a BARAKA Alapítvány támogatásával - Játszani is engedd projekt. Bevont pedagógus létszám: 18 fő; bevont tanulók a mindenkori 8. osztályosok. Cél: Erősödjön a tanulókban a környezettudatos gondolkodás. Az ÖKO iskolai cím további pályáztatása. Feladat: ÖKO- iskolaként, az ÖKO- iskolai munkatervünkben vállalt feladatok megvalósítása. A fenntarthatóságra nevelés és a környezettudatos gondolkodás megjelenése a mindennapi munkában. Cél: Növekedjen az első osztályba beiratkozó tanulók száma a következő tanévben. Feladat: Beiskolázási munkacsoport munkájának folytatása, beiskolázási program készítése az óvodások számára ( SULIVÁRÓ program indítása; szülői fórum rendezése; részvétel az óvodai szülői értekezleteken; nyílt nap szervezése; óvodások meghívása az iskolai programokra). Szoros munkakapcsolat kialakítása az érintett óvodákkal. TÁMOP /1- es pályázatba bekapcsolásuk. (A város valamennyi óvodájának és a környező településeknek a megcélzása.) Cél: A tanulóink személyiségének kibontakoztatását elősegítő tanórán kívüli tevékenységkínálat biztosítása. Feladat: Kiemelt figyelem fordítása a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Az alsó tagozaton, minden osztályban, felzárkóztató foglalkozás indítása magyarból, matematikából. A felső tagozaton matematikából, 5

6 Cél: magyar-, angol- és szlovák nyelvből szervezünk felzárkóztató foglalkozásokat. A sajátos nevelési igényű, valamint a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók számára egyéni fejlesztő foglalkozások indítása. Gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok alkalmazásával illetve utazó gyógypedagógusok bevonásával. Tanulóink, választásuk alapján, részt vehetnek az iskolánkban szervezett hittan foglalkozásokon, valamint jelentkezhetnek a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által indított tanszakokra. Az intézmény bevételi forrásainak növelése. Feladat: Pályázatíró munkacsoport feladata a pályázatok figyelése és megírása. Minden pályázaton el kell indulni, s maximalizálni a bevételeinket. Cél: Jótékonysági bál szervezése az iskola javára, melynek bevételéből a nevelő-oktató munka tárgyi feltételrendszerét fejlesztjük. Javuljanak az intézményi külső mérések eredményei. Feladat: Az OKM mérések eredményeinek elemzése. A tanulók bemeneti tantárgyi mérése. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása (olvasásszövegértés; matematikai eszköztudás). Az alap- és a kulcskompetenciák fejlesztése. Az olvasás-szövegértés fejlesztésének minden tantárgy keretében meg kell jelennie. Cél: A partnereink igényeinek és elvárásainak megfelelő intézményi működés megvalósítása. Feladat: A partnerközpontú minőségfejlesztési rendszer kiépítésének folytatása. A partnerközpontú működéssel az a célunk, hogy a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő nevelési-oktatási szolgáltatást nyújtsunk és fejlesszük a partnerközpontú működéshez szükséges szervezeti kultúrát. Cél: A belső és a külső információáramlás biztosítása, az intézmény megjelenése a helyi médiákban. Feladat. Az információ áramlását és a kapcsolattartást segíti a heti rendszerességgel megtartott vezetőségi értekezlet, valamint a munkaközösségi értekezletek, a szülői értekezletek, a fogadónapok, a fogadóórák és a nyílt napok. Cél: Az iskolai események megörökítése és megjelentetése az iskola honlapján, a városi újságban, televízióban. A közösségi összetartozás erősítése, az iskolai hagyományok ápolása, fejlesztése. 6

7 Feladat Közösségi programok rendezése osztály és iskolai szinten (iskolai ünnepségek, versenyek; színházlátogatások; egészségnap; szlovák mesék délutánja; mikulás klubdélután; diszkó; karácsonyi ünnepség; jótékonysági bál; Rákóczi-hét; nemzetiségi hét; ÖKO- nap; diáknap; fáklyás ballagás; ballagás; osztálykirándulások. Részvétel és fellépés a városi rendezvényeken. Az iskolai kollektíva számára közös programok szervezése (kirándulás; részvétel a városi programokon). 7

8 További feladatok: A tanítási-tanulási folyamatban a tevékenységközpontú, differenciáló, az egyéni fejlesztést előtérbe helyező módszerek alkalmazása. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, pedagógus továbbképzések. TÁMOP, BARAKA továbbképzések. IKT eszközök alkalmazása a mindennapi munkában (interaktív tábla; hordozható számítógépek; projektor; interaktív tananyagok). TÁMOP továbbképzések. Tanulóink felkészítésének folytatása az ECDL-START vizsga letételére. Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése, a középiskolák vezetőinek meghívása. A munkafegyelem erősítése (érkezés; pontos órakezdés és befejezés; adminisztráció; helyettesítés; ügyelet). A HH és a HHH tanulók integrációjának segítése. TÁMOP, BARAKA továbbképzések. Az osztálytermek tanulást segítő, kellemes légkört biztosító fejlesztése, a tárgyi feltételrendszer megóvása, fejlesztése. TÁMOP fejlesztések. Az intézmény parkosított, zöld övezetének növelése. A diákmozgalom, a diákönkormányzat munkájának segítése. Az iskolai kapcsolatrendszer ápolása, fejlesztése. Az iskolai, a városi és a nemzeti ünnepeink méltó megünneplése. Tanulóink felkészítése a tanulmányi- és sportversenyekre. A házirend szabályainak betartatása, a tisztaság, rend és fegyelem megtartása. 8

9 III. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVE Alapvető céljaink: ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG A ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítése. A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vesszük a tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. Segítjük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását. Az alapkészségek elsajátítása minél magasabb fokon, a logikus gondolkodás fejlesztése, az értő olvasás, az íráskép fejlesztése. A tanulók önművelésének alapozása, kreativitásának, kitartásának fejlesztése. Nagy figyelmet fordítunk a magatartás formálására, a viselkedéskultúra fejlesztésére, erkölcsi szabályok elsajátítására. A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, és ezek elsajátításáról meggyőződünk. Közreműködünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Tiszteletben tartjuk a tanulók emberi méltóságát és jogait. A szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatjuk, a szülőt figyelmeztetjük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tartunk szükségesnek. A szülő és a tanuló javaslataira, kéréseire érdemi választ adunk. Kiemelt céljaink: Magas színvonalú nevelés és oktatás. Az egész napos és iskolaotthonos oktatási forma minél magasabb szintű bevezetése, illetve folytatása. Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés. Esztétikai nevelés különös tekintettel az irodalom órákon és készségtárgyaknál. 9

10 A tanulók természetvédelemre való nevelése. Egészséges életmódra nevelés. Az alkalmazó tudás fejlesztése. Fő feladataink és feladatok megvalósításának módjai: 1. Kapcsolattartás az óvodákkal: a) Kölcsönös látogatások. b) Tájékoztatás tartása az óvodákban iskolánkról. c) Az óvodások iskolai rendezvényekre való meghívása. d) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 2. Kapcsolattartás a szülőkkel: a) Szülői értekezletek, fogadóórák, fogadónapok tartása. b) Szülők meghívása ünnepségeinkre. c) Nyílt napok szervezése. d) Kirándulások. e) Családlátogatások. f) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 3. Tehetséggondozás: a) Differenciált óravezetés. b) Szakkörök. c) Tanulmányi versenyek: helyi, körzeti, megyei, regionális, országos, nemzetközi, d) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 4. Felzárkóztatás: a) Korrepetálások. b) Egyéni foglalkozások. c) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 5. A tanórai és tanórán kívüli munkák, programok összehangolása a tanulószobás munkákkal: a) Foglalkozási tervek megbeszélése az osztálytanítókkal. b) Hospitálások. c) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 6. Esztétikai nevelés: a) Füzetvezetések ellenőrzése rendszeresen. 10

11 7. Természetvédelemre és a természet szeretetére nevelés: a) Az osztály zöld sarkának gondozása b) Tanulmányi séták szervezése a közeli erdőbe. c) TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 8. Egészséges életmódra nevelés: a) Rendszeres testmozgásra szoktatás. b) Helyes táplálkozás megtanítása. c) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 9. A szabadidő hasznos eltöltése: a) Aktív részvétel az iskola által biztosított programokon, rendezvényeken. b) Rendszeres tájékoztatás a város kulturális- és sportrendezvényeiről, a Városi Gyermekkönyvtár programjáról. c) TV műsorok megbeszélése, válogatása. d) Könyvajánlások. e) Kirándulásokkal, vetélkedőkkel, sportprogramokkal, túrákkal, színház-, kiállítás- és múzeumlátogatásokkal, úszásoktatással, korai angol nyelvoktatással igyekszünk vonzóvá tenni iskolánkat. f) A házirend megismertetése a gyerekekkel és a szülőkkel. Meg kell teremtenünk a rend, önkiszolgálás, fegyelem egységes bánásmód megszilárdítását. Különböző versenyeken indítjuk tanulóinkat, hogy ott is öregbíthessék iskolánk hírnevét. Az alsó tagozatos szülői értekezletek rendje szeptember első hete január Szakkörök szlovák ének szakkör sport szakkör kézműves szakkör ki(s)számoló szakkör matematika szakkör interaktív játékok mozgásfejlesztés irodalmi szakkör Szünetek őszi szünet: október 28 - október 31. téli szünet: december január 3. 11

12 tavaszi szünet: április 17 - április 22. nyári szünet: június 14.-augusztus 31. Versenyek, amelyeken részt veszünk: Kerékpárverseny iskolai Telek Ildikó Körzeti Futónap körzeti osztályfőnökök Három próba atlétika körzeti Ladányi Klára verseny Terematlétika verseny körzeti Ladányi Klári LÜK verseny területi osztályfőnökök Vers-, prózamondó és helyi, területi, országos osztályfőnökök énekverseny Szlovák vers és prózamondó, ének versenyek helyi, regionális, országos, nemzetközi Kurta Józsefné, Keserű Szilvia, Kuliné Bozsik Erzsébet osztályfőnökök Orchidea Matematika helyi, országos Verseny Zrínyi Ilona Matematika levelezős, megyei osztályfőnökök Verseny területi, Dobd a kosárba! országos jamboree Ladányi Klára Feladatok ütemezése Feladat Időpont Felelős Tanévnyitó tantestületi értekezlet augusztus 26. Bukodi Jánosné intézményvezető Tanévnyitó ünnepség szeptember 2. Garajszkiné Laczkó Adrienn Teremdíszítés szeptember osztályfőnökök Házirend ismertetése, tűzés balesetvédelmi oktatás szeptember 2. osztályfőnökök Naplók megnyitása szeptember 2. osztályfőnökök Szülői értekezletek szeptember 2-6. osztályfőnökök Felzárkóztató foglalkozások szeptember 9. osztályfőnökök indítása Pedagógus szakmai nap szeptember 17. Bukodi Jánosné intézményvezető Beiskolázási program indítása október Garajszkiné Lackó Adrienn, tanítók, Kuliné Bozsik Erzsébet Aradi vértanúkról október 1-5. Bukovszki Józsefné, 12

13 megemlékezés osztályfőnökök Kerékpárverseny október Telek Ildikó, osztályfőnökök DIFER- mérés (jelzése) október 11. Telek Ildikó Szlovák nemzetiségi hét szeptember 30.- október 4. Kurta Józsefné, Rusznák Atila. Keserű Szilvia, Kuliné Bozsik Erzsébet, osztályfőnökök Emlékműsor október október 22. Dr. Gogolák Gáborné Színházlátogatás november Telek Ildikó Egészségnap november 5. Kabai Jolán, osztályfőnökök Jótékonysági bál november 16. Bukodi Jánosné intézményvezető, SZMK, pedagógusok Nyílt hét november osztályfőnökök Fogadóórák 2013.november 26. alsós tanítók Szlovák mesék délutánja november 28. Kurta Józsefné, Keserű Szilvia, Kuliné Bozsik Erzsébet, Garajszkiné Laczkó Adrienn, osztályfőnökök Mikulás délután december 7. alsós tanítók Karácsonyi műsor december 21. Székely Zoltán Szülői értekezletek január 28. osztályfőnökök Farsang február 8. Telek Ildikó osztályfőnökök Március 15. műsor március 14. Garajszkiné Laczkó Adrienn Rákóczi hét március Ordasiné Kovács Erzsébet, osztályfőnökök Holocaust áldozataira április osztályfőnökök emlékezünk. ÖKO- nap április 16. Söveg Péter Fogadóórák április 15. osztályfőnökök Nyári táborok szervezése április osztályfőnökök Anyák napja május 5. - május 9. Osztályfőnökök Gyereknap május 16. Telek Ildikó, Ordasiné Kovács Erzsébet Nemzeti összetartozás napja 2014.június 4. Fazakas Éva, osztályfőnökök Osztálykirándulás június 5-6. osztályfőnökök Fáklyás ballagás Dr. Gogolák Gáborné, Kuliné június 11. Bozsik Erzsébet Ballagás június 13. Ordasiné Kovács Erzsébet Tanévzáró ünnepség június 20. Kabai Jolán, Fazekasné Deák 13

14 Sári- napokon való részvétel augusztus 20. Andrea 14

15 Az alsós munkaközösség tagjai: Bukovszki Józsefné Fazekasné Deák Andrea Garajszkiné Laczkó Adrienn Kabai Jolán Keserű Szilvia Kurta Józsefné Márki Andrea Telek Ildikó Vincze-Horvát Mária Az alsó tagozat munkaközössége a megbeszéléseit az aktualitásoknak megfelelően tartja. Garajszkiné Laczkó Adrienn munkaközösség-vezető 15

16 OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG A munkaközösség tagjai: Székely Zoltán 5.o. Söveg Péter 6.o. Ordasiné Kovács Erzsébet 7.o. Kuliné Bozsik Erzsébet 8.a Dr. Gogolák Gáborné 8.b Alapvető céljaink és feladataink: A felső tagozatba érkező 5. osztályos diákok segítése, az átmenet nehézségeinek kiküszöbölése. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Az oktató-nevelő munka során az egyéni képességek fejlesztése, a sajátos nevelési igényű, valamint a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarokkal küszködő tanulók differenciált oktatása, egyéni fejlesztése. A lemaradó, lassabb ütemben haladó tanulók felzárkóztatása, egyénre szabott feladatokkal és a korrepetálás lehetőségének megadásával. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. A tehetséges diákjaink versenyre való felkészítése, szerepeltetése iskolai, városi és országos szinten. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Kiemelt figyelmet igényel az Országos Kompetenciamérés a 6. és a 8. osztályban. Fontos, hogy a diákok kompetencia-alapú tudást sajátítsanak el. Az olvasás-szövegértés fejlesztése minden tantárgy keretében. A pályaválasztás minden 8-os diák fő feladata. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy minél harmonikusabb és sikeresebb legyen. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. A használható, alkalmazó tudás fejlesztése nyelvoktatásunkban és az informatika terén is megmutatkozik. Szlovák és angol nyelvet sajátítanak el tanulóink, már az első osztálytól. Ápoljuk a nemzetiségi hagyományokat szakkörök, énekkar, iskolai és városi programok, valamint a hagyományőrző csoportok segítségével. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. ÖKO- iskola lévén tanulóinkat felkészítjük az egészséges életmódra, testilelki egészségük megóvására és környezetük védelmére, tisztaságára. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Kapcsolatot tartunk a gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel, diákjaink tinédzserkorának kiegyensúlyozottabb megóvásáért. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Szoros kapcsolatot tartunk a szülőkkel gyermekük tanulmányi előrehaladása, egyéni és közösségi kapcsolatai területén. Fontos a partneri kapcsolat, valamint az oda-vissza folyó tájékozódás, tájékoztatás. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 16

17 A közösséghez tartozás erősítése különféle programok segítségével. (pl.: iskolai hagyományok ápolása, versenyek, színház, mozi látogatás, kirándulások, stb.) Az osztályozó- és javító vizsgák vizsgaszabályzatának egységesítése. Kiemelt célok: Az átmenet segítése az alsó tagozatból a felsőbe. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. Magas színvonalú oktató-nevelő munka a modern kor módszereivel. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Interaktív tábla segítségével bemutató óra tartása. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Kompetencia alapú tudás fejlesztése. Az olvasás-szövegértés fejlesztése. Pályaválasztási tanácsadás diákok és a szülők számára. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 8.-os tanulóink felkészítése a Központi Felvételi írásbeli dolgozat eredményes megírására. Tehetséggondozás. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. A HH-s és a HHH-s gyerekek fejlesztése és segítése a beilleszkedés és a tanulási folyamat során. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Nemzetiségi hagyományok ápolása. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. Tanulmányi- és sportversenyekre való felkészítés. Iskolai, nemzeti ünnepekre való felkészülés. Környezetbarát szemlélet erősítése. Kapcsolattartás a szülőkkel, ifjúsági és városi szervezetekkel. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. Fő feladataink: Az alsó és felső tagozatban tanítók munkájának összehangolása (óralátogatások, óratartások, követelményszintek egyesítése, tapasztalatcsere, vélemények, tanmenetek egyeztetése). Oktató munka módszertani színvonalának emelése (óralátogatás, módszertani tapasztalatcsere, külső előadó, óraadó felkérésével). Interaktív tábla kezelésének fejlesztése, beépítése a tanítási folyamatba (előadók, egyéni kutatás, tapasztalatszerzés alapján). Az egyéni felzárkóztatás, korrepetálás megszervezése. 17

18 Tanulmányi- és sportversenyekre való tudatos felkészítés (szakkörök, differenciált óravezetés során). A sajátos nevelési igényű tanulók koordinálása (órai differenciált feladatok kiosztásával, egyéni fejlesztés megteremtésével). Nemzetiségi hét megszervezése. Közösségi programok megszervezése. Pályakezdő pedagógusok segítése (mentori feladatok, szakmai tanácsok, közös vázlatok). A tanórán kívüli programok összehangolása. Esztétikai nevelés (könyv, füzet, osztály, iskola és a környezet tisztasága). Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, fogadóóra, kirándulás, főzés, színházlátogatás, stb.). Szabadidős tevékenységek hasznos kihasználása (könyvtár, sport, kulturális események). Versenyek, amelyeken részt veszünk: Diákolimpiai versenyek Kossuth Zsuzsanna Szki. teremlabdarúgás Terematlétika Dabasi futónap Városi Kispályás Labdarúgó Verseny Szlovák-kupa Diákolimpia Apáczai Komplex Természettudományi Vetélkedő Orchideák Matematika Verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Környezetvédelmi Területi Verseny Komplex Természettudományi Verseny (Szent János Isk) Bolyai Matematika verseny felmenő rendszerű körzeti országos országos Országos kistérségi országos Ladányi Klára Ladányi Klára Ordasiné Kovács Erzsébet Székely Zoltán Söveg Péter 18

19 Daköv Víz világnapja verseny Varga Tamás matematika verseny Körzeti Vöröskeresztes Verseny Szlovák Vers- és Prózamondó Jó szó Szlovák nyelvi verseny Miért szeretem a Szlovák nyelvet és Szlovákiát nemzetközi vers- és prózaíró verseny Szlovák nyelvvizsga verseny Spievanky a versovacky Táncsics Mihály Gimnázium internetes angol verseny Titok angol levelező Kistérségi Szavalóés Prózamondó verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny Ütemterv: kistérségi megyei nemzetközi országos országos kistérségi Rusnák Atila Keserű Szilvia Kuliné Bozsik Erzsébet Dr. Gogolák Gáborné Bukodi Jánosné Feladat Időpont Felelős jelentkezés, további ütemterv megbeszélése augusztus 26. intézményvezető 19

20 tanévnyitó tantestületi értekezlet, tűz- és munkavédelmi oktatás augusztus 29. órarendkészítés augusztus javítóvizsgák augusztus A tanév első napja, ünnepélyes tanévnyitó felzárkóztató foglalkozások, szakkörök indítása A hetesi, ügyeletesi munka megszervezése, a tanulók munka- és tűzvédelmi oktatása; bizonyítványok beszedése; adminisztráció pótlása Osztálynévsorok elkészítése Napközis és tanulószobai létszámok, étkezési létszámok egyeztetése TÁMOP /1 pályázati megbeszélés (Budapest) szeptember 2.(hétfő) szeptember 2. (hétfő) szeptember 2.(hétfő) szeptember 3.(kedd) szeptember 3.(kedd) szeptember 4. (szerda) Intézményvezető, Szeibert Zoltán munkaés tűzvédelmi tanácsadó intézményvezetőhelyettes, Székely Zoltán intézményvezetőhelyettes, beosztott nevelők Osztályfőnökök, Garajszkiné Laczkó Adrienn foglalkozás- és szakkörvezetők Osztályfőnökök, intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, iskolatitkár Osztályfőnökök Intézményvezetőhelyettes, Bukovszki Józsefné, Söveg Péter Intézményvezető Szülői értekezletek Szeptember 2., 3.,5.,6. Osztályfőnökök osztálynaplók, törzslapok, foglalkozási naplók kitöltése, tanmenetek, haladási tervek elkészítése Iskolai munkaterv elfogadása szeptember 12. (csütörtök) osztályfőnökök, tanítók, tanárok, napközis nevelő, DÖK vezető tanár, munkaközösség vezetők, intézményvezetőhelyettes, intézményvezető SZMK értekezlet szeptember 16. (hétfő) Intézményvezető Pedagógus szakmai nap, Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus előadása Szeptember 17.(kedd) intézményvezető 20

21 TÁMOP /1 pályázat ütemtervének elkészítése Gyermekvédelmi felmérés (HH, HHH) osztályozó vizsgákról értesítések kiküldése Szlovák nemzetiségi hét; nemzetiségi nap Statisztikai adatszolgáltatás szeptember 19. (csütörtök) szeptember 27. (péntek) szeptember szeptember 30-október 4. október 3. (péntek) Bukodi Jánosné intézményvezető Bukovszki Józsefné, Fazekasné Deák Andrea Intézményvezetőhelyettes, szaktanárok Kurta Józsefné, Rusnák Atila, Keserű Szilvia Bukodi Jánosné intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, osztályfőnökök Megemlékezés az aradi vértanúkról Október 7. (hétfő) Osztályfőnökök Szlovák Erdei Tábor október Rusnák Atila ásványkiállítás október Söveg Péter Műsoros megemlékezés a nemzeti ünnepről Nemzeti ünnep, városi ünnepség Október 22. október 23. Őszi szünet október 28-november 3. Színházlátogatások szervezése Pályaválasztási szülői értekezlet (középiskolák meghívása) Jótékonysági bál szervezése November - Május November 6.(szerda) November 16. Nyílt hét nyílt órák November Fogadóórák November 26. Dr.Gogolák Gáborné Bukodi Jánosné intézményvezető intézményvezető, osztályfőnökök Dr. Gogolák Gáborné Kuliné Bozsik Erzsébet, Dr. Gogolák Gáborné SZMK; Kuliné Bozsik Erzsébet; Ordasiné Kovács Erzsébet igh.; dr. Gogolák Gáborné mk.vez.; Garajszkiné Laczkó Adrienn mk.vez.; Söveg Péter mk.vez., osztálytanítók, szaktanárok Ordasiné Kovács Erzsébet intvh.; dr. Gogolák Gáborné 21

22 mk.vez.; Garajszkiné Laczkó Adrienn mk.vez. Telek Ildikó, dr. Gogolák Felsős Mikulás klubdélután December 13. Gáborné; Mikulás-disco osztályfőnökök, Karácsonyi ünnepség December o. Székely Zoltán Nyugdíjasok karácsonya December Székely Zoltán 5.o. Téli szünet december 22-január 6. intézményvezető, osztályfőnökök Osztályozó vizsgák január intézményvezetőhelyettes, szaktanárok Osztályozó értekezlet január 17. intézményvezető Szülői értekezlet Január 28. Iskolavezetés, Of. mkv., osztályfőnökök Farsang szervezése Február 8. (szombat) Telek Ildikó és osztályfőnökök Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól osztályfőnöki Február Osztályfőnökök órákon; Osztályozó vizsgákról intézményvezetőhelyettes, szaktanárok február 21. értesítés Márc. 15. megemlékezés március 14. (péntek) Garajszkiné L. A. 4.o. Rákóczi-hét Március Intézményvezetőhelyettes Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki órákon Április Fogadóórák Április 15. Osztályfőnökök Ordasiné Kovács Erzsébet intézményvezetőhelyettes, szaktanárok. ÖKO- nap április 16. (szerda) Söveg Péter Tavaszi szünet április intézményvezető, osztályfőnökök Anyák napi ünnepség osztályonként május 5.-május 9. Határtalanul Erdei iskola Május 18- május 25. dr. Gogolák Gáborné mk.vez.; Garajszkiné Laczkó Adrienn mk.vez.; osztályfőnökök Ordasiné Kovács Erzsébet, Székely Zoltán Országos Május 28.(szerda) Székely Zoltán 22

23 kompetenciamérés a 6., 8. osztályokban Osztályozó vizsgák május Nemzeti Összetartozás Emléknapja műsor készítése Június 4. (szerda) Fazakas Éva koordinátor; felmérésvezetők intézményvezetőhelyettes Osztálykirándulások Június5-6. Osztályfőnökök Fáklyás ballagás Június11. Dr. Gogolák Gáborné Kuliné Bozsik Erzsébet. Osztályozó értekezlet június 12. intézményvezetőhelyettes, szaktanárok Ballagás Június 13. Ordasiné Kovács Erzsébet Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás Tanévzáró tantestületi értekezlet Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás TÁMOP /1. nyári gyermektábor Augusztus 20. műsor Június 20. június 23. (hétfő) Június 20. július első hete osztályfőnökök Intézményvezető osztályfőnökök pályázati munkacsoport Az osztályfőnöki munkaközösség értekezletei: Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai minden hónap második keddjén, vagy a programok időpontjához igazodva, az ahhoz lévő legközelebbi időpontban ülnek össze. Dr. Gogolák Gáborné munkaközösség- vezető 23

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre

ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre ESEMÉNYNAPTÁR a 2014/2015-ös tanévre Hét Hónap, nap Eseménytervezet szeptember 1.hét 1. "A" hét 1. hétfő Első tanítási nap: munkavédelmi oktatás a 9.évfolyam számára 2. 2. kedd 3. 3. szerda Tanévnyitó

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. szeptember 15. Készítette: Kecskésné Szaksz mk. vezet A 2013/2014-es tanévben a munkaközösségnek 9 tagja van. Gelencsérné Tarpál

Részletesebben

értekezlet a tanév feladatai

értekezlet a tanév feladatai dátum Augusztus 24. Augusztus 25. esemény Nevelőtestületi alakuló Javítóvizsgák (külön kiírás szerint) Augusztus 25.- 27. Munkaközösségi ek a tanév feladatai Augusztus 26. szerda 10.00 Előadás munka- és

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2011/2012. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2011/2012. tanév 2 I. A 2011/2012. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása - nem

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE

A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE A VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013/2014. TANÉVI MUNKATERVE KIEMELT CÉLKITŰZÉSEINK A NEVELÉS OKTATÁS TERÜLETÉN A 2013/2014. TANÉVBEN 1. A kompetenciaalapú oktatás

Részletesebben

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában

A 2014-2015-ös tanév iskolai feladatainak ütemezése a Magyar László Gimnázium és Szakiskolában Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola Magyar László Gimnáziuma és Szakiskolája 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 OM 201167

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

A tanév helyi rendje (Általános iskola)

A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. számú melléklet A tanév helyi rendje (Általános iskola) 1. A szorgalmi idő / a 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet 1. és 3. -a alapján/ 1.1. Az intézményünkben a munkát tanév, ezen belül a szorgalmi idő

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap)

Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Munkaterv 2015/2016-os tanévre (180 tanítási nap) Feladat Határidő Felelős Javító- és osztályozó vizsgák augusztus 25. 8.00 Munkaközösségi értekezletek augusztus 26-27. Tanév-előkészítő nyitóértekezlet

Részletesebben

5. A tanév tervezett ütemterve

5. A tanév tervezett ütemterve 5. A tanév tervezett ütemterve A 2011/2012. tanév rendje A tanév első tanítási napja iskola művészeti iskola A tanév utolsó tanítási napja iskola - művészeti iskola Az első félév vége Az első félévi értesítő

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév

Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV. 2010/2011. tanév Némann Valéria Általános Iskola 5932 Gádoros, Iskola u. 4. MUNKATERV 2010/2011. tanév 2 I. A 2010/2011. tanév kiemelt feladatai 1. A Közoktatási törvény módosításából adódó feladatok megvalósítása Pedagógiai

Részletesebben

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév

Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Testnevelés és sport munkaközösség munkaterve 2013/2014. tanév Készítette: Ignácz Krisztina munkaközösség-vezető 2013. szeptember 13. A munkaközösség tagjai: Felső tagozat: Baranyi Katalin Csomor Erika

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Munkaterv Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Munkaterv 2014-2015 tanévre Készítette: Kovács Árpádné Igazgató Kapus Melinda Igh. 2014. augusztus 22. A 2014-2015 tanév rendje: A tanév kezdő napja; 2014.

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

A 2015/2016. tanév helyi rendje

A 2015/2016. tanév helyi rendje A 2015/2016. tanév helyi rendje Augusztus 08. 24-25-26. Javító- és osztályozó vizsgák. 08. 24,26-27. Tankönyvosztás 08. 27. Első osztályos tanulók tanszereinek összegyűjtése, a tanévkezdéssel kapcsolatos

Részletesebben

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013.

NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. NAPKÖZIS MUNKAKÖZÖSSÉGI MUNKATERV 2012/2013. Munkaközösségünk helyzete: 6 napközis csoport működik délutános műszakban. A napközis nevelők munkájába több osztálytanító is bekapcsolódik. Minden napközis

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE

A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE A TANÉV FELADATAINAK ÜTEMEZÉSE 1. Tanév előkészítése: 2015. augusztus 21-től augusztus 31-ig 2. Alakuló-értekezlet: 2015. augusztus 25. 8.00 óra (kedd) 3. Iskolai javítóvizsgák lebonyolítása 2015. augusztus

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév

ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Augusztus Tantárgyfelosztás Órarend-készítés Pótvizsgák, osztályozó vizsgák Alakuló munkatársi értekezlet Balesetvédelem Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás Tanévkezdő szakmai

Részletesebben

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV

NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV NAGYKANIZSAI SZC CSERHÁTI SÁNDOR SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA MUNKATERVE 2015/2016. TANÉV Péterváriné Kiss Sarolta mb. igazgató A tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 1. /kedd/n Utolsó

Részletesebben

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév

Munkaterv. Felsős Munkaközösség. 2013/2014. tanév Munkaterv Felsős Munkaközösség 2013/2014. tanév.. Dombi Judit mkv.. Sárközi Ágnes igazgató 1 A munkaközösség tagjai: Felsős osztályfőnökök: 5. osztály: Pete- Pikó Józsefné 6. osztály: Dombi Judit 7. osztály:

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

A 2014/2015-es tanév ütemterve

A 2014/2015-es tanév ütemterve A 2014/2015-es tanév ütemterve Tanévkezdés: Alakuló értekezlet: 2014. augusztus 25. Tanévnyitó ünnepély: 2014. 01. Első tanítási nap: 2014. 01. A tanév munkarendje: A tanév első napja: 2014. 01. Az első

Részletesebben

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE

BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE BLASKOVITS OSZKÁR ÁLTALÁNOS ISKOLA BELSŐ ELLENŐRZÉSI TERVE Készült 2012. augusztus 31. SZMSZ VI. fejezet Tóthné Seres Katalin intézményvezető 1 A Nagytarcsai Blaskovits Oszkár Általános Iskola belső ellenőrzési

Részletesebben

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36.

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Kaesz Gyula Faipari Szakközépiskola és Szakiskola 1149 Budapest, Egressy út 36. A tanévkezdés feladatai: Feladat ellátási terv a 2015/2016-os tanévre Javítóvizsgák:

Részletesebben

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő)

A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI. ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) A 2014-2015 TANÉV PROGRAMJAI ISKOLAI ALSÓS MK FELSŐS MK DÖK Szeptember Az első tanítási nap 2014. szeptember 1. (hétfő) Ügyviteli ellenőrzés Időpont: 2014. november eleje Határidő: 2014. november 16. Törvényességi

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz.

ESEMÉNYNAPTÁR. 2014-2015. tanév. Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ERŐSZAKMENTES EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA 2009 Irinyi János Általános Iskola és Városi Könyvtár Létavértes, Irinyi u. 8.sz. ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015. tanév Készítették: Vályiné Pápai Viola igazgató Katonáné

Részletesebben

BEVEZETÉS. I. A tanév, szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok

BEVEZETÉS. I. A tanév, szorgalmi idő, tanítási szünetek, tanítás nélküli munkanapok A PETROVAY GYÖRGY KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERVE A 2013/2014 -ES TANÉVRE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Nagyné Baráth Ágnes Igazgató Elfogadta az intézmény nevelőtestülete 2013. július 15-én OM azonosító: 201781

Részletesebben

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE

Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ OM: 034923 1086 Budapest, Bauer Sándor u. 6-8. A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE A 2012/2013. TANÉV HELYI RENDJE Alakuló értekezlet 2012. augusztus 27. 9.00 Konzultációk 2012. augusztus 27. 10.00-13.00 2012. augusztus 28. 9.00-13.00 Osztályozó- és javítóvizsgák az esti tagozaton 2012.

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

2014/ 2015 M U N K A T E R V E. Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola. a 2014/2015-ös tanévre

2014/ 2015 M U N K A T E R V E. Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola. a 2014/2015-ös tanévre 2014/ 2015 Sajókeresztúri Eötvös József Általános Iskola M U N K A T E R V E a 2014/2015-ös tanévre Kollárné Móricz Edina intézményvezető 2014/2015 - 2 - Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

Részletesebben

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE

A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE A GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA MUNKATERVE A 2012/2013. ISKOLAI TANÉVRE Sorszám:1. Módosítási szám: 1. Készítette: Jóváhagyta:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső igazgatóhelyettes igazgató

Részletesebben

2014/2015. tanév ütemterve

2014/2015. tanév ütemterve 2014/2015. tanév ütemterve Augusztus 21. 8,00 Alakuló értekezlet. Munkaközösség-vezetők megbeszélése 26. 8,00 Javítóvizsgák Szeptember 1. 8,00 Tanévnyitó ünnepély 3. Tanévnyitó értekezlet 5. 8,00 VENI

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2.

Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola. Pakod, Csány László u. 2. Pókaszepetki Festetics Kristóf Általános Iskola Pakod, Csány László u. 2. MUNKATERV 2014/2015. tanévre Készítette: Ódorné Marton Edit tagintézmény vezető Pakod, 2014. augusztus 25. A 2014-2015 tanév rendje:

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014.

Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERV 2013-2014. 1. 2. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület érintettek köre 2. 2. HHH tevékenység indítása IPR munka csoport HHH tanulók és mentor tanárok 3. 2. Egyéb foglalkozások beindítása tantestület

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV

NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV NYÍREGYHÁZI SZC VÁSÁRHELYI PÁL ÉPÍTŐIPARI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI VÍZÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLÁJA MUNKATERV 2015-2016. TANÉV 1 A TANÉV HELYI RENDJE Szorgalmi idő (tanítási év): 2015. szeptember 1. (kedd) 2016. június

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza

Algyői Fehér Ignác Általános Iskola. 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 2015/2016. tanév rendje munkaterv szerint A programok részletezését az eseménynaptár tartalmazza Tanévnyitó ünnepség: 2015. szeptember 1. 8.00 óra Első tanítási nap:

Részletesebben

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre

Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre Munkaprogram a 2015/2016-os tanévre SZEPTEMBER A. HÉT (szept. 1-4.) Szept. 1. 8 óra Tanévnyitó (9. évfolyam) Szept. 2-4. 9-12 óra Diákgyűlések (évfolyamonként) 8-12 óra Osztályfőnöki órák (órarend, házirend,

Részletesebben

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez

Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V. 2014/2015 tanév. munka tervéhez Szentlőrinci Általános Iskola Zsigmond Király Általános Iskola Tagintézménye Ü T E M T E R V 2014/2015 tanév munka tervéhez 2 Augusztus Alakuló értekezlet augusztus 25. igazgató Téma: tantárgyfelosztások

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV. I. Beíratás, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. TANÉV Jogszabályi alapja 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) bekezdés. Az iskola neve: Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola Az iskola címe: 8300

Részletesebben

Peresztegi Általános Iskola MUNKATERVE a 2013-2014-es tanévre

Peresztegi Általános Iskola MUNKATERVE a 2013-2014-es tanévre Peresztegi Általános Iskola MUNKATERVE a 2013-2014-es tanévre Készítette: Koloszárné Varga Elvira ig. I. HELYZETELEMZÉS 1. Tanulólétszám, tanulócsoportok Az iskola tanulólétszáma: 92 fő - alsó tagozat:

Részletesebben

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F

hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 Weltkindertag 1. és 5. o. A F SZEPTEMBER (22) 02. 03. 04. 05. 06. 07. A - évnyitó, 3 - szülői értekezlet, osztályfőnöki óra 1-8. o. A, E Erntedankfest, - szülői értekezlet, - napközi és Weltkindertag 1. és 5. o. A F tanulószoba látogatás

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve

Tóvárosi Általános Iskola munkaterve Tóvárosi Általános Iskola munkaterve 2015/2016. tanév Tantestületi értekezleten a tantestület egyhangúlag elfogadta. Székesfehérvár, 2015. augusztus 31. Szücsné Sajtos Katalin igazgató 2015/2016. tanév

Részletesebben

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014.

Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/2014. Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola Déri Miksa Tagintézménye MUNKAREND 2013/20 Az emberi erőforrások minisztere 47/20 (VII. 4.) EMMI rendelete alapján. augusztus 2 26. 27-28-29. 29. Orvosi vizsgálat

Részletesebben

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre

BÁRDOS LÁSZLÓ GIMNÁZIUM. Programterv. a 2013/2014-as tanévre Programterv a 2013/2014-as tanévre S Z E P T E M B ER 2. 18 00 Tanévnyitó ünnepély Az új évfolyamok fogadása 3. 8 00 Első tanítási nap (1-2-3-4 óra osztályfőnöki) Nem osztályf. kollégák ügyeletet látnak

Részletesebben

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája

A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája A Szerencsi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda és Bölcsőde különös közzétételi listája Az iskola pedagógusainak végzettsége, szakképzettsége: Sorszám végzettség Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

Tanítási év helyi rendje 2015/2016

Tanítási év helyi rendje 2015/2016 Tanítási év helyi rendje 2015/2016 jogszabályi háttér: az emberi erőforrások minisztere 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelete a 2015/2016. tanév rendjéről tanítási napok száma: 181 nap tanítás nélküli munkanapok

Részletesebben

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE

VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE VÁSÁRHELYI PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014-2015-öS TANÉVRE SZÓLÓ NAPTÁRI ÜTEMTERVE Hónap Nap (ok) Események, rendezvények, ünnepélyek Felelős (ök) Szervező (k) 9:00 órától a nevelőtestület

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév

Gábor Áron Általános Iskola. AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Gábor Áron Általános Iskola AZ ISKOLAI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM TANÉV VÉGI ÉRTÉKELÉSE 2009/2010. tanév Budapest XIX. kerület 2010. június 24.. igazgató I. Partner igény és elégedettség vizsgálatok A Gábor

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG

ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG ALSÓS MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG Féléves beszámolója 2014/2015-es tanév Zalaszentgrót, 2015. január 27. Készítette: Kecskésné Szaksz Judit mk. vezető Munkaközösségünk a félév elején vállalat feladatokat

Részletesebben

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE

ZENEOKTATÁSI MUNKATERVE Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának. (Kodály Zoltán) OM azonosító: 031528 VERPELÉTI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember

Eseménynaptár 2013-14-es tanév Augusztus. Szeptember Augusztus 27-28-én 9-11 Gólyatábor az elsősöknek Szeptember 2.( hétfő) 8 00 Évnyitó ünnepély 4. 17 00 Szülői értekezletek 1. osztály 5. 17 00 18 00 Szülői értekezletek 4. osztály Lovaglós szülői ért. 5.6.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tantárgy Létszám Iskolai végzettség Szakképesítés Magyar nyelv és irodalom 3 főiskola

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. főiskola magyar nyelv és

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint

részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Szerb Antal Gimnázium 1 Munkaterv 2012/ 2013. tanévre A munkaterv 1. sz. melléklete részletes munkaterv a 2012/2013. tanévre (dátum szerint) Készült a 3/2012. (VI. 08.) EMMI rendelet szerint Augusztus

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben