DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA"

Átírás

1 DABASI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: A 2013/2014-ES TANÉV MUNKATERVE II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2370 Dabas, Rákóczi u. 2. /fax: 06 (29)

2 I. SZEMÉLYI-TÁRGYI FELTÉTELEK II. III. IV. A TANÉV FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA MUNKAKÖZÖSSÉGEK ÉS A NAPKÖZI MUNKATERVE DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE V. SPORT MUNKATERV VI. VII. ELLENŐRZÉSI MUNKATERV GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV VIII. A 2013/2014-ES TANÉV ÜTEMTERVE 2

3 I. SZEMÉLYI-TÁRGYI FELTÉTELEK Iskolánkban a 2013/2014-es tanév 9 osztályban 193 tanulóval indult. Az iskolaotthonos oktatási formában, 53 diák második és harmadik évfolyamon kimenőrendszerrel folytatja tanulmányait. Az első osztályban 28 fő egész napos oktatásban részesül. A tanulószobai foglalkozáson egy csoportban 23 tanuló vesz részt. A tanév megkezdése előtt jelentős személyi változások történtek az intézményben. Baranyi Béla igazgató 2012 novemberétől a Dabasi KLIK igazgatója lett, helyette a munkát az SZMSZ szerint Ordasiné Kovács Erzsébet igazgatóhelyettes látta el augusztus 16-tól Bukodi Jánosné kapott öt évre megbízást az intézmény vezetésére. A tanévvégén lejárt Beri Gábor helyettesítő tanár szerződése. A megüresedett álláshelyet a Dabasi KLIK (tankerület) összefogó segítségével oldjuk meg. A Dabasi Kossuth Lajos Általános Iskolából Papp Györgyné kémia, Morva Ágnes rajz, a Dabasi Táncsics Mihály Gimnáziumból Lang Otília ének, Gyóni Géza Általános Iskolából Fazakas Éva történelem, a Bugyi Kazinczy Ferenc Általános Iskolából Bukovszkiné Sallai Edit 7-8. évfolyamosoknak informatika oktatásra jön iskolánkba. Dr. Szabó József János nyugalmazott tanár, hadtörténész pedig 5-7. osztályosoknak tanít történelmet és vezeti a hadtörténeti szakkört. Keserű Szilviát tartós távolléte miatt 0,25%-ban, Rusnák Atila szlovák nyelvszakos tanár helyettesíti, Szilvia pedig április 15-ig 75%-ban GYES mellett ismét tanít. Illy Noémi tartós távolléte miatt, a történelem- szakot helyettesítő tanárok, a könyvtárral kapcsolatos feladatokat pedig Kurta Józsefné látja el. Az intézményben a szakszolgálati feladatok (logopédus, gyógytornász, ) ellátása még folyamatban van. Az intézményben engedélyezett álláshelyek száma 20 pedagógus és 1fő iskolatitkár. A gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat Fazekasné Deák Andrea és Bukovszki Józsefné látja el. A tanév indulásakor minden osztályunkat megfelelő tanteremben tudtuk elhelyezni. Az elmúlt évi fejlesztések, (számítástechnika terem padlózatának cseréje) az iskola külső és belső tárgyi feltételrendszere lehetővé teszi a minőségi szakmai munkát. A jelentős változások ellenére is elmondható, hogy a 2013/2014-es tanév indításához szükséges személyi és tárgyi feltételek adottak. 3

4 II. A TANÉV FŐ FELADATAINAK MEGHATÁROZÁSA A nevelő-oktató munkát, a 2013-ban jóváhagyott Pedagógiai Programunk, valamint a szeptember 1-jén éltbe lépett új nemzeti köznevelési törvényben (2011. évi CXC. törvény), illetve a tanév indulása előtt megjelent rendeletekben (20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet; 47/2013 (VII.4.), ÚJ Kormány rendeletben előírtak alapján végezzük. A tanév főbb feladatait a szakmai alapdokumentumaink, a jogszabályi változások, a tanév rendje, valamint az iskola változó környezeti elvárásainak alapján határoztuk meg. Kiemelt célok és feladatok a tanévben: Cél: A jogszabályi előírásoknak történő megfelelés. Feladat: Az intézményi dokumentumok felülvizsgálata, átdolgozása (PP; SZMSZ; Házirend), megtörtént, kisebb korrekciók, módosítások szükségessé teszik ismételt felülvizsgálatukat. Cél: A jogszabályi változások ismertetése a tantestülettel. A mindennapos testnevelés bevezetése az 1.; 2.; 3. és az 5.; 6. évfolyamon. A tankötelezettségre vonatkozó szabályok alkalmazása. Az erkölcstan tantárgy oktatásának bevezetése 1.;5. évfolyamon. Az egész napos oktatási forma bevezetése és megszilárdítása. Az iskolaotthonos oktatási forma folytatása 2.; 3.évfolyamon felmenő rendszerben. Feladat: Kollégák munkavégzésének arányos beosztása. Cél: Délutáni időszakra színvonalas programok biztosítása. Az iskolaotthonban tanító kollégák szoros együttműködése, a tapasztalatok megosztása. Az egész napos oktatás és az iskolaotthon működése feleljen meg a szülők elvárásainak is. A szlovák nyelv oktatásának erősítése. Feladat: Nyelvi órák bontásával, 1. és 5. évfolyam óraszámának 5 óra szlovák nyelv és irodalom,+1 óra szlovák népismeret óra biztosításával. Cél: Együttműködés kialakítása egy besztercebányai iskolával. Feladat: Kapcsolat felvétele az iskolával. Közös programok indítása (verseny meghirdetése az iskolák között szlovák nyelven; tanulói adatbázisok létrehozása, levelezés szlovák nyelven). 4

5 Cél: Erdei iskola szervezése Szlovákiában. Tanulók és tanárok látogatása a partneriskolában. A szlovák nyelv és a nemzetiségi hagyományok ápolása, fejlesztése. Feladat: Felzárkóztató és tehetséggondozó foglakozások indítása szlovák nyelvből az alsó és a felső tagozaton. Tanulóink felkészítése az országos szlovák nyelvi versenyekre, valamint a középfokú nyelvvizsgára. Cél: Nemzetiségi hét, nemzetiségi nap, szlovák mesedélután szervezése az iskolában. Részvétel a 2014-es Sári-Napok rendezvényein. A határon túli magyar lakta területek megismerése, az összetartozás további erősítésére. Feladat: Részvétel a határtalanul programban. A 7. osztályos tanulók kirándulásának megszervezése, lebonyolítása Erdélyben. Cél: Javuljon az iskola tanárainak és tanulóinak mentális állapota. Feladat: Mentálhigiénés fejlesztő program folytatása a BARAKA Alapítvány támogatásával - Játszani is engedd projekt. Bevont pedagógus létszám: 18 fő; bevont tanulók a mindenkori 8. osztályosok. Cél: Erősödjön a tanulókban a környezettudatos gondolkodás. Az ÖKO iskolai cím további pályáztatása. Feladat: ÖKO- iskolaként, az ÖKO- iskolai munkatervünkben vállalt feladatok megvalósítása. A fenntarthatóságra nevelés és a környezettudatos gondolkodás megjelenése a mindennapi munkában. Cél: Növekedjen az első osztályba beiratkozó tanulók száma a következő tanévben. Feladat: Beiskolázási munkacsoport munkájának folytatása, beiskolázási program készítése az óvodások számára ( SULIVÁRÓ program indítása; szülői fórum rendezése; részvétel az óvodai szülői értekezleteken; nyílt nap szervezése; óvodások meghívása az iskolai programokra). Szoros munkakapcsolat kialakítása az érintett óvodákkal. TÁMOP /1- es pályázatba bekapcsolásuk. (A város valamennyi óvodájának és a környező településeknek a megcélzása.) Cél: A tanulóink személyiségének kibontakoztatását elősegítő tanórán kívüli tevékenységkínálat biztosítása. Feladat: Kiemelt figyelem fordítása a felzárkóztatásra és a tehetséggondozásra. Az alsó tagozaton, minden osztályban, felzárkóztató foglalkozás indítása magyarból, matematikából. A felső tagozaton matematikából, 5

6 Cél: magyar-, angol- és szlovák nyelvből szervezünk felzárkóztató foglalkozásokat. A sajátos nevelési igényű, valamint a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarokkal küzdő tanulók számára egyéni fejlesztő foglalkozások indítása. Gyógypedagógus és fejlesztő pedagógusok alkalmazásával illetve utazó gyógypedagógusok bevonásával. Tanulóink, választásuk alapján, részt vehetnek az iskolánkban szervezett hittan foglalkozásokon, valamint jelentkezhetnek a Múzsák Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által indított tanszakokra. Az intézmény bevételi forrásainak növelése. Feladat: Pályázatíró munkacsoport feladata a pályázatok figyelése és megírása. Minden pályázaton el kell indulni, s maximalizálni a bevételeinket. Cél: Jótékonysági bál szervezése az iskola javára, melynek bevételéből a nevelő-oktató munka tárgyi feltételrendszerét fejlesztjük. Javuljanak az intézményi külső mérések eredményei. Feladat: Az OKM mérések eredményeinek elemzése. A tanulók bemeneti tantárgyi mérése. Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása (olvasásszövegértés; matematikai eszköztudás). Az alap- és a kulcskompetenciák fejlesztése. Az olvasás-szövegértés fejlesztésének minden tantárgy keretében meg kell jelennie. Cél: A partnereink igényeinek és elvárásainak megfelelő intézményi működés megvalósítása. Feladat: A partnerközpontú minőségfejlesztési rendszer kiépítésének folytatása. A partnerközpontú működéssel az a célunk, hogy a társadalmi és a helyi igényeknek megfelelő nevelési-oktatási szolgáltatást nyújtsunk és fejlesszük a partnerközpontú működéshez szükséges szervezeti kultúrát. Cél: A belső és a külső információáramlás biztosítása, az intézmény megjelenése a helyi médiákban. Feladat. Az információ áramlását és a kapcsolattartást segíti a heti rendszerességgel megtartott vezetőségi értekezlet, valamint a munkaközösségi értekezletek, a szülői értekezletek, a fogadónapok, a fogadóórák és a nyílt napok. Cél: Az iskolai események megörökítése és megjelentetése az iskola honlapján, a városi újságban, televízióban. A közösségi összetartozás erősítése, az iskolai hagyományok ápolása, fejlesztése. 6

7 Feladat Közösségi programok rendezése osztály és iskolai szinten (iskolai ünnepségek, versenyek; színházlátogatások; egészségnap; szlovák mesék délutánja; mikulás klubdélután; diszkó; karácsonyi ünnepség; jótékonysági bál; Rákóczi-hét; nemzetiségi hét; ÖKO- nap; diáknap; fáklyás ballagás; ballagás; osztálykirándulások. Részvétel és fellépés a városi rendezvényeken. Az iskolai kollektíva számára közös programok szervezése (kirándulás; részvétel a városi programokon). 7

8 További feladatok: A tanítási-tanulási folyamatban a tevékenységközpontú, differenciáló, az egyéni fejlesztést előtérbe helyező módszerek alkalmazása. A pedagógusok módszertani kultúrájának fejlesztése, pedagógus továbbképzések. TÁMOP, BARAKA továbbképzések. IKT eszközök alkalmazása a mindennapi munkában (interaktív tábla; hordozható számítógépek; projektor; interaktív tananyagok). TÁMOP továbbképzések. Tanulóink felkészítésének folytatása az ECDL-START vizsga letételére. Pályaválasztási szülői értekezlet szervezése, a középiskolák vezetőinek meghívása. A munkafegyelem erősítése (érkezés; pontos órakezdés és befejezés; adminisztráció; helyettesítés; ügyelet). A HH és a HHH tanulók integrációjának segítése. TÁMOP, BARAKA továbbképzések. Az osztálytermek tanulást segítő, kellemes légkört biztosító fejlesztése, a tárgyi feltételrendszer megóvása, fejlesztése. TÁMOP fejlesztések. Az intézmény parkosított, zöld övezetének növelése. A diákmozgalom, a diákönkormányzat munkájának segítése. Az iskolai kapcsolatrendszer ápolása, fejlesztése. Az iskolai, a városi és a nemzeti ünnepeink méltó megünneplése. Tanulóink felkészítése a tanulmányi- és sportversenyekre. A házirend szabályainak betartatása, a tisztaság, rend és fegyelem megtartása. 8

9 III. A MUNKAKÖZÖSSÉGEK MUNKATERVE Alapvető céljaink: ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG A ránk bízott gyerekek nevelése, tanítása. Ezzel összefüggésben a nevelő és oktató tevékenység keretében az ismeretek tárgyilagos és többoldalú közvetítése. A nevelő és oktató tevékenységünk során figyelembe vesszük a tanuló egyéni képességeit, tehetségét, fejlődésének ütemét, szociokulturális helyzetét és fejlettségét, fogyatékosságát. Segítjük a tanuló képességének, tehetségének kibontakozását, illetve bármilyen oknál fogva hátrányos helyzetben lévő tanuló felzárkóztatását. Az alapkészségek elsajátítása minél magasabb fokon, a logikus gondolkodás fejlesztése, az értő olvasás, az íráskép fejlesztése. A tanulók önművelésének alapozása, kreativitásának, kitartásának fejlesztése. Nagy figyelmet fordítunk a magatartás formálására, a viselkedéskultúra fejlesztésére, erkölcsi szabályok elsajátítására. A tanulók részére az egészségük, testi épségük megőrzéséhez szükséges ismereteket átadjuk, és ezek elsajátításáról meggyőződünk. Közreműködünk a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanuló fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Tiszteletben tartjuk a tanulók emberi méltóságát és jogait. A szülőket és tanulókat az őket érintő kérdésekről rendszeresen tájékoztatjuk, a szülőt figyelmeztetjük, ha gyermeke jogainak megóvása vagy fejlődésének elősegítése érdekében intézkedéseket tartunk szükségesnek. A szülő és a tanuló javaslataira, kéréseire érdemi választ adunk. Kiemelt céljaink: Magas színvonalú nevelés és oktatás. Az egész napos és iskolaotthonos oktatási forma minél magasabb szintű bevezetése, illetve folytatása. Integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítés. Esztétikai nevelés különös tekintettel az irodalom órákon és készségtárgyaknál. 9

10 A tanulók természetvédelemre való nevelése. Egészséges életmódra nevelés. Az alkalmazó tudás fejlesztése. Fő feladataink és feladatok megvalósításának módjai: 1. Kapcsolattartás az óvodákkal: a) Kölcsönös látogatások. b) Tájékoztatás tartása az óvodákban iskolánkról. c) Az óvodások iskolai rendezvényekre való meghívása. d) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 2. Kapcsolattartás a szülőkkel: a) Szülői értekezletek, fogadóórák, fogadónapok tartása. b) Szülők meghívása ünnepségeinkre. c) Nyílt napok szervezése. d) Kirándulások. e) Családlátogatások. f) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 3. Tehetséggondozás: a) Differenciált óravezetés. b) Szakkörök. c) Tanulmányi versenyek: helyi, körzeti, megyei, regionális, országos, nemzetközi, d) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 4. Felzárkóztatás: a) Korrepetálások. b) Egyéni foglalkozások. c) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 5. A tanórai és tanórán kívüli munkák, programok összehangolása a tanulószobás munkákkal: a) Foglalkozási tervek megbeszélése az osztálytanítókkal. b) Hospitálások. c) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 6. Esztétikai nevelés: a) Füzetvezetések ellenőrzése rendszeresen. 10

11 7. Természetvédelemre és a természet szeretetére nevelés: a) Az osztály zöld sarkának gondozása b) Tanulmányi séták szervezése a közeli erdőbe. c) TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 8. Egészséges életmódra nevelés: a) Rendszeres testmozgásra szoktatás. b) Helyes táplálkozás megtanítása. c) A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 9. A szabadidő hasznos eltöltése: a) Aktív részvétel az iskola által biztosított programokon, rendezvényeken. b) Rendszeres tájékoztatás a város kulturális- és sportrendezvényeiről, a Városi Gyermekkönyvtár programjáról. c) TV műsorok megbeszélése, válogatása. d) Könyvajánlások. e) Kirándulásokkal, vetélkedőkkel, sportprogramokkal, túrákkal, színház-, kiállítás- és múzeumlátogatásokkal, úszásoktatással, korai angol nyelvoktatással igyekszünk vonzóvá tenni iskolánkat. f) A házirend megismertetése a gyerekekkel és a szülőkkel. Meg kell teremtenünk a rend, önkiszolgálás, fegyelem egységes bánásmód megszilárdítását. Különböző versenyeken indítjuk tanulóinkat, hogy ott is öregbíthessék iskolánk hírnevét. Az alsó tagozatos szülői értekezletek rendje szeptember első hete január Szakkörök szlovák ének szakkör sport szakkör kézműves szakkör ki(s)számoló szakkör matematika szakkör interaktív játékok mozgásfejlesztés irodalmi szakkör Szünetek őszi szünet: október 28 - október 31. téli szünet: december január 3. 11

12 tavaszi szünet: április 17 - április 22. nyári szünet: június 14.-augusztus 31. Versenyek, amelyeken részt veszünk: Kerékpárverseny iskolai Telek Ildikó Körzeti Futónap körzeti osztályfőnökök Három próba atlétika körzeti Ladányi Klára verseny Terematlétika verseny körzeti Ladányi Klári LÜK verseny területi osztályfőnökök Vers-, prózamondó és helyi, területi, országos osztályfőnökök énekverseny Szlovák vers és prózamondó, ének versenyek helyi, regionális, országos, nemzetközi Kurta Józsefné, Keserű Szilvia, Kuliné Bozsik Erzsébet osztályfőnökök Orchidea Matematika helyi, országos Verseny Zrínyi Ilona Matematika levelezős, megyei osztályfőnökök Verseny területi, Dobd a kosárba! országos jamboree Ladányi Klára Feladatok ütemezése Feladat Időpont Felelős Tanévnyitó tantestületi értekezlet augusztus 26. Bukodi Jánosné intézményvezető Tanévnyitó ünnepség szeptember 2. Garajszkiné Laczkó Adrienn Teremdíszítés szeptember osztályfőnökök Házirend ismertetése, tűzés balesetvédelmi oktatás szeptember 2. osztályfőnökök Naplók megnyitása szeptember 2. osztályfőnökök Szülői értekezletek szeptember 2-6. osztályfőnökök Felzárkóztató foglalkozások szeptember 9. osztályfőnökök indítása Pedagógus szakmai nap szeptember 17. Bukodi Jánosné intézményvezető Beiskolázási program indítása október Garajszkiné Lackó Adrienn, tanítók, Kuliné Bozsik Erzsébet Aradi vértanúkról október 1-5. Bukovszki Józsefné, 12

13 megemlékezés osztályfőnökök Kerékpárverseny október Telek Ildikó, osztályfőnökök DIFER- mérés (jelzése) október 11. Telek Ildikó Szlovák nemzetiségi hét szeptember 30.- október 4. Kurta Józsefné, Rusznák Atila. Keserű Szilvia, Kuliné Bozsik Erzsébet, osztályfőnökök Emlékműsor október október 22. Dr. Gogolák Gáborné Színházlátogatás november Telek Ildikó Egészségnap november 5. Kabai Jolán, osztályfőnökök Jótékonysági bál november 16. Bukodi Jánosné intézményvezető, SZMK, pedagógusok Nyílt hét november osztályfőnökök Fogadóórák 2013.november 26. alsós tanítók Szlovák mesék délutánja november 28. Kurta Józsefné, Keserű Szilvia, Kuliné Bozsik Erzsébet, Garajszkiné Laczkó Adrienn, osztályfőnökök Mikulás délután december 7. alsós tanítók Karácsonyi műsor december 21. Székely Zoltán Szülői értekezletek január 28. osztályfőnökök Farsang február 8. Telek Ildikó osztályfőnökök Március 15. műsor március 14. Garajszkiné Laczkó Adrienn Rákóczi hét március Ordasiné Kovács Erzsébet, osztályfőnökök Holocaust áldozataira április osztályfőnökök emlékezünk. ÖKO- nap április 16. Söveg Péter Fogadóórák április 15. osztályfőnökök Nyári táborok szervezése április osztályfőnökök Anyák napja május 5. - május 9. Osztályfőnökök Gyereknap május 16. Telek Ildikó, Ordasiné Kovács Erzsébet Nemzeti összetartozás napja 2014.június 4. Fazakas Éva, osztályfőnökök Osztálykirándulás június 5-6. osztályfőnökök Fáklyás ballagás Dr. Gogolák Gáborné, Kuliné június 11. Bozsik Erzsébet Ballagás június 13. Ordasiné Kovács Erzsébet Tanévzáró ünnepség június 20. Kabai Jolán, Fazekasné Deák 13

14 Sári- napokon való részvétel augusztus 20. Andrea 14

15 Az alsós munkaközösség tagjai: Bukovszki Józsefné Fazekasné Deák Andrea Garajszkiné Laczkó Adrienn Kabai Jolán Keserű Szilvia Kurta Józsefné Márki Andrea Telek Ildikó Vincze-Horvát Mária Az alsó tagozat munkaközössége a megbeszéléseit az aktualitásoknak megfelelően tartja. Garajszkiné Laczkó Adrienn munkaközösség-vezető 15

16 OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKAKÖZÖSSÉG A munkaközösség tagjai: Székely Zoltán 5.o. Söveg Péter 6.o. Ordasiné Kovács Erzsébet 7.o. Kuliné Bozsik Erzsébet 8.a Dr. Gogolák Gáborné 8.b Alapvető céljaink és feladataink: A felső tagozatba érkező 5. osztályos diákok segítése, az átmenet nehézségeinek kiküszöbölése. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Az oktató-nevelő munka során az egyéni képességek fejlesztése, a sajátos nevelési igényű, valamint a magatartási, tanulási, beilleszkedési zavarokkal küszködő tanulók differenciált oktatása, egyéni fejlesztése. A lemaradó, lassabb ütemben haladó tanulók felzárkóztatása, egyénre szabott feladatokkal és a korrepetálás lehetőségének megadásával. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. A tehetséges diákjaink versenyre való felkészítése, szerepeltetése iskolai, városi és országos szinten. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Kiemelt figyelmet igényel az Országos Kompetenciamérés a 6. és a 8. osztályban. Fontos, hogy a diákok kompetencia-alapú tudást sajátítsanak el. Az olvasás-szövegértés fejlesztése minden tantárgy keretében. A pályaválasztás minden 8-os diák fő feladata. Nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy minél harmonikusabb és sikeresebb legyen. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. A használható, alkalmazó tudás fejlesztése nyelvoktatásunkban és az informatika terén is megmutatkozik. Szlovák és angol nyelvet sajátítanak el tanulóink, már az első osztálytól. Ápoljuk a nemzetiségi hagyományokat szakkörök, énekkar, iskolai és városi programok, valamint a hagyományőrző csoportok segítségével. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. ÖKO- iskola lévén tanulóinkat felkészítjük az egészséges életmódra, testilelki egészségük megóvására és környezetük védelmére, tisztaságára. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Kapcsolatot tartunk a gyermek- és ifjúságvédelmi szervezetekkel, diákjaink tinédzserkorának kiegyensúlyozottabb megóvásáért. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Szoros kapcsolatot tartunk a szülőkkel gyermekük tanulmányi előrehaladása, egyéni és közösségi kapcsolatai területén. Fontos a partneri kapcsolat, valamint az oda-vissza folyó tájékozódás, tájékoztatás. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 16

17 A közösséghez tartozás erősítése különféle programok segítségével. (pl.: iskolai hagyományok ápolása, versenyek, színház, mozi látogatás, kirándulások, stb.) Az osztályozó- és javító vizsgák vizsgaszabályzatának egységesítése. Kiemelt célok: Az átmenet segítése az alsó tagozatból a felsőbe. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. Magas színvonalú oktató-nevelő munka a modern kor módszereivel. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Interaktív tábla segítségével bemutató óra tartása. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Kompetencia alapú tudás fejlesztése. Az olvasás-szövegértés fejlesztése. Pályaválasztási tanácsadás diákok és a szülők számára. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. 8.-os tanulóink felkészítése a Központi Felvételi írásbeli dolgozat eredményes megírására. Tehetséggondozás. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. A HH-s és a HHH-s gyerekek fejlesztése és segítése a beilleszkedés és a tanulási folyamat során. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonásukkal. Nemzetiségi hagyományok ápolása. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. Tanulmányi- és sportversenyekre való felkészítés. Iskolai, nemzeti ünnepekre való felkészülés. Környezetbarát szemlélet erősítése. Kapcsolattartás a szülőkkel, ifjúsági és városi szervezetekkel. A TÁMOP /1 pályázatba való bevonással. Fő feladataink: Az alsó és felső tagozatban tanítók munkájának összehangolása (óralátogatások, óratartások, követelményszintek egyesítése, tapasztalatcsere, vélemények, tanmenetek egyeztetése). Oktató munka módszertani színvonalának emelése (óralátogatás, módszertani tapasztalatcsere, külső előadó, óraadó felkérésével). Interaktív tábla kezelésének fejlesztése, beépítése a tanítási folyamatba (előadók, egyéni kutatás, tapasztalatszerzés alapján). Az egyéni felzárkóztatás, korrepetálás megszervezése. 17

18 Tanulmányi- és sportversenyekre való tudatos felkészítés (szakkörök, differenciált óravezetés során). A sajátos nevelési igényű tanulók koordinálása (órai differenciált feladatok kiosztásával, egyéni fejlesztés megteremtésével). Nemzetiségi hét megszervezése. Közösségi programok megszervezése. Pályakezdő pedagógusok segítése (mentori feladatok, szakmai tanácsok, közös vázlatok). A tanórán kívüli programok összehangolása. Esztétikai nevelés (könyv, füzet, osztály, iskola és a környezet tisztasága). Kapcsolattartás a szülőkkel (szülői értekezlet, fogadóóra, kirándulás, főzés, színházlátogatás, stb.). Szabadidős tevékenységek hasznos kihasználása (könyvtár, sport, kulturális események). Versenyek, amelyeken részt veszünk: Diákolimpiai versenyek Kossuth Zsuzsanna Szki. teremlabdarúgás Terematlétika Dabasi futónap Városi Kispályás Labdarúgó Verseny Szlovák-kupa Diákolimpia Apáczai Komplex Természettudományi Vetélkedő Orchideák Matematika Verseny Zrínyi Ilona matematika verseny Környezetvédelmi Területi Verseny Komplex Természettudományi Verseny (Szent János Isk) Bolyai Matematika verseny felmenő rendszerű körzeti országos országos Országos kistérségi országos Ladányi Klára Ladányi Klára Ordasiné Kovács Erzsébet Székely Zoltán Söveg Péter 18

19 Daköv Víz világnapja verseny Varga Tamás matematika verseny Körzeti Vöröskeresztes Verseny Szlovák Vers- és Prózamondó Jó szó Szlovák nyelvi verseny Miért szeretem a Szlovák nyelvet és Szlovákiát nemzetközi vers- és prózaíró verseny Szlovák nyelvvizsga verseny Spievanky a versovacky Táncsics Mihály Gimnázium internetes angol verseny Titok angol levelező Kistérségi Szavalóés Prózamondó verseny Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei Helyesírási Verseny Kazinczy Ferenc Szép Magyar Beszéd verseny Ütemterv: kistérségi megyei nemzetközi országos országos kistérségi Rusnák Atila Keserű Szilvia Kuliné Bozsik Erzsébet Dr. Gogolák Gáborné Bukodi Jánosné Feladat Időpont Felelős jelentkezés, további ütemterv megbeszélése augusztus 26. intézményvezető 19

20 tanévnyitó tantestületi értekezlet, tűz- és munkavédelmi oktatás augusztus 29. órarendkészítés augusztus javítóvizsgák augusztus A tanév első napja, ünnepélyes tanévnyitó felzárkóztató foglalkozások, szakkörök indítása A hetesi, ügyeletesi munka megszervezése, a tanulók munka- és tűzvédelmi oktatása; bizonyítványok beszedése; adminisztráció pótlása Osztálynévsorok elkészítése Napközis és tanulószobai létszámok, étkezési létszámok egyeztetése TÁMOP /1 pályázati megbeszélés (Budapest) szeptember 2.(hétfő) szeptember 2. (hétfő) szeptember 2.(hétfő) szeptember 3.(kedd) szeptember 3.(kedd) szeptember 4. (szerda) Intézményvezető, Szeibert Zoltán munkaés tűzvédelmi tanácsadó intézményvezetőhelyettes, Székely Zoltán intézményvezetőhelyettes, beosztott nevelők Osztályfőnökök, Garajszkiné Laczkó Adrienn foglalkozás- és szakkörvezetők Osztályfőnökök, intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, iskolatitkár Osztályfőnökök Intézményvezetőhelyettes, Bukovszki Józsefné, Söveg Péter Intézményvezető Szülői értekezletek Szeptember 2., 3.,5.,6. Osztályfőnökök osztálynaplók, törzslapok, foglalkozási naplók kitöltése, tanmenetek, haladási tervek elkészítése Iskolai munkaterv elfogadása szeptember 12. (csütörtök) osztályfőnökök, tanítók, tanárok, napközis nevelő, DÖK vezető tanár, munkaközösség vezetők, intézményvezetőhelyettes, intézményvezető SZMK értekezlet szeptember 16. (hétfő) Intézményvezető Pedagógus szakmai nap, Prof. Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus előadása Szeptember 17.(kedd) intézményvezető 20

21 TÁMOP /1 pályázat ütemtervének elkészítése Gyermekvédelmi felmérés (HH, HHH) osztályozó vizsgákról értesítések kiküldése Szlovák nemzetiségi hét; nemzetiségi nap Statisztikai adatszolgáltatás szeptember 19. (csütörtök) szeptember 27. (péntek) szeptember szeptember 30-október 4. október 3. (péntek) Bukodi Jánosné intézményvezető Bukovszki Józsefné, Fazekasné Deák Andrea Intézményvezetőhelyettes, szaktanárok Kurta Józsefné, Rusnák Atila, Keserű Szilvia Bukodi Jánosné intézményvezető, intézményvezetőhelyettes, osztályfőnökök Megemlékezés az aradi vértanúkról Október 7. (hétfő) Osztályfőnökök Szlovák Erdei Tábor október Rusnák Atila ásványkiállítás október Söveg Péter Műsoros megemlékezés a nemzeti ünnepről Nemzeti ünnep, városi ünnepség Október 22. október 23. Őszi szünet október 28-november 3. Színházlátogatások szervezése Pályaválasztási szülői értekezlet (középiskolák meghívása) Jótékonysági bál szervezése November - Május November 6.(szerda) November 16. Nyílt hét nyílt órák November Fogadóórák November 26. Dr.Gogolák Gáborné Bukodi Jánosné intézményvezető intézményvezető, osztályfőnökök Dr. Gogolák Gáborné Kuliné Bozsik Erzsébet, Dr. Gogolák Gáborné SZMK; Kuliné Bozsik Erzsébet; Ordasiné Kovács Erzsébet igh.; dr. Gogolák Gáborné mk.vez.; Garajszkiné Laczkó Adrienn mk.vez.; Söveg Péter mk.vez., osztálytanítók, szaktanárok Ordasiné Kovács Erzsébet intvh.; dr. Gogolák Gáborné 21

22 mk.vez.; Garajszkiné Laczkó Adrienn mk.vez. Telek Ildikó, dr. Gogolák Felsős Mikulás klubdélután December 13. Gáborné; Mikulás-disco osztályfőnökök, Karácsonyi ünnepség December o. Székely Zoltán Nyugdíjasok karácsonya December Székely Zoltán 5.o. Téli szünet december 22-január 6. intézményvezető, osztályfőnökök Osztályozó vizsgák január intézményvezetőhelyettes, szaktanárok Osztályozó értekezlet január 17. intézményvezető Szülői értekezlet Január 28. Iskolavezetés, Of. mkv., osztályfőnökök Farsang szervezése Február 8. (szombat) Telek Ildikó és osztályfőnökök Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatairól osztályfőnöki Február Osztályfőnökök órákon; Osztályozó vizsgákról intézményvezetőhelyettes, szaktanárok február 21. értesítés Márc. 15. megemlékezés március 14. (péntek) Garajszkiné L. A. 4.o. Rákóczi-hét Március Intézményvezetőhelyettes Megemlékezés a holokauszt áldozatairól osztályfőnöki órákon Április Fogadóórák Április 15. Osztályfőnökök Ordasiné Kovács Erzsébet intézményvezetőhelyettes, szaktanárok. ÖKO- nap április 16. (szerda) Söveg Péter Tavaszi szünet április intézményvezető, osztályfőnökök Anyák napi ünnepség osztályonként május 5.-május 9. Határtalanul Erdei iskola Május 18- május 25. dr. Gogolák Gáborné mk.vez.; Garajszkiné Laczkó Adrienn mk.vez.; osztályfőnökök Ordasiné Kovács Erzsébet, Székely Zoltán Országos Május 28.(szerda) Székely Zoltán 22

23 kompetenciamérés a 6., 8. osztályokban Osztályozó vizsgák május Nemzeti Összetartozás Emléknapja műsor készítése Június 4. (szerda) Fazakas Éva koordinátor; felmérésvezetők intézményvezetőhelyettes Osztálykirándulások Június5-6. Osztályfőnökök Fáklyás ballagás Június11. Dr. Gogolák Gáborné Kuliné Bozsik Erzsébet. Osztályozó értekezlet június 12. intézményvezetőhelyettes, szaktanárok Ballagás Június 13. Ordasiné Kovács Erzsébet Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás Tanévzáró tantestületi értekezlet Tanévzáró ünnepség, bizonyítványosztás TÁMOP /1. nyári gyermektábor Augusztus 20. műsor Június 20. június 23. (hétfő) Június 20. július első hete osztályfőnökök Intézményvezető osztályfőnökök pályázati munkacsoport Az osztályfőnöki munkaközösség értekezletei: Az osztályfőnöki munkaközösség tagjai minden hónap második keddjén, vagy a programok időpontjához igazodva, az ahhoz lévő legközelebbi időpontban ülnek össze. Dr. Gogolák Gáborné munkaközösség- vezető 23

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Fekete István Körzeti Általános Iskola

Fekete István Körzeti Általános Iskola Fekete István Körzeti Általános Iskola MUNKATERV 2011/2012. tanév MUNKATERV 2011/2012. TANÉV Készült: 2011. augusztus 31. Készítette: Bandiné Dr. Liszt Amália Elfogadta: Fekete István Körzeti Általános

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015.

BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL MUNKATERVE 2014/2015. BUDAPEST IX. KERÜLETI KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR KÉTTANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA BILINGUAL SCHOOL 1091 Budapest, Ifjúmunkás u. 13. OM: 034939 MUNKATERVE 2014/2015. Tartalom: Bevezetés... 3 1. A tanév fő feladatai...

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Szervezeti és Működési Szabályzat 2013 Tartalom 1. Bevezető rész 5 1.1. Az SZMSZ célja, feladata... 5 1.2. Jogszabályi háttér... 5 1.3. Az intézmény adatai... 5 1.4. Az alapító okirat adatai... 5 1.5.

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

Hatályos 2014. szeptember 1-től

Hatályos 2014. szeptember 1-től Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Balatonfűzfő OM: 037218 Pedagógiai program "Az oktatás célja nem az, hogy befejezett tudást adjon, hanem az, hogy szilárd alapot teremtsen a továbbhaladásra."

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FERENCVÁROSI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYMI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (iskola) (1095 Budapest, Gát u. 6. és Thaly Kálmán u. 17/I.) OM 038417 Készítette: Tőkés Sándor igazgató Hatályba lépés időpontja:

Részletesebben