Előszó. Rövid, vázlatos helyzetfelmérés az elmúlt 20 év tendenciáiról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó. Rövid, vázlatos helyzetfelmérés az elmúlt 20 év tendenciáiról"

Átírás

1 Előszó Mi, a Jobbik Kiskunfélegyházi tagjai az elkövetkező oldalakon fektettük le azokat az elképzeléseket, gondolatokat, melyek mentén akarjuk városunk felemelkedését, a válságos helyzetből történő kilábalását segíteni. Minden erőnkkel azon leszünk, hogy az eddigi tervtelen, elgondolás nélküli városvezetést - mely a neoliberális gazdasági elvek alapján működött - leváltsuk a közösségi elvű, hazafias, a józan paraszti észre alapozott, koncepciók mentén történő gondolkodásra. Alapvetésünk, hogy városunk, közösségünk adottságai jók, a problémákat nem az itt élők, hanem az elhibázott városvezetés okozták. Számba vettük lehetőségeinket, az ezekből adódó kitörési pontokat és prioritásokat felállítva ezek megvalósítására törekszünk. Másik alapvetésünk, hogy a Félegyházán élők szétszórt egyéneit közösséggé kell formálni, a közösség pedig termelje ki, válassza ki vezetőit. Városunk fennmaradása csak a közösséggé válás útján lehetséges. A közösségek létrejöhetnek városrészek alapján, vallási, felekezeti csoportokként, egyéb szabadidős tevékenységek alapján, egy a lényeg: tartozni valahová. Két közös jellemzője kell, hogy legyen minden kisközösségnek: családokra alapuljon és kiskunfélegyházi identitású legyen. Saját jobbikos közösségünket tudom felhozni példaként, ahol addig egymás számára teljesen ismeretlen emberek jöttek össze, hogy tegyenek hazánk és nemzetünk fennmaradásáért, hogy a hétköznapi ember hangja, akarata eljusson az ország irányítóihoz illetve a közülünk kikerülők vehessék idővel kezükbe az ország szekerének irányítását. Ezek a célok kovácsoltak bennünket közösséggé, így tudunk egymásra támaszkodva fennmaradni, fejlődni. Kívánom, hogy ebben a szétforgácsolt társadalomban minél előbb induljanak el a közösségek, induljunk el együtt a kilátástalanságból egy szebb jövő, a szebb jelen felé. Rövid, vázlatos helyzetfelmérés az elmúlt 20 év tendenciáiról 1989 előtti helyzet: vázlatpontokba szedtük a főbb ismérveket, melyek meghatározták a rendszerváltáskor városunkat (tényeket veszünk alapul, nem táplálunk nosztalgiát a Kádár rendszer iránt): - a megyei és országos vezetés akaratát végrehajtó, önálló döntések nélküli városvezetés; - egyértelmű kecskeméti és bajai elsőbbség a megyén belül; - a közbiztonság kiváló, jobb, mint az országos szint; - az egészségügyben a kórház az országos átlag feletti, ezen túl a járóbeteg ellátás a rendelőintézetben zajlik; - az oktatásban visszafejlődés, a tanítóképző főiskola helyén a gépészeti szakközépiskola működése indul el. A városban csak középfokú képzés marad, gimnáziumi, gépészeti, mezőgazdasági, közgazdasági, ezen túl szakmunkás képzések. Jellemzővé válik a felsőfokú képesítést megszerző félegyháziak elvándorlása; - munkanélküliség nincs, a könnyű- és nehézipari gyárakban, háziipari szövetkezetben és a TSZ-kben nagy létszámban alkalmaztak szakképzett és képzetlen munkaerőt, gyakorlatilag állami foglalkoztatás. Jelentős számú, leginkább a szolgáltató ágazatban dolgozó magánvállalkozások, kis létszámmal, túlnyomó részt mikro vállalkozások. A helyi vágóhíd nagy mennyiségű, helyben előállított vágóállatot dolgoz fel, egészen a végtermékig; - nagy létszámú katonaság állomásozik a laktanyában, jelentős mértékű részt vétel a helyi sportban, foglalkoztatásban; 1

2 - 30 év alatt (80-as évek közepéig) az addig mezővárosias, jellemzően földszintes épületegyüttes helyett illetve mellett nagy tömegben épültek panellakások, magukkal hozva az összes civilizációs problémát, melyekre helyben nem találtak megoldást; - világbajnoki és országos bajnok címeket elérő sportolókat adott a város, a tömegsport atlétikában, labdarúgásban és kosárlabdában nagyon erős, országos átlag feletti volt; - a cigányság felemelkedésére hozott intézkedések eredményessége hasonló a jelen állapotokhoz, viszont a közveszélyes munkakerülés intézménye miatt a felnőtt cigányság java része munkát végzett; 1990 után: - A közigazgatásban marad a Kecskemét központúság; - A közbiztonság romlása kézzel fogható, mind a primitív, mind a fehérgalléros bűnözés részéről súlyos gondokat tapasztalunk. A rendőrség kezében nincsenek megfelelő eszközök a bűnözés visszaszorítására, a civil önvédelem részéről egyedül a polgárőrség működik, gyenge eredménnyel az eszköztelenség miatt; - A rendelőintézetet bezárták, a járó- és a fekvőbeteg ellátás is a kórházban zajlik, a színvonal visszaesett, orvos alig akad, finanszírozási gondok miatt a bezárás, visszaminősítés előtti állapotnál tartunk. Az összevonástól remélt költségcsökkentés nem hozott megfelelő eredményt, az állami szerepvállalás visszaszorítása nem pótolható hosszú távon; - Megindult és lezajlott a spontán és a központi privatizáció, eredménye: nem maradt szinte könnyűipar a városban, kivéve a műanyag feldolgozást (IBV, Kunplast), az építőipar talál magára, de a válság miatt szűk a mozgástere (Előszer). Egykor híres cipőgyárak, textilipar, háziipar maradék nélkül tűnnek el. A bányászati gépgyárból megmarad a tartályfenék és az atomerőművi berendezéseket gyártó részleg, mely napjainkban éli a hattyúdalát. A sütőiparon kívül (P & P, Fornetti) nincs olyan vállalkozás, mely új munkahelyeket hozna létre, kivétel a kereskedelem (Goods Market, multik) és a Megaprofil; - A TSZ-ek felbomlása után kialakult szövetkezetek az agrár válsága miatt haldoklanak, vagy csődbe kerültek, lásd Majorcoop, Kiskun TÉSZ. A magángazdálkodók az értékesítés problémáinak köszönhetően veszteséggel vagy minimális nyereséggel tudnak túladni a terményeiken, tárolási, szárítási lehetőségek szűkösek. Az EU-s és hazai támogatásokhoz alig vagy nem jutnak hozzá, ezeket jellemzően a mezőgazdasági nagyüzemek nyelik el. Az egykor a TSZ-ek által előállított vágó állatok feldolgozását végző vágóhíd új tulajdonosa nem érdekelt a helyi források kiaknázásában, új elgondolás alapján a nagyüzemi vágásban és feldolgozás nélküli értékesítésben (alapanyag előállítás) érdekelt. A vágóállatokat túlnyomó részt külföldről szerzi be. Egyedül a baromfinevelés és feldolgozás működik, egykori volumenét többszörösen alulmúlva. Ezen kívül beindult egy tendencia, mely a mezőgazdasági nagyüzem létrehozására való törekvést vetíti elénk, nevezetesen a Majorcoop romjain próbálnak erőfölénnyel élni és a kisemmizet föld- és eszköztulajdonosokat kizsigerelni. - Az önkormányzat feladatai az erőforrásainak csökkenésével fordított arányban nőttek meg. Egyre több feladat ellátásához (növekvő segélyezetti létszám, egészségügyi finanszírozás, alsó- és középfokú oktatási intézményi finanszírozás, stb.) csökkenő mértékben állnak rendelkezésre helyi bevételek és állami finanszírozás. A körbetartozások élére az állam mellé az önkormányzat került. - A lakosság összlétszáma 15%-al csökkent az elmúlt 20 évben! A lakosság létszámán belül az időskorúak aránya megnőtt, a fiatalok lehetőség híján elvándorolnak a nagyvárosokba, külföldre. Vannak olyan 30 évesek, akik Magyarországon még nem kaptak munkát, pedig 4-5 szakmában szereztek gyakorlatot külföldön. A családok, közösségek végveszélyben vannak, a gyermekvállalási kedv aggasztó, kivéve a cigányság és a képzetlen rétegek tagjai között. - Az oktatást a felsőfokú képzés megszervezése körüli erőlködés, az alsó- és középfokú képzés alulfinanszírozottsága jellemzi. Az intézmények összevonása minden szinten felemás 2

3 eredményeket hozott. A város bevételeinek csökkenése az egészségügy után az oktatást is végveszélybe sodorja. Itt is az állami alulfinanszírozottság miatt alakult ki a krízishelyzet. Félegyházán egyébként nem sokat jelent egy főiskola léte vagy nem léte az eddigi főiskola mentes hosszú időszak miatt. Ugyanis ma már, amikor majdnem minden kapualjban van valamilyen színvonal alatti képzés, aminek csak gazdasági haszon a célja és nem a minőségi tudás, csak egy színvonalas, új embereket formáló intézménynek lenne jelentősége. - Folyamatosan eladásra kerültek a város vagyonát képező lakások, üzleti és gazdasági célú ingatlanok, az államtól megkapott ingatlanok esetében is. A város közösségének vagyona folyamatosan csökkent, a bevételeket nem új vagyontárgyakra fordították, hanem a napi szükségletekre, fizetésekre. - A sportban eljutottunk a végpontra, jelenleg egy forintot sem tud a város a helyi sportra fordítani. - A város által kezdeményezett beruházások szinte kivétel nélkül infrastruktúrális célt szolgáltak, termelő, hozzáadott értéket létrehozó beruházás csak az ipari park volt, ez is 20 évet megkésett. - A helyi vállalkozók mind hátrányban vannak a külföldi és a multinacionális cégekkel szemben. A városba érkezett tőke túlnyomó részt kereskedelmi céllal jött, ezzel tönkretéve a helyi kiskereskedőket. A termelő beruházások egy része gyakorlatilag csak használja a várost - a közteherviselés alól felmentve - mivel adókedvezményekben részesül, gyakorlatilag, mintha nem is lenne jelen az életünkben (Pini úr féle vágóhíd, Tesco, Lidl). A tősgyökeres vállalkozások java része szenved a túlzott mértékű terhektől, melyet a válságba jutott önkormányzat újabbakkal fokozott. Ilyen rossz gazdasági környezettel nem lehet újabb vállalkozásokat idevonzani, viszont a meglévőket el lehet üldözni, de legalábbis versenyhelyzetben rosszabb pozícióba hozni. Az elmúlt 20 év eseményeit elemezve látható a leépülés, egyértelműen súlyos a helyzet mind szellemi, mind anyagi mind humán oldalon. Folyamatosan hiányzik a közösségi összetartó erő, az átgondoltság, a terv szerinti cselekvés energiája. Ha megnézzük, még a szocialista tervgazdaság is növekedést hozott. Az elmúlt 20 év egyik napról a másikra élése csak leépülést. A hazai mezőgazdaságra és iparra támaszkodó 20 évvel ezelőtti és azt megelőző gazdálkodás helyett a tervek és stratégia nélküli, csak túlélni akaró vezetés képe rajzolódik ki a rendszerváltás óta. Ebből okulva kell kiindulnunk, mikor új, előremutató gondolatokat fektetünk le a jövő elképzeléseit tekintve. Idézet: Egyrészt az önkormányzatiságot át kellene gondolni, új közösségi alapokra helyezni. Mivel Félegyháza nem egy kis falu, ezért valamilyen elv alapján közösségekre kellene osztani, de helyesebben közösségeket kellene képezni önkéntes alapon. Ezután fel kellene mérni a helyzetet és az ötletekből s lehetőségekből vállalkozási lehetőségeket, társulásokat munkalehetőségeket kellene létrehozni. Munka és a munkából származó jövedelem nélkül egy ilyen világban nem lesz semmilyen változás. Sokan vannak a városban, akik dolgoznának. Milyen munkához jutási lehetőség az, hogy egy négyórás állásra több mint százan jelentkeznek? Nagy esélyük van a munkához jutásra. Az önkormányzatiság eddig annyit jelentett, hogy például utakat leaszfaltoztak, ami egy szép dolog, mivel ennek a hasznát legalább élvezhetem, úgy hogy végigmegyek rajta. Ennél azonban több kell. Hitegették a várost ipari parkkal már tizenöt éve, semmi se lett belőle. Most totális csődben van a város, mert lesajnálta azokat a polgárokat, akik egy részének produktív munkájával az ő és sokak improduktív munkája fenn van tartva. Bizonyos feladatokat vitathatatlanul megcsinált, de nem a jó gazda szellemében. Egyébként nem is lesz semmilyen változás, ha az emberek nem képeznek valamilyen közösségeket és nem 3

4 választanak maguknak olyan képviselőket, akik valamennyire a közösséget szolgálják a kötelező feladataikon kívül. Ha - akár alulról szerveződve akár felülről elindítva - egy közösség és felelős vezetők együtt működése megvalósulna, akkor szakmailag ki lehetne egy gazdasági megújulási utat dolgozni, mely az embereknek munkát, jövedelmet, majd a városnak bevételeket jelentene. Ha így megy tovább a polgárok még azt is elveszíthetik, amijük van. Nyilván nem azok fizetik meg a rossz gazdálkodás árát és jövőbeni költségeit, akik felesősek érte, mivel kacifántos törvényeink kimentik őket, hanem a választópolgárok. Így előfordulhat, hogy ha behoznak például egy vagyonadót, azok ingatlana, akik nem tudnak fizetni, átszáll előbb utóbb az önkormányzatra, ami a baj okozója. Egy önkormányzati képviselőnek semmi se drága, látszik a most elherdált mélyen áron alul értékesített önkormányzati ingatlanok kapcsán. Szerintem azt is fel kellene vetni, hogy önkéntes alapon azok a képviselők, akik a nagy eladósodásban az elmúlt 20 évben rossz döntéseikkel szerepet vállaltak fejenként egykét millióval segítsék ki Félegyházát. Természetesen huzamosan ezen cél érdekében tevékenykedő képviselők ennek a többszörösét adják a közösbe. Másik sarkalatos pont lenne a közösségi tudat fejlesztése. Hogy képzelhető el változás városi méretekben a mai viszonyok között, ha mindenki csak magának kapargatja a gesztenyéjét. Így lesznek gazdagok, jómódúak és szegények. Ez már így is van, de még fokozódni fog a különbség. Valamennyi felelősséget egy közösség tagjainak vállalnia kellene egymásért. Ezért kellene kisebb egységekben, közösségekben gondolkozni nem egy egész városban. Ott már esetleg arra is lehetne figyelni, ki miben szenved hiányt, illetve valamit lehetne tenni az érdekében. Ha tovább megy ez a csalás, lopás, hazudás, korrupció akkor milyen változást lehet várni? Törvényt, végrehajtási rendeleteket, utasításokat évente ezrével hoznak, csak megfeledkeznek az emberről, aki ma már nem úgy kulturálódik, mint régen. A vérszerződéskor megegyeztek valamiben és úgy lett. Ma, akik megegyeznek valamiben, azok azt saját magukra nem tartják kötelezőnek, sokszor ezt törvénybe is foglalják, mások meg látva ezt úgy gondolják bolondok lennének betartani. Növelni kellene a nemzet tudatot, magyarság tudatot az erényesebb közösségi életre törekvést. Ebben lenne szerepe az egyházaknak is. Berácsozott épületeikből kijöhetnének az emberek közé, ugyanis most inkább prófétai személyekre lenne szükség nem csak szolgáltatást nyújtókra. Egy erkölcsi, etikai változás nélkül helyi közösségek nem hozhatók rétre. Ha meg nem lesz valamilyen közösséget magába foglaló és így forradalmian új gazdasági változás, akkor tovább dagonyázunk a mocsárban. Már látszik, tényekkel igazolható, hogy az új kormány a döntéseit elsősorban a pénzügyi oligarchákhoz igazítja és másodsorban a nemzet polgáraihoz. Ha helyi szinten kialakul egy egymással szolidáris emberek csoportja és találnak hozzá pozíciókba kerülő döntésképes pozícióba jutott vezetőket lehet érdemi változást remélni. Tudod, miben különbözik a mai átlagpolgár a tömött libától? Abban, hogy a liba észreveszi azt a vastag csövet, amin nyomják bele a kukoricát és a vesztét okozza. Az átlagpolgár nem veszi észre azt a vastag csövet, amin a média tömi belé azt a tudatot, ami a vesztét okozza. (Cs. T.) Alapvetések: 1.) Fel kell mérnünk lehetőségeinket, adottságainkat, milyen vagyonunk, lehetőségünk maradt és milyen terheket kell vinni (kötvények, beruházásokból adódó kötelezettségek). 4

5 2.) Kik azok a cégek, szövetkezetek, vállalkozók, közösségek, akikre alapozva el lehet indítani a válságból való kilábalást, pl. vallási, politikai közösségek. 3.) A vezetői kiválasztáskor a szakmai szempontokon túl essen latba az is, hogy ki mennyire lojális, lemondó a saját közössége, a helyi értékek, a félegyházi közösség irányában. 4.) A liberális gazdasági gondolkodással szemben a közösségi értékeket kell figyelembe venni. Az egyén egymaga érjen el bármekkora eredményeket kedvezőtlen körülmények között elbukik. A közösségek önfenntartóak, lásd a Hangya Szövetkezetek példája. Ennek a közösségi összefogásnak az önkormányzatnak kell az alapjául szolgálnia, a hivatali feladatain túl. 5.) Nem kell figyelemmel lenni senki bőrszínére, származására. Mindenki kapja meg a lehetőséget, aki a közösség tevőleges tagja akar lenni. Sem negatív, sem pozitív diszkrimináció nem alkalmazható! Aki a lehetőségével nem tud vagy akar élni csak megfelelő körülmények esetén kapjon újabbat! 6.) Ki kell jelölni azokat a gazdasági, társadalmi és környezeti értékrendeket, melyek mentén kell haladni, és amelyek nem kerülhetnek háttérbe a többi szempontokkal szemben. Mindig egyforma súllyal kell, hogy latba essenek. 7.) Minden tevékenységünk és gondolatunk alapja a környezettudatosság kell, hogy legyen. A lehetőségeket elődeinktől kaptuk és utódaink számára ezeket megőrizve, gyarapítva és minőségben nem rontva kell továbbadnunk. 8.) Környezetünk megóvásán túl az elődeink által létrehozott anyagi javak megőrzését is szem előtt kell tartanunk. Szakítani kell a liberális gondolkodás szerinti vagyoneladással, helyette a vagyon megóvását, bérbeadását kell előtérbe helyezni. Röviden: nincs elidegenítés, csak bérbeadás! 9.) Amennyiben az önkormányzatnak erőforrásokat sikerül szereznie infrastruktúrális fejlesztésekre illetve más beruházásokra, akkor a tervező kivitelező cégek és alkalmazottaik terén törekedni kel arra, hogy helyi munkaerőt alkalmazzanak, legyen előny helyinek lenni. Ha megoldható, akkor vagy az önkormányzat saját maga vagy 100%-os saját tulajdonú vállalkozásával végezze el a munkákat. 10.) Meg kell vizsgálni az eddigi képviselőtestületek fogadalom- vagy eskütételeit, ezek szövegeit. Tartalmaznak-e olyan tételt, hogy saját vagyonnal is felelnek döntéseikért? Amennyiben erre van utalás, akkor ennek érvényt kell szerezni. Az új testületnek felül kell vizsgálnia a zajló és lefutott beruházásokat és ahol sikkasztás, korrupció gyanúja merül fel, kezdeményeznie kell a vizsgálatot, a felelősségre vonást. Adottságaink: - Földrajzi adottságok: alapvetően síkvidéki, alföldi környezet, vízfolyásoktól, tavaktól távol esik. Klímánk a magyarországi átlagnak megfelelő, valamivel kevesebb csapadék a jellemző. A várost körbe veszik a mezőgazdasági termelés minden fajtáját kiszolgáló, heterogén talaj tulajdonságú földek, túlnyomó részt homokos altalaj. Mind a szántóföldi, mind kertészeti, mind a gyümölcstermesztési ágazatoknak, de az állattartásnak is ideálisak a körülmények. Bányászatra, nyersanyag kitermelésre nincs mód, de a Magyarországon mindenhol fellelhető termál vízkincs itt is elérhető és hasznosítható. Sajnos eddig a fürdőszálló kivételével csak kísérletek történtek a kihasználására. A kunszállási szélcsatorna szélenergiájának kiaknázása is várat magára. Gazdasági lehetőségek: - Mivel a mezőgazdasági lehetőségek évszázadok óta meghatározóak, így ezekre kell alapozni a jövőnket is. Ezen belül viszont változtatni kell, a jelenlegi mezőgazdasági 5

6 alapanyag előállításon túl (mely kevés élő erőt igényel) át kell térni a megtermelt nyersanyagok helyi feldolgozására és az értékesítés saját kézbe vételére. A piacra kerülő alapanyagokat is saját kézből kell értékesíteni, lehetőség szerint kihagyva a közvetítő kereskedelmet. - Ehhez szükséges a Jobbik külkapcsolatainak kihasználása, hiszen helyben nem rendelkezünk ilyen jellegű tapasztalatokkal, más hazai kereskedőkön keresztül pedig nem fogunk tudni megfelelő árat elérni. - Ágazati felosztásban a szabadföldi gabona, repce és kukoricatermesztés jelentős, ez alapja lehet az állattartásnak is. Helyben megfelelő birtokméretek állnak rendelkezésre, problémákat a magas üzemanyagárak és az alacsony felvásárlási árak jelentik. Az önkormányzatnak meg kell találnia a megoldást, hogy önkormányzati tulajdonú területen építsen raktárépületeket, melyek kapacitását fel kell ajánlani bérraktározásra (Concordia Rt.), ezzel is segítve a helyi termelőket, csökkentve a kiszolgáltatottságukat a felvásárlókkal szemben. Az állattartás kis létszámmal működik, szinte csak szenvedélyből tartanak tehenet, birkát, a baromfi ágazat is csak halvány képe a tíz évvel ezelőttinek. Megoldást a stabil felvevőpiac jelentene: előre leszerződött határidők, garantált átvételi árak és takarmányfinanszírozás. A gyümölcstermesztésben a sárga- és őszibarack, a meggy, cseresznye és szilva illetve a csemegeszőlő a támogatandó. Az ezekre a gyümölcsökre épülő pálinka előállítás is kitörési pont lehet. Meg kell keresni a piacon azokat a kuriózum növényeket, melyeknek termesztése a térség adottságainak megfelel, pl. homoktövis. - Európai szinten is nagy kapacitással rendelkező vágóhíd működik a városban, illetve egy szakmai utánpótlást jelentő tanvágó. Sajnos a vágóhíd jelenlegi tulajdonosa nem partner a helyi termelők gondjainak megoldásában. A tanvágó kapacitása pedig túl kicsi arra, hogy alapozni lehessen rá. Amennyiben helyi húsfeldolgozáson gondolkodunk, akkor környékbeli vagy távolabbi partner keresése szükséges. A magyar húsáru mindig védjegy volt, erre alapozni lehet és kell is. - A helyi piac, a helyiek igényeinek kielégítése. Vissza kell, hogy szerezzük a multiktól a helyiek ellátásának java részét, melyet kiegészíthetünk helyi beszállítókkal, szociális kártyával és helyi pénzhelyettesítőkkel. Éves szinten 500 milliót fizetünk ki különböző szociális célokra. Ezt a forrást jelenleg elviszik a segélyezettek és bárhol, bármire elkölthetik. Egy - igény esetén több - saját tulajdonú ingatlanban, munkanélküli kereskedőket, segédmunkásokat, stb. munkavállalókat alkalmazva, helyi termelők élelmiszereit, termékeit forgalmazó kereskedelmi egységet létrehozva elégítenénk ki a segélyezettek igényeit. Hatások: 1.) A város boltjaiban elköltött, szociális célból juttatott pénz így helyi munkaerőt tart el. 2.) A keletkezett haszon visszafolyik a város kasszájába. 3.) A szociális kártyát és helyi pénzt nem fordíthatják így alkoholra, cigarettára, szerencsejátékra. A gyermekek ellátása így megoldódhat, a felelőtlen szülők végre táplálni fogják gyermekeiket. 4.) A helyi pénz esetén a letétbe helyezett pénz kamatozik, sőt fedezetként szolgálhat esetleges áthidaló hitel felvételéhez. A környező települések, helyi vállalkozók csatlakozásával növelni lehet a belterjes piacot, ezzel segítve őket. Segélyezési gondolatok, melyeket egyszerűen, takarékosan meg lehet valósítani: - A rezsiköltségeket csak bizonyos mértékig finanszírozza a város, akinek szilárd fűtési lehetősége van, azt a közmunkások által, a város területein gyűjtött és a környező erdészetektől letermelésre vásárolt tüzifával kell kielégíteni. Egy segélyezett egyszerre csak két heti tüzelőt kaphat, különben tartani kell a tüzelő eladásától. 6

7 - Az erdészeti munkába be kell vonni a segélyezettet amennyiben egészségügyileg alkalmas rá így is lehetőséget adva az értelmes munkavégzésre, melynek hasznát azonnal tapasztalja. Gazdasági lehetőségek, melyek kiaknázásra várnak: - A város közintézményeinek fűtését a helyben jelenlévő geotermikus energiára (termálvíz C o ) és napenergiára kell átállítani, kihasználva minden adódó pályázati forrást. Ugyan ez vonatkozik a nagyközösségi és a magán lakóingatlanokra is. Területi egységenként felosztva, termálvíz fűtésre átállított közösségi fűtőrendszerekkel váltjuk ki a gázt. Ezt a szolgáltatást csak önkormányzati tulajdonú vállalattal valósítjuk meg, csak helyi munkavállalókat alkalmazva. Ha kell, idevonzunk fiatal, pályakezdő, energikus szakembereket, akiknek biztos karriert kínálunk a fűtőművekkel. Ide tartozik: a lakótelepek magánosított, bérbe adott fűtőműveit vissza kell venni közösségi tulajdonba és ezeket is át kell állítani a természetes energiára, a gáztól való függést el kell törölni. - A város pénzügyi igényeit ezzel a meglévő gazdasági potenciállal nem tudja ellátni, elemi érdek a gazdasági növekedés beindítása. Ennek az igénynek a kielégítésére megfelelően vonzó gazdasági környezet szükséges, melyet kedvezmények, grátisz lehetőségek biztosítása jelenti, úgymint: o iparűzési adókedvezmények, o ingyenes vagy nagyon kedvező terület és infrastruktúra használati lehetőségek, o alkalmazotti támogatások, stb. Nem szorosan, de ide tartozik az is, hogy amennyiben az önkormányzat tartozik egy vállalkozásnak, akkor az önkormányzati adócsoport a tartozást írja jóvá a vállalkozó helyi adóiból (iparűzési, gépjármű súlyadó, stb.), ezzel is gyorsítva, előremozdítva az ügyeket. A már kialakítás alatt lévő ipari területeken, önkormányzati ingatlanok használatakor bérleti jogviszony kialakítása szükséges az eladás helyett. Az eladás ugyan rövidtávon megoldás a pénzügyi forrásokra, viszont a bérbeadás hosszú távon megőrzi az ingatlanvagyont és folyamatos, kalkulálható bevételt eredményez. A kedvezmények kialakításakor szempont kell, hogy legyen a helyi munkaerő alkalmazásának követelménye. - Fel kell mérni, leltározni a mezőgazdasági lehetőségeinket, az esetleges használati szerződéseket, hol mekkora földterület, milyen eszköz áll rendelkezésre. A föld minőségének megfelelő használati mód feltételeit meg kell teremteni, a rendelkezésre álló munkanélküli és dolgozni akaró munkavállalói állománnyal működtetjük. A földek megművelésébe be kell vonni a közmunkavégzést. Ebben a helyzetben nagyon fontos a személyi alkalmasság és hozzáértés hozzáállás. Ezek a feladatok nem végezhetőek 8 órás munkabeosztással. Az így előállított alapanyagok belső továbbhasznosítását meg kell oldani és feldolgozott végterméket kell létrehozni. Valamikor a városnak saját kocsmái, szeszfőzdéje volt, ezt az utat újra el kell indítani. Az esetleges földeladási, privatizálási kísérleteket meg kell akadályozni. Kitörési pont lehet az egykori Hangya szövetkezetek mintájára, érdekeltségi alapon létrehozott termelő termeltető szövetkezet. Ez a forma alkalmas minden ágazati termelés nevelés végzéséhez. - Elő kell segíteni a hagyományos, paraszti - őstermelői életmód termékeinek termelését, piacra kerülését. A saját kertben megtermelt gyümölcsökből, zöldségekből, állatokból előállított termékeknek megfelelő ellenőrzés mellett melyeket tekinthetünk félegyházikumoknak, piacot kell biztosítani, kivonva a fiskális előírások alól (ÁNTSZ). Az ilyen tudással rendelkező helyi lakosok önfenntartóvá 7

8 tudnak válni, emellett egészséges, hagyományos termékeket állítanak elő, lásd tejtermékek, lekvárok, befőttek, pálinkák, stb. A nagyobb háttérintézményt igénylő esetekhez az önkormányzat lehetőségeit kihasználva, közösségi használatú intézményeket kell létrehozni és így kielégíteni a termelők infrastruktúrális igényeit. Pl. kisvágóhíd, ahol a felnevelt állatokat megfelelő körülmények között, szükség esetén szakember segítségével lehet levágni, feldolgozni, tartósítani. Ez is megvalósítható helyi segélyezettek munkaerejével, illetve munkalehetőséget hoz létre valamint megkönnyíti a helyi előállítók munkáját. Lehet ilyen szárító üzem (gyümölcs, gabona, hús, stb), egyéb beruházás is. Pályázatokat kell kihasználni a megvalósításhoz. Önkormányzati intézmények és feladatok - Az önkormányzati létszámot teljesítmény alapján vissza kell venni, ember nem tud eltartani 2000 közalkalmazottat. Csak azok a munkavállalók maradhatnak, akik az elmúlt 2 éves időszakban a legnagyobb teljesítményt nyújtották. A létszám meghatározásakor a dolgozni akaró és a teljesítményükkel már bizonyított munkavállalók maradhatnak, akik túlórát is hajlandóak vállalni adott esetben (pl. kampányidőszakok). - Kórház: egy ekkora közösségnek szüksége van jól működő, korlátozott - tehát nem teljes körű - feladatokat ellátó egészségügyi intézményre a járóbeteg ellátáson túl. Jelenleg a kórház az állam részéről alulfinanszírozott. Erre a megoldás csak állami, minisztériumi szinten kereshető. Másik probléma a minőség, alig van orvos, aki van azok tudásszintje, hozzáállása is kívánnivalókat hagy maga után. Ezen tud a város, különböző eszközökkel - anyagi illetve szolgáltatási többletekkel - hozzájárulva segíteni. A jelenlegi betegszám az orvosi létszámot túlterheli, viszont a vele járó finanszírozási hozam kevés. Ezen tudnánk segíteni, ha az ide vonzott, pozitív hozzáállású orvosokkal magasabb nívójú ellátást tudnánk biztosítani. A magasabb nívó több beteget vonz, ami magasabb bevételt is generál, így állítva vissza a kórház minőségi színvonalát is. A kórházi ellátást koncentrálni kell a nagy esetszámú feladatokra, baleseti sebészet, orr-fül-gége, gyermekgyógyászat, nőgyógyászat, belgyógyászat. Amennyiben van rá lehetőség az egykor elkezdett szív-érrendszeri rehabilitációt és a gyógyfürdő adottságait tovább kell vinni és fejleszteni. A kül- és belföldi fizető ellátást is preferálni kell, partnereket kell találni az értékesítéshez, ha kell az EU tagországokban vagy Keleten. - Elhelyezkedésünkből adódó előnyök kihasználása: logisztikai szempontból nagyon jó adottságok: autópálya, vasúti csomópont, hatalmas terület a kettő között vasúti iparvágánnyal. Plusz adottságok: benzinkút, színházterem, használható épületek irodáknak, szállásnak, autójavító műhelyek. A Mercedes beruházáshoz kapcsolódó beszállítók megkeresése, ajánlattétel a lehetőségeink kiaknázására, kedvezmények felkínálása helyi munkaerő alkalmazása esetére. - Oktatás: a jövő generációi szempontjából fontos a nívós képzés, az alapok adottak. Az előző időszak hibáit látva le kell, hogy szögezzük: a nevelés színvonalát délutáni képzésekkel, iskolabezárásokkal nem szabad rontani, az eddigi városvezetés hibáiért ne a jövő nemzedék bűnhődjön. A kormányban meg van a szándék a finanszírozás forrásainak visszaadására, addig pedig a város közösségének kell forrásokat biztosítania az oktatás fenntartására. Az általános és középiskolák összevonásra kerültek az elmúlt évek során. A legfőbb indok a költséghatékonyság, a takarékosság volt. Sajnos mindezidáig nem láthattunk olyan gazdasági eredmény mutatókat, melyek alátámasztják az indokot. Amennyiben a valós adatok nem vagy kicsiny mértékű 8

9 megtakarítást mutatnak, akkor az iskolák önállóságát vissza kell adni. Ezek az iskolák jelentik a közösségek alapjait, ezen kívül az emberi léptékű intézmények tanárai, vezetői emberi kapcsolatokat tudnak kialakítani a diákjaikkal, ami a nagy létszámú intézményekben nem lehetséges. A szakmai oktatást kiegészítő nyelvi képzés esetén a diákok sajátítsák el a szakmai zsargont az adott idegen nyelven, így sajátítsanak el olyan tudást, ami a külföldi tapasztalatszerzést is elősegítheti. - Aggályos a város eddigi oktatásfinanszírozási gyakorlata is. A város a közoktatásra szánt pénzeket (normatívák, pályázati források, stb.) nem az oktatásra, hanem sok esetben saját fenntartására fordítja. A hatosztályos képzés esetében meg kell vizsgálni, hogy az elitképzésnek erre a formájára áldozott összegek arányban állnak-e pl. a művészeti képzésekre fordítottakkal. - Az iskolákat, a jól képzett, elhivatott tanerőket meg kell őrizzük, a magas színvonalú képzést csak megfelelő emberekkel tudjuk elvégezni. A bölcsődék, óvodák férőhelyeinek számát felül kell vizsgálni, és amennyiben ezzel a szülők munkába való visszatérését meg tudjuk könnyíteni, akkor meg kell növelnünk azokat. Panel Program: Kiskunfélegyházán az elmúlt 50 év során több lakótelepet is építettek. Ebből három készült előre gyártott betonpanelből, a Petőfi lakótelep, a Móra városi lakótelep és a Kossuth utca - Attila utca sarkán található volt tiszti házak. A fent említettek közül az utóbbi kettő, méretüknél, elhelyezkedésüknél fogva jobban beilleszkednek a városképbe, annak mindennapi életébe. A Majsai úton található lakótelep és a volt katonai lakótelep nem csak előre gyártott elemekből áll. Van még részben panelból épült lakótelep, a Zrínyi utca Kazinczy utca között elterülő központi részen. Ezen lakótelepek sorából külön tárgyaljuk a Petőfi lakótelepet egyedisége miatt Sajnos az összes lakótelepünk lelakott, rehabilitációra vár. A Majsai úton elindult felújítások példaértékűek lehetnek. Nagyon helyesen a felújításba beletartozik a környezet, a játszóterek átalakítása, korszerűsítése is. Bizonyára a szigetelés valamint, a nyílászárók cseréje által csökkenni fog a fűtésszámla is. A fűtés ezen lakótelepeken egyedi, szabályozható. Mégis a legnagyobb költséget ez teszi ki, köszönhetően az esztelen energia politikának amit kormányaink követek el. Ennek az energiafüggőségnek a megakadályozására el kell kezdenünk az alternatív megoldások felkutatását, majd a rendszerbe beépítési lehetőségeket feltérképezni, modellezni. A Jobbik Magyarországért Mozgalom Kiskunfélegyházi Szervezete lakótelepi programjának alapkövei a következőek: 1. A műszaki és esztétikai felújításokat folytatni kell. 2. A fenntarthatósági költségek lakossági terheinek csökkentése, például lakótelepi kedvezmények kiharcolása. 3. A városszerkezeti integráció keretében a közösségi funkciók fejlesztése. 4. Minél nagyobb részben áttérni alternatív energiára 5. A már működő alternatív megoldások közül a legmegfelelőbb kiválasztása a helyi adottságokra. 6. Pályázatok benyújtása az érintettekkel egyeztetve. Petőfi lakótelep Sajnos az itt élők a legkiszolgáltatottabbak. Itt él a bérből fizetésből élők nagy része. Véleményünk szerint ellenük követe el a legnagyobb bűnt is az önkormányzat azzal, hogy az as önkormányzati ciklus alatt bérbe adta 25 évre a fűtőműveket. 9

10 Ez a gyalázatos szerződés nem az itt élők, hanem a minél nagyobb profitot kívánó cég érdekében köttetett, megfosztva az itt élőket az önrendelkezéshez való jogtól. Megajándékozták a lakótelepeiket egy átlagfogyasztó által értelmezhetetlen, igen magas fűtés számlával. A bérbeadás előtti években volt sikeres próbálkozás a fűtés számla csökkentésére. Például két lakó tömbben és az ÁBC áruházban olyan szelepeket szereltek fel, amivel tudták szabályozni a beáramló, fűtésre szánt meleg víz mennyiségét. Mérőórával tudták mérni a felhasznált mennyiséget. Akkor egy 54 m 2 -es lakás fűtése havi 4000 Ft volt, ezzel a megoldással ők 50%-os megtakarítást értek el, 2000 Ft-ot fizettek. A fűtőmű bérbeadása után a bérlő cég levágta a szelep rendszert, azzal az indokkal, hogy a cégnek nem érdeke az ilyen jellegű takarékosság. A következő években nem látunk esélyt az önkormányzati forrásokra. Teljes vegetálás, helyi megszorítások várhatóak. A csődbe juttatott város nem tudja új beruházások önrészét előteremteni. Ebből az ördögi körből a kitörést a következőkben látjuk: 1.) Felül kell vizsgálni a fűtőmű bérbeadási szerződését. 2.) Mindent meg kell tenni azért, hogy a fűtőmű visszakerüljön a város kezelésébe. 3.) Létre kell hozni egy non profit szervezetet, ami üzemelteti a fűtőművet. A fűtőműben alkalmazott elsősorban csak kiskunfélegyházi lakos lehessen, így csökkentve a helyi munkanélküliséget. 4.) Létre kell hozni egy alapítványt, amelynek működési alapja a fűtésen meg takarított összeg /remélhetőleg 20-30%/ egy része lenne. A megtakarítás alapja az lehet, hogy a fűtéshez előállított hőenergia alapja egy gázmotor, melynek a hulladék hőjével történik a melegvíz és a fűtés előállítása. Ha a lakosság kifizeti a fűtés teljes költségét, akkor a motorral előállított primer villamos energia haszna elvonásra került eddig. Mi ezzel a nyereséggel tervezzük csökkenteni a fűtés díjat. 5.) A közösség által kell egy 5-10 fős kuratóriumot választani, akik kezelik az alapot és javaslatokat tehetnek a pénz felhasználására, pl: fejlesztési pályázatok önrésze, lakótelepi baba támogatás, diákok ösztöndíj támogatása, lakótelepi gyermekek üdültetése, fejlesztések. 6.) Fel kell éleszteni a közösségi életet. 7.) Helyi termékek árusítására egy szociális bolt nyitása. 8.) Egy úgy nevezet dühöngő építése, hogy legyen hol biztonságban futballozniuk, szabadidőt eltölteniük azoknak a gyerekeknek, akik már kinőtték a homokozót és a csúzdát. Sport program "Ép testben, ép lélek" Kiskunfélegyházán egy helyi sport fórumon, egy helyi képviselő szájából hangzott el: "a sport támogatása nem kötelező feladata az önkormányzatnak". Hát, ez elég baj. Álláspontunk szerint, arcul köpése a helyi fiataloknak, haza és nemzetárulás. Sajnos valóban az önkormányzatoknak nem tartozik törvényileg a kötelező feladatai közé sport. Szemléletváltásra van szükség és ehhez kell átalakítanunk törvényeinket is. Politikamentessé, de nemzetpolitikai kérdéssé kell tenni a sportot. Jövőnk záloga a mentálisan, fizikálisan jól felkészített fiatalság. Reményeink szerint az új kormány felismeri, és ennek szellemében alkotja meg az új sport törvényt. Ezen törvények ismeretében hozhatja meg Kiskunfélegyháza következő választott képviselő testülete az új helyi sport programját. A következő egy-két évben a túlélésért fog küzdeni városunk sportélete. De ehhez is összefogásra van szükség a helyi gazdasági szereplők és az önkormányzat részéről. 10

11 A diáksport és az utánpótlás nevelést mindenképpen támogatni kell, hiszen nem lehet az a cél, hogy a sportpályák helyet a rehabilitációs intézetet töltsék fel gyermekeink. A jobbik elképzelései a következők: 1. Egy városi sportiskola alapjainak megteremtése, ahol összpontosítani lehet a városunkban működő egyesületek és szakosztályok utánpótlását. 2. Az iskoláknak növelni kell a testnevelési órák számát és saját tömegsport programot kell készíteniük. 3. A városi sportbizottságnak meg kell teremtenie annak lehetőségét, hogy minél több és sokrétűbb tömegsport rendezvények legyenek az iskolák között. 4. Meg kell kezdeni már óvodában a sportra, mozgásra való nevelést. 5. Sportfoglalkozások, edzések mellett, gyermekeinket meg kell tanítanunk az egészséges életmód alapjaira, mint a helyes táplálkozás, a megfelelő önismeret és öntudat kialakítása, a pontos időbeosztás elsajátítása stb.. 6. A nemzet java szempontjából alapvető fontosságú a tehetséggondozás, az arra alkalmasak kiemelkedésének, elitbe jutásának elősegítése. Végül egy idézet Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar tudóstól: "A sport a test útján nyitja meg a lelket. A sport nemcsak a testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. A sport a játék alatt tanítja meg az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartozásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, az abszolút tisztességre, a (fair play), a nemes küzdelem szabályaira." - Ezek szellemében kívánjuk a jövőben Félegyháza sportéletét újra, múltjához illően felvirágoztatni, biztosítani. Városunk felnövekvő nemzedékeit pedig felkészíteni az élet kihívásaira, küzdelmeire. 11

LEADER vállalkozási alapú

LEADER vállalkozási alapú HPME-hez rendelt forrás HPME HVS célkitűzéshez Helyi termékre épülő bemutató helyek, látványműhelyek kialakítása Versenyképesség (411) LEDER vállalkozási alapú 55 000 000 Ft Míves Térség térség gazdasági

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Gyakornoki képzési program

Gyakornoki képzési program Gyakornoki képzési program A a MediaGo Holding független érdekszövetség tagjaként jött létre 2009-ben. Missziónk a pályája elején lévő fiatal munkaerő elhelyezkedésének segítése, ezen keresztül a strukturális

Részletesebben

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL

Vidékfejleszt bemutatkozása az ECOSYAL A Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejleszt kfejlesztési si Egyesület bemutatkozása az ECOSYAL tükrében Bemutatkozás A Börzsöny lábainál, a Duna és az Ipoly által határolt terület 17 település Verőcétől Bernecebarátiig

Részletesebben

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye

Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Zöld stratégia a területfejlesztésben A ZÖLD megye Seszták Oszkár A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés Elnöke Nyíregyháza, 2012. június 19. Vázlat I. Változások II. Múlt III. Stratégiai céljaink IV.

Részletesebben

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett?

Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Hogyan dolgozhatok tanulmányaim mellett? Konstantinusz Kft. 2010 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 2. Mi is az Iskolaszövetkezet?...2 3. Milyen elvárásokat támaszt a munkaerőpiac a diákokkal szemben?...4

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

A szociális gazdaság létrejöttének okai

A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális gazdaság létrejöttének okai A szociális, személyi és közösségi szolgáltatások iránti növekvő szükséglet Ezeknek az igényeknek az olcsó kielégíthetősége A nagy munkanélküliség, és a formális

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában

Lehetőségek az agrár- és vidékfejlesztési politikában Az állami költségvetési rendszer környezetvédelmi felülvizsgálata mint a gazdasági válságból való kilábalás eszköze Konferencia az Országgyűlési Biztosok Irodájában, Budapesten, 2009. június 11-én Lehetőségek

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

Beszállítói buktatók Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar?

Beszállítói buktatók Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar? Autóipari Tanácsadó Klaszter Merre tovább, magyar autóipar? 1 Hitelválság Hogy is van ez: amikor működik a pénzvilág, akkor kapitalizmus van, amikor meg nem, akkor szocializmus? (az államtól kérünk pénzt

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása

Szakmai beszámoló. Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Molnár Melinda őstermelő 2490 Pusztaszabolcs Szakmai beszámoló Állattartó istálló építése és a hozzá tartozó kiszolgáló létesítmények megvalósítása LEADER 3 program megvalósítása Térségi és helyi vállalkozások

Részletesebben

A könyv segítségével megismerhetitek

A könyv segítségével megismerhetitek A könyv segítségével megismerhetitek az egyes vállalkozási formákat, a működés kereteit, a vállalatok különösen a kereskedelmi vállalatok tevékenységéhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket Az első

Részletesebben

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Palotai Péter Vezető tanácsos Nemzeti Munkaügyi Hivatal Tartalom BUSH projekt Útitervének indokoltsága Általános következtetések az Útiterv kidolgozásához Intézkedési javaslatok az Útitervhez Tartalom

Részletesebben

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok

Mikroökonómia gyakorlás. 11. Tőkepiac. Igaz-hamis állítások. Kiegészítős feladatok 11. Tőkepiac Igaz-hamis állítások 1. Egy jövőbeni hozam jelenértéke annál kisebb, minél alacsonyabb a kamatláb. 2. Mindenképpen érdemes megvalósítani azt a beruházást, ahol a bevételek jelenértéke meghaladja

Részletesebben

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai

A megújuló energiaforrások környezeti hatásai A megújuló energiaforrások környezeti hatásai Dr. Nemes Csaba Főosztályvezető Környezetmegőrzési és Fejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Budapest, 2011. május 10.. Az energiapolitikai alappillérek

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon

Erősnek lenni vs. erősnek látszani. Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Erősnek lenni vs. erősnek látszani Számháború a 2011-2012-es ingatlanpiacon Ingatlanfejlesztés Építőipar A kettő nem létezik egymás nélkül! Ingatlanpiac a válság előtt Aranykor Tervezhető bérleti díjak

Részletesebben

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A ZÖLD GAZDASÁG ERŐSÍTÉSE A HOSSZÚTÁVON FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN Balassagyarmat, 2013.május 09. Mizik András erdőmérnök Ipoly Erdő Zrt. Miért Zöldgazdaság? A Zöldgazdaság alapelvei:

Részletesebben

Hospodárska geografia

Hospodárska geografia Hospodárska geografia A GAZDASÁGI ÉLET JELLEMZŐI Világgazdaság szereplői: - nemzetközi óriáscégek, - integrációk(együttműködések), - országok, Ezek a földrajzi munkamegosztáson keresztül kapcsolódnak egymáshoz.

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

Szeretné megmenteni a tartozással terhelt cégét? (3. rész) Válság van!

Szeretné megmenteni a tartozással terhelt cégét? (3. rész) Válság van! Szeretné megmenteni a tartozással terhelt cégét? (3. rész) Válság van! Tisztelt Cégtulajdonos! Bizonyára Ön is tudja, legalábbis érzékelte, hogy a piac lelassult, nehezebbé vált a tőkebevonás és az adózás

Részletesebben

Egészségügyi beszállítók finanszírozása

Egészségügyi beszállítók finanszírozása Dr. Molnár Tamás Igazgató Speciális Vállalati Termékek Egészségügyi beszállítók finanszírozása MKB Bank ZRt. 2011. október 13. MKB Bank általában aaa Az MKB Bank Magyarország vezető vállalati bankja (1-2.

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél

Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Energia felhasználás hatékonyságának növelése és megújuló energiaforrások használata a BÁCSVÍZ Zrt.-nél Temesvári Péter fejlesztési és térinformatikai osztályvezető 2013. Május 29. Cégünkről Alapítás:

Részletesebben

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései

Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései Területi különbségek kialakulásának főbb összefüggései,,a siker fenntartásáért nap, mint nap meg kell küzdeni csak a hanyatlás megy magától (Enyedi, 1998) Dr. Káposzta József A TERÜLETI KÜLÖNBSÉG TEOLÓGIAI

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1.

RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. RASKÓ GYÖRGY MIT ÉR AZ ÉLELMISZER, HA MAGYAR? Újratervezés. GKI üzleti konferencia. 2011 december 1. MI A MAGYAR ÉLELMISZER? A VM már egy éve próbálja megfogalmazni, de még ma sincs rendelet róla A VM

Részletesebben

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása

Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása Marcali járás fejlesztési programjának bemutatása ÁROP-1.2.11-2013 Megyei Tervezés Koordinációja Somogy Megyei Területfejlesztési Konferencia Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs

Részletesebben

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser

Handa Orsolya sekért felelős s projekt menedzser Handa Orsolya Regionális fejlesztések sekért felelős s projekt menedzser Az ENEREA Észak-Alföldi ldi Regionális Energia Ügynökség bemutatása Az intézmény az Intelligens Energia Európa Program támogatásával

Részletesebben

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba

A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba A biometán előállítása és betáplálása a földgázhálózatba Dr. Kovács Attila - Fuchsz Máté Első Magyar Biogáz Kft. 2011. 1. április 13. XIX. Dunagáz Szakmai Napok, Visegrád Mottó: Amikor kivágjátok az utolsó

Részletesebben

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv

K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Innovatív Gyógyszerek Kutatására Irányuló Nemzeti Technológiai Platform P L A T F O R M N A P K F I Egészségipari Stratégiai Fehér Könyv Dr. Oberfrank Ferenc MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

Részletesebben

Gyulaj, a sorsfordító falu

Gyulaj, a sorsfordító falu Gyulaj, a sorsfordító falu Jó gyakorlatok, kreatív megoldások: helyi gazdaságfejlesztés a Kárpát-medencében Dr. Németh Nándor Gyulaj lakosságszámának változása, 1870-2011. 2771 2953 3063 2791 2787 2767

Részletesebben

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály

Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei. Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek működési tapasztalatai és fejlesztésének lehetőségei Bittsánszky Márton Agrárpiaci Főosztály Termelői szervezetek és kialakulásuk Feladatkörük Érdekviszonyaik Szerves fejlődés Európai

Részletesebben

Vajai László, Bardócz Tamás

Vajai László, Bardócz Tamás A halászat helye a magyar agrárágazatban A Közös Halászati Politika reformja és az EU halászati és akvakultúra ágazatának fejlesztési irányai Vajai László, Bardócz Tamás Az előadás tartalma: Magyarország

Részletesebben

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014.

LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag. Gazdaságfejlesztés intézkedés A1. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. 2014. LEDERMODE KFT. 2459 RÁCALMÁS MIKSZÁTH K. U.1. Szakmai anyag Gazdaságfejlesztés intézkedés A1 Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület 2014. december Cég bemutatása A pályázati intézkedésben meghatározott

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA

A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A MÓRAHALMI FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS HÁZA A mórahalmi Fenntartható Fejlődés Háza Pályázati azonosító: KEOP-6.2.0/B-2008-0007 Projekt gazda: Mórahalom Város Önkormányzata A fenntartható életmódot és az ehhez

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft.

Újabb nehézségek az egynapos sebészetben. Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Újabb nehézségek az egynapos sebészetben Előadó: Kovács Péter Vemed Kft. Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelete az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Tervezzük együtt a jövőt!

Tervezzük együtt a jövőt! Tervezzük együtt a jövőt! gondolkodj globálisan - cselekedj lokálisan CÉLOK jövedelemforrások, munkahelyek biztosítása az egymásra épülő zöld gazdaság hálózati keretein belül, megújuló energiaforrásokra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v KUNSZÁLLÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10.. sz.. jjegyzőkönyve 2013.. VI.. 27-én megtartott rendkíívüllii nyííllt üllésérőll J e g y z ő k ö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 12. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról 2011-2014.

Jegyzőkönyvi kivonat. 12. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának gazdasági programjáról 2011-2014. Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. május 26-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 12. napirendi pont: Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város

Részletesebben

ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN. Péterfi Mária szociális munkás

ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN. Péterfi Mária szociális munkás ADÓSSÁG A HÁZTARTÁSBAN Péterfi Mária szociális munkás Tartalom Társadalmi változások Probléma Adósságkezelés Hogyan tovább? Tartalom Társadalmi változások Probléma Adósságkezelés Hogyan tovább? Társadalmi

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK PIACI MEGJELENÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Támogatás célja: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program prioritásainak kiemelt célja a vállalkozások nemzetközi versenyképességének javítása. Felismerve a vállalkozások számára szűkösen rendelkezésre

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS)

Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája (ÉFS) Előzmények 2010: Az élelmiszeripar fejlesztésére vonatkozó Tézisek kidolgozása 2011: Nemzeti Vidékstratégia Élelmiszer-feldolgozási részstratégia 2011: Kormányzati kezdeményezésre Élelmiszeripar-fejlesztési

Részletesebben

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január

SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE. 2013. január SZAJOL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉP- ÉS HOSSZÚTÁVÚ VAGYONGAZDÁLKODÁSI TERVE 2013. január 2 1. Bevezetés A folyamatosan változó társadalmi, gazdasági környezet, az átalakulás korszakát élő közszolgáltatások,

Részletesebben

A Cashflow Hatékonysága

A Cashflow Hatékonysága A Cashflow Hatékonysága GR: Horváth Zoltán Cashflow Mérnökkel beszélgetek. A cashflow hatékonysága a mai téma. Hogyan lehet vajon egy cashflow-t jól, optimálisan működtetni? Nagyjából tudom, hogy mennyi

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TERMELÉSI KAPACITÁSAINAK BŐVÍTÉSE Támogatás célja: A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése, amely során

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

2015. április 22. Humán munkacsoport

2015. április 22. Humán munkacsoport 2015. április 22. Humán munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák 3.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés

Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Földeák község Önkormányzat gazdasági és munkaprogramja (2010-2014) I. Bevezetés Az 1990. évi LXV. törvény 91. (1) bekezdése szerint az önkormányzat meghatározza gazdasági programját, amelynek kötelező

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 14/2008. (III.28.) sz. rendelete Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 4/008. (III.8.) sz. rendelete a Nemzeti Energiatakarékossági Program energiatakarékossági pályázatainak önkormányzati támogatásáról Tata Város Önkormányzati

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői

Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők. Az értékesítési rendszer szereplői Az értékesítési rendszer szereplői, a közvetítők Az értékesítési rendszer szereplői Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Tóth É. - Kereskedelmi ismeretek 2 Az értékesítési rendszer

Részletesebben

Fejlesztési projektjeink eredményei

Fejlesztési projektjeink eredményei Fejlesztési projektjeink eredményei 1 www.bosch.hu Fejlesztési projektjeink eredményei 2 Miskolc Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. A Robert Bosch Energy and Body Systems Kft. 2003 nyarán alakult,

Részletesebben

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén

A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén A hazai beszállító ipar esélyeinek javítása innovációval a megújuló energiatermelés területén Lontay Zoltán irodavezető, GEA EGI Zrt. KÖZÖS CÉL: A VALÓDI INNOVÁCIÓ Direct-Line Kft., Dunaharszti, 2011.

Részletesebben

Az önkormányzatok szerepe az energiagazdaságban

Az önkormányzatok szerepe az energiagazdaságban Az önkormányzatok szerepe az energiagazdaságban Dr. Fábián Zsolt, Címzetes egyetemi docens, alpolgármester Gödöllő Város Önkormányzata Városi energiafelhasználás, energetikai konferencia 2010. 11. 25.

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a KEOP keretein belül 2010. február1. KEOP-2009-4.2.0/A: Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal A konstrukció ösztönözni és támogatni

Részletesebben

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István

Növekedés és fenntarthatóság. NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Növekedés és fenntarthatóság NFFT műhelykonferencia 2014. június 4. Bessenyei István Egy példa Rókák a Nyulak Szigetén Hová vezet ez: Falánk rókák és kevéssé szapora nyulak esetén mindkét populáció kihal.

Részletesebben

Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV

Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV Széchenyivárosi Ifjúsági Tér STRATÉGIAI TERV 1 1. Bevezetés A magyar családok többségének és nekünk, fiataloknak tízmillió forint sok pénz. Saját igényeinkkel, vágyainkkal pontosan tisztában vagyunk, így

Részletesebben

A helyi vidékfejlesztési terv 2.sz. melléklete. Intézkedés B Fenntartható gazdasági modell kialakítása 1. alintézkedés 1 Ökoturisztikai fejlesztések

A helyi vidékfejlesztési terv 2.sz. melléklete. Intézkedés B Fenntartható gazdasági modell kialakítása 1. alintézkedés 1 Ökoturisztikai fejlesztések 2. sz. Melléklet ADATLAP AZ INTÉZKEDÉSEK ÉS ALINTÉZKEDÉSEK 1 BEMUTATÁSÁRA 1. Az intézkedés és az alintézkedések sorszáma és megnevezése: Sorszám Megnevezés Intézkedés B Fenntartható gazdasági modell kialakítása

Részletesebben

Energia alternatívák a kisvárosokban.

Energia alternatívák a kisvárosokban. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG XII. VÁNDORGYŰLÉSE Helyi fejlesztés Veszprém, 2014. november 27 28. Energia alternatívák a kisvárosokban. A Dél-dunántúli régió megújuló energiaforrásainak hasznosítása

Részletesebben

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök

Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök Készítette: dr. Lukács Andrea közbeszerzési tanácsadó, szakértő, Közbeszerzési Tanácsadók Országos Szövetsége, alelnök 2013.12.20. dr. Lukács Andrea, 1 A közbeszerzési irányelvek lehetőséget adnak a szociális

Részletesebben

Modell a település szintű fejlődés, a felzárkózás jegyében

Modell a település szintű fejlődés, a felzárkózás jegyében Modell a település szintű fejlődés, a felzárkózás jegyében Modell a település szintű fejlődés, a felzárkózás jegyében Egy jó gyakorlat, jó példa a fejlődésre, a felzárkózásra és az elmaradottság ellen

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól

Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete. a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Vámosszabadi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PROJEKT ADATLAP Tapasztalatok szerint Magyarországon a mikro- és kisvállalkozások, kevés kivételtől eltekintve, nem tudják kihasználni gazdasági adottságaikat és megvédeni saját

Részletesebben

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020

Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 ÉLELMISZER-FELDOLGOZÁS NÉLKÜL NINCS ÉLETKÉPES MEZŐGAZDASÁG; MEZŐGAZDASÁG NÉLKÜL NINCS ÉLHETŐ VIDÉK Magyarország közép és hosszú távú Élelmiszeripari Fejlesztési Stratégiája 2014-2020 Dr. Bognár Lajos helyettes

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01)

Érettségi utáni képzések nappali képzés. Gyakorló ápoló (52 723 01) Érettségi utáni képzések nappali képzés 1. Gyakorló ápoló 2. Egészségügyi asszisztens A szakképesítés alapadatai Gyakorló ápoló (52 723 01) A szakképesítés azonosító száma: 52 723 01 A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KMS Védjegy általános szakmai követelményei

KMS Védjegy általános szakmai követelményei KMS Védjegy általános szakmai követelményei A Kiváló Minőségű Sertéshús (KMS) védjegy céljai: felhívja a hazai és külföldi fogyasztók figyelmét az ellenőrzötten kiváló minőségű sertéshúsból készült termékekre

Részletesebben

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások

Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Élelmiszerhulladék-csökkentés a Jövő Élelmiszeripari Gyárában Igények és megoldások Jasper Anita Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. Élelmiszerhulladékok kezelésének és újrahasznosításának jelentősége

Részletesebben

Rendszer bevezetés. Hogyan kezdjük el?

Rendszer bevezetés. Hogyan kezdjük el? Rendszer bevezetés. Hogyan kezdjük el? Nehéz a változás Mint minden új projekt, egy minőségmenedzsment rendszer bevezetése is változásokat fog hozni cége életében. Úgy kellemeseket, mint kellemetleneket

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM MUNKAKÖZI ANYAG JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ELŐZETES GAZDASÁGFEJLESZTÉSI RÉSZPROGRAM A 2013. április 19-én benyújtott a Megyei Közgyűlés 291/2013. (V.17.) számú

Részletesebben

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Humánerőforrás fejlesztés az Új Széchenyi Tervben Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Társadalmi Megújulás Operatív Program /TÁMOP/ Támogatás intenzitás: 100 % - vissza

Részletesebben

Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján

Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján Perifériára szorulva: Társadalmi jól-lét deficit egy halmozottan hátrányos kistérség példáján Schuchmann Júlia, PhD Tudományos segédmunkatárs MTA KRTK RKI NYUTO MRTT XII. Vándorgyűlés Veszprém, 2014 november

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság

Jövőkép 2030 fenntarthatóság versenyképesség biztonság Energiastratégia 2030 a magyar EU elnökség tükrében Globális trendek (Kína, India); Kovács Pál helyettes államtitkár 2 A bolygónk, a kontinens, és benne Magyarország energiaigénye a jövőben várhatóan tovább

Részletesebben

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány

Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Depóniagáz, mint üzemanyag Esettanulmány Eörsi-Tóta Gábor Szombathely, 2012.04.26. Depóniagáz hasznosítási lehetőségei - Hőtermelés - Villamos energia termelés - Kapcsolat energia termelés (hő és villamos

Részletesebben

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA

KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY KAPCSOLATA Tudomány az iskola, tudományos a tanítás ott, de csakis ott, ahol tudósok tanítanak. Hozzátehetem, hogy tudósnak nem a sokat tudót, hanem a tudomány kutatóját nevezem.. Eötvös Loránd KÉPZÉS ÉS TUDOMÁNY

Részletesebben

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be:

A 2009. évi gazdálkodásunkról a kért szempontok alapján az alábbiak szerint számolunk be: Szám: 201-2/2010. Ü.i.: Engyelné Piekos Liliana Tárgy: 2009. évi szöveges beszámoló Hiv.sz.: 306-2/2010. Mell.: 1 garnitúra Baranya Megyei Önkormányzat Lászlóné dr. Kovács Ilona Főjegyző Asszony részére

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Támogatás célja GINOP-1.2.1-15 A hazai ipar fejlesztése érdekében Felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai KKVk

Részletesebben

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE

Kórházi létesítmény gazdálkodás a MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE Kórházi létesítmény gazdálkodás a gyakorlatban MOLNÁR AT TILA ELNÖK EGÉSZSÉGÜGYI GAZDASÁGI VEZETŐK EGYESÜLETE A Kórház (szakrendelő, orvosi rendelő) mint létesítmény Egészségügyi intézmény egy speciális

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások

A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások A tanyás térségekben elérhető megújuló energiaforrások Romvári Róbert tervezési referens Magyar Tanyákért Programiroda NAKVI Tanyák és aprófalvak Magyarországon Budapest, 2014. 12. 16. Amiről szó lesz

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

A változások kényszere

A változások kényszere Péterfi Ferenc: A változások kényszere Milyen közösségi kihívások várnak a szakmánkra és a művelődési intézményekre, szervezetekre? peterfi@kkapcsolat.hu A változások természetéről - A változás állandósul;

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Ikt.sz.: 7239/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. márciusi ülésére Tárgy: Alapítványok támogatása Az előterjesztést készítette: dr. Budavári Zsuzsanna Közgyűlési, Szervezési

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17.

Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Fenntartható közösségi kezdeményezések támogatási lehetőségei 2014-2020 között Répceszemere 2015. június 17. Bozzay Balázs Pannon Megújuló Energia Klaszter www.bfh.hu, 30/226 77 55 Környezetileg minimum

Részletesebben

Kistermelői és helyi termékek jelentősége a közétkeztetésben

Kistermelői és helyi termékek jelentősége a közétkeztetésben Kistermelői és helyi termékek jelentősége a közétkeztetésben Deák Ferenc főosztályvezető-helyettes Élelmiszerlánc-felügyeleti Főosztály Budapest, 2014. október 17. Kormányprogram a magyar mezőgazdaság

Részletesebben