Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület június 4-i ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének"

Átírás

1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület június 4-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1

2 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J/51-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 4-én Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Balla László, Bense Zoltán, Csányi József, Gyenes Attila, Horváth Gábor, Horváth Tamás, Dr. Kiss Ákos Csaba, Kollár László, Dr. Ónodi Izabella, dr. Réczi László, Szamosi Endre Ferenc, Ván Jenő (12 fő) képviselők, Dr. Faragó Zsolt jegyző, Dr. Füstös Magdolna aljegyző, Rosta Ferenc alpolgármester, Rádi Rudolf városüzemeltetési oszt. vez., Kisné Drubi Anikó pénzügyi oszt. vez., Gyuricza Gergő Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet részéről, dr. Tisóczki Tamás vagyonhasznosítási csoportvezető, dr. Garai István Levente Civil Szerv. Szöv. delegált tagja, Eszik Bence bizottsági külsős tag, Számel Lászlóné bizottsági külsős tag. Távolmaradt képviselők: Dongó József, Jankovszki Zoltán, Kapus Krisztián, Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 15 képviselőből 12 fő van jelen. A mai ülés összehívását az indokolta, hogy a Képviselő-testület korábbi ülésén jóváhagyott Honvéd Sporttelepen megépítendő kosárlabda pálya pályázati anyagának benyújtási feltétele a hatályos sportfejlesztési koncepció megléte. A korábbi sportfejlesztési koncepció 2013-ig volt hatályos, ezért a sikeres pályázati eljáráshoz szükséges jóváhagyni az új Sportfejlesztési Koncepciót. Az említett napirendi ponttal együtt a mai ülés napirendjén összesen 3 napirendi pont szerepel, melyeket a kiküldött meghívó tartalmaz. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban, szavazásra teszem fel a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbi határozattal: 2

3 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Napirendi pontok jóváhagyásáról H A T Á R O Z A T : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a június 4-i képviselőtestületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása tárgyában 2./ Előterjesztés a Horváth Z. u. 9. szám alatti ingatlan bontására kapott ajánlat kiválasztása tárgyában 3./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója felülvizsgálata tárgyában 2./ Jelen határozat normatív határozat. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Képviselő-testület tagjai. 1. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Csányi József polgármester Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs kérdés, javaslat, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: 3

4 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási összegének kiegészítése H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 95/2015. (IV.30.) önkormányzati határozatával jóváhagyott Ft/hó támogatási összeget kiegészíti további Ft/hó összeggel, így mindösszesen Ft/hó támogatást nyújt a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézetben a gyermek szakrendelés, a szemészet, kardiológiai szakrendelés, valamint a sürgősségi fogadóhely fenntarthatósága, illetve szakmai színvonalának emelése érdekében május 1-től december 31-ig. A Képviselő-testület a évi költségvetésében Ft kiegészítő támogatást biztosít a Bács-Kiskun Megyei Kórház részére, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. sor terhére. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a évi költségvetési rendelet módosításának ez irányú előterjesztésére, és felhatalmazza a határozat mellékleteként csatolt támogatási szerződés aláírására. Felelős: Csányi József polgármester Határidő: június 30. Erről értesül: Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézetben Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Képviselő-testület tagjai. 4

5 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. képviseli: Csányi József polgármester adószám: bankszámlaszám: mint: Támogató (továbbiakban: Támogató) Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. képviseli: Dr. Svébis Mihály főigazgató adószám: bankszámlaszám: mint: Támogatott (továbbiakban: Támogatott) (együtt: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint Támogató a Képviselő-testület 95/2015. (IV.30.) határozata alapján Ft, 161/2015. (VI.04.) határozata alapján további Ft, azaz mindösszesen Ft, Nyolcmilliószázharmincegycezer-kettőszáz forint vissza nem térítendő támogatást nyújt május 1-jétől december 31-ig, havi egyenlő Ft/hó összegben Támogatott részére. 2. Felek rögzítik, hogy a támogatás kizárólag az alábbiakban meghatározott célra fordítható: A Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet alábbi szakrendelései működésének támogatására: - a gyermek szakrendelés működésének heti 20 órában történő fenntartására, - a kardiológiai szakrendelés és szív ultrahang várólistájának 1 hónappal (6 hónapról 5 hónapra) történő csökkentéséhez, egy szakorvos heti 10 órában történő alkalmazására, - a szemészeti szakrendelés heti rendelési idejének 10 órával történő emeléséhez és várólistájának 1 hónappal (4 hónapról 3 hónapra) történő csökkentéséhez, - a sürgősségi fogadóhely működési kiadásaira. 3. Felek rögzítik továbbá, hogy 2. pontban meghatározott célok megvalósítását Támogatott Ft/hó támogatási összegből tudja megvalósítani, és a különbözetként jelentkező összeg fedezetét az ellátásban érintett önkormányzatok - Fülöpjakab, Kunszálás, Tiszakécske estében a Támogató - az érintett szakrendelések esetszámainak települési megoszlása alapján biztosítják. 4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített célokat a 3. pontban meghatározott támogatási összegből megvalósítja, és a nyújtott támogatást kizárólag a vállalt kötelezettségeinek megvalósítására használja fel. 5

6 5. A pénzügyi támogatást Támogató a jelen szerződés 1. pontjában rögzített havi összegben, a tárgyhó utolsó napjáig átutalja a Támogatott bankszámlájára. 6. Támogatott köteles a pénzösszeg felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a szerződésben foglalt célok megvalósulását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti. Ennek keretében az ellenőrzést végző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, a szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyektől felvilágosítást kérni. 7. Támogató a szerződéstől való azonnali hatályú felmondásra jogosult az alábbi esetekben: - jelen támogatási szerződés hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a szerződés 2. pontjában rögzítettek teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, - Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel, - Támogatott jelen szerződés szerinti szakmai, pénzügyi elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles 8 napon belül visszautalni az addig folyósított támogatást a folyósítás napjától számított késedelmi kamattal növelt összeggel a Támogató bankszámlájára. 8. Támogatott köteles a szerződés 2. pontjában rögzített célok megvalósulásáról és a 4 havi támogatási összeg felhasználásáról szeptember 30-ig, ill. a teljes támogatási összeg felhasználásáról január 31-ig (a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumokkal ellátott) pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni és azt Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya részére megküldeni. A pénzügyi elszámolást az írásbeli szakmai beszámolóval együtt a Pénzügyi Osztály ellenőrzi. 9. Amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy jelentős késedelmet szenved, ill. csak részben tud megvalósulni, úgy a Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban Támogatónak jelezni. 10. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt köteles Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül visszafizetni. 11. Amennyiben a Támogatott jogszabálysértő módon, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott célokra használja fel a támogatás összegét, illetőleg annak egy részét, vagy a jelen megállapodásban vállalt elszámolási kötelezettségét elmulasztja, köteles a támogatás összegét, illetőleg annak a céllal ellentétes módon felhasznált részét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül, a támogatás folyósításától számított késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni a Támogatónak. A Támogató jogosult továbbá a fenti jogellenes magatartás esetén az írásbeli felszólítással egyidejűleg - a még fennmaradó támogatás folyósítását felfüggeszteni. 12. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek is jogosultak ellenőrizni. Támogatott vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 6

7 13. A Támogató kijelenti, hogy a pénzügyi támogatás fedezetigénye az Önkormányzat évi költségvetésében rendelkezésre áll. 14. Támogatott kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 15. Felek jelen szerződést csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak. 17. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére értékhatártól függően a Kiskunfélegyházi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen szerződést a Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. Kiskunfélegyháza, június... Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza képv: Dr. Svébis Mihály főigazgató Támogatott. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata képv: Csányi József polgármester Támogató Pénzügyi ellenjegyző:. Kisné Drubi Anikó osztályvezető 7

8 2. Előterjesztés a Horváth Z. u. 9. szám alatti ingatlan bontására kapott ajánlat kiválasztása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Kisné Drubi Anikó pénzügyi oszt. vez. Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Horváth Z. u. 9. szám alatti ingatlan bontására kapott ajánlat kiválasztása H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 134/2015. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban szereplő munkálatok - Kiskunfélegyháza, belterület 176/4 helyrajzi számú, természetben Horváth Zoltán utca 9. szám alatti ingatlanon történő - elvégzésével a Bács-Szinkron Kft-t, bruttó ,- Ft, (nettó ,- Ft) ajánlati árért, melynek forrását Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata évi költségvetés Céltartalék 14. sorának terhére biztosít. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Vagyonhasznosítási Csoportot a bontással kapcsolatos feladatok ellátására. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a évi költségvetési rendelet módosításának ez irányú előterjesztésére. Felelős : Csányi József polgármester Dr. Tisóczki Tamás vagyonhasznosítási csoportvezető Határidő: december 31. Erről értesül: Bács-Szinkron Kft. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyonhasznosítási Csoportja Képviselő-testület tagjai. 8

9 3. Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója felülvizsgálata tárgyában Előterjesztő: Csányi József polgármester (Előterjesztés írásban mellékelve) Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. Kérem szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója felülvizsgálata H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja évekre vonatkozóan Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepcióját a mellékletben foglalt tartalommal és formában. Felelős: Határidő: Csányi József polgármester azonnal Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Képviselő-testület tagjai. 9

10 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ( ) 10

11 Tartalom 1. Előzmények Jogszabályi környezet A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A sportról szóló évi I. törvény egyéb jogszabályok Bevezetés Alapelvek Célok Általános célok Az önkormányzat sportcéljai Diáksport, testnevelés Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa György utcai óvoda Bercsényi utcai óvoda Móravárosi óvoda Móra utcai óvoda Szegedi úti óvoda Kossuthvárosi óvoda Nagyszőlő úti óvoda Százszorszép óvoda Bankfalui óvoda Összefoglaló Általános Iskolák Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Göllesz Viktor Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Constantinum Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola Középiskolák: Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Szakközépiskolája Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Kollégium Constantinum Katolikus Gimmnázium, Szakközépiskola, Kollégium Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagintézménye Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása Honvéd Sporttelep üzemeltetése május 1-től napjainkig KÉSZ ARÉNA Városi Sportcsarnok üzemeltetése Jégpálya biztosítása Egyéb sportlétesítmények KÉSZ Aréna Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok

12 7.2. Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda Honvéd sporttelep Városi ifjúsági sporttelep Városi repülőtér Sportlétesítmények kapcsolatos törekvések A sport egyes területeinek jelenlegi helyzete, lehetséges fejlesztési módjai Óvodai testnevelés: Iskolai testnevelés, diáksport, nevelési-, oktatási intézmények Sajátos nevelési igényű tanulók és fogyatékkal élők sportja Szabadidősport Egyesületek, alapítványok Sporttevékenységek finanszírozása A koncepció időtartalmára vonatkozó célok, fejlesztési szükségletek összefoglalása Összegzés

13 1. Előzmények A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja, amely helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokról rendelkezik, a sporttal és az ifjúsággal kapcsolatos feladatokat az önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalja. Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti mind a diáksport, mind a tömegsport, illetve az egyéb kiemelt sportágak eszmei és anyagi támogatását, illetve kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartására, azok fejlesztésére. A cél a lakosság minél szélesebb körű bevonása a sport- és mozgáskultúrát építő tevékenységekbe tekintet nélkül nemre és életkorra. A városi sportélet alapját a közoktatási intézményekben zajló rendszeres testnevelés oktatás, a városban lévő egyesületek, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő Félegyházi Térségi Sportiskola Nonporfit Kft. tevékenysége adja. 2. Jogszabályi környezet 2.1. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 46. (3) b) pont szerint a gyermeknek és a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg a nevelésioktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák: a szabadidő, a testmozgás beépítésével, sportolási lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki iskolai tanulmányi rendjét. A törvény a előírja a kötelezően ellátandó intézményi feladatok között a tanórán kívüli foglalkozások tervezésénél, az iskolai sportkör kötelezőségét és a mindennapos testedzés biztosítását A sportról szóló évi I. törvény 55. -a a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára való figyelemmel határozza meg a helyi önkormányzatok feladatait: meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról; a sportkoncepció célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel és a sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket; megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit; a helyi önkormányzat biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket egyéb jogszabályok évi LXV. Törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről; 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatáról; 166/2004. (V. 21.) Kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről; 13

14 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről; 54/2004. (III. 18.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról; 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről; Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2004. (VII.01.) rendelete, a rendelet felülvizsgálatra szorul; 2. Bevezetés A évi Alaptörvény alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát, kiemelt tekintettel a gyermekekre. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja - többek közt - a rendszeres testedzés biztosításának lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és rekreáció) fontos eszköze. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közügyek körében a sport és ifjúsági ügyeket. A céltudatos gondoskodás, a helyi sportolás lehetőségeinek biztosításával segíti az egészséges életmód kialakítását. A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai testneveléstől a versenysportig - egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek. Bármelyik részterület fejlesztése, vagy elhanyagolása jelentősen kihat a testkultúra egészére. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiségformálásban. Ellentmondást jelent, hogy míg a versenysport, az élsport területén kimagasló eredményeket és nemzetközi sikereket érnek el sportolóink, addig a lakosság döntő többségének rossz az egészségi, edzettségi állapota. Az átalakulás folyamata a mai napig nem zárult le, ezért az országos és helyi szinten egyaránt átmeneti időszakát éli a sport, ami országunk Európai Unióhoz történő csatlakozásával újabb változásokon ment keresztül. 3. Alapelvek A sport, a testkultúra, a testnevelés összetett fogalomkör. Részterületei (testnevelés, gyermekifjúsági- és diáksport, utánpótlás nevelés, szabadidősport, versenysport, turizmus, sportegészségügy, szakemberképzés és továbbképzés) összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak: Iskolai testnevelés és diáksport egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek. Fő funkciója a sport, műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre, rendszeres és kiegyensúlyozott életvitelre nevelés. Jelentős szerepet játszik a sport és a testi nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely elengedhetetlen a felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges érett személyiség kialakulásának folyamatában. A sport ezen ágazata eltérően a többi ágazattól nem 14

15 önkéntességen alapul, hiszen kötelező iskolai tantárgyról van szó. Ebből adódóan sok tekintetben más elbírálás alá esik a testnevelés, mint az önkéntesen végzett sporttevékenység, vagy üzleti sport. A szabadidősport és a rekreáció a munkaképesség megtartásának, és újratermelésének természetes eszköze, amely életkortól és nemtől függetlenül űzhető. A szabadidősport alkalmas a jó közérzet kialakításra, a szociális emberi kapcsolatok ápolására és annak megtartására, és a sportpiac egészének egyre jelentősebb hasznot termelő ágazata. Verseny-, és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek, valamint a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közti békés versengés lehetőségét, ma már jelentős piaci tényezőt jelent sok ország gazdaságában. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára. A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági jelenségéhez. A város sportja a külterületeken élőket is beleértve - meg kell, hogy feleljen az Európai Unióban megszabott elvárásoknak, valamint a környezetvédelmi és a területfejlesztési kötelezettségeknek. 4. Célok 4.1. Általános célok az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés; az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás; a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése; a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése; a szórakozás és szórakoztatás; gazdasági vállalkozás; a sport-turizmus elősegítése; 4.2. Az önkormányzat sportcéljai Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a városban működő alapfokú közoktatási intézményekben, és a nem általa finanszírozott egyéb közoktatási intézményekben az illetékes Minisztériummal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal együttműködve, valamint az általa támogatott kiskunfélegyházi sportszervezetekben, illetve a Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.-vel az egészségmegőrzés érdekében, hosszú távon a sporttevékenységek központjába a gyermek és ifjúsági sportot kívánja helyezni. Ezen belül a teljesítőképes tudást adó, mérhető, ellenőrizhető, jól szervezett, megfelelően motivált tanórai és tanórán kívüli testnevelést, a mindennapos testedzést, a szabadidősport megvalósítását, valamint az eredményes egyesületi munkát és a céltudatos utánpótlás-nevelést támogatja a sportolási feltételek megteremtésével és fokozatos javításával és finanszírozási rendszerével. Fontos cél, hogy valósuljon meg az alulról építkezés, tehát hogy az általános iskolás tanulók az iskolai testnevelés során ismerkedjenek meg a sportolási alapokkal (atlétika, labdajátékok: 15

16 kiemelten kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, tenisz, úszás). Így valósulhat meg a valódi kiválasztás lehetősége a városi sportegyesületek részére. A város kiemelten kívánja támogatni a város sporthagyományait figyelembe vevő, eredményesen működő egyesületeket, szakosztályokat, utánpótlás nevelő műhelyeket. Az önkormányzat, amennyiben az ehhez szükséges pénzügyi fedezet az éves költségvetésben biztosítható, pályázati alapot hoz létre. Az ehhez szükséges összeget a tervezhető bevételek és kiadások függvényében a Képviselő-testület - évenként - a költségvetési rendeletében határozza meg. Ennek az összegnek a finanszírozási keretekben történő felosztását pedig átruházott hatáskörben a városi Művelődési és Szociális Bizottság végzi el. Ennek keretében: Az Önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó helyi, és külterületi szervezetekkel. Az Önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti. A város költségvetési lehetőségeitől, valamint egyéb támogatási forrásaitól függően törekedni kell az önkormányzati sportlétesítmények, sportpályák fejlesztésére, újak építésére. Az Önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi, és külterületi sporttevékenységeket. A lakosság egészségmegőrzése érdekében a sporttevékenységek középpontjába elsősorban az iskolai testnevelést, mint kötelezően ellátandó sportfeladatot, valamint a szabadidősportot kell állítani. Meg kell teremteni az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának a feltételeit. A szabadidősport fejlesztésével a lakosság széles rétegeit kell ösztönözni az egészséges életforma kialakítására. Figyelemmel az esélyegyenlőségre segíteni kell a fogyatékosok és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit. A sportegyesületen belüli utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása a kulcsfontosságú feladatok közé kell, hogy tartozzon. Ezt a sporttörvény is a támogatásra javasolt területek közé sorolja, sőt az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta is javasolja. Városunk társadalmi, gazdasági életének további fejlesztése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a járási települések, valamint más városokkal való sportkapcsolat kialakítására, nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételre, a testvérvárosi kapcsolatok adta lehetőségek minél jobb kihasználására. 6. Diáksport, testnevelés 6.1. Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa György utcai óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra. 16

17 Bercsényi utcai óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Móravárosi óvoda Megfelelő kialakítású tornaszobával és felszereléssel rendelkezik Móra utcai óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Szegedi úti óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Kossuthvárosi óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Nagyszőlő úti óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Százszorszép óvoda Az aulában kialakításra került egy tornázó helyiség Bankfalui óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Összefoglaló Az Óvodai Alapprogram előírásának megfelelően minden tagintézményben naponta szervezett mozgástevékenység folyik legalább 15 perces időtartamban. Heti egy alkalommal ún. mozgás foglalkozás folyik fél óra időtartamban intézményenként. Igény lenne minden óvodai nevelést ellátó épületben tornaszoba kialakítására, ami rossz idő esetén is megoldaná a gyors mozgáslehetőség biztosítását a gyerekek számára. Jó idő esetén minden intézményben biztosított a szabadtéri mozgás lehetősége Általános Iskolák Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A tornaterem nagysága 592 m 2 (két részre osztható). Tornaszoba alapterülete (konditerem) 38 m 2. Sportudvar: salakpálya 924 m 2, kézilabdapálya m 2, futópálya 915 m 2, zöldterület 1778m 2 alapterületű. 17

18 A sportudvar és a sportszerek mennyisége és állapota jelenleg kielégítő Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Tornaterem nagysága 451 m 2, tornaszobája 132 m 2, sportudvara m 2 területű. Platán Utcai Általános Iskola Tagintézmény tornaterme 300 m 2, sportudvara 968 m 2 alapterületű. Az elhasználódott eszközök cseréje illetve az öltözők felújítása nagyon szükséges lenne Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola Tornaterme 157 m 2, sportudvara 968 m 2 alapterületű. Az iskola felszereltsége a minimumnak megfelelő Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye A mindennapos testnevelés bevezetésével a testnevelés órák az iskola tornatermében illetve a táncteremben kerülnek megtartásra. A táncterem nagysága nem megfelelő. Jó idő esetén az iskolához közeli Honvéd pálya kerül igénybevételre, valamint az iskolai térbeton és a salakpálya használható. A kötelező úszásoktatás a Constantinum uszodájában került megvalósításra Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tornaterem: 210 m 2, sportudvar m 2 alapterületű, műanyag borítású kézilabdapályával rendelkezik Göllesz Viktor Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A tornaterem 162 m 2 alapterületű, sportudvar mérete hiányos, de kézilabda pálya, távolugró gödör, kosárlabda palánkok és magasugró hely megtalálható rajta. Az udvaron található egy salakos sportpálya, azonban az eszközei cserére szorulnak. Az intézmény felszereltsége a sporteszközöket tekintve alapvetően megfelel Constantinum Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola Tornaszoba 250 m 2, sportudvar 300 m 2 alapterületű. Constantinum Sportcentrum 40x20 m 2 kézilabdapályával valamint 2 tanmedencés uszodával rendelkezik Középiskolák: Móra Ferenc Gimnázium A tornaterem 368 m 2 területű melynek állapota kritikán aluli. Állandóak a beázások, a fűtésrendszere (plafonról lefelé) különleges, a tornaterem mérete nem praktikus, semelyik pályához nem szabvány méret. A sportfelszerelésekben is hiányt szenvednek. Az udvaron kosárlabdázásra és röplabdázásra van lehetőség Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Szakközépiskolája Tornaterem 510 m 2 alapterületű, felszereltsége megfelelő, a szerek jó állapotúak. Tornaszoba 24 m 2 alapterületű, a benne lévő kondicionáló gépek elavultak. 18

19 Sportudvar mérte kicsi, keveset használt Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája Tornaszoba 182 m 2 alapterületű, mely egy szabványos kosárlabda pályát tartalamaz. Minimális igényt képes kielégíteni a testnevelés-oktatásához. Statikai és épületszerkezeti problémák miatt több sportszert nem lehet rögzíteni. Az udvaron található betonos kézilabda pályát próbálják minél többet kihasználni. Az udvaron található a kézilabda pályán túl egy salakos zsinórlabda pálya, salakos 170 m-es futópálya, illetve az iskolához tartozik egy 30 m 2 tornaterem Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Kollégium Tornaterem 600 m 2 alapterületű, sportudvar 40x20 méter, mely közös használatú a pontban említett Közgazdasági Szakközépiskola tagintézménnyel. A tornaterem felszereltsége megfelelő valamennyi labdajáték tanítására. Az eszközök minősége megfelelő Constantinum Katolikus Gimmnázium, Szakközépiskola, Kollégium Tornaszoba 250 m 2, sportudvar 300 m 2 alapterületű. Constantinum Sportcentrum része egy 40x20 m 2 kézilabdapálya és egy 2 tanmedencés uszoda Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagintézménye Tornaterem 200 m 2, sportudvar 300 m 2 alapterületű, rendelkezik 3 db 60 méteres futósávval, valamint egy súlylökő hellyel. Az iskolához tartozik egy kondicionálóterem. A felszereltség és a létesítmény állaga a közepes szintnek felel meg Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011 augusztus 25.-i ülésén létrehozta a Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft-t.( továbbiakban FTSI ). A döntés célja, hogy a városi szinten egyre csökkenő sportfinanszírozási lehetőségek mellett, a látványsportok támogatására kialakított új TAO támogatási lehetőséget az utánpótlás nevelés céljaira a sportiskola igénybe vegye. Jelenleg hét utánpótlás labdarúgó, két utánpótlás futsal csapattal és három kosárlabda utánpótlás csapattal vesz részt a sportági szövetségek által szervezett bajnokságokban, illetve programokban. Valamennyi csapat felkészítése, ill. versenyeztetése szakképzett edzők irányításával történik júliusától jelentős létszám, illetve csapatszám növekedés várható, hiszen a városban a Sportiskola veszi át mind a kosárlabda, mind a labdarúgás sportágban az utánpótlás nevelési feladatokat. A szezontól várhatóan 10 kosárlabda, 15 labdarúgó, és 4 futsal utánpótláscsapat felkészítését és versenyeztetése kerül elvégzésre az FTSI által. 19

20 Az utánpótlás nevelési feladatok ellátását nagyban segíti a 2011-ben életbelépő új sporttámogatási rendszer. Ennek keretében a sportolással, versenyzéssel kapcsolatos költségek (bér, utazás, stb.) 90% -át un. TAO -os forrásokból fedezett. A 10% önrészt az Önkormányzat biztosítja. Szintén e sporttámogatási rendszeren keresztül lehetséges infrastruktúra fejlesztésére is pályázni. Ennek 30%-os önrészét ugyancsak a Város biztosítja. A Sportiskola 2012 májusától a Kiskunfélegyházi Honvéd Sporttelep üzemeltetését is felvállalta januárjától pedig a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok üzemeltetési feladatait is az FTSI végezi el. Ezek a sportlétesítmények nagyban segítik az utánpótlás nevelési feladatok magas színvonalú ellátását. Az FTSI munkáját négy tevékenység köré lehet csoportosítani: 1. Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása. 2. Honvéd Sporttelep üzemeltetése. 3. KÉSZ ARÉNA Városi Sportcsarnok üzemeltetése. 4. Jégpálya használat biztosítása Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása A Sportiskola célja a megalakulása óta az, hogy az utánpótlás korosztályú fiatalok minél szélesebb körének sportolási lehetőséget biztosítson. Ez jelenleg két sportágban kerül elvégzésre. Tudomásul szükséges venni, hogy aki sportol, az nyerni szeretne és a győzelem is fontos, de sokkal fontosabb az, hogy minél több gyerek mozogjon, minél többen váljanak egészséges igazi sportemberré. Hitvallása az intézménynek az, hogy a sport megtanít szerényen győzni, méltósággal veszíteni, megtanít a becsületes, a fegyelmezett, a kitartó, az elhívatott munkavégzésre. Azaz megtanít mindarra, ami nemcsak a sportban, hanem az élet minden területén fontos. Ezért fontos, hogy minél több fiatal számára biztosított legyen a rendszeres sportolás lehetősége, így olyanoknak is, akiből sosem lesz bajnok. Ez mondható egy kisvárosi sportszervezet igazi feladatának Honvéd Sporttelep üzemeltetése május 1-től napjainkig A Sportiskola 2012 év májusa óta megkapta az önkormányzati tulajdonú Honvéd sporttelep működtetésének feladatait is. A feladatot 1 fő gondnok, (2014 júniusa óta TÁMOP-os pályázat keretében 2 fő takarítónő, 2 fő pályamunkás) és az ügyvezető látja el. A sporttelep átvételével FTSI-ben sportoló labdarúgók otthonra leltek, s közösen használják a létesítményt Honvéd sportegyesület labdarúgóival. A pályák igénybevétele jelentősen emelkedett. Mára már a két sportszervezetben 13 korosztályos és 2 felnőtt csapat edz és versenyez rendszeresen a meglévő két pályán. A sportiskola saját bevételeiből nyár folyamán kicserélésére került egy szivattyú, megtörtént az öltözők tisztasági festése, és egy kisebb fűnyíró traktor is beszerzésre került. Az Önkormányzat jóvoltából megtörtént a csatornarendszerbe történő bekötés is. A pályát körülvevő korlátok felújítása is megkezdődött évi megépítéssel az Önkormányzat pályázott egy 60x40 méteres műfüves pályára. Ez hatalmas segítséget jelent majd elsősorban az edzések vonatkozásában. 20

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Középtávú Sportkoncepciója 2008-2013 TARTALOM I. Bevezetés 3. o. 1. A sportkoncepció szükségessége 3. o. 2. Hódmezővásárhely sportmúltja 4. o. II. A sportkoncepció alapelvei

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44

http://kezikerelem.innospectrum.hu/kerelem2014/print?w=1 1 / 35 2014.11.13. 13:44 1 / 35 2014.11.13. 13:44 Ügyiratszám : be/sfphp02-2051/2014/mksz 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: DOROGI EGYETÉRTÉS SPORTEGYESÜLET

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 21 2012.08.28. 13:20 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: GYŐRI ETO HOCKEY CLUB SPORT EGYESÜLET GYŐRI

Részletesebben

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita

2 2 4 1 Sülysáp. Dósa Richárd elnök. Oczella Rita 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve: Sülysápi Gyerekfoci Egyesület 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra

Részletesebben

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva

ASI DSE. Eperjesiné Muts Éva. ügyvezető elnök. Eperjesiné Muts Éva 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Angyalföldi Sportiskola és Diáksport Egyesület ASI DSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály:

Részletesebben

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények

V. GIESSWEIN SÁNDOR SZOLIDARITÁSI PROGRAM. V/1 Szolidaritási és szociális program a tataiakért. Szociális igények A 2008-BAN KÉSZÜLT MAGYARY TERV FELÜLVIZSGÁLATA ÉS ÚJ CÉLKITŰZÉSEK MEGFOGALMAZÁSA figyelembe véve a Tata Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010-14-es gazdasági programjában foglaltakat is V. GIESSWEIN

Részletesebben

be/sfp-8214/2015/mlsz

be/sfp-8214/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Gyulai Termál Futball Club Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Gyulai Termál FC Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 2234 A kérelmező

Részletesebben

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím:

TFSE. Dr. Molnár Sándor. Ügyvezető elnök E-mail cím: Tóth Tamara E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521 NBII Áfa levonásra a pályázatban igényelt költségek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert

A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Szentgyörgyi Albert "A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert OVI-FOCI, OVI-SPORT Nincs erősebb, mit egy eszme, melynek eljött az ideje! Victor

Részletesebben

1 / 12 2013.11.07. 10:12

1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 / 12 2013.11.07. 10:12 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kalmár Zoltán Általános Iskola Diáksportjáért Egyesület Kalmár DSE

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város

Szekszárd Megyei Jogú Város Ne csüggedj, hisz ifjú vagy, S minden elérhető, Ha van benned bátorság, Remény, s szeretni erő. Johann Wolfgang von Goethe Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepció 2009-2013 2 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=...

http://jegkorongkerelem.globalsoftware.hu/kerelem2012/admin?todo=... / 23 2012.08.28. 10:29 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: 2 Gazdálkodási formakód: Dunaújvárosi Jégtörők Egyesület nincs 3 A szakszövetség

Részletesebben

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009)

Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Ifjúságpolitikai Koncepciója és Ifjúsági Cselekvési Terv (2008-2009) Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 81/2007. (VI. 21.) határozatával elfogadta. A koncepció

Részletesebben

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor

PLS. Egyéb Up. Emődi Sándor. sportklub elnöke. Emődi Sándor 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Grosics Akadémia Futballakadémia A kérelmező szervezet rövidített neve: PLS 2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban 521

Részletesebben

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése

Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése napirendi pont Dr. Schmidt Péter alpolgármester előterjesztése A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata és aktualizálása Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális szolgáltatási feladataira

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS GYERMEKOTTHON PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014 Pedagógiai Program 2014 1 Tartalomjegyzék KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI ÓVODA, ÁLTALÁNOS

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Polgármesteri Hivatal Szentgotthárd 1-128/2010. szám K I V O N A T A Képviselő-testület 2010. május 26-án 14.00 órakor megtartott nyílt testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 128/2010. számú Képviselő-testületi

Részletesebben

"A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert

A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze. Szentgyörgyi Albert "A sport nem csak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze". Szentgyörgyi Albert OVI-FOCI, OVI-SPORT Nincs erősebb, mit egy eszme, melynek eljött az ideje! Victor

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd és Térsége Széchenyi István 5-8. Évfolyamos Általános Iskolájának kérelme. 2. Kérelem a Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím:

KNKSE. Bogdándy Ferenc. alelnök E-mail cím: Bogdándy Ferenc E-mail cím: 1 Érkezett : 1. A KÉRELMEZŐ ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: A kérelmező szervezet rövidített neve: Kecskeméti Női kézilabda Sportegyesület KNKSE 2 Gazdálkodási formakód: Bajnoki osztály: 521

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben