Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület június 4-i ülésének

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének"

Átírás

1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület június 4-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1

2 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J/51-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 4-én Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Balla László, Bense Zoltán, Csányi József, Gyenes Attila, Horváth Gábor, Horváth Tamás, Dr. Kiss Ákos Csaba, Kollár László, Dr. Ónodi Izabella, dr. Réczi László, Szamosi Endre Ferenc, Ván Jenő (12 fő) képviselők, Dr. Faragó Zsolt jegyző, Dr. Füstös Magdolna aljegyző, Rosta Ferenc alpolgármester, Rádi Rudolf városüzemeltetési oszt. vez., Kisné Drubi Anikó pénzügyi oszt. vez., Gyuricza Gergő Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet részéről, dr. Tisóczki Tamás vagyonhasznosítási csoportvezető, dr. Garai István Levente Civil Szerv. Szöv. delegált tagja, Eszik Bence bizottsági külsős tag, Számel Lászlóné bizottsági külsős tag. Távolmaradt képviselők: Dongó József, Jankovszki Zoltán, Kapus Krisztián, Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 15 képviselőből 12 fő van jelen. A mai ülés összehívását az indokolta, hogy a Képviselő-testület korábbi ülésén jóváhagyott Honvéd Sporttelepen megépítendő kosárlabda pálya pályázati anyagának benyújtási feltétele a hatályos sportfejlesztési koncepció megléte. A korábbi sportfejlesztési koncepció 2013-ig volt hatályos, ezért a sikeres pályázati eljáráshoz szükséges jóváhagyni az új Sportfejlesztési Koncepciót. Az említett napirendi ponttal együtt a mai ülés napirendjén összesen 3 napirendi pont szerepel, melyeket a kiküldött meghívó tartalmaz. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban, szavazásra teszem fel a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbi határozattal: 2

3 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Napirendi pontok jóváhagyásáról H A T Á R O Z A T : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a június 4-i képviselőtestületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása tárgyában 2./ Előterjesztés a Horváth Z. u. 9. szám alatti ingatlan bontására kapott ajánlat kiválasztása tárgyában 3./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója felülvizsgálata tárgyában 2./ Jelen határozat normatív határozat. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Képviselő-testület tagjai. 1. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Csányi József polgármester Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs kérdés, javaslat, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: 3

4 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási összegének kiegészítése H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 95/2015. (IV.30.) önkormányzati határozatával jóváhagyott Ft/hó támogatási összeget kiegészíti további Ft/hó összeggel, így mindösszesen Ft/hó támogatást nyújt a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézetben a gyermek szakrendelés, a szemészet, kardiológiai szakrendelés, valamint a sürgősségi fogadóhely fenntarthatósága, illetve szakmai színvonalának emelése érdekében május 1-től december 31-ig. A Képviselő-testület a évi költségvetésében Ft kiegészítő támogatást biztosít a Bács-Kiskun Megyei Kórház részére, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. sor terhére. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a évi költségvetési rendelet módosításának ez irányú előterjesztésére, és felhatalmazza a határozat mellékleteként csatolt támogatási szerződés aláírására. Felelős: Csányi József polgármester Határidő: június 30. Erről értesül: Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézetben Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Képviselő-testület tagjai. 4

5 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. képviseli: Csányi József polgármester adószám: bankszámlaszám: mint: Támogató (továbbiakban: Támogató) Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. képviseli: Dr. Svébis Mihály főigazgató adószám: bankszámlaszám: mint: Támogatott (továbbiakban: Támogatott) (együtt: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint Támogató a Képviselő-testület 95/2015. (IV.30.) határozata alapján Ft, 161/2015. (VI.04.) határozata alapján további Ft, azaz mindösszesen Ft, Nyolcmilliószázharmincegycezer-kettőszáz forint vissza nem térítendő támogatást nyújt május 1-jétől december 31-ig, havi egyenlő Ft/hó összegben Támogatott részére. 2. Felek rögzítik, hogy a támogatás kizárólag az alábbiakban meghatározott célra fordítható: A Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet alábbi szakrendelései működésének támogatására: - a gyermek szakrendelés működésének heti 20 órában történő fenntartására, - a kardiológiai szakrendelés és szív ultrahang várólistájának 1 hónappal (6 hónapról 5 hónapra) történő csökkentéséhez, egy szakorvos heti 10 órában történő alkalmazására, - a szemészeti szakrendelés heti rendelési idejének 10 órával történő emeléséhez és várólistájának 1 hónappal (4 hónapról 3 hónapra) történő csökkentéséhez, - a sürgősségi fogadóhely működési kiadásaira. 3. Felek rögzítik továbbá, hogy 2. pontban meghatározott célok megvalósítását Támogatott Ft/hó támogatási összegből tudja megvalósítani, és a különbözetként jelentkező összeg fedezetét az ellátásban érintett önkormányzatok - Fülöpjakab, Kunszálás, Tiszakécske estében a Támogató - az érintett szakrendelések esetszámainak települési megoszlása alapján biztosítják. 4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített célokat a 3. pontban meghatározott támogatási összegből megvalósítja, és a nyújtott támogatást kizárólag a vállalt kötelezettségeinek megvalósítására használja fel. 5

6 5. A pénzügyi támogatást Támogató a jelen szerződés 1. pontjában rögzített havi összegben, a tárgyhó utolsó napjáig átutalja a Támogatott bankszámlájára. 6. Támogatott köteles a pénzösszeg felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a szerződésben foglalt célok megvalósulását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti. Ennek keretében az ellenőrzést végző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, a szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyektől felvilágosítást kérni. 7. Támogató a szerződéstől való azonnali hatályú felmondásra jogosult az alábbi esetekben: - jelen támogatási szerződés hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a szerződés 2. pontjában rögzítettek teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, - Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel, - Támogatott jelen szerződés szerinti szakmai, pénzügyi elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles 8 napon belül visszautalni az addig folyósított támogatást a folyósítás napjától számított késedelmi kamattal növelt összeggel a Támogató bankszámlájára. 8. Támogatott köteles a szerződés 2. pontjában rögzített célok megvalósulásáról és a 4 havi támogatási összeg felhasználásáról szeptember 30-ig, ill. a teljes támogatási összeg felhasználásáról január 31-ig (a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumokkal ellátott) pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni és azt Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya részére megküldeni. A pénzügyi elszámolást az írásbeli szakmai beszámolóval együtt a Pénzügyi Osztály ellenőrzi. 9. Amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy jelentős késedelmet szenved, ill. csak részben tud megvalósulni, úgy a Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban Támogatónak jelezni. 10. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt köteles Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül visszafizetni. 11. Amennyiben a Támogatott jogszabálysértő módon, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott célokra használja fel a támogatás összegét, illetőleg annak egy részét, vagy a jelen megállapodásban vállalt elszámolási kötelezettségét elmulasztja, köteles a támogatás összegét, illetőleg annak a céllal ellentétes módon felhasznált részét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül, a támogatás folyósításától számított késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni a Támogatónak. A Támogató jogosult továbbá a fenti jogellenes magatartás esetén az írásbeli felszólítással egyidejűleg - a még fennmaradó támogatás folyósítását felfüggeszteni. 12. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek is jogosultak ellenőrizni. Támogatott vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 6

7 13. A Támogató kijelenti, hogy a pénzügyi támogatás fedezetigénye az Önkormányzat évi költségvetésében rendelkezésre áll. 14. Támogatott kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 15. Felek jelen szerződést csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak. 17. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére értékhatártól függően a Kiskunfélegyházi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen szerződést a Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. Kiskunfélegyháza, június... Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza képv: Dr. Svébis Mihály főigazgató Támogatott. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata képv: Csányi József polgármester Támogató Pénzügyi ellenjegyző:. Kisné Drubi Anikó osztályvezető 7

8 2. Előterjesztés a Horváth Z. u. 9. szám alatti ingatlan bontására kapott ajánlat kiválasztása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Kisné Drubi Anikó pénzügyi oszt. vez. Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Horváth Z. u. 9. szám alatti ingatlan bontására kapott ajánlat kiválasztása H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 134/2015. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban szereplő munkálatok - Kiskunfélegyháza, belterület 176/4 helyrajzi számú, természetben Horváth Zoltán utca 9. szám alatti ingatlanon történő - elvégzésével a Bács-Szinkron Kft-t, bruttó ,- Ft, (nettó ,- Ft) ajánlati árért, melynek forrását Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata évi költségvetés Céltartalék 14. sorának terhére biztosít. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Vagyonhasznosítási Csoportot a bontással kapcsolatos feladatok ellátására. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a évi költségvetési rendelet módosításának ez irányú előterjesztésére. Felelős : Csányi József polgármester Dr. Tisóczki Tamás vagyonhasznosítási csoportvezető Határidő: december 31. Erről értesül: Bács-Szinkron Kft. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyonhasznosítási Csoportja Képviselő-testület tagjai. 8

9 3. Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója felülvizsgálata tárgyában Előterjesztő: Csányi József polgármester (Előterjesztés írásban mellékelve) Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. Kérem szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója felülvizsgálata H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja évekre vonatkozóan Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepcióját a mellékletben foglalt tartalommal és formában. Felelős: Határidő: Csányi József polgármester azonnal Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Képviselő-testület tagjai. 9

10 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ( ) 10

11 Tartalom 1. Előzmények Jogszabályi környezet A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A sportról szóló évi I. törvény egyéb jogszabályok Bevezetés Alapelvek Célok Általános célok Az önkormányzat sportcéljai Diáksport, testnevelés Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa György utcai óvoda Bercsényi utcai óvoda Móravárosi óvoda Móra utcai óvoda Szegedi úti óvoda Kossuthvárosi óvoda Nagyszőlő úti óvoda Százszorszép óvoda Bankfalui óvoda Összefoglaló Általános Iskolák Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Göllesz Viktor Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Constantinum Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola Középiskolák: Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Szakközépiskolája Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Kollégium Constantinum Katolikus Gimmnázium, Szakközépiskola, Kollégium Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagintézménye Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása Honvéd Sporttelep üzemeltetése május 1-től napjainkig KÉSZ ARÉNA Városi Sportcsarnok üzemeltetése Jégpálya biztosítása Egyéb sportlétesítmények KÉSZ Aréna Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok

12 7.2. Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda Honvéd sporttelep Városi ifjúsági sporttelep Városi repülőtér Sportlétesítmények kapcsolatos törekvések A sport egyes területeinek jelenlegi helyzete, lehetséges fejlesztési módjai Óvodai testnevelés: Iskolai testnevelés, diáksport, nevelési-, oktatási intézmények Sajátos nevelési igényű tanulók és fogyatékkal élők sportja Szabadidősport Egyesületek, alapítványok Sporttevékenységek finanszírozása A koncepció időtartalmára vonatkozó célok, fejlesztési szükségletek összefoglalása Összegzés

13 1. Előzmények A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja, amely helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokról rendelkezik, a sporttal és az ifjúsággal kapcsolatos feladatokat az önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalja. Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti mind a diáksport, mind a tömegsport, illetve az egyéb kiemelt sportágak eszmei és anyagi támogatását, illetve kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartására, azok fejlesztésére. A cél a lakosság minél szélesebb körű bevonása a sport- és mozgáskultúrát építő tevékenységekbe tekintet nélkül nemre és életkorra. A városi sportélet alapját a közoktatási intézményekben zajló rendszeres testnevelés oktatás, a városban lévő egyesületek, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő Félegyházi Térségi Sportiskola Nonporfit Kft. tevékenysége adja. 2. Jogszabályi környezet 2.1. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 46. (3) b) pont szerint a gyermeknek és a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg a nevelésioktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák: a szabadidő, a testmozgás beépítésével, sportolási lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki iskolai tanulmányi rendjét. A törvény a előírja a kötelezően ellátandó intézményi feladatok között a tanórán kívüli foglalkozások tervezésénél, az iskolai sportkör kötelezőségét és a mindennapos testedzés biztosítását A sportról szóló évi I. törvény 55. -a a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára való figyelemmel határozza meg a helyi önkormányzatok feladatait: meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról; a sportkoncepció célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel és a sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket; megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit; a helyi önkormányzat biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket egyéb jogszabályok évi LXV. Törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről; 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatáról; 166/2004. (V. 21.) Kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről; 13

14 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről; 54/2004. (III. 18.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról; 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről; Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2004. (VII.01.) rendelete, a rendelet felülvizsgálatra szorul; 2. Bevezetés A évi Alaptörvény alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát, kiemelt tekintettel a gyermekekre. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja - többek közt - a rendszeres testedzés biztosításának lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és rekreáció) fontos eszköze. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közügyek körében a sport és ifjúsági ügyeket. A céltudatos gondoskodás, a helyi sportolás lehetőségeinek biztosításával segíti az egészséges életmód kialakítását. A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai testneveléstől a versenysportig - egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek. Bármelyik részterület fejlesztése, vagy elhanyagolása jelentősen kihat a testkultúra egészére. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiségformálásban. Ellentmondást jelent, hogy míg a versenysport, az élsport területén kimagasló eredményeket és nemzetközi sikereket érnek el sportolóink, addig a lakosság döntő többségének rossz az egészségi, edzettségi állapota. Az átalakulás folyamata a mai napig nem zárult le, ezért az országos és helyi szinten egyaránt átmeneti időszakát éli a sport, ami országunk Európai Unióhoz történő csatlakozásával újabb változásokon ment keresztül. 3. Alapelvek A sport, a testkultúra, a testnevelés összetett fogalomkör. Részterületei (testnevelés, gyermekifjúsági- és diáksport, utánpótlás nevelés, szabadidősport, versenysport, turizmus, sportegészségügy, szakemberképzés és továbbképzés) összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak: Iskolai testnevelés és diáksport egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek. Fő funkciója a sport, műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre, rendszeres és kiegyensúlyozott életvitelre nevelés. Jelentős szerepet játszik a sport és a testi nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely elengedhetetlen a felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges érett személyiség kialakulásának folyamatában. A sport ezen ágazata eltérően a többi ágazattól nem 14

15 önkéntességen alapul, hiszen kötelező iskolai tantárgyról van szó. Ebből adódóan sok tekintetben más elbírálás alá esik a testnevelés, mint az önkéntesen végzett sporttevékenység, vagy üzleti sport. A szabadidősport és a rekreáció a munkaképesség megtartásának, és újratermelésének természetes eszköze, amely életkortól és nemtől függetlenül űzhető. A szabadidősport alkalmas a jó közérzet kialakításra, a szociális emberi kapcsolatok ápolására és annak megtartására, és a sportpiac egészének egyre jelentősebb hasznot termelő ágazata. Verseny-, és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek, valamint a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közti békés versengés lehetőségét, ma már jelentős piaci tényezőt jelent sok ország gazdaságában. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára. A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági jelenségéhez. A város sportja a külterületeken élőket is beleértve - meg kell, hogy feleljen az Európai Unióban megszabott elvárásoknak, valamint a környezetvédelmi és a területfejlesztési kötelezettségeknek. 4. Célok 4.1. Általános célok az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés; az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás; a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése; a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése; a szórakozás és szórakoztatás; gazdasági vállalkozás; a sport-turizmus elősegítése; 4.2. Az önkormányzat sportcéljai Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a városban működő alapfokú közoktatási intézményekben, és a nem általa finanszírozott egyéb közoktatási intézményekben az illetékes Minisztériummal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal együttműködve, valamint az általa támogatott kiskunfélegyházi sportszervezetekben, illetve a Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.-vel az egészségmegőrzés érdekében, hosszú távon a sporttevékenységek központjába a gyermek és ifjúsági sportot kívánja helyezni. Ezen belül a teljesítőképes tudást adó, mérhető, ellenőrizhető, jól szervezett, megfelelően motivált tanórai és tanórán kívüli testnevelést, a mindennapos testedzést, a szabadidősport megvalósítását, valamint az eredményes egyesületi munkát és a céltudatos utánpótlás-nevelést támogatja a sportolási feltételek megteremtésével és fokozatos javításával és finanszírozási rendszerével. Fontos cél, hogy valósuljon meg az alulról építkezés, tehát hogy az általános iskolás tanulók az iskolai testnevelés során ismerkedjenek meg a sportolási alapokkal (atlétika, labdajátékok: 15

16 kiemelten kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, tenisz, úszás). Így valósulhat meg a valódi kiválasztás lehetősége a városi sportegyesületek részére. A város kiemelten kívánja támogatni a város sporthagyományait figyelembe vevő, eredményesen működő egyesületeket, szakosztályokat, utánpótlás nevelő műhelyeket. Az önkormányzat, amennyiben az ehhez szükséges pénzügyi fedezet az éves költségvetésben biztosítható, pályázati alapot hoz létre. Az ehhez szükséges összeget a tervezhető bevételek és kiadások függvényében a Képviselő-testület - évenként - a költségvetési rendeletében határozza meg. Ennek az összegnek a finanszírozási keretekben történő felosztását pedig átruházott hatáskörben a városi Művelődési és Szociális Bizottság végzi el. Ennek keretében: Az Önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó helyi, és külterületi szervezetekkel. Az Önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti. A város költségvetési lehetőségeitől, valamint egyéb támogatási forrásaitól függően törekedni kell az önkormányzati sportlétesítmények, sportpályák fejlesztésére, újak építésére. Az Önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi, és külterületi sporttevékenységeket. A lakosság egészségmegőrzése érdekében a sporttevékenységek középpontjába elsősorban az iskolai testnevelést, mint kötelezően ellátandó sportfeladatot, valamint a szabadidősportot kell állítani. Meg kell teremteni az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának a feltételeit. A szabadidősport fejlesztésével a lakosság széles rétegeit kell ösztönözni az egészséges életforma kialakítására. Figyelemmel az esélyegyenlőségre segíteni kell a fogyatékosok és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit. A sportegyesületen belüli utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása a kulcsfontosságú feladatok közé kell, hogy tartozzon. Ezt a sporttörvény is a támogatásra javasolt területek közé sorolja, sőt az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta is javasolja. Városunk társadalmi, gazdasági életének további fejlesztése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a járási települések, valamint más városokkal való sportkapcsolat kialakítására, nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételre, a testvérvárosi kapcsolatok adta lehetőségek minél jobb kihasználására. 6. Diáksport, testnevelés 6.1. Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa György utcai óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra. 16

17 Bercsényi utcai óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Móravárosi óvoda Megfelelő kialakítású tornaszobával és felszereléssel rendelkezik Móra utcai óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Szegedi úti óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Kossuthvárosi óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Nagyszőlő úti óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Százszorszép óvoda Az aulában kialakításra került egy tornázó helyiség Bankfalui óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Összefoglaló Az Óvodai Alapprogram előírásának megfelelően minden tagintézményben naponta szervezett mozgástevékenység folyik legalább 15 perces időtartamban. Heti egy alkalommal ún. mozgás foglalkozás folyik fél óra időtartamban intézményenként. Igény lenne minden óvodai nevelést ellátó épületben tornaszoba kialakítására, ami rossz idő esetén is megoldaná a gyors mozgáslehetőség biztosítását a gyerekek számára. Jó idő esetén minden intézményben biztosított a szabadtéri mozgás lehetősége Általános Iskolák Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A tornaterem nagysága 592 m 2 (két részre osztható). Tornaszoba alapterülete (konditerem) 38 m 2. Sportudvar: salakpálya 924 m 2, kézilabdapálya m 2, futópálya 915 m 2, zöldterület 1778m 2 alapterületű. 17

18 A sportudvar és a sportszerek mennyisége és állapota jelenleg kielégítő Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Tornaterem nagysága 451 m 2, tornaszobája 132 m 2, sportudvara m 2 területű. Platán Utcai Általános Iskola Tagintézmény tornaterme 300 m 2, sportudvara 968 m 2 alapterületű. Az elhasználódott eszközök cseréje illetve az öltözők felújítása nagyon szükséges lenne Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola Tornaterme 157 m 2, sportudvara 968 m 2 alapterületű. Az iskola felszereltsége a minimumnak megfelelő Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye A mindennapos testnevelés bevezetésével a testnevelés órák az iskola tornatermében illetve a táncteremben kerülnek megtartásra. A táncterem nagysága nem megfelelő. Jó idő esetén az iskolához közeli Honvéd pálya kerül igénybevételre, valamint az iskolai térbeton és a salakpálya használható. A kötelező úszásoktatás a Constantinum uszodájában került megvalósításra Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tornaterem: 210 m 2, sportudvar m 2 alapterületű, műanyag borítású kézilabdapályával rendelkezik Göllesz Viktor Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A tornaterem 162 m 2 alapterületű, sportudvar mérete hiányos, de kézilabda pálya, távolugró gödör, kosárlabda palánkok és magasugró hely megtalálható rajta. Az udvaron található egy salakos sportpálya, azonban az eszközei cserére szorulnak. Az intézmény felszereltsége a sporteszközöket tekintve alapvetően megfelel Constantinum Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola Tornaszoba 250 m 2, sportudvar 300 m 2 alapterületű. Constantinum Sportcentrum 40x20 m 2 kézilabdapályával valamint 2 tanmedencés uszodával rendelkezik Középiskolák: Móra Ferenc Gimnázium A tornaterem 368 m 2 területű melynek állapota kritikán aluli. Állandóak a beázások, a fűtésrendszere (plafonról lefelé) különleges, a tornaterem mérete nem praktikus, semelyik pályához nem szabvány méret. A sportfelszerelésekben is hiányt szenvednek. Az udvaron kosárlabdázásra és röplabdázásra van lehetőség Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Szakközépiskolája Tornaterem 510 m 2 alapterületű, felszereltsége megfelelő, a szerek jó állapotúak. Tornaszoba 24 m 2 alapterületű, a benne lévő kondicionáló gépek elavultak. 18

19 Sportudvar mérte kicsi, keveset használt Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája Tornaszoba 182 m 2 alapterületű, mely egy szabványos kosárlabda pályát tartalamaz. Minimális igényt képes kielégíteni a testnevelés-oktatásához. Statikai és épületszerkezeti problémák miatt több sportszert nem lehet rögzíteni. Az udvaron található betonos kézilabda pályát próbálják minél többet kihasználni. Az udvaron található a kézilabda pályán túl egy salakos zsinórlabda pálya, salakos 170 m-es futópálya, illetve az iskolához tartozik egy 30 m 2 tornaterem Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Kollégium Tornaterem 600 m 2 alapterületű, sportudvar 40x20 méter, mely közös használatú a pontban említett Közgazdasági Szakközépiskola tagintézménnyel. A tornaterem felszereltsége megfelelő valamennyi labdajáték tanítására. Az eszközök minősége megfelelő Constantinum Katolikus Gimmnázium, Szakközépiskola, Kollégium Tornaszoba 250 m 2, sportudvar 300 m 2 alapterületű. Constantinum Sportcentrum része egy 40x20 m 2 kézilabdapálya és egy 2 tanmedencés uszoda Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagintézménye Tornaterem 200 m 2, sportudvar 300 m 2 alapterületű, rendelkezik 3 db 60 méteres futósávval, valamint egy súlylökő hellyel. Az iskolához tartozik egy kondicionálóterem. A felszereltség és a létesítmény állaga a közepes szintnek felel meg Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011 augusztus 25.-i ülésén létrehozta a Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft-t.( továbbiakban FTSI ). A döntés célja, hogy a városi szinten egyre csökkenő sportfinanszírozási lehetőségek mellett, a látványsportok támogatására kialakított új TAO támogatási lehetőséget az utánpótlás nevelés céljaira a sportiskola igénybe vegye. Jelenleg hét utánpótlás labdarúgó, két utánpótlás futsal csapattal és három kosárlabda utánpótlás csapattal vesz részt a sportági szövetségek által szervezett bajnokságokban, illetve programokban. Valamennyi csapat felkészítése, ill. versenyeztetése szakképzett edzők irányításával történik júliusától jelentős létszám, illetve csapatszám növekedés várható, hiszen a városban a Sportiskola veszi át mind a kosárlabda, mind a labdarúgás sportágban az utánpótlás nevelési feladatokat. A szezontól várhatóan 10 kosárlabda, 15 labdarúgó, és 4 futsal utánpótláscsapat felkészítését és versenyeztetése kerül elvégzésre az FTSI által. 19

20 Az utánpótlás nevelési feladatok ellátását nagyban segíti a 2011-ben életbelépő új sporttámogatási rendszer. Ennek keretében a sportolással, versenyzéssel kapcsolatos költségek (bér, utazás, stb.) 90% -át un. TAO -os forrásokból fedezett. A 10% önrészt az Önkormányzat biztosítja. Szintén e sporttámogatási rendszeren keresztül lehetséges infrastruktúra fejlesztésére is pályázni. Ennek 30%-os önrészét ugyancsak a Város biztosítja. A Sportiskola 2012 májusától a Kiskunfélegyházi Honvéd Sporttelep üzemeltetését is felvállalta januárjától pedig a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok üzemeltetési feladatait is az FTSI végezi el. Ezek a sportlétesítmények nagyban segítik az utánpótlás nevelési feladatok magas színvonalú ellátását. Az FTSI munkáját négy tevékenység köré lehet csoportosítani: 1. Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása. 2. Honvéd Sporttelep üzemeltetése. 3. KÉSZ ARÉNA Városi Sportcsarnok üzemeltetése. 4. Jégpálya használat biztosítása Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása A Sportiskola célja a megalakulása óta az, hogy az utánpótlás korosztályú fiatalok minél szélesebb körének sportolási lehetőséget biztosítson. Ez jelenleg két sportágban kerül elvégzésre. Tudomásul szükséges venni, hogy aki sportol, az nyerni szeretne és a győzelem is fontos, de sokkal fontosabb az, hogy minél több gyerek mozogjon, minél többen váljanak egészséges igazi sportemberré. Hitvallása az intézménynek az, hogy a sport megtanít szerényen győzni, méltósággal veszíteni, megtanít a becsületes, a fegyelmezett, a kitartó, az elhívatott munkavégzésre. Azaz megtanít mindarra, ami nemcsak a sportban, hanem az élet minden területén fontos. Ezért fontos, hogy minél több fiatal számára biztosított legyen a rendszeres sportolás lehetősége, így olyanoknak is, akiből sosem lesz bajnok. Ez mondható egy kisvárosi sportszervezet igazi feladatának Honvéd Sporttelep üzemeltetése május 1-től napjainkig A Sportiskola 2012 év májusa óta megkapta az önkormányzati tulajdonú Honvéd sporttelep működtetésének feladatait is. A feladatot 1 fő gondnok, (2014 júniusa óta TÁMOP-os pályázat keretében 2 fő takarítónő, 2 fő pályamunkás) és az ügyvezető látja el. A sporttelep átvételével FTSI-ben sportoló labdarúgók otthonra leltek, s közösen használják a létesítményt Honvéd sportegyesület labdarúgóival. A pályák igénybevétele jelentősen emelkedett. Mára már a két sportszervezetben 13 korosztályos és 2 felnőtt csapat edz és versenyez rendszeresen a meglévő két pályán. A sportiskola saját bevételeiből nyár folyamán kicserélésére került egy szivattyú, megtörtént az öltözők tisztasági festése, és egy kisebb fűnyíró traktor is beszerzésre került. Az Önkormányzat jóvoltából megtörtént a csatornarendszerbe történő bekötés is. A pályát körülvevő korlátok felújítása is megkezdődött évi megépítéssel az Önkormányzat pályázott egy 60x40 méteres műfüves pályára. Ez hatalmas segítséget jelent majd elsősorban az edzések vonatkozásában. 20

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete

Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2010. (VI.29.) számú rendelete /egységes szerkezetben/ Az Önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és kötelezettségeiről,

Részletesebben

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról

Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének. 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 25/2005.(XII.12.) rendelete a sportról Kőröshegy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmánya 44/A. (2) bekezdésének

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2/2004. (I. 30.) számú rendelete a sportról (egységes szerkezetben a módosításra kiadott 13/2009. (IX. 18.) számú rendelettel) Öreglak Község Önkormányzata

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya. 3. Az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2011. (II. 21.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sport feladatainak végrehajtásáról Biharnagybajom Községi Önkormányzat

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2..

Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. A rendelet célja 1.. A rendelet hatálya 2.. Ózd Város Önkormányzatának 35/2004. (XII.21.).számú rendelete a sportról. Ózd Város Önkormányzata a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Tv.) 55.. (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 33/2016. (VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (III.31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól (módosításokkal egységes szerkezetben)

Részletesebben

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens

Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző Varga Zita nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2015. március 26-ai testületi ülésére Tárgy: 2015. évi sporttámogatások Előterjesztő:, a közgyűlés elnöke Előadó:

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja

A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL. A rendelet célja A Szarvasi Önkormányzat 11/2004. (III.19.) rendelete A SPORTRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerve a sport kiemelkedő jelentőségét az egészség megőrzésében, az ifjúság fizikai és erkölcsi

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2016. (II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a helyi sport támogatásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete

Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete Csány Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011.03.30-án megtartott üléséről készült jegyzőkönyv 1.számú melléklete CSÁNY Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011. (III.30.) rendelete a

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.26.) rendelettel módosított 17/2009. (IV.21.) rendelete a sportról Dombóvár Város Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselőtestülete

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 50/2009. (III.19.) Kt. sz. határozata a városi sportlétesítmények Használati Szabályzatának jóváhagyásáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013

Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége 2012/2013 A tevékenységi formák kialakításakor, megválasztásakor meghatározó a tanulók érdeklődése. A foglalkozások szervezését igényelheti

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének november 24-i ülésére Előterjesztés 13. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. november 24-i ülésére Tárgy: Polyák Imre Sportcsarnok világítási rendszerének felújítása pályázat keretében Az előterjesztést

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26-21/2012. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2012. december 20-ai ülésének

Részletesebben

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MÁTRATERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA (2015-2019) Elfogadva /2015. (VI.4) számú Képviselő-testületi határozattal 1 1. BEVEZETÉS A helyi önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait

Részletesebben

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA

Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA Ibrány Város Önkormányzatának SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2014 1 BEVEZETŐ Ibrány, Nyíregyházától kb. 25 km-re fekvő város, 17 település Kistérségi Társulásának központja. A kistérség lakossága közel 47.000 fő

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13/2000. (V. 18.) RENDELETE

13/2000. (V. 18.) RENDELETE ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 13/2000. (V. 18.) RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TESTNEVELÉS ÉS SPORT, AZ EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS, A HELYI TESTNEVELÉS ÉS SPORTTEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRÓL

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Iktatószám: 2025/2014. J A VA S L A T az önkormányzat tulajdonában lévő Csalános úti sporttelep használatba adására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei

Részletesebben

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete. Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete 3/2013. (II.08.) önkormányzati rendelete Zalakaros Város Sportjáról Zalakaros Város Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Mágocs Város Önkormányzat Sport koncepciója 2015-2017 Mágocs Város Önkormányzat

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 1. E rendelet hatálya kiterjed Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010. (V.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat testnevelés és sportfeladatairól, a helyi testnevelés és a sporttevékenység

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL

ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata (9400 Sopron, Fő tér 1.) Ügyiratszám: 85.037-111/2009. CÍM: ELŐTERJESZTÉS SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSÁRÓL Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester Az előterjesztést

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: R-1555/2008 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: A Sportról szóló rendelet megalkotása Mell: 1 db rendelet tervezet Szentes Város Önkormányzatának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról

TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 362. MELLÉKLET:1 TÁRGY: Beszámoló a szekszárdi 3802 hrsz-ú, sporttelep ingatlan hasznosításáról E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága május 30-i ülésére Iktató szám: Sz-249/2014. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága ELŐTERJESZTÉS A Humán Ügyek Bizottsága 2014. május 30-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette:

Részletesebben

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2020 2 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés II. Helyzetelemzés 1. Szabadidősport helyzete 2. Diáksport helyzete 3. Versenysport helyzete 4. Egyesületek helyzete

Részletesebben

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről

1.sz. melléklet. mely létrejött egyrészről 1.sz. melléklet SZERZŐDÉS TERVEZET az art mozi hálózat digitális fejlesztésére elnyert minisztériumi támogatás (18/2012. (VIII.29) EMMI rendelet) és Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT

KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZAT 2014 A Magyar Triatlon Szövetség KÉPESÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 A Magyar Triatlon Szövetség (a továbbiakban: MTSZ) elnöksége a sportról szóló 2004. évi I. törvény a továbbiakban Stv.- 23.

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 26-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 8/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. január 26-i ülésére Tárgy: Együttműködési megállapodás az ORFK Rendészeti Szervek Kiképző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Mely készült Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 21-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak:

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról

Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e. a sportról Fejér Megye Közgyőlése 31/2004. (VII.9.) K.r.számú. r e n d e l e t e a sportról Fejér megye Közgyőlése a magyar és az egyetemes kultúra részeként, elismerve a sport, mint önszervezıdésre épülı civil tevékenység

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázati felhívás 2014. évi sporttámogatásra Előterjesztő:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ME 01 Minőségirányítási Eljárás ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat az Üllői

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA

PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA PILISSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA Bevezetés: A mindenkori önkormányzat alapvető érdeke, hogy a sport valamennyi társadalmilag hasznos funkciójának érvényesülését segítse: - egészség

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére

16. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 31-i rendes ülésére 16 számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016 március 31-i rendes ülésére Tárgy: 2016 évi sporttámogatási keret felosztása Előterjesztő:

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület május 8-i nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 31-8/2014. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. május 8-i nyílt ülésének

Részletesebben

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT

FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY SZABÁLYZAT FAZEKAS MIHÁLY GIMNÁZIUM LYCÉE FAZEKAS MIHÁLY INSTITUTO FAZEKAS MIHÁLY ISKOLAI SPORTKÖRI SZABÁLYZAT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 6 sz. függeléke OM azonosító kód: 031198 Elfogadva: 2009. szeptember

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól HarkányVáros Képvisel -testületének 9/2003.(IV.28.) számú rendelete a sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Harkány Város Képvisel -testülete a sportról szóló 2000. évi CXLV. törvény

Részletesebben

19/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat sportfeladatairól és a sport tevékenység támogatásáról

19/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat sportfeladatairól és a sport tevékenység támogatásáról 19/2007. (IX. 21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sportfeladatairól és a sport tevékenység támogatásáról Heves Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 350/4/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4. napján 19:00 órai kezdettel Harka Község Önkormányzatának Tanácskozójában (Harka, Nyéki

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása

J E G Y Z İ K Ö N Y V. 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása Községi Önkormányzat Lövı 2-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 3/2014. (II. 10.) Az ülés napirendi pontjainak elfogadása 4/2014. (II. 10.) Sporttal kapcsolatos részletes feladatok

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában

E l ő t e r j e s z t é s. A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában Kunfehértó Polgármesterétől E l ő t e r j e s z t é s A Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun Megyei Egyesülete (Kunfehértói Csoport) támogatás iránti kérelme tárgyában (Képviselő-testület 2016. május 25-i ülésére)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Zirci Tenisz Club kérelme Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÁMOSSZABADI Jóváhagyta: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2014. (II. 6.) önkormányzati határozatával Vámosszabadi Község Önkormányzatának Helyi Sportfejlesztési

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 7/2006.(II.15.) és a 33/2009.(XI.19.) sz. rendelettel módosított 40/2001./XI.22./ SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SPORTRÓL Sárvár város Önkormányzati

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 3/2008. (III.12.) számú rendelete. Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2008. (III.12.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város testnevelési és sport feladatairól (Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 56/2009.(XII.23.),

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására

JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos JAVASLAT a civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II.19.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Részletesebben

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat

1/2010. (I. 07.) Képviselő-testületi Határozat K i v o n a t a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. január 7-én csütörtökön de. 7,30 órai kezdettel megtartott r e n d k í v ü l i üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2010. (I.

Részletesebben

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés!

*1000062658237* ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS. Tisztelt Közgyűlés! Budapest Főváros Önkormányzata Egészségügyi és Szociális Főpolgármester -helyettes *162658237* *162658237* ikt. szám: FPH79 /881-5 /214 tárgy: Javaslat a 84131 Sportcélú támogatás cím felosztására és egyben

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2012. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk a 2012/13-as tanévben is, hogy minél

Részletesebben

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernyei Bányász Sport Egyesület 2011-2013 évi SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Bakonycsernye 3200 lelket számláló a Fejér-, Komárom-Esztergom és Veszprém megye határán fekvő település. A község sport

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat

Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése. 3 db határozati javaslat Előterjesztő: Dr. Botka László Polgármester Iktatószám: 01/4749-62/2016. Tárgy: Közfoglalkoztatással kapcsolatos együttműködési megállapodások megkötése Melléklet: 3 db határozati javaslat Véleményezésre

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészséges Sportpark Programhoz kapcsolódó pályázat benyújtására

TÁRGY: Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészséges Sportpark Programhoz kapcsolódó pályázat benyújtására AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 58. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Nemzeti Szabadidős - Egészséges Sportpark Programhoz kapcsolódó pályázat benyújtására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA

BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA BIATORBÁGY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2011-2014 ÉVRE SZÓLÓ SPORTKONCEPCIÓJA 2011. A sportkoncepció szükségessége I. BEVEZETÉS A kulturális élet és a humán szféra több más területéhez hasonlóan, a sportkultúra

Részletesebben