Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület június 4-i ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. június 4-i ülésének"

Átírás

1 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: J/51-9/2015. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testület június 4-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1

2 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J/51-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 4-én Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Balla László, Bense Zoltán, Csányi József, Gyenes Attila, Horváth Gábor, Horváth Tamás, Dr. Kiss Ákos Csaba, Kollár László, Dr. Ónodi Izabella, dr. Réczi László, Szamosi Endre Ferenc, Ván Jenő (12 fő) képviselők, Dr. Faragó Zsolt jegyző, Dr. Füstös Magdolna aljegyző, Rosta Ferenc alpolgármester, Rádi Rudolf városüzemeltetési oszt. vez., Kisné Drubi Anikó pénzügyi oszt. vez., Gyuricza Gergő Polgármesteri és Fejlesztési Kabinet részéről, dr. Tisóczki Tamás vagyonhasznosítási csoportvezető, dr. Garai István Levente Civil Szerv. Szöv. delegált tagja, Eszik Bence bizottsági külsős tag, Számel Lászlóné bizottsági külsős tag. Távolmaradt képviselők: Dongó József, Jankovszki Zoltán, Kapus Krisztián, Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Köszöntöm a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, a megválasztott 15 képviselőből 12 fő van jelen. A mai ülés összehívását az indokolta, hogy a Képviselő-testület korábbi ülésén jóváhagyott Honvéd Sporttelepen megépítendő kosárlabda pálya pályázati anyagának benyújtási feltétele a hatályos sportfejlesztési koncepció megléte. A korábbi sportfejlesztési koncepció 2013-ig volt hatályos, ezért a sikeres pályázati eljáráshoz szükséges jóváhagyni az új Sportfejlesztési Koncepciót. Az említett napirendi ponttal együtt a mai ülés napirendjén összesen 3 napirendi pont szerepel, melyeket a kiküldött meghívó tartalmaz. Amennyiben nincs kérdés, észrevétel a napirendi pontokkal kapcsolatban, szavazásra teszem fel a napirendi pontokat és azok sorrendiségét. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadja a napirendi pontokat és azok sorrendiségét az alábbi határozattal: 2

3 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 160/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Napirendi pontok jóváhagyásáról H A T Á R O Z A T : 1./ Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a június 4-i képviselőtestületi ülés napirendi pontját az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1./ Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása tárgyában 2./ Előterjesztés a Horváth Z. u. 9. szám alatti ingatlan bontására kapott ajánlat kiválasztása tárgyában 3./ Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója felülvizsgálata tárgyában 2./ Jelen határozat normatív határozat. Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Képviselő-testület tagjai. 1. Előterjesztés a Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Csányi József polgármester Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs kérdés, javaslat, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: 3

4 Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 161/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet támogatási összegének kiegészítése H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 95/2015. (IV.30.) önkormányzati határozatával jóváhagyott Ft/hó támogatási összeget kiegészíti további Ft/hó összeggel, így mindösszesen Ft/hó támogatást nyújt a Bács-Kiskun Megyei Kórház Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézetben a gyermek szakrendelés, a szemészet, kardiológiai szakrendelés, valamint a sürgősségi fogadóhely fenntarthatósága, illetve szakmai színvonalának emelése érdekében május 1-től december 31-ig. A Képviselő-testület a évi költségvetésében Ft kiegészítő támogatást biztosít a Bács-Kiskun Megyei Kórház részére, az Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 5. sor terhére. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a évi költségvetési rendelet módosításának ez irányú előterjesztésére, és felhatalmazza a határozat mellékleteként csatolt támogatási szerződés aláírására. Felelős: Csányi József polgármester Határidő: június 30. Erről értesül: Bács-Kiskun Megyei Kórház, Kecskemét Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézetben Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Képviselő-testület tagjai. 4

5 TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről másrészről a Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth L. u. 1. képviseli: Csányi József polgármester adószám: bankszámlaszám: mint: Támogató (továbbiakban: Támogató) Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza székhelye: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. képviseli: Dr. Svébis Mihály főigazgató adószám: bankszámlaszám: mint: Támogatott (továbbiakban: Támogatott) (együtt: Felek) között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 1. Szerződő Felek rögzítik, hogy Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat, mint Támogató a Képviselő-testület 95/2015. (IV.30.) határozata alapján Ft, 161/2015. (VI.04.) határozata alapján további Ft, azaz mindösszesen Ft, Nyolcmilliószázharmincegycezer-kettőszáz forint vissza nem térítendő támogatást nyújt május 1-jétől december 31-ig, havi egyenlő Ft/hó összegben Támogatott részére. 2. Felek rögzítik, hogy a támogatás kizárólag az alábbiakban meghatározott célra fordítható: A Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza Kiskunfélegyházi Telephelyeként működő Kiskunfélegyházi Városi Kórház és Rendelőintézet alábbi szakrendelései működésének támogatására: - a gyermek szakrendelés működésének heti 20 órában történő fenntartására, - a kardiológiai szakrendelés és szív ultrahang várólistájának 1 hónappal (6 hónapról 5 hónapra) történő csökkentéséhez, egy szakorvos heti 10 órában történő alkalmazására, - a szemészeti szakrendelés heti rendelési idejének 10 órával történő emeléséhez és várólistájának 1 hónappal (4 hónapról 3 hónapra) történő csökkentéséhez, - a sürgősségi fogadóhely működési kiadásaira. 3. Felek rögzítik továbbá, hogy 2. pontban meghatározott célok megvalósítását Támogatott Ft/hó támogatási összegből tudja megvalósítani, és a különbözetként jelentkező összeg fedezetét az ellátásban érintett önkormányzatok - Fülöpjakab, Kunszálás, Tiszakécske estében a Támogató - az érintett szakrendelések esetszámainak települési megoszlása alapján biztosítják. 4. Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. pontjában rögzített célokat a 3. pontban meghatározott támogatási összegből megvalósítja, és a nyújtott támogatást kizárólag a vállalt kötelezettségeinek megvalósítására használja fel. 5

6 5. A pénzügyi támogatást Támogató a jelen szerződés 1. pontjában rögzített havi összegben, a tárgyhó utolsó napjáig átutalja a Támogatott bankszámlájára. 6. Támogatott köteles a pénzösszeg felhasználását elkülönítetten és naprakészen nyilvántartani. A támogatás rendeltetésszerű felhasználását és a szerződésben foglalt célok megvalósulását Támogató, illetve az általa megbízott személy ellenőrizheti. Ennek keretében az ellenőrzést végző jogosult helyszíni ellenőrzést tartani, a szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat megvizsgálni és a teljesítés során eljáró személyektől felvilágosítást kérni. 7. Támogató a szerződéstől való azonnali hatályú felmondásra jogosult az alábbi esetekben: - jelen támogatási szerződés hatályba lépését követő ésszerű határidőn belül a szerződés 2. pontjában rögzítettek teljesítése a Támogatottnak felróható okból nem kezdődik meg és a késedelmét ezen idő alatt írásban sem menti ki, - Támogatott a támogatási összeget a szerződésben megjelölttől akár részben eltérő célra, vagy eltérő módon használja fel, - Támogatott jelen szerződés szerinti szakmai, pénzügyi elszámolási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. Azonnali hatályú felmondás esetén Támogatott köteles 8 napon belül visszautalni az addig folyósított támogatást a folyósítás napjától számított késedelmi kamattal növelt összeggel a Támogató bankszámlájára. 8. Támogatott köteles a szerződés 2. pontjában rögzített célok megvalósulásáról és a 4 havi támogatási összeg felhasználásáról szeptember 30-ig, ill. a teljes támogatási összeg felhasználásáról január 31-ig (a támogatási döntést követően kelt hitelesített számlamásolatokkal, számviteli bizonylatokkal és a kifizetést igazoló dokumentumokkal ellátott) pénzügyi elszámolást és szakmai beszámolót készíteni és azt Kiskunfélegyháza Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya részére megküldeni. A pénzügyi elszámolást az írásbeli szakmai beszámolóval együtt a Pénzügyi Osztály ellenőrzi. 9. Amennyiben jelen szerződésben vállalt kötelezettség megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy jelentős késedelmet szenved, ill. csak részben tud megvalósulni, úgy a Támogatott haladéktalanul köteles azt írásban Támogatónak jelezni. 10. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg marad vissza, úgy Támogatott azt köteles Támogató részére az elszámolást követő 30 napon belül visszafizetni. 11. Amennyiben a Támogatott jogszabálysértő módon, vagy nem a jelen szerződésben meghatározott célokra használja fel a támogatás összegét, illetőleg annak egy részét, vagy a jelen megállapodásban vállalt elszámolási kötelezettségét elmulasztja, köteles a támogatás összegét, illetőleg annak a céllal ellentétes módon felhasznált részét az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételétől számított 8 napon belül, a támogatás folyósításától számított késedelmi kamattal növelt összegben visszafizetni a Támogatónak. A Támogató jogosult továbbá a fenti jogellenes magatartás esetén az írásbeli felszólítással egyidejűleg - a még fennmaradó támogatás folyósítását felfüggeszteni. 12. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződést külön jogszabályban feljogosított szervek is jogosultak ellenőrizni. Támogatott vállalja, hogy az esetleges vizsgálat esetén az ellenőrzést végző szervek részére a kért felvilágosítást megadja, jelen szerződés teljesítésével kapcsolatos iratokat bemutatja, és szükség esetén másolatban átadja. 6

7 13. A Támogató kijelenti, hogy a pénzügyi támogatás fedezetigénye az Önkormányzat évi költségvetésében rendelkezésre áll. 14. Támogatott kijelenti, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek. 15. Felek jelen szerződést csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják. 16. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és a vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok az irányadóak. 17. Felek a közöttük felmerülő jogvita esetére értékhatártól függően a Kiskunfélegyházi Járásbíróság, illetve a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. A jelen szerződést a Felek kölcsönösen átolvasták, és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. Kiskunfélegyháza, június... Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza képv: Dr. Svébis Mihály főigazgató Támogatott. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata képv: Csányi József polgármester Támogató Pénzügyi ellenjegyző:. Kisné Drubi Anikó osztályvezető 7

8 2. Előterjesztés a Horváth Z. u. 9. szám alatti ingatlan bontására kapott ajánlat kiválasztása tárgyában (Előterjesztés írásban mellékelve) Előterjesztő: Kisné Drubi Anikó pénzügyi oszt. vez. Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 12 igen szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 162/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Horváth Z. u. 9. szám alatti ingatlan bontására kapott ajánlat kiválasztása H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a 134/2015. (V.14.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott pályázati felhívásban szereplő munkálatok - Kiskunfélegyháza, belterület 176/4 helyrajzi számú, természetben Horváth Zoltán utca 9. szám alatti ingatlanon történő - elvégzésével a Bács-Szinkron Kft-t, bruttó ,- Ft, (nettó ,- Ft) ajánlati árért, melynek forrását Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata évi költségvetés Céltartalék 14. sorának terhére biztosít. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Vagyonhasznosítási Csoportot a bontással kapcsolatos feladatok ellátására. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a évi költségvetési rendelet módosításának ez irányú előterjesztésére. Felelős : Csányi József polgármester Dr. Tisóczki Tamás vagyonhasznosítási csoportvezető Határidő: december 31. Erről értesül: Bács-Szinkron Kft. Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Vagyonhasznosítási Csoportja Képviselő-testület tagjai. 8

9 3. Előterjesztés Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója felülvizsgálata tárgyában Előterjesztő: Csányi József polgármester (Előterjesztés írásban mellékelve) Csányi József polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Önök írásban megkapták az előterjesztést. Van-e kérdés, észrevétel a napirendi ponttal kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazásra teszem fel a határozat-tervezetet. Kérem szavazzunk! Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal elfogadja a határozat-tervezetet és az alábbi határozatot hozza: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2015. (VI.04.) önkormányzati határozata Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepciója felülvizsgálata H A T Á R O Z A T : Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja évekre vonatkozóan Kiskunfélegyháza Város Sportfejlesztési Koncepcióját a mellékletben foglalt tartalommal és formában. Felelős: Határidő: Csányi József polgármester azonnal Erről értesül: Polgármesteri Hivatal valamennyi osztálya Képviselő-testület tagjai. 9

10 KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ( ) 10

11 Tartalom 1. Előzmények Jogszabályi környezet A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A sportról szóló évi I. törvény egyéb jogszabályok Bevezetés Alapelvek Célok Általános célok Az önkormányzat sportcéljai Diáksport, testnevelés Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa György utcai óvoda Bercsényi utcai óvoda Móravárosi óvoda Móra utcai óvoda Szegedi úti óvoda Kossuthvárosi óvoda Nagyszőlő úti óvoda Százszorszép óvoda Bankfalui óvoda Összefoglaló Általános Iskolák Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Göllesz Viktor Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Constantinum Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola Középiskolák: Móra Ferenc Gimnázium Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Szakközépiskolája Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Kollégium Constantinum Katolikus Gimmnázium, Szakközépiskola, Kollégium Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagintézménye Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása Honvéd Sporttelep üzemeltetése május 1-től napjainkig KÉSZ ARÉNA Városi Sportcsarnok üzemeltetése Jégpálya biztosítása Egyéb sportlétesítmények KÉSZ Aréna Kiskunfélegyházi Városi Sportcsarnok

12 7.2. Kiskunfélegyházi Városi Strand és Uszoda Honvéd sporttelep Városi ifjúsági sporttelep Városi repülőtér Sportlétesítmények kapcsolatos törekvések A sport egyes területeinek jelenlegi helyzete, lehetséges fejlesztési módjai Óvodai testnevelés: Iskolai testnevelés, diáksport, nevelési-, oktatási intézmények Sajátos nevelési igényű tanulók és fogyatékkal élők sportja Szabadidősport Egyesületek, alapítványok Sporttevékenységek finanszírozása A koncepció időtartalmára vonatkozó célok, fejlesztési szükségletek összefoglalása Összegzés

13 1. Előzmények A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény pontja, amely helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokról rendelkezik, a sporttal és az ifjúsággal kapcsolatos feladatokat az önkormányzat feladat- és hatáskörébe utalja. Az Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti mind a diáksport, mind a tömegsport, illetve az egyéb kiemelt sportágak eszmei és anyagi támogatását, illetve kiemelt figyelmet fordít az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények fenntartására, azok fejlesztésére. A cél a lakosság minél szélesebb körű bevonása a sport- és mozgáskultúrát építő tevékenységekbe tekintet nélkül nemre és életkorra. A városi sportélet alapját a közoktatási intézményekben zajló rendszeres testnevelés oktatás, a városban lévő egyesületek, valamint az önkormányzati tulajdonban lévő Félegyházi Térségi Sportiskola Nonporfit Kft. tevékenysége adja. 2. Jogszabályi környezet 2.1. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 46. (3) b) pont szerint a gyermeknek és a tanulónak joga, hogy nevelési, illetőleg a nevelésioktatási intézményben biztonságos és egészséges környezetben neveljék és oktassák: a szabadidő, a testmozgás beépítésével, sportolási lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki iskolai tanulmányi rendjét. A törvény a előírja a kötelezően ellátandó intézményi feladatok között a tanórán kívüli foglalkozások tervezésénél, az iskolai sportkör kötelezőségét és a mindennapos testedzés biztosítását A sportról szóló évi I. törvény 55. -a a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára való figyelemmel határozza meg a helyi önkormányzatok feladatait: meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót és gondoskodik annak megvalósításáról; a sportkoncepció célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi sportszervezetekkel és a sportszövetségekkel; fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket; megteremti az önkormányzati iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának feltételeit; a helyi önkormányzat biztosítja az önkormányzati iskolai sportkörök működéséhez szükséges feltételeket egyéb jogszabályok évi LXV. Törvény az egyes sportcélú ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezéséről; 215/2004. (VII. 13.) Kormányrendelet a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatáról; 166/2004. (V. 21.) Kormányrendelet az állami sportinformációs rendszerről; 13

14 157/2004. (V. 18.) Kormányrendelet a sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről; 54/2004. (III. 18.) Kormányrendelet a sportrendezvények biztonságáról; 16/2004. (V. 18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről; Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2004. (VII.01.) rendelete, a rendelet felülvizsgálatra szorul; 2. Bevezetés A évi Alaptörvény alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogát, kiemelt tekintettel a gyermekekre. Ennek a jognak az érvényesülését szolgálja - többek közt - a rendszeres testedzés biztosításának lehetősége. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a megelőzés és rekreáció) fontos eszköze. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény a települési önkormányzat feladataként határozza meg a helyi közügyek körében a sport és ifjúsági ügyeket. A céltudatos gondoskodás, a helyi sportolás lehetőségeinek biztosításával segíti az egészséges életmód kialakítását. A testnevelés és a sport részterületei - az óvodai testneveléstől a versenysportig - egymással összefüggő és kölcsönhatásban álló egészet képeznek. Bármelyik részterület fejlesztése, vagy elhanyagolása jelentősen kihat a testkultúra egészére. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiségformálásban. Ellentmondást jelent, hogy míg a versenysport, az élsport területén kimagasló eredményeket és nemzetközi sikereket érnek el sportolóink, addig a lakosság döntő többségének rossz az egészségi, edzettségi állapota. Az átalakulás folyamata a mai napig nem zárult le, ezért az országos és helyi szinten egyaránt átmeneti időszakát éli a sport, ami országunk Európai Unióhoz történő csatlakozásával újabb változásokon ment keresztül. 3. Alapelvek A sport, a testkultúra, a testnevelés összetett fogalomkör. Részterületei (testnevelés, gyermekifjúsági- és diáksport, utánpótlás nevelés, szabadidősport, versenysport, turizmus, sportegészségügy, szakemberképzés és továbbképzés) összefüggő, egymással kölcsönhatásban álló egészet alkotnak: Iskolai testnevelés és diáksport egy szilárd alapot jelent, amelyre a sport más ágazatai is épülhetnek. Fő funkciója a sport, műveltségtartalmainak átadása, és az egészségre, rendszeres és kiegyensúlyozott életvitelre nevelés. Jelentős szerepet játszik a sport és a testi nevelés személyiségfejlesztő hatása, amely elengedhetetlen a felnőtté válás, a szocializáció, és az egészséges érett személyiség kialakulásának folyamatában. A sport ezen ágazata eltérően a többi ágazattól nem 14

15 önkéntességen alapul, hiszen kötelező iskolai tantárgyról van szó. Ebből adódóan sok tekintetben más elbírálás alá esik a testnevelés, mint az önkéntesen végzett sporttevékenység, vagy üzleti sport. A szabadidősport és a rekreáció a munkaképesség megtartásának, és újratermelésének természetes eszköze, amely életkortól és nemtől függetlenül űzhető. A szabadidősport alkalmas a jó közérzet kialakításra, a szociális emberi kapcsolatok ápolására és annak megtartására, és a sportpiac egészének egyre jelentősebb hasznot termelő ágazata. Verseny-, és élsport a testnevelés és a sport csúcsteljesítményekben kifejeződő területe, ösztönző minta a rendszeres testedzéshez, és teljesítményfokozáshoz. A versenysport jelentős szerepet játszik a hazafias érzelmek, valamint a nemzeti hovatartozás erősítésében is. Táplálja az olimpiai eszmét, és a nemzetek közti békés versengés lehetőségét, ma már jelentős piaci tényezőt jelent sok ország gazdaságában. Egyfajta természetes igényként jelenik meg a sportot kedvelők, de azt aktívan nem űzők számára. A sport önszerveződésre épülő autonóm tevékenység, a kultúra része, szervesen kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági jelenségéhez. A város sportja a külterületeken élőket is beleértve - meg kell, hogy feleljen az Európai Unióban megszabott elvárásoknak, valamint a környezetvédelmi és a területfejlesztési kötelezettségeknek. 4. Célok 4.1. Általános célok az egészségmegőrzés, a betegség-megelőzés; az ifjúság erkölcsi nevelése, a személyiségformálás; a mozgásműveltség és a cselekvésbiztonság fejlesztése; a közösségi együttélés és a társadalmi mobilitás segítése; a szórakozás és szórakoztatás; gazdasági vállalkozás; a sport-turizmus elősegítése; 4.2. Az önkormányzat sportcéljai Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata a városban működő alapfokú közoktatási intézményekben, és a nem általa finanszírozott egyéb közoktatási intézményekben az illetékes Minisztériummal és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal együttműködve, valamint az általa támogatott kiskunfélegyházi sportszervezetekben, illetve a Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft.-vel az egészségmegőrzés érdekében, hosszú távon a sporttevékenységek központjába a gyermek és ifjúsági sportot kívánja helyezni. Ezen belül a teljesítőképes tudást adó, mérhető, ellenőrizhető, jól szervezett, megfelelően motivált tanórai és tanórán kívüli testnevelést, a mindennapos testedzést, a szabadidősport megvalósítását, valamint az eredményes egyesületi munkát és a céltudatos utánpótlás-nevelést támogatja a sportolási feltételek megteremtésével és fokozatos javításával és finanszírozási rendszerével. Fontos cél, hogy valósuljon meg az alulról építkezés, tehát hogy az általános iskolás tanulók az iskolai testnevelés során ismerkedjenek meg a sportolási alapokkal (atlétika, labdajátékok: 15

16 kiemelten kosárlabda, kézilabda, labdarúgás, tenisz, úszás). Így valósulhat meg a valódi kiválasztás lehetősége a városi sportegyesületek részére. A város kiemelten kívánja támogatni a város sporthagyományait figyelembe vevő, eredményesen működő egyesületeket, szakosztályokat, utánpótlás nevelő műhelyeket. Az önkormányzat, amennyiben az ehhez szükséges pénzügyi fedezet az éves költségvetésben biztosítható, pályázati alapot hoz létre. Az ehhez szükséges összeget a tervezhető bevételek és kiadások függvényében a Képviselő-testület - évenként - a költségvetési rendeletében határozza meg. Ennek az összegnek a finanszírozási keretekben történő felosztását pedig átruházott hatáskörben a városi Művelődési és Szociális Bizottság végzi el. Ennek keretében: Az Önkormányzat együttműködik a sporttal foglalkozó helyi, és külterületi szervezetekkel. Az Önkormányzat a tulajdonát képező sportlétesítményeket fenntartja, működteti. A város költségvetési lehetőségeitől, valamint egyéb támogatási forrásaitól függően törekedni kell az önkormányzati sportlétesítmények, sportpályák fejlesztésére, újak építésére. Az Önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében támogatja a városi, és külterületi sporttevékenységeket. A lakosság egészségmegőrzése érdekében a sporttevékenységek középpontjába elsősorban az iskolai testnevelést, mint kötelezően ellátandó sportfeladatot, valamint a szabadidősportot kell állítani. Meg kell teremteni az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlásának a feltételeit. A szabadidősport fejlesztésével a lakosság széles rétegeit kell ösztönözni az egészséges életforma kialakítására. Figyelemmel az esélyegyenlőségre segíteni kell a fogyatékosok és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok sporttevékenységeit. A sportegyesületen belüli utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása a kulcsfontosságú feladatok közé kell, hogy tartozzon. Ezt a sporttörvény is a támogatásra javasolt területek közé sorolja, sőt az Európa Tanács által kiadott Európai Sport Charta is javasolja. Városunk társadalmi, gazdasági életének további fejlesztése érdekében az önkormányzatnak törekednie kell a járási települések, valamint más városokkal való sportkapcsolat kialakítására, nemzetközi sportkapcsolatokban való részvételre, a testvérvárosi kapcsolatok adta lehetőségek minél jobb kihasználására. 6. Diáksport, testnevelés 6.1. Kiskunfélegyházi Napköziotthonos Óvoda Dózsa György utcai óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra. 16

17 Bercsényi utcai óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Móravárosi óvoda Megfelelő kialakítású tornaszobával és felszereléssel rendelkezik Móra utcai óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Szegedi úti óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Kossuthvárosi óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Nagyszőlő úti óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Százszorszép óvoda Az aulában kialakításra került egy tornázó helyiség Bankfalui óvoda Udvari sportolás, illetve a terem átrendezésével érhető el olyan fedett és fűtött terület, amely évszaktól függetlenül alkalmas mozgásra Összefoglaló Az Óvodai Alapprogram előírásának megfelelően minden tagintézményben naponta szervezett mozgástevékenység folyik legalább 15 perces időtartamban. Heti egy alkalommal ún. mozgás foglalkozás folyik fél óra időtartamban intézményenként. Igény lenne minden óvodai nevelést ellátó épületben tornaszoba kialakítására, ami rossz idő esetén is megoldaná a gyors mozgáslehetőség biztosítását a gyerekek számára. Jó idő esetén minden intézményben biztosított a szabadtéri mozgás lehetősége Általános Iskolák Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A tornaterem nagysága 592 m 2 (két részre osztható). Tornaszoba alapterülete (konditerem) 38 m 2. Sportudvar: salakpálya 924 m 2, kézilabdapálya m 2, futópálya 915 m 2, zöldterület 1778m 2 alapterületű. 17

18 A sportudvar és a sportszerek mennyisége és állapota jelenleg kielégítő Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Tornaterem nagysága 451 m 2, tornaszobája 132 m 2, sportudvara m 2 területű. Platán Utcai Általános Iskola Tagintézmény tornaterme 300 m 2, sportudvara 968 m 2 alapterületű. Az elhasználódott eszközök cseréje illetve az öltözők felújítása nagyon szükséges lenne Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola Tornaterme 157 m 2, sportudvara 968 m 2 alapterületű. Az iskola felszereltsége a minimumnak megfelelő Kiskunfélegyházi József Attila Általános Iskola Platán Utcai Tagintézménye A mindennapos testnevelés bevezetésével a testnevelés órák az iskola tornatermében illetve a táncteremben kerülnek megtartásra. A táncterem nagysága nem megfelelő. Jó idő esetén az iskolához közeli Honvéd pálya kerül igénybevételre, valamint az iskolai térbeton és a salakpálya használható. A kötelező úszásoktatás a Constantinum uszodájában került megvalósításra Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tornaterem: 210 m 2, sportudvar m 2 alapterületű, műanyag borítású kézilabdapályával rendelkezik Göllesz Viktor Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény A tornaterem 162 m 2 alapterületű, sportudvar mérete hiányos, de kézilabda pálya, távolugró gödör, kosárlabda palánkok és magasugró hely megtalálható rajta. Az udvaron található egy salakos sportpálya, azonban az eszközei cserére szorulnak. Az intézmény felszereltsége a sporteszközöket tekintve alapvetően megfelel Constantinum Móra Ferenc Katolikus Általános Iskola Tornaszoba 250 m 2, sportudvar 300 m 2 alapterületű. Constantinum Sportcentrum 40x20 m 2 kézilabdapályával valamint 2 tanmedencés uszodával rendelkezik Középiskolák: Móra Ferenc Gimnázium A tornaterem 368 m 2 területű melynek állapota kritikán aluli. Állandóak a beázások, a fűtésrendszere (plafonról lefelé) különleges, a tornaterem mérete nem praktikus, semelyik pályához nem szabvány méret. A sportfelszerelésekben is hiányt szenvednek. Az udvaron kosárlabdázásra és röplabdázásra van lehetőség Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Kossuth Lajos Szakközépiskolája Tornaterem 510 m 2 alapterületű, felszereltsége megfelelő, a szerek jó állapotúak. Tornaszoba 24 m 2 alapterületű, a benne lévő kondicionáló gépek elavultak. 18

19 Sportudvar mérte kicsi, keveset használt Kiskunfélegyházi Szakképző Intézmény és Kollégium Közgazdasági Szakközépiskolája Tornaszoba 182 m 2 alapterületű, mely egy szabványos kosárlabda pályát tartalamaz. Minimális igényt képes kielégíteni a testnevelés-oktatásához. Statikai és épületszerkezeti problémák miatt több sportszert nem lehet rögzíteni. Az udvaron található betonos kézilabda pályát próbálják minél többet kihasználni. Az udvaron található a kézilabda pályán túl egy salakos zsinórlabda pálya, salakos 170 m-es futópálya, illetve az iskolához tartozik egy 30 m 2 tornaterem Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola és Kollégium Tornaterem 600 m 2 alapterületű, sportudvar 40x20 méter, mely közös használatú a pontban említett Közgazdasági Szakközépiskola tagintézménnyel. A tornaterem felszereltsége megfelelő valamennyi labdajáték tanítására. Az eszközök minősége megfelelő Constantinum Katolikus Gimmnázium, Szakközépiskola, Kollégium Tornaszoba 250 m 2, sportudvar 300 m 2 alapterületű. Constantinum Sportcentrum része egy 40x20 m 2 kézilabdapálya és egy 2 tanmedencés uszoda Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Petőfi Sándor Tagintézménye Tornaterem 200 m 2, sportudvar 300 m 2 alapterületű, rendelkezik 3 db 60 méteres futósávval, valamint egy súlylökő hellyel. Az iskolához tartozik egy kondicionálóterem. A felszereltség és a létesítmény állaga a közepes szintnek felel meg Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011 augusztus 25.-i ülésén létrehozta a Félegyházi Térségi Sportiskola Nonprofit Kft-t.( továbbiakban FTSI ). A döntés célja, hogy a városi szinten egyre csökkenő sportfinanszírozási lehetőségek mellett, a látványsportok támogatására kialakított új TAO támogatási lehetőséget az utánpótlás nevelés céljaira a sportiskola igénybe vegye. Jelenleg hét utánpótlás labdarúgó, két utánpótlás futsal csapattal és három kosárlabda utánpótlás csapattal vesz részt a sportági szövetségek által szervezett bajnokságokban, illetve programokban. Valamennyi csapat felkészítése, ill. versenyeztetése szakképzett edzők irányításával történik júliusától jelentős létszám, illetve csapatszám növekedés várható, hiszen a városban a Sportiskola veszi át mind a kosárlabda, mind a labdarúgás sportágban az utánpótlás nevelési feladatokat. A szezontól várhatóan 10 kosárlabda, 15 labdarúgó, és 4 futsal utánpótláscsapat felkészítését és versenyeztetése kerül elvégzésre az FTSI által. 19

20 Az utánpótlás nevelési feladatok ellátását nagyban segíti a 2011-ben életbelépő új sporttámogatási rendszer. Ennek keretében a sportolással, versenyzéssel kapcsolatos költségek (bér, utazás, stb.) 90% -át un. TAO -os forrásokból fedezett. A 10% önrészt az Önkormányzat biztosítja. Szintén e sporttámogatási rendszeren keresztül lehetséges infrastruktúra fejlesztésére is pályázni. Ennek 30%-os önrészét ugyancsak a Város biztosítja. A Sportiskola 2012 májusától a Kiskunfélegyházi Honvéd Sporttelep üzemeltetését is felvállalta januárjától pedig a KÉSZ Aréna Városi Sportcsarnok üzemeltetési feladatait is az FTSI végezi el. Ezek a sportlétesítmények nagyban segítik az utánpótlás nevelési feladatok magas színvonalú ellátását. Az FTSI munkáját négy tevékenység köré lehet csoportosítani: 1. Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása. 2. Honvéd Sporttelep üzemeltetése. 3. KÉSZ ARÉNA Városi Sportcsarnok üzemeltetése. 4. Jégpálya használat biztosítása Az utánpótlás korú sportolók nevelése, edzési, versenyzési lehetőség biztosítása A Sportiskola célja a megalakulása óta az, hogy az utánpótlás korosztályú fiatalok minél szélesebb körének sportolási lehetőséget biztosítson. Ez jelenleg két sportágban kerül elvégzésre. Tudomásul szükséges venni, hogy aki sportol, az nyerni szeretne és a győzelem is fontos, de sokkal fontosabb az, hogy minél több gyerek mozogjon, minél többen váljanak egészséges igazi sportemberré. Hitvallása az intézménynek az, hogy a sport megtanít szerényen győzni, méltósággal veszíteni, megtanít a becsületes, a fegyelmezett, a kitartó, az elhívatott munkavégzésre. Azaz megtanít mindarra, ami nemcsak a sportban, hanem az élet minden területén fontos. Ezért fontos, hogy minél több fiatal számára biztosított legyen a rendszeres sportolás lehetősége, így olyanoknak is, akiből sosem lesz bajnok. Ez mondható egy kisvárosi sportszervezet igazi feladatának Honvéd Sporttelep üzemeltetése május 1-től napjainkig A Sportiskola 2012 év májusa óta megkapta az önkormányzati tulajdonú Honvéd sporttelep működtetésének feladatait is. A feladatot 1 fő gondnok, (2014 júniusa óta TÁMOP-os pályázat keretében 2 fő takarítónő, 2 fő pályamunkás) és az ügyvezető látja el. A sporttelep átvételével FTSI-ben sportoló labdarúgók otthonra leltek, s közösen használják a létesítményt Honvéd sportegyesület labdarúgóival. A pályák igénybevétele jelentősen emelkedett. Mára már a két sportszervezetben 13 korosztályos és 2 felnőtt csapat edz és versenyez rendszeresen a meglévő két pályán. A sportiskola saját bevételeiből nyár folyamán kicserélésére került egy szivattyú, megtörtént az öltözők tisztasági festése, és egy kisebb fűnyíró traktor is beszerzésre került. Az Önkormányzat jóvoltából megtörtént a csatornarendszerbe történő bekötés is. A pályát körülvevő korlátok felújítása is megkezdődött évi megépítéssel az Önkormányzat pályázott egy 60x40 méteres műfüves pályára. Ez hatalmas segítséget jelent majd elsősorban az edzések vonatkozásában. 20

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA

KOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA A Képviselő-testület 353/2011. (XI. 24.) sz. kt. határozatának melléklete MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 5800 MEZŐKOVÁCSHÁZA, ÁRPÁD U. 176. MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTKONCEPCIÓJA 2011-2016.

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011)

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) MÁGOCS NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA (2009-2011) Készítette: Kusztor Csaba (elnök) Mágocs Községi Sport Kör Mágocs, 2008. december 18. 1. Mágocs nagyközség sportjának elemzése Mágocs Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző

1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Mezőkövesd Város Önkormányzat 156/2009. (V.05.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.)Az önkormányzat sportrendeletének megalkotása Előadó: Dr. Kerékgyártó Judit jegyző Dr. Kerékgyártó

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1. 1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÁMOSSZABADI Jóváhagyta: Vámosszabadi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 36/2014. (II. 6.) önkormányzati határozatával Vámosszabadi Község Önkormányzatának Helyi Sportfejlesztési

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.25.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Football Clubbal kötött használati szerződés felülvizsgálatáról A KÉPVISELŐ-TESTÜLET - a Nyírbátori

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Szolnok Önkormányzata az ifjúság egészségéért

Szolnok Önkormányzata az ifjúság egészségéért Szolnok Önkormányzata az ifjúság egészségéért ORSZÁGOS SZAKMAI-MÓDSZERTANI KONFERENCIA AZ ISKOLAI TESTNEVELÉS ÉS DIÁKSPORT MEGÚJÍTÁSÁRA Budapest, 2010. október 16. Előadó: Szalay Ferenc Szolnok Megyei

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK a 10/2009. (IV.24.) és a 17/2009. (IX.16.) rendelettel módosított 42/2003. (XII. 16.) r e n d e l e t e a város sporttevékenységének támogatásáról (

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/465-1/2015/I. Tárgy: Maros-menti Utánpótlás Futball Club Üi.: Darabos Orsolya Katalin támogatási kérelmének elbírálása Melléklet: együttműködési

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTLÉTESÍTMÉNY FELÚJÍTÁSI PROGRAMJA

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTLÉTESÍTMÉNY FELÚJÍTÁSI PROGRAMJA PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SPORTLÉTESÍTMÉNY FELÚJÍTÁSI PROGRAMJA - 1 - Egészség, az az állapot, mikor a szervezet plusz energiák mozgósítására képes. A sport helye, szerepe A sportnak helye, szerepe

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 30-i ülésére Tárgy: Megbízási szerződés ingatlanfenntartás ellátására Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére 6. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-i rendes ülésére Tárgy: A MÁV sportingatlan üzemeltetési szerződésének meghosszabbítása,

Részletesebben

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata

FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata FÁCÁNKERT KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2013-2016. Fácánkert Község Önkormányzata 1. A sportkoncepció célja, feladata Magyarország Alaptörvényének XX. cikk (1) bekezdése szerint mindenkinek joga van a testi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 27-i ülésére Tárgy: FC Zirc támogatási kérelme sportpálya felújítási pályázathoz Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL A Fővárosi Bíróság 55. szám alatt nyilvántartásba vette a Magyar Diáksport Szövetséget az 1997.évi CLVI.tv.22. /3 / bekezdése alapján 1998. január 1-től kiemelkedően

Részletesebben

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása

Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Szám: 31/2009. (IV. 16.) Kt. határozat Tárgy: Halmaj község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepciójának elfogadása Halmaj Község Képviselő-testülete a Halmaj Község 2009-2012-ig szóló Sportkoncepcióját a melléklet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 04-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 04-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 79/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. április 04-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Javaslat

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Sárospatak 1790. helyrajzi szám

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Sportkoncepciója 2009. 1. A sportkoncepció célja, feladata

Sportkoncepciója 2009. 1. A sportkoncepció célja, feladata 1 Sportkoncepciója 2009. 1. A sportkoncepció célja, feladata A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. (1) bekezdése alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. július 03. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása Martfűi Városi Sportegyesület Női Kézilabda Szakosztály Utánpótlás-nevelésre vonatkozó sportfejlesztési programja Szakmai és költségterv 2013/2014. évad 1) Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint

Részletesebben

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata

Az Iskolai Sportkör Szervezeti és Működési Szabályzata Jankó János Általános Iskola és Gimnázium OM 028396 5940 Tótkomlós, Erzsébet u. 2. Tel./Fax: 06-68/462-069 www.jankojanosiskola.hu; e-mail: iskola@jankojanos.sulinet.hu Számlaszám: 10402142-21422890 Jankó

Részletesebben

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója

Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója Jánoshida Község Sportfejlesztési Koncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék I. Bevezető 3. old. II. Helyzetelemzés 4. old. III. Fejlesztési Stratégia 9. old. IV. Intézkedési Terv 10. old. V. Összegzés 12.

Részletesebben

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet)

Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzatának./2014.(.) számú önkormányzati rendelete Vác Város Sport és Szabadidő feladatairól (tervezet) Vác Város Önkormányzata a magyar és az egyetemes emberi kultúra részeként elismerve

Részletesebben

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJ ESZTÉS. - a Közgyűléshez NvíREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY/ 112/2015. Ügyintéző:

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. sz.: 17-3373/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. sz.: 17-3373/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt. sz.: 17-3373/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A volt Gróf Széchenyi István Általános Iskola tornatermének a Sportközpont intézményhez

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu

Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Véleményezési határidő: 2013. 02. 26. 16.00 óra Véleményezési cím: ifjusag@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (...) önkormányzati rendelete az újpesti

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. június 17. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY

Alapszabály- Rábatamási Sportkör ALAPSZABÁLY ALAPSZABÁLY 1 1. Általános rendelkezések: A sportegyesület neve: Rábatamási Sportkör Székhelye: 9322 Rábatamási, Rákóczi u. 1. Színe: Sárga-fekete Működési területe: Győr-Moson-Sopron megye A sportegyesület

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A Zirci Tenisz Club kérelme Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Részletesebben

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára

Tárgy: Döntés az Orfűi Sporttábor térítésmentes biztosításáról utánpótláskorú sportolók számára Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 711-5/2008. Melléklet: 1 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. április 10-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikkének (1) bekezdése

Részletesebben

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója

Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója Zalaszentgyörgy Község Sportkoncepciója 2009-2014 Tartalomjegyzék: I. Bevezető II. Értelmező rendelkezések III. Az önkormányzat sportfeladatainak meghatározása 1.A Sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezései

Részletesebben

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója

Mány Község Sport fejlesztési koncepciója Mány Község Sport fejlesztési koncepciója 1. Bevezető A sportkoncepció elkészítését Mány község Önkormányzata a kötelező és önként vállalt sportfeladatok ellátása érdekében valósítja meg! 2. Mány község

Részletesebben

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról

Döntés Decs Nagyközség 2015-2019. évekre vonatkozó Sportkoncepciójának elfogadásáról Az előterjesztés száma: 117/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. június 8-án, 18 órakor megtartandó rendkívüli ülésére Döntés

Részletesebben

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2.

Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Polgárdi Városi Sportegyesület 8154 Polgárdi, Bocskai u. 2. Tel/fax: (30) 502-5478 E-mail: polgardivse@gmail.com www.polgardi.hu I. TÁJÉKOZTATÓ A Polgárdi Városi Sportegyesület Labdarúgó Szakosztályának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Cí>- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya Budapest,,,.., t-'- \, ktttileí Kőbányai f i\e( iwió'-testület ülése Tárgy:

Részletesebben

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI

TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI TAO PROGRAMOK ÉRTÉKELÉSÉNEK ALAPELVEI Az MLSZ Főtitkára a látvány-csapatsportágak támogatási rendszerében az MLSZ-hez benyújtott, 2012/13-as bajnoki szezonra vonatkozó sportfejlesztési programok értékelése

Részletesebben

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013

Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club Alapszabálya 2013 1/5 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Football Club (a továbbiakban: sportegyesület) az

Részletesebben

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX.

A 510/2013.(03.27.) 841301 2013. 1. 14 000 13 000 1 000 2. 87 488 11 000 8 700 40 59 688 8 100 3. 19 000 3/1 2703/2011. (IX. 510/2013.(03.27.) jóváhagyja a 841301 Sportcélú támogatás cím 2013. évi felosztását az alábbiak szerint: Feladat megnevezése, Összege (eft-ban) 1. Fővárosi sportágazati, pályázati rendszer fenntartása

Részletesebben

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel!

NYIL VANOS ÜLÉS napirendje. A döntéshozatal minősített többséget igényel! BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 490/2015. Előadó: Edit Mell.: l db Hiv.: - Czigléczkiné Liszkai Postacim: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl NYIL

Részletesebben

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról

28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1. Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról 1. oldal 28/2003. (X.13.) önkormányzati rendelet 1 Szolnok Megyei Jogú Város sportjáról Egységes szerkezetbe foglalva a 11/2005. (IV.11.), a 16/2006. (III.21.), a 15/2010. (IV.30.), a 20/2010. (V.28.),

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

II. Az együttműködő felek az alábbiak szerint fejtik ki közös tevékenységüket:

II. Az együttműködő felek az alábbiak szerint fejtik ki közös tevékenységüket: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS TERVEZET amely létrejött egyrészről a Magyar Labdarúgó Szövetség (székhely: 1112 Budapest, Kánai u. 2.D., Fővárosi Bíróság által 25. sz. alatt nyilvántartott társadalmi szervezet,

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,

1. (1) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, A Kormány 268/2011. (XII. 16.) Korm. rendelete A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 328-5/2011. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁRCIUS 29-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 87, 88, 89, 90/2011. (III. 29.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 16-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Besenyszög község oktatási intézményeinek

Részletesebben

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016

16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 16/2013. Kt. sz. határozat melléklete BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2013-2016 Tartalomjegyzék I. Bevezetés...3 II. Helyzetelemzés...4 II.1. Jogi környezet... 4 II.1.1. Sportpolitikai

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda Szám: 26.893/2014. Tisztelt Közgyűlés! Javaslat a VGÜ Nonprofit Kft. megbízási szerződésének módosítására

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Iktatószám: 2 448/ 2006. Előadó: Dr. Debrey Attila/Baranyi Lászlóné Tárgy: Melléklet: ELŐTERJESZTÉS- RENDELETTERVEZET Helyi sportegyesületek önkormányzati

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés

A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete. Bevezetés A 86/2009. (IV. 16.) sz. Ökt. határozat melléklete Bevezetés A Magyar Köztársaság Alkotmánya alkotmányos jogként fogalmazza meg az ország területén élőknek a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19.

J A V A S L A T. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására. Ó z d, 2013. március 19. J A V A S L A T Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 46/2013.(III.5.) határozata módosítására Ó z d, 2013. március 19. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város

Részletesebben

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 1 I./ Sportkoncepció szükségessége, célok, feladatok II./ Az önkormányzat feladatai a helyi sportélet szervezésében II/1. Óvodai, iskolai testnevelés II/2. Diáksport

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete

SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete SIÓAGÁRD KÖZSÉG SPORTKONCEPCIÓJA 2009-2012. Sióagárd Község Önkormányzata A 278/2007. (XII.13.) Kt. sz. határozat melléklete 1. A sportkoncepció célja, feladata A Magyar Köztársaság Alkotmánya 70/D. (1)

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft)

250 EFt ( kettőszázötvenezer Ft) A közgyűlés időpontja: 2008. május 29. Az előterjesztés címe: Előterjesztés alapítványok támogatásáról Ügyiratszám: 61.145/2008 Oldalszám a közgyűlési anyagban: 21. oldal ELŐTERJESZTŐI KIEGÉSZÍTÉS Tisztelt

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Baptista Szeretetszolgálat kérelme Sorszám: IV/15 Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Véleményező bizottság: Pénzügyi Bizottság Egyéb

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Dabasi Kornélia Előterjeszti: Hegedűs

Részletesebben

Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető

Weinbergerné dr. Zsirai Erzsébet osztályvezető 23753-9/2012. Jegyzőkönyv Készült: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 2012. június 28-án a Polgármesteri Hivatal (Sopron, Fő tér 1.) Humánszolgáltatási Osztály tárgyalótermében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Támogatási szerződés

Támogatási szerződés /2007. (..) Kgy. sz. határozat melléklete Támogatási szerződés Amely létrejött egyrészről a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely: Szeged, Széchenyi tér 10-11.) képviselő: Dr. Botka László polgármester

Részletesebben

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport!

A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN. FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ SZEREPE A FOGYATÉKOSOK SPORTJÁBAN FODISZ: Több, mint sport! A FODISZ megalakulásának indítékai Közel 80.000 fogyatékos diák tanul integrált és szegregált oktatási intézményekben Magyarországon;

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Békési Szabadidős Lovasklub Egyesület támogatási kérelme dr. Uhrin Anna aljegyző Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/8 Döntéshozatal módja: Egyszerű szótöbbség Tárgyalás

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Irodája által szervezett 2008. évi sportversenyekről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 27-i ülésére Tárgy: A Zirc, Kossuth u. 18. szám alatti 996/3/C helyrajzi számú garázs ingatlan bérleti úton történő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 08. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017.

N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. N A G Y D O B O S KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJ A 2013 2017. 1 I. Bevezető Az önkormányzat sportkoncepciója 2017-ig szabályozza az önkormányzat legfontosabb tennivalóit, meghatározza a sportágazatban

Részletesebben

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1)

Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Kivonat a TAO érdekesebb részeiből 22/C. (1) Látvány-csapatsport támogatása keretében az adózó a következő jogcímekre nyújthat támogatást (juttatást): a) a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 25. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

Az együttműködés keretében Szerződő Felek a következőket vállalják:

Az együttműködés keretében Szerződő Felek a következőket vállalják: 2. számú melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN egyrészről: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (székhely: 1082 Bp., Baross utca 63-67.; képviseli:

Részletesebben