Cegléd-Felszegi Református. Alapítók: Fıszerkesztı: Takács József; Felelıs szerkesztı: Csikesz Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cegléd-Felszegi Református. Alapítók: Fıszerkesztı: Takács József; Felelıs szerkesztı: Csikesz Sándor"

Átírás

1 Cegléd-Felszegi Református Alapítva: okt. 08. Alapítók: Fıszerkesztı: Takács József; Felelıs szerkesztı: Csikesz Sándor A szent három nap, mint hitünk lényege Nagypéntek - Krisztus halálának napja. A bőneinkért való engesztelı áldozat kifejezıje. A vétkeink következményének látványos kiábrázolása: Isten ártatlan Fia szenved a mi bőneinkért. Van-e nagypéntekünk? Ha igen, akkor milyen a mi nagypéntekünk? Krisztust a kereszt alatt csúfoló, megvetı, káromló nagypéntekünk van? Vagy vele együtt szenvedünk, viseljük a gúnyt, a megvetést nem önmagunkért, hanem mások vétkei miatt? A szenvedı, kereszthordozó egyház Krisztus hiteles teste, egyháza! Vele együtt kell meghalnunk a bőnnek, ha vele együtt akarunk feltámadni és élni (Róma 6,8)! Nagyszombat Krisztus a sírban. Nyugalom van. Halálos nyugalom. Mit jelent az áldozat? Mit ér ez Isten elıtt? Elfogadja az Atya az engesztelés ilyen formáját? Az odaszánó döntés után zavaró a csend. Ha lehet, múljék el tılem e pohár dilemmája után eljött a legyen meg a te akaratod (Mt 26, ) s amikor megtörténik, nincs rá válasz Az egyház áldozatkészsége, egy gyülekezet krisztusi önfeláldozása, egy hívı keresztvállalása után is ott a fájdalmas néma csend! Ilyenkor mi van? Miért nem történik semmi? Most miért nem jönnek a mennyei seregek, hogy imádják Krisztust? Miért nem nyílik meg az ég, és miért nem hallatszik a mennyei szózat? Isten miért nem igazolja gyermekeit azonnal? Mire vár? Ránk vár! Húsvét Krisztus feltámad. Az Atya kihozza ıt a sírból. Az áldozat elfogadást nyer! Tökéletes Nekünk is ilyen tökéletesnek kell lennünk (Mt 5,48)! De nem vagyunk azok Krisztus kegyelmébıl viszont feltámadunk az új életre s akkor tökéletesek leszünk! Az életünkben felmagasztaljuk Jézust, és ı is felmagasztal minket a mennyei dicsıségben! Így legyen így lesz igazi húsvétunk! Ámen! Mi Kálvinisták és Kálvin A közelmúlt eseményeirıl Programajánló A TARTALOMBÓL A ceglédi reformátusság elmúlt hatvan éve Dr. Sándor Balázs lelkipásztor 2. old. 3. old. 6. old. 8. old. Réges-régen az ERİT különös és gyönyörő hatszárnyú teremtmények vették körül 1. Mindegyikük eltakarta a szemét két szárnyával a megközelíthetetlen fényesség miatt 2. Egy lázadás nyomán háború tört ki a mennyben, és emiatt villámként leesett az égbıl 4 egy elszigetelt bolygóra az, akit Fényes Hajnalcsillagnak hívnak 3. İ lett a SÖTÉT- SÉG a bolygón, s elkezdte gonosz munkáját a bolygó lakosaiban. 5 Elvette az akaratukat 6 és szolgaságot 7, szenvedést, halált és rombolást 8 hozott az egész lakosságra. Az ERİ azonban kiállt az Igazság mellett, ezért figyelmeztette a bolygót, hogy meg lesz tisztítva minden gonoszságtól. 9 Bizonyítván jóságát, az ERİ (más néven A Fényes Hajnalcsillag 10 ), maga is a bolygó egyik lakosa lett. 11 A SÖTÉTSÉG azonban olyan erıs volt, hogy amikor az ERİ megjelent, gyûlölték 12 és megölték. İ viszont sokkal erısebb volt a halálnál 13, és legyızte azt. Ezután azok, akik hallgattak a belsı világosságra 14 (ami kijelentette az ERİ akaratát), elfordultak a gonosztól és az ERİNEK szánták magukat 15. A SÖTÉTSÉG el lett távolítva a szívükbıl és megmenekültek 16 a haláltól és pusztulástól. A Csillagok Háborújának története egy ember képzeletének szüleménye. A valóság az, hogy a Hatalmas Isten az ERİ a világmindenségben mindörökké. A SÖTÉTSÉG pedig a Sátán. A Biblia elmondja, hogy a Sátán elvette az akaratodat, a szívedben munkálkodik és rabjává tett, hogy az ı akaratát szolgáld. İ e világ istene. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a Sátán ellenségei vagyunk, feltételezhetjük, hogy Isten oldalán állunk. Az alábbiakból megtudhatod, vajon a te szívedben is munkálkodik-e a SÖTÉTSÉG: Hazudtál már életedben? Ha igen, akkor hazug vagy. Loptál már valaha (lényegtelen, hogy kicsi vagy nagy dolgot)? Ha igen, akkor tolvaj vagy. Jézus azt mondta, hogy ha kívánsággal néztél egy nıre, akkor házasságtörı vagy. Ha győlöltél valakit, akkor gyilkosságot követtél el a szívedben. Vajon minden másnál jobban szereted Istent? Vagy csináltál magadnak egy saját istent (azzal, hogy megvan a saját elképzelésed Istenrıl)? (Folytatás a 2. oldalon) 1

2 (Folytatás az 1. oldalról) Kimondtad-e Isten nevét káromkodva, szentnek tartod-e a nyugalom napját, tiszteled-e a szüleidet, kapzsi vagy-e? Ítéld meg magad: megszegted-e a Tízparancsolatot? Mit gondolsz, ha Isten ismeri a titkos dolgaidat és minden sötétségben elkövetett tettedet, vajon bőnösnek vagy ártatlannak fog nyilvánítani az Ítélet napján? Te is tudod, hogy a bőnösök közé sorol. Akkor vajon a Mennybe vagy a Pokolba fogsz kerülni? Haragjától csak úgy menekülhetsz meg, ha megbánod bőneidet és hiszel a Megmentıben, Jézus Krisztusban. Amikor İ meghalt a kereszten, azzal İt büntették meg helyettünk, a mi bőneink miatt. İ ült a vádlottak padjára és letöltötte helyettünk a büntetést. Aztán feltámadt a halálból, legyızve a halált. Valld be bőneidet Istennek most! Higgy Jézusban, és akkor átjutsz a halálból az életbe! Akik engedelmeskednek az Evangéliumnak, többé nincsenek a sötétségben, hanem a fény páncéljába öltöznek. A fénykardjuk a Biblia szavának kétélő kardja. Olvasd az Igét minden nap, gondolkozz rajta, tartsd meg és használd az ellenség ellen! 1. Ézsaiás 6: Timotheus 6:16 3. Ézsaiás 14: Lukács 10:18 5. Efézus 2: Korinthus 4: Timoteus 2:26 8. János 10:10 9. Ap.csel 17: Jelenések 22: Zsidók 2: János 3: Ap.csel 2: Róma 2: Ap.csel 20: Róma 10:9-11 MI KÁLVINISTÁK ÉS KÁLVIN Gondolatok a Kálvin év kapcsán Gyakran hangoztatjuk, ha identitásunkról van szó, hogy hitünkben Kálvin elveit valljuk: A hagyománnyal és szokásokkal szemben az Isten igéjét részesítjük elınyben! Az érdemszerzı cselekedetek helyett inkább a hitre tesszük a hangsúlyt a megigazulásnál! Érdemeink helyett Isten kegyelmében bízunk, ha az örökéletre tekintünk, s szeretnénk oda bejutni! Senki mást nem engedünk oda Krisztus mellé, ha megváltásunkról van szó! Aztán mégis sokszor kiderül, ha a megélt hitünkrıl van szó, hogy semmi közünk nincs Kálvin tanításához: Mert oly sok mindent idejétmúltnak tartunk a Bibliából. S több a kérdésünk a Szentírással kapcsolatban, mint ahány választ kaptunk belıle életünk kérdéseire. A hit helyett a felvilágosodás óta a tudományban, s ha ıszinték vagyunk a hétköznapokban is, a kételyé a fıszerep. Isten kegyelmével pedig annyiszor visszaélünk, amikor a szabadság szabadossággá válik (hit)életünkben. Meglepı felismerést tehetünk, ha belegondolunk abba, hogy ha valóban Krisztus életünk egyetlen Ura, akkor miért vele töltünk a legkevesebb idıt?! Sorolhatjuk átértékelt világunk értéktelen értékeit, amelyek beszivárogtak életünkbe anélkül, hogy keresztyén módon tudnánk azokkal élni. A technika vívmányait is minimálisan alkalmazzuk hitünk építésére, pedig, ha a muszlimok meg tudták tenni, hogy a mobiltelefonba benne van a teljes korán keresıprogrammal, írott és hangzó változatban is, akkor mi is megtehetnénk ezt a Bibliával! Ismerjük meg Istent, hogy megismerhessük saját magunkat is, és környezetünket, eszközeinket, szokásainkat alárendelhessük az örök életünk munkálásának! Dr. Sándor Balázs lelkipásztor Voltam Voltam Tamás, kételkedı, Simon Péter, hőtlenkedı. Heródes is, véreskező, Pilátus is ítélkezı, Barabás is, halál fia É r t e m kellett meghalnia! S vagyok, vagyok ISTEN fia. Az eltemethetetlen Füle Lajos: Temették ólom-csüggedésbe, Hitetlenség gyolcsába rakva A félelem sivatagába. Harmadnapon feltámadott! Temették tornyos templomokba, Szertartások gyolcsai közé, Imákból készült szemfedıje. Harmadnapon feltámadott! Temették ideológiákba, Tagadás útszéli árkába, Tudomány sziklái alá. Harmadnapon feltámadott! Temették gyilkos hitvitákba, Szent háborúk szennyes vizébe, Sötét élet-cáfolatokba. Harmadnapon feltámadott! Temetik ma is H i á b a. Nem rejti el se föld, se ég már, Szív bőne, vagy ész érve, semmi, mert İ MAGA AZ ÉLET! Füle Lajos 2

3 Új folyam 8. szám Húsvét A közelmúlt eseményeirıl! Tisztújítás az Egyházmegye és a Kerület élén: A Magyarországi Református Egyházban az egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati tisztségviselık hat évre szóló mandátuma december 31-vel lejárt. Ezért az elmúlt esztendı utolsó hónapjaiban választások voltak, aminek eredményeként január 1-tıl felállt az vezetıség: Egyházmegyei tisztségek Esperes: Takaró András Egyházmegyei gondnok: Szabó Dénes Egyházmegyei lelkészi fıjegyzı: Barta Károly Egyházmegyei világi fıjegyzı: Egyházmegyei lelkészi jegyzık: 1. Morva Ákos 2. Faragó Csaba Egyházmegyei világi jegyzık: 1. Erdıs Bálint 2. Varjú Zoltán Egyházmegyei lelkészi tanácsosok: 1. Hantos Péter 2. Lakatos Tibor 3. Szabó Péter 4. Szappanos Zoltán Egyházmegyei világi tanácsosok: 1. Bagdy Gyula 2. Dr. Antal Csaba 3. Lugosi János 4. Sáska Attila Egyházmegyei jogtanácsos: Dr. Szánthó György Egyházmegyei lelkészi póttanácsosok: 1. Ágoston Géza 2. Harmathy András 3. Makay László 4. Végh Miklós Egyházmegyei világi póttanácsosok: 1. Galambos Gedeon 2. Martonné Nagy Margit 3. Nagy László 4. Tóth István Egyházmegyei számvevı: Egyházmegyei számszék tagjai: Lelkészi tagjai: Világi tagjai: Egyházmegyei elıadók: Missziói: Tanulmányi: Diakóniai és LSZA: Katechetika: Ifjúsági: Iskolaügyi: Ének-zene ügyi: Egyházmegyei Bíróság Szabó Péter 1. Ács Mihály 2. Schaller Tamás 3. Somodi Lajos 4. Szappanos Zoltán 1. Szabó Gábor 2. Szalkay László 3. Dr. Bóna Zoltán 1. Dr. Pál Zoltán 2. Dr. Galambos Eszter 3. Dr. Tüske Zoltán Schaller Tamás Dr. Sándor Balázs Vladár István Dr. Kun Mária Faragó Csaba Szegedi György Tamás Margit Közalapi: Építésügyi: Sajtó: Győjtemény, mőemléki: Egyházmegyei képviselık: Középiskolák részérıl: Általános iskolák részérıl: Óvodák részérıl: Ács Mihály Rácz Lajos Beregszászy Marianna Fekete László Papp Kornél Magyarné Bogár Ildikó Pete Jánosné Egyházkerületi lelkészi tanácsosok: 1. Barta Károly 2. Szappanos Zoltán Egyházkerületi világi tanácsosok: 1. Galambos Lajos 2. Dr. Kretterné Dr. Kovács Ilona Egyházkerületi közgyőlési lelkészi képviselık: 1. Ágoston Géza 2. Mezı István 3. Dr. Sándor Balázs Egyházkerületi közgyőlési világi képviselık: 1. Balló Gábor 2. Reszler László 3. Técsy Zsolt Egyházkerületi lelkészi póttanácsosok: 1. Kelemen Norbert 2. Borsi Attila Egyházkerületi világi póttanácsosok: 1. Kovács János 2. Barcza András Egyházkerületi közgyőlési lelkészi pótképviselık: 1.Végh Miklós 2. Ács Mihály 3. Fekete László Egyházkerületi közgyőlési világi pótképviselık: 1. Bai Sándor 2. Bakkai Éva 3. Ifj. Magyar László Egyházkerületi tisztségviselık Püspök: Dr. Szabó István Fıgondnok: Dr. Tıkéczky László Egyházkerületi lelkészi fıjegyzı: Peterdi Dániel Egyházkerületi világi fıjegyzı: Veres Sándor Az Egyházmegye új tisztségviselıit szeretnénk meghívni ebben az esztendıbe vendégszolgálatra gyülekezetünkbe. A nálunk vizitáló Hantos Péter és Szabó Péter nagytisztelető urak jelezték, hogy szívesen jönnek hozzánk az ısszel. (Folytatás a(z) 4. oldalon) 3

4 A Vakmisszió Felszegen január 11. Szabó Zoltán nádasladányi lelkipásztor vezetésével vendégünk volt a Református Vakmisszió. Nem csak beszámoltak munkájukról, hanem egy látássérült testvér a Brailleírásos Bibliából olvasta a lekciót; a misszóvezetı lelkipásztor pedig hirdette az igét. A Szabó házaspár régi ismerısként tért vissza gyülekezetünkhöz, hiszen egy évig ( ) szolgáltak Cegléden. emlék kategóriába tartozik az átadott emléklapok mellett A ceglédi Sztárai Mihály Református Vegyeskar története címen megjelent kötet. Csendeshétvége Mátraházán február 6-8. Több vasárnapon át hangzott a hívogató szó végül a bátrabbak nekivágtak az útnak. A kényelmes környezetben Istenélmény címmel az istentisztelet részeit vettük végig. Hasznos volt újragondolni a dicsıítés, az igehirdetés, az imádság, az ének, az áldás és az adakozás lényegét, célját és Istentıl rendelt szerepét a mi életünkben. S közben gyermekprogramok, kirándulások és játékos beszélgetések tarkították a programot a javarészt szolgálatot végzı gyülekezeti tagokból összeállta kis csapatban. Ökumenikus Imahét január ben is tudtunk együtt imádkozni keresztyén testvéreinkkel. Katolikusok, reformátusok, evangélikusok, pünkösdiek és baptisták győltünk össze Isten igéje körül estérıl estére más-más helyen, mindig új igehirdetıt hallgatva. Sport a gyülekezetben: Sportnap december 30. 1% Kupa, Fallabda a gyülekezet tagjaival Az évek óta megrendezésre kerülı civil 1% futball kupa, és a nyári sporttáborok sikere felvetette azt a lehetıséget, 70 éves a Sztárai Kórus: Ünnepi Hangverseny március 22. Csodálatos élményben lehetett része azoknak, akik ott voltak az ünnepi hangversenyen. A Kórus gyönyörő éneke mellett visszaemlékezés hangzott el a Sztárai 70 éves történetére, és szeretve tisztelt alapító karnagyára Arany Lászlóra. Fölcsendült Kodály Zoltánnak a Sztárai Kórus számára írt pünkösdi kórusmőve. Változatosságot jelentett a két órás ünneplésben a nagyváradi Sztárai Kórus szolgálata. Öröm volt látni, ahogy a három ceglédi református gyülekezet lelkipásztorai egymás után teljesítettek szolgálatot a hálaadó istentiszteleten. Az élmény mellett a maradandó hogy rendezzünk egy Sport Napot gyülekezetünkben. A karácsonyi eszem-iszom után és az év végi mulatozás kö- (Folytatás a(z) 5. oldalon) 4

5 Új folyam 8. szám Húsvét zé, december 31-re hívtuk az érdeklıdıket. Számos család apraja nagyja összegült a Pulzus Szabadidıközpontban, ahol a lelkesítı bevezetés után, a testet is megmozgató gyermekénekek után elkezdıdött Tóth László vezetésével a vetélkedı ahol mindenki nyert (legalább egy labdát)! Nem sokkal ezután kezdett terjedni a hír, hogy fiatal családapák havonta egyszer összejárnak fallabdázni a gyülekezetbıl, majd levezetésként együtt szaunáznak. A lehetıség adott: bárki csatlakozhat; vagy kezdeményezheti a családanyáknak, kamaszoknak, sıt bárkinek bármilyen sportágban a sportos együttlétet. Noé bárkája farsang a Gyülekezeti Teremben február 21. A gyermekekkel együtt a szülık is átélhették a Noé és családja által megélt szabadulást. Isten megmenti az övéit! Megmentette a csúfolódóktól, megmentette az özönvíztıl új kezdetet adott. Győltek a papíron a vétkek, és győltek a jótettek. Felépült a bárka s mindenki bemenekülhetett. Jött a vihar, a sötétség majd jött a szabadulás. A felszabadult öröm, az evés, ivás Vas János vezetésével részesei lehettünk egy idıutazásnak. Köszönjük szépen! Valentin napi beszélgetés szerelemrıl, csalódásról a Rekreációs Csoport és Karzat Ifjúságának közös programja február 22. A kamaszok kérdéseit a lelkipásztor közvetítette a fiatal szülık számára. Mind a gyermekkort elhagyó fiatalok, mind a szülıséget közösen vállaló szerelmesek félve gondoltak a találkozóra, az ott felvetıdı rázós témákra de egy hasznos beszélgetés kerekedett ki a terített asztal mellett. A párbeszéd elızménye a közös farsang az Erdıdi házaspár otthonában, folytatása pedig a közös együttlét az Illés Lajos Zeneiskola termeiben a Batthyányi utcában. Íme mily jó, és mily gyönyörőséges, ha az atyafiak egységben vannak! (Zsolt 133,1) Protestáns Hét március 2-5. Jó tudni, hogy nem egyedül vagyunk keresztyének az országban. Jó látni mások megélt hitét. Jó hallgatni mások bizonyságtételét. Az idei Protestáns Hét erre adott jó lehetıséget. A Felszegen Molnár Madarász Melinda öltözéktervezı és Molnár Csaba a Gazdasági Minisztériumnak dolgozó presbiter beszélt hitérıl. 5

6 Világ imanap március 6. A Pápua - Új Guinea keresztyénei által összeállított imaesten a felolvasott imák, az énekek és a bibliai szövegek üzenetét érthetıbbé tette a zene és a képek multimédiás világa, amit közelebb hoztak a jelenlévıkhöz a bemutatott gyümölcsök, a billum a kereszten és az elkészített egzotikus étel Jó volt együtt lenni és átérezni Molnár Mária odaszánásért az ott élı népekért! Férfi vacsora a Gerjében: a polgármesterrel március 20.; az új nagytemplomi lelkipásztorral április 2.; Szabó Dénes Kossuth díjas karnagygyal május 16. Régi ígéretek és többek kérése talált megvalósulásra az újrainduló férfivacsorákban. Elıször Földi László polgármesterrel beszélgettünk a terített asztal mellett, majd Hánka Leventével válthattunk kötetlenül néhány ismerkedı mondatot még mielıtt beiktatásra került volna a nagytemplomi lelkészi szolgálatba. Várjuk a találkozást Szabó Dénes nyíregyházi karnaggyal is, hogy a Gerje-tál és az Aranyhegyi bor mellett egy jót beszélgethessünk! Április :00 Bach: János Passió a Nagytemplomban a Baptista Központi Ének- és Zenekar elıadásában Április 26. Konfirmandus szeretetvendégség Május 2. 1% kupa Záró gála, Shirchadasj koncert Május 3. Anyák napja Május 10. Missziói nap Május 31 június 1. Pünkösd, Konfirmáció, Jubilánsok Köszöntése Június Vakációs Bibliahét Június 29 július 4. Gyülekezeti kirándulás Dunakanyar Július Csillagpont Ifjúsági Találkozón (Fadd-Dombori) részvétel a fiatalokkal Augusztus 5-9. Gyülekezeti kirándulás Ungváron Augusztus 16. Újkenyéri úrvacsora Szeptember 13. A tudományok éjszakáján Kálvin est a Mővelıdési Házban közösen a református gyülekezetek és az iskola. Október 31. (szombat) Futóverseny, gyermek játszóház. November 1. De.: Reformáció emlékünnepi úrvacsora. Du.: Halottak napi istentisztelet a temetıben November Adventi evangélizáció November 27. Adventi koszorúkészítés November 29. Karácsonyi szereposztás, December 6. Gyermekek Karácsonyfadísz készítése December 13. Gyermekek istálló látogatása December 20. Gyermekek mősora a Szociális Otthonban December Betlehemezés December 24. Gyermekek Karácsonya December Karácsony December 27. Budai út Mi az a karzat? Egy nagyszerő vasárnap délutáni program a templom karzatán? Beszélgethetünk a korosztályunkhoz tartozó fiatalokkal? Láthatatlan színházat adhatunk elı? Részt vehetünk különbözı ifjúsági találkozókon, ahol új ismeretségeket köthetünk? Elmehetünk Sófár napra, ahol zenélhetünk, énekelhetünk? Isten közelében lehetünk? Megismerhetjük Isten szeretetét? Megbeszélhetjük a problémáinkat. Együtt énekelhetjük a szebbnél szebb énekeket? Vicces történeteket mesélhetünk magunkról? Vagy éppen elmesélhetjük a kevésbé szebb történeteket, amik velünk történtek? Elmondhatjuk, hogy milyen volt az elmúlt hét? Megismerhetjük a másikat és önmagunkat? Barátokra tehetünk szert? Novonics Dóra 6

7 Új folyam 8. szám Húsvét A ceglédi reformátusság elmúlt hatvan éve Gondolatébresztı egy évforduló kapcsán A 482 éves ceglédi reformátusság sok mindent megélt már a történelem viharai közepette. Sorsa a magyar nép sorsának megélése kicsiben. A török pusztítás, az országba betörı idegen rablócsapatok támadásai, az ideiglenesen hazánkban állomásozó megszálló csapatok jelenléte, a népesség fogyása, a kitelepítések, a betelepítések nem csak elmesélt sztorik az itt élık számára, hanem mind-mind a személyesen átélt családtörténet részei. Hasonló a helyzet az egyház életével is. A reformáció gyors és hatásos terjedése, az ellenreformáció, a templom elvétele, a leégett templom, a gyarapodó és virágzó egyházi centrum, az új gyülekezetek születése, az ügynökhálózat, az egyházat lejárató ateista propaganda, a nyomás alatt összeroppanó hívek, presbiterek és lelkészek mind-mind megtapasztalt valóság Cegléden is. A Ceglédi Református Egyházközség Szabályrendeletét a Három egyházrészének három anyaegyházközséggé szervezkedésérıl a Ceglédi Református Egyházközség presbitériuma február 8-án tartott győlésén a 20. számú határozatával állapította meg. Ezt a Kecskeméti Református Egyházmegye tanácsa évi március hó 26-án, Cegléden tartott ülésében 8. szám alatt hozott határozatával, a Dunamelléki Református Egyházkerület közgyőlése év április hó 6-án hozott 32. számú határozatával hagyta jóvá. Mit jelent ez a sok évszám és határozat? Azt, hogy most hatvanéves a három ceglédi református egyházközség. Az egységes református gyülekezetbıl hat évtizede alakult meg a Cegléd-Nagytemplomi, a Cegléd-Újvárosi és a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Ha beleolvasunk a vagy bármelyik évfordulón készült beszámolóba, akkor azonnal szembetőnı az a mindenütt megtalálható, magyarázkodásnak, vagy önigazolásnak ható fejtegetés, hogy miért jó Cegléden a három református gyülekezet. Nincs értelme belemenni a történelmietlen hasonlítgatásokba, hogy mi lett volna, ha Cegléden egy református gyülekezet marad. Mégis belehajszolták elıdeinket ebbe. Én szívesen megfordítanám ezt a kérdést: Hol tartana már most mondjuk a Kecskeméti Református Egyházközség a hívek elérésében, pásztorolásában, ha ott sem marad az egy gyülekezet, mert nem a tanyavilág leválasztását végzik csak el a korabeli lelkipásztorok?! Az elmúlt hatvan esztendı kapcsán vannak olyan témakörök, amelyekrıl érdemes szót ejteni: ilyen az ügynök kérdés média slágere; a Szabályrendelet elméleti értékelése, és gyakorlati megítélése a gyülekezetek életében, s az elıttünk álló távlatok. 1. Nem tudjuk ki, vagy kik voltak érintettek az ügynökkérdésben a ceglédi egyházi körökben. S ha ezt megtudjuk, vajon megtudhatjuk-e azt is, ki hogyan került be a gépezetbe: áldozatként kényszerőségbıl, esetleg vélt vagy valós haszonért, elınyért? év távlatából már megítélhetı a 49-es Szabályrendelet. Megállapíthatóak tényszerő dolgok, s vannak egymásnak ellentmondó vélemények is. Ami biztos: - Készült egy korrekt vagyonmegosztás, amely egyik gyülekezetet sem hozta a másikkal szemben kitüntetett helyzetbe, de nem is lehetetlenítette el mőködését. Nyilván, a Nagytemplomi Gyülekezet a templom, gyülekezeti terem és hivatal mellé, kevesebb egyéb ingóságot kapott, mint a Felszeg, ahol sem templom, sem gyülekezeti terem, sem hivatal még nem volt. - Létrejött három életképes gyülekezet, ami nem feltétlenül a vagyon megosztásának, hanem a hívek számszerinti arányos elosztásának volt köszönhetı. Hiszen a vagyon jelentıs részét államosították. A hívek viszont, akik az eladósodott egységes gyülekezetben már nem fizették a kötelezı járandóságokat sem, az új gyülekezetekben a fenntartói járulékon túl megajánlásokat tettek templomépítésre, és a gyülekezet egyéb kiadásaira. - A Szabályzatban a hangsúly a helyi megoldások keresésére esik. Még a látszatát is kerüli annak, hogy a három gyülekezet létrejötte felsıbb utasításra történt volna. A többfelé hallható negatív hang, hogy ezt a kommunisták találták ki az erıs gyülekezet megosztására egyáltalán nem valós. Már csak azért sem, mert mire ık hatalomra kerültek, már csak a kidolgozott rendszer jóváhagyása volt hátra. - Nem iktattak be külön szankciókat a megállapodás be nem tartásához, mert testvéri közösségben kívántak maradni a szétválás után is! - Az elızı két pontból adódik az az ellentmondás, hogy azoknak pozitív értéke negatívan hatott a gyakorlatban. Miért is? Mert a szankciók nélküli helyi megoldások csak akkor mőködnek, ha barátok a lelkészek, gondnokok. Azaz ha keresztyén testvériség uralkodik a gyülekezetek vezetıségében, olyan odaszánt élető emberek, akik értik és élik az apostol szavát: Ne keresse senki a maga javát, hanem mindenki a másét! (1Kor 10,24). Ez okozott nézeteltéréseket, hogy ne mondjam szakadásokat a gyülekezetek között éveken keresztül. - A rendszer gyenge pontjai az igazságosan szét nem választható, és ezért közösnek hagyott tulajdonrészekben vannak (iskola, temetık). - Nekünk, az akkor kidolgozott rendszer használóinak hiányossága, hogy a 60 év változásai alatt nem tudtuk követni a református lakosság számának alakulását, mivel csak az egyházzal kapcsolatban lévı híveket tartottuk számon. Így a területi elosztás alapjául szolgáló lélekszámról nincs hiteles kimutatásunk. Emiatt nem is tudjuk hozzáigazítani a határokat a város átstrukturálódott szerkezetében a reformátusok 1/3 1/3 1/3-os igazságos elosztásához, ahogyan azt még 1960-ban meg tudták tenni. - Sok bosszúságot okozott a temetık eltérı mérete. Amit csak fokozott a bevételek és kiadások mértékének egymás elıl való eltitkolása. Az eltérı helyzetekbıl adódó egymásnak ellentmondó sejtések, melyek a bevételek nagyságára vonatkoztak csak viszályhoz vezettek. Mert volt, aki a temetık nagyságával egyenesen arányosnak vélte a bevételeket is, mert nem számolt a kiadások mértékével. A másik oldal a temetések számával állította arányba a bevételeket. A évi elszámolás tisztázta a helyzetet. Azóta mőködik az egymásközti temetıi elszámolás. A viták elcsendesültek. (Folytatás a 8. oldalon) 7

8 - Az iskolára vonatkozó közös felelısség még neuralgikus pont egymásközti ügyeinkben. Ennek tisztázása még elıttünk álló feladat. Az 1948-ban államosított iskola, 1992-ben került vissza a reformátusok tulajdonába és fenntartásába. Osztatlan közös tulajdon, júliusáig közös fenntartású intézmény. A 2008/2009. tanévtıl az Iskola Alapító Okiratába a MRE Közoktatási Törvényének módosítása miatt a több fenntartóval bíró intézmény fenntartói közül csak egy kerülhetett be, ez a Felszegi Egyházközség lett, aki az Államkincstár felé képviseli a fenntartót adószámával és teljes törvényi felelısséggel, ezért gyakorolja a fenntartói jogokat. Jelenleg még folyamatban van egy megállapodás tervezetének elkészítése, mely szerint 6 évenként egymás között forgó rendszerben lehetne váltogatni a fenntartást. Ez lehetıséget adna arra, hogy továbbra is csak papíron lenne egy fenntartó és emellett közösek maradnának a döntések (Igazgatótanács). Törvényesen viszont továbbra is hasznos, ha az Alapító Okiratban megnevezett Egyházközség adja az Igazgatótanács elnökségét. 3. A távlatok lehetıségeirıl nem szól a Szabályrendelet, hiszen akkor még nem is szólhatott a továbblépés lehetıségérıl. Itt nem arra a negatív hangulatra gondolok, hogy mi van akkor, ha egy gyülekezet összeomlik, megszőnik. Hanem arra, hogy mi történik, ha egy új gyülekezet alakul Cegléden? Hiszen, ha hőek akarunk lenni örökségünkhöz, akkor mindegyik gyülekezet körzetekben, egyházrészekben, majd missziói egyházközségekben kell, hogy gondolkodjon. Ha elfogadja azt a tapasztalatot, hogy maximum ember van egy gyülekezet látóterében. Ez azt jelentené, hogy Cegléden 6 gyülekezet mőködhetne legalább. Vagyis mind a három meglévı, ránk bízott gyülekezeten túl még egy-egy gyülekezetet lehetne az Úr elé vinni, mikor jön és számon kéri rajtunk a Tıle kapott talentumokat. Dr. Sándor Balázs szeptemberében a három ceglédi református gyülekezet közösen készül megünnepelni az Egyházközségek 60. születésnapját. A teremtés csodálatos gazdagságáról esik szó a hittanórán: - Tudjátok gyerekek, ez a gyönyörő világ mindenestıl a teremtı Isten munkája: a fák, a virágok, a madarak, az állatok. A kis Peti megkérdezi: - A bolhát is a Jóisten teremtette? - Természetesen, a bolhát is. A kisfiú elgondolkodik: - Nem mondom, babramunka lehetett... Az Afrikából visszatért híres vadásztól kérdezi az egyik tisztelıje: - Mondja kérem! Igaz az, hogy a ragadozók soha nem támadnak arra az emberre, aki égı fáklyát visz a kezében? - Igaz. Csak elég gyorsan kell futni vele! - Ateista a vılegényem, és nem hisz a pokol létezésében. Hozzá menjek? - Menjen csak hozzá! Hamarosan hinni fog Az egyházi értesítıt kiadja a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség presbitériuma. Fıszerkesztı: Podráczky Zsolt Olvasó szerkesztı: Pintér Péter Nyomdai elıállítás: OFFSET Nyomdaipari Kft. Olvasói levelek, észrevételek: 2700 Cegléd, Felház utca 20. Tel/Fax: (53) Újságunk ingyenes, amennyiben megteheti, kérjük, adományaival támogassa az újság kiadását! Gyülekezetünk Bankszámlaszáma: K&H Köszönjük Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ı szeretetében. Jn 15, 20 8

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben

2006. év a Felszegi Gyülekezetben 2006. év a Felszegi Gyülekezetben Presbitérium 9 presbiteri gyűlés Egyházmegyei továbbképzések Protestáns imahét február végén Futó Zoltán, Morva Ákos, Dr. Medgyessy György, Macsári István, Bence Imre,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása

A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Gárdonyi Kórus 2012. évi megvalósított szakmai tevékenységének bemutatása A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes 1994-ben alakult. Az énekkart Nagytisztelető Lemle Zoltán Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz

Mainz-i Magyar Református Gyülekezet. Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Mainz-i Magyar Református Gyülekezet Ungarische Reformierte Kirchengemeinde in Mainz Istentiszteleteink Helye Altmünsterkirche, Münsterstraße 25 55116 Mainz - (bejárat a Walpoden utca felől): vagy Evangelische

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE

A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE A(z) i Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Részösszeg Összesen II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL

A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL ÖSSZESÍTÉS A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS OKTATÁSI ALAP 2013. ÉVI ADOMÁNYGYŰJTÉSÉRE BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁRÓL ÉS AZOK TÁMOGATÁSÁRÓL 2014. október 10. 1. ELŐZMÉNYEK A Kárpát-medencei Református

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Bibliaismereti alapok

Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok Bibliaismereti alapok 1. Isten 2. Jézus Krisztus 3. Szent Szellem Szentháromság 4. A Biblia 5. Az Ember 6. Bűn megváltás 7. Újjászületés, megszentelődés 8. Betöltekezés Szent Szellemmel

Részletesebben

évi hó napján tartott ülésen P.H.

évi hó napján tartott ülésen P.H. 3. számú melléklet/1. A Református Egyházközség Költségvetési Beszámolója a évre Ezt a költségvetési beszámolót a Református Egyházközség Presbitériuma évi hó napján tartott ülésen számú határozatával

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12

Tartalomjegyzék. Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 Tartalomjegyzék Előszó: A posztmodern gyülekezetek 11 A posztmodern világ 12 1. Az alapok: Hogyan látja Isten a gyülekezetet? 17 A tanuló gyülekezet 19 A gondoskodó gyülekezet 22 Az istentiszteletre összegyűlt

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZAT Név: Vadosfai Evangélikus Egyházközség Székhely: 9346 Vadosfa, Kossuth u.13., Telefon: 20/824 6887 e-mail: vadosfa@lutheran.hu honlap: http://vadosfa.lutheran.hu Egyházon

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Drága megváltott Gyülekezet!

Drága megváltott Gyülekezet! 2015. április 3. Nyíregyháza, Mandabokor Nagypénteki Istentisztelet 14 Mert a Krisztus szeretete szorongat minket, mivel azt tartjuk, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; 15 és azért

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA

A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA A(z) i Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA a. évre 1 január 2 február I. Egyházfenntartói járulékok BEVÉTELEK Költségvetési cím Tervezet Eredmény II. Perselypénzek 1 Gyülekezeti (templomi) perselypénzek

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Beszámoló a 2009. évrıl

Beszámoló a 2009. évrıl Beszámoló a 2009. évrıl Miért csináljuk? Hiszünk abban, hogy a baden-powell-i cserkészeszmény a mögöttünk levı század magyar valóságán és valóságain átszőrve elegendı inspirációt tud adni nekünk, amikor

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve

Kossuth Lajos Evangélikus. Általános Iskola ÉS. 2014/2015. munkaterve Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014/2015. munkaterve 1 2014/2015. tanév helyi rendje és munkaterve A tanév szorgalmi rendje: 2014.szeptember 1.(hétfő) - 2015. június

Részletesebben

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012.

Tiszaburai. Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai Református Egyházközség KÖLTSÉGVETÉSE 2012. A Tiszaburai a Református Egyházközség Költségvetése 2012. évre Ezt a költségvetést a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG. Húsvéti Hírlevél

NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG. Húsvéti Hírlevél NYÍRTELEKI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG Húsvéti Hírlevél 2015. április Jézus mondja: én élek, és ti is élni fogtok. Ján 14,19 Nagypénteki örömhír És íme, a templom kárpitja felülrõl az aljáig kettéhasadt,

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Középméretű énekeskönyv

Középméretű énekeskönyv Az egyházi ének tanításához ajánlott énekeskönyvek és kórusgyűjtemények 1./ A Református énekeskönyv Magyarországon, 1948- ban jelent meg. Kiadja a Magyarországi Református Egyház. Több kiadást ért meg.

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978

Név 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS EGYHÁZ 2 836 815 021 498 267 2. 0066 MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ 971 096 107 162 978 2. ú melléklet Kimutatás a 2007. évi Szja 1 %-ának adózói rendelkezéséről az egyházak és a kiemelt költségvetési előirányzatok ára a felajánlott összeg szerint csökkenő sorrendben Sor 1. 0011 MAGYAR KATOLIKUS

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon.

Üdvözöllek benneteket ezen az (esti) alkalmon. A helység atmoszférája azt a célt szolgálja, hogy a fiatalok elkezdjenek gondolkodni arról, hogy mi a baj ezzel a világgal. Képek használata: rakj ki olyan képeket a falra, melyeken különbözõ karitatív

Részletesebben

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu

Reformáció Emlékbizottság az előkészület. Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Reformáció Emlékbizottság az előkészület Dr. Birkás Antal E-mail: antal.birkas@emmi.gov.hu www.reformacio2017.hu Megemlékezés vagy ünneplés? Az Emlékbizottság létrejötte; tagjai; működése, szervezeti felépítése.

Részletesebben

T Á M O G A T Á S Á R Ó L

T Á M O G A T Á S Á R Ó L A Generális Konvent elnökségének döntése a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap 2012. évi gyűjtésére benyújtott PÁLYÁZATOK T Á M O G A T Á S Á R Ó L A döntést a Generális Konvent elnöksége a Debrecenben,

Részletesebben

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011.

Református Egyházközség. Tiszaburai ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség ZÁRÓSZÁMADÁSA 2011. A Tiszaburai Református Egyházközség Zárószámadása a 2011. évre Ezt a zárószámadást a Tiszaburai Református Egyház Presbitériuma 2012. évi január

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek

A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kar KREHT ETRRW61 Egyházszociológia Elıadó: Dr. Medgyessy László A Magyarországon Keresztyén Testvérgyülekezetek (rövid ismertetés és elemzés) Készítette:

Részletesebben

Kelenföldi Barokk Esték - 2015

Kelenföldi Barokk Esték - 2015 Kelenföldi Barokk Esték - 2015 1685-1750 1750 születésének 330. évében a Kelenföldi Református Templomban Budapest Xl.ker., Október huszonharmadika u. 5. Soós Gábor orgonamûvész Vadász Attila orgonamûvész

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról

A Biblia rövid áttekintése. Alapvető információk a Bibliáról A Biblia rövid áttekintése Alapvető információk a Bibliáról Áttekintés a Bibliáról A Biblia Isten szava A Biblia Isten üzenetét tartalmazza. A Szentírás megírásában kb. 1500 év leforgása alatt mintegy

Részletesebben

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015)

A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) A VÁLASZTÁSI ELJÁRÁS LEBONYOLÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOKRÓL (2013-2014-2015) Valamennyi választott egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati testület és tisztségviselő megbízatása 6 éves választási ciklusra

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG?

MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? MÉGIS CSELEKEDETEK ALAPJÁN VAN AZ ÜDVÖSSÉG? SZABADOS ÁDÁM Mi, protestánsok a hitünk egyik sarkalatos igazságának tartjuk, hogy nem cselekedetek alapján van az üdvösség, hanem egyedül hit által, Jézus érdeméért.

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

http://www.parokia.hu/hir/mutat/6095/

http://www.parokia.hu/hir/mutat/6095/ 1 / 6 2014.12.15. 12:30 2014. december 14., vasárnap - Fekete Zsuzsa Egy közepes erejű földrengés összedönthette volna, mégis Isten különös kegyelméből túlélt már háborút, forradalmat és metróépítést is

Részletesebben

Programok és helyszínek

Programok és helyszínek 1 Programok és helyszínek Július 1. péntek Nagyszínpad: 16.00 Köszöntõ: Börzsönyi József esperes Zemplén Májer János polgármester Tokaj Megnyitó: Csomós József püspök TIREK Közremûködik: Kis Imola Villõ

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról

2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja munkájáról A beszámolót a Képviselıtestület 108/2012. (IX.25.) Öh. számú határozattal elfogadta. NAGYLÉTAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG 2012 évi tájékoztató a Nagylétai Református Egyházközség Szociális Szolgáltató Központja

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2090 Remeteszılıs, Pisztráng utca 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Nemzetközi Liebenzelli Misszió Molnár Mária Alapítvány 2010. évi munkájáról I. BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET. 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE HAGYOMÁNYOK HÁZA BARÁTI KÖRE EGYESÜLET 1011 Budapest, Corvin tér 8. 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. március 8. Dr. Halmos Béla elnök 1 A Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület közhasznúsági

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL

A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Deberecen-Kossuth utcai Református Egyházközség 1/2008. számú egyházközségi szabályrendelete IFJÚSÁGI PRESBITÉRIUM LÉTREHOZÁSÁRÓL A Debrecen-Kossuth utcai Református Egyházközség Presbitériuma a Magyarországi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

Székely János: Bibliaismeret

Székely János: Bibliaismeret Székely János: Bibliaismeret Hittankönyv a középiskolák 9. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Mi a Biblia? Vedd, és olvasd! A Biblia isteni eredetének jelei Sugalmazás 02. A Szentírás Isten szava,

Részletesebben

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése

A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése A Páratlanklub 2010 Áprilisi Kérdıíves Felmérésének Kiértékelése Készítették: Galli Tamás Nater Ulrike Dátum: 2011. 04. 01. 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETİ 3 PÁRATLANKLUB KÉRDİÍV 4 Elıadás

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram

GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram GEKBI (Református Ifj Szervezetek+Egyetemi gyülik+teológiák) 2014. június porgram június 3. egyetemi istentisztelet PROMISSZ Budapest, Gyulai Pál utca 9. www.promissz.hu Június 4. 19 óra Tálentumok- adottságaink

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Református hittan Évfolyam: 1. _ Heti óraszámú csoport Vizsga típusa: írásbeli Követelmények, témakörök: a szóbeli vizsga tananyaga

Részletesebben

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE

A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE A BUDAPEST-PASARÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG MISSZIÓI MUNKATERV KIVONATA A 2015. ÉVRE Bevezetés A 2015. esztendőben az év első igehirdetésén elhangzó 1 Korintus 10, 31 alapján: Mindent Isten dicsőségére

Részletesebben

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület

A rendezvény neve, jellege. szervezıje. Egyesülete Püspökladányi Határok nélkül Egyesület A rendezvény ideje A rendezvény neve, jellege A rendezvény szervezıje A rendezvény helyszíne 2011. február 9. 90 éves a Vöröskereszt ifjúsági szervezete 2011. február 11. Látássérültek farsangi rendezvénye,

Részletesebben

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés

Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális Információs Közhasznú Egyesület. Közhasznúsági jelentés Adószám: 18589719-1-10 Bejegyzı szerv: HEVES MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1970 Kis Bocs Baba Mama klub Baba Mama Egészség, Életmód, Szabadidı és Szociális 3377 Szihalom, Deák Ferenc út 42. Közhasznúsági

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk!

Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület. Kedves Olvasónk! i KIF NFO 5.szám 2011. ősz K I F I Keresztyén Fiatalok Társasága Egyesület www.kifinet.hu info@kifinet.hu Kedves Olvasónk! A KIFI működéséről kívánunk ezúton is tájékoztatást adjunk mindazok számára, akik

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Helyszín: Főemelet 11.

Helyszín: Főemelet 11. NYUGAT-EURÓPAI SZERVEZETEK REGIONÁLIS ÜLÉSE Elnök: Bihari Szabolcs KIM Nemzetpolitikai Államtitkárság munkatársai: Brendus Réka, Tóth László Helyszín: Főemelet 11. 1. Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek

Részletesebben

Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet

Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet Olvasandó: Mt 28,1-10 Luther Márton húsvéti igehirdetése részlet em elég csupán a Húsvét történetét ismernünk, meg kell tanulnunk, hogy nekünk mit használ. Errıl a következıket akarjuk mondani: ha N valaki

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból

ZÁRÓVIZSGAI TÉTELSOR VALLÁSTANÁR SZAKON Bibliai teológia tárgyból Bibliai teológia tárgyból Ószövetségi bibliai teológia 1. A teremtés 2. Az ısatyák 3. A Mózes-tradíciók 4. A Sínai-szövetség 5. Izrael élete a királyság elıtti korban (az Ígéret Földjének birtokba vétele,

Részletesebben

A bethesdai beteg és Jézus

A bethesdai beteg és Jézus A bethesdai beteg és Jézus Lectio: Jn 5,1-9 Textus: Jn 5,6-7 Az ezek után időhatározó az előző fejezethez irányít bennünket, amikor Jézus beszélget a Jákób kútjánál a samáriai asszonnyal, aztán meggyógyítja

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA KECSKEMÉTI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014/2015 augusztus 29. P 30. Szo Kárpát- medencei református tanévnyitó IT 10:00 31. V Tanévnyitó it. 15.00 szeptember 22 nap 1 1 H 2 2 K Szülői értekezlet: 1.a,b,c,d

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz

TARTALOMJEGYZÉK. Az olvasóhoz TARTALOMJEGYZÉK Az olvasóhoz 1. Lásd és csodáld Isten dicsőségét: Jézus Krisztus végső célja 2. Jézus, Isten dicsősége: Jézus Krisztus isteni volta 3. Az oroszlán és a bárány: Jézus Krisztus kiválósága

Részletesebben

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma

Bereczki Sándor. Isten Fia. Igehirdetések 6. Mindenki Temploma Bereczki Sándor Igehirdetések 6. Isten Fia Mária fia Mindenki Temploma Isten Fia Mária fia De te, Efratának Bethleheme, bár kicsiny vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, a ki uralkodó az

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Hogy segíthetek? 2014

Hogy segíthetek? 2014 Hogy segíthetek? 2014 Kraus Viktor Máté, 2. osztály, Református Egyházi Alapiskola Vaján Január jan. 19-26 Ökumenikus imahét 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Részletesebben

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA

A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A KERESZTSÉG SÁKRAMENTUMA A) GYERMEKKERESZTSÉG ÉNEK Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek iránt. * Énekmondással

Részletesebben

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33.

HÉTSZ Szombathely, Bem J. u. 33. HÉTSZ TSZÍNVIR NVIRÁG ÓVODA Szombathely, Bem J. u. 33. Gyökerek és szárnyak a néphagyomány tükrében Kultúrát nem lehet örökölni, az elıdök kultúrája egy-kettıre elpárolog, ha minden nemzedék újra, meg

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt.

Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. Két embrió beszélgetett az édesanyjuk méhében. Az egyik a kis Kételkedő, a másik a kis Hívő volt. A kis Kételkedő ezt kérdezte: Tényleg hiszel abban, hogy van élet a születés után? A kis Hívő így válaszolt:

Részletesebben

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat

Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei. Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat Milyen Bibliát olvassunk? Az új fordítású Biblia (RÚF 2014) előnyei Dr. Pecsuk Ottó Magyar Bibliatársulat A bibliafordítás teológiai legitimációja A Biblia Isten kommunikációja az emberrel A keresztyén

Részletesebben