Cegléd-Felszegi Református. Alapítók: Fıszerkesztı: Takács József; Felelıs szerkesztı: Csikesz Sándor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cegléd-Felszegi Református. Alapítók: Fıszerkesztı: Takács József; Felelıs szerkesztı: Csikesz Sándor"

Átírás

1 Cegléd-Felszegi Református Alapítva: okt. 08. Alapítók: Fıszerkesztı: Takács József; Felelıs szerkesztı: Csikesz Sándor A szent három nap, mint hitünk lényege Nagypéntek - Krisztus halálának napja. A bőneinkért való engesztelı áldozat kifejezıje. A vétkeink következményének látványos kiábrázolása: Isten ártatlan Fia szenved a mi bőneinkért. Van-e nagypéntekünk? Ha igen, akkor milyen a mi nagypéntekünk? Krisztust a kereszt alatt csúfoló, megvetı, káromló nagypéntekünk van? Vagy vele együtt szenvedünk, viseljük a gúnyt, a megvetést nem önmagunkért, hanem mások vétkei miatt? A szenvedı, kereszthordozó egyház Krisztus hiteles teste, egyháza! Vele együtt kell meghalnunk a bőnnek, ha vele együtt akarunk feltámadni és élni (Róma 6,8)! Nagyszombat Krisztus a sírban. Nyugalom van. Halálos nyugalom. Mit jelent az áldozat? Mit ér ez Isten elıtt? Elfogadja az Atya az engesztelés ilyen formáját? Az odaszánó döntés után zavaró a csend. Ha lehet, múljék el tılem e pohár dilemmája után eljött a legyen meg a te akaratod (Mt 26, ) s amikor megtörténik, nincs rá válasz Az egyház áldozatkészsége, egy gyülekezet krisztusi önfeláldozása, egy hívı keresztvállalása után is ott a fájdalmas néma csend! Ilyenkor mi van? Miért nem történik semmi? Most miért nem jönnek a mennyei seregek, hogy imádják Krisztust? Miért nem nyílik meg az ég, és miért nem hallatszik a mennyei szózat? Isten miért nem igazolja gyermekeit azonnal? Mire vár? Ránk vár! Húsvét Krisztus feltámad. Az Atya kihozza ıt a sírból. Az áldozat elfogadást nyer! Tökéletes Nekünk is ilyen tökéletesnek kell lennünk (Mt 5,48)! De nem vagyunk azok Krisztus kegyelmébıl viszont feltámadunk az új életre s akkor tökéletesek leszünk! Az életünkben felmagasztaljuk Jézust, és ı is felmagasztal minket a mennyei dicsıségben! Így legyen így lesz igazi húsvétunk! Ámen! Mi Kálvinisták és Kálvin A közelmúlt eseményeirıl Programajánló A TARTALOMBÓL A ceglédi reformátusság elmúlt hatvan éve Dr. Sándor Balázs lelkipásztor 2. old. 3. old. 6. old. 8. old. Réges-régen az ERİT különös és gyönyörő hatszárnyú teremtmények vették körül 1. Mindegyikük eltakarta a szemét két szárnyával a megközelíthetetlen fényesség miatt 2. Egy lázadás nyomán háború tört ki a mennyben, és emiatt villámként leesett az égbıl 4 egy elszigetelt bolygóra az, akit Fényes Hajnalcsillagnak hívnak 3. İ lett a SÖTÉT- SÉG a bolygón, s elkezdte gonosz munkáját a bolygó lakosaiban. 5 Elvette az akaratukat 6 és szolgaságot 7, szenvedést, halált és rombolást 8 hozott az egész lakosságra. Az ERİ azonban kiállt az Igazság mellett, ezért figyelmeztette a bolygót, hogy meg lesz tisztítva minden gonoszságtól. 9 Bizonyítván jóságát, az ERİ (más néven A Fényes Hajnalcsillag 10 ), maga is a bolygó egyik lakosa lett. 11 A SÖTÉTSÉG azonban olyan erıs volt, hogy amikor az ERİ megjelent, gyûlölték 12 és megölték. İ viszont sokkal erısebb volt a halálnál 13, és legyızte azt. Ezután azok, akik hallgattak a belsı világosságra 14 (ami kijelentette az ERİ akaratát), elfordultak a gonosztól és az ERİNEK szánták magukat 15. A SÖTÉTSÉG el lett távolítva a szívükbıl és megmenekültek 16 a haláltól és pusztulástól. A Csillagok Háborújának története egy ember képzeletének szüleménye. A valóság az, hogy a Hatalmas Isten az ERİ a világmindenségben mindörökké. A SÖTÉTSÉG pedig a Sátán. A Biblia elmondja, hogy a Sátán elvette az akaratodat, a szívedben munkálkodik és rabjává tett, hogy az ı akaratát szolgáld. İ e világ istene. Amikor a Biblia azt mondja, hogy a Sátán ellenségei vagyunk, feltételezhetjük, hogy Isten oldalán állunk. Az alábbiakból megtudhatod, vajon a te szívedben is munkálkodik-e a SÖTÉTSÉG: Hazudtál már életedben? Ha igen, akkor hazug vagy. Loptál már valaha (lényegtelen, hogy kicsi vagy nagy dolgot)? Ha igen, akkor tolvaj vagy. Jézus azt mondta, hogy ha kívánsággal néztél egy nıre, akkor házasságtörı vagy. Ha győlöltél valakit, akkor gyilkosságot követtél el a szívedben. Vajon minden másnál jobban szereted Istent? Vagy csináltál magadnak egy saját istent (azzal, hogy megvan a saját elképzelésed Istenrıl)? (Folytatás a 2. oldalon) 1

2 (Folytatás az 1. oldalról) Kimondtad-e Isten nevét káromkodva, szentnek tartod-e a nyugalom napját, tiszteled-e a szüleidet, kapzsi vagy-e? Ítéld meg magad: megszegted-e a Tízparancsolatot? Mit gondolsz, ha Isten ismeri a titkos dolgaidat és minden sötétségben elkövetett tettedet, vajon bőnösnek vagy ártatlannak fog nyilvánítani az Ítélet napján? Te is tudod, hogy a bőnösök közé sorol. Akkor vajon a Mennybe vagy a Pokolba fogsz kerülni? Haragjától csak úgy menekülhetsz meg, ha megbánod bőneidet és hiszel a Megmentıben, Jézus Krisztusban. Amikor İ meghalt a kereszten, azzal İt büntették meg helyettünk, a mi bőneink miatt. İ ült a vádlottak padjára és letöltötte helyettünk a büntetést. Aztán feltámadt a halálból, legyızve a halált. Valld be bőneidet Istennek most! Higgy Jézusban, és akkor átjutsz a halálból az életbe! Akik engedelmeskednek az Evangéliumnak, többé nincsenek a sötétségben, hanem a fény páncéljába öltöznek. A fénykardjuk a Biblia szavának kétélő kardja. Olvasd az Igét minden nap, gondolkozz rajta, tartsd meg és használd az ellenség ellen! 1. Ézsaiás 6: Timotheus 6:16 3. Ézsaiás 14: Lukács 10:18 5. Efézus 2: Korinthus 4: Timoteus 2:26 8. János 10:10 9. Ap.csel 17: Jelenések 22: Zsidók 2: János 3: Ap.csel 2: Róma 2: Ap.csel 20: Róma 10:9-11 MI KÁLVINISTÁK ÉS KÁLVIN Gondolatok a Kálvin év kapcsán Gyakran hangoztatjuk, ha identitásunkról van szó, hogy hitünkben Kálvin elveit valljuk: A hagyománnyal és szokásokkal szemben az Isten igéjét részesítjük elınyben! Az érdemszerzı cselekedetek helyett inkább a hitre tesszük a hangsúlyt a megigazulásnál! Érdemeink helyett Isten kegyelmében bízunk, ha az örökéletre tekintünk, s szeretnénk oda bejutni! Senki mást nem engedünk oda Krisztus mellé, ha megváltásunkról van szó! Aztán mégis sokszor kiderül, ha a megélt hitünkrıl van szó, hogy semmi közünk nincs Kálvin tanításához: Mert oly sok mindent idejétmúltnak tartunk a Bibliából. S több a kérdésünk a Szentírással kapcsolatban, mint ahány választ kaptunk belıle életünk kérdéseire. A hit helyett a felvilágosodás óta a tudományban, s ha ıszinték vagyunk a hétköznapokban is, a kételyé a fıszerep. Isten kegyelmével pedig annyiszor visszaélünk, amikor a szabadság szabadossággá válik (hit)életünkben. Meglepı felismerést tehetünk, ha belegondolunk abba, hogy ha valóban Krisztus életünk egyetlen Ura, akkor miért vele töltünk a legkevesebb idıt?! Sorolhatjuk átértékelt világunk értéktelen értékeit, amelyek beszivárogtak életünkbe anélkül, hogy keresztyén módon tudnánk azokkal élni. A technika vívmányait is minimálisan alkalmazzuk hitünk építésére, pedig, ha a muszlimok meg tudták tenni, hogy a mobiltelefonba benne van a teljes korán keresıprogrammal, írott és hangzó változatban is, akkor mi is megtehetnénk ezt a Bibliával! Ismerjük meg Istent, hogy megismerhessük saját magunkat is, és környezetünket, eszközeinket, szokásainkat alárendelhessük az örök életünk munkálásának! Dr. Sándor Balázs lelkipásztor Voltam Voltam Tamás, kételkedı, Simon Péter, hőtlenkedı. Heródes is, véreskező, Pilátus is ítélkezı, Barabás is, halál fia É r t e m kellett meghalnia! S vagyok, vagyok ISTEN fia. Az eltemethetetlen Füle Lajos: Temették ólom-csüggedésbe, Hitetlenség gyolcsába rakva A félelem sivatagába. Harmadnapon feltámadott! Temették tornyos templomokba, Szertartások gyolcsai közé, Imákból készült szemfedıje. Harmadnapon feltámadott! Temették ideológiákba, Tagadás útszéli árkába, Tudomány sziklái alá. Harmadnapon feltámadott! Temették gyilkos hitvitákba, Szent háborúk szennyes vizébe, Sötét élet-cáfolatokba. Harmadnapon feltámadott! Temetik ma is H i á b a. Nem rejti el se föld, se ég már, Szív bőne, vagy ész érve, semmi, mert İ MAGA AZ ÉLET! Füle Lajos 2

3 Új folyam 8. szám Húsvét A közelmúlt eseményeirıl! Tisztújítás az Egyházmegye és a Kerület élén: A Magyarországi Református Egyházban az egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati tisztségviselık hat évre szóló mandátuma december 31-vel lejárt. Ezért az elmúlt esztendı utolsó hónapjaiban választások voltak, aminek eredményeként január 1-tıl felállt az vezetıség: Egyházmegyei tisztségek Esperes: Takaró András Egyházmegyei gondnok: Szabó Dénes Egyházmegyei lelkészi fıjegyzı: Barta Károly Egyházmegyei világi fıjegyzı: Egyházmegyei lelkészi jegyzık: 1. Morva Ákos 2. Faragó Csaba Egyházmegyei világi jegyzık: 1. Erdıs Bálint 2. Varjú Zoltán Egyházmegyei lelkészi tanácsosok: 1. Hantos Péter 2. Lakatos Tibor 3. Szabó Péter 4. Szappanos Zoltán Egyházmegyei világi tanácsosok: 1. Bagdy Gyula 2. Dr. Antal Csaba 3. Lugosi János 4. Sáska Attila Egyházmegyei jogtanácsos: Dr. Szánthó György Egyházmegyei lelkészi póttanácsosok: 1. Ágoston Géza 2. Harmathy András 3. Makay László 4. Végh Miklós Egyházmegyei világi póttanácsosok: 1. Galambos Gedeon 2. Martonné Nagy Margit 3. Nagy László 4. Tóth István Egyházmegyei számvevı: Egyházmegyei számszék tagjai: Lelkészi tagjai: Világi tagjai: Egyházmegyei elıadók: Missziói: Tanulmányi: Diakóniai és LSZA: Katechetika: Ifjúsági: Iskolaügyi: Ének-zene ügyi: Egyházmegyei Bíróság Szabó Péter 1. Ács Mihály 2. Schaller Tamás 3. Somodi Lajos 4. Szappanos Zoltán 1. Szabó Gábor 2. Szalkay László 3. Dr. Bóna Zoltán 1. Dr. Pál Zoltán 2. Dr. Galambos Eszter 3. Dr. Tüske Zoltán Schaller Tamás Dr. Sándor Balázs Vladár István Dr. Kun Mária Faragó Csaba Szegedi György Tamás Margit Közalapi: Építésügyi: Sajtó: Győjtemény, mőemléki: Egyházmegyei képviselık: Középiskolák részérıl: Általános iskolák részérıl: Óvodák részérıl: Ács Mihály Rácz Lajos Beregszászy Marianna Fekete László Papp Kornél Magyarné Bogár Ildikó Pete Jánosné Egyházkerületi lelkészi tanácsosok: 1. Barta Károly 2. Szappanos Zoltán Egyházkerületi világi tanácsosok: 1. Galambos Lajos 2. Dr. Kretterné Dr. Kovács Ilona Egyházkerületi közgyőlési lelkészi képviselık: 1. Ágoston Géza 2. Mezı István 3. Dr. Sándor Balázs Egyházkerületi közgyőlési világi képviselık: 1. Balló Gábor 2. Reszler László 3. Técsy Zsolt Egyházkerületi lelkészi póttanácsosok: 1. Kelemen Norbert 2. Borsi Attila Egyházkerületi világi póttanácsosok: 1. Kovács János 2. Barcza András Egyházkerületi közgyőlési lelkészi pótképviselık: 1.Végh Miklós 2. Ács Mihály 3. Fekete László Egyházkerületi közgyőlési világi pótképviselık: 1. Bai Sándor 2. Bakkai Éva 3. Ifj. Magyar László Egyházkerületi tisztségviselık Püspök: Dr. Szabó István Fıgondnok: Dr. Tıkéczky László Egyházkerületi lelkészi fıjegyzı: Peterdi Dániel Egyházkerületi világi fıjegyzı: Veres Sándor Az Egyházmegye új tisztségviselıit szeretnénk meghívni ebben az esztendıbe vendégszolgálatra gyülekezetünkbe. A nálunk vizitáló Hantos Péter és Szabó Péter nagytisztelető urak jelezték, hogy szívesen jönnek hozzánk az ısszel. (Folytatás a(z) 4. oldalon) 3

4 A Vakmisszió Felszegen január 11. Szabó Zoltán nádasladányi lelkipásztor vezetésével vendégünk volt a Református Vakmisszió. Nem csak beszámoltak munkájukról, hanem egy látássérült testvér a Brailleírásos Bibliából olvasta a lekciót; a misszóvezetı lelkipásztor pedig hirdette az igét. A Szabó házaspár régi ismerısként tért vissza gyülekezetünkhöz, hiszen egy évig ( ) szolgáltak Cegléden. emlék kategóriába tartozik az átadott emléklapok mellett A ceglédi Sztárai Mihály Református Vegyeskar története címen megjelent kötet. Csendeshétvége Mátraházán február 6-8. Több vasárnapon át hangzott a hívogató szó végül a bátrabbak nekivágtak az útnak. A kényelmes környezetben Istenélmény címmel az istentisztelet részeit vettük végig. Hasznos volt újragondolni a dicsıítés, az igehirdetés, az imádság, az ének, az áldás és az adakozás lényegét, célját és Istentıl rendelt szerepét a mi életünkben. S közben gyermekprogramok, kirándulások és játékos beszélgetések tarkították a programot a javarészt szolgálatot végzı gyülekezeti tagokból összeállta kis csapatban. Ökumenikus Imahét január ben is tudtunk együtt imádkozni keresztyén testvéreinkkel. Katolikusok, reformátusok, evangélikusok, pünkösdiek és baptisták győltünk össze Isten igéje körül estérıl estére más-más helyen, mindig új igehirdetıt hallgatva. Sport a gyülekezetben: Sportnap december 30. 1% Kupa, Fallabda a gyülekezet tagjaival Az évek óta megrendezésre kerülı civil 1% futball kupa, és a nyári sporttáborok sikere felvetette azt a lehetıséget, 70 éves a Sztárai Kórus: Ünnepi Hangverseny március 22. Csodálatos élményben lehetett része azoknak, akik ott voltak az ünnepi hangversenyen. A Kórus gyönyörő éneke mellett visszaemlékezés hangzott el a Sztárai 70 éves történetére, és szeretve tisztelt alapító karnagyára Arany Lászlóra. Fölcsendült Kodály Zoltánnak a Sztárai Kórus számára írt pünkösdi kórusmőve. Változatosságot jelentett a két órás ünneplésben a nagyváradi Sztárai Kórus szolgálata. Öröm volt látni, ahogy a három ceglédi református gyülekezet lelkipásztorai egymás után teljesítettek szolgálatot a hálaadó istentiszteleten. Az élmény mellett a maradandó hogy rendezzünk egy Sport Napot gyülekezetünkben. A karácsonyi eszem-iszom után és az év végi mulatozás kö- (Folytatás a(z) 5. oldalon) 4

5 Új folyam 8. szám Húsvét zé, december 31-re hívtuk az érdeklıdıket. Számos család apraja nagyja összegült a Pulzus Szabadidıközpontban, ahol a lelkesítı bevezetés után, a testet is megmozgató gyermekénekek után elkezdıdött Tóth László vezetésével a vetélkedı ahol mindenki nyert (legalább egy labdát)! Nem sokkal ezután kezdett terjedni a hír, hogy fiatal családapák havonta egyszer összejárnak fallabdázni a gyülekezetbıl, majd levezetésként együtt szaunáznak. A lehetıség adott: bárki csatlakozhat; vagy kezdeményezheti a családanyáknak, kamaszoknak, sıt bárkinek bármilyen sportágban a sportos együttlétet. Noé bárkája farsang a Gyülekezeti Teremben február 21. A gyermekekkel együtt a szülık is átélhették a Noé és családja által megélt szabadulást. Isten megmenti az övéit! Megmentette a csúfolódóktól, megmentette az özönvíztıl új kezdetet adott. Győltek a papíron a vétkek, és győltek a jótettek. Felépült a bárka s mindenki bemenekülhetett. Jött a vihar, a sötétség majd jött a szabadulás. A felszabadult öröm, az evés, ivás Vas János vezetésével részesei lehettünk egy idıutazásnak. Köszönjük szépen! Valentin napi beszélgetés szerelemrıl, csalódásról a Rekreációs Csoport és Karzat Ifjúságának közös programja február 22. A kamaszok kérdéseit a lelkipásztor közvetítette a fiatal szülık számára. Mind a gyermekkort elhagyó fiatalok, mind a szülıséget közösen vállaló szerelmesek félve gondoltak a találkozóra, az ott felvetıdı rázós témákra de egy hasznos beszélgetés kerekedett ki a terített asztal mellett. A párbeszéd elızménye a közös farsang az Erdıdi házaspár otthonában, folytatása pedig a közös együttlét az Illés Lajos Zeneiskola termeiben a Batthyányi utcában. Íme mily jó, és mily gyönyörőséges, ha az atyafiak egységben vannak! (Zsolt 133,1) Protestáns Hét március 2-5. Jó tudni, hogy nem egyedül vagyunk keresztyének az országban. Jó látni mások megélt hitét. Jó hallgatni mások bizonyságtételét. Az idei Protestáns Hét erre adott jó lehetıséget. A Felszegen Molnár Madarász Melinda öltözéktervezı és Molnár Csaba a Gazdasági Minisztériumnak dolgozó presbiter beszélt hitérıl. 5

6 Világ imanap március 6. A Pápua - Új Guinea keresztyénei által összeállított imaesten a felolvasott imák, az énekek és a bibliai szövegek üzenetét érthetıbbé tette a zene és a képek multimédiás világa, amit közelebb hoztak a jelenlévıkhöz a bemutatott gyümölcsök, a billum a kereszten és az elkészített egzotikus étel Jó volt együtt lenni és átérezni Molnár Mária odaszánásért az ott élı népekért! Férfi vacsora a Gerjében: a polgármesterrel március 20.; az új nagytemplomi lelkipásztorral április 2.; Szabó Dénes Kossuth díjas karnagygyal május 16. Régi ígéretek és többek kérése talált megvalósulásra az újrainduló férfivacsorákban. Elıször Földi László polgármesterrel beszélgettünk a terített asztal mellett, majd Hánka Leventével válthattunk kötetlenül néhány ismerkedı mondatot még mielıtt beiktatásra került volna a nagytemplomi lelkészi szolgálatba. Várjuk a találkozást Szabó Dénes nyíregyházi karnaggyal is, hogy a Gerje-tál és az Aranyhegyi bor mellett egy jót beszélgethessünk! Április :00 Bach: János Passió a Nagytemplomban a Baptista Központi Ének- és Zenekar elıadásában Április 26. Konfirmandus szeretetvendégség Május 2. 1% kupa Záró gála, Shirchadasj koncert Május 3. Anyák napja Május 10. Missziói nap Május 31 június 1. Pünkösd, Konfirmáció, Jubilánsok Köszöntése Június Vakációs Bibliahét Június 29 július 4. Gyülekezeti kirándulás Dunakanyar Július Csillagpont Ifjúsági Találkozón (Fadd-Dombori) részvétel a fiatalokkal Augusztus 5-9. Gyülekezeti kirándulás Ungváron Augusztus 16. Újkenyéri úrvacsora Szeptember 13. A tudományok éjszakáján Kálvin est a Mővelıdési Házban közösen a református gyülekezetek és az iskola. Október 31. (szombat) Futóverseny, gyermek játszóház. November 1. De.: Reformáció emlékünnepi úrvacsora. Du.: Halottak napi istentisztelet a temetıben November Adventi evangélizáció November 27. Adventi koszorúkészítés November 29. Karácsonyi szereposztás, December 6. Gyermekek Karácsonyfadísz készítése December 13. Gyermekek istálló látogatása December 20. Gyermekek mősora a Szociális Otthonban December Betlehemezés December 24. Gyermekek Karácsonya December Karácsony December 27. Budai út Mi az a karzat? Egy nagyszerő vasárnap délutáni program a templom karzatán? Beszélgethetünk a korosztályunkhoz tartozó fiatalokkal? Láthatatlan színházat adhatunk elı? Részt vehetünk különbözı ifjúsági találkozókon, ahol új ismeretségeket köthetünk? Elmehetünk Sófár napra, ahol zenélhetünk, énekelhetünk? Isten közelében lehetünk? Megismerhetjük Isten szeretetét? Megbeszélhetjük a problémáinkat. Együtt énekelhetjük a szebbnél szebb énekeket? Vicces történeteket mesélhetünk magunkról? Vagy éppen elmesélhetjük a kevésbé szebb történeteket, amik velünk történtek? Elmondhatjuk, hogy milyen volt az elmúlt hét? Megismerhetjük a másikat és önmagunkat? Barátokra tehetünk szert? Novonics Dóra 6

7 Új folyam 8. szám Húsvét A ceglédi reformátusság elmúlt hatvan éve Gondolatébresztı egy évforduló kapcsán A 482 éves ceglédi reformátusság sok mindent megélt már a történelem viharai közepette. Sorsa a magyar nép sorsának megélése kicsiben. A török pusztítás, az országba betörı idegen rablócsapatok támadásai, az ideiglenesen hazánkban állomásozó megszálló csapatok jelenléte, a népesség fogyása, a kitelepítések, a betelepítések nem csak elmesélt sztorik az itt élık számára, hanem mind-mind a személyesen átélt családtörténet részei. Hasonló a helyzet az egyház életével is. A reformáció gyors és hatásos terjedése, az ellenreformáció, a templom elvétele, a leégett templom, a gyarapodó és virágzó egyházi centrum, az új gyülekezetek születése, az ügynökhálózat, az egyházat lejárató ateista propaganda, a nyomás alatt összeroppanó hívek, presbiterek és lelkészek mind-mind megtapasztalt valóság Cegléden is. A Ceglédi Református Egyházközség Szabályrendeletét a Három egyházrészének három anyaegyházközséggé szervezkedésérıl a Ceglédi Református Egyházközség presbitériuma február 8-án tartott győlésén a 20. számú határozatával állapította meg. Ezt a Kecskeméti Református Egyházmegye tanácsa évi március hó 26-án, Cegléden tartott ülésében 8. szám alatt hozott határozatával, a Dunamelléki Református Egyházkerület közgyőlése év április hó 6-án hozott 32. számú határozatával hagyta jóvá. Mit jelent ez a sok évszám és határozat? Azt, hogy most hatvanéves a három ceglédi református egyházközség. Az egységes református gyülekezetbıl hat évtizede alakult meg a Cegléd-Nagytemplomi, a Cegléd-Újvárosi és a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Ha beleolvasunk a vagy bármelyik évfordulón készült beszámolóba, akkor azonnal szembetőnı az a mindenütt megtalálható, magyarázkodásnak, vagy önigazolásnak ható fejtegetés, hogy miért jó Cegléden a három református gyülekezet. Nincs értelme belemenni a történelmietlen hasonlítgatásokba, hogy mi lett volna, ha Cegléden egy református gyülekezet marad. Mégis belehajszolták elıdeinket ebbe. Én szívesen megfordítanám ezt a kérdést: Hol tartana már most mondjuk a Kecskeméti Református Egyházközség a hívek elérésében, pásztorolásában, ha ott sem marad az egy gyülekezet, mert nem a tanyavilág leválasztását végzik csak el a korabeli lelkipásztorok?! Az elmúlt hatvan esztendı kapcsán vannak olyan témakörök, amelyekrıl érdemes szót ejteni: ilyen az ügynök kérdés média slágere; a Szabályrendelet elméleti értékelése, és gyakorlati megítélése a gyülekezetek életében, s az elıttünk álló távlatok. 1. Nem tudjuk ki, vagy kik voltak érintettek az ügynökkérdésben a ceglédi egyházi körökben. S ha ezt megtudjuk, vajon megtudhatjuk-e azt is, ki hogyan került be a gépezetbe: áldozatként kényszerőségbıl, esetleg vélt vagy valós haszonért, elınyért? év távlatából már megítélhetı a 49-es Szabályrendelet. Megállapíthatóak tényszerő dolgok, s vannak egymásnak ellentmondó vélemények is. Ami biztos: - Készült egy korrekt vagyonmegosztás, amely egyik gyülekezetet sem hozta a másikkal szemben kitüntetett helyzetbe, de nem is lehetetlenítette el mőködését. Nyilván, a Nagytemplomi Gyülekezet a templom, gyülekezeti terem és hivatal mellé, kevesebb egyéb ingóságot kapott, mint a Felszeg, ahol sem templom, sem gyülekezeti terem, sem hivatal még nem volt. - Létrejött három életképes gyülekezet, ami nem feltétlenül a vagyon megosztásának, hanem a hívek számszerinti arányos elosztásának volt köszönhetı. Hiszen a vagyon jelentıs részét államosították. A hívek viszont, akik az eladósodott egységes gyülekezetben már nem fizették a kötelezı járandóságokat sem, az új gyülekezetekben a fenntartói járulékon túl megajánlásokat tettek templomépítésre, és a gyülekezet egyéb kiadásaira. - A Szabályzatban a hangsúly a helyi megoldások keresésére esik. Még a látszatát is kerüli annak, hogy a három gyülekezet létrejötte felsıbb utasításra történt volna. A többfelé hallható negatív hang, hogy ezt a kommunisták találták ki az erıs gyülekezet megosztására egyáltalán nem valós. Már csak azért sem, mert mire ık hatalomra kerültek, már csak a kidolgozott rendszer jóváhagyása volt hátra. - Nem iktattak be külön szankciókat a megállapodás be nem tartásához, mert testvéri közösségben kívántak maradni a szétválás után is! - Az elızı két pontból adódik az az ellentmondás, hogy azoknak pozitív értéke negatívan hatott a gyakorlatban. Miért is? Mert a szankciók nélküli helyi megoldások csak akkor mőködnek, ha barátok a lelkészek, gondnokok. Azaz ha keresztyén testvériség uralkodik a gyülekezetek vezetıségében, olyan odaszánt élető emberek, akik értik és élik az apostol szavát: Ne keresse senki a maga javát, hanem mindenki a másét! (1Kor 10,24). Ez okozott nézeteltéréseket, hogy ne mondjam szakadásokat a gyülekezetek között éveken keresztül. - A rendszer gyenge pontjai az igazságosan szét nem választható, és ezért közösnek hagyott tulajdonrészekben vannak (iskola, temetık). - Nekünk, az akkor kidolgozott rendszer használóinak hiányossága, hogy a 60 év változásai alatt nem tudtuk követni a református lakosság számának alakulását, mivel csak az egyházzal kapcsolatban lévı híveket tartottuk számon. Így a területi elosztás alapjául szolgáló lélekszámról nincs hiteles kimutatásunk. Emiatt nem is tudjuk hozzáigazítani a határokat a város átstrukturálódott szerkezetében a reformátusok 1/3 1/3 1/3-os igazságos elosztásához, ahogyan azt még 1960-ban meg tudták tenni. - Sok bosszúságot okozott a temetık eltérı mérete. Amit csak fokozott a bevételek és kiadások mértékének egymás elıl való eltitkolása. Az eltérı helyzetekbıl adódó egymásnak ellentmondó sejtések, melyek a bevételek nagyságára vonatkoztak csak viszályhoz vezettek. Mert volt, aki a temetık nagyságával egyenesen arányosnak vélte a bevételeket is, mert nem számolt a kiadások mértékével. A másik oldal a temetések számával állította arányba a bevételeket. A évi elszámolás tisztázta a helyzetet. Azóta mőködik az egymásközti temetıi elszámolás. A viták elcsendesültek. (Folytatás a 8. oldalon) 7

8 - Az iskolára vonatkozó közös felelısség még neuralgikus pont egymásközti ügyeinkben. Ennek tisztázása még elıttünk álló feladat. Az 1948-ban államosított iskola, 1992-ben került vissza a reformátusok tulajdonába és fenntartásába. Osztatlan közös tulajdon, júliusáig közös fenntartású intézmény. A 2008/2009. tanévtıl az Iskola Alapító Okiratába a MRE Közoktatási Törvényének módosítása miatt a több fenntartóval bíró intézmény fenntartói közül csak egy kerülhetett be, ez a Felszegi Egyházközség lett, aki az Államkincstár felé képviseli a fenntartót adószámával és teljes törvényi felelısséggel, ezért gyakorolja a fenntartói jogokat. Jelenleg még folyamatban van egy megállapodás tervezetének elkészítése, mely szerint 6 évenként egymás között forgó rendszerben lehetne váltogatni a fenntartást. Ez lehetıséget adna arra, hogy továbbra is csak papíron lenne egy fenntartó és emellett közösek maradnának a döntések (Igazgatótanács). Törvényesen viszont továbbra is hasznos, ha az Alapító Okiratban megnevezett Egyházközség adja az Igazgatótanács elnökségét. 3. A távlatok lehetıségeirıl nem szól a Szabályrendelet, hiszen akkor még nem is szólhatott a továbblépés lehetıségérıl. Itt nem arra a negatív hangulatra gondolok, hogy mi van akkor, ha egy gyülekezet összeomlik, megszőnik. Hanem arra, hogy mi történik, ha egy új gyülekezet alakul Cegléden? Hiszen, ha hőek akarunk lenni örökségünkhöz, akkor mindegyik gyülekezet körzetekben, egyházrészekben, majd missziói egyházközségekben kell, hogy gondolkodjon. Ha elfogadja azt a tapasztalatot, hogy maximum ember van egy gyülekezet látóterében. Ez azt jelentené, hogy Cegléden 6 gyülekezet mőködhetne legalább. Vagyis mind a három meglévı, ránk bízott gyülekezeten túl még egy-egy gyülekezetet lehetne az Úr elé vinni, mikor jön és számon kéri rajtunk a Tıle kapott talentumokat. Dr. Sándor Balázs szeptemberében a három ceglédi református gyülekezet közösen készül megünnepelni az Egyházközségek 60. születésnapját. A teremtés csodálatos gazdagságáról esik szó a hittanórán: - Tudjátok gyerekek, ez a gyönyörő világ mindenestıl a teremtı Isten munkája: a fák, a virágok, a madarak, az állatok. A kis Peti megkérdezi: - A bolhát is a Jóisten teremtette? - Természetesen, a bolhát is. A kisfiú elgondolkodik: - Nem mondom, babramunka lehetett... Az Afrikából visszatért híres vadásztól kérdezi az egyik tisztelıje: - Mondja kérem! Igaz az, hogy a ragadozók soha nem támadnak arra az emberre, aki égı fáklyát visz a kezében? - Igaz. Csak elég gyorsan kell futni vele! - Ateista a vılegényem, és nem hisz a pokol létezésében. Hozzá menjek? - Menjen csak hozzá! Hamarosan hinni fog Az egyházi értesítıt kiadja a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség presbitériuma. Fıszerkesztı: Podráczky Zsolt Olvasó szerkesztı: Pintér Péter Nyomdai elıállítás: OFFSET Nyomdaipari Kft. Olvasói levelek, észrevételek: 2700 Cegléd, Felház utca 20. Tel/Fax: (53) Újságunk ingyenes, amennyiben megteheti, kérjük, adományaival támogassa az újság kiadását! Gyülekezetünk Bankszámlaszáma: K&H Köszönjük Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben; amiképpen én megtartottam az én Atyámnak parancsolatait, és megmaradok az ı szeretetében. Jn 15, 20 8

(folytatás a 2. oldalon)

(folytatás a 2. oldalon) 2 0 1 0. m á r c i u s 2 8. VI. évfolyam 1. szám T A N Í T V Á N Y O K A T K E R E S Ü N K! L e l k i p á s z t o r i e l ı r e t e k i n t é s 2 0 1 0 - r e E fezus 4:11-15: És ı adott némelyeket apostolokul,

Részletesebben

Jézussal az úton Lk 24,13-35

Jézussal az úton Lk 24,13-35 Evangélikus hírlevél A BAKONYCSERNYEI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA Húsvét ünnepe, a kereszténység legfontosabb ünnepe nagyon gazdag mondanivalóban. Az elsı eresztények nem csupán 2-3 napig ünnepelték,

Részletesebben

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora

Bőnbánati alkalom (Gyülekezeti nagyterem) Március 21. Nagypéntek 10:00 és 18:30 Nagypénteki ünnepi istentisztelet és úrvacsora ÁHÍTAT Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ı szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. (Márk 10,45 ) Mennyi feszültség, szinte látszólagos ellentmondás van Jézus mondatában.

Részletesebben

Akiket Isten Lelke vezérel

Akiket Isten Lelke vezérel SZENT KERESZT 2011. DECEMBER AZ ALSÓNÉMEDI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA V. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2011. DECEMBER 4. Akiket Isten Lelke vezérel Alapvetı kérdés a lelkiekkel foglalkozó ember számára: Hogyan

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója

Így élünk. Az Úr kedves esztendeje. A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója Így élünk A Soproni Református Egyházközség 2007. évi adventi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax. 06-99/523-308 e-mail: pataki.emoke@chello.hu Az Úr kedves esztendeje Az advent szónak nem

Részletesebben

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl

Lelkipásztori jelentés a Svábhegyi Református Missziói Egyházközség 2011. évérõl Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet. M (Ézsaiás 52:7) M 8. évfolyam 1. szám 2012. Húsvét A Budapesti Svábhegyi Református Egyházközség lapja

Részletesebben

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10) 25 sz június.qxd 6/14/04 9:30 PM Page 1 Újfolyam A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. június 25., jubileumi szám Légy hív mind halálig, és néked adom az életnek koronáját. (Jel 2,10)

Részletesebben

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció

Gyülekezeti Hírlevél, 2014. Pünkösd Pünkösdi evangélizáció Pesthidegkúti Református Egyházközség Bp. 1028. Hidegkúti út 64-66. Tel: 397-43-15 E-mail: kg.hidegkut@t-online.hu www.refhidegkut.hu Lelkész: Kovács Gergely Gondnok: Küller András Gyülekezeti Hírlevél,

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8)

HÍVÓ SZÓ A LÉLEK EREJE. Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) IV. évf. 9. szám 2013. május 19. HÍVÓ SZÓ SzigetszentmiklósKossuth utcai Református Egyházközség lapja A LÉLEK EREJE Vesztek erőt, minekutána a Szentlélek eljő reátok. (Apcsel 1:8) Pünkösd a Szentlélek

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XVI. évf. 2. sz., 2014. december A betlehemi jászolnál nem állt egy teológus sem, egyetlen pap sem. Mégis minden teológia kezdete a csodák

Részletesebben

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA

ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE (MÁRK 10,14) TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA Újfolyam 33. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2006. június ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A KISGYERMEKEKET, ÉS NE TILTSÁTOK EL TÔLEM ÔKET, MERT ILYENEKÉ AZ ISTEN ORSZÁGA (MÁRK 10,14)

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XII. évf. 2. sz., 2010 december Kőlap XII. évf. 2. sz., 2010 december A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja Kiadja:

Részletesebben

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április

A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április ²1 A Marosvásárhelyi X. Kövesdombi Református Gyülekezet lapja, XIV. évf. 1. sz., 2012. április Kérünk tégedet, oh, mi mennyei szent Atyánk, Fiadért, a Jézus Krisztusért, és a mi miattunk rajta esett keserű

Részletesebben

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó

A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A L S Ó V Á R O S I H A R A N G S Z Ó A nagykanizsai Szent József Plébánia lapja VI. Évf. I. szám 2011. január Papnak pap legyen a barátja kötötték lelkünkre annak idején a szemináriumban. Ez alatt azt

Részletesebben

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám

ÖRÖMMONDÓ. A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám ÖRÖMMONDÓ A ZUGLÓI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET LAPJA 2010. 1. szám Én, az ÚR, vagyok a ti szentetek, Izráel teremtője, a ti királyotok. én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd megtudjátok! (Ézs. 43:15.19)

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Szeretet 2012. JÚLIUS 7. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Erõteljes keresztyén üzenet szólt Budapesten Franklin Graham, a világhírû evangélistának, Billy

Részletesebben

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké.

Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük, és uralkodik örökkön örökké. www.fasor.hu Újfolyam 47. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2011. március Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úr Isten fénylik fölöttük,

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11)

LXV. évf. 3. szám 2012. október....más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXV. évf. 3. szám 2012. október...más alapot senki sem, vethet a meglevon kívül, amely a Jézus Krisztus. (1Kor 3,11) Kedves Olvasó! A minap egy töltőállomás pénztárához

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

2009. december. Boldogházi Hírek

2009. december. Boldogházi Hírek 2009. december 1 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 2009. december A 2009-es évet a változások évének is nevezhetjük falunkban, Jászboldogházán, hiszen a település és az itt lakók életét meghatározó, szolgálatukban

Részletesebben

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja

Regina Krónika. A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja Regina Krónika reginamundiplebania.hu A Regina Mundi Plébánia ingyenes havilapja XVI. évfolyam 2. szám 2015. február 8. A betegek világnapja az Istennel való találkozás ünnepe A világegyház II. János Pál

Részletesebben

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG A Soproni Református Egyházközség ünnepi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: sopron.refdunantul.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 30 ÉVE TARTÓ HŰ SÁFÁRSÁG

Részletesebben

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3

Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Olvasmány:Máté 7,7-11 Alapige: Ezékiel 2,8-3,3 Elhangzott: 2009. április 19-én A türet z a látomás, amit napi bibliaolvasó rendünk alapján felolvastam, Ezékiel próféta egész késıbbi mőködésére nézve döntı

Részletesebben

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE

Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Baptista Teológiai Akadémia Budapest, Benczúr u.31. Szakdolgozat A MISKOLCI KERESZTYÉN TESTVÉRGYÜLEKEZET TÖRTÉNETE Témavezető: Mészáros Kálmán Egyháztörténeti tanszék Készítette: Nagy Ágoston Missziói

Részletesebben

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) 2013. ősz XVII. évfolyam 3. szám Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről. (1Kor 2,2) Mi lenne, ha? Mi lenne, ha? egy társasjáték neve.

Részletesebben