HETI T ART AUTÓS MAGÁNISKOLA. A Városháza közleménye START. Ma: Csabai Műsor! Városi programok, Oriens '92: I. Kelet-Európai Kultúrbörze!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HETI T ART AUTÓS MAGÁNISKOLA. A Városháza közleménye START. Ma: Csabai Műsor! Városi programok, Oriens '92: I. Kelet-Európai Kultúrbörze!"

Átírás

1 rm HETI Ma: Csabai Műsor! Városi programok, Oriens '92: I. Kelet-Európai Kultúrbörze! J t é r t e g II. évfolyam 9. szam március 4. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/1992. (11.20.) számú önkormányzati rendelete szociális otthonokban fizetendő térítési díj felső határáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi XX. tv d/ pontjában, valamint az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a szociális otthonokban fizetendő térítési díj felső határáról a következő rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba város közigazgatási területén az "A" Szociális Otthon, Kulich Utcai Szociális Otthon, "B" Szociális Otthon, Bartók Béla Úti Szociális Otthon beutaltjaira. 2.. A szociális otthonokban a térítési díj felső határa a következő: - "A" Szociális Otthon, Békéscsaba, Körgát sor A térítési díj felső határa a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. - Kulich Utcai Szociális Otthon A térítési díj felső határa a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege + 10 %. - "B" Szociális Otthon, Békéscsaba, Csaba u. 3. A térítési díj felső határa a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege + 20 %. - Bartók Béla Úti Szociális Otthon A térítési díj felső határa a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege + 35 %. 3.. E rendelet március 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, február 20. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző 1 T ART AUTÓS MAGÁNISKOLA START a Jogsiért a legkedvezőbb feltételekkel Tel.: A Városháza közleménye Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése február 20-i ülésén kialakította rendelettervezetét az építészeti értékek helyi védelméről. A közgyűlés határozatának megfelelően a rendelettervezetet az alábbiakban közzétesszük. Kérjük a lakossági észrevételeket szíveskedjenek március 31-ig eljuttatni a Városépítészeti Irodához, Vukovics Miklós városi főépítészhez. Az észrevételeket a közgyűlés Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsága, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalja, s ezt követően terjeszti a rendelettervezettel kapcsolatos javaslatát ismételten a közgyűlés elé. RENDELETTERVEZET az építészeti értékek helyi védelméről Az építésügyről szóló törvény értelmében "A műemléket, tartozékaikat és a velük kapcsolatos képző- és Iparművészeti alkotásokat - mint hazánk történeti múltjának jellegzetes, pótolhatatlan emlékeit - a törvényben szabályzón hatósági védelemben kell részesíteni." (1964. évi III. törvény 20.) Ezen törvényi előírások alapján a közgyűlés szükségesnek tartja, hogy az országos védelem alá nem helyezett, de a város történeti folytonosságát, kultúráját bemutató, a helyi építészeti jelleget magában hordozó településrészek, épületcsoportok, épületek, építmények, vagy azok egyes részei megőrzése érdekében a következőket rendelje: A helyi védelem fogalma 1.. (1) Helyi védelem tárgyát képezi mindaz az érték, amelyet a jóváhagyott rendezési terv, vagy ennek hiányában a helyi testületi döntés településtörténeti, helyi építészeti, néprajzi, termeléstörténeti, vagy régészeti értéke miatt védendőnek minősít, továbbá amely országos védelemre nyert felterjesztést, a védelemről szóló határozat meghozataláig. (2) Az egyedi "Helyi védelem" két fokozatú lehet: - a védelem az épület, építmény teljes tömegére és homlokzati részleteire is kiterjed (H,); - az épület vagy építmény valamely - a védelem kimondásakor megállapított - részértékére vonatkozik (HJ) LAPOZZON-:

2 (3) Helyi védelmi terület (HT) a település olyan összefüggő része, amely a jellegzetes településszerkezet (terek, utcák vonalvezetése és beépítettsége) történelmi folyamatosságát képviseli, továbbá olyan város-, tér-, utca-, utcaszakasz, ahol jeletős számban találhatók a település arculatát meghatározó épületek és így azok együttest alkotnak. A helyi védelem irányítása 2.. A helyi védelem irányítását, szervezését és ellenőrzését a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság gyakorolja, a Városépítészeti Iroda (városi főépítész) hatáskörében látja el helyi társadalmi szervek, egyesületek (honismereti mozgalom, Városszépítő Egyesület) közreműködésével. 3.. A helyi védelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat a Közigazgatási Iroda látja el, a jegyzői hatáskör részeként, a városi főépítész szakmai állásfoglalásainak kikérésével. Védetté nyilvánítás és megszüntetés 4.. (1) A város területére készítendő valamennyi új rendezési tervnek és rendezési terv felülvizsgálatának - amennyiben a korábbi ezt nem tartalmazza - rendelkeznie kell építészeti értékvizsgálati munkarésszel, amely alapja a helyi védelem kimondásának. (2) Védetté nyilvánításról a rendezési tervek építési előírásait tartalmazó közgyűlési határozat megalkotásakor, annak részeként - rendezési terv hiányában, külön előterjesztés alapján a jegyző dönt. A döntés előkészítése a városi főépítész feladata. A védelem mértékét, kiterjedését a védetté nyilvánításkor kell meghatározni, részletes leírásban. 5.. (1) Védetté nyilvánításra, illetőleg annak megszüntetésére hivatalból, vagy a városi főépítésznél bárki által előterjesztett javaslat alapján egyedi esetekben is sor kerülhet. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell az építményre (területre) vonatkozó adatokat (helyiség, utca és helyrajzi szám, tulajdonos, kezelő, használó), valamint rövid indoklást. 6.. (1) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről a jegyző írásban édesíti a/ az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját, b/ a védetté nyilvánításra, illetve megszüntetésre a javaslattevőt, c/ a városi főépítészt. (2) Területi védelem esetén a helyben szokásos módon, közszemlére tétel, illetve a sajtó útján is közölhető az érdekeltekkel a védetté nyilvánítás. 7.. (1) A Közigazgatási Iroda Építési Csoportja a döntések alapján a megyei jogú város területén lévó helyi védelem alatt álló építményekről és területekről nyilvántartást vezet és a bekövetkezett változásokat azon átvezeti. A védett épületek megjelölése 8.. (1) A védett épületet, ha a védelem az épület egészére terjed ki, meg kell jelölni. (2) A táblákat a Városüzemeltetési Iroda a Városépítészeti Irodával - városi főépítésszel - egyetértésben készíti el. (3) Elhelyezésükről a Városüzemeltetési Iroda gondoskodik, a fenntartás a tulajdonos, kezelő, használó feladata. A védett építmények és területek hasznosítása, fenntartása, átalakítása, bővítése, bontása 9.S. (1) A helyileg védett építészeti emlékek fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek megfelelő használat. (2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén a jegyző mérlegelje, hogy az igényelt funkció kielégíthető-e valamely védett épületben, vagy épületegyüttesben önkormányzati tulajdonbavétel és helyreállítás, valamint a szükséges belső átalakítások után úgy, hogy az az épület fennmaradását szolgálja. (3) A tulajdonos köteles az építmény karbantartásáról gon- j doskodni és az építmény állapotát, állékonyságát a jogszabályokban meghatározott módon időszakonként felülvizsgálni (ÉT. 34 ). Ez az általános kötelezettség a védett épületek tulajdonosaira is vonatkozik. (4) A "H," JELZÉSŰ ÉPÜLETEKET hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendszert és a nyílások osztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat, anyaghasználatot. A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sót a vedelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek a mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet elvárható tiszteletben tartásával kell megoldani. Védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épül. formálásával, szerkezetévei, anyaghasználatával összhangban legyen. Védett épületek bontása "H," jelzés esetén csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság beálltával, hatósági engedélly kerülhet sor. Bontás előtt el kell rendelni: - az épület és telek felmérési- és fotódokumentációját; - az értékes építészeti és szerkezeti elemek, tárgyak megmentését, esetleg újrafelhasználásukat az új épületben vagy máshol. (5) A "H 2 " JELZÉSŰ VÉDELEM az épület valamely részértékére terjed ki. Ezen épületek felújítása, bővítése esetén ezeket az értékeket meg kell őrizni, esetleges bontás után az értékes részeket új épületbe lehetőleg vissza kell építeni. Amennyiben az értéket csak az épület tömege képezi, úgy az bontás után a meglévővel azonos, vagy ahhoz erősen hasonló párkány-, gerincmagasságú és tetóhajlásszögű új épülettel pótolható. (6) A HELYI VÉDELEMI TERÜLETEN (HT) meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonarvezetését Új telek kialakítása, vagy telekátalakítás csak ezzel összhangban engedélyezhető. A védett területen lévó építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes városkép egységes megjelenését biztosító módon kell fenntartani, illetőleg kialakítani. E tekintetben az épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyagok, azok színe, felületképzése meghatározó jelentőségű. A védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit a környezetében lévő hagyományos épületekhez harmonikusan illeszkedve, azok homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát figyelembe véve kell meghatározni.

3 CSABAI míóíot AZ IFJÚSÁGI HAZ ES A HETI MÉRLEG HAVI PROGRAMFÜZETE FEBRUÁRBAN VENDÉGÜNK VOLT Deák Szerkeszti: Baranyai János 77 B IE", Gyula FOTÓ: BOLDOG GUSZTÁV Felelős kiadó: Szenté Béla GYERMEKSZINHAZ IFIHÁZ A "Tavaszi" Gyermekszínházbériet 2. előadása: a Zsolnai Bábszínház műsora: A CSODATÉVŐ LÖVÖLDE (március 16-án 10 óra és 17-ón 10 óra, 14 óra) Belépődíj: 50 Ft 3. előadás: a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka: Csukás István: PINTYŐKE CIRKUSZ VILÁGSZÁM (március 30-án 10 óra ós április 6-án 10 óra, 14 óra) Belépődíj: 50 Ft J ö j j ö n föl a BÖBÉ h e z M E G É R I Különleges áruinkkal várjuk kedves vásárlóinkat Gyógynövénykivonatok, különleges italok, selyemvirágok stb. Luther u. 10. szám alatti ÜZLETHÁZ emeletén. SZAKDOLGOZATOK SORON KÍVÜLI KÖTÉSE Szemenkár KÖNYV K ÍXÖTÉSZET Békéscsaba Kinizsi u. 6. Telefon:

4 MEGYEI KÖNYVTAR Márciusi programok MÜVÉ$ZM0ZI AZ IFIHÁZBAN 4-én "Az általános iskolások és az iskola viszonya..." Beszélgetés Döme Tamással, az Országos Közoktatási Intézet Pedagógusképző Központjának munkatársával, 15 órai kezdettel én Népi gyermekjáték-bemutatok óráig a gyermekkönyvtár játszótermében. 20-án 24-én 24-én "Kutya Katonák, Medve Emberek, Bölény Asszonyok,... A síksági indián sámánizmusról Nagy Imre művészettörténész előadása 15 órai kezdettel. Döbretey Ildikó: Égből pottyant mesék 11 órai kezdettel. Játsszák: Levente Péter, Gryllus Vilmos (cselló), Andrejszki Tamás (bűvész), Lukácsházi Győző (tuba). Belépődíj: 50 Ft. Jegyek: CSAK ELŐVÉTELBEN március én óráig a ruhatárnál vásárolhatók! A Kodály Vonósnégyes: Falvai Attila, Fias Gábor, Szabó Tamás, Devich János koncertje 19 órai kezdettel. Belépődíj: 100 Ft. Jegyek elővételben március 18-tól a ruhatárnál, ill. az előadás helyszínén válthatók! Tájékoztatjuk olvasóközönségünket, és a Csabai Műsor olvasóit, hogy könyvtárunk március között nemzetközi könyvtáros tanácskozást rendez. Szeretnénk, ha a tanácskozás arra is alkalmat adna, hogy tovább gyarapodjon a környező országok könyvtárainak magyar nyelvű állománya. Segítségünkre lenne, ha ajándék könyvekkel támogatná törekvéseinket 6. Péntek 16 óra 7. Szombat óra 14. Szombat 10 éra 11 óra 18 óra 21. Szombat 11 óra Békés Magyal Könyvtár VÁROSI SPORTCSARNOK MÁRCIUS HAVI PROGRAM A 611 -es Szakmunkásképző Intézet szalagavató ünnepsége HÁROM KÍVÁNSÁG A SPORTCSARNOKBAN Vendégek: Zoltán Erika, Kiki, Kom ár László Műsorvezető: Dévényi Tibor Újságíró - Parlament válogatott focimeccs NB. I A asztalitenisz-mérkőzés Bcs. KONZERV - Bp. STARTACUS Bcs. Előre - Győr férfi NB. I. kézilabda-mérkőzés NB'. I. A.'asztalitenisz-mérkőzés Bcs. KONZERV - SZOLNOK A Városi Sportcsarnok terembérleti díjai: Küzdőtér Fittness terem Body Building t. Szauna Mindenkit szeretettel várunk! Ft/óra 400 FVóra 500 FVóra 500 Ft/óra VÁROSI SPORTCSARNOK Békéscsaba, Gyulai út Tat.: 66/ I w március 10. "RENDEZŐK MŰHELYÉBEN" GREENAWAY: PFIOSPERO KÖNYVEI (ang.) A "RENDEZŐK MŰHELYÉBEN" sorozat elmaradt filmjeinek vetítési napjai: március 24. KAURISMAKI: BŰN ÉS BŰNHŐDÉS (finn). (A bérletek NEM érvényesek!) március 30. GREENAWAY: A SZAKÁCS, A TOLVAJ, április A FELESÉG ÉS A SZERETŐJE (ang.) (A bérletek érvényesek!) 7. GREENAWAY: ZOO (ang.) (A bérletek NEM érvényesek!) A vetítések előtt 50 Ft-os áron jegyek Is válthatók. K0NCERTMENU 6. Péntek 7. Szombat 12. Csütörtök 13. Péntek 14. Szombat 19 óra 14. Szombat 15. Vasárnap 20. Péntek 21. Szombat 27. Péntek 28. Szombat 29. Vasárnap 19 óra IFI CASIN0 Fdk Fogadó: LOS ANDINOS (Székesfehérvár) Blues Műhely: TAKÁTS TAMÁS DIRTY BLUES BAND (Budapest) BOSKO PETROVIC QUARTETT (Zágráb) LOLITA TRIO (Ljubljana) BENKÓ DIXILAND BAND (Budapest) JIRY STIVIN QUARTETT (Prága) KRZYSZTOF SCIERANSKY ÉS A BOP-ART ORCHESTRA Kísérleti Stúdió: BASTARD (Budapest) Led Zeppelin-műsor: CODA együttes (Pécs) Blues Műhely: DOBÓKOCKA együttes Blues Műhely: S. MODELL együttes SZIÁMI-koncert MÁRCIUS Elnézést kérünk tisztelt közönségünktől a február 29-én elmaradt CODA-koncert miatt, de a Házban folyó átalakítási munkák nem tették lehetővé a rendezvény lebonyolítását. Mint a programból kiderült, az elmaradásunkat március 21-én pótoljuk. Továbbra is a legszínvonalasabb programokkal várjuk a megye minden zenekedvelőjét.

5 I. KELET-EURÓPAI KULTÚRBÖRZE PROGRAMJA március ORIENS '92 - Színházi programok FILM Békés Megyei Jókai Színház Március Nemzeti Színház (Budapest) Sütő András: ADVENT A HARGITÁN Március ZYGMUND HÜBNER Színház (Varsó) J. Kulmovej: KARMANIOLA (szinkrontolmácsolással) Ifjúsági Ház - Színházterem Március ANDRZEJ WAJDA: KORCZAK (1989) (először Magyarországon) lengyel, hangalámondásos Március KIRA MURATOVA: VÉGELGYENGÜLÉS (1989) szovjet, feliratos Március Thália Színház (Kassa) Csukás István: ÁGACSKA Március Thália Színház Stúdiószínpada (Kassa) Vacláv Havel: AUDIENCIA Vacláv Havel: VERNISSZÁZS Március SRDJAN KARANOV1C: KESERŰ EPER (1989) jugoszláv, hangalámondásos Vetítés után ankét a rendezővel. Március LUCIÁN PINTILIE: HELYSZÍNI SZEMLE (1969) román, hangalámondásos Március Divadlo Na Zabradli (Prága) Vacláv Havel: KÍSÉRTÉS (szinkrontolmácsolással) Jegyek a színház Szervező Irodájában válthatók. Ifjúsági Ház - Színházterem (Mozgásszínházak) Március 14 ^ S 0 0 "KÖNNY ÉS MOSOLY" TÁRSULAT (Szófia) Mozgásét üdök Március TÖRT LÉT' koreográfia-est Hamvas Béla emlékére. Jegyek az Ifiház portáján válthatók. Utcai Forgatag Utcaszínház előadásai: Március KÖNNY ÉS MOSOLY" TÁRSULAT (Szófia) Március 12' BINKAZSELJAZKOVA: A LEKÖTÖZÖTT LÉGGÖMB (1967) bolgár, hangalámondásos Március 12» VÉSZELIN BRANEV: RÖVIDFILMEK bolgár, hangalámondásos Vetítés után ankét a rendezővel. Március 12 ' JAN SVERÁK-ZDENEK S VE RÁK: ÁLTALÁNOS ISKOLA (1991) (először Magyarországon) cseh, hangalámondásos Március JIRI MENZEL: VÉGE A RÉGI IDŐKNEK (1989) cseh, szinkronizált Március JOZEF HERIBAN-JOZEF SLOVÁK: VIGYÁZZATOK (1991) (először Magyarországon) szlovák, hangalámondásos Vetítés után ankét az alkotókkal. )

6 < Helyszín: Ifjúsági Ház Békéscsaba, Derkovits sor 2. l o (A KLUB «PQ Március 12. BOSKO PETROVIC QUARTETT (ZÁGRÁB) Bosko Petrovic VIBRAFON Damir Dicic GITÁR KresimirRemeta BÓGÓ Silvie Glojnavic DOB Március 13. LOLITATRIÓ (LJUBLJANA) PrimozSimoncic SZAXOFON IztokVidmer BASSZUSGITÁR Mirsad Sabic DOB Március óra BENKÓ DIXILANDBAND (BUDAPEST) Március 14. JIRY STIVIN QUARTETT (PRÁGA) Zdenek Fiser GITÁR Ales Dusa BASSZUSGITÁR Jiry Stivin FUVOLA, SZAXOFON Jiry Stivin junior DOB Március 15. BOP-ART ORCHESTRA BUDAPEST és KRZYSZTOF SCIERANSKY VARSÓ Helyszín: Ifjúsági Ház-Színházterem, Békéscsaba, Derkovits sor 2. Március óra NEMZETKÖZI NAGY TÁNCHÁZ Közreműködik: ZELEZIAR Néptáncegyüttes (KASSA) Művészeti vezető: Vladimír Úrban EMONA Néptáncegyüttes (BURGASZ) Művészeti vezető: Nikola Ginov MIRCE ACEV Néptáncegyüttes (SKOPJE) Művészeti vezető: Dusko Sekovski VLADIMÍR N. GERTZ és a BILYNA Folkegyüttes (MOSZKVA)

7 Különös gondot kell fordítani a védett területeken az egyegy településre jellemző hagyományos kerítés- és kapuformák, jellegzetes melléképületek, építmények megtartására és továbbfejlesztésre. A védett területen a közterületek burkolatát és berendezését (utcabútorok, világítótestek, kandelláberek, pavilonok, autóbuszvárók stb), ezek módosítását és az utcákon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utcák hangulatához igazodva kell kialakítani. (7) A védelem, illetve az érintett épületek, területek korszerűsítésével kapcsolatos kérdéseket egyedileg, külön szabályozás alapján építési előírásban kell részletesen meghatározni. Az egyes területre vonatkozó szabályozást a közgyűlés hagyja jóvá a rendezési terv keretében. A fenntartásra kötelezés szabályai 10.S. (1) A Városépítészeti iroda folyamatosan (illetve éves gyaorisággal rendszeresen) ellenőrizze a védett épületek és ületek állapotát. (2) Ha a védelem érdekei megkövetelik, a jegyzó rendelheti el - a védett építmény karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetőleg - szükséghez képest - annak felülvizsgálatát, felújítását, helyreállítását, átalakítását (ÉT cl pontja), továbbá az engedély nélkül létesített, a védett épület megjelenítését zavaró épületrészek (hozzáépítések, később alkalmazott díszítések, tetőátalakítás, vakolat, cégtábla, kirakatszekrény stb.) eltávolítását (ÉT (1) bekezdés). (3) A fenntartási munkák elrendelése során a jegyzó a helyi \ építési előírásokban részletesen meghatározott feltételek tartásával jár és figyelembe veszi a városi főépítész véleményét. (4) Az évi állagellenőrzés tapasztalatait és a megtett intézkedéseket a védett épület, objektum törzslapjára a Közigazgatási Iroda Építési Csoportjának fel kell vezetni. (5) A tulajdonos kérelmére - javaslatra - a védelemhez szükséges műszaki beavatkozásokra a költségvetésből vissza nem térítendő támogatás adható. A támogatás éves összegét a tárgyévi költségvetés határozza meg. (6) A támogatás pályázat útján igényelhető. A pályázatot a jegyzőnél kell benyújtani. A támogatást igényelheti magánszemély és nem gazdálkoó szervezet, intézmény, akinek tulajdonában, használatában, vagy kezelésében van -védelemre érdemes, felújításra, korszerűsítésre szoruló épület, építmény, vagy annak része; - olyan épület, építmény, vagy környezeti érték (park, fasor,utcabútor, felszerelés), ami a város védett területére esik; - felújítását, korszerűsítését a jegyző elrendelte. (7) A pályázatokat a Városgazdálkodási és Városfejlesztési izottság bírálja el és dönt a támogatás mértékéről. Építésügyi hatóság hozzájárulását igénylő, illetve hozzájárulásával végezhető munkák 11J. (1) A helyi védelem bármely fokozata alá vont épületeken, építményeken külső, vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, továbbá a védett épület jellegét, megjelenését bármely módon érintő munkát - függetlenül attól, hogy az csak építési engedély alapján, vagy a nélkül végezhető - megkezdeni és végezni, a védelem alatt álló épület rendeltetését megváltoztatni, vagy kijelölni csak a jegyző által - a helyi építési előírások alapján - meghatározott módon és előzetes hozzájárulásával szabad. (2) A helyi védelem alatt álló területen bármely utcaburkolatot, építményt, létesítményt (utcabútorok, világítótestek, kandelláberek, pavilonok, autóbuszvárók, cégérek, reklámok stb.) elhelyezni, függetlenül attól, hogy az egyébként építési-létesítési engedélyköteles-e, vagy sem, csak a jegyző előzetes hozzájárulásával szabad. (3) A jegyző előírhatja a védett területen levő valamennyi épület egyidejű karba helyezését, homlokzatjavítását (ÉT 37.. cl pont). (4) Helyi védelem alatt álló épület bontására csak a védelem megszüntetése után adható engedély. Egyeztetés 12.. A Városépítészeti Iroda (városi főépítész) folyamatosan biztosítson egyeztetési lehetőséget a közreműködök részére az építészeti értékekkel kapcsolatos külön szakértelmet igénylő döntések előkészítése során. Kutatás A megyei múzeum kutatói tevékenységét felkérés alapján terjessze ki a helyi védelem alatt álló épületekre és építményekre is. Közművelődés Gondoskodni kell az építészeti értékek tudat- és ízlésformáló erejének érvényesüléséről. Ennek érdekében: (1) Intézkedni kéli, hogy az általános- és középiskolák tananyagában a település története, ezen belül az országosan és helyileg védett épületek ismertetése szerepeljen és előadásra kerüljön. (2) A honismereti és városszépítő egyesületek gondoskodjanak a rendezési tervek építészeti értékvizsgálatainak széles körben való megismertetéséről. Záró rendelkezések 15.S. A közgyűlés felkéri az érdekelt országos egyesületeket és helyi szerveiket, az egyházakat, a tömegtájékoztatás fórumait, hogy segítsék elő az e rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását Az ÁRT szerint védett területeket és épületeket a rendelet l.sz. melléklete tartalmazza E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Békéscsaba, Pap János polgármester l.sz. MELLEKLET Dr.Simon Mihály jegyző HELYI VÉDELEMRE JELÖLT TERÜLETEK ÉS ÉPÜLETEK I/ Bartók Béla út - Batthyány utca - Tessedik utca - Bánát utca - Kölcsey utca - Dózsa György út II/ Alsókörös sor - Békési út - Baross utca - Kiss Ernő utca III/ Szarvasi út - Ságvári utca - Luther utca - Baross utca Egyedi épületek bejelentés, illetve kijelölés szerint.

8 HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága pályázatot hirdet SPORTTEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA i. NEMZETEK KÖZÖTTI, NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SPORTESEMÉNYEK MEGRENDEZÉSE Ebben a kategóriában pályázhat minden békéscsabai sportegyesület, amely világversenyek, rangos nemzetközi ós kiemelkedő országos események megrendezését vállalja. II. DIÁKSPORTESEMÉNYEK MEGRENDEZÉSE Ebben a kategóriában pályázhat minden Békéscsaba területén működő diáksportszervezet, amely kiemelkedő, hagyományokkal rendelkező, adiákif usag nagy tömegeit megmozgató kupák, villámtornák megrendezését vállalja Az Ml. kategóriákban a pályázatnak tarlalmáznia kall: - a pályázó szervezet megnevezését - az esemény megnevezését - az esemény versenykiírását (programját) - a résztvevők körét - a várható létszámot - az esemény költségvetés tervezetét, illetve költségvetését - az esemény lebonyolítása érdekében vállalt saját erőforrás megjelölését - az igényelt támogatás összegét - az esemény rövid ismertetését Az l-ll. kategóriákban a pályázatok beadásának határideje: március S július 30. III. SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA Ebben a kategóriában pályázhatnak a bázis nélküli békéscsabai sportegyesületek. A pályázatnak tartalmaznia kell: sportegyesület megnevezését -a sportegyesület rövid jellemzését - SE létszáma (szakosztályokban foglalkoztatottak száma) - igazolt versenyzők száma (ebből utánpótláskorüak száma) - a hazai versenyrendszerben elfoglalt hely -minősítések -eredmények - státuszos sportolók száma -főfoglalkozású dolgozók száma (munkakör megnevezéssel!) - az egyesület költségvetését - az igényelt támogatás összegét A pályázatok beadásának határideje: március 9. IV. SZABADIDŐSPORT-TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA Ebben a kategóriában pályázhatnak a lakótelepi SE. valamint a békés csabai szabadidős klubok az alábbi feltételek mellett: 1. Tömegsport jellegű rendezvények, kupák, villámtornák szervezése, lebonyolítása 2. Nagy tömegeket megmozgató, városi szintű szabadidósport-események megrendezése 3 Nyári táborok szervezése A pályázatoknak tartalmaznia kell - a szervezet megnevezését - az esemény megnevezését -azesemény programját (versenykiírását) - a résztvevők körét - a várható létszámot - az esemény költségvetését (tervezetét) - az esemény lebonyolítása érdekében vállalt saját erőforrás megjelölését -azesemény(ek) létesítményigényét - az esemény, ill a szervezet rövid jellemzését A pályázatok benyújtásának határideje: március 9. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága, Békéscsaba, Szt. István tér 7. Tisztelt Olvasó! A DECORAMA* minigaléria és képkeretező üzletben olasz képkeretlécek egy része 20 %-al olcsóbban kerül eladásra. Most érdemes felkeresni az üzletet! Zsűrizett grafikák, festmények, poszterek árusítása Nyitva minden délután, hétfő kivételével. Az üzlet a DECORAMA* tábla alatt található, a VENATU8 fegyverbolt mögött. Kinizsi u Mindenkit tisztelettel vár a DECORAMA* UJ SZOLGATATÁSAINK: szőnyeg-, kárpittisztí tókölcsönzés házhozszállítással, betanítással. TELEFONSZAMUNK ezen is hívhat! NINCS OLCSÓBB III A P R Ó H I R D E T É S a AUSZTRIÁBAN AKAR DOLGOZNI? 175 foglalkozásból választhat Ügyintézés időpont-egyeztetéssel Kérjük, csak komoly érdeklődök jelentkezzenek! POLIGON INFO service Képviselet Békéscsaba. Tel.: 66/ Egy gyerek által használt kiságy és átalakítható babakocsi eladó. Érdeklődni: Petőfi u. 20. V/19. Keleti kertekben 820 m 2 zártkert kiadó, vagy eladó, faházzal, gyümölcsfákkal, víz villany van Érd.: 7-12 óra között a as telefonon. FIGYELEM A városkép megőrzése és tisztasága érdekében TILOS A FALRAGASZ A Polgármesteri Hivatal a választással és egyéb hirdetési igényekkel kapcsolatban folyamatosan helyez ki a sétálóutcában és a belváros frekventált helyein IDEIGLENES mrdetó BERENDEZÉSEKET Kérjük hirdetményeiket ezeken a berendezéseken elhelyezni Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Gazdasági Irodája pályázatot hirdet önkormányzati intézmények felújítási munkáira. A részletes pályázati kiírás március 9-tól az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet, Békéscsaba. Kossuth tér 6.1 emeleti irodájában vehető át. Az árajánlatok beküldési határideje március 23. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értékesíteni kívánja 8 db beton konténergarázsát. A garázsok vételára Ft/db. A megvásárolt garázsok közterületen nem helyezhetők el. Bővebb információért hívja fel a Vállalkozási Irodán Szlkszal Csabát a os telefonon.

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről

35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete. Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről 1. oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2004. (IX. 10.) Kr. rendelete Debrecen építészeti örökségének helyi védelméről Önkormányzata Közgyűlése a módosított 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető.

A ferdén szedett szöveg a fővárosi kerületi önkormányzatok rendeleteibe illeszthető. Az Országos Főépítészi Kollégium elkészítette az alábbi minta-rendeletet. Az anyag szabadon felhasználható, továbbfejleszthető, a helyi sajátosságok figyelembe vételével, a jogszabályi változások átvezetésével.

Részletesebben

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről

Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről Törökbálint Város Önkormányzata Képviselő-testületének 36/2008.(X. 14.) rendelete az épített környezet helyi védelméről Törökbálint Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv.

Részletesebben

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló

Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló Hosszúhetény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az épített és természeti környezet helyi védelméről szóló 16/2001.(XI.30.), 9/2002. (IX.02.), 15/2005.(X.24.), 3/2011.(II.21.), 7/2012.(IV.23.),

Részletesebben

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről

Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014 (II.28.) számú Önkormányzati rendelete az épített és természeti környezet helyi védelméről Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2001. évi LXIV. törvény. a kulturális örökség védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről Az Országgyűlés - felismerve, hogy kulturális örökségünk hazánk múltjának és jelenének pótolhatatlan, egyedi és meg nem újítható forrása, a nemzeti

Részletesebben

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja október 26. Érdi I. évfolyam. 12. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 68/ (X.26.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról 2 69/ (X.26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 122. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 122. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. szeptember 18., kedd Tartalomjegyzék 2012. évi CII. törvény A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1

XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 XV.ÉVFOLYAM 5.SZÁM 2005. JÚNIUS/1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 5.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság

XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus. Évtizedes barátság Tököli Tükör XV. évfolyam 3-4. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2004. augusztus Testvérvárosunk Klein Rönnau kórusa járt nálunk. A képek tanúsítják azt a barátságot, ami a vendéglátó, sváb Hagyományõrzõ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS

Méúec. mit! HETimit. Vannak alpolgármesterei Békéscsabának. Aranykapu INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA. Példabeszédek. Képviselői fórum KÖZGYŰLÉS HETimit Aranykapu December -jétől 23-ig tart nyitva az Aranykapu, amelyet az elmúlt évhez hasonló formában a Pav-Ker. Kft. rendez. A munkálatok már folynak, az Andrássy út, Haán Lajos utca, Gyóni Géza

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA. 2009. szeptember 28. XX. évfolyam 8. szám. Cegléd város honlapja: www.cegled.hu VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA H Nagy László Lázár grafi kája XX. évfolyam 8. szám Már az idei költségvetés előkészítése során tudtuk, hogy bizonytalan, nehéz esztendő áll előttünk. Ennek ellenére olyan költségvetést

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat. Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl (egységes szerkezetben)

Vác Város Önkormányzat. Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat 9/1992. /IV.13./ sz. rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelmérıl (egységes szerkezetben) Vác Város Önkormányzat Képviselıtestülete fontosnak tartja, hogy a város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó terem

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

(Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 1995. november 23. ^1

(Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 1995. november 23. ^1 'Ili, HETI (Mérleg W V. évfolyam 40. szám V f 995. november 23. ^ INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Szociális kerekasztal Pierrot Gyermekszínház A munkanélküliség alakulása Mi lesz a sporttal? Be íratás előtt

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság

Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke tisztelettel meghívja Önt a bizottság 1 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 MEGHÍVÓ Gyomaendrőd

Részletesebben

Mérleg CSABAI. 'Illllllllllk. Feszültségek a költségvetésben. A szlovák kultuszminiszter Csabán. Üléseztek a képviselők. Rangos vendégek Békéscsabán

Mérleg CSABAI. 'Illllllllllk. Feszültségek a költségvetésben. A szlovák kultuszminiszter Csabán. Üléseztek a képviselők. Rangos vendégek Békéscsabán 'Illllllllllk CSABAI Üléseztek a képviselők Rangos vendégek Békéscsabán Balkán-táncok hangulata Mérleg AI. evroiyam zi. szam 2001. november 22. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA Erdős Viktor, a sakkvilágbajnok

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

MDF. Beíratás előtt. Szociális iroda. Milyen segélyek vannak? Csernobili nyár. Heti filmajánlat. Képviselői fórum. Kutyatulajdonosok figyelmébe!

MDF. Beíratás előtt. Szociális iroda. Milyen segélyek vannak? Csernobili nyár. Heti filmajánlat. Képviselői fórum. Kutyatulajdonosok figyelmébe! Beíratás előtt. Szociális iroda Milyen segélyek vannak? Csernobili nyár Heti filmajánlat Képviselői fórum INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA 1 CSABA EXPO '93 Göncz Árpád Békéscsabán Mint ismeretes, a Csaba

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont

Jogi háttér. Az Európai Parlament és a Tanács 2002. március 7-i 2002/21/EK irányelve 5. pont 1. EU irányelvek és a hatályos magyar jogszabály Jogi háttér "... lisszaboni európai tanács kiemelte a digitális, tudás alapú gazdaság felé történő elmozdulásban rejlő növekedési, versenyképességi és munkahelyteremtési

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések 1 Jászai Mari Színház, Népház Szervezeti és működési szabályzat Tatabánya, 2011. Crespo Rodrigo igazgató 2 Tartalomjegyzék I. Fejezet.3-7 Általános rendelkezések 1. A Szervzeti és Működési Szabályzat célja

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben