HETI T ART AUTÓS MAGÁNISKOLA. A Városháza közleménye START. Ma: Csabai Műsor! Városi programok, Oriens '92: I. Kelet-Európai Kultúrbörze!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HETI T ART AUTÓS MAGÁNISKOLA. A Városháza közleménye START. Ma: Csabai Műsor! Városi programok, Oriens '92: I. Kelet-Európai Kultúrbörze!"

Átírás

1 rm HETI Ma: Csabai Műsor! Városi programok, Oriens '92: I. Kelet-Európai Kultúrbörze! J t é r t e g II. évfolyam 9. szam március 4. INGYENES VÁROSI LAP BÉKÉSCSABA BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VAROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/1992. (11.20.) számú önkormányzati rendelete szociális otthonokban fizetendő térítési díj felső határáról Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi XX. tv d/ pontjában, valamint az évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva a szociális otthonokban fizetendő térítési díj felső határáról a következő rendeletet alkotja: 1.. A rendelet hatálya kiterjed Békéscsaba város közigazgatási területén az "A" Szociális Otthon, Kulich Utcai Szociális Otthon, "B" Szociális Otthon, Bartók Béla Úti Szociális Otthon beutaltjaira. 2.. A szociális otthonokban a térítési díj felső határa a következő: - "A" Szociális Otthon, Békéscsaba, Körgát sor A térítési díj felső határa a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege. - Kulich Utcai Szociális Otthon A térítési díj felső határa a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege + 10 %. - "B" Szociális Otthon, Békéscsaba, Csaba u. 3. A térítési díj felső határa a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege + 20 %. - Bartók Béla Úti Szociális Otthon A térítési díj felső határa a saját jogú öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege + 35 %. 3.. E rendelet március 1-jén lép hatályba. Békéscsaba, február 20. Pap János polgármester Dr. Simon Mihály jegyző 1 T ART AUTÓS MAGÁNISKOLA START a Jogsiért a legkedvezőbb feltételekkel Tel.: A Városháza közleménye Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése február 20-i ülésén kialakította rendelettervezetét az építészeti értékek helyi védelméről. A közgyűlés határozatának megfelelően a rendelettervezetet az alábbiakban közzétesszük. Kérjük a lakossági észrevételeket szíveskedjenek március 31-ig eljuttatni a Városépítészeti Irodához, Vukovics Miklós városi főépítészhez. Az észrevételeket a közgyűlés Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottsága, valamint a Jogi és Ügyrendi Bizottság megtárgyalja, s ezt követően terjeszti a rendelettervezettel kapcsolatos javaslatát ismételten a közgyűlés elé. RENDELETTERVEZET az építészeti értékek helyi védelméről Az építésügyről szóló törvény értelmében "A műemléket, tartozékaikat és a velük kapcsolatos képző- és Iparművészeti alkotásokat - mint hazánk történeti múltjának jellegzetes, pótolhatatlan emlékeit - a törvényben szabályzón hatósági védelemben kell részesíteni." (1964. évi III. törvény 20.) Ezen törvényi előírások alapján a közgyűlés szükségesnek tartja, hogy az országos védelem alá nem helyezett, de a város történeti folytonosságát, kultúráját bemutató, a helyi építészeti jelleget magában hordozó településrészek, épületcsoportok, épületek, építmények, vagy azok egyes részei megőrzése érdekében a következőket rendelje: A helyi védelem fogalma 1.. (1) Helyi védelem tárgyát képezi mindaz az érték, amelyet a jóváhagyott rendezési terv, vagy ennek hiányában a helyi testületi döntés településtörténeti, helyi építészeti, néprajzi, termeléstörténeti, vagy régészeti értéke miatt védendőnek minősít, továbbá amely országos védelemre nyert felterjesztést, a védelemről szóló határozat meghozataláig. (2) Az egyedi "Helyi védelem" két fokozatú lehet: - a védelem az épület, építmény teljes tömegére és homlokzati részleteire is kiterjed (H,); - az épület vagy építmény valamely - a védelem kimondásakor megállapított - részértékére vonatkozik (HJ) LAPOZZON-:

2 (3) Helyi védelmi terület (HT) a település olyan összefüggő része, amely a jellegzetes településszerkezet (terek, utcák vonalvezetése és beépítettsége) történelmi folyamatosságát képviseli, továbbá olyan város-, tér-, utca-, utcaszakasz, ahol jeletős számban találhatók a település arculatát meghatározó épületek és így azok együttest alkotnak. A helyi védelem irányítása 2.. A helyi védelem irányítását, szervezését és ellenőrzését a Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság gyakorolja, a Városépítészeti Iroda (városi főépítész) hatáskörében látja el helyi társadalmi szervek, egyesületek (honismereti mozgalom, Városszépítő Egyesület) közreműködésével. 3.. A helyi védelemmel kapcsolatos hatósági feladatokat a Közigazgatási Iroda látja el, a jegyzői hatáskör részeként, a városi főépítész szakmai állásfoglalásainak kikérésével. Védetté nyilvánítás és megszüntetés 4.. (1) A város területére készítendő valamennyi új rendezési tervnek és rendezési terv felülvizsgálatának - amennyiben a korábbi ezt nem tartalmazza - rendelkeznie kell építészeti értékvizsgálati munkarésszel, amely alapja a helyi védelem kimondásának. (2) Védetté nyilvánításról a rendezési tervek építési előírásait tartalmazó közgyűlési határozat megalkotásakor, annak részeként - rendezési terv hiányában, külön előterjesztés alapján a jegyző dönt. A döntés előkészítése a városi főépítész feladata. A védelem mértékét, kiterjedését a védetté nyilvánításkor kell meghatározni, részletes leírásban. 5.. (1) Védetté nyilvánításra, illetőleg annak megszüntetésére hivatalból, vagy a városi főépítésznél bárki által előterjesztett javaslat alapján egyedi esetekben is sor kerülhet. (2) A javaslatnak tartalmaznia kell az építményre (területre) vonatkozó adatokat (helyiség, utca és helyrajzi szám, tulajdonos, kezelő, használó), valamint rövid indoklást. 6.. (1) A védetté nyilvánításról és a védelem megszüntetéséről a jegyző írásban édesíti a/ az ingatlan tulajdonosát, kezelőjét, használóját, b/ a védetté nyilvánításra, illetve megszüntetésre a javaslattevőt, c/ a városi főépítészt. (2) Területi védelem esetén a helyben szokásos módon, közszemlére tétel, illetve a sajtó útján is közölhető az érdekeltekkel a védetté nyilvánítás. 7.. (1) A Közigazgatási Iroda Építési Csoportja a döntések alapján a megyei jogú város területén lévó helyi védelem alatt álló építményekről és területekről nyilvántartást vezet és a bekövetkezett változásokat azon átvezeti. A védett épületek megjelölése 8.. (1) A védett épületet, ha a védelem az épület egészére terjed ki, meg kell jelölni. (2) A táblákat a Városüzemeltetési Iroda a Városépítészeti Irodával - városi főépítésszel - egyetértésben készíti el. (3) Elhelyezésükről a Városüzemeltetési Iroda gondoskodik, a fenntartás a tulajdonos, kezelő, használó feladata. A védett építmények és területek hasznosítása, fenntartása, átalakítása, bővítése, bontása 9.S. (1) A helyileg védett építészeti emlékek fennmaradásának, megőrzésének módja elsődlegesen a rendeltetésnek megfelelő használat. (2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén a jegyző mérlegelje, hogy az igényelt funkció kielégíthető-e valamely védett épületben, vagy épületegyüttesben önkormányzati tulajdonbavétel és helyreállítás, valamint a szükséges belső átalakítások után úgy, hogy az az épület fennmaradását szolgálja. (3) A tulajdonos köteles az építmény karbantartásáról gon- j doskodni és az építmény állapotát, állékonyságát a jogszabályokban meghatározott módon időszakonként felülvizsgálni (ÉT. 34 ). Ez az általános kötelezettség a védett épületek tulajdonosaira is vonatkozik. (4) A "H," JELZÉSŰ ÉPÜLETEKET hagyományos építészeti tömegükben, tetőformájukban kell megtartani, érintetlenül hagyva a homlokzati nyílásrendszert és a nyílások osztását, megőrizve a homlokzati tagozatokat, anyaghasználatot. A védett épületek belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését a védettség nem akadályozza, sót a vedelem érdekében elő kell segíteni ezen épületek a mai igényeknek megfelelő használatát. A belső átalakításokat az eredeti szerkezet elvárható tiszteletben tartásával kell megoldani. Védett épületeket úgy lehet bővíteni, hogy az eredeti épület tömegformája, homlokzati kialakítása, utcaképi szerepe ne változzon, illetve gondosan mérlegelt kompromisszum árán a legkisebb kárt szenvedje és a tervezett bővítés a régi épül. formálásával, szerkezetévei, anyaghasználatával összhangban legyen. Védett épületek bontása "H," jelzés esetén csak a teljes műszaki és erkölcsi avultság beálltával, hatósági engedélly kerülhet sor. Bontás előtt el kell rendelni: - az épület és telek felmérési- és fotódokumentációját; - az értékes építészeti és szerkezeti elemek, tárgyak megmentését, esetleg újrafelhasználásukat az új épületben vagy máshol. (5) A "H 2 " JELZÉSŰ VÉDELEM az épület valamely részértékére terjed ki. Ezen épületek felújítása, bővítése esetén ezeket az értékeket meg kell őrizni, esetleges bontás után az értékes részeket új épületbe lehetőleg vissza kell építeni. Amennyiben az értéket csak az épület tömege képezi, úgy az bontás után a meglévővel azonos, vagy ahhoz erősen hasonló párkány-, gerincmagasságú és tetóhajlásszögű új épülettel pótolható. (6) A HELYI VÉDELEMI TERÜLETEN (HT) meg kell őrizni a település jellegzetes szerkezetét, telekrendszerét, utcavonarvezetését Új telek kialakítása, vagy telekátalakítás csak ezzel összhangban engedélyezhető. A védett területen lévó építményeket egymással összehangoltan, a jellegzetes városkép egységes megjelenését biztosító módon kell fenntartani, illetőleg kialakítani. E tekintetben az épületek fő tömeg- és tetőformája, külső homlokzata, az alkalmazott anyagok, azok színe, felületképzése meghatározó jelentőségű. A védett területen az új épületek tömegarányait, fő méreteit a környezetében lévő hagyományos épületekhez harmonikusan illeszkedve, azok homlokzatszélességét, gerinc- és párkánymagasságát, tetőformáját, anyaghasználatát figyelembe véve kell meghatározni.

3 CSABAI míóíot AZ IFJÚSÁGI HAZ ES A HETI MÉRLEG HAVI PROGRAMFÜZETE FEBRUÁRBAN VENDÉGÜNK VOLT Deák Szerkeszti: Baranyai János 77 B IE", Gyula FOTÓ: BOLDOG GUSZTÁV Felelős kiadó: Szenté Béla GYERMEKSZINHAZ IFIHÁZ A "Tavaszi" Gyermekszínházbériet 2. előadása: a Zsolnai Bábszínház műsora: A CSODATÉVŐ LÖVÖLDE (március 16-án 10 óra és 17-ón 10 óra, 14 óra) Belépődíj: 50 Ft 3. előadás: a Kecskeméti Katona József Színház vendégjátéka: Csukás István: PINTYŐKE CIRKUSZ VILÁGSZÁM (március 30-án 10 óra ós április 6-án 10 óra, 14 óra) Belépődíj: 50 Ft J ö j j ö n föl a BÖBÉ h e z M E G É R I Különleges áruinkkal várjuk kedves vásárlóinkat Gyógynövénykivonatok, különleges italok, selyemvirágok stb. Luther u. 10. szám alatti ÜZLETHÁZ emeletén. SZAKDOLGOZATOK SORON KÍVÜLI KÖTÉSE Szemenkár KÖNYV K ÍXÖTÉSZET Békéscsaba Kinizsi u. 6. Telefon:

4 MEGYEI KÖNYVTAR Márciusi programok MÜVÉ$ZM0ZI AZ IFIHÁZBAN 4-én "Az általános iskolások és az iskola viszonya..." Beszélgetés Döme Tamással, az Országos Közoktatási Intézet Pedagógusképző Központjának munkatársával, 15 órai kezdettel én Népi gyermekjáték-bemutatok óráig a gyermekkönyvtár játszótermében. 20-án 24-én 24-én "Kutya Katonák, Medve Emberek, Bölény Asszonyok,... A síksági indián sámánizmusról Nagy Imre művészettörténész előadása 15 órai kezdettel. Döbretey Ildikó: Égből pottyant mesék 11 órai kezdettel. Játsszák: Levente Péter, Gryllus Vilmos (cselló), Andrejszki Tamás (bűvész), Lukácsházi Győző (tuba). Belépődíj: 50 Ft. Jegyek: CSAK ELŐVÉTELBEN március én óráig a ruhatárnál vásárolhatók! A Kodály Vonósnégyes: Falvai Attila, Fias Gábor, Szabó Tamás, Devich János koncertje 19 órai kezdettel. Belépődíj: 100 Ft. Jegyek elővételben március 18-tól a ruhatárnál, ill. az előadás helyszínén válthatók! Tájékoztatjuk olvasóközönségünket, és a Csabai Műsor olvasóit, hogy könyvtárunk március között nemzetközi könyvtáros tanácskozást rendez. Szeretnénk, ha a tanácskozás arra is alkalmat adna, hogy tovább gyarapodjon a környező országok könyvtárainak magyar nyelvű állománya. Segítségünkre lenne, ha ajándék könyvekkel támogatná törekvéseinket 6. Péntek 16 óra 7. Szombat óra 14. Szombat 10 éra 11 óra 18 óra 21. Szombat 11 óra Békés Magyal Könyvtár VÁROSI SPORTCSARNOK MÁRCIUS HAVI PROGRAM A 611 -es Szakmunkásképző Intézet szalagavató ünnepsége HÁROM KÍVÁNSÁG A SPORTCSARNOKBAN Vendégek: Zoltán Erika, Kiki, Kom ár László Műsorvezető: Dévényi Tibor Újságíró - Parlament válogatott focimeccs NB. I A asztalitenisz-mérkőzés Bcs. KONZERV - Bp. STARTACUS Bcs. Előre - Győr férfi NB. I. kézilabda-mérkőzés NB'. I. A.'asztalitenisz-mérkőzés Bcs. KONZERV - SZOLNOK A Városi Sportcsarnok terembérleti díjai: Küzdőtér Fittness terem Body Building t. Szauna Mindenkit szeretettel várunk! Ft/óra 400 FVóra 500 FVóra 500 Ft/óra VÁROSI SPORTCSARNOK Békéscsaba, Gyulai út Tat.: 66/ I w március 10. "RENDEZŐK MŰHELYÉBEN" GREENAWAY: PFIOSPERO KÖNYVEI (ang.) A "RENDEZŐK MŰHELYÉBEN" sorozat elmaradt filmjeinek vetítési napjai: március 24. KAURISMAKI: BŰN ÉS BŰNHŐDÉS (finn). (A bérletek NEM érvényesek!) március 30. GREENAWAY: A SZAKÁCS, A TOLVAJ, április A FELESÉG ÉS A SZERETŐJE (ang.) (A bérletek érvényesek!) 7. GREENAWAY: ZOO (ang.) (A bérletek NEM érvényesek!) A vetítések előtt 50 Ft-os áron jegyek Is válthatók. K0NCERTMENU 6. Péntek 7. Szombat 12. Csütörtök 13. Péntek 14. Szombat 19 óra 14. Szombat 15. Vasárnap 20. Péntek 21. Szombat 27. Péntek 28. Szombat 29. Vasárnap 19 óra IFI CASIN0 Fdk Fogadó: LOS ANDINOS (Székesfehérvár) Blues Műhely: TAKÁTS TAMÁS DIRTY BLUES BAND (Budapest) BOSKO PETROVIC QUARTETT (Zágráb) LOLITA TRIO (Ljubljana) BENKÓ DIXILAND BAND (Budapest) JIRY STIVIN QUARTETT (Prága) KRZYSZTOF SCIERANSKY ÉS A BOP-ART ORCHESTRA Kísérleti Stúdió: BASTARD (Budapest) Led Zeppelin-műsor: CODA együttes (Pécs) Blues Műhely: DOBÓKOCKA együttes Blues Műhely: S. MODELL együttes SZIÁMI-koncert MÁRCIUS Elnézést kérünk tisztelt közönségünktől a február 29-én elmaradt CODA-koncert miatt, de a Házban folyó átalakítási munkák nem tették lehetővé a rendezvény lebonyolítását. Mint a programból kiderült, az elmaradásunkat március 21-én pótoljuk. Továbbra is a legszínvonalasabb programokkal várjuk a megye minden zenekedvelőjét.

5 I. KELET-EURÓPAI KULTÚRBÖRZE PROGRAMJA március ORIENS '92 - Színházi programok FILM Békés Megyei Jókai Színház Március Nemzeti Színház (Budapest) Sütő András: ADVENT A HARGITÁN Március ZYGMUND HÜBNER Színház (Varsó) J. Kulmovej: KARMANIOLA (szinkrontolmácsolással) Ifjúsági Ház - Színházterem Március ANDRZEJ WAJDA: KORCZAK (1989) (először Magyarországon) lengyel, hangalámondásos Március KIRA MURATOVA: VÉGELGYENGÜLÉS (1989) szovjet, feliratos Március Thália Színház (Kassa) Csukás István: ÁGACSKA Március Thália Színház Stúdiószínpada (Kassa) Vacláv Havel: AUDIENCIA Vacláv Havel: VERNISSZÁZS Március SRDJAN KARANOV1C: KESERŰ EPER (1989) jugoszláv, hangalámondásos Vetítés után ankét a rendezővel. Március LUCIÁN PINTILIE: HELYSZÍNI SZEMLE (1969) román, hangalámondásos Március Divadlo Na Zabradli (Prága) Vacláv Havel: KÍSÉRTÉS (szinkrontolmácsolással) Jegyek a színház Szervező Irodájában válthatók. Ifjúsági Ház - Színházterem (Mozgásszínházak) Március 14 ^ S 0 0 "KÖNNY ÉS MOSOLY" TÁRSULAT (Szófia) Mozgásét üdök Március TÖRT LÉT' koreográfia-est Hamvas Béla emlékére. Jegyek az Ifiház portáján válthatók. Utcai Forgatag Utcaszínház előadásai: Március KÖNNY ÉS MOSOLY" TÁRSULAT (Szófia) Március 12' BINKAZSELJAZKOVA: A LEKÖTÖZÖTT LÉGGÖMB (1967) bolgár, hangalámondásos Március 12» VÉSZELIN BRANEV: RÖVIDFILMEK bolgár, hangalámondásos Vetítés után ankét a rendezővel. Március 12 ' JAN SVERÁK-ZDENEK S VE RÁK: ÁLTALÁNOS ISKOLA (1991) (először Magyarországon) cseh, hangalámondásos Március JIRI MENZEL: VÉGE A RÉGI IDŐKNEK (1989) cseh, szinkronizált Március JOZEF HERIBAN-JOZEF SLOVÁK: VIGYÁZZATOK (1991) (először Magyarországon) szlovák, hangalámondásos Vetítés után ankét az alkotókkal. )

6 < Helyszín: Ifjúsági Ház Békéscsaba, Derkovits sor 2. l o (A KLUB «PQ Március 12. BOSKO PETROVIC QUARTETT (ZÁGRÁB) Bosko Petrovic VIBRAFON Damir Dicic GITÁR KresimirRemeta BÓGÓ Silvie Glojnavic DOB Március 13. LOLITATRIÓ (LJUBLJANA) PrimozSimoncic SZAXOFON IztokVidmer BASSZUSGITÁR Mirsad Sabic DOB Március óra BENKÓ DIXILANDBAND (BUDAPEST) Március 14. JIRY STIVIN QUARTETT (PRÁGA) Zdenek Fiser GITÁR Ales Dusa BASSZUSGITÁR Jiry Stivin FUVOLA, SZAXOFON Jiry Stivin junior DOB Március 15. BOP-ART ORCHESTRA BUDAPEST és KRZYSZTOF SCIERANSKY VARSÓ Helyszín: Ifjúsági Ház-Színházterem, Békéscsaba, Derkovits sor 2. Március óra NEMZETKÖZI NAGY TÁNCHÁZ Közreműködik: ZELEZIAR Néptáncegyüttes (KASSA) Művészeti vezető: Vladimír Úrban EMONA Néptáncegyüttes (BURGASZ) Művészeti vezető: Nikola Ginov MIRCE ACEV Néptáncegyüttes (SKOPJE) Művészeti vezető: Dusko Sekovski VLADIMÍR N. GERTZ és a BILYNA Folkegyüttes (MOSZKVA)

7 Különös gondot kell fordítani a védett területeken az egyegy településre jellemző hagyományos kerítés- és kapuformák, jellegzetes melléképületek, építmények megtartására és továbbfejlesztésre. A védett területen a közterületek burkolatát és berendezését (utcabútorok, világítótestek, kandelláberek, pavilonok, autóbuszvárók stb), ezek módosítását és az utcákon megjelenő hirdetéseket az épületek jellegéhez, az utcák hangulatához igazodva kell kialakítani. (7) A védelem, illetve az érintett épületek, területek korszerűsítésével kapcsolatos kérdéseket egyedileg, külön szabályozás alapján építési előírásban kell részletesen meghatározni. Az egyes területre vonatkozó szabályozást a közgyűlés hagyja jóvá a rendezési terv keretében. A fenntartásra kötelezés szabályai 10.S. (1) A Városépítészeti iroda folyamatosan (illetve éves gyaorisággal rendszeresen) ellenőrizze a védett épületek és ületek állapotát. (2) Ha a védelem érdekei megkövetelik, a jegyzó rendelheti el - a védett építmény karbantartására vonatkozó kötelezettség teljesítését, illetőleg - szükséghez képest - annak felülvizsgálatát, felújítását, helyreállítását, átalakítását (ÉT cl pontja), továbbá az engedély nélkül létesített, a védett épület megjelenítését zavaró épületrészek (hozzáépítések, később alkalmazott díszítések, tetőátalakítás, vakolat, cégtábla, kirakatszekrény stb.) eltávolítását (ÉT (1) bekezdés). (3) A fenntartási munkák elrendelése során a jegyzó a helyi \ építési előírásokban részletesen meghatározott feltételek tartásával jár és figyelembe veszi a városi főépítész véleményét. (4) Az évi állagellenőrzés tapasztalatait és a megtett intézkedéseket a védett épület, objektum törzslapjára a Közigazgatási Iroda Építési Csoportjának fel kell vezetni. (5) A tulajdonos kérelmére - javaslatra - a védelemhez szükséges műszaki beavatkozásokra a költségvetésből vissza nem térítendő támogatás adható. A támogatás éves összegét a tárgyévi költségvetés határozza meg. (6) A támogatás pályázat útján igényelhető. A pályázatot a jegyzőnél kell benyújtani. A támogatást igényelheti magánszemély és nem gazdálkoó szervezet, intézmény, akinek tulajdonában, használatában, vagy kezelésében van -védelemre érdemes, felújításra, korszerűsítésre szoruló épület, építmény, vagy annak része; - olyan épület, építmény, vagy környezeti érték (park, fasor,utcabútor, felszerelés), ami a város védett területére esik; - felújítását, korszerűsítését a jegyző elrendelte. (7) A pályázatokat a Városgazdálkodási és Városfejlesztési izottság bírálja el és dönt a támogatás mértékéről. Építésügyi hatóság hozzájárulását igénylő, illetve hozzájárulásával végezhető munkák 11J. (1) A helyi védelem bármely fokozata alá vont épületeken, építményeken külső, vagy belső felújítási, helyreállítási, bővítési vagy bontási, továbbá a védett épület jellegét, megjelenését bármely módon érintő munkát - függetlenül attól, hogy az csak építési engedély alapján, vagy a nélkül végezhető - megkezdeni és végezni, a védelem alatt álló épület rendeltetését megváltoztatni, vagy kijelölni csak a jegyző által - a helyi építési előírások alapján - meghatározott módon és előzetes hozzájárulásával szabad. (2) A helyi védelem alatt álló területen bármely utcaburkolatot, építményt, létesítményt (utcabútorok, világítótestek, kandelláberek, pavilonok, autóbuszvárók, cégérek, reklámok stb.) elhelyezni, függetlenül attól, hogy az egyébként építési-létesítési engedélyköteles-e, vagy sem, csak a jegyző előzetes hozzájárulásával szabad. (3) A jegyző előírhatja a védett területen levő valamennyi épület egyidejű karba helyezését, homlokzatjavítását (ÉT 37.. cl pont). (4) Helyi védelem alatt álló épület bontására csak a védelem megszüntetése után adható engedély. Egyeztetés 12.. A Városépítészeti Iroda (városi főépítész) folyamatosan biztosítson egyeztetési lehetőséget a közreműködök részére az építészeti értékekkel kapcsolatos külön szakértelmet igénylő döntések előkészítése során. Kutatás A megyei múzeum kutatói tevékenységét felkérés alapján terjessze ki a helyi védelem alatt álló épületekre és építményekre is. Közművelődés Gondoskodni kell az építészeti értékek tudat- és ízlésformáló erejének érvényesüléséről. Ennek érdekében: (1) Intézkedni kéli, hogy az általános- és középiskolák tananyagában a település története, ezen belül az országosan és helyileg védett épületek ismertetése szerepeljen és előadásra kerüljön. (2) A honismereti és városszépítő egyesületek gondoskodjanak a rendezési tervek építészeti értékvizsgálatainak széles körben való megismertetéséről. Záró rendelkezések 15.S. A közgyűlés felkéri az érdekelt országos egyesületeket és helyi szerveiket, az egyházakat, a tömegtájékoztatás fórumait, hogy segítsék elő az e rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítását Az ÁRT szerint védett területeket és épületeket a rendelet l.sz. melléklete tartalmazza E rendelet kihirdetésének napján lép hatályba. Békéscsaba, Pap János polgármester l.sz. MELLEKLET Dr.Simon Mihály jegyző HELYI VÉDELEMRE JELÖLT TERÜLETEK ÉS ÉPÜLETEK I/ Bartók Béla út - Batthyány utca - Tessedik utca - Bánát utca - Kölcsey utca - Dózsa György út II/ Alsókörös sor - Békési út - Baross utca - Kiss Ernő utca III/ Szarvasi út - Ságvári utca - Luther utca - Baross utca Egyedi épületek bejelentés, illetve kijelölés szerint.

8 HETI MÉRLEG HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HETI MÉRLEG Pályázati felhívás Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága pályázatot hirdet SPORTTEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSÁRA i. NEMZETEK KÖZÖTTI, NEMZETKÖZI ÉS HAZAI SPORTESEMÉNYEK MEGRENDEZÉSE Ebben a kategóriában pályázhat minden békéscsabai sportegyesület, amely világversenyek, rangos nemzetközi ós kiemelkedő országos események megrendezését vállalja. II. DIÁKSPORTESEMÉNYEK MEGRENDEZÉSE Ebben a kategóriában pályázhat minden Békéscsaba területén működő diáksportszervezet, amely kiemelkedő, hagyományokkal rendelkező, adiákif usag nagy tömegeit megmozgató kupák, villámtornák megrendezését vállalja Az Ml. kategóriákban a pályázatnak tarlalmáznia kall: - a pályázó szervezet megnevezését - az esemény megnevezését - az esemény versenykiírását (programját) - a résztvevők körét - a várható létszámot - az esemény költségvetés tervezetét, illetve költségvetését - az esemény lebonyolítása érdekében vállalt saját erőforrás megjelölését - az igényelt támogatás összegét - az esemény rövid ismertetését Az l-ll. kategóriákban a pályázatok beadásának határideje: március S július 30. III. SPORTEGYESÜLETEK TÁMOGATÁSA Ebben a kategóriában pályázhatnak a bázis nélküli békéscsabai sportegyesületek. A pályázatnak tartalmaznia kell: sportegyesület megnevezését -a sportegyesület rövid jellemzését - SE létszáma (szakosztályokban foglalkoztatottak száma) - igazolt versenyzők száma (ebből utánpótláskorüak száma) - a hazai versenyrendszerben elfoglalt hely -minősítések -eredmények - státuszos sportolók száma -főfoglalkozású dolgozók száma (munkakör megnevezéssel!) - az egyesület költségvetését - az igényelt támogatás összegét A pályázatok beadásának határideje: március 9. IV. SZABADIDŐSPORT-TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSA Ebben a kategóriában pályázhatnak a lakótelepi SE. valamint a békés csabai szabadidős klubok az alábbi feltételek mellett: 1. Tömegsport jellegű rendezvények, kupák, villámtornák szervezése, lebonyolítása 2. Nagy tömegeket megmozgató, városi szintű szabadidósport-események megrendezése 3 Nyári táborok szervezése A pályázatoknak tartalmaznia kell - a szervezet megnevezését - az esemény megnevezését -azesemény programját (versenykiírását) - a résztvevők körét - a várható létszámot - az esemény költségvetését (tervezetét) - az esemény lebonyolítása érdekében vállalt saját erőforrás megjelölését -azesemény(ek) létesítményigényét - az esemény, ill a szervezet rövid jellemzését A pályázatok benyújtásának határideje: március 9. A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni: Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága, Békéscsaba, Szt. István tér 7. Tisztelt Olvasó! A DECORAMA* minigaléria és képkeretező üzletben olasz képkeretlécek egy része 20 %-al olcsóbban kerül eladásra. Most érdemes felkeresni az üzletet! Zsűrizett grafikák, festmények, poszterek árusítása Nyitva minden délután, hétfő kivételével. Az üzlet a DECORAMA* tábla alatt található, a VENATU8 fegyverbolt mögött. Kinizsi u Mindenkit tisztelettel vár a DECORAMA* UJ SZOLGATATÁSAINK: szőnyeg-, kárpittisztí tókölcsönzés házhozszállítással, betanítással. TELEFONSZAMUNK ezen is hívhat! NINCS OLCSÓBB III A P R Ó H I R D E T É S a AUSZTRIÁBAN AKAR DOLGOZNI? 175 foglalkozásból választhat Ügyintézés időpont-egyeztetéssel Kérjük, csak komoly érdeklődök jelentkezzenek! POLIGON INFO service Képviselet Békéscsaba. Tel.: 66/ Egy gyerek által használt kiságy és átalakítható babakocsi eladó. Érdeklődni: Petőfi u. 20. V/19. Keleti kertekben 820 m 2 zártkert kiadó, vagy eladó, faházzal, gyümölcsfákkal, víz villany van Érd.: 7-12 óra között a as telefonon. FIGYELEM A városkép megőrzése és tisztasága érdekében TILOS A FALRAGASZ A Polgármesteri Hivatal a választással és egyéb hirdetési igényekkel kapcsolatban folyamatosan helyez ki a sétálóutcában és a belváros frekventált helyein IDEIGLENES mrdetó BERENDEZÉSEKET Kérjük hirdetményeiket ezeken a berendezéseken elhelyezni Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodája Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Pénzügyi és Gazdasági Irodája pályázatot hirdet önkormányzati intézmények felújítási munkáira. A részletes pályázati kiírás március 9-tól az Óvodai Gazdasági Ellátó Szervezet, Békéscsaba. Kossuth tér 6.1 emeleti irodájában vehető át. Az árajánlatok beküldési határideje március 23. Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala értékesíteni kívánja 8 db beton konténergarázsát. A garázsok vételára Ft/db. A megvásárolt garázsok közterületen nem helyezhetők el. Bővebb információért hívja fel a Vállalkozási Irodán Szlkszal Csabát a os telefonon.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről Eger Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 31/2007. (VIII.31.) önkormányzati rendelete Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről módosította: 49/2008.(X.31.)önkormányzati rendelet, 27/2011.

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről

Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről 1 Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestület 2/2005.( I. 29.) sz. önkormányzati rendelete az épített környezet helyi védelméről Pölöske Község Önkormányzati Képviselőtestülete (továbbiakban: Képviselőtestület

Részletesebben

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések

I. A rendelet hatálya, általános rendelkezések Bucsuszentlászlói Községi Önkormányzat 9/2004.(VII.08.) sz. Önk. rendelete az épített és természeti értékek helyi védelmére vonatkozó szabályokról Búcsúszentlászló Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E. Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E. Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről Mezőkövesd Város Önkormányzatának 33/2007.(VI.28.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város építészeti értékeinek helyi védelméről A Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete

KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete 1 KENGYEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (X.15.) önkormányzati rendelete Az épített örökség és természeti környezet helyi védelméről Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE MOSONMAGYARÓVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 51/2011.(XII.9.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A MŰEMLÉKI ÉS HELYI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÍTÉSZETI ÉRTÉKEK FELÚJÍTÁSÁNAK ANYAGI TÁMOGATÁSÁRÓL Mosonmagyaróvár

Részletesebben

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén a Polgármesteri Hivatal mérlegelje, hogy az

(2) Egyéb hasznosítás esetén törekedni kell a közcélú felhasználásra, ezért minden új beruházás esetén a Polgármesteri Hivatal mérlegelje, hogy az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 31/2007.(VIII.31.) önkormányzati rendelete Eger város építészeti értékeinek helyi védelméről módosította: 49/2008.(X.31.) önkormányzati rendelet, 27/2011.(VI.30.)

Részletesebben

30/1999.(X.26) számú rendelete A helyi építészeti értékek védelméről. (Egységes szerkezet)

30/1999.(X.26) számú rendelete A helyi építészeti értékek védelméről. (Egységes szerkezet) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2002.(V.29.), 37/2004.(VII.5.), 52/2004.(VIII.31.), 31/2009.(IX.10.) /egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról/, 32/2011.(VII.5.),

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről

Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről Kács Község Önkormányzatának 4/2011.(I.25.) számú rendelete Kács község építészeti értékeinek helyi védelméről A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

A helyi építészeti értékek fogalma 1.

A helyi építészeti értékek fogalma 1. Döbrököz Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013. (V.17.) önkormányzati rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről (Egységes szerkezetbe foglalva a 4/2014. (V.28.) számú önkormányzati

Részletesebben

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 17./2014./XII.23./ R e n d e l e t e

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 17./2014./XII.23./ R e n d e l e t e KIVONAT Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 17./2014./XII.23./ R e n d e l e t e Helyi értékvédelmi rendelet Vatta Községi Önkormányzat

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről

Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(I.29.) számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Cigánd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 8..(1) bekezdése,

Részletesebben

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL

AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013. (X.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÉPÍTÉSZETI ÖRÖKSÉG HELYI VÉDELMÉRŐL Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikkelyének

Részletesebben

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek:

16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról. Mellékletek: 16. napirendi pont Előterjesztés a 3611/2 hrsz-ú (Rábasömjén, Ölbői utca) ingatlanra vonatkozó eladási ajánlatról Mellékletek: 20. napirendi pont A helyi építészeti értékek támogatására vonatkozó pályázatok

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 285/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. november 28-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: A Ferencvárosi Önkormányzat

Részletesebben

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2008.(XII. 22.) Önk. rendelete Az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet megalkotásáról Fehérgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Sajóivánka község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről

Sajóivánka község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Sajóivánka község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015.(X.5.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Sajóivánka községi Önkormányzat Képviselő-testülete, Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete. az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete. az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2003. (IV.17.) sz. rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (VII.1.) rendelete. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (VII.1.) rendelete. Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2005. (VII.1.) rendelete Az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 41/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelmérõl 1

Sárvár Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 41/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelmérõl 1 Hatályos: 2015. július 3. napjától Sárvár Város Önkormányzati Képviselõ-testületének 41/2003. (XI.27.) számú önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelmérõl 1 Sárvár Város Önkormányzatának

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2003. (IV.07.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről

Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről Murakeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2009.(XII.16.) számú rendelete az épített környezet helyi védelméről Murakeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta

1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez. Pályázati felhívás-minta 1. melléklet a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelethez Pályázati felhívás-minta P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Kazincbarcika város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati

Részletesebben

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII. 23.) számú Rendelete

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII. 23.) számú Rendelete Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2013.(XII. 23.) számú Rendelete Az épített és természeti környezet értékeinek helyi védelméről Az építésügyről szóló törvény értelmében a műemlékeket,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 168/2007. (VI.27.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 168/2007. (VI.27.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 168/2007. (VI.27.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. május 31-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület elfogadja

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(III.12.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről

Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(III.12.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2010.(III.12.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Őcsény Község Önkormányzata Képviselő-testület az épített környezet alakításáról

Részletesebben

3. E rendelet alkalmazásában:

3. E rendelet alkalmazásában: Szerep Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 9/2014.(VII.23.) sz. rendelete a helyi építészeti örökség védelméről szóló 11./2008. (IX.15.) számú rendelet módosításáról Szerep Község Önkormányzatának

Részletesebben

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012 (IX.05.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről

Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012 (IX.05.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2012 (IX.05.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, Magyarország

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz.

Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének. A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. Szaj ol Község Önkormányzata Képviselő-testületének A 14/2012. (V. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 13/2008. (IV. 24.) sz. rendelete A hirdetőberendezések és hirdetmények elhelyezéséről /Egységes

Részletesebben

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1.

Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Abony Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Tel.,fax: (53) 360-010 Kossuth tér 1. Az előterjesztés készítésében közreműködött: Településfejlesztési Osztály Az előterjesztést megtárgyalta: Gazdasági

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat 10/2003. (II.28.) számú r e n d e l e t e

Balatonboglár Város Önkormányzat 10/2003. (II.28.) számú r e n d e l e t e Balatonboglár Város Önkormányzat 10/2003. (II.28.) számú r e n d e l e t e a helyi építészeti értékek védelméről és támogatásáról, valamint építészeti esztétikai díj évenkénti kiadásáról A módosításokkal

Részletesebben

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére

8. számú előterjesztés Minősített többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 4-i rendkívüli ülésére Tárgy: A településképi véleményezési, bejelentési és a településképi

Részletesebben

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(III.4.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről

Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(III.4.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013.(III.4.) rendelete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testülete fontosnak és védendőnek

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testület 15/2005. (VII. 4.) rendelete Pásztó városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Pásztó Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER ÉS JEGYZŐ 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy:

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

E rendelet alkalmazásában:

E rendelet alkalmazásában: Kazincbarcika Város Önkormányzata 40/2014. (VII. 24.) önkormányzati rendelete a helyi védelem alatt álló építészeti értékek fenntartásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról

Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról Salgótarján Város Önkormányzatának 5/1994.(I.31.)Ör. sz. rendelete a Környezetvédelmi Alapról (egységes szerkezetben a 9/1996.(III.25.), 16/1998.(VI.15.), 24/2010.(X.14.), 26/2011.(V.26.), 18/2013.(III.28.)

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete. az építészeti örökség helyi védelméről Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IV.19.) önkormányzati rendelete az építészeti örökség helyi védelméről Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete. a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2004.(IV.07.) Ök. számú rendelete a helyi építészeti értékek védelméről Kozármisleny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról

ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére. A közútkezelői hatáskörök átruházásáról ELŐTERJESZTÉS Alsózsolca Város képviselő-testületének 2013. október 31-én tartandó ülésére A közútkezelői hatáskörök átruházásáról A 2012. évi XCIII. Törvény megszüntette a jegyző közútkezelői hatáskörét

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 19/2005. (IX.5.) Kt. számú rendelete a helyi építészeti örökség értékeinek helyi védetté nyilvánításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó.

Kategóriánként a legszebbnek tartott helyszín esetében az emléktábla mellé jutalomban (növény) is részesül a pályázó. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 2011. április 28-i ülés.9. sz. napirendi pontja Tárgy: Javaslat a "Virágos Új Kőbánya" pályázat kiírására Tisztelt Kerületfejlesztési és

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 12/1993. (IV.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/1993. (IV.1.) számú r e n d e l e t e emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről (egységes szerkezetben a 49/2003. (X.29.) számú rendelettel) Nyíregyháza

Részletesebben

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról

a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő- testületének 6/2013. (IV.30) önkormányzati rendelete a Tiszta udvar, rendes ház elismerő cím alapításáról és adományozásáról Ráckeresztúr Község Önkormányzatának

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel

Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.) önkormányzati rendelettel Piliscsév Község Képviselő-testületének 10/2007.(IV.2.) rendelete a Piliscsév településképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről Egységes szerkezetben a 20/2011.(XI.30.)

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére 4. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének.. /2013. ( ) önkormányzati rendelete a lakossági

Részletesebben

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2005. (XII.01.) rendelete a lakossági kezdeményezésre önkormányzati részvétellel megvalósuló magánerős út és járdaépítésekről 1 Lajosmizse Város

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.(IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a társasházi lakóépületek felújításának, korszerűsítésének támogatásáról Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete

Vidéki örökség megőrzése. 138/2008. (X.18.) FVM rendelete Vidéki örökség megőrzése 138/2008. (X.18.) FVM rendelete A támogatás célja A támogatás célja a vidéki térség településein a kulturális örökség fenntartása, helyreállítása, korszerűsítése, ezen belül a

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 30- i ülésére Tárgy: Zirc város helyi védelem alatt álló, építészeti öröksége körébe tartozó ingatlanainak és területeinek

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 8-ai rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 8-ai rendes ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., polgarmester@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

A pályázat keretösszege a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg. A támogatás mértéke a beruházás teljes költségvetésének maximum 30%-a.

A pályázat keretösszege a tárgyévi költségvetésben meghatározott összeg. A támogatás mértéke a beruházás teljes költségvetésének maximum 30%-a. Pályázati felhívás homlokzat és tetőhéjazat felújítására, valamint zárható lakossági hulladéktároló kialakítására Balatonfűzfő Város Önkormányzata pályázatot ír ki valamennyi, Balatonfűzfő város közigazgatási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 7/1998.(II.15.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 7/1998.(II.15.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közúton végzett munkák engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról szóló 5/1996.(II.1.)

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 12. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. OKTÓBER 11. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI ZMJVK 158/2012. (X.10.) sz. hat. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre.

Fentieket ismeretében a Tisztelt Bizottság elé terjesztem a kérelmet megvitatásra és döntésre. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések: 1. Napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Sárvári Állatvédő és Kutyás Sport Egyesület közterület-használati kérelme a Várpark területére

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete. a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2008. (XI.17.) rendelete a sportról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1)

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. NYILVANOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: IV 49112015. Előadó: Edit Mell.: 1 db Hiv.: - Czigléczkiné L iszkai NYILVANOS ÜLÉS napirendje Telefax: (66) 523-804

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete. a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 11/2012. (V. 2.) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek biztosításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselőtestületének 6/2014.(V.21.) KT. sz. r e n d e l e t e az épített környezet értékeinek helyi védelméről

Szatymaz Község Képviselőtestületének 6/2014.(V.21.) KT. sz. r e n d e l e t e az épített környezet értékeinek helyi védelméről Szatymaz Község Képviselőtestületének 6/2014.(V.21.) KT. sz. r e n d e l e t e az épített környezet értékeinek helyi védelméről Szatymaz községi Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. (1) bek. a.) pontja,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzati Képviselõ-testületének 1/2009. (I.9.)Ör. rendelete Kövegy község helyi építészeti örökségének védelmérõl

Kövegy Község Önkormányzati Képviselõ-testületének 1/2009. (I.9.)Ör. rendelete Kövegy község helyi építészeti örökségének védelmérõl Kövegy Község Önkormányzati Képviselõ-testületének 1/2009. (I.9.)Ör. rendelete Kövegy község helyi építészeti örökségének védelmérõl Kövegy Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009.

ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE. Szám: 2130-6/2009. VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS VÁROSÜZEMELTETÉSI IRODA VEZETŐJE Szám: 2130-6/2009. ELŐTERJESZTÉS Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. május 28-i Közgyűlésére

Részletesebben

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni:

A kérelemhez az alábbi iratokat kell csatolni: A nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely szolgáltatás ügyintézése Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet - a gyorsabb ügyintézés érdekében - (személyesen) írásban lehet benyújtani a tájékoztatókban

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához.

E L Ő T E R J E S Z T É S. Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének. 2./a. számú napirendi pontjához. E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzat képviselő-testülete 2012. március 1-i ülésének 2./a. számú napirendi pontjához. A Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadásához.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MEGHÍVÓ Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő, ülését a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 12. -a alapján 2012.március

Részletesebben

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Rendelet 2. (3) bekezdésének első francia bekezdése az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 44/2005.(XI.15.) Kgy. rendelete a közterület-használat rendjéről szóló 57/1999.(XII.23.) Kgy. rendelet m ó d o s í t á s á r ó l Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5

2009.03.12. du. 3:13 C:\hivatal\kozlony\download\2009_14.doc Horváth János 1. oldal, összesen: 5 Kaposvár megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2009. (II.27) önkormányzati rendelete Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló, többször módosított 70/2005.(XII.15.)

Részletesebben

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.

3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 F a x : ( 0 6-3 2 ) 4 6 0-9 1 8 E - m a i l :forum@paszto.hu Száma: 1-126/2015. A döntés meghozatala

Részletesebben

451. számú előterjesztés

451. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 451. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a védett építészeti értékek megőrzésének

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 39/1998. (XII.29) Ör. sz. rendelete a járművek elhelyezésének szabályozásáról (egységes szerkezetben a 20/1999.(X.25.), 13/2004.(IV.29.), 17/2010.(VII.01.),

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet célja Rábacsanak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(VII.1.) önkormányzati rendelete az épített és a természeti környezet értékeinek helyi védelméről szóló Az épített környezet alakításáról és

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére

a Képviselő-testület 2013. október 29-i ülésére ÖCS KÖZS ÉG ÖNK ORM ÁNY ZA TA P O L G Á R M E S T E R 8292 Öcs, Béke utca 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/2-12/2013. Készítette: Farkasné Barka Andrea Tárgy: Szociális célú tűzifa juttatásáról

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Monor Város Alpolgármestere 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 78-80. Telefon: 06/29/612-310 Szám: 27-83-15/2014 MEGHÍVÓ Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. SZEPTEMBER 25-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN

Részletesebben

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A KŐSZEGI TELEPÜLÉSI ÉRTÉKTÁR TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 2012. évi XXX. törvény

Részletesebben

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Aszód Város Önkormányzata Átdolgozott Szabályzat (4. pályázati elem) BESZERZÉSI SZABÁLYZAT Készítette: CONTROLL Holding Tanácsadó Zrt. Közigazgatási Igazgatósága 2014. október 1 A gazdaság verseny tisztaságának

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. március 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Polgári Szociális Központ szociális alapszolgáltatásainak 2015. évi önköltség megállapítására és térítési díjainak

Részletesebben

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl

a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya Község Önkormányzat Képvisel-testületének 17/2008. (IX. 15.) Kt. számú önkormányzati rendelete a helyi építészeti és helyi természeti értékek védelmérl, valamint a településképi megfelelségrl Bátya

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1.

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról. A rendelet célja 1. Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 1996. évi 77. sz. rendelete az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap létrehozásáról Pécs M. J. Város Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E

Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E Mezőkövesd város Önkormányzatának 39/2005. (XII. 01.) ÖK számú R E N D E L E T E a városi piac és vásár fenntartásának, használatának és rendjének szabályozásáról Mezőkövesd város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben