Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről"

Átírás

1 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: /2006 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Mell.: A szakközépiskolák beszámolói (4 db) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte a városi szakképzés helyzetének napirendre tűzését. A téma áttekintéséhez, feldolgozásához felhasználtuk a Dél-Alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia vonatkozó fejezeteit, Csongrád megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének kiegészítését, kitekintettünk más régiók szakképzés-fejlesztési elképzeléseire. Ennek tükrében vizsgáltuk a nagyobb munkaadók, ill. a szakképzéssel foglalkozó intézmények rendelkezésünkre bocsátott a témához kapcsolódó - adatait, véleményét. A fentiek alapján összegeztük a Szentes városban folyó szakképzés helyzetét. A Csongrád Megyei Közgyűlés az 58/1999. (VI.17.) Kgy. számú határozatával, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/1999. (VI.25.) KT. sz. határozatával jóváhagyott szerződések szerint az 1999/2000 tanévtől vette át a város öt középfokú tanintézetének fenntartását. A Képviselő-testület a fenti számú határozat további részében egyetértett azzal, hogy a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerüljön. Ez július 1. napjával meg is történt. Az intézmények elsősorban a fenntartóval egyeztetve végzik szakmai munkájukat. Elméleti áttekintés Igazolt nézet, hogy egy ország szakképzési rendszere alapvetően képes befolyásolni egy állam, illetve azon belül egyes térségek társadalmi-gazdasági fejlődését. Ezért mindenütt alapvető érték, hogy a szakképzés kellő súllyal szerepeljen a fejlesztési elképzelések között. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a gazdaság szereplőinek aktív szerepvállalása. A rendszerváltás jelentős változást eredményezett a szakképzés intézményi struktúrájában Magyarországon után a tanulók gyakorlati oktatásában aktív szerepet vállaló cégek bezárták tanműhelyeiket. Ezt követően a szakképzés struktúráját nem a valós piaci igények határozták meg, hanem az a tény, hogy a szakmunkásképző és szakközépiskolák milyen adottságokkal rendelkeztek, milyen szakmában hány tanuló oktatására volt kapacitásuk. Általános vélemény a munkáltatók és az oktatási szakemberek körében, hogy a jelenleg működő szakképzési rendszer nem reflektál kellő mértékben a vállalkozások igényeire. Rontja a helyzetet, hogy a szakképző helyek száma drámaian lecsökkent, az iskolán kívüli tanműhelyekben képzettek aránya is jelentősen visszaesett. Ezen tanműhelyek hiányát az iskolai képzőhelyek bővítésével igyekeznek korrigálni több-kevesebb sikerrel. Sajnálatos módon nem csak a szakképzési rendszer struktúrája problematikus, a minőségi elvárásoknak 1

2 is csak hiányosan tud eleget tenni a jelenlegi rendszer. Köztudomású, hogy csak úgy, mint a magyar oktatási rendszer egészét, a szakképzést is túlságosan elméletorientáltnak ítélik meg. A legtöbb kritika az iskola elvégzése után a diákok informatikai ismereteit, nyelvtudását és önálló munkavégzésre való képességét éri. Bár a szakképzés modernizálása terén történt számos előrelépés, azonban az iskolarendszerben a képzési struktúra megváltoztatása nagyon időigényes folyamat, hiszen hálózati, tantervi és pedagógusképzési reformokat igényel. A reformot hátráltatja továbbá, hogy bizonyos szakmák esetében az oktatási metodika még nem áll rendelkezésre, továbbá sok esetben a gazdaság szereplői sem kellően felkészültek a diákok oktatására, rutinból próbálják kezelni e kérdést. A tanulószerződés intézményének kiszélesítése és a tanuló-előszerződés bevezetése jelentősen javíthatna a jelenlegi helyzeten. A tanulók számára a legkedvezőbb helyzet akkor jönne létre, ha szakmájuk elméleti alapjait az iskolai tanműhelyben sajátíthatnák el, míg a gyakorlati ismereteiket üzemi körülmények között mélyíthetnék el, szakmaspecifikus ismeretekkel kiegészítve a már meglévő tudásukat. Ehhez optimális együttműködésre lenne szükség a jelenleg éppen egymásban vetélytársat látó oktatási intézmények és vállalkozások között. /Dél-alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia rövidített változat, p.15./ Dél-alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia (továbbiakban Stratégia) A Stratégia a munkaerőpiaccal adekvát szakképzés dél-alföldi modelljét, a keresletkínálati összhangteremtés intézményesített regionális rendszerét három komponensből (s ezek további 13 alrendszeréből) álló egységként vázolja fel, melyek a következők: 1. Összehangolt regionális munkaerő-piaci információs- és előrejelző rendszer 2. Összehangolt regionális szakképzésfejlesztés 3. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat regionális összehangolásának intézményesítése A projekt rendszer komponensei és alrendszerei Regionális munkaerő-piaci előrejelző rendszer - Munkaerő-forrás adatbázis - munkaadói munkaerő-piaci adatbázis - fejlesztési munkaerő-piaci adatbázis Regionális szakképzés-fejlesztés - az iskolarendszerű szakképzés adatbázisa - az iskolarendszerű szakképzés fejlesztése - képzési kibocsátási adatbázis A munkaerő-piaci kereslet és kínálat regionális összehangolása - regionális pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadó hálózat - interregionális disszemináció Ismerve más régiók (pl. észak-magyarországi) stratégiáját is, joggal merülhet fel a kérdés, hogy az adatbázisok között nem vész-e el maga az ember, a képzendő gyerek. Az 2

3 észak-magyarországi stratégia kiemelt, legfontosabb célja - amit aztán alrendszerekre bont - a harmonikus személyiségfejlesztés, munkaerő-piaci esélyek biztosítása. A legnagyobb hangsúlyt az esélyegyenlőség biztosítására (ami az EU-ban egyre fontosabb szerephez jut), az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készség fejlesztésére, az egész életen át tartó tanulás feltételeinek a megteremtésére fekteti. Érdemes megfontolni ezeket a szempontokat is, melyek egytől egyig a humán erőforrás fejlesztését tartják fókuszban. A dél-alföldi Stratégiában a szakképzés és a vállalkozások kapcsolatára vonatkozó kutatási eredményeket is olvashatunk. A dél-alföldi régió vállalkozásainak munkaerőigényéről, szakképzéssel kapcsolatos elvárásairól szóló kutatási programban a MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató és Kecskeméti Településkutató Osztálya a régió két megyéjében (Bács-Kiskun és Békés) kérdőíves kutatást végzett a 10 főnél nagyobb foglalkoztatotti számmal rendelkező gazdasági egységek (valamint az egyéni vállalkozók) körében. Ez a kutatás nem tartalmaz Csongrád megyei adatokat, így csak nagyon áttételes következtetéseket vonhatnánk le belőle. Ezért a továbbiakban egy, a megyei adatokat elemző dokumentum adatait alapul véve tekintjük át a szakképzés főbb kérdéseit. Csongrád megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése (továbbiakban Fejlesztési Terv) A dokumentumban részleteiben is megtekinthető adatok szerint Csongrád megyében a demográfiai folyamatok továbbra is kedvezőtlenül alakulnak. Ezáltal csökken az iskoláskorúak száma is. A helyzetelemzés egyik megállapítása, hogy ennek ellenére az utóbbi években a megyében a szakközépiskolai képzésben résztvevők száma jelentősen megnőtt részben a szakmunkásképző (szakiskolai) képzési forma rovására. A szakmunkásképzők tanulólétszámának csökkenése azonban még így is kisebb, mint az országos átlag. A megye középiskolái a más megyékkel való versenyben előnyre tettek szert: a máshonnan érkező tanulók száma jelentősen meghaladja a megyéből más megyébe távozó tanulókét. A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő szentesi szakközépiskolák létszámadatai, 2005 (MÖK nyilvántartása alapján) Intézmény OM azonosító Összes 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. fő fő fő fő fő fő fő Összesen Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Másik, szempontunkból fontos megállapítás, hogy a munkaerőpiacon a keresleti oldal hullámzik, illetve csökken. Meghatározó területek a mezőgazdaság, az építőipar, az élelmiszeripar, szolgáltatások (pénzügyi, kereskedelmi, vendéglátás). Ha a munkaerő oldaláról vizsgáljuk a helyzetet, látható, hogy a korábban divatos szakmákban (gazdasági informatikus, kőműves, technikusok) jelentős túlképzés következett be. A Stratégia megállapításaihoz csatlakozva itt is felmerül a szakmai gyakorlatok problematikája: fontos lenne, hogy minél nagyobb arányban üzemi tanműhelyekben, ill. munkahelyeken végezzék. Az ehhez szükséges feltételek rendelkezésre is állnának. 3

4 Szakmai gyakorlati képzésben résztvevők létszámadatai, 2005 (MÖK nyilvántartása alapján) Intézmény OM azonosító Összes Gyakorlati csoportok száma Csak iskolai képzési helyen Iskolai és iskolán kívüli képzési helyen Csak iskolán kívüli képzési helyen fő db fő fő fő Összesen , Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola ,0 92 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola ,0 90 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola , Városi adatok A város vezetése fontosnak tartja a szakképzés helyzetének stabilizálását ban elindított egy folyamatot, ösztönözni akarva a szakképző intézmények, a vállalkozások és a Munkaügyi Központ együttműködését a hatékony megoldás előkészítésében. Ennek folytatásaként most a városi szakképzés jelenlegi helyzetének, a 2003 óta történt esetleges változásoknak a feltérképezéséhez a szakképző intézményekhez és szakiskolákhoz, valamint a településünkön meghatározó vállalkozásokhoz kiküldött kérdőívekre adott válaszokat vettük alapul. Az iskolák beszámolóinak összesítése Az iskolák képzési skálája színes, több szakmacsoportra kiterjedő. Az iskolarendszerű középfokú szakképzésen kívül a Zsoldos Ferenc Középiskolában és Szakiskolában iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában felsőfokú szakképzés is folyik. Mindegyik szakközépiskola szélesíteni kívánja a közeljövőben kínálatát. A Zsoldos Ferenc Középiskola és a Boros Sámuel Szakközépiskola felsőfokú szakképzés beindítását, a Zsoldos Ferenc Középiskola középtávon Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozását is tervezi. Egy-egy szakmacsoport beindítására a szakközépiskolák fele vállalkozik. A Boros Sámuel Szakközépiskola több új szakmacsoportot is indítana, amennyiben igény mutatkozik rá. Az OKJ fejlesztési munkálatai miatt a jelenlegi szakképzési struktúra átalakulóban van, ennek megfelelően nagyrészt változik az iskolák szakma-struktúrája, a folyamatot munkaerőpiac elvárásai is befolyásolják. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola a felnőttképzés kínálatát kívánja bővíteni, valamint felzárkóztató képzést tervez. Szakmai tevékenységüket, feladataikat a fenntartóval egyeztetett módon látják el (egyéni helyzetértékeléseik megtekinthetőek a mellékletekben). A csökkenő gyereklétszám hatását nem érzékelik, a térségből, sőt még annak határain túlról is fogadnak tanulókat. A vállalkozók beszámolóinak összesítése A szentesi szakközépiskolák képzési kínálatában nagyrészt megtalálhatók a vállalkozók igényeinek megfelelő szakmák. 4

5 Hiányként néhány konkrét szakmát jelöltek meg: autóelektronikai műszerész, hús eladó, lakatos, gipszkarton-szerelő, felszolgáló, szakács, cukrász. Jelzés érkezett arra, hogy pl. a szerszámkészítő szakmában a kevés jelentkező miatt kevés a szakképzett munkaerő. A vállalkozók többsége szerint nem, vagy ritkán kielégítő mértékű a szakképző intézmények és a vállalkozók közötti információáramlás. Nem általános a tájékozottság a vállalkozók csoportjában arról, hogy a szakképző intézmények és a Munkaügyi Központ között folyik-e egyeztető munka. A helyi szakképzés hibáiról határozott elképzelése van a legtöbb megkérdezett vállalkozónak. Elsősorban a szakképzés országos szintű nehézségei képeződnek le helyi szinten. Emellett hiányolják a cégekkel leendő munkaadókkal való kapcsolattartást, az üzemi gyakorlatot, a szakmaszeretetet. Kevesellik a hivatástudatot mind a tanulók, mind a pedagógusok részéről. Úgy látják, hogy párhuzamosságok is előfordulnak az intézmények szakképzési kínálatában. Ugyanakkor számos erényét is megemlítik a helyi szakképzésnek. Értékelik, hogy megtartottak bizonyos alapszakmákat. Megfelelőnek tartják az intézményrendszerét, rugalmasságát, a gyakorlati helyekkel való kapcsolattartást. Megkérdeztük a vállalkozókat arról is, hogy a vállalkozásukat nem érintő ágazatok közül melyikben tartanának fontosnak képzést? Az értékteremtő hiányszakmák, és a felsőfokú szakképzés szükségességét említik. Emellett a mezőgazdasági területet, mint a munkanélküliség megszüntetésének egyik lehetséges eszközét. Felmerül a gépipari, fémipari szakmák, az idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmák oktatásának hiánya. A vállalkozók részéről is megjelenik az igény a gyerekek mentálhigiénés felkészítésével kapcsolatban. Megszüntetnék azoknak a szakmáknak az oktatását ahol túlképzés van, vagy nincs a szakmának felvevőpiaca. A szakképzésről alkotott véleményüket két kivétellel hajlandóak másokkal nyilvánosan is megosztani. A szentesi kistérség közötti fejlesztési időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjának elkészítésére munkabizottság alakult az érdekképviseleti szervek, kistelepülések, kistérségi szakemberek részvételével, külső szakértők bevonásával. A kistérség szakképzési helyzetének értékelésére a bizottság Pádár Zoltánnét kérte fel, aki elkészítette a mellékelt SWOT-analízist. Ez a helyzetelemzés a kistérségre készült. Jelenleg a kistérség összes szakközépiskolája és szakiskolája Szentesen található, ezért az alább bemutatott dokumentum megállapításai egyelőre városunk szakképzésére vonatkoztatható. 5

6 SWOT analízis Szentes és kistérsége foglalkoztatási, oktatási, szakképzési helyzete, a fejlesztés lehetséges iránya SWOT analízis szeptember (A kistérség külső környezete, az ágazati programok hatása, területi adottságok, a fejlesztés lehetséges irányának meghatározása) Erősségek (E) Gyengeségek (GY) 1. Színes, szinte valamennyi képzési 1. A gazdaság és a képzés közötti szintet és területet átfogó kapcsolódás, a szakmai képzés középfokú képzési intézmények munkaerő-piaci igényekhez (gimnázium, szakközépiskola, való alkalmazkodása szakiskola, felsőfokú szakképzés, 2. A képzések illetve mezőgazdasági, gazdasági, koordinálatlansága, műszaki, művészeti, egyéb szétaprózottsága korlátozza a szolgáltatások szakmacsoportok) képzési színvonalat: a tárgyi 2. Az érettségit adó középfokú és személyi feltételek képzés arányának növekedése. A fejlesztésének lehetőségét, a közép és felsőoktatásban részt fejlesztési források hatékony vevők arányának folyamatos felhasználását, a gazdaság növekedése. igényeivel történő 3. Az innováció folyamatos, harmonizációt. kialakult a szakképző 3. A szociális hátrányokkal és intézmények azon húzóerőt speciális problémákkal küzdő képviselő csoportja, mely a tanulók beilleszkedését segítő fejlesztésre fogékony, és iskolai szolgáltatások hiánya pályázási, valamint 4. Nincs egységes, minden projektszervezési tapasztalatokkal nevelési-oktatási területet rendelkezik. mérő indikátorrendszer 4. A speciális igényekhez 5. Az egész életen át tartó alkalmazkodó szakképzési tanulásban résztvevők aránya programok növekvő száma alacsony (akkreditált felsőfokú szakképzés, 6. A korai iskolaelhagyók és munkaerő-piaci képzés, hátrányos lemorzsolódók, a képzettség helyzetű programok) nélkül kilépők aránya magas 5. Korszerű oktatási-nevelési 7. Az iskolai költségvetések módszereket, az informatikai szűkössége, a fejlesztések eszközöket alkalmazó pedagógus fenntarthatóságához csoportok dolgoznak az hiányoznak a feltételek iskolákban 8. Kicsi a középiskolák épülete, 6. Kompetencia alapú, a munkaerőpiaci nincs minden funkciónak elvárásokat kielégíteni tudó helye tananyag-fejlesztési gyakorlat 9. A fejlesztési programok 7. Gazdag hagyományrendszer tényleges hasznosulásáról nincs megfelelő elemzés, értékelés és visszacsatolás. 10. Iskolai szinten nem minden területen alakult ki egymást segítő, erősítő kapcsolat a nevelési célok, az értékelési rendszer és a minőségfejlesztés között. 6

7 Lehetőségek (L) 1. Fejlesztési elképzeléseket támogató oktatáspolitika és fenntartó önkormányzat. 2. Az NFT II. ben új fejlesztési forrásokhoz juthat a kistérségi szakképzés: - HEFOP 3.2. intézkedésének kihasználása: a Dél-alföldi térség középső részén, Szentesen egy térségi integrált szakképző központ (TISZK) létesítésének megpályázása. - HEFOP 4.1. intézkedése: az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztése, a csúcstechnológia telepítése megpályázása, összefüggésben a TISZK-kel. - HEFOP 3.4. és 3.5. keretében a munkahelyteremtéshez és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzési rendszereket fejlesztő programok megpályázása. Szakoktató képzés és továbbképzés rendszerének telepítése, jelenleg óriási a hiány ezen a területen a képzési kínálatban. Veszélyek (V) 1. Ha a TISZK létrehozásának lehetőségét nem használjuk ki, a kistérségben megszűnik a szakképző intézmények fejlesztési lehetősége, a tanulók a korszerű szakmai képzést más megyében, vagy Szegeden veszik igénybe. Ezáltal növekszik az elvándorlás esélye, a pedagógus munkanélküliség veszélye. A kistérség szakképzési szempontból leértékelődik! 2. Az általános képzés felértékelődése és a szakképzés társadalmi leértékelődése következtében beszűkül a hagyományos szakképzés, és állandósul a szakemberhiány. 3. Finanszírozási gondok 4. A demográfiai folyamatok (csökkenő gyereklétszám) kedvezőtlenül befolyásolják a képzés intézményi feltételeit. 5. Egyre több az iskolákban a hátrányos helyzetű tanuló (50%), és egyre kevesebb a velük való foglalkozásra alkalmazható pedagógusok száma. 6. Nincs fejlesztő pedagógus, pedig egyre több a rászoruló tanuló. A szakértő javaslata az alábbi adatokra vonatkozó további kutatás: - A születések számának alakulása hogyan fogja befolyásolni az oktatás helyzetét? - Mekkora a kistérség mobilitási (belföldi vándorlás) hajlandósági szintje? A fiataloknál nagy, hiszen ha tanulni elmennek a térségből, valószínű, hogy dolgozni sem jönnek vissza. - Milyen a kistérség foglalkoztatási struktúrája, változott-e, változik-e? - A működő tőke be-, illetve elvándorlására vonatkozó információk is jelentősen befolyásolják a kistérség szakképzésének tervezését. - Mekkora a térségben a gazdaságilag aktív népesség, ebből a foglalkoztatottak száma, az aktivitási arány? - A munkanélküliséggel, munkakereslettel kapcsolatos adatok információt adhatnának a hiányszakmákról, a túlképzésről. Valószínű, hogy az országos adatok itt is jellemzőek: a munkaerő-piacon túl sok a szakképzetlen és a túlképzett, ugyanakkor kevés az igényeknek megfelelő képzettségű munkaerő. - A kistérségben működő vállalatok, vállalkozások hogyan gondolkodnak a kikerülő pályakezdők szakmai kompetenciájáról, milyen képzési, továbbképzési igényük nincs kielégítve, milyen tartalmi együttműködési igényük lenne a képző intézményekkel szemben? 7

8 Az elemzés készítésének további menete lehet a megfelelő kutatások elvégzése után: - Erősségekből adódó lehetőségek; gyengeségek átfordítása lehetőségekké és az erősségekben rejlő esetleges veszélyek; lehetőségekkel járó veszélyek feltérképezése a táblázat 4 új rovataként. - A kész táblázatból minden érintettel történt konzultáció után - lehet időtervet készíteni. Tisztelt Képviselő-testület! Szíveskedjenek megtárgyalni a városi szakképzés helyzetéről szóló előterjesztést. Szentes, február 8. Szűcs Lajos 8

9 ../2006. (II.24.) Tárgy: A városi szakképzés helyzete, a vállalkozások, intézmények ezzel kapcsolatos véleménye, elvárásai, teendő intézkedések HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a városi szakképzés helyzetét bemutató előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület felhívja a városban működő vállalkozások figyelmét arra, hogy kísérjék figyelemmel a város és a megye szakközépiskoláinak és szakiskoláinak beiskolázási tervét. 2. Ha új szakmák, szakmacsoportok indítására igényük mutatkozik, ezt jelezzék az iskolák fenntartói felé. 3. Segítsék a szakképző intézményeket humán és gazdasági erőforrásaik lehetőségeinek mértékében, ill. működjenek együtt a minél hatékonyabb szakmai gyakorlat lehetőségeinek megteremtésében. 4. Javasoljuk az évenkénti egyeztető fórumot a vállalkozók, a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói, a fenntartók képviselői, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ képviselői részvételével a jobb információáramlás érdekében. Határidő: Minden tanév utolsó előtti hónapja Felelős: Alpolgármester 5. Az egyeztető fórum eredményeinek figyelembevételével az esetleges változtatásokhoz a jelen dokumentum évenkénti felülvizsgálata és a szakközépiskolák és szakiskolák fenntartói felé való közvetítése szükséges. Határidő: Az egyeztető fórumot követő 1 hónapon belül Felelős: Művelődési Iroda A határozatról értesítést kap: 1. Szentes városban működő szakközép-, és szakiskolák 2. Polgármesteri Hivatal jegyzője és általa: - Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája - Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 9

10 POLLÁK ANTAL MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA :Szentes, 6600 Apponyi tér 1. : Tel/fax:63/ : : Szentes Város Polgármesteri Hivatala Ügyiratszám: 30-I/2006. Szűcs Lajos alpolgármester úrnak Ügyintéző: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószámuk: Tárgy: Tájékoztató a szakképzésünkről A szakképzés helyzete intézményünkben a 2005/2006. tanévben 1. Jelenleg milyen szakmákra képeznek az intézményben? Ipari informatikai technikus OKJ Műszaki számítástechnikai technikus OKJ Számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ (felsőfokú akkreditált szakképzés, nappali tagozat) Villamosmérnök-asszisztens OKJ (felsőfokú akkreditált szakképzés, levelező tagozat) 2. Az elkövetkező években milyen szakmákban kívánnak fiatalokat képezni? Ipari informatikai technikus OKJ Műszaki számítástechnikai technikus OKJ Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető OKJ (új szakma) Számítógéprendszer-programozó OKJ (új szakma) Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ (felsőfokú akkreditált szakképzés, nappali tagozat) 3. Középtávon tervezik-e új szakmacsoportok beindítását? Új szakmacsoport beindítását nem tervezzük, de a meglévő két szakmacsoportunkon belül (elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoport) szakiskolai leágazást tervezünk. 4. A csökkenő gyereklétszám érezteti-e hatását a szakképzésben? A csökkenő gyereklétszám egyelőre még nem érezteti hatását, de a felsőoktatásba jelentkezők számának növekedésével csökken az érdeklődés a szakképzéseink iránt. 5. Kívánják-e s ha igen, hogyan módosítani az iskola szakma-struktúráját? Ezzel kapcsolatos ötleteik, javaslataik: A szakmacsoportjainkon belül a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően új szakmákat indítunk, amelyeket a 2. pontban felsoroltunk. 6. Rövid szöveges értékelés arról, hogy jelenleg hol tartanak (általános helyzetkép) októberében elemeztük a szakképzésünk helyzetét, a szakképző osztályokba jelentkezők számát és a fenntartónkkal egyeztetve elkészítettük a rövid és középtávra vonatkozó terveinket.

11 2 Ez tartalmazza a számítástechnikai szoftverüzemeltető képzés megszüntetését, az új szakképzések és a szakiskolai leágazás bevezetését. Ezek a terveink szerepelnek a Csongrád Megye Önkormányzata Önkormányzati Intézkedési Terv módosításának előterjesztésében. Az előterjesztéssel összhangban törekszünk régiónk párhuzamos képzéseinek megszüntetésére, ami számunkra azt jelenti, hogy az informatikai jellegű szakképzéseket intézményünkbe kell koncentrálni. Jelenleg CISCO Hálózati Akadémiát és felnőttek részére ECDL-START vizsgára felkészítő tanfolyamot tartunk. Ezen a téren fokoznunk kell az informatika oktatását a külső felhasználók felé: felnőttképzési formákban, tanfolyamok, távoktatás szervezésével, ezzel plusz bevételi forrásokhoz juttatva az intézményünket. Erre vonatkozóan is készülnek a terveink. Szentes, február 7. Nagy Gyuláné igazgató

12 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 6600 Szentes, Szent Imre herceg u.1. OTP Bank Rt Szentes: Telefon/fax: 63/ cím: OM azonosító: Ügyiratsz: Hiv.szám: Tárgy: Melléklet: Szentes Város Alpolgármesterének Szentes Tisztelt Szűcs Lajos alpolgármester úr! A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola az iskola szakképzésének helyzetéről a kiadott szempontok szerint a következő tájékoztatást adja: /2006. tanévben a következő szakmákban képezzük a tanulókat: Iskolarendszerű nappali: Fémforgácsoló (2 év) Géplakatos (2év) Villanyszerelő (3 év) Fodrász (3 év) Szobafestő, mázoló és tapétázó (3 év) Kőműves (3 év) Élelmiszer- és vegyiáru kereskedő (2 év) Vízvezeték- és központifűtés szerelő (3 év) Hegesztő (2 év) Gázvezeték és gázkészülék szerelő (3 év) Karosszérialakatos (2 év) Szerkezetlakatos (2 év) Autószerelő (2 év) Kötöttpályás motor- és erőátviteli berendezés szerelő (2 év) Kereskedelmi technikus (2 év) Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés (tanfolyam) Eljárás szerinti hegesztő E1 (bevontelektródás ívhegesztő) G1 (gázhegesztő) F1 (fogyóelektródás ívhegesztő) W1 (wolframelektródás ívhegesztő) Kereskedő-vállalkozó ABC-eladó könnyűgépkezelő Nehézgépkezelő Takarító

13 2. Az elkövetkező években az 1. pontban felsorolt szakmákon túl a következő szakképesítések megszerzésére kívánunk lehetőséget biztosítani: gépésztechnikus (esti tagozaton) mázoló, lakkozó építményvakoló kőműves épületfalazó kőműves szárazépítő fehérnemű készítő lakástextil készítő textiltermék összeállító kereskedelmi ügyintéző logisztikai ügyintéző műszaki cikk kereskedő kozmetikus CNC forgácsoló vegyes iparcikk kereskedő 3. Középtávon tervezzük felsőfokú szakképesítés megszerzésére irányuló képzés beindítását gépészmérnök-asszisztens szakon. Szeretnénk szinkronban a központilag megfogalmazott irányelvekkel és fenntartónk elképzelésével Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozását iskolánkban. 4. Az új OKJ megjelenésével átalakul a választható szakmák struktúrája. Változik a szakmák beiskolázási követelménye (előképzettség), a szakképesítések mellett megjelennek a részszakképesítések, melyekből külön-külön lehet elhelyezkedést biztosító bizonyítványt szerezni. Kívánjuk bővíteni a nappali rendszerű felnőttképzés kínálatát. Felzárkóztató képzés keretében biztosítani szeretnénk a 8. osztályt el nem végzett, a 16. életévet betöltött tanulók szakképzésbe való bekapcsolódását ben megyei fenntartásba került iskolánk. Szentes város és vonzáskörzetének szakképzési feladatait látjuk el. Szakképzési kínálatunk igen sokrétű, igyekszünk az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatások területén bekövetkezett szerkezeti struktúraváltást, a munkaerőpiaci változást követni. Intézményünkben jelentős a felnőttoktatás, a korábban végzett szakmunkások középiskolai képzése nappali vagy esti formában. Intézményünkbe kötelező felvételt biztosító iskolaként valamennyi jelentkező felvételre került az utóbbi években, és mostanra a legnagyobb tanulólétszámú megyei fenntartású középiskolává vált. Az elmúlt tanévek során ugrásszerűen javultak az iskola tárgyi feltételei, köszönhetően egyrészről a Világbanki Programnak, másrészről a Szakiskolai Fejlesztési Programnak. Ez utóbbi program keretében mintegy 40 millió forint értékű eszközhöz és felszereléshez jutottunk, melynek eredményeként szinte teljessé vált a közismereti tárgyakhoz kapcsolódó eszközállomány; az élelmiszer- és vegyi-áru kereskedő, valamint a szobafestő, mázoló és tapétázó szakmák tökéletesen ellátottak eszközökkel, szerszámokkal, illetve egy újabb komplett számítástechnikai szaktanteremhez szükséges gépparkkal bővült az iskola. A Szakiskolai Fejlesztési Program a tárgyi feltételek javítása mellett a pedagógiai, szakmaimódszertani megújulás lehetőségét is magában hordozta. A pedagógus továbbképzések eredményeként az iskola nevelőtestülete felkészült a felzárkóztató oktatás szeptemberétől történő bevezetésére. A szakmai mutatók javítása, az esélyegyenlőség leküzdése és a lemorzsolódás csökkentése érdekében indokolt a képességkibontakoztató felkészítés beindítása.

14 6. A gyereklétszám csökkenése pillanatnyilag nem jelentős. A szakképző évfolyamon a létszámcsökkenés az osztályos átlaglétszámát nem befolyásolta, mivel az előző évihez viszonyítva 1 osztállyal kevesebb osztály beindítására kaptunk engedélyt, s így továbbra is nagy létszámúak a szakképző osztályok. Az általános képzés mindhárom osztályát a törvény által engedélyezett maximális létszámmal tudtuk beiskolázni. Szentes, február 8. Tisztelettel: Bugyáné Bakó Veronika igazgató

15 SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉNEK Szentes, február 7. Székhelyén Tisztelt Alpolgármester Úr! Levelére az alábbiakban válaszolok: 1. Jelenleg a felsorolt szakképesítésekre képzünk intézményünkben: közgazdasági szakmacsoport: pénzügyi-számviteli ügyintéző kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: európai uniós üzleti szakügyintéző ügyviteli szakmacsoport: menedzserasszisztens informatikai szakmacsoport: gazdasági informatikus I A következő években az alábbi szakképesítésekre kívánunk fiatalokat képezni: A fentieken túl bővítjük kínálatunkat a felsőfokú szakképzésben: Együttműködési megállapodást kötünk a Szolnoki Főiskolával a meglévő európai uniós üzleti szakügyintéző képzés mellett az informatikai statisztikus és gazdasági tervező ( ) képzésre, továbbá Budapesti Gazdasági Főiskolával a pénzügyi szakügyintéző ( ) képzésre, valamint a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája intézményi kommunikátor ( ) képzésére is. 3. Középtávon tervezik-e új szakmacsoportok beindítását? Iskolánkban új szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport (ebbe tartozik az intézményi kommunikátor képzés) Az elmúlt években a humán szakterületen az egészségügyi és a szociális szolgáltatás szakmacsoportba tartozó képzéseket (ápolási asszisztens, szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó és szervező) folyamatosan hirdettük, de a csekély érdeklődés miatt nem tudtuk beindítani. A szakiskolai képzésekre próbálunk tanulókat beiskolázni. Az informatikai szakmacsoport egészségügyi operátor képzésre, ha lenne igény, indítanánk. 4. Kívánják-e - s ha igen, hogyan - módosítani az iskola szakmastruktúráját? Ezzel kapcsolatos ötleteik, javaslataik Az OKJ fejlesztési munkálatai miatt a jelenlegi szakképzési struktúra átalakul (még nem fejeződött be), nekünk is ehhez kell igazítanunk az iskolai szakmastruktúránkat. 5. A csökkenő gyermeklétszám érezteti-e hatását a szakképzésben? Eddig a fenntartó által engedélyezett létszámban sikerült beindítanunk a meghirdetett szakképző osztályainkat. Tisztelettel Pádár Zoltánné igazgató

16 Tisztelt Cím! Kérésükre közöljük az alábbiakat: 1. Jelenleg a következő szakmai képzéseink vannak : a.) Kertész b.) Dísznövénykertész c.) Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás d.) Virágkötő-berendező e.) Természetvédelmi technikus f.) Parképítő- és fenntartó technikus 2. A jövőben a következő szakmákat kívánjuk beindítani: a.) Vincellér b.) Kertész- és növényvédelmi technikus 3.) Új szakmacsoport beindítását nem tervezzük. 4.) A mi iskolánkban, mivel egész Csongrád megye és a Dél-alföldi régiók hozzánk közelebb eső területei is a beiskolázási körzetünkbe tartoznak, egyelőre nem érezzük a csökkenő gyermeklétszám hatását. 5.) Nem kívánjuk az iskla szakma- struktúráját módosítani. 6.) óta egy új szakkal, a Parképítő- és fenntartó technikusi szakkal bővült az oktatásunk óta az FVM az iskola fenntartója, azóta az oktatás fejlesztési feltételei jelentősen javultak. (Gyakorlati oktatás: üvegház építése, gépek vásárlása, az iskolában az aula építése) Tisztelettel: Dr. Csikai Miklósné igazgató Szentes, február 7.

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG

A Magyar Köztársaság Kormánya SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 2013-IG Oktatási Minisztérium 1055-Budapest, Szalay u. 10-14. Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium 1054-Budapest Alkotmány u. 3. Tel.: +36 (1) 473 7000 Fax:

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve

Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési terve 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...5 I. HELYZETKÉP: A KÖZOKTATÁS HELYZETE MISKOLCON...8 1.

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7.

Tartalomjegyzék. I/1.-I/7. mellékletek... 2. II/1.- II/8. mellékletek... 9. III/1.- III/5. mellékletek... 19. IV/1.-IV/7. Tartalomjegyzék I. Összehasonlító és gazdasági adatok I/1.-I/7. mellékletek... 2 II. Munkaerőpiaci adatok II/1.- II/8. mellékletek... 9 III. Oktatási adatok III/1.- III/5. mellékletek... 19 IV. Iskolázottsági

Részletesebben

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról

Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Ikt..: 24-3 /2015/203 Heves Megyei Közgyűlés Helyben Tájékoztató a Heves Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság munkájáról Tisztelt Közgyűlés! A Heves Megyei Önkormányzat felkérésére a Heves Megyei Fejlesztési

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Foglalkoztatáspolitikáért Felelős Államtitkárság Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály KONCEPCIÓ a szakképzési rendszer átalakítására, a gazdasági igényekkel való összehangolására

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC

A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC ZSKF TKK FÜZETEK 6. A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER FEJLESZTÉSE MAKÓ FERENC SZAKKÉPZÉS-VIZSGÁLATOK 2008-2010. KÉSZÜLT A ZSIGMOND KIRÁLY FŐISKOLA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÓKÖZPONTJÁBAN AZ OKTATÁSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése

magyarországi magyarországi szakképzés szakképzés rövid áttekintése rövid áttekintése Európai Szakképzés-fejlesztési Központ HU HU a magyarországi a szakképzés magyarországi szakképzés rövid áttekintése 4103 HU TI-31-11-134-HU-C A magyarországi szakképzés az 1989-es rendszerváltás óta a

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján

Fa r k a s Éva. reform elfogadottsága a vizsgált minta alapján 219 Fa r k a s Éva Az iskolarendszerű szakképzés reformjának jellemzői az intézmények nézőpontjából II. A szakképzés tartalmi és szerkezeti átalakítására irányuló reform elfogadottsága a vizsgált minta

Részletesebben

A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA

A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA SZAKOKTATÁS A nemzeti szakképzési és felnőttképzési intézet tanévnyitó tematikus száma 61. évfolyam, 2011. 7. szám A NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET FOLYÓIRATA tartalom SZAKoktatás 2011.

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére

A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Németh János, Németh Katalin, Mányoki Zsolt, Szép Zsófia A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére Kutatási zárótanulmány Budapest,

Részletesebben

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2.

Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. Az ifju sa gi munkane lku lise g cso kkente se t ce lzo NSRK-fejleszte sek ta rsadalmi-gazdasa gi ha ttere nek felta ra sa - 2. kötet mellékletek Értékelési zárójelentés végleges változat 2013. január

Részletesebben

Szándék és valóság a szakképzésben

Szándék és valóság a szakképzésben 1 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető... 4 Főpolgármesteri köszöntő... 5 A szándékokról és a valóságról, ahogy a szakemberek látják... 8 A valóságról... 8 A szándékokról... 10 A lehetőségekről a konferencián elhangzott

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 362/ 2013 (VI.27.) határozatával elfogadva TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés... 2 1. Jogszabályi háttér bemutatása...

Részletesebben

Hatvan Város Önkormányzata

Hatvan Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hatvan Város Önkormányzata 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 5 Célok... 5 A Helyi

Részletesebben

Az alap- és középfok közötti átmenet

Az alap- és középfok közötti átmenet EDUCATIO FÜZETEK 228 Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET Györgyi Zoltán Imre Anna Az alap- és középfok közötti átmenet OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET BUDAPEST, 2000

Részletesebben

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006.

DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZOKTATÁSI FELADATELLÁTÁSI, INTÉZMÉNYHÁLÓZAT-MŰKÖDTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERVE 2001-2006. 2003. évi felülvizsgálat Elfogadta: 233/2003. (VII.3.) KH számú

Részletesebben

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak

Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Dr. Kalmár Sándor, Dr. Alpár György, Dr. Keszi Andrea, Ábrahám-Bajsz Brigitta, Szabó Gábor Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban

Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvodákban A küszöbön A küszöbön Sajátos nevelési igényű gyerekek az óvódákban Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány Budapest, 2008 A kötetet szerkesztette:

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben

A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben A középfokú oktatás aktuális kérdései Győrben REISINGER Adrienn Széchenyi István Egyetem, Győr radrienn@sze.hu Az oktatás befektetés a humán erőforrásba. Ezen ténymegállapítás miatt úgy gondolom, hogy

Részletesebben

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom

KÉPZÉSI IGÉNYEK FELMÉRÉSE HELYZETFELTÁRÓ KÉRDÕÍV FOGALOMTÁR RÉSZLETES TARTALOMJEGYZÉK. Tartalom ZAROTANULMANY A textil-, textilruházati és tisztítóipari ill. bõr- és cipõipari szakágazatokban a felnõttképzési igények felmérése, különös tekintettel a távoktató programokra c. kutatásról Tartalom ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM

GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM Érvényes: 2007. 07.01.-től 2014. 08. 31-ig /A 2000. 08.22.-én elfogadott,

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben