Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről"

Átírás

1 Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószám: /2006 Témafelelős: Virág Olga Tárgy: Tájékoztató a városi szakképzés helyzetéről Mell.: A szakközépiskolák beszámolói (4 db) Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Tisztelt Képviselő-testület! A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara kezdeményezte a városi szakképzés helyzetének napirendre tűzését. A téma áttekintéséhez, feldolgozásához felhasználtuk a Dél-Alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia vonatkozó fejezeteit, Csongrád megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének kiegészítését, kitekintettünk más régiók szakképzés-fejlesztési elképzeléseire. Ennek tükrében vizsgáltuk a nagyobb munkaadók, ill. a szakképzéssel foglalkozó intézmények rendelkezésünkre bocsátott a témához kapcsolódó - adatait, véleményét. A fentiek alapján összegeztük a Szentes városban folyó szakképzés helyzetét. A Csongrád Megyei Közgyűlés az 58/1999. (VI.17.) Kgy. számú határozatával, Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 124/1999. (VI.25.) KT. sz. határozatával jóváhagyott szerződések szerint az 1999/2000 tanévtől vette át a város öt középfokú tanintézetének fenntartását. A Képviselő-testület a fenti számú határozat további részében egyetértett azzal, hogy a Bartha János Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásába kerüljön. Ez július 1. napjával meg is történt. Az intézmények elsősorban a fenntartóval egyeztetve végzik szakmai munkájukat. Elméleti áttekintés Igazolt nézet, hogy egy ország szakképzési rendszere alapvetően képes befolyásolni egy állam, illetve azon belül egyes térségek társadalmi-gazdasági fejlődését. Ezért mindenütt alapvető érték, hogy a szakképzés kellő súllyal szerepeljen a fejlesztési elképzelések között. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a gazdaság szereplőinek aktív szerepvállalása. A rendszerváltás jelentős változást eredményezett a szakképzés intézményi struktúrájában Magyarországon után a tanulók gyakorlati oktatásában aktív szerepet vállaló cégek bezárták tanműhelyeiket. Ezt követően a szakképzés struktúráját nem a valós piaci igények határozták meg, hanem az a tény, hogy a szakmunkásképző és szakközépiskolák milyen adottságokkal rendelkeztek, milyen szakmában hány tanuló oktatására volt kapacitásuk. Általános vélemény a munkáltatók és az oktatási szakemberek körében, hogy a jelenleg működő szakképzési rendszer nem reflektál kellő mértékben a vállalkozások igényeire. Rontja a helyzetet, hogy a szakképző helyek száma drámaian lecsökkent, az iskolán kívüli tanműhelyekben képzettek aránya is jelentősen visszaesett. Ezen tanműhelyek hiányát az iskolai képzőhelyek bővítésével igyekeznek korrigálni több-kevesebb sikerrel. Sajnálatos módon nem csak a szakképzési rendszer struktúrája problematikus, a minőségi elvárásoknak 1

2 is csak hiányosan tud eleget tenni a jelenlegi rendszer. Köztudomású, hogy csak úgy, mint a magyar oktatási rendszer egészét, a szakképzést is túlságosan elméletorientáltnak ítélik meg. A legtöbb kritika az iskola elvégzése után a diákok informatikai ismereteit, nyelvtudását és önálló munkavégzésre való képességét éri. Bár a szakképzés modernizálása terén történt számos előrelépés, azonban az iskolarendszerben a képzési struktúra megváltoztatása nagyon időigényes folyamat, hiszen hálózati, tantervi és pedagógusképzési reformokat igényel. A reformot hátráltatja továbbá, hogy bizonyos szakmák esetében az oktatási metodika még nem áll rendelkezésre, továbbá sok esetben a gazdaság szereplői sem kellően felkészültek a diákok oktatására, rutinból próbálják kezelni e kérdést. A tanulószerződés intézményének kiszélesítése és a tanuló-előszerződés bevezetése jelentősen javíthatna a jelenlegi helyzeten. A tanulók számára a legkedvezőbb helyzet akkor jönne létre, ha szakmájuk elméleti alapjait az iskolai tanműhelyben sajátíthatnák el, míg a gyakorlati ismereteiket üzemi körülmények között mélyíthetnék el, szakmaspecifikus ismeretekkel kiegészítve a már meglévő tudásukat. Ehhez optimális együttműködésre lenne szükség a jelenleg éppen egymásban vetélytársat látó oktatási intézmények és vállalkozások között. /Dél-alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia rövidített változat, p.15./ Dél-alföldi Regionális Szakképzés-fejlesztési Stratégia (továbbiakban Stratégia) A Stratégia a munkaerőpiaccal adekvát szakképzés dél-alföldi modelljét, a keresletkínálati összhangteremtés intézményesített regionális rendszerét három komponensből (s ezek további 13 alrendszeréből) álló egységként vázolja fel, melyek a következők: 1. Összehangolt regionális munkaerő-piaci információs- és előrejelző rendszer 2. Összehangolt regionális szakképzésfejlesztés 3. A munkaerő-piaci kereslet és kínálat regionális összehangolásának intézményesítése A projekt rendszer komponensei és alrendszerei Regionális munkaerő-piaci előrejelző rendszer - Munkaerő-forrás adatbázis - munkaadói munkaerő-piaci adatbázis - fejlesztési munkaerő-piaci adatbázis Regionális szakképzés-fejlesztés - az iskolarendszerű szakképzés adatbázisa - az iskolarendszerű szakképzés fejlesztése - képzési kibocsátási adatbázis A munkaerő-piaci kereslet és kínálat regionális összehangolása - regionális pályaválasztási és pályaorientációs tanácsadó hálózat - interregionális disszemináció Ismerve más régiók (pl. észak-magyarországi) stratégiáját is, joggal merülhet fel a kérdés, hogy az adatbázisok között nem vész-e el maga az ember, a képzendő gyerek. Az 2

3 észak-magyarországi stratégia kiemelt, legfontosabb célja - amit aztán alrendszerekre bont - a harmonikus személyiségfejlesztés, munkaerő-piaci esélyek biztosítása. A legnagyobb hangsúlyt az esélyegyenlőség biztosítására (ami az EU-ban egyre fontosabb szerephez jut), az alkalmazkodóképesség és a vállalkozói készség fejlesztésére, az egész életen át tartó tanulás feltételeinek a megteremtésére fekteti. Érdemes megfontolni ezeket a szempontokat is, melyek egytől egyig a humán erőforrás fejlesztését tartják fókuszban. A dél-alföldi Stratégiában a szakképzés és a vállalkozások kapcsolatára vonatkozó kutatási eredményeket is olvashatunk. A dél-alföldi régió vállalkozásainak munkaerőigényéről, szakképzéssel kapcsolatos elvárásairól szóló kutatási programban a MTA RKK ATI Szolnoki Társadalomkutató és Kecskeméti Településkutató Osztálya a régió két megyéjében (Bács-Kiskun és Békés) kérdőíves kutatást végzett a 10 főnél nagyobb foglalkoztatotti számmal rendelkező gazdasági egységek (valamint az egyéni vállalkozók) körében. Ez a kutatás nem tartalmaz Csongrád megyei adatokat, így csak nagyon áttételes következtetéseket vonhatnánk le belőle. Ezért a továbbiakban egy, a megyei adatokat elemző dokumentum adatait alapul véve tekintjük át a szakképzés főbb kérdéseit. Csongrád megye közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése (továbbiakban Fejlesztési Terv) A dokumentumban részleteiben is megtekinthető adatok szerint Csongrád megyében a demográfiai folyamatok továbbra is kedvezőtlenül alakulnak. Ezáltal csökken az iskoláskorúak száma is. A helyzetelemzés egyik megállapítása, hogy ennek ellenére az utóbbi években a megyében a szakközépiskolai képzésben résztvevők száma jelentősen megnőtt részben a szakmunkásképző (szakiskolai) képzési forma rovására. A szakmunkásképzők tanulólétszámának csökkenése azonban még így is kisebb, mint az országos átlag. A megye középiskolái a más megyékkel való versenyben előnyre tettek szert: a máshonnan érkező tanulók száma jelentősen meghaladja a megyéből más megyébe távozó tanulókét. A Csongrád Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő szentesi szakközépiskolák létszámadatai, 2005 (MÖK nyilvántartása alapján) Intézmény OM azonosító Összes 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. 13. évf. 14. évf. fő fő fő fő fő fő fő Összesen Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Másik, szempontunkból fontos megállapítás, hogy a munkaerőpiacon a keresleti oldal hullámzik, illetve csökken. Meghatározó területek a mezőgazdaság, az építőipar, az élelmiszeripar, szolgáltatások (pénzügyi, kereskedelmi, vendéglátás). Ha a munkaerő oldaláról vizsgáljuk a helyzetet, látható, hogy a korábban divatos szakmákban (gazdasági informatikus, kőműves, technikusok) jelentős túlképzés következett be. A Stratégia megállapításaihoz csatlakozva itt is felmerül a szakmai gyakorlatok problematikája: fontos lenne, hogy minél nagyobb arányban üzemi tanműhelyekben, ill. munkahelyeken végezzék. Az ehhez szükséges feltételek rendelkezésre is állnának. 3

4 Szakmai gyakorlati képzésben résztvevők létszámadatai, 2005 (MÖK nyilvántartása alapján) Intézmény OM azonosító Összes Gyakorlati csoportok száma Csak iskolai képzési helyen Iskolai és iskolán kívüli képzési helyen Csak iskolán kívüli képzési helyen fő db fő fő fő Összesen , Pollák Antal Műszaki Szakközépiskola ,0 92 Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola ,0 90 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola , Városi adatok A város vezetése fontosnak tartja a szakképzés helyzetének stabilizálását ban elindított egy folyamatot, ösztönözni akarva a szakképző intézmények, a vállalkozások és a Munkaügyi Központ együttműködését a hatékony megoldás előkészítésében. Ennek folytatásaként most a városi szakképzés jelenlegi helyzetének, a 2003 óta történt esetleges változásoknak a feltérképezéséhez a szakképző intézményekhez és szakiskolákhoz, valamint a településünkön meghatározó vállalkozásokhoz kiküldött kérdőívekre adott válaszokat vettük alapul. Az iskolák beszámolóinak összesítése Az iskolák képzési skálája színes, több szakmacsoportra kiterjedő. Az iskolarendszerű középfokú szakképzésen kívül a Zsoldos Ferenc Középiskolában és Szakiskolában iskolarendszeren kívüli felnőttképzés, a Pollák Antal Műszaki Szakközépiskolában felsőfokú szakképzés is folyik. Mindegyik szakközépiskola szélesíteni kívánja a közeljövőben kínálatát. A Zsoldos Ferenc Középiskola és a Boros Sámuel Szakközépiskola felsőfokú szakképzés beindítását, a Zsoldos Ferenc Középiskola középtávon Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozását is tervezi. Egy-egy szakmacsoport beindítására a szakközépiskolák fele vállalkozik. A Boros Sámuel Szakközépiskola több új szakmacsoportot is indítana, amennyiben igény mutatkozik rá. Az OKJ fejlesztési munkálatai miatt a jelenlegi szakképzési struktúra átalakulóban van, ennek megfelelően nagyrészt változik az iskolák szakma-struktúrája, a folyamatot munkaerőpiac elvárásai is befolyásolják. A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola a felnőttképzés kínálatát kívánja bővíteni, valamint felzárkóztató képzést tervez. Szakmai tevékenységüket, feladataikat a fenntartóval egyeztetett módon látják el (egyéni helyzetértékeléseik megtekinthetőek a mellékletekben). A csökkenő gyereklétszám hatását nem érzékelik, a térségből, sőt még annak határain túlról is fogadnak tanulókat. A vállalkozók beszámolóinak összesítése A szentesi szakközépiskolák képzési kínálatában nagyrészt megtalálhatók a vállalkozók igényeinek megfelelő szakmák. 4

5 Hiányként néhány konkrét szakmát jelöltek meg: autóelektronikai műszerész, hús eladó, lakatos, gipszkarton-szerelő, felszolgáló, szakács, cukrász. Jelzés érkezett arra, hogy pl. a szerszámkészítő szakmában a kevés jelentkező miatt kevés a szakképzett munkaerő. A vállalkozók többsége szerint nem, vagy ritkán kielégítő mértékű a szakképző intézmények és a vállalkozók közötti információáramlás. Nem általános a tájékozottság a vállalkozók csoportjában arról, hogy a szakképző intézmények és a Munkaügyi Központ között folyik-e egyeztető munka. A helyi szakképzés hibáiról határozott elképzelése van a legtöbb megkérdezett vállalkozónak. Elsősorban a szakképzés országos szintű nehézségei képeződnek le helyi szinten. Emellett hiányolják a cégekkel leendő munkaadókkal való kapcsolattartást, az üzemi gyakorlatot, a szakmaszeretetet. Kevesellik a hivatástudatot mind a tanulók, mind a pedagógusok részéről. Úgy látják, hogy párhuzamosságok is előfordulnak az intézmények szakképzési kínálatában. Ugyanakkor számos erényét is megemlítik a helyi szakképzésnek. Értékelik, hogy megtartottak bizonyos alapszakmákat. Megfelelőnek tartják az intézményrendszerét, rugalmasságát, a gyakorlati helyekkel való kapcsolattartást. Megkérdeztük a vállalkozókat arról is, hogy a vállalkozásukat nem érintő ágazatok közül melyikben tartanának fontosnak képzést? Az értékteremtő hiányszakmák, és a felsőfokú szakképzés szükségességét említik. Emellett a mezőgazdasági területet, mint a munkanélküliség megszüntetésének egyik lehetséges eszközét. Felmerül a gépipari, fémipari szakmák, az idegenforgalmi és környezetvédelmi szakmák oktatásának hiánya. A vállalkozók részéről is megjelenik az igény a gyerekek mentálhigiénés felkészítésével kapcsolatban. Megszüntetnék azoknak a szakmáknak az oktatását ahol túlképzés van, vagy nincs a szakmának felvevőpiaca. A szakképzésről alkotott véleményüket két kivétellel hajlandóak másokkal nyilvánosan is megosztani. A szentesi kistérség közötti fejlesztési időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjának elkészítésére munkabizottság alakult az érdekképviseleti szervek, kistelepülések, kistérségi szakemberek részvételével, külső szakértők bevonásával. A kistérség szakképzési helyzetének értékelésére a bizottság Pádár Zoltánnét kérte fel, aki elkészítette a mellékelt SWOT-analízist. Ez a helyzetelemzés a kistérségre készült. Jelenleg a kistérség összes szakközépiskolája és szakiskolája Szentesen található, ezért az alább bemutatott dokumentum megállapításai egyelőre városunk szakképzésére vonatkoztatható. 5

6 SWOT analízis Szentes és kistérsége foglalkoztatási, oktatási, szakképzési helyzete, a fejlesztés lehetséges iránya SWOT analízis szeptember (A kistérség külső környezete, az ágazati programok hatása, területi adottságok, a fejlesztés lehetséges irányának meghatározása) Erősségek (E) Gyengeségek (GY) 1. Színes, szinte valamennyi képzési 1. A gazdaság és a képzés közötti szintet és területet átfogó kapcsolódás, a szakmai képzés középfokú képzési intézmények munkaerő-piaci igényekhez (gimnázium, szakközépiskola, való alkalmazkodása szakiskola, felsőfokú szakképzés, 2. A képzések illetve mezőgazdasági, gazdasági, koordinálatlansága, műszaki, művészeti, egyéb szétaprózottsága korlátozza a szolgáltatások szakmacsoportok) képzési színvonalat: a tárgyi 2. Az érettségit adó középfokú és személyi feltételek képzés arányának növekedése. A fejlesztésének lehetőségét, a közép és felsőoktatásban részt fejlesztési források hatékony vevők arányának folyamatos felhasználását, a gazdaság növekedése. igényeivel történő 3. Az innováció folyamatos, harmonizációt. kialakult a szakképző 3. A szociális hátrányokkal és intézmények azon húzóerőt speciális problémákkal küzdő képviselő csoportja, mely a tanulók beilleszkedését segítő fejlesztésre fogékony, és iskolai szolgáltatások hiánya pályázási, valamint 4. Nincs egységes, minden projektszervezési tapasztalatokkal nevelési-oktatási területet rendelkezik. mérő indikátorrendszer 4. A speciális igényekhez 5. Az egész életen át tartó alkalmazkodó szakképzési tanulásban résztvevők aránya programok növekvő száma alacsony (akkreditált felsőfokú szakképzés, 6. A korai iskolaelhagyók és munkaerő-piaci képzés, hátrányos lemorzsolódók, a képzettség helyzetű programok) nélkül kilépők aránya magas 5. Korszerű oktatási-nevelési 7. Az iskolai költségvetések módszereket, az informatikai szűkössége, a fejlesztések eszközöket alkalmazó pedagógus fenntarthatóságához csoportok dolgoznak az hiányoznak a feltételek iskolákban 8. Kicsi a középiskolák épülete, 6. Kompetencia alapú, a munkaerőpiaci nincs minden funkciónak elvárásokat kielégíteni tudó helye tananyag-fejlesztési gyakorlat 9. A fejlesztési programok 7. Gazdag hagyományrendszer tényleges hasznosulásáról nincs megfelelő elemzés, értékelés és visszacsatolás. 10. Iskolai szinten nem minden területen alakult ki egymást segítő, erősítő kapcsolat a nevelési célok, az értékelési rendszer és a minőségfejlesztés között. 6

7 Lehetőségek (L) 1. Fejlesztési elképzeléseket támogató oktatáspolitika és fenntartó önkormányzat. 2. Az NFT II. ben új fejlesztési forrásokhoz juthat a kistérségi szakképzés: - HEFOP 3.2. intézkedésének kihasználása: a Dél-alföldi térség középső részén, Szentesen egy térségi integrált szakképző központ (TISZK) létesítésének megpályázása. - HEFOP 4.1. intézkedése: az oktatási, képzési infrastruktúra fejlesztése, a csúcstechnológia telepítése megpályázása, összefüggésben a TISZK-kel. - HEFOP 3.4. és 3.5. keretében a munkahelyteremtéshez és a vállalkozói készségek fejlesztéséhez kapcsolódó képzési rendszereket fejlesztő programok megpályázása. Szakoktató képzés és továbbképzés rendszerének telepítése, jelenleg óriási a hiány ezen a területen a képzési kínálatban. Veszélyek (V) 1. Ha a TISZK létrehozásának lehetőségét nem használjuk ki, a kistérségben megszűnik a szakképző intézmények fejlesztési lehetősége, a tanulók a korszerű szakmai képzést más megyében, vagy Szegeden veszik igénybe. Ezáltal növekszik az elvándorlás esélye, a pedagógus munkanélküliség veszélye. A kistérség szakképzési szempontból leértékelődik! 2. Az általános képzés felértékelődése és a szakképzés társadalmi leértékelődése következtében beszűkül a hagyományos szakképzés, és állandósul a szakemberhiány. 3. Finanszírozási gondok 4. A demográfiai folyamatok (csökkenő gyereklétszám) kedvezőtlenül befolyásolják a képzés intézményi feltételeit. 5. Egyre több az iskolákban a hátrányos helyzetű tanuló (50%), és egyre kevesebb a velük való foglalkozásra alkalmazható pedagógusok száma. 6. Nincs fejlesztő pedagógus, pedig egyre több a rászoruló tanuló. A szakértő javaslata az alábbi adatokra vonatkozó további kutatás: - A születések számának alakulása hogyan fogja befolyásolni az oktatás helyzetét? - Mekkora a kistérség mobilitási (belföldi vándorlás) hajlandósági szintje? A fiataloknál nagy, hiszen ha tanulni elmennek a térségből, valószínű, hogy dolgozni sem jönnek vissza. - Milyen a kistérség foglalkoztatási struktúrája, változott-e, változik-e? - A működő tőke be-, illetve elvándorlására vonatkozó információk is jelentősen befolyásolják a kistérség szakképzésének tervezését. - Mekkora a térségben a gazdaságilag aktív népesség, ebből a foglalkoztatottak száma, az aktivitási arány? - A munkanélküliséggel, munkakereslettel kapcsolatos adatok információt adhatnának a hiányszakmákról, a túlképzésről. Valószínű, hogy az országos adatok itt is jellemzőek: a munkaerő-piacon túl sok a szakképzetlen és a túlképzett, ugyanakkor kevés az igényeknek megfelelő képzettségű munkaerő. - A kistérségben működő vállalatok, vállalkozások hogyan gondolkodnak a kikerülő pályakezdők szakmai kompetenciájáról, milyen képzési, továbbképzési igényük nincs kielégítve, milyen tartalmi együttműködési igényük lenne a képző intézményekkel szemben? 7

8 Az elemzés készítésének további menete lehet a megfelelő kutatások elvégzése után: - Erősségekből adódó lehetőségek; gyengeségek átfordítása lehetőségekké és az erősségekben rejlő esetleges veszélyek; lehetőségekkel járó veszélyek feltérképezése a táblázat 4 új rovataként. - A kész táblázatból minden érintettel történt konzultáció után - lehet időtervet készíteni. Tisztelt Képviselő-testület! Szíveskedjenek megtárgyalni a városi szakképzés helyzetéről szóló előterjesztést. Szentes, február 8. Szűcs Lajos 8

9 ../2006. (II.24.) Tárgy: A városi szakképzés helyzete, a vállalkozások, intézmények ezzel kapcsolatos véleménye, elvárásai, teendő intézkedések HATÁROZATI JAVASLAT Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a városi szakképzés helyzetét bemutató előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület felhívja a városban működő vállalkozások figyelmét arra, hogy kísérjék figyelemmel a város és a megye szakközépiskoláinak és szakiskoláinak beiskolázási tervét. 2. Ha új szakmák, szakmacsoportok indítására igényük mutatkozik, ezt jelezzék az iskolák fenntartói felé. 3. Segítsék a szakképző intézményeket humán és gazdasági erőforrásaik lehetőségeinek mértékében, ill. működjenek együtt a minél hatékonyabb szakmai gyakorlat lehetőségeinek megteremtésében. 4. Javasoljuk az évenkénti egyeztető fórumot a vállalkozók, a szakközépiskolák és szakiskolák igazgatói, a fenntartók képviselői, a Csongrád Megyei Munkaügyi Központ képviselői részvételével a jobb információáramlás érdekében. Határidő: Minden tanév utolsó előtti hónapja Felelős: Alpolgármester 5. Az egyeztető fórum eredményeinek figyelembevételével az esetleges változtatásokhoz a jelen dokumentum évenkénti felülvizsgálata és a szakközépiskolák és szakiskolák fenntartói felé való közvetítése szükséges. Határidő: Az egyeztető fórumot követő 1 hónapon belül Felelős: Művelődési Iroda A határozatról értesítést kap: 1. Szentes városban működő szakközép-, és szakiskolák 2. Polgármesteri Hivatal jegyzője és általa: - Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Irodája - Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 9

10 POLLÁK ANTAL MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA :Szentes, 6600 Apponyi tér 1. : Tel/fax:63/ : : Szentes Város Polgármesteri Hivatala Ügyiratszám: 30-I/2006. Szűcs Lajos alpolgármester úrnak Ügyintéző: 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Iktatószámuk: Tárgy: Tájékoztató a szakképzésünkről A szakképzés helyzete intézményünkben a 2005/2006. tanévben 1. Jelenleg milyen szakmákra képeznek az intézményben? Ipari informatikai technikus OKJ Műszaki számítástechnikai technikus OKJ Számítástechnikai szoftverüzemeltető OKJ Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ (felsőfokú akkreditált szakképzés, nappali tagozat) Villamosmérnök-asszisztens OKJ (felsőfokú akkreditált szakképzés, levelező tagozat) 2. Az elkövetkező években milyen szakmákban kívánnak fiatalokat képezni? Ipari informatikai technikus OKJ Műszaki számítástechnikai technikus OKJ Informatikai hálózattelepítő és üzemeltető OKJ (új szakma) Számítógéprendszer-programozó OKJ (új szakma) Műszaki informatikai mérnökasszisztens OKJ (felsőfokú akkreditált szakképzés, nappali tagozat) 3. Középtávon tervezik-e új szakmacsoportok beindítását? Új szakmacsoport beindítását nem tervezzük, de a meglévő két szakmacsoportunkon belül (elektrotechnika-elektronika és informatika szakmacsoport) szakiskolai leágazást tervezünk. 4. A csökkenő gyereklétszám érezteti-e hatását a szakképzésben? A csökkenő gyereklétszám egyelőre még nem érezteti hatását, de a felsőoktatásba jelentkezők számának növekedésével csökken az érdeklődés a szakképzéseink iránt. 5. Kívánják-e s ha igen, hogyan módosítani az iskola szakma-struktúráját? Ezzel kapcsolatos ötleteik, javaslataik: A szakmacsoportjainkon belül a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelően új szakmákat indítunk, amelyeket a 2. pontban felsoroltunk. 6. Rövid szöveges értékelés arról, hogy jelenleg hol tartanak (általános helyzetkép) októberében elemeztük a szakképzésünk helyzetét, a szakképző osztályokba jelentkezők számát és a fenntartónkkal egyeztetve elkészítettük a rövid és középtávra vonatkozó terveinket.

11 2 Ez tartalmazza a számítástechnikai szoftverüzemeltető képzés megszüntetését, az új szakképzések és a szakiskolai leágazás bevezetését. Ezek a terveink szerepelnek a Csongrád Megye Önkormányzata Önkormányzati Intézkedési Terv módosításának előterjesztésében. Az előterjesztéssel összhangban törekszünk régiónk párhuzamos képzéseinek megszüntetésére, ami számunkra azt jelenti, hogy az informatikai jellegű szakképzéseket intézményünkbe kell koncentrálni. Jelenleg CISCO Hálózati Akadémiát és felnőttek részére ECDL-START vizsgára felkészítő tanfolyamot tartunk. Ezen a téren fokoznunk kell az informatika oktatását a külső felhasználók felé: felnőttképzési formákban, tanfolyamok, távoktatás szervezésével, ezzel plusz bevételi forrásokhoz juttatva az intézményünket. Erre vonatkozóan is készülnek a terveink. Szentes, február 7. Nagy Gyuláné igazgató

12 Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola 6600 Szentes, Szent Imre herceg u.1. OTP Bank Rt Szentes: Telefon/fax: 63/ cím: OM azonosító: Ügyiratsz: Hiv.szám: Tárgy: Melléklet: Szentes Város Alpolgármesterének Szentes Tisztelt Szűcs Lajos alpolgármester úr! A Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola az iskola szakképzésének helyzetéről a kiadott szempontok szerint a következő tájékoztatást adja: /2006. tanévben a következő szakmákban képezzük a tanulókat: Iskolarendszerű nappali: Fémforgácsoló (2 év) Géplakatos (2év) Villanyszerelő (3 év) Fodrász (3 év) Szobafestő, mázoló és tapétázó (3 év) Kőműves (3 év) Élelmiszer- és vegyiáru kereskedő (2 év) Vízvezeték- és központifűtés szerelő (3 év) Hegesztő (2 év) Gázvezeték és gázkészülék szerelő (3 év) Karosszérialakatos (2 év) Szerkezetlakatos (2 év) Autószerelő (2 év) Kötöttpályás motor- és erőátviteli berendezés szerelő (2 év) Kereskedelmi technikus (2 év) Iskolarendszeren kívüli felnőttképzés (tanfolyam) Eljárás szerinti hegesztő E1 (bevontelektródás ívhegesztő) G1 (gázhegesztő) F1 (fogyóelektródás ívhegesztő) W1 (wolframelektródás ívhegesztő) Kereskedő-vállalkozó ABC-eladó könnyűgépkezelő Nehézgépkezelő Takarító

13 2. Az elkövetkező években az 1. pontban felsorolt szakmákon túl a következő szakképesítések megszerzésére kívánunk lehetőséget biztosítani: gépésztechnikus (esti tagozaton) mázoló, lakkozó építményvakoló kőműves épületfalazó kőműves szárazépítő fehérnemű készítő lakástextil készítő textiltermék összeállító kereskedelmi ügyintéző logisztikai ügyintéző műszaki cikk kereskedő kozmetikus CNC forgácsoló vegyes iparcikk kereskedő 3. Középtávon tervezzük felsőfokú szakképesítés megszerzésére irányuló képzés beindítását gépészmérnök-asszisztens szakon. Szeretnénk szinkronban a központilag megfogalmazott irányelvekkel és fenntartónk elképzelésével Térségi Integrált Szakképző Központ (TISZK) létrehozását iskolánkban. 4. Az új OKJ megjelenésével átalakul a választható szakmák struktúrája. Változik a szakmák beiskolázási követelménye (előképzettség), a szakképesítések mellett megjelennek a részszakképesítések, melyekből külön-külön lehet elhelyezkedést biztosító bizonyítványt szerezni. Kívánjuk bővíteni a nappali rendszerű felnőttképzés kínálatát. Felzárkóztató képzés keretében biztosítani szeretnénk a 8. osztályt el nem végzett, a 16. életévet betöltött tanulók szakképzésbe való bekapcsolódását ben megyei fenntartásba került iskolánk. Szentes város és vonzáskörzetének szakképzési feladatait látjuk el. Szakképzési kínálatunk igen sokrétű, igyekszünk az ipar, a kereskedelem és a szolgáltatások területén bekövetkezett szerkezeti struktúraváltást, a munkaerőpiaci változást követni. Intézményünkben jelentős a felnőttoktatás, a korábban végzett szakmunkások középiskolai képzése nappali vagy esti formában. Intézményünkbe kötelező felvételt biztosító iskolaként valamennyi jelentkező felvételre került az utóbbi években, és mostanra a legnagyobb tanulólétszámú megyei fenntartású középiskolává vált. Az elmúlt tanévek során ugrásszerűen javultak az iskola tárgyi feltételei, köszönhetően egyrészről a Világbanki Programnak, másrészről a Szakiskolai Fejlesztési Programnak. Ez utóbbi program keretében mintegy 40 millió forint értékű eszközhöz és felszereléshez jutottunk, melynek eredményeként szinte teljessé vált a közismereti tárgyakhoz kapcsolódó eszközállomány; az élelmiszer- és vegyi-áru kereskedő, valamint a szobafestő, mázoló és tapétázó szakmák tökéletesen ellátottak eszközökkel, szerszámokkal, illetve egy újabb komplett számítástechnikai szaktanteremhez szükséges gépparkkal bővült az iskola. A Szakiskolai Fejlesztési Program a tárgyi feltételek javítása mellett a pedagógiai, szakmaimódszertani megújulás lehetőségét is magában hordozta. A pedagógus továbbképzések eredményeként az iskola nevelőtestülete felkészült a felzárkóztató oktatás szeptemberétől történő bevezetésére. A szakmai mutatók javítása, az esélyegyenlőség leküzdése és a lemorzsolódás csökkentése érdekében indokolt a képességkibontakoztató felkészítés beindítása.

14 6. A gyereklétszám csökkenése pillanatnyilag nem jelentős. A szakképző évfolyamon a létszámcsökkenés az osztályos átlaglétszámát nem befolyásolta, mivel az előző évihez viszonyítva 1 osztállyal kevesebb osztály beindítására kaptunk engedélyt, s így továbbra is nagy létszámúak a szakképző osztályok. Az általános képzés mindhárom osztályát a törvény által engedélyezett maximális létszámmal tudtuk beiskolázni. Szentes, február 8. Tisztelettel: Bugyáné Bakó Veronika igazgató

15 SZENTES VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉNEK Szentes, február 7. Székhelyén Tisztelt Alpolgármester Úr! Levelére az alábbiakban válaszolok: 1. Jelenleg a felsorolt szakképesítésekre képzünk intézményünkben: közgazdasági szakmacsoport: pénzügyi-számviteli ügyintéző kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport: európai uniós üzleti szakügyintéző ügyviteli szakmacsoport: menedzserasszisztens informatikai szakmacsoport: gazdasági informatikus I A következő években az alábbi szakképesítésekre kívánunk fiatalokat képezni: A fentieken túl bővítjük kínálatunkat a felsőfokú szakképzésben: Együttműködési megállapodást kötünk a Szolnoki Főiskolával a meglévő európai uniós üzleti szakügyintéző képzés mellett az informatikai statisztikus és gazdasági tervező ( ) képzésre, továbbá Budapesti Gazdasági Főiskolával a pénzügyi szakügyintéző ( ) képzésre, valamint a tatabányai Modern Üzleti Tudományok Főiskolája intézményi kommunikátor ( ) képzésére is. 3. Középtávon tervezik-e új szakmacsoportok beindítását? Iskolánkban új szakmacsoport: művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport (ebbe tartozik az intézményi kommunikátor képzés) Az elmúlt években a humán szakterületen az egészségügyi és a szociális szolgáltatás szakmacsoportba tartozó képzéseket (ápolási asszisztens, szociális asszisztens, szociális gondozó és ápoló, szociális gondozó és szervező) folyamatosan hirdettük, de a csekély érdeklődés miatt nem tudtuk beindítani. A szakiskolai képzésekre próbálunk tanulókat beiskolázni. Az informatikai szakmacsoport egészségügyi operátor képzésre, ha lenne igény, indítanánk. 4. Kívánják-e - s ha igen, hogyan - módosítani az iskola szakmastruktúráját? Ezzel kapcsolatos ötleteik, javaslataik Az OKJ fejlesztési munkálatai miatt a jelenlegi szakképzési struktúra átalakul (még nem fejeződött be), nekünk is ehhez kell igazítanunk az iskolai szakmastruktúránkat. 5. A csökkenő gyermeklétszám érezteti-e hatását a szakképzésben? Eddig a fenntartó által engedélyezett létszámban sikerült beindítanunk a meghirdetett szakképző osztályainkat. Tisztelettel Pádár Zoltánné igazgató

16 Tisztelt Cím! Kérésükre közöljük az alábbiakat: 1. Jelenleg a következő szakmai képzéseink vannak : a.) Kertész b.) Dísznövénykertész c.) Baromfifeldolgozó-ipari szakmunkás d.) Virágkötő-berendező e.) Természetvédelmi technikus f.) Parképítő- és fenntartó technikus 2. A jövőben a következő szakmákat kívánjuk beindítani: a.) Vincellér b.) Kertész- és növényvédelmi technikus 3.) Új szakmacsoport beindítását nem tervezzük. 4.) A mi iskolánkban, mivel egész Csongrád megye és a Dél-alföldi régiók hozzánk közelebb eső területei is a beiskolázási körzetünkbe tartoznak, egyelőre nem érezzük a csökkenő gyermeklétszám hatását. 5.) Nem kívánjuk az iskla szakma- struktúráját módosítani. 6.) óta egy új szakkal, a Parképítő- és fenntartó technikusi szakkal bővült az oktatásunk óta az FVM az iskola fenntartója, azóta az oktatás fejlesztési feltételei jelentősen javultak. (Gyakorlati oktatás: üvegház építése, gépek vásárlása, az iskolában az aula építése) Tisztelettel: Dr. Csikai Miklósné igazgató Szentes, február 7.

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola

Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Felvételi tájékoztató 2008. 1 Az Intézmény hivatalos adatai OM azonosító: 029804 Név: Zsoldos Ferenc Középiskola és Szakiskola Cím: 6600, Szentes, Szent I. herceg

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5. Tel: (77)421-218, 422-218, 422-802, Fax: (77)422-802 E-mail: titkarsag.g@t-online.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg)

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben a módosításokkal (2012. november 1-től hatályos szöveg) 1. Az intézmény neve: Péter András Gimnázium, és Szigeti Endre Szakképző Iskola Pecsétjének lenyomata: 2. Az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013.

ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. ALAPÍTÓ OKIRAT 2013. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. 3. (bek) alapján a meghatározott feladatok ellátására a Nyíregyházi

Részletesebben

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma IX.3.48. Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Hajdú-Bihar megye Tankerület megnevezése: KLIK Debreceni Tankerülete OM azonosító: 031245 Balmazújvárosi Veres Péter Gimnázium és Szakképző Iskola szakmai

Részletesebben

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ

A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK JOGI ÉS SZAKMAI KÖRNYEZETE, AKTUALITÁSOK Hajdu Sándor A SZAKKÉPZÉS GYENGESÉGEI A szakképzési rendszer elaprózottsága. A képzés munkaerő-piaci igényekhez való alkalmazkodása,

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola szakmai alapdokumentuma A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011

HISZK_Kalmár_PÁV_adatlap_2011 HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT SZAKISKOLA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA KALMÁR ZSIGMOND TAGINTÉZMÉNY OM azonosító száma:029678 Cím: 68 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 7-9. Telefonszám 62-222-246 Fax

Részletesebben

1 / 19 2013.06.28. 12:29

1 / 19 2013.06.28. 12:29 1 / 19 2013.06.28. 12:29 Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028390... melléklet

Részletesebben

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén

Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Regionális jó gyakorlatok az innovatív foglalkoztatás terén Surányi Beatrix projekt menedzser Miskolc, 2010. október 21. Tel.: +36 46 503 770, Fax: +36 46503779 E-mail: eminnov@eminnov.huweblap: www.norria.hu

Részletesebben

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.

1.1 az előterjesztést megtárgyalta és elfogadja. NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 74/0. (X..) számú határozata a 0/0. tanévelőkészítéséről, a feladatellátás racionálisabb megszervezéséről Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN?

MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? AZ OKTATÁS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA avagy MIT TEHET A SZAKKÉPZÉS A GAZDASÁG FELLENDÍTÉSE ÉRDEKÉBEN? SZOLNOKI GAZDASÁGI NAPOK 2009. 09. 10. Szolnok A SZAKKÉPZÉS ÉS A GAZDASÁG KAPCSOLATA KÍNÁLAT KERESLET

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. JÚNIUS 16-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM 667/2011. MELLÉKLETEK: 6 DB TÁRGY: Tájékoztató a Baranya megyei szakképzés helyzetéről, különös tekintettel

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda Szám: 42581/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Oktatási, Kulturális és Sport Iroda 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. Tel.: (32) 312-570; (32) 417-255 Tájékoztató a 2010/2011-es nevelési

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés Alelnöke 6263/2006. E l ő t e r j e s z t é s a Megyei Közgyűlés 2006.mácius 31-i ülésére Tárgy: BKMÖ Garbai Sándor Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma új szakmák

Részletesebben

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma

Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola. szakmai alapdokumentuma Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Békés megye Tankerület megnevezése: KLIK Békéscsabai Tankerülete OM azonosító: 028452 Esély Pedagógiai Központ Általános Iskola, Speciális Szakiskola szakmai

Részletesebben

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat

VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. Felvételi szabályzat VM ASzK, Szakképző Iskola - Bartha János Kertészeti Szakképző Iskola 6600 Szentes, Kossuth L. u. 45. OM azonosító: 027986 Telephely kódja: 011 http://www.szentesinfo.hu/bartha Felvételi szabályzat 2012/2013-es

Részletesebben

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ

INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ INFORMÁCIÓ A 2015-2016. ÉVI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓHOZ Intézmény neve: Gimnázium, Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola Intézmény címe: 3300 Eger, Mátyás király

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS

ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS ALAPÍTÓ OKIRAT COMENIUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA PÉCS 1. Az intézmény neve: - Comenius Szakközépiskola és Szakiskola OM azonosító: 027440 - alapításkor: Comenius Szakközépiskola és Humánszolgáltató

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola

ALAPÍTÓ OKIRAT. Jándi Szakképző Iskola ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egybeszerkesztett Jándi Szakképző Iskola 1 A Bereg Többcélú Egyesület (székhelye: 4841 Jánd, Rákóczi Ferenc út 46. szám, nyilvántartásba vételi : 3249.), mint fenntartó a

Részletesebben

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei

Heves megye középfokú oktatási intézményeiben végzett felmérések eredményei Észak-magyarországii Regiionálliis Munkaügyii Központ Egrii Regiionálliis Kiirendelltsége Heves megye középfokú oktatásii iintézményeiiben végzett fellmérés eredményeii 2007. év Heves megye középfokú oktatási

Részletesebben

A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon. Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság

A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon. Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság A szakképzés új irányai és feladatai Magyarországon Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság Kihívások Alacsony iskolázottság, alulképzettség, és ebből fakadó

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 1204 Budapest, Pöltenberg utca 10-12. Tel./Fax: 06-1-347-0950 iskola@szivarvanygszki.hu www.szivarvanyszakkepzo.hu OM: 200479 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Elérhetőségek Adatok Igazgató: Kisely Zsuzsanna

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 13. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Acsády Ignác

Részletesebben

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának t á j é k o z t a t ó j a a 2013. I. ütemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében megvalósuló ajánlott

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON

TISZK A TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONTOK A SOPRONTISZK SOPRON A SOPRON TISZK A szak- és felnôttképzés struktúrájának, szervezésének és irányításának átalakítása a Sopron-Fertôd Kistérség területén Térségi Integrált Szakképzô Központ keretében TÁMOP-2.2.3-07/2-2F-2008-0025

Részletesebben

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei:

Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei: Szegedi Felnőttoktatási Gimnázium és Szakképző Iskola Csongrád megyei telephelyei: Csongrád telephely (Batsányi János Gimnáziumban) 6640 Csongrád, Kossuth tér 1. -mail cím: csongrad@szefi.hu Megszerezhető

Részletesebben

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Felnőttképzési nyilvántartásba vétel: 01-0874-04 Akkreditációs lajstromszám: AL-2243 2014/2015 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ OM: 200479 1204 Budapest, Pöltenberg u. 10-12. Tel/Fax: 06-1-347-0950 E-mail: iskola@szivarvanygszki.hu

Részletesebben

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere:

1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: 1.sz. melléklet A támogatott gyakorlati képzés célja és tartalmának részletes leírása, helyszíne, idıtartama, formája, tárgyi feltételrendszere: Szakképesítés OKJ száma Szakmacsoportos oktatás Szakmacsoportos

Részletesebben

a 2015/2016-os tanévre 037557 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. 001 Térségi Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8756 Csapi, Petőfi utca 5-7. ; 01 02 nyelv,

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okirata KGF/1352/2/2011. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2), valamint 89. (1) bekezdésében, a közoktatásról

Részletesebben

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET

ELEKTRONIKUS MELLÉKLET ELEKTRONIKUS MELLÉKLET XXVI. ÉVFOLYAM 2010 VOCATIONAL TRAINING REVIEW RUNDSCHAU DER BERUFSBILDUNG Meiszter Judit: vizsgák után ábrák, táblázatok 1 Meiszter Judit Vizsgák után A 2008/2009-es tanévben, iskolarendszerű

Részletesebben

Bemutatkozunk. A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai és a projektbe bevont intézményei: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata

Bemutatkozunk. A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai és a projektbe bevont intézményei: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Bemutatkozunk Kecskemét városa 2004. szeptemberben nyújtotta be pályázatát a Humánerőforrásfejlesztési Operatív Programra (HEFOP) a Kecskeméti Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására és infrastrukturális

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 249/2003. (X. 1.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 249/2003. (X. 1.) számú h a t á r o z a t a a 2003/2004-es tanév indításával kapcsolatos feladatok módosításáról A Közgyűlés 1./ az előterjesztést megtárgyalta

Részletesebben

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA

SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA SZOLNOKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA A Szolnoki Műszaki M Szakközép- és s Szakiskola diákjai, tantestülete és igazgatósága nevében szeretettel köszk szöntöm m a TIOP konferencia résztvevr sztvevőit!

Részletesebben

A kamarák szerepvállalása a SZAKKÉPZÉSBEN Munkaadói gyakorlati tapasztalatok, kezdő munkavállalók helyzete

A kamarák szerepvállalása a SZAKKÉPZÉSBEN Munkaadói gyakorlati tapasztalatok, kezdő munkavállalók helyzete LIGA Szakszervezetek Szakmai egyeztető fórum Csongrád megye - Hódmezővásárhely A kamarák szerepvállalása a SZAKKÉPZÉSBEN Munkaadói gyakorlati tapasztalatok, kezdő munkavállalók helyzete Előadó: Kovács

Részletesebben

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN

KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN KAMARÁK SZEREPE A FOGLALKOZTATÁS NÖVEKEDÉSÉBEN Bihall Tamás elnök Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolc, 2010. október 21. 1 Foglalkoztatási ráta változása 2004-2008 % 8 7 6 5

Részletesebben

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu

Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola. 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Székely Mihály Szakképzo Iskola, Kollégium, Általános Iskola 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20. www.szvki.hu Középiskolai beiskolázási és pályaválasztási tájékoztató Nyílt nap: 2013. november 15. 8.00-tól

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! OM azonosító: 029337 Cím: 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. Telefonszám: 46/365-912, 46/360-125 Faxszám: 46/562-239 Honlap: Email cím: Igazgató: www.szemere.miskolc.hu info@szemere.sulinet.hu Szabó András

Részletesebben

Figyelem! Tájékoztató

Figyelem! Tájékoztató Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát,

Részletesebben

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009

Szakközépiskola. képzési. tájékoztató. 2009/2010-es tanév. e sti. tagozat. Pécs 2009 Szakközépiskola képzési tájékoztató 2009/2010-es tanév e sti tagozat 1223 0255 1478 Pécs 2009 az esti tagozatos képzés általános tudnivalói Az iskola alapítványi fenntartású intézmény. Középfokú és emelt

Részletesebben

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban

Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Az iskolarendszerű és felnőttképzés kapcsolata és egymásra épülése a Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégiumban Vlcskó Pál Békéscsabai Központi Szakképző Iskola és Kollégium szakmai főigazgató-helyettes

Részletesebben

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS

SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉS-FEJLESZTÉSI MEGÁLLAPODÁS MITISZK Szakképzés-szervezési Társulás 3525 Miskolc, Városház tér 8. 2 Megállapodás sorszáma: /2011 Iktatószám:.. MEGÁLLAPODÁS SZAKKÉPZÉSFEJLESZTÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL

Részletesebben

Továbbtanulás a felsőoktatásban

Továbbtanulás a felsőoktatásban Továbbtanulás a felsőoktatásban Szemerszki Marianna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) OFI konferencia, 2011. december 7. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Intézményrendszer

Részletesebben

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév

2011-2012: 2012: Jubileumi tanév 2011-2012: 2012: Jubileumi tanév Intézm zményünk nk szület letése A tanműhely átadása A tanulmányi nyi épület átadása A képzk pzési szerkezet alakulása Gépipari Technikum 1951 Kiválik az intézményből a

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2012-2013-as tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2012-2013-as tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Jász-Nagykun-Szolnok megye Tankerület megnevezése: KLIK Szolnoki Tankerülete OM azonosító: 036023 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló /013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/

Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ Alapító okirat /Egységes szerkezetbe foglalva/ 1. Az intézmény neve: Dankó Pista Egységes Óvoda Bölcsőde, Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium 2. Alapító neve: Közös Kincs Oktatási

Részletesebben

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe:

OM azonosítója: 031210. A tagintézmények, intézményegységek neve és címe: Létrehozásáról rendelkező. Közvetlen jogelődjeinek neve, címe: A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a Karacs Ferenc Gimnázium,

Részletesebben

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32.

Adatlap. Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. 1051 Budapest, Nádor u. 32. Adatlap Intézmény neve: Miskolci Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Fenntartó neve, címe: Klebelsberg Intézmény Központ 1051 Budapest, Nádor u. 32. 1. Általános felvételi eljárásban

Részletesebben

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében

12. Az iskola évfolyamainak száma: 1 és 2 évfolyamos, iskolai rendszerű képzés keretében ALAPÍTÓ OKIRAT /A többször módosított alapító okirat a 2014. május 26-i kuratóriumi döntés alapján született módosításokkal, egységes szerkezetben, melynek hatályba lépése: 2014.09.01. napjától/ 1. Az

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és

Cséfalvay Ágnes. Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Szakképzés és gazdaság Cséfalvay Ágnes Szakképzési é osztályvezető ő Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Az egyfőre jutó GDP az országos átlag %-ában Budapest: 230 % A reálgazdaság így a versenyképesség

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben induló osztályok:

A 2016/2017. tanévben induló osztályok: Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum BÉKÉSY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLÁJA 1174 Budapest, Széchenyi u. 9-11. Telefon: +36-1-256-16-73 +36-1-257-00-32 OM azonosító: 203061 Telephely kód: 002 Nyitott kapuk

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT

NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT GYŐRI KIRENDELTSÉG ÉS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 8. OSZTÁLYOS TANULÓINAK TOVÁBBTANULÁSI SZÁNDÉKA 2009/2010. TANÉVBEN GIMNÁZIUMI

Részletesebben

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.

Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-9114 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail. Csillagfény Középiskola és szakiskola H - 4327. Pócspetri, Iskola u 4. Tel: (+36) 70/623-6327; (+36) 70/629-94 E-mail:iskola.csillagfeny@gmail.com A Csillagfény Alapítvány által fenntartott Csillagfény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90 -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Szász Márton Általános Iskola,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola

Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Hódmezővásárhelyi Integrált Szakképző Központ Szakiskola és Szakközépiskola Üdvözöljük a 2013-2014 iskolaév beiskolázási bemutatóján WWW.HISZK.HU A HISZK Hódmezővásárhely összes szakközépiskoláját és szakiskoláját

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA ALAPÍTÓ OKIRAT 1.1. Az intézmény neve: HUNYADI MÁTYÁS SZAKKÉPZŐ ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA OM azonosítója: 030744 1.2. Az intézmény székhelye, címe: 9200 Mosonmagyaróvár Dr. Gyárfás J. u. 3. hrsz.: 1608 1.3. Az

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petőfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Hévízi Bibó István Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév

Felvételi tájékoztató 2012/2013-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2015. áprilistól induló ajánlott (csoportos) képzések

A Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja által támogatott 2015. áprilistól induló ajánlott (csoportos) képzések Az alábbi célcsoportba tartozó álláskeresők támogathatók 1. Alacsony iskolai végzettségűek 2. Fiatalok, pályakezdők 3. 50. életévüket betöltöttek 4. GYES-ről, GYED-ről visszatérők 5. Foglalkoztatást helyettesítő

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata

A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata Tisztelt Érdeklődő! A Miskolci Szakképzési Centrum felnőttképzési kínálata az iskolarendszeren kívüli, ún. tanfolyami képzéseit tartalmazza, amelyek

Részletesebben

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Jelky András Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Szakmai vizsgák 20. május-június Szakmacsoportok és szakmák Építészet Kőműves Kályhás Ács, állványozó Burkoló Festő, mázoló és tapétázó Faipar Bútorasztalos

Részletesebben

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára

Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára VIK - Kreativitásod fejlesztése a szakmai sikered kulcsa Beiskolázási és felvételi tájékoztató a 2014/2015. tanévre 8. osztályt végzettek számára Iskolánk, a Vendéglátó, Idegenforgalmi és Kereskedelmi

Részletesebben

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink!

Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! Kedves Érdeklődők, leendő Diákjaink! A 140 éves iskolánk nevelési célját a Bonus intra, melior exi Jó emberként lépj be, s még jobbként távozzál jelmondat fejezi ki. Intézményünk szellemiségében ötvöződik

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája, Tapolca

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája, Tapolca Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Szakképző Iskolája, Tapolca 8300 Tapolca, Móricz Zs. u. 8. Tel: 87 411 287 Fax: 87 412 766 Email cím: szechenyiszki@keritapolca.sulinet.hu Internet cím:

Részletesebben

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28.

Menni vagy maradni? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár. Eger, 2012. szeptember 28. Menni vagy maradni? Ki fog itt dolgozni 15 év múlva? Előadó: Fülöp Gábor, HKIK főtitkár Eger, 2012. szeptember 28. 1 A HKIK az ezres nagyságrendű vállalati kapcsolatai alapján az alábbi területeken érzékel

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód

Hódmezővásárhelyi Szakképző Iskola Kalmár Zsigmond Tagintézménye. Gépészet szakközépiskola - 10 kód Gépészet szakközépiskola - 10 kód 4 évfolyamos; szakközépiskolai kerettantervek; az első idegen nyelv(ek) a(z) angol nyelv vagy a(z) német nyelv; a tanulmányi területre látási fogyatékos (gyengénlátó),

Részletesebben

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések

Általános tudnivalók. Szakközépiskolai képzések Bereczki Máté Kertészeti, Élelmiszeripari és Mezőgazdasági - Gépészeti Szakképző Iskola 6500 Baja, Szent Antal u. 96. OM azonosító: 027975 Honlap: www.bereczki-baja.hu Telefon: (79) 423-744 Igazgató: Horváth

Részletesebben

Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről

Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről Tájékoztató a munkatársaink végzettségéről ped.műsz. igazgató helyettes ped. tagintézmény vezető helyettes intézményvezető, informatika szakos, könyvtáros villamos üzemmérnök, Szaküzemmérnök, Villamosipari

Részletesebben

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Foglalkoztatottság és munkanélküliség 193000 15500 191000 189000

Részletesebben

A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás

A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás A szakképzési stratégia és a tervezett OKJ módosítás Wayda Imréné Igazgató VM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet Képzési Igazgatóság Koncepció a szakképzési rendszer átalakítására Reformintézkedések:

Részletesebben

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek)

Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Szinyei Merse Pál Gimnázium egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV

TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT 2012/2013 TANÉV Az iskola megnevezése: Szent Benedek Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium Székhelye: 9090 Pannonhalma, Vár 1. Telefonszám:46/530-340 OM azonosító: 201410

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS A L P O L G Á R M E S T E R E 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-566 E-mail: nyhhuman@nyirhalo.hu Ügyiratszám:2212/2009. IX. Ügyintéző: Kovács Zoltán/Kerényi

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE MUNKAERŐ-PIACI HELYZETE, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A SZAKKÉPZETT MUNKAERŐRE Miskó Istvánné főigazgató Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Nyíregyháza 28.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. október 29-i ülésére Tárgy: Állásfoglalás a III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye

Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola. József Attila Tagintézménye Szegedi Ipari Szakképző és Általános Iskola József Attila Tagintézménye Képzési lehetőségek Óvoda Általános iskola 6-8. évfolyam Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola Speciális szakiskola 9-11. évfolyam

Részletesebben

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE

A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE A ZALA MEGYEI KÖZÉPFOKÚ ISKOLÁK JEGYZÉKE Csapi: Térségi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Kollégium 8755 Csapi, Petıfi út 5-7. 93/358-802 Hévíz : Bibó István Alternatív Gimnázium és Szakközépiskola

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. 2015-2016-os tanévre BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KÖZÉPISKOLA FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015-2016-os tanévre Kedves Leendő Tanulónk! Tisztelt Érdeklődő Szülők! Tájékoztatónk célja, hogy felvételi követelményeinket nyilvánosságra

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Felvételi tájékoztató 2014/2015. tanév Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola 7632 Pécs, Melinda u. 23. OM azonosító: 201190 Igazgató: Németh

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol)

Osztályszám Tagozatkód (tanult idegen nyelv) Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (német angol) KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu, honlap: www.krudy.gyor.hu

Részletesebben

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S

F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S F E J L E S Z T É S I M E G Á L L A P O D Á S SZAKKÉPZÉSI HOZZÁJÁRULÁSRÓL ÉS A KÉPZÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRÓL (a SOPRONTISZK Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. és a szakképzési

Részletesebben

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc

Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Ikt.sz.: 16-4783/2007. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda,

Részletesebben

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA

Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Dunaföldvári- Bölcskei- Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Gimnázium és Szakiskola MAGYAR LÁSZLÓ GIMNÁZIUMA ÉS SZAKISKOLÁJA Cím: 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5 Telefon: 75/ 541-269,

Részletesebben

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz)

Osztályszám Tagozatkód Humán gimnázium (angol német) 4 év 32 fő 1 01 Humán gimnázium (angol olasz) GYŐRI KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. utca 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító:

Részletesebben

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY

TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY TOLNA MEGYEI SZENT LÁSZLÓ SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM JÓKAI MÓR SZAKKÉPZŐ ISKOLAI TAGINTÉZMÉNY OM azonosító: 200914 Cím: 7150 Bonyhád, Jókai u 3. Telefon: 74 / 451-918 E-mail: info@jokai.szltiszk.hu

Részletesebben

a 25/26-os tanévre 2474 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 0 Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium 8400 Ajka, Bródy utca 2. 11 12 13 14 15 16 a(z) német nyelv; felvétel a tanulmányi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

Jász- N a g y k u n - S z o l n o k Térségi Integrált Szakképző Központ

Jász- N a g y k u n - S z o l n o k Térségi Integrált Szakképző Központ Tisztelt Szülő, Pályaválasztási felelős és Osztályfőnök Kolléga! Kedves pályaválasztás előtt álló Diák! Az iskolarendszerű oktatásban mindig is kulcskérdésnek számított a Hogyan tovább? kérdése. Napjainkban

Részletesebben

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév

Felvételi tájékoztató 2013/2014-es tanév Sipkay Barna Kereskedelmi, Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Krúdy Gy.u.32. Telefon: (42) 445-332 Fax: (42) 447-545 E-mail: sipkay@chello.hu http://www.sipkay.hu

Részletesebben

Felvételi eljárási rend

Felvételi eljárási rend Felvételi eljárási rend 2014/2015-ös tanév Európai Üzleti Szakközép és Szakiskola OM: 200466 Tisztelt Szülő, Kedves Érdeklődő Nyolcadikos! Iskolánkban 2004-től érettségire épülő szakképzés folyik. Közel

Részletesebben

Lehetőségek az új szakképzési rendszer szabályozása alapján

Lehetőségek az új szakképzési rendszer szabályozása alapján Lehetőségek az új szakképzési rendszer szabályozása alapján Modláné Görgényi Ildikó főigazgató-helyettes NMH Szak- és Felnőttképzési Igazgatóság 2012.11.30. 1 100,00 Foglalkoztatási ráta (%) iskolai végzettség

Részletesebben