Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola"

Átírás

1 Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon / fax: (62) Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola INTÉZMÉNYI BESZÁMOLÓ Készítette: Forrainé Kószó Györgyi igazgató

2 TARTALOMJEGYZÉK: I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető 2. Alapdokumentumok 2.1. Intézményi Minőségirányítási Program- IMIP 2.2. Pedagógiai Program 2.3. Iskolai munkaterv 3. Személyi és tárgyi feltételek 3.1. Személyi feltételek 3.2. Iskolavezetés 3.3. Tárgyi feltételek 4. Tanulóink, szociális háttérmutatók 4.1. Tanulóink 4.2. Továbbtanulási mutatók 4.3. Szociális háttér, támogatások rendszere II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG 1. Hagyományok 2. Szemléletváltás, új módszerek alkalmazása 2.1. Kompetencia alapú oktatás 2.2. Nem szakrendszerű oktatás 2.3. Iskolaotthonos oktatás 2.4. Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) Óvoda iskola közötti átmenet 3. Mérés, értékelés 3.1. DIFER mérés 3.2. Bemeneti, kimeneti mérések 3.3. Kompetenciamérés 4. Szakmai munka 4.1. Oktató-nevelő munka 4.2. Együttműködés, kapcsolattartás III. INNOVÁCIÓ, PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 1. Pályázatok 2. Innovációs törekvések 2.1. Cserediák program 2.2. Ének- zenei nevelés IV. PROBLÉMÁK, SZÜKSÉGLETEK BEMUTATÁSA 1. Szakmai megújulás 2. Tárgyi feltételek V. ZÁRÓ GONDOLATOK 2

3 I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. Bevezető A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermeknek valóra váltani lehetőségeit. (Erich Fromm) A Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 1964/65-ös tanévben kezdte meg működését és lett a város oktatási életének szerves, meghatározó egysége. Hódmezővásárhelyen 2007-ben megvalósult átszervezés az iskolaszerkezet átstrukturálódását eredményezte, melyben a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola korábbi arculatát megőrizve új feladatokat kapott. Szellemiségében megújult, az új társadalmi kihívásoknak megfelelő pedagógiai gyakorlat segíti az esélyegyenlőségi koncepcióban megfogalmazott elvek megvalósulását. Az iskola a törvényesség, eredményesség jegyében végzi Alapító Okiratában megjelölt feladatait. Az intézmény körzeti iskolai feladatokat lát el, továbbá emelt szintű ének-zenei oktatás keretei között körzethatár nélkül iskoláz be. Az emelt szintű ének- zenei oktatás határozza meg az iskola sajátosságait, hagyományait. A kodályi koncepció alapján működő intézmény a magyar zenei élet, így a város zenei életének is meghatározója. 2. Alapdokumentumok Az intézmény törvényi működéséhez elengedhetetlenül szükséges alapdokumentumok határozzák meg a pedagógiai munka irányvonalait. A 2008/2009-es tanévben szükségessé vált tanügyigazgatási szempontból több, a törvényi előírásoknak megfelelő módosítás Intézményi Minőségirányítási Program- IMIP Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által megfogalmazott Minőségirányítási Program stratégiai céljai meghatározzák az általános iskolákra egységes fenntartói, illetve intézményünkre vonatkozó egyedi elvárásokat. Ez alapján megfogalmaztuk hosszú távú célkitűzéseinket. Kiemelten fontosnak tartottuk a vezetés felelősségét, a tervezést, a belső mérési, értékelési rendszer működtetését. A pedagógus teljesítményértékelést, valamint az országos kompetenciamérések elemzését kiemelten kezeljük Pedagógiai Program A városi esélyegyenlőségi terv alapján átdolgozásra került Pedagógiai Programunk, melyet egységes szerkezetbe szerkesztve nyújtottunk be elfogadásra. Változások a szakmai munkában: Nem szakrendszerű oktatás Iskolaotthonos oktatás Egészséges Vásárhely Program általános iskolai feladatai 2.3. Iskolai munkaterv A 2008/2009-es tanévben kiemelt célok és feladatok: Alapkészségek kialakítása, fejlesztése A pedagógusszerep segítő, támogató jellege Differenciálás, esélyegyenlőség Egyensúlyteremtés Motiváló tanulási környezet Tevékenység- központúság A mérés, mint a képességfejlesztés alapeleme Tanórai és tanórán kívüli foglalkozások hatékonyságának növelése Módszertani kultúra fejlesztése Környezetvédelem, természetvédelem Egészségnevelés: Testi és lelki egészség Partnereinkkel való együttműködés Pályázati lehetőségek kiaknázása 3

4 3. Személyi és tárgyi feltételek 3.1. Személyi feltételek Az intézményben engedélyezett pedagógus létszám 31 fő, melyet 34 teljes és részmunkaidős kollega tölt be. A nem pedagógusi körben 1 fő gazdasági ügyintéző, 4 fő technikai alkalmazott végzi munkáját. Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű, a kollegák több szakkal, műveltségi területtel rendelkeznek, mely a humánerő gazdálkodást segíti. Pedagógusok végzettség szerinti elosztása TANÉV FŐISKOLA EGYETEM SZAKVIZSGA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 2007/ / sz. ábra A 2008/2009-es tanévben a tantestületből 1 fő szaktanácsadói (integrációs feladatok), 1 fő szakértői (pedagógiai értékelés) megbízást kapott. Fejlesztő pedagógusi végzettséget 2 fő, Tanulás tanítása végzettséget 1 fő szerzett. A következő tanév továbbtanulási tervében 3 fő pedagógus a Sindelár fejlesztő program elvégzésével a pedagógiai módszertani kultúra megújulását célozza, felkészít a tanulási zavarok megelőzésére, illetve azok elmélyülését akadályozza meg. Prémium éves kollegáink az iskolabuszon látnak el feladatokat. Pedagógusok módszertani képzettsége az intézményben sokszínű (1. sz. melléklet/ 2. számú ábra) Iskolavezetés A vezetési struktúrában funkcionális szervezeti felépítés valósul meg, mely növeli a szakszerűség érvényesítését, a kooperációs képességek kihasználását. Szervezeti struktúrában: SZMK Igazgató Közalkalmazotti Tanács Szakszervezet Iskolaszék Igazgatóhelyettes Diákönkörmányzat Alsós munkaközösség vezető Felsős munkaközösség vezető Minőségügyi vezető Gazdasági ügyintéző Alsós pedagógusok közössége Felsős pedagógusok közössége Minőségi körök BECS Techmikai alkalmazottak 3.sz. ábra A rendszeresen tartott vezetőségi, nevelőtestületi, munkaközösségi értekezletek a konstruktív szakmai együttműködést segítik. Nevelőtestületi értekezleteink belső képzést is jelentenek. MÓDSZERTANI PIKNIK elnevezéssel a következő témák feldolgozását céloztuk: Kompetencia alapú oktatás a NAT tükrében A zenei nevelés lehetőségei a kompetenciafejlesztésben, az integrációban SULINOVA ADATBANK használata Interaktív oktatás lehetőségei 4

5 3.3. Tárgyi feltételek Az intézmény nyolc évfolyammal rendelkező általános iskola. Az iskolába maximálisan felvehető tanulók létszáma 480 fő, tanév elején 433 tanuló járt a 16 tanulócsoportba, mely évfolyamonként két párhuzamos osztály működését jelenti. Jelenleg 430 tanulója van intézményünknek, a változás a családok költözése miatt következett be. Az iskolában az oktató-nevelő munka osztálytermi rendszerben folyik, néhány tantárgy oktatásához szaktanterem áll rendelkezésre. Szaktantermek közül a számítástechnika terem 6 működő számítógéppel rendelkezik. A TIOP pályázat azonban lehetőséget ad az iskolának, hogy informatikai eszközök vonatkozásában a korszerű ismeretanyag átadásán túl, új módszertani elemekkel is bővüljön a nevelőtestület nevelő-oktató munkája. Ez megfelelő alapot teremt a kompetencia alapú fejlesztéshez körül épült műemléképületben 16 tanterem, 1 számítástechnikai célokra kialakított terem, 1 nyelvi terem, az alagsorban rajzterem, technika műhelyterem és ebédlő (melegítő konyhával) található. Az iskolaépület kiegészül még torna -, illetve táncteremmel, tornacsarnokkal, kiszolgáló helyiségekkel, orvosi szobával, könyvtárhelyiséggel. A szabadidő eltöltését, a mozgást 3 udvar szolgálja. Önkormányzati beruházásból 2003/2004-ben teljes homlokzati felújítást kapott a Szent István téri, valamint a Vöröskereszt utcai épületrész. A régi építmény Völgy utcai részének további renoválására lenne szükség. A belső udvar igazi Tündérkert tanulóinknak, de a téglaburkolat néhol balesetveszélyes az önfeledten játszó gyermekeknek. Örömteli a bejárati lépcső felújítása, mely műemlék jellegét megőrizve áll rendelkezésünkre és így megtörtént a bejárat balesetveszélyének elhárítása. A fűtéskorszerűsítés mellett, a nyílászárók felújítása a fűtésköltségek csökkentését is segítené. A korábbi átépítés során elkészült keresztszárnyban a tantermek kiépítésével lehetőség nyílna kettő tanterem, és egy korszerű, a szabadidő hasznos eltöltését segítő könyvtár kialakítására. Az alagsorban történő oktatás megszűnhetne. Tanév elején kialakított fejlesztő szoba is új bútorzattal bővült, illetve a diákönkormányzat állandó helyet kapott a sportcsarnok épületében. Pályázati forrásokból két osztályban a tanulópadok és székek cseréje is megvalósult. A tanulóbarát tanterem kialakítása az új módszerek alkalmazásának megvalósítását is célozza. Szülői összefogással valósult meg az alsó tagozatos kisudvar játszó eszközeinek felújítása, az udvar rendbe tétele. 4. Tanulóink, szociális háttérmutatók 4.1. Tanulóink A TANULÓI ÖSSZETÉTEL VÁLTOZÁSA Tanév Összlétszám Hátrányos helyzetű Halmozottan hátrányos helyzetű 2005/ / / / sz. ábra A tanulói adatok jól mutatják az arányok változását. A 2008/2009-es tanévben a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma az esélyegyenlőségi tervben megfogalmazott elveket tükrözi. A 2009/2010-es tanév beiskolázása a kialakult városi arány megtartását célozza, a körzeti feladatok megvalósítása mellett. 5

6 Tanulók száma évfolyamonként 2008/2009 Évfolyam Tanulólétszám az évfolyamon HH HHH SNI összesen sz. ábra A sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) aránya alacsony, de 4 tanulónál kértük a szakértői bizottság, illetve a nevelési tanácsadó véleményét. Jelenleg 3 SNI és 7 BTMN-es (beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő) tanulónk van. Fejlesztésüket az EGYMI szakemberei, illetve az iskola fejlesztő pedagógusai látják el Továbbtanulási mutatók Továbbtanulás szempontjából tanulóink többsége gimnáziumokban, szakközépiskolákban tanul tovább. A 2008/2009-es tanév mutatói is, az előzetes jelentkezések alapján, a korábbi tendenciát követik. Továbbtanulás 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2004/ / / /2008 Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola 6.sz. ábra A középiskolák ebben a tanévben visszajelzést küldtek tanulóink teljesítményéről. A grafikon a 8. osztályos tanulmányi átlagokat hozza párhuzamba a 9. évfolyam eredményeivel. Középiskolai eredmények 8. osztály 9. osztály 5,00 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Irodalom Nyelvtan Történelem Angol Német Matem. Informatika Fizika Biológia Kémia Földrajz Ének Rajz Testnev. Magat. Szorg. 7.sz. ábra 6

7 Fontos, hogy tanítványaink használható ismeretekkel, készségekkel, képességekkel, kompetenciákkal rendelkezve jó teljesítményt elérve az egész életen át tartó tanulás igényét kialakítva a felnőttek világában is boldogulni tudó emberekké váljanak Szociális háttér, támogatások rendszere A társadalmi változások a családok életében is nyomot hagynak, ezért ma a gyermek és ifjúságvédelmi feladatok kiemelt szerepet töltenek be az intézmények feladatrendszerében. Rendszeres gyermekvédelmi támogatás október október április 8.sz. ábra Támogatások / / Tankönyvellátás támogatása (fı) 50% -os étkezési támogatás 100%-os étkezési támogatás 9.sz. ábra Mind a rendszeres gyermekvédelmi, mind a tankönyv, étkezési támogatásban részesülők aránya növekvő tendenciát mutat. A tanulók életének figyelemmel kísérése mindenki felelőssége, a lehetőségek keresése fontos feladatunk. A szülői közösség támogatásával karácsonykor egy-egy színes könyvvel ajándékozhatták meg egymást a tanulók. II. PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉG Pedagógiai munkánk legfőbb célja az oktatási és nevelési feladatok megfelelő összhangban tartása, a Nemzeti Alaptantervben megfogalmazott célok megvalósításával, a kulcskompetenciák fejlesztésére helyezve a hangsúlyt. Magas szintű tantárgyi tudás mellett a közösségi élet emberi tartást kialakító légkörének biztosításával valósítjuk meg a Pedagógiai Programunkban megfogalmazott célokat, feladatokat. Kialakult hagyományainkat megőrizve, arra építve, sokféle, tanításon kívüli tevékenységgel is formáljuk tanulóközösségünket. Törekvésünk olyan iskola kialakítása, ahol a tanuló is alkotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. Ahol megtanul helyesen és okosan, egyénre szabott módon tanulni. Ahol felkeltik benne a tudás iránti vágyat, ahol felfedezheti az alkotás izgalmát és örömét, és hozzásegítik ahhoz, hogy megtalálja azt, amit felnőttként is szívesen művel. 7

8 1. Hagyományok Pedagógiai hitvallásunk alapja az értékek megőrzése mellett a modern pedagógiai kultúra alkalmazásával a partnerek igényeinek való megfelelés. Emelt szintű ének-zeneoktatás Az ének, a zene demokratikussá tesz, mert mindenkire hatással van, tudást közvetít, készséget fejleszt, koncentrációra szoktat. Az óvoda iskola átmenet segítésében az ének-zene fontos szerepet kap, hisz az óvodában tanult dalok, népi játékok kiindulási pontját képezi a további fejlesztésnek. Az ének-zene képességfejlesztésben rejlő értékeit is fel kell használni az esélyegyenlőség segítésére, a Kodály-módszer kapcsolatot teremt óvoda és iskola között. Kórusmunka Iskolánk két kórusa különleges színfoltja életünknek. Karácsonyi hangversenyünk, a hagyományokat követte. Kórusaink részt vettek a Biblia éve kórustalálkozón. Számos városi rendezvényen, köztük három díszközgyűlésen voltak közreműködők. Az Éneklő Ifjúság hagyományait megőrizve városi, megyei versenyen vettek részt. Irodalmi színpad Tanévzáró hangversenyen 15 év előadásainak felelevenítésére készülnek tanulóink. Nagyon fontos, hogy erősödött az együttműködés a Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel. Tanulóink igen magas arányban vesznek részt az intézmény által kínált tevékenységekben, több tanulónk több művészeti területen is részt vesz. Kiemelkedő tevékenységek: Néptánc: 172 fő Szolfézs, hangszer: 162 fő 2. Szemléletváltás, új módszerek alkalmazása Iskolánk feladata, hogy elősegítse az esélyegyenlőség érvényesülését a település egészén, megerősítse az oktatási intézmények szerepét a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek társadalmi integrációjában. Az egyenlő bánásmód elve, a méltányosság legyen az iskola alapvető sajátossága, mely a gyerekek érdekeit szolgálja. A hangsúly a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz a képességek, készségek és az alkalmazásképes tudás fejlesztésére helyeződik át Kompetencia alapú oktatás A Nemzeti Alaptanterv koncepciója alapján a kompetenciák fejlesztése alapvető célkitűzés. A kollegák a kompetenciafejlesztésre vonatkozó ismereteiket önképzéssel, belső képzéssel szerezték meg. A kompetencia alapú oktatáshoz még nem rendelkezünk megfelelő számú képzett szakemberrel. Hiányoznak még azok a tanulói taneszközök, segédletek, kézikönyvek, licencek, értékelési eszközök, melyek a kompetencia alapú oktatásra való áttérést segítik. Használjuk a SULINOVA ADATBANK programjait, módszertani elemeit. A fenntartó által benyújtott TÁMOP pályázat a kompetencia alapú oktatás megvalósítását támogatja. A szakmai előkészítő munka a bevezetésre motiválta az intézményt Nem szakrendszerű oktatás A nem szakrendszerű oktatás keretében kiemelten képességfejlesztés, a lemaradók hátrányainak csökkentése, a tehetségesek további fejlesztése, gondozása folyik. Vállaljuk, hogy a hatékony képességfejlesztéshez pedagógusaink részt vesznek továbbképzéseken, és felfrissítik, illetve kiegészítik módszertani, pedagógiai, pszichológiai ismereteiket. Ezt a folyamatot segítette, hogy a városi szervezésű nem szakrendszerű oktatáson 12 fő vett részt intézményünkből. Az ötödik évfolyamon ettől a tanévtől kezdődően vezettük be a nem szakrendszerű oktatást. A következő tantárgyakat érinti: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ének-zene, testnevelés. Csoportmunkában dolgoztuk ki a helyi programot. Tantárgyi- és időkeret a nem szakrendszerű oktatásban 2008/ / / től 5. évfolyam 5 óra/hét 5 óra/hét 5 óra/hét 7 óra/hét 6. évfolyam 5 óra/hét 5 óra/hét 5 óra/hét 7 óra/hét 10.sz. ábra 8

9 Ezen kívül projektnapok szervezésével a helyi Egészséges Vásárhelyért Program általános iskolai feladatvállasának megvalósításával valamennyi tantárgyban megjelenő egészségfejlesztés és környezeti nevelés is részét képezi a nem szakrendszerű oktatásnak Iskolaotthonos oktatás Az Otthonos iskola elnevezést viselő iskolaotthonos oktatással a kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozásokat, a napközis foglalkozásokat, valamint a mindennapos testnevelés foglalkozásait a délelőtti és a délutáni tanítási időszakban egymást váltva, a tanulók arányos terhelését figyelembe véve szervezzük meg. Az iskolaotthonos szervezeti formában nagyobb lehetőség nyílik a fejlettségi, illetve szocializációs hátrányok kompenzálására, de a tehetségekkel való differenciált foglalkozásra is. Ez az oktatásszervezési forma támogatja az óvoda-iskola közötti átmenetet Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) Az integrációs tevékenység akkor éri el igazi célját, ha szinte észrevétlenül, de teljesíti az elvárásoknak megfelelő hatást. Elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélettel lehetünk a legeredményesebbek, tudnunk kell, hogy a meglévő adottságokra alapozva mindenki tanítható, a taníthatóság a motiváltságtól, a tanítási módszerektől és eszközöktől egyaránt függ. Ezért nagyon fontos a pedagógiai tevékenység. Az intézmény konzorciumi partnerként vett részt a HEFOP /B pályázatban. A megkezdett tevékenységet folytatva végezzük tevékenységünket az új feladatok megvalósítása érdekében. A szakmai munkát mikrocsoportok működtetésével szerveztük meg, és ezt a folyamatot vittük tovább ebben a tanévben is: IPR mikrocsoport Belépő csoport Lépegető csoport Haladó csoport Komplex művészeti csoport Mérés és értékelés csoport IKCS iskolai környezeti csoport A Belépő mikrocsoportban azok a kollégák tevékenykednek, akik az óvodából fogadják a gyerekeket, az évfolyamon tanítanak. Elsősorban a körzeti óvodával, de a városi beiskolázás okán a többi óvodával is tartják a kapcsolatot. Az óvodai nevelési programok, a játékos fejlesztések megismerése segítik a nevelő, oktató munkába való beépítést. Intézményünkben 5 tanító van, aki óvónői végzettséggel is rendelkezik. Népi játékok, valamint nyelvi előkészítő foglalkozás támogatja az együttnevelést. A Lépegető mikrocsoport tagjai a évfolyamon tanítók, az alsó és felső tagozat közötti átmenetet segítik Esetmegbeszéléseiken az átmenet problémáit tárgyalják, közös programok szervezésével segítik az átmenetet. Az alsóban és felsőben egyaránt tanító pedagógusok segítik ezt a munkát. A Haladó mikrocsoportot a évfolyamos kollégák alkotják, fő feladatuk az érettségit adó középiskolába való felvételre való felkészítés és a bennmaradás elősegítése. Rendszeresen tartanak felvételi előkészítő foglalkozásokat, keresik a versenyeztetés lehetőségét, tartják a kapcsolatot a közéoiskolákkal. Akik korrepetálásra, felzárkóztatásra szorulnak azok szüleivel, közösen igyekeznek az esélyegyenlőségüket megteremteni a bejutáshoz. Komplex művészeti csoportjaink a Mazsola báb csoport, a Mini színpad, az Irodalmi színpad, a Kis kórus, a Gyermekkar a közösségformálást, a személyiségfejlesztést szolgálják. Meghatározó jelentőségű a gyermek személyiségének fejlődésében, intellektuális és erkölcsiközösségi tulajdonságainak alakulásában, az intézményhez, társaihoz és önmagához fűződő viszonyának formálódásában. A Mérés és értékelés csoport az elvégzett munka alapján történő intézményi önértékelést támogatja, valamint a hatékony tanuló megismeréshez járul hozzá a tanulói eredmények kiértékelésében. A szülői házzal a mentori rendszer segítségével tartjuk a kapcsolatot, külön figyelemmel azokra a családokra, akik egyéni élethelyzetüknek köszönhetően segítségre szorulnak érdekeik érvényesítéséhez, ebben a munkában az ifjúságvédelmi felelős kollégáink segítenek. 9

10 Az IPR munkacsoport az integrációs tevékenységet fogja össze, illetve a pályázati megvalósítást segíti. Szakképzett kollégák végzik a HHH-s tanulók egyéni fejlesztését, irányítják, segítik a mentorálást. A helyzetelemzés, fejlesztési tervek elkészítése során a Hatékony tanuló megismerési technikák és patronáló rendszerek képzés ismereteinek alkalmazása történik. A multikulturális tartalmak megvalósulásához nyelvi napunk járult hozzá, melyet a cserediák program támogatott. Nagyon fontos új elem a pályázati lehetőség felkutatása tanulóink további külföldi utazásainak támogatására. Ebben a tanévben is szervezünk színházlátogatást, szervezünk előadásokat tanulóink, illetve óvodások számára. A szociális érzékenységet nagyon fontosnak tartjuk, így ebben a tanévben az idősek otthonával terveztünk közös programot, a nyugdíjas szervezetek kórustalálkozóján már hagyományosan szerepeltek kórusaink. Eszközállományunkat a fejlesztéshez, az integrációs neveléshez, kívántuk modernizálni: fejlesztő eszközök beszerzése történt. Óvoda iskola közötti átmenet Ebben a tanévben kiemelten kezeltük az óvoda- iskola közötti átmenetet, mely a közösen megalkotott Intézkedési terv óvoda-iskola átmenet programunkban is megjelenik. A közös szakmai programot a Szabadság téri óvodával dolgoztuk ki. Célunk az óvoda és iskolánk közötti szakmai együttműködés, az óvodákban elkezdődő folyamatos és tervszerű fejlesztő munka iskolánkban való folytatása. Az egész testület alkalmazza Az óvoda-iskola átmenet megsegítése képzésen megismert technikákat, elsősorban az iskolai módszertan közelítésével az óvodai foglalkozások metodikájához, szokásrendszeréhez, időbeosztásához, fokozottan figyelembe véve az eltérő tanulói igényeket, a differenciált fejlesztést. Alkalmazzuk a mindennapokban azokat a szakmai anyagokat, melyeket összeállítottunk: Vers-, mondóka-, mesegyűjtemény, Kommunikációs- és személyiségfejlesztő játékok gyűjteménye. Ebben a tanévben a tudatos szakmai együttműködésre helyeztük a hangsúlyt, szakmai műhelymunka megvalósítására törekedtünk. Fő célok, tevékenységek: Erősítenünk kell a körzeti óvodánkkal és valamennyi óvodával az együttműködést, melyet a HEFOP pályázat keretében már az előző tanévben megkezdtünk. Kiemelt terület az énekzenei nevelés. A beiskolázási gyakorlat erősítése. A megvalósult városi szintű integráció eredményeinek továbbvitele. Az óvoda-iskola átmenet munkacsoport által kidolgozott szakmai anyag átadása más intézményeknek. Az eltérő képességű és szociális helyzetű tanulóink együttnevelése, oktatása. Az egyéni különbségeket figyelembe véve a tanulók személyiségstruktúrájának optimális fejlesztése, széleskörű kompetenciafejlesztés, a szülői házzal való szorosabb együttműködés kialakítása, sikerélmény fokozása. Az ének-zenei nevelés óvodai, iskolai módszertani eleminek használata a képesség és készségfejlesztésben. Nyílt szakmai napok szervezése. Hospitálások, esetmegbeszélések az intézmények között. Közös ünnepségek, programok. Iskolaotthonos oktatás megvalósítása: Otthonos iskola program működtetése. 10

11 Megvalósult programok: Suliváró Együttműködési nyilatkozatok Őszi barangolás Szakmai megbeszélés: DIFER Mit tudunk? Iskolai foglalkozások Kerek-asztal beszélgetés: beiskolázás, szakmai együttműködés Mikulásváró Karácsonyi hangverseny Szakmai megbeszélés: intézkedési terv Óvodai foglalkozások: hospitáció Farsangi programok Szülői fórumok az óvodában Játsszunk együtt!- nyílt nap Erdei óvoda-iskola Nyuszi nap A TÁMOP fenntartó által benyújtott pályázat az intézménynek az átmenetek támogatását segítő tevékenységét hívatott segíteni, melyben intézményünk is szakmai partner. 3. Mérés, értékelés 3.1. DIFER mérés A DIFER mérést óvodai jelzések, illetve a tanév kezdetén tapasztaltak alapján végeztük el, azoknál a tanulóknál, ahol az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni. Az egyéni fejlesztési terveket erre építve készítettük el. Tervezzük, hogy a következő tanévben az egyszerűsített mérőanyagot használva a teljes első évfolyamra végezzük el a mérést Bemeneti, kimeneti mérések A megfelelő mérőeszközökkel végzett belső mérések, értékelések lehetőséget teremtenek arra, hogy feltérképezzük, elemezzük az iskolánk tanítási, tanulási teljesítményeit. A tanév elején elvégzett bemeneti mérések alapján készítették el a pedagógusok az egyéni fejlesztési tervüket. A tanév végi kimeneti mérés a fejlesztés, tehetséggondozás eredményességére, esetleges korrekcióra mutat a pedagógiai folyamatban Kompetenciamérés Az iskolában folyó szakmai munka értékelésének egyik fontos mutatója az országos kompetenciamérés eredménye, melynek elemzése lehetővé teszi az iskolánkban folyó nevelő-oktató munka minőségének növelését. A kompetenciamérések elemzése kiemelt feladatunk volt. Az elemzés kiterjedt az iskolai, telephelyi mutatók vizsgálatára, a képességszintek, a tanulói egyéni teljesítményekre, a feladattípusok alapján a képességterületek vizsgálatára. Mind a évi, mind a évi mérés elemzését elvégeztük, intézkedési tervünkben a fejlesztés, a pedagógiai munka irányait határoztuk meg. Országos kompetenciamérés eredménye Iskola átlaga Országos Iskola Országos Iskola Országos Iskola átlag átlaga átlag átlaga átlag átlaga Szövegértés Országos átlag 6. évfolyam évfolyam Matematika 6. évfolyam évfolyam sz. ábra 11

12 A táblázatból látható, hogy a 2004-es eredményekhez képest mindegyik évfolyamon javultak az eredmények. A kompetenciamérések eredményeivel történő tudatos és tervszerű foglakozás, a módszertani kultúra fejlesztése pozitív irányú elmozdulást eredményezett. Az intézményi szintű és az egyéni fejlesztési tervek következetes megvalósítását is tükrözik az eredmények. A évi intézkedési terv eredményeire építve kell elvégeznünk a visszacsatolást, a szükséges korrekciót. A évi mérésnél a családi háttérindex (CSH) szempontjából 6. évfolyamon az elvártnak megfelelő, 8. évfolyamon nem áll rendelkezésre ilyen mutató. (Csak azok a telephelyek szerepelnek az ábrákon, amelyeken legalább a diákok kétharmadára kiszámítható a CSH-index, és a CSH-indexszel rendelkező diákok átlaga beleesik az összes diák képességátlagának konfidencia-intervallumába mindkét felmért terület esetében). Iskola és az országos teljesítmények viszonya jobb hasonló gyengébb Szöv egértés 6. Matematika 6. Szöv egértés 8. Matematika sz. ábra A grafikon jól mutatja, hogy országos vonatkozásban sokkal több a gyengébben teljesítő telephely iskolánkhoz viszonyítva. Fő célkitűzések az intézkedési tervben: A kompetenciamérések eredményeit a jelenlegi szinten tartani, illetve magasabb szintre jutni. Ehhez a következő lépések szükségesek: Szövegértés: Értelmezés a szövegkörnyezet segítségével, majd a szöveg alapján megmagyarázni a kívánt fogalmat. Összefüggések megláttatása. Saját szavakkal értelmezni helyzeteket. Információk visszakeresése, ezek alapján levonni a megfelelő következtetéseket, kapcsolatokat. Szinonimák keresése, ezek helyes használata. Szókincsbővítés, szakszerűség a megnyilvánulásban. Történések időrendbe állítása. Igaz-hamis állítások eldöntése. Matematika: Az alapfogalmak, egyszerű feladatok, műveletek további gyakorlása. Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a komplex, egyszerre több problémával foglalkozó feladatokra. Rá kell kényszerítenünk a diákokat a gondolkodásra, arra, hogy ne adják fel a probléma megoldását, próbálkozzanak. Kiemelten kell kezelnünk a térlátással, grafikonról való adatok leolvasásával foglalkozó feladatokat. Továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetnünk a mértékegységek átváltására és területszámítási feladatokra. Kiemelten kell kezelnünk a statisztikával, valószínűség-számítással foglalkozó témaköröket. 12

13 Más tanítási órákon (fizika, kémia, biológia) is előtérbe kell helyeznünk a matematikai számításokkal kapcsolatos feladatokat. Törekednünk kell arra, hogy minél több tanulónk legyen képes magasabb gondolkodási szintet igénylő problémák megoldására. Fokozott figyelmet kell fordítani a gyerekek önálló gondolkodóvá nevelésére. 4. Szakmai munka Az alapvető ismeretanyag elsajátítása, a tanultak feldolgozása, az összefüggések felismerése csak eszköz az önállóság kialakításához, ehhez kell az iskola pedagógusainak a gyermekek képességeihez mérten segítséget nyújtani. Fő kiindulási pontunk a motiváció megteremtése. Tanulóink érdeklődésének felkeltésével biztosítanunk kell a megismerés örömét és a rendszeres sikerélményt Oktató-nevelő munka A 2008/2009-es tanévben az iskola vezetősége belső ellenőrzési tevékenységét a törvényi kötelezettségek, és a munkaköri leírások szem előtt tartásával végzi. Az óralátogatásokat ütemterv szerint végeztük a következő szempontok alapján: Kompetencia alapú oktatás: o szövegértési kompetenciafejlesztés o kognitív képességfejlesztés o kommunikációs készségfejlesztés o szociális kompetenciák fejlesztése Módszertani kultúra o a differenciálás és integrálás tanórai gyakorlata o új módszertani elemek- kooperativitás o a tanulásmódszertan elemeinek beépülése o a tanóra szervezésének hatékonysága Értékelés, önértékelés a tanóra folyamatában Eszközhasználat a tanítási órán Az óralátogatást elemző megbeszélés, önértékelés és vezetői értékelés követte. Az óratervek, az egyéni fejlesztési tervek, a szakmai munka, megbeszélések jól mutatják az új módszertani elemek megjelenését, a kooperatív technikák, a projektmunka alkalmazását. A tantárgyi koncentráció megvalósítása a kompetenciák fejlesztését is szolgálják. A tanulás tanítása az önálló tanulás képességét fejleszti. Tanulóink nagyon sok városi, megyei, országos versenyen vesznek részt eredményesen, tanulmányi és sportversenyeken egyaránt (2. számú melléklet) Együttműködés, kapcsolattartás Szakmai közösségek A szakmai közösségek közül alsó és felső tagozatos munkaközösség pedagógiai munkánk meghatározó egységei. Együttműködő, konstruktív tantestület közreműködésével színes iskolai tevékenység egészíti ki a tantárgyi keretet. A városi alsós versmondó, valamint az idegen nyelvi éneklési verseny megrendezését intézményünk vállalja. Diákok, tanulók A diákgyűlések, a diákközgyűlés a partneri együttműködésre való törekvést mutatja. A tanulói igények, problémák kezelésére intézkedési tervet készítettünk. A szülői munkaközösség, az iskolaszék A rendszeres megbeszélések a kétoldalú kommunikációt segítik. Ezen kívül a szülői értekezletek, fogadóórák, iskolai ünnepségek, hagyományos rendezvények, közös programok erősítik az együttműködést. Az iskola pedagógusai törekszenek a szülők bevonására az iskola hagyományőrző programjaiba. 13

14 Partnerintézmények Valamennyi intézménnyel a konszenzuson alapuló együttműködést igyekszünk megvalósítani. Egymás programjainak látogatása, információcsere, szakmai egyeztetés részét képezi munkánknak. Az Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény kiegészíti, segíti szakmai tevékenységünket. A Nevelési Tanácsadó a BTMN-s gyerekek ellátásában segít, utazó gyógypedagógus látja el az SNI-s tanulókat. Iskolapszichológus konzultációval, megfigyeléssel támogatja munkánkat. Sportegyesületekkel is jó kapcsolatra törekszünk: HÓD ÚSZÓ SE, KOSÁRLABDA, VÍZILABDA, ATLÉTIKA szakosztály munkájában vesznek részt aktívan tanulóink A Zöld Kapocs oktatóközponttal való együttműködés részeként a Zöld Karácsony városi programon közel 120 tanulót fogadtunk Régi idők karácsonya városi programon. Az iskolai honlap állandó frissítésével folyamatosan biztosítja az iskolai eseményekről való tájékoztatást, aktualitásokat, a nyilvánosságot. III. INNOVÁCIÓ, PÁLYÁZATI TEVÉKENYSÉG 1. Pályázatok A mai oktatáspolitikai elemek ismeretében egy intézmény életét nagymértékben befolyásolja pályázati tevékenysége. A normatív támogatási rendszert sok helyen felváltó pályázati rendszer kiemelt feladatokat határoz meg az intézmények számára. A pályázati tevékenységet sokoldalúan kell végezni. Eredmények: Pályázat Cél, feladat Összeg TIOP pályázat Intelligens iskola Számítástechnikai eszközök beszerzése 9/2008 OKM rendelet Integrációs és képesség kibontakoztató Ft pályázat 11/2008 OKM rendelet Minőségbiztosítási pályázat. A mérés, Ft értékelés folyamatok támogatása. 23/2008 OKM rendelet Informatikai pályázat Ft Csongrád Megyei Közoktatási Eszközbeszerzés, tanulóbarát osztályterem Ft Alapítvány alakításához TEMPUS Közalapítvány Előkészítő szakmai látogatás 1000 Euro 13.sz. ábra Beadott pályázatok: A fenntartó által benyújtható pályázatokban vettünk részt: TÁMOP Az integrációs folyamatok segítése, az óvoda-iskola, valamint az általános és középiskola közötti átmenetek megtámogatására. TÁMOP Kompetencia alapú oktatás bevezetését célzó tevékenység megsegítése. Mindkét pályázat nagy lehetőség intézményünk számára, hisz tapasztalataink azt mutatják, hogy a módszertani kultúra megújulása ebben a gyorsan változó világunkban elengedhetetlen. Intézményi pályázatok: Hozd a formád Magyarország!- egészségnevelő programot támogató pályázat Két tanévet felölelő projekt, melyhez tanévenként Ft támogatást nyújt az Egészséges Városok Szövetsége, illetve vállalt kötelezettséget Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A pályázat összértéke: Ft Az egész életen át tartó tanulás programját a TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Comenius Iskolák közötti együttműködési alprogramja támogatja, mely a nemzetközi kapcsolatok erősítését, nyelvtanulást és annak fejlesztését szolgálja. A benyújtott multilaterális pályázat ig tart, melyben hét ország iskolái vesznek részt. A program projekt címe: Az én világom a te világod: Különbségek, melyek összekötnek bennünket. A pályázat prioritási tényezői: kompetencia alapú oktatás, hátrányos helyzet kompenzációja, mérés-értékelés, sport, művészet. A pályázat összértéke: Euro 14

15 2. Innovációs törekvések 2.1. Cserediák program A program az idegen nyelv oktatását, az élő nyelvhasználatot szeretné erősíteni. A 2007/2008-as tanévben GRAZ városából fogadott tanulókat intézményünk., melynek eredményeként tanulóink kaptak meghívást Graz városába ebben a tanévben. Műsorukat a szülők, tanulóink is megtekinthették, melyet élménybeszámoló, média anyag összeállítása követett, a nyelvi, kulturális értékek sikeres integrációját eredményezte. Ebben a tanévben Dán iskolával sikerült kapcsolatot felvenni. A májusban érkező csoport a tanévzáró hangversenyünk mellett, Hódmezővásárhely nevezetességeit, Mártély természeti értékeit ismerheti meg, illetve bekapcsolódnak iskolai tevékenységünkbe. Törekvésünk pályázatokkal a program hosszú távú megvalósítása Ének-zenei nevelés A zene az élet szépségét és benne ami érték, azt mind meghatványozza. ( Kodály Zoltán) Az ének- zenei nevelésnek két pólusát kell erősítenünk: egyrészt a tehetséggondozás, másrészt a képesség, készségfejlesztés az, ami a tanulókban rejlő értékeket megsokszorozhatja. Az iskolai nevelésben az érzelmi nevelés ugyanolyan fontos, mint az értelmi nevelés. Manapság az érzelmi nevelés egyre inkább háttérbe szorul, pedig az életben való boldoguláshoz az értelmi intelligencia (IQ) helyett sokkal inkább az érzelmi intelligenciára (EQ) van szükség. Élnünk kell a kereszttantervi lehetőségekkel, a tantárgyi koncentrációval. Az éneklés, a zenehallgatás, az improvizáció és a zenei írás-olvasás tevékenységei sokféle kompetencia fejlesztésére adnak lehetőséget: Intellektuális kompetenciák Kritikai gondolkodás: véleménynyilvánítás, alkotás, esztétikai értékítélet Kreativitás Információs és kommunikációs technikák alkalmazása Személyi és szociális kompetenciák Együttműködés másokkal Interkulturális kompetencia A TÁMOP pályázat keretén belül tervezzük az iskolai szakmai program kidolgozását, Jó gyakorlattá alakítását. IV. PROBLÉMÁK, SZÜKSÉGLETEK BEMUTATÁSA 1. Szakmai megújulás Az intézmény fejlesztési célja, hogy az új társadalmi kihívásoknak megfelelően korszerűsíteni tudja pedagógiai gyakorlatát, a pedagógusok szakmai, módszertani felkészítését segítse a kompetencia alapú oktatás minél eredményesebb megvalósítása érdekében. Mindezen tevékenységek növelik az esélyegyenlőséget, segítik hátrányos helyzetű emberek társadalmi integrációját. Az iskola belső szakmai munkájának megújítására, az új módszerek iránt érdeklődő pedagógusok továbbképzésére, az új módszerek bevezetéséhez szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételére nyújt lehetőséget a TÁMOP és a TÁMOP pályázat. A mérés, értékelés gyakorlati alkalmazása, mint pedagógiai eszköz épüljön be a mindennapok gyakorlatába. A pedagógusok informatikai felkészültségének növelése, az IKT eszközök tanórai felhasználásának kiépítése (TIOP ). Erdei iskola program megvalósítása. 2. Tárgyi feltételek A tantermek berendezése (IKT eszközök) segíti a hatékony oktató- nevelőmunkát. TIOP pályázat eszközeinek beszerzése. Fűtéskorszerűsítés, nyílászárók javítása, a belső udvar burkolatának javítása. Keresztszárny termeinek kialakítása. Udvari tanterem létesítése. 15

16 V. ZÁRÓ GONDOLATOK A gyors technikai, társadalmi, gazdasági változások miatt egyre nehezebb az iskolák élete, hisz ma nehezen tudjuk megmondani, hogy milyen tudásra, képességre, készségre lesz szüksége később a ma iskolába járó nemzedéknek. Az élethosszig tartó tanulás a tudás új megközelítését helyezi előtérbe. Az iskola pedagógiai folyamatainak alkalmazkodni kell a kor kihívásaihoz, ugyanakkor állandóságot, értéket teremtve kell tevékenységét megtervezni. Ehhez elengedhetetlen az innovatív, együttműködő, szakmai munkájára igényes tantestület. Ez magában rejti a megújulásra való törekvést, ugyanakkor az értékek megőrzését. Intézményünk nevében köszönöm Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatását eddigi munkánkhoz. Intézményünk hosszú távú célkitűzését a következő gondolat tükrözi: A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak. (Goethe) Hódmezővásárhely, április 17. Forrainé Kószó Györgyi igazgató 16

17 Mellékletek 1. számú melléklet 2.sz. ábra Módszertani terület Résztvevő pedagógu sok Módszertani terület Résztvevő pedagógu sok A pedagógus mesterség nem szakrendszerű oktatás 16 Szövegértés kompetencia programcsomagok használata 1 Hatékony tanulómegismerési technikák 29 Minőségfejlesztésben használatos módszerek 3 Óvoda iskola átmenet megkönnyítése 28 Minőségbiztosítás 3 Hatékony együttnevelés 29 SDT 1 Életvezetési ismeretek és készségek 2 Mestersége tanító 2 A kreativitás és kommunikációs készség 1 Szorobánnal a matematika oktatásban 2 Véleményem szerint 2 Én is tudok olvasni 1 A gyengék és jók együtt - 5 értem, tudom, szeretem 1 Iskolai drogkoordináció 2 Probléma megoldó technikák 1 Amit egy osztályfőnöknek fontos tudnai 6 Szorobán használat 2 Vízitáborok szervezése 1 Fejlesztő pedagógia 2 Tanórai differenciálás a gyakorlatban 4 Drámajáték-vezető alapozó képzés 1 Lépésről lépésre gyermekközpontú iskolai nevelés 2 Az intézményvezető feladatai a minőségbiztosításban 2 Tanulásmódszertan tanítása 2 Esetmegbeszélés 1 Erkölcs a művészetekben és iskolában 2 Kedvesház pedagógia 1 Központban a népdal 1 Kooperatív technikák 1 Módszertan az átmenet megkönnyítésére 1 Grafológiai ismeretek 9 Segítség a tanulási, oktatási akadályok leküzdésében 2 Bevezetés a hangok és a zenei folyamatok világába 1 Mozgóképkultúra és médiaismeret alapozó 1 Interaktív tábla használata 1 Alternatív pedagógiák Magyarországon 1 Az összetartó társadalom 1 17

18 TANULMÁNYI VERSENYEK 2008/2009 Városi szavalóverseny Zsigmond Anna 6. Szűcs Petra 2 Mucsi Tamás 5. Wass Albert vers- és prózamondó verseny 2. számú melléklet 1. Kategóriában Mucsi Sarolta és Sápi Elizabet megosztott 2. lett, 2. Kategóriában pedig Bere Katalin 2., Kovács Emese Réka 3.helyezést ért el. Angol nyelvi vetélkedő Szántai Réka (8.b) és Szűcs Petra (8.b) I. Hely Budai Dániel (8.b) és Kaszás Ádám (8.b) IV. Hely. József Attila kupa Fürcht Tamás I. Hely, az iskola csapata II. Hely Diákok Őszi Tárlata Rostás Vanda 5.a-díjazott Lions Klub rajzpályázata Szabó Tilda 6.a tanuló 3. Helyezett Nyugdijas Lakópark rajzpályázata Hevesi Flóra, Rostás Vanda, Tóth Zsuzsa, Nagy Mercédesz 5.a Városi szépkiejtési verseny I. Szűcs Petra 8.b II. Bere Katalin 7.a Országos szépkiejtési verseny Városi balladamondó verseny Városi helyesírási verseny Szűcs Petra 8.b bronz minősítés Izsó Fruzsina 5.a II. Hely Hevesi Flóra 5.a II. Hely Rostás Vanda 5.a IV. Hely Fekete Zsóka 6.b IV. Hely Török Hanna 6.b VI. Hely Ferencz Mónika 7.b VII. Hely Fürcht Tamás 8.a IX. Hely EVP Víz mint éltető erő társasjáték Hevesi Flóra 5.a II.díj készítő pályázat Hevesy György verseny Megyei II. Hely Zrínyi Ilona matematika verseny Molnár Csilla, Kovács Armand 5.a Vincze György, Fürcht Tamás 8.a, Kaszás Ádám, Budai Dániel, Vörös József 8.b Zrínyi megyei forduló Fürcht Tamás I.hely Varga Tamás matematika verseny Fürcht Tamás II.hely megyei forduló Varga Tamás matematika verseny Országos forduló: Fürcht Tamás 8.a Városi versmondó verseny Kovács Lilla IV. 1.a IV. Helyezés Földházi Evelin különdíj Városi mesemondó verseny Aczél Mátyás Pál 2. B I. Helyezés Megyei mesemondó verseny Aczél Mátyás Pál 2. B VI. Helyezés PMK Petőfi szavalóverseny Petőfi rajzpályázat helyezettjei Városi Kazinczy verseny Kovács Petra 1. A I. Helyezés Kovács Lilla 1. A II. Helyezés Földházi Evelin különdíj Mispál Luca, Szabó Ábel, Pap-Lukács Kata Kovács Vivien 3. a I. helyezés Szabó Kristóf 3.b III. helyezés Aszalai Réka 4.b II. helyezés Szabó Kristóf különdíj Mátyás meseíró pályázat 7 mérföldes csizma mesevetélkedő 4.a osztály V. helyezés 18

19 I.korcsoport lány: Csapat I. hely Egyéni: 500 m síkfutás: Borbáth Luca 1. hely, Tar Nóra 3. hely 30 m síkfutás: Borbáth Luca 3. hely Medicinlabda lökés: Rárósi Emese 1. hely, Tar Nóra 3. hely I.korcsoport fiú:csapat I. hely: Egyéni: 30 m síkfutás: 2. Kecskeméti László Medicinlabda lökés: 1. hely Kecskeméti László, 3. hely Szűcs Gergely SPORT EREDMÉNYEK 2008/2009 HOPP PARÁDÉ Távolugrás: 1. hely Szűcs Gergely, 2. hely Kecskeméti László, 3. hely Ancsányi József II. korcsoport lány: Csapat I. hely Egyéni: 30 m síkfutáa: 1. hely Fürcht Henrietta Távolugrás: 3. hely Szemenyei Petra 500 m síkfutás: 3. hely Fürcht Henrietta II. korcsoport fiú: Csapat III. hely Külön díj: Borbáth Luca Kecskeméti László CSONGRÁD MEGYEI CSAPAT BAJNOKSÁG Lány távolugrás I. hely Fiú távolugrás V. hely Lány magasugrás I. hely 10x200m váltó V. hely Lány kislabda hajítás V. hely ÚSZÁS VÁROSI DIÁKOLIMPIA I. korcsoport Bánfi Bence 50 mell 1. hely Zsótér Nóra 50 hát 1. hely, 50gyors 2. hely III. korcsoport A kategória Török Péter 100 gyors 2. hely Korsós Kristóf 100 mell 1. hely, 100 hát 2. hely III. korcsoport B kategória Fülöp-Nagy Tamás 100 gyors 3. hely Nagy Lili 100 gyors 1. hely, 100 hát 1. hely Virágh Vivien 50 mell 1. hely Nagy Gréta 50 mell 2. hely IV. korcsoport A kategória Korsós Kristóf 100 mell 1. hely 100 hát 2. hely Seres Medárd 100 hát 1. hely 100 pillangó 4. hely ÚSZÁS MEGYEI DIÁKOLIMPIA Fóris Botond 100 gyors 2. hely Hézső Beáta 100 gyors 1.hely, 100 hát 2. hely Seres Medárd 100 hát 1. hely, 100 pillangó 1. hely IV. korcsoport B kategória Mucsi Tamás 100 hát 2. hely Kaszás Ádám 100 hát 3. hely Virág Dorina 100 gyors 3. hely Zsótér Csaba 100 gyors 1. hely 4x50 m fiú gyors váltó 3. hely 4x50 m lány gyors váltó 3. hely Zsótér Nóra 50 hát 1. hely 50 gyors Fóris Botond 100 gyors 3. hely ÚSZÁS ORSZÁGOS DIÁKOLIMPIA Korsós Kristóf 100 mell 6. hely Seres Medárd 100 hát 7. hely Zsótér Nóra 50 hát 13. hely VÁROSI ASZTALITENISZ DIÁKOLIMPIA Fiú csapat I. hely:benczédi Levente Szabó Ádám Lány csapat I. hely:nánai Lilla Zsótér Rebeka Egyéni: 1. hely Nánai Lilla 2. hely Zsótér Rebeka 3. hely Molnár Mónika Megyei : Nánai Lilla 1. hely Benczédi Levente 4. hely Országos: Nánai Lilla csapat 12. hely 19

20 Városi I. hely, megyei II. hely JÁTÉKOS SPORTVETÉLKEDŐ: KOSÁRLABDA III. korcsoport fiú városi III. hely IV. korcsoport Lány városi I. hely, megyei III. hely IV. korcsoport fiú városi IV. hely Városi: IV. korcsoport Szűcs Petra medicin lökés 1. hely, magasugrás 2. hely, 3-as ugrás 3. hely Németh Evelin medicin lökés 2. hely, magasugrás 4. hely, 3-as ugrás 6. hely Sallai Zsuzsanna medicin lökés 3. hely, 3-as ugrás 4. hely Dezső Lilla 3-as ugrás 2. hely Nánai Lilla medicin lökés 4. hely Hézső Beáta magasugrás 3. hely III. korcsoport Sápi Elizabet 3-as ugrás 1. hely, magasugrás 1. hely Megyei: IV.korcsoport Szűcs Petra helyből távolugrás 1. hely, medicinlabda lökés 3. hely Sallai Zsuzsanna helyből távolugrás 4. hely, medicinlabda lökés 4. hely Stranszky Nikoletta medicinlabda lökés 6. hely Hézső Beáta helyből távolugrás 6. hely, medicinlabda lökés 5. hely TEREMATLÉTIKA Sarkadi Petra medicin lökés 6. hely Bán Vivien medicin lökés 3. hely Héjja Dávid 3-as ugrás 1. hely, medicin lökés 1. hely Vízhányó Dániel 3-as ugrás 3. hely Kajó Kinga 3-as ugrás 3. hely Szőke Fanny 3-as ugrás 4. hely, medicin lökés 1. hely, magasugrás 2. hely Fülöp-Nagy Tamás magasugrás 3. hely II. korcsoport Váltóverseny 2. hely Tarjányi Dániel helyből távolugrás 3. hely Héjja Dávid helyből távolugrás 1. hely, medicinlabda lökés 1. hely Szőke Fanny helyből távolugrás 5. hely, medicinlabda lökés 1. hely Kajó Kinga helyből távolugrás 1. hely II. korcsoport fiú III. hely TEREMLABDARÚGÁS IV. korcsoport lány városi II. hely, megyei II. hely III. korcsoport lány városi I. hely, megyei VI. hely III. korcsoport fiú városi II. hely, megyei VI. hely MEZEI FUTÓVERSENY AQUATLON Korsós Kristóf városi 1. hely, megyei 1. hely Egyéni: Korsós Kristóf városi 3. hely II. korcsoport lány városi III. hely II. korcsoport fiú városi III. hely I. korcsoport lány városi I. hely Egyéni: Kecskeméti László 1. hely III. korcsoport fiú I. hely IV. korcsoport lány III. hely IV. korcsoport fiú II. hely SULIPÓLÓ 20

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE

HELYZETELEMZÉS, A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELTÉTELRENDSZERE PREAMBULUM A székesfehérvári HÉTVEZÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, a tankötelezettséget nyolc évfolyamon biztosítja. Az intézmény fenntartója: Székesfehérvár

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész

HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola és Alapi Tagiskolájának HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. rész A Cecei Általános Iskola érvényben levő pedagógiai programjának felhasználásával összeállította és szerkesztette: Király

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

OM: 028407. Békéscsaba, 2014.

OM: 028407. Békéscsaba, 2014. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BÉKÉSCSABAI TANKERÜLET BÉKÉSCSABAI SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM OM: 028407 Békéscsaba, 2014. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE

A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE A SZIGETHALMI GRÓF SZÉCHENYI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS HELYI TANTERVE 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 Pedagógiai program Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 5 2. Helyzetelemzés... 8 Az intézmény

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben