Gondolatok a Waldorfpedagógiáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gondolatok a Waldorfpedagógiáról"

Átírás

1 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 1 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 2 Gondolatok a Waldorfpedagógiáról A Kecskeméti Waldorf Óvoda és Általános Iskola kiadványa Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvõ generációnak meggyõzõdéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélõerejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg saját szemével nézni a világban. A mi vélekedéseink és meggyõzõdéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk õket, hogy azt mondjuk, így látjuk mi a világot. Nézzétek most már meg ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyõzõdéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Mindenfajta nevelés önnevelés, és mi, mint tanítók, nevelõk, csak a saját magát nevelõ gyermek környezetét alkotjuk. A legkedvezõbb környezetet kell megteremtenünk, hogy a gyermek úgy nevelje általunk önmagát, ahogy belsõ sorsát követve nevelõdnie kell. Rudolf Steiner a Waldorf-pedagógia alapítója és az elsõ iskola létrehozója

2 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 3 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 4 Kedves Olvasó! Kiadványunk célja egy kis ízelítõt adni a Waldorf-pedagógia csodájából, a gyermekek fejlõdésére gyakorolt jótékony hatásáról. Olvassa, forgassa ezt a füzetet olyan szeretettel, mint amilyennel mi készítettük Önnek. A szerkesztõk A Waldorf pedagógia A Waldorf-pedagógia a reformpedagógiák között speciális helyet foglal el, mert alapja az Antropozófián alapuló emberismeret. A pedagógia a gyermekek valódi szükségleteibõl indul ki és így dolgozta és folyamatosan dolgozza ki fejlesztõ tevékenységét. Egységes pedagógia, az óvodától az érettségiig kíséri a gyermeket. Az alapító, Rudolf Steiner, elképzeléseinek gyakorlati kivitelezésére akkor kapott lehetõséget, amikor barátja és tisztelõje, Emil Molt a stuttgarti Waldorf-Astoria cigarettagyár igazgatója 1919-ben felkérte, hogy alkalmazottai és munkásai gyermekei számára egy az antropozófia szellemében mûködõ iskolát hozzon létre. Az elsõ Waldorf-iskola még ugyanazon év õszén megnyílt. Azóta közel 1000 Waldorf-iskola nyitotta meg kapuit világszerte, Németországban például 212 iskola mûködik ban alapították az elsõ magyarországi Waldorf-iskolát és -óvodát, 2002 szeptemberében a kecskeméti a 18. volt, jelenleg 45 óvoda és 23 iskola van. Ezeken belül több mint 10 már elérte a középiskolai szintet. A Waldorf-pedagógia a test, lélek, szellem egységének tekinti az embert.

3 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 5 Óvodai nevelésünk alapja, hogy pozitív életérzéssel vegyük körül a gyermeket. Mibõl fakad ez az óvodában, vagyis mitõl érzi jól magát egy óvodás korú gyermek? Attól, hogy az óvónõ figyelmes, szeretetteljes együttélést vállal a gyerekekkel, biztosítja számukra az egészséges tárgyi, szokásbeli, érzelmi és tartalmi környezetet. Az óvónõ nem engedi a túlterhelést, védi a gyermek egyéni érésének és kibontakozásának tempóját. Elvárások helyett érzelmi biztonságot, védettséget igyekszik nyújtani. Az óvodás kor fõ tanulási módja az utánzás. Az óvónõ mintát nyújt a minwald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 6 Nem csak a fejet, hanem a teljes embert szólítja meg, aki tenni akar és érez is, amellett, hogy gondolkodik. Ez a pedagógia az akaratot formálva az érzésen át kíván eljutni a gondolkodásig. A Waldorf-pedagógia a gyermek fejlõdésének fázisaira épülõ nevelési elveket alkalmaz, az egyéni gondolkodás, az érzelem és az akarat erõinek harmonikus fejlesztését állítva a nevelés középpontjába. Ezzel magyarázhatóak a módszerbeli és ütemezési különbségek a hagyományos oktatási intézményekhez képest. Különös figyelmet kap a napi, a heti, a havi ritmus, a képességek fejlesztésének és a gyermekben meglévõ belsõ erõk kibontakoztatásának segítése. A Waldorf-pedagógia európai keresztény hagyományokban gyökerezõ felfogása szerint az emberi lét célja, hogy az egyén képességeit mind teljesebben bontakoztassa ki önmaga, a világ, s a többi ember javára. Ennek tudatában, s ennek felelõsségével váljon testileg egészséges, lelkileg szabad, szellemileg kreatív emberré. Képessé legyen saját akaratát, érzelmeit és gondolkodását önálló és felelõs életvitelre fordítani, s környezetét emberségesebbé tenni. A Waldorf-pedagógiában kiemelt fontosságú a szociális nevelés. Az innen kikerülõ gyerekek képessé válhatnak a szociális-társadalmi rend megújítására. Ez volt a legfõbb célja Rudolf Steinernek, aki a pedagógia megalkotója. Baba-mama csoport A Waldorf-intézményekbe való jelentkezéskor fontos, hogy a szülõknek legyenek ismereteik a Waldorf-pedagógiáról. Ezt segíti a heti egyszeri Babamama csoportunk. Együttlétünk célja, hogy a gyerekek és szüleik megismerkedhessenek óvodánk bensõséges légkörével, szokásaival. A hangulatos délutánokon a szülõk és a gyerekek együtt élhetik át a szabad játékot, alkotó tevékenységet, közös éneklést, mozgást, mesét és együtt fogyasztják el az egészséges uzsonnát. A Baba-mama csoportban megélt, megtapasztalt dolgokról a szülõk az óvodánk által kínált személyes találkozásokon beszélgethetnek. A Waldorf-óvoda

4 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 7 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 8 dennapokban a maga tevékenységeivel, érzelmeivel, gondolataival, amivel fogadja és körülveszi a gyermekeket a nap során. Saját személyiségét állandóan fejleszti, ezáltal élõ példával szolgál a fejlõdésben lévõ gyermek számára. Óvodánkban egy egészséges rendben élünk a gyerekekkel. Ennek egyik alapját az állandóan visszatérõ ritmusok adják: napi, heti, éves szinten. A hagyományos családi háztartási és mûvészeti tevékenységek, gabona-alapú ételek, mesék, verses-dalos, ritmikus játékok vissza-visszatérnek évi, havi, heti és napi ritmusokban, ezzel nyújtva jelentõs érzelmi biztonságot a gyermeknek. A rendszeresen visszatérõ események, tevékenységek növelik a gyermek biztonságérzetét, szorongásoldó hatásuk van, hiszen a gyermek tudja, hogy mi vár rá, s így van elég ideje az õt körülvevõ világról tapasztalatokat szerezni, s azokat feldolgozni. Az óvodai csoportokban a gyerekek élõ közösséget képeznek, amiben minden személyiség kibontakoztatására szükség van. Ezek a folyamatok ébresztik fel a gyermek szociális érzékelõ képességét. A Waldorf-óvodában a vegyes életkorú csoportok sok lehetõséget adnak a szocializációt segítõ képességek kialakulásához: a nagyok elõremutató példáján, a ki sebbek felé irányuló tolerancián, segítõkészségen keresztül, a kortársakkal való önkéntes megmérettetésen át, a felnõttgyermek tiszteletteljes kapcsolatáig. A Waldorf-óvodapedagógia sajátosságai A kreatív gondolkodás alapja az óvodás korban ébredezõ gyermeki fantázia. Ennek kibontakoztatását segíti az óvónõ a mindennapos mesével, a mûvészeti tevékenységekkel (viaszkrétázás, térben való gyurmázás, gyapjúképek készítése, cipógyúrás, festés), a szabad játék lehetõségének biztosításával, melyhez belsõ indíttatásuk adja az ötletet, a tartalmi megvalósításhoz pedig stilizált, egyszerû, természetes anyagokból álló eszközöket, tárgyakat biztosít a pedagógus. Az iskola elõtt álló gyermekeknek olyan speciális tevékenységeket biztosít a Waldorfóvoda, amely segíti iskolaéretté válásukat (fonalmunkákkal, fonaljátékokkal készítik elõ az írást, elõsegítve a szem-kéz koordinációjának kialakulását, a bal-jobb irányultságot, a finommozgás fejlõdését, a szándékos figyelmük, kitartásuk, szabálytudatuk, magabiztosságuk, kifejezõkészségük növelését). A Waldorf-óvónõ a családdal egymást segíti a gyermekek megismerésében: az otthoni és óvodai tapasztalatainak átadásával,

5 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 9 A Waldorf-iskolában nincsenek hagyományos értelemben vett tankönywald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 10 s egy õszinteségen alapuló kommunikációval. Ez a havi egyszeri szülõi körön, illetve az igény szerinti személyes beszélgetés biztosításával valósul meg. Lehetõsége van a szülõknek, hogy délelõtt ellátogassanak az óvodába, hogy megtapasztalhassák az óvodai életet, valamint a nyitott programokon (kirándulások, ünnepek) a biztonságot nyújtó, nagycsalád érzetét keltõ légkört. Tudva, hogy egy jó, védett gyermekkor az egész életre felkészít. A Waldorf-iskola A szabad Waldorf-iskolák pedagógiája abból a felfogásból indul ki, hogy az ifjú embert nem az állam, a társadalom, egy meghatározott szakma pillanatnyi (sokszor vélt) szükségletei, hanem saját individuális képességei és fejlõdési lehetõségei, életkorának változó testi, lelki és szellemi szükségletei szerint kell nevelni. A szabadon kibontakoztatott individuum hozza az emberi társadalom számára is a legnagyobb valóságos hasznot. Vekerdy Tamás A gyermek minden látszat ellenére elsõsorban az érzelmeiben él. Így a Waldorf-pedagógia talán legfõbb ismérve az élményszerû tanulás. Élménynyé akkor válik a gyermek számára egy folyamat, ha az a tanár számára is azzá vált, s ez a tanári hitelesség alapja. A Waldorf-pedagógia a gyermeki érdeklõdés fenntartása mellett a gyermekben szunnyadó képességek szabadon történõ kibontakoztatására törekszik. Ennek érdekében egy belsõ vágyat próbál kiépíteni a gyermekben, amely õt végül saját, szabad akaratából sarkallja a világ megismerésére. Ez az élményszerû tanulás eredménye. A Waldorf-pedagógia módszerei az antropozófia gyermekismeretén alapulnak. Elsõtõl nyolcadikig az úgynevezett közismereti tárgyakat az osztálytanító tanítja a fõtanítás ideje alatt. Így a gyerekeknek ebben a fontos életszakaszban folyamatos kapcsolatuk van egy általuk elismert és szeretett személlyel. Általában a cél az, hogy az osztálytanító elsõtõl nyolcadik osztályig kísérje a gyermekeket és a lehetõ legtöbb tantárgyat tanítsa nekik, kivéve azokat a tantárgyakat, amelyek speciális végzettséget igényelnek (euritmia, zene, nyelv, Bothmer-gimnasztika, kézmûvesség ). A gyermekek fejlõdésének egyik alapja a biztonságérzet családon belül és kívül is, s ezt szolgálja az is, hogy õket az iskolában a lehetõ legtovább kíséri ugyanaz a személy. A tanítás minden nap a fõoktatással (8-10- ig) kezdõdik, melyben a közismereti tantárgyakat oktatják, epochális rendszerben (epocha - görög szó: korszak, idõszak). Három-négy héten keresztül ugyanazzal a témakörrel foglalkoznak (anyanyelv mûvelése, matematika, környezetismeret, történelem, kémia, fizika stb.) Így a tanulóknak és a tanároknak egyaránt alkalmuk van arra, hogy a témakörben valóban elmélyedjenek. A fõoktatásnak megvan a sajátos ritmusa, amely a gyermekeknek stabilitást és állandóságot jelent, ez teremti meg a már fent említett biztonságérzetet.

6 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 11 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 12 vek. Nagyalakú, sima lapú füzeteket használnak a gyerekek, amelyekbe az osztálytanító vezetésével, az órai témakörökkel kapcsolatosan írnak, rajzolnak, vagyis maguk készítik el jegyzeteiket. A Waldorf-kerettanterv az Oktatási Minisztérium által elfogadott program, amely alapvetõen nem térhet el az állami iskolák követelményeitõl. A cél mindkettõnél ugyanaz, az odavezetõ út viszont idõben és módszerben más. A diákok sokszor kapnak olyan feladatokat, amelyek során egy-egy kérdésnek önállóan kell utánajárniuk a könyvtárban, elmélyülve a szakirodalomban, és az elvégzett munkáról be kell számolniuk a többieknek. A feladatok egyéni képességeikhez igazodnak, s ez szolgálja fejlõdésüket. A Waldorf-pedagógia a 8 év során az értékelésre osztályzást nem használ, a gyermekek a pedagógustól és társaiktól egy folyamatos személyre szóló visszajelzést kapnak, melynek olyannak kell lennie, hogy az a gyermek fejlõdését szolgálja. A megerõsítés, a visszajelzés, a tanárok örömteli elismerése, kiigazítása vagy helytelenítése, és késõbb mind inkább a társak értékelése a fontos. A Waldorf-iskolákban tehát feleltetés abban az értelemben ahogy ezt mi ismerjük nincs. Együttes tevékenység, munka, egyéni ötletek megbeszélése, bizonyos feladatok»számonkérése«természetesen van. Vekerdy Tamás A szülõk az év folyamán többször betekintést nyerhetnek az osztályban folyó munkába. A havonta tartott szülõi esteken folyamatosan tájékoztatást kapnak, és személyesen is bármikor megkereshetik az osztálytanítót kérdéseikkel, felmerülõ problémáikkal. Év végén a szülõk gyermekeikrõl szöveges értékelést kapnak. A 8. osztály befejezésével a Waldorfiskola hagyományos bizonyítványt ad a gyermekeknek. Ezzel a bizonyítvánnyal folytathatja tanulmányait más iskolákban vagy Waldorf-középiskolában. A Waldorf-középiskolák 4+1 évfolyamosak. Itt már minden tantárgyat szaktanár tanít. Olyan életközeli tárgyak is megtalálhatók a tananyagban, mint mezõgazdasági, üzemi, szociális gyakorlat. Az iskolaidõ a 12. osztályban befejezõdik, zárásként minden diák elkészíti éves munkáját. Az 13. évben készülnek a diákok az érettségire önálló felkészülés alapján, tanári konzultációs segítséggel. A diákok szabadon megválaszthatják, hogy a 12. vagy az 13. év végén érettségiznek. A tapasztalatok alapján a vizsgaeredmények a hagyományos iskolákéhoz hasonlóak, vagy az átlagnál jobbak is lehetnek. Mindezt szorongásmentes tanulási légkörben, kreativitásukat nem elveszítve, önbizalmukban megerõsödve érik el a diákok. A Waldorf-iskola nem kötõdik egyetlen valláshoz sem. Tiszteletben tartja a családok vallásgyakorlatát. Az ünnepeink a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódóan a természet változásait követik (Mihály-nap, Márton-nap, Advent, Farsang, Húsvét, Pünkösd, János-nap). Jelenleg a felnövõ generációkban egyre több a nehézséggel küzdõ gyermek. A Waldorf-pedagógiának lehetõsége van arra, hogy egy-egy osztályban

7 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 13 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 14 sikeresen kísérje az ilyen gyermekek fejlõdését, de csak abban az estben, ha ezt az osztály összetétele megengedi. Ez mindenki számára a szociális fejlõdést erõsíti. A szülõi szerep, a fenntartás és az együttmûködés Az intézmény fenntartói a szülõk. Mit is jelent fenntartónak lenni? A szülõk pénzbeli támogatással, természetbeni munkával, az óvoda, az osztály és az iskola életében való aktív részvétellel tartják fenn az intézményt, ismereteik bõvítésével, az ottani nevelési gyakorlat elmélyítésével támogatják a pedagógusok munkáját. A mûködés pénzbeli alapjait az állami normatíva, önkormányzati és vállalkozói segítség, pályázatok, valamint a szülõk havi támogatása adják. A szülõknek lehetõségük van bekapcsolódni az intézményben mûködõ önképzõ körök munkájába (énekkar, fonó, csapatépítõ tréningek stb.). Az óvodai csoport, iskolai osztály belsõ életével és a közösségi élettel kapcsolatos szervezési és egyéb feladatokból mindenki részt vállal. Ebben nagy segítséget nyújtanak az újaknak a tapasztaltabb szülõk. A pedagógusok és a szülõk együtt szervezik a gyermekek óvodai és iskolai életét, s ezáltal a szülõk is aktív résztvevõivé válnak az intézményben folyó tevékenységeknek. Fontos az iskola szervezetében való jelenlét, az osztályközösség képviselete és fordítva, az iskola képviselése az osztályban. A tanárral és a többi szülõvel való pedagógiai együttmûködéshez szüksé- ges a szülõi esteken való rendszeres részvétel, ahol fokozatosan megismerhetjük az iskola nevelési gyakorlatát, ennek hátterét, beszélgetünk az osztályban éppen aktuális tananyagról, az osztály állapotáról, a gyerekek korsajátosságáról, a közösség fejlõdésérõl, a következõ ünneprõl, jelentõségérõl és a szükséges teendõkrõl. Az osztályok, csoportok szülõi estjeit a mindenkit érintõ eseményekrõl szóló összevont estek is kiegészítik, a nagyobb témákból elõadásokat, sorozatokat szervezünk. Néhány szót magunkról A Gyermekkert Kecskeméti Egyesület 1999 májusában, gyermeknapon szülõi kezdeményezésre alakult meg, és kiemelkedõen közhasznú szervezetként került bejegyzésre. A Kecskeméti Gyermekkert Egyesület két fõ célkitûzése a Waldorf-pedagógián alapuló óvoda és iskola alapítása és mûködtetése. Iskolánk 2002-ben nyitotta meg kapuit a Kecskeméti Önkormányzattól kapott szarkási iskola üresen álló épületében, mely terület 2006-ban saját tulajdonunkba került ra végre lehetõségünk nyílt rá, hogy megalakuljon az oly régóta vágyott Waldorf Óvoda is. Így jött létre az új intézményünk: Kecskeméti Waldorf Óvoda Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, mely létrejöttében és fennmaradásában a szülõi akarat és igyekezet teremtõ ereje érvényesül. Egyre bõvülõ intézményünk szükségessé teszi egy új, korszerû iskola építtetését, amely külalakjában, funkciójában is szerves összhangban fog állni a Waldorfpedagógia sajátosságaival, és magába foglalja a középiskolát is.

8 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Page 15 wald fuzet 2008.qxd 11/4/2008 6:50 PM Elérhetõségeink: Gyermekkert Kecskeméti Waldorf Egyesület 6000 Kecskemét, Szarkás 74. Telefon: 76/ , 20/ Web: Mihály Kertje Kecskeméti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 6000 Kecskemét, Szarkás 74. Iskola Telefon: 76/ , 20/ Óvoda Telefon: 20/ Web: Page 16

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina

AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA, SZEREPE, JELENTŐSÉGE A MAGYAR OKTATÁSI RENDSZERBEN. Kovácsné Simon Krisztina Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet Műszaki Pedagógia Tanszék Közoktatási Vezető Szakirányú Továbbképzési Szak AZ ALTERNATÍV ISKOLÁK KIALAKULÁSA,

Részletesebben

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program

Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola. Pedagógiai program Fészek Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai program Solymár, 2013 1 I. RÉSZ A pedagógiai program hatályossága Személyi hatálya A pedagógiai programban foglaltak az

Részletesebben

A WALDORFTANÁR SZEMÉLYISÉGE, A TANÁRI KONFERENCIA ÉS A WALDORF TANÁRKÉPZÉS, MINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ESZKÖZEI WALDORF ISKOLÁKBAN

A WALDORFTANÁR SZEMÉLYISÉGE, A TANÁRI KONFERENCIA ÉS A WALDORF TANÁRKÉPZÉS, MINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ESZKÖZEI WALDORF ISKOLÁKBAN A WALDORFTANÁR SZEMÉLYISÉGE, A TANÁRI KONFERENCIA ÉS A WALDORF TANÁRKÉPZÉS, MINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS ESZKÖZEI A WALDORF ISKOLÁKBAN Pilisborosjenő, 2000. Alternatív Módszertani Központ Malter Képzés a Soros

Részletesebben

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS

BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT EJSZ SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUMA, SZAKKÖZÉPISKOLÁJA, ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA ÉS SPORTISKOLÁJA PÉCS PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. május 13-án a 2013. március 27-én elfogadott és

Részletesebben

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató

Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda. Tóth Tibor igazgató 1 Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium,Kollégium Pánthy Katolikus Általános iskola,szent Kristóf Óvoda Az intézmény részt vesz az Oktatási Minisztérium által támogatott Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné

Gárdonyi Géza Katolikus. Általános Iskola. Óvoda. Nevelési Programja. Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola és Óvoda Nevelési Programja Miskolc, 2013. március 26. Készítette: Hoskó Bertalanné Tartalom I. BEVEZETŐ... 5 1. Az iskola hivatalos neve és címe... 5 2. TÖRVÉNYI

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014.

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma. Pedagógiai program 2014. Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Móra Ferenc Felnőttoktatási Gimnáziuma Pedagógiai program 2014. Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu

kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu kispesti hívogató tájékoztató a kerületi óvodákról Kiadja: Kispest Önkormányzata, 2014. www.kispest.hu KISPESTI ÓVODAI TÁJÉKOZTATÓ 2014. ÖNKORMÁNYZATI FENNTARTÁSÚ ÓVODÁK Kispesti Arany Óvoda 4 Kispesti

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben