A hegy növényzete A hegy növényzete 19

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A hegy növényzete A hegy növényzete 19"

Átírás

1 A hegy növényzete A hegy növényzete 19

2 A Csirke-hegy természeti értékei is, ahol a termıhelyi viszonyok ezt nem gætoljæk. LegØrtØkesebb k z l k a kontinentælis sztyepcserjøsek (Prunion spinosae) csoportjæt køpviselı csepleszmeggyes (Prunetum fruticosae) tærsulæs. Az alacsony (0,5-1,0 m), laza szerkezetß cserjøs kısæncokon, erdıszegølyeken, de a t rmeløkes, sekøly talajon nmagæban is megjelenik, esetenkønt nagy ÆllomÆnyokban. Az euræzsiai jellegß csepleszmeggy (Cerasus fruticosa) mellett gyakori a szubmediterræn parlagi r zsa (Rosa gallica), mely møg alacsonyabb termetøvel tßnik ki. Csepleszmeggyes cserjés Ahogy az szaki-k zøphegysøgben, a Csirke-hegyen is a hasznælaton k v li gyepek jelentıs røszøn a melegkedvelı szubmediterræn cserjøsek (Berberidion) csoportjæba tartoz ÆllomÆnyok verıdnek fel. A galagonya-k køny cserjøsekben (Pruno spinosae-crataegum) a k køny (Prunus spinosa), az egybibøs galagonya (Crataegus monogyna), a gyepßr zsa (Rosa canina) a legjellemzıbb fajok, m g a fagyalk køny s vøny (Ligustro-Prunetum) fıkønt fagyalb l (Ligustrum vulgare) Øs a veresgyßrß somb l (Cornus sanguinea) Æll. Ter let nk n feltßnıen gyakori a veresgyßrß som szinte Æthatolhatatlan boz tja. Az eml tett cserjøs tærsulæsok ny ltabb ÆllomÆnyaiban a følszæraz gyepek legt bb faja megjelenhet, m g a legzærtabb ÆllomÆnyok gyepszint nølk liek is lehetnek. Kiemelendı az szaki-k zøphegysøgben ritka, a CserhÆtra œj, k zøp- Æzsiai-mediterrÆn kenderziliz (Althaea cannabina) elıfordulæsa egy ny ltabb cserjøsben. A Csirke-hegyen Ørdekes elıfordulæsa van az de erdık fajænak tekintett kutyabengønek (Frangula alnus). Viszonylag nagy egyedszæmban jelenik 20

3 A hegy növényzete meg fenti cserjøsek szøløn, valamint sz rvænyosan a følszæraz gyepekben. A faj hasonl (møg szølsısøgesebb) viselkedøsøt nemrøgen rtæk le kutat k a BudaihegysØgbıl Øs a Pilisbıl, ahol a rendk v l szæraz homokkı-felsz neken telepszik meg. Az egyøb cserjefajokkal keveredve, illetve næll cserjøseket alkotva is gyakori a Csirke-hegyen a nagy, særga virægœ szubmediterræn pukkan dudaf rt (Colutea arborescens). Felfœj d h velyei nyær vøgøn v r sre sz nezıdnek, sajætos sz nfoltjai a ter letnek. A termıhelyi viszonyok, Øs a mai (Ætalak tott) n vønyzeti køpe alapjæn bizonyos, hogy a hegyet eredetileg j røszt szæraz t lgyesek ny ltabb-zærtabb ÆllomÆnyai bor tottæk. Házi berkenye A ma megfigyelhetı ÆllomÆnyok legt bb hasonl sægot a melegkedvelı t lgyes (Corno-Quercetum pubescentis) tærsulæshoz mutatnak, ezørt ilyen nøven tærgyaljuk ıket. A Csirke-hegy nyugatias oldalæt Øs gerincøt ezek uraljæk, m g a keleties oldalon foltokban Øs sævszerßen (obalækon) vannak jelen. Az erdøszetileg nem vagy kevøsbø kezelt ÆllomÆnyok t bbszintßek. Az egy vagy køt koronaszintet a kocsænytalan, a molyhos Øs a csert lgy (Quercus petraea, Q. pubescens, Q. cerris) uralja. Az als koronaszintben a t lgyek mellett legjellegzetesebb fafaj a virægos kıris (Fraxinus ornus). Ezt a kelet-mediterrændølkelet-eur pai, az szakik zøphegysøgben keleti irænyban erıteljesen megritkul fæt a kutat k z me a CserhÆtig tartja termøszetes elıfordulæsœnak. A Keleti-CserhÆt melegkedvelı t lgyeseiben, bokorerdıiben szinte mindenhol jelen van, t bb helyen uralkod jelleggel. A følszæraz gyepek beerdıs døse is sokszor a virægos kıris ligetes ÆllomÆnyaival t rtønik, ami a fajstruktœræban sem okoz Æt tı væltozæsokat. Az als koronaszintben a mezei juharon (Acer campestre) k v l gyakran felbukkan a bark caberkenye (Sorbus torminalis), nagyon sz rvænyosan az atlantimediterræn hæzi berkenye (Sorbus domestica). A cserjeszintben a Csirke-hegyen Ørdekes m don nem t meges a nøvad hœsos som (Cornus mas), helyette a veresgyßrß som, fagyal, k køny, egybibøs galagonya, bibircses kecskeræg (Euonymus verrucosus), varjœt vis benge (Rhamnus catharticus) van jelen. 21

4 A Csirke-hegy természeti értékei A lægyszærœ szint igen fajgazdag, ØrtØkes fajokban bıvelkedı. Az obalækon, vagy egyøb sekøly talajœ, t rmeløkes kızeten løtrej tt ligetes ÆllomÆnyokban uralkodnak a szegølyesedı følszæraz gyepekre is jellemzı fajok. A nagyezerj fßn k v l fıkønt itt fordul elı a k z nsøges bork r (Thalictrum minus), az erdei gy ngyk les (Lithospermum purpureo-coeruleum), a k z nsøges møreggyilok (Cynanchum vincetoxicum), a soktørdß salamonpecsøt (Polygonatum odoratum). A zærtabb ÆllomÆnyokban jellemzı a fekete lednek (Lathyrus niger), a borsfß (Clinopodium vulgare), a k z nsøges galaj (Galium mollugo), az erdei pereszløny (Calamintha sylvatica). NØhol telepeket alkot a tarka nıszirom (Iris variegata). A gerinck zeli røszeken t bb helyen is læthat k a pontuszi-szubmediterræn, vødett pæzsitos nıszirom (Iris graminea) telepei. A CserhÆtban csak nøhæny helyen ismert n vønyfaj nyær elejøn ny l ibolyæslila virægai kajszibarack illatot Ærasztanak. Ugyancsak gerinck zelben Ølnek a gyepeknøl mær eml tett vødett bugæs hagyma Øs macskahere ÆllomÆnyai. Az szaki- Pázsitos nõszirom k zøphegysøgben gyakori bærsonyos kakukkszegfß (Lychnis coronaria), mely vødett szubmediterræn-døl-euræzsiai n vøny, szintøn itt Øl. MÆr sz ltunk r la, hogy a Csirke-hegy felsı røszein Øs nyugatias oldalæban az uralkod alapkızet az andezit, azonban møg mindenhol megtalælhat k a hajdani møszkıtakar maradvænyai. Ez a talajtani tønyezık n kereszt l nyilvænval an erıs hatæst gyakorol a n vønyzetre is. A CserhÆtban hærom vødett n vønyfaj esetøben azt tapasztaltuk, hogy elınyben røszes ti az ilyen jellegß termıhelyeken kialakult erdıket. K z l k kettı orchideaføle: a kislevelß nıszıfß (Epipactis microphylla) Øs a piros madærsisak (Cephalanthera rubra). A Csirkehegyen kis ÆllomÆnyaikat talæltuk. (MindkØt faj elıfordul tisztæn lajtamøszk v n is a Keleti-CserhÆtban.). Harmadik vødett faj a hegy egyik legnagyobb ØrtØkØt ad, balkæn-pannon-mediterræn pilisi b kk ny (Vicia sparsiflora). KorÆbban csak a Nyugati-CserhÆtb l (RomhÆny) volt ismert a faj, cølzott keresøssel a Keleti- CserhÆtban 4 helyen akadtunk ræ. Ezek k z l kimagaslik a sokezer t vet szæmlæl 22

5 A hegy növényzete csirke-hegyi populæci. A hegy keleti oldalæn Øs gerincøn csak kisebb (nøhæny 10 vagy 100 t ves) foltjai vannak jelen. IgazÆn nagy ÆllomÆnyai a nyugati oldal melegkedvelı t lgyeseiben Ølnek, ahol uraljæk a lægyszærœ szintet. Mivel følærnyøkkedvelı n vøny, a kissø ny ltabb, gyengøbb cserjeszintß erdıkben Ørzi j l magæt. A Csirke-hegyen megfigyelhetı, hogy az erdøszetileg kezelt, szinte hiænyz mæsodik lombkorona- Øs cserjeszintß ÆllomÆnyokban vælik igazæn egyeduralkod væ. (Meglehetısen gyakori jelensøg, hogy bizonyos beavatkozæsok hatæsæra valamely Ølıhely egy-egy ØrtØkes faj szæmæra kedvezıbbø vælik, amelyet ez a faj kihasznælva elszaporodik. Amennyiben azonban ez a væltozæs egyøb fajok eltßnøsøvel, vagy megritkulæsæval, az Ølıhely uniformizæl dæsæval jær, nem tekinthetı kedvezınek. Az eml tett erdøszeti beavatkozæsok az Øletk z ssøg fajgazdagsægæt, gy annak stabilitæsæt is cs kkentı, kedvezıtlen hatæsok). A pilisi b kk ny a hegy BujÆk felø esı, kevøsbø meredek, mølyebb talajœ røszein belemegy a k zøphegysøgi cseres-t lgyesek (Quercetum petraeae-cerris) k zø sorolhat ÆllomÆnyokba. Ezekben az erdıkben a zærtabb, magasabbra feln vı lombkoronaszintbıl kiszorul a molyhos t lgy Øs virægos kıris, megritkul a cserjeszint is. Az aljn vønyzetet az egyvirægœ gy ngyperje (Melica uniflora), vagy a ligeti perje (Poa nemoralis) uralja, jellemzı køtszikßi a vitøz b kk ny (Vicia cassubica), az Ødeslevelß csßdfß (Astragalus glycyphyllos), Øs a fønytelen galaj (Galium schultezii). døbb røszein Ølı gyakori, vødett fajok a turbænliliom (Lilium martagon) Øs a madærføszekkosbor (Neottia nidus-avis). Megjelenik benn k a CserhÆtban eløg ritka, k zøpkelet-eur pai cseres-t lgyes faj: a fehør pimp (Potentilla alba). Fehér pimpó Kis tisztæsain, lejtısztyepekhez k zel tı gyepekben t bb helyen megtalæltuk a vødett, kontinentælis-pontuszi-mediterræn selymes boglærka (Ranunculus illyricus) t veit. A Csirke-hegy n vønyzetønek le ræsæban igyekezt nk ØrzØkeltetni a fl ra fajokban Øs n vønyf ldrajzi elemekben val gazdagsægæt. sszehasonl tæskønt 23

6 A Csirke-hegy természeti értékei megeml tj k, hogy a t bb, mint 7000 hektæros Kelet-CserhÆt TÆjvØdelmi K rzet ismert vødett n vønyfajainak szæma 64. A ter letileg t redøkøt kitevı Csirke-hegy 31 vødett n vønyfajæval k l n s figyelmet kell, hogy Ørdemeljen. 24

7 Néhány szó az állatvilágról Néhány szó az állatvilágról MÆr eml tett k, hogy a Csirke-hegyen elsısorban botanikai megfigyeløsek t rtøntek, az ÆllatvilÆgr l szerzett ismereteink igen høzagosak. Ez k l n sen igaz a gerinctelenek csoportjaira, ami nem is meglepı, mert az egøsz CserhÆtra vonatkoztatva is alig folytak ilyen irænyœ kutatæsok. Okai a szakemberek hiænyæban, a speciælis gyßjtøsi m dszerek Øs a hatærozæs idı- Øs k ltsøgigønyøben rejlenek. Ter let nk ØrtØke azonban megørdemli, hogy a konkrøt megfigyeløseken k v l, a hasonl jellegß keleti-cserhæti lelıhelyeken szerzett tapasztalatok alapjæn, nøhæny Ørdekes lehetısøget is felvillantsunk. A følszæraz gyepek egyenesszærnyœ- (Orthoptera) faunæjæt az szakik zøphegysøg t bb helyøn røszletesen vizsgæltæk. Ennek soræn kider lt, hogy a væltozatos gyep- Øs køtszikß struktœra, a magask r s n vønyfajok jelenløte igen gazdag faj- Øs Øletformat pus- sszetøtelß egyenesszærnyœ-k z ssøgeknek ad otthont. HabÆr ilyen irænyœ kutatæsok a Csirke-hegyen nem t rtøntek, ez val sz nßleg itt sincs mæskøppen. A poloska- (Heteroptera) fauna vizsgælata elkezdıd tt, gy nøhæny eredmønyrıl mær beszæmolhatunk. LegØrdekesebb a hazænkban sz rvænyos, mediterræn elterjedøsß Eurydema fieberi nevß c merespoloska elıker løse. Ez, a sziklagyepek keresztesvirægœ n vønyeit sz vogat faj a Csirke-hegyen a ny lt møszkıfelsz neken Ølı hegyi ternyørıl (Alyssum montanum) lett kimutatva. Megeml thetı møg, hogy a k z nsøges nfßrıl (Ajuga genevensis) a hazænkban sz rvænyos Stagonomus pusillus nevß c merespoloska Øs a Tingis reticulata nevß csipkøspoloska is elıker lt. A gamandorfajokon gubacsot okoz Copium clavicorne nevß csipkøspoloska-faj szintøn Øl itt. Az itteniekhez igen hasonl følszæraz gyepben, Ecsegen megtalæltuk a nagyon ritka, mediterræn-æzsiai Megalotomus junceus nevß t vispoloskæt, melynek elıker løse a Csirke-hegyen is værhat. A rovarok legnøpesebb rendjønek, a bogaraknak (Coleoptera) a vizsgælata is Øppen, hogy elkezdıd tt. Jellemzı a følszæraz gyepek Øs a cserjøsek gazdagsæga viræglætogat fajokban. zel tı l eml thetj k a magyar virægbogær (Netocia ungarica) Øs a køtpettyes virægcincør (Vadonia unipunctata) jelenløtøt a ter leten. A xerotherm t lgyesek szærad fæiban a mær kimutatott gyakoribb vødett fajokon tœl - ilyen a nagy szarvasbogær (Lucanus cervus), a kis szarvasbogær (Dorcus parallelepipedus), a pompæs virægbogær (Cetonischema speciosissima) - minden bizonnyal ØrtØkes xilofæg ( fæban Ølı Øs tæplælkoz ) bogærfauna Øl. Az szaki-k zøphegysøg mær megvizsgælt følszæraz gyepjeinek lepkefaunæja igen gazdagnak, ritka fajokban bıvelkedınek bizonyult. K l n sen jellemzıek Øs 25

8 A Csirke-hegy természeti értékei fontosak a cs ngılepkøk, a tarkalepkøk Øs a csuklyæsbagoly-lepkøk k z l kiker lı tæplæløkspecialista fajok. Ezek tæpn vønyei a Csirke-hegyen is Ølnek, gy nøhænyuk elıker løse værhat. Az eddigi, alkalmi megfigyeløsek nøhæny gyakori vødett Øs nem vødett nappali lepkefajt Ørintenek. A zavart gyepekben, parlagokon elszaporod farkasalmæn (Aristolochia clematitis) fejlıdik a vødett farkasalmalepke (Zerynthia polyxena) narancssærga sz nß, Økes herny ja. R zsaføløken - fıleg k kønyen - Øl az eur pai kardospillang (Iphiclides podallirius), ernyısvirægzatœakon pedig a fecskefarkœ-pillang (Papilio machaon) lærvæja. A gyepek leggyakoribb nappali lepkøi Farkasalmalepke hernyója talæn a pillang svirægœakon Ølı csipkøs sokp tty sboglærka (Polyommatus daphnis), ez st s plebejusboglærka (Plebejus argus), fak ØkesboglÆrka (Everes antealcetas) Øs a fßføløken Ølı kis szønalepke (Coenonympha pamphilus). A lepkefauna vizsgælata a hegy tovæbbi ØrtØkeinek feltæræsa szempontjæb l igen fontos feladat. K nnyebb megfigyelhetısøg k miatt a gerinces Ællatokr l j val t bb ismerettel rendelkez nk. A køtøltßek (Amphibia) gyakoribb fajaib l a z ld Øs barna varangy (Bufo viridis Øs Bufo bufo), a z ld levelibøka (Hyla arborea) Øs az erdei bøka (Rana dalmatina) ker lt szem nk elø. A h llık (Reptilia) sztyeprøtekre jellemzı køpviselıi k z l a f rge Øs z ld gy k (Lacerta agilis, Lacerta viridis) mindenfelø megjelenik. ErdıszegØlyeken, cserjøsekben a røzsikl t (Coronella austriaca) Øs az erdei sikl t (Elaphe longissima) is megfigyelt k. A legt bb zool giai adatunk a ter let madarair l (Aves) van, mivel ez a legfeltßnıbb, alkalmi megfigyeløsekre leginkæbb alkalmas csoport. A Keleti- Európai kardospillangó 26

9 Néhány szó az állatvilágról CserhÆt madærvilæga nem k l n sen gazdag, a ritkæbb, jobb fajok valamilyen speciælis Ølı- illetve føszkelıhelyhez k tıdnek (nagyobb, zavartalan erdıt mb k, elhagyott kıbænyæk, mocsærrøtek, stb.) Ezek az adottsægok a Csirke-hegyen nem Ællnak rendelkezøsre, ezørt annak madærfaunæja megfelel az Ætlagos dombvidøkre jellemzınek. lıhelyeinek væltozatossæga azonban viszonylagos gazdagsægot biztos t. A hegylæbi szænt - Øs parlagter leten gyakran hallani a f rj (Coturnix coturnix) hangjæt, itt gyakori a cigænycsuk (Saxicola torquata) Øs a mezei pacsirta (Alauda arvensis). A hegyoldalak cserjøseiben a kis, a mezei Øs a karvalyposzæta (Sylvia curruca, S. communis, S. nisoria), a t visszœr gøbics (Lanius collurio) k lt. A ny ltabb, følszæraz gyepekkel mozaikol røszeket kedveli a sordøly (Miliaria calandra), a citromsærmæny (Emberiza citrinella) Øs az erdei pityer (Anthus trivialis). Az erdıszøleken k lt leginkæbb a csilpcsalp f zike (Phylloscopus collybita) Øs a cserjøsekhez k tıdı f lem le (Luscinia megarhynchos). A termøszeteshez k zelibb Ællapotœ t lgyesek meglehetısen sok faj ØletlehetısØgeit teremtik meg. A ny ltabb ÆllomÆnyokban k lt az Øjszakai Øletm dœ lappantyœ (Caprimulgus europaeus). A szærad ban løvı fæk t bb harkælyfaj igønyeit is kieløg tik, gy megfigyelt k a ter leten a nagy, a kis Øs a ritkæbb k zøp fakopæncs (Dendrocopos major, D. minor, D. medius) elıfordulæsæt. A szintøn harkælyføle nyaktekercs (Jynx torquilla) k ltøsøt viszont a gy m lcs s k regebb fæiban Øszlelt k. Az odœlak Ønekesmadarakat a køk-, a szøn- Øs a barætcinege (Parus major, P. caerulens, P. palustris), a r vidkarmœ fakusz (Certhia brachydactyla), az rv s løgykap (Ficedula albicollis) Øs a seregøly (Sturnus vulgaris) køpviseli. Nagyobb, kikorhadt fækban k lt a macskabagoly (Strix aluco). A CserhÆtban sz rvænyos daræzs lyv (Pernis apivorus), valamint a gyakori egerøsz lyv (Buteo buteo) Øs a holl (Corvus corax) szintøn k lt az erdıkben. Gyakori, føszkelı pintyføløk az erdei pinty (Fringilla coelebs), cserjøsekben a z ldike (Carduelis chloris) Øs a kenderike (Carduelis cannabina). A tøli madærvendøgek k z l megeml tendık a vadr zsæra, k kønyre Ørkezı fenyırig (Turdus pilaris) Øs a virægos kıris termøsøt fogyaszt s v ltı (Pyrrhula pyrrhula) csapatai. Az emlıs kre (Mammalia) vonatkoz megfigyeløseink nagyon høzagosak. Mindeddig csupæn a leggyakoribb erdei-mezei fajokat, gy a vaddiszn t (Sus scrofa), az ızet (Capreolus capreolus), a szarvast (Cervus elaphus), a r kæt (Vulpes vulpes), a borzot (Meles meles), a mezei nyulat (Lepus europaeus) Øs a s nt (Erinaceus europaeus) lættuk. A fentiekbıl kitßnik, hogy a Csirke-hegy ÆllatvilÆgÆt møg alig ismerj k, gy a ter let zool giai ØrtØkelØsØt møg sok kutatæsnak kell megelıznie. 27

10 A Csirke-hegy természeti értékei Az élõvilágot veszélyeztetõ tényezõk A elhagyott termıter leteket gy a szılı - Øs gy m lcskultœrækat is az ÆltalÆnos szemlølet ØrtØktelennek tekinti, ezørt potenciælisan veszølyt jelent ræjuk az œjra mßveløsbe vonæs. Mivel a CserhÆtvidØken a nagyællattartæs drasztikusan visszaesett, a kaszælæssal val hasznos tæsra reælis esøly nincs. Val sz nßleg nem værhat a szılıvel Øs a gy m lcsfækkal val betelep tøs sem. LeginkÆbb a beøp tøs Øs a beerdıs tøs jelent veszølyt a Csirke-hegy følszæraz gyepjeire. BØr felıl mær megindult a hegylæbak felparcellæzæsa, høtvøgi hæz is Øp lt erre a røszre. A szomszødos Øs jelentıs Ølıhelyeket felmutat reg-hegyen szintøn megt rtønt a høtvøgi telkek kijel løse. Itt Ørdemes kitørni erre a visszæs folyamatra, amely a vidøkfejlesztøs c msz r gyøn, mint valami ÆldÆsos tevøkenysøg løp fel. A termøszetk zeli k rnyezetben fekvı falvak jelentıs vonzerıt jelentenek a værosi, illetve a mæs jellegß tæjakon Ølı embereknek. Azok, akiknek Ørdek k fßzıdik a høtvøgi telkek Øp tøsøhez, ezt az esztøtikus, fel d løst nyœjt k rnyezetet hasznæljæk fel a ter let reklæmozæsæra. A beøp tøsekkel ugyanakkor Øppen ezeket a tæji adottsægokat sz ntetik meg, cs kkentve a vidøki telep løsek egyedisøgøt, szøpsøgøt. A høtvøgi hæzakkal k rbevett falvak elvesz tenek egy esølyt arra, hogy a j vıben megølhetøst vagy kiegøsz tı j vedelmet biztos tsanak a helyi lakossægnak. Jelenleg is, de a k zelj vıben møg inkæbb veszølyeztetni fogja gyepter leteinket az erdıtelep tøs. Az Ællami tæmogatæsok miatt egyre t bben Mezei zsálya akarnak termıf ldj k n gyorsan n vı, gy r videbb tævon anyagi hasznot hoz fafajokkal erdıt telep teni. Ez N græd megyøben a mœltban is z møben akæccal t rtønt, Øs værhat an ezt a tæjidegen ( szak- AmerikÆb l behozott) fafajt fogjæk elınyben røszes teni ezutæn is. Az akæc a CserhÆtban jelenleg is az egyik fıszereplıje a tæj egyhangœvæ, instabillæ tøtelønek. AhovÆ ezt a fafajt telep tettøk, az eredeti 28

11 Az élõvilágot veszélyeztetõ tényezõk ØlıvilÆg rendk v l kis røsze marad csak fenn. Az akæc - pillang svirægœ-n vøny løvøn - nitrogønben gazdag talajt Øs kedvezı fønyviszonyokat biztos t a nitrogønkedvelı gyomoknak, amelyek minden mæs n vønyt køpesek kiszor tani. Erıteljes sarjadzæsa folytæn a legt bb helyrıl szinte kiirthatatlan, az akæcosok Ætalak tæsa egyøb ØlıhelyekkØ ma møg megoldatlan probløma. lıvilæguk nagyon szegønyes, Øs kihatæssal van a k rnyezı Ølıhelyek ØlıvilÆgÆra is (pl. a gyomos tæs røvøn). Persze az egyøb fafajokkal val beerdıs tøs is megsz nteti azokat a p tolhatatlan termøszeti ØrtØkeinket, melyeket termøszetk zeli gyepter leteink ıriznek, ezørt erdıtelep tøsre a j vıben værhat an felszabadul szænt kat lenne Øsszerß felhasznælni. A Csirke-hegyet jelenleg Ørintı legkærosabb hatæst a rendszeresen megjelenı terepmotorosok jelentik. Ezt a sportnak nevezett tevøkenysøget hol versenyek, hol edzøsek formæjæban, BØrrıl kiindulva ßzik, szøles nyomokban tœrva fel a talajt (høtvøgeken nem siker lt møg œgy kimenn nk, hogy ne talælkozzunk motorosokkal). Fıleg az erdıkben jellemzı, hogy teljesen ncølœan k zlekednek, ahol kedv k van, ott hajtanak kereszt l. TaposÆsukkal, a zajjal Øs kipufog gæzaikkal vødett Øs ØrzØkeny, ritka fajok ØletlehetısØgeit sz ntetik meg. Az a haszon, amit jelenløt kkel egy-køt helybeli polgærnak hajthatnak nem mørhetı ssze az okozott kærral. Az erdøszeti beavatkozæsok az erdık jelentıs røszøt elegyetlennø, egykorœvæ, leegyszerßs d tt szerkezetßvø tettøk. A j vıbeni vøgvægæsok œjabb fajok eltßnøsøt vagy megritkulæsæt vonjæk maguk utæn. Hogyan lehetne megırizni a Csirkehegy ØlıvilÆgÆt? ElsıkØnt ami biol giai ØrtØkei alapjæn mindenkøppen indokolt - orszægos jelentısøgß vødett termøszeti ter lettø lehetne nyilvæn tani. Ezzel az erdık vødelmi rendeltetøsßekkø vælnænak, a beavatkozæsok enyhøbbek, az ØlıvilÆg Ørdekeit is figyelembe vevık lennønek. Az ØrtØkes mæsodlagos gyepeket a kaszælæs Øs a cserjeirtæs m dszereivel lehetne fenntartani (helyenkønt magukra is hagyhat k). Nem lennønek beøp thetıek, erdıs thetıek. KorlÆtozhat væ, illetve Nagyezerjófû megsz ntethetıvø vælnænak az oktalan, az ØlıvilÆgot erısen kæros t tevøkenysøgek. Az, hogy felismerj k-e egyedisøg ket Øs p tolhatatlansægukat, fenntartjuk-e a hazai tæj ehhez hasonl alkot elemeit, a magyar tærsadalom 29

12 A Csirke-hegy természeti értékei gondolkodæsænak Øs ØrtØk tøletønek alakulæsæn mœlik. B zzunk benne, hogy køpesek vagyunk tanulni eddigi hibæinkb l. 30

13 Melléklet Melléklet A Csirke-hegyen kimutatott vødett n vønyfajok listæja, a fajok termøszetvødelmi ØrtØkeivel: 1. Adonis vernalis L Ft. 2. Allium paniculatum L Ft 3. Anemone sylvestris L Ft 4. Aster amellus L Ft 5. Centaurea sadleriana Janka Ft 6. Cephalanthera rubra (L.) Rich Ft 7. Cytisus albus Hacq Ft 8. Dictamnus albus L Ft 9. Echium russicum J. F. Gmel Ft 10. Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw Ft 11. Iris graminea L Ft 12. Iris variegata L Ft 13. Lathyrus pannonicus (Jacq.) Garcke subsp. collinus (Ortm.) Soó Ft 14. Lilium martagon L Ft 15. Linum flavum L Ft 16. Linum hirsutum L Ft 17. Linum tenuifolium L Ft 18. Lychnis coronaria (L.) Desr Ft 19. Neottia nidus-avis (L.) Rich Ft 20. Onosma arenaria W. et K Ft 21. Orchis purpurea Huds Ft 22. Orchis ustulata L Ft 23. Ornithogalum pyramidale L Ft 24. Phlomis tuberosa L Ft 25. Polygala major Jacq Ft 26. Pulsatilla grandis Wender Ft 27. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. subsp. nigricans (Störck) Zamels Ft 28. Ranunculus illyricus L Ft 29. Stipa pennata L Ft 30. Stipa tirsa Stev. em Celak Ft 31. Vicia sparsiflora Ten Ft 31

14 A Csirke-hegy természeti értékei Felhasznált irodalom B`NKUTI K. (2000): Luzula forsteri (Sm.) DC. a MÆtrÆban, adatok a CserhÆt fl ræjæhoz Kitaibelia 5 (1): BAR`TH Z.(1963): N vønytakar vizsgælatok felhagyott szılıkben. - F ldrajzi rtes tı 12: BORHIDI A.- S`NTA A. (szerk. 1999): V r s k nyv MagyarorszÆg n vønytærsulæsair l TermØszetB V`R Alap tvæny Kiad, Bp. FARKAS S. (szerk. 1999): MagyarorszÆg vødett n vønyei. Mezıgazda Kiad, Bp., 422 pp. H R J.(1992): vmilli k zenete PÆszt k rnyøkøn. - MikszÆth Kiad, Salg tarjæn 68 pp. KOV`CS M. PRISZTER SZ. (1956): A n grædi fl rajæræs (Neogradense) Ørdekesebb n vønyei. Botanikai K zlemønyek 56 (3-4): KOV`CS M. PRISZTER SZ. (1957): KiegØsz tøsek Øs adatok A magyar n vønyvilæg køzik nyvø-hez. Botanikai K zlemønyek 57(1-2): KUN A. (1996): KiegØsz tøsek Øs œjabb adatok a magyar fl ra Øs vegetæci ismeretøhez. Kitaibelia 1: KUN A. ITTZ S P. FACSAR G. H HN M. (2000): Sziklagyepek Øs lejtısztyepek a K zøp-dunai Fl ravælaszt k rnyøkøn II. MØszkı- Øs dolomitvegetæci a CserhÆt-hegysØgben. Kitaibelia 5 (1): SCHMOTZER A.(1995): Erdıspuszta-rØt vizsgælatok a mætrai fl rajæræs (Agriense) ter letøn. KØzirat. SIMON T.(1992): A magyarorszægi edønyes fl ra hatæroz ja. Harasztok, virægos n vønyek. Nemzeti Tank nyvkiad, Bp. 892 pp. SZ KELY A. (1997): VulkÆnmorfol gia (TßzhÆny -felsz nalaktan) ELTE E tv s Kiad, Bp. 234 pp. VARGA Z.(1998): A magyar termøszetvødelem aktuælis feladatai a Berni Konvenci, a Natura 2000, a Habitat Directive Øs az EMERALD Network (ASCI) t krøben. KØzirat. V. SIPOS J. - VARGA Z.(1998): L szgyepek Øs følszæraz gyepek: kompoz ci, struktœra, rovar-k z ssøgek. - Kitaibelia 3(2):

15 Köszönetnyilvánítás Köszönetnyilvánítás Köszönettel tartozunk Stadler Árpádnak a Keleti-Cserhát növényvilágának megismeréséhez nyújtott önzetlen segítségéért. Köszönjük a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak, hogy szakmai segítséget adott munkánkhoz. Külön köszönet illeti a kiadványunk megjelenését támogató Független Ökológiai Központot, valamint a Környezetvédelmi Alap Célelõirányzat közcélú h keretét. 33

16 A Csirke-hegy természeti értékei Zöldike könyvsorozat A Zöldike Könyvsorozatot 1998-ban hozta létre a Herman Ottó Természetvédelmi Kör és a Nimfea Természetvédelmi Egyesület, az utóbbi önálló környezeti nevelési és természetvédelmi szemléletformáló programjának részeként. A könyvsorozat célja szí nvonalas kiadványokkal történõ ismertterjesztés és tudatformálás, az olvasók természetvédelmi igényességének növelése. A sorozat eddigi részei megvásárolhatóak a kiadónál utánvéttel: Z ldike 1. k tet: SALLAI R. BENEDEK SZERK.: Zöldszemmel ötlettár 450 Ft. Z ldike 2. k tet: SALLAI R. BENEDEK: Kirándulások Túrkeve környékén 400 Ft. Z ldike 3. k tet: BARNA TAM`S: A környezetbarát ingyen energia 70 Ft. Z ldike 4. k tet: SALLAI R. BENEDEK SZERK: Ahogy mi láttuk a Tiszát 600 Ft. Z ldike 5. k tet: SALLAI R. BENEDEK: Pirkadat elbeszélések 650 Ft. Z ldike 6. k tet: HARMOS KRISZTI`N - SRAMK G`BOR: A Csirke-hegy természeti értékei 250 Ft. Elõkészületben: Z ldike 7. k tet: HARMOS KRISZTI`N - SRAMK G`BOR: A Pásztói-Mátra élõvilága Z ldike 8. k tet: MONOKI `KOS: Kirándulások Kisújszállás környékén Z ldike 9. k tet: NAGY ATTILA: Felhõk fölött gyalogszerrel Egyesületünk egyéb megvásárolható kiadványai: A Puszta 1995 tudományos közlemények A Puszta 1997 tudományos közlemények A Puszta 1998 tudományos közlemények A Puszta 1999 tudományos közlemények Képeslapsorozat természeti értékek bemutatásával 15 db. 700 Ft. 700 Ft. 700 Ft. 700 Ft. 300 Ft. Megrendelhetõ: Nimfea Természetvédelmi Egyesület és Tagszervezeteinek Központi Irodája Túrkeve, Attila u. 3. sz., Postafiók: 33. sz. Tel: 56/ , fax: 56/ , mobil: 60/

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy)

Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) Somogyi Múzeumok Közleményei B Természettudomány 17: 69 82 (2006) Kaposvár, 2007 Florisztikai és vegetáció tanulmány a Jaba völgyében (Külsõ-Somogy) SZABÓ ISTVÁN KERCSMÁR VILMOS H. SZÕNYI ÉVA L. NYÉKI

Részletesebben

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN

A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN Tájökológiai Lapok 3 (1): 99 117. (2005) 99 A BÁTORLIGETI ÕSLÁP TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLET VEGETÁCIÓJA ÉS ANNAK VÁLTOZÁSAI AZ ELMÚLT 15 ÉV SORÁN TINYA FLÓRA, TÓTH ZOLTÁN ELTE TTK, Növényrendszertani és Ökológiai

Részletesebben

Duna menti ártéri ligeterdők. Vadon a Dunán. egy projekt az ártéri ligeterdők megmentéséért. Fotó: B. Molnár

Duna menti ártéri ligeterdők. Vadon a Dunán. egy projekt az ártéri ligeterdők megmentéséért. Fotó: B. Molnár Duna menti ártéri ligeterdők Vadon a Dunán egy projekt az ártéri ligeterdők megmentéséért Fotó: B. Molnár Bevezető A Duna hatalmas ereje különböző életformák kifejlődését tette lehetővé az ártéri liget-

Részletesebben

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ

IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ IRÁNYELVEK A PANNON SZÁRAZ LÖSZ- ÉS SZIKESPUSZTA GYEPEK REKONSTRUKCIÓJÁHOZ ÉS TERMÉSZETVÉDELMI SZEMPONTÚ KEZELÉSÉHEZ Írták: Nagy Gergő Gábor (Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság) Déri Eszter (Debreceni

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

2002 2015 2002 2015 O m (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 103 919 106 797 63 363 98 535 466,3 380,4-85,9 90

2002 2015 2002 2015 O m (l/s) (l/s) (l/s) (l/s) 103 919 106 797 63 363 98 535 466,3 380,4-85,9 90 5. A víz viszonyokra kifejtett hatás (pl. minıség, vízrendszerek, folyami viszonyok, tartalékok A Trebišov-i járás ivóvíz szükségleteinek egyenlege 2015. évre Lakosság száma Ellátott lakos száma Teljes

Részletesebben

A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban

A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban xx KITAIBELIA XV. évf. 1 2. szám pp.: xx zz. Debrecen 2010 A Medicago rigidula (L.) All. elterjedése és élőhely-választása a Pannonicumban MOLNÁR Csaba 1 CSIKY János 2 (1) H-3932 Vilyvitány, Somogyi u.

Részletesebben

UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ

UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ Dunántúli Dolgozatok Természettudományi sorozat 5: 35-50. Pécs, Hungária, 1985. UJABB ADATOK A BARCSI TÁJVÉDELMI KÖRZET FLÓRÁJÁHOZ JUHÁSZ Magdohut-SZERDAHELYI Tibor SZOLLÁT György JUHÁSZ, M. - SZERDAHELYI,

Részletesebben

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék MÓRAHALOM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készült: A Homokhát Eurointegráció Kistérség- és Gazdaságfejlesztı

Részletesebben

Pál fel tá ma dás hi té rõl

Pál fel tá ma dás hi té rõl Pál fel tá ma dás hi té rõl Hogyan alakult ki Pál hite Jézus feltámadásában, és miért vált szá má ra min den mást el söp rõ vé? A kor rekt vá lasz hoz (rész- ben te o ló gi ai, rész ben pszi cho ló gi

Részletesebben

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek

Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek Hát rány ban az előny A szociokulturálisan hátrányos tehetségesek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA

2010/2 3. Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA Területfejlesztési és területrendezési szakmai folyóirat 2010/2 3 TELEPÜLÉS TERÜLET FEJLESZTÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMA ÉS A TELEPÜLÉSEK TAGOLTSÁGA A TÉRSZERKEZET MEGJELENÍTÉSE TERÜLETFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Ha tehetséges a gyerek

Ha tehetséges a gyerek Ha tehetséges a gyerek GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják. A sorozat célja,

Részletesebben

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004.

Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Kiadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, 2004. Összeállította: dr. Baranyi Tamás és dr. Varga Zoltán Borítókép: Korompai Tamás Témafelelős a KvVM Természetvédelmi Hivatalnál:

Részletesebben

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011.

A CSÉVHARASZTI HOMOKVIDÉK KIEMELT JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETMEGŐRZÉSI TERÜLET AKTÍV KEZELÉSI ZÓNÁJÁNAK FENNTARTÁSI TERVE 2011. A Csévharaszti Homokvidék kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület aktív kezelési zónájának fenntartási terve készült a A Pannon bennszülött tartós szegfű védelme c. LIFE-Nature pályázat keretében

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése

Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! Innovatív geocaching rendszer működése Fedezd fel a Keszthelyi-hegység titkait! GPS alapú ökoturisztikai fejlesztések a Keszthelyihegységben NYDOP-2.1.1./F-09-2010-0003

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. június 28-i ülésére Tárgy: Zirc város belére készített faállomány fejlesztési stratégia Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2.

TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. TARTALOMJEGYZÉK Elõ szó...3 I. FEGYVERNEK HELYE, HAGYOMÁNYOK, TÖRTÉNETE...4 1. A nagy köz ség te rü le ti el he lyez ke dé se...4 2. Ter mé sze ti jel lem zõk...4 3. A te le pü lés múlt ja...6 4. Fegy

Részletesebben

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men

Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men VENDÉGOLDAL Az in téz mé nyi mar ke ting és a DPR kap cso la ta a Szé che nyi Ist ván Egye te men FELSÔOKTATÁSI MŰHELY Filep Bá lint Tamándl Lász ló A Szé che nyi Ist ván Egye tem a Nyu gat-du nán tú l

Részletesebben

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon

Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon http://kitaibelia.unideb.hu/ ISSN 2064-4507 (Online) ISSN 1219-9672 (Print) 2014, Department of Botany, University of Debrecen, Hungary 19 (2): 349 353.; 2014 Az Év vadvirága mozgalom Magyarországon FARKAS

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás

Épít ke zõk. Oláh Ro land szo ci á lis mun kás Épít ke zõk Jú li us ele jén Ágon te tõ fel újí tás ba fo gott Or sós Flóra és Fá bi - án. A Hab itat Pont és a Köz-Tér-Há ló Ala pít vány köz re mû kö dé - sé vel meg va ló su ló mun kát már áp ri lis

Részletesebben

Sok link = Internet?

Sok link = Internet? Sok link = Internet? A kapcsolati t ke szerepe a számítógép és Internet-, valamint a számítógépes tudás terjedésében a kaposvári kistérségben, kérd íves adatfelvétel és résztvev megfigyelés alapján Eranus

Részletesebben

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL

ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL ÉR ZÉ KE LÉS PSZI CHO LÓ GIA A DI GI TÁ LIS MÉ DI Á RÓL A Ma gyar Tu do mányos Akadémia né hány kutatócso portjá nak köz re mû kö dé sé vel, a Tu dás tár sada l om Ku ta tó központ s zervezésében ta nulm

Részletesebben

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban

Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Az együttnevelés gyakorlata az alsó középfokú oktatásban Összefoglaló jelentés 2005 Európai Ügynökség a Sajátos Nevelési Igény Tanulók Oktatásának Fejlesztéséért Ezt a jelentést az Európai Ügynökség a

Részletesebben

A reflektív gondolkodás fejlesztése

A reflektív gondolkodás fejlesztése A reflektív gondolkodás fejlesztése GÉNIUSZ KÖNYVEK A Géniusz Könyvtárat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által koordinált Magyar Géniusz Program keretében megjelentetett kötetek alkotják.

Részletesebben

A hulladé kgazdálkodás problé mái a Rákos-patak vízgyű jtőjé n, kü lö nö s tekintettel az illegális hulladé klerakó k kö rnyezeti hatásaira

A hulladé kgazdálkodás problé mái a Rákos-patak vízgyű jtőjé n, kü lö nö s tekintettel az illegális hulladé klerakó k kö rnyezeti hatásaira A hulladé kgazdálkodás problé mái a Rákos-patak vízgyű jtőjé n, kü lö nö s tekintettel az illegális hulladé klerakó k kö rnyezeti hatásaira EMLA Alapítvány a Kö rnyezeti Oktatás Támogatására EMLA Kö rnyezeti

Részletesebben